INFORMACE
pro brněnskou diecézi
září - říjen
školní rok 2014-15
č. 1 - 2
Milé katechetky, katecheté, učitelky a učitelé náboženství,
rád Vás zdravím na začátku nového školního roku a chci Vám poděkovat za Vaši
radostnou, ale zodpovědnou službu. Těším se na viděnou při diecézním setkání
katechetů v sobotu 8. listopadu 2014 v Brně.
V modlitbě provází a žehná
Váš biskup
FORMACE KATECHETŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-15
29. září 2014
Začínáme. – Úvodní seminář pro ty, kteří poprvé učí náboženství.
Brno, Petrov 5, sál, začátek v 17 hodin. (Jen pro pozvané.)
8. listopad 2014
Diecézní setkání katechetů
Brno, Vídeňská 7, sál Milosrdných bratří (přihlášky do 31. 10. 2014)
1. prosinec 2014
Na co se většinou děti v náboženství neptají
P. Mgr. MUDr. Karel Rozehnal
Brno, Petrov 2, sál, začátek v 17 hodin
17. leden 2015
Učíme se vidět víc
Seminář práce se souborem obrazových karet R. Oberthüra
Život v obrazech – obrazy života ve výuce náboženství a katechezi.
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., P. ThLic. Tomáš Cyril Havel
Brno, Petrov 5, od 9 do 16 hodin (přihlášky do 10. 1. 2015)
9. únor 2015
Odkaz Mistra Jana Husa pro moderní dobu
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Brno, Petrov 2, sál, začátek v 17 hodin
13. duben 2015
Eucharistie v životě katechety
P. Mgr. Marcel Javora
Brno, Petrov 2, sál, začátek v 17 hodin
4. květen 2015
Don Bosko inspiruje katechety
P. ThLic. Petr Cvrkal, SDB
Brno, Petrov 2, sál, začátek v 17 hodin
26. 7. – 30. 7. 2015 Tematický seminář a prázdninové exercicie
Vranov u Brna, Duchovní centrum (přihlášky do 22. 6. 2015)
Jednodenní tematický seminář 27. 7. 2015
(příjezd a začátek 26. 7. večer): P. Tomáš Koumal
Třídenní exercicie 28. 7. – 30. 7. 2015
(začátek 27. 7. večer): P. ThLic. Ing. František Hylmar, SJ
Přednášky jsou volně přístupné a zdarma, pokud není uvedeno jinak.
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 1-2/2014-15
2
Obecně k formačním setkáním
Každý, kdo je vyslán církví, aby katechizoval, má povinnost se dál vzdělávat a formovat
– jak po stránce odborné, tak i duchovní. Nejde jen o to, že člověk sám něco studuje, ale
je třeba být také v kontaktu s druhými, protože služba katechety není individuální záležitostí. Proto má každý v kanonické misi napsáno, kde se má účastnit formačních setkání. Výše uvedený program formačních setkání je určen především těm, kdo mají v kanonické misi uvedeno jako místo setkávání „Brno–Petrov“, a také těm, v jejichž místě
působení žádné jiné scházení katechetů zatím neprobíhá. Pro ostatní je otevřenou nabídkou. Každý z katechetů s místem formace Brno–Petrov by si měl během roku závazně
vybrat alespoň dvě témata, kterých se zúčastní. Mimo to mají všichni katecheté brněnské
diecéze povinnost zúčastnit se diecézního katechetického setkání, které se koná jednou
za dva roky. Je to příležitost setkat se nejen s ostatními, ale také s otcem biskupem, na
jehož službě hlásání evangelia má každý katecheta podíl.
