Nora B aráthová, D ušan Jurdík, Jaroslav Š leboda
M
Ž
E
K
AROK
rahý pútnik! Pomôž mi!
Nedopusť, aby sa na
moju podobu zabudlo...
Som unavené stáročiami a tvár sa mi zmenila takmer
na nepoznanie. Zatváram staré
oči pred zrkadlom času; to preto, aby sa Tvoje otvorili.
Môj záchranca, ja síce neviem, kto si alebo v čo veríš
– si to však Ty, čo rozhodneš,
ako najlepšie chrániť moje premeny v zrkadlení posledných
storočí! Daj svetu vedieť o mojej niekdajšej i terajšej kráse
a porovnaj minulosť s prítomnosťou.
A teraz, keď som rozprestrelo svoje predstavy pod Tvoje
nohy, prosím, našľapuj mäkko,
lebo kráčaš po mojich snoch...
Prosím, pomôž mi zachovať si
tvár, a tak zaujať čestné miesto
medzi legendami minulosti.
Tvoje mesto Kežmarok
bjavovanie tých najrozmanitejších
podôb
nášho mesta na historických pohľadniciach a dobových fotografiách je jedným
nekonečným dobrodružstvom.
Kežmarok bol od nepamäti považovaný za podtatranskú perlu,
a preto nečudo, že priam magneticky lákal fotografov a vydavateľov pohľadníc.
História najstarších pohľadníc spadá do 70. rokov 19. storočia. Najstaršie známe kežmarské
pohľadnice boli tlačené metódou
litografie, teda tlače z kameňa.
Na prelome 19. storočia sa začal
používať menej náročný postup
svetlotlače. Dokonalejšou metódou začiatkom 20. storočia bola
jednofarebná hĺbkotlač s veľkou
škálou odtieňov.
Pred prvou svetovou vojnou nastal rozmach kolorovanej fotografie. Fotopohľadnice
sa stávajú bežnou súčasťou ži-
vota. Známa je aj technika bromografie, ktorá však dovoľovala kolorovať pohľadnice len ako
celok. Pohľadnice vyrábané
týmto spôsobom sa používali
do 60. rokov 20. storočia. Potom ju nahradila súčasná ofsetová metóda tlače.
Množstvo pohľadníc s témou Kežmarku priniesla firma
Schmidt z Kežmarku.
Medzi najznámejších vydavateľov kežmarských pohľadníc
patria Eduard Feitzinger z Tešína, Július Kuszmann, Mikuláš
Reiner a Emil Schmidt z Kežmarku. Medzi kežmarských fotografov patrili Pavol Čaplovič
a Emil Morawetz. Ďalší známi
– nie kežmarskí rodáci – sú: Michal Szabó z Tatranskej Polianky, Ján Lamplota z Tatranskej
Lomnice, ako aj Karol Streer.
Z obdobia I. ČSR sa zachovalo
množstvo pohľadníc od vydavateľstva Turistik und Alpinismus
z Kežmarku.
Celá doteraz známa pohľadnicová produkcia od prvých litografií až po súčasnosť svedčí
o tom, že história mesta i jeho
jedinečné pamiatky boli vďačným predmetom záujmu fotografov i vydavateľov pohľadníc,
ktoré sa v celom rade prípadov
stali cennými dokladmi dnes
už neexistujúcich budov, ulíc
i rôznych zákutí nášho mesta
a predstavujú cenný súbor zachytávajúci históriu nášho mesta za posledných viac než 100
rokov. Nehovoriac o tom, že tak
ako kedysi, aj dnes nesú posolstvo o našom meste na všetky
kontinenty.
Prianím autorov je, aby táto
publikácia obohatila vnútorný
svet každého, kto do nej nazrie
a porovná okúzľujúce čaro zašlých čias so súčasnosťou.
Drahý čitateľ, zostaň s nami
až po poslednú stranu.
erter Wanderer! Hilf mir!
Lass nicht zu, dass man
meine Gestalt vergisst... Ich
bin durch Jahrhunderte ermüdet und mein Gesicht hat sich bis zur
Unkenntlichkeit verändert. Ich schließe
meine Augen vor dem Zeitspiegel; das
deswegen, damit sich deine öffnen.
