Zpravodaj obce VALEČ
Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637, místo a datum vydání: Valeč, 21. 12. 2013.
Slovo pana starosty:
Vážení občané, již šestnáctým rokem se na Vás obracím prostřednictvím Zpravodaje obce Valeč.
I letos mám tu čest Vám popřát před nastávajícími vánočními svátky, abyste je prožili v klidu, krásné vánoční atmosféře se svými rodinami, přáteli a známými. Do nového roku přeji hlavně hodně
zdraví, štěstí, klidu, radosti, mnoho úspěchů v práci, ve studiu a v osobním životě.
Přestože to venku tak nevypadá, svátky vánoční jsou již za dveřmi. Děti budou mít prázdniny a
v tomto období jsou obvykle nejhodnější, protože se těší na dárečky pod stromečkem a také na pohádky. Snad napadne sníh, aby si mohly postavit sněhuláky, vytlačit sáňky, nazout brusle nebo lyže
a využít volný čas pro sportování. My starší přemýšlíme, jak se zimou zatočíme, aby nám nezamrzla
voda ve vodovodu, abychom měli ve svých domovech teplo a mohli doma běhat jen v lehkém a pohodlném oblečení. Zimu jistě dobře přečkáme a jarní slunce nám vyloudí úsměv na tváři.
Rok 2014 bude rokem volebním do zastupitelstva obce. Proto si připravujte a vybírejte zástupce
z řad občanů, kteří budou po volbách na další období řídit chod obce k Vaší spokojenosti.
Konec roku nás obvykle nabádá k ohlédnutí se a zamyšlení nad tím, co se nám podařilo splnit ze
svých předsevzetí, která jsme si dali na začátku roku. Naši zpravodajové z různých spolků a organizací, které působí v naší obci, Vám přiblíží informace z jejich činnosti v dalších částech Zpravodaje.
V příštím roce se řady z nich můžete také zúčastnit.
Chci poděkovat Vám všem za vstřícnost a trpělivost. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité pro
všechny, kteří nechtějí přešlapovat na místě a přispívají k dynamickému rozvoji naší obce. To, že se
v současnosti obec rozvíjí, je také velkou zásluhou ing. Bronislava Valy a jeho rodiny, která v obci začala aktivně působit a čile s ní spolupracovat. Za to si zaslouží naPF 2014
še díky. Většina z Vás zaslouží poděkování obce za vstřícný přístup při udržování
veřejných prostranství a při úpravách okolí svých nemovitostí. Velké uznání patří
všem, kteří připravují kulturní, sportovní a společenské akce v obci a v neposlední
řadě i těm, kteří při různých soutěžích a vystoupeních v širokém okolí reprezentují
naši obec. Určitě se těchto akcí mohou zúčastnit i ti, kteří zatím nejsou rozhodnuti,
zda do toho jít či ne.
Rád bych také poděkoval všem pracovníkům ZŠ a MŠ Valeč za to, jak se starají o naše potomstvo a jak dobře reprezentují činnost celé školy.
Josef Zahrádka – starosta obce
Několik zpráv z dění obce
Hlášení obecního rozhlasu Neslyšeli
jste či zmeškali jste hlášení obecního
rozhlasu? Nevadí, pokud zašlete na emailovou adresu obce
([email protected]) svůj e-mail, budou
vám zprávy z hlášení posílány do této
schránky.
Nabídka prostor k podnikání
Obec v říjnu započala s rekonstrukcí
obecního úřadu č. p. 10 u pošty. Do
opravených prostor bude přemístěna
ordinace lékaře a dále zde vzniknou 3
samostatné prostory k podnikání a
nové WC.
Provozovna 1 – plocha 26 m2 ( 7x3,5
m), vlastní WC – možnost využití kadeřnictví, masáže, švadlena, drobná
výroba…
Provozovna 2 – plocha 48 m2
( 5,25x8,6 m), vlastní WC, šatna a 2x
sklad 13,4 m2 a možnost zásobování
zadním vstupem ze dvora – možnost
využití hospůdka, cukrárna, obchod,
drobná výroba apod.
Provozovna 3 – plocha 16 m2 (6,5x2,5
m), vlastní WC a sprcha – možnost vyu-
žití masáže, kadeřnictví, drobná výroba
nebo opravna… možnost využití vstupu
ze dvora.
Ordinace lékaře, čekárna, WC lékaře a
pacientů.
Ke všem provozovnám je možné využít
centrální WC muži, ženy a invalidé.
Provozovny jsou zatepleny a osazeny
plastovými okny, vytápění objektu je
řešeno el. topením.
Provozovny jsou k dispozici od března
2014.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadě.
Další zprávy z dění v obci
 Zastupitelstvo obce se stále domnívá, že není
prozatím třeba zvyšovat příjem finančních prostředků do obecního rozpočtu tím, že se několikanásobně navýší daň z nemovitosti, aby byly
prostředky na služby při úklidu obce
(chodníkový zákon). Připomínáme nepsanou
dohodu mezi obcí a vlastníky nemovitostí o
tom, že obec nebude navyšovat daňový základ
z nemovitostí a očekává za to zajištění úklidu
sněhu. Ti, kteří na své straně chodník nemají,
mohou bez obav provést úklid na protější straně. Od dávných dob byla tahle spolupráce
dobrou tradicí. A pokud to někteří pomaleji
chápající spoluobčané stále nechtějí akceptovat, nedá se nic dělat. Místo necháme neprohrnuté a třeba jim to jednou dojde.
K a ž d ý m
rokem připomínáme, že auta v zimě, když
padá sníh, nemají stát na
vozovce.
Při
prohrnování
sněhu zúží vozovku, a proto by se mohlo stát, že nebude
z toho důvodu prohrnuta celá ulice. Také
s narůstajícím počtem automobilů se množí
velký nešvar - auta stojí zčásti na chodníku a
to je za prvé protizákonné a za druhé auta překážejí v průchodnosti chodcům, kočárkům a
také dětem, které jdou do školy. Chodníky
nejsou na tuto zátěž stavěny a po čase se začnou bořit a bude po parádě.
 Odpadové hospodářství – rada obce odsouhlasila přistavování kontejneru na velkoobjemový
odpad dvakrát ročně, při sběru nebezpečného
odpadu. V případě, že se najde vhodné místo
na kontejner pro bio odpad, bude se tato surovina centralizovat do jednoho místa.
V současné době je zarážející, co někteří občané do kompostu U lip dovedou schovat
(betonový kvádr, cihle, dřevo, igelity, drátěná
dvířka z králíkáren, plastový kbelík apod.)
hrůza a děs. Těžko pak může firma, která bio
odpad odváží a zpracovává strojem, s obcí
úspěšně spolupracovat. Také se může stát, že
budeme muset zaplatit rozbitý stroj a
v konečné fázi to zaplatíte Vy, občané, v částce
za odpady. Na druhou stranu bych rád pochválil občany za třídění do kontejnerů. V této kategorii jsme firmou EKO-KOM hodnoceni jako
dobře třídící obec, a díky tomu se do obce vrací
nemalá finanční částka. Odvoz domovního odpadu (popelnic) se uskuteční místo středy
1.1.2014 v sobotu 4.1.2014.
