SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ, člen ZSVTS
SLOVAKIAN MINING SOCIETY, Member of ZSVTS
POZVÁNKA - INVITATION
na medzinárodnú konferenciu - to the International Conference
NOVÁ SUROVINOVÁ POLITIKA A PROGRESÍVNE
TECHNOLÓGIE V BANÍCTVE, GEOLÓGII A ŽIVOTNOM
PROSTREDÍ
THE NEW MINERAL POLICY AND PROGRESSIVE TECHNOLOGIES
IN MINING, GEOLOGY AND ENVIRONMENT
Venovaná životným jubileám zakladajúcich členov Slovenskej baníckej spoločnosti
Ing. Mikulášovi Beránekovi a Ing. Petrovi Čertíkovi
Dedicated to Mr. Mikuláš Beránek and Mr. Peter Čertík, the founder members of the
Slovakian Mining Society at theirs life jubilee
HOTEL REPISKÁ – Demänovská dolina
10.-11. októbra 2013
October 10.-11. 2013
SPOLUORGANIZÁTORI - CO ORGANIZERS
SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA –SLOVAKIA MINING CHAMBER
ZVÄZ HUTNÍCTVA,ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU A GEOLÓGIE SR -THE
ASSOCIATION OF METALLURGY,MINING AND GEOLOGY OF SLOVAK REPUBLIC
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR - MINISTRY OF ECONOMY, SLOVAK
REPUBLIC
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR- MINISTRY OF ENVIRONMENT,
SLOVAK REPUBLIC
FAKULTA BERG TU KOŚICE – FACULTY OF BERG - TU KOŚICE
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA – STATE GEOLOGICAL
INSTITUTE OF DIONÝZ ŠTÚR, SLOVAK REPUBLIC
NAFTA, a.s. BRATISLAVA
ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SR – ASSOCIATION OF MINERS
SOCIETIES AND GUILDS OF SLOVAK REPUBLIC
Záštitu nad konferenciou prevzal - Under the auspice:
Ing. Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR - Minister of economy, Slovak
Republic
Hlavný sponzor konferencie- Sponzoring of conference: NAFTA, a.s.
Bratislava
Prípravný výbor - Organizing Committee:
Ing. Ján Hrabovský, PhD.., garant konferencie- Chief Organiser of Conference, prezident
Slovenskej baníckej spoločnosti - President of the Slovakian Mining Society
Ing. Mikuláš Beránek, garant konferencie- Chief Organiser of the Conference, výkonný
tajomník- Executive Secretary, Slovenská banícka spoločnosť- Slovakian Mining Society.
Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., riaditeľ Ústavu geotechniky SAV Košice- Director of Institute
of Geotechnic of SAV
Prof. Ing. Viliam Bauer, CSc., Fakulta BERG TU Košice – Faculty of BERG TU Košice.
Ing. Fedor Boroška, Slovenská banská komora, riaditeľ úradu komory-Slovakian Chamber of
Mines, director of Chamber´s Office, Prievidza, Slovakia.
Ing. Ervín Kubran, generálny sekretár Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SRSecretary General of the Association of Metallurgy, Mining and Geology of SR.
Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky - General Director of Energy
Department, Ministerstvo hospodárstva SR- Ministry of Economy SR, Bratislava.
RNDr. Vlasta Jánová, generálna riaditeľka "Sekcie geológie a PZ", Ministerstvo životného
prostredia SR- Director General of the "Section of the Geology and Natural resources",
Ministry of Environment of SR, Bratislava.
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda, Hlavný banský úrad - Chairman, Main Mining Office
of the Slovak Republic.
Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ Štáneho geologického ústavu Dionýza Štúra- Chairman of
State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, Slovak Republic.
Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., Združenie baníckych spolkov a cechov SR – Association of
Miners Societes and Guilds of Slovak Republic.
Prof. Dr. hab. Inž. Wiesław Blaschke, prezident SITG Poľsko – President of SITG Poland
Dr. Lajos Nagy, prezident –president, OMBKE - Hungary
Prof. Dr. Inž. Eugenuisz Mokrzycki, riaditeľ Ústavu ekonomiky a výskumu palivoenergetických surovín Poľskej akadémie vied – Director of “Mineral and Energy Economy
Research Institute”, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
Prof. Piotr Czaja, dekan Fakulty baníctva a geoinžinierstva AGH Krakov – Dean of Faculty
of Mining and Geoengineering - University of Mining and Metallurgy Krakow, Poland.
