Název dokumentu
Dokument
Č. j.: 01.0 /31102013
Počet stran: 31
Počet příloh: 1
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2012/2013
Kontakt
543 424 511-12
[email protected]
www.jilova.cz
IČ: 00638013
Č. org. 2871
Schváleno školskou radou dne: 23. října 2013
Ing. Andrzej Bartoś
ředitel školy
1
Osnova
Úvod .................................................................................................................................... 3
1) Základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje
o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě ................................. 3
2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku .......................................................................................................................... 4
3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ............................................. 5
4) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy ................................................ 5
5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných
zkoušek a maturitních zkoušek ..................................................................................... 5
6) Údaje o činnosti kabinetu výchovného poradenství ..................................................... 21
7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................... 23
8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ..................................................... 23
9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí .................. 25
10) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ............................ 26
11) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ................. 28
12) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů........................................................................................................................... 29
13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ........................................................... 30
2
Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2012/2013
Úvod
Výroční zpráva je zpracována na základě § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 7 vyhl.
15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy ve znění novely 225/2009 Sb. Součástí této výroční zprávy je
i zpráva o hospodaření za rok 2012 a výroční zpráva o podávání informací dle z. 106/1999
Sb. v platném znění. Výroční zpráva vychází z hodnocení školy vypracovaného za období
2012/2013.
1) Základní údaje o škole – název, sídlo, charakteristika školy,
zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový
přístup, údaje o školské radě
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, vykonává činnost střední školy, školní
jídelny a domova mládeže.
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole:
Školní jídelny:
Domova mládeže:
1 240 žáků
1 040 stravovaných
92 lůžek
Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:
1. Jílová 36g, 639 00 Brno
2. Jílová 38, 639 00 Brno
3. Jahodová 54, 620 00 Brno
4. Pražákova 51a, 619 00 Brno
5. Tučkova 2, 602 00 Brno
Školu zřizuje Jihomoravský kraj.
Kontakt
543 424 511-12
[email protected]
www.jilova.cz
IČ: 00638013
Č. org. 2871
Škola je řízena ředitelem školy Ing. Andrzejem Bartośem, který dále řídí dva zástupce
ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele praktického vyučování, zástupce pro
provozně-ekonomický úsek a vedoucí vychovatelku domova mládeže.
Na činnosti školy se podílí Školská rada při SŠP, Brno, Jílová 36g. Dne 25.01.2012
proběhly volby do školské rady. Volební období 2012–2015.
Zvolení členové:
Mgr. Josef Kratochvíl
Mgr. Lenka Pokorná
Mgr. Zuzana Stolarská
Ludmila Nečasová
Petr Lojda
Jakub Pantůček
zvolen PP
zvolena PP
zvolena PP
zvolena žáky a ZZ
zvolen žáky a ZZ
zvolen žáky a ZZ
3
Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Jaroslav Běták
Ing. František Juren
Ing. Petr Kolář
Předsedkyní školské rady je:
Ludmila Nečasová
tel. 543 424 519
[email protected]
2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku
Obory vzdělání, které škola vyučuje v denním, večerním, dálkovém a zkráceném studiu.
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
33-56-H/01
Truhlář
33-59-H/01
Čalouník
36-52-H/01
Instalatér
39-41-H/01
Malíř a lakýrník
36-59-H/01
Podlahář
36-62-H/01
Sklenář
36-66-H/01
Montér suchých staveb
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
36-67-H/01
Zedník
39-41-L/02
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
33-42-M/01
Nábytkářská a dřevařská výroba - dřevostavby
36-45-M/01
Technická zařízení budov
36-44-L/51
Stavební provoz
33-42-L/51
Nábytkářská a dřevařská a výroba
Žáci mají k dispozici 135 počítačů z celkových 273 počítačů, z toho je napojeno na
internet 273 počítačů. Ve školním roce 2012/2013 bylo vyplaceno v rámci produktivních
prací 576 616 Kč pro průměrný měsíční počet žáků 96,5 a stipendia ve výši 341 000 Kč
pro 79 žáků vybraných oborů vzdělávání dle stipendijního řádu školy, které hradí
Jihomoravský kraj. Jsou to obory: čalouník, malíř a lakýrník, podlahář, sklenář, zedník
a elektrikář - silnoproud.
Počty žáků dle zahajovacího výkazu k 30. 09. 2012 – 918 žáků celkem v denním studiu, z
toho:
 střední vzdělání s výučním listem 543 + 70 zkrácené studium = 613
 střední vzdělání s maturitou
241 čtyřleté obory + 64 nástavba = 305
Rekvalifikační studium 22. Dále probíhali kurzy a zkoušky z profesní kvalifikace – celkem
4
3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Škola zaměstnávala 96 pedagogických pracovníků a 45 nepedagogických, tj. celkem 141
zaměstnanců. Ze 96 pedagogických pracovníků 72 splňuje podmínky odborné kvalifikace
pro výuku na střední škole. Další postupně získávají kvalifikaci v rámci plnění plánu
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do naší školy celkem 918 žáků a 22 rekvalifikantů
v dálkovém studiu EZP.
4) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Přijímací řízení probíhalo v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění
a vyhl. 671/2004 Sb. Do konce ledna 2013 byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Na
základě rozhodnutí zřizovatele se již několikátým rokem uplatnil motivační prvek stipendií
pro vybrané obory vzdělávání čalouník, malíř a lakýrník, podlahář, sklenář, zedník a
elektrikář - silnoproud. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou byly stanoveny přijímací
zkoušky.
V prvním kole bylo podáno celkem 502 přihlášek do denního studia, přijato k 31. 05. 2013
414 žáků, zápisových lístků odevzdáno 189 (nástavbové a zkrácené studium ZL
neodevzdávají). K 01. 09. 2013 nastoupilo do prvních ročníků 398 žáků. I přes klesající
tendenci populačních ročníků se díky zájmu o zkrácené studium podařilo naplnit obory
vzdělání žádané na trhu práce.
Mezi uchazeči je zájem o studium při zaměstnání, dálkové studium se však nedaří naplnit
tak, aby se přihlásil takový počet uchazečů, který by naplnil třídu.
Bohužel se však některé obory vzdělání naplnit nedaří již několikátý rok, a to zejména
obory sklenář, čalouník, snižuje se zájem o malíře a lakýrníka
5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného
stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek
a maturitních zkoušek
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, je odbornou vzdělávací institucí s vnitřní
diferenciací, která připravuje žáky především pro výkon dělnických povolání v oblasti
stavebních, dřevozpracujících a elektro oborů. Odborné vzdělání je zajišťováno plněním
tematických plánů vypracovaných na základě příslušných učebních dokumentů a školních
vzdělávacích programů.
Cílem vzdělávání je formování osobnosti vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen,
v souladu s obecně závaznými životními a mravními hodnotami, samostatně myslet,
svobodně a autonomně se rozhodovat a jednat. Důraz klade na činnostní pojetí
vyučování. Využívá různých vzdělávacích postupů a způsobů i pro uplatňování
diferencované výuky.
Vzdělávací cíle přípravy se prolínají do všech předmětů učebního plánu školy. Jsou
orientovány na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti, které jsou spojeny
s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů pro všechny žáky, aby byly přínosem
pro jejich rozvoj.
5
Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je určen platnými osnovami a školními
vzdělávacími programy. Ve škole je uplatňován princip jednoty výchovy a vzdělávání. Ve
výchově je dbáno na mravní, estetickou, rodinnou a ekologickou výchovu. K naplnění
těchto principů byl upraven Školní řád. Prevence je součástí řady vyučovacích předmětů –
jak bylo stanoveno předmětovými komisemi.
Výuka směřuje k těmto cílům:
 vytvoření pevné soustavy poznatků
 chápání významu získaných vědomostí a vzájemných souvislostí
 aplikaci získaných vědomostí
 samostatnou práci
 vyhledávání informací, využíváni poznatků a zkušeností v praxi
 osvojování dalších poznávacích dovedností
 uplatnění vlastní zkušenosti
 uplatňování specifických předpokladů ve společné práci, vytváření návyků
spolupráce a vzájemné pomoci
 podpora motivace k celoživotnímu vzdělávání.
Přehled výchovně vzdělávacích výsledků za šk. rok 2012/2013
I. ročník SOU
II. ročník SOU
III. ročník SOU
Údaj
I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol.
počet žáků
205
174
170
159
161
7
7
7
7
6
počet tříd
Nástavbové studium
SOŠ
MIEZ
I.pol.
II.pol.
I.pol. II.pol. I.pol. II.pol.
152
61
57
171
149
89
86
6
3
3
8
8
4
4
2,12
2,27
P r o s p ě ch
průměrný prospěch
2,51 2,34 2,36 2,42 2,26 1,54
2,50 2,52 2,38 2,50
s vyznamenáním
5
7
10
14
17
19
4
6
5
11
3
6
neprospělo
21
17
10
10
18
16
3
8
15
9
2
2
opravná zkouška povolena
0
5
0
7
0
11
0
4
0
3
0
0
odložená klasifikace
86
60
67
42
40
19
27
9
33
14
15
6
se známkou 2
33
28
22
15
22
23
6
4
5
7
7
4
se známkou 3
32
32
17
24
27
20
10
9
3
10
3
3
pochvala TU
6
7
4
2
3
4
0
0
2
11
0
2
důtka TU
10
7
0
0
0
5
0
0
4
0
0
0
pochvala ŘŠ
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
důtka ŘŠ
5
0
3
0
1
0
0
0
6
3
1
0
podmíněné vyloučení
4
0
10
2
3
0
0
0
0
1
3
0
ukončení studia
8
21
10
11
9
7
2
2
11
6
0
0
Chování
V ý c h o v n á opatření
6
Zhodnocení výsledků odborného výcviku v jednotlivých učebních oborech
Prům. prospěch
Ročník
Obor
Pololetí
první
druhý
třetí
čtvrtý
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
Zedník
2,32
2,15
2,04
1,76
2,07
1,69
-
-
Instalatér
2,34
2,09
2,04
1,96
2,06
1,77
-
-
Instalatér (zkr. forma st.)
