Zoznam základných organizácií SBS, kolektívnych členov
a spolupracujúcich subjektov
4
7
9
11
12
14
15
19
20
DOLVAP, s.r.o.
Priemyselná ul., 013 03 Varín
mobil 0905 342791,
041/5692215-L
SKANSKA BS, a.s.
Závod Tunely
Ing. Andrej Dráb
tel.:041/5692325, fax:041/ 5692235
e-mail: [email protected]
Ing. Peter Witkovský
Košovská cesta 16,
97174 Prievidza tel.: 046/5190111
fax: 046/5424494
e-mail: [email protected]
Obvodný banský úrad
Ing. Vladimír Bubelíny
9. mája č. 2, 975 90 Banská
tel.: 048/4142956 tel., fax: 48/4142941
Bystrica
e-mail: [email protected]
Mgr. Peter Vágner
Rudné bane, š.p.
Havranské 11, 974 32 Banská tel.: 048/4131643, 4138910
Bystrica
fax: 048/4138390, m: 0918 674723
e-mail: [email protected], [email protected]
Slovenská banská, s.r.o.
Ing. Richard Kaňa, Ing. Ivan Bača
966 61 Hodruša-Hámre č.388 tel.: 045/6844603, fax: 45/6844633
e-mail:
[email protected],[email protected]
EMED SLOVAKIA, s.r.o.
RNDr. Marián Urban
Kammerhofská 8, 969 01 Banská Štiavnica
Tel. a fax: 045/6790775,m: 0911667064
e-mail: [email protected]
Kremnická banská spoločnosť, Ing. Peter Majer
s.r.o. Jula Horvátha 889/8,
tel.: 045/6743550, fax: 045/6743446
967 14 Kremnica
Baňa Dolina, a.s.
Ing. Branislav Mojžiš
990 12 Veľký Krtíš
tel.: 047/4830245, fax: 047/4830246
Gemerská nerudná
Ing. Jozef Širila tel.:047/5423349,fax:5423328
spoločnosť, a.s. Mútnik 1, 981 mobil: 0948 303701
01 Hnúšťa
e-mail: [email protected]
Hornonitrianske bane
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, predseda predstavenstva
Prievidza, a.s. Matice
a generálny riaditeľ, tel.: 046/5423807, e-mail: [email protected]
slovenskej 10, 971 01
Prievidza
Hlavná banská záchranná
Ing. Stanislav Paulík
stanica, o.z. Priemyselná 3,
tel.: 046/5426821, 5422953
971 01 Prievidza
Obvodný banský úrad
Ing. Bohumil Néč
Matice slovenskej 10, 971 22
tel. a fax: 046/542 2005
Prievidza
e-mail: [email protected]
Geologická služba SRMgr. Štefan Ferenc
Regionálne centrum
tel.: 048/4710618, 4710614
Banská Bystrica
e-mail: [email protected]
ENVIGEO, a.s.
Ing. Martin Čunderlík
Kynceľová 2, 974 01 Banská
tel.: 048/4712430, fax:048/4712423
Bystrica
BENOX s.r.o. Partizánska
Ing. Ján Hronský,CSc
cesta
tel.: 048/ 4116166, 0905 323555
97401 Banská Bystrica
e-mail: [email protected]
BENTOKOP, s.r.o.
Ing. Ivan Štulajter
Kopernica 168
0908 925411
967 01 Kremnica
[email protected]
GEL, s.r.o.
Ing. Jaroslav Valko
Robotnícka 841/20, 039 01
tel.: 043/4901562,63
Turč. Teplice
fax: 043/4922203
E-mail: [email protected]
22
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s.
Banská mechanizácia a
elektrifikácia, o.z.
Ing. Jozef Olexák
tel.:046/5461090,fax:046/5461260
972 71 Nováky e-mail: [email protected]
24
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2,
969 42 Banská Štiavnica
tel.:045/6949445,fax:045/6920534
e-mail: [email protected] Ing. Magdaléna Sombathyová,
PhDr. Jozef Labuda, CSc.
tel.:045/6949414, m: 0915 808637
Mgr. Elena Kašiarová
045/6912757, 6922053, 0902 352878
e-mail: [email protected]
Ing. Ján Totkovič
mobil:0905 472676
25
27
28
30
32
44
45
50
51
52
53
54
Ústredný banský archív
Radničné námestie 16
969 01 Banská Štiavnica
Stredná priemyselná škola
Samuela Mikovíniho
Akademická
969 15 Banská Štiavnica
Banské projekty, s.r.o.
Miletičova 23, 821 09
Bratislava
Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04
Bratislava
Baňa Čáry, a.s.
908 43 Čáry 303
Geofyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 842 28
Bratislava
Obvodný banský úrad
Prievozská 30, 821 05
Bratislava
Fakulta BERG TU Košice
Park Komenského 19, 043 84
Košice
SABAR, s.r.o.
Pod Stožkami 10 053 21
Markušovce
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 043 53 Košice
Obvodný banský úrad
Letná 132, 052 80 Sp.Nová
Ves
Obvodný banský úrad
Timonova 23, 041 57 Košice
Ing. Dušan Čellár
Fibichova 1, 040 01 Košice
Uranpres, s.r.o.
Fraňa Kráľa 2, 052 80 Sp.Nová
Ves
IS-LOM s.r.o. , Maglovec
Vyšná Šebastová 213, 080 06
Prešov
( Priemyselná 7, 042 45
Košice
ZAMGEO, s.r.o.
Šafárikova 71, 048 01
Rožňava
Ing. Peter Čertík
tel, fax: 02/55571708,tel.:02/55423409
0905 409272, e-mail: [email protected]
Ing. Branislav Žec, CSc.
tel.: 02/54773111, fax: 02/54771940
e-mail: [email protected]
Ing. Roman Hrnčirík
tel.: 034/6582101, fax: 034/6582109
e-mail: [email protected]
RNDr. Ladislav Brimich, CSc.
tel.: 02/59410600,607 fax: 02/59410626
e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Vilček
tel.: 02/53417309, 53416538
fax: 02/53417300,e-mail:[email protected]
Ing. Pavol Vavrek, CSc.
tel.: 055/6022850, fax: 055/6336618 mobil: 0902 124599
e-mail: [email protected]
Ing. Ľuboš Kováč
tel.: 053/4173501, fax: 4173514
m: 0903 606994
e-mail: [email protected]
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
tel.: 055/7922602, fax: 055/7922604
e-mail: [email protected], mobil: 0902881292
Ing. Antonín Baffi
tel.: 053/4425256, fax:4425568
e-mail: [email protected]
JUDr. Ing. Ivan Krajník
tel.: 055/6250355, 7296506
fax:055/7296505, e-mail: [email protected]
055/6220305, mobil: 0903 649257
[email protected]
Ing. Ján Jaško
tel.: 053/4423745-7, fax: 0965/4425548,
e-mail: [email protected]
Ing. Ján Kačeňák
tel.: 051/7480871, fax: 7765905
m: 0903 635880, e-mail: [email protected]
Peter Vešelíny
tel. a fax: 058/7328225
e-mail: [email protected]
59
Mining & Economy
Consulting s.r.o.
Južná trieda 15, 040 01 Košice
Marikovského 53, 048 01
Rožňava
Kameňolomy a štrkopiesky,
a.s.
Bernolákova 61, 953 11 Zlaté
Moravce
Ing. Peter Čorej, PhD.
mobil: 0907 881309
e-mail: [email protected]
Stredná odborná škola
Markušovská cesta 4 , 052 01
Sp.Nová Ves
Slovenské magnezitové
závody Jelšava, a.s.
049 16 Jelšava
Hotel HRÁDOK
Východoslovenské
kameňolomy a.s
Stredisko Novomeská Huta
Ing. Vasiľ Kolesár
tel.: 053/4461390
e-mail: [email protected]
Ing. Vladislav Lipták
tel.: 058/4822101, 4822285
fax: 058/4822602
tel.: 058/4860230,110
Ing. Július Smolár
tel.: 053/4413185
e-mail: [email protected]
Novomeská Huta 274, 053 31
Sp. Nová Ves
HOLCIM(Slovensko) a.s.
044 02 Turňa nad Bodvou
76
79
Ing. Andrej Krídl, Ing. Ján Struhár
037/6423856,7 fax:037/6426706
e-mail: [email protected]
Ing. Jozef Thuróczy
tel.: 055/6999284, fax: 055/6999324
e-mail: [email protected]
LB MINERALS, a.s.
Ing. Ján Mendel
Tomášikova 35, 043 22 Košice tel.: 055/7969943, fax: 055/7969942
mobil: 0903 902686
[email protected]
NAFTA, a.s.
Ing. Jozef Levoča
Naftárska 965, 908 45 Gbely
tel.: 034/77121035, fax: 034/6932373
Votrubova 1, P.O. Box 81505
0905 706136
Bratislava
e-mail: [email protected]
[email protected]
INGEO, a.s.
