Výroční zpráva
školní rok 2010/2011
Mgr. Andrea Byrtusová
ředitelka školy
Obsah:
1.
Charakteristika školy…………………………………………….……3
2.
Vzdělávací program školy……………………………………….……5
3.
Pracovníci školy…………………………………………...….….…...6
4.
Výsledky kontrol školy…………………………………………….…8
5.
Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti………9
6.
Výroční zpráva MŠ…………………………………………….……10
7.
Výroční zpráva I. stupně…………………………………………....16
8.
Výroční zpráva školní družiny a školního klubu…………..………..26
9.
Výroční zpráva II. stupně……………………… ….……………….30
10.
Prevence sociálně patologických jevů………………….….……..….52
11.
Výchovné poradenství………………………………………...……..58
12.
Environmentální výchova………………………………………..…..62
13.
Rada žáků………………………………..………………………….65
14.
Další vzdělávání pracovníků…………………………………..…….66
15.
Spolupráce školy s rodiči………………………………………..…..70
16.
Grantové projekty………………………………………………...….71
17.
Hospodářský výsledek roku 2010…………………………….….…73
2
1. Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je součástí výchovně vzdělávací
soustavy a je zařazena do sítě škol. Poskytuje předškolní a základní vzdělání, připravuje žáky
pro další studium a praxi. Založena byla v roce 1996 a ve školním roce 2010/2011 oslavila 15
let své existence. Již sedmým školním rokem je dlouhodobým koncepčním záměrem školy
pestrá, kvalitní a náročná výuka v kvalitním a bezpečném prostředí ke spokojenosti
dětí i rodičů.
Třetím školním rokem funguje jako součást školy 1 třída mateřské školy s kapacitou 28 dětí.
Je to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního
a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto
modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte
mezi prvními dvěma stupni vzdělávání.
Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2010/2011:

kvalitní a pestrá výuka (důraz matematika, český jazyk, cizí jazyk, všeobecný
přehled, informační technologie)

naplňování vytvořeného ŠVP

důsledné plnění stanovených pracovních úkolů

zápis do 1. tříd (2 třídy)

úspěšná realizace projektů (OPVK, Agenda 21)

vybudování efektivního kariérního systému pro žáky

projektové dny, projektové vyučování

začlenění spec. pedagoga, asistenta pedagoga do chodu školy

úspěšná grantová politika

žák = partner

praktické a efektivní využívání multimediální techniky

vzdělávání v naší škole = služba veřejnosti

pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost)

zlepšení materiálového vybavení školy

pokračování nastolených aktivit z předcházejících období

leadership (zaměstnanci spolupráce, pracovní atmosféra, respekt)

efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení

údržba sportovního areálu školy
3
Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti
byly řešeny.
Škola je velmi dobře materiálně vybavena, leží v překrásném, zeleném, klidném a bezpečném
místě na okraji města Třebíč. Škola má jako jediná v širokém okolí bezbariérový přístup.
Organizační součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Škola je vybavena
nejmodernější jídelnou okresu Třebíč, dvěma velkými tělocvičnami, atletickým stadionem,
dvěma hřišti s umělým povrchem – všechny tyto součásti jsou využívány širokou veřejností.
4
2. Vzdělávací program
Škola ve školním roce 2010/2011 pracovala v 1., 2., 3., 4. 6., 7., 8., 9. ročníku dle vlastního
ŠVP „ŠKOLA BUDOUCNOSTI“, v 5. ročníku pracovala dle programu „Základní škola čj.
16847/96-2. Do výuky jsou průběžně zařazovány i některé prvky ostatních vzdělávacích
programů, které používají pedagogové dle vlastního uvážení a zkušeností.
Na druhém stupni je zřízena třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky.
Při této výuce škola vychází z modelového učebního plánu a modelových osnov pro třídy
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky čj. 16845/2001-22. Tento doplněk
se vztahuje ke vzdělávacímu programu „Základní škola“, čj. 16847/96-2 ve znění úpravy
čj. 25018/98-22. Pro ostatní žáky vyšších tříd byla výpočetní technika zavedena formou
povinně volitelného předmětu.
Během školního roku celý pedagogický sbor inovoval již vlastními silami vytvořený ŠVP
s názvem „ŠKOLA BUDOUCNOSTI“. Dále usilovně pracoval na jeho dotváření i do dalších
ročníků. Jednotlivé předmětové komise
a metodická sdružení postupně rozpracovávaly
jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata.
5
3. Pracovníci školy
Během školního roku 2010/2011 měla škola celkem 50 zaměstnanců.
Od 1. 2. 2011 došlo ke změně ve vedení školy, kdy po proběhnutí konkurzu byla do funkce
ředitelky jmenována Andrea Byrtusová. Pavel Pacal byl z funkce ředitele školy uvolněn
z důvodu výkonu veřejné funkce.
Seznam pracovníků školy v školním roce 2010/2011
Ředitelka školy:
Statutární zástupce školy:
Výchovný poradce:
Vedoucí školní jídelny:
Metodik prevence sociálně patologických jevů:
Správce ICT:
Sekretářka:
Účetní:
Školník:
Andrea Byrtusová
Vratislav Fišera
Zuzana Dreslerová
Božena Zahradníčková
Kateřina Poulová
Petr Veleba
Jana Blahová
Drahoslava Johnová
Karel Hrůza
Třídní učitelé:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.A
4.A
4.B
5.A
Ivana Válalová
Iveta Petráňková
Radomíra Mahrová
Božena Moltašová
Lenka Kubínyiová
Olga Jandová
Ivona Špačková
Klára Pavlasová
Zuzana Dočekalová
6.A
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Hana Komendová
Radka Sýkorová
Jana Robošová
Lenka Auerová
Kateřina Poulová
Lenka Rybníčková
Petr Veleba
Další učitelé:
Andrea Byrtusová, Zuzana Dreslerová, Vratislav Fišera, Jarmila Nováková, Pavel Pacal,
Sabina Šilhavá, Jana Ženíšková
Vychovatelky školní družiny:
1.A
1.B
2.A + 2.B
3. ročník
4.A + 4.B
5.A
2. + 3. ročník
Koordinátor volného času:
Ivana Pažourková
Jitka Dudášová
Zdeňka Zimolová
Miluše Němcová
Vladimíra Šípová
Ivana Táborská
Dagmar Matoušková
Ivana Táborská
6
Speciální pedagog: Lenka Hlaváčová
Asistent pedagoga: Vladimíra Šípová, Lenka Palátová
Mateřská škola: Renata Fialová, Dita Vomelová
Školní jídelna: Romana Kliková, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka
Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková
Úklid:
Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková,
Ludmila Štanclová
Správce sportovního areálu: Karel Hrůza
7
4. Výsledky kontrol školy
Ve školním roce 2010/2011 byly v naší škole provedeny následující kontroly:
1. Státní zdravotní dozor zaměřený na plnění § 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých v platném znění.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
18. 4. 2011
2. Pravidelná veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele.
Ing. Vít Slatinský, 22. – 24. 11. 2011
8
2. Poskytování informací týkajících se činnosti školy
veřejnosti
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během
školního roku 2010/2011 poskytnuty informace:
počet písemně podaných žádostí o informace
0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu
0
počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů
0
Během školního roku 2010/2011 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto
zákonů.
9
3. Výroční zpráva Mateřská škola Sluníčko
Personální obsazení:
Mgr.Andrea Byrtusová - ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr.Dita Vomelová - učitelka MŠ
Renata Fialová - učitelka MŠ
Ludmila Štanclová – uklízečka MŠ
Romana Růžičková – pracovnice školní jídelny
Počet dětí v jednotřídní MŠ: 28
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 21. a 22. 1. 2011.
K zápisu do naší mateřské školy přišlo celkem 53 rodičů. V letošním roce odešlo 8 dětí do
školy. Od září 2011 bude otevřena druhá třída mateřské školy. Z tohoto důvodu vydala
ředitelka školy 32 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Vlastní hodnocení mateřské školy
(§ 8 odst. 2 písm. a) až f) vyhlášky č.15/2005 Sb.)
Struktura hodnocení:
1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV
2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků.
3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření
4. Kvalita podmínek vzdělávání
5. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání
6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání
7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým
zdrojům.
1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV
Cíle předškolního vzdělávání:
ŠVP PV s názvem: Rok s duhovým stromem a jeho skřítky provázel spolu se skřítky děti
celým školním rokem, pomáhal dětem při adaptaci na nové prostředí ve školce, při
10
vzájemném seznamování se, při všestranném rozvíjení vlastního já a poznávání všeho kolem
nás – společnosti, krásy rozmanitosti přírody, světa.
Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV:
Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů.
Naším cílem v ŠVP PV bylo motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť
k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se.
Cíle byly stanoveny v těchto oblastech:
- všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů
- seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí
- péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda
organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita
Cíle, které jsme si ve Školním vzdělávacím programu stanovili byly reálné.
Vzdělávací obsah:
Vzdělávací obsah v RVP PV představuje vnitřně propojený celek, učivo má podobu činností,
je vyjádřeno pojmem vzdělávací nabídka, očekávané výstupy vzdělávání mají vést
k naplňování schopnosti umět získané poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje prakticky
využít.
Vzdělávací obsah v ŠVP PV respektoval charakteristiku vzdělávacího obsahu uvedeného
v RVP PV.
Úkol pro šk. rok 2011/2012 : Seznámit se s aktualizacemi RVP PV, na internetových
stránkách www.rvp.cz i prostřednictvím časopisu Informatorium..
2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků.
Vzdělávací obsah ŠVP
Součástí našeho ŠVP byl důkladně rozpracovaný vzdělávací obsah, který nabízel dětem pod
názvem Rok s duhovým stromem a jeho skřítky spoustu možností, jak rozvíjet vlastní já. Děti
se spolu se skřítky učily vnímat přírodu a její změny, životní koloběh, rodinné zázemí nejen
člověka, ale i zvířat, kulturní a společenské události, provázené tradicemi, oslavami a zvyky.
Tematické plánování se ve spolupráci s dětmi rozvíjelo i o další témata a pružně se
přizpůsobovalo jejich požadavkům.
Nadstandardní aktivity
V průběhu týdne měly děti možnost v odpoledních hodinách navštěvovat kroužky – keramika,
předškoláček, angličtina, florbal, tanečky s hudbou, hláskář a pěvecký sbor. Děti se do
11
kroužků hodně zapojovaly a dle jejich ohlasů i ohlasů rodičů, byly spokojeny. Téměř celá
třída navštěvovala předplavecký výcvik.
V průběhu šk. roku proběhlo i několik akcí pro děti a rodiče:
Bramboriáda –září, vánoční tvoření – listopad, mikulášská besídka – prosinec, karneval –
únor, velikonoční tvoření –duben, besídka pro maminky –květen, školní akademie – květen,
pohádková cesta –červen, pasování školáčků na školáky –červen, přespání v MŠ –červen.
Z dotazníků od rodičů jsme byly za tyto akce pochváleny.
3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření
Hodnocení dětí:
Učitelky denně prováděly hodnocení různých aktivit / zamyšlení nad tím, co se povedlo a
nepovedlo, rozhodovaly, jaký zvolit postup, který povede ke zlepšení nebo zefektivnění,
průběžné vyhodnocování bylo ale spíše intuitivní. Problémem zůstává, jaké zvolit formy a
metody, které by sledovaly osobní růst dětí a jak zaznamenat individuální pokroky, aby
zvolené postupy byly objektivní, srozumitelné a zároveň únosné v rámci rozsahu písemných
záznamů.
Návrh na zlepšení: Vypracovat přehlednější předlohy k hodnocení vývoje dětí a jejich
individuálních pokroků, do kterých je možno aktuálně zapisovat jakýkoliv pokrok u dítěte a
naopak mít stále na očích, v kterých oblastech je potřeba dítě více rozvíjet.
4. Kvalita podmínek vzdělávání
1. Věcné podmínky
MŠ Sluníčko je nová jednotřídní mateřská škola, která je součástí ZŠ. Třída i herna jsou
prostorné,vybavené novým moderním nábytkem, hračkami a pomůckami. Součástí MŠ jsou
samozřejmě i toalety, sprchový kout a umývárna. K dispozici mají děti vlastní vybavenou
jídelnu s výdejnou, což dětem umožňuje pokračovat v ranních činnostech u stolečků ve třídě i
po svačince. Plně využíváme prostory, jimiž disponuje ZŠ – keramická dílna, tělocvičny,
víceúčelový sál, cvičná kuchyňka, sportovní hřiště atd.
Každý měsíc jsme navštívili knihovnu.
Jedinou nevýhodou je menší školní zahrada, která se bude během letních prázdnin rozšiřovat.
12
2. Životospráva
Děti dostávají plnohodnotnou stravu dle předepsaného spotřebního koše, mají dostatek ovoce
a zeleniny dopoledne i odpoledne při svačinkách, u oběda dostanou pokaždé zeleninový či
ovocný salát. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, děti pouze ochutnávají jednohubky a
pak paní kuchařce oznámí, jestli chtějí chléb s pomazánkou či bez ní, u oběda si samy řeknou,
jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den –
děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Doporučujeme
v letních měsících doplňovat i pramenitou vodu.
3. Psychosociální podmínky
V MŠ se snažíme vytvořit přátelské prostředí, aby dítě získalo pocit bezpečí a jistoty, stává se
pro nás i své vrstevníky partnerem. Děti se snažíme aktivně zapojovat do příprav na různé
akce, jejich názor je pro nás inspirací. Kolektiv dětí se tak stává týmem a každé dítě je je jeho
nepostradatelným členem.
4. Organizace
Dostatečně velké prostory ve třídě umožňují variabilní využití, jen velký počet dětí –
28
celodenních, je velmi náročný na usměrňování dětí při skupinkové či individuální práci.
Individuální práce s dětmi lze provádět pouze v ranních či odpoledních hodinách.
Pracovní doby učitelek jsou efektivně v plné míře využívány. Vzdělávání uč. může probíhat
pouze mimo pracovní dobu, což je velký problém u celodenních seminářů. Je třeba promyslet
zástupy za uč.
5. Řízení školy
Kolektiv pedagog. i nepedagog. pracovníků pracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče – je
to náš stálý a aktuální úkol, bez kterého by se nám nedařilo pracovat efektivně a s chutí.
Rodiče jsou velkými pomocníky v dodávání různých odpadových materiálů pro výtvarnou a
pracovní činnost. Letos se ochotně podíleli i na přípravě pohádkové cesty.
6. Personální a pedagogické zajištění
Paní učitelky jsou plně kvalifikované a obě zvládají práci na PC, vlastní řidičské průkazy.
Vedou nadstandardní aktivity a akce MŠ připravují vlastními silami.
Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby.
13
Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí
všech pedagogů, je třeba vytvářet lepší podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
7.Spoluúčast rodičů
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Maminky pomáhaly s přípravou kostýmů pro
děti na besídky. Rodiče předškolních dětí se podíleli na přípravě pohádkové cesty. V průběhu
roku každý dle svých možností dodával do MŠ různé materiály pro Vv a Pv – kartony, látky,
vlny, staré záclony, PET víčka, ruličky, kůže atd.
Každé pololetí se koná rodičovská schůzka (září a leden), rodičům nabízíme konzultační
hodiny.
Je třeba zlepšit kvalitu internetových stránek naší školky – pružnější doplňování informací na
daný měsíc a včasná aktualizace fotek!
5. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání
Vzdělávání probíhá v souladu s cíli RVP PV a ŠVP PV.
Vzdělávací oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a prolínají. Formy práce
s integrovanými bloky jsou uvedeny v ŠVP PV včetně příkladů jak je možno zpracovat. Letos
jsme upustily od klasického hodnocení každého tematického celku (nesepisujeme slohovou
práci), ale efektivně vyplňujeme tabulku, kde jsou shrnuté všechny oblasti RVP PV, z nichž
vyplívají kompetence dětí, kterých by měly dosáhnout v průběhu pobytu v MŠ a my
zjišťujeme na základě této tabulky, které oblasti jsme při práci s dětmi v daném tematickém
celku obsáhly, a které je potřeba obsáhnout příště.
6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání
V letošním školním roce bylo málo využíváno DVPP a je třeba zajistit zástupy do tříd tak, aby
se mohly p. uč. zúčastnit i celodenních seminářů. Vhodné by byly semináře z těchto oblastí:
- tvorba a realizace projektů, práce projektovou metodou
- efektivní řízení školy
- oblast autoevaluace – evaluační metody a techniky, hodnocení dětí
14
7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým
zdrojům.
Úroveň výsledků práce školy negativně ovlivňují stanovené normativy, které nejsou v souladu
s požadavky RVP PV na psychohygienické podmínky pro vzdělávání.
Organizaci provozu MŠ by vyhovovalo ustanovení : na 24 dětí dva plné učitelské úvazky!
Pro příští šk. rok alespoň snížíme počet zapsaných dětí z 28 na 26.
Úroveň výsledků práce školy také
negativně ovlivňuje celková pracovní vytíženost
p. učitelek, i přesto je odvedená práce za letošní školní rok vynikající viz. odpovědi
v dotaznících od rodičů, které jsou přiloženy.
Zpracovala: Renata Fialová, učitelka MŠ
15
7. Výroční zpráva 1. stupeň
(zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 15/2005 § 7)
Personální obsazení
1.A
Mgr. Ivana Válalová
1.B
Mgr. Iveta Petráňková
2.A
Mgr. Radomíra Mahrová
2.B
Mgr. Božena Moltašová
3.A
Mgr. Lenka Kubínyiová
3.B
Mgr. Olga Jandová
4.A
Mgr. Ivona Špačková
4.B
Mgr. Klára Pavlasová
5.A
Mgr. Zuzana Dočekalová
Další učitelé
Mgr. Andrea Byrtusová (ŘŠ, M, Aj, PRV), Mgr. Kateřina Poulová (AJ), Mgr. Sabina Šilhavá
(M), Mgr. Lenka Zvěřinová (HV)
Hodnocení výuky
Výuka probíhala podle tématických plánů daného předmětu v daném ročníku a třídě.
Z hospitační činnosti vyplývá, že výuka probíhala na vysoké úrovni. Ve všech sledovaných
hodinách byly dodržovány zásady individualizace vzdělávání, metodika a didaktika předmětů
i vzdělávacích oblastí, v hodinách byly používány různé metody a formy práce (kooperativní
učení, projektové vyučování, skupinová práce, problémové učení apod.), které rozvíjejí
všechny klíčové kompetence žáků. Byly používány vhodné didaktické pomůcky, některé
hodiny probíhaly v multimediální učebně, Studiu Kopce či informačním centru. Byl
dodržován princip včasného, srozumitelného a objektivního hodnocení podle předem daných
a známých kritérií.
V 1., 2., 3. a 4. ročníku se vyučovalo dle školního vzdělávacího programu „Škola
budoucnosti“. V 5. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola.
Naším cílem bylo a stále zůstává podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje
nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje,
16
aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně
vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání.
Povinná výuka plavání probíhala ve 3. a 4. ročníku v Plavecké škole v areálu Laguna.
Dopravní výchova byla na celém 1. stupni
realizována pod vedením paní učitelky
Mgr. Boženy Moltašové formou pravidelných měsíčních soutěží (teoretická část) a přípravy
v učebně a na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova.
Výchova ke čtenářství byla realizována v přímé spolupráci s Městskou knihovnou na
Modřínově ulici, kam pravidelně 1x měsíčně žáci každé třídy docházeli se svými vyučujícími.
Probíhaly zde také besedy o autorech dětských knih a pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci
této spolupráce vznikly i další projekty (např. výstava výtvarných prací žáků v prostorách
knihovny, prezentace školy, kulturní vystoupení v knihovně…)
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
třída
počet žáků
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
celkem
24
21
20
17
21
17
18
18
21
177
prospělo
s vyznamenáním
1. pol.
2. pol.
24
24
21
21
19
19
17
17
19
19
15
15
13
14
16
11
15
15
159
155
prospělo
1. pol. 2. pol.
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
2
2
5
3
2
7
6
6
18
21
17
neprospělo
1. pol. 2. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Přehled o chování
pochvaly
1. pol. 2. pol.
22
9
0
6
0
5
3
4
0
10
0
11
5
7
0
48
14
11
44
111
třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
celkem
napomenutí
třídního učitele
1. pol. 2. pol.
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
1
3
0
0
1
1
4
7
7
důtka
třídního učitele
1. pol. 2. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
1
důtka
ředitele školy
1. pol. 2. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Testování SCIO - Stonožka
V letošním školním roce proběhlo komplexní testování třetích tříd v souboru pěti dílčích