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ
Uskuteční se v sobotu 8. listopadu 2014 v sále Milosrdných bratří na Vídeňské ulici
v Brně. Je určeno všem, kdo se v naší diecézi věnují katechetické službě a výuce náboženství – kněžím, jáhnům, katechetkám a katechetům-laikům, zasvěceným osobám.
od 8.00
9.00 –10.00
Prezence účastníků (v sále)
Mše svatá (v kostele sv. Leopolda)
10.00 –10.30
Přestávka
10.30 –10.40
Úvodní slovo (v sále)
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
10.40 –11.40
Úspěšná katecheze v 21. století
R. D. Tomáš Koumal
11.40 –12.00
Informace z diecéze a z oblasti katecheze
12.00 –13.00
Oběd a přestávka k vzájemným setkáním
13.00 –14.10
Krize autority
R. D. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann
14.10 –14.30
Přestávka
14.30 –16.00
Mozaika katechetických a pastoračních impulzů
Blok zahrnující řadu nápadů a inspirací
z praxe různých farností nebo osobností
16.00
Zakončení setkání a požehnání otce biskupa
Organizační pokyny:
• Letošní setkání je specifické mj. tím, že se nekoná na Biskupském gymnáziu (!), jak
jsme byli léta zvyklí, ale v sále u Milosrdných bratří. (Biskupské gymnázium bylo
v daném termínu obsazeno.)
• Doprava na místo. Sál Milosrdných bratří se nachází ve středu města Brna a je
dobře přístupný jak z městské veřejné dopravy, tak i z dálnice, ze které se autem na
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 1-2/2014-15
3
místo dostanete do 5 minut. Do sálu se vchází z Vídeňské ulice přes historickou vstupní
bránu, která se nachází nalevo od kostela s klášterem. Touto branou se dostanete do
klášterní zahrady, ze které již vstoupíte do prostor předsálí a sálu. Brána bude označena.
Doprava brněnskou MHD: Je možno použít tramvaj 2, 5 nebo 6 a vystoupit na zastávce
„Nemocnice Milosrdných bratří“ (pak pěšky 100 m), nebo okružní autobus č. 44 či 84
(jede mj. ze zastávky Zvonařka) a vystoupit na zastávce „Poříčí“ (vzdálenost 200 m).
Rovněž je možno přijet tramvají č. 8, vystoupit na zastávce Vojtova a pak jít pěšky Polní
ulicí kolem nemocnice až na ulici Vídeňskou (vzdálenost 500 m).
Příjezd autem ze směru od Prahy: Z dálnice D1 použít exit 194 – Brno centrum, dále po
R52 (ulice Vídeňská) – držte se v levém pruhu, který po 900 m R52 opouští vlevo
podjezdem a dál pokračuje přes 4 světelné křižovatky rovně po Vídeňské ulici, až uvidíte
po pravé straně věž kostela Milosrdných bratří.
Příjezd autem ze směru od Svitav: Jeďte po velkém městském okruhu přes městkou část
Žabovřesky a podél výstaviště BVV. Na křižovatce Poříčí–Vídeňská odbočte doprava
přes most, věž kostela je dobře viditelná na protějším břehu řeky Svratky.
Parkování pro účastníky setkání je možné v přilehlých ulicích. V sobotu ráno zde bývá
volno. Velké parkoviště je pak u supermarketu Interspar na Vídeňské ulici, příp.
u Ústředního hřbitova, odkud by však bylo potřeba ještě dojet tramvají.
• Obědy nám přiveze cateringová firma. Objednali jsme kuřecí řízek s bramborovým
salátem. Abychom mohli počet obědů co nejpřesněji určit, prosíme vás, abyste na setkání
v daném termínu přihlásili. Přihlášku berte závazně, protože objednané obědy už musíme
zaplatit. Oběd v ceně 80 Kč je pro účastníky zdarma, budeme jen přijímat dobrovolné
příspěvky na celé setkání.
• Káva a občerstvení. Po celou dobu bude pro účastníky k dispozici káva, čaj a voda
zdarma. Prosíme šikovné katechetky, které by měly trochu času, zda by mohly něco
upéct a přivézt ke kávě.
• Literatura. V prostorách, kde se bude setkání konat, bude možnost zakoupit si
náboženskou literaturu, příp. některé pomůcky do náboženství.
•
Přihlášky. Na setkání se přihlašujte do 31. října 2014 e-mailem na adrese
<[email protected]>, příp. tel. 533 033 247. Přihlášky jsou potřeba nejen kvůli počtu
obědů, ale také z organizačních důvodů. Hlaste se i v případě, kdybyste oběd nechtěli.