 Vodní hospodářství – v červenci byla po ročním zkušebním provozu zkolaudovaná čistička
odpadních vod. Její výchozí parametry nyní
odpovídají požadavkům Vodoprávního úřadu,
hygieně, inspekci ŽP a Povodí Moravy. Od července provozuje a stará se o celé vodní i odpadní hospodářství firma Vodovody a kanalizace s.r.o. Jihlava. Jejich pracovníky jsou za ČOV
pan Norbert Kříž a o vodu se stará pan Marek
Zadražil, který také bude provádět zápisy vodoměrů. Cena vody pro rok 2014 se bude počítat až po sečtení nákladů na provoz za r. 2013.
Předpokladem je navýšení o inflaci, což by nebylo až tak moc.
 Zastupitelstvo obce rozhodlo oslavit 720 let od
první písemné zmínky o Valči setkáním občanů, rodáků a všech, kteří ve Valči působili. Na
toto setkání připraví zábavný a kulturní program. Setkání je naplánováno na sobotu a neděli 26. a 27. července 2014. Zastupitelstvo obce Vás tímto žádá o spolupráci při zajišťování
této akce. Pro toto setkání se bude připravovat
také knižní publikace o Valči. V této knize by
bylo vhodné ukázat i obrázky historické Valče.
Proto, žádáme o zapůjčení starých snímků, které oskenujeme a hned vrátíme.
A je tady pozvánka na večerní setkání
první den v novém roce: Zastupitelstvo
obce Vás opět zve na malou procházku po
obci se zastavením na fotbalovém hřišti,
kde bude v 18 hodin zapálen Novoroční
ohňostroj, který již tradičně připraví p.
Solař za přispění p. Valy. Při této příležitosti se můžeme navzájem pozdravit, popřát si a ohřát se čajem nebo svařákem,
který jako každý rok připraví SK Valeč.
Několik údajů z evidence obyvatel :
Počet obyvatel k 30.11. 2013
Přistěhovali se:
Cabejšek Karel
Cabejšková Magda
Cabejšková Klára
Cabejšková Monika
Nováček Jan
Nováček Pavel
Pavelcová Marie
Stach Jakub
Bláhová Marie
Hudík Kamil
Solař Miroslav
Solařová Vendula
Solař Jakub Miroslav
Lukášek Petr
Henzlová Jitka
Henzl Lukáš
Henzl Michal
č.p. 189
č.p. 189
č.p. 189
č.p. 189
č.p. 283
č.p. 283
č.p. 224
č.p. 189
č.p. 226
č.p. 224
č.p. 264
č.p. 264
č.p. 264
č.p. 62
č.p. 224
č.p. 224
č.p. 224
Zemřeli :
Kabelka Miloslav
Havlena Vladislav
Palát Miroslav
Runkas Lubomír
Saláková Blažena
Krátký Jiří
č.p 65
č.p.95
č.p. 198
č.p. 94
č.p. 131
č.p. 186
Odstěhovali se:
Žembová Dominika
Janeček Jaroslav
Janečková Zuzana
Ditrichová Andrea
Chytková Zdeňka
Bínková Jaroslava
Krátká Stanislava
Krátká Růžena
Madejová Ludmila
Novotná Gita
Navrátilová Jana
Čech Dušan
Dříve narození:
Okřinová Anežka
Chládková Květoslava
Coufalová Zdenka
Jonášová Anežka
Havelková Stanislava
Pařilová Marie
Palátová Františka
Otoupal Josef
Buchtela František
Janečková Vlasta
č.p. 179
č.p. 224
č.p. 224
č.p 255
č.p. 143
č.p. 205
č.p. 224
č.p. 224
č.p. 198
č.p. 7
č.p. 17
č.p. 134
č.p. 54
č.p. 126
č.p. 85
č.p. 137
č.p. 33
č.p. 183
č.p. 58
č.p. 103
č.p. 64
č.p. 125
Narodili se :
Pavlíčková Iveta
Trejbalová Anna
Čierny Matyáš
Veselá Barbora
Matula Šimon
Kovanda Jan
Čierny Lubomír
Novotná Gita
Navrátil Tomáš
Kurňavka Matyáš
Rytychová Nikita
Masopustová Alžběta
91 let
89 let
88 let
86 let
86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
Provedené investiční a neinvestiční akce v r. 2013
1) Stavební pozemky Močínek – zajištění projekt. dokumentace a st. povolení …….
238 680,2) Prodloužení kanalizace u hřbitova a projekt
…………………………………...
209 490,3) Oprava komunikace Kozí ulice, okolo parku k hlavní silnici ……………………… 1 693 752,4) Výměna vadných zahradních prvků na dětských hřištích……….................... …….
46 760,5) Projekty přestavby OÚ a objektu u pošty ….……………………………………
150 000,V letošním roce se moc neinvestovalo, zato se provedla velká projekční připravenost na další období.
Co nás čeká v krátké době z investičních a neinvest. akcí
předpoklad
l) Schválení nového Územního plánu obce
2) Dokončení rekonstrukce objektu služeb č.p. 10
3) Rekonstrukce OÚ č.p. 109
4) Výkup pozemků pro výstavbu RD „ Brandíra
5) Oprava vodovodního řádu od vrtu k sokolovně a přes Brandíru
6) Chodník „ od č.p. 200 po č.p. 100“ 300 m
7) Oprava chodníků a prodloužení L. str. Bélov (č.p. 204 - 210) 130 m
8) Kanalizace „ Oprava vyústění z ČOV do potoka Močinek“
9) Výstavba inženýrských sítí pro 12 stav. míst Močinek
10) Rekonstrukce Vodovodu a VO Močinek a ul. Slavík 250 m, á 1500,11) Prodloužení veř. osvětlení za hřbitovem pro stav. místa 100 m 2ks
12) Zbudování zpevněné cesty k vodojemu 180m
13) Výměna vadných zahradních prvků na dětských hřištích
14) Zbudování okrasné studny v parku u fary
16) Zbudování místa pro kontejnery na tříděný odpad u aut.zastávky
17) Realizace projektu „Obnova zeleně v obci“
18) Vyčistění přívodního koryta potoka Močinek před nádrží
19) Naučná stezka Louka Močinek ( nad nádrží)
20) Zajištění kulturních akcí a výročí 720 let ( červenec 2014
21) Provedení 2ks zkušebních vrtů na zdroj vody 2x80 m
Celkem
10 000,3 376 303,2 395 919.500 000,4 000 000,300 000,130 000,30 000,12 000 000,375 000,80 000,100 000,80 000,25 000,30 000,150 000,25 000,15 000,250 000,150 000,24 022 222,-
č.p.14
č.p. 56
č.p. 178
č.p. 198
č.p. 261
č.p. 284
č.p. 219
č.p.7
č.p.17
č.p. 224
č.p 243
č.p. 61
Navštivte Hotel Zámek Valeč
Zámecký hotel v naší vesnici byl slavnostně otevřen po
velkolepé a rozsáhlé rekonstrukci v červnu letošního roku.
