iT600 Wiring Centre KL10RF CZ_Layout 1 11.03.2015 14:32 Strona 1
Centrální bezdrátová svorkovnice KL10RF
Návod k instalaci a zapojení
PROGRAMOVATELNÝ
TERMOSTAT - napájení baterie
TUV Časovač
(MODEL VS20WRF)
volitelný
MODEL VS10WRF nebo VS20WR
(MODEL
VS20WRF)
2
1
L
SKUPINA 2
CENTRÁLNÍ TERMOSTAT
napájení 230V
(VS20WRF)
N
2
L
1
SKUPINA 2
TERMOSTAT
(VS 20WRF)
SKUPINA 2
TERMOSTAT
(VS 10WRF)
SKUPINA 2
TERMOSTAT
(VS 10WRF)
N
2
1
L
SKUPINA 1 CENTRÁLNÍ
TERMOSTAT
(VS20WRF)
SKUPINA 1
TERMOSTAT
(VS10WRF)
N
2
1
L
PROGRAMOVATELNÝ
TERMOSTAT K
OVLÁDÁNÍ RADIÁTORŮ
volitelný
N
2
1
2
L
N
1.5mm - 2 žilový
1.5mm - 2 žilový
1
kabel 1.5MM2
(dodáváno instalatérem)
8
PROPOJENO
IN OUT
BR EA N
PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT PRO TUV
3
4
Barvy jsou pouze orientačni.
Dalši zapojeni může byt vyžadovano podle pokynů výrobce
(dodáváno instalatérem).
OUT
230V
KABEL 1.5MM2
OR GR
MOTORICKÝ VENTIL PRO TUV
IN OUT
PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT
PROTI PŘEHŘÁTÍ
L
N
E
ČERPADLO PRO
PODL.VYTÁPĚN
IN OUT
BR EA N
OR GR
POJISTKA
MOTORICKÝ VENTIL PRO
PODL. VYTÁPĚNÍ
ZAPOJENÍ KOTLE
6
OUT
POJISTKA
IN
IN
7
PROPOJENO
5
- - - - - - - - TERMOSTAT - ZAPOJENÍ NULÁK
9
PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT
(volitelný)
L
N L
N
ZONE 1
L
N L
N
ZONE 2
L
N L
N
ZONE 3
L
N L
N
ZONE 4
+ + + + + + + + +
TERMOSTAT ZAPOJENÍ FÁZE
L
N L
N
ZONE 5
L
N L
N
ZONE 6
L
N L
N
ZONE7
7
L
N L
N
ZONE 8
Výrobek je kompatibilní se směrnicemi ES:
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC
- Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC
1.5mm KABEL (dodáváno instalatérem)
1.5mm KABEL (dodáváno instalatérem)
Tyto pokyny jsou platné pouze pro model SALUS zobrazený
na titulní straně tohoto návodu.
KABELY SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Varování
2
BEZDRÁTOVÝ
PŘIJÍMAČ RX10RF
(volitelné)
ZÓNOVÝ MOTORICKÝ VENTIL PRO
SKUPINU RADIÁTORŮ
(volitelný)
Napájení 230V 50Hz, max. zátěž 13A
Tento výrobek musí instalovat kompetentní osoba a instalace
musí probíhat v souladu s pokyny, normami a předpisy, které
platí pro daný region, nebo stát, kde je výrobek nainstalován.
Nedodržení požadavků příslušných pokynů, norem a předpisů
může vést k úrazu, smrti nebo k trestnímu postihu.
Varování
230V PRO ČERPADLO PODL.VYT.
ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ
Před instalací nebo prací na jakékoliv součásti, která vyžaduje
napájení 230V 50Hz, vždy odpojte přístroj z el. sítě.
1.5mm KABEL (dodáváno instalatérem)
dfitUFH
www.salus-controls.cz / technická podpora +420 549 215 938
k
iT600 Wiring Centre KL10RF CZ_Layout 1 11.03.2015 14:33 Strona 2
Centrální bezdrátová svorkovnice KL10RF
Návod k instalaci a zapojení
Motorický ventil
pro podl. vytápění
- volitelné
(odstraňte továrně
nastavené
propojení na
svorkovnici, pokud
bude ventil
zapojen)
Zapojení TUV
1
Motorický
ventil pro TUV
(volitelný)
5
8
Připojení termostatů
Volitelné - Příložný termostat TUV (HW Cylinder Thermostat): Pokud připojujete
příložný termostat k časovači, poté kabely musí být zapojeny do svorek IN a OUT.
Volitelné - Motorický ventil TUV (HW Motorised Valve): Použijte, pokud je požadováno
časování TUV.
Volitelné - Příložný termostat TUV proti přehřátí (Overheat Thermostat): Použijte pro
připojení příložného termostatu k ochraně před teplou vodou a případného
poškození citlivých podlah. Odstraňte propojení a připojte příložný termostat tak, aby
byl zapojen do pozice NC.
Příložný termostat zastaví čerpadlo (UFH pump), pokud dojde k přehřátí.
Volitelné - Zapnutí kotle (Boiler enable): Dané beznapěťové propojení vychází z
kotlového připojení termostatu a v případě, že některá ze zón dává impuls pro
vytápění, tak kotel zapne a běží. Jestliže kotel vytápí, pak signál pro kotel po dosažení
teploty způsobí, že kotel vypne. Nezapojujte kotel do IN svorky s napájením 230V
z centrální svorkovnice.
