SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ, člen ZSVTS
SLOVAKIAN MINING SOCIETY, Member of ZSVTS
SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA - SLOVAKIAN MINING CHAMBER
SPOLUORGANIZÁTORI - CO ORGANIZERS
EMED SLOVAKIA, s.r.o.
EUROMINES- EURÓPSKA ASOCIÁCIA BANSKÉHO PRIEMYSLU
EUROMINES- EUROPEAN ASSOCIATION OF MINING INDUSTRIES
FAKULTA BERG TU KOŚICE – FACULTY BERG - TU KOŚICE
ZVÄZ HUTNÍCTVA,ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU A GEOLÓGIE SR -THE ASSOCIATION OF
METALLURGY,MINING AND GEOLOGY OF SLOVAK REPUBLIC
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR - MINISTRY OF ECONOMY, SLOVAK REPUBLIC
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - MINISTRY OF ENVIRONMENT, SLOVAK
REPUBLIC
ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SR – ASSOCIATION OF MINERS SOCIETES
AND GUILDS OF SLOVAK REPUBLIC
PRVÉ OZNÁMENIE – VÝZVA NA PREDNÁŠKY
FIRST ANNOUNCEMENT – CALL FOR PAPERS
medzinárodná konferencia
International Conference
PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE PRIESKUMU, ŤAŽBY
A ÚPRAVY NERASTNÝCH SUROVÍN A OCHRANY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PROGRESSIVE TECHNOLOGIES OF EXPLORATION,
EXTRACTION AND BENEFICIATION OF MINERAL DEPOSITS,
AND ENVIRONMENT PROTECTION
HOTEL REPISKÁ – Demänovská dolina
15.-16. novembra 2012
Záštitu nad konferenciou prevzali - Under the auspices:
minister hospodárstva SR - Minister of economy, Slovak Republic
minister životného prostredia SR- Minister of Environment, Slovak Republic
Prípravný výbor-Organizing Committee:
Ing. Ján Hrabovský, CSc., garant konferencie- Chief Organiser of Conference, prezident
Slovenskej baníckej spoločnosti - President of the Slovakian Mining Society
Ing. Mikuláš Beránek, garant konferencie- Chief Organiser of the Conference, výkonný
tajomník- Executive Secretary, Slovenská banícka spoločnosť- Slovakian Mining Society.
Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., riaditeľ Ústavu geotechniky SAV Košice- Director of Institute of
Geotechnic of SAV
Prof. Ing. Viliam Bauer, CSc., Fakulta BERG TU Košice – Faculty of BERGTU Košice.
Ing. Fedor Boroška, Slovenská banská komora, riaditeľ úradu komory-Slovakian Chamber of
Mines, director of Chamber´s Office, Prievidza, Slovakia.
Ing. Ervín Kubran, CSc. generálny sekretár Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie
SR-Secretary General of the Association of Metallurgy, Mining and Geology of SR.
Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky - General Director of Energy
Department, Ministerstvo hospodárstva SR- Ministry of Economy SR, Bratislava.
RNDr. Vlasta Jánová, generálna riaditeľka "Sekcie geológie a PZ", Ministerstvo životného
prostredia SR- Director General of the "Section of the Geology and Natural resources", Ministry
of Environment of SR, Bratislava.
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda, Hlavný banský úrad - Chairman, Main Mining Office of
the Slovak Republic.
Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ Štáneho geologického ústavu Dionýza Štúra- Chairman of
State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, Slovak Republic.
Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., Združenie baníckych spolkov a cechov SR – Association of
Miners Societes and Guilds of Slovak Republic.
Mgr. Marián Urban, EMED SLOVAKIA, s.r.o.
Prof. Dr. hab. Inž. Wiesław Blaschke, prezident SITG Poľsko – President of SITG Poland
Prof. Dr. Inž. Eugenuisz Mokrzycki, riaditeľ Ústavu ekonomiky a výskumu palivoenergetických surovín Poľskej akadémie vied – Director of “Mineral and Energy Economy
Research Institute”, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
Prof. Piotr Czaja, dekan Fakulty baníctva a geoinžinierstva AGH Krakov – Dean of Faculty the
Mining and Geoengineering - University of Mining and Metallurgyy Krakow, Poland.
Mgr. Pavel Kavina, PhD. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ministry of Industry and
Trade of Czech Republic.
Dr. Lajos Nagy, prezident –president, OMBKE - Hungary
Adresa prípravného výboru - Address of Organizing Committee:
Slovenská banícka spoločnosť, ČSA č. 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
phone and fax: 00421 48 4112746, 4148306, mobil:0904 667385, e-mail:[email protected]
www.blastmine.sk
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický ( poľský, maďarský, ruský ) - prednášky budú
prekladané do slovenského jazyka.
Official languages: Slovak, Czech, English, ( Polish, Russian, Hungarian)
Prezentácia prednášok-Presentation of papers
 Prezentácia prednášok bude len cez projektor-Presentation of lectures will be by data
projector only.
Tematické zameranie konferencie:
 Progresívne technológie v oblasti:
- Geologický prieskum
- Otvárka ložísk a ťažba nerastných surovín
- Spracovanie nerastných surovín
- Ochrana životného prostredia
Subjects of the conference
 Progressive Technologies
- Geological exploration
- Development and extraction of minerals
- Beneficiation of minerals
- Environment Protection
Pokyny pre vypracovanie abstraktu - Istruction for writing of abstracts:
 Názov prednášky v národnom (slovenskí a českí autori) a anglickom jazyku, autori,
adresa, telefón, e-mail - Title of the lecture in English; author, address, telephone,
e-mail.
 Text abstraktu v národnom (SK, CZ) a anglickom jazyku do 300 slov v Microsoft Word –
Text of abstracts up to 300 words in Microsoft Words.
Časové termíny - Important Deadlines