• A na závěr jedna prosba: Udělejte si dostatek času, abyste se mohli zúčastnit celého
setkání. Těšíme se na vás.
DALŠÍ INFORMACE, POZVÁNKY A NABÍDKY
Teologický kurz
V letošním školním roce se opět uskuteční Teologický kurz. Je určen převážně pro ty,
kdo se chtějí vzdělávat pro vlastní potřebu a pro osobní rozhled ve víře. Dále je určen
těm, kdo chtějí v budoucnu pomáhat ve farní katechezi či v jiné službě v církvi. Kurz
začíná 4. října 2014. Přihlášky přijímáme do 26. září 2014 e-mailem na adrese
<[email protected]>.
4
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 1-2/2014-15
Vstupy do škol – semináře pro lektory
Naše katechetické centrum pokračuje ve školním roce 2014/2015 v projektu Vstupy do
škol, jehož cílem je předávat informace o křesťanství žákům především na základních
školách (mimo výuku náboženství). Nabízíme vzdělávací semináře pro kněze, katechety,
pastorační asistenty a věřící pedagogy, při nichž účastníci získají základní informace
a podklady pro realizaci konkrétních výukových programů ve školách. V nejbližší době
zveme na semináře k těmto tématům:
Dušičky a Halloween v tradici a kultuře
Cyril a Metoděj – historie a současnost
Poselství křesťanských Vánoc II
(zaměřeno na advent)
Poselství křesťanských Vánoc I
(základní řada)
pondělí 6. 10. 2014
pondělí 13. 10. 2014
pátek 21. 11. 2014
pondělí 24. 11. 2014
15:30 – 18:30
15:30 – 19:00
8:30 – 12:30
15:30 – 19:30
Místo konání: Brno, Petrov 5, sál v přízemí.
Semináře jsou určeny těm zájemcům, kteří se jich doposud neúčastnili. Jsou akreditovány MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ti, kdo o to
požádají, obdrží osvědčení o absolvování semináře (pro pedagogické pracovníky slouží
jako doklad o dalším vzdělávání).
Přihlášky: Mgr. Petra Chalupová, e-mail <[email protected]>, tel. 533 033 297.
Přihlášení je nutné.
Na únor a březen 2015 plánujeme semináře k tématům Poselství křesťanských
Velikonoc I, II a Bible – víc než kniha. Termíny budou včas uveřejněny.
Více informací o celém projektu Vstupy do škol naleznete na <http://kc.biskupstvi.cz>.
Biblický kurz Prorok Jonáš a Lukášovo evangelium V
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo další ročník tzv. Biblického kurzu. Jde
o přednášky vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou
různá malá společenství a biblické hodiny. Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků. Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období
září – listopad 2014 v pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou:
25. září, 9. a 23. října, 6. a 20. listopadu od 17 hodin. Přihlášky jsou ke stažení na
<www.biskupstvi.cz/pastorace>. Bližší informace: Pastorační středisko brněnské diecéze,
Petrov 4, 601 43 Brno, e-mail <[email protected]>, tel. 533 033 299.
Soutěž BIBLE A MY
ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici vyhlašuje pro žáky základních škol a studenty středních škol již XX. ročník dějepisné soutěže Bible a my, a to ve čtyřech kategoriích:
I.
1. až 5. třída ZŠ
II. 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
III. 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
IV. střední školy
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 1-2/2014-15
5
Organizace soutěže pro brněnskou diecézi:
1) Základní (školní) kola soutěže probíhají na jednotlivých školách do konce října
2014. V testu základního kola bude část otázek věnována letošním tématům soutěže.
Školy vyberou na základě výsledků tři soutěžící pro každou kategorii k účasti v okresním
kole. Do okresního kola je nutno zaslat přihlášku do 10. 11. 2014.
2) Okresní kolo se uskuteční v Brně ve středu 19. listopadu 2014 na CMcZŠ Lerchova
v Brně (Masarykova čtvrť, konečná tramvaje č. 4). Přezůvky s sebou. Zápis bude probíhat od 9 hodin, začátek soutěže bude v 9.30 hodin, předpokládaný konec nejpozději ve
12 hodin. Témata pro okresní a ústřední kolo pro XX. ročník soutěže jsou tato:
I.