Mgr. Pavel Kavina, PhD. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ministry of Industry and
Trade of Czech Republic.
Program konferencie - Programme of the conference
09. október 2013, streda –Wednesday
16,00 - 20,00 hod. prezentácia - registration
18,00 hod. večera – dinner (s možnosťou dlhšieho podávania)
20,00 hod. stretnutie so zahraničnými delegáciami - meeting with the foreign delegations
10. október 2013, štvrtok – Thursday
07,30 - 09,00 hod. raňajky - breakfast
08,00 - 09,30 hod. prezentácia - registration
09,30 - 09,45 hod. otvorenie, prezident SBS - opening ceremony, President of SBS
09,45 - 12,30 hod. prednášky a diskusia - proceedings and discussion
11,00 - 11,15 hod. prestávka - coffee break
12,30 - 14,30 hod. obed, ubytovanie - lunch, accommodation
14,30 - 17,00 hod. prednášky a diskúsia - proceedings and discussion
19,30
hod. večera a spoločenské posedenie – dinner and social party
11. október 2013 piatok – Friday
07,00 - 08,30 hod. raňajky - breakfast
08,30 - 11,30 hod. prednášky, vystúpenia výrobcov banských zariadení, diskusia –
proceedings, manufacturers presentation, discussion
11,30 - 12,00 hod. závery konferencie – conclussions of the Conference
12,00
hod. obed – lunch ( s možnosťou podania už skôr podľa vzájomnej dohody)
Prednášky a autori - List of Papers and Speakers
Ján Petrovič, Dušan Onačila, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministry of economy, Slovak
Republic
Východiská surovinovej politiky Slovenskej republiky- The elements of Mineral Policy of the
Slovak Republic
Śtefan Tóth, Hlavný banský úrad - State Mining Authority, Slovak Republic
Surovinová politrika štátu a prerozdelenie povinnosti riešenia stretov záujmov –State raw
material policy and re-division of the duty for solving a collision of interests
Ivan Mesarčík Ministerstvo životného prostredia- Ministry of environment
Dušan Onačila Ministerstvo hospodárstva SR - Ministry of economy
Súčasný stav odvodov za dobývací priestor a za vydobyté nerasty a ich porovnanie s ostatnými
krajinami Vyšehradskej skupiny- Current state of fees from the mining area and from extracted
minerals in comparison with other countries of Visegrad group.
Pavlína Janíková, Ministerstvo průmyslu a obchodu- Ministry of the industry and Trade
Česká republika –Czech Republic
Informace k aktualizaci surovinové politiky CZ – Information on updating of the Raw Material
Policy
Pavel Dvořák, Český baňský úřad, Czech Republic
Téma bude oznámená – The topic will be anounced later.
Branislav Žec, Štátny geologický úrad Dionýza Štúra Bratislava - State geological Institute of
Dionýz Štúr, Bratislava, Slovak Republic
Nerastné suroviny Slovenskej republiky-realita a mýty – The mineral raw materials of the
Slovak Republic- reality and myths.
Peter Baláž, Štátny geologický úrad Dionýza Štúra Bratislava - State geological Institute of
Dionýz Štúr, Bratislava, Slovak Republic
Prehľad ťažby nerastných surovín Slovenska- Review of mining mineral raw materials in the
Slovak Republic.
Beata Witkowska-Kita, Katarzyna Biel, Wiesław Blaschke, Ireneusz Baic
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oddział zamiejscowy
w Katowicach „Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego”
Štúdium získavania kritických surovín nachádzajúcich sa Poľsku- Sourcing study critical raw
materials found in Poland.
Viliam Bauer, Fakulta BERG Technická univerzita Košice, Faculty of BERG, Technical
university of Košice, Slovak Republic
Hospodárenie so zásobami nerastných surovín a surovinová politika v podmienkach SlovenskaThe Reserves management with Mineral resources and Mineral planning Policies at Slovakia
condition.
Vlasta Jánová, Ivan Mesarčík, Milan Fabian, Ministerstvo životného prostredia SR –
Ministry of environment of Slovak Republic
Východiská plánovania kameniva na Slovensku s ohľadom na projekt „Trvalo udržateľné
plánovanie kameniva v juhovýchodnej Europe“ Aggregate Planning Assumptions in Slovakia
with regard to the project „Sustainable Aggregates Planning in South East Europe“.