Od té doby poskytuje svým hostům nejen ubytování
v historických i moderních pokojích, ale také reprezentativní prostory pro pořádání kulturních a společenských
akcí, svatebních obřadů a hostin, školení a seminářů.
Obnovené zámecké zahrady s labyrintem a rybníky,
volně přístupné návštěvníkům, dokreslují podobu renesančního zámku. Zrekonstruována byla také obě nádvoří,
ze kterých je bezbariérový přístup do všech prostor.
Na zámku probíhají pravidelné prohlídky s průvodcem
(přes zimní období na objednání), hry a soutěže pro děti.
Na recepci je možné zakoupit turistické známky, upomínkové předměty a dárky.
Prostorná zámecká jídelna, zámecké vinárny, nová restaurace nabízejí kvalitní jídla české i mezinárodní kuchyně včetně denního menu. Samozřejmostí je bohatý sortiment nealkoholických a alkoholických nápojů.
Během krátké doby od slavnostního otevření mohli
návštěvníci shlédnout několik výjimečných akcí. V srpnu
se Zámek Valeč stal místem konání dvou koncertů mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Neopakovatelný kulturní zážitek si nenechalo ujít na 1500 návštěvníků a i v příštím roce se mohou hosté těšit na dva koncerty mezinárodního hudebního festivalu – akustický koncert
Anety Langerové a Večer českých písní
s mezzosopranistkou Janou Wallingerovou a klavíristou
Martinem Hrochem.
Tradiční zářijová pouť nabídla prohlídky zámku
s překvapením a pohádkovými postavami. Pro hosty bylo
připraveno pouťové menu o třech chodech.
Poslední říjnová neděle byla určena oslavě Halloweenu. Děti i dospělí si vyrobili podzimní dekorace, zatančili
na diskotéce a prokázali notnou dávku odvahy při večerní
prohlídce zámku s lampiony. Nechyběl ani speciální hrůzostrašný jídelníček a nápojový lístek.
Také Svatomartinské hody našly dne 16. 11. 2013 zázemí ve valečském zámku. Pro hosty bylo připraveno posezení s cimbálovou muzikou Sylván a ochutnávkou mladých
vín. Podávalo se tříchodové menu: silný kachní vývar,
v sádle pečené husí stehno s červeným zelím a knedlíkem.
Domácí dezert byl zastoupen hruškou vařenou ve svatomartinském víně se skořicovou pěnou.
Ani v sychravých podzimních dnech nezůstal zámek
opuštěný. První adventní neděli se nádvoří zámku proměnilo v tržiště s prodejem tradičních českých výrobků
a ukázkami starých řemesel. Děti si mohly ozdobit perníčky nebo shlédnout divadelní představení Čertův mlýn, pro
dospělé byla připravena dechová hudba nebo skupina
Chorvatovci s lidovými písněmi. V podvečerních hodinách
po vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Valeč jsme slavnostně roz-
svítili vánoční stromeček, který bude zdobit první nádvoří
zámku do Tří králů.
Během vánočních svátků pro Vás připravujeme hudební večer, který proběhne 27. prosince s kapelou Credit.
V novém roce nabídneme mnoho rozmanitých akcí můžete se těšit na zabijačkové a zvěřinové hody, taneční
večery nebo zámecký ples…
Přijměte tedy pozvání do nově zrekonstruovaného
Zámku Valeč, načerpejte síly, objevte kouzlo historie,
ochutnejte naše speciality a využijte sportovní i relaxační
zázemí Sport-V-Hotelu v Hrotovicích.
Závěrem nám dovolte popřát jménem všech zaměstnanců Hotelu Zámek Valeč, Sport-V-Hotelu a firmy V-STAV
příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
radosti.
Rekonstrukce zámku Valeč
Vážení spoluobčané, v roce 2010 bylo započato s opravou
zámku ve Valči. Vzpomínáte si ještě, jak byl zdevastovaný?
Jak vypadalo okolí? Silážnice za zámkem, zarostlý dvůr,
řezání parket, posprejované zdi…?
V letošním roce byla dokončena přestavba budov naproti
spodnímu rybníku, které slouží k ubytování hostů. Dále je
dostavěna nová budova, která oddělila hospodářský dvůr
od nádvoří před zámkem. Vznikla zde velká restaurace a
salónky, ve druhém patře pod velmi zajímavě provedeným
krovem, velký kongresový sál. Ve spodním patře bude na
jaře dokončen bazén a sauny. Tato budova je propojena se
všemi budovami spojovacími podzemními chodbami. Nová restaurace je napojena na řadu stodol, ve kterých je
nová kuchyň se zázemím. V půdním prostoru vzniknou
pokoje pro hosty.
Od jara se provádělo zadláždění příjezdové cesty
k nádvoří, cesty kolem rybníků a celková úprava nádvoří.
Obnovením parku vznikl kolem zámku příjemně upravený
prostor k procházkám.
Budování teplovodu od bioplynové stanice si vyžádalo
velkou trpělivost občanů, za kterou děkujeme.
V příštím roce by měla pokračovat oprava hospodářských
stodol, vybudování parkoviště, dokončení příjezdových
cest a oplocení.
Zámek Valeč tady stojí od roku 1534, my máme to štěstí,
že ho nyní vidíme v době, kdy je opět chloubou obce.
Chtěl bych vám popřát klidné vánoce, štěstí, zdraví, radost
a Božího požehnání v příštím roce.
Pavlíček Viktor
Sportovní rybolov na Rybníku pod Hájkem neboli Valečském jezeře
Rybník pod Hájkem, přezdívaný Valečské jezero, byl
z iniciativy obce Valeč obnoven a znovu napuštěn v roce
2006. Od roku 2009 je postupně obhospodařován a
zarybňován. Rybí obsádku tvoří převážně kapr obecný.
Z ušlechtilých ryb jsou zde dále zastoupeni amur bílý, tolstolobik bílý, štika obecná, candát obecný a v počtu několika
málo kusů i sumec velký. Z dalších druhů zde najdeme bílou
rybu včetně perlína ostrobřichého, plotici obecnou, lína
obecného, sumečka amerického, cejna velkého, jelce
tlouště, ostroretku stěhovavou a hrouzka obecného. Některé
druhy zde byly námi vysazeny a některé se sem dostaly
z rybníků, posazených výše, samovolným únikem při jejich
výlovech a vypouštění. Což je v případě ušlechtilých ryb
vítané, ale v případě invazivních druhů jako je sumeček
americký nežádoucí.
Rybník je pravidelně každoročně zarybňován z peněz vybraných za povolenky k rybolovu, které je možno zakoupit
na Obecním úřadě Valeč. Letos bylo prodáno 57 povolenek
pro dospělé a děti, včetně povolenek jednodenních. Kapři se
již letos chytají v doložených délkách 78 centimetrů a váze
do 11 kilogramů. Toto činí Rybník pod Hájkem atraktivním
i pro rybáře z okolí, kteří dokážou ocenit úlovek těchto
pěkných rozměrů a rádi si povolení znovu zakoupí. Díky
tomu máme víc peněžních prostředků, které jsou využívány
pro větší a kvalitnější zarybnění . Z důvodu atraktivity této
vody je zde zavedena horní míra u kapra obecného a amura
bílého, to znamená, že chycené ryby přesahující tuto horní
hranici se musejí vracet zpět do vody.
