kraj hradecký
SOBOTA 19. DUBNA 2014
WWW.IDNES.CZ
Psycholog: Zákon je papežtější
než papež. Vůbec nehledí na děti
Ředitel krajské pedagogicko-psychologické poradny
Václav Mrštík považuje zákon, který umísťuje děti
do různých typů škol podle IQ, za nesmysl: „Má to na
dětské kolektivy devastující vliv, vzdělanost klesá.“
HRADEC KRÁLOVÉ Podle iniciativy,
která vzešla od starostů na Hradecku a ke které se přidávají starostové a ředitelé škol po celé republice,
rapidně ubývá žáků na základních
školách praktických. Bývalým
zvláštním školám tak podle nich
hrozí zánik. Jak se na problematiku dívá psycholog, který s takzvaně problémovými dětmi přes 40
let pracuje?
„Ministerstvo sice prohlašuje,
že nechce praktické školy rušit, ale
ty samy zaniknou, protože nebudou mít dostatek žáků,“ říká Václav Mrštík, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje, „na základě
nejednoznačného rozsudku soudu z druhé strany Evropy někdo
rozhodl, že stát diskriminuje
Romy, protože jim neumožňuje
vzdělání. Na ministerstvu proto vymysleli naprosto nesmyslné kritérium, které se doufejme zase brzy
změní. Znění zákona je totiž papežtější než papež.“
Také jste podepsal otevřený dopis ministrovi, který chce zastavit inkluzi, tedy začleňování dětí
se speciálními potřebami do základních škol. Proč?
Nemůžu říct, že bych nesouhlasil s
inkluzí, ale nesouhlasím se způsobem, jakým se nyní dělá. Nesouhlasím s inkluzí, která je posvěcena jakousi legislativou a vůbec nehledí
na potřeby dětí. Je to násilná akce,
která nevede k rozvoji žáčků, spíše
je brzdí. Problém nastává i v sociální oblasti, protože z těchto dětí se
velice často v běžné škole stávají
okrajové skupiny nebo klasičtí agre-
soři, protože násilí je asi jediná oblast, ve které mohou vyniknout.
Co si myslíte o tvrzení neziskových organizací, že umisťováním
do bývalých zvláštních škol společnost diskriminuje romské
děti?
Není to pravda. Ať dámy a pánové
z neziskovek ukážou jediného
Roma, kterému jsme zakázali rovný přístup ke vzdělání. Neexistuje
takový Rom, kterému by společnost neumožnila chodit do základní školy. Naopak existuje skupina
Romů, a to je letitá záležitost, jejichž rodiče po nás vyloženě chtějí,
aby jejich děti chodily do základní
školy praktické. Přicházejí za námi
s tím, abychom tyto děti zařadili
do školy, kde se nebudou moc učit
a kde budou relativně úspěšné.
Jakou roli v tom hraje sociální
prostředí, ze kterého děti přicházejí?
Zásadní. Sociální prostředí dítě
ovlivňuje mnohem více, než jsme
si mysleli. Genetická závislost sice
možná existuje, ale drtivá většina
všech školních úspěchů i neúspěchů vychází ze sociálního prostředí. V rodinách je zakopaný pes. Zajímavé je, že u nás v poradně prakticky nemáme vietnamské děti. Je
to komunita, která u nás je 40
nebo 50 let, jejich děti umí perfektně česky a etablují se jako velmi
dobří studenti. Cikáni jsou tady
500 let a mezi nimi studenti téměř
nejsou, přitom mají naprosto srovnatelné podmínky.
„Ať mi neziskovky
ukážou jediného
Roma, kterému
jsme zakázali
rovný přístup ke
vzdělání.“
Roli hraje kultura, způsob života,
priority. Kolik znáte například vrcholových romských sportovců?
Romské děti jsou často velmi pohybově nadané, ale když mají začít tvrdě trénovat, vydrží jen chvilku. My
jsme pracovali například s boxe-
FAKTA
Krajská poradna
Pedagogicko-psychologická
poradna kraje je v každém z pěti
okresních měst, pobočky má i v
Chlumci nad Cidlinou a Novém
Bydžově. Vloni se věnovala 12
tisícům dětí s výukovými,
výchovnými či vývojovými
problémy. „Když odhalíme u dítěte
lehkou mentální retardaci, může se
stát, že ho rovnou pošleme do
základní školy praktické, ale většinou
ho posíláme do speciálně
pedagogického centra,“ vysvětluje
ředitel krajské poradny Václav
Mrštík. Na základě jejich doporučení
rozhoduje o umístění dítěte vždy
ředitel školy.