Tomáš Havlík, Hutnícka fakulta, Technická univerzita Košice- Faculty of Metalurgy,
Technical University of Košice
Strategické ciele materiálovej recyklácie odpadov-Strategic aims of waste material recycling.
Tomasz Abramowski, Jozef Franzen, Interoceanmetal Joint Organization, ul. Cyryla i
Metodego 9, 71-541 Szczecin, Poland
Kto hľadá kovy na morskom dne? - Who is searching for the metals on a seabed?
Ján Spišák,Vývojovo realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín, Fakulta BERG
Technická univerzita Košice- Faculty of Berg, Technical University of Košice
Nové trendy v ťažbe a spracovaní surovín – New trends in Mining and treatment of raw
materials.
Dušan Čižmek, Ludvik Golob, Bojan Lajlar, Premogovnik Velenje, d. d. Slovenia
Hĺbenie šachty v uhoľnej bani Velenje - Shaft sinking at Velenje coal mine
Imrich Koštial, Vývojovo realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín, Fakulta
BERG, Technická univerzita Košice- Faculty of Berg, Technical University of Košice
Technická a prevádzková optimalizácia rotačných pecí- Technical and operational
optimization of processes in rotary furnaces.
Jiří Hájovský, Geoinženýring, s.r.o. Ostrava, Czech Republic
Možnosti využití starého důlního odvalu k rekreačným účelům – The possibilities of old mine
dumps utilization for the recreational purposes.
Roman Popielak, Golder Associates, Inc. Lakewood, USA
„Ťažba tmavej hmoty“ Adaptácia bývalej Bane Homestake pre astrofyzikálny prieskum“„Mining for Dark Matt er“ Adaptation of the Former Homestake Mine for Astrophysicss
Research.
Krzysztof Krauze, Łukasz Bołoz, Tomasz Wydro, Katedra Maszyn Górniczych,
Przeróbczych i Transposrtowych, AGH, Krakow, Poland
Mechanizovaná výstuž banských chodieb určená pre zvýšenie efektívnosti razeni banských
chodieb a zlepšenia bezpečnosti práce
Andrzej Szumiňski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geomechaniki, Budownictwa,
Kraków, Poland
Vplyv času pri vykonávaných skúškach betónu na jeho stabilné vlastnosti- Material age effect
on the post-failure characteristics of concrete specimens.
Eva Mačingová, Alena Luptáková Ústav geotechniky SAV Košice- Institute of Geotechnics
SAV, Košice, Slovak Republic
Vlastnosti precipitátov železa a hliníka získaných v procese remediácie banskej vodyProperties of iron and aluminium precipitates obtained in the process of mine drainage
remediation
Alena Luptáková, Eva Mačingová, Jana Jenčárová, Ústav geotechniky SAV KošiceInstitute of Geotechnics SAV, Košice, Slovak Republic
Magdaléna Bálintová Stavebná fakulta TU v Košiciach – Faculty of Construction, Technical
University of Košice
Úprava kyslých banských vôd - Acid mine drainage treatment
Ingrida Kotuličová, Alena Luptáková Ústav geotechniky SAV Košice- Institute of
Geotechnics SAV, Košice, Slovak Republic
Peter Manko, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove
Štúdium štruktúry makrozoobentosu v potoku Smolník -Study on macrozoobenthos structure
in the Smolnik brook.
Katarína Feriančíková, Milan Labaš, Igor Leššo, Ústav geotechniky SAV Košice- Institute
of Geotechnics SAV, Košice, Slovak Republic
Aplikácia abstraktných priestorov v procese rozpojovania hornín - Application of abstract
spaces in rock cutting process
Katarína Feriančíková, Edita Lazarová, Ústav geotechniky SAV Košice- Institute of
Geotechnics SAV, Košice, Slovak Republic
Abstraktné priestory ako alternatívna metóda spracovania údajov z podzemného staviteľstva Abstract spaces as alternative method of data processing acquired from underground
engineering
Mária Kruľáková, Ústav geotechniky SAV Košice- Institute of Geotechnics SAV, Košice,
Slovak Republic
Lacnejšia alternatíva automatickej digitalizácie veľkoplošných predlôh - Cheaper alternative
for the automatic digitization of large-scale models.