Mein Erretter, ich weiß zwar nicht,
wer Du bist oder woran Du glaubst –
Du bist doch derjenige, der entscheiden wird, wie man am Besten meine
Veränderungen in der Spiegelung der
letzten Jahrhunderte behüten soll!
Lass die Welt von meiner gewesenen
und gegenwärtigen Pracht wissen
und vergleiche die Gegenwart mit der
Vergangenheit.
Und nun, als ich meine Vorstellungen unter deine Füße ausgebreitet
habe, bitte, tritt sanft auf, weil du auf
meinen Träumen schreitest... Bitte,
hilf mir mein Gesicht zu wahren und
so den Ehrenplatz unter den Legenden
der Vergangenheit zu belegen.
Deine Stadt Käsmark
as Entdecken von verschiedensten Gesichtern unserer
Stadt auf den historischen
Ansichtskarten und Fotografien ist ein unendliches Abenteuer.
Käsmark war seit je für eine Tatraperle gehalten, kein Wunder also, dass es
geradezu magnetisch Fotografen und
Ansichtskartenherausgeber
anzog.
Die Geschichte der ältesten Ansichtskarten fällt in die 70er Jahre des 19.
Jahrhunderts. Die Ältesten bekannten
käsmarker Postkarten wurden mit der
Methode der Lithographie, also des
Steindrucks, gedruckt. Um die Wende
des 19. Jahrhunderts begann man ein
weniger anspruchsvolles Verfahren,
den Lichtdruck, anzuwenden. Eine vollkommenere Methode am Anfang des
20. Jahrhunderts war der einfarbige
Tiefdruck mit einer großen Abtönungsskala. Vor dem ersten Weltkrieg stellte
sich der Aufschwung der gefärbten Fotografie ein. Fotokarten werden zum üblichen Bestandteil des Lebens. Bekannt
ist auch die Technik der Bromgraphie,
die jedoch nur die Ansichtskarten als
Ganzheit färben ließ. Die auf diese
Weise verfertigten Ansichtskarten
verwendete man bis zu 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Später
wurden sie durch die gegenwärtige Methode des Offsetdrucks.
Eine ganze Menge von Ansichtskarten mit dem Thema Käsmark hat die Firma Schmidt aus
Käsmark gebracht.
Zu den bekanntesten Herausgebern der Käsmarker Ansichtskarten
gehören Eduard Feitzinger aus Tešín,
Julius Kuszmann, Nikolaus Reiner
und Emil Schmidt aus Käsmark. Zu
den Käsmarker Fotografen gehörten
Pavol Čaplovič und Emil Morawetz.
Weitere bekannte – nicht gebürtige
Käsmarker – sind: Michal Szabó aus
Tatranská Polianka, Ján Lamplota
aus Tatranská Lomnica, sowie auch
Karol Streer. Aus der Zeit der 1. ČSR
sind viele Ansichtskarten vom Verlag Touristik und Alpinismus aus
Käsmark erhalten.
Die ganze, bisher bekannte
Ansichtskartenproduktion
von
den ersten Lithographien bis zur
Gegenwart zeugt davon, dass die
Geschichte der Stadt und ihre einzigartigen
Sehenswürdigkeiten
dankbare Objekte des Interesses
von Fotografen und Herausgebern
der Ansichtskarten waren, die in
einer ganzen Reihe von Fällen zu
wertvollen Dokumenten der heute
nicht mehr existierenden Gebäude, Straßen und verschiedenen
Winkel unserer Stadt wurden, und
eine kostbare Sammlung darstellen, die die Geschichte unserer
Stadt in den letzten mehr als 100
Jahren festhält. Abgesehen davon, dass sie so wie einst, auch
heute die Botschaft von unserer
Stadt auf alle Kontinente bringt.
Der Wunsch der Autoren ist,
dass diese Publikation die innere
Welt jedes Menschen bereichert,
der in sie hineinschaut und den bezaubernden Reiz vergangener Zeiten mit der Gegenwart vergleicht.