V rybníce jsou zhotovena a umístěna umělá třecí místa,
v kterých se ryby mají možnost lépe a s větší účinností
vytírat. Tato třecí místa se pravidelně obnovují. Přítok do
rybníka je celoročně dostatečně vydatný, takže ryby mají
ideální podmínky k růstu. V zimním období není třeba vysekávat otvory do ledu pro odvod bahenních plynů, kterými
by mohl proniknout predátor jako je vydra a způsobit nemalé škody. Toto se děje na jiných rybnících i v našem
okolí. Vydra pronikne do rybníka, uloví si jednu rybu, ale
zároveň vyruší celou rybí obsádku ze zimního klidu, a ta
následně přimrzne k ledu a uhyne. Vyder je na našem toku
hodně, ale naštěstí u nás zatím nezpůsobily žádné škody.
Letošní rok jsme upravili pro chov násadových ryb bývalé
obecní koupaliště Močínek, které se dávno minulo původnímu účelu používání. Začátkem května zde byl vysazen
rozkrmený plůdek kapra v délce od 6 cm do 8 cm v počtu
přesahujícím 600 kusů, následně jsme získali 26 kusů je-
setera sibiřského v délce 10 centimetrů a přisadily ho pro
další růst a přikrmování. Několik kusů ryb uhynulo, což je
přirozené a počítá se s tím. Každá ryba má stanovené procento úhynu v závislosti na přírodních podmínkách a podmínkách převozu.
Z důvodu dalšího zpestření sportovního rybolovu jsme
zakoupili jesetera a rozhodli jsme se ho celoročně hájit. Je
to ryba, která se u nás vyskytuje pouze v soukromých
revírech a její ojedinělé úlovky v běžných sportovních
revírech jsou způsobeny pouze únikem z těchto vod. Ve
větších mírách dosahujících přes jeden metr je uznávaným
soupeřem, dává rybáři zážitek z pěkného souboje. Doložený
největší úlovek v ČR činí 170cm a ve světě jsou známé
úlovky i mnohem větší.
V Močínku plánujeme dvouletý odchov kapra alespoň do
minimální velikosti 40 cm. Letos na podzim dosáhla velikost kapříků od 26 cm více. Výsadba a výkrm ryb v tomto
bývalém koupališti vyjde na pár stokorun a získáme násadu,
za kterou bychom museli zaplatit několik tisíc. Je však třeba
se o ně pravidelně starat a přikrmovat. Toto zajištujeme
z krmiva, které nám nezištně poskytli nejen rybáři vlastnící
povolenku , ale i dobrovolní dárci, kteří jsou z řad příznivců
našeho rybníka.
Chovu ryb přináší také rizika, která se týkají jednak přírodních podmínek, například letošní suché a horké léto, ale i
znečišťování a poškozování obecního majetku různými vandaly.
V letošním roce na podzim jsme provedli násadu do
Rybníku pod Hájkem nakoupením ryb v hodnotě 25.000,z podzimních výlovů. Bylo vysazeno 425 kg z toho bylo 35
kg amura bílého v počtu asi 20 kusů, 100 kg (80 ks)kapra
šupinatého vysoké linie a kapra lysce taktéž vysoké linie
v počtu 290kg (asi 280 ks). Do Močínku bylo dále přisazeno
1000 kusů candáta obecného v hodnotě 1.500,- kč a asi 250
ks kapříků pro další přípravu na podzimní násadu v příštím
roce.
Je nutné hospodařit s přebytkem, aby nám zůstávalo více
ryb pro další krásné chvíle strávené u Valečského jezera
spojené s hojnějšími a častějšími úlovky, které potěší srdce
každého sportovního rybáře.
Do další rybářské sezóny bychom chtěli popřát všem rybářům hodně krásných úlovků a zážitků, které potěší.
Rybářský hospodář
Slavomír a David Hlaváčovi
Více informací a fotogalerie na facebookových
stránkách: Rybník pod Hájkem neboli Valečské jezero.
Uvítáme zde fotky i příspěvky od našich příznivců.
Činnost ZŠ a MŠ Valeč v roce 2013
Mateřská škola
V letošním školním roce je zapsáno do mateřské
školy 41 dětí. Jsou rozděleny do dvou tříd podle věku.
V 1. třídě je jako každý rok kladen důraz na adaptaci
nových tříletých, a letos už i dvouletých, dětí. Pro
všechny děti se snažíme vytvořit prostředí vzájemné
důvěry, pohody a pocitu bezpečí a začlenit tak nové
kamarády do stávajícího kolektivu. A to se nám společně daří.
Jejich starší spolužáci ze 2. třídy mohli absolvovat
kurz předplavecké výuky v plaveckém areálu Laguna
v Třebíči a v rámci prevence zraku dětí jsme pro rodiče zajistili screeningové vyšetření očí.
Žáčci naší MŠ se účastní i akcí pořádaných obcí.
Stalo se už tradicí, že se vybrané děti účastní místní
milé události, vítání občánků do života. To poslední
se konalo v sobotu 9. listopadu. Poprvé jsme se sešli
v pěkném prostředí valečského zámku. Děti ustrojené
v místních krojích předvedly pásmo básní a písní
k tématu narození děťátka. Na počátku prosince jsme
se s dětmi zúčastnili slavnosti spojené s počátkem
adventu a rozsvícením vánočního stromu na zámeckém nádvoří. Z kulturních akcí pak můžeme jmenovat
návštěvu pohádkového představení v divadle Pasáž.
Dětem se také líbilo pásmo pohádek v tělocvičně ZŠ.
Na konci prosince proběhla ve školce naplánovaná
naučná přednáška s názvem Včeličky pro MŠ. Šlo o
příběhy ze života hmyzu s pohádkou, ochutnávkou
cukroví a výrobou dárečku. V prostorách MŠ se uskutečnilo i tradiční vánoční posezení s rodiči a dětmi, na
kterém si všichni společně užili adventního času a
popřáli si příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok.
Nechyběly básničky, koledy, vánoční tvoření, občerstvení a dobrá nálada. Všem děkujeme za účast a podporu činnosti MŠ.
Eva Jahůdková, vedoucí učitelka MŠ
Základní škola
Kolega učitel Komenský napsal ve svém spisu
Informatorium školy mateřské: „Jest to znamenitá věc do školy choditi a učiti se! Nebo z takových
lidí že bývají páni, uředníci, doktoři, kněží, purgmistři etc., vše vzácní, slavní, bohatí, moudří lidé,
jimž jiní poctivost činiti musejí. Nadto že učiti se
není práce, než hra s knihami a pérem, sladší než
cukr etc.