2,05
2,00
-
-
-
-
-
-
Malíř
1,91
1,82
2,38
2,14
2,75
2,67
-
-
Truhlář
2,48
2,23
2,03
1,83
1,41
1,54
-
-
Čalouník
-
-
-
-
2,14
2,29
-
-
Podlahář
2,80
2,13
1,85
1,92
2,00
1,71
-
-
Podlahář (zkr. forma st.)
1,86
2,18
-
-
-
-
-
-
Elektromechanik pro zařízení a
přístroje
2,35
2,30
2,00
2,53
2,07
2,41
-
-
Elektrikář (zkr. forma st.)
2,21
1,94
-
-
-
-
-
-
Montér suchých staveb
2,56
2,73
2,75
2,43
2,17
2,00
-
-
Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení
1,61
1,61
1,88
1,94
2,08
1,91
2,20
2,50
Počty a rozdělení učeben na úseku TV
Počet tříd
37
denní studium
Počet učeben
42
z toho 4 počítačové učebny, 1 kreslírna, 2 jazykové
učebny, 1 fyz. a chem. laboratoř, 7 učeben oboru
instalo + TZB, 1 odborná učebna pro dřevoobory, 1
učebna oboru elektro; všechny učebny jsou vybaveny
interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, 1 tělocvična, 1
posilovna, 3 auly
Venkovní sportoviště
1
1
1
1
1
1
1
1
hřiště na minikopanou a házenou
hřiště na tenis
hřiště víceúčelové
hřiště na beach volejbal
hřiště nohejbalové
atletická dráha
doskočiště pro skok daleký
sektor pro vrh koulí
Počet kabinetů
17
7
Stav dislokačního zajištění na úseku praktického vyučování
Učební obor
Ročník Dílna - odborná učebna
Poč. pracovních
míst (den)
Zedník
I.-III.
Jahodová 54
24
Nábytkářská a dřevařská výroba
I.-IV.
Jahodova 54
15
Truhlář
I.-III.
Jahodová 54
72
Montér suchých staveb
I.-III.
Jahodová 54
36
I.
Jahodová 54
24
Sklenář
I.-III.
Jahodová 54
10
Podlahář
II.-III.
Tučkova 2
20
Čalouník
I.-III.
Tučkova 2
12
Malíř
I.-III.
Tučkova 2
24
Pražákova 51a
24
Podlahář
Svářečská škola
Instalatér
I.-III.
Pražákova 51a
50
Elektrikář
I.-III.
Pražákova 51a
24
MIEZB
I.-IV.
Pražákova 51a
36
TZB
I.-II.
Pražákova 51a
15
MZ
I.-III.
Pražákova 51a
32
Celkem
Počet odborných učeben:
418
Jahodová
Tučkova
Pražákova
2
1
3
(z toho 1 počítačová – 12+1 PC)
(počítačová – 6+1 PC)
(z toho 1 počítačová – 12+1 PC)
Ve škole pracovaly předmětové a metodické komise, řídily se plány práce, jejich členové
se pravidelně scházeli. Jednotlivé předmětové komise plánují společné aktivity vztahující
se ke všem předmětům a vyučujícím v komisi. Zodpovědnost má vždy konkrétní učitel.
Ostatní informace si vyučující předávají a projednávají průběžně. Na konci roku vedoucí
předmětových komisí vypracovávají zprávy, které slouží jako podklad pro výroční zprávu
o činnosti školy za školní rok. Zkušení učitelé jsou pověřováni pomocí začínajícím
a neaprobovaným učitelům.
8
Složení metodických komisí
P. č.
Třída
Třídní učitel
Učitel OV + vyučující v dané třídě (příp. vychovatelé)
1
ZP1.
Honek
Rubíček Ladislav, Havlíček František, Tihon Milan
2
I1.A
Horáková
Křena Pavel, Bartoň Karel, Vráblík Miroslav
3
I1.B
Zvěřina
Křena Pavel, Bartoň Karel, Vráblík Miroslav
4
T1.
Hulinský
Hřebíček Bohuslav, Černý Jaroslav, Hájek Jiří
5
MsM1. Sýkorová
Beneš Petr, Havlíček František, Válková Anežka
6
Ezp1. Bojasová A.
Charvát František, Trnka Daniel, Plch Antonín
7
E1.*
Rosendorf
Trnka Daniel, Plch Antonín
8
I1.*
Kašpárek
Šmarda Lubomír, Maluška Pavel
9
P1.*
Stará
Tihon Milan, Pražák Petr
10
Z2.
Zubrovych
Rubíček Ladislav, Otto Rudolf
11
I2.A
Doležal
Rozman Jaroslav, Šíp Roman, Losová Iva
12
I2.B
Bojasová M.
Rozman Jaroslav, Šíp Roman, Losová Iva
13
MP2. Píška
14
T2.
Staněk
Šimek Miloš, Blaha Ondřej, Pražák Petr
Křivánek Libor, Černý Jaroslav, Hřebíček Bohuslav
15
MsT2. Vašicová
Sedláček Lukáš, Beneš Petr, Křivánek Libor
16
Ezp2. Škarda
Sláma Jiří, Mikuš Jiří
17
MsZ3. Petrová
Sedláček Lukáš, Beneš Petr, Rubíček Ladislav,
Otto Rudolf
18
I3.A
Lupták
Borek Daniel, Šmarda Lubomír, Losová Iva
19
IT3.
Herůfek
Borek Daniel, Šmarda Lubomír, Losová Iva,
Huspenina Jiří
20
MP3. Pavlík
Šimek Miloš, Blaha Ondřej, Pražák Petr
21
TČ3.
Huspenina Jiří, Hájek Jiří, Válková Anežka
22
Ezp3. Holub
23
SP1. Kolmanová
24
DN1. Bohdálek
25
SD2. Studýnka
26
TD1.
Ušák
Stolarská
Sláma Jiří, Mikuš Jiří
Trnka Daniel, Bittmann Roman
27
TZB2. Orságová
Štěpánek Jiří
28
TZB3. Kočevová
29
TZB4. Hulák
30
DV2. Čechová
Bittmann Roman
31
DV3. Vašková
Bittmann Roman
32
DV4. Novosadová
Bittmann Roman
33
MZB1. Sečkářová
Sláma Jiří, Mikuš Jiří
34
MZB2. Pešlová
Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek
35
MZB3. Ohnoutek
Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek
36
MZB4. Duchek
Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek
9
Složení předmětových komisí
Poř.
Předmětová komise
čís.
1.
humanitní
Předseda
Členové
Mgr. Hulák
Vašková, Stolarská, Studýnková,
předměty
Doležal, Kiliánová, Pokorná S.
Cizí jazyky
Bojasová M.
Pavelková, Peštálová, Studýnková
Navrátil, Kočevová, Prokopová,
Lebedová
2.
přírodovědné
Tělesná výchova
Holomek, Petrová, Píška, Švec
RNDr. Fialová
Zvěřina, Obelczová, Pastrnková,
předměty
Orságová, Fialová, Kolmanová,
Krejčí, Vašicová, Zatloukal, Krmelová,
Bojasová A., Ušák, Ohnoutek
3.
stavoobory
Ing. Stará
Sečkářová, Honek, Zubrovych,
Studýnka, Sýkorová,
Pavlík, Ohnoutek, Zvěřina, Beneš,
Sedláček, Otto, Rubíček, Šimek, Blaha,
Petrů, Havlíček, Pražák, Tihon
4.
obory I + E + EZP
Ing. Lupták
Bartoś, Horáková, Holub,
TZB + MIEZ
Instalo
Sýkorová, Pešlová, Kunický, Ohnoutek,
Topinková, Kašpárek,
Kratochvíl, Šíp, Borek, Štěpánek,
Charvát, Maluška, Šmarda, Rozman,
Křena, Jašek, Bartošek, Bartoň,
Saitl, Vráblík, Fišer, Losová
Elektro
Duchek
Rosendorf, Trnka, Kratochvíl,
Holub, Škarda, Zatloukal,
Hrdlička, Mikuš, Plch, Sláma
5.
dřevoobory
Ing. Staněk
Bohdálek, Čechová, Ušák, Hulinský,
Novosadová, Válková, Hájek,
Pekařík, Huspenina, Bittmann,
Hřebíček, Křivánek, Černý, Tihon
10
Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2012/13
Školní rok
Počet žáků
konajících zkoušku
Prospěl
s vyz.
Prospěl
Neprospěl
Nekonalo
2012/2013
189
31
130
21
7
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/13
SOŠ
Školní rok
Počet žáků
Prospěl s vyz.
Prospěl
Neprospěl
Nekonalo
2012/2013
65
2
41
15
7
Školní rok
Počet žáků
Prospěl s vyz.
