Z diecézního oběžníku…
(září 2012)
1. Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina
a druhů
Slavnostní liturgie, při níž bude blahořečeno čtrnáct pražských mučedníků-františkánů od kostela Panny Marie
Sněžné v Praze, se bude konat v pražské katedrále v sobotu 13. 10. 2012 v 10 hodin dopoledne. Obřad povede
prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato, SDB.
Nakladatelství Paulínky vydalo brožuru s novénou k blahořečení čtrnácti pražských mučedníků. Jeden kus
této publikace bude do farností distribuován v druhé polovině září. Brožuru je možno objednat i ve větším počtu
– viz <http://www.paulinky.cz> .
V neděli 7. 10. 2012 se na základě rozhodnutí plenárního zasedání ČBK uskuteční v kostelích dobrovolná
sbírka na pokrytí části nákladů a aktivit spojených s beatifikací.
2. Slavení památky papeže blahoslaveného Jana Pavla II.
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dala souhlas k zařazení nezávazné památky blahoslaveného Jana Pavla II.,
papeže, do kalendáře pro diecéze v České republice (CCDDS, Prot. n. 1103/11/L, 25 aprilis 2012) na den
22. října.
České texty potvrzené touto kongregací (CCDDS, Prot. n. 1104/11/L, 25 aprilis 2012) pro slavení mešní liturgie
a pro denní modlitbu církve převzalo k vydání tiskem Karmelitánské nakladatelství.
(dle sdělení sekretatiátu ČBK)
3. Kněžské svěcení
V sobotu 15. 9. 2012 v 11 hodin přijme v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách z rukou Mons.
Karla Herbsta, SDB, pomocného biskupa pražského, kněžské svěcení jáhen Václav Jiráček, SDB.
V pátek 5. 10. 2012 v 17:30 hodin přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou Mons. Vojtěcha Cikrleho,
diecézního biskupa brněnského, kněžské svěcení jáhen brněnské diecéze Mgr. Josef Kubeš.
Do kněžské služby jim vyprošujeme hojnost Božích milostí.
4. Zahájení studia kanonického práva
Slavnostní zahájení postgraduálního studia kanonického práva v ČR, organizovaného Akademií kanonického
práva ve spolupráci s Katolickou Univerzitou Jana Pavla II. v Lublinu, se uskuteční 10. 10. 2012 při slavnostní
mši svaté Veni Creator v 10 hodin v kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna za účasti ordinářů,
studentů a představitelů Univerzity. Srdečně vás zveme k účasti na této slavnosti.
Děkujeme za modlitby a další podporu, aby se započaté dílo zdařilo. Pokud byste nás chtěli a mohli finančně
podpořit, lze zaslat peněžní částku na účet č. 2973758319/0800. Více informací o Akademii kanonického práva
naleznete na <http://www.akademie.biskupstvi.cz> .
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., prezident AKP
5. Informace z Národní kanceláře Papežských misijních děl
Oslavy Misijní neděle 21. října 2012
Před 86 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té
doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený
s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším.
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící, vigilie, adorace
a modlitba růžence. Do tradičních akcí spojených s Misijní nedělí se rády zapojují i děti (Misijní koláč, Misijní
jarmark, Pohled pro misie, Misijní bonbónek, Misijní klubko apod.). V předvečer v sobotu 20. října v 21 hodin
vytvoříme společný Misijní most modlitby. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku
a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie. Lze také využít náměty z DVD Misijní neděle.
V sobotu 20. října večer a během neděle 21. října se bude Misijní neděli věnovat i Radio Proglas.
Prosíme všechny, kdo se chystají zapojit do akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás o plánovaných aktivitách
stručně informovali.
100 let od založení PMD v Čechách a na Moravě
Spolek Díla šíření víry (první ze čtyř Misijních děl, dnes Papežské misijní dílo šíření víry) byl v Čechách
a na Moravě zaveden roku 1911, kdy byl prohlášen v úředních diecézních listech. V roce 1912 byl uveden
v život ustavením diecézních, děkanátních a farních ředitelů a vydáváním Věstníku v českém jazyce.
