VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2009 / 2010
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
v kalendářním roce 2009
Redakční rada
Redakční rada složená z pedagogů a studentů Gymnázia Třebíč
Redakce: Mgr. Radek Blažek
Mgr. Petr Benda
Mgr. Lenka Mahelová
Fotografická předloha, foto: Mgr. Karel Janík
Návrh obálky, grafická úprava: Mgr. Petr Benda, YASHICA
Slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové,
v letošní výroční zprávě se můžete seznámit se základními informacemi o škole, se změnami, které se za poslední rok udály, můžete se dočíst o aktivitách a úspěších našich studentů. Jim patří poděkování za činorodost
a dobrou reprezentaci školy. Vyučujícím děkuji za úsilí, snahu, vedení, péči a celkovou podporu studentů. Nepedagogičtí pracovníci nám zase vytvářeli dobré podmínky, abychom se mohli v klidu soustředit na svou práci.
Dovolte mi podělit se s vámi ještě o jeden zážitek a úvahu.
Je to jen několik dnů, co jsem se u školy setkal s panem Danielem Kohoutem. Ten mladý muž s modrou přilbou na bicyklu býval studentem naší školy. V roce 2007 jsme ho předali k dalšímu vzdělávání do Velké Británie
a střední školu dokončil tam. Nyní se ke mně radostně hlásil. Na můj dotaz, jak se mu daří, mi skromně, ale hrdě
vypravoval o svém studiu. Zmínil, že je nyní na Univerzitě v Cambridge a že se tam už několikrát potkal s panem
Rudolfem Píšou – absolventem třebíčského gymnázia…
V současné době můžeme studovat a pracovat nejen v Třebíči na Vysočině, nejen v České republice, dokonce
nám může být malá i Evropa. Je pozitivní, že během posledních let pozorujeme, jak naši žáci a absolventi využívají mnohé možnosti studia v zahraničí a tento trend postupně sílí. Osobně se domnívám, že je to dobrý a přirozený proces. Získat vzdělání v zahraničí a poznat cizí země je pro každého výhoda, a pokud se podaří vytvořit
v našem regionu takové prostředí, že se někteří vrátí a vybudují si podmínky pro svůj profesní i rodinný život
zde, budeme z toho mít výhodu všichni.
Proto jsem panu Kohoutovi navrhl, aby se souhlasem jeho královské magnificence rektora univerzity založili
Klub Třebíčanů v Cambridge. Já je určitě budu podporovat.
Mgr. Radek Blažek
ředitel školy
Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne 22. 10. 2010 a schválena pedagogickou radou dne 22. 9. 2010.
V Třebíči dne 22. 10. 2010
Mgr. Radek Blažek, v. r.
ředitel
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY
Charakteristika školy a základní údaje
Název:
Gymnázium Třebíč
Sídlo:
Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ 674 01
Založena:
8. října 1871
Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou s délkou vzdělávání 4 nebo
8 let, podle oboru vzdělávání, formou denní.
Gymnaziální vzdělávání má podle Rámcového vzdělávacího programu gymnazijního vzdělávání žáky vybavit
klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání, další typy terciárního vzdělávání, další specializaci i pro občanský
život. Gymnázium má usilovat o to, aby naplňovalo a rozvíjelo tyto cíle:
• vytvářet u žáků předpoklady pro celoživotní učení;
• připravit je pro další studium a pro uplatnění v pracovním životě;
• podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané;
• usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému obecně přijímaného společností, rozvíjet schopnost
samostatně se rozhodovat, tvořivě a kriticky myslet, být tolerantní a zodpovědný, vážit si kulturních,
duchovních a materiálních hodnot, chránit své duševní a fyzické zdraví a životní prostředí.
Rozhodnutí o zařazení Gymnázia v Třebíči do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 1. 2004 pod č. j. 30 786/03-21 s účinností od 1. 9. 2004
uvádí, že škola sdružuje gymnázium s kapacitou 620 žáků. Škola využívá pronajaté prostory v budově Hasskova
88/15 v Třebíči.
Identifikátor školy:
IČO:
IZO:
600 015 343
604 184 35
000 559 237
Zřizovatel školy:
Kraj Vysočina
Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2001 pod č. j. 045/05/01ZK
a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. 6. 2003 pod č. j. 151/03/2003/
ZK a vydána dne 17. 6. 2003.
Údaje o vedení školy: Mgr. Radek Blažek, ředitel
PaedDr. Marie Javorková, statutární zástupkyně ředitele
RNDr. Miroslav Málek, zástupce ředitele
Adresy pro dálkový přístup:
ředitel:
568 844 679
záznamník, fax:
568 846 246
spojovatelka:
568 840 815
E-mail:
[email protected]
WWW:
gtr.cz
4
Údaje o školské radě
Členové jmenovaní radou kraje:
Jméno:
Ing. Miroslav Nešpůrek
Zaměstnání:
manažer obchodu
E-mail:
[email protected]
Jméno:
Zaměstnání:
E-mail:
Mgr. Marie Bartíková
ředitelka ZŠ
[email protected]
Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty:
Jméno:
Mgr. Vladimír Brázda
Zaměstnání:
učitel ZŠ
E-mail:
[email protected]
Jméno:
Zaměstnání:
E-mail:
Ing. Miloslav Plot
Compunax spol. s r. o.
[email protected]
Členové volení pedagogickými pracovníky:
Jméno:
PhDr. Pavel Jindra
Zaměstnání:
učitel, Gymnázium Třebíč
E-mail:
[email protected]
Jméno:
Zaměstnání:
E-mail:
Mgr. Stanislav Prokop
učitel, Gymnázium Třebíč
[email protected]
Přehled vyučovaných oborů vzdělání
Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu
Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné v osmiletém studijním cyklu
Oba obory jsou vyučovány podle učebního dokumentu, který schválilo MŠMT dne 5. 5. 1999 pod č. j.
20 594/99-22 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním a pátým ročníkem.
Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné v osmiletém studijním cyklu
Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle
Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání a pro vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia
a schválila školská rada dne 20. 6. 2007 a pedagogická rada dne 25. 6. 2007.
Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu
Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle
Rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia a schválila školská rada ke dni 1. 9. 2009 a pedagogická rada dne
24. 6. 2009.
5
Učební plán ve školním roce 2009 / 2010
POČET TŘÍD: 20 (čtyřleté 12, osmileté 8)
Platí od 1. 9. 2009
čtyřleté –
osmileté – všeobecné
79-41-K/
79-41-K
KKOV
801
81
Ročník
41
1
2
3
4
1
81
2
3
4
5
6
7
8
Český jazyk
4
3
4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
Cizí jazyk 1
3
3
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
Cizí jazyk 2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
401
Občanská výchova
3
801
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Základy spol. věd
1
2
2
Dějepis
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Matematika
4
4
3
3
5
4
4
4
4
4
3
3
Fyzika
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
Chemie
3
3
2
Biologie
2
3
2
Informatika a výp. tech.
2
Estetická výchova
2
2
Tělesná výchova
2
2
2
2
1
2
2
Volitelný předmět 2
2
Volitelný předmět 3
2
Volitelný předmět 1
2
Volitelný předmět 4
Celkem
2
1
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
33
33
2
33
33
33
33
2
30
30
32
31
33
33
Poznámka: Ve školním roce 2009 / 2010 se učební plány primy až tercie řídí školním vzdělávacím plánem nižšího
gymnázia, učební plány kvinty a prvního ročníku pak školním učebním plánem vyššího gymnázia.
Volitelné předměty:
Nabídka přibližně 18 předmětů ve třetím ročníku a 25 předmětů ve čtvrtém ročníku studia. Např.: semináře
z hlavních předmětů, zejména maturitních, dále třetí živý jazyk, finanční matematika, všeobecné studijní předpoklady, latina, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, základy administrativy, hudební, výtvarná a tělesná
výchova.
Zájmová činnost:
Kroužky předmětových olympiád, SOČ, sportovní, výtvarné a hudební. Školní časopis Zvonek, studentské
televizní studio, internet, posilovna.
6
Zaměstnanci ve školním roce 2009 / 2010
Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Blažek Radek, Mgr.
Javorková Marie, PaedDr.
Málek Miroslav, RNDr.
Raus Zdeněk, Mgr.
Benda Petr, Mgr.
Berounová Zuzana, Mgr.
Března Jiří, Mgr.
Burešová Alice, RNDr.
Čermáková Kateřina, Mgr.
Doležalová Hana, Mgr.
Fiala Petr, PaedDr.
Filippiová Iva, Mgr.
Havelková Zuzana, Mgr.
Helánová Jana, Mgr.
Honsová Dagmar, Mgr.
Horáček Bohuslav
Choulíková Naděžda, PhDr.
Chybová Lenka, Mgr.
Janík Karel, Mgr.
Janíková Jitka
Ježek Miroslav, Mgr.
Jindra Pavel, PhDr.
Kladivová Marie, Mgr.
Klusáčková Jitka, RNDr.
Kouklíková Irena, PaedDr.
Kratochvílová Jana, Mgr.
Krausová Hana, Mgr.
Laštůvková Hana, Mgr.
Mahelová Lenka, Mgr.
Malý Vlastislav
Mareček Ondřej, Mgr.
Marsh Nigel, Paul
Drbohlavová (Mozorová)
Alena, RNDr.
Mrázková Dana, Mgr.
Mrázková Jarmila, Mgr.
Murárová Dana, PhDr.
Nováková Marie, PhDr.
Pelánová Dana, Mgr.
Pelikánová Šárka, RNDr.
Prokešová Ludmila, Mgr.
Prokop Stanislav, Mgr.
Skryja Josef, RNDr.
Součková Dana, PaedDr.
Svítilová (Spisarová)
Zdena, Mgr.
Svízelová Marie, RNDr.
Svobodová Jitka, PaedDr.
Šalplachtová Věra, Bc.
Šlosr Milan, Mgr.
Tůma Zdeněk, RNDr.
Vejmelková Monika, Mgr.
Vejmělková Radka, Mgr.
Vlasáková Kamila, Mgr.
Bi-Ch
ČJ-HV
M-DG-IVT
Z-TV
ČJ-VV
M-F
M-Z
Bi-Ch-AJ
ZSV-Bi
NJ-ZSV
Z-TV
M-TV
AJ-NJ
FJ
ČJ-ZSV-RJ
ČJ-D
AJ-NJ
AJ-D
Z-TV
VV
AJ
ČJ-D
Bi-Ch
M-F-AJ
AJ-ZSV-RJ
Ch-F
AJ-VV
ČJ-HV
ČJ-VV
HV
M-F
AJ
M-F
ČJ-RJ-LJ
ČJ-AJ
ČJ-NJ
ČJ-NJ-ZA
ČJ-D-RJ
M-DG
M-F
M-F
Bi-Ch
RJ-NJ-ZSV
Délka praxe
k 1. 7. 2009
23
28
32
35
19
3
21
23
1
17
37
37
3
1
19
32
36
12
23
22
3
29
6
25
26
15
7
25
12
7
3
1
27
41
21
22
33
26
13
19
33
36
23
Dosažené
vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ředitel
zástupkyně ředitele
zástupce ředitele
výchovný poradce
třídní učitel
učitelka
třídní učitel
učitelka
učitelka
učitelka
třídní učitel
třídní učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
třídní učitel
učitelka
učitel
třídní učitel
třídní učitelka
třídní učitelka
učitelka
třídní učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
třídní učitel
lektor
třídní učitelka
učitelka
učitelka
třídní učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
třídní učitelka
třídní učitel
třídní učitel
učitelka
Bi-Ch
7
VŠ
třídní učitelka
M-DG-IVT
Bi-TV
FJ
D-TV-Bv
M-F-IVT
AJ-NJ
Bi-TV
Bi-TV-ZA
32
24
10
28
27
3
14
16
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
třídní učitelka
třídní učitelka
učitelka
učitel
třídní učitel
učitelka
učitelka
třídní učitelka
Aprobace
Funkce
Nepedagogičtí zaměstnanci
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Vospělová Dáša
Ujčík Ladislav
Burian Jaroslav
Bulíčková Nataša
Freibergová Miluše
Gruberová Renata
Kotasová Jaroslava
Ovčáčková Marie
Špačková Monika
Schönberger Ondřej
hospodářka
školník
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
praxe
7
8
Pedagogický sbor
Zleva odzadu: Zdeněk Tůma, Ludmila Prokešová, Jitka Klusáčková, Karel Janík, Lenka Mahelová, Lenka Chybová,
Ondřej Mareček.
Jana Kratochvílová, Zuzana Havelková, Iva Filippiová, Monika Vejmelková, Hana Doležalová, Irena Kouklíková,
Zdena Svítilová (Spisarová).
Marie Kladivová, Dana Součková, Zdeněk Raus, Jana Helánová, Věra Šalplachtová, Alena Drbohlavová (Mozorová),
Dagmar Honsová, Jarmila Mrázková, Marie Svízelová, Alice Burešová, Kamila Vlasáková, Zuzana Berounová,
Kateřina Čermáková, Bohuslav Horáček, Jiří Března, Milan Šlosr.
Petr Fiala, Josef Skryja, Radka Vejmělková, Miroslav Málek, Radek Blažek, Hana Laštůvková, Marie Javorková,
Dana Murárová, Dana Pelánová, Marie Nováková, Stanislav Prokop, Hana Krausová, Jitka Svobodová.
Nepřítomní: Petr Benda, Naděžda Choulíková, Jitka Janíková, Miroslav Ježek, Pavel Jindra, Vlastislav Malý, Nigel
Paul Marsh, Dana Mrázková, Šárka Pelikánová.
9
Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2009 / 2010
Osmiletý studijní obor
1. G
2. G
10
3. G
1. G, třídní učitelka Mgr. Iva Filippiová
Dominika Černá
Štěpán Dolák
Matouš Jonathan Dvořák
Jan Hájek
Aneta Havlínová
Jiří Hlaváček
Alžběta Horynová
Aneta Chytková
Jiří Jičínský
Petr Karásek
Andrea Kašková
Lenka Klapetková
Lenka Koňaříková
Natálie Krechlerová
Veronika Kršková
Monika Matoušková
Karolína Menoušková
Kristýna Michálková
Karolína Mládková
Michaela Nejedlá
Jana Padrnosová
Lucie Pokorná
Ludmila Spilková
Tereza Šanderová
Silvie Šmardová
David Štadáni
Václav Vognar
Gabriela Volfová
Lenka Zimová
2. G, třídní učitelka PaedDr. Jitka Svobodová
Aneta Cahová
Jan Dokulil
Alena Dvořáková
Drahomír Havlíček
Radek Chmelař
Šárka Chytrová
Anna Jonášová
Dominika Kadulová
Tereza Kašková
Alena Krechlerová
Marie Matějíčková
Patrik Matov
Michal Oberreiter
Anton Obukhov
Valérie Palková
Miloslav Plot
Veronika Pokorná
Anna Poukarová
Monika Prváková
Alena Scherrerová
Martin Scheubrein
Jana Skoumalová
Vojtěch Slouka
Klára Sobolíková
Kateřina Šourková
Jiří Štěpanovský
Štěpán Tretera
Petr Walek
Simona Zahradníčková
3. G, třídní učitelka Mgr. Jana Kratochvílová
Ondřej Bačo
Filip Barák
Kamila Bendová
Kateřina Bínová
Martin Bouček
Michael Cabejšek
Petra Cahová
Filip Doležal
Marek Hedbávný
Tereza Kovácsová
Václav Kulovaný
Michal Mikulášek
Pavel Nedvědický
Natálie Nechvátalová
Ondřej Nováček
Aleš Novák
Markéta Peštálová
Věra Rymešová
Nikola Sedláková
Jana Sochnová
Tereza Střítecká
Veronika Sýkorová
Lucie Šinkovská
Jan Tomek
Thi Quynh Trang Tranová
Alžběta Vítková
Ondřej Vlach
Luboš Vlčan
Michal Vošický
11
4. G
5. G
12
6. G
4. G, třídní učitelka Mgr. Ludmila Prokešová
Kamil Ahmadie
Ondřej Albert
Jan Benáček
Michal Bulant
Tereza Čechová
Martina Daňková
Eliška Doležalová
Roman Dostál
Maryna Drochytková
Zdeňka Fleková
Lucie Hamerlová
Marek Hodějovský
Josef Holčapek
Jakub Hruška
Martin Chytra
Marie Anna Krejčí
Jakub Křivý
Kateřina Malá
Lukáš Marek
Jan Melena
Michal Novotný
Kateřina Palíková
Jan Salák
Thi Van Tran
Denisa Vejmělková
Žaneta Vinopalová
Kateřina Vlašínová
Pavel Vrtal
Veronika Zálešáková
Dušan Zoufalý
5. G, třídní učitel RNDr. Zdeněk Tůma
Kristýna Bendová
Veronika Bendová
Klára Březnová
Andrea Dobrovolná
Kevin Gupta
Karel Hanzal
Monika Hortová
Štěpán Houdek
Tomáš Hráček
Lucie Hrubá
Natalie Illková
Petr Klika
Radka Krejčová
Filip Murár
Jan Němec
Branislav Podolinský
Michaela Prokešová
Tereza Růžičková
Karel Rymeš
Dana Říhová
Lukáš Slatinský
Vendula Školařová
Jan Vacek
Sabina Valíčková
Zuzana Vávrová
Martin Vejtasa
Monika Vlachová
Stanislav Vochyán
Marika Zahradníčková
Lucie Zemánková
6. G, třídní učitel Mgr. Petr Benda
Dominika Brosová
David Dvořák
Martin Dvořák
Soňa Hájková
Martin Jelínek
Lenka Jourová
Zuzana Kadrnožková
Michaela Kazdová
Jan Klusáček
Pavel Kohout
Petra Kosová
Tomáš Koutný
Jan Machala
Ondřej Málek
Tereza Ondráčková
Petr Pokorný
Martina Saitlová
Roman Shul
Boleslav Stuchlík
Josef Svoboda
Marius Svoboda
Martin Sýkora
Jakub Šindelář
Martin Trhan
Václav Vafek
Luboš Vaníček
Jakub Veselý
Petra Vyletělová
13
7. G
7. G, třídní učitel PhDr. Pavel Jindra
Ondřej Auer
David Dočekal
Lukáš Dokulil
Vojtěch Fiala
Ladislav Havlát
Kristýna Hronzová
Tomáš Janoštík
Petr Kolář
14
Denisa Kolbábková
Agáta Marková
Jiljí Matějíček
Jiří Matoušek
Tereza Menšíková
Kateřina Němcová
Zuzana Nohová
Vlastimil Ondrák
Veronika Pecková
Tereza Pleskačová
Pavlína Robotková
Iva Saláková
Klára Schützová
Vendula Sobotková
Ondřej Šimo
Juraj Urbančík
Eva Vávrová
Klára Vítková
Klára Žilková
8. G
8. G, třídní učitel Mgr. Stanislav Prokop
Lubomír Bačo
Zuzana Bodláková
Petr Bohuslav
Roman Burda
Marek Čermák
Jan Dolák
Petr Dvořák
Ondřej Halámek
Ladislava Hladíková
Veronika Holčapková
Zuzana Klusáčková
Tomáš Kopečný
Lucie Kubínyiová
Jakub Málek
Zuzana Maloušková
Zuzana Nejedlá
Hana Němcová
Tomáš Nestrojil
Hana Netíková
Lucie Richterová
Martin Sedláček
Dominika Tomková
Jana Trojanová
Markéta Trojanová
Adam Tušer
Barbora Urbančíková
Petr Vágner
Kateřina Vaňková
15
Čtyřletý studijní obor
1. A
1. B
16
1. C
1. A, třídní učitel Mgr. Jiří Března
Kamil Berky
Martin Berky
Michaela Foltýnová
Helena Gottfriedová
Filip Hakl
Aneta Kalousková
Jana Karkulíková
Patrik Laš
Andrea Lorencová
Veronika Maloušková
Kateřina Mejzlíková
Tereza Molnárová
Martin Nestrojil
Ondřej Netík
Radek Papoušek
Martina Petráková
Kateřina Prausová
Andrea Rybníčková
Lukáš Sladký
Lucie Stejskalová
Stanislav Tománek
Tereza Treterová
Veronika Trnková
Aneta Tůmová