Žáci osmého ročníku se při četbě úryvku z čítanky
v hodině literatury nad těmito slovy pozastavili - že
prý znamenitá věc, ovšem, ve škole je se spolužáky
dobře, ale vždyť je to dnes samozřejmá věc - chodit
do školy a učit se přemýšlet, uvažovat, vyhledávat
v knihách, malovat, využívat při vyučování pomůcky,
obrázky, ukázky, filmy a moderní techniku, o které se
Komenskému ani nesnilo, rozvíjet nenásilnou formou
čtenářskou gramotnost, učit se moderními vyučovacími metodami nejen číst, psát a počítat, zpívat, malovat a cvičit, ale i získávat vědomosti o společnosti, o
politice, o světě, o přírodních a humanitních vědách.
Děti jsou květy našeho života, a proto se my pedagogové ve škole, stejně jako vy rodiče doma, snažíme,
aby z našich dětí vyrostli zdraví, šťastní, vzdělaní a
ohleduplní lidé. Zároveň je naší snahou vytvořit pro
děti takovou školu, aby se v ní žáci cítili dobře a aby
se zároveň dobře připravili pro život.
Jan Amos Komenský by byl jistě potěšen, kdyby
navštívil dnešní valečskou školu, která je zasazena do
klidného prostředí se školní zahradou, ovocným sadem a hřištěm, a spatřil dítka v devíti ročnících, jak si
při vyučování mnohdy v přátelském prostředí s učiteli povídají a zvídavě se ptají, jak se učí hrou, zpívají,
muzicírují, vyrábějí, malují, sportují, hrají divadlo,
s radostí soutěží, jezdí na výlety a na exkurze. Ve
škole, kde se snoubí rodinná atmosféra malé školy
s moderním pojetím výuky dle Školního vzdělávacího
programu – Škola zdravého rozumu, se děti učí
v početně menších třídách, což je v dnešní době vzácností, i když je to ideální pro zdravou a účinnou výuku, kterou oceňují nejen žáci, ale i učitelé, protože
v malém kolektivu jsou děti otevřenější, klidnější, lépe se učí, učitelé se mohou věnovat jednotlivým žákům a mohou navázat přátelský vztah s dítětem i s
rodiči, což má blahodárný vliv na dítě při výchově a
vzdělávání. Přesto, nebo možná právě proto, je taková škola vyhledávána rodiči s touhou zajistit co nejlepší zázemí pro rozvoj osobnosti svého dítěte a dávají přednost malé škole před velkými městskými
školami. Dnes školu navštěvuje již 134 žáků z Valče,
Třebenic, Plešic, Chroustova, Stropešína, Odunce,
Dolních Vilémovic, Šebkovic, Dalešic i z Třebíče.
Rok se schází s rokem, je tedy čas bilancovat a rozdávat dárky. Dárkem pro učitele je každý úspěch, na
první pohled třeba jen malý a nepatrný, např. když
žáček začne sám psát, když se přestane bát vystupovat před ostatními, když pochopí učební látku, když
dokáže druhému pomoci, když dává při výuce pozor,
když učiteli řekne, že ho vyučovací předmět baví.
Velkým dárkem pro učitele a pro rodiče je každá
úspěšně složená přijímací zkouška našeho žáka na
střední školu nebo úspěšná účast na soutěžích:
 turnaj ve florbalu,
 turnaj v malé kopané,
 Taktik – matematická soutěž,
 Logická olympiáda,
 Pythagoriáda,
 celoškolní recitační soutěž,
 okresní pěvecká soutěž „Třebíčský vrabčák“,
 olympiáda ze zeměpisu,
 olympiáda z češtiny,
 celostátní soutěž Fragment,
 výtvarné soutěže…
Stejně hodnotnými dárky jsou pro děti i učitele
vydařené akce, exkurze a výlety, kterých se letos zrealizovalo požehnaně:
 lyžařský výcvik žáků 7. ročníku v Beskydech,
 plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku v třebíčském
plaveckém areálu Laguna,
 dopravní cyklovýcvik BESIP,
 sportovní den školy na konci školního roku,
 výlety jednotlivých tříd na I. stupni,
 společný tematicko-poznávací výlet II. stupně do
Lednicko-valtického areálu,
 filmová a divadelní představení,
 preventivní program mezilidské vztahy „Klub zámek“,
 exkurze tříd I. stupně v Chaloupkách,
 návštěvy tříd v třebíčské okresní knihovně,
 pěvecká soutěž školní kolo
 karneval,
 školní akademie.
měsíce svědomité přípravy byli pasováni
v prostorách zámku na čtenáře a získali průkazku do
obecní knihovny.
Čas neúprosně pádí a nedávno jsme si rozbalili
jeden z posledních dárků letošního roku, který měl
navodit pravou vánoční atmosféru pro všechny obyvatele Valče - první adventní setkání na nádvoří valečského zámku a rozsvícení vánočního stromu
s programem, na němž se podíleli i žáci MŠ a ZŠ ve
spolupráci s obcí, která je pro fungující školu tak důležitá. Poslední setkání dětí, rodičů, pedagogů a přátel
školy při Vánočním souznění 18.12.1013, spojené
s hudebními a divadelními představeními žáků školy,
s výstavou výrobků žáků a se sousedským posezením
nad horkým čajem a vánočním cukrovím, ukončilo
další rok našeho života, abychom se mohli těšit na
rok nový, s novými plány a novým elánem, aby ta
naše škola opět v příštím roce mohla být pro děti tou
nejlepší „školou lidskosti“.
Mgr. Anna Martišová, učitelka
Děkujeme Vám za přízeň a podporu při naší práci i
mimoškolních činnostech.
Učitelé i zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy
Valeč Vám všem přejí šťastné Vánoce, pevné zdraví a
hodně radosti z našich dětí v novém roce 2014!
Mgr. Jan Nešpor, ředitel ZŠ a MŠ Valeč
Pan starosta Josef Zahrádka na konci školního
roku přijal a ocenil nejlepší žáky všech tříd a hned po
prázdninách, které letos zase tak rychle uběhly,
2.9.2013 společně s ředitelem školy Janem Nešporem
a se všemi učiteli a žáky ZŠ pan starosta přivítal na
slavnostním zahájení školního roku nové prvňáčky,
kteří rozšířili řady malých vzdělanců a kteří již za tři
Z činnosti TJ Sokol Valeč
Tělocvičná jednota Sokol Valeč
Jako každoročně vás koncem roku prostřednictvím
tohoto zpravodaje informujeme o činnostech Tělocvičné jednoty Sokol Valeč. Nejinak tomu bude i tentokrát. A shrneme to opět trochu chronologicky.
Po Vánočním turnaji ve stolním tenise, který bývá
v období vánočních prázdnin a umožňuje nám trochu
pohybu po konzumaci vánočního cukroví a všech
vánočních dobrot. Minulý se konal v pátek 28. prosince a zúčastnilo se ho 7 žáků a 20 dospělých. I
v letošním roce tento turnaj připravujeme a naplánovali jsme jej také na 28. prosince, jen to letos bude
sobota. Neváhejte a přijďte si zahrát nebo alespoň
zapinkat. Nikdy není pozdě se něco nového naučit.