Náměty k využití oslav 100. výročí založení PMD k podpoře misií naleznete v přílohách distribuovaných
elektronicky.
Nabídka nových misijních materiálů
• Misijní kalendář 2013 Zambijský Bambo (ze života budoucích kněží) včetně 12 unikátních pohlednic
•
•
•
•
a kompletního kalendária. Kalendář nabízí pohled domorodých lidí na kněžská povolání.
Výroční zpráva PMD 2011 – barevná brožura, 36 stran.
Misijní křížek – malý kovový křížek se šňůrkou pro pověšení na krk.
Svíčka missio – s misijním potiskem „Missio – Rozdělme se o svůj chléb a svou víru!“
Misijní zápalky 100 let PMD.
Nový web Papežských misijních děl
PMD v ČR spustila nový web <http://www.missio.cz> . Na tomto misijním portále naleznete přehledně uspořádané
všechny informace týkající se činnosti PMD u nás i v misijních zemích.
Kontakty:
Adresa:
Papežská misijní díla
43 51 Špindlerův Mlýn 33
Fax:
499 433 058
GSM brána: 604 838 882
<[email protected]>
E-mail:
URL:
<http://www.missio.cz>
Číslo účtu:
72540444/2700
6. Mezinárodní konference na KTF UK v Praze
Katedra fundamentální a dogmatické teologie Katolické teologické fakulty UK pořádá ve dnech
10. – 11. 10. 2012 v Praze na Thákurově 3 mezinárodní konferenci Církev a II. vatikánský koncil – ekleziologická
perspektiva. Cizojazyčné přednášky budou tlumočeny do českého jazyka. Témata: Církev a svět, Církev a spása,
Teologické sondy, Církev v dějinách.
Konferenční poplatek: 100 Kč. Přihlášky: <[email protected]> . Další informace: <http://www.ktf.cuni.cz>
ThLic. Prokop Brož, Th.D., vedoucí katedry
7. Žehnání ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu
Dne 3. 9. 2012 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, požehnal rekonstruované prostory Základní
umělecké školy se zaměřením na církevní hudbu v budově Smetanova 14, Brno.
8. Jubilea
03. 10. 2012 se dožívá 55 let R. D. Mgr. RNDr. Miroslav Kazík, farář ve farnosti Nové Veselí
a excurrendo administrátor ve farnosti Bohdalov.
04. 10. 2012 se dožívá 65 let R. D. Jiří Čekal, farář ve farnosti Ratíškovice a člen děkanské rady děkanství
hodonínského.
13. 10. 2012 se dožívá 50 let R. D. Jiří Švanda, farář ve farnosti Ruda, excurrendo administrátor ve farnosti
Uhřínov a člen děkanské rady děkanství velkomeziříčského.
19. 10. 2012 se dožívá 55 let stálý jáhen MUDr. Mgr. René Caha, pověřený pastorací v brněnských
nemocnicícha v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.
26. 10. 2012 se dožívá 70 let R. D. Jaroslav Hanuš, kněz - důchodce královéhradecké diecéze žijící na Moravci.
27. 10. 2012 se dožívá 65 let Mons. Dr. Karel Janoušek, farář ve farnosti Valtice, excurrendo administrátor
ve farnostech Bulhary a Milovice u Mikulova a správce Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava
v Mikulově.
29. 10. 2012 se dožívá 60 let stálý jáhen Bc. Karel Novák, v jáhenské službě ve farnosti Třebíč - Jejkov.
9. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Jiří Balabán, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnostech Brtnice, Střížov u Jihlavy a Třešť,
s platností od 17. 7. 2012 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
P. Mgr. Jiří Baláš, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnicev Brně - Žabovřeskách,
s platností od 1. 9. 2012 vyvázn ze služby v brněnské diecézi.