Veronika Valentová
Martina Vodová
Tomáš Vrba
Eva Vyroubalová
Milena Vyroubalová
Jindřich Zmeškal
1. B, třídní učitel Mgr. Ondřej Mareček
Zdeněk Blažek
Veronika Březnová
Tereza Césarová
Jan Dočekal
Jana Fialová
Denisa Chňoupková
Petr Janík
Lenka Klárová
Michael Košař
Tomáš Kratochvíl
Michael Krhůtek
Zdeněk Kříž
Veronika Kutinová
Aneta Machátová
Sára Maloušková
Gabriela Matyášová
Karin Neumannová
Šárka Nygrýnová
Iveta Ondráčková
Zdenka Ondráčková
Lívia Ondráková
Vít Pálka
Žaneta Pokorná
Libor Pruša
Ondřej Robotka
Tetyana Royik
Tereza Svobodová
Adéla Škarvadová
Boleslav Šmejkal
Veronika Vícenová
Michaela Zejdová
1. C, třídní učitelka Mgr. Kamila Vlasáková
Agáta Balíková
Anna Bělková
Jakub Bláha
Tomáš Böhm
Mirka Ciencialová
Hung Doan Thinh
Aleš Fiala
Richard Hons
Lenka Hutařová
Jan Klempar
Zdenka Kolářová
Aneta Matějková
Lukáš Mátl
Pavla Midrlová
Veronika Mušková
Pavlína Netíková
Karel Outulný
Jana Pažourková
Marek Picka
Jana Řihánková
Jakub Sláma
Veronika Sukupová
Kateřina Surá
Ladislav Svoboda
Tereza Šalomounová
Adéla Šoukalová
Ivana Treterová
Jan Uher
Lenka Vacíková
Monika Vejrostová
Kateřina Veselá
17
2. A
2. B
18
2. C
2. A, třídní učitelka RNDr. Marie Svízelová
Libor Bartejs
Tomáš Böhm
Alena Brázdová
Jana Brázdová
Jan Břížďala
Eva Burianová
Petra Coufalová
Aleš Dobrovolný
Veronika Doležalová
Vlastimil Dudr
Jakub Gross
Aneta Hájková
Klára Havránková
Silvie Hortová
Jana Ježková
Eliška Kostková
Jakub Kremláček
Ludmila Mašterová
Václav Nešpůrek
Zlata Novotná
Petr Palát
Pavla Schneiderová
Karel Sochna
Jana Šťávová
Natálie Továrková
Petr Vaněk
Markéta Vlková
Pavlína Vyhnálková
Kateřina Zálešáková
Radka Zavadilová
2. B, třídní učitelka Mgr. Zdena Svítilová (Spisarová)
Kristýna Bačáková
Aneta Coufalová
Kateřina Čajánková
Monika Číhalová
Lenka Dobešová
Lucie Hambálková
Vítězslav Horák
Aneta Chytková
Martina Jordánová
Pavlína Kovářová
Jakub Křeček
Barbora Kučerová
Markéta Mejzlíková
Lucie Nedvědická
Barbora Pavlatovská
Martina Pokorná
Daniel Pospíšil
Hana Ryglová
Pavlína Simrová
Kateřina Šafaříková
Anna Šalbabová
Miroslav Štěpánek
Marek Ustohal
Eliška Vaňková
Petr Veselý
Veronika Vlčanová
Veronika Volfová
Jiří Vostal
Kristýna Žaludová
2. C, třídní učitelka RNDr. Jitka Klusáčková
Aneta Bulíčková
František Doležal
Veronika Doležalová
Jakub Došek
Karolína Fojtlová
Lucie Horká
Karel Janík
Vítězslav Kučera
Zuzana Kučerová
Taras Kuchera
Martina Kuthanová
Hana Norková
Václav Pavlíček
Tomáš Pecka
Pavlína Pokorná
Sabina Pospíchalová
Martin Prášek
Tereza Pšenková
Michal Rambousek
Marcela Rymešová
Ondřej Říha
Zuzana Slavíková
Vendula Smolíková
Barbora Sýkorová
Martina Syrová
Thi Linh Tran
Tomáš Válek
Lucie Velebová
Helena Vostalová
Jaroslava Zelníčková
Ivo Zerzánek
19
3. A
3. B
20
3. C
3. A, třídní učitel PaedDr. Petr Fiala
Monika Babková
Martin Bačo
Aneta Benešová
Eva Bergmanová
Dušan Ciprys
Patrik Eliáš
René Flídr
Lucie Havelková
Klára Chadimová
Tereza Chmelová
Filip Janík
Eva Kabelíková
Petra Knotková
Alžběta Kotrbová
Martin Král
Jan Kučera
Lubomír Ludvík
Jáchym Mahel
Markéta Mitisková
Lenka Pantůčková
Eva Pažourková
Vojtěch Pošvař
Veronika Rašovská
Barbora Svobodová
Diana Ščuková
Richard Štancl
Jan Trval
Martina Valášková
Zuzana Věžníková
Jana Vošmerová
3. B, třídní učitelka Mgr. Marie Kladivová
Jan Boudný
Denisa Doležalová
Kateřina Dudrová
Tomáš Dvořák
Jaroslav Gottfried
Jitka Hutařová
Miroslav Keselica
Kateřina Kökényová
Markéta Kolajová
Monika Konečná
Markéta Korbářová
Jiří Kružík
Jiří Kurka
Lukáš Melena
Pavla Mezlíková
Pavel Mikeš
Tereza Mikulecká
Simona Němcová
Martin Palko
Tomáš Palko
Erika Plachá
David Sobotka
Michaela Streitová
Kristýna Strnadová
Kateřina Svobodová
Ondřej Špulák
Dagmar Táborská
Monika Vacková
Tomáš Větrovec
Zuzana Vrbová
Hana Zoubková
3. C, třídní učitelka PhDr. Dana Murárová
Hana Bartlová
Radek Blažek
Jiří Dvořák
Veronika Dvořáková
Lenka Götzová
Jan Hanák
Simona Chytková
Martin Janík
Petra Julinová
Hana Klemparová
Lucie Kosičková
Adéla Kracíková
Kateřina Kučerová
Karel Lysák
Dominik Malík
Aneta Martišová
Markéta Mátlová
Tereza Menoušková
Klára Nováková
Iva Pernicová
Jana Piálková
Eva Staňková
Petr Táborský
Martina Tomášová
Ilona Valová
Jana Vejmelková
Josef Veleba
Kateřina Žáková
21
4. A
4. A, třídní učitel Mgr. Karel Janík
Linda Andrýsková
Lucie Batistová
Kristýna Glaserová
Antonín Habich
Jan Hakl
Eva Hrbáčková
Jan Karkulík
Pavel Kerndl
22
Monika Kovaříková
Klára Kovářová
Adam Kružík
Eva Mafková
Lenka Machátová
Tomáš Marek
Eliška Marklová
Kateřina Neumannová
Mirka Ondráčková
Marie Podolinská
Alena Ripelová
Petr Schwarz
Monika Suchánková
Michal Svoboda
Zbyněk Švejcar
Zuzana Turková
Jiří Vejrosta
Barbora Velebová
Vojtěch Veškrna
Vladislav Větrovec
Radka Vlašínová
Martin Voříšek
Hana Vyletělová
Martin Žampach
4. B
4. B, třídní učitelka RNDr. Alena Drbohlavová (Mozorová)
Jan Bartík
Ivo Běhan
Tomáš Bobek
Anna Drobílková
Michaela Frýbortová
Kateřina Fučíková
Markéta Chlubnová
Tomáš Chytka
Jiří Jarolímek
Eliška Klívarová
Petra Kopečná
Petra Križanová
Zuzana Krubová
Iva Mejzlíková
Ondřej Mertl
Dagmar Pokorná
Lukáš Pokorný
Jan Pospíšil
Marek Pouzar
Monika Prášková
Zuzana Prchalová
Libor Rajský
Monika Saláková
Zdeňka Soukopová
Jan Šesták
Barbora Šoukalová
Miroslava Šubrtová
Kateřina Valíčková
Lucie Valovičová
Šárka Žamberská
23
4. C
4. C, třídní učitel RNDr. Josef Skryja
Kristýna Brátková
Jiří Čermák
Denisa Číhalová
Tereza Dokulilová
František Dvořák
Kristýna Fialová
Kamil Hejzlar
Petr Horký
Eva Hudecová
24
Monika Kašíková
Hana Kazatelová
Ondřej Koudela
Veronika Krčálová
Petr Krutiš
Alena Ležáková
Barbora Mrenicová
Monika Nováčková
Lenka Novotná
Šárka Novotná
Pavel Račák
Zdeněk Ryšavý
Radek Sedláček
Martina Simandlová
Karolína Sobotková
Tomáš Svoboda
Miroslava Svobodová
Aneta Šalomounová
Věra Štěpanovská
Vladimír Šula
Kateřina Vidláková
Kateřina Vlková
Radek Zíma
Aneta Železníková
Přijímací řízení pro školní rok 2010 / 2011
Podle novely školského zákona měl uchazeč o studium na střední škole možnost podat v prvním kole přijímacího
řízení až tři přihlášky. Ředitelé škol, které měly přijímací zkoušky jako součást prvního kola přijímacího řízení,
museli stanovit v prvním kole minimálně dva termíny přijímacích zkoušek a až po uskutečnění přijímacích
zkoušek v obou termínech zveřejnit společné pořadí uchazečů z obou termínů prvního kola.
Ředitel školy k 31. 1. 2010 zveřejnil:
Pořadí kriterií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor 79-41-K/41 v prvním kole:
1.
součet bodů (celkem maximálně 72 bodů)
• přijímací zkouška z českého jazyka 30 bodů
• přijímací zkouška z matematiky 30 bodů
• znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (dále jen součet vybraných známek)
• součet známek z předmětů ČJ, cizí jazyk, D, Z, M, F, Ch, Př na vysvědčení z druhého pololetí osmého
ročníku a z prvního pololetí devátého ročníku bude převeden vzorcem (10-5/16 * součet) zaokrouhleno
na setiny. (Záporné hodnoty jsou převedeny na nulu, max. 5 bodů.)
• umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových olympiád nebo jazykových konverzačních
soutěžích. Za umístění (M) na 1. až 5. místě budou uchazeči přiděleny body podle vzorce (7,5 - M/2)
bodů, za umístění od 6. do 10. místa 1 bod. V případě účasti ve více soutěžích se započítává nejlepší
umístění (max. 7 bodů).
2.
přijímací zkouška z matematiky
3.
přijímací zkouška z českého jazyka
4.
známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ
5.
známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ
6.
známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ
7.
známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ
8.
součet vybraných známek
Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka a 5 bodů
ve zkoušce z matematiky. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce
z matematiky znamená, že uchazeč nesplnil kriteria pro přijetí ke studiu.
Pořadí kriterií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor 79-41-K/81 v prvním kole:
1.
součet bodů (celkem maximálně 75 bodů)
• přijímací zkouška z českého jazyka 25 bodů
• přijímací zkouška z matematiky 25 bodů
• přijímací zkouška ze všeobecných studijních předpokladů 25 bodů
2.
součet průměrů z druhého pololetí čtvrtého ročníku a z prvního pololetí pátého ročníku
3.
přijímací zkouška z matematiky
4.
přijímací zkouška z českého jazyka
5.
známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ
6.
známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ
7.
známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ
8.
známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ
Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka, 5 bodů
ve zkoušce z matematiky a 5 bodů ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů. Nedosažení minimálního
počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky nebo ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů znamená, že uchazeč nesplnil kriteria pro přijetí ke studiu.
První termín prvního kola byl ředitelem školy stanoven na čtvrtek 22. dubna 2010 a druhý termín na pátek
23. dubna 2010.
25
Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium se ze
143 přihlášených zúčastnilo 139 uchazečů a druhého termínu prvního kola se zúčastnilo všech 31 přihlášených
uchazečů. Celkem bylo do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k 14. 5. 2010 odevzdalo 90 uchazečů.
Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do osmiletého oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium se
zúčastnilo všech 85 přihlášených uchazečů, do druhého termínu kola se nepřihlásil žádný uchazeč. Celkem bylo
do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k 14. 5. 2010 odevzdalo 30 uchazečů.
Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlašována.
Zadání testů přijímacích zkoušek do 1. ročníku 2010 / 2011
Přijímací zkoušky – osmiletý studijní obor
Všeobecný přehled (1. kolo)
Úkol 1
Podle údajů v tabulce odpověz na další otázky. Odpovědi zakroužkuj.
Zápasů
Vstřelené góly
Obdržené góly
Body
Sparta
Tým fotbalové ligy
19
23
9
39
Jablonec
19
22
16
37
Plzeň
19
23
15
33
Ostrava
19
28
17
36
Teplice
19
33
18
40
1. Vyber tým, který má nejvíce bodů a který obdržel nejvíc gólů:
a.
b.
c.
d.
e.
Sparta
Jablonec
Plzeň
Ostrava
Teplice
2. Vyber tým, který má nejnižší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly:
a.
b.
c.
d.
e.
Sparta
Jablonec
Plzeň
Ostrava
Teplice
3. Platí tvrzení, že tým, který dostal nejvíce gólů má nejméně bodů?
a. ano
b. ne
26
Úkol 2
Najdi v této řadě dvojice stejných čísel následující bezprostředně za sebou. Kolik jich je?
4
1
1
3
7
2
5
1
8
7
3
3
6
6
9
4
9
3
5
4
3
5
8
4
1
6
3
8
2
1
1
7
9
3
3
5
9
4
2
1
5
7
8
5
5
1
6
3
6
1
4
5
3
3
8
1
7
1
1
7
9
3
9
5
2
8
6
2
1
6
8
9
9
4
3
6
1
4
1
6
2
3
1
7
6
7
6
4
2
4
6
1
9
7
8
4
8
6
5
8
7
3
4
2
6
8
6
8
9
8
3
9
8
7
3
1
6
1
2
5
4
6
5
4
5
4
5
7
7
7
2
4
7
1
8
8
4
5
5
1
1
2
3
4
4
5
1
6
8
2
4
7
2
4
3
2
9
5
5
8
1
8
1
3
1
9
5
9
7
2
8
9
4
5
7
1
4
6
9
3
5
8
9
5
8
8
9
9
9
1
3
8
1
4
1
6
8
6
7
8
1
7
5
5
2
8
1
2
1
8
9
5
4
7
9
7
1
9
9
6
1
5
8
5
5
9
3
7
4
3
3
9
2
9
7
8
9
4
2
6
3
1
1
7
5
6
2
3
5
6
5
2
7
7
8
4
8
7
9
9
8
7
8
1
5
9
9
1
3
8
9
8
1
2
6
3
1
2
5
5
7
6
1
5
5
2
8
5
3
7
1
3
9
1
2
4
5
2
9
5
2
1
4
4
7
9
1
7
7
8
8
3
1
6
2
7
9
5
6
6
1
5
3
8
8
8
7
7
7
6
2
6
7
5
9
6
8
7
8
7
9
3
7
8
5
2
3
3
1
1
4
9
7
7
8
2
2
7
9
6
4
6
6
8
2
6
8
1
5
7
8
3
5
7
9
3
5
7
3
3
1
3
7
3
2
7
9
8
1
5
5
6
5
8
9
7
4
8
2
1
5
3
5
7
4
2
1
1
6
6
5
3
6
9
2
3
8
5
6
3
1
9
6
5
7
6
2
5
2
8
1
7
7
6
5
5
9
9
6
8
7
2
1
2
8
4
4
6
6
6
5
3
1
2
9
4
9
3
1
4
8
5
7
8
1
6
6
7
4
7
2
2
7
5
1
7
6
2
4
5
3
1
2
3
1
2
5
6
8
4
3
4
1
5
4
8
3
2
3
2
1
2
9
4
9
5
2
4
4
7
3
4
8
7
2
8
3
1
4
3
8
1
9
7
3
8
6
6
1
3
6
3
7
6
4
2
6
7
6
7
2
3
5
6
2
4
5
7
1
3
2
8
7
8
9
1
1
5
2
3
2
9
7
2
5
7
5
9
6
3
2
5
3
6
5
4
4
2
5
7
4
5
2
8
9
8
2
5
2
4
2
9
8
8
8
4
2
9
7
5
Odpověď: ........... párů
Úkol 3
Každá stěna kostky je natřená jinou barvou. Mohou být na obrázku vedle sebe dvě stejné kostky, jen jinak otočené?
a. mohou být stejné
b. nejsou stejné
Úkol 4
Pro každou kostku označenou písmenem urči, kolika dalších kostek se dotýká. Započítávají se kostky, kterých se
dotýká stěnou nebo hranou. Ty, kterých se dotýká jen vrcholem, nepočítáme. Zadní dolní řada kostek je úplná.
Počty zapiš do tabulky.
A
A
B
D
Úkol 5
B
C
C
D
Vylušti a napiš slova. Označ nebo podtrhni jedno z nich, které k ostatním významově nepatří.
NIVDLAE
ELPCÍ
CRSED
RÁTJA
UKRA
……………………- ……………………- ……………………- ……………………- ………………………
Úkol 6
K danému prvnímu slovu vyber podtržením to, které se nejvíce blíží jeho opačnému významu.
a) spánek – probuzení, bdění, usínání, snění
b) útlost – štíhlost, souměrnost, otylost, pravidelnost
27
Úkol 7
Doplň do věty pár slov, který se významem nejvíce hodí do věty v zadání. Zakroužkuj písmeno správné
varianty.
V pražské O2 aréně v pondělí zřejmě naposledy ________ hudba německé heavymetalové skupiny Scorpions, která _________ oficiálně konec své kariéry.
a) zaznívá – předpověděla
b) zazní – oznámila
c) dohrává – slíbila
d) zahraje – ohlásila
Úkol 8
Najdi souvislost mezi prvním a druhým slovem. Zakroužkuj správnou variantu.
1. Kráva se má k teleti jako kůň k
a) beranovi
c) hříběti
b) ovci
d) koze
2. Matematika se má k fyzice jako malířství k
a) hudbě
c) latině
b) sportu
d) chemii
Úkol 9
Čtyři spolužáci (Dan, Ivan, Mirek, Petr) mají příbuzné ve čtyřech moravských městech (Jihlavě, Brně,
Ostravě, Zlíně) a o prázdninách je přijedou navštívit jejich příbuzní (strýc, sestřenice, babička, švagr).
Přitom víme, že:
- Mirek má příbuzného z Ostravy.
- Petr nemá příbuzného ve Zlíně.
- Příbuzná z Brna je babička
- Danův příbuzný/á nepochází ani ze Zlína ani z Jihlavy.
Koho příbuzný pochází ze Zlína?
………………………………………….
Komu přijede na návštěvu babička?
………………………………………….
Úkol 10
Vyber z následujících tvrzení to/ta, které/á vyplývá/ají z grafu.
a) O softbal a tanec se nezajímá žádný z respondentů.
Které sporty jsou nejžádanější?
0
softbal
tanec
spinning
squash
10
tenis
15
volejbal
d) Bojová a relaxační umění jsou žádanější než tenis.
20
bojová a
relaxační umění
aerobic
c) Třicet respondentů uvedlo plavání jako nejžádanější sport.
25
5
preferované sporty
Úkol 11
Označ podtržením lázeňská města:
Sokolov
Strakonice
28
b) O squash se zajímá více respondentů než o volejbal.
30
plavání
počet respondentů
35
Karlovy Vary
Vyškov
Jičín
Luhačovice
Úkol 12
Napiš alespoň dvě významné stavby, které začal stavět Karel IV.:
………………………………………………..
………………………………………………..
Úkol 13
Přiřaď na časovou osu významné historické události:
/------------------/------------------/------------------/
63 n. l.
935
1212
1348
A – Přemysl Otakar I. králem
B – zavraždění knížete Václava
C – příchod Konstantina a Metoděje
D – založení Karlovy univerzity
Úkol 14
Označ podtržením evropské řeky:
Nil
Lena
Labe
Dunaj
Ganga
Volha
Rýn
Úkol 15
Věty doplň tak, aby tvrzení bylo pravdivé:
Když je u nás léto –
- na ……………. pól Slunce vůbec nesvítí celých 24 hodin.
- Slunce u nás vychází ……………… a zapadá …………………...
- den je u nás …………………. než noc.
Úkol 16
Lípa je strom. Co je to?
Bekyně mniška –
Červenka obecná –
Jezevec lesní –
Podběl obecný –
Úkol 17
Mohamed Ali Přemysl Šilhavý
Středoškolský profesor přírodopisu a zeměpisu se narodil 19. listopadu 1917 v Budíkovicích. V Třebíči v letech
1929 – 1937 studoval státní reální gymnázium, po té v letech 1937 – 1939 filosofii na Karlově univerzitě, v letech 1939 – 1940 islámskou teologii v Egyptě. V průběhu studia se vrátil do Československa a okupační úřady
mu znemožnily návrat na univerzitu. Nacisté následně uzavřeli české vysoké školy, a tak začal pracovat u třebíčské
spediterské firmy. V letech 1945 – 1947 studoval na Masarykově univerzitě v Brně přírodopis a zeměpis. V roce
1947 se stal členem profesorského sboru gymnázia, kde učil 31 let. Byl a zůstane výraznou osobností školy, neboť
hluboké znalosti, předávané neopakovatelným způsobem studentům, charakterové vlastnosti a filozofické názory
působily na studenty i kolegy. Zůstane ve vzpomínkách jako obětavý vedoucí přírodovědných a turistických
kroužků, kde vychoval řadu odborníků. Zemřel v Třebíči 14. března 2008.