testů – z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět a klíčových kompetencí. Žáci páté třídy byli testováni z českého jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů. Škola získala podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka.
Každý žák obdržel vyhodnocení vlastního výkonu – žáci třetích tříd takzvanou Vrcholovou
kartu zdolání pohoří Stonožka a žáci páté třídy výsledkové listy. Zároveň škola obdržela
souhrnnou zprávu, ve které se mohla porovnat s ostatními školami zapojenými do projektu
a získat detailní obrázek o struktuře znalostí a dovedností svých žáků a zároveň porovnání, jak
tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol.
Zápis do 1. ročníku
Zápis probíhal ve dnech 21. a 22. ledna 2011 pod názvem „Řemesla“. Na přípravě
a organizaci zápisu se podíleli učitelky i vychovatelky, výchovný poradce, speciální pedagog
a také starší žáci naší školy.
počet prvních tříd
počet dětí přijatých do
prvních tříd
(dostavilo se k zápisu)
z toho počet dětí starších
6-ti let
(nástup po odkladu)
počet odkladů
pro školní rok
2010/2011
2
40
10
6
18
Ve školním roce 2011/2012 by mělo zahájit plnění povinné školní docházky celkem 35 žáků,
kteří budou rozděleni do 2 samostatných tříd. V obou třídách bude probíhat výuka čtení a
psaní genetickou metodou. Výběr a zařazení dětí do jednotlivých tříd plně respektuje přání
zákonných zástupců, kteří se mohli k metodám výuky čtení a psaní vyjádřit formou ankety.
Ročníkové práce
Žáci 5. ročníku vypracovávali a obhajovali svoji ročníkovou práci. Předem byla zadána
témata, přiděleni konzultanti jednotlivých témat. Po dlouhodobé systematické přípravě
a vypracování vybraného tématu v květnu 2011 žáci veřejně ústně obhajovali před minimálně
tříčlennou komisí a svými spolužáky svoji práci. Cílem ročníkových prací je sledovat
a vyhodnocovat rozvoj klíčových kompetencí žáků ( k učení, komunikativní, k řešení
problému, pracovní, sociální a personální a občanské). Ročníkové práce rovněž posloužily
jako výstupní hodnocení žákům, kteří se přihlásili ke studiu na víceletém gymnáziu.
Projekty
1.A
24.9. Den jazyků
13.10. Den zdraví
19.4. Den Země
1.B
24.9. Den jazyků
13.10. Den zdraví
19.4. Den Země
2.A
24.9. Den jazyků
13.10. Den zdraví
5.11. Barevný den
19.11. Výpravy za pohádkou
16.3. Sportmánie
19.4. Den Země
20.6. Koloběžky
2.B
24.9. Den jazyků
11.10. Barevný týden
13.10. Den zdraví
19
19.11. Výpravy za pohádkou II.
19.4. Den Země
20.5. Koloběžky
3.A
24.9. Den jazyků
5.10. Třebíč – moje město
13.10. Den zdraví
1.11. Halloween
22.12. Christmas Bingo
28.1. Lidé a čas
18.2. Ajax
10.3. A-Z kvíz
19.4. Den Země
12.5. Čtenářská gramotnost
3.B
24.9. Den jazyků
8.4.
Autorské čtení
19.4. Den Země
12.5. Putování s mnichem Benediktem
4.A
13.10. Den zdraví
16.11. Staré pověsti české
5.4.
Hledej a najdi
19.4. Den Země
4.B
24.9. Den jazyků
13.10. Den zdraví
19.4. Den Země
5.A
24.9. Den jazyků
13.10. Den zdraví
20.4. Den Země
Exkurze
1.A
14.9. adaptační výlet na Jalovec
9.11. Chaloupky (SEV)
8.3.
Chaloupky (Mravenečkové, SEV)
20.4. Návštěva TTS
21.6. školní výlet na Pernštejn
20
1.B
15.9. adaptační výlet na Jalovec
9.11. Chaloupky (SEV)
8.3.
Chaloupky (Mravenečkové, SEV)
20.4. Exkurze TTS
2.A
26.4. Exkurze TTS
31.5. Exkurze do kamenolomu
22.6. školní výlet do Telče
2.B
26.4. Exkurze TTS
31.5. Exkurze do kamenolomu
3.A
14.9. adaptační pobyt – Hájenka Černé lesy
5.11. Chaloupky (SEV)
12.4. Exkurze – Bazilika sv. Prokopa, Hrádek
27.4. Exkurze TTS
29.4. Chaloupky (SEV)
21.6. školní výlet – Radost u Světlé nad Sázavou
3.B
14.9. adaptační pobyt – Hájenka Černé lesy
5.11. Chaloupky (SEV)
12.4. Exkurze – Bazilika sv. Prokopa, Hrádek
27.4. Exkurze TTS
29.4. Chaloupky (SEV)
21.6. školní výlet – Radost u Světlé nad Sázavou
4.A
13.9. adaptační pobyt
30.9. Exkurze – Anthropos Brno
3.5.
Exkurze – naučná stezka Bažantnice
22.6. školní výlet do Telče
4.B
13.9. adaptační pobyt – Křižanov
30.9. Exkurze – Anthropos Brno
28.4. Exkurze TTS
3.5.
Exkurze – Bažantnice
21.6. školní výlet – Radost u Světlé nad Sázavou
5.A
29.4. Exkurze TTS
24.6. školní výlet - Macocha
21
Kino
1.st.
1.6.
Autopohádky – kino Pasáž
Divadlo
1.A,B 28.1. divadelní představení
20.5. divadelní představení Leretky
2.A
26.1. Anglické divadlo
23.5. Divadlo na zámku v Náměšti
7.6.
2.B
divadelní představení Strašidelný mlýn
8.11. divadlo - Hodina zpěvu
26.1. Anglické divadlo (Jackie and Giant)
13.4. Přehlídka divadelní tvorby
20.5. Loutkové divadlo
7.6.
Strašidelný mlýn
3.A,B 26.1. Anglické divadlo (Jackie and Giant)
4.A,B 26.1. Anglické divadlo (Jackie and Giant)
13.4. Divadelní přehlídka dětských souborů
4.B
18.4. divadelní představení - The Beatles
20.5. Loutkové divadlo
7.6.
5.A
divadelní představení Strašidelný mlýn
26.1. Anglické divadlo
20.5. Loutkové divadlo
Školení a vzájemné hospitace
Paní učitelky se zúčastňovaly DVPP dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí a agentur.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Andrea Byrtusová
Management školní třídy
27.9.
Klasifikační studium pro ředitele škol
září - leden
Celoroční kurz anglického jazyka
průběžně
Lenka Kubínyiová
Management školní třídy
27.9.
Činnostní učení prvouky 1.- 3. ročník
2.11., 9.11.
22
Využití interaktivní tabule ve výuce
10.2.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
8.3.
Těloolomouc 2011
25. – 27.8.
Celoroční kurz anglického jazyka
průběžně
Olga Jandová
Management školní třídy
27.9.
Činnostní učení prvouky 1.- 3. ročník
2.11., 9.11
Celoroční kurz anglického jazyka
průběžně
Ivona Špačková
Management školní třídy
27.9.
Metodika angličtiny
14.10.
Využití interaktivní tabule ve výuce
10.2.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1.stupni
8.3.
Conference For Primary Teachers
14.4.
Celoroční kurz anglického jazyka
průběžně
Klára Pavlasová
Management školní třídy
27.9.
Těloolomouc 2011
25. – 27.8.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
14.3.
Celoroční kurz anglického jazyka
průběžně
Iveta Petráňková
Management školní třídy
27.9.
Činnostní učení prvouky 1. – 3. ročník
2.11., 9.11
Využití interaktivní tabule ve výuce
9.12.
Enkaustika
13.12.
Intenzivní gramatický kurz – Nepustilova jazyková škola
červenec
Psychomotorika – hravá a zábavná výchova pohybem
srpen
Celoroční kurz angličtiny
průběžně
Radomíra Mahrová
Management školní třídy
27.9.
Celoroční kurz angličtiny
průběžně
Božena Moltašová
Management školní třídy
27.9.
23
Celoroční kurz anglického jazyka
průběžně
Ivana Válalová
Základní principy sugestopedie a její využití v Aj
11.9.
Management školní třídy
27.9.
Mezinárodní konference pro učitele angličtiny
2.4.
Způsoby učení
8.10.
Poslouchat neznamená vždy rozumět
9.10.
Výslovnost
12.11.
Využití dramatických prvků v Aj
13.11.
Jak učit gramatiku
7.1.
Aktivity k rozvoji gramatiky
8.1.
Hodnocení a klasifikace v hodinách Aj
18.2.
Hodnocení písemného projevu
19.2.
Antistresový program pro učitele, pozitivní motivace
26.3.
Výpočetní technika a internet v hodinách Aj
6.5.
Efektivní organizace výuky ve velkých třídách
7.5.
Jak a proč číst v cizím jazyce
10.6.
Jak na teenagery, rozvoj porozumění textu
11.6.
Metodické sdružení
Metodické sdružení 1. stupně se scházelo podle harmonogramu, který byl upravován podle
aktuální potřeby v průběhu školního roku. Na schůzkách se projednávaly a připravovaly
školní a mimoškolní akce, projektové vyučování podle ročního plánu, předávaly se informace
ze seminářů a školení v rámci DVPP.
Vedoucí metodického sdružení byla Mgr. Lenka
Kubínyiová.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Miniškolička: od října 2010 do června 2011 probíhal projekt Miniškolička, určený budoucím
předškolákům. Pravidelně 1x měsíčně se děti v doprovodu svých rodičů dostavily do naší
školy a v různých pracovních dílnách pod vedením učitelek a vychovatelek poznávaly
prostředí i život školy a připravovaly se na plynulý přechod k plnění povinné školní
docházky.
24
Kurz nápravy grafomotorických obtíží: od října 2010 probíhal na naší škole tříměsíční kurz
speciálních cvičení pro uvolnění ruky a přípravu pro psaní a kreslení. Kurz vedla paní učitelka
Mgr. Lenka Kubínyiová.
Cvičení rodičů s dětmi předškolního věku: v období říjen 2010 až leden 2011 probíhalo
v tělocvičně školy cvičení zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky a koordinace pohybů.
Cvičení vedla paní učitelka Mgr. Lenka Hlaváčová.
Spolupráce s mateřskými školami: ZŠ a MŠ Na Kopcích dlouhodobě rozvíjí spolupráci
s MŠ Benešova, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Obránců Míru, MŠ Dukovanská (Duha) a MŠ
Čtyřlístek. Mateřské školy navštívily několikrát keramickou dílnu a Studio Kopce, kde
probíhalo promítání pohádek.
Účast na městských akcích: říjen – Dny zdraví (projektové dny a vyučování na škole,
prezentace
školy
v budově
Fóra),
duben
–
Den
Země
(projektové
vyučování
s environmentální tématikou, prezentace školy na náměstí) – vše ve spolupráci s kanceláří
Zdravého města.
Činnost speciálního pedagoga na 1. stupni
Ve školním roce 2010/2011 pracoval na škole již třetím rokem školní speciální pedagog.
Ve škole byl přítomen pět dní v týdnu ve vyhrazených dopoledních a odpoledních hodinách,
jeho poradenských služeb a konzultací využili v průběhu školního roku děti, rodiče,
pedagogové i vychovatelky ŠD. Na 1. stupni zajišťoval individuální a skupinovou speciálněpedagogickou péči o integrované žáky a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolu
s třídními učitelkami se spolupodílel na tvorbě IVP pro integrované žáky a metodicky vedl
asistentku pedagoga. Ve 2. – 5. ročníku zajišťoval výuku v dělených hodinách českého jazyka
pro děti s SPU. Spolu s výchovným poradcem školy se účastnil zápisu do 1. ročníku a sám se
účastnil všech lekcí Miniškoličky. Činnost speciálního pedagoga bude ve škole pokračovat i
v následujícím školním roce. Školním speciálním pedagogem byla Mgr. Lenka Hlaváčová.
Zpracovala: Mgr. Andrea Byrtusová, ŘŠ
25
8. Výroční zpráva ŠD a ŠK
(zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 15/2005 § 7)
Personální obsazení
1. oddělení 1.A – Ivana Pažourková
2. oddělení 1.B - Jitka Dudášová
3. oddělení 2. A,B - Zdeňka Zimolová
4. oddělení (3. ročník) – Miluše Němcová
5. oddělení 4.A,B - Vladimíra Šípová
6. oddělení (5. ročník) – Ivana Táborská
7.
oddělení ( 2.a 3. roč.) - Dagmar Matoušková - zřízeno 10.1.02011- příchod nových
žáků do školy.
ŠK – Ivana Táborská
Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti:
Výchovně vzdělávací proces ve školní družině a školním klubu realizujeme v činnosti
odpočinkové, rekreační, zájmové a v přípravě na vyučování. V těchto oblastech děti
posilovaly a rozvíjely klíčové kompetence, které byly rozvíjeny ve školním vzdělávání,
v jednotlivých předmětech a projektech.
Práce v jednotlivých odděleních probíhala podle celoročního plánu.
Nabídka zájmových útvarů ŠD:
den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
14.00 – 15.00
Cvičení s hudbou 1.- 5.r.
Rákosníček
Stolní tenis 3.- starší
Keramika 1.-3.roč.
Vaření 3.-5.
Flétna 2.-5. r.
Šikulka 1.- 5. roč.
Plavec 1.- 5. roč.
Vych.
ZIM
PAŽ
TÁB
NĚM
ŠÍP
DUD
ZIM
NĚM
15.00 – 16.00
Cvičení s hudbou 1.- 5. roč.
Počítače 3.-4. roč.
Keramika 4.- 5. roč.
Vych.
ZIM
NĚM
PAŽ
Vaření
Kytara
Šikulka 1.- 5. roč.
Plavec 1.- 5. roč.
ŠÍP
DUD
ZIM
NĚM
Florbal 1.- 3. roč.
Keramika 1. – 3. roč.
Stolní tenis 3.-5.r.
Tanec 3.-5.r.
Flétna 1.- 4. roč.
DUD
NĚM
TÁB
ŠÍP
DUD
Florbal 4.- 5. roč.
Keramika 3.- 4. roč.
Počítače 4.- 5. roč.
DUD
PAŽ
NĚM
Fotbal 4.-5. roč.
ZIM
26
Pátek
Fotbal 1.-3. roč.
Tulák
Florbal 3.- 5. roč.
Keramika 1.- 2. roč.
Počítače 2.-3. roč.
ZIM
PAŽ
DUD
PAŽ
NĚM
Tulák pokračuje do 16.45
Kytara - pokročilí
Keramika – kruh
Florbal 3.-5.
Počítače 3.-5.
PAŽ
DUD
PAŽ
ZIM
NĚM
Nabídka činností ve školním klubu:
den
Pondělí
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
Posilovna
Stolní tenis 5. – 9. roč.
Počítače
Stolní fotbal,stolní tenis,
Šipky, hry
Keramika do 16.30
Posilovna
stolní tenis
Počítače
Stolní fotbal,stolní tenis,
Šipky, hry
Keramika do 16.30
Aerobic
Počítače
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
V průběhu školního roku proběhly ve školní družině a školním klubu následující akce:
ZÁŘÍ
Schůzka MS
Sobotní setkávání Pohádková Třebíč
Táborská
všechny
Schůzka MS
Sobotní setkávání - Spaní ve
škole a večerní divadelní
představení v měst. knihovně
Drakiáda
Táborská
Všechny
Schůzka MS
Táborská
ŘÍJEN
všechny
LISTOPAD
PROSINEC
27
Schůzka MS
Sobotní setkávání – Vánoční
dílničky
Instalace výstavy v měst.
knihovně
Vystoupení v knihovně
Vystoupení v domově
důchodců
Vystoupení pod vánočním
stromem na náměstí
Táborská
všechny
všechny
Zim., Dud.,Paž.,Šíp.
Zim.,
Dud.,Paž.,Táb.,Šíp
Pažourková
LEDEN
Schůzka MS
Sobotní setkávání – Zimní
sporty
Zápis do 1. třídy
Táborská
všechny
Schůzka MS
Sobotní setkávání –
Masopustní rej
Táborská
všechny
Schůzka MS
Sobotní setkávání – Filmové
představení Duhová víla
Recitační soutěž
Táborská
všechny
všechny
ÚNOR
BŘEZEN
Dudášová
DUBEN
Schůzka MS
Sobotní setkávání – Hledání
pokladu
Miniškolička
Táborská
všechny
Dudášová
KVĚTEN
Schůzka MS
Sobotní setkávání – pochod
Z Kopců do přírody
Akademie
Miniškolička
Výlet Tuláku - Kobzlí hlava památné kameny
Táborská
všechny
všechny
Šíp.
Pažourková
ČERVEN
Schůzka MS
Sobotní setkávání – Výlet do
Sokolí, projížďka na koních
Malování na chodník k MDD
28
Táborská
všechny
všechny
.
Projekty a exkurze
Sobotní setkávání – jedna sobota v měsíci byla věnována žákům naší školy, jejich rodičům i
široké veřejnosti
Miniškolička – paní vychovatelky se zapojily do realizace celého projektu .
Účast na školeních
září - Management školní třídy na ZŠ - všechny
listopad - Podzimní vazba - Táborská, Němcová
březen - Čarodějnice a přírodniny - Táborská, Němcová
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Miniškolička: od října 2010 do června 2011 probíhal projekt Miniškolička, určený budoucím
předškolákům. Pravidelně 1x měsíčně se děti v doprovodu svých rodičů dostaví do naší školy
a v různých pracovních dílnách pod vedením učitelek a vychovatelek poznávají prostředí
i život školy a připravují se pro plynulý přechod k plnění povinné školní docházky.
Spolupráce s mateřskými školami: ZŠ a MŠ Na Kopcích dlouhodobě rozvíjí spolupráci s MŠ
Benešova, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Obránců Míru i spolupráce s MŠ Dukovanská (Duha)
a MŠ Čtyřlístek formou keramické dílny, filmová představení, program v Tv a další dle přání
MŠ.
Školní akademie: školní družina a školní klub se výrazným způsobem zapojily do příprav
a realizace Školní akademie.
Účast na městských akcích: říjen – Dny zdraví - prezentace školy v budově Fóra, duben – Den
Země - prezentace školy na náměstí (výstava výrobků dětí ) – vše ve spolupráci s kanceláří
Zdravého města. Úzká spolupráce s městskou knihovnou pobočka Modřínová - instalace
výstavy prací dětí, vystoupení při různých akcích.
Tvorba ŠVP „Škola budoucnosti“
Ve školním roce 2006/2007 byl dokončen školní vzdělávací program „Škola budoucnosti“
pro školní družinu a školní klub, který je součástí ŠVP základní školy. Ověřovaly se metody
a formy práce, které rozvíjejí klíčové kompetence žáků (k učení, k řešení problému,
komunikativní, sociální, občanské a personální i pracovní) .Ve školním roce 2008/2009 došlo
k jeho úpravám.
Zpracovala: Ivana Táborská, vedoucí vychovatelka
29
9. Výroční zpráva 2. stupeň
V loňském školním roce chodilo na druhý stupeň ZŠ 137 žáků, kteří se učili v 7 třídách. Žáci
učili podle školního vzdělávacího programu „Škola budoucnosti“. Výuku na 2. stupni řídily
předmětové komise (český jazyk, cizí jazyky, společenské vědy, přírodní vědy, matematika,
komise výchov, tělesná výchova, informatika). Komise se sešly minimálně třikrát do roka
a na svých schůzkách řešily problémy vzniklé s výukou daných předmětů.
Škola se zaměřila na pravidelné a soustavné sledování výsledků žáků během studia. Díky
testování získává škola srozumitelnou, rychlou a přesnou zpětnou vazbu pro běžnou výuku a
má soustavnou kontrolu výsledků výukového procesu. Testování pro školu zajišťují nezávislé
firmy. Nestrannost vnějšího nezávislého pohledu zvyšuje věrohodnost výsledků v očích
veřejnosti. V 6. a 7. ročníku se zjišťují vstupní úroveň vědomostí a dovedností žáků v českém
jazyce, matematice a obecných studijních předpokladů na počátku 2. stupně. V 8. ročníku se
zkoumala úroveň dílčích klíčových kompetencí. Trojice zcela nových testů umožnila prověřit
předpoklady ke všem typům klíčových kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu
(RVP) - kompetence pracovní, kompetence k učení, kompetence k řešení problému,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská. V 9.
ročníku jsme získali výstupní úroveň vědomostí a dovedností žáků v českém jazyce,
anglickém nebo německém jazyce a v obecných studijních předpokladech. Škola dostala
souhrnnou komplexní zprávu, v níž byly zhodnoceny výsledky školy. Každý žák dostal
vlastní výsledkový list. Výsledky testů najdete v příloze.
V 1. pololetí prospělo 37 žáků s vyznamenáním (27 %), 96 prospělo a 4 žáci neprospěli.
V druhém pololetí 36 žáků prospělo s vyznamenáním (26 %), 99 prospělo a 2 žáci neprospěli.
Jeden z nich byl klasifikován nedostatečnou ve třech předmětech a bude opakovat 6. ročník.
Druhý bude v srpnu dělat opravnou zkoušku z chemie.
V 1. pololetí 66 žáků dostalo pochvalu (48 %) a 61 kázeňských opatření (44 %). V 2. pololetí
bylo uděleno 59 pochval (43 %) a 45 kázeňských opatření (32 %). V 1. pololetí pět žáků mělo
sníženou známku z chování. V 2. pololetí pedagogická rada schválila sníženou známku z
chování 4 žákům. Snahou i v příštích letech bude posilovat kladné prvky v chování žáků, ale
nezavírat oči před prohřešky žáků v chování.
30
Přehled prospěchu tříd
Třída
1. pol.
2. pol.
Průměr
6.A
1,77
1,93
1,85
7.A
1,94
1,92
1,93
7.B
1,53
1,57
1,55
8.A
2,02
1,96
1,99
8.B
1,57
1,56
1,57
9.A
2,33
2,38
2,36
9.B
1,70
1,75
1,73
Průměr
1,84
1,87
1,855
Přehled prospěchu v jednotlivých předmětech
Předměty
1. pol.
2. pol.
Průměr
Čj
2,57
2,45
2,51
Čtg
1,86
1,97
1,92