Volitelné - Motorický ventil pro podl. vytápění (UFH motorised valve): Pokud je ventil
zapojen, odstraňte propojení mezi OR a GR.
Volitelné - přepnutí Vytápění/Chlazení (Heat/Cool Changeover): Toto zapojení
umožňuje přepnutí vytápění/chlazení na všech termostatech pomocí jednoho
externího přepínače (dodáváno instalatérem)
Přepínač (Switch): Open - Heating (vytápění), Closed - Cooling (chlazení)
Varianta 1
Připojení příložného
termostatu k
centrální svorkovnici
IN OUT
HW CYLINDER
THERMOSTAT
BR EA N
OR GR
HW MOTORISED VALVE
230V AC
HW TIMER CONNECTION
SL N L
IN OUT
L
OVERHEAT STAT
N
E
UFH PUMP
IN OUT
BOILER ENABLE
BR EA N
OR GR
UFH MOTORISED VALVE
THERMOSTAT CONNECTIONS 230V AC
ZONE 1
SL N L
ZONE 2
SL N L
ZONE 3
SL N L
ZONE 4
SL N L
Motorický ventil
pro podl. vytápění
- volitelné
(odstraňte továrně
nastavené
propojení na
svorkovnici, pokud
bude ventil
zapojen)
Motorický
venti pro TUV
(volitelný)
Zapojení termostatů slouží k napájení termostatů, komunikace se
svorkovnicí probíhá bezdrátovým signálem.
Napájení může být také použito z lokálního místa přímo k
termostatu, jelikož propojení napájení přes bezdrátovou
svorkovnici není ve všech případech možné. Bateriově napájené
bezdrátové RF termostaty mohou být také použity jako
alternativa a kombinovány s bezdrátovými termostaty
napájenými 230V.
Varianta 2
IN OUT
HW CYLINDER
THERMOSTAT
BR EA N
OR GR
HW MOTORISED VALVE
230V AC
HW TIMER CONNECTION
SL N L
IN OUT
OVERHEAT STAT
L
N
UFH PUMP
E
IN OUT
BOILER ENABLE
BR EA N
OR GR
UFH MOTORISED VALVE
6
Pojistky
3
Zapojení konektorů
THERMOSTAT CONNECTIONS 230V AC
ZONE 1
SL N L
ZONE 2
SL N L
ZONE 3
SL N L
ZONE 4
SL N L
Připojení čidla
Může být zapojeno pro externí /
podlahové čidlo, pokud je
konfigurováno jako termostat. Může
být také použito pro příložný
termostat, pokud je připojen k TUV.
Při výběru Varianty 2 se podívejte na parametry v
manuálu na straně 57.
9
7
Koordinátor
Informace o displeji
Zóny termostatů
Připojte kabelem příložný
termostat k
bezdrátovému termostatu
RF. Propojte zapojení mezi
IN & OUT, jak je zobrazeno
šipkami na obrázku.
Motorické ventily, čerpadlo, kotel & zapojení termostatů
NETWORK
tlačítko
Skupina
1
2
Zapojení termopohonů
Koordinátor je potřebný
pro každý bezdrátový RF
systém.
4
Na obrázku zobrazeny výstupy pro termoelektrické pohony (např. T30NC230V).
Na jeden výstup N / L mohou být připojeny 2 pohony. To znamená, že na jednu
zónu (1 termostat) lze připojit 4 pohony.
Je-li třeba větší počet pohonů, budete muset použít další relé. Potom možný počet
pohonů bude záviset na síle relé.
Po nastavení koordinátoru přiřadí
centrální svorkovnici číslo z důvodu, že v
projektu může být použito více
centrálních svorkovnic. Stisknutím tlačítka
NETWORK se rozsvítí příslušné číslo.
Uvedený příklad je centrální svorkovnice
1, pokud se rozsvítí 1&2, jedná se o
centrální svorkovnici 2.
Připojení antény
Dávejte pozor při sejmutí nebo
výměně krytu centrální
svorkovnice, zároveň dávejte
pozor, aby byla zajištěna správná
orientace připojení.
2
DIP Přepínač - nastavení
K tomu, aby zapojení centrální svorkovnice
bylo možné kontrolovat podlahové
vytápění a radiátory, je potřeba vypnout
Čerpadlo podlahového vytápění pro zóny,
které jsou použity k regulaci radiátorů.
Např.: Při instalaci zóny na radiátory musí
být DIP přepínač pro tuto zónu přepnut do
polohy OFF.
Tyto DIP přepínače jsou umístěny pod
přední částí. Pokud je zónový přepínač v
poloze ON při UFH pump (čerpadlo pro
podl. vytápění) bude spuštěno na základě
požadavku vytápět zároveň s kotlem.
Pokud je přepínač v poloze OFF, pak bude
čerpadlo mimo provoz, ale kotel bude
vytápět.
Systém umožňuje nastavit 3 další funkce
pomocí přepínačů.
Zpoždění čerpadla & kotle: Umožňuje
nastavit zapnutí zpoždění čerpadla & kotle
a tím spustit otevření termopohonů dříve.
Zpoždění čerpadla: Zpozdí zapnutí
čerpadla o 3 minuty.
Termopohon NC nebo NO: Znamená
variantu termopohonu bez napětí uzavřen (NC) nebo bez napětí
otevřen (NO)
www.salus-controls.cz / technická podpora +420 549 215 938
Download

2 - Salus-Controls