Werter Leser, bleib mit uns bis
zur letzten Seite.
ear Wanderer, Help me,
please. Don´t let forget
what I used to be like.
You know, I´ve been so
tired within centuries and my face
has been changed, almost not to
be recognised. I´m trying to close
my eyes in front of the mirror of
the time, but only because I want
to open yours.
My Saviour, I don´t know who
you are or what you believe in, but
that is you, who is deciding how
to save my metamorphosis being
mirrored within last centuries.
Let the world know how beautiful
I used to be, but also I have been
by now. Compare the history with
the present time.
And now when I have overspread all my imagination at your
feet, please, step on floppily, because you are walking over my
dreams. Please, help me to save
my face and so to take the honest
place among the legends of the
past.
Your town of Kežmarok
iscovering the most
miscellaneous looks of
our town on the historical postcards and period
photographs seems to be a neverending adventure. Kežmarok used
to be considered a pearl lying at
the foot of the Tatras since within
living memory, and so no wonder
if the town lured photographers
and postcards editors as it were
a magnet.
The history of the oldest
postcards goes back to the seventies of 19th century. The oldest
known postcards of Kezmarok
printed by the method of litography, i.e. limestone- printing.
On the turn of 19th century they
started to use a less demanding
process of photochromy. A more
developed method was one-colour photogravure with wide scale of shades, used in the early
20th century. Before the WWI
a boom of the colour photograph
arrived and the photo-postcards
become a common part of everyday life. Famous is the method of
the bromography which enabled
to colour the postcards only as
a whole. The postcards produced
by this method were used until
1960s. Then it was replaced by
the offset method of printing.
Many postcards presenting
Kežmarok were brought by the
company Schmidt from Kežmarok.
The most famous postcards
issuers were Eduard Feitzinger
from Tešín, Julius Kuszmann, Nikolaus Reiner and Emil Schmid
native of Kežmarok, both with
Pavol Čaplovič and Emil Morawetz.
Some other photographers to be
mentioned are not of town´s origine, Michal Szabó from Tatranská Polianka, Ján Lamplota from
Tatranská Lomnica, as well as Karol Streer. Many postcards from
the time of 1st Czechoslovak
Republic have been preserved,
issued by the publishing company
Turistik und Alpinismus from
Kežmarok.
All the postcards production
known since the first litographies till the recent days give the
evidence about the fact that both
the town´s history and its unique
landmarks were thankful points
of interest of photographers a postcards publishers. They have
become valuable evidences of
buildings, streets and various quiet
corners not existing any more. Not
speaking today they present the
town´s history more than 100
years old. In addition, they as before send their reports about the
town to all over the world.
The auhor´s wish is to enrich
the internal world of everyone who
would once open the book and
compare the magical charm of the
ancient times with the recent one.
Dear reader, stay with us until you turn the last page of this
book.
očuli ste? Lerchovi zomrela žena!
- Judita? Ale veď som
ju videla včera na trhu, čo sa jej
stalo?
- Vraj odpadla pri večeri. Z ničoho nič.
- A koľko mala rokov?
- Len 33. Také nešťastie!
- Čo bude s tými malými
deťmi? Čo si sám Lerch s nimi
počne? Veď má veľkú drevorezbársku dielňu, veľa roboty...
Jánovi Lerchovi po tom nešťastí stvrdli črty v tvári. Ani
jeho vlastné deti ho nedokázali rozosmiať. Ešte šťastie, že
mal sestru. Tá sa mu postarala
o domácnosť.
Akúkoľvek narážku na novú
manželku tvrdo zamietol. V živote prisahal vernosť len svojej
Judite.
Keď Lerch vošiel na faru, farár mu vyšiel oproti.
- Mám k vám prosbu, - povedal ticho rezbár. - Rád by som
umiestnil do kostola obraz na
pamiatku mojej nebohej manželky.
Farár sa prosbou neprekvapil. V kostole už jedna drevorezba bola, zhotovil ju otec Jána
Lercha na pamiatku zomretej
dcéry. A teraz...
Lerch vytiahol uhlíkom nakreslený obrázok.