Aj
2,15
2,35
2,25
Nj
2,20
2,22
2,21
Rj
2,25
2,18
2,06
Fj
1,70
2,00
2,22
Ov
1,46
1,24
1,35
Vkz
1,21
1,05
1,13
D
1,86
2,07
1,97
Z
2,38
2,36
2,37
M
2,67
2,76
2,72
Fig
1,94
1,97
1,96
Fy
2,60
2,54
2,42
Ch
2,44
2,58
2,51
Př
1,88
2,24
2,06
Inf
1,06
1,13
1,10
Hv
1,02
1,00
1,01
Vv
1,27
1,36
1,32
Pv
1,06
1,04
1,05
Tv
1,11
1,09
1,10
31
V letošním roce jsme se v rámci projektu „Škola podporující zdraví“ zaměřili na vztahy mezi
žáky, na vztahy mezi učitelem a žákem, na vztahy mezi učiteli a rodiči.
Pokračovali jsme v třídění odpadu. Zaměřili jsme se na sběr PET lahví a starého papíru.
Škola se zaměřuje na multimediální výchova. V jejím rámci ve škole vysílá dvakrát týdně o
přestávce školní rádio „Kopce“. Školní časopis „Kvido“ od druhého pololetí si můžete
stáhnout v elektronické podobě ze stránek školy. Nejmladším médiem je školní televize
Kopce, která na svých internetových stránkách www.zskopce.cz/televize připravuje svoje
vysílání. Televize Kopce čtyři roky spolupracuje s Českou televizí na projektu Digitální
náves. Reportáže z Třebíčska můžete vidět na programu ČT24 a také na internetovém portálu
České televize.
Mgr. Vratislav Fišera, ZŘŠ
Český jazyk
Hodnocení výuky
Výuka českého jazyka probíhala podle ŠVP Škola budoucnosti. Z něj vycházejí všechny
tematické plány, které byly vypracovány v měsíci září pro jednotlivé ročníky. V plánech je
obsaženo nejen učivo, ale nachází se tu i hodinová dotace. Český jazyk je rozdělen do tří
složek – jazyková, slohová a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah
jednotlivých složek vzájemně prolíná. Cílem výuky českého jazyka je naučit žáky dobře se
vyjadřovat ústně i písemně, dobře komunikovat s okolním světem.
V letošním školním roce měli žáci 9. ročníku možnost navštěvovat Cvičení z ČJ. Paní
učitelky J. Robošová (9.A) a Z. Dočekalová (9.B) je zde systematicky připravovaly
na přijímací pohovory. Od září 2010 zároveň probíhaly cvičné přijímací pohovory pro žáky 9.
ročníku (30.9.2010, 25.10.2010, 22.11.2010, 20.12.2010, 17.1.2011, 14.2.2011, 14.3.2011,
11.4.2011), jejichž úkolem bylo připravit žáky nejen po stránce teoretické (opakování a
procvičování probraného učiva), ale i po stránce praktické (co nejvěrněji napodobit atmosféru
při přijímacích zkouškách). Snahou bylo vedle samotného procvičení si učiva i rozvíjet
dovednosti soustředění se, sebeovládání, ale i posílení sebedůvěry, rozhodování, plánování,
udržení pozornosti.
32
V měsíci září byl vypracován individuální plán pro žáka s doporučenou integrací
(F. Sapík – 9.A, vyučující J. Robošová), tento plán byl projednán s rodiči i se samotným
žákem. V měsíci říjnu byly pro tohoto žáka zakoupeny pracovní sešity, učebnice i pomůcky
dle požadavků vyučující českého jazyka.
V tomto školním roce spolupracovala při výuce českého jazyka s vyučujícími i paní učitelka
L. Hlaváčová, speciální pedagog. Jednalo se zejména o práci s žáky s cizí státní příslušností David Alvarez 7.B, Pamela Alvarez 8.B.
Soutěže
Ve dnech 1. - 3.12.2010 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro 8. a 9. ročník,
kterého se zúčastnily třídy 9.B a 8.B. Olympiáda byla pojata jako doplnění a rozšíření učiva
českého jazyka, nikdo nepostoupil do okresního kola.
V lednu 2011 proběhla v 6. – 9. ročníku třídní kola recitační soutěže, kdy si každý žák mohl
vyzkoušet zarecitovat před publikem. Nejúspěšnější recitátoři reprezentovali třídu 2.2.2011
ve školním kole recitační soutěže. Před porotou se postupně vystřídalo 10 recitátorů z 6. až 8.
tříd. Žáci 6. a 7. tříd recitovali převážně básně hravé a veselé. Žáci 8.tříd si již vybrali
náročnější text, a to např. báseň J.W.Goetha Růžička. Porota složená z učitelek českého
jazyka se shodla na letošní vítězce – Valerii Sýkorové ze 7.A. Druhé místo obsadila Gabriela
Rotterová z 6.A a Marek Procházka z 8.A. O třetí místo se podělila Klára Oborná ze 6.A
s Lukášem Váchou z 8.A.
Valerie Sýkorová a Marek Procházka postoupili do okresního kola recitační soutěže, které se
konalo ve dnech 10. a 11.3.2011. V konkurenci žáků nejen třebíčských škol se neztratili a
podali výborný výkon, za který byli oceněni pamětními listy.
V březnu
2011 vyhlásila Firma ESKO-T ve spolupráci s MěÚ Třebíč a DDM Třebíč
u příležitosti Dne Země 11. ročník literární soutěže pro žáky základních škol s názvem
Atlantida – podmořský svět. Do této soutěže se zapojil žák 9. B Tomáš Fiala (loňský a
předloňský vítěz této literární soutěže) a tři žákyně třídy 8.B – Barbora Hnízdilová, Andrea
Jonáková a Markéta Dudrová.
Dne 11. 5. 2011 se uskutečnilo školní kolo dyslektické olympiády, bylo určeno pro žáky
s výukovými potížemi z 2. – 5. ročníku. Celkem se olympiády zúčastnilo 27 dětí, které si
na pěti stanovištích ověřily své matematické dovednosti, zručnost a pohybové dovednosti,
vyzkoušely si, jak si umí pohrát se slovy, jaké je jejich zrakové vnímání a jak dobře znají
přírodu. Všechny děti si odnášely z olympiády diplom a medaili. Šest nejúspěšnějších (tři
33
z každé kategorie) se zúčastnilo 24.5.2011 dalšího kola dyslektické olympiády na ZŠ Kpt.
Jaroše v Třebíči.
Kulturní akce, projektové vyučování, exkurze
7.10.2010 se žáci 7. ročníku vydali na exkurzi do nedalekých Jaroměřic nad Rokytnou, kde
měli domluvenou prohlídku Muzea Otokara Březiny a zámku. Nejdříve navštívili místní
hřbitov, aby zhlédli hrob spisovatele Otokara Březiny. Poté je průvodkyně v muzeu seznámila
s životem a dílem tohoto básníka, žáci si prohlédli i jeho knihovnu, ložnici a pracovnu
s dochovaným vybavením. V jaroměřickém zámku na žáky čekalo barokní umění, a to
v oblasti literární tvorby, architektury, hudby a výtvarného umění.
Následovalo ještě
zastavení v zámeckém parku a po návratu do školy krátké opakování získaných poznatků,
které žáci písemně zpracovali a ústně prezentovali v hodinách ČJ před svými spolužáky.
14.10.2010 se žáci 6. ročníku vydali do knihovny na Modřínové ulici. Nejdříve byli
seznámeni s možnostmi, které knihovna čtenářům nabízí. Poté si vyhledali tituly svých
oblíbených autorů. Knihy si mohli vypůjčit a po přečtení s nimi seznámit své spolužáky
v hodinách literární výchovy. S pomocí moderní informační techniky si našli také knihy
autorů, o kterých se již učili. Cílem bylo motivovat žáky k návštěvě knihovny, ukázat jim její
nabídku a možnosti, seznámit je se systémem vyhledávání knih přes internet.
V listopadu 2010 si žáci 8. ročníku připomněli v hodinách českého jazyka výročí narození
českého spisovatele K. H. Máchy projektovým vyučováním nazvaným Máchův den. Na
krátký čas se většina z nich proměnila v básníky a ilustrátory, někteří vytvářeli portfolia o
životě a díle tohoto básníka. Žáci zúročili svoje znalosti o různých básnických formách a
výsledkem byla vlastní literární tvorba, kterou dokreslovaly zajímavé ilustrace. Součástí byla
i prezentace prací před spolužáky.
Ve dnech 7. – 8.12.2010 se žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do Terezína. Kromě návštěvy
historických objektů v městě Terezíně i Malé pevnosti absolvovali žáci výukový program
Památníku Terezín. Zajímavým bodem programu byla prohlídka tří muzeí a workshop "Od
čísla ke jménu". Atmosféru v Terezíně vystihla beseda s panem Karasem, který byl vězněn
v době druhé světové války v tomto městě.
V únoru 2011 bylo v hodinách českého jazyka připraveno pro žáky 7. ročníku projektové
vyučování Den mateřského jazyka, tentokrát se zaměřením na mluvnici. Žáci připravili pro
své mladší spolužáky učební pomůcky na téma vyjmenovaná slova, psaní velkých písmen.
Zadaná témata zpracovávali ve skupinách.
34
Během měsíce března se žáci 6. A seznamovali v hodinách ČJ i ČtG s třebíčskými pověstmi,
texty využívali i k jazykovým rozborům. 31.3. uzavřeli toto téma projektem Třebíčsko
v pověstech. Děti se zúčastnily besedy s autorem knihy Třebíčské pověsti a zajímavosti M.
Hedbávným. Své znalosti o Třebíči a pověstech si žáci ověřili při skupinové práci. Vlastní
fantazii pak využili při výtvarném zpracování pověstí nebo při psaní vlastního příběhu, který
se mohl odehrát kdysi v Třebíči.
Dne 31. března se uskutečnila dílna čtení. Žáci 6. A mezi sebe pozvali i zájemce z ostatních
ročníků. Pozvání přijal i jeden z autorů publikace Památné kameny a pověsti na Třebíčsku E.
Nožička. Zazněly texty pověstí z Třebíčska i Jaroměřicka, velmi zajímavé bylo povídání
o hledání památných kamenů a osobních zážitcích a zkušenostech p. Nožičky.
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 v odpoledních hodinách navštívili zájemci z 2. stupně Divadlo
Polárka v Brně, aby společně zhlédli divadelní představení Starořecké báje a pověsti. Šlo
o moderní zpracování 5 řeckých bájí podle scénáře Mikoláškové.
Ve středu 4. května 2011 se uskutečnil divadelní zájezd žáků, rodičů i zaměstnanců školy do
Horáckého divadla v Jihlavě. V muzikálovém představení M. Uhdeho a M. Štědroně Balada
pro banditu svými pěveckými výkony zaujaly Eržika v podání Barbory Mošnové a
čarodějnice v podání Lucie Sobotkové-Štorkové, v mužských rolích vynikali Michal Juřica
jako Nikola a Milan Šindelář jako kupec Mageri.
V květnu 2011 se žáci 9. ročníku v hodinách českého jazyka zapojili do projektového
vyučování s názvem Májové veršování. Každý žák vytvořil vlastní literární dílo (báseň
milostná, přírodní, avantgardní, dadaistická, kaligramy), které doplnil i ilustrací. Každá třída
potom vytvořila z jednotlivých děl sborník poezie. Hravou formou si tak žáci 9. ročníku
zopakovali literární teorii. Jednotlivá díla je možno využít i jako příspěvky do školního
časopisu či almanachu školy.
Pravidelně každý měsíc,vždy v posledním týdnu daného měsíce, probíhaly Dílny čtení. Byly
určeny pro zájemce ze 6. A. Cíl dílen se v průběhu školního roku měnil. Zpočátku se žáci
seznamovali s novými knihami prostřednictvím hlasitého čtení – četl pouze vyučující, později
předčítali sami žáci, přidala se diskuse o čtených ukázkách. V posledních dílnách žáci
seznamovali spolužáky s knihami, které sami přečetli.
Cílem všech projektů bylo u žáků rozvíjet dovednosti komunikovat, formulovat a prezentovat
vlastní názor, spolupracovat, řešit samostatně i společně dané problémy, respektovat druhé,
poskytnout pomoc, ale i požádat o ni, rozvíjet rozhodovací dovednosti, vyhledávat
i zpracovávat informace z různých zdrojů, ale i rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku.
35
Mezipředmětové vztahy, vzájemné konzultace a hospitace
Mezipředmětové vztahy byly nedílnou součástí úspěšné práce na všech projektech.
Při vyhledávání informací na internetu pomohla informatika, na prohlubování vědomostí se
podílel dějepis, zeměpis, HV (romantismus – K.H.Mácha, světoví autoři a země, ve které
žili), slušné chování a vystupování na kulturních akcích připomínali učitelé VkO a VkZ.
Učitelé ČJ se snaží o časté vzájemné konzultace, vyměňují si důležité poznatky a navzájem si
pomáhají při přípravě vyučovaní. Snaží se co nejefektivněji sjednotit výuku českého jazyka
na škole, snaží se i o spolupráci s ostatními předměty, zejména s dějepisem, informatikou,
zeměpisem, cizími jazyky, HV, VkZ, VkO.
Vzhledem k časové vytíženosti učitelů ČJ jsou vzájemné hospitace ve výuce prováděny pouze
v krátkých časových celcích (10 -15 minut), vždy pouze se zaměřením na konkrétní činnost.
Zpracovala: Mgr. Zuzana Dočekalová
Matematika
Hodnocení výuky
Výuka matematiky probíhala podle tematických plánů, které byly vypracovány v měsíci září
pro jednotlivé ročníky. V plánech je obsaženo nejen učivo, ale nachází se tu i hodinová
dotace.
Cílem výuky je naučit žáka využívat matematické poznatky a dovednosti
v praktických činnostech. Žák si během vyučovacího procesu rozvíjí paměť prostřednictvím
numerických výpočtů a osvojuje si nezbytné matematické vzorce a algoritmy. Prostřednictvím
slovních praktických úloh Matematika rozvíjí u žáka abstraktní i exaktní myšlení. Cílem
matematiky je, aby žáci dokázali řešit problémové úlohy vyjadřující situace běžného života
a její řešení využívat především v praxi.
V letošním školním roce měli žáci 9. ročníku možnost navštěvovat Cvičení z Matematiky.
Pan učitel P. Veleba a paní učitelka
L. Rybníčková je zde systematicky připravovali
na střední školu a přijímací pohovory.
Od září 2010 zároveň probíhaly cvičné přijímací pohovory pro žáky 9. ročníku jejichž
úkolem bylo připravit žáky nejen po stránce teoretické (opakování a procvičování probraného
učiva), ale i po stránce praktické (co nejvěrněji napodobit atmosféru při přijímacích
zkouškách). Snahou bylo vedle samotného procvičení si učiva i rozvíjet dovednosti
36
soustředění se, sebeovládání, ale i posílení sebedůvěry, rozhodování, plánování, udržení
pozornosti.
Soutěže
V průběhu února 2011 proběhla matematická soutěž Pythagoriáda. Tato soutěž proběhla na
škole v šestém, sedmém a osmém ročníku . Úspěšným řešitelem se stává ten žák, který získá
minimálně 9 bodů. Úspěšným řešitelem se stali Erik Vaknin (8.B) , David Rydlo( 8.B) a
Šimon Vereš (8.A).Všichni tři postoupili do okresního kola. Okresní kolo Pythagoriády se
konalo 24. března 2011 a ve své kategorii obsadil Erik Vaknin 2. místo s celkovým počtem
bodů 13 z 15. Tím si zajistil postup do krajského kola, které se konalo ve Žďáře nad Sázavou
27. dubna 2011. Zde opět obsadil druhé místo a získal ceny.
V průběhu školního roku dostali žáci zadanou i Matematickou olympiádu. Letos nebyl žádný
úspěšný řešitel.
Školení
15. května se R. Sýkorová zúčastnila na ZŠ TG. Masaryka schůzky, která bylo zaměřena na
vyhodnocení různých matematických soutěží v Třebíči. Byly předány ceny pro Erika Vaknina
v Pythagoriádě.
Zpracovala: Ing. Radka Sýkorová
Cizí jazyky
Hodnocení výuky
Výuka probíhala tradičně podle tematických plánů v daném ročníku. V mateřské škole se děti
seznamovaly hlavně se zvukovou podobou slov, která korespondovala s obrázky. Žáci na 1.
stupni (1. – 4. ročník) používali ve výuce učebnici Incredible English (1. – 4.), v 5. ročníku
a na 2. stupni Project 3rd edition (1. – 4.).
U dětí, které se s cizím jazykem teprve seznamovaly, popřípadě se ho učily krátce, šlo jako
v minulých letech především o probuzení zájmu o cizí jazyk jako takový, a vytváření
pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďovala zejména na osvojení
zvukové podoby jazyka, později na zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou
37
stránkou. V průběhu roku nechybělo ani seznámení s některými typickými jevy života
a kultury Velké Británie a Ameriky.
Žáci se učili jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života
přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat
byly nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického učiva
byl omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba byla zvolena především na základě témat
příslušných věku a zájmu žáků. Metody a formy práce byly založeny na pozorování,
poslechu, imitaci, tvořivých činnostech, hrách a dramatizaci.
Na 2. stupni bylo naším cílem osvojování jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředků
získávání dalších poznatků. Pozornost byla věnována rozvoji všech řečových dovedností.
Více se pracovalo s autentickými materiály různého druhu (zvukovými i tištěnými),
uplatňovala se snaha využívat informací z cizojazyčných zdrojů pro obohacení výuky.
Ve stále větším rozsahu se žáci seznamovali s reáliemi dané jazykové oblasti. Spolu
s uplatňováním metod a forem práce z předchozí etapy, se zaváděly i takové, které
vyžadovaly uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva, a samostatnou
práci žáků.
Z důvodu personálních změn ve škole bylo nutné sloučit od 2. pololetí některé skupiny žáků
(7. a 8. ročník), kteří se učí anglický jazyk. Velký počet žáků ve skupinách by však
nedovoloval efektivní osvojení všech znalostí a dovedností, proto byly tyto skupiny
přerozděleny na žáky, jejichž potenciál pro rozvoj řečových dovedností je větší, a ty, kde je
tomu naopak.
Ve třetím ročníku byl anglický jazyk zapojen i do hodin výtvarné výchovy. Žáci se naučili
základní slovní zásobu a další potřebné fráze. Vzhledem k tomu, že žáci měli pouze jednu
hodinu týdně, nemělo zapojení angličtiny tak velký efekt, nicméně si alespoň osvojili základní
slovní zásobu a zvykli si na to, že se mohou s cizím jazykem setkat i mimo hodiny angličtiny.
Jako negativní bychom opět uvedli několik hodin, které odpadaly, proto byl v některých
ročnících problém se zvládnutím naplánovaného učiva. Stále ve větší míře se také u některých
žáků projevuje problém dostatečně je motivovat k výuce.
Materiální zajištění výuky
Nové učebnice, které se začaly využívat od začátku loňského školního roku (Incredible
English, Project 3rd edition), se velmi osvědčily. Učebnice jsou nejen velmi graficky zdařilé,
takže jsou zejména pro menší žáky atraktivní, ale hlavně nabízejí žákům k procvičení
38
dostatečné množství jazykových prostředků a také velmi důležitých řečových dovedností.
Všechna témata se týkají oblastí, se kterými se žáci setkávají v běžném životě, je tedy
zaručeno jejich praktické využití v budoucnu. Navíc je k těmto učebnicím spousta
doplňkových materiálů nejen v elektronické podobě na internetových stránkách, ale také
v podobě DVD. Učebnice rovněž využívají pozitiv v současné době hodně skloňovaného
tématu „Obsahově a jazykově integrované vyučování“ (CLIL).
Pro zkvalitnění výuky bylo i v letošním roce hojně využíváno technických prostředků na naší
škole - informační a komunikační technologie (výukové programy), jazyková laboratoř
a interaktivní tabule, jejichž počet ve škole se neustále zvyšuje. Také školní informační
centrum bylo v hodinách jazyka využito. Jediným problémem je nedostatečné množství
slovníků, které nestačí pro všechny skupiny žáků, kteří mají hodiny cizího jazyka paralelně.
K eliminaci posledně zmíněného problému ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Jazyková portfolia se rovněž stala nedílnou součástí výuky jazyků. Jejich používání nadále
pokračuje alespoň u žáků těch vyučujících, kteří s nimi začali pracovat již dříve. Formu těchto