Mojžíš
II. Maria, matka Ježíšova
III. Josef Egyptský
IV. Listy apoštola Pavla (mimo listy Židům a Římanům)
3) Ústřední kolo se uskuteční ve středu 18. března 2015 v Hustopečích u Brna ve
Společenském domě, Herbenova 4. Zápis bude probíhat od 9 hodin, začátek soutěže
bude v 10 hodin, předpokládaný konec nejpozději ve 13.30 hodin.
Smyslem soutěže je rozvíjet a doplňovat historické a biblické znalosti žáků a studentů. Všem pedagogům chceme již dopředu poděkovat za práci, kterou soutěži budou
věnovat, a účastníkům přejeme příjemné soutěžení. Upozorňujeme i na naše nové
webové stránky <www.bibleamy.cz>.
Za organizátory Mgr. Petr Tomeček a Ing. Jiří Hrabovský;
tel. 737 287 785; <[email protected]>
Poznámka: Chcete-li se do této soutěže se svými žáky pustit, obraťte se na Diecézní
katechetické centrum, které vám poskytne otázky pro základní kolo. Učiňte to nejlépe emailem na adresu <[email protected]>.
Setkání vedoucích Misijních klubek
Setkání se uskuteční v sobotu 11. října 2014 v Brně na Cyrilometodějské církevní
základní škole od 9 do 15 hodin. (Původně se mělo konat ve Vyškově.) Je určeno vedoucím Klubek, případně těm, kdo založení Klubka plánují nebo se o to zajímají. Půjde o celodenní workshop, předávání zkušeností, besedu, možnosti práce s misijními materiály,
poznání se, plánování atd. Přihlašujte se e-mailem na adrese <[email protected]>.
O nabídce prosím informujte i další lidi, kteří nejsou z řad katechetů, ale mají zájem
o misijní práci s dětmi ve farnosti.
Mgr. Jana Zehnalová, Diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi
Papežská misijní díla informují
Misijní Most Modlitby – sobota 18. 10. ve 21 hodin – vytvořme opět v předvečer
Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele
sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře,
chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být
předem požehnány v kostele.
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání
svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD
6
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 1-2/2014-15
(Misijní štrúdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní
bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými
převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti
do Misijního klubka.
Nejen při Misijní neděli můžete využít misijní materiály, které jsou k dispozici na
recepci Biskupství brněnského, Petrov 5.
Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme! Více informací na stránkách
<http://www.missio.cz>.
R. D. Ing. Mgr. Jiří Šlégr, národní ředitel PMDD
Sympozium o eucharistii
Ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 se uskuteční v Hradci Králové v budově Nového
Adalbertina sympozium o eucharistii. Je určeno zejména kněžím, pastoračním asistentům
a katechetům, avšak je otevřeno i pro další zájemce.
Cílem programu prvního dne sympozia (úterý 11. listopadu 2014) je představit základní biblická, systematicko-teologická a liturgická východiska tématu. Ve druhém dni
(středa 12. listopadu 2014) budou představena ekleziologická východiska a pastorálněteologické přístupy ke katechumenátu, přípravě dětí a dospělých k iniciačním svátostem
a metoda liturgické mystagogie k uvádění dospělých do tajemství eucharistie.
V obou dnech vystoupí přednášející z Univerzity Hradec Králové a z Teologických
fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Po každém
přednáškovém bloku bude následovat diskuse. Podrobný program sympozia naleznete na
<http://kc.bihk.cz>.
Pořadatelé zajišťují kromě občerstvení také ubytování převážně ve dvoulůžkových
pokojích z 11. na 12. 11. 2014 v Novém Adalbertinu. V případě zájmu o tuto službu je
nutné vyplnit přihlášku, která je ke stažení na stránkách <http://kc.bihk.cz>.
Přihlášky k ubytování jsou přijímány nejpozději do 20. října 2014 e-mailem na
adrese <[email protected]> nebo písemně na adrese: Biskupství královéhradecké, Katechetické
a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové.
Pozvánka na seminář na Velehradě
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve zájemce na přednášku Doc. Mgr.
Jaroslava Šebka, Ph.D. Druhý život Mistra Jana Husa. Uskuteční se 4. října 2014 od 9
do 15 hodin na Velehradě v Sále kardinála Špidlíka. Seminář je akreditován MŠMT
v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Zájemcům z řad pedagogů bude vydáno osvědčení
o absolvování za poplatek 200 Kč. Přihlášky zasílejte do 1. 10. 2014 na adresu Mgr.
Helena Polcrová, e-mail: <[email protected]>, tel. 608 837 086.
Časopis Duha v novém školním roce
Letošní ročník Duhy chce být opět dětem i katechetům dobrou pomůckou. Můžete v něm
najít aktuální témata (např. „dušičkové“ číslo Život jde dál), témata, která srozumitelně
přibližují základní pravdy naší víry (sešitek Desatero, sešitek ke mši svaté Eucharistie
nebo skládanku k modlitbě Otče náš). V době postní si mohou děti skládat vystřihovánku
V době Ježíšově. Předplatné stojí 378 Kč, při odběru více než 5 ks poskytujeme slevu.
Děkujeme za podporu a přejeme barevný život s vírou.
P. Tomáš Cyril Havel
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 1-2/2014-15
7
Výuka náboženství ve školách – současná legislativa
Výuku náboženství ve školách umožňuje církvi Zákon o náboženské
svobodě (č. 3/2002 Sb., § 7, odst. 1a), podle kterého může církev
vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního
předpisu. Tímto předpisem se míní zákon č. 561/2004 Sb. (dále Školský zákon), v platném znění.
Školský zákon uvádí v § 15, odst. 2: „V základních a středních školách zřizovaných
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět,
pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou
společností přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy.“ Ze zákona dále vyplývá, že
k vyučování náboženství lze spojovat žáky z několika ročníků jedné školy nebo i více
škol, nejvýše však do počtu 30 žáků ve třídě. (Spojovat žáky z více škol k vyučování
náboženství lze, pokud školy uzavřou vzájemnou smlouvu.)
Pokud se náboženství ve škole vyučuje jako nepovinný předmět, je nezbytné uzavřít
pracovněprávní vztah mezi učitelem náboženství a školou. Podmínkou pro jeho uzavření
bude po 1. lednu 2015 splnění kvalifikačních předpokladů podle zák. č. 563/2004 Sb.
(Zákon o pedagogických pracovnících). Tímto předpokladem je (dle § 14 cit. zákona)
příslušné vzdělání: Mgr. v oblasti teologických věd, Mgr. v oblasti pedagogických věd
zaměřené na přípravu učitelů náboženství nebo Mgr. v oblasti pedagogických nebo
společenských věd doplněný vzděláním pro přípravu učitelů náboženství (Bc. nebo
příslušný kurz na vysoké škole). Podle § 3 cit. zákona musí učitel náboženství splňovat
rovněž všechny všeobecné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka,
tedy i znalost českého jazyka prokázanou maturitní zkouškou nebo jinou zkouškou podle
zvláštních právních předpisů.
Při nesplnění kvalifikačních předpokladů lze náboženství ve škole vyučovat jako
nepovinný předmět jen s využitím některé z těchto výjimek (z novely zák. 563/2004 Sb.
schválené Senátem ČR 27. 8. 2014):
1) Ředitel školy musí prokázat, že výuku nemůže zajistit jinak (§ 22, odst. 7 cit.
zákona).
2) Osoba, která má vyučovat, dosáhla ke dni 1. 1. 2015 alespoň 55 let věku a vykonávala přímou pedagogickou činnost na příslušném druhu školy nejméně po dobu 20
let (§ 32, odst. d) cit. zákona).
3) Učitelem náboženství je pedagog s magisterským vzděláním plně kvalifikovaný
pro jiný předmět, který má pověření církve k výuce náboženství (kanonickou misi) a náboženství by na dané škole učil v rámci své pracovní smlouvy (§ 22 odst. 5) cit. zákona.