Farár mlčky pozeral na
vznešenú božiu tvár, anjelikov...
a potom sa odrazu rozhodol:
- Majster Lerch, dávno obdivujem vašu prácu... vy ste
v drevenom kostole stvorili kazateľnicu, chóry... viete, k tomu
kostolu je náš oltár primalý.
Svätá Trojica je krásna, o tom
niet pochyby, ale zaslúžila by
si byť vyššie... úplne hore... To
znamená urobiť nový veľký oltár a Svätú Trojicu umiestniť do
jeho štítu. No a... tak som myslel, že vy ste jediný, kto by to
dokázal urobiť.
- A... čo by mal byť hlavný obraz? - zadivil sa Lerch.
- To nechám na vás. Pokúste
sa urobiť návrh, potom ho predložím našim veriacim...
Ján Lerch osamel vo svojej
dielni. Ticho... len vôňa dreva...
Hlavný obraz na oltári... Čo by
to mohlo byť... Len nič nekopírovať, vytvoriť niečo jedinečné!
Len čo?
Strhol sa: akoby niekto ticho
spieval.
Jeho milovaná Judita tak
spievala... Áno, stvárni bolesť...
smrť... ale súčasne vieru v zmŕtvychvstanie!
Vzrušene vstal: odrazu pred
sebou jasne videl budúci oltár. Uprostred ukrižovaný Ježiš
Kristus, pod ním jeho najbližší.
Matka, apoštol Ján a... A Mária
Magdaléna! Symbol odpustených hriechov! Za krížom červenočierne nebo znamenajúce
smrť. Nad krížom modrý pás
nádeje a víťazstva.
Rýchlo si to načrtne. Tvár
Krista... jeho matka... Mária
Magdaléna...
Zase ten utešený spev... Odrazu pochopí. To je jeho Judita.
Naznačila mu, že ju môže inak
zvečniť... Jej tvár dať jednej zo
sôch...
Áno, spraví to. Obaja takto
prežijú v postavách Márie Magdalény a Jána.
Oltár Jána Lercha žije ešte
aj dnes. Len nikto netuší, že sa
z neho díva aj on a jeho milovaná Judita...
aben Sie es gehört? Dem
Lerch ist die Frau gestorben!
- Judith? Aber ich habe
sie doch gestern Abend auf dem Markt
gesehen, was ist passiert?
- Sie soll am Abendmahl in Ohnmacht
gefallen sein. Mir nichts - Dir nichts.
- Und wie alt war sie?
- Erst 33. So ein Unglück!
- Was wird mit diesen kleinen Kindern? Was wird der Lerch allein mit ihnen anfangen? Er hat doch eine große
Schnitzerwerkstatt, viel Arbeit...
Die Züge im Ján Lerchs Gesicht wurden nach diesem Unglück hart. Selbst
die Kinder konnten ihn nicht zum Lachen bringen. Ein Glück, dass er eine
Schwester hatte. Die besorgte seinen
Haushalt. Irgendwelche Anspielungen
auf neue Ehefrau lehnte er hart ab. Im
Leben hatte er nur seiner Judith Treue
geschworen.
Als Lerch ins Pfarrhaus kam, ging
ihm der Pfarrer entgegen.
- Ich habe eine Bitte an Sie – sagte
Schnitzer leise. – Ich möchte gerne ein
Bild in die Kirche anbringen, zur Erinnerung an meine selige Gattin.
Der Pfarrer war mit seiner Bitte nicht
überrascht. In der Kirche gab es schon
eine Holzschnitzerei, die der Vater von
Ján Lerch zur Erinnerung an seine verstorbene Tochter angefertigt hatte.
Und jetzt...
Lerch zog ein mit dem Kohlenstück
angezeichnetes Bildchen heraus.
Der Pfarrer schaute schweigend
auf das vornehme Gottesantlitz, Engelchen... und dann entschied er plötzlich:
- Meister Lerch, ich bewundere
schon lange Ihre Arbeit... Sie haben in
der Holzkirche die Kanzel, die Chöre
geschaffen... wissen Sie, für diese Kirche ist unser Altar zu klein. Die Heilige
Dreifaltigkeit ist herrlich, ohne Zweifel,
aber sie ist es wert, höher zu sein... ganz
hoch oben... Das bedeutet, einen neuen
großen Altar zu schaffen und die Heilige
Dreifaltigkeit in seiner Spitze anzubringen. Nun... und so habe ich
gedacht, dass Sie der Einzige sind,
der es machen könnte.