Ing. Ladislav Kováč
Bytčická 16, p.p. C 14
tel.: 041/7634950, 7631711-3
fax: 041/7632713 mobil: 0903 501095
e-mail: [email protected]
Štátny geologický ústav D.Š.Ing. Jozef Stupák,
Reg.Centrum
tel.: 053/4421241-7,
Markušovská cesta 1, 052 40 fax: 053/4426709
Sp.Nová Ves
Ing. Peter Baláž tel.:053/4190468
GEOCOMPLEX, a.s.
RNDr. Adrián Panáček, CSc.
Geologická 21, 822 07
tel.: 02/45243994, 45243500
Bratislava
fax: 02/45243428, mobil: 0905 257269
e-mail: [email protected]
Geo-Technic-Consulting, s.r.o. Dr. Dušan Obernauer, CSc.
Parcelná 18, 821 06 Bratislava tel. fax: 02/65424321, 65422938
mobil: 0903 710 636
E-mail: [email protected]
EMM INTERNATIONAL, s.r.o.
Ing. Ľuboš Obernauer
Sekurisova 16, 841 02
tel.: 0903 443636
Bratislava
e-mail: [email protected]
Banskoštiavnickohodrušský
Ing. Richard Kaňa
banícky spolok
tel.:045/6844603
m: 0903 185777
Kammerhofská 20, 969 01
Banská Štiavnica
e-mail: [email protected]
Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka
Radničné námestie 1
tel.: 045/6913232, fax: 045/6949620
969 24 Banská Štiavnica
e-mail: [email protected]
84
85
86
87
87
Združenie baníckych spolkov
a cechov Slovenska
Buková 18, 811 02 Bratislava
Ing. Erik Sombathy, mobil: 0908 817270
e-mail: [email protected]
JUDr. Dušan Vilim, e-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav Malchárek, CSc.
mobil:0905 678916,
e-mail: [email protected]
Banskobystrický banícky cech
ČSA č. 25, 974 01 Banská
Bystrica
Ing. Mikuláš Beránek
tel. a fax: 048/4112746
mobil: 0904 667385
e-mail: [email protected]
Ing. Ondrej Dojčár
tel.: 058/4814101 fax: 058/4814112
e-mail: [email protected]
Prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
tel.: 048/3213211
e-mail: [email protected]
Ing. Dušan Roob, RNDr. Juraj Tözsér,CSc.
tel.: 045/6743144, fax: 045/6744273
mobil: 0911/ 904509
e-mail: [email protected]
SLOVMAG, a.s.
Lubeník 236, 049 18 Lubeník
Geologický ústav SAV
Ďumbierska 1, 974 11 Banská
Bystrica
Kremnica GOLD, s.r.o.
Horná 32, 974 01 Banská
Bystrica
Pracovisko Kremnica -Šachta
Ludovika
Banská cesta, 967 01
Kremnica
LUDOVIKA ENERGY, s.r.o.
Horná 32, 974 01 Banská
Bystrica
Gemerský banícky spolok
"Bratstvo"
Šafárikova 86, 048 01
Rožňava
Banícky cech v Rudňanoch
053 23 Rudňany č. 234
Banícky spolok SPIŠ
Markušovská cesta 2
052 01 Sp. Nová Ves
Ing. Richard Kafka
Ing. Norbert Werner
Ing. Boris Bartalský, CSc.
tel.: 065 05 40 004
e-mail: [email protected], [email protected]
Ing. Arpád Kavečanky
mobil: 0908 365127
Ing. Cyril Kacvinský
el.: 053/4499102, mobil:0915 524043
e-mail: [email protected]
Ing. Vladimír Klaučo
tel. fax: 053/ 4431133
m: 0905 926748
e-mail: [email protected]
Námestie Matice slovenskej 9/65
965 01 Žiar nad Hronom,
mobil: 0905 801670, tel.: 045/6732484
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
m: 0903 602220, tel. fax: 058/7331670-1
Vybrané ústredné a spolupracujúce inštitúcie
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Sekcia energetiky
Odbor energetickej a surovinovej politiky
Ministerstvo životného prostredia
Bukureštská 4, 812 35 Bratislava
Odbor geológie a prírodných zdrojov
Odbor geológie a geofaktorov živ. prostredia
Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ
tel.: 02/48547124,0915 728753
e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Jarábek, riaditeľ
tel.:02/48547070 fax: 02/ 48543918
e-mail: [email protected]
Ing. Dušan Žúbor, 02/48541928,
RNDr. Dušan Onačila, 02/48541936
RNDr. Vlasta Jánová - generálny riaditeľ
tel.: 02/57783114, fax: 02/57783206
RNDr. Peter Hanas – riaditeľ odboru
tel.: 02/57783105, tel.:02/57783107
e – mail: [email protected]
Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
Fakulta BERG Technickej univerzity Košice
Letná 9, 042 00 Košice
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a
geológie SR
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Slovenská banská komora
predstavenstva
Matice slovenskej 10,
971 01 Prievidza
Odborový zväz baní, geológie a naftového
priemyslu SR, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
Zväz slovenských vedecko-technických
spoločností, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Ing. Róbert Brežný,riaditeľ
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie
práce
e-mail: [email protected]
Slovenská tunelárska asociácia
Doprastav, a.s. GR Drieňová 27
826 56 Bratislava
Univerzita Komenského – Prírodovedecká
fakulta
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
Slovenské združenie výrobcov kameniv
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Eurovia-Cesty, a.s.