Kde Mohamed Ali Přemysl Šilhavý studoval islámskou teologii?
Kdy začal učit na třebíčském gymnáziu?
Ve kterém roce M. A. P. Šilhavý zemřel?
29
Český jazyk
Diktát:
Žirafa je tvor skutečně zajímavý. Tento kopytník je nejvyšším savcem na světě. Nejnápadnějším znakem žirafy je
její dlouhý krk, který jí umožňuje pastvu v korunách afrických stromů. Žirafa má sedm krčních obratlů stejně
jako člověk nebo myš. Při zpracování potravy jí pomáhá i velice pohyblivý jazyk. Žirafa jím uchopuje větvičky
a strhává z nich listí.
Zvláštní chůze žirafy je způsobena tím, že pohybuje vždy současně oběma nohama po jedné straně těla. Stejně
chodí i někteří další obyvatelé stepí. Málokdo se může pochlubit, že viděl žirafu spát. Její vlastní tvrdý spánek
trvá asi dvě minuty. Žirafa je velice tichý tvor. Jen vzácně se ozývá krátkým frknutím.
J. Knotek: Pestrá příroda (upraveno)
Poznámky: Upozornit na psaní odstavce – na nový řádek, odsadit číslovku napsat slovem.
Úkoly z jazyka:
1. Přísudky ve dvou větách tohoto souvětí znějí (zakroužkujte správnou možnost):
Všechny druhy jsou výrazně zbarvené a barevně odlišené mají i zobáky.
a) jsou zbarvené - jsou odlišené
b) jsou zbarvené - mají
c) jsou - mají
d) jsou - odlišené mají
2. Podmět v této větě je (zakroužkujte správnou možnost):
Liší se především zobáky.
a) všeobecný
c) vyjádřený
b) nevyjádřený
d) holý
3. Zakroužkujte, ve kterém řádku není uvedena skladební dvojice dvou větných členů?
Při nedostatku potravy si dlask obecný přilepšuje oštipováním pupenů ovocných stromů a keřů.
a) nedostatku potravy
c) potravy si přilepšuje
b) pupenů stromů a keřů
d) přilepšuje si oštipováním
4. Kde není chyba v psaní čárky? Zakroužkujte správnou možnost.
a) V květnu a červnu, se žáby páří a skřehotání je vlastně milostnou serenádou samečků, kteří jím vábí samičky.
b) V květnu a červnu se žáby páří, a skřehotání je vlastně milostnou serenádou samečků, kteří jím vábí samičky.
c) V květnu a červnu se žáby páří a skřehotání je vlastně milostnou serenádou samečků, kteří jím vábí samičky.
d) V květnu a červnu, se žáby páří a skřehotání je, vlastně milostnou serenádou samečků, kteří jím vábí samičky.
5. U vyznačených jmen určete rod, číslo a pád:
Už jako malý se štítil hadů.
………………………………………………………..
………………………………………………………..
6. Podtrhněte v textu nespisovné tvary ohebných slov:
Von dovede být Marian moc milý, dyž chce. V tom hotelu, kde jsme spali, vykládal paní recepční o svých rodičích a sourozencích, které ve skutečnosti nikdy neviděl. A ona mu to věřila.
7. Vypište z uvedených slov všechna slova příbuzná:
vedení, vedoucí, vedle, vedro, vést, vesta
.............................................................................................
30
8. Utvořte krátké věty tak, aby uvedené slovo mělo vždy jiný význam.
(Zachovejte slovo v uvedeném tvaru.)
brnění
..............................................................................................
..............................................................................................
9. Zakroužkujte, která dvojice slov se nejlépe hodí do souvětí:
Během vyučovacích hodin se vyplatí být _____________, jen tehdy mohou být vědomosti,
které si žák odnese ze školy, _________________.
a) aktivní – soustředěné
c) spokojený - dobré
b) přítomný – vyrovnané
d) soustředěný - ucelené
10. Přiřaďte k sobě protikladná vyjádření (VZOR: 5 E):
1. Má peněz jako želez.
2. Zůstal jako zkamenělý.
3. Sedí jako hromádka neštěstí.
4. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
________
________
A – Vyskočil jako uštknutý.
B – Líná pusa holé neštěstí.
C – Je chudý jako kostelní myš.
D – Byl v sedmém nebi.
________
_________
11. K daným začátkům trojice slov doplňte stejnou skupinu písmen tak, aby vznikla
podstatná jména:
a) ka - - ko - - zvo - - -
b) ma - - - s - - - do - - - -
Matematika
1.
a) Vypočítej a výsledek zapiš v uvedených jednotkách :
24 000 cm + 0,5 km – 1 500 dm = ………m
1
1
b) O kolik je větší - z čísla 390 než - z čísla 96
3
2
c) Od součtu čísel 144 a 18 odečti jejich podíl
1
d) Napiš kolik hodin je - dne
6
e) O kolik je větší největší pěticiferné číslo než nejmenší trojciferné číslo?
f ) Doplň chybějící číslo x tak, aby platila rovnost
60 = 100 + 100 : 5 – 100 : 10 – x
2.
Vstupné na fotbalové utkání stojí 150 Kč. Kdyby bylo utkání vyprodáno, byla by celková tržba 375 000 Kč.
Kolik vstupenek je ještě volných, jestliže se zatím prodaly vstupenky za 195 000 Kč ?
3.
Zaplať částku 1050 Kč stejným počtem stokorunových a padesátikorunových bankovek. Kolik jich budeš
potřebovat?
31
4.
Podél cesty je vysázeno 8 stromů, které jsou od sebe stejně vzdáleny. Vzdálenost mezi prvním a třetím je
24 metrů. Jaká je vzdálenost mezi prvním a posledním stromem?
5.
Narýsuj přímku p a vyznač na ní dva body V a A vzdálené 8 cm. Bodem V veď kolmici k přímce p a označ ji k.
Na přímce k vyznač bod B, který je vzdálený 6 cm od bodu V. Spoj body A a B. Vyznač střed úsečky AB a označ
jej M. Bodem M veď kolmice k přímkám AV a VB. Označ vzniklé průsečíky R a S. Jak se nazývá obrazec RMSV?
Změř potřebné údaje a vypočítej obvod tohoto obrazce.
Přijímací zkoušky – čtyřletý studijní obor
Český jazyk (1. kolo)
Diktát:
Pokus o portrét přítele
V Praze žije přes milion lidí, které bych tu nechtěl vyjmenovávat. Z toho dle telefonní knihy nejméně jeden
Vaculík, dva Vaculkové, čtyři Vaculové a dvaatřicet Vaculíků. Hle, jakou má to moravské símě u nás pohyblivost.
Ludvík je mezi nimi na dvacátém čtvrtém místě. Ostatní lidé se dělí na ty, kdo mají Vaculíka rádi, a ty, co by ho
nejraději trhli mezi dveřmi. Já patřím k oběma skupinám.
Je leccos, zač ho člověk musí mít rád, i kdyby ho právě chtěl trhnout mezi dveřmi. Vaculík, aby byl spisovatel,
snad ani psát nemusí. Na co sáhne, kolem čeho projde, vše se mění v literaturu. On i ministru vnitra napíše
tak pěkně, že by to mohlo jít rovnou na kov, kdyby nemuselo napřed do Ruzyně. Čeština byla schopný jazyk
už od Nerudy, Čapek jí dal čichnout k člověčině, Vančura vrátil do oběhu kopy slov, která už dávno neplatila.
A Ludvík Vaculík? Ten s ní právě nedělal nic, a to tak rafinovaně, že si jeho čeština žije svobodně a přirozeně
jako zvíře.
Pavel Kohout, 1976, upraveno
Pokyn: číslovky psát slovy/slovem
Text k úkolům 1 – 5
Takový člověk který pohrdá učením a uměním ale ostatní poučuje je jako šička jež neumí šít.
1. Doplňte správně interpunkci
2. Určete počet vět v souvětí
…………..
3. Vypište ze souvětí hlavní větu/věty
…………………………………………………………………………………………
4. Vypište ze souvětí 2. větu vedlejší a určete její druh
………………………………………………………………………………………….
5. V poslední větě souvětí určete základní skladební dvojici (vypište)
………………………………………………………………………………………….
32
6. Určete vybrané slovní druhy z níže uvedené věty
Je známo, že dojmy z dětství mají velký vliv na celý lidský život.
a) že
…………………………
c) je
………………………..
b) celý
…………………………
d) dětství ………………………..
7. Doplňte náležité tvary číslovek a zájmen:
a) Jen (2) studentům se podařilo splnit úkol.
b) Uprostřed pokoje stál stůl se (4) židlemi.
c) O (já) se nikdo nestaral.
d) Viděl (ona) včera před domem.
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
8. Vypište kořeny ze spojení slov: záměrná souvislost
……………, ……………
9. V příponové části vypište koncovky:
snadnějších …………………………….
sestřina
…………………………….
10. Podtrhněte správný výraz v závorce:
V Japonsku a Číně nastal bouřlivý (vývoj, rozvoj) automobilismu.
11. Nahraďte vyznačené slovo vhodnějším výrazem:
Mnozí lidé si neumějí vybavit své problémy sami.
……………………….
12. Doplňte následující přísloví či rčení
a) Nouze naučila ....................... housti.
b) Pozdě ........................... honit.
13. Uveďte synonyma k následujícím slovům
a) adaptovat – ........................................ b) adoptovat – ........................................
c) rázný –
........................................ d) rázovitý – ........................................
14. Slovo vinice užijte v krátkých větách ve dvou různých významech
a) ..........................................................................................................
b) ..........................................................................................................
15. K následujícím rčením přiřaďte vlastnosti, napište správné písmeno:
1. má obě ruce levé
.........
2. jedl vtipnou kaši
.........
3. má horkou krev
.........
4. čerti s ním šijí
.........
5. je všemi mastmi mazaný
.........
6. má zlaté ruce
.........
7. pro krejcar by si nechal vrtat koleno .........
Vlastnosti: a) vychytralý b) lakomý c) vznětlivý d) nepokojný e) vtipný f ) nešikovný g) šikovný
33
16. Ke každé charakteristice vyberte správný termín (přiřaďte odpovídající písmeno):
1. Pravidelné opakování na konci slok
.........
2. Základní literární druh založený na dialogu a jevištním provedení .........
3. Základní stavební jednotka, jeden řádek básně
.........
4. Záznam událostí, jak šly za sebou
.........
5. Zesílená ironie, jízlivý posměšek
.........
6. Velká epická skladba psaná prózou
.........
Nabídka: a) kronika, b) epos, c) refrén, d) román, e) sarkasmus, f ) rým, g) anafora, h) verš, i) drama, j) lyrika,
k) poezie, l) personifikace
Český jazyk (2. kolo)
Diktát
Báječná léta pod psa
Jakmile zhruba po půlhodině vyšli znovu na ulici, zpozoroval Kvido, že dědečkova chůze je podivně nejistá.
Věděl už, co to znamená, ale snažil se zdvořile předstírat, že si ničeho nevšiml, a začal mu vyprávět o komických
obtížích s přejmenováním TJ Dynama Praha na dnešní Slavii, jak o tom kdysi slyšel vyprávět Pavla Kohouta
v divadelním klubu.
„O tom svazákovi,“ řekl dědeček s nezměrným pohrdáním, „ mi radši nemluv.“
Ke Kvidovu nemalému překvapení je v bytě v ulici Ve Smečkách čekala kromě babičky Věry už celá kompletní
rodina. Bylo až neuvěřitelné, jak se do toho těsného prostůrku dokázali všichni vejít, dokonce se i rozesadit, byť
třeba jako v případě Kvidova otce na koši se špinavým prádlem. Dědeček Jiří i Kvidova matka kouřili a místnost
byla plná šedomodrého dýmu.
„Byli pařit,“ řekla Kvidova matka hlasem servírky Heleny.
Michal Viewegh, Báječná léta pod psa, 1992
Text k úkolům 1 – 5
Nora vše pochopí a když vyjde najevo že se má vše navrátit do starých kolejí odmítne se vrátit a opouští manžela i děti.
1. Doplňte správně interpunkci
2. Určete počet vět v souvětí
3. Vypište ze souvětí hlavní větu/věty
…………………………………………………………………………………….
4. Vypište ze souvětí 2. větu vedlejší a urči její druh:
………………………………………………………………………………………
5. V poslední větě souvětí určete základní skladební dvojici (vypište)
………………………………………………………………………………………
6. U slovesa zdokonalil jsem se určete
a) čas
…………………………….
b) způsob …………………………….
34
c) vid
d) slovesný rod
…………………………….
…………………………….
7. Které z následujících sloves je nedokonavé? (Zvolené zakroužkujte.)
a) organizovat
b) rozvézt
c) přikrýt
d) dopéci
8. Která z následujících skupin slov se nedá stupňovat? (Zvolené zakroužkujte.)
a) hezký, dlouhý, snadný, všestranný
b) klidný, úzký, kajícný, dobrý
c) milý, hospodárný, těžký, malátný
d) pracující, medvědí, zpívající, psí
9. Ve které z následujících vět jsou všechna slova ohebná? (Zvolené zakroužkujte.)
a) Karel Čapek byl Masarykovým spolupracovníkem.
b) Velitelovými povinnostmi jsou i noční kontroly stráží.
c) Budou tak laskaví a vyhoví jeho prosbám.
d) Sešly se u Staňkovy zahrady.
10. Vypište kořeny ze spojení slov:
ospravedlnit počínání - ……………, ……………
11. V příponové části vypište koncovky:
drobnějšímu ……………………….
sousedčiným ……………………….
12. Vyberte a podtrhněte správný výraz v závorce:
Rozvinutá letecká doprava (způsobuje, umožňuje) rychlý styk s cizinou.
13. Nahraďte vyznačené slovo vhodnějším výrazem:
Hrstka obránců města vedla statečný odpor. …………………………………………..
14. Slova cizího původu nahraďte slovy domácího původu:
a) Návrh nelze realizovat.
b) Toto řešení považuji za definitivní.
......................................
.................................
15. Napište dvě přísloví nebo rčení, v nichž bude slovo oko:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
16. V následující větě jsou dvě prázdná místa, která značí, že je v ní něco vynecháno.
Zakroužkujte z pětice variant dvojici, která se nejlépe hodí do věty jako celku.
Mravní tápání naší doby ................. ze skutečnosti, že na muže a ženy už nepůsobí
starší ................... a zásady zdůrazňující poctivost.
a) pramení – jevy b) počíná – činitelé c) tkví – lidé d) vyvěrá – hodnoty e) zaznívá – normy
17. Do skupiny uvedených slovních spojení nepatří obrat. (Zakroužkujte.)
a) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
c) Únor bílý, pole sílí.
b) Studený máj, v stodole ráj.
d) V máji nesmí oschnout pastýřovi hůl.
35
18. Ke každé charakteristice vyberte správný termín. (Přiřaďte odpovídající písmeno.)
1. literární žánr a zároveň publicistický útvar, který podává autentický obraz
skutečnosti prostřednictvím dokumentárních faktů a svědectví
2. žánr umělecké kritiky, informace o díle a jeho hodnocení
3. dílo, které se vysmívá nedostatkům společnosti
4. rytmický, intonační a významový celek složený z několika veršů
5. básnictví, literatura psaná veršem
6. krátká satirická báseň s vyhrocenou pointou
................
................
................
................
................
................
................
Nabídka: a) strofa, b) recenze, c) epika, d) rým, e) reportáž, f ) replika, g) poezie, h) epilog, i) epitaf, j) epigram,
k) román, l) satira
Matematika (1. kolo)
1. Vypočítejte:
( 38- 56- ) : ( 127- + 2( 23- 18- )(
2
3. 1
- - + 24 2
2 5
6 -4
=
2. Upravte a určete podmínky:
a
4
+ 2 4b ab-2b2
a -2ab
a -2b
=
4b a
4- - - a b
3. Řeš rovnici a proveď zkoušku:
x+3
3
- 2 . (x - 3) = - .
8
2
( 82- x ) =
4.
Knihovník měl měsíční plat 12 000 Kč. Během roku mu byl plat zvýšen o 10 %, takže obdržel za 12 měsíců
celkem 153 600 Kč. Kolik měsíců pobíral vyšší plat?
5.
Délky stran obdélníku jsou v poměru 5 : 9 a obvod obdélníku je 56 cm. Vypočti délku úhlopříčky. Výsledek
zaokrouhli na jedno desetinné místo.
6.
Sestrojte lichoběžník ABCD (AB| |CD), je-li dáno:
|AB| = 9 cm, |AD| = 4,5 cm, v = 3,5 cm, | ACB| = 900. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte
konstrukci a určete počet řešení.
36
Matematika (2. kolo)
1. Vypočítejte:
(0,1: 25- + 65- .( 13- 12-)(:(141- 213- ) =
72
: 0,1
72 - 32
2. Upravte a určete podmínky:
3. Řeš rovnici a proveď zkoušku:
( a +b ab 2
((
(
a
b
2 + a
: - -2+ - =
b
a
a + b b2 + ab
x 1
3.(x - 1) - = 2- .
2
(2x - 1) - 5 . - + 3
6 2
4
(
(
4.
Ondra se rozhodl, že si za jeden rok našetří na nové kolo, které stojí 10 700 Kč. Každý měsíc si uložil částku
900 Kč. Po několika měsících začal ukládat částku o 10 % nižší. Na konci roku zjistil, že mu chybí 260 Kč. Kolik
měsíců ukládal nižší částku?
5.
Délky stran obdélníku jsou v poměru 8 : 3 a obvod obdélníku je 66 cm. Vypočti délku úhlopříčky. Výsledek
zaokrouhli na jedno desetinné místo.
6.
Sestrojte lichoběžník ABCD (AB| |CD), je-li dáno:
|AB| = 8 cm, |BC| = 3,5 cm, |CD| = 2,5 cm, | ACB| = 900. Proveďte rozbor, zapište postup, proveďte
konstrukci a určete počet řešení.
V. Bendová, 5. G – Průchod (linoryt)
37
Přijatí studenti
do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v osmiletém studijním cyklu
1. G
Balabán Jakub
Dolíhal František
Holpuchová Ivana
Holub Jonáš
Chňoupková Adriana
Jonášová Adéla
Kaška Ondřej
Kolářová Michaela
Konečná Tereza
Kostka Marek
Krčálová Aneta
Kubová Tereza
Kucharský Adam
Langová Veronika
Machátová Anna
Nekulová Markéta
Pešl Martin
Plocek Tomáš
Prváková Michaela
Ritter Richard John
Robotková Martina
Rybníček Patrik
Slouka Michal
Svoboda David
Tormová Marie
Tůmová Klára
Veleba Michal
Větrovský Marek
Vidláková Jana
Zemánková Tereza
do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium ve čtyřletém studijním cyklu
1. A
1. B
1. C
Benda Petr
Bobková Lucie
Brabcová Magdalena
Bulvová Michaela
Bureš Jan
Donutil Jan
Došek Tomáš
Fejta Josef
Chloupková Soňa
Kašpárková Lucie
Kolařík Miroslav
Konečný Jan
Korčeková Kamila
Kovář Roman
Kučerová Pavlína
Mašková Katrin
Mašová Gabriela
Moldovan Liliya
Neveselý Michal
Nováček Jakub
Palánová Lenka
Pospíchal Radim
Pospíchalová Alžběta
Sklenářová Nikola
Svoboda David
Špačková Kateřina
Švédová Martina
Vejmelková Klára
Velcová Kristýna
Vlčková Lucie
Dočekalová Petra
Dufková Nikola
Hájková Erika
Halačka Karel
Havlík Martin
Illková Renáta
Jarolímek Ivo
Jelínková Šárka
Julinová Daniela
Keselica Vojtěch
Martiš Tomáš
Mašterová Vendula
Matoušková Věra
Mičková Kateřina
Mirovský Jiří
Nahodil Zdeněk
Nováková Anna
Nováková Karolína
Palánová Martina
Pánková Sabina
Patiy Jurij
Pešková Lucie
Pevná Daniela
Piálková Nikola
Polák Michal
Polomská Anna
Svoboda David
Uttendorfská Michaela
Vrbka Pavel
Žákovská Iveta
Běhounková Michaela
Čechová Lucie
Dolníček Pavel
Donoval Miroslav
Frýbortová Kristýna
Hanák Patrik
Kotačka David
Kotrbová Monika
Křepelová Karolína
Lampíř Vojtěch
Mahelová Leona
Matoušková Magdaléna
Mertl Jakub
Mikeš Patrik
Mojžišová Zuzana
Nevrzalová Alena
Nováčková Klára
Odehnalová Barbora
Pecková Nikola
2Pejchalová Kateřina
Pohořelický Jan
Roubcová Zuzana
Sojková Hana
Stoklas David
Štrbák Daniel
Trnková Kristýna
Trojanová Kateřina
Valovičová Petra
Zicho Michal
Zíková Pavla
38
Kalendárium 2009 / 2010
1. pololetí
Září
1.