Mária Kruľáková, Milan Labaš, Ústav geotechniky SAV Košice- Institute of Geotechnics
SAV, Košice, Slovak Republic
Determinovanie vlastností technologického procesu rozpojovania pomocou vibro-akustického
signálu - Determination of the properties of rock cutting process using the vibro-acoustic signal
Iveta Štyriaková, Igor Štyriak, Ústav geotechniky SAV Košice- Institute of Geotechnics
SAV, Košice, Slovak Republic
Bakteriálny rozklad hornín a minerálov s možnosťou priemyselného využitiaBacterial decomposition of rocks and minerals with possibilities of industrial application.
Slavomír Hredzák, Michal Lovás, Ingrid Znamenáčková, Marek Matik, Anton
Zubrik, Ústav geotechniky SAV Košice- Institute of Geotechnics SAV, Košice, Slovak
Republic
Magnetické rozdružovanie magnezitových surovín vo vysokogradientnom magnetickom poliHigh gradient magnetic separation of magnesite materials.
+ Časový limit pre prednášku - Times limit for lectures: 15 min.
+ Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský, maďarský – prednášky budú
prekladané do slovenského jazyka.
Official languages: Slovak, Czech, English, Polish, Hungarian, translation into Slovak.
+ Prednes prednášok: k dispozícii bude PC s projektorom.
Presentation of papers: Data projector
Organizačné pokyny - Organization and Information
+ Adresa prípravného výboru - Address of Organizing Committee:
Slovenská banícka spoločnosť, ČSA 25, 974 01, Banská Bystrica, tel. - fax: 00421
+421 48 4112746 ,
mobil:0904 667385, e-mail: [email protected]
www.blastmine.sk
+ Záväzné prihlášky účastníkov zašlite do 23. septembra 2013
Irevocable application of participants send before September 23. 2013
+ Prednášky musia byť doručené do 16. septembra 2013 - Papers should be submitted
before September 16. 2013.
+ Účastnícky poplatok - Conference fee:
90 EUR ( do 23. 09. 2013 – before September 23 )
100 EUR ( po 23. 09. 2013 – after September 23 )
60 EUR - doprevádzajúce osoby ( vodiči, manželky a pod. ) –
accompanying persons ( drivers, wifes )
Účastnícky poplatok zahrňuje prekladateľské služby, obed a spoločenský večer 10.
októbra a iné náklady - Conference fee includes translation services, lunch and dinner
with Social party on October 10. and other expenses.
+ Zborník prednášok - Conference Proceedings:
tlačený-printed
20,-EUR, na CD-In CD
15,-EUR
Prednášatelia obdržia 1 zborník bez úhrady
Lecturers receive the conference proceedings free of charge.
+ Stravovanie - Board:
večera - dinner (09. október- October): 8,-EUR
obed - lunch (10. október - October): 7,-EUR,
(11. október – October): 7,- EUR
+ Ubytovanie za 1 noc a osobu v dvojlôžkových izbách - The accommodation in double
rooms night/person: 25,- EUR ( s raňajkami-with breakfast)
+ Ubytovanie za 1 noc v jednolôžkových izbách – The accommodation in single rooms:
35,- EUR/night ( s raňajkami-with breakfast)
+ Termín objednania reklamy v zborníku: 22. september 2013
Ordering of advertisement in Conference Proceedings: September 22. 2013
Poplatok – Fee: 166 EUR / A5 čiernobiela- black&white, 332 EUR/A5 farebná – coloured
+ Výstavka, prezentácia – Exhibition : 300 EUR
Postery – Posters: 100 EUR/ 1 poster- one posters
+ Vložné bolo stanovené na základe zákona 18/96 Z. z. Nie sme platiteľmi DPH.
IČO: 31905285, DIČ: 2021089488
+ Účastnícky poplatok, zborník, stravovanie, a inzerciu uhraďte prevodným príkazom,
alebo poštovou poukážkou na účet v SLSP, a.s. KsP 50193090/0900, v.s. 1013, k.s. 0308
Ubytovanie sa hradí na základe objednávky na recepcii hotela. Neobsadené miesta
vyfakturujeme objednávateľom.
Payment: Bank transfer to Slovenská sporiteľňa, a.s. KsP Banská Bystrica.
IBAN: SK35 0900 0000 0000 5019 3090 BIC-SWIFT: GIBASKBX
+ The Conference fee, conference proceedings, board and advertisement can be paid cash at
the registration. The accommodation is paid cash at the hotel reception, according to
order.
+ Účastnícky poplatok hradia aj prednášatelia -The authors also pay the conference fee.
+ Účastnícky poplatok pri neúčasti nevraciame - The conference fee is not refunded in case of
absence.