Stolní tenis neboli ping pong se nehraje v naší TJ jen
o Vánocích, ale po celý rok. V sokolovně jsou rozmístěny stoly a po domluvě s činovníky sokola si můžete
přijít zahrát i vy. Můžete si tak trochu potrénovat a
přijít si změřit svoje síly i na pravidelný Velikonoční
turnaj. V letošním roce se konal v sobotu 30. března.
Účast byla podobná jako o vánocích, 7 žáků a 18 dospělých.
Ve stejný den jsme uspořádali i velikonoční taneční
zábavu. Byla to spíše zábava pro pamětníky. Kapelou,
která nám přijela zahrát, nebyl nikdo jiný než Old
Arcus. Strašně se po letech do Valče těšili. I přes trošku větší věkový průměr (nejstaršímu členu kapely,
Petrovi Královi bylo letos 67 let) odvedli famózní
výkon. Jen škoda, že ten den tolik sněžilo, určitě by
byla návštěvnost větší.
Začátek května je pravidelně rezervován pro Volejbalový turnaj smíšených družstev. Sjíždí se k nám,
dle pamětníků již od sedmdesátých let, spousty nadšených volejbalistů a volejbalistek. Letos probíhalo
volejbalové zápolení zúčastněnými 17-ti družstvy v
sobotu 4. května. Odehráno bylo celkem 40 vzájemných zápasů, jejichž vítězem bylo nakonec družstvo
KNEDLA z Hrotovic. Valečským družstvům se
v letošním ročníku nedařilo.
V pátek v předvečer turnaje jsme uspořádali taneční
zábavu se skupinou Bagr.
Koncem května jsme za spolupráce Obce Valeč uspořádali estrádní vystoupení souboru Moravan
z Dolních Kounic, který má v repertoáru nejen lidové
písně z Moravy, ale také staré operetní melodie a
kuplety i písničky Karla Hašlera. Své vystoupení doplňují i o humorné scénky. Bohužel návštěvníky tvořili z větší části přespolní.
Začátkem června, v sobotu 8. června jsme připravili
opět Dětský den. Vzhledem k velice proměnlivému
jarnímu počasí se nakonec vše vydařilo na výbornou
a s rodiči, babičkami, dědečky, tetičkami ... no prostě
s dospěláky se přišlo pobavit více jak 160 dětí. Zhledli nejen ukázku výcviku psa v podání Jirky Durdíka a
Petra Chmely, či chytání ryb moderními metodami
s výkladem Patrika Vlčka, nebo malování pomocí
žehličky (metoda zvaná Enkaustika) pod vedením
Věry Čaňkové. Dále bylo možné shlédnout starý stabilní dieselový motor k pohonu domácích strojů pomocí řemenového rozvodu, který vytrvale udával
takt celému odpoledni. Děti si mohly zaházet polystyrénovými letadélky, zajezdit s autíčky ať už venku
na trávě nebo i v sokolovně na koberci. Velký zájem
měli i o zatloukání hřebíků či lanové aktivity. Pro milovníky zvířat byl připraven zoo koutek, kde byli
k vidění králíci, ovce a krůty, dříve běžná součást
každého domácího hospodářství. Největší úspěch
měl určitě na svém stanovišti kovář, pan Netrda ze
Studnice. Děti si mohli za jeho pomoci ukovat drobné
výrobky, nejčastěji klasické podkovičky. A jelikož je
naše organizace založená sportovně znovu jsme do
aktivit vložili i běh rodičů s dětmi. Zájem malých závodníků byl velký a rodiče je podpořili.
Kromě těchto jednorázových aktivit se stále naši členové věnují florbalu. V župní florbalové lize je registrováno celkem 5 družstev dle věku hráčů od minižáků až po juniory. Župní liga v letošní sezóně je
v plném proudu, takže je možné sledovat jen průběžné výsledky jednotlivých zápasů. V loňském ročníku
jsme dopadli následovně:
Mini žáci - 2. místo
Mladší žáci - 5. místo
Starší žáci - 2. místo
Dorost - 2. místo
Junioři - 3. místo
V bodování nejlepších
střelců jsme obsadili první příčku u mini žáků Vojta Votava a u starších
žáků - Michal Filipec. Jeden z turnajů ligy bude
hrán i ve Valči v sobotu 8.
února. Přijďte se podívat a našim florbalistům fandit.
Lásku ke sportu a k pohybu obecně je nutno začít
pěstovat již od útlého věku. Každou středu, pod vedením cvičitelky Věry Čaňkové, probíhá ve školní
tělocvičně cvičení pro rodiče s dětmi. Rozvíjejí zde
svoje psychomotorické dovednosti. Věříme, že tyto
základy využijí nejen při tělesné výchově ve škole,
ale v celém svém životě.
Již čtvrtým rokem probíhá ve Valči Valečská tenisová
liga. Organizace této ligy je jednoduchá. Hrát může
pouze tenista s trvalým pobytem ve Valči. Hraje se
systémem každý s každým od jara do podzimu na
místních kurtech. Je potřeba se vždy s protihráčem
dohodnout, kdy a kde se sejdou odehrát ligový zápas a následně výsledky zapsat do tabulky na internetu. Pokud má ještě někdo zájem o účast ve Valečské lize 2014, ozvěte se činovníkům TJ Sokol a ti
vám poradí nebo koukněte na internetové stránky
TJ. Vítězem Valečské tenisové ligy 2013 se stal Tomáš Čachotský.
Na závěr tenisové sezóny si někteří účastníci ligy
tace nezískáme. Budeme tedy hledat jiná řešení, jak
zajistit, aby byla sokolovna i po 85 letech od vybudování i nadále jedním ze sportovně společenských center naší obce.
Veškeré naše aktivity by se nemohly uskutečnit bez
našich věrných sponzorů a bez lidí, kteří nám bez nároků na odměnu pomáhají. Patří jim za to naše poděkování a víra, že jejich ochota bude trvat i nadále.
Vám všem bychom také chtěli poděkovat za podporu
sokolského hnutí ať už přímou pomocí nebo jen účas-
zahráli ještě jednodenní tenisový turnaj. Hrálo se
v sobotu 29. září. Vítězem turnaje se stal Petr Slatinský.
Sokolovna naší neslouží jen členům TJ. Pokud není
v plánu nějaká akce TJ nebo jiného spolku v obci, je
možno si prostory sokolovny pronajmout na soukromé akce. Podmínky pronájmu najdete také na našich
stránkách. Ve volných termínech je možné i využití
ping pongových stolů.
Jako každoročně nám nevelký rozpočet nedovolil
tí na sokolských akcích. Je to pro nás signál, že naše
aktivity někoho zajímají a že v nich máme pokračovat.
Dovolte nám popřát vám v nadcházejícím roce hlavně
hodně zdraví, štěstí, klidu a rodinné pohody. A nezapomeňte si alespoň občas zasportovat nebo se alespoň protáhnout své tělo. Již z dob starého Říma přeci platí tvrzení „Ve zdravém těle, zdravý duch.“
provádět náročnější opravy sokolovny. Provedli jsme
alespoň renovaci vstupních dveří, přetmelení a nátěry oken a další drobné údržbářské činnosti.