Může za to tedy hlavně rodina?
rem, který by pravděpodobně byl
ve světové špičce, ale když se dostal
na evropskou, tak odešel, chyběla
mu cílevědomost. Přišel jsem do
školství na začátku 70. let a celou
dobu se potýkáme s problémy se začleněním romských dětí do školského systému tak, aby byly úspěšné.
To není problém systému, ale konkrétní rodiny, sociální skupiny.
A jaké to má pro problémové děti
důsledky, když musí chodit do základní školy, přestože by podle
vás potřebovaly speciální školu?
Je prokázané, že pak stagnují ve
svém mentálním vývoji. Zároveň
mají problém se socializací. V
Hradci máme například jednu třídu, ve které jsou dva opakovaní
propadlíci, což je jádro pro šikanující prostředí. A nic se s tím nedá
dělat. Ty děti nikde nazažívají
úspěch, na sport jsou většinou líní
a jediná oblast, ve které se mohou
prosadit, je násilí.
Jaký to má vliv na celou třídu, na
kolektiv?
Devastující. Učitelé jsou podstatně
dřív vyčerpaní, úroveň znalostí a vědomostí u prakticky všech dětí klesá.
A to ještě nevíme, jestli kvůli tomu
neklesá také úroveň celého školství
včetně středního, a tudíž i vysokého.
Podle zákona smí nyní do základních škol praktických pouze děti,
kterým naměříte lehkou či střední mentální retardaci, čili IQ 70.
Ty podmínky jsou stanovené od stolu a naprosto nerespektují pedagogické a psychologické zákonitosti.
Tvůrci pokynu se bez znalosti problematiky domnívají, že psycholog
je schopen říci, že dítě má určité IQ,
a když je toto číslo o jeden bod vyšší
nebo nižší, tak dítě patří, nebo nepatří do základní školy. Když naměříme dítěti IQ 71, tak už nemá právo
jít do základní školy praktické,
přestože víme, že takové dítě nemůže úspěšně zvládnout základní školu. Navíc chyba měření u běžného
testu je plus minus 15 bodů, takže
toto konkrétní dítě může mít IQ v
rozmezí 56 až 86 bodů.
Jak by se tedy podle vás měla stanovit kritéria, podle kterých se
dítě zařadí do základní či speciální školy?
Měli bychom se vrátit k tomu původnímu, co fungovalo. Dříve zákon
říkal, že dítě není schopné se s úspěchem vzdělávat na základní škole
vzhledem ke svým rozumových nedostatkům. Nehrálo roli žádné číslo
IQ. Takže i když dítě nebylo mentálně postižené, ale opakovaně na základní škole selhávalo a opakovalo
ročník, byl to pro nás ukazatel, že by
mělo jít do školy zvláštní.
Podle odpůrců rušení praktických a speciálních škol se počty
žáků rapidně snižují. Dá se vyjádřit procentuálně, kolik dětí jste
do základních škol praktických
doporučovali dříve a kolika dětem zákon dovoluje navštěvovat
tyto školy nyní?
Když si představíte Gaussovu křivku, tak hranice 70 bodů IQ nám dovoluje doporučit do speciálních
škol jen asi čtyři procenta dětí. Jenomže dětí, které speciální péči potřebují, je zhruba deset procent.
Co s tím? Pomůže změna zákona?
Určitě by to zklidnilo pedagogickou a sociální situaci. Když dítě
opakovaně selhává, patří do základní školy praktické. Tím, že se
dostane do pozitivního optimálního pedagogického prostředí, výrazně se zlepší. Můj průzkum ukázal,
že když se dítě s nižší mírou inteligence, kolem IQ 70, zařadí do speciální školy, tak je v 9. třídě na úrovni IQ 85 i víc.
Kateřina Vítková
Kde se umýval kníže? Zámky otevírají nepřístupná místa
Tabulnice Dosud nepřístupný sál s renesanční hřebínkovou klenbou na
zámku v Opočně.
Foto: ČTK
OPOČNO Mezinárodní den památek a sídel, který si včera připomněli lidé na historických objektech na mnoha místech České republiky, mohou o víkendu oslavit
i návštěvníci hradů a zámků v
Královéhradeckém kraji. Díky
svátku jejich kasteláni otevřeli
prostory a místnosti, které jsou jinak běžně nedostupné.