Jestliže z nejrůznějších důvodů nelze výuku náboženství formou nepovinného předmětu ve škole zajistit, je možné vyučovat náboženství jako tzv. kroužek (vyhl.
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění). Podmínky jsou zčásti obdobné
jako při výuce nepovinného předmětu, ale v některých ohledech mírnější (zejm. v požadavku na kvalifikaci pedagoga volného času). Zájmové vzdělávání se však většinou poskytuje za úplatu, tj. rodiče za účast dětí v kroužku platí. Po dohodě se školou lze od
úplaty upustit. Každá škola má však pro realizaci zájmové činnosti nastaveny vlastní
podmínky. Také u této formy by měla být uzavřena dohoda mezi školou a pedagogem,
který kroužek vede. Pokud je ve škole přihlášeno 7 a více žáků a vyučující splňuje
§§§
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 1-2/2014-15
8
kvalifikační předpoklady, není důvod k formě kroužku přistupovat (!), protože Školský
zákon tuto možnost vůbec nezmiňuje.
Pokud nelze zajistit žákům školy výuku náboženství ani jako nepovinný předmět, ani
jako kroužek, a přesto je z pastoračních a dalších důvodů dobré, aby výuka probíhala ve
škole, je možné pojmout náboženství jako vlastní činnost církve v prostorách školy a přistoupit k pronájmu učebny. Školská legislativa se pak na daný program nevztahuje.
Vzhledem k tomu, že taková výuka náboženství přece jen zatraktivňuje školu pro věřící
rodiče a jejich děti, je dobré pokusit se dohodnout s ředitelstvím školy na nekomerčním
nájmu (třeba za symbolickou 1 Kč). Práva a povinnosti obou stran (tj. školy a příslušné
římskokatolické farnosti) by měly být zakotveny v písemně uzavřené dohodě (např.
nájemní smlouvě). Vzor nájemní smlouvy můžeme zájemcům pro inspiraci na požádání
poskytnout (zaslat mailem).
V souvislosti s výše uvedenými předpisy je dobré si připomenout, že dokumenty
církve rozlišují mezi výukou náboženství ve škole, kterou mohou navštěvovat žáci bez
ohledu na osobní víru, a katechezí, která má za cíl víru katechizovaných prohlubovat.
Katecheze (zvláště příprava ke svátostem) je aktivitou, která se uskutečňuje ve farním
společenství, ne v prostředí školy.
Zpracovala Mgr. Marie Špačková
Personální změny v Diecézním katechetickém centru
K 1. 9. 2014 ukončila práci v našem centru Mgr. et Mgr. Jitka
Šebková. Děkujeme jí za 12 let odborné, tvůrčí a především obětavé
práce pro katechety (nejen) brněnské diecéze. Jitka se stala na základě
vlastního přání paní učitelkou na základní škole.
Přejeme jí do nového působiště hodně Božího
požehnání.
K 1. 9. 2014 zároveň do našeho centra nastoupila na částečný úvazek
Mgr. Bc. Marie Šumberová, jejímž úkolem bude hlavně vyřizování
administrativních a organizačních záležitostí. Přejeme jí rovněž Boží
požehnání a hodně sil v etapě zapracovávání se.
Prázdniny ve školním roce 2014–2015 v ZŠ a SŠ (zdroj: MŠMT ČR)
Podzimní prázdniny
pondělí 27. 10. a středa 29. 10. 2014
Vánoční prázdniny
22. 12. 2014 až 4. 1. 2015 (vyučování začne 5. 1. 2014)
Pololetní prázdniny
pátek 30. 1. 2015
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 2. 4. a pátek 3. 4. 2015
Jarní prázdniny
(podle okresů)
Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou: 2. 2. – 8. 2. 2015
Svitavy: 16. 2. – 22. 2. 2015
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo: 23. 2. – 1. 3. 2015
Jindřichův Hradec: 2. 3. – 8. 3. 2015
Download

INFORMACE - Biskupství brněnské