portfolií si volí každý vyučující sám tak, aby splňovala důležitou podmínku, a to takovou, aby
s nimi dokázali pracovat hlavně žáci sami a mohli je tak v budoucnu efektivně využívat.
Podoba anglické knihovny pro žáky zůstala beze změny, letos byl však přístup zjednodušen
tím, že klíč od této knihovny byl přemístěn do jazykové učebny, kde je všem učitelům
neustále k dispozici. Frekvence výpůjček cizojazyčné literatury se letošní školní rok zvýšila,
je však stále patrné, že anglická literatura se zatím nestala běžnou součástí života žáků.
K tomuto cíli však budeme nadále směřovat.
Žákům byla jako každý rok nabídnuta možnost rozšiřovat si znalosti jazyků i mimo vyučování
prostřednictvím objednávání cizojazyčných časopisů. Objednávky však využili zejména
pravidelní odběratelé.
Projekty
Předmětová komise se letošní školní rok podílela na realizaci následujících projektů:
Evropský den jazyků
Oslava „Evropského dne jazyků“ proběhla na naší škole 23. 9. a 24. 9. 2010. Cílem žáků 7., 8.
a 9. ročníku bylo formou tvorby didaktické pomůcky zopakovat životopisy slavných
světových i domácích autorů, připomenout si jejich nejznámější díla. Velmi důležitá opět byla
vzájemná spolupráce žáků a jejich dovednost efektivně komunikovat a směřovat tak ke
společnému cíli.
39
Třídní učitelé rozdělili žáky do 3-4 členných skupin. Tyto skupiny zhotovily během tří
vyučovacích hodin herní plán a soubor otázek pro hru „Literární cestopis“. Při vytváření
plánu měli žáci možnost využít školní informační centrum a počítačové učebny. Hravou
formou si tak zopakovali reálie různých zemí a součastně procvičili učivo literatury hravou
formou.
Žáci 8. ročníku se vydali strávit jazykové dny v partnerské škole v Bílé Lhotě. Před odjezdem
se seznámili s partnerskou školou a s jejím okolím – vyhledávali informací o Bílé Lhotě a
památkách v jejím okolí (Pietní areál Javoříčko, Javoříčské jeskyně, hrad Bouzov,
Arboretum). Stejně tak shromažďovali informace k vybraným tématům (anglická plemena,
královská rodina, anglická auta, hory a pohoří Velké Británie, řeky a jezera Velké Británie,
slavní angličtí autoři, Robin Hood, královská rodina, anglické sporty, anglické hudební
skupiny, anglická jídla, britské ostrovy). Po příjezdu do Bílé Lhoty se žáci začlenili do skupin
místních žáků tak, aby vytvořili heterogenní skupiny. Společně ve skupině zpracovávali
vylosovaná témata jak v písemné, tak elektronické podobě. Po zpracování témat se žáci
odebrali do místního Arboreta, aby si zde prohlédli různé druhy stromů, keřů a rostlin. Poté
navštívili pietní místo Javoříčko a Javoříčské jeskyně. Druhý den žáci dokončili rozpracovaná
témata a prezentace, které společně prezentovali.
Smyslem této aktivity bylo upozornit žáky na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit
povědomí o reáliích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a podpořit
celoživotní jazykové vzdělávání. Prioritou byla rovněž spolupráce jednotlivce nejen se svými
spolužáky, ale i s žáky z jiné školy, a jeho dovednost efektivně komunikovat a směřovat tak
k danému cíli. Důraz byl také kladen na převzetí odpovědnosti za vlastní práci a její zdárné
dokončení. Závěrečná prezentace a obhajoba vlastní práce pomohla žákům v procesu
odbourávání ostychu a posílila schopnost vystupovat před větší skupinou posluchačů.
Zpracování informací v elektronické podobě napomohlo žákům rozvíjet schopnosti
v používání informačních a komunikačních technologií (vyhledávání informací, práce
s internetovým slovníkem, PowerPoitová prezentace). Žáci rovněž poznali část historie svojí
země (vypálení Javoříčka r. 1945) a krásy flory v Bílé Lhotě (Arboretum).
Halloween
Žáci si v říjnu opět připomněli svátek Halloween. Převlékli se do tradičních strašidelných
kostýmů, recitovali strašidelné básničky, četli příběhy a rozvíjeli slovní zásobu týkající se
tohoto svátku.
40
Pravěk
V prosinci 2010 se žáci 6. ročníku věnovali tématu „Pravěk“. Část tohoto projektu byla
věnována i anglickému jazyku. Žáci v tomto jazyce popsali prehistorické období, nakreslili
pračlověka a připsali k němu anglické popisky.
Vesmír
Celoškolním projektem „Vesmír“ se prolínal i anglický jazyk. Žáci vytvořili mapu hvězdné
oblohy, česko-anglický mini slovník s výrazy týkající se vesmíru a plakát s časovou osou
zobrazující důležité události při vzniku vesmíru a utváření života na zemi.
Anglické divadlo
V lednu žáci 1. a 2. stupně shlédli anglické představení „Jackie and the Giant“ a „The
Detectives“, jehož cílem bylo motivovat žáky při učení se jazyku a pomoci jim zvýšit
sebevědomí v jejich schopnostech porozumět delšímu souvislému cizojazyčnému textu
s vizuální podporou. Dále je představení mělo motivovat k tomu, aby prohlubovali své
znalosti a věřili ve schopnost naučit se víc. Pro žáky, jejichž prvním cizím jazykem je jazyk
německý, bylo divadlo přínosné ve směru poznání aspektů dalšího cizího jazyka, se kterým se
v životě setkávají, popřípadě je mělo motivovat k jeho následnému učení. Velmi poutavé
představení, žáky nejen pobavilo, ale také si zopakovali slovní zásobu, kterou už umí, a
naučili se nová slova. Žáci neskrývali radost z porozumění představení, aniž by rozuměli
každému slovu, což je hlavním předpokladem pro zvládání základních řečových dovedností.
Žáci byli v mnoha momentech i aktivními účastníky představení, takže jejich „učení se“
jazyku bylo znásobeno.
Angličtina nejen v angličtině
Během tohoto projektu žáci 5. ročníku zapisovali v průběhu měsíce na připravený pracovní
list anglická slova, se kterými se setkávají v běžném životě. V informačním centru také
vyhledávali anglická slova v různých časopisech, knihách a ročníkových pracích ostatních
žáků. Svoje „nálezy“ poté prezentovali svým spolužákům.
Školní akademie
Anglický jazyk se opět stal součástí vystoupení na školní akademii. Žáci 4. ročníku zazpívali
písničku „Help“ od Beatles a žáci z kroužku „Anglické pohádky“ zahráli Červenou karkulku.
Language Exhibition
Na závěr roku si učitelky anglického jazyka připravily s žáky 1. stupně krátká vystoupení, kde
předvedli, co vše je možné se během školního roku naučit. Ve dvou vyučovacích hodinách
zazněla spousta anglických písniček a básniček. Nechyběly krátké pohádky, říkadla a vtipy.
41
Odměnou za vystoupení byla žákům anglická pohádka „Three Billy Goats“, za kterou
následovaly doplňkové aktivity v anglickém jazyce.
Exkurze
V letošním školním roce byl žákům nabídnut zahraniční zájezd do Londýna a Paříže. Na
zájezd do Londýna se přihlásilo sedm zájemců ze 7. a 8. tříd, kteří od 11. do 17. 5. 2011
obdivovali krásy této metropole a přilehlého okolí.
Soutěže
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Letošní školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce přineslo tyto výsledky: V I.
kategorii (žáci 6. a 7. ročníku) obsadil i letos 1. místo Pavel Brejcha (7. B), 2. místo Šimon
Dolák (6. A), 3. místo Klára Doležalová (7. B). Ve II. kategorii (žáci 8. a 9. ročníku) obsadila
1. místo Kateřina Tomanová (9. B), 2. místo Michal Tichý (8. B), 3. místo Renata Škrdlová
(9. B). První dva žáci z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo v únoru
2011. V I. kategorii obsadil výborné 2. místo Pavel Brejcha, Šimon Dolák skončil na pěkném
18. místě). Ve II. kategorii uspěla i Kateřina Tomanová, která dosáhla na 10. příčku.
Nejlepší projekt v anglickém jazyce
Účast v soutěži, kterou pořádá každým rokem ZŠ Kpt. Jaroše, nepřinesla letos žádná ocenění,
i přes to, že naši žáci vytvořili opravdu zdařilé projekty.
Úkolem soutěžících bylo vypracovat na zadané téma „Británie, ČR, Finsko, Německo, Řecko
– zajímavé státy Evropy“ projekt v AJ, který byl kombinací obrázkových a textových částí.
Projekty mohly být vypracovány individuálně nebo ve dvojicích. Michal Tichý (8. B)
zpracoval zajímavosti České republiky, stejně jako Tereza Palánová (5. A), Nikol Treterová
(5. A) a Daniel Bednář (5. A). Radek Klika (3. A) a Barbora Plocková (3. A) zase představili
Řecko.
Testování úrovně znalostí cizího jazyka
Testování SCIO - Stonožka
Testování z anglického jazyka proběhlo ve 3. a 5. ročníku. Výsledky žáků 3. ročníku se řadí
mezi průměrné, u žáků 5. ročníku bylo zjištěno, že jejich potenciál v anglickém jazyce je
využíván optimálně, a že jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Výsledky byly mimo jiné ovlivněny i poměrně laxním postojem některých žáků, v dalších
letech budeme klást důraz na jeho zlepšení
42
Výstupní testy z AJ pro žáky 9. ročníku
Na konci školního roku byla žákům 9. tříd opět nabídnuta možnost prověřit si úroveň znalostí
anglického jazyka za pomoci výstupního testu. Tento test umožňuje vzájemné porovnání
znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. Test byl
rozdělen do několika částí – poslech, čtení s porozuměním, gramatika a konverzace. Účast na
testování byla dobrovolná, proto možnosti zúčastnit se ho využily pouze tři žákyně. Jejich
výsledky byly velmi dobré - z části poslechové, gramatické a čtení s porozuměním získaly
dvě z nich procentuální ohodnocení vysoce přesahující 60%, třetí z nich se k této hranici
velmi přiblížila. Žákyně prokázaly, že jejich znalosti odpovídají úrovni A2 podle Evropského
referenčního rámce pro jazyky, což je úroveň, se kterou by žáci 9. ročníku měli opustit
základní školu. V budoucnu budeme však směřovat k tomu, aby se testování zúčastnila
většina žáků 9. ročníku.
Zájmová činnost
Tento školní rok navštěvovalo osm žáků z 2., 3. a 4. ročníku kroužek „Anglické pohádky“.
Zde se formou her, na základě obrazového materiálu a také poslechových cvičení, žáci
seznamovali se slovní zásobou, se kterou dále pracovali - byla totiž klíčová k následnému
pochopení a dramatizaci pohádky Červená Karkulka. Pomocí napodobování byli žáci vedeni
k vytváření vlastních frází a vět, které tvoří pilíře běžné komunikace. Práce se slovníkem byla
nedílnou součástí vyučování. V květnu žáci sklidili na školní akademii mohutný potlesk za
sebevědomé a velmi vydařené ztvárnění světoznámé pohádky.
Mezinárodní spolupráce
Projekt Comenius, který se v letošním školním roce nemohl uskutečnit z důvodu neschválení
žádosti v partnerské zemi Německo, byl v lednu 2011 opět podán ke schválení. K projektu
nazvanému A Blend of Our Cultural Perceptions: Languages at the Service of Creativity, se
kromě Belgie, Německa a Rumunska připojilo ještě Turecko. Pokud tento projekt bude
úspěšný, začne se realizovat v srpnu 2011 a potrvá 2 roky.
Zahraniční lektor pro výuku anglického jazyka
Možnost využití zahraničního lektora ve výuce cizího jazyka se v loňském školním roce
osvědčila. V letošním školním roce bylo vyjednáváno s britskou společností Wattsenglish,
která působí i v České republice a využívá metody, která je založena na osvojování si řeči
přirozenou cestou, o poskytnutí kvalifikovaného lektora (rodilého mluvčího) pro výuku AJ do
43
mateřské školy. Kvůli geografickému rozčlenění však pro nás nenašli vhodného lektora
v okolí, který by byl vhodným poskytovatelem výuky metodou Wattsenglish.
Aby však měli alespoň starší žáci možnost vyzkoušet si svoje znalosti angličtiny prakticky,
navštívil naši školu v dubnu roku 2011 Glenn Weidner, Američan žijící v Třebíči, který žáky
7. ročníku seznámil se životem v Americe a s jeho postojem k životu v České republice. Pan
Weidner rovněž odpověděl na jejich zvídavé dotazy, které se týkaly různých oblastí života.
DVPP a vzájemné hospitace
V letošním školním roce učitelé jazyků opět pracovali na zlepšování úrovně svých znalostí
nejen, co se týče jazyka samotného, ale také jeho výuky.
Vedoucí předmětové komise Mgr. Kateřina Poulová pravidelně každý měsíc zasílala
didaktické materiály všem členům předmětové komise. Letos to byla pokryta následující
témata: metoda CLIL, alternativní metody výuky cizích jazyků, přehled doplňkových
knižních a audio materiálů pro výuku jazyka na 1. stupni ZŠ, jazykové zkoušky, zajímavé
odkazy využitelné při výuce jazyka, program HotPotatoes, práce se slovníkem a odborné
publikace pro výuku jazyků. Tyto materiály byly tvořeny jak teoretickými, tak praktickými
náměty.
Do učitelské knihovny přibyla další zajímavá publikace - Metodická příručka projektu CLIL,
která byla výstupním produktem projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2.
stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií“, jehož cílem je metodická
podpora pedagogům v integraci výuky cizího jazyka a odborných předmětů. Z naší školy se
tohoto projektu se zúčastnily Mgr. Kateřina Poulová, Mgr. Ivana Válalová a Mgr. Ivona
Špačková.
Celoroční kurzy anglického jazyka opět byly součástí dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, jakož i jednotlivé nabízené semináře a konference.
Vzájemné hospitace bylo, jako každý rok, velmi obtížné praktikovat, protože výuka probíhala
v jednotlivých ročnících paralelně. Nejvíce se této podpory podařilo využít Mgr. Jarmile
Novákové, která ve svých vybraných volných hodinách učila skupiny Mgr. Kateřiny Poulové.
Společně pak hodinu rozebíraly a diskutovaly jak o pozitivech, tak i negativech, která se
v hodinách objevila. Mgr. Božena Moltašová prováděla náslech u Mgr. Kateřiny Poulové v
jedné hodině angličtiny ve 2. ročníku, ve které běžně hodiny AJ vede právě paní Moltašová.
Po hodině opět následovala diskuse o problémech, které výuka jazyků přináší.
44
Zkušenosti se ŠVP
Po druhém roce využívání nových učebnic bylo možné zhodnotit a zvážit další úpravu ŠVP.
Učiva se ukázalo být velké množství, proto dojde k jeho redukci tak, aby bylo zvládnutelné
jak z hlediska náročnosti, tak i z hlediska časové dotace. Kompetence chápat a správně
reprodukovat slyšené i čtené cizojazyčné texty, kompetence vést rozhovor i souvisle hovořit
v rámci nejběžnějších situací každodenního života, kompetence písemně zformulovat
nejběžnější typy sdělení s respektováním základních pravopisných pravidel jsou rozvíjeny
rovnoměrně. Žáci se seznamovali se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové
oblasti a osvojovali si učební postupy potřebné k efektivnímu studiu cizích jazyků. Měli
rovněž příležitost zvyšovat celkovou úroveň svého vyjadřování i vzájemného chování a
současně rozvíjet intelektuální, etickou, emocionální a estetickou složku osobnosti, stejně tak
si rozšiřovali všeobecný kulturní obzor, který je předpokladem k formování postojů
vedoucích k vytváření porozumění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a respektu,
k úctě ke kulturním hodnotám jiných národů.
Zpracovala: Mgr. Kateřina Poulová
Společenskovědní předměty
Hodnocení výuky
Výuka Hv, Pč, Vv, Domácnosti a také Vkz, VkO a D probíhala ve školním roce 2010/2011
podle tematických plánů, které byly pro jednotlivé ročníky vypracovány v září. V plánech je
rozepsáno učivo po měsících (popř. kapitolách) a hodinové dotace. Žáci 6. – 9. ročníku
pracovali ve všech již zmíněných předmětech dle ŠVP.
V Pv výuka směřovala k práci na školním pozemku. Docházelo k úpravě a úklidu prostor
v okolí školy. Součástí výuky je také starost o květinovou výzdobu ve škole. Metoda
kooperace se uplatňovala především při vaření. V Pč a Vv žáci vyráběli dekorační předměty
na výzdobu školy (podzimní, vánoční a přírodní motivy), drobné dárky a předměty (výrobky
prodávané na jarmarku v rámci Týdne boje proti zákeřným chorobám). V domácnosti se žáci
soustředili především na získávání vědomostí a dovedností týkajících se
hospodaření
domácnosti, vaření, ale také na výrobu drobných šperků, šití nebo drátkování.
Žáci využívali práci s internetem, jinými zdroji (např. odbornou literaturou) a médii
k získávání a třídění informací, čehož následně využili v referátech, při projektové výuce,
45
tvorbě ročníkových prací a prezentací. Na interaktivní tabuli probíhala jak teoretická výuka
Hv a D (dějiny hudby, hudební nauka, dějiny lidstva), tak i praktická výuka (Hv – poslech,
karaoke). Populární jsou jako doplněk učiva a referátů hudební videoklipy, v 9. ročníku pak
současné muzikály na DVD. Historické dokumenty na DVD patřily jako doplněk výuky
dějepisu.
Častěji jsou zahrnovány inovativní metody (Vv – kresba a malba v přírodě). Výuka je
doplňována aktualitami z české hudební scény a diskusemi na různá témata (významná výročí
zpěváků a skladatelů, úmrtí, hudební ocenění, festivaly, soutěže,…). V předmětech VkO a
VkZ se uplatňovala především metoda diskuse. Výuka byla zpestřena pracovními listy a
soutěžemi. Učivo dějepisu bylo doplňováno projekty a exkurzemi.
Projekty a exkurze
Výtvarná činnost žáků je využívaná při projektovém vyučování a tvorbě portfolií v různých
předmětech nebo při školních projektech (projekt 2. stupně – Vesmír). Žáci se v rámci Vv a
Pč podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou využity jako dekorace školního plesu
a
akademie. Své výrobky a výtvory prezentují žáci také na výstavách (např. Vánoční výstava
v Malovaném domě, Den Země,…). V hodinách Vv a Pč připravují žáci tombolu na školní
ples s využitím estetického cítění a aranžérských schopností. Dle možností a nabídek žáci
navštěvují výstavy (především v Malovaném domě).
Žáci 7. ročníku se pravidelně účastní exkurze do Jaroměřic nad Rokytnou, kde mají možnost
zhlédnout barokní umění (hudební nástroje, architekturu, malířství,…).
Od 23. do 27. srpna se uskutečnila Letní výtvarná dílna. Zde se žáci naší školy seznamují
s tradičními i méně tradičními výtvarnými technikami (malba na sklo, dekupáž, keramika,
grafické techniky a enkaustika). Od září do prosince se ještě konaly odpolední kurzy Vv
zaměřené na netradiční výtvarné techniky – enkaustika, dekupáž, výroba svíček,
mramorování. V rámci předmětů probíhala také projektová vyučování (VkZ – Drogy,
Jídelníčky národů, Aids; Hv – Významní skladatelé, Slavní virtuozové; Pč – Jak se
oblékáme?).
Mezi významné projekty dějepisu patřil pro žáky 6. ročníku 5 hodinový Pravěk, pro žáky
7. ročníku projekt o gotice a Holocaust pro žáky 9. ročníku.