1.
2. – 4.
4. – 13.
7. – 9.
8. – 10.
11.
15.
16.
22. – 24.
24.
25.
29.
30.
zahájení školního roku
maturitní zkoušky v opravném termínu
adaptační kurz Nesměř, 1. G, C
STK Itálie, 3. A, B, C, 7. G
adaptační kurz Nesměř, 1. A, 1. B
literárně-historická exkurze Praha, 4. C
web chat s HC W, Kapitol
maturitní zkouška 2. termín
zahájení tanečních kurzů, Fórum, 2. A, B, C, 6. G
literárně-historická exkurze Praha, 8. G
OP v atletice, výběr studentů
Sportovní den školy, 1. roč., 1. – 4. G, org. 6. G
Modrá u Velehradu, dějepisná exkurze, 2. G
Všestary, historická exkurze, 1. G
1.
1.
2.
5. – 14.
6.
13.
14.
15. – 16.
15.
19.
21. – 22.
26.
27.
27.
čistička odpadních vod, exkurze 3. G
KK atletiky, dívky
setkání zástupců tříd s vedením školy
Anglie, poznávací zájezd, výběr studentů
Oblastní přebor přespolního běhu, výběr studentů
AIDS, drogy a vztahy, 2. ročníky
audiovizuální pořad o Indonésii
Ek olympiáda, Bystřice nad Pernštejnem
anglické divadelní představení Brno, výběr studentů
filmové představení Něco z Alenky, 1. – 2. ročníky
Didacta
zeměpisná exkurze po Vysočině, 4. A
geologická exkurze Moravský kras, 4. G
čestné dárcovství krve, 4. B
Říjen
Listopad
2.
4.
6.
6.
9.
9.
9.
11.
12.
12.
12.
13.
13.
16.
18.
18.
19.
19.
19.
20.
23.
24.
26.
26.
26.
26.
prezentace studia Bakalář, 4. ročník
exkurze do knihovny, 5. G
preventivní program, 1. G, 2. G
Planetárium, Brno, 3.G
koncert pěveckých sborů z Běloruska, 1. – 4. G, 1. –2. roč.
volejbalový turnaj dívek, O košík plný jablek
okresní kolo v plavání, 1. – 4. G
okresní kolo v plavání
preventivní program, 3. G, 4. G
setkání zástupců tříd s vedením školy
okresní kolo ve florbalu, mladší žáci
preventivní program, 1. A, 1. B
okresní kolo MO Jihlava
Střípky z aplikací matematiky, přednáška pro zájemce
návštěva žáků ze ZŠ Kpt. Jaroše v 2. – 4. G
krajské kolo v plavání, Žďár nad Sázavou
poskytování 1. pomoci, 7. G, 3. C
třídní schůzky s rodiči
krajské kolo ve stolním tenisu, Hrotovice
poskytování 1. pomoci, 3. A, 3. B
filmové představení Ucho, 3. – 4. ročníky
okresní kolo ve volejbalu dívek a chlapců
školní kolo olympiády z ČJ, 3. G, 4. G
preventivní program, 1. C
astronomická olympiáda, 1. – 5. G, 1. ročníky, zájemci
krajské kolo ve stolním tenise, Hrotovice
39
27.
28.
30.
školní kolo olympiády z ČJ, 1. – 4. ročníky
stužkovací večírek, 4. C
školní kolo dějepisné olympiády, 3. G, 4. G
Prosinec
1.
1. – 3.
1.
2.
3. – 5.
4.
5.
7.
8. – 10.
8.
9.
12.
14.
16.
16.
16.
16.
19.
22.
exkurze do městské knihovny, 2. G
literárně-historická exkurze Praha, 4. A
školní kolo matematické olympiády, 3. – 4. ročník
exkurze do městské knihovny 3. G
celostátní finále ve stolním tenise, Kostelec nad Orlicí
Premium Bohemia 2009, Sychrov
stužkovací večírek, 8. G
setkání zástupců tříd s vedením školy
literárně-historická exkurze Praha, 4. B
turnaj ve volejbalu, Dačice, dívky
fyzikální olympiáda, 1. ročníky
stužkovací večírek, 4. A
filmové představení René, 1. – 2. ročník
návštěva Dětského domova v Náměšti nad Oslavou
dětská opera Červená Karkulka, Kamenný sál
OK ve florbalu výběr
beseda s pí Urbanovou, pamětnicí z Třebíče
stužkovací večírek, 4. B
vysílání studentského studia,
vánoční program Studenti studentům v tělocvičně
Leden
4. – 10.
7.
8.
8.
10. – 16.
14.
16. – 22.
18.
19.
20.
21.
21.
25.
26.
26.
27.
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 2. G
školní kolo olympiády z ruského jazyka
školní kolo olympiády z německého jazyka
XIX. reprezentační ples gymnazijní matice
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 5. G
Den otevřených dveří
15:00 informační schůzka pro rodiče v tělocvičně (8leté studium)
16:30 informační schůzka pro rodiče v tělocvičně (4leté studium)
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. C
filmové představení Valkýra, 3. – 4. ročník
přednáška Ing. Drábové, Pasáž, výběr studentů
školní kolo olympiády z francouzského jazyka
školní kolo MO, 1. – 2. ročník, 4. G
okresní kolo ChO
školní kolo olympiády z AJ, 3. G, 4. G
školní kolo olympiády z AJ, 1. G, 2. G
okresní kolo dějepisné olympiády
OK matematické olympiády, 4. G
2. pololetí
Únor
3.
8. – 12.
15.
15. – 21.
17.
18.
18.
18.
18.
18.
21. – 27.
23.
24. – 27.
25.
25.
26.
40
exkurze do JE Dukovany, PVE Dalešice
jarní prázdniny
filmové představení Rozmarné léto, 3. G, 4. G, 3. ročníky
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. A
sjezdové lyžování středních škol, Velké Meziříčí
preventivní program, 1. G
preventivní program, 2. G
okresní kolo olympiády v NJ, OA Třebíč
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, OA Třebíč
krajské kolo olympiády v ruském jazyce
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. B
sjezdové lyžování středních škol, Číchov
lyžařský výcvikový kurz na běžkách, Šumava, výběr studentů
Pythagoriáda, 1., 2. G
preventivní program, 1. A
krajské kolo olympiády v německém jazyce
Březen
5.
5.
6.
9.
9.
10.
10.
11.
15.
15.
15.
15.
16.
17.
17.
17.
17.
18.
24.
26.
30.
31.
31.
školní kolo zeměpisné olympiády, 1. – 4. ročník
preventivní program, 1. B
krajské kolo olympiády v anglickém jazyce
Terezín, 4. G
okresní kolo recitace, mladší žáci
okresní kolo recitace, starší kategorie
přípravný kurz z českého jazyka pro žáky 9. tříd
basketbal, dívky
preventivní program, 3. G
preventivní program, 4. G
S tebou o tobě, 1. ročníky, 1. G, dívky
okresní kolo olympiády z českého jazyka
regionální soutěž Kraje Vysočina
přípravný kurz z matematiky pro žáky 9. tříd
basketbal, chlapci
Afganistán trochu jinak, přednáška T. Drápala
okresní kolo zeměpisné olympiády
krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
přípravný kurz z českého jazyka pro žáky 9. tříd
krajské kolo chemické olympiády, mladší žáci
krajské kolo matematické olympiády, kat. B, C
okresní kolo fyzikální olympiády
přípravný kurz z matematiky pro žáky 9. tříd
6.
7.
7.
7.
8.
9.
14.
15.
15.
19.
21.
22.
23.
28.
29.
turnaj Studentského parlamentu ve florbalu, přehazované
písemná maturitní práce z českého jazyka
naučná stezka, Bažantnice, 3. G
přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd
turnaj ve volejbalu, dívky
krajské kolo chemické olympiády, Jihlava
ústřední kolo olympiády ve francouzském jazyce, Praha
filmové představení Katka, 2. – 3. ročníky
třídní schůzky s rodiči
exkurze Brno, Francouzská aliance, sem. 3. ročníku
Jihlava, pivovar, exkurze, 3. A
1. termín přijímacích zkoušek
2. termín přijímacích zkoušek
Jihlava, pivovar, exkurze, 3. B
krajské kolo Středoškolské odborné činnosti
Duben
Květen
3. – 7.
3.
3.
4.
6.
6.
6.
6. – 8.
7.
10. – 13.
12.
14.
17.
17.
17.
18. – 20.
19.
25. – 27.
28.
předmaturitní příprava 4. ročníků
preventivní program, 3. G
preventivní program, 4. G
ESKO-T, exkurze, 2. A
preventivní program, 1. A
preventivní program, 1. B
ESKO-T, exkurze, 6. G
celostátní kolo zeměpisné olympiády
ESKO-T, exkurze, 2. C
maturitní zkoušky 4. ročníků
jazzový koncert, 1. – 2. ročník
slavnostní vyřazení absolventů, Zadní synagoga
preventivní program, 1. G
preventivní program, 2. G
ESKO-T, exkurze, 2. B
literárně-historická a biologická exkurze, vých. Čechy, 2. B, 2. C
literární exkurze Kralice n. Osl., Žďár n. Osl., Zelená hora, 1. B
literárně-historická a biologická exkurze, vých. Čechy, 2. A, 6. G
biologická exkurze Budišov a daňčí obora Náměšť, 3. G
41
Červen
1.
2. – 4.
9.
10.
11.
16.
17.
17.
21. – 22.
23.
23.
23.
24.
25.
28.
29.
30.
naučná stezka, Bažantnice, výběr studentů
zeměpisně-biologická exkurze, 1. A
Technické muzeum Brno, 2. A, 2. B, 2. C
setkání zástupců tříd s vedením školy
ZOO Jihlava, 2. G
literární exkurze do Polné, 3. G
Třebíčsko, regionální literatura, 3. A
čestné dárcovství krve, 3. C
volejbalové soustředění, Litohoř
exkurze do pivovaru v Jihlavě, výběr studentů
literární exkurze Kralice n. Osl., Žďár n. Osl., Zelená hora, 1. A
zeměpisná vycházka do okolí Třebíče, 6. G
Talent Vysočiny, Žďár nad Sázavou
exkurze, výlety
exkurze, výlety
Netradiční sportovní den, org. 7. G
ukončení 2. pololetí
Kalendář plánovaných akcí na školní rok 2010 / 2011
1. pololetí
1. září – 28. ledna
1. září
6. – 8. září
8. – 10. září
6. – 10. září
7. – 9. září
8. září
20. září
21. – 23. září
září
září
září – říjen
září – listopad
září – leden
11. – 14. října
15. října
20. – 21. října
27. – 29. října
říjen
říjen
říjen – duben
říjen – červen
9. – 11. listopadu
15. listopadu
25. listopad
30. listopadu –
2. prosince
listopad
listopad
říjen – listopad
listopad
prosinec
prosinec
23. prosince –
2. ledna
42
zahájení školního roku
adaptační kurz Nesměř, 1. A, 1. B
adaptační kurz Nesměř,1. C, 1. G
STK Horní Poříčí, 3. A, 3. B, 3. C, 7. G
literárně-historická exkurze Praha, 8. G
zahájení tanečních kurzů 2. ročníků
Sportovní den 1. ročníků, 1. G – 5. G
literárně-historická exkurze Praha, 4. B
Modrá u Velehradu, 2. G, archeologická exkurze
Všestary – historická exkurze, 1. G
elektrárna Dalešice, Dukovany, 5. G
studijní pobyt v Anglii, zájemci
divadelní představení v angličtině
maturitní generálka, 4. ročníky
zeměpisný výukový program, 3. G, 4. G
Didacta, veletrh vzdělávání středních škol
podzimní prázdniny
geolog.-geografická exkurze, Moravský kras, 4. G
čistírna odpadních vod (3hodinová exkurze), 3. G
zeměpisná exkurze Třebíčsko, seminář
zeměpisná exkurze Třebíčsko, 2. G
literárně-historická exkurze Praha, 4. A
Biásek Předčítač, 1. a 2. ročníky
třídní schůzky s rodiči
literárně-historická exkurze Praha, 4. C
literárně-historická exkurze Praha, 4. A
Planetárium Brno, 3. G
zeměpisná exkurze Vysočina, 4. ročníky, 8. G
VÚ obratlovců Studenec, sem. biologie 3. ročník
předvánoční Vídeň, zájezd, zájemci
anglické divadlo, Brno, výběr studentů
vánoční prázdniny
3. ledna 2011
(pondělí)
3. – 9. ledna
28. ledna
9. – 15. ledna
13. ledna
15. – 21. ledna
31. ledna
zahájení výuky
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 5. G
ples GM
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. C
Den otevřených dveří
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. B
ukončení 1. pololetí
2. pololetí
1. února – 30. června
4. února
14. února
21. – 25. února
6. – 12. února
12. – 18. února
únor
2. – 5. března
22. března
březen
březen
březen – květen
březen – květen
březen – květen
březen – květen
březen – květen
14. dubna
21. - 22. dubna
26. – 27. dubna
duben
duben – květen
16. – 20. května
23. května - 3. června
květen
květen
květen
květen
květen – červen
květen – červen
květen – červen
květen – červen
20. června
červen
červen
červen
červen
červen
červen
září – červen
září – červen
září – červen
září – červen
29. června
30. června
pololetní prázdniny
Biásek Kawasakiho růže, 3. a 4. ročníky
jarní prázdniny
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 2. G
lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. A
Technické muzeum Brno, 2. ročníky
Šumava, běžky, výběr studentů
Terezín, 4. G
elektrárna Dalešice, Dukovany, 4. G
úpravna vody JmVAK, 1. ročníky, 5. G, 4. A
Znojemsko – historie, exkurze 3. G
poznávací zájezd Salzburg, zájemci
Mauthausen, zájemci
Semmering, jazykově poznávací pobyt, 6. G a výběr
Francie, jazykově poznávací pobyt
třídní schůzky s rodiči
velikonoční prázdniny
přijímací zkoušky žáků ZŠ do gymnázia
SOČ, krajské kolo
elektrárna Dalešice, Dukovany, 3. ročníky, 7. G
předmaturitní příprava 4. ročníků
maturitní zkoušky 4. ročníků
skládka Petrůvky, 2. ročníky, 6. G
terénní cvičení Pálava, sem. biologie
terénní zoologické cvičení, 1. G
literárně-historická exkurze, vých. Čechy, 2. roč.
regionální kultura a literatura, 1. ročník
terénní cvičení z biologie, 1. ročník, 5. G
třídenní zeměpisná exkurze západní Čechy, 5. G a zájemci
regionální kultura a literatura, 3. ročník
slavnostní vyřazení absolventů
Petrohrad, Moskva – jazykově poznávací zájezd
ZOO Jihlava, 2. G
Antropos nebo Budišov, daňčí obora Kralice – Náměšť, 3. G
zeměpisně-biologická exkurze, 2. A a zájemci
pivovar Jihlava, 3. ročníky, 7. G
Dačicko, Slavonicko, literárně-historická exkurze, 2. ročník
divadelní představení Jihlava, Brno, výběr studentů
účast na sportovních, literárních, výtvarných soutěžích, olympiádách, SOČ a dalších aktuálně
vyhlašovaných aktivitách
účast na dvou hudebních akcích
tematické výstavy dle aktuálních možností
netradiční Sportovní den
ukončení 2. pololetí
43
Zpráva o hospodaření školy v kalendářním roce 2009
Dáša Vospělová
Hospodaření Gymnázia Třebíč v roce 2009
Ukazatel
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
z toho: příjmy z pronájmu majetku
příděl z rezervního fondu
příděl z investičního fondu /FRIM/
dary, příspěvky
Tržby z prodeje majetku
z toho: tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Dotace – provozní výdaje
Výnosy celkem - provoz
Spotřeba materiálu
z toho: nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
Spotřeba energie
Služby
z toho: opravy a udržování
nájemné
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
z toho: odpisy dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Náklady celkem - provoz
Hospodářský výsledek
Dotace ze státního rozpočtu
Spotřeba materiálu
z toho učebnice, školní potřeby
knihy, učební pomůcky
Služby
z toho: školení a vzdělávání
cestovné
ostatní
Osobní náklady
z toho: mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
soc. a zdrav. pojištění
FKSP
vyhl. č. 125/1993
ochranné pomůcky
ostatní
Ostatní náklady
Náklady celkem – přímé a ostatní výdaje
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek CELKEM
44
Hlavní činnost v tis. Kč
100
566
243
69
201
53
0
0
3 971
4 637
429
117
1929
1 573
363
90
0
108
574
574
0
4 613
24
23 717
307
30
277
126
8
106
12
23 284
17 138
16 528
610
5 707
331
71
7
30
0
23 717
0
24
Rozpis řádku „dotace – provozní výdaje“
Dotace na provoz z KÚ Vysočina
ICT
Dotace od MÚ Třebíč na adaptační kurz
Celkem
Rozpis řádku „dotace ze státního rozpočtu“
Dotace na úhradu přímých nákladů z MŠMT transf. KÚ
Účelová dotace „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogogických pracovníků“
Hustota a specifika
Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
Celkem
3 861 000,00 Kč
79 500,00 Kč
30 000,00 Kč
3 970 500,00 Kč
22 622 000,00 Kč
912 000,00 Kč
69 000,00 Kč
114 000,00 Kč
23 717 000,00 Kč
Sponzorské finanční a věcné dary obdrželo Gymnázium Třebíč od těchto partnerů: Cestovní kancelář Porta Optima Brno,
Ing. Ladislav Jarý CK Victoria Brno, Nadace ČEZ Praha. Finanční dary z cestovních kaceláří byly použity na zahraniční
cestovné pedagogických pracovníků, dar Nadace ČEZ Praha byl použit na zakoupení učební pomůcky GAMABETA
do sbírky fyziky.
Výnosem školy byly příjmy z pronajímaného služebního bytu, tělocvičny, místa za nápojový automat, podnájemní smlouvy
s firmou Vodafone za instalované antény na budově školy a z reklamy a propagace „Skupiny ČEZ“.
Hospodaření bylo uzavřeno ke dni 31. 12. 2009. Ministerstvo financí ČR udělilo dne 18. 2. 2010 Kraji Vysočina
souhlas s celorepublikovým zpracováním.
J. Němec, 5. G – Krypta (linoryt)
45
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Přehled prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku 2009 / 2010
Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor – ŠVP)
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Průměrná
absence
Celková
absence
Neomluvená absence
Průměrný
prospěch
29
8
21
0
0
42,3
1227
0
1,69
29
17
12
0
0
41,4
1201
0
1,43
3. G
29
15
14
0
0
43,4
1258
0
1,65
5. G
30
13
17
0
0
34,2
1027
0
1,49
Celková
absence
Nemluvená
absence
Průměrný
prospěch
Třída
Žáků
1. G
2. G
Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor – ŠVP)
Žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Průměrná
absence
1. A
30
5
25
0
0
30,3
910
0
1,78
1. B
30
7
23
0
0
49,2
1476
0
1,83
1. C
30
10
19
1
0
33,3
999
0
1,79
Průměrná
absence
Celková
absence
Neomluvená absence
Průměrný
prospěch
Třída
Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium (osmiletý obor)
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Třída
Žáků
4. G
30
8
22
0
0
33,9
1017
0
1,71
6. G
28
10
18
0
0
46,2
1294
0
1,75
7. G
27
9
17
1
0
49,4
1333
0
1,87
8. G
28
6
21
1
0
75,2
2106
0
1,96
Průměrná
absence
Celková
absence
Neomluvená absence
Průměrný
prospěch
Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium (čtyřletý obor)
Třída
46
Žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
2. A
30
4
24
2
0
51,0
1530
0
2,02
2. B
29
4
22
3
0
41,5
1203
0
2,03
1,92
2. C
31
5
26
0
0
45,5
1410
0
3. A
30
3
26
1
0
77,5
2324
0
2,15
3. B
31
5
25
1
0
67,6
2096
0
1,92
2,06
3. C
28
4
23
1
0
48,0
1344
0
4. A
32
2
28
2
0
70,1
2243
0
2,19
4. B
30
3
26
1
0
52,2
1565
0
2,05
4. C
33
3
27
3
0
58,0
1913
0
2,08
Přehled prospěchu žáků za 2. pololetí školního roku 2009 / 2010
Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor – ŠVP)
Třída
Žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Průměrná
absence
Celková
absence
Neomluvená absence
Průměrný
prospěch
1. G
29
12
17
0
0
36,7
1063
0
1,61
2. G
29
16
13
0
0
38,5
1117
0
1,47
3. G
29
14
15
0
0
50,0
1449
0
1,62
5. G
30
17
13
0
0
44,9
1348
0
1,46
Celková
absence
Nemluvená
absence
Průměrný
prospěch
Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor – ŠVP)
Třída
Žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Průměrná
absence
1. A
30
7
23
0
0
23,0
689
0
1,83
1. B
31
5
25
0
1
63,3
1962
0
1,95
1. C
30
8
21
1
0
45,2
1357
0
1,84
Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium (osmiletý obor)
Třída
Žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Průměrná
absence
Celková
absence
Neomluvená absence
Průměrný
prospěch
4. G
30
11
19
0
0
51,9
1556
0
1,62
6. G
28
11
15
1
1
62,7
1755
0
1,74
7. G
27
10
17
0
0
62,1
1677
0
1,82
8. G
28
6
22
0
0
41,8
1169
0
1,90
Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium (čtyřletý obor)
Třída
Žáků
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Průměrná
absence
Celková
absence
Neomluvená absence
Průměrný
prospěch
2. A
30
6
22
1
1
49,2
1476
0
1,91
2. B
29
5
24
0
0
53,8
1559
0
2,05
2. C
31
4
27
0
0
58,9
1825
0
1,99
3. A
30
3
25
0
2
75,2
2257
56
2,06
3. B
31
6
22
0
3
74,3
2302
0
1,89
3. C
28
5
22
0
1
80,7
2260
0
2,06
4. A
32
2
29
0
1
42,9
1374
66
2,16
4. B
30
2
28
0
0
38,3
1149
0
2,05
4. C
33
4
29
0
0
43,1
1421
0
2,06
Veškeré údaje platí k 30. 6. 2010.