R. D. doc. Josef Beneš, Th.D., farář ve farnosti Hrotovice, excurrendo administrátor ve farnosti Krhov,
obhájce svazku a ochránce spravedlnosti při Diecézním církevním soudu v Brně
a cenzor pro brněnskou diecézi, s platností od 15. 8. 2012 ustanoven výpomocným duchovním v děkanství
brněnském (funkce obhájce svazku a ochránce spravedlnosti Diecézního církevního soudu
i funkce cenzora zůstávají v platnosti).
Mgr. Michal Cvingráf, jáhen brněnské diecéze, ustanoven k jáhenské službě v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci.
P. ThLic. Mgr. Ing. Petr Cvrkal, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně Žabovřeskách, ke dni 1. 9. 2012 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D., farář a moderátor týmu ve farnosti Vranov nad Dyjí, excurrendo
administrátor ve farnostech Lančov, Olbramkostel a Štítary na Moravě pověřený pastorací sídliště
Přímětice a péčí o pastoraci mládeže v děkanství vranovském, spolupracovník Diecézního centra mládeže
pověřený duchovním vedením pastorační akce Antiochia a člen děkanské rady děkanství vranovského,
s platností od 1. 8. 2012 pověřen navíc péčí o pastoraci povolání v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Josef Dvořák, farář ve farnosti Hostěradice, excurrendo administrátor ve farnosti Trstěnice
u Moravského Krumlova a člen děkanské rady děkanství moravskokrumlovského, dekret čj. BB-1347/12
stornován, ustanovení od 1. 8. 2012 zůstávají beze změny.
R. D. Mgr. Marcel Javora, farář ve farnosti Vysočany u Blanska pověřený péčí o pastoraci povolání v brněnské
diecézi, s platností od 1. 8. 2012 pověření péčí o pastoraci povolání v brněnské diecézi zrušeno.
R. D. Mgr. Petr Košulič, farní vikář ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka, s platností
od 15. 8. 2012 ustanoven administrátorem ve farnosti Kunštát na Moravě a excurrendo administrátorem
ve farnosti Sebranice u Boskovic.
R. D. Tomáš Koumal, administrátor ve farnosti Kunštát na Moravě, excurrendo administrátor ve farnosti
Sebranice u Boskovic a člen děkanské rady děkanství boskovického, s platností od 15. 8. 2012 ustanoven
farním vikářem ve farnosti Měřín.
P. Mgr. Milan Mihulec, SDB, dosud působící v diecézi českobudějovické, s platností od 1. 9. 2012 ustanoven
excurrendo administrátorem ve farnosti Ochoz u Brna.
R. D. Leopold Nesveda, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie
v Brně na Starém Brně, s platností od 15. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Hrotovice a excurrendo
administrátorem ve farnosti Krhov.
R. D. Mgr. Martin Pernička, farář ve farnosti Syrovice a excurrendo administrátor ve farnostech Medlov nad
Jihlavou a Želešice s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve Zvoli nad Pernštejnem a excurrendo
administrátorem ve farnostech Rožná nad Pernštejnem a Rozsochy.
P. Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap., dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven
kooperátorem v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně.
P. Mgr. Pavel Šimůnek, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni a excurrendo administrátor
ve farnosti Ochoz u Brna, s platností od 1. 9. 2012 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Stanislav Tvarůžek, farář ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor ve farnosti Chlum
u Třebíče, dekret čj. BB-1386/12 stornován, ustanovení od 1. 8. 2012 zůstávají beze změny.
P. Mgr. Libor Všetula, SDB, dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 9. 2012 ustanoven
farním vikářem ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách.
R. D. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., duchovní správce sester alžbětinek v Brně a člen Rady ČBK pro duchovní
službu ve zdravotnictví navíc pověřený pastorací v brněnských nemocnicích, s platností od 12. 7. 2012
jmenován navíc předsedou Katolické asociace nemocničních kaplanů pro přechodné období.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
10.Nový řádoví představení
S účinností od 1. 7. 2012 byl do funkce generálního delegáta Českomoravské generální delegatury Řádu
karmelitánů jmenován P. Gorazd Pavel Cetkovský, OCarm.