+ K záväznej prihláške žiadame vyplniť AVÍZO pre identifikáciu platby, ktorú je potrebné
poukázať do 23. septembra 2013.
Please, to the irevocable application enclose the dispatch notice for indentification of
payment, which is necessary to send before September 23. 2013.
+ Podrobnejšie informácie Vám poskytnú garanti konferencie- The contact address of Chief
Organisers of conference.
Ing. Mikuláš Beránek, tel.fax:+421 48 4112746, mobil: +421 904 667385
e-mail: [email protected], www.blastmine.sk
Ing. Ján Hrabovský, PhD., mobil: +421 904 063 239,
e-mail: [email protected]
SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ
SLOVAKIAN MINING SOCIETY
Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
tet.,fax:+421 48 4112746, e-mail: [email protected], www.blastmine.sk
ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA - REGISTRATION FORM
na medzinárodnú konferenciu „ Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve,
geológii a životnom prostredí"
10. - 11. októbra 2013, Hotel REPISKÁ, Demänovská Dolina
International Conference „ The New mineral policy and Progressive technologies
in mining, geology and environment
10th -11 th October 2013, Hotel REPISKÁ, Demänovská Dolina
Záväzné prihlášky účastníkov zašlite do 23. septembra 2013
Irevocable application of participants send before September 23. 2013
Meno-Name.................................................Priezvisko-Surname.................................................
Titul- Title.....................................................................................................................................
Organizácia - Company................................................................................................................
Adresa - Address...........................................................................................................................
PSČ - Postal code.........................................Phone...................................................................
.
e-mail :.........................................
Doprevádzajúce osoby - Accompanying persons........................................................................
.......................................................................................................................................................
Objednávam ubytovanie - I order accommodation
9. októbra - October 9. 2013 10. októbra – October 10. 2013
áno ( yes )
nie ( no )
áno ( yes )
nie ( no )
Objednávam stravovanie - I order meals
9. októbra – October 9. 2007
večera - dinner áno ( yes ) nie ( no )
11. októbra - October 11. 2013
obed - lunch
áno ( yes ) nie ( no )
Objednávam zborník prednášok – I order conference proceedings áno ( yes ) – nie ( no )
Objednávam CD s prednáškami – I order CD with the lecture
áno ( yes ) – nie ( no )
Objednávam reklamu v zborníku – Ordering of advertisement in Conference Proceedings:
áno ( yes ) – nie ( no )
Objednávam – Ordering výstavku – exhibition
postery – posters
áno ( yes ) – nie ( no )
áno ( yes ) – nie ( no )
Iné želania účastníka - Other wishes of the Participant :
Dátum - Date :
..........................................................
podpis – Signature
AVÍZO - Dispatch notice
Potvrdzujeme, že sme dňa .................................2013 uhradili v prospech účtu Slovenskej baníckej spoločnosti
v SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica 50193090 / 0900
It is confirmed, than on.......................................2013 has been paid, to the account of the Slovakian Mining
Society, SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica, IBAN: SK35 0900 0000 0000 5019 3090, BIC-SWIFT: GIBASKBX
Názov financujúcej banky, jej kód a číslo účtu -
Name of Bank, code, account No :
....................................................................................................................................................................................
účastnícky poplatok - Conference fee
................................EUR
zborník - Conference proceedings
................................EUR
ubytovanie - Accommodation
................................EUR
stravovanie – Meals
................................EUR
iné – Other
.................................EUR
spolu - total
Dátum - Date:
.................................EUR
................................................................
podpis - Signature
AVÍZO - Dispatch notice
Potvrdzujeme, že sme dňa .................................2013 uhradili v prospech účtu Slovenskej baníckej spoločnosti
v SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica 50193090 / 0900
It is confirmed, than on.......................................2013 has been paid, to the account of the Slovakian Mining
Society, SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica, IBAN: SK35 0900 0000 0000 5019 3090, BIC-SWIFT: GIBASKBX
Názov financujúcej banky, jej kód a číslo účtu -
Name of Bank, code, account No :
....................................................................................................................................................................................
účastnícky poplatok - Conference fee
................................EUR
zborník - Conference proceedings
................................EUR
ubytovanie - Accommodation
................................EUR
stravovanie – Meals
................................EUR
iné – Other
.................................EUR
spolu - total
Dátum - Date:
.................................EUR
................................................................
podpis - Signature
Download

slovenská banícka spoločnosť