47
Výsledky studia maturitních tříd v období 2006 – 2010
Studijní průměr 2002 – 2010 G
Třída
2001 – 2009 G
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Maturitní
zkouška
Průměr
bez mat.
zkoušky
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
Český jazyk
1,64
1,79
2,07
1,86
2,15
1,89
2,07
2,14
1,96
1,952
Anglický jazyk
2,00
1,79
2,18
2,29
2,04
2,07
2,04
2,00
1,81
2,024
Francouzský jazyk
1,00
1,00
1,27
1,47
1,63
1,69
1,75
1,69
1,67
1,460
Ruský jazyk
2,00
1,77
2,23
2,08
2,36
2,09
2,50
2,50
1,75
2,142
Občanská výchova – ZSV
1,61
1,50
1,68
1,43
1,52
1,93
2,14
2,39
1,77
1,774
Dějepis
2,14
2,39
2,36
2,32
2,15
2,26
2,17
2,256
Zeměpis
1,82
1,89
1,96
1,75
1,82
1,50
2,00
1,820
Matematika
2,18
2,61
2,68
2,50
2,65
2,63
2,79
2,68
1,50
2,469
Fyzika
2,21
2,11
2,11
2,21
2,41
2,37
2,50
2,18
2,25
2,261
Chemie
1,61
2,04
2,11
2,36
2,30
2,56
1,40
2,054
Biologie
1,93
1,85
2,07
1,75
1,81
2,04
1,89
1,36
1,50
1,800
Estetická výchova
1,10
1,28
1,00
1,00
Tělesná výchova
1,00
1,07
1,00
1,04
1,04
1,00
1,00
1,00
Vyznamenání
9
10
6
9
6
4
6
6
15
8
Prospělo
19
16
22
19
19
22
20
20
12
19
Neprospělo
0
2
0
0
3
2
2
2
1
1
1,633
1,684
1,718
1,649
1,758
1,665
1,654
1,719
1,509
1,685
Předmět
Německý jazyk
Infor. a výpočet. technika
Průměr
1,095
Průměr 2002 – 2010 G
Biologie
Chemie
Český jazyk
5
4
3
Maturitní zkouška 2002 – 2010 G
Anglický jazyk
Německý jazyk
Biologie
Chemie
2
0
Matematika
Občanská výchova – ZSV
Dějepis
48
4
3
Anglický jazyk
Německý jazyk
1
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
Český jazyk
5
2
1
Fyzika
1,019
Fyzika
0
Matematika
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Občanská výchova – ZSV
Zeměpis
Dějepis
Studijní průměr 2006 – 2010 A
Třída
2005 – 2009 A
1. ročník
Předmět
Český jazyk
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Maturitní
zkouška
Průměr
bez mat.
zkoušky
2,47
2,23
2,488
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
2,48
2,23
2,60
2,60
2,47
2,53
2,78
Anglický jazyk
1,81
1,71
1,97
1,93
2,16
2,03
2,03
2,19
1,67
1,944
Německý jazyk
2,00
2,16
2,33
2,23
2,31
1,81
2,13
2,31
1,78
2,118
2,13
2,41
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Občanská výchova – ZSV
1,42
1,26
1,40
1,30
1,25
1,38
Dějepis
2,03
1,90
2,10
2,13
2,31
2,31
Zeměpis
1,61
1,65
2,20
2,20
2,38
Matematika
2,42
2,81
2,30
2,40
2,66
2,75
2,72
Fyzika
2,35
2,39
2,60
2,73
3,06
2,97
Chemie
2,10
2,81
2,67
2,67
2,72
2,81
Biologie
1,55
2,06
1,97
1,63
1,69
2,09
Infor. a výpočet. technika
1,19
1,26
Estetická výchova
1,03
1,10
1,00
1,00
Tělesná výchova
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03
1,00
1,13
1,07
Vyznamenání
7
5
5
4
3
3
2
2
13
5
Prospělo
24
23
25
25
28
28
28
29
17
25
Neprospělo
0
3
0
1
1
1
2
1
1
1
1,769
1,873
1,941
1,928
2,093
2,132
2,169
2,165
2,008
2,009
Průměr
Chemie
Český jazyk
5
4
3
Anglický jazyk
Německý jazyk
Biologie
Chemie
Matematika
Občanská výchova – ZSV
Dějepis
2,161
1,95
2,532
2,69
2,47
1,75
2,557
1,33
2,444
2,09
1,97
1,00
1,783
2,33
1,225
1,033
1,029
Český jazyk
5
4
3
Anglický jazyk
Německý jazyk
1
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
3,00
2,78
2
1
0
2,09
Maturitní zkouška 2006 – 2010 A
2
Fyzika
1,688
2,111
2,50
Průměr 2006 – 2010 A
Biologie
2,64
2,00
Fyzika
0
Matematika
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Občanská výchova – ZSV
Zeměpis
Dějepis
49
Studijní průměr 2006 – 2010 B
Třída
2005 – 2009 B
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Průměr
bez mat.
zkoušky
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
Český jazyk
2,53
2,66
2,28
2,03
2,42
2,10
2,17
2,37
2,57
2,348
Anglický jazyk
2,22
2,38
2,19
2,39
2,55
2,43
2,37
2,17
2,10
2,311
Německý jazyk
2,25
2,25
2,25
2,38
2,50
2,00
2,27
2,00
1,33
2,137
Francouzský jazyk
1,81
1,75
2,00
2,07
2,07
2,33
2,27
2,27
1,25
1,980
1,83
2,40
Předmět
2.
pol.
Maturitní
zkouška
1.
pol.
Ruský jazyk
Občanská výchova – ZSV
1,78
1,38
2,50
1,57
2,03
2,03
Dějepis
2,19
2,16
2,34
2,39
2,06
2,23
Zeměpis
1,97
2,13
2,41
2,26
2,00
1,77
2,00
1,947
3,75
2,446
2,50
2,149
Matematika
2,25
2,06
2,25
2,35
2,48
2,47
2,53
2,43
2,00
2,313
Fyzika
2,38
2,66
2,42
2,65
2,55
2,38
2,53
2,77
1,67
2,446
Chemie
2,34
2,53
2,31
2,55
2,35
2,40
1,67
2,307
Biologie
1,88
1,94
1,88
1,84
1,45
1,87
1,63
1,807
Infor. a výpočet. technika
1,53
1,69
Estetická výchova
1,23
1,16
1,03
1,03
Tělesná výchova
1,97
1,80
1,00
1,610
1,113
1,03
1,10
1,06
1,00
1,11
1,00
1,04
1,00
Vyznamenání
3
2
5
4
2
3
3
2
9
4
Prospělo
29
29
25
25
29
26
26
28
20
26
Neprospělo
Průměr
0
1
2
2
0
2
1
0
1
1
1,954
1,990
1,966
1,887
2,117
2,064
2,047
2,054
2,150
2,025
Průměr 2006 – 2010 B
Biologie
Chemie
Český jazyk
5
4
3
Maturitní zkouška 2006 – 2010 B
Anglický jazyk
Německý jazyk
Biologie
Chemie
2
0
Matematika
Občanská výchova – ZSV
Dějepis
50
4
3
Anglický jazyk
Německý jazyk
1
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
Český jazyk
5
2
1
Fyzika
1,043
Fyzika
0
Matematika
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Občanská výchova – ZSV
Zeměpis
Dějepis
Studijní průměr 2006 – 2010 C
Třída
2005 – 2009 C
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Průměr
bez mat.
zkoušky
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
2.
pol.
1.
pol.
Český jazyk
2,52
2,42
2,17
2,21
2,81
2,61
2,58
2,36
2,06
2,416
Anglický jazyk
2,26
2,52
2,13
1,97
2,13
1,97
2,52
2,12
2,00
2,180
Německý jazyk
2,00
1,88
2,07
2,07
2,13
1,31
1,88
1,94
2,00
1,920
Ruský jazyk
2,13
2,20
1,87
1,87
2,27
2,07
2,13
2,13
2,00
2,074
Občanská výchova – ZSV
1,90
2,00
1,47
1,93
1,87
2,10
2,12
2,18
2,20
1,974
Dějepis
2,97
2,77
2,37
2,43
2,35
2,35
2,00
2,463
Zeměpis
2,16
2,29
1,70
1,47
2,06
1,94
2,13
1,964
Matematika
2,52
2,03
2,10
2,17
2,39
2,23
2,55
2,79
2,44
2,358
Fyzika
2,26
2,19
2,03
2,00
2,16
2,68
2,33
2,24
Chemie
2,23
2,26
2,00
2,07
2,39
2,26
Biologie
1,74
2,19
2,13
1,93
2,23
2,39
Předmět
2.
pol.
Maturitní
zkouška
Francouzský jazyk
1,00
Infor. a výpočet. technika
1,39
1,48
Estetická výchova
1,08
1,23
1,00
1,00
Tělesná výchova
1,00
1,00
1,04
1,03
1,79
2,00
2,50
2,266
1,25
2,066
1,60
2,000
1,435
1,078
1,03
1,00
1,00
1,00
1,013
Vyznamenání
2
3
9
7
4
2
3
4
9
5
Prospělo
29
27
20
22
25
27
27
29
22
25
Neprospělo
0
1
1
1
2
2
3
0
2
1
2,007
2,037
1,781
1,793
2,120
2,093
2,082
2,057
2,114
2,009
Průměr
Průměr 2006 – 2010 C
Biologie
Chemie
Český jazyk
5
4
3
Maturitní zkouška 2006 – 2010 C
Anglický jazyk
Německý jazyk
Biologie
Chemie
2
0
Matematika
Občanská výchova – ZSV
Dějepis
3
Anglický jazyk
Německý jazyk
1
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
4
2
1
Fyzika
Český jazyk
5
Fyzika
0
Matematika
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Občanská výchova – ZSV
Zeměpis
Dějepis
51
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2009 / 2010
Obor 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné – čtyřletý studijní obor
Třída
Žáků
Vyznamenání
4. A
31
13
4. B
30
9
4. C
33
9
17
Průměrný
prospěch
1
Opravná
zkouška
2,008
0
Průměrný
prospěch
3,33
20
1
2,150
0
3,75
22
2
2,114
1
3,50
Prospěli
2. termín
Obor 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné – osmiletý studijní obor
Třída
Žáků
Vyznamenání
Prospěli
Průměrný
prospěch
Opravná
zkouška
2. termín
Průměrný
prospěch
8. G
28
15
12
1
1,813
0
2,50
Veškeré údaje platí ke dni 14. 5. 2010, dni slavnostního předávání maturitních vysvědčení v Zadní synagoze v Třebíči.
Výsledky rozmístění absolventů v roce 2010
Zdeněk Raus, výchovný poradce
4. A
31 absolventů
•
•
4. B
na VŠ podalo přihlášku 31 žáků, z nich bylo přijato 29, tj. 93,5 % ze všech absolventů,
2 absolventi nastoupí na jazykovou školu.
30 absolventů
•
•
4. C
na VŠ podalo přihlášku 30 žáků, z nich bylo přijato 27, tj. 93,3 % ze všech absolventů,
1 absolvent nastoupí na VOŠ, 2 absolventi nastoupí do zaměstnání.
33 absolventů
•
•
8. G
na VŠ podalo přihlášku 33 žáků, z nich bylo přijato 31, tj. 93,9 % ze všech absolventů,
1 absolvent nastoupí na VOŠ, 1 absolvent nastoupí na jazykovou školu.
28 absolventů
•
•
na VŠ podalo přihlášku 28 žáků, z nich bylo přijato 26, tj. 92,9 % ze všech absolventů,
2 absolventi nastoupí na jazykovou školu.
Celkové výsledky školy
•
•
•
ve školním roce 2009 / 2010 absolvovalo celkem 122 žáků,
na vysoké školy bylo přijato 113 absolventů, tj. 92,6 % z celkového počtu,
na VOŠ nastoupili 2 absolventi, 5 nastoupí na jazykovou školu, 2 nastoupí do zaměstnání.
Struktura přijatých podle fakult:
Fakulty
Ekonomické
Technické
Filozofické
Lékařské
Přírodovědecké
Právnické
Pedagogické
Humanitní (sociální)
Veškeré údaje platí k 20. 9. 2010.
52
%
23,0
15,9
10,6
8,8
7,1
6,2
4,4
4,4
Fakulty
Zemědělské
Jaderné a FI
Sportovní
Chemické
Architektura
Umělecké
Policejní akademie a vojenské
%
3,6
3,6
2,7
2,7
1,8
1,8
1,8
Vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2009 / 2010
semináře, školení
termín
listopad
prosinec
únor
1.
P. Benda
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
2.
Z. Berounová
Seminář k FO, Jihlava
Seminář CLIL 2denní, Telč
Seminář CLIL, Jihlava
Seminář CLIL, Chotěboř prosinec
prosinec
leden
duben
červen
3.
R. Blažek
Legislativa, Brno, NIDV Jihlava
Seminář CLIL, Telč
Champagne – Třebíč, Jihlava
NIDV – KROK, lektor,
Brno NIDV – KOAE, lektor, Brno
CERMAT K5, Praha
září, říjen
leden
leden
září – listopad
únor – červen
září – srpen
4.
J. Března
GIS, Nové Město nad Metují
březen
5.
A. Burešová
Studijní pobyt v Anglii, 8denní
Nová maturita z AJ, Třebíč
Seminář CLIL 2denní, Telč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Seminář CLIL, Jihlava
Seminář CLIL, Chotěboř
říjen
prosinec
leden
leden
březen
březen
duben
červen
6.
K. Čermáková
7.
H. Doležalová
Nová maturita z NJ, Jihlava
Nová maturita z NJ, Jihlava
Jazykový kurz NJ, 3denní
prosinec
únor
červen
8.
P. Fiala
Nová maturita – zadavatel, Třebíč
červen
9.
I. Filippiová
Nová maturita – zadavatelka Třebíč
květen
10.
Z. Havelková
Nová maturita z NJ, Jihlava
Nová maturita z NJ, Třebíč
Nová maturita z NJ, Jihlava
Nová maturita z NJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Jihlava
Nová maturita z NJ, Třebíč
březen
březen
březen
duben
duben
květen
11.
J. Helánová
Champagne – Třebíč, Jihlava
Nová maturita z FJ
Seminář FJ, 2 denní, Brno
leden
leden
březen
12.
D. Honsová
Metodika RJ, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
duben
duben
květen
červen
červen
13.
B. Horáček
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
listopad
prosinec
únor
53
14.
15.
L. Chybová
Studijní pobyt v Anglii, 8denní
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
16.
K. Janík
GIS, Nové Město nad Metují
Nová maturita – zadavatel, Třebíč
březen
červen
17.
M. Javorková
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Vykazování žáků se zdrav. postižením, Jihlava
listopad
prosinec
únor
červen
18.
M. Ježek
říjen
prosinec
leden
březen
březen
listopad
listopad
prosinec
únor
březen
19.
P. Jindra
Seminář z D, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
NATO – Anglie, 5denní
20.
M. Kladivová
Podzimní botanický víkend, Lomy u Kunžaku
Nové formy ve výuce, Jihlava
Botanický seminář, 3denní, Hrachov
Nová maturita – zadavatelka, Třebíč
říjen
březen
květen
květen
21.
J. Klusáčková
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Konference AJ, Brno
Jaderná maturita EDU, 3denní, Dukovany
prosinec
leden
březen
březen
duben
duben
22.
I. Kouklíková
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
prosinec
leden
březen
březen
23.
J. Kratochvílová
Nová maturita – zadavatelka, Třebíč
květen
24.
H. Krausová
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
prosinec
leden
25.
H. Laštůvková
Forum bohemikum, Brno
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
leden
duben
duben
duben
26.
L. Mahelová
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
duben
duben
duben
27.
M. Málek
SAS, Brno
Spisová služba, Jihlava
říjen
duben, květen
28.
O. Mareček
29.
A. Drbohlavová
(Mozorová)
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Jihlava
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
březen
březen
duben
duben
duben
duben
30.
54
N. Choulíková
J. Mrázková
Nová maturita z NJ, Jihlava
Studijní pobyt ve SRN, 7denní
Seminář pro multiplikátory NJ, Praha
Goethe Institut, Praha, 1denní
Nová maturita z NJ, Třebíč
Deutschlehrertag, Praha, 1denní
Nová maturita z NJ, Třebíč
Nová maturita z NJ, Třebíč
Nová maturita z NJ, Třebíč
září
září – říjen
listopad
listopad
březen
březen
duben
květen
červen
Seminář z D, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
Nová maturita z ČJ, Třebíč
listopad
duben
duben
duben
září
31.
D. Murárová
32.
M. Nováková
33.
D. Pelánová
34.
Š. Pelikánová
35.
L. Prokešová
JE Dukovany, seminář F
36.
S. Prokop
JE Dukovany, seminář F
září
37.
Z. Raus
Gaudeamus, Brno
Kongres výchovných poradců, 2denní, Brno
Nová maturita – ŠMK
říjen
duben
květen
38.
J. Skryja
Botanický seminář, 3denní, Hrachov
květen
39.
D. Součková
Nová maturita z NJ, Jihlava
Metodika ruského jazyka, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
Nová maturita z RJ, Jihlava
únor
duben
duben
květen
červen
červen
40.
Z. Svítilová
(Spisarová)
Seminář CLIL 2denní, Telč
Seminář CLIL, Jihlava
Seminář CLIL, Chotěboř
Nová maturita – zadavatelka, Třebíč
leden
duben
červen
červen
41.
M. Svízelová
Seminář MO, Jihlava
listopad
42.
J. Svobodová
Nová maturita – zadavatelka, Třebíč
červen
43.
V. Šalplachtová
Nová maturita z FJ
Nová maturita z FJ, Jihlava
leden
duben
44.
M. Šlosr
Nová maturita – zadavatel, Třebíč
červen
Z. Tůma
SAS, Brno
SAS, Brno
říjen
duben
M. Vejmelková
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z AJ, Třebíč
Nová maturita z NJ, Třebíč
Nová maturita z NJ, Třebíč
Nová maturita z NJ, Třebíč
prosinec
leden
březen
březen
březen
duben
květen
47.
R. Vejmělková
Botanický seminář, 3denní, Hrachov
květen
48
K. Vlasáková
Nová maturita – zadavatelka, Třebíč
červen
45.
46.
55
Vlastní hodnocení školy
Radek Blažek
Ve školním roce 2009 / 2010 se ve škole kromě vlastního vzdělávání
uskutečnily tyto významné události:
1.
Od 1. září se začalo vyučovat podle Školního vzdělávacího plánu Gymnázia Třebíč ve třídě 3. G osmiletého
oboru vzdělávání a ve třídách 1. A, B, a C a 5. G podle Školního vzdělávacího plánu Gymnázia Třebíč pro
vyšší gymnázium.
2.
Žáci druhých ročníků zvládli v průběhu podzimu v tanečních kurzech společenské chování i tanec.
3.
Uskutečnilo se šest setkání zástupců tříd s vedením školy.
4.