11.Úmrtí
14. 7. 2012 zemřel Mons. Jan Kutáč, kněz olomoucké arcidiecéze.
Narodil se 28. 1. 1942 v Lubině u Kopřivnice (dnes diecéze ostravsko-opavská), na kněze byl vysvěcen
5. 7. 1971 v Brně. Působil v arcidiecézi olomoucké ve farnostech Svitavy, Městečko Trnávka a Chornice,
Holešov, Zdounky, Hvozdná, Želechovice nad Dřevnicí a Provodov. V letech 1987 – 1993 byl spirituálem
kněžského semináře v Litoměřicích, v letech 1993 – 1995 sekretářem olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera. Poté působil pět let jako farář ve Valašských Kloboukách, byl i děkanem
valašskoklobouckého děkanátu. V letech 2000 – 2006 byl farářem v Praze -Vinoři a od roku 2006 až
do smrti farářem ve Vizovicích, Bratřejově a Jasenné. Papež Benedikt XVI. mu 8. 5. 2010 udělil titul
„kaplan Jeho Svatosti“ (Mons.). Zemřel 14. 7. 2012, pohřben byl 21. 7. 2012 v rodné Lubině.
23. 7. 2012 zemřel D. Mgr. Gilbert Josef Augusta, OPraem., kněz - důchodce žijící na Moravci.
Narodil se 16. 8. 1940 v Humpolci (diecéze královéhradecká), na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1969 v Praze
a řeholní sliby složil 6. 9. 1969 v Želivě. Působil ve farnostech Humpolec, Jiřice, Vojslavice, Křešín,
Košetice, Stěžery, Probluz, Lochenice, Mlázovice, Choteč, Broumov, Ruprechtice, Horní Planá, Želiv,
Úsobí, Herálec a Skála. Důchod prožil nejprve v Domově sv. Václava ve Staré Boleslavi (arcidiecéze
pražská), od září 2003 v Charitním domově důchodců pro kněze na Moravci. Zemřel 23. 7. 2012
na Moravci, pohřben byl 27. 7. 2012 v Želivě do řeholního hrobu.
25. 7. 2012 zemřel R. D. prof. Ing. Miroslav Pazourek, CSc.
Narodil se 11. 7. 1934 v Brně, na kněze byl vysvěcen 16. 11. 1994 v Prešově (řeckokatolický ritus).
V letech 1995 – 1997 byl proděkanem Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, v letech
1995 – 1999 odborným asistentem (latina) Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1997
byl zapůjčen do brněnské diecéze, od konce roku 2001 do června 2004 působil jako farní vikář v Brně Zábrdovicích. Zemřel 25. 7. 2012 v nemocnici v Brně - Bohunicích, pohřben 31. 7. 2012 v Brně Židenicích.
29. 7. 2012 zemřel P. Bernardin Josef Mráz, OFMConv.
Narodil se 5. 3. 1909 v Levoči na Slovensku. Roku 1925 nastoupil do noviciátu v klášteře ve Spišském
Štvrtku a 20. 9. 1926 zde složil první řeholní sliby. Pokračoval ve studiu v Osimo, Assisi a v Římě.
Na kněze byl vysvěcen ve 22 letech (s dispenzí) 12. 7. 1931 v bazilice Dvanácti apoštolů v Římě.
Po návratu do Československa působil v Levoči, v Českém Krumlově, Opavě, Brně a opět v Českém
Krumlově. V květnu 1950 byl internován (Bohosudov, Osek), po propuštění 8. 12. 1950 nastoupil
do kostela sv. Jakuba v Praze, kde působil a žil až do smrti. Dne 4. 7. 1981 byl jmenován osobním
děkanem. Zemřel 29. 7. 2012, pohřben byl 6. 8. 2012 do minoritské hrobky na Olšanských hřbitovech
v Praze.
R. I. P.
Download

září 2012 - farnost Milonice