V tomto roce jsme se také pokusili zjistit, zda by TJ
Sokol byla schopna dosáhnout na evropské dotace a
za ně provést rozsáhlejší rekonstrukci sokolovny. Ale
bohužel jsme zjistili, že jelikož jsme nezisková organizace a nejsme schopni garantovat nutnou finanční
spoluúčast cca 20% ceny rekonstrukce, evropské do-
Hezké Vánoce a šťastný nový rok přejí členové tělocvičné jednoty Sokol Valeč.
Z činnosti TJ SK Valeč
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, kdy nastává čas bilancování a
zhodnocení naší činnosti za uplynulý rok. Sportovní klub
Valeč sdružuje v současné době dva oddíly – oddíl kopané a oddíl sportu pro všechny. Nejsledovanější činností
našeho klubu je fotbal.
Družstvo mužů hraje třetí třídu okresní soutěže. Pod
vedením trenérů Pavla Macka a Luďka Hadraby vstupovali do jarní části soutěže s cílem vylepšit nelichotivé 9.
místo z podzimní části soutěže. Zlepšenými výkony se jim
to nakonec podařilo a výsledkem bylo konečné 5. místo
ročníku 2012 – 2013. Nový fotbalový ročník 2013 – 2014
mužstvo začalo se stejnými trenéry podstatně lépe než
ročník předešlý. O tom svědčí i umístění v podzimní části
soutěže na velice pěkném druhém místě. Všichni věříme,
že našim hráčům se bude dařit i v jarní části soutěže. Nedílnou součástí našeho fotbalového oddílu jsou žáci 7+1 a
přípravka 4 + 1. Žáci hrají okresní přebor pod vedením
trenérů Pavla Zikána a Milana Veselého. Po přechodu do
starší kategorie se začíná projevovat práce trenérů a výsledkem je 6. místo po podzimní části. Přípravka 4 + 1
hrající pod vedením trenéra Zdeňka Macka získává zkušenosti a své první body do tabulky. Jsme velice
rádi, že po dlouhé době se našli nejen chlapci, ale i dívky,
kteří chtějí fotbal hrát. Druhý náš oddíl – sport pro všechny začal v letošním roce rozšiřovat
nabídku pořádaných akcí nejen pro
děti a mládež, ale i pro dospělé. Cílem
tohoto oddílu je zapojit co nejširší
veřejnost do sportování.
Svoji činnost v roce 2013 jsme zahájili novoročním výšlapem, který se již stává tradicí. Svědčí
o tom i počet účastníků, který se neustále zvyšuje. Po silvestrovských radovánkách se přišlo protáhnout přes dvě
desítky dětí a dospělých. Své zástupce jsme měli na akcích
pořádaných RC SPV Třebíč, ať už to byly soutěže ve stolním tenise, bowlingu nebo atletice.
Tradiční Sportovní ples proběhl s pořadovým číslem 9
a opět můžeme konstatovat, že byl úspěšný.
Tradiční rej masek pořádal sbor dobrovolných hasičů
za podpory našeho sportovního klubu. Zúčastnilo se na
dvě desítky masek, které byly doprovázeny alegorickým
vozem s reprodukovanou hudbou.
Velikonoce jsme přivítali jarní šipkovanou. Na trasu se
vydalo celkem 21 dětí ve věku 4-15 let a 16 dospělých. Na
konci na děti čekal vytoužený poklad. Zúčastnění byli se
sobotním výletem spokojení. Celá trasa měřila cca 9 km a
obdivuhodně ji zvládli i ti nejmenší.
K pravidelným akcím pořádaných pro děti patří již
několik let pálení čarodějnic se sportovně - zábavným odpolednem. Pro malé i velké čarodějnice připravila paní
Soňa Jordanová různé soutěže a sportovní úkoly, k jejichž
splnění je zapotřebí spousta odvahy. Ve spolupráci
s obecním úřadem Valeč probíhá ve večerních hodinách
tradiční opékání buřtů a zapálení vatry.
Další akcí, kterou jsme organizovali, byl cyklovýlet. Na
zvolenou trasu se vydalo celkem 11 cyklistů. Věříme, že i
tato již tradiční akce si v budoucnu najde více příznivců.
Letošního čtvrtého ročníku turnaje v petanque se zúčastnilo 19 dospělých a dětí do 15 let. Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin, v nichž se utkali každý s každým. První tři z každé skupiny postoupili do finále, kdy opět hráli
systémem každý s každým, ale započítávaly se i výsledky
ze vzájemných utkání v původní skupině. Ke zdárnému
dni přispělo i slunečné počasí. Úspěšní účastníci byli odměněni drobnými cenami a ti nejlepší obdrželi i diplomy a
medaile.
Druhým rokem na našem hřišti pořádalo RC SPV Třebíč okresní a krajské kolo v netradičních sportech Woodbol, Kubb a Mölky za účasti družstev z našeho, Žďárského
a Pelhřimovského okresu. Zde si mohl každý, kdo tyto hry
nezná, vyzkoušet. Po skončení soutěží pokračoval program sportovním odpolednem s večerní zábavou.
Poslední
akcí
loňského roku
byl Silvestrovský
fotbálek.
Z tohoto výčtu
činnosti je zřejmé, že o pořádané akce je zájem,
což nás zavazuje
k další práci. V příštím roce samozřejmě všechny tradiční
akce zachováme ve stejných termínech a budeme se snažit
je rozšířit o nové.
Závěrem několik pozvánek na nejbližší pořádané akce:
31. 12. 2013 Silvestrovský fotbálek 10 hod. hřiště
4. 1. 2014 Novoroční výšlap 11 hod. sraz U Slavíka
1. 2. 2014 10. Sportovní ples
Bližší informace naleznete na www.skvalec.cz.
Jménem SK Valeč přeji všem našim členům, příznivcům a spoluobčanům hodně zdraví a osobní spokojenosti
v roce 2014.
Taekwondo
Valečská mládež má od září 2013 další možnost se
sportovně vyžít. Ve spolupráci s vedením ZŠ Valeč a mezinárodního instruktora Tomáše Kuby, držitele IV.Danu
v korejském bojovém umění Taekwon-do zde vznikla skupina žáků, která se začala věnovat tomuto bojovému umění, které zastřešuje pražská škola Ge Baek Hosin Sool
v čele s mezinárodním instruktorem Martinem Zámečníkem VI.Dan. Pod vedením Tomáše Kuby se zájemci učí
základům Taekwon-do, jako je sebeobrana, sportovní boj,
technické sestavy i přerážecí techniky. Součástí je také
filozofie východní kultury, která připívá k duševní koncentraci a rovnováze. Nejmladšímu členu této skupiny je 5 let
a nejstaršímu 17let. Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ
každé pondělí od 16.00 do 17:00. Zájemci o tento druh
bojového umění se mohou přijít podívat, získat si další
informace a v případě zájmu se také přihlásit.
Marcela Šťastná
Z činnosti SDH Valeč
V letošním roce uplynulo již 115 let od založení hasičského sboru v naší obci, a jak se stalo dobrou tradicí,
uspořádali jsme v jeho průběhu několik sportovních a
kulturních akcí. Vše letos odstartovala sousedská zabíjačka se všemi tradičními specialitami, kterou jsme zakončili večerním posezením u harmoniky. Následoval tradiční masopustní
průvod masek, zakončený
večerním posezením
v hospůdce u Slavíka. Tuto akci, tak jako každý rok,
s námi spolupořádali místní fotbalisti a sokoli.