V květnu se škola organizačně i odborně podílela na krajském kole SOČ, nad kterým převzala záštitu radní
Kraje Vysočina pro školství Dr. Marie Kružíková.
5.
V adventním čase delegace studentů navštívila Dětský domov v Náměšti nad Oslavou a předala dětem
drobné dárky.
6.
Po letech se díky aktivitě žáků podařilo rozběhnout bývalé Studentské televizní studio. Vznikly hned dva
konkurenční týmy – Univerzal a Hitoto, které navazuje názvem na aktivitu žáků z 80. let minulého století.
7.
Čtvrtým rokem škola pomáhá žákyni Nutriet Wanitare Muinitai z Nairobi v Kenyia v projektu Adopce
na dálku.
8.
Škola uspořádala 14. ledna Den otevřených dveří a schůzky s rodiči uchazečů o studium. Žákům devátých
tříd jsme nabídli v březnu a dubnu pět přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.
9.
Ples Gymnazijní matice v Třebíči se konal 8. ledna.
10. Pro podporu výuky jazyků vycestovali žáci ve dvou termínech 5. – 14. 10. 2009 a 26. 5. – 1. 6. 2010
na poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie, součástí byla i prohlídka Londýna.
11. Do rozpočtu školy byly zahrnuty kapitoly:
• Adaptační kurz
30.000,– Kč
• Dary a pronájmy
369.059,– Kč
• Dar Porta OPTIMA
2.799,– Kč
• ČEZ
250.000,– Kč
12. V odborných soutěžích a olympiádách se v okresních kolech umístilo na prvních třech místech 27 žáků,
na krajské úrovni 12 studentů a v celostátních kolech 6. V mezinárodních soutěžích jsme měli 1 studenta.
Do soutěže Talent Vysočiny jsme podali 14 návrhů na nominace, bylo potvrzeno pět: Vojtěch Fiala, Marek
Hodějovský, Tomáš Koutný, Filip Murár a Klára Vítková. Stipendium Vysočiny bude dostávat Filip Murár.
13. Z celkového počtu 52 pedagogů, kteří vyučovali ve škole v tomto školním roce, se zúčastnilo dalšího vzdělávání učitelů 41 zaměstnanců ve 119 školeních, seminářích a vzdělávacích cyklech. Všichni pedagogové
byli proškoleni v poskytování první pomoci.
14. Třídy se pod odborným vedením učitelů zúčastnily exkurzí jedno i vícedenních v celkovém počtu 169
dnů. Například adaptační kurzy a lyžařské výcvikové kurzy pro první ročníky, multipředmětová exkurze
druhých ročníků do východních Čech, sportovně-turistický kurz do Itálie pro žáky ročníků třetích a pobyt
v Praze pro maturitní ročníky.
15. Žáci třetích ročníků se teoreticky i prakticky seznámili s poskytováním první pomoci.
16. Žáci tříd 4. A, 4. B a 3. C pod vedením dvou pedagogů se dostavili k bezplatnému odběru krve a vybraní
se stali čestnými dárci.
17. V prosinci byla škola seznámena s výsledky z mezinárodního výzkumu PISA 2009 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Naši žáci ze čtvrtého ročníku víceletého gymnázia byli porovnávání
s 57 víceletými gymnázii v České republice. Umístili se ve sledovaných oblastech takto: čtenářská gramotnost 3. místo, matematická gramotnost 1. místo, přírodovědná gramotnost 1. místo.
18. Škola se partnersky zapojila do projektu Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina, který realizuje
ZMVŠ Třebíč.
19. Tři vyučující se zapojily do projektu CLIL pod vedením Vysočina Education.
56
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním
roce 2009 / 2010
Radek Blažek
Ve škole byla provedena ve dnech 6. – 9. dubna 2010 inspekční činnost, jejíž výsledky jsou uvedeny v protokolu
a inspekční zprávě České školní inspekce, Inspektorátu v kraji Vysočina pod číslem jednacím: ČŠIJ-172/10-J ze
dne 16. dubna 2010.
Z protokolu uvádíme:
„V. Shrnutí výsledků kontroly
V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení §
163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v kontrolovaném období ze státního rozpočtu a oprávněnosti jejich použití nebyla touto kontrolou zjištěna porušení právních předpisů.
Formální nedostatky v oblasti poskytování cestovních náhrad byly odstraněny v průběhu kontroly.“
Z inspekční zprávy:
„Gymnázium Třebíč poskytuje vzdělání v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s příslušnými
vzdělávacími programy. Škola v průběhu výchovně vzdělávacího procesu respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání, zohledňuje vzdělávací potřeby žáků, dodržuje podmínky k přijímání žáků ke vzdělávání a zajišťuje jejich
bezpečnost.
Celková výše finančních prostředků, se kterými právnická osoba ve sledovaném období hospodařila, byla dostačující
k pokrytí jejích základních potřeb při realizaci vzdělávacích programů.
Vytvořené ŠVP vycházejí z RVP ZV a z RVP G. Provedená komparativní analýza prokázala nutnost jejich doplnění.
Výuku zajišťuje stabilní pedagogický sbor, který se na tvorbě ŠVP týmově podílel. Strategie cíle školy jsou rozpracovány
v písemně zpracovaných dokumentech školy a směřují k podpoře kutikulární reformy.
Pro školu je charakteristický trvalý zájem uchazečů o realizované obory vzdělání. Ke sledování úspěšnosti žáků škola využívá interní i externí nástroje. Získané výsledky jsou analyzovány, interpretovány a v případě potřeby jsou přijímána
účinná opatření. Práce s výsledky žáků má systémový charakter a je účinným nástrojem řízení.
Partnerské vztahy jsou vedením školy cílevědomě rozvíjené a funkčně přispívají k realizaci vzdělávání.
Výstupy tématického šetření Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a Matematická gramotnost, které byly
v rámci inspekční činnosti provedeny, budou součástí tematické zprávy ČŠI. ZMVŠ Třebíč.“
Z. Ondráčková, 1. B – Mlýn (akvarel)
57
VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLY
Krajská přehlídka SOČ podesáté
Stanislav Prokop, předseda krajské komise SOČ
Již po desáté byla naší škole svěřena organizace krajského kola soutěže SOČ. Ve čtvrtek 29. dubna zahájil soutěž
ředitel školy Mgr. Blažek. Záštitu nad letošním ročníkem převzala RNDr. Marie Kružíková, členka Rady kraje
Vysočina pro oblast školství a kultury. Na soutěž přijela s vedoucím odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Mgr. Pechem. Celostátní komisi SOČ zastupovala Mgr. Kačerová z Brna.
V sále tělocvičny se shromáždilo 48 účastníků soutěže ze všech pěti bývalých okresů kraje, jejich pedagogické
i rodičovské doprovody, studenti i pedagogové naší školy.
Po slavnostním zahájení probíhala v učebnách školy samotná soutěž v patnácti přírodovědných, humanitních
a technických oborech. Soutěžící obhajovali své práce před osmi tříčlennými porotami, jejichž základ tvořili
pedagogové naší školy, kolegové z dalších třebíčských škol a odborníci z praxe.
V krajském kole obhajovali své práce i naši studenti, kteří prošli okresním kolem, dosáhli těchto výsledků:
01 matematika
2. místo: Petr Krutiš 4. C
Pravděpodobnost v ruletě
02 fyzika
1. místo: Jiří Vejrosta 4. A
3. místo: Petr Bohuslav 8. G
14 pedagogika
2. místo: Klára Vítková 7. G
15 teorie kultury
3. místo: Ondřej Halámek 8. G
Budoucnost jaderné energetiky
Jaderné reaktory
Metodika práce s dobrovolnými vedoucími
v Občanském sdružení Kadet
Křížem krážem Středozemí
16 historie
1. místo: Veronika Pecková 7. G Hrad Rokštejn a jeho archeologický výzkum
Celostátního kola, které se konalo 11. až 13. června v Chrudimi, se zúčastnili Veronika Pecková, Jiří Vejrosta
a Petr Krutiš.
„Street art“ na chodbách školy (studentská výtvarná akce)
58
Účast a umístění žáků v olympiádách a odborných
soutěžích ve školním roce 2009 / 2010
Zdeněk Raus
Prima – kvarta
Obor
Školní
kolo
počet
účastníků
Okresní kolo – umístění
1. místo
2. místo
3. místo
22
2
5
1
Fyzika
8
2
Dějepis
11
Biologie
19
Zeměpis
96
3
1
1
Anglický jazyk
27
1
1
2
Německý jazyk
2
Matematika
Český jazyk
Krajské kolo – umístění
1. místo
2. místo
1
1
3. místo
Celostátní kolo – umístění
1. místo
2. místo
3. místo
1
Chemie
6
Recitace
3
Pythagoriáda
55
Astronomie
6
1
1
1
1
1
1
2
3
1. - 4. roč.
Matematika
20
Český jazyk
2
Recitace
1
1
1
Fyzika
14
1
Astronomie
6
1
Programování
8
Biologie
19
Zeměpis
32
Chemie
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anglický jazyk
25
1
1
Německý jazyk
12
1
1
1
Francouzský jazyk
14
1
2
Ruský jazyk
6
1
1
59
Zájmová činnost – kroužky ve školním roce 2009 / 2010
kdy
čas
místo
počet žáků
vedoucí
Humanitní předměty
1. G, 2. G olympiáda AJ
nepravidelně
průběžně
20
Mgr. M. Vejmelková,
PhDr. N. Choulíková
3. G, 4. G olympiáda AJ
nepravidelně
průběžně
20
Mgr. Z. Havelková
1. - 3. roč
olympiáda AJ
nepravidelně
průběžně
30 – 40
Mgr. L. Chybová
RNDr. J. Klusáčková
RNDr. A. Burešová
PaedDr. I. Kouklíková
průběžně
5
průběžně
6
3., 4. G olympiáda NJ
1. - 3. roč.
nepravidelně
olympiáda NJ
Olympiáda RJ
nepravidelně
Olympiáda ČJ
Recitace
nepravidelně
Časopis Zvonek
pátek
Pěvecký sbor
čtvrtek
Videodějepis
1krát měsíčně
Dějepisný kroužek
pondělí
Přírodovědné předměty
MO kat. A
průběžně
MO kat. B
průběžně
MO kat. C
průběžně
MO programování
1. G MO, Pythagoriáda průběžně
2. G MO, Pythagoriáda průběžně
3. G MO, Pythagoriáda průběžně
4. G MO, Pythagoriáda průběžně
FO kat. A
průběžně
FO kat. B
průběžně
FO kat. C
průběžně
FO kat. D
průběžně
3. G FO
průběžně
4. G FO
průběžně
Astronomická olympiáda
ChO kat. A
ChO kat. B
ChO kat. C
ChO kat. D
průběžně
9:40 – 10:00
14:30 – 16:00
středa 14:45
6:45 –7:45
kab. č. 8
kab. č. 8
uč. č. 1
uč. č. 27
uč. č. 27
10
nepravidelně,
nepravidelně
nepravidelně
uč. č. 159
uč. č. 159
uč. č. 146
5
12 – 14
8 – 10
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
uč. č. 5
uč. č. 26
uč. č. 11
uč. č. 13
uč. č. 161
uč. č. 161
uč. č. 161
uč. č. 161
uč. č. 131
uč. č. 131
8 – 20
20
10
15
2–4
1–4
7–8
12 – 16
5 – 10
5
průběžně
nepravidelně
uč. č. 148, 161
15 – 20
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně
nepravidelně,
individuálně
nepravidelně
nepravidelně
uč. č. 32
uč. č. 18
uč. č. 32
uč. č. 131
2–3
3
10
6 – 10
BiO kat. A, B
průběžně
BiO kat. C, D
ZO kat. A, B, C
ZO kat. D
Ekologická olympiáda
průběžně
průběžně
60
14. – 16. října
cca 6
cca 8
15 – 20
Bc. V. Šalplachtová
Bc. J. Helánová
PaedDr. D. Součková
Mgr. H. Laštůvková
Mgr. L. Mahelová
PaedDr. M. Javorková
Mgr. D. Pelánová
Mgr. D. Pelánová
Mgr. S. Prokop
RNDr. Š. Pelikánová
RNDr. M. Svízelová
RNDr. M. Málek
Mgr. I. Filippiová
Mgr. L. Prokešová
Mgr. L. Prokešová
Mgr. L. Prokešová
RNDr. Z. Tůma
Mgr. O. Mareček
RNDr. A. Mozorová
Mgr. Z. Berounová
Mgr. J. Kratochvílová
Mgr. L. Prokešová
Mgr. L. Prokešová,
RNDr. A. Mozorová
RNDr. A. Burešová
Mgr. M. Kladivová
Mgr. Z. Spisarová
Mgr. J. Kratochvílová
uč. č. 18
25
Mgr. M. Kladivová
uč. č. 18
kab. č. 54
40
60
30
6
Mgr. R. Vejmělková
Mgr. J. Března
Mgr. Z. Raus
Mgr. Z. Spisarová
Tělesná výchova
Florbal – hoši
Sebeobrana
Posilování
Odbíjená – hoši
Fotbal chlapci
středa
úterý
po, út, čt, pá
pátek
čtvrtek
6:30 – 7:30
6:40 – 7:40
6:40 – 7:40
6:30 – 7:45
6:30 – 7:45
tělocvična
zrcadlový sál
posilovna
tělocvična
tělocvična
15
6
4–9
12
14
Basketbal dívky
úterý
6:30 – 7:30
tělocvična
12
Stolní tenis
středa
čtvrtek
6:45 – 7:45
zrcadlový sál
8
10
Orientační běh
středa
16:00 – 17:00
Triatlon
průběžně
nepravidelně
tělocvična
terén
posilovna
stadion
Mgr. M. Šlosr
PhDr. P. Jindra
PaedDr. P. Fiala
Mgr. Z. Raus
Mgr. K. Vlasáková
Mgr. R. Vejmělková
PaedDr. P. Fiala
RNDr. J. Klusáčková
5
Mgr. J. Března
Podkladem pro zpracování byly zápisy z předmětových komisí a individuální doplnění vedoucími kroužků či olympiád.
Přírodní vědy
Soutěže z matematiky, fyziky a programování
Stanislav Prokop
Studenti primy, sekundy, tercie a kvarty se účastní okresních soutěží společně se žáky odpovídajících tříd
základních škol. I letos dosáhli naši studenti vynikajících výsledků.
Okresní kola matematické olympiády
Matematická olympiáda pro 6. ročník ZŠ: účastnilo se 27 žáků, 7 úspěšně zadání vyřešilo.
2. místo
Monika Matoušková, 1. G
Jiří Jičínský, 1. G
Pythagoriáda pro 6. ročník: 77 účastníků, 9 úspěšných řešitelů.
1. místo
Jiří Jičínský, 1. G
Štěpán Dolák, 1. G
Matematická olympiáda pro 7. ročník ZŠ: účastnilo se 24 žáků, 8 úspěšných řešitelů.
1. místo
Radek Chmelař, 2. G
2. místo
Martin Scheubrein, 2. G
Pythagoriáda pro 7. ročník: 25 účastníků, pouze 4 úspěšní řešitelé.
2. místo
Martin Scheubrein, 2. G
Jiří Štěpanovský, 2. G
Veronika Pokorná, 2. G
Matematická olympiáda pro 8. ročník ZŠ: 25 účastníků, 4 úspěšní řešitelé.
1. místo
Markéta Peštálová, 3. G
2. místo
Alžběta Vítková, 3. G
61
Matematická olympiáda pro 9. ročník: 29 účastníků, 20 úspěšných řešitelů.
2. místo
Michal Novotný, 4. G
3. místo
Marek Hodějovský, 4. G
4. místo
Kateřina Malá, Jan Melena, Tran Thi Van, 4. G
V této kategorii je pořádáno v Jihlavě i krajské kolo. Všech pět jmenovaných bylo mezi úspěšnými řešiteli.
Okresní kola fyzikální olympiády
Kategorie F – 8. třída ZŠ: 15 účastníků, 9 úspěšných řešitelů.
1. místo
Alžběta Vítková, 3. G
2. místo
Ondřej Bačo, 3. G
3. – 4. místo Marek Hedbávný, 3. G
5. – 6. místo Kamila Bendová, Natálie Nechvátalová, 3. G
8. místo
Věra Rymešová, 3. G
Kategorie E – 9. třída ZŠ: 9 účastníků, 8 úspěšných řešitelů.
1. místo
Jan Benáček, 4. G
V krajském kole v Jihlavě obsadil Jan Benáček 7. místo.
Krajská kola soutěží studentů vyšších ročníků
Do těchto kol se studenti probojují po úspěšném zvládnutí úloh domácích a školních kol. Obtížnost úloh stoupá
s věkovou kategorií, úspěšných řešitelů ubývá.
Matematická olympiáda
V krajských kolech v Jihlavě získali nejlepší umístění právě nejmladší studenti v kategorii C.
1. místo
Jakub Sláma
1. C
2. místo
Filip Murár
5. G
9. místo
Lucie Zemánková 5. G
V kategorii B druhých ročníků byla mezi jedenácti úspěšnými řešiteli Ludmila Mašterová ze 2. A. V kategorii
studentů nejvyšších ročníků se účastnilo krajského kola 40 studentů a mezi osmi úspěšnými byli i Jiří Větrovec
a Vladislav Vejrosta ze 4. A.
Fyzikální olympiáda
V této olympiádě opět nejvíce bodovali naši mladší studenti.
FO kategorie D:
1. místo
Filip Murár
5. G
3. místo
Richard Hons
1. C
6. místo
Lucie Zemánková 5. G
8. místo
Michaela Prokešová 5. G
FO kategorie C:
4. místo
Pavel Kohout
6. G
6. místo
Jiří Vostal
2. B
8. místo
Tomáš Koutný
6. G
V kategorii nejstarších obsadil Jiří Vejrosta 4. – 5. místo.
Soutěže v programování
Krajské kolo soutěže v programování v kategorii mládež pořádal DDM Třebíč.
2. místo
Ladislav Havlát
7. G
Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Finále na Hvězdárně a planetáriu J. Palisy
v Ostravě absolvoval Filip Murár ze třídy 5. G. Obsadil 3. místo s možností postoupit do mezinárodního kola
soutěže.
Na ocenění Talent Vysočiny navrhla komise v oblasti přírodovědné Filipa Murára a Tomáše Koutného.
62
Filip Murár
Student Filip Murár vyhlášen Talentem Vysočiny 2010
Zdeněk Tůma, třídní učitel
Školní rok 2009 / 2010 byl pro jednoho z nejnadanějších studentů gymnázia velmi úspěšný.
Filip se zaměřuje především na přírodovědné předměty, ale jeho nadání je všestranné. Pravidelně řeší matematickou a fyzikální olympiádu. Vloni krajské kolo fyzikální olympiády vyhrál a v krajském kole matematické
olympiády obsadil výborné druhé místo. Filipovou prioritou je astronomie. Přes krajské kolo postoupil do celostátního kola astronomické olympiády, kde se umístil na třetím místě, a bude Českou republiku reprezentovat
v mezinárodním kole astronomické olympiády na Krymu.
Důkazem šíře talentu a velké pracovitosti studenta Filipa Murára je jeho úspěšná účast v olympiádách z chemie,
českého jazyka, anglického a německého jazyka.
Všechny Filipovy úspěchy ocenila komise kraje Vysočina a vyhlásila studenta Talentem Vysočiny v přírodovědném oboru pro rok 2010.
Filipovi děkujeme za výbornou reprezentaci gymnázia, blahopřejeme mu ke všem jeho úspěchům a přejeme
i do budoucna všechno nejlepší.
63
Biologie – chemie – zeměpis
Alice Burešová
Exkurze
Ve školním roce 2009 / 2010 učitelé komise biologie – chemie – zeměpis zorganizovali a odborně vedli následující exkurze pro studenty:
1. G
terénní cvičení – naučná stezka „Bažantnice“
2. G
ZOO Jihlava
3. G
návštěva zámecké výstavy v Budišově + Kralická obora
čistírna odpadních vod
4. G
geologicko-geografická exkurze Moravský Kras
1. ročníky, 5. G
exkurze do laboratoří úpravny vody v Třebíči
1denní botanická terénní cvičení
1. A
3denní zeměpisně-biologická exkurze jižní Čechy
2. ročníky, 6. G
třídírna komunálního odpadu a skládka kom. odpadu Petrůvky
3. ročníky, 7. G
pivovar Jihlava
seminář Bi
biochemické laboratoře nemocnice Třebíč
účast na Dnech vědy – Ústav biologie obratlovců AV ČR Studenec
Olympiády
Pod vedením učitelů této komise studenti se zájmem o přírodní vědy úspěšně soutěžili v okresních, krajských
i celostátních kolech olympiád z biologie, chemie a zeměpisu.