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda
tel.: 045/6921546, 6921553
fax: 045/6921549, mobil: 0907 875195
e-mail: [email protected], [email protected]
Ing. Ivan Sýkora, 045/ 6782212
Prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc
tel.: 055/6330018, fax: 055/6336618
mobil: 0903 628396
e-mail: sekrd.fberg@ tuke.sk, [email protected]
Ing. Ervín Kubran, generálny sekretár
tel.: 02/48291316, fax: 02/43427567
mobil: 0904 174524,e-mail: [email protected]
Ing. Peter Čičmanec, predseda
tel. 046/5423807, fax:046/5422764
mobil: 0918 777000, riaditeľ úradu Ing. Fedor
Boroška tel. : 046/5421682,mobil:0903 209379,
e-mail: [email protected]
Jozef Škrobák, predseda
02/55574144, fax: 02/50207656
Prof. Ing. Dušan Petráš, CSc.- predseda
Ing. Róbert Brežný,riaditeľ
tel.: 02/50207649, fax: 02/55572991 e-mail:
[email protected].sk
Ing. Marián Beňovský,viceprezident
tel.:045 6855118, mobil:0903 506004
[email protected]
Ing. Mikuláš Beránek,výkonný tajomník
048/4112746, mobil:0904 667385
[email protected], www.blastmine.sk
Ing. Róbert Turanský-prezident
tel.: 02/48271497
e-mail: [email protected]
tel.:02/60296111,fax:02/65429064
e-mail: [email protected]
Ing. Peter Gajzdica, predseda
tel.: 041/5171796, mobil: 0908 774200
e-mail: [email protected]
Ing. Eduard Duda-podpredseda a výkonný taj.
tel.:055/7261216, fax:055/7261110
e-mail: [email protected]
Partnerské a spolupracujúce organizácie v zahraničí
Stowarzyszenie Inžynierów i Techników
Górnictwa
Zarzad Glówny, ul. Powstanców 25
Stowarzyszenie Inžynierów i Techników
Górnictwa -Zarzad Oddzialu Kraków
ul.Straszewskiego 28, 34-113 Kraków,
Poľsko,
Moravskoslezská hornická společnosť ČSVTS
Pelclova 6, 702 00 Ostrava 1, Česká
republika
Polska Akademia nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia,
ul. Wibickiego 7, 30 950 Kraków 65
tel.:0048126323300,6322748R,6342713P
P.O. Box 49, Poľsko
6323524, 6335047R
pan.krakow.pl,
Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanislawa
Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poľsko
Górnicza Izba Przemyslowo-Handlowa
Ul. Košciuszki 30, 40-048 Katowice-Poland
Centrum Wydobywcze Wschód KWK
„PIAST“
Ul. Granitova 16, 43-155 Bieruň, Poľsko
Magyar Bányászati és Földtvani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23
3012903
1590 Budapest, Pf. 95
Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület,Fö u.68.
H-1027 Budapest II.
