Oslavy 500 let
1.září 2014
povýšení Valče na město
ností, kteří jsou nebo
Rodákům
dovolte nám, abychom
byli upřímně s Valčí
nostem, které přispěli
Vás co nejsrdečněji
spojeni. V průběhu
k rozvoji obce budou
pozvali na oslavy 500.
slavností
v průběhu hlavního
výročí povýšení Valče
místní organizace a
programu
na město. Oslavy zač-
firmy
pamětní
nou v pátek 19. září,
svoji
ale hlavní program
výrobky,
proběhne
děkování.
na
farmářský
trh,
od-
oslav jmenování Val-
slavnostní
če městečkem, udělení
tržním
proběhne
náměstí
budou
prezentovat
činnost
poledne
a
a
osob-
předány
listy
a
plakety jako malé poProgram
v
sobotu
od
11,00
mše v kostele sv. Jana
zelené pečetě a dal-
hodin. Těšit se můžete
Křtitele, kterou bude
ších privilegií králem
na příjezd královské
sloužit Mons. Fran-
Vladislavem II. Jagel-
družiny,
vystoupení
tišek
Radkovský,
lonským
rodáků,
hudebních
biskup
plzeňský.
I
Krajský úřad Karlo-
skupin a dětí, ať již
mimo náměstí bude
varského kraje a Na-
zahalených do hávu
probíhat řada dopro-
dace VIA. Věříme, že
historického
vodných
akcí
akci svou přítomností
ryze současného. Poz-
(razítkování dopisnic
podpoříte i Vy, stejně
vání přijalo mnoho
výročním
jako všichni členové
významných
hostů,
České pošty na poště
přípravného
zástupců kraje, kra-
a v muzeu, divadelní
Těšíme se na Vás
janů žijících v ně-
představení, prodej z
ve Valči!
mecku, rodáků a osob-
místních
20.září
ZÁŘÍ 2014
INFORMAČNÍ BULLETIN
MUZEUM VALEČ, ŠIROKÁ 182, TEL: 603 839 210
Vážení a milí čtenáři,
nebo
Uvnitř tohoto vydání:
Valečská šlapka
2
Babský klub
2
Doupovské hory a čistý Povaleč
2
Tajemná noc v muzeu
3
Vesnice roku 2014
3
Vážíme si Vás
4
Kalendárium
4
razítkem
farem).
podpořil
výboru.
E. a Z. Machovi
Valečská šlapka
19.7. jsme zorganizovali 2. ročník
cyklistického závodu s ná-
zvem Valečská šlapka. Jsme rádi, že tentokrát byla účast, v porovnání s rokem předchozím, výborná. Závodilo se ve třech kate-
goriích a všichni závodníci (i my,
n a
organizátoři)
Více na facebooku :-)
byli
spokojeni.
k a ž d é
t r a s e .
Věříme, že příští rok budeme ještě úspěšnější a akci podpoří i další sponzoři. Možná, že některý
ze sponzorů podpoří již toho
„svého“ závodníka. Naše poděkování za organizaci závodu patří všem, kdo jste nám pomohli,
včetně krásného počasí a jmenovitě patří dík panu Froncovi,
Spurnému a paní Krejčové a také
pracovníkům sociální firmy, kteří
obětavě
regulovali
závodníky
Babský klub
26.7. se ženy sešly na svém nefor-
na výstavce babského tvoření
do pozdního večera a přešlo
málním babském klubu a protože
v muzeu. Odpoledne se protáhlo
v příjemné posezení na zahradě
bylo dožínkové období, tvořilo se
při kytaře (slavily se narozeniny).
z obilí. Inspirací nám byla opět
Neúnavně
paní Mirka Vnoučková z Chyše,
Kačenka a Pavel Čumpelíkovi z
které
trpělivost
Krupky, kterým moc děkujeme za
a nápady. Vznikly tak krásné
příjemný večer. Další fotografie z
snopy,
babského klubu na facebooku a
děkujeme
věnec
za
i
dekorace
v květináčcích, které jsou k vidění
hráli
a
zpívali
na stránkách muzeum-valec.cz
Doupovské hory a „čistý“ Povaleč
První neděle v srpnu patřila jako
kázce podíleli, protože to jistě
nictvím OP LZZ, jehož realizace
každoročně
festivalu Povaleč.
nebyla práce jednoduchá a věří-
je nyní v druhé polovině. „Díky
Naše sociální firma Doupovské
me, že „čistota“ festivalu byla
projektu
hory zajišťovala na této akci čis-
udržena (alespoň v rámci mož-
6 osob na plný úvazek po dobu
totu, tzn. sběr, třídění a odklízení
ností). Vznik firmy byl podpořen
2 let“ řekl Ing. Mach, který pro-
odpadků. Děkujeme všem našim
v rámci projektu financovaného
jekt zpracoval, osobně řídí a na
pracovníkům, kteří se na této za-
ESF a st. rozpočtem ČR prostřed-
své pracovníky nedá dopustit.