Biologie
Školní kolo kategorie D řešilo tradičně nejvíce studentů – 19. Do okresního kola postoupili tři z nich a nejlépe
se umístila Alena Dvořáková z 2. G, která obsadila 5. místo.
Školního kola kategorie C se zúčastnilo 8 studentů. V okresním kole z nich byla nejúspěšnější Kamila Bendová
ze 3. G (7. místo) a Markéta Peštálová ze 3. G (8. místo).
Školní kolo kategorie B řešilo 11 studentů. V krajském kole nás velmi úspěšně reprezentoval Martin Jelínek ze
6. G, který obsadil 2. místo. Účast 7 studentů v nejobtížnější kategorii A můžeme považovat za úspěch, přestože
do krajského kola nepostoupili.
Chemie
Okresní kolo kategorie D jako vždy ovládli studenti ze 4. G.
1. místo
Jan Benáček
2. místo
Jakub Hruška
3. místo
Kateřina Malá
V krajském kole pak nejlépe zabodovala Kateřina Malá, která skončila na 10. místě.
Kategorii C řešili pouze dva studenti, zato velmi úspěšně. Jan Břížďala z 2. A obsadil v krajském kole 2. místo.
Zájem o ostatní kategorie bohužel upadá.
Zeměpis
V tomto školním roce bylo v zeměpisné olympiádě dosaženo největšího úspěchu. Student Tomáš Koutný ze 6. G,
vítěz okresního i krajského kola kategorie D, obsadil 3. místo v celostátním kole. Tímto se probojoval až do kola
mezinárodního, kde získal bronzovou medaili.
Ekologická olympiáda
Účast nejméně dvou družstev krajském kole této soutěže se stala již tradicí. Studentky 8. G Dominika Tomková,
Jana Trojanová a Zuzana Klusáčková nás bohužel letos reprezentovaly již naposledy. Studentky 3. C Hana Klemparová a Simona Chytková budou mít možnost ještě příští školní rok.
64
Školení a semináře učitelů
Učitelé biologie se opět vzdělávali na seminářích pořádaných Jihočeskou univerzitou a Akademií věd.
Jarní botanický víkend Hrachov (Slapská přehrada)
(Sk, Vm, Kd)
Podzimní botanický víkend Lomy u Kunžaku
(Kd)
Ostatní vyučující absolvovali následující semináře:
Motivace při výuce chemie
Informační systémy v geografii GIS
(Kl)
(Jn, Bn)
Zapojili jsme se také do dvou projektů:
Zkušenosti s CLIL aneb Jak začít. (Bu, Sa, Br) Jedná se o zavedení prvků výuky cizího jazyka do hodin odborných předmětů.
Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina. (Kd) Jde o projekt Západomoravské univerzity, jehož cílem je
zvýšit kompetence žáků v používání ICT jako běžného pracovního nástroje pro další studium či zaměstnání.
Tomáš Koutný v mezinárodním kole zeměpisné olympiády na Tchajwanu
Jiří Března
Tomáš Koutný ze 7. G reprezentoval Českou republiku na světové zeměpisné olympiádě, která se konala v týdnu
na přelomu července a srpna na Tchajwanu. Soutěže se účastnilo 90 studentů z 25 zemí světa.
První den po příletu proběhlo zahájení. Druhý den soutěžící absolvovali písemný test, který se skládal ze šesti
témat (Milenium Goal organizace OSN, geomorfologie, přírodní rizika a katastrofy, závlahové zemědělství, stárnutí populace) a přednášku o GPS. Třetí den proběhla práce v terénu (fieldwork), která spočívala v mapování
vegetace na březích řeky Danshui (národní park) a v rozboru možností tamní oblasti v budoucnosti. Čtvrtý den
se uskutečnila exkurze v centrální části Tchajwanu s návštěvou muzea zemětřesení a ruční papírny v Puli. Pátý
den dopoledne byl poslední test (multimedia quiz), který se vypracovával na počítači. Odpoledne návštěva tradičních nočních trhů v okrajové čtvrti Taipei – Danshui. Předposlední den byla opět celodenní exkurze, nejdříve
do národního parku Yehliu, kde jsou k vidění úžasné výtvory pobřežní eroze, později na mrakodrap Taipei 101.
Poslední sedmý den proběhlo vyhlášení výsledků.
Český tým skončil na 8. místě. Tomáš Koutný obsadil 40. místo a získal tím bronzovou medaili. Pro Tomáše je
to velký úspěch již proto, že byl jedním z nejmladších účastníků soutěže a do boje o světové medaile může ještě
dvakrát zasáhnout. Všichni mu přejeme hodně dalších úspěchů.
„S Vysočinou do Evropy“
Tomáš Koutný, Martin Sedláček a Marek Pouzar excelovali v soutěži
Zdeněk Raus
Soutěž probíhala od listopadu 2009 do února 2010 a vyvrcholila 16. března velkým finále. Toho se zúčastnilo 32
nejlepších soutěžících. Do širšího finále postoupili studenti z několika středních škol z celé Vysočiny, nejlepších
výsledků ve finálovém klání dosáhli studenti Gymnázia Třebíč.
V prvním kole bylo připraveno 20 otázek o regionu formulovaných v anglickém jazyce. „Snažili jsme se připravit
otázky zahrnující široký záběr okruhů a témat, abychom znalosti o kraji Vysočina prověřili co nejlépe,“ uvedl Kamil
Ubr z odboru školství, který soutěž organizačně zajišťoval.
Z prvního finálového kola postoupilo deset soutěžících do užšího finále, v němž měli opět v angličtině představit
připravenou prezentaci na téma, jak vidí kraj Vysočina. Na prvních čtyřech místech se umístili naši studenti. Prvenství patří Tomáši Koutnému (6. G), druhé místo Martinu Sedláčkovi (8. G), třetí místo Marku Pouzarovi 4. B),
čtvrté místo Tereze Ondráčkové (6. G). 9. místo patří Kláře Březnové (5. G) a o 11. – 20. místo se podělil s ostatními soutěžícími Boleslav Šmejkal (1. B).První tři jmenovaní odjedou se společností INTACT z Velkého Meziříčí
na 14denní jazykový pobyt do Velké Británie.
Všem jmenovaným patří dík za příkladnou reprezentaci školy a vyučujícím poděkování za podíl na dosažení tak
vynikajících výsledků.
65
Český jazyk a literatura
Hana Laštůvková
Výsledky soutěží
Olympiáda z českého jazyka
Okresní kolo
1. kategorie – Alžběta Vítková, 3. G, 1. místo, postup do krajského kola
Kateřina Malá, 4. G, 5. – 6. místo
2. kategorie – Filip Murár, 5. G, Klára Vítková, 7. G, 3. – 4. místo, postup do krajského kola
Krajské kolo
Klára Vítková, 1. místo
Celostátní kolo
Klára Vítková, 3. místo
Recitace
Okresní kolo
Jana Skoumalová, 2. G, Veronika Sýkorová, 3. G, Kamil Ahmadie, 4. G – čestná uznání
Tereza Růžičková, 5. G, 1. místo, postup do krajského kola
Literární soutěž Cena Waltera Sernera 2010
V konkurenci více než 300 mladých autorů vybrala porota povídky dvou našich studentů mezi 40 nejlepších.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v rámci Festivalu spisovatelů na scéně Národního divadla. Radek Blažek ze
3. C byl vyhlášen mezi dvacítkou nejlepších a Dagmar Pokorná ze 4. B získala 2. místo. Tato studentka se také
dostala do nominace na Cenu Alfréda Radoka.
Další akce komise
Biásek (organizuje Mgr. Hana Laštůvková)
Studenti 1. a 2. ročníků zhlédli film Jana Švankmajera Něco z Alenky a dokumentární film Heleny Třeštíkové
Katka. 3. a 4. ročníky navštívili filmy Valkýra a Ucho, 3. G, 4. G a 3. ročníky Rozmarné léto.
Divadlo (organizuje Mgr. Petr Benda)
Studenti navštívili tato představení: Tři sestry v Městském divadle v Brně, Čarodějka, Čarodějky ze Salemu
a Kdyby tisíc klarinetů v Horáckém divadle v Jihlavě.
Studentský almanach (připravují Mgr. Lenka Mahelová, Mgr. Petr Benda, Mgr. Hana Laštůvková)
Protože se několikrát během školního roku objeví velmi zdařilé literární, slohové a výtvarné práce, pokusili jsme
se některé z nich shromáždit. V nejbližší době vyjdou v podobě almanachu studentských prací.
Digitalizace filmů a dokumentů k výuce literatury (zpracovává Mgr. Dana Murárová)
Školní knihovna (Mgr. Dana Pelánová)
Knihovna je průběžně doplňována novinkami z oblasti krásné i odborné literatury.
Odborné časopisy: Český jazyk a literatura, Česká literatura.
Exkurze
Památník Bible kralické Kralice nad Oslavou, Muzeum knihy Žďár nad Sázavou – 1. ročník.
Literární, historické a přírodní památky východních Čech – 2. ročník (s vyučujícími biologie).
Regionální kultura Třebíčska – 3. ročník.
Praha – 4. ročník.
Školení vyučujících
Většina vyučujících je proškolena k nové maturitě z českého jazyka.
66
Společenské vědy
Pavel Jindra
Komise společenských věd zahrnovala ve školním roce 2009 / 2010 občanskou výchovu, základy společenských
věd, dějepis, hudební a výtvarnou výchovu. Jejími členy bylo 12 vyučujících různých aprobací: Petr Benda (ČJ,
VV), Kateřina Čermáková (ZSV, Bi), Hana Doležalová (NJ, ZSV), Lenka Chybová (AJ, D), Marie Javorková
(ČJ, HV), Pavel Jindra (ČJ, D), Irena Kouklíková (AJ, RJ, ZSV), Hana Laštůvková (ČJ, HV), Lenka Mahelová
(ČJ, VV), Dana Pelánová (Č, RJ, D), Dana Součková (NJ, RJ, ZSV), Milan Šlosr (D, TV), kolegyně Součková
společenské vědy v tomto školním roce neučila.
Ve výuce výtvarné výchový externě vypomáhala paní Jitka Janíková a ve výuce hudební výchovy pan Vlastislav
Malý ze Základní umělecké školy Třebíč.
Semináře komise
Společenskovědní pro 3. ročník
Společenskovědní pro 4. ročník
Seminář z dějepisu pro 3. ročník
Seminář k dějinám 20. století pro 4. ročník
Seminář z dějepisu opakovací pro 4. ročník
Seminář všeobecných studijních předpokladů a logiky pro 4. ročník
Seminář estetický pro 3. ročník
Seminář mediální výchovy pro 3. ročník
Odebírané odborné časopisy:
Dějiny a současnost, Historický obzor, Živá historie, Psychologie.
Maturovalo následující množství studentů: základy společenských věd 52, dějepis 18, hudební výchova 2 a z výtvarné výchovy nematuroval v tomto školním roce nikdo. Z toho u maturity neuspěli ze základů společenských
věd tři studenti a jeden z dějepisu.
Z kulturních akcí zasluhujících si zdůraznění je třeba připomenout: návštěvu pásma zachycujícího vývoj popu
a jazzu (1. a 2. ročník a 3. a 4. G), návštěva dětské opery Červená karkulka (1. G) a koncert pěveckých sborů
z Běloruska (1. a 2. ročník a 1. – 6. G).
V soutěžích dosáhly nejvýraznější úspěchy následující studentky:
Veronika Pecková, 7. G – 1. místo v krajském kole SOČ, obor 16 historie;
Klára Vítková, 7. G – 2. místo v krajském kole SOČ, obor 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách již potřetí
D. Pelánová, L. Chybová, organizátorky akce
V listopadu 2009 se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách, který každoročně pořádá společnost Člověk v tísni. Prostřednictvím filmu – tedy média pro mladé lidi nanejvýš přitažlivého
– a následných debat s hosty se žáci seznamují s nedávnou minulostí. V listopadu 2009 jsme zhlédli dokumentární film Sedm světel režisérky Olgy Sommerové o osudech několika židovských žen za druhé světové války. Poté
následovala beseda s pamětnicí paní Zuzanou Urbanovou, která pochází z položidovské rodiny a prožila válku
„na vlastní kůži“ v židovském ghettu v Třebíči. Besedy tohoto charakteru mají na naší škole velký ohlas, proto
plánujeme účast na projektu i v příštím školním roce.
67
Adaptační semináře pro 1. ročníky Gymnázia Třebíč
Hana Doležalová
Úvodní kurz proběhl ve dvou termínech, 2. – 4. 9. a 7. – 9. 9. 2009 v RS Nesměř. Účastníky byly tři třídy 1. ročníku čtyřletého gymnázia a jedna třída osmiletého gymnázia. Semináře se zúčastnili i třídní učitelé jednotlivých
tříd. Čtyři asistenti z řad studentů školy Zuzana Maloušková, Barbora Urbančíková, Lucie Kubínyiová a Ondřej
Halámek spolu s Mgr. Hanou Doležalovou pracovali na přípravě a realizaci celého projektu. Kromě toho se akce
v rámci jednotlivých bloků zúčastnilo 10 členů Vodní záchranné služby Třebíč a tři zástupci MP Třebíč.
Třídenní program byl rozdělen do tematických částí, během nichž se studenti blíže poznávali a navazovali vzájemné kontakty mezi sebou i se svými budoucími pedagogy.
V rámci projektu na semináře navážou i preventivní aktivity, na jejichž přípravě se podílejí členové Klubu P+.
Jejich patronkou je PhDr. Jana Matějková, okresní metodička prevence sociálně patologických jevů, pracovnice
PPP Třebíč.
Studenti se postupně zapojují i do práce třídních samospráv a přípravy třídních akcí.
„Tato akce byla finančně podpořena v rámci Grantového systému Zdravého města Třebíče – rok 2009, projekt
Adaptační semináře pro Gymnázium Třebíč.“
Cizí jazyky
Předmětová komise angličtiny
Lenka Chybová
Ve školním roce 2009 / 2010 došlo v předmětové komisi angličtiny k několika perzonálním a materiálním
změnám. Velkou posilou pro pedagogický sbor je návrat Mgr. Hany Krausové, vyučující působící na této škole
již v letech 2003 – 2008. K významnému zefektivnění výuky cizích jazyků došlo díky instalaci dataprojektoru
na učebně č. 3, který byl zakoupen ze zdrojů kraje Vysočina. Tento krok je prvním na cestě ve vybudování zázemí
pro výuku cizích jazyků. V anglické knihovně, která se též nachází v této učebně, přibylo za uplynulý rok několik
desítek anglických titulů, a to především díky soukromým darům od angličtinářů. Studenti tak mají možnost
vybrat si ze sta knih zjednodušené i originální texty, a zlepšit si tak čtení a porozumění anglického textu. Vzhledem k tomu, že si stále více studentů pravidelně knihy půjčuje, hodláme pokračovat v rozšiřování nabídky dle
finančních možností.
Během roku se většina angličtinářů věnovala přípravě na tzv. státní maturitu. Nejprve jsme absolvovali desítky
hodin on-line školení, poté následovaly prezenční semináře a certifikace. Výsledkem je celkem 7 úspěšně proškolených hodnotitelů jak pro písemné, tak ústní části nové maturitní zkoušky.
V lednu se konala školní kola anglické olympiády, kterých se zúčastnilo celkem 52 studentů ve třech kategoriích.
A jak naši studenti obstáli ve vyšších kolech? V okresním kole v kategorii I. B obsadila Karolína Mládková (1. G)
1. místo, Jan Dokulil (2. G) 3. místo, v kategorii II. B Alžběta Vítková (3. G) 2. místo a Eliška Doležalová (4.
G) 3. místo, v kategorii III. 1. místo náleží Tereze Růžičkové (5. G) a 3. místo Jakubu Šindelářovi (6. G). Tereza
postoupila do krajského kola, ve kterém dosáhla na 2. místo. Blahopřejeme!
Předmětová komise uspořádala též několik mimoškolních akcí, z nichž nejvýznamnější a zároveň průkopnickou
bylo uskutečnění studijního pobytu v anglickém městě Barnstaplu v říjnu 2009. 25 studentů našeho gymnázia
pod vedením RNDr. A. Burešové a Mgr. L. Chybové mělo možnost prohloubit si jazykové dovednosti v tamní
jazykové škole a zároveň poznat některá zajímavá místa v jihozápadní Anglii. Protože měla tato akce velmi pozitivní ohlas, komise plánuje podobný pobyt nabídnout studentům v roce následujícím.
V říjnu 2009 navštívilo asi 80 studentů pod vedením PhDr. N. Choulíkové již tradiční anglické divadelní představení v Brně. Tentokrát se jednalo o Gulliverovy cesty v podání TNT Theatre Britain.
V květnu 2010 se zúčastnilo 15 studentů s PhDr. N. Choulíkovou poznávacího zájezdu do anglického Cornwallu.
Zvláštní pozornost věnujeme nabídce a obsahu seminářů z angličtiny. Studenti jsou na konci druhého ročníku
rozděleni rozřazovacím testem do skupin podle úrovně pokročilosti. To, že se opravdu jedná o dvě kvalitní hodiny angličtiny týdně, navíc svědčí skutečnost, že se do tohoto semináře hlásí stále větší počet studentů. Na jaře
68
2010 se přihlásilo 105 studentů budoucího třetího ročníku a 101 studentů ročníku čtvrtého. Problémem zůstává
vysoký počet studentů v jednotlivých skupinách – škola zatím nemůže vytvořit menší skupiny z organizačních
důvodů. Dovolím si na závěr vyjádřit naději, že vedení školy bude napříště s takto vysokým zájmem počítat, bude
možné vytvořit i skupiny menší a zároveň zajistit individuálnější přístup při výuce angličtiny.
Z poznávacího zájezdu do Anglie
ANGLIE – SEVERNÍ DEVON – BARNSTAPLE I.
Klára Vítková, 7. G
V sobotu 3. října 2009 se na parkovišti sešli studenti, jejich rodiče a jejich kufry. Pokus o všech kufrů do nákladového prostoru a všech studentů a jejich krabic s jídlem do přepravního prostou vyšel, a tak se celá výprava
po mnoha objetích a dobrých radách („čisti si zuby“, „hodně foť“, „dobře se uč“, „choď brzo spát“) vydala
na cestu. Svačiny byly vybaleny ještě před první zatáčkou... V průběhu cesty proběhlo mnoho exkurzí (nejlepší
toalety jsou v Německu), ze kterých jsme si odnesli mnoho životních zkušeností (není možné, aby se celý autobus
vystřídal na dvou záchodech za deset minut). Překodrcali jsme snad půlku Evropy, přehoupali snad celé moře
a naše úsilí bylo korunováno úspěchem – Dover. Ze zbytku cesty si pamatuji už jen to, že Stonehenge je strašně
malý monument. A pak už jen T.M.A. A déšť.
Den první – procházka Barnstaplem. Barnstaple je zhruba pětadvacetitisícové město s mnoha obchody, parky
a školami. Řeka Taw byla v minulosti důležitou dopravní tepnou při přepravě vlny, díky vlně a výrobkům z ní
se městečko stalo bohatou obchodní křižovatkou Evropy. Mezi další odvětví průmyslu patřila keramika a kutání
stříbra.
Den druhý – Woolacombe a Ilfracombe. Za strmými útesy se schovávala nádherná pláž, jenže kvůli dešti nebylo
poznat, kde končí písek a začíná moře. Ovšem ani studená voda v moři v kombinaci se studenou vodou z nebe
nezabránila některým členům naší výpravy ve smočení svých těl ve vlnách.
Den třetí – celodenní výlet do Tintagelu, který byl doprovázen celodenním silným lijákem. I náš průvodce, který
byl kovaný Angličan, prohlásil, že to už je „větší déšť“. Takže vzpomínky na návštěvu ruin mytického hradu krále
Artuše jsou schovány za závěsem z dešťových kapek.
69
Den čtvrtý – Lynton a Lynmouth, dvě malé vesničky u Bristolského zálivu. Lynmouth je maličký přístav u úpatí
skalnatého pobřeží a vede k němu pěší cesta, tzv. „kozí stezka“. Spojení mezi Lynmouthem a Lyntonem obstarává
malá železnice (spíše lanovka) na vodní pohon. Lynton je větší vesnice nad lynmouthským přístavem.
Den pátý – vesnička Clovelly, která poskytovala dokonalý fotografický materiál na pohlednice – prostě typická
anglická vesnička. Vlastníkem domů ve vesničce je jedna bohatá anglická rodina, takže všichni obyvatelé pro tuto
rodinu pracují a ta jim na oplátku zajišťuje jejich potřeby. Stejný systém tu funguje už více než 100 let.
Den šestý – celodenní výlet do stotisícového hlavního města hrabství – Exeteru. Největším zážitkem bylo jednohodinové volno, které jsme (v závislosti na věku a pohlaví) strávili v různých obchodech. Druhé místo patří
exeterské katedrále.
Den sedmý – Family day neboli den, který přesně charakterizoval různé povahy lidí, u kterých jsme bydleli.
Shopping, watching TV, trips or sleeping, to všechno byly možno zažít v neděli.
Den osmý – kvíz, při kterém se ukázalo, že Angličané jsou sice příjemní, ale někdy mají problémy s vlastní
historií, nákupy, při kterých jsme vykoupili snad polovinu Primarku, a prezentace, u kterých se většina publika
bavila velmi dobře a menší část dobře.
Classes, třídy, probíhaly vesměs anglicky (občas čeština, skotština, francouzština, němčina a italština – jsme nadaní jedinci a vesměs v dobrém rozpoložení. Už víme, že v Anglii obvykle are raining cats and dogs i že jedním
z nejvýznamnějších produktů barnstapleských podniků byla potery. Kromě jazykové praxe jsme získali i sebevědomí a někteří pár kilo nahoře, protože vynikající pekárny na každém rohu voněly taky lákavě...
Cesta zpátky proběhla (až na devítihodinový proběh Londýnem) velmi rychle, byť z Anglie odjížděly živé děti
a do České republiky přijely po 36 hodinách jen živoucí mrtvoly. Ztráty byly minimální (nervy, pár kusů oblečení, pár tužek a jeden fotoaparát), takže většina účastníků zájezd zhodnotila slovy „byl to celkem cajk“. Odvezli
jsme si spoustu jídla, něco oblečení, ale hlavně mnoho neocenitelných zkušeností. Tak see you soon, England!
Z poznávacího zájezdu do Anglie
70
ANGLIE – SEVERNÍ DEVON – BARNSTAPLE II.
Klára Vítková, 7. G
Na parkovišti se scházejí studenti, rodiče, někdy i prarodiče. Loučení, objímání, trochu slz a hodně očekávání.
Strach z neznáma a zároveň touha poznat nepoznané. Nechuť k učení a zároveň nadšení pro věc. Mnoho věcí se
zrcadlilo ve tvářích mladých lidí, kteří se chystali na svůj studijní pobyt do Anglie. Během dalších hodin se k těmto pocitům přidala ještě bolest zad ze sedaček a unavené čelisti (sdělit tolik informací do další zastávky, to bylo
někdy nad lidské síly), po mnoha desítkách minut jízdy i zklamání z velikosti Stonehenge a na konci zoufalství,
protože „ti blbí Angličani uměj anglicky“!
Když jsme se tak houpali na vlnách La Manche, začala jsem přemýšlet, co o té ostrovní zemi vlastně vím. Jezdí
vlevo, mají královnu, platí se librami - to všechno jsou ale jen fakta. Co vím o nich, o jejich kultuře? Říká se, že
mluví hodně o počasí, že neumí vařit a že jdou zdvořilí. Jací asi budou doopravdy?
Byli takoví... angličtí. Mluvili hodně o počasí, neuměli vařit (až na světlovlasé výjimky) a byli zdvořilí. Netopili
v domech, šetřili vodou, recyklovali odpadky a opravdu jedli fish and chips a mátový sos, a když pili čaj, tak
jenom s mlékem. A mluvili jen anglicky. Neznali Havla ani Čapka, noviny četli jen o víkendu a večery trávili
u televize. Jezdili hodně na kolech a nakupovali v Tescu. Prostě Angličani. Šetření zřejmě není typická vlastnost
Skotů, ale obecně obyvatel Britských ostrovů.
Samostatnou kapitolou bylo počasí. Schválně, jestli dokážete odpovědět na tuto otázku: Jaké bylo, je a bude
v Anglii počasí? a) pršelo, prší a pršet bude, b) lilo, leje a lít bude, c) prší, leje a bude ještě hůř. (Všechny odpovědi jsou správné.) Povinnou výbavou každého turisty tu není deštník (většinou totiž i fouká vítr), ale pláštěnka,
holínky a dvoje suché oblečení. Když se k provazcům vody a vichřici přidají i nízké teploty, vznikají podmínky,
ve kterých přežijí jen ti nejsilnější (JÁ).
No a pak se člověk vrátí domů, unavený, promočený, natěšený... a tady SNĚŽÍ!
Studijní pobyt v anglickém Barnstaplu
Tereza Ondráčková, 6. G
V sobotu 3. října 2009 se skupina dvaačtyřiceti studentů z Gymnázia Třebíč a Obchodní akademie Dr. Albína
Bráfa s čtyřčlenným pedagogickým doprovodem (Mgr. Helena Štajglová, Mgr. Lenka Chybová, RNDr. Alice
Burešová, Mgr. Zuzana Nohová) vydala na cestu autobusem do dalekého anglického Barnstaplu. V tomto malém
městečku v severním Devonu jsme se účastnili studijního pobytu organizovaného jazykovou školou SOL.
V neděli po příjezdu na Britské ostrovy jsme navštívili proslulou anglickou památku Stonehenge, vpodvečer si
pro nás do Barnstaplu přijely tzv. host families, rodiny, ve kterých jsme po celý pobyt bydleli. V pondělí již začala
výuka v jazykové škole, která vždy trvala půl dne. Po vyučování jsme se účastnili různých výletů do okolí. Nejprve
jsme se seznámili s krásami Barnstaplu, dále jsme navštívili pláže ve Woolacombe, přístavní městečka Ilfracombe,
Lynton a Lynmouth a malebnou vesničku Clovelly. Během dvou celodenních výletů jsme viděli bájnou zříceninu
hradu Tintagel, která je spojena s legendami o králi Artušovi, a město Exeter.
V neděli jsme strávili celý den se svou host family. V pondělí byl náš pobyt zakončen kvízem, který mapoval naše
znalosti o Barnstaplu. Odpovědi na otázky jsme zjišťovali sami přímo od obyvatel města. Na závěr jsme se pobavili nad scénkami v angličtině, které jsme si po skupinkách připravili. Následující den jsme se rozloučili s našimi
hostiteli a vydali se domů. Na zpáteční cestě jsme ještě společně navštívili Londýn, kde jsme si prošli historické
jádro, prohlédli si nejznámější londýnské památky, jako např. Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský
palác nebo Tower. Ve středu 14. října 2009 jsme se šťastně vrátili domů.
Během pobytu jsme se seznámili blíže s místní kulturou, životním stylem v anglických rodinách, okusili proměnlivé anglické počasí, zažili spoustu nezapomenutelných zážitků a hlavně vylepšili svoji angličtinu.
71
Komise cizích jazyků
Dana Murárová
Školní rok 2009 / 2010 nám v komisi cizích jazyků (němčina, francouzština, ruština a latina) přinesl jen jednu
změnu: naše řady posílila nová kolegyně Dagmar Honsová s aprobací ruský jazyk.
Německý jazyk je na naší škole po angličtině tradičně druhým nejvíce voleným jazykem. I letos se ještě podařilo
v 1. ročníku otevřít jednu skupinu, kde byla němčina hlavním jazykem. Spolu s ruštinou a francouzštinou je pak
němčina nabízena také jako druhý cizí jazyk. Latina je vyučována v rámci volitelných předmětů.
Naši studenti se opět zapojili do školních kol konverzačních soutěží v cizích jazycích. Mnozí z nich se pak probojovali přes okresní až do krajských či celostátních kol těchto soutěží.
Olympiáda v německém jazyce měla svoje zastoupení v obou stupních gymnázia. V nižší kategorii postoupila
do okresního kola Natálie Nechvátalová (3. G). Ve vyšší kategorii postoupili do okresního kola Petr Klika a Filip
Murár (oba 5. G), kde obsadili 1. a 3. místo. Petr Klika postoupil i do kola krajského.
V olympiádě z francouzského jazyka, kde nebývá realizováno okresní kolo, získal v kategorii B2 Radek Blažek
(3. C) 2.místo, v kategorii B1 se umístily Zuzana Nohová a Kristýna Hronzová (7. G) na 1. a 2. místě. Zuzana
Nohová tak získala možnost účastnit se kola celostátního, které se konalo v Praze.
K úspěšným účastníkům olympiády v ruském jazyce patřil v tomto školním roce bezesporu Marek Hodějovský
(4. G). V kategorii SŠ 1 (do 2 let výuky RJ) vyhrál školní i krajské kolo. V celostátním kole se pak umístil na 4.
místě, a vybojoval si tak účast na česko-ruském táboře. Kategorie SŠ 2 měla také velmi silné zastoupení: Karolína
Sobotková (4. C) vyhrála školní kolo a v krajském (ani ruština nemá okresní kola) se umístila na 2. místě.
Pro studenty 3. a 4. ročníků byly jako každoročně otevřeny semináře z cizích jazyků. Velký zájem o tyto předměty
dokazuje, že si žáci uvědomují potřebu učit se cizí jazyky, a to nejen kvůli studiu na vysokých školách.
Vyučující cizích jazyků se celý školní rok účastnili školení k nové maturitě.
V říjnu 2009 byl pro studenty našeho gymnázia zorganizován několikadenní jazykově-poznávací zájezd do Drážďan, Postupimi a Berlína, při němž si žáci mohli zopakovat a v praxi vyzkoušet svoje jazykové znalosti. Zájezd
obsahoval i návštěvu řady kulturních památek.
M. Prokešová, 5. G – Ulička (linoryt)
72
Cesta za poznáním – Drážďany, Postupim, Berlín
Aneta Martišová, 3. C
Když jsme před půlnocí 14. října 2009 čekali na parkovišti, vypadalo to, že nás autobus místo na poznávací
zájezd do Berlína poveze na prohlídku vánoční Vídně. Z nebe na nás totiž padaly vločky sněhu, jako kdyby bylo
24. prosince. Ty ale naštěstí nikoho z nás neodradily nastoupit a vydat se vstříc novým zážitkům a poznání jedné
z největších evropských metropolí, Berlína. Ještě předtím jsme však měli v plánu poctít svou návštěvou hlavní
město Saska – Drážďany.
Téměř celou cestu jsem prospala. O to více šokující byl v sedm hodin ráno pohled z okýnka autobusu. Vypadalo
to, že jsme si ,,chumelenici“ vezli v závěsu až do Německa. Ranní procházka snad ještě spícími Drážďanami byla
sice příjemná, ale když jsme ze sebe před Zwingrem oklepávali sníh, nemohli jsme se dočkat pohledu na díla starých
mistrů, ale samozřejmě i vytopených místností galerie. Další zastávka byla v Postupimi. Nenechali jsme si ujít
prohlídku zámečku Cecilienhof, kde se konala Postupimská konference. Dokonce jsme měli skvělý český výklad
se slovenským přízvukem německé průvodkyně.
Zbývající dva dny byly neméně napěchovány poznáváním zajímavých míst. Berlín je jedinečné město, to jsme
mohli vidět už ze střechy Říšského sněmu. Moderní architektura špičkových světových mistrů je do starého, bohužel za války vypáleného Berlína zasazena naprosto dokonale. Rozdíly mezi východem a západem už byly sotva
znatelné a doby rozdělení těchto dvou bratrů nám připomínala jen torza berlínské zdi.
O tom, že Berlín dokáže na návštěvníky silně působit nejen všemožnými symboly, jsme se mohli přesvědčit
v Židovském muzeu, jehož důkladná prohlídka se však nedá zvládnout za pouhou hodinu, kterou jsme na ni
měli vymezenou. (Alespoň máme o důvod víc se do Berlína znovu podívat.) Kromě Židovského muzea jsme
zhlédli expozice Pergamonského a jako jedni z prvních i po sedmdesáti letech znovu otevřeného Nového muzea
s nádhernou Nefertiti. Aby to nevypadalo, že se Berlíňané zajímají jen o kulturu a historii, podívali jsme se také
do jednoho z nejznámějších luxusních nákupních středisek – KDW. Počáteční nadšení mě však rychle opustilo,
když jsem otočila cenovku obyčejného topu, který stál „jen“ 90 euro. Nejdéle jsme se pak zdrželi v šestém patře
s lahůdkami a především čokoládou, kde jsem si připadala jako ve sladkém nebi. Luxusní je i budova hlavního
nádraží německých drah, otevřená v roce 2006. Tam se ukázal typický německý smysl pro pořádek. Nějaké Němce se totiž nelíbilo, že si členka naší skupiny zmáčkla pro výběr druhu čokolády u reklamního stánku dvakrát,
a tak na ni jednoduše žalovala.
Nebýt ale tohoto vyhlášeného smyslu pro pořádek, možná by celá historie, ale i Berlín sám o sobě vypadaly jinak.
Každopádně je to se svými klady i zápory nádherné město a určitě se do něj budu ráda vracet.
Z poznávacího zájezdu do Německa
73
Tělesná výchova
Petr Fiala
Školní rok 2009 / 2010 byl z pohledu výuky tělesné výchovy a výsledků ve sportovních soutěžích úspěšný. Ke klasickým hodinám tělesné výchovy přibývají netradiční sportovní odvětví, jako jsou bowling, squasch či t-boll. Rozšířena
byla také nabídka zájmových kroužků o triatlon a orientační běh, které doplnily stávající kroužky – volejbal H+D,
basketbal D, fotbal H, florbal H, stolní tenis H + D, sebeobrana H + D a cvičení v posilovně H + D.
Účast a dosažené výsledky ve sportovních soutěžích jsou uvedeny v tabulce. Studenti se probojovali 4x do krajských kol – atletika D, plavání H, D, přespolní běh H, D a stolní tenis H.
Družstvo stolních tenistů v krajském kole zvítězilo a zajistilo si účast v celostátním finále, které se konalo 3.
- 5. prosince 2009 v Kostelci nad Orlicí. Turnaj měl vysokou úroveň, boje byly velice dramatické a vyrovnané
– šlo o všechno! Vítěz turnaje měl zajištěnou účast na mistrovství světa, které se letos shodou okolností konalo
v březnu 2010 v ČR v Brně. Tato možnost se podle pravidel AŠSK vyskytuje jednou za dva roky.
Petr Táborský (3. C), Petr Palát (2. A) a Ivo Zerzánek (2. C) neprodali svoji kůži lacino a v silné konkurenci
vybojovali pěkné 5. místo na mistrovství republiky. Potvrdili tak formu z předchozího roku, kdy také v krajském
kole zvítězili, ale nebyl to právě rok postupový do vyšších kol. V příštím školním roce budou opět obhajovat
prvenství v krajském kole, neboť budou stále žáky naší školy. Hodně bude záležet na jejich motivaci, protože
i v kraji mají zdatné soupeře, ale znovu to nebude rok postupový – soutěž končí na úrovni krajského kola.
Přejeme nejen stolním tenistům, ale všem sportuchtivým studentům zdraví, sportovní štěstí a hlavně potěšení
ze sportování.
Účast na sportovních soutěžích ve školním roce 2009 / 2010
24. září
1. říjen
6. říjen
15. říjen
22. říjen
9. listopad
9. listopad
11. listopad
12. listopad
18. listopad
19. listopad
24. listopad
26. listopad
3. – 5. prosinec
8. prosinec
16. prosinec
16. prosinec
16. únor
24. únor
11. březen
16. březen
6. duben
8. duben
8. duben
5. květen
74
OK v atletice
KK v atletice
OK v přespolním běhu
KK v přespolním běhu
OK v kopané
OK v plavání – mladší kat.
volejbalový turnaj – dívky
OK v plavání – starší kat.
OK ve florbalu – mladší kat.
KK v plavání
OK ve stolním tenisu
OK ve volejbalu
KK ve stolním tenisu
RF ve stolním tenisu
volejbalový turnaj – dívky
OK ve florbalu
školní kolo ve fotbalu
OK v lyžování
OK v lyžování
OK v basketbalu
OK v basketbalu
Parlamentní hry:
kopaná – starší kat.
volejbal – starší kat.
florbal – mladší kat.
přehazovaná
volejbalový turnaj – dívky
školní kolo – florbal starší kat.
školní kolo – florbal mladší kat.
D 1. místo, H. 2. místo
D 5. místo
H 1. místo, D 1. místo
H 4. místo, D 4. místo
H 3. místo ve skupině
H 2. místo, D 3. místo
dr. A 2. místo, dr. B 4. místo
H 1. místo, D 1. místo
H 2. místo
H 2. místo, D 3. místo
H 1. místo
D 2. místo
H 1. místo
H 5. místo
dr. A 2. místo, dr. B 7. místo
H 3. místo
1. místo 3.A
H 3. místo
D 16. místo
D 5. místo
H 3. místo
12. místo – Vlašínová
H+D 3. místo
H+D 1. místo
H 1. místo
D 1. místo
dr. A 2. místo, dr. B 4. místo
1. místo 8. G
1. místo 4. G
Triatlon na třebíčském gymnáziu
Jiří Března, vedoucí tréninkové skupiny
Od školního roku 2009 /2010 se na třebíčském gymnáziu začala připravovat početná skupina zájemců o triatlon.
Skupina absolvovala náročnou podzimní a zimní přípravu, která u dorostenců představovala měsíčně asi 80 km
plavání a 200 km běhu. Na jaře přibyla ještě cyklistická příprava a dalších 600 km na kole. V součtu tedy sportovci absolvovali úctyhodných 40 tréninků měsíčně, což obnášelo okolo 70 hodin „práce“.
Dřina se vyplatila a výsledky se dostavily – všichni triatlonisté obstáli na republikových soutěžích (závody Českého poháru a mistrovství ČR). Na mistrovství ČR v aquatlonu (kombinace 800 m plavání a 5 km běhu) v Jablonci
nad Nisou získali Marika Zahradníčková (5. G) a Karel Rymeš (5. G) bronzové medaile, Vítězslav Kučera (2. C)
skončil pátý, Klára Březnová (5. G) a Lukáš Dokulil (7. G) obsadili 8. místo.
Na mistrovství ČR v triatlonu (750 m plavání, 20 km cyklistika, 5 km běh) v Praze získala M. Zahradníčková
bronz, K. Rymeš obsadil 4. místo, V. Kučera 6. místo, K. Březnová 10. místo a L. Dokulil 12. místo. V celkovém
hodnocení Českého poháru, do kterého se započítávalo 8 nejvýznamnějších závodů, skončila M. Zahradníčková
třetí, K. Rymeš čtvrtý, V. Kučera sedmý, K. Březnová desátá, P. Cahová (3. G) jedenáctá, L. Dokulil třináctý a V.
Rymešová (3. G) skončila osmnáctá. Za zmínku stojí i výborné výkony Jana Dokulila (2. G), který v závodech
mladšího žactva obsazoval většinou místa na stupních vítězů a je zařazen do žákovského výběru České republiky.
Marika Zahradníčková a Karel Rymeš byli na základě výborných výkonů nominováni do reprezentačních výběrů
ČR, Vítězslav Kučera je v širším výběru reprezentace. V příštím roce už je čekají starty na některých závodech
Evropského poháru a v případě úspěchu i na ME a MS. Závodníci tak po roce triatlonového tréninku navázali
na úspěšnou kariéru bývalé studentky gymnázia a české reprezentantky Lucie Vaverové, která s naší skupinou
stále aktivně spolupracuje.
Ze sportovního dne školy
75
Obsah
Slovo ředitele
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY
Charakteristika školy a základní údaje
Údaje o školské radě
Přehled vyučovaných oborů vzdělání
Učební plán ve školním roce 2009 / 2010
Zaměstnanci ve školním roce 2009 / 2010
Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2009 / 2010
Přijímací řízení pro školní rok 2010 / 2011
Zadání testů přijímacích zkoušek do 1. ročníku 2010 / 2011
Přijímací zkoušky – osmiletý studijní obor
Přijímací zkoušky – čtyřletý studijní obor
Přijatí studenti do 1. ročníku oboru 79-41-K/81
Přijatí studenti do 1. ročníku oboru 79-41-K/41
Kalendárium 2009 / 2010
Kalendář plánovaných akcí na školní rok 2010 / 2011
3
4
5
5
6
7
10
25
26
26
32
38
38
39
42
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2009
44
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Přehled prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku 2009 / 2010
Přehled prospěchu žáků za 2. pololetí školního roku 2009 / 2010
Výsledky studia maturitních tříd v období 2006 – 2010
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2009 / 2010
Výsledky rozmístění absolventů v roce 2010
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009 / 2010
Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2009 / 2010
46
46
47
48
52
52
53
56
56
57
VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLY
Krajská přehlídka SOČ podesáté
Účast a umístění žáků v olympiádách a odborných soutěžích ve školním roce 2009 / 2010
Zájmová činnost – kroužky ve školním roce 2009 / 2010
Přírodní vědy
Biologie – chemie – zeměpis
Český jazyk a literatura
Společenské vědy
Cizí jazyky
Tělesná výchova
58
58
59
60
61
64
66
67
68
74
76
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Gymnázium Třebíč