V tomto školním roce proběhly v rámci učiva dějepisu exkurze na Hradiště a do Znojma,
do Brna a dvoudenní exkurze do Prahy a Terezína.
46
Soutěže
Výtvarné práce žáků se odesílají do různých soutěží. V letošním školním roce se jednalo o
výtvarnou soutěž o nejkrásnější obrázek se židovským námětem (libovolnou technikou), které
se zúčastnili žáci 8. třídy. Ti se zapojili také do mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou
(propojení Vv a práce s počítačem). Mladší žáci zaslali svoje práce do výtvarné soutěže,
kterou vyhlásilo sdružení EKOBIOENERGO. Další soutěží, kam byly práce zaslány, byla ta,
kterou vyhlásila MP Třebíč, Jak to vidím já v našem městě. V obou soutěžích se žáci umístili
jako jednotlivci nebo kolektiv na předních místech.
V rámci mimoškolních aktivit se žáci 8. ročníků připravovali na Dějepisné soutěžení, jehož
tématem bylo 12. a 13. století v českých zemích i ve světě.
ŠVP a školení
Od letošního roku probíhala výuka v 6. až 9. třídách dle ŠVP „Škola budoucnosti“.
Učitelé si během roku zvyšují svoji kvalifikaci především formou samostudia.
Ostatní
V předmětové komisi společenských věd a výchov byla mezi členy upřednostňována
komunikace mailem, která byla doplněna osobním kontaktem a diskusí se členy komise.
Ročníkové práce s tématem umění a dějin jsou mezi žáky nadále oblíbeny. Nejčastěji si žáci
vybírají styl umění, který je jim blízký (např. Hv – taneční styly), nebo období, o které se
zajímají (D – nejvýznamnější bitvy…). Prezentace pak často doplňují praktickými ukázkami
tanců, hrou na nástroj nebo osobními fotografiemi.
Zpracovala: Mgr. Lenka Zvěřinová
Přírodní vědy
Hodnocení výuky
Výuka přírodovědných předmětů probíhala podle tématických plánů a časová dotace
jednotlivých předmětů byla splněna.
Projekty a exkurze
Všichni žáci školy se zúčastnili výukového programu „Dravci“. Během dvouhodinového
programu se před školou zblízka seznámili s našimi i cizokrajnými dravci a sovami.
47
Dozvěděli mnoho zajímavostí ze života těchto ptáků a obdivovali jejich charakteristické lety
při volném vypuštění a prudké útoky na kořist. Žáci 7. tříd absolvovali exkurzi ve firmě
ESKO-T, kde se dověděli vše o odpadech: jejich sběru v Třebíči, třídění, svozu a ukládání i o
jeho dalším využití. Navštívili třídírnu odpadů i skládku TKO Petrůvky. V rámci učiva
chemie se žáci 8. ročníku zapojili do projektu „Cesta vody“, jehož součástí byla exkurze
v Čistírně odpadních vod v Třebíči a ve zdroji pitné vody v Heralticích a grafické zpracování
tématu na poustry. Pátý až sedmý ročník se zúčastnil výukového programu o České republice
připraveného agenturou „Planeta Země“. Žáci 8. a 9. ročníku obdivovali zajímavá místa
Islandu ve výukovém programu agentury „Pohodáři“. V lednu proběhly ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem v Jihlavě besedy o zdravém životním stylu, které završily
charitativní akci Týden boje proti zákeřným nemocem. Pro žáky 7. ročníku bylo připraveno
poutavé povídání o drogách a závislostech a o jejich následcích. Deváťáci získali nové
poznatky z oblasti správného stravování, blíže seznámili s poruchami příjmu potravy. Žáci 8.
ročníku se zúčastnili kurzu první pomoci pod vedením zkušeného lektora pana Šalbaby, ve
kterém se naučili poskytovat první pomoc raněnému, ohlásit nehodu, prakticky si vyzkoušeli
kardiopulmonální resuscitaci a obvazy různých částí těla obinadly i šátky. Dále absolvovali
prohlídku vozidla Rychlé záchranné služby. Děti 6. ročníku si v rámci projektu „Práce s
mapou a buzolou“ zopakovali pojmy vztahující se k mapám a vyzkoušeli praktické měření a
cvičení s atlasem. V projektu „Den Země“ jsme úspěšně prezentovali činnost naší školy
v oblasti environmentální výchovy na Karlově náměstí. V rámci tohoto projektu se všichni
žáci školy zapojili do úklidu okolí školy. Žáci 9. tříd navštívili JE Dukovany a Dalešice,
seznámili se s provozem JE a jejím vlivem na životní prostředí. Žáci 6. tříd účastnili
výukového programu „Včely a ti druzí“ v ekologickém středisku Ostrůvek ve Velkém
Meziříčí. Formou jednoduchých her a soutěží seznámili s životem, rozmnožování a vývinem
včel, získali informace o včelaření a včelích produktech. Vlastnoručně si vyrobili svíčku
z včelího vosku i ochutnali různé druhy medu. 7. ročník zvládl výukový program „Rostliny a
lidé“, zaměřený na domácí i cizokrajné rostliny využívané člověkem. Děti se věnovaly
obilninám, textilním rostlinám, jako je len, konopí a bavlna, ale i kávě a kakau.V průběhu
programu si upletly konopný provaz, ochutnaly rozmanité pokrmy z obilnin, které si sami
připravily a formou hry se seznámily s problematikou spravedlivého obchodu. V květnu
navštívili žáci 8. ročníku ZOO v Jihlavě a zúčastnili výukového programu „Šelmy. V projektu
„Den Země“ jsme úspěšně prezentovali činnost naší školy v oblasti environmentální výchovy
na Karlově náměstí. V rámci tohoto projektu se všichni žáci školy zapojili do úklidu okolí
školy. Předmětová komise přírodních věd připravila pro žáky 2. stupně projektový den s
48
názvem Vesmír. Žáci zhlédli dva filmy o dobývání vesmíru a vzniku hvězd a Sluneční
soustavy vyplňovali své pracovní listy s úkoly, křížovkami a doplňovačkami. Vytvářeli
obrazy, plakáty a prezentace na různá témata z oblasti dobývání vesmíru . Zajímavě vypadaly
modely raket a UFO z PET lahví, novin a víček. Mimozemské civilizace a vesmír se staly
hlavními náměty pro tvorbu básní a sci-fi povídek. Žáci podstoupit také fyzické testy určené
pro astronauty, které probíhaly v tělocvičnách. V učebně chemie dělali zajímavé pokusy
s destilovanou a pitnou vodou. Mezi jednotlivými skupinami se pohybovali také reportéři
školní televize a redaktoři školního časopisu, kteří celý projekt pečlivě dokumentovali.
Soutěže
V letošním roce byly na škole organizována školní kola zeměpisné a biologické olympiády.
V okresním kole zeměpisné olympiády kategorie A obsadila Lucie Zvěřinová 18. místo, v
kategorii B Petra Chalupová 17. místo a v kategorii C Tomáš Fiala 3. místo. V biologické
olympiádě kategorie D získal Tomáš Fiala 12. místo a Renata Škrdlová 24. místo. Ve školním
časopise probíhala soutěž s ekologickou tématikou – EKOsoutěž. Celkem se jí (alespoň
jednoho kola) zúčastnilo 116 žáků. Maximální bodový zisk získal Michal Matyáš, na druhém
místě se umístila Renata Škrdlová, na třetím místě Silvie Pohlová. Soutěžního EKOodpoledne
se zúčastnilo celkem 39 žáků. Z 10 čtyřčlenných skupin nejlepších výsledků dosáhla skupina Škrdlová, Tomanová, Dudrová, Kutílek. O bod méně získala skupina – Sýkorová, Jonáková,
Sapík, Linhart, na třetím místě se umístila skupina - Fiala, Cabejšková, Bohdálek.
Zkušenosti s ŠVP
V tomto školním roce pracují všechny ročníky podle ŠVP. Učivo je zvládnutelné jak z
hlediska náročnosti, tak i z hlediska časové dotace.
Další
Členové komise přírodních věd se pravidelně scházeli k řešení aktuálních úkolů, konzultovali
mezipředmětové vztahy a spolupracovali na plánovaných projektech. V letošní školním roce
komise přírodních věd s úspěchem zorganizovala školní projekt „Vesmír“.
PaedDr. Jana Ženíšková
49
Informatika
Hodnocení výuky
Výuka informatiky probíhá podle ŠVP, tj. v 3.a 4. ročníku 1 hodina a na druhém stupni po 2
hodinách, kdy v 8.a 9. ročníku je tento předmět formou volitelného předmětu. Vše probíhalo
podle tématických plánů, které byli dodrženy a splněny. V letošním roce mohli žáci opět
využít své znalosti a dovednosti při tvorbě ročníkových prací a jejich prezentací. Pokračoval
systém výuky, kdy byli žáci 8. a 9. ročníků rozděleni do skupin podle zaměření, kde byl
kladen důraz na praktické využití získaných znalostí při tvorbě školního časopisu, školní
televize, internetových stránek tříd a prohloubení znalostí s prací s kancelářskými programy.
Toto by mělo přispět k ještě lepšímu uplatnění našich absolventů.
Exkurze, projekty
V letošním roce jsme se nezúčastnili žádné exkurze.
Pod hlavičkou informatiky neproběhl žádný oficiální projekt. O to víc jsou znalosti
z informatiky využívané při projektech v jiných předmětech, kdy jsou nejčastěji zpracovávány
prezentace využité ve výuce. Tvorba internetových stránek všech tříd školy se sice potýkala
s technickými problémy, ale nakonec bylo vše funkční a byl zachován jednotný charakter
stránek.
A stejně jako v loňském roce žáci využili informatiku ke zpracování svých ročníkových prací.
Soutěže
Žáci se v rámci školy mohli zapojit, stejně jako v předešlých letech, do soutěží o nejzdařilejší
vánoční a velikonoční přání (organizace L. Auerová). A opět jsme se zapojili do vědomostní
soutěže portálu Seznam (Veleba). V konkurenci zhruba 2 tisíc družstev se družstvo deváťáků
stalo jedním z 98 úspěšných řešitelů a podařilo se jim zvítězit v dílčím kole a získat zajímavé
ceny, což by mohlo být motivací, pro další třídy, které se letos nezúčastnily. Do jiných soutěží
vyhlašovaných na okresní úrovni se nikdo nezapojil.
Školení
Modernizace učebny výpočetní techniky přinesla přechod na windows 7 a office 2007 a v této
souvislosti bylo provedeno proškolení učitelů a byly zakoupeny výuková DVD, která jsou
k dispozici.
50
Vybavení
V rámci projektu „Evropské peníze do škol“ byly zmodernizovány učebny výpočetní
techniky. Byly zakoupeny nové počítače a vybaveny kvalitním softwarem. Vyučují byly
dovybavení notebooky a škola byla pokryta bezdrátovým internetem.
Zpracoval: Mgr. Petr Veleba
Tělesná výchova
Členové předmětové komise se pravidelně scházeli po schůzkách předsedů předmětových
komisí, kde jim byly podávány aktuální informace o projednávaných záležitostech s vedením
školy. Na schůzkách dále řešila komise dílčí úkoly dle plánu práce, operativně řešila otázky
související s reprezentací školy na soutěžích a další organizační záležitosti.
Výuka v hodinách tělesné výchovy probíhala podle tematických plánů, které byly
vypracovány v měsíci září. Cílem TV bylo zvyšování tělesné zdatnosti, prevence zdraví
s ohledem na možnosti žáků. Během tohoto školního roku bylo zajištěno dokoupení nového
inventáře, zajištěn lyžařský kurz pro žáky 2. – 8. ročníku, který se uskutečnil za dobrých
sněhových podmínek v Čenkovicích v Orlických horách 6. 2. – 11.2.2011.
Škola spolupracovala s AŠSK ČR a ASPV. V rámci této spolupráce se školní reprezentační
družstva zúčastnila celé řady sportovních soutěží na okrskové až krajské úrovni. Předmětová
komise TV sama uspořádala několik sportovních akcí pro žáky školy. Vyvrcholením činnosti
je sportovně-branný den pro žáky 6. – 9. ročníku na závěr školního roku a sportovní den pro
žáky 1. – 5. ročníku.
Přehled sportovních akcí
7. 9.2010
Atletická přípravka – sprinterský dvojboj ( Zvěřinová 3. místo)
15. 9.2010
„ Běhej, házej, skákej“ – atletická přípravka ( 1. – 5. roč.) – Třebíč
23. 9.2010
Atletická přípravka – KP – víceboj, Velké Meziříčí, ( Kšír 3. místo)
9.10.2010
Atletická přípravka – Běh Libušiným údolím ( Volavka, Velebová 3. místo)
25.10.2010
OK stolní tenis kat. IV. – chlapci 2. místo
26.10.2010
OK stolní tenis kat III. – chlapci 2. místo
5.11.2010
Halová kopaná okrsek – ml. žáci 5. místo
16.11.2010
Atletická přípravka – halová závody ( Vančurová 4., Řezníček 8. místo)
51
8.12.2010
Floorbal Florion cup okrsek – st. žáci 3. místo
10.12.2010
T-ball „ Mikulášský turnaj“ – kat. 1.a 2. třída – 2. místo, 3. a 4. -3. místo
16.12.2010
Vánoční turnaj v košíkové žákyň – 1. místo
9. 3.2011
„ Běhej, házej, skákej“ – atletická přípravka – halové závody (Lobo 1.,
Zvěřinová 2., Veleba 3. místo)
17. 3.2011
OK košíková st. žáci – 1. místo, postup do RK
18. 3.2011
OK košíková st. žákyně – 1. místo, postup do RK
22. 3.2011
Jarní laťka – školní kolo ve skoku do výšky
27. 3.2011
Atletická přípravka – Běh Lorenzovými sady ( Veleba 4. místo)
13. 4.2011
RK košíková st. žákyně – 3. místo
14. 4.2011
RK košíková st. žáci – 2. místo
19. 4.2011
Velikonoční turnaj – košíková dívek – 1. místo
5. 5.2011
McDonald cup – okrsek – 2. místo
8. 5.2011
Atletická přípravka – KP Velké Meziříčí ( 50m: Volavka 1, Tomanová 3.,
míček: Volavka 3., trojboj: Volavka, Tomanová 2. místo)
17. 5.2011
Kinderiáda – atletika KP – 20. místo
18. 5.2011
Atletická přípravka „ Běhej, házej, skákej“ – Třebíčská liga ( trojboj Tomanová
3. místo)
18. 5.2011
OK Pohár rozhlasu atletika ml.žáci a žákyně, ml. žáci – 8. místo ( Zezula 5.,
Kotrba 6. místo v dálce, ), ml. žákyně – 9. místo
19. 5.2011
OK Pohár rozhlasu atletika st. žáci a žákyně, st. žáci – 5. místo ( Ferdan 6.
místo výška),
st. žákyně – 4. místo ( Cabejšková – 2. místo skok daleký, 6. místo 60m,
Ryglová 3. místo dálka, 5. místo 800m, Škrdlová 2. místo 800m)
29. 5.2011
„ Běhej, házej, skákej“ – atletická přípravka – Třebíč – krajský přebor ( trojboj:
Volavka – 1., Kšír – 3, Tomanová – 4. místo)
27. 6.2011
Branný den 6. – 9. ročník
28. 6.2011
Sportovní den 1. – 5. ročník
Celoroční soutěž košíkové žákyň – SUPER LIGA – 1. místo
Zpracovala: Mgr. Hana Komendová
52
10. Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení
Program prevence proti negativním společenským jevům pro školní rok 2010/2011 můžeme
hodnotit kladně, splnil svoji funkci. Celkově jej můžeme zhodnotit jako komplexní ( zahrnuje
aktivity v procesu vzdělávacím, ale i v době mimo vyučování ), dlouhodobý ( akce na sebe
navazují, prolínají celým školním rokem ), nápaditý ( povahou a charakterem jednotlivých
aktivit ), různorodý ( formami a metodami - kurzy, přednášky, besedy, dílny,..). Jeho snahou
bylo zaměřit se na posílení kladných postojů žáků i silných stránek každého jednotlivce, a tím
podporovat všestranný rozvoj osobnosti jako nejlepší prevenci před negativními
společenskými jevy.
Jako pozitivní můžeme hodnotit soustavnou každodenní práci se žáky, a to nejen v době
vyučování. Velmi důležitou úlohu zde sehrály třídnické hodiny, které poskytují třídnímu
učiteli ideální prostor pro sledování vztahů a podmínek v třídním kolektivu. Mezi třídními
učiteli ale nadále přetrvává nejednotnost při řešení drobných nekázní, výkyvů v chování
či zapomínání.
V době mimo vyučování škola nabízí žákům pestrou škálu možností využití volného času,
a to nejen v mnoha kroužcích školní družiny a Školního klubu, ale i při akcích a soutěžích
organizovaných Studiem Kopce a školním rádiem Kopce. Vedle školního časopisu a školního
rádia pracuje na naší škole i školní televize.
Jako pozitivní můžeme hodnotit i účast na odborných programech, které velmi často pomohly
v práci učitelům některých předmětů ( Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Přírodopis ),
třídním učitelům ( diagnostika třídy ), ale hlavně samotným žákům.
Akce zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů
Seznamovací, adaptační, preventivní, zážitkové programy
- i v letošním školním roce každý třídní učitel na začátku školního roku absolvoval se svojí
třídou seznamovací, adaptační či zážitkový program
- některé třídy si zvolily školou nabízený třídenní program v Křižanově, který připravila
organizace Centrum outdoorových programů (COP) pod vedením Bc. Petra Hrdličky
- zbývající žáci si pod odborným dohledem třídního učitele, popřípadě Mgr. Kamila Svobody
(DDM Hrádek Třebíč ) vyzkoušeli různé zážitkové aktivity
53
- cílem všech těchto aktivit bylo připomenout nutnost naslouchání, tolerance, komunikace
a spolupráce v třídním kolektivu, posílit sebedůvěru žáků a stmelit kolektiv na začátku
školního roku
datum
třída
13.9.2010
13.9.2010
2.A
2.B
4.A
13.9.2010
5.A
13.9.2010
7.A
13.9.2010
8.A
13.9.2010
9.A
13.9.2010
9.B
14.9.15.9.2010
15.9.2010
3.A
3.B
1.A
1.B
4.B
13.9.15.9.2010
13.9.15.9.2010
13.9.15.9.2010
13.9.15.9.2010
místo konání
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
Hájenka Černé lesy
RS Jalovec
RS Drak Křižanov
6.A
RS Drak Křižanov
7.B
RS Drak Křižanov
8.B
RS Drak Křižanov
druh akce, realizátor
Adaptační program – třídní
učitel, K. Svoboda
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – třídní
učitel
Adaptační program – COP,
P. Hrdlička
Adaptační program - COP,
P. Hrdlička
Adaptační program - COP,
P. Hrdlička
Adaptační program - COP,
P. Hrdlička
pedag. dozor
R. Mahrová
B.Moltašová
I. Špačková
Z.Dočekalová
J. Robošová
L.Auerová
L.Rybníčková
P. Veleba
L. Kubínyiová
O. Jandová
I. Petráňková
M. Prášilová
K. Pavlasová
H.
Komendová
R. Sýkorová
K. Poulová
Akce a programy zaměřené na prevenci
datum
26.7. –
31.7.2010
17.9.2010
třída
25.9.2010
žáci
ZŠ
ŠD
11.10.
2010
4.11.2010
12.10.
2010
13.10.
2010
1.st.
ZŠ
ŠD
9.A
místo konání
RS Nesměř
Třebíč a okolí
Rokštejn
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Třebíč
Klub mládeže Hájek
Třebíč
Úřad práce Třebíč-IPC
9.A
9.B
1.
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
stup. Třebíč
název + druh akce, realizátor
1. ročník letního tábora –
pravěké putování
Pohádková Třebíč – KČT v
Třebíči
Turistický výšlap – učitelé ZŠ
pedag. dozor
K. Pavlasová
L. Kubínyiová
M. Němcová
L.Rybníčková
L.Hlaváčová
I. Táborská
Noc ve škole – vychovatelky
ŠD
Jak předcházet nebezpečným
L.Rybníčková
situacím- beseda s měst. policií
Beseda o volbě povolání
L.Rybníčková
P.Veleba
Projektový den – Den pro
třídní učitelé
zdraví
54
21.10.
2010
27.10.
2010
11.11.
2010
9.
roč.
žáci
ZŠ
8.A
8.B
4.11.2010
9. A
18.11.
2010
19.11.
2010
SPŠT Třebíč
Vojenské letiště
Náměšť nad Oslavou
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
Třebíč
Klub mládeže Hájek,
Třebíč
9. B Klub mládeže Hájek,
Třebíč
8.B ZŠ a MŠ Na Kopcích,
Třebíč
celá ZŠ a MŠ Na Kopcích,
škola Třebíč
1.
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
stup. Třebíč
7.A Klub mládeže Hájek,
Třebíč
7.B Klub mládeže Hájek,
Třebíč
DIDAKTA – veletrh
vzdělávání
Turistický výšlap – učitelé ZŠ
Hrou proti AIDS – hru
připravily lektorky ze Státního
zdravotního ústavu v Jihlavě
Jak předcházet nebezpečným
situacím – Městská policie Tř.
Jak předcházet nebezpečným
situacím – Městská policie Tř.
Noc ve škole
L.Rybníčková
P.Veleba
L.Rybníčková
L.Hlaváčová
Z. Dočekalová
J. Nováková
L.Rybníčková
P. Veleba
K. Poulová
Týden boje proti zákeřným
nemocem – charitativní akce