Státní zámek v Opočně na
Rychnovsku včera premiérově
zpřístupnil takzvanou Tabulnici,
sál s renesanční hřebínkovou
klenbou. „Tabulnice je nově zřízený sál, který bude pro zájemce o
pronájem k dispozici od letošního května. U příležitosti Mezinárodního dne památek se stane v
předpremiéře po tři dny součástí
prohlídek zámku,“ informovala
Dagmar Svitáková z opočenského zámku.
Do neděle 20. dubna bude
možné si prohlédnout i pánskou
koupelnu, kterou nechal v roce
1912 zbudovat tehdejší majitel
zámku kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. Návštěvníci zjistí,
jak se před sto lety například ohřívala voda a jak vypadala dobová
sprcha.
Zámek Ratibořice v Babiččině
údolí zase až do neděle návštěvníkům otevře jindy nepřístupné barokní sklepy. V nich se uskuteční
prodejní výstava užitkové keramiky a hraček pro děti i dospělé.
V souvislosti se slavnostmi památkových objektů pak ratibořický zámek připravuje i exkurzi po
areálu zámeckého parku s výkladem o jeho revitalizaci, a to na sobotu 26. dubna.
Oslava mezinárodního dne pa-
Pánská koupelna
Na zámku uvidíte, kde se umýval
kníže v roce 1912.
Foto: ČTK
mátek a sídel dnes začíná i v Náchodě, který po celý víkend zpřístupní půdy nad hlavními zámeckými budovami.
„Prohlídky půd se uskuteční v
sobotu a neděli v 11 a v 15 hodin.
Budou trvat zhruba půl hodiny a
vstupné bude zdarma,“ láká kastelán Jiří Růžička.
Michaela Rambousková
B 3
Krátce
BROUMOV
Lidé začali uklízet
Broumovsko
Ještě do neděle se lidé mohou zapojit do velkého jarního úklidu Broumovska. Sdružení Stromodění,
skauti a dobrovolníci vloni sebrali
kolem 11 tun odpadků. Připojit se
mohou oddíly, kluby, rodiny, firmy
i jednotlivci, když si po dohodě s organizátory domluví vlastní trasu.
"Tuto akci si zájemci sami zorganizují, pytle odnesou do nejbližšího
kontejneru, kde je spořádaně vhodí
nebo zanechají. Díky skvělé spolupráci s Marius-Pedersen víme, že to
není problém," říká pořadatelka ze
Stromodění Eva Janečková. Zájemci se mohou kontaktovat pro registraci na mailu [email protected]
nebo na telefonu 774 682 821. (tů)
TRUTNOV
Galerijní noc nabídne
i taneční grotesku
Galerijní noc, kterou pořádá dnes
Galerie města Trutnova, nabídne i
divadelně-hudebně-pohybový projekt z paláce Akropolis nazvaný
Traffic Dance, a to mezi 13.30 až
19. hodinou na Krakonošově náměstí. Starý hasičský okřídlený speciál se promění ve scénu pro pouliční představení i grotesku pro
děti od 3 do 93 let. Galerijní noc
bude zároveň posledním dnem výstavy Ateliéru figurativního sochařství Michala Gabriela. Vstup je
zdarma, galerie bude otevřena od
9.30 do 21 hodin.
(mar)
HRADEC KRÁLOVÉ
Redl, Lenk a Janoušek
píší Poslední kapitolu
Poslední kapitola! je velké koncertní rozloučení folkového tria Vlasta
Redl, Slávek Janoušek a Jaroslav
Samson Lenk, které se zastaví v
úterý v 19 hodin v královéhradeckém Adalbertinu. Repertoár z alb
Zůstali jsme doma, Kde domov
můj a Barvy domova pečetí jejich
knižní trilogie My tři a já.
(mar)
HRADEC KRÁLOVÉ
Diskuse o Ukrajině
se Štětinou i Bursíkem
Nutnost komunikace mezi východem a západem Ukrajiny je tématem diskuse, které se v úterý od 17
hodin v Muzeu východních Čech
zúčastní senátor Jaromír Štětina,
exministr Martin Bursík, Ukrajinka Nataliya Dotsenko a aktivista
Martin Uhlíř.
(kuk)
INZERCE
Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.
Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105
Sníte
o lepším
bydlení?
Velikonoční ležák Velikonoční ležák
VESELÉ
VELIKONOCE
VESELÉ
VELIKONOCE
Více než 100 000 nemovitostí na
www.reality.idnes.cz
Vidíte 2x? Tak to vidíte dobře!
Download

Psycholog: Zákon je papežtější než papež. Vůbec