Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Slovakian Society for Blasting and Drilling Works
Prvé oznámenie – First Announcement
Výzva na prednášky – Call for Papers
26. medzinárodná konferencia – 26 th. International conference
TRHACIA TECHNIKA 2014
BLASTING TECHNIQUES 2014
na počesť životného jubilea Ing. Eduarda Müncnera, prezidenta SSTVPdedicated to Ing. Eduard Müncner, President of the SSTVP life jubilee
Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná
22. - 23. mája 2014 - May 22. -23. 2014
Konferencia je určená pre užívateľov, výrobcov a dodávateľov prostriedkov vrtno-trhacej
techniky. Nahradzuje periodické školenie TVO a strelmajstrov.
The conference is organozed for users, manufacturers and suppliers of drilling and
blasting equipment
Záštita konferencie – Under the auspices:
Hlavný banský úrad Slovenskej republiky – Head Mining Office
Fakulta BERG Technickej univerzity Košice – Faculty of BERG Technical University- Košice
Prípravný výbor - Conference Committee
Ing. Müncner Eduard, prezident SSTVP a garant - President of SSTVP and Chief Organiser
Ing. Beránek Mikuláš, výkonný tajomník SSTVP a garant Executive Secretary and Chief Organiser
Ing. Beňovský Marián, PhD. viceprezident SSTVP – Vicepresident of SSTVP
JUDr. Ing. Kúkelčík Peter, predseda, Hlavný banský úrad – Chairman of Head Mining Office
Prof. Ing. Bauer Viliam, CSc. Fakulta BERG TU Košice – Faculty BERG of TU Košice
Prof. Maranda Andrzej, Vojenská technická akademia Varšava, Poľsko – Military Tecnical
Academy Warszawa, Poland
Doc. Dr. Bohus Géza, viceprezident, Maďarská trhacia spoločnosť – Vicepresident of the Hunga
rian Society for Blasting Technology
Ing. Vlček Petr, prezident, Spoločnosť pre trhaciu techniku a pyrotechniku Českej republikyPresident, Society for Blasting and Pyrotechnics.
Adresa prípravného výboru – Address of the Conference Committee
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, Československej armády 25, 974 01 Banská
Bystrica
tel., fax: 00421 48 4112746, e-mail:[email protected], mobil:0904 667 385, www.blastmine.sk
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, maďarský, nemecký a anglický - prednášky budú prekladané do slovenského jazyka.
mnOfficial languages: Slovak, Czech, Polish, Hungarian, English and German – The papers will
be translated to Slovak language and abstracts to English language.
Tematické zameranie konferencie:
•
•
•
•
•
•
•
trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach v civilnom sektore
legislatíva na Slovensku a v Európskej únii, certifikácia strelmajstrov a TVO, identifikácia
a sledovanie výbušnín
nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky
seizmické účinky pri trhacích prácach
bezpečnosť, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie
ohňostrojné práce, pyrotechnika
prednášky na inú tému budú zaradené na záver konferencie
Subjects of the conference:
•
•
blasting at mineral extraction, tunnels, demolition and other purposes in civil industry
legislation in Slovak Republic and European Union, certification of Blasters, Tracking and
Tracing for Explosives
new products for blasting and drilling
seizmics
safety and health protection, accidents, environment
pyrotechnics and fireworks
lectures dealing with other subjects will appear on the end of the conference
•
•
•
•
•
Pokyny pre vypracovanie abstraktu – Instruction for writting abstracts:
•
názov prednášky v národnom a anglickom jazyku – title of the lecture in the national and
english language
•
text abstraktu v národnom a anglickom jazyku max. 400 slov ( M – Word ) –
text of abstract up to 400 words in Microsoft Words
( national and english language )
Časové termíny – Important deadlines
•
14. február 2014 – February 14. 2014 zaslanie prihlášky prednášky – Submission of
lecture tittle with abstract
28. február 2014 – February 28. 2014 oznámenie o prijatí prednášky – Notification of
abstract acceptance.
21. marec 2014 – March 21. 2014 odoslanie definitívnych pozvánok na konferenciu –
Sendding of final registration card.
25. apríl 2014 – April 25. 2014 zaslanie prednášky v národnom, prípadne v anglickom jazyku
( max. rozsah 10 strán vo Worde s prílohami ) s anglickým abstraktom e- mailom– Submission of completed papers ( max.10 pages in Word )with english abstract by
e-mail.
30. apríl 2014 – April 30. 2014 zaslanie prihlášky na konferenciu a prevedenie finančných
úhrad – Deadline for acceptance of final registration card and for payment of the conference fee.
22.-23. máj 2014 konferencia – May 22.-23. 2014 conference
•
•
•
•
•
•
Prezentácia prednášok – Presentation of papers
•
Prezentácia prednášok bude len cez projektor
Presentation of lectures will be by data projector only
Predbežné vložné – Assumed costs
•
Účastnícky poplatok – conference fee
do 30. 04. 2014 – po 30. 04. 2014 ( EUR )
before April 30. 2014 – after April 30. 2014
členovia SSTVP a prednášatelia – SSTVP members and lecturers
90,0
100,0
ostatní účastníci – Others participants
110,0
120,0
doprevádzajúce osoby ( vodiči, manželky )70,0
70,0
Accompanying persons ( drivers, wifes )
•
Účastnícky poplatok zahrňuje prenájom priestorov a techniky, prekladateľské služby, obed
a spoločenský večer 22. mája a iné náklady – Conference fee include translation services, lunch and dinner with social party on May 22. and other expenses.
•
Zborník prednášok – Conference proceedings
20,0 EUR
Prednášky na CD – Conference proceedings on CD
15,0 EUR
Prednášatelia obdržia 1 zborník bez úhrady
Lecturers receive the conference proceedings free of change
•
Večera – Dinner 21. máj 2014 – May 21. 2014
Obed – Lunch 23. máj 2014 – May 23. 2014
•
Ubytovanie – Accommodation
Jednolôžková izba – Single room
40,0 EUR
Dvojlôžková izba – Double room
28,0 EUR/ person
Cena ubytovania je s raňajkami – The accommodation is with breakfast
•
Výstava – Exhibition
Poster
8,0 EUR
8,0 EUR
300,0 EUR
100 EUR/ one poster
Predbežná prihláška – Preliminary registration card
Trhacia technika 2014 – Blasting Techniques 2014
22.-23. máj 2013 – May 22.-23. 2014
Priezvisko - Surname: .........................................................................................................................
Meno - Name : ....................................................................................................................................
Titul - Title: ..........................................................................................................................................
Organizácia - Company: .....................................................................................................................
Adresa - Address: ...............................................................................................................................
Tel.- Phone: .................................................Mobil – Mobil cell............................................................
.E.-mail: .................................................................................
Mám záujem – I am interested:
-
zúčastniť sa konferencie s prednáškou: áno-nie
to take part in the conference with a lecture: yes - no
s posterom
áno - nie
with a poster
yes - no
prezentovať produkty
áno – nie
to exhibit product
yes - no
zúčastniť sa konferencie
áno – nie
to take part in the Conference
yes - no
Iné záujmy –Other interests:
Názov prednášky – Lecture title:
Abstrakt prednášky – Paper abstract
V – In..........................................................................
Dátum – Date..............................................................
Podpis - Signature:
Download

trhacia technika 2014 blasting techniques 2014