Prospěl
Neprospěl
Nekonalo
2012/2013
25
1
16
7
1
SOU
Hodnocení školního roku z hlediska předmětových komisí
Hodnocení práce předmětové komise humanitních předmětů
Komise se zaměřila na tyto činnosti:
 příprava nové koncepce státní maturity z předmětů český jazyk a literatura, cizí
jazyk
 úspěšný průběh státní maturitní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura
a z cizího jazyka v průběhu měsíců května – června 2013
 úpravy tematických plánů ve shodě s cíli státních maturit, studium dokumentů
s touto problematikou
 účast členů komise na školeních týkajících se státních maturit (e-learning –
zadavatelé, hodnotitelé).
 příprava a realizace MAG 2012
 příprava, tvorba a dokončení ŠVP
 příprava TP dle ŠVP
 příprava textů k přijímacím zkouškám z českého jazyka
 uplatnění moderních metod výuky, rozvoj počítačové gramotnosti členů komise,
práce s novými formami audiovizuální techniky
 podíl členů komise na tvorbě a činnosti školního časopisu a přípravě a realizaci
rozhlasových relací
 účast žáků druhého ročníku oborů TZB a DV na projektu Studenti čtou a píší noviny
 rozšíření knižního fondu školní knihovny, možnost práce žáků s novými formami
vyhledávání informací prostřednictvím internetu přímo v prostorách školní knihovny
 studium odborné literatury i cizojazyčné, odborného tisku
 rozšíření počtu vzájemných hospitací mezi jednotlivými členy komise
za účelem zkvalitnění výuky
11
 příprava nových materiálů k výuce, textů k ústní části maturitní zkoušky z českého
jazyka a literatury, cizích jazyků i poslechových nahrávek k výuce, nákup nových
učebnic pro vyučující cizích jazyků
 účast členů komise na projektu Trojjazyčná škola
 projekt Brno-Utrecht Do světa, výměnný pobyt studentů, spolupráce se školou Via
Nuova
 účast na projektu Prezidentské volby nanečisto
 návštěva koncentračního tábora v Osvětimi v rámci výuky dějepisu
 beseda o holocaustu v rámci výuky dějepisu
 práce s cizojazyčnými časopisy
 účast na představení v cizím jazyce v rámci výuky
 účast na exkurzích, návštěva soudního přelíčení u Krajského soudu v Brně v rámci
výuky OBN
Hodnocení práce předmětové subkomise tělesné výchovy
Komise se zaměřila na tyto činnosti:
 těžištěm práce PK TEV bylo plnění úkolů, daných ŠVP SŠP Brno, Jílová 36g, a
osnovami předmětu tělesná výchova v rámci MŠMT ČR a plánem práce subkomise
tělesné výchovy na školní rok 2012/2013
 základním úkolem vyučovací hodiny bylo rozvíjet pohybové dovednosti žáků,
zlepšení jejich pohybové kultury a pohybového vzdělání
 zvyšování jejich fyzické zdatnosti, sportovní výkonnosti a jejich vztahu k tělesné
výchově a sportu
 zapojení stále vyššího počtu žáků do pohybových aktivit a využívat kvalitní nabídku
sportovišť naší školy
 pokračovat v rozvoji nadání talentovaných jedinců a hledat nové jedince
s dispozicemi pro výkonnostní a vrcholový sport
 pokračovat ve staré dobré tradici naší školy, v kvalitních výsledcích našich žáků ve
sportovních soutěžích od okresní úrovně až do úrovně republikového finále
 dodržovat normy bezpečnosti ve výuce tělesné výchovy, provádět opakovaná
školení o BOZ v TEV a ve volnočasových sportovních aktivitách
 prezentovat na webových stránkách, ve školním časopise TAMTAM
a v republikových médiích úspěchy naší školy a vytvářet jí stále kvalitní reklamu,
která může být prospěšná i v náborech žáků základních škol
Největší sportovní úspěchy školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013
1. místo v okresním kole CORNY středoškolského atletického poháru
1. místo v JM krajském kole v CORNY středoškolském atletickém poháru
5. místo v republikovém finále v CORNY středoškolském atletickém poháru
1. místo v okresním kole přespolním běhu
1. místo v JM krajském finále v přespolním běhu
1. místo okresním kole v halové kopané
1. místo v krajském finále v halové kopané
1. místo v přeboru Brna v malé kopané
3. místo v republikovém finále ve šplhu na laně
2. místo v JM krajském finále v silovém čtyřboji
1. místo a titul mistra ČR na Mistrovství stavebních škol v atletice v Brně, které naše škola
pořádala
1. místo v bodování škol o „Nejlepší školu Brna ve sportu“ ve školním roce 2012/2013 –
slavnostní vyhlášení na Nové radnici v Brně
12
Hodnocení práce předmětové komise přírodovědných předmětů
Co se komisi podařilo:
 připravit žáky maturitních tříd k maturitě z matematiky podle nové koncepce
(vytvořením zkušebních testů, vypsáním speciálních konzultačních hodin,
zorganizováním zkušebních maturit)
 uskutečnit hospitace u vyučujících předmětové komise
 pracovat na tvorbě ŠVP a jejich změnách
 připravit příklady na přijímací zkoušky z matematiky
 využívat audiovizuální techniku
 ve třídách SOU v hodinách fyziky a matematiky pracovat s připravenými materiály
 v rámci projektu Šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0279 vytvářet a ověřovat materiály pro
výuku matematiky, fyziky a informačních a komunikačních technologií
 ve vhodných kapitolách upozorňovat žáky na ekologické problémy a zapojovat je
tak do projektu Eco-schools
 do výuky zařazovat aplikované úlohy
 uskutečňovat konzultace a doučování podle požadavků žáků
 spolupracovat s úsekem PV, do výuky zařazovat aplikované úlohy
 ekologické vycházky a programy ve spolupráci s EkoCentrem Brno
Co se nepodařilo:
 v některých třídách se nepodařilo zlepšit úroveň znalostí, žáci se málo na výuku
připravují, mají malý zájem o doučování a konzultace
 v některých třídách SOU žáci nenosí kalkulačky přesto, že byla v požadavcích na
pomůcky pro žáky, kteří nastupují do 1. ročníku; tento problém ztěžuje výuku
matematiky např. odmocnin nebo goniometrických funkcí
Hodnocení práce předmětové komise dřevo oborů




Hodnocení učebních oborů Truhlář a Čalouník za 1. a 2. ročník – výuku narušuje
absence. Žákům potom uniká návaznost jednotlivých učebních celků, odborné
znalosti jsou nesourodé, nebo žádné. Problém je také slabá technická
představivost. Žáci nejsou schopni kreslit a číst konstrukční výkresy. Na tento
problém jsme připraveni se zaměřit v příštím školním roce, především individuálním
přístupem. U třetích ročníků to bude souviset s přípravou na závěrečnou zkoušku.
V hodnocení letošních závěrečných zkoušek byly nejhorší výsledky právě u
písemné části. Naopak praktická část závěrečné zkoušky byla na odpovídající
úrovni. V této souvislosti pozitivně hodnotím práci metodických komisí, spolupráci
učitelů teorie a praxe, včasné řešení problémů.
U studijních oborů dřevostavby a nábytkářská výroba jsme kladli důraz na
doplňování výuky o konkrétní poznatky z oblastí technologie, materiálů a
konstrukcí. Dělo se to formou seminářů, odborných přednášek nebo exkurzí.
Značný význam přikládáme projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání modernizací
didaktických pomůcek pro výuku odborných předmětů. Jedná se o vytvoření
vzorkovníků materiálů a kování pro dřevostavby a konstrukci skeletového
výukového trenažeru. Dále jsou jeho součástí digitální mikroskopy, váhy a trhací
zkušební zařízení. Tyto didaktické pomůcky umožní názornější způsob výuky.
Umožňují sledovat průběh zkoušek pomocí monitorů a projektoru, zaznamenání
výsledků měření v počítačích v adresářích žáků a vyhodnocování výsledků
v žákovských projektech. Úkolem pro příští školní rok je realizace tohoto projektu,
začlenění jeho výstupů do ŠVP a realizace ve výuce.
13
Hodnocení práce předmětové komise instalo, TZB a elektro
Co se podařilo:
 splnit osnovy včetně vzájemné koordinace učiva a uplatňování mezipředmětových
vztahů, včetně environmentální tematiky
 připravit inovované otázky k MZ oborech TZB a MIEZ
 zajistit provedení opravných ZZ a MZ za šk. rok 2011/12 (září + prosinec 2012) i
ZZ a MZ v řádném termínu (květen + červen 2013)
 zapojení školy do programu „Nová závěrečná zkouška 2“ včetně účasti našich
pracovníků při úpravě zadání a zapracování připomínek z loňského šk.roku
 aktivní zapojení žáků TZB a instalo (18 žáků TZB a 42 žáků oboru Instalatér) do
internetové soutěže firmy HCPC (1. místo družstva SOŠ, 2.místoi SOU, 1. až
3. místo mezi jednotlivci SŠ) umístění bylo spojeno s finanční odměnou pro školu
 příprava krajského i celostátního kola SOD oboru instalatér + různé další soutěže
 SOD oboru instalatér krajské kolo (1. a 2. místo jednotlivci, 1. místo družstva)
 SOD oboru instalatér republikové finále (1. a 2. místo jednotlivci, 1. místo družstva)
 Vyškov – mezinárodní soutěž instalatérů (2. a 8. jednotlivci)
 Pohár LINDE Frýdek Místek (10. místo mezinárodní soutěž – 6 států)
 MIEZ republikové finále Sušice (3. místo)
 SOD oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje republikové finále (3. a 4.
místo)
 SOD oboru instalatér v Rakouském Zistersdorfu (1. a 2. místo) – mezinárodní
kategorie
 účast žáků i zaměstnanců na školeních u odborných firem (Plast Brno, Gienger,
Tondach Šlapanice, Jokva, Koupelnové studio - Ptáček, Cesaro, Alcaplast, Geberit,
OEZ …)
 pokračování ve spolupráce s firmou Hansgrohe – postupné proškolení všech žáků
oboru ve školicím středisku
 exkurze ČOV Modříce, elektrárna Kníničky, Elektrárna Dlouhé stráně, MSK
kolektory, návštěva veletrhů (Stavební veletrh, AMPER), velkosklady instalo
materiálu (Ptáček, Cesaro, Ginger)
 spolupráce se CTI – účast na školeních AMOS, spolupráce při soutěžích
 zájemcům z řad žáků byly poskytovány konzultace a doučování (zájem ze strany
žáků byl však minimální)
 zahájili jsme výuku většiny oborů podle ŠVP, zatím vše pobíhá v pořádku; budou se
nadále shromažďovat poznatky a připomínky pro případné úpravy
Co se nepodařilo
 zastavit klesající úroveň znalostí žáků, což souvisí s klesající vstupní úrovní žáků ze
základních škol
 uskutečnit některé plánované exkurze (především z provozních důvodů firem)
14
Hodnocení práce předmětové komise stavooborů 2012/13
V tomto školním roce probíhaly ve všech učebních oborech pod vedením NUV další práce
na jednotném zadání závěrečných zkoušek, podle nichž zkoušky již několik let úspěšně
probíhají.