- Und... was sollte Hauptbild
sein? – Lerch war verwundert.
- Das überlasse ich Ihnen. Versuchen Sie einen Entwurf zu machen, dann unterbreite ich ihn unseren Gläubigen...
Ján Lerch vereinsamte in seiner Werkstatt. Ruhe... nur Holzduft... Das Hauptbild am Altar...
Was möge das sein... Nur nichts
nachbilden, etwas Einzigartiges
schaffen! Aber was?
Er zuckte zusammen: als ob jemand leise sänge. Judith hatte so
gesungen... Jawohl, er wird das
Leid darstellen... den Tod... aber
auch zugleich den Glauben an die
Auferstehung!
Er stand aufgeregt auf: plötzlich sah er vor sich den künftigen
Altar. Ans Kreuz geschlagener
Christus, unter ihm seine Nächsten. Seine Mutter, der Apostel
Johann und... Und Maria Magdalena! Das Symbol der vergebenen
Sünden! Hinter dem Kreuz rotschwarzer, den Tod symbolisierender Himmel. Über dem Kreuz
ein blauer Streifen der Hoffnung
und des Sieges.
Schnell beginnt er es zu skizzieren. Christi Gesicht... seine
Mutter... Maria Magdalena...
Wieder dieser Gesang... Er
begreift es sofort. Das ist seine
Judith. Sie hat ihm angedeutet,
dass er sie auch anders verewigen
kann... Ihr Gesicht einer von den
Statuen geben... Ja, das macht er.
Beide können auf diese Weise in
den Gestalten von Maria Magdalena und Johann überleben.
Der Altar von Ján Lerch lebt
noch heute. Bloß niemand weiß,
dass davon auch er und seine Judith herunterschauen...
ave you heard the news?
Lerch´s wife died yesterday!
- Judita? But I saw
her yesterday at the market. What
happened?
- They say she fainted while having dinner with the family. All of
a sudden.
- And how old was she?
- Only 33. Such an unhappiness!
- What will he do with his little
children? Will he be able to bring
them up on his own? He is so busy,
possessing his big wood carver
manufactory...
Ján Lerch´s traits thickened in
his face after the misery. Neither
his children were not able to make
him smile. Fortunately, he had a sister who helped him to look after. He
sharply refused any mention about
a new spouse. He had promised fidelity only to his Judita.
When Lerch entered the rectory,
the priest came to meet him.
- I would like to ask you for something, said the carver silently. I would
like to place my late wife´s picture in
the church in her memory.
The priest was not surprised
by his request. There had been already a wood-curving, made by
Ján Lerch´s father in memory of his
dead daughter. And now...
Lerch took up a charcoal.
The priest gazed at the majestic
heavenly face, little angels... and
suddenly he decided:
- Master Lerch, I have been
admiring your work for ages, you
made the pulpit in the wooden church,
the church galleries and organ loft...
but you know, our altar seems to be
too small for this church. Saint Trinity is marvellous, doubtlessly, but it
should be placed somewhere higher, above everything, totally above...
It means a new big altar should be
done and Saint Trinity would be located in its screen. And so I think
you are the only person who might
be able to do it.
- And what should the central
picture be like? asked astonished
Lerch.
- I will leave it on you. Try to
do a preliminary sketch and I will
suggest it to my worshippers...
Ján Lerch stayed alone in his
place. Silence... only smell of the
wood.The main picture on the altar. What should it be? Only not to
copy anything, create something
extraordinary, unique. But what
could it be?
Suddenly he heard some slight
singing. Who was it? No one else
could sing like his Judita... Yes,
that´s it. He will shape his pain...
death, but also his belief in Resurrection both with it!