mobil +36 30 9489008,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor surovinovej a energetickej
bezpečnosti
Na Františku 32, CZ 110 15 Praha 1
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-Geologická fakulta
Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
G.E.O.S.Ingenieurgesellschaft mbH
Gewerbepark“Schwarze Kiefern“
09633 Halsbrücke, Germany
Prof. Dr. hab. Inž. Wieslaw Blaschke predseda
mgr. inž. Eugeniusz Ragus- Sekretarz Generalny
tel.: 0048 32/2563745, 7572742
e-mail: [email protected], www.sitg.pl
40-952 Katowice, Poľsko
fax: 0048 32 2554132
mobil:0048 601 777 400
Mgr. inž. Jerzy Marcinek, predseda
tel.: 0048 12/4228018,6891,fax:0048 12 4225910
mobil: +48 608508073, [email protected]
Prof. Ing. Ivo Černý, CSc.- predseda
tel.: 00420 596118673,
mobil: 00420 602517455
Prof. dr. inž. Eugeniusz Mokrzycki
Prof. Dr. hab. Inž. Wieslaw Blaschke
mobil: 0692411099, fax: 0048 12
e-mail: [email protected],
[email protected]
Prof. Tadeusz Słomka- rektor
tel.: 0048 12 6334998,6172002
fax: 6334672
e-mail: [email protected]
tel.: 0048 12 6172113, fax: 4233761,
Dr.Inž. Tadeusz Olkuski, [email protected]
Dr. Inž. Zdzisław Iwulski, e-mail
[email protected], tel.:0048 12 6172187
mgr. Inž. Janusz Olszowski,
predseda
tel.: 0048 32 7573239,7573252,2513559
fax: 0048 32 7573081 e-mail: [email protected]
www.giph.com.pl
Mr. Jacek Kudela – direktor
tel.:+48 32 3235600
Mgr. Inž. Jan Krella
tel.: +48 32 3235000, fax: +32 2162082
mobil: 0048 693147000
e-mail: [email protected] , [email protected]
Mr. Jászai Sándor-prezident
tel.: 0036 1 301 2900 fax 00-36-1-3012903
mobil: 00 36 20-7726028
E-mail: [email protected], [email protected]
Mr. Lajos Nagy - prezident
Dr. András Gagyi Pálffy-výkonný riaditeľ
tel.a fax: 0036 1/ 2017337,fax: 3561215
e-mail: [email protected], [email protected]
Mgr. Pavel Kavina, PhD..-gener. riaditeľ
tel.: 00420 2 24852361, fax: 24852544
e–mail: [email protected]
Ing. Janíková Pavlína, tel.:00420 224852385,
e-mail:[email protected]
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,dr.h.c. – dekan
tel.:+420 597 321244, 597324366
e-mail: [email protected]
Dipl. Ing. Juraj Ortuta
e-mail: [email protected]
tel.:+49 3731/369 307mobil: +49 151 15181501
Universitea Din Petroşani
Str. Iniversitâţii, nr. 20, 2675 Petroşani
Romania
University of Mining and Geology
St. Ivan Rilski, Studentski grad
Sofia 1700, Bulgaria
Banskotechnologická fakulta
EUROPEAN COMMISSION - ENTR.G.3
Avenue d’Auderghem, 45, B-1040, Brussels,
DG Research, Unit G2, Office CDMA 5/32 B1049, Brussels
Deutsche Montan Technologie GmbH
Am Technologiepark 1
D-45307 Essen, Germany
EURACOAL
Avenue de Tervueren 168, Bte 11
B-1150 Bruxelles
Těžební únie
Slávičkova 827/1a, 638 00 Brno
tel. a fax: +40 254 54 2994
e-mail: [email protected] www.upet.ro
Conf. univ. Dr. ing. Ioan Dumitrescu,
dekan Baníckej fakulty
Ing. Daniela Stancioiu, ved. sekr.
tel.: 0254-549749, 0254-542580
e- mail:[email protected]
Prof. Dr. Liuben Ivanov Totev, rektor
tel.:+359 2 8687224 fax:+359 2 8060201
e-mail: [email protected], www.mgu.bg
tel.: +359 2 8060206, e-mail: [email protected]
Mr. Abraao Carvalho – Head of Steel, non-ferrous
metals, minerals and minerals Unit
tel.:+322 295382
fax-+32 2 2998037,
[email protected], [email protected]
Mr. Milan Grohol, tel.:+32 2 2986614,
f:+32 2 2958046
[email protected]
Dr. Horst Hejny, Dipl. Ing. Heinrich Schultheis
tel.:+49 201172-1763, fax:+49 201172-1012
mobil: +49 160 7423752 P:+49 2327 977440
[email protected], [email protected]
Mr. Brian Ricketts, Secretary General
Mrs.Gitta Hulik tel.:+32 2 7753176
tel.:+32 2 7753170, fax: +32 2 7714104
e-mail:euracoal@euracoal, hulik@euracoal.org
Dr. Milena Šandová, riaditeľ
tel.:+420 545193411, tel., fax +420 545211014
unie@tezebni-unie
Aktualizované 1. 6. 2014
Download

spolupracujúce organizácie - Slovenská banícka spoločnosť