Zúčastnili jsme se zajímavých odborných seminářů, např. Suchá výstavba a izolace,
Nedestruktivní zkoušky materiálů, Každý prostor má své řešení, Supellex – provádění
podlah, Moderní materiály a technologie pro výstavbu RD a obytných budov, soutěže
Výrobek roku apod. Tyto akce byly zdarma a zúčastnili se jich učitelé a žáci vybraných
oborů.
V rámci rekvalifikací dále probíhali v Pardubicích dvoudenní semináře Vzdělávání
průvodců a hodnotitelů pro montéra suchých staveb, podlaháře dřevěných a bezespárých
podlah a malíře.
V dubnu jsme navštívili stavební veletrh, kde jsme opět využili možnost volného vstupu
v rámci Studentského dne. Akce se zúčastnily všechny učební i studijní obory.
V dubnu také proběhla pod záštitou Cechu podlahářů soutěž Podlaha Cup 2013 –
tentokrát v Uherském Brodu, kde naši žáci třídy MP3 Marek Doupovec a Adam Hanuš pod
vedením UOV p. Pražáka získali pěkné 3. místo. Příští rok se tato soutěž bude konat na
naší škole.
Žáci 3. ročníku oboru Mss zpracovávali poprvé v rámci JZZZ samostatné odborné práce a
zároveň si v souladu s kariérovým poradenstvím založili svá osobní portfolia s životopisy,
motivačními dopisy a prezentací své odborné práce.
Dále obor Mss zpracoval v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro zvyšování kvality ve vzdělávání projekt Kvalitní konstrukce pro
suché stavby. Cílem tohoto projektu je seznámit stavební obory se základními materiály,
postupy a zásadami sádrokartonových konstrukcí a u oboru Mss prohloubit znalosti
absolvováním teoretických i praktických kurzů, exkurzemi na zajímavé stavby a workshopy
se zaměstnavateli. Učitelé začali psát pro jednotlivé kurzy projektu učební texty,
zpracovávat prezentace a byla navázána úzká spolupráce s firmou GipsCon.
Obor SP byl v 1. ročníku vyučován podle ŠVP a od září 2013 bude ŠVP platit i pro
2. ročník. K maturitní zkoušce bylo připuštěno v řádném termínu 13 žáků a prospělo
pouze 7 žáků. Oba ročníky splnily souvislou odbornou praxi, třída SP2 již na podzim a
třída SP1 v průběhu měsíce května. Žáci většinou pracovali v oboru, ve kterém jsou
vyučeni.
Náměty na příští školní rok




pokračování ve spolupráci se známými stavebními firmami a s Cechy jednotlivých
řemesel
exkurze na vybraná pracoviště, na školící akce u firem a na zajímavé odborné
semináře
účast na soutěžích
další prezentace školy, učebních oborů a zajímavých akcí na internetu a v
odborných časopisech
15
Úsek Výchovy mimo vyučování (VMV)
Plnění úkolu vycházelo z plánu úseku VMV pro rok 2012/2013.
V domově mládeže (DM) bylo ubytováno 76 žáků.
Prvořadým úkolem bylo začlenění žáků prvních ročníků do systému života na domově
mládeže v rámci všech podmínek stanovených v oblasti mezilidských vztahů, schopnosti
svobodného přijímaní všech norem společenského života, které se vytváří v prvních
měsících pobytu na domově mládeže. Žáci prvních ročníků byli dle oborů rozděleni na
jednotlivá patra mezi stávající ubytované žáky. Tak jako každý rok, tak i letos byli všichni
žáci seznámeni a poučení jak efektivně využívat svůj volný čas na domově mládeže
s prioritou na sebevzdělávání a samostudium. Oblast zájmová se naplnila již průběhu
měsíce září, kdy měli možnost si všichni ubytovaní žáci na DM zvolit sportovní, kulturní
nebo i jinou možnost využívaní svého volného času k rozvoji svých sportovních,
uměleckých a jiných schopností a zájmů. Pravidelná zájmová činnost byla hojně
využívána po celý školní rok.
V průběhu září se konaly individuální pohovory se všemi novými žáky, na kterých byly
zjišťovány jejich schopnosti uplatnit se v novém kolektivu a jejich začlenění do něj.
Tématem pohovorů bylo především morální a etické smýšlení nových žáků.
V oblasti problému dnešní mládeže na úseku VMV se v hodnoceném období nevyskytl
žádný problém z oblasti negativních vlivů a nesourodosti mezi žáky, který by nebylo
možné zvládnout.
Všichni pedagogičtí pracovníci na úseku VMV se svojí činností snažili o zajištění harmonie
v souladu žák – vychovatel tak, aby se vychovatel stal pro žáka oporou při řešení všech
vzniklých situací.
V oblasti výchovy k demokratickému a občanskému myšlení bylo žákům prostřednictvím
žákovského parlamentu umožněno vyjadřovat svoje názory a pocity na veřejnosti a tím
dávat najevo co si myslí a co cítí ve svém teenagerovském věku.
V rámci multikulturní výchovy měli žáci možnost navštěvovat různé kulturní akce, které
přispívaly k jejich rozvoji. Žáci měli i možnost aktivního působení při akcích pořádaných
školou nebo domovem mládeže jako například Veletrh středních škol, vánoční koncerty
pro základní školy. Dále to byly dobrovolnické aktivity, jako jsou například různé akce pro
děti mateřských škol nebo kulturní vystoupení našich žáků při slavnostních příležitostech,
jako je vyřazení absolventů.
V rámci rozumové výchovy byli žáci domova mládeže seznamováni s bezpečnostními,
hygienickými a požárními směrnicemi a v této oblasti proškoleni. Jsou vedeni
k odpovědnosti za svěřený majetek a inventář na DM.
Důležitou součástí výchovy jsou přednášky a besedy na různá témata. Témata jsou
volena tak, aby odrážela zájmy mladých lidí. Na DM tyto besedy a přednášky probíhaly
v hodnoceném období dle harmonogramu jednotlivých výchovných skupin. Bylo využíváno
aktivizujících metod tak, aby byl obsah jednotlivých besed pro žáky poutavý.
Pracovní výchova je zaměřena na zlepšení životního prostředí, udržovaní pořádku na DM
a jeho okolí.
Sportovní kroužky se orientuji na sálovou kopanou, florbal, posilovaní, plavaní, stolní tenis
a v letních měsících nohejbal, plážový volejbal a tenis.
K výchovné činnosti patří také přispívání do školního časopisu TAMTAM a na webové
stránky školy.
Výchova kulturně-estetická je podporována návštěvami různých kulturních akci
pořádaných školou, vystoupením školní hudební skupiny a estetickou úpravou
ubytovacích prostor.
16
Plán volnočasových aktivity DM při SŠP, Brno, DM Jílová 38, šk. r. 2012/2013:
Září
 Vstupní školení bezpečnosti, Vnitřní
řád domova mládeže
 Společenské chování – beseda
 Seznámení s Brnem
 Vytváření zájmových útvarů a nábor do
nich




Pomoc při humanitární akci Světluška
Zapojení do projektu Evropa v Brně
Zapojení do projektu Média útočí
Burza učebnic
Říjen
 Negativní patologické jevy a jejich
působení na dospívající mládež –
workshop
 Turnaj ve stolním tenise nebo stolním
fotbale
 Kultura v Brně – beseda
 Zapojení do projektu „72 hodin bez
kompromisu“
 Zasedání školního parlamentu
 Účast na Krajském sněmu mládeže
 Návštěva divadelního představení
Listopad
 Podívej se kolem sebe – workshop
 První pomoc a krizové situace –
seminář
 Turnaj ve florbale nebo sálové kopané
 Vědomostní kvíz
 Aktivity projektu „SMOK“
 Účast na zasedání Národního
parlamentu dětí a mládeže
 Návštěva sportovního utkání
Prosinec
 Vánoční večeře, tradice
 Vánoční sportovní turnaj
 Vánoce ve světě – beseda
 Uspořádání výstavy
Leden
 Celoškolský turnaj v piškvorkách
 Kriminalita mládeže – workshop
 Turnaj v sálové kopané nebo florbale
 Aktivita projektu „SMOK“
Únor
 Bezpečnostní školení
 Celoškolský turnaj v šachu
 Multikulturní program
 Návštěva divadelního představení
Březen
 Násilí ve sportu – workshop
 Sportovní turnaj dle možností
Duben
 Turnaj v nohejbale
 Proč si rodiče myslí, že jsem pořád
dítě? – beseda
 Návštěva filmového festivalu
Květen
 Brno – město uprostřed Evropy
 Turnaj v plážovém volejbalu
 Turnaj v malé kopané
 Velikonoční tradice – beseda
 Vyhlášení ankety „Jílovský Ámos“
 Pomoc při humanitární akci Květinový
den
 Festival prevence
17
Červen
 Sportovní program
 Společný program k závěru školního
roku
 Aktivita projektu „SMOK“
Zapojení žáků do kroužků
Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována v zájmových útvarech. Celkem je do
pravidelné zájmové činnosti zapojeno 149 žáků školy. V rámci zájmové činnost probíhají
také soutěže v jednotlivých disciplínách dle zaměření kroužku.