He stood up amazed! Suddenly
he could see the altar, the one he´s
going to do. Jesus crucified, with
his closest at his feet. His Mother,
Saint John the Apostle... And Mary
Magdalene! The symbol of all sins
healed and forgiven! A dark and
red heaven signifying death behind
the cross. Above the cross a blue
stripe of hope and victory...
He has traced it out fast.
Jesus´s face... His Mother..., Mary
Magdalene...
This singing again... Suddenly
he understood everything. It was
his Judita. She made him a sign
to let him make her eternal by this
way. She let him give her face to
one of his statues. Well, he will do
that! They both will survive in the
statues of Mary Magdalene and
Saint John.
The altar by Ján Lerch has been
in the church by now. Only nobody knows that it is him and his
beloved Judita who are looking at
us from the altar.
1930
a starších záberoch sú
mnohé maľby na strope kostola rozmazané,
ba skoro ich ani nevidieť. Nie je to chyba fotografa.
Ani nekvalitné farby dávneho
maliara...
Okolo dreveného kostola
neraz horelo. V snahe zachrániť
ho hasiči nešetrili vodou a maľby nechtiac poškodili. Ale vždy
to bola tá menšia škoda...
Generálna oprava kostola,
ktorá sa uskutočnila v 90. rokoch 20. storočia, vrátila poškodeným maľbám ich pôvodnú
krásu. A nielen to: zrekonštruovala sa zrubová a krovová časť,
obnovili hlinené omietky, reštauroval sa oltár, kazateľnica,
patronátna lavica, krstiteľnica,
organ i lavice.
2000
uf den älteren Aufnahmen
sind viele Gemälde an der
Kirchendecke überstrichen,
manche sind sogar kaum zu
sehen. Weder der Fotograf ist daran
schuldig, noch die schlechte Qualität
der Farben des alten Malers.
Um die Holzkirche herum hat es öfters gebrannt. Als sich die Feuerwehrleute Mühe gaben, Feuer zu löschen,
sparten sie nicht mit Wasser und beschädigten ungewollt die Gemälde.
Aber es war doch immer sowieso der
kleinere Schaden... Die Generalreparatur der Kirche, die in den 90er Jahren
des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurde, hat den Gemälden ihre ursprüngliche Pracht zurückgebracht. Und nicht
nur das: es wurden Balken- und Dachstuhlteile renoviert, Tonverputze erneuert, Altar, Kanzel, Patenbank, Taufschale, Orgel und Bänke restauriert.
f you looked at some older
photographs, you could see
many of paintings on the
church´s ceiling blurred,
some of them are almost invisible.
Anyway, it isn´t the photographer´s
fault, nor the painter´s one.
There were many fires around
the wooden church. To rescue it
the firemen did not save water and
so the paintings were damaged,
though unwillingly. But it was always the lesser evil... The general
restore of the church being done in
the nineties of 20th century, gave
back their original beauty to these
paintings. And not only... The frame
and rafter part were reconstructed, clay coating was renovated,
the altar, pulpit, baptismal font,
patronal bench, organ and church
benches were restored as well.
Po požiari a prestavbe hradu sa roku 1904 rozhodli mestskí páni radní založiť pred hradom park. Aj tak
sa stalo...
Nach dem Brand und dem Umbau der Burg haben sich die städtischen Ratsherren im Jahre 1904 entschlossen, vor der Burg einen Park anzulegen. Und so ist es auch geschehen...
After the fire and the castle´s restore in 1904 the local aldermen decided to create a park in front of the
castle. And so they did...
Vedeli ste, že hrad niekoľkokrát vyhorel, ale požiar
17. marca 1901 definitívne
zmenil jeho vzhľad?
Haben Sie gewusst, dass die
Burg ein paar Mal abgebrannt
war, aber der Brand vom 17.
März 1901 endgültig ihr Aussehen verändert hatte?
The castle had burnt out
several times but the last
fire on March 17th 1901
definitely changed its look.
1920
ásluhou lakomosti kežmarských a levočských
pánov, ktorí sa nechceli
vzdať svojich pozemkov,
bola postavená hlavná železničná trať mimo týchto miest.
V roku 1888 bola v Kežmarku založená akciová spoločnosť
na výstavbu železnice Poprad
– Kežmarok.