29. júna 2012, zaslanie predbežnej prihlášky na konferenciu a abstraktu prednášky
June 29. 2012, Deadline for submission of abstracts and preliminary registration card
(je možné zaslať e-mailom - it is possible to send by e-mail)

20. júl 2012 oznámenie o prijatí prednášok
July 20. 2012 Notification of abstracts acceptance.

15. august 2012 odoslanie definitívnych pozvánok na konferenciu
August 15. 2012 Sendding of final registration card.

28. september 2012 zaslanie prednášky v národnom (SK, CZ), anglickom jazyku (rozsah
max. 10 strán textu) s upresneným anglickým abstraktom.
September 28. 2012 Deadline for submission of completed papers ( max. 10 pages,
abstract)
 19. október 2012 termín pre definitívne prihlásenie na konferenciu a uskutočnenie
finančných úhrad.
October 19. 2012 Deadline for acceptance of final registration card and for payment of
the conference fee.
 15.-16. november 2012 konferencia.
November 15-16. 2012 Conference.
Predbežné vložné - Assumed costs
 Účastnícky poplatok - Conference fee:
90 EUR ( do 19. 10. 2012 – before October 19 )
110 EUR ( po 19. 10. 2012 – after October 23 )
60 EUR - doprevádzajúce osoby ( vodiči, manželky a pod. )
accompanying persons ( drivers, wifes )
Účastnícky poplatok zahrňuje prekladateľské služby, obed a spoločenský večer 15.
novembra a iné náklady - Conference fee includes translation services, lunch and dinner
with Social party on november 15. and other expenses.

Zborník prednášok - Conference Proceedings
tlačený-printed
20,-EUR
na CD-In CD
15,-EUR

Stravovanie - Board:
Večera – Dinner 14. november – november: 8 EUR
Obed - Lunch 16. november - november : 7 EUR
Ubytovanie za 1 noc a osobu v dvojlôžkových izbách - The accommodation in double
rooms 1 night/person: 25, 50 EUR( s raňajkami-with breakfast)
Ubytovanie samostatné v izbách – The accommodation in single rooms: 35,50 EUR
( s raňajkami-with breakfast)
Predbežná prihláška - Preliminary registration card
PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY NERASTNÝCH
SUROVÍN A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Hotel REPISKÁ, Demänovská dolina – 15.-16. november 2012- November 15.-16. 2012
Priezvisko-Surname: ........................................Meno-Name.......................................................
Titul-Title: ...............................................................
Organizácia-Organisation: .........................................................................................................
Adresa-Address:. ........................................................................................................................
Tel.-Phone: .....................................................mobil-cell:............................................................
e-mail: .............................................................................
Mám záujem - I would like to:





zúčastniť sa konferencie s prednáškou - take part in the Conference with a lecture:
áno-nie , yes-no
s posterom - with a poster: áno (yes) - nie (no)
bez prednášky a posteru - without a lecture or a poster: áno (yes) - nie (no)
prezentovať produkty - to exhibit the products: áno (yes), nie (no)
iné záujmy - Other interests:
Názov prednášky - Lecture title:
Abstrakt prednášky - Abstract of the paper:
V-In .................................................. Dátum-Date
Podpis-Signature:
Download

slovenská banícka spoločnosť-slovakian mining society