Průměrná
Kroužek
Vedoucí
Den
Čas
DM./škola
Místo
účast
Florbal
Zachová
Čtvrtek
19-20
24/0
15
tělocvična
Sálová
kopaná
Zachová
Pondělí
19-20
29/0
15
tělocvična
Plavání
Zachová
Středa
18-20
10/0
10
Bazén –
Koh.
Posilovna
Zachová
Po, Út, Čt
16:30-17:30
32/4
15
Posilovna
Tenis
Zachová
Úterý
19-20
8/0
4
Tělocvična
Badminton
Zachová
Úterý
19-20
8/0
4
Tělocvična
Stolní tenis
Zachová
nepravidelně
nepravidelně
10/0
6
Herna DM
Kondiční
posilování
Švec, Píška,
Holomek,
Petrová
Po, Út, St
14,20 – 16,10
12/10
6
Posilovna
Uzel
Po, Čt
18 – 20
9/0
8
D036
Uzel
Individuálně
20-21
3/0
2
D218
Uzel
St
V létě ST 1617
4/0
3
Tenisový
kurt
Hudební
M*I*J
Hudební –
hra na kytaru
Tenis
Zájmová činnost je podporována spoluprací s dalšími institucemi, a to především Asociací
školních sportovních klubů, Asociací středoškolských klubů a Jihomoravskou radou dětí
a mládeže.
Sportovní kroužky (v rámci „Školního sportovního klubu“)
Atletika
Sportovní gymnastika
Posilování
Florbal
Plážový volejbal
Basketbal
Sálová kopaná
Plavání
Tenis
Stolní tenis
Mgr. Holomek
Mgr. Holomek
Mgr. Zachová, Mgr. Petrová, Mgr. Píška, Mgr. Švec
Mgr. Zachová, Uzel
Mgr. Zachová
Mgr. Petrová, Zachová
Mgr. Zachová, Uzel, Mgr. Sklář
Mgr. Zachová, Veselá
p. Uzel
p. Uzel
18
Školní parlament a žákovská rada
Na střední škole polytechnické aktivně pracuje školní parlament. Členy parlamentu jsou
z každé třídy dva žáci. V čele parlamentu stojí žákovská rada volená na širším zasedání
parlamentu, která zajišťuje činnost v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními.
Činnost školního parlamentu výraznou měrou přispívá ke zkvalitňování klimatu školy. Jeho
členové během roku připravují pro žáky aktivity, jejichž cílem je nejen posílení
demokratického myšlení a podílení se na věcech veřejných, ale i spoluvytváření
pozitivního klimatu v životě školy a následně v jednotlivých třídách.
Naše škola se rovněž stala základnou pro fungování Krajského parlamentu dětí a mládeže
a koordinátorka školního parlamentu je souběžně koordinátorkou krajského parlamentu.
Žáci měli možnost se během školního roku 2012/13 účastnit těchto aktivit:
Zapojení do projektů:
 projekt Média útočí
o 30. 10. 2012 – 1. den – teorie + návštěva ZOO – 10 žáků
o 14. 11. 2012 – 2. den – teorie + návštěva lasergame arény – 15 žáků
o 12. 12. 2012 – 3. den – teorie + vydání projektových novin
 Projekt Evropa v Brně
o 02. 10. 2012 – 1. den – teorie + návštěva Muzea romské kultury
o 10. 10. 2012 – 2. den – návštěva židovské čtvrti v Třebíči s výkladem
o 28. 11. 2012 – 3. den – teorie + zážitková pedagogika
 Projekt Participace bez hranic
o 28. 5. 2013 – 1. den – teorie + návštěva Permonium Oslavany – 15 žáků
Spolupráce s dalšími subjekty:






spolupráce s JmRDM
o spoluorganizace celé řady aktivit
o uspořádání Krajského směnu mládeže – 01. 11. 2012 – 70 účastníků
Městský parlament
o 2 žáci členy
Krajský parlament
o jsme základnou pro činnost tohoto subjektu, pravidelně se u nás Krajský
parlament schází, 3 žáci členy
Národní parlament dětí a mládeže
o účast dvou žáků na zasedání Národního parlamentu 16. – 19. 11. 2012
o účast na Parlamentní výměně zkušeností 08. – 10. 3. 2013 – 1 žák
Sdružení rodičů školy
o pravidelná účast na výborech SRPŠ a informování rodičů o činnosti
parlamentu
o čerpání příspěvku na činnost od Sdružení rodičů
ASK
o členové žákovské rady jsou členy této organizace
o spolupořadatelství republikového finále soutěže „Školní časopis roku“ –
03. a 04. 12. 2012 – účast 7 žáků
o čerpání dotačních příspěvků na pravidelnou činnost
19
Jednorázové aktivity:















Burza učebnic 06. a 13. 09. 2012
Simulativní zasedání EU – 31. 10. 2012 – účast 7 žáků – 4. místo
Čertovská besídka v MŠ Šrámkova – 05. 12. 2012 – účast 7 žáků
Studentské prezidentské volby – 3 členové členy volební komise – 11. 12. 2012
Setkání evropské mládeže v Polsku – 25. 01. – 03. 02. 2013 v Krynici – účast 2 žáci
Společné zasedání s parlamentem z Olomoucké – 28. 02. 2013 – účast 11 žáků
Účast na přednášce Zločin kolem nás – Josef Klíma – DBP – 07. 03. 2013 – účast
20 žáků
Účast členů žákovské rady na projektu Mládež v akci v polském Gubině 18. –
25. 03. 2013
Sbírka víček od pet lahví – původně pro nemocnou Sofinku z Kuřimi, nyní
přispíváme více dětem – velký zájem. Poděkování našim žákům i zaměstnancům –
nasbírá se průměrně 8 litrů víček týdně.
Návštěva náměstkyně ministra školství Ing. E. Bartoňové na zasedání parlamentu +
prohlídka školy
Účast na diskusi mládeže „Je EU automat?“ o zaměstnanosti mládeže – Praha –
13. 05. 2013 – účast 5 žáků
Účast na konferenci „Kecejme do toho!“ na MŠMT – 14. 05. 2013 – účast 5 žáků
Návštěva Poslanecké sněmovny – 15. 05. 2013 – 5 žáků
Květinový den – pomoc nemocným rakovinou – 15. 05. 2013 – 12 žáků
Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku – 20. – 22. 05. 2013 – účast 2 žáci
Pravidelné aktivity žákovské rady




zasedání žákovské rady
setkání s ředitelem školy – 07. 11. 2012, 16. 04. 2013
organizování velkých zasedání školního parlamentu – 08. 11. 2012, 17. 04. 2013
přispívání do školního časopisu
Polyfunkční učebna
Nová polyfunkční učebna, jejíž název si žáci zkrátili a říkají jí Akvárko, byla otevřena
v únoru 2011. Za tyto dva roky byla využívána nejen k výuce, ale také jako vhodné zázemí
pro pořádání různých besed a workshopů. Pro žáky se také stala oblíbeným místem pro
setkávání ve volném čase. Polyfunkční učebna je rozdělena na tři části, knihovnu,
studovnu a na část vybavenou počítači s připojením na internet.
Na začátku školního roku je tento prostor využíván pro adaptační kurzy, které slouží ke
stmelení nového kolektivu a posílení třídního klimatu. Žáci jsou také ještě před nástupem
do školy seznámeni s možnostmi, které jim tento prostor nabízí a také s místem, kde
mohou získat potřebné informace pro snazší orientaci v prvních školních dnech.
Stejně jako v předcházejících letech, tak i letos se v prostorách PU konala řada aktivit,
jejichž cílem bylo posílení školního klimatu, na prevenci sociálně patologických jevů, na
podporu zlepšení informační gramotnosti žáků a nově byly zařazeny besedy s personalisty.
Nejčastější formou těchto aktivit byly besedy a workshopy. Při besedách byly použity
aktivizující metody, např. pětilístek, alfa box, myšlenková mapa, klíčová slova, bingo atd.
Tyto metody napomáhají k aktivnímu zapojení žáků do samotné besedy, čímž se rozvíjí
jejich žákovské kompetence. Témata besed se v průběhu roku postupně střídala.
V současné době stále aktuální a pro žáky přínosné je téma závislosti. Cyklus těchto
besed byl zaměřen nejen na prevenci užívání návykových látek, ale i na jiné typy
20
závislostí. Při těchto besedách měli žáci možnost zhlédnout dokumentární filmy s touto
tematikou, které má škola k dispozici v rámci projektu „Jeden svět na školách“.
Velký ohlas měly besedy zaměřené na prevenci kouření. V průběhu těchto besed měli žáci
možnost si pomocí Fagerströmova testu vyzkoušet, jak jsou na tom s nikotinovou závislostí.
K projektu „Jeden svět na školách“ se také vztahovalo další téma Příběhy bezpráví. Tyto
besedy byly zaměřeny na seznámení žáků s obdobím komunismu, především však
s tématem exilu. Jedním z cílů tohoto tématu bylo, aby si žáci uvědomili, že rok 1989 nebyl
důležitý pouze pro ty, co tu žili, ale také i pro tisíce lidí, kteří žili v zahraničí a kteří se bez
obav mohli vrátit do své vlasti.
K dalším úspěšným aktivitám patřily praktické workshopy a závěrečné reflexe, které
navazovaly na úvodní besedy na téma Občan v demokratické společnosti – Člověk a
životní prostředí – Člověk a svět práce – Informační a komunikační technologie. Tyto
aktivity se uskutečnily v rámci projektu OP VK .
I v letošním roce mohli žáci také využít kariérní poradenství, které jsme rozšířili o besedy
s personalisty a pracovníky úřadu práce.