Adventní a vánoční tvoření –
žáci, učitelé, rodiče
Mezilidská tolerance - STŘED
Z.Dočekalová
Mezilidská tolerance - STŘED
R.Sýkorová
Dopraváček – teoretická
soutěž pro mladé cyklisty
Jak to vidím já – výtvarná
soutěž Městské policie Třebíč
Jak se nestát obětí – Městská
policie Třebíč
B. Moltašová
Atlantida 2011 – výtvarná a
literární soutěž – DDM
Třebíč+ firma ESKO-T Třebíč
Den Země – prezentace
činností ZŠ a MŠ Na Kopcích
vyučující
daného
předmětu
J. Ženíšková
K. Pavlasová
Agentury Květa
Třebíč
vybra
28.4.2011
ZŠ Bartuškova, Třebíč
Canisterapie – ukázka práce se
cvičenými psy
Dopravní soutěž mladých
cyklistů
I. Petráňková
10.5.2011
3. A
Noc ve škole
L. Kubínyiová
25.5.2011
celá
škola
Školní akademie – prezentace
třídní učitelé
22.- 26.11.
2010
prosinec
2010
20.12.
2010
20.12.
2010
březen
2011
březen
2011
21.3.2011
duben
2011
1.
stup.
1.
stup.
8.A
8.B
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
Třebíč
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
Třebíč + Městská
dívky policie Třebíč
žáci ZŠ a MŠ Na Kopcích,
ZŠ Třebíč + DDM Třebíč
20.4.2011 vybra Karlovo náměstí
-ní
Třebíč
žáci
26.4.2011
1.B
-ní
žáci
1.6.2011
1.6.2011
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
Třebíč
Národní dům Třebíč
J.Robošová
Třídní učitelé
Z.Dočekalová
B. Moltašová
zájmové činnosti ZŠ a MŠ Na
Kopcích
1.
kino Pasáž
stup.
škol. okolí ZŠ a MŠ Na
druži Kopcích, Třebíč
Filmové představení pro žáky
ke dni dětí
Den dětí – malování na
chodník
třídní učitelé
MŠ
5.A
Námořnický den dětí – 5.A
připravila dopoledne her
Z. Dočekalová
-na
2.6.2011
Třídní učitelé
ZŠ a MŠ Na Kopcích,
Třebíč + okolí školy
55
Vychovatelky
ŠD
Soutěže
Kolektiv třídy 5.A se v lednu letošního roku zapojil do soutěže tvořivosti s názvem „Jak to
vidím já …“, která byla určena pro děti mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol.
Tuto soutěž vyhlásila Městská policie Třebíč ve spolupráci s Aktivem BESIP a jejím hlavním
cílem bylo poukázat na nebezpečné dopravní situace v našem městě, na porušování předpisů i
na ohrožení účastníků silničního provozu.
Třída 5.A se v kategorii výtvarné - skupina ZŠ 1. stupeň - umístila se svými dvěma kolážemi
s názvem „Hříchy našeho města – pravda, nebo lež“ na krásném třetím místě. Dne 15.4. si
převzali páťáci z rukou zástupců Městské policie Třebíč diplom a drobné dárky. Všechna
vítězná výtvarná díla byla vystavena na Městském úřadě Třebíč.
Žáci 3.A se zapojili do výtvarné soutěže Atlantida 2011, kterou vyhlásilo město Třebíč ke Dni
Země. Žáci z odpadu vyrobili chobotnici. Ze 70 došlých děl porota vybrala 5 nejlepších. Mezi
nimi byla i naše "chobotnice". Prohlédnout si ji můžete v provozovně ESKO-T.
Ve středu 20. dubna byla ukončena soutěž o nejlépe a nejnápaditěji vyzdobenou třídu.
Zástupci rady žáků, která soutěž vyhlásila, spolu s paní ředitelkou a s paními učitelkami
Robošovou a Zvěřinovou si prohlédli celkem 13 tříd, aby zhodnotili, komu se velikonočně –
jarní výzdoba nejvíce povedla. Všechny zúčastněné třídy skutečně „rozkvetly“ a barevně
zářily jako kraslice, a proto bylo obtížné vybrat tu nejlepší. Na 1. stupni nakonec vyhrála třída
1.A a na 2. stupni se nejvíce líbila výzdoba třídy 8.A.
Dne 28. dubna se v prostorách ZŠ Bartuškova Třebíč konal již 34. ročník dopravní soutěže
mladých cyklistů. Zúčastnilo se ho 20 družstev, naše škola měla zastoupenou 1. i 2. kategorii
soutěžících. Soutěž měla čtyři části: jízda zručnosti, jízda podle pravidel na dopravním hřišti,
zdravověda a test ze znalostí dopravních předpisů. Naši žáci získali za své výkony pěkné 5.
a 7. místo. Všichni soutěžící dostali za své výkony poděkování od rozhodčích a drobné ceny
jako motivaci do další práce v oblasti dopravní výchovy.
Týden boje proti zákeřným nemocem
- charitativní akce se uskutečnila v týdnu od 23. do 26. listopadu 2010
- jejím cílem bylo získání finančních prostředků a šíření povědomí o oboru dětské onkologie
- celkový výtěžek akce – 18 896 Kč byl předán Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK
datum
22.11.2010
celý týden
září-říjen
druh akce
Prodejní jarmark – prodej výrobků žáků školy
Prodej drobných předmětů nadace KRTEK
Sběr starého papíru
56
realizátor
Z.Dočekalová, učitelé VV, PV
třídní učitelé
L. Zvěřinová
celý týden
24.11.2010
25.11.2010
11.11.2010
2.12.2010
2.12.2010
celý týden
Finanční sbírka na podporu léčby zákeř. nemocí
Charitativní koncert – vystoupení žáků ZŠ Na
Kopcích a jejich hostů
Přednáška pro chlapce o rakovině varlat –
primářka dětské onkologie Brno
Hrou proti AIDS – 8. roč., přednášející lektor Státní zdravotní ústav Jihlava
Přednáška „Poruchy přijmu potravy, anorexie,
bulimie“ – 9. roč., přednášející lektor - Státní
zdravotní ústav Jihlava
Přednáška „Drogy, závislosti“- 7.roč.,
přednášející lektor -Státní zdravotní ústav
Jihlava
Besedy ve třídách a promítání DVD
s problematikou dětských zákeřných nemocí
paní sekretářka
V. Fišera
P. Pacal
Z. Dočekalová
J. Nováková
J. Nováková
Z.Dočekalová
J. Nováková
Z.Dočekalová
třídní učitelé
učitelé VkO, VkZ, Př.
Další vzdělávání učitelů ( školní rok 2010/2011)
Zuzana Dočekalová a Jana Robošová se zúčastnily 3 seminářů Tvoř a raduj se, které
připravila Společnost přátel vzdělávání Třebíč. Cílem bylo ukázat možné rukodělné techniky,
které lze využít při práci s dětmi.
Konzultační hodiny
- konzultační dobu ( čtvrtek 14:00 – 15:00 ) v letošním školním roce žáci ani dospělí
nevyužívali, žáci se se svými problémy svěřovali o přestávkách i ve vyučování.
Zpracovala: Mgr. Zuzana Dočekalová
57
11. Výchovné poradenství
Výchovné poradenství ve školním roce 2010/2011 zajišťovala výchovná poradkyně Mgr.
Zuzana Dreslerová. Výchovný poradce spolupracuje s vedením školy, se školním metodikem
prevence, s třídními i ostatními učiteli, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Třebíči,
speciálně pedagogickým centrem, s Úřadem práce v Třebíči, popř. jinými institucemi. Ve
škole pracuje speciální pedagog Mgr. Lenka Hlaváčová. Na škole vzniklo Školní poradenské
pracoviště, jehož součástí je výchovný a kariérní poradce, školní speciální pedagog a školní
metodik prevence.
Výchovné poradenství eviduje žáky s výukovými a výchovnými problémy, žáky s alergiemi a
tělesným postižením /omezením/. Poskytuje poradenskou službu v oblasti profesní orientace
žáků, zabezpečuje výchovné a vzdělávací programy pro žáky v oblasti kariérního poradenství
/ např. besedy na úřadu práce, návštěvy středních škol a učilišť, veletrh vzdělávání Didakta
aj./.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se zdravotním postižením
/tělesným, mentálním, zrakovým, autismem apod./, vývojovými poruchami učení nebo
chování, žáky se zdravotním znevýhodněním. Zde spolupracujeme s pedagogickopsychologickou poradnou /PPP/, speciálním pedagogickým centrem /SPC/ a zdravotnickým
zařízením / diagnostika, doporučení pro výuku/.
Žáci, kteří mají doporučení k integraci / na základě doporučení PPP nebo SPC a písemné
žádosti rodičů /, pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vypracovány
v měsíci září, projednány s rodiči a žákem a schváleny PPP, SPC. Kontrolu dodržování
individuálních plánů provádí příslušní pracovníci PPP nebo SPC ve II. pololetí školního roku.
Ostatní žáci, kteří mají doporučení k úlevám, pracují na základě podkladů pro podpůrná
opatření vydaných PPP / reedukace, vhodná organizace výuky, vhodné formy a metody práce,
dílčí úlevy pro dítě/. S těmito žáky, kromě vyučujících, pracuje speciální pedagog Mgr.
Hlaváčová, která se soustředí na reedukaci formou individuální nebo skupinové péče a
zajišťuje speciálně-vzdělávací činnost. V případě potřeby je zajištěn asistent žáka.
Ve školním roce 2010/2011 je evidováno celkem 40 žáků se specifickými poruchami učení a
výchovnými problémy. Z toho 22 žáků na I. stupni a 18 žáků na II. stupni.
5 žáků pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu, 2 žáci mají osobního asistenta.
V letošním školním roce je na škole evidováno 50 žáků s různými alergiemi a 21 žáků
s tělesným a zdravotním omezením nebo znevýhodněním.
58
Výchovné problémy žáků se řeší prostřednictvím třídních učitelů, závažnější řeší Školní
poradenské pracoviště. V některých případech se výchovné problémy žáků projednávají i
s pracovníky Městského úřadu z odboru sociálních věcí.
Kariérní poradenství
Volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka. Volba povolání v 9.
ročníku nabývá na důležitosti s časem, který zbývá žákům do termínu odevzdání přihlášek.
Cílem je získat dostatek potřebných informací pro ujasnění směru, kterým se žák vydá. Proto
je pro žáky 9. ročníku / popř. již 8. ročníku / nabízen celý cyklus i praktických ukázek k volbě
povolání. To přispívá k lepší orientaci žáků ve světě práce a usnadní jim volbu další
vzdělávací a profesní dráhy.
V měsíci říjnu je zjišťován předběžný zájem žáků 9. ročníku o studium na středních školách
nebo odborných učilištích. V letošním školním roce vychází 28 žáků 9. ročníku. V 5. ročníku
byly podány 3 přihlášky na víceletá gymnázia.
V říjnu byly žákům rozdány Atlasy škol a byla pro ně uspořádána přednáška, jak s těmito
atlasy pracovat. Dále se vycházející žáci zúčastnili besedy k volbě povolání na Úřadu práce
v Třebíči. Celá přednáška navazovala na Start program, který žáci absolvovali v 8. ročníku.
Žáci se rovněž zúčastnili prezentace středních škol – Veletrhu vzdělávání Didakta 2010/2011
a mnozí z nich následně i prohlídky středních škol a cvičných přijímacích zkoušek v rámci
Dne otevřených dveří. Veškeré informace o studiu na středních školách jsou žákům podávány
i prostřednictvím letáků na ústřední nástěnce ve II. patře školy nebo v jejich učebnách.
22. 11. 2010 se uskutečnila v rámci třídních schůzek SRPŠ beseda pro rodiče vycházejících
žáků. Informace o nabídce studijních oborů středních škol a odborných učilišť předali
zástupci jednotlivých škol. V listopadu byla podána jedna přihláška na uměleckou střední
školu. V prosinci 2010 se žáci 9. ročníku zúčastnili Vánoční výstavy, kterou pořádala
Hotelová škola Třebíč. Jednalo se o prezentaci studijních a učebních oborů na této škole.
V průběhu ledna byli žáci informováni o způsobu přijímacího řízení. V letošním školním roce
mohli žáci opět podat do 1. kola přijímacího řízení 3 přihlášky. Přihlášky bylo nutno podat do
15. března 2011 / s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2010 /. I v tomto školním roce žáci
obdrželi na základní škole Zápisový lístek. Na střední školu, kterou si žák vybral, musel
doručit zápisový lístek do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu.
V únoru 2011 začali žáci ve spolupráci s výchovným poradcem vyplňovat přihlášky na střední
školy. Žáci mohli využít nabízené možnosti vyplnit přihlášku prostřednictvím školy.
59
Výsledky přijímacího řízení:
19 žáků bylo přijato k maturitnímu studiu na střední školy / z toho 3 žáci na gymnázia/
9 žáků na učební obory středních škol
1 žák 5. ročníku na víceleté gymnázium
V dubnu 2011 proběhly besedy k volbě povolání na Úřadu práce v Třebíči pro 8. ročníky.
Jedná se o program Start, kde žáci získávají prvotní informace k budoucí profesní orientaci.
V červnu se 8. ročníky zúčastnily akce „Junior show“, kterou rovněž pořádala Hotelová škola
Třebíč a opět zde prezentovala jednotlivé studijní a učební obory. Dále se žáci 8. ročníku
pravidelně účastní prezentační akce, kterou pro ně pořádá Střední škola stavební v Třebíči.
Prostřednictvím prezentace se žáci seznámí s možnostmi studia na této škola / studijní
i učební obory /, prohlédnou si školu, dílny pro odborný výcvik a jsou seznámeni se školními
projekty.
Testování
Formou pravidelného testování si žáci ověřují svoje znalosti a kompetence v jednotlivých
předmětech, své studijní předpoklady a všeobecné znalosti. Vyzkouší si jednak atmosféru
zkoušek a porovnají své znalosti s ostatními žáky.
Testování Scio umožňuje dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání – testování znalostí,
dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů. Jedná se o komplexní evaluační
analýzu – umožňuje škole pravidelnou zpětnou vazbu, sledování pokroku a poskytuje základ
pro systematickou autoevaluci školy. Prostřednictvím tohoto testování je možné porovnávat
výsledky žáků naší školy s ostatními testovanými školami v republice. Testování probíhá online. Výstupem je Závěrečná zpráva pro každého žáka v písemné podobě / součástí zprávy
jsou kompletní výsledky s grafy a tabulkami/. V říjnu 2010 probíhalo testování žáků 6.
ročníku. Žáci testovali své znalosti a dovednosti v českém jazyce, matematice a z obecných
studijních předpokladů. Program KEA – komplexní evaluační analýzu, testovali žáci 9.
ročníku v listopadu 2010. Jednalo se o testy z českého jazyka, matematiky, obecných
studijních předpokladů a cizího jazyka. V březnu 2011 proběhlo testování klíčových
kompetencí u žáků 8. ročníku a svoje znalosti a dovednosti testovali i žáci 7. a 3. ročníků.
Žáci 5. ročníku testovali dovednosti z českého jazyka, matematiky, obecných studijních
předpokladů a anglického jazyka v dubnu 2011.
U žáků 8. ročníku probíhá také testování Comdi. Jedná se o profesní šetření psychologické,
pedagogické a somatické, které je prováděno pomocí speciálního počítačového programu.
60
Výstupem šetření je Vysvědčení, zpracované v přehledné grafické podobě s komentářem,
který obsahuje analýzu zájmů, profesních předpokladů a vytipované obory studia .
Zpracovala: Mgr. Zuzana Dreslerová
61
12. Environmentální výchova
Hodnocení
Environmentální výchova na škole je zaměřena na pochopení vztahů člověka k přírodě a
odpovědnému zacházení s životním prostředím. Snaží se naučit děti základním principům
ochrany přírody a posilovat jejich kladné vnímání prostředí ve kterém žijí. Díky aktivizačním
metodám výuky jako jsou projekty, exkurze, výukové programy i mimoškolní aktivity se
rozvíjejí mimo jiné i schopnost komunikace a spolupráce ve skupině. Program
environmentální výchovy vytyčený na začátku roku byl v průběhu školního roku realizován.
Pokračovali jsme v úpravě i úklidu školy a jejího okolí, zlepšovali květinovou výzdobu,
sbírali jsme starý papír, třídili odpad ve třídách i na chodbách. Veřejnost i žáci byli o
aktivitách v této oblasti informováni prostřednictvím webových stránek, školního časopisu i
nástěnek na chodbách školy.
Exkurze, výukové programy
Všichni žáci školy se zúčastnili výukového programu „Dravci“. Žáci 1. stupně se zúčastnili
během školního roku těchto výukových programů: 1. ročník – ve středisku ekologické výchovy
Ostrůvek - „Život mravenců“, „Kdo nás hřeje, šatí, živí“, 2. ročník „Na poli a na statku“ také v
Ostrůvku, 3. ročník – ve středisko ekologické výchovy Chaloupky – „Malé setkání s velkým
lesem“ a žáci 4. třídy navštívili naučnou stesku Bažantnice.
Žáci druhého stupně se zúčastnili řady exkurzí, přednášek a výukových programů podrobněji
viz „Výroční zpráva předmětové komise přírodních věd“. Oblasti EV se týkaly především:
exkurze v Čističce odpadních vod v Třebíči a heraldickém zdroji pitné vody, exkurze ve firmě
ESKO-T a na skládce TKO v Petrůvkách, v jaderné elektrárně Dukovany a v Dalešicích,
výukové programy agentur Planeta Země a Pohodáři o přírodě na Islandu a v České republice,
výukový program „Včely a ti druzí“, „Rostliny a lidé“ ve středisku ekologické výchovy
Ostrůvek, výukový program „Šelmy“ v ZOO Jihlava.
Soutěže
Ve sběru druhotných surovin jsme si vedli výborně. V rámci akce „Soutěžíme s Třídílkem“
žáci přinesli letos 9320 kg starého papíru, tj. na žáka 28,2kg. Oproti loňskému roku (7520 kg)
jde o nárůst o 1800 kg. Nejlepšími sběrači školy byli Martin Jílek ze 3.A (834 kg), Klára
Kejdová z 2.B (690 kg)
a Roman Přikryl z 1.B (232 kg). Nejvíce sesbírala třída 3.A
(1600kg), na druhém místě se umístily třídy 1.B a 2.B s 850 kg papíru. V průběhu roku jsme
shromáždili a odevzdali také 9 kg vybitých baterií a 1 102 kg PET-lahví. V letošním roce byly
62
na škole organizována školní kola zeměpisné a biologické olympiády. V okresním kole
zeměpisné olympiády kategorie A obsadila Lucie Zvěřinová 18. místo, v kategorii B Petra
Chalupová 17. místo a v kategorii C Tomáš Fiala 3. místo. V biologické olympiádě kategorie
D získal Tomáš Fiala 12. místo a Renata Škrdlová 24. místo. Ve školním časopise probíhala
soutěž s ekologickou tématikou – EKOsoutěž. Celkem se zúčastnilo 116 žáků. Maximální
bodový zisk získal Matyáš Michal, na druhém místě se umístila Škrdlová Renata, na třetím
místě Pohlová Silvie. Soutěžního EKOodpoledne se zúčastnilo 39 žáků. Z 10 čtyřčlenných
skupin nejlepších výsledků dosáhla skupina - Škrdlová, Tomanová, Dudrová, Kutílek. O bod
méně získala skupina – Sýkorová, Jonáková, Sapík, Linhart, na třetím místě se umístila
skupina - Fiala, Cabejšková, Bohdálek. Žáci 3.A se zapojili do výtvarné soutěže „Atlantida
2011“, kterou vyhlásilo město Třebíč ke Dni Země. Žáci z odpadu vyrobili chobotnici. Ze 70
došlých děl porota vybrala 5 nejlepších. Mezi nimi byla i naše „Chobotnice".
Projekty
Na prvním stupni proběhlo několik menších projektů v rámci tříd a ročníků. Například
„Adventní
tvoření
z přírodnin“,
„Bramborobraní“,
„Antropos“.
V rámci
školních
projektových dnů proběhly projekt „Den Země“, ve kterém se děti zabývaly přirozenými
ekosystémy a organismy, které v nich žijí, zjišťovaly rozdíly mezi přirozenou a člověkem
poškozenou krajinou, seznámili se s chráněnými oblastmi České republiky.
Projekty se na druhém stupni uskutečňovaly v rámci tříd a ročníků ve výuce přírodovědných i
dalších předmětů. Například: „Práce s mapou“, kde se žáci 6. tříd určovali azimut a
nadmořskou výšku, projekt „Odpady“ pro 7. roč., „První pomoc“ pro žáky 8. ročníku, „Cesta
vody“. Žáci 9. tříd zpracovávali projekt „Jaderná energie“, v návaznosti na exkurzi v JE
Dukovany. Předmětová komise přírodních věd připravila pro žáky 2. stupně školní projekt
„Vesmír“, ve kterém žáci získali a zpracovali poznatky o Sluneční soustavě, vesmírných
programech významných vědcích a astronautech. Podrobněji viz Výroční zpráva předmětové
komise přírodních věd.
Ve dnech od 22. do 26. listopadu proběhla charitativní akce „Týden boje proti zákeřným
nemocem“. Výtěžek 18 896,- Kč byl předán Nadaci KRTEK (nadační fond dětské onkologie).
Další akce a iniciativy
V rámci vyučování, školních kroužků nebo školní družiny se děti účastnily různých výletů,
aby poznávaly okolí Třebíče a vnímaly krásy přírody. Například „Hledání pokladu“, „Zámek
a zámecký park v Jaroměřicích“, „Bažantnice“, „Výlet na Kobylí hlavu a další.
63
7. a 9. třídy se zúčastnily besedy o zdravém životním stylu, o drogách a závislostech, o jejich
rizicích, nebezpečí, ale i následcích, získali nové informace z oblasti správného stravování,
zejména se blíže seznámili s poruchami příjmu potravy, s anorexií a bulímií.
Den Země oslavila naše škola prací. Všichni žáci se zapojili do úklidu okolí školy a 20. dubna
představila naše škola svoji činnost v oblasti ochrany životního prostředí a environmentální
výchovy na mítinku na Karlově náměstí. Druhý květnový víkend jsme pořádali
cykloturistickou akci „Z Kopců do přírody“. 149 pěších turistů a 68 cyklistů se za krásného
počasí vydalo do přírody Třebíčska. I v tomto školním roce pracoval akvaristický kroužek,
který se staral o školní akvária.
Zpracovala: PaedDr. Jana Ženíšková
64
13. Rada žáků
V letošním školním roce pracovalo v radě žáků 16 žáků z 5. až 9. ročníku. Rada se scházela
1x za měsíc, v měsíci prosinci a únoru nebyla vzhledem k menšímu počtu vyučovacích dnů
svolána.
Od září pracovala ve Studentském parlamentu města Třebíče jako zástupkyně naší školy
žákyně 9.B třídy Lenka Palátová, která pravidelně informovala o činnosti parlamentu a
chystaných akcích. V červnu se podařilo získat nové zástupce do SPMT z řad žáků 6. a 7.
ročníků, kteří v příštím školním roce nahradí Lenku Palátovou, která odchází na střední školu.
V letošním školním roce se podařilo zrealizovat většinu návrhů, některé budou připraveny
k realizaci v novém školním roce. Částečně se povedlo navázat spolupráci mezi členy rady
žáků a učiteli a dětmi 1. – 4. třídy (Tomáš Fiala, žák 9.B – třída 1.A s učitelkou Ivanou
Válalovou).
Rada žáků se podílela na vyhlášení několika soutěží (např. Velikonočně-jarní zdobení, které
proběhlo v březnu a dubnu).
Členové rady se za pomoci svých spolužáků podíleli na organizaci sběru papíru. Letos bylo
nasbíráno celkem 9.320 kg (což je 28,2 kg na žáka). Z toho bylo 2.180 kg = 2.180 Kč
věnováno v rámci Týdne boje proti zákeřným chorobám Nadačnímu fondu Krtek. Ostatní
finance byly rozděleny dle nasbíraného množství do třídních fondů.
Ke konci školního roku byla uspořádána akce Ztráty a nálezy. Hlavním cílem bylo vystavení
nalezených věcí v den konání rodičovské schůzky, aby si mohli rodiče a žáci vyzvednout
nalezené předměty a ošacení.
V letošním školním roce bylo pod záštitou rady žáků objednáváno také mléko Kravík, jež je
dotované Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské školy. V průběhu školního
roku došlo k nárůstu objednávaného mléka (mléko si objednalo 170 žáků naší školy, což je
více než 50%).
I když v průběhu školního roku došlo ke změně ředitele školy, zůstává komunikace s vedením
školy na vynikající úrovni.
Zpracovala: Mgr. Lenka Zvěřinová
65
14. Další vzdělávání pracovníků
Základní údaje o škole
Základní škola má ve školním roce 2010/2011 celkem 309 žáků a 32 pedagogických
pracovníků. Škola je velmi dobře materiálně vybavena, leží v překrásném, zeleném, klidném a
bezpečném místě na okraji města Třebíč. Škola má jako jediná v širokém okolí bezbariérový
přístup. Organizační součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub.
Škola ve školním roce 2010/2011 bude pracovat v pátém ročníku dle programu „Základní
škola čj. 16847/96-2. V prvním, druhém, třetím, čtvrtém, šestém, sedmém, osmém a devátém
ročníku bude výuka probíhat podle školního vzdělávacího programu „Škola budoucnosti“. Do
výuky jsou průběžně zařazovány i některé prvky ostatních vzdělávacích programů, které
používají pedagogové dle vlastního uvážení a zkušeností.
Na druhém stupni je zřízena třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky.
Při této výuce škola vychází z modelového učebního plánu a modelových osnov pro třídy
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky čj. 16845/2001-22. Tento doplněk
se vztahuje ke vzdělávacímu programu „Základní škola“, čj. 16847/96-2 ve znění úpravy
č.j. 25018/98-22. Pro ostatní žáky vyšších tříd byla výpočetní technika zavedena formou
povinně volitelného předmětu.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Při poskytování základního vzdělání žákům klade škola důraz především rozvoj dovedností
a schopností v oblastech osobnostně sociální výchovy, český jazyk, matematika, cizí jazyk,
informační a čtenářská gramotnost a všeobecná orientace.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se bude ubírat ke zkvalitňování a využívání
nových prvků ve výuce hlavně těchto oblastí.
Vyučující cizích jazyků zahájí studium k prohlubování odborné kvalifikace (jazykové kurzy
směřující ke státní zkoušce).
V rámci společných seminářů bude pokračovat vzdělávání se zaměřením na osobnostní
a sociální rozvoj jedince, práce s třídním kolektivem (dynamika třídy), prevence šikany.
V rámci dalšího individuálního vzdělávání pedagogických pracovníků budou preferovány tyto
oblasti: jazykové vzdělávání (převážně oblast metodiky výuky), moderní a alternativní
metody a formy práce (jejich začleňování do výuky), sebehodnocení žáků, projektové
66
vyučování, činnostní učení, slovní hodnocení (nejen pro žáky s vývojovými poruchami učení
a pro žáky s integrací).
Dny studijního volna
Dle § 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) přísluší
pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce; za dobu
tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr
jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina
volna podle věty první.
Prázdniny
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Celkem
dny studijního volna
2
1
1
5
2
11
datum
27., 29.10. 2010
27.12. 2010
4. 2. 2011
21. – 25. 2. 2011
21. - 22. 4. 2011
ICT
Počet pedagogických pracovníků je 32, proškoleni na úrovni Z jsou všichni, tj. 100%, na
úrovni P je to 24 pracovníků ( 77% ) a 1 je proškolen na úrovni S ( 3%). V průběhu měsíce
března proběhne doškolení pedagogických pracovníků školy v rámci projektu OPVK.
Pracovníci budou proškoleni v oblastech – interaktivní tabule a její praktické využití
ve výuce, prezentační techniky s využitím interaktivní tabule a multimediální výuka.
Škola provozuje 3 počítačové učebny po 15 počítačích, dále je na škole 10 odborných učeben
(Př, F, Ch, Vv, Hv, Aj, Nj, dílny, cvičná kuchyň, keramická dílna) a 23 běžných tříd. Ve škole
je 45 počítačů určených pro výuku, dále 12 počítačů v kabinetech určených pro učitele,
3 počítače přímo v učebnách (přírodopis, multimediální učebna, fyzika), 2 počítače v družině
určené pro práci s dětmi s vývojovými poruchami učení, 1 počítač v MŠ a 5 počítačů
v kancelářích, na chodbách jsou dále 2 informační boxy a 5 počítačů je v informačním centru,
které slouží jak žákům školy, tak veřejnosti. tj. celkem 75 počítačů.
Pracovní prostředí žáka tvoří počítače s procesorem 1,4 respektive 1,8 GHz, RAM 256 (512)
MB, s HDD, bez CD a FDD mechanik. V každé počítačové učebně je k dispozici tiskárna.
67
Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Na počítačích je OS Windows XP, Office 2003,
programy firmy Zoner – Callisto, Context, Photo Studio a výukové programy převážně firmy
Terasoft. U veškerého software jsou dodržovány licenční podmínky.
Podobné pracovní prostředí mají k dispozici i učitelé v kabinetech a vedení školy
v kancelářích.
Jako další prezentační technika jsou ve škole využívány dataprojektory, interaktivní tabule,
zpětné projektory, televizory a videa.
Počítače jsou propojeny do sítě strukturovanou kabeláží.
Připojení na internet je zajištěno rychlostí 3 Mb/s bezdrátovým připojením.
Ve škole byla zřízena multimediální učebna obsahující smartboard – interaktivní dotykovou
tabuli; televizní učebna obsahující natáčecí studio i „střižnu“. V odborných učebnách Př, Ch
a Fy byl instalován počítač, dataprojektor a rolovací plátno. Tyto učebny slouží jako prostor
pro využití multimediální techniky ve výuce odborných předmětů. Ve 3. a 4. třídách byly
přímo do kmenových učeben nainstalovány interaktivní tabule.
Škola poskytuje všem pedagogickým pracovníkům možnost založení e-mailové adresy,
prostor pro www stránky je využíván pouze pro prezentaci školy.
Stávající stav naplňuje standardy v počtu počítačů v počítačových učebnách – 14 počítačů na
100 žáků, co se týká ostatních učeben, máme 1 počítač na 100 žáků a pro učitele jsou to
3 počítače na 100 žáků. Celkově máme tedy 18 pracovních stanic na 100 žáků.
Cílový stav
Při zachování současného stavu chceme dále zlepšovat stav ve vybavení ostatních učeben –
interaktivní tabule v kmenových třídách.
V rámci dalšího vzdělávání učitelů počítáme s účastí dalších učitelů na školeních
se specializovaných na určité programy dle potřeby vyučujících. Vzhledem k poměrně vysoké
proškolenosti našich pedagogických pracovníků počítáme již s menších počtem zájemců.
68
DVPP - přehled za školní rok 2010/2011
Seminář, školení
Akreditovaný kurz angličtiny
Akreditovaný kurz angličtiny
Kurz angličtiny
Management školní třídy
Kurz angličtiny
Měsíc, rok
Číslo akreditace
uskutečnění
9/10- 1/11 14126/2009-25-319
9/10-12/10
3405/2008-25-6
3421/2009-25-97/9
Podzimní suchá vazba
Vocabulary - now I remember
Metodika angličtiny-cyklus seminářů
CHILDERN AND PARENTS WITH HAPPY HEARTS
seminář
10./10
10./10
10./10
XII Činnostní učení prvouky v 1.-.3. ročníku
Voňavé květináče na Vánoce
11./10
Encaustica II. Malování voskem
Intenzivní kurz využití interaktivní tabule ve výuce II.čás
Projekty, využití videa, průřezová témata v AJ
12./10
Intenzivní kurz využití interaktivní tabule ve výuce II.čás
Akreditovaný kurz angličtiny
Pletení z papíru
2./11
2.-6./11
8894/2009-25-148/5
10./10
12./10
12./10
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. st. ZŠ
3./11
3./11
3./11
Koš plný slunce
Konference učitelů angličtiny
Conference for Primary Teachers
4./11
Den otevřených dveří-Primární prevence
Matematika pro učitele 2. stupně ZŠ víceletých gym.
Prevence konfliktů mezi žáky a dodržování pravidel
Kurz jazyka francouzského
Kurz jazyka anglického
Pavlasová
viz prezenční listina
Moltašová
Táborská, Němcová
Jonášová
Špačková
19 584/2008-25-448
Petráňková,Kubínyiová,Jandová
Dočekalová,Robošová
3458/2010-25-52a/24
14 046/2009-25-276
Petráňková
Kubínyiová,Petráňková
Poulová
14 046/2009-25-276
14126/2009-25-319
Robošová, Špačková
Jandová
2./11
2./11
3./11
Jandová
Petráňková
Poulová
11./10
Čarodějnice a přírodniny
Korálky zase jinak
3458/2010-25-52a/25
Zúčastnění
Robošová,Dočekalová
3458/2010-25-52a/25
25 838/2010-25651a/18
Táborská,Němcová
Pavlasová,Kubínyiová,Špačková,
Moltašová,Mahrová
Robošová,Dočekalová
25363/2008-25-534
Robošová,Dočekalová
Poulová,Válalová
Špačková
5./11
5./11
3458/2010-25-52a/13
Poulová
Sýkorová
6./11
28 322/2009-25-624
4./11
4./11
6./11
6./11
69
Poulová
Poulová
Špačková
15. Spolupráce školy s rodiči
Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 bere spolupráci s rodiči a širokou
veřejností jako základ efektivního fungování vzdělávací instituce. Jsme školou otevřenou,
rodiče mají možnost do školy kdykoliv přijít a nejen prostřednictvím Rady rodičů se podílet
na jejím fungování. Vnímáme a vítáme připomínky, náměty a nové myšlenky. Již třetím
školním rokem je dlouhodobým koncepčním záměrem školy pestrá, kvalitní a náročná
výuka v kvalitním a bezpečném prostředí ke spokojenosti dětí i rodičů.
Během školního roku 2010/2011 proběhla na škole tato setkání s rodiči:
Třídní schůzky:
6.9.
22.11.
4.4.
23.5.
rodičovské sdružení (třída)
rodičovské sdružení (konzultace)
rodičovské sdružení (třída)
rodičovské sdružení (třída, konzultace)
Třídní schůzky MŠ:
13.9.
17.1.
rodičovské sdružení (třída)
rodičovské sdružení (třída)
Školní akce:
6.2.-11.2.
4.3.
14.5.
20.5.
25.5.
24.6.
29.6.
30.6.
LVVZ školy
ples školy
pochod
folkový festival
školní akademie
posezení na závěr školního roku
slavnostní vyřazení žáků 9. tříd
ukončení školního roku
70
16. Grantové projekty
Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do mnoha grantových schémat.
Realizovali jsme: projekty z Města Třebíč, projekty z Agendy 21 (kraj Vysočina), projekt ESF
– program OP VK , projekt MŠMT – EU peníze do škol.
Přehled podaných a realizovaných projektů ve školním roce 2010/2011:
Vyhlašovatel
grantu –
poskytovatel
dotace
MŠMT/EU
peníze do škol
Kraj
Vysočina/Agenda
21
Název projektu
Doba
realizace
Stručný popis projektu
Celkové
náklady
projektu
Schválená
dotace
Kvalitní
vzdělávání na
ZŠ a MŠ
Třebíč, Na
Kopcích
září 2010 –
únor 2013
- realizace šablon,
podpora přírodních
věd, matematiky,
čtenářské gramotnosti
1 639 904Kč
1 639 904Kč
březen –
listopad
2011
-prosazování zdravého
životního stylu v této
organizaci
1) přednášky a
vzdělávací aktivity
pro žáky školy (=
osvěta, praktické a
odborné rady)
2) vytvoření
bezpečného, klidného
a příjemného prostředí
a) podpora
žákovského
parlamentu
b) zabezpečení
provozu Infocentra
3) podpora
jednorázových
volnočasových aktivit
podporující tvorbu
osobnosti zdravého
žáka
4) vytváření zdravých
tříd
5) podpora tvůrčích
rukodělných aktivit a
uměleckého
vystoupení žáků ZŠ
Na Kopcích v rámci
„týdne boje proti
zákeřným nemocem
- podpora
ekologického myšlení
žáků školy
prostřednictvím
exkurzí a dalších
ekoaktivit
110 000Kč
60 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
12 500 Kč
Podpora
zdravého
životního stylu
u žáků i
učitelů v ZŠ a
MŠ Třebíč, Na
Kopcích
Město Třebíč
Ekologickými
aktivitami ZŠ
a MŠ Na
Kopcích
k podpoře
zdravého a
uvědomělého
jedince
březen –
říjen 2011
Město Třebíč
ZŠ a MŠ Na
březen –
- podpora lidové
71
Město Třebíč
Město Třebíč
Město Třebíč
Kraj Vysočina/
MŠMT/OP VK/
ESF
Kopcích
podporuje
mladé umělce
při folkovém a
lidovém
vystoupení
v roce 2011
Osvětou
a kreativní
činností
k podpoře
zdraví
Sportovní
aktivity pro
žáky školy a
nejširší
veřejnost
Pochod
z Kopců do
přírody
říjen 2011
tvořivosti a folkového
zpívání u mladých a
začínajících umělců
únor –
listopad
2011
- podpora celkového
zdraví žáků – výlety a
kroužky, celkový
zdravý životní styl
60 000 Kč
10 000 Kč
únor –
listopad
2011
- podpora
pravidelných i
jednorázových
sportovních aktivit
41 000 Kč
20 500 Kč
květen
2011
7 000 Kč
3 500 Kč
Inovace ŠVP,
podpora
klíčových
kompetencí u
žáků
(s
důrazem
na
ICT
a
jazykovou
gramotnost)
a vybudování
efektivního
kariérního
systému pro
žáky
duben
2009 –
leden 2012
- cykloturistické a
pěší aktivity v rámci
jednoho sportovního
dne
Hlavní cíle projektu =
zlepšení kvality
vzdělávání
prostřednictvím:
1)Inovace ŠVP
2)Podpory klíčových
kompetencí žáků
s důrazem na ICT a
jazykové
kompetence
3)Vybudování
efektivního
kariérního systému
pro žáky
4)Zařazení nových
metod a forem do
výuky
3 709422,20Kč
3 709422,20Kč
72
17.Hospodářský výsledek roku 2010
Výsledek hospodaření školy za rok 2010
446,67 Kč
(v příloze podrobný rozpis dotací, tržeb, projektů a čerpání)
Výsledek hospodaření hlavní činnost
Výsledek hospodaření doplňková činnost
z toho
jídelna
škola
Příspěvky:
Kraj Vysočina státní
dotační program úz 33015
dotační program úz 33017
projekt Výuka cizinců úz
33246
rozvojový program úz 33025
celkem
-60 811,81 Kč
61 258,48 Kč
vaření pro cizí strávníky
kurzy,pronájmy
pedagogové
Školní potřeby
I.ročník
10 411,48 Kč
38 067,00 Kč
14 244 000,00
218 956,00
41 000,00
27 200,00
Vybavení škol kompenzačními
pomůckami
čerpání:
OOPP škola
OOPP jídelna
Spotřeba učebnic
Učební pomůcky
Školní potřeby pro první
ročníky
Výuka plavání
Další vzdělávání
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Tvorba FKSP
Pracovní neschopnost
zaměstnavatel
Zákonné pojištění organizace
celkem
11 292,00
14 542 448,00
7 696,00
17 293,00
22 256,20
167 820,00
41 000,00
17 280,00
1 050,00
10 492 000,00
3 535 962,00
208 120,00
12 361,00
19 609,80
14 542 448,00
HV
0,00
73
Projekty z grantové podpory v roce 2010:
dotace
Granty Kraj Vysočina:
Agenda 21 ZŠ
Agenda 21 MŠ
Volný čas
50 000 Kč
42 000 Kč
67 694 Kč
Projekt Comenius
62 805 Kč
Projekt ESF:
Rozvoj klíčových kompetencí
EU peníze do škol
1 027 851 Kč
693 368 Kč
Hlavní činnost
Příspěvek Město Třebíč - neinvestiční dotace
projektový manažer
dotace projekt ESF OPVK
dotace projekt EU peníze do škol
33123
dotace projekty KRAJ
VYSOČINA
tržby hlavní činnost
projekt Comenius
celkem
Kč
4 140 775,00
80 400,00
1 027 850,57
693 368,00
159 694,00
399 439,11
62 805,00
6 564 331,68
Čerpání:
Čisticí prostředky
Kancelářské potřeby
Technický materiál
Noviny,časopisy
Karty,čipy
DDHM
Pohonné hmoty do sekačky a
shrnovače
Ostatní materiál
Elektrická energie
Vodné,stočné
Teplo
Opravy a udržování
Revize
Servis výtahu
Cestovné
Poštovné
Deratizace
Plavání
Servis ústředna
Telefonní poplatky
Internet
Služby BOZP
Programy,aktualizace
Odvoz TKO
161 661,00
54 785,00
45 020,00
12 554,00
15 050,00
160 785,00
4 813,00
24 588,01
847 684,70
163 102,20
1 715 757,50
241 191,94
12 061,00
13 117,16
45 968,00
8 185,00
5 439,00
8 748,00
6 426,00
105 660,65
52 371,64
8 600,00
54 841,00
55 536,00
74
Zpracování mezd
Ostatní finanční náklady
Mzdové náklady správce
sport.areálu
Mzdové náklady projekt.manažer
Zákonné pojištění odpovědnosti
Kooperativa
různé DPP
ZP,SP
Pojištění majetku
Jiné ostatní náklady - bankovní
poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Čerpání projektů z grantů
Čerpání projektu EU peníze do
škol
91 232,00
212 541,50
35 700,00
60 000,00
13 760,68
48 700,00
61 008,00
45 676,00
26 919,51
56 081,00
260 398,00 Kč
693 368,00 Kč
1 195 813,00
Kč
6 625 143,49
Kč
-60 811,81
Čerpání projektu ESF OPVK
celkem
HV
Zpracovala: Drahoslava Johnová, účetní školy
75
Download

Výroční zpráva školní rok 2010/2011