Prvý parný vlak na tejto trati
prešiel 18. decembra 1889. Vtedy postavili aj železničnú stanicu (dnes nákladná stanica).
Odchod vlaku signalizovalo
trojité zvonenie. Po treťom zazvonení sa pomaly pohla lokomotíva – prezývaná Kaffemühle
(mlynček na kávu), ale často
ju zastavil hlas vrátnika: Wort
noch, wort noch, der olte Krieger
kimmt! (Ešte čakaj, ešte čakaj,
prichádza starý Krieger!) A vláčik zdvorilo zastavil a počkal
zmeškaného cestujúceho.
Raz zadriemal vrátny v kostole a keď miništrant zazvonil,
strhol sa a zvolal: Tretie zvonenie! Ráčte nastúpiť!
ank dem Geiz der Käsmarker und Leutschauer Herren, die auf ihre Grundstükke nicht verzichten wollten,
wurde die Haupteisenbahnlinie außerhalb dieser Geländer geführt.
Im Jahre 1888 gründete man
in Käsmark eine Aktiengesellschaft
für den Aufbau der Eisenbahnlinie
Poprad – Käsmark. Der erste Dampfzug war auf dieser Strecke am 18.
Dezember 1889 gefahren. Damals
hatte man auch den Bahnhof erbaut
(heute der Frachtbahnhof). Die Abfahrt des Zuges wurde mit dem dreifachen Klingeln signalisiert. Nach
dem dritten Klingeln setzte sich die
Lokomotive (Kaffeemühle genannt)
langsam in Bewegung, aber sie wurde
oft von der Stimme des Torwächters
angehalten: Wort noch, wort noch,
der olte Krieger kimmt! (Warte noch,
warte noch, der alte Krieger kommt!)
Und das Zügchen hielt artig an und
wartete auf den spät kommenden
Passagier. Einmal schlummerte der
Torwächter in der Kirche ein, und als
der Ministrant klingelte, zuckte er zusammen und rief: Das dritte Klingeln!
Einzusteigen belieben!
ue to meanness of the
Kežmarok and Levoča
authorities who did not
want to give up their
parcels of land, the main railway
was built out of these towns.
In 1888 the joint stock company was established in Kežmarok
to build the railway connecting
Poprad and Kežmarok. The first
steam train went there on 18th
December 1889. At that time they
built also the first railway station,
today´s freight station. The train´s
departure was signalized by triple
ringing. After the third ringing
the locomotive started slowly to
move. The locomotive was nicknamed Kaffemühle (coffee-grinder), but it was very often stopped
by the door guard´s words:“ Wort
noch, wort noch, der olte Krieger
kimmt! (Wait a minute, wait, the
old Krieger is coming) And the
small train stopped politely to
wait for the late passenger. When
one day the door guard snoozed
in church and the ministrant rang
a bell, he woke up and shouted:
„Third ringing, get on, please.“
1925
1935
2006
Publikáciu zostavil, redakčne spracoval a graficky upravil: Jaroslav Šleboda a Dušan Jurdík
© Autori: Nora Baráthová, Dušan Jurdík, Jaroslav Šleboda
© Fotografie: Dušan Jurdík, Štefan Péchy (47, 64, 114), Mikuláš Lipták (41, 42), Roland Lipták (123)
Historické snímky zo súkromných archívov poskytli: Zdeněk Baliga, Andrej Janovský, Nora Baráthová,
Jaroslav Šleboda, Ján Nyéki, KIA Kežmarok, Eduard Šterbák, Jozef Cigal a archív Múzea v Kežmarku
Preklady: Andrzej Mikolajczyk – nemčina, Bohumila Rytychová – angličtina
Tlač: Harlequin Quality, Košice
Vydanie: I., 2006
Všetky práva na reprodukovanie a ukladanie do databáz sú vyhradené. Ďalšie šírenie elektronickou či inou
formou je podmienené písomným súhlasom majiteľa ©.
© JADRO, Kežmarok, e-mail: [email protected], www.dtpjadro.sk
ISBN: 80-969581-1-9
Download

Kniha vo formáte PDF