ALMANACH
ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ
Školní rok 2012/2013
Vážený a milý čtenáři,
čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě
svým krátkým úvodníkem stručně seznámil s děním v našem vzdělávacím ústavu ve školním roce
2012/2013.
Jako každý, i tento školní rok jsme zahájili společně s našimi milými hosty: předsedkyní SRPŠ
paní Marii Horňákovou, starostou Dolního Němčí ing. Františkem Hajdůchem, místostarostou ing.
Miroslavem Kadlčkem, starostou Slavkova Mgr. Liborem Švardalou a předsedou školské rady ing.
Milanem Zelinkou.
Trend snižování počtu žáků v naší škole stále pokračuje. Nyní to činilo 15 dětí, to představuje 1 třídu.
Historicky poprvé jsme prolomili bájnou hranici 300. To znamená, že ve 14 třídách se vzdělávalo celkem
285 děvčat a chlapců.
Nově nastoupilo do dvou prvních tříd 30 z nich. Přál jsem jim, milým prváčkům, aby chodili do školy rádi,
aby se do ní těšili a dělali svým rodičům i nám jenom radost. No, a když to náhodou někdy nevyjde, určitě
budou mít možnost to napravit. Nyní do prvních tříd přicházejí kromě Dolněmčanů i děti ze Slavkova,
Boršic u Blatnice a Blatničky. Stejné bydliště, k tomu ještě Horní Němčí, mělo i 11 nově příchozích žáků
do 6. třídy, která byla zároveň největší třídou ve škole – celkem 31.
Tento školní rok byl posledním pro našich 36 deváťáků. Přeji jim, aby vybrané střední školy
zvládali pokud možno co nejlépe a bez problémů. Na gymnázia a střední školy s maturitou přijali 26
žáků, na tříleté učební obory 10 žáků. Na víceleté gymnázium byl přijat jeden žák. Předkládám přehled
zvolených studijních a učebních oborů. Gymnázia – 4, stř. odborné školy – 3, stř. průmysl. školy – 7,
obchodní akademie – 7, stř. zdravotní škola – 2, policejní škola – 2, střední škola letecká – 1. Tříleté
učební obory: zedník – 1, obráběč kovů – 2, klempíř – 1, kuchař-číšník – 2, elektrikář – 2, opravář
zemědělských strojů – 1, podlahář – 1.
V základní umělecké škole se vzdělávalo pod vedením 18 učitelů 134žáků v hudebním, 16
v literárně dramatickém, 55 ve výtvarném a 26 žáků v tanečním oboru. Celkem tedy 231 dívek a chlapců
nejen v Dolním Němčí, ale i na pobočkách ve Vlčnově, Šumicích a Horním Němčí.
Ve školní družině opět zajišťovala výchovu žáků I. stupně dvě oddělení po 60 dětech. Od tohoto
školního roku poprvé také s ranním provozem od 6.30 do 7.30 hod. Díky aktivitám školního klubu mohlo
své zájmy a dovednosti rozvíjet ve 20 kroužcích 173 zapsaných dětí, převážně vedených pedagogy naší
školy. O 88 740 připravených jídel pro děti z mateřské školy, základní školy i veřejnost se zasloužilo 7
pracovnic školní jídelny a o pořádek ve škole se staralo 5 uklízeček a pan školník. Hospodářskou i
personální agendu a spoustu dalších činností zvládá paní hospodářka.
Hosté i žáci, kteří přišli do školy 3. září, ihned viděli jednu velkou změnu. Byly odstraněny
původní šatní drátěné kóje a každý žák dostal svoji skříňku. Věřím, že investice vložená do této výměny
opět posune školu výše a hlavně zamezíme nepříjemným ztrátám, které nás trápily v uplynulých letech. Na
pořízení nových šaten přispělo finančně významnou měrou SRPŠ. Děkujeme. Novinkou, kterou uvítali
učitelé i žáci, bylo 7 interaktivních pracovišť v odborných učebnách VV, AJ, F, Ch, D, Př, ČJ pořízených
z peněz EU. Jejich využíváním se výuka jistě zatraktivnila a zefektivnila. Pro tvorbu výukových materiálů
učitelé získali 17 notebooků. Celá škola se může pochlubit bezdrátovým připojením na internet.
Další změnou, která se děje téměř každý školní rok, je personální obsazení učitelských míst. V ZŠ
nahradil dr. Dobeše Mgr. Jindřich Kvasnička na výuku TV, v ZUŠ nově nastoupila na výuku zpěvu paní
Aneta Gajdůšková a výuku hry na flétnu rozšířil pan Mgr. Jiří Bajza. Došlo i ke změnám v třídnictví: 1. A
Mgr. Beníčková, 1. B Mgr. Horká, 4. třída p. uč. Smrž, 5. třída Mgr. Mitáčková, 6. třída Mgr. Bobčíková.
Díky zřízení Centra sportu a jeho finančnímu zabezpečení jsme mohli zajistit celkovou opravu doskočiště
pro skok vysoký tak, že již na jaře mohli žáci trénovat venku na multifunkčním hřišti.
Rodiče i žáci měli možnost sledovat opět po krátké odmlce výsledky vzdělávání pomocí
elektronické žákovské knížky. Na 2. stupni si od 7. třídy žáci vybírali z řady volitelných předmětů – ať už
to byly cizí jazyky, sport, informatika, vaření nebo různé odborné semináře. Podstatně podrobnější shrnutí
uplynulého školního roku je možno nalézt ve výroční zprávě na www.zsdolninemci.cz.
Loni jsem v závěru citoval Konfucia. Letos si dovolím připomenout velmi osvědčené tvrzení J.
Baldwina: “Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, pokud se člověk
snažit nezačne." Přeji nejenom Tobě, milý čtenáři, ale i všem žákům i učitelům, abyste na tuto moudrost
nezapomínali.
Příjemné „počtení“
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy
Základní data školy
Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
IZO ředitelství:
600123995
00836397
Sídlo školy: Školní 606, 687 62 Dolní Němčí
Webové stránky školy: www.zsdolninemci.cz
Zřizovatel: Obec Dolní Němčí
Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička
Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková
Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová
Školská rada:
Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Bc. Veronika Ježková, Petra Kadlčková, Erika
Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková
Předseda SRPŠ: Marie Horňáková
Žákovský parlament
Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým:
– umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných
problémů žáků
– umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků
– dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku
Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení:
4. tř.
Roman Bobčík
Denisa Kovaříková
5. tř.
Viktor Ambros
Romana Marečková
6. tř.
Adam Ďubašík
Anna Stojaspalová
7.A
Arnošt Mikulička
Klára Čierníková
7.B
Izabela Zemčíková
Adéla Kolísková
8.A
Josef Kolísek
Filip Kadlček
8.B
Jan Juřenčák
Martin Sípek
9.A
Karolína Zelinková
Vendula Dudová
9.B
Natálie Bršlicová
Tomáš Horák
Předseda:
Tomáš Horák
Místopředseda:
Karolína Zelinková
I. A
Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila
První řada zleva: Jemelíková Adéla, Dufková Adéla, Šťastný Tomáš, Fibichrová Natálie,
Jemelíková Tereza, Šenkár Aleš, Žufánková Veronika, Kadlčková Petra
Druhá řada zleva: Němeček Václav, Vlk Tobias, Tinka Jakub, Grebeníček Michal, Kroča
Radim, Lehký Tomáš, Mikel Matěj
Knižní odměny získali:
Matěj Mikel, Veronika Žufánková – za výborný prospěch a příkladné chování
Pochvala: pro všechny žáky za snahu a píli ve vyučování, za účast na atletické olympiádě
I.B
Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela
První řada zleva: Šídlová Johana, Cmolová Tereza, Šlamborová Vanesa, Mitáčková Lucie,
Mikulková Lucie, Zelinková Iva, Martiš Mikuláš
Druhá řada zleva: Marčík Patrik, Glier Tomáš, Miklánek Kryštof, Fibichr Adam, Fibichr
Štěpán, Krhovský Tadeáš, Řihák Patrik.
Knižní odměny získaly:
Lucie Mikulková, Iva Zelinková – za výborné výsledky a vzornou domácí přípravu
Pochvaly: Lucie Mikulková, Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík – za Ekohrátky
II. třída
Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana
První řada zleva: Tomancová Anna, Macků Amálie, Beníčková Markéta
Druhá řada zleva: Supová Adéla, Štefaníková Natálie, Stojaspalová Kamila, Žufánková
Anežka, Cmolová Julie, Nevařilová Monika, Hučíková Lucie
Třetí řada zleva: Machalík Jan, Brencus Pavel, Huspenina Tobiáš, Kučera Jakub, Schuster
Lukáš, Urbanec Tomáš, Stojaspal Matěj
Knižní odměny získali:
Pavel Brencus, Monika Nevařilová – za výborný prospěch, vzorné chování a aktivitu ve
vyučování
III.A
Třídní učitel: Staňová Jana
První řada zleva: Straňák Jakub, Uher Adrian, Smetana Martin, Bobčík Lukáš, Kolář Jiří
Druhá řada zleva: Pechalová Kateřina, Kohoutková Aneta, Polášková Johana, Uhrová
Veronika, Kadlčková Eliška, Baroňová Nikola
Třetí řada zleva: Poláchová Nikol, Ambros Lukáš, Bobčík Přemysl, Haluzová Nela, Gregorová
Dominika, Karlík Dominik,
Pochvaly s knižní odměnou:
Nikol Poláchová – za vzorné chování, výborný prospěch, Veronika Uhrová – za aktivitu ve
vyučování a příkladnou domácí přípravu
III.B
Třídní učitel: Mgr. Pacholová Jana
První řada zleva: Bobčík Petr, Baroň Martin, Mikulička Oliver, Kadlček David, Glier Jan,
Kadlček Tomáš, Šmejdíř Tobiáš
Druhá řada zleva: Kadlčková Denisa, Hrobařová Anežka, Karasová Gisela, Šumšalová Sabina,
Stojaspalová Marie
Třetí řada zleva: Martišová Veronika, Hibler Tomáš, Šlambor Josef, Ševčíková Barbora,
Ševčíková Tereza
Pochvaly s knižní odměnou:
Sabina Šumšalová, Martin Baroň – za velmi dobrou práci ve vyučování a pěkné chování
IV. třída
Třídní učitel: Smrž Rostislav
Mgr. Renata Charvátová – zastupující tř. učitelka
První řada zleva: Beníček Pavel, Sípek Radim, Válek Ondřej, Mudrák Marek, Tinka David,
Klabačka Vítězslav
Druhá řada zleva: Doležalová Nikola, Kovaříková Denisa, Bršlicová Lucie, Kočišová Julie,
Pfeiferová Alena, Rusňáková Johana
Třetí řada zleva: Krzepicky Kevin, Talský Petr, Bobčík Roman, Vaněk Richard David, Mandík
Antonín, Kolář Filip, Mikulec Daniel, Daněk Adam
Pochvaly s knižní odměnou:
Pavel Beníček, Denisa Kovaříková – za pracovní aktivitu, výborné výsledky a vzorné chování
V. třída
Třídní učitel: Mgr. Jana Mitáčková
První řada zleva: Nemrava David, Baroňová Kateřina, Ježková Sára, Supová Daniela,
Světinská Adéla, Huspeninová Nikola, Hanáková Eva, Marečková Romana, Hučíková Markéta
Druhá řada zleva: Grebeníčková Eliška, Kadlčková Tereza, Kadlčková Klára, Karlíková
Denisa, Ježková Sára, Pavelková Viktorie, Grebeníčková Adéla, Kadlčková Markéta
Třetí řada zleva: Straňák Václav, Lukašík Roman, Gregor Jan, Podroužek David, Zelinka
Matěj, Marek Nicolas, Tinka Libor
Čtvrtá řada zleva: Horňák Adam, Ambros Viktor, Ježek Antonín, Řihák Radek
Pochvaly s knižní odměnou:
Eliška Ježková, Sára Ježková, Libor Tinka – za prospěch a plnění povinností
VI. třída
Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína
První řada zleva: Slaník Jakub, Martin Zdráhala, Bartoš Jakub, Uher Antonín, Blaha Jakub,
Stojaspal Tomáš,
Druhá řada zleva: Šimčík Marek, Ďubašík Adam, Fábry Ivan, Bobčík René, Mahdal Alexandr,
Zimčák Vojtěch, Kučera Ondřej, Kovařík David, Krhovský Rostislav, Rusman Hynek,
Třetí řada zleva: Umlaufová Ester, Bachůrková Aneta, Němcová Tereza, Juřenčáková Adéla,
Kaňůrková Nikola, Ježková Veronika, Stojaspalová Erika, Kohoutková Denisa, Rybnikářová
Denisa, Merca Denisa
Čtvrtá řada zleva: Vlková Natálie, Pěrková Julie, Hiblerová Lucie, Stojaspalová Anna
Pochvaly s knižní odměnou:
Ondřej Kučera – za výborný prospěch, Anna Stojaspalová - za výborný prospěch a práci pro
třídní kolektiv, Ivan Fábry – za účast a výborné výsledky v matematických soutěžích
VII.A
Třídní učitel: Mgr. Ježek František
První řada zleva: Čierníková Klára, Uhříčková Nela, Kadlčková Gabriela, Bršlicová Nicole,
Růžičková Adéla, Kročová Adéla, Jančová Silvie,
Druhá řada zleva: Ježková Jana, Zmidlochová Kateřina, Bartošová Veronika, Bršlicová
Karolína, Pavelčíková Kristýna, Zámečníková Monika, Uhrová Anna, Valášková Karina,
Jankových Matěj
Třetí řada zleva: Bahula Michal, Bobčík Pavel, Arnošt Mikulička, David Boráň, David
Kadlček, Krhovský Zbyněk, Libor Hanák, Bartoš Martin, Kučera Josef
Pochvala s knižní odměnou:
Silvie Jančová – za práci pro třídní kolektiv
VII.B
Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar
Horní řada zleva: Tomáš Daněk, Adéla Kolísková, Pavel Martiš, Tomáš Schuster, Anna
Polášková, Michal Valko, Robin Jurásek, Viktor Ostrožík, Jan Talský, Roman Hladký, Bahulová
Dagmar, Vaňková Denisa
Dolní řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Gabriela Marečková, Izabela Zemčíková,
Hana Křiváková, Magdalena Šmahajová, Karolína Kománková
Pochvaly s knižní odměnou:
Adéla Polášková, Robin Jurásek – za kamarádský přístup ke spolužákům a studijní výsledky
VIII.A
Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr
První řada zleva: Tomáš Tang Minh, Pitner Dominik, Kadlček Filip
Druhá řada zleva: Kadlček Ondřej, Pochylá Radka, Pomykalová Kristýna, Dvořáčková Nikol,
Kubíčková Nikola, Straňáková Denisa, Dufková Anna, Talská Tereza, Bohunová Marie,
Horňáková Veronika
Třetí řada zleva: Štefaník Daniel, Mandík Karel, Machalík Šimon, Michaela Rachůnková,
Mančíková Monika, Navláčilová Renata, Kolísek Josef, Pěrka Dominik
Knižní odměnu získala: Denisa Straňáková – za práci pro třídní kolektiv
VIII.B
Třídní učitel: Růžičková Alena
První řada zleva: Kusendová Kateřina, Nemravová Irena, Horňáková Marie, Karlíková Ivana,
Krhovská Tereza, Smetanová Vanesa, Tinková Anna, Kolářová Kristýna, Zaduban Josef,
Druhá řada zleva: Juřenčák Jan, Šrámek František, Stojaspal Jan, Dula Marek, Mahel Vojtěch,
Jakšič Petr, Ježek Marek, Stojaspal Pavel,
Knižní odměny získaly:
Marie Horňáková, Ivana Karlíková – za práci pro třídní kolektiv
IX.A
Třídní učitel: Mgr. Jinková Edita
První řada zleva: Hlatká Veronika, Zelinková Karolína, Dudová Vendula, Bachůrková
Karolína, Antlová Leona, Čubíková Kristýna,
Druhá řada zleva: Černý Jakub, Michalcová Jolana, Opletalová Nikola, Bohun Josef, Josefík
Bronislav, Lukáš Filip, Bartoš Štěpán, Jankových Tomáš, Moštěk Radek, Staroba David, Kment
Josef, Jurásková Radka, Karafiátová Monika
Knižní odměny získali: Vendula Dudová, David Staroba – za práci pro třídní kolektiv
IX.B
Třídní učitel: Mgr. Hájková Zdena
První řada zleva: Hlavenková Simona, Hlatká Kristýna, Bobčíková Klaudie, Bršlicová Natálie,
Fibichrová Kamila, Adamcová Gabriela, Šimčíková Lucie
Druhá řada zleva: Pinkavová Markéta, Pastorek Pavel, Straňák Filip, Kadlček Jan, Horák
Tomáš, Dufka Daniel, Doležal Radim, Hlatký Ondřej, Zimčík Václav, Chvílová Daniela
Knižní odměny získaly: Simona Hlavenková – za výborný prospěch a plnění školních
povinností během celé školní docházky, Markéta Pinkavová – za vzornou reprezentaci školy ve
sportovních soutěžích
Žáci s prospěchem 1,00
Ročníkové práce žáků ve školním roce 2012/2013
Bartoš Štěpán: Muzeum Na Mlýně (Mgr. Eva Horňáková)
Bohun Josef : Práce s kovem (Mgr. Edita Jinková)
Černý Jakub: Nirvana and members (Bc. Tomáš Roubalík)
Jankových Tomáš: Moje obec (Mgr. Edita Jinková)
Josefík Bronislav: Chov zvířat (PaedDr. Jaroslav Horňák)
Kment Josef: Náboženství (Mgr. Edita Jinková)
Lukáš Filip: DH Horněmčanka (Mgr. Jarmila Hrobařová)
Moštěk Radek: Bioplyn (Mgr. Jana Trtková)
Staroba David: Sklo (Mgr. Dagmar Bahulová)
Antlová Leona: Hrad a zámek Buchlovice (Alena Růžičková)
Bachůrková Karolína: Sport a drogy (Mgr. Jindřich Kvasnička)
Čubíková Kristýna: Křížem krážem po Zlínském kraji (Mgr. Edita Jinková)
Dudová Vendula: Folklór v obci Horní Němčí (Mgr. Jarmila Hrobařová)
Hlatká Veronika: Plasty (Mgr. Edita Jinková)
Jurásková Radka: Okrasné rostliny kolem nás (PaedDr. Jaroslav Horňák)
Karafiátová Monika: Rodina a její význam v současnosti (Mgr. Jana Stojaspalová)
Michalcová Jolana: Slovácké divadlo (Mgr. Eva Horňáková)
Opletalová Nikola: Ovoce a zelenina ve výživě (PaedDr. Jaroslav Horňák)
Zelinková Karolína: Our region as the best place for holliday (Mgr. František Ježek)
Doležal Radim: Tažný kůň (PaedDr. Jaroslav Horňák)
Dufka Daniel: Zdroje energie na naší planetě (Mgr. Petr Kuřina)
Hladký Odřej: Dřevo (Mgr. Edita Jinková)
Horák Tomáš: Vesmír (Mgr. Petr Kuřina)
Kadlček Jan: Pravidla pro psaní odborných textů (Mgr. Petr Kuřina)
Pastorek Pavel: Rybaření v regionu (Mgr. Jana Trtková)
Straňák Filip: Srí Lanka (Mgr. Edita Jinková)
Zimčík Václav: Sport – můj život (Mgr. Jindřich Kvasnička)
Adamcová Gabriela: Onemocnění AIDS (Mgr. Jana Stojaspalová)
Bobčíková Klaudie: Moje budoucí povolání
(Mgr. Jana Stojaspalová)
Bršlicová Natálie: Pro sociální činnost (Mgr. Jana Stojaspalová)
Fibichrová Kamila: Agresivita dětí a šikana (Mgr. Jana Stojaspalová)
Hlatká Kristýna: Léčivé rostliny a jejich účinky (PaedDr. Jaroslav Horňák)
Hlavenková Simona: Kouření (Mgr. Jana Stojaspalová)
Chvílová Daniela: Národopisný kroužek Dolněmčan (Mgr. Jarmila Hrobařová)
Pinkavová Markéta: Náboženství (Mgr. Edita Jinková)
Šimčíková Lucie: Zásady racionální výživy (Mgr. Edita Jinková)
Vítězové absolventských prací: D. Chvílová, V. Dudová, J. Michalcová, F. Straňák,
F. Lukáš, M. Pinkavová, B. Josefík, D. Staroba, K. Zelinková, J. Černý
Výsledky v soutěžích
1.A
Výtvarná soutěž (Z pohádky do pohádky)
2. místo – Iva Zelinková
Recitační soutěž
1. místo – Lucie Mikulková
2. místo – Johana Šídlová
Ekohrátky
2. místo – Lucie Mikulková
3. místo – Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík
1.B
- účast na „Podzimním dnu“ – výroba stromu naší třídy
- zapojili jsme se do výroby dýňových strašidel
- aktivně jsme se podíleli na Vánoční výstavě
- Recitační soutěž – 3. místo Veronika Žufánková
- „Aktivita“
1. místo Tereza Jemelíková
2. místo Radim Kroča
3. místo Tomáš Šťastný
Adéla Jemelíková
2.třída
Recitační soutěž – školní kolo1. místo Anna Tomancová
2. místo Julie Cmolová
3. místo Anežka Žufánková
Atletické závody Uh. Brod 2. místo v běhu na 60 m Anna Tomancová
Žáci vyhráli 3. místo v soutěži sběr papíru – 3 309,5 kg.
3.A
Recitační soutěž – 2. místo Veronika Uhrová
Mc Donald’s Cup, Orion Cup – 2. místo v okresