Orgány SBS
Prezídium
Ing. Ján Hrabovský, PhD.
prezident
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
viceprezident
Ing. Andrej Dráb
viceprezident
972 13 Nitrianske Pravno, Žltá 313
mobil: 0904 063239
E-mail:hrabovsky.np@gmail.com
Ústav geotechniky SAV, Watsonova 45
043 53 Košice
tel.: 055/7922600 fax: 055/7922604
mobil: 0903 633441 e-mail: krupa@saske.sk
DOLVAP, s.r.o. Priemyselná ul., 013 03 Varín
tel.: 041/5692325, 5692233, fax: 041/5692235,
tel.:041/5692325, fax: 041/ 5692235,
mobil 0905 342791,e-mail: drabandrej@dolvap.sk
Ing. Miroslav Krajčík
HBP a.s., HBZS o.z.,
Priemyselná 3 , 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 5424 100, mkrajcik@hbp.sk
mobil: +421 918 777 540 www.hbp.sk
Ing. Peter Čertík
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: 02/55423409, 55571714, 55571847
mobil: 0905 409272 e-mail:
peter.certik@banskeprojekty.sk
Slovenská banská komora, Úrad komory
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
tel.: 046/5421682, 0903 209379
0918 777092, E – mail: sbk@hbp.sk
Hlavný banský úrad, Kammerhofská 2
969 50 Banská Štiavnica
tel.: 045/6921546,6921553,fax:045/6921549
e-mail: durbak@hbu.sk, mobil: 0915 855046
Ministerstvo životného prostredia,
Sekcia G a PZ
Bukureštská 4, 812 35 Bratislava
tel.: 02/57783105,fax: 02/57783206
e-mail: peter.hanas@enviro.gov.sk
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
tel.: 02/54773408, fax: 02/54771940
mobil:0905753911
e-mail: lubomir.hrasko@geology.sk
Slovenské magnezitové závody Jelšava, a.s.,
Teplá voda 671, 049 16 Jelšava,
tel.:058/4822285 fax: 058/4822101,
mobil: 0903 423479 e-mail: liptakv@smzjelsava.sk
Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.
Mútnik 1, 981 01 Hnúšťa
tel.:047/5423349,fax:5423328
mobil: 0948 303701
e-mail: sirila.jozef@gmail.com
Duklianska 56/13, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Fedor Boroška
Ing. Milan Durbák
RNDr. Peter Hanas
RNDr. Ľubomír Hraško, CSc.
Ing. Vladislav Lipták
Ing. Jozef Širila
Ing, Ladislav Lučivjansky
Ing. Jozef Thuróczy
Ing. Pavol Vavrek, PhD,
Ing. Mikuláš Beránek
výkonný tajomník
Náhradníci prezídia
Ing. Ján Hronský,CSc,
Ing. Dušan Roob
RNDr. Ján Pástor
Kontrolná rada
RNDr. Igor Túnyi, DrSc.
Ing. Jozef Frankovský
Ing. Roland Gindl
Ing. Pavel Cibuliak
Štefan Tuček
Odborné skupiny
OS pre mechaniku hornín, otvárku a hlbinné
dobývanie
mobil: 0907 948328
e-mail: laco.lucivjansky@gmail.com
HOLCIM (Slovensko), a.s.
044 02 Turňa nad Bodvou
tel.: 055/ 6999284, 05/6999324
mobil: 0905 515979
e-mail: jozef.thuroczy@holcim.com
Fakulta BERG TU Košice,
Park Komenského 19, 043 84 Košice
Tel.:055/6022952, mobil: 0902 124599
e-mail: pavol.vavrek@tuke.sk
ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica
Tel.:048/4112746 ( aj fax )
mobil:0904 667385,
e-mail: blast.mine@stonline.sk ,
www.blastmine.sk
BENOX s.r.o. Partizánska cesta
97401 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4116166, 0905323555
e-mail: hronsky@jono.sk
Kremnica-GOLD a.s.
0911 904509, e-mail: roob@kremnica-gold.sk
Bentokop, s.r.o. Kopernica 168
963 01 Kremnica
Zelená 39, 974 04 Banská Bystrica
tel.,fax: 048 4230817, mob: 0907855111
e-mail: jpastor@mail.t-com.sk
Slovenská akadémia vied, Predsedníctvo SAV
Štefánikova 39, 814 38 Bratislava 1
Tel a fax: 02/52495676, byt: 02/45980592
mobil: 0911 636025, e-mail: tunyi@up.upsav.sk
Konvalinkova 33, 971 01 Prievidza
tel.: 046/ 5406554, mobil: 0903 305393,
e-mail: Jozef.frankovsky@centrum.sk
Rudlovská cesta 34, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4112343, mobil: 0908222466
e-mail: gindl@zoznam.sk
mobil: 0911 343331
E – mail : ing.cibuliak@googlemail.com
Zelená 4, 974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/413 3997, mobil: 0905 944021
stefan@tucek.sk
Ing. Pavol Vavrek, CSc.
Viď Prezídium
OS pre otvárku a povrchové dobývanie ložísk
OS pre geológiu
OS pre banské meračstvo, geodéziu a kataster
OS pre úpravníctvo a ekológiu baníctva
OS pre hlbinné vŕtanie, ťažbu a uskladňovanie
uhľovodíkov a pre mechanizáciu baní
OS pre históriu baníctva
Prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Fakulta BERG TU Košice, Letná 9, 042 00Košice
tel.: 055/6022981, fax: 055/6023128
mobil: 0904 350429, e-mail:viliam.bauer@tuke.sk
RNDr. Ľubomír Hraško, CSc.
Viď Prezídium
Ing. Katarína Pukanská, PhD.
Fakulta BERG TU Košice, Letná 9,
e-mail: katarina.pukanska@tuke.sk
tel.:055/6022976,
mobil: 0903 230137
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
Viď Prezídium
Prof. Ing. Ján Pinka, CSc.
Fakulta BERG TU, Katedra ropného
inžinierstva, Park Komenského 19, 043 84 Košice
tel.: 055/6023150 fax: 055/6336618
E-mail: jan.pinka@tuke.sk
PhDr. Jozef Labuda, PhD..
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2
969 42 Banská Štiavnica, tel.: 045/6949445
fax: 045/ 6920534,
e-mail: sbm@muzeumbs.sk mobil: 0907 828096
Aktualizované 1. 6. 2014
Download

Orgány SBS - Slovenská banícka spoločnosť