Začátek července patří ve Valči již 10 let hasičským
závodům. X. ročníku soutěže O pohár obce Valeč se
zúčastnilo 7 družstev mladých hasičů (vítěz Hrotovice), 8
družstev žen (vítěz Myslibořice), 13 družstev mužů (vítěz
Hrotovice) a 3 družstva veteránů (vítěz Stropešín). Výsledky domácích: ženy i muži shodně 7. místo, veteráni
2. místo. Celou akci na hřišti zakončila večerní zábava.
V září na nás připadla povinnost uspořádat oslavy valečské pouti. Tohoto úkonu jsme se snad zdárně zhostili.
Pouťový víkend odstartovala páteční zábava se skupinou Reflexy, následovaná sobotní pouťouvou zábavou
se skupinou Proměny. Samotná nedělní pouť byla ve
znamení průvodu obcí, letos ozvláštněná stárky
v krojích, které doprovázela skupina Horanka, která
v podvečer svým vystoupením „pod májí“ v sokolovně
pouť i zakončila.
plynová přípojka. Velitelé JSDH obce Valeč byli o události informováni ze strany operačního střediska HZS a
vzhledem k závažnosti události byla jednotce nařízena
pohotovost pro případ potřeby. Na místě situaci řešili 2
jednotky profesionálních hasičů ze stanic Hrotovice a
Třebíč společně s pracovníky RWE. Členové valečské
jednotky též zabezpečili požárně preventivní hlídku při
pálení čarodějnic.
Po celý rok byla prováděna údržba a kontrola požární
zbrojnice, techniky a výstroje, aby bylo vše v řádném
stavu pro případ zásahu. Členové jednotky se průběžně
zdokonalovali ve vědomostech pro své zařazení
v daných funkcích v JSDHO.
Přichází vánoční svátky a blíží se konec roku. Prožijte
tuto dobu ve zdraví, pohodě a spokojenosti. Všem Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí a hodně síly do nového
roku 2014 a dovolte nám poděkovat všem, kteří přiložili
ruku k dílu při pořádání kulturních a sportovních akcí,
Poslední akcí letoščlenům JSDH za jejich práci, sponzorům za přízeň a
ního roku byl první
podporu a všem spoluobčanům, kteří nám v naší práci
valečský košt pálepomáhají a podporují nás.
nek a závinů, na
kterém se sešlo 15 Vedení SDH a JSDHO Valeč
pálenek, 12 likérů a
24 závinů.
V pálenkách zvítězila slivovice Jiřího
Robotky, v likérech mandlovice Vítězslava Chládka a
v závinech nejvíce chutnal jablečný závin Věry Čaňkové,
jehož recept Vám nabízíme: 40dkg hladné mouky, 25dkg tuku (Stela), 5dkg 100% tuku, 1vejce, 1dclvlažné
vody, 1 lžíce octa, sůl, na náplň jablka na plátky, skořicový cukr a mleté ořechy. Záviny potřeme vejcem, hodně v troubě vypečeme. Z jedné dávky je 8 nohavic (4
užší na jeden plech).
Sportovní činnost SDH Valeč se letos přes průběžný
trénink omezila pouze na místní pohárovou soutěž.
V roce 2013 došlo v naší obci k jedné mimořádné události, při které byla aktivována valečská jednotka, a to
k dopravní nehodě, při které byla poškozena domovní
Život valečské farnosti v roce 2012
P.S. Také si Vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní
bohoslužby o vánočních svátcích v našem valečském
Rok 2013 ve valečské farnosti
kostele, ale i na Živý Betlém, který bude ve Valči před
Je adventní doba, která nás dovede až k vánočním kostelem na Boží hod vánoční (25.12) v 17 hodin.
svátkům a tím i ke konci roku 2013. A tak mi dovolte Všichni jste srdečně zváni!
krátké ohlednutí na to, co jsme prožili a co se událo
v naši farnosti.
Po Novém roce Vás navštívili koledníci při Tříkrálové sbírce a již tradičně se pořádal dětský farní karneval v kulturním domě v Koněšíně. Také letos jsme
se na týden vydali s mládeží a s rodinami na hory a
lyžování na faru v Branné v Jeseníkách. Před velikonocemi jsme jeli na setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem v brněnské katedrále. Koncem
dubna mládež pomohla brigádou ve Štítarech, kam
pravidelně v létě jezdíme s dětmi i s rodinami na tábory. V květnu pravidelně vyrážíme na poutní zájezdy
po Evropě. Tentokrát jsme zamířili na sever Evropy,
přes Polsko jsme projeli pobaltské země Litvu, LotyšPouť do Pobaltí – Litva - Hora křížů
sko a Estonsko a na jeden den jsme přepluli do Finska.
Koncem května se ve Valči uskutečnilo setkání ministrantů a dětí z třebíčského děkanství. I letos jsme
Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích:
v červnu spoluorganizovali s dalešickým pivovarem
Dětský den.
24.12. - Štědrý den – mše sv. ve 20,00 hod.
Na začátku letních prázdnin se na Vranovské přehra- 25.12. - Slavnost Narození Krista – mše sv. v 8,00 hod.
dě uskutečnil týdenní pobyt pro rodiny s dětmi. V polo- 26.12. - sv.Štěpána - mše sv. v 8,00 hod.
vině července se uskutečnila malá pouť do Kostelního 31.12. - sv.Silvestr - mše sv. v 17,00 hod. - na poděkování
za uplynulý rok
Vydří.
1.1.
2012
- Nový rok - mše sv. v 8,00 hod.
Tradičně proběhl čtrnáctidenní stanový Letní farní
tábor v Orlických horách a po něm týdenní tábor pro
menší děti ve Štířatech u Vranovské přehrady.
S mládeží jsme v srpnu vyrazili na týden na hory do
Rakouska. Po návratu jsme jeli s dětmi na třídenní
pouť do Hlubokých Mašůvek.
S novým školním rokem začali pravidelné aktivity,
jako je vyučování náboženství, dětské mše sv., sportovní kroužky, čtvrteční klub maminek, apod. V září se
také už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do Žarošic. Koncem září proběhla ve Valči na louce za farou
Drakiáda s následným programem a posezením na
farním dvoře.
Na podzimní prázdniny jsme opět vyrazili na faru do
Bobrové u Nového Města, odkud jsme podnikali výlety
Letní tábor ve Štítarech
po okolí.
Začátkem prosince navštívil děti v kostele
sv.Mikuláš s nadílkou, před Štědrým dnem se chystáme
na vánoční nadílku pro zvířata v lese a děti se připravují na představení Živého Betléma.
Dovolte mi na závěr opět poděkovat za spolupráci i
za Vaši přízeň a podporu a popřát Vám všem krásné a
opravdové prožití vánočních svátků a v novém roce
vše dobré.
P.Petr Holý
duchovní správce farnosti
Download

Zpravodaj-2013