Stránka 2
jsme mohli zaměstnat
I N F O R M A Č NÍ B U L L E T I N
Tajemná noc v muzeu
Pokud jste 16.8. navštívili Valeč,
první rok po rekonstrukci. Dal-
Kavárnu U muzea a samotné mu-
ším překvapením pro návštěvníky
zeum, mohli jste potkat záhadnou
je, že jsme od nikoho nedostali
„baronku“. Nebyla to však faleš-
žádnou dotaci, na což se nás hod-
ná baronka, ale p. Machová, kte-
ně ptají. To návštěvníci oceňují
rá se ujala role průvodkyně a
jako neskutečné nadšení a velký
malé i velké návštěvníky prováze-
kus práce, který je vidět. Mnozí
la muzeem. „Snažila jsem se ná-
již Valeč dříve navštívili a tak
vštěvníkům popsat vše, co nejen
jsou příjemně překvapeni. Někte-
naše muzeum nabízí. Příjemně
ří si o nás také již přečetli v týde-
mne překvapila reakce návštěvní-
níku a tak se přijeli podívat, jak
ků, když jsem řekla, že muzeum je
se věci mají. Jsem ráda, že se za
v podstatě soukromé a funguje
svoji práci nemusíme stydět a
reakce jsou pozitivní. Nejkouzel-
Program pro děti na zahradě
nější však byly reakce valečských
zorganizovala p. učitelka Pavlíč-
dětí „Dobrý den, vám to dneska
ková ve spolupráci s p. Zetkovou
sluší…Ty jsi Popelka, jo?... Ke-
a Pavlíkovou, grilované speciali-
cáš,
ty zajistil šéfkuchař p. Fronc.
teda
pardon“…
Moc Vám děkujeme za spolupráci :-)
Více informací a fotografií na
facebooku Muzeum Valeč
Vesnice roku 2014
Cílem soutěže je snaha povzbudit
krajské hodnotitelské komise je
Valeč se v silné konkurenci ne-
obyvatele venkova k aktivní účas-
starosta
obce
ztratila a získala Diplom za pří-
ti na rozvoji svého domova a zve-
z předchozích let a dalšími členy
kladnou péči o historickou zá-
řejnit dobrou praxi. Soutěžit mů-
jsou zástupci ministerstev, svazů
stavbu obce a Zlatou cihlu
že každá obec do 7500 obyvatel,
a zástupce karlovarského kraje.
v Programu obnovy venkova za
která má zpracován vlastní stra-
Letos se přihlásilo 15 obcí, mezi
rekonstrukci
tegický dokument zabývající se
jinými i Valeč. Gratulujeme vítě-
Nejsvětější
rozvojem obce a podá řádně vy-
zi, nositeli Zlaté stuhy, obci Dolní
zejména p. Sušankovi, který Va-
plněnou přihlášku v daném termí-
Žandov, která postupuje do celo-
leč do soutěže přihlásil, přihlášku
nu. Předsedou a místopředsedou
státního kola. Nicméně, malinká
i podklady zpracoval a věřil.
vítězné
poutního
Trojice.
kostela
Děkujeme
Stránka 3
Kalendárium
19.—21.9. Oslavy 500 let
03.10. - 18.00 hod
Předvolební debata
(představení kandidátů, lídrů
a volebních programů jednotlivých stran)
Kavárna U muzea
Připravujeme:
 Babský klub
 Mikulášskou nadílku
 Předvánoční cukrování
 Nohejbalový turnaj
 Den deskových her
 Silvestr 2014
U p o z o r ň u j e m e :
přesun akce Vítání občánků
na jaro 2015.
Vážíme si Vás
Vážená paní Machová, vážený
Krásné léto a hodně důvodů ke
tradiční krásou. Představuje-
p a n e
spokojenosti,
me Vám některé z aktivit mu-
M a c h u ,
ještě jednou Vám srdečně děkuji
za krásně připravenou prezentaci
mé knihy 27.6. t.r. Také připomínka této události v muzejních
novinách je potěšující. Doufám,
že ještě není úplný konec všemu

Josef Škrábek
Děkujeme všem dárcům a
příznivcům, díky nimž se
naše muzejní sbírka rozrůstá o mnoho cenných
exponátů.
zea, jehož součástí je infocentrum, kavárna a také minifarma na CO, která nabízí možnosti pro relaxaci i zábavu.
Nabízíme
také
ubytování
v Domě zámeckých kaplanů.
cestování a tak snad přijdu na
Vážení příznivci venkova, pa-
Věříme, že Vás možnosti, kte-
zářijové akce. Vám přeji hodně
mátek a přírody, rozesíláme
ré Valeč nabízí zaujmou a tě-
úspěchů a valečským schopnost
Vám Informační bulletin Muze-
šíme se na Vaši návštěvu.
domluvit se i na nesouhlasu. Prý
um Valeč a chceme Vás touto
Více
je na to i právnický termín
cestou pozvat do Valče, která
www.mu zeum -valec.c z
"shoda
disponuje novými možnostmi i
nebo na facebooku.
Stránka 4
o
neshodě".
informací
najdete
na
I N F O R M A Č NÍ B U L L E T I N
Download

Oslavy 500 let