K dalším úspěšným aktivitám patřila akce „Studentské prezidentské volby“.
Se zajímavými informacemi se žáci také mohli setkat na přednáškách na téma: Řekni
drogám ne, Stop násilí, Můžou si za to sami a další.
Denně využívá polyfunkční učebnu zhruba 50 žáků, kteří zde tráví svůj volný čas.
Jednotlivých besed a workshopů se účastnilo celkem 1 651 žáků.
6) Údaje o činnosti kabinetu výchovného poradenství
V průběhu školního roku je výchovným poradcem poskytována poradenská a konzultační
činnost pro žáky, všechny vyučující i samotné rodiče žáků.
V přípravném týdnu probíhá informační schůzka pro TU I. ročníků a pro nastupující učitele.
VP se účastní také porad UOV. Na začátku školního roku je poradenská činnost zaměřená
především pro žáky, kteří neuspěli v náhradním termínu uzavření klasifikace – jedná se
o hledání dalších možností (opakování ročníku, změna oboru vzdělávání …). V průběhu
roku se na KVP obracejí i samotní žáci s nejrůznějšími problémy. Konzultovány jsou na
žádost žáků jejich osobní problémy v rodinách, problémy s drogou, alkoholem, neshody na
pracovištích a v kolektivech. Nejčastěji řešeným problémem v průběhu školního roku je
absence. Z důvodu nedoložené absence bylo navrženo a po projednání následně uděleno
mnoho výchovných opatření včetně podmíněných vyloučení. Absence je rovněž jedním
z důvodů, kvůli kterému řada žáků naši školu opouští.
V průběhu celého roku VP aktivně spolupracuje s metodičkou prevence.
K nejzávažnějším, společně řešeným problémům patří řešení prvotních příznaků šikany
a užívání drog – především marihuany.
K dalším aktivitám KVP patří účast VP na třídnických hodinách, spolupráce s VUOV,
UOV a vychovateli při řešení kázeňských přestupků žáků – chování, omlouvání, pozdní
příchody. VP spolupracuje s PPP, se Správou sociálního zabezpečení – odbor péče
o dítě, kurátory, SVP.
Ve šk. roce 2012/2013 bylo v KVP evidováno na základě nálezů PPP, klin. PSY
a psychiatrů 192 žáků.
21
KVP zaštiťuje adaptační kurzy pořádané pro žáky I. ročníků. Program kurzů je připravován
za spolupráce vychovatelů a TU.
V průběhu školního roku jsou ve večerních hodinách KVP pořádány návštěvy divadel, což
bezesporu přispívá k obohacení využití volného času žáků.
Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je koncipován jako program
se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Do této výchovy zahrnujeme
i zdravé sociální vztahy, které jsou nezbytným předpokladem pro pozitivní duševní vývoj.
Ve výchově je totiž nezbytné zkvalitňovat zároveň fyzickou i duševní stránku osobnosti.
Za cílovou skupinu považujeme především žáky I. ročníků, kteří se každoročně jeví jako
nejvíce riziková skupina. Tento fakt je spojen se změnou prostředí, přestup ze základní
školy na střední, s novými metodami práce, s většími nároky na přípravu do vyučování,
s větším tlakem na úspěšnost a v neposlední řadě s utvářením vztahů v novém kolektivu.
Při výchově ke zdravému životnímu stylu se zaměřili především na:
 výchovu ke smysluplnému trávení volného času
 prevenci rizikového chování s preferencí zneužívání návykových látek
 vytváření zdravého sociálního klimatu ve třídách (prevence možné šikany)
 vytváření pozitivních životních návyků v oblasti stravování a hygieny
a psychohygieny
Při realizaci MPP jsme využili zejména:
 programové nabídky Poradenského centra, Sládkova. Akcí dle nabídky centra se
zúčastňují žáci především 1. ročníků;
 nabídky spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi s odpovídající pracovní
náplní, např. Policie ČR, individuálních pohovorů s problémovými žáky dle aktuální
situace;
 skutečnosti existence „schránky důvěry“ na i anonymní dotazy, připomínky
a upozornění na stávající problémy;
 školní knihovny, která nabízí dostupné materiály ze sledované oblasti a poskytuje
možnost získávat informace z internetu;
 školního rozhlasového hlášení při pravidelných relacích, dle aktuální situace bude
prostřednictví rozhlasu reagováno na případná nebezpečí vznikající v souvislosti
s rizikovým chováním žáků;
 existence dvou nástěnek v přízemí školy, které jsou vyčleněny na problematiku
rizikového chování, jedna z nástěnek poskytuje kontakty na organizace a instituce
zabývající se širokou problematikou rizikového chování, poskytuje návod kde a jak
hledat pomoc, druhá nástěnka přináší aktuální témata, názory a zajímavosti
sledované problematiky;
 vyučovacích hodin hlavně občanské nauky, kde je možné přizpůsobit vyučovací
náplň daným problémům a využít videoprogramů, článků z tisku, diskuse, a hodin
tělesné výchovy, popř. českého jazyka s vhodnou volbou témat slohových prací či
mluvních cvičení;
 práce TU a jeho výchovného působení na třídu při využití např. třídnických hodin;
 nabídky školních zájmových kroužků, zde lze využít užšího vztahu mezi žákem
a učitelem, proto je žádoucí seznámit vedoucí kroužků s možnostmi výchovného
působení a metodami užívanými ve školou vytyčené oblasti prevence;
 školních výletů, které by se zároveň měly stát i bilančním pobytem třídního kolektivu
v přírodě (zodpovídá TU);
22
 spolupráce s rodiči, které je možné zapojit do procesu prevence, informovat je
v rámci hovorových hodin, při individuálních pohovorech, pomocí osvětových brožur
či pomocí materiálů vypracovaných školou;
 informačních brožur obsahově se týkajících zneužívání návykových látek
a varujících před pohlavními nemocemi, z nichž nejnebezpečnější, a přesto
podceňovanou, je AIDS.
7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Škola poskytuje pracovníkům příznivé podmínky pro rozvoj profesních znalostí
a dovedností. Pro sledované období byly vytyčeny tyto cíle:
 zlepšení celkové aprobovanosti a kvalifikovanosti pracovníků školy
 zlepšit úroveň odborných znalostí vyučujících s uplatnitelností v praxi
 snížení počtu nekvalifikovaných a neaprobovaných vyučujících
 vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole
Plnění DVPP ve školním roce 2012/2013
Vzdělávání vedoucích pracovníků školy – zástupci ředitele TV, PV a PEU ukončili dvouleté
Manažerské studium, které je garantováno pedagogickou fakultou Karlovy univerzity. Dále
se vedení školy pravidelně účastní seminářů zaměřených na zkvalitnění řízení školy
v oblasti školského managementu, školní legislativy, personální práci a nácviku
komunikativních metod ve vedení zaměstnanců školy na všech pedagogických úsecích.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií – průběžné
proškolování pedagogických pracovníků v práci se školní počítačovou sítí, využívání
prostředků ICT ve výuce, výchově a v přípravě na výuku.
Vzdělávání pedagogických pracovníků – vyučujících – průběžná účast pedagogických
pracovníků na dalším odborném vzdělávání v rámci jejich aprobace a v závislosti na
možnosti využití získaných poznatků a dovedností ve vyučovacích hodinách – celoroční
studium organizované SSŠ nebo vysokými školami a jednorázové vzdělávací akce
organizované SSŠ, vysokými školami, státními i soukromými institucemi. Důležitou roli
sehrává i doplnění vzdělání tak, aby legislativně odpovídalo požadavkům kladeným na
pedagogické pracovníky.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech – BOZP, prevenci
sociálně-patologických jevů, mezilidských vztahů, jazykové gramotnosti, dysfunkcí
a ostatních oblastech dotýkajících se problematiky současného školství.
8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Naše škola je aktivním členem těchto profesních cechů a svazu:
 Cech topenářů a instalatérů ČR
 Cech podlahářů ČR
 Cech suché výstavby ČR
 Cech malířů a lakýrníků ČR
 Svaz chladicí a klimatizační techniky
 Technický dozorčí spolek Brno, o. s.
S těmito cechy a svazem úzce spolupracují jednotlivé předmětové komise. Výsledkem této
spolupráce je organizování soutěží odborných dovedností, exkurze, zajištění výukového
materiálu, školení žáků a odborných učitelů v teorii a praxi.
23
Výsledky soutěží odborných dovedností:
Školního kola soutěže odborných dovedností se zúčastnili všichni žáci druhého ročníku
oborů Zedník a Truhlář a žáci třetích ročníků ostatních oborů včetně čtyřletého oboru
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Vítězové pak reprezentovali školu
na krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích.
V oboru Instalatér jsme v krajském kole obsadili první a druhé místo a zároveň první místo
v soutěži družstev. V celostátním kole soutěže Učeň instalatér 2013 pak naši žáci obhájili
první a druhé místo v kategorii jednotlivců a první místo v kategorii družstev.
V oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení obsadili naši žáci pěkné
třetí místo. Žáci oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje vybojovali
v celostátním kole třetí a čtvrté místo. V soutěži PodlahaCup 2013 obsadili naši Podlaháři
letos místo třetí.
Ze soutěží s mezinárodní účastí se mohou žáci oboru Instalatér pochlubit druhým místem
získaným na soutěži ve Vyškově. Žáci stejného oboru se také zúčastnili soutěže
v zahraničí konkrétně v rakouském Zistersdorfu. V této soutěži získali naši dva
reprezentanti s výrazným bodovým odstupem první a druhé místo v kategorii zahraničních
účastníků, čímž definitivně potvrdili své prvenství v republikové soutěži. V oboru Malíř
letos naši školu úspěšně reprezentovali nováčci z druhého, a dokonce i prvního ročníku, a
to hned na několika soutěžích s mezinárodní účastí (v Ostravě, Praze a Bratislavě).
Prezentace školy na veřejnosti:
 V rámci projektu "Do světa 2012!" spolupráce s Via Nova College, Maartvlinder 7,
3544 DA Utrecht, v říjnu 2012 týdenní návštěva našich žáků v Holandsku.
 Účast na humanitární akcí Světluška, Květinový den, pomoc formou sbírky
slabozrakým a nevidomým, nemocným rakovinou a dalším.
 Aktivní zapojení žáků školy do činnosti Městského parlamentu dětí a mládeže – dva
žáci jako zástupci školy, do Krajského parlamentu dětí a mládeže – dva žáci jako
zástupci školy, navíc je naše škola sídlem krajského parlamentu, žáci jsou rovněž
aktivně zapojeni do činnosti Národního parlamentu dětí a mládeže.
 Uspořádání Krajského sněmu mládeže za účastni 60 mladých lidí ze středních škol
Jihomoravského kraje.
 Uspořádání Vánočního koncertu pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.
 V našich prostorách se konala celostátní soutěž „Školní časopis 2012“ pro základní
a střední školy.
 Spolupráce s partnery ze Stuttgartu – reciproční týdenní stáž žáků oboru MSS.
 Garant a spoluorganizátor celostátní soutěže odborných dovedností oboru
Instalatér "UČEŇ INSTALATÉR 2013".
 Hlavní organizátor VELETRHU STŘEDNÍCH ŠKOL konaného na brněnském
výstavišti v listopadu 2012.
 Pravidelné vydávání školního časopisu TAMTAM.
 Pořádání exkurzí na stavbách pro žáky devátých ročníků základních škol.
 Konání interaktivních prezentací řemeslných oborů pro žáky 9. ročníků ZŠ.
 Pořádání dnů otevřených dveří.
 Podíl na údržbě a opravách škol a majetku města a kraje v městě Brně v rámci
produktivních prací.
 Pořádání setkání výchovných poradců ZŠ se zástupci školy a zástupci IPS ÚP ČR krajské pobočky v Brně.
24
Sportovní aktivity školy - účast SŠ polytechnické v soutěžích AŠSK
Období
Odvětví
Typ soutěže
Místo
Umístění
Počet účast.
Kopaná
Přebor Brna
Brno
2.
16 + 1
Přebor Brna
Brno
1.
24 + 1
Krajský přebor
Břeclav
1.
12 + 1
Republikové finále
Břeclav
5.
10 + 1
Přespolní běh
Přebor Brna
Brno
1. + 2.
12 + 1
Přespolní běh
Krajský přebor
Brno
1.
6+1
LEDEN
Florbal
Přebor Brna
Brno
6.
10 + 1
ÚNOR
Futsal
Krajské finále
Brno
1.
12 + 1
Přebor Brna
Brno
1.
4+1
Krajské finále
Brno
1.
4+1
Republikové finále
Příbram
3.
4+1
Přebor Brna
Brno
2.
4+1
Krajský přebor
Brno
2.
4+1
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
Atletika
Šplh na laně
BŘEZEN
Silový čtyřboj
Další sportovní akce školy
MIKULÁŠSKÁ LAŤKA (Holomek, Petrová)
 otevřený přebor školy ve skoku vysokém s dalšími pozvanými školami na Jílové
 1. místo
 počet 35 žáků
SILOVÝ ČTYŘBOJ ZŠ
 náborová soutěž pro žáky základních škol – prosinec 2012
 10 družstev
ŠPLH NA LANĚ
 přebor školy ve šplhu na laně (leden 2013)
 účast 25 žáků
SILOVÝ ČTYŘBOJ
 přebor školy v Silovém čtyřboji (leden 2013)
 účast 45 žáků
ATLETIKA
 Mistrovství ČR stavebních škol v atletice – březen 2013
 1. místo
LVVZ ŠKOLY
25. 2. - 2. 3. 2013, chata Atlas Čenkovice, vedoucí Mgr. Píška, Mgr. Petrová, Ing. Bartoś
jr. - účast – studijní třídy MZB1., TD1., doplněno o učňovské třídy T1. a Ezp1.
25
9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí ani další
vnější kontroly neproběhly.
10) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve dnech 09. 09. - 10. 09. 2013 proběhl recertifikační audit v rámci EN ISO 2001 : 2008,
ČSN EN ISO 2001 : 2009. Škola získala certifikaci CQS č. 2252/2010 v roce 2010
a každoročním dozorovým auditem prověřoval certifikační orgán postup zlepšování
v rámci tohoto standardizovaného nástroje. Sdružení pro certifikaci systému jakosti na
základě kladného výsledku recertifikačního auditu ocenilo rozvoj školy a konstatovalo, že
systém managementu kvality Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, je v souladu
s touto normou a poskytlo na další tři roky licenci používání této značky kvality.
V rámci auditu byly vyhodnoceny i cíle školy, které si dala na období let 2010–2013. Za
uplynulý školní rok byly dílčí cíle plněny takto:
1. Oblast vzdělávání a výchovy
2012/2013
- vyhodnotit a upravit ŠVP pro obory Elektrikář, Čalouník, Podlahář, Truhlář,
Zedník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Dřevostavby
splněno
- zavedení školních vzdělávacích programů pro obory Instalatér, Malíř - lakýrník,
Sklenář, Montér suchých staveb a Technická zařízení budov
splněno
- průběžně vyhodnocovat výsledky vzdělávání v oborech a ročnících, kde výuka
již podle ŠVP probíhá
plněno
- zapojení žáků maturitních tříd do projektu maturitní generálky MAG´10 a
příprava žáků na MAG´10
splněno – účast na
nové MZ
- využívání kvalitních pomůcek, materiálů, učebnic a techniky, používání
elektronické třídní knihy
plněno
- zvládnutí technologie moderního vyučování – řízený rozhovor, diskuse,
kooperativní učení, problémové úlohy, skupinové vyučování a další metody
plněno průběžně –
viz zpráva ČŠI
- příprava učitele na vyučování s jasným a konkrétním cílem – hodnocení učitele,
zda pracuje s cílem programu výuky
plněno průběžně –
viz zpráva ČŠI
- udržení zájmu žáka o výuku – střídání činností, kreativita učitele – využití
audiovizuální techniky, interaktivních tabulí, hlasovacího zařízení
plněno průběžně
- udržení pozitivního klimatu ve třídě s autoritou učitele
plněno průběžně
- průběžné hodnocení snahy, výkonu a pokroku žáka
plněno průběžně
- v opakovacích nebo procvičovacích částech hodiny učitel poskytuje prostor
k aktivitě žáků
plněno průběžně
- dávat žákům příležitost organizovat svoji vlastní činnost
plněno průběžně
- učitel respektuje názory žáků, podporuje jejich vyjadřování
plněno
- výukou navazovat a využívat dosavadní znalosti a zkušenosti
plněno
- vyučující v hodině využívá výchovná opatření a zvládá kázeň ve třídě
plněno
- dotazníky spokojenosti, školní parlament – jejich výstupy
plněno
- optimální naplnění školy
plněno
- zavedení SW aplikací do výuky
plněno
- motivace žáků, sociální klima, prevence
plněno
26
11) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ve školním roce 2012/2013 byly realizovány přípravné kurzy profesních kvalifikací
a zkoušky profesních kvalifikací v těchto oborech:
Pouze
zkouška
profesní
kvalifikace
počet
účastníků
2
1
1
1
5
1
1
Elektrická zařízení (26010-E)
0
0
1
1
Lakýrník a natěrač (39002-H)
1
3
Malíř (39-001-H)
1
6
Montér suchých staveb
(36-021-H)
3
10
2
2
Montér vnitřního rozvodu
vody a kanalizace
(36-003-H)
2
6
Obkladačské práce
1
1
Podlahář dřevěných
podlah (36-033-H)
2
4
Truhlář nábytkář (33-001H)
2
9
Truhlář- stavební (33-002H)
1
2
Topenář (36-004-H)
0
0
1
1
Zedník (36-020-H)
5
25
1
1
počet kurzů
vč. zkoušky
PK
počet
účastníků
Čalouník – Výroba
čalouněných sedadel a
opěradel židlí (33-011-H)
2
2
Elektrické instalace (26008-E)
1
Elektrické rozvody (26009-E)
Profesní kvalifikace
27
Z úspěšných absolventů profesních kvalifikací projevilo šest účastníků zájem o složení
závěrečné zkoušky k výučnímu listu. Ke zkoušce se dostavilo 5 zájemců, všichni složili
zkoušku úspěšně.
Mimo kurzy profesních kvalifikací byly ve školním roce 2012/2013 realizovány odborné
kurzy zakončené zkouškou:
obor
Vyhláška 50/1978 Sb., dle
§5
Čtení a kreslení technické
dokumentace se
zaměřením na AutoCAD
počet kurzů
počet
účastníků
3
26
2
29
Ve školním roce 2012/2013 probíhaly 2 kurzy dálkového studia v oboru Elektromechanik
pro zařízení a přístroje se zaměřením na chladírenskou a klimatizační techniku – kurz
EZP D211 – 11 účastníků, EZP D212 – 11 účastníků.
Svářečská škola – ve školním roce 2012/2013 byly realizovány tyto kurzy svařování:
Kurz svařování
ZK 135.1.1
ZK 311.1.1
ZK 111.1.1
ZK 912 31
ZK 141 8
ZK 141 21
ZP 15 P2
ZK dle ČSN EN 287-1
ZK dle ČSN EN 13133
počet kurzů
7
1
5
5
2
1
5
15
7
počet účastníků
9
1
5
13
4
3
5
21
10
Školení v oblasti stavebnictví – ve školním roce 2012/2013 byla realizována tato školení
kurzy v oblasti stavebnictví:
Školení v oblasti
stavebnictví
Školení montáže
cementotřískových desek
CETRIS
Školení montáže
sádrovláknitých desek
RIGIDUR
Základní školení na montáž
SDK konstrukcí RIGIPS
Certifikace firmy RIGIPS
počet kurzů
počet účastníků
2
13
0
0
1
16
5
66
28
12) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Projekt Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího
vzdělávání v JmK
Nositelem projektu je Střední škola polytechnická, Jílová 36g v Brně, realizace je plánována
od 01. 03. 2011 do 28. 02. 2014. Projekt je založen na spolupráci s vybranými technicky a
řemeslně zaměřenými školami v Jihomoravském kraji a subjekty z privátního sektoru.
Hlavním cílem projektu je systematický rozvoj udržitelného partnerství vybraných technicky
a řemeslně zaměřených středních odborných škol v Jihomoravském kraji a spolupráce se
sociálními partnery a subjekty privátního sektoru pro podporu nabídky dalšího vzdělávání v
těchto oblastech. Tento cíl bude dosažen realizací třech klíčových aktivit:
 koordinací nabídky dalšího vzdělávání v technických oborech v JmK
 odbornou podporou a rozvojem lektorů technicky a řemeslně zaměřených
vzdělávacích programů
 aktivitami k posilování a rozvoji spolupráce partnerských subjektů
Cílovou skupinou jsou lektoři dalšího vzdělávání řemeslných a technických oborů
a pracovníci škol rozšiřující si kvalifikaci na oblast poradenství v dalším vzdělávání. Další
cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání, kteří budou využívat služeb
informačního střediska na SŠ polytechnické v Brně včetně interaktivní domény s aktuální
nabídkou vzdělávacích programů ve zmíněných oborech.
Projekt Kvalitní konstrukce pro suché stavby, registrační číslo projektu CZ
1.07/1.1.16/02.0065
Projekt si klade za cíl zlepšení kvality výuky stavebních předmětů na SŠ s technickým
zaměřením v JM kraji tak, aby lépe odrážela potřeby praxe. Cílová skupina 400 žáků se
seznámí v kurzech, vytvořených projektem, s novými trendy a technologiemi, konkrétně
konstrukcemi pro suchou výstavbu a způsoby jejich kvalitní montáže, a tím si zvýší úroveň
odbornosti a rozšíří svoje klíčové kompetence o problematiku, která je v JM kraji vysoce
žádaná.
Po absolvování kurzu získají žáci Certifikát a zlepší svoji schopnost se pružně adaptovat
na nové podmínky, reagovat na nové tendence a hlavně zvýší svoji uplatnitelnost na trhu
práce. Projekt klade důraz na inovativní způsoby propojení teorie s praxí formou funkční a
efektivní spolupráce se stavebními firmami v JM kraji jako potenciálními zaměstnavateli
budoucích absolventů škol.
Vytvoření nových výukových materiálů přispěje k podpoře výuky stavebních předmětů a
inovaci školních vzdělávacích programů.
Důraz je kladen na environmentální aspekty v souvislosti se suchými stavbami.
Zpracování e-learningové formy jednotlivých modulů kurzů přispěje k širšímu využívání ICT
v odborných předmětech a umožní sdílení vytvořeného produktu v rámci dalších škol v JM
kraji.
Exkurze žáků do stavebních firem a workshopy zaměstnavatelů se žáky společně
s realizací vzdělávacích kurzů přispějí ke zatraktivnění stavebního řemesla a udržitelnosti ve
studiu a podpoří jejich následné uplatnění v praxi. Projekt je v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a vzdělávací soustavy JM kraje (2012). Konkrétně naplňuje strategický
směr I.4.1, v rámci kterého má školní příprava přispět k tomu, aby přechod ze školy do světa
práce byl co nejplynulejší tím, že školy naváží užší spolupráci se zaměstnavateli v regionu a
29
budou obsah i formu výuky přibližovat skutečným potřebám zaměstnavatelů a co nejvíce
organizovat praxe žáků v reálném prostředí firem. Dále pak splňuje zvyšování informační
gramotnosti (směr III.2.2.B) a koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(směr III.2.2.C).
Mezinárodní projekt Eco-schools
naše škola je od září 2005 zapojena do mezinárodního projektu Eco-schools, jehož cílem
je skloubit teoretické učivo ekologie s praktickými každodenními kroky, vykonávanými
všemi žáky i zaměstnanci naší školy, směřujícími k třídění odpadů, šetření energiemi,
šetření vodou, k péči o vnitřní i vnější prostředí školy a pěkné mezilidské vztahy. Projekt je
časově neomezený, získaný mezinárodní titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po dvou
letech a potom každé čtyři roky. V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České
republice získali mezinárodní titul Ekoškola, v květnu 2009 jsme titul obhájili na další
dvouleté období. V dubnu 2011 jsme titul obhájili již potřetí, a to na dobu 4 let. K dnešnímu
dni je držitelem tohoto mezinárodního titulu pouze 5 českých středních škol, naše škola je
jediná z nich, která třetí titul obdržela jako první.
13)
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání.
Část našich zaměstnanců jsou organizování v odborové organizaci Stavba, což pramení
z dřívějšího oborového zaměření naší školy. Spolupráce školy a odborové organizace je na
vysoké úrovni. Pravidelně je vyhodnocována v rámci kontroly plnění kolektivní smlouvy.
Odborová organizace a i její centrála se podílí na zkvalitnění výuky zejména v oborech
zaměřených na stavebnictví. Pořádají soutěže pro žáky středních škol zaměřených na
stavebnictví, průběžně monitorují situaci v přípravě mladé generace na budoucí povolání
a upozorňují centrální orgány na možná rizika ve vzdělávání. V květnu 2012 pod záštitou
a s finančním přispěním OO Stavba v Praze pořádala naše škola celostátní soutěž v atletice.
Tato sportovní akce přispěla k motivaci žáků využívat volný čas smysluplným způsobem pro
posílení celkové fyzické kondice i v souvislosti s přípravou na budoucí povolání.
V průběhu školního roku 2012/2013 jsme pokračovali ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou v Brně v zajišťování odborných stáží pro studenty pedagogické fakulty na
základě spolupráce „Fakultní škola“ a s Mendelovou univerzitou v Brně v rámci univerzitní
cvičné školy.
Nezbytná součást práce naší školy je spolupráce s cechy, hospodářskou komorou,
zaměstnavateli. Nejen z důvodu propojení výuky a potřeb trhu práce, ale i naplnění
požadavků praxe, která nedostatek odborné pracovní síly na trhu práce pociťuje nejdříve.
U případných budoucích zaměstnavatelů žáci vykonávají odbornou praxi na externích
pracovištích mimo dílny školy a tím získávají poznatky potřebné pro své budoucí povolání,
naopak budoucí zaměstnavatelé upozorňují školu, jaké poznatky chybí žákům v pozdější
pracovní praxi. Odborníci z praxe se podílí svou účastí při závěrečných zkouškách.
V rámci propojení praxe a výuky zajišťujeme pro firmy různé školení a kurzy, které jsou
určeny jak zaměstnancům firem, tak živnostníkům, ale i našim žákům, kteří již do praxe
jdou s rozšířeným vzděláním o specializované činnosti, které jim napomáhají lepšímu
uplatnění na trhu práce. Jsou to zejména: školení RIGIPS, RIGIDIR, kurzy lehkého
opláštění, školení na motorovou pilu, svářečské kurzy, přezkušování ve svářečské škole,
autocad, vyhláška 50/1978 Sb., § 5 a další dle poptávky.
30
Hodnocení individuálního výcviku žáků školní rok 2012/2013
V loňském roce jsme v rámci individuální výuky žáků mimo školní dílny spolupracovali se
107 firmami. V průběhu školního roku 2012/2013 se na individuální výuce u firem
vystřídalo 146 žáků. Následovně po oborech:
obor
truhlář
instalatér
elektromechanik pro zařízení a přístroje (chladírenská a klimatizační
technika)
dřevěné konstrukce
malíř
zedník
montér suchých staveb
podlahář
MZB
elektrikář
počet žáků
31
50
6
7
2
21
10
11
5
3
Žáci z individuální výuky se v pololetí a na konci školního roku účastnili kontrolních
souborných prací. Výsledky souborných prací u většiny žáků ukázaly, že žáci mají
předpokládané znalosti a praktické dovednosti daného oboru. Samozřejmě někteří se
zhostili zadaného úkolu lépe někteří hůře.
Instruktoři ve firmách se snaží, aby žáci vykonávali pracovní činnosti, které jsou
náplní ŠVP daného oboru. Tato skutečnost byla prověřena nejen výsledkem souborných
prací, ale i sérií kontrol na náhodně zvolených pracovištích spolupracujících firem. Kladně
je firmami hodnocena šikovnost, snaha, spolehlivost a zájem některých žáku o získávání
znalostí a dovedností.
Výukou ve firmách se nabízí žákům možnost získání pracovního místa po vyučení a
firmám zase možnost zacvičit si budoucího kvalitního pracovníka už od 2 ročníku.
Letos firmy žákům z individuální výuky potvrzovaly absolvování odborné praxe písemně.
Toto potvrzení si žáci mohou založit do své osobní složky a využít jej s výhodou při
případném budoucím pracovním pohovoru.
Firmy v nich pečlivě popsaly náplň práce, zhodnotily přístup, zodpovědnost, samostatnost,
znalosti i zručnost žáka. Smysl vydávání potvrzení byl žákům objasněn v rámci karierního
poradenství. Pevně věříme, že potvrzení o absolvování odborné stáže bude žáky patřičně
využito během jejich profesního růstu, neboť ani v jediném nebyly uvedeny závažnější
nedostatky.
31
Download

Výroční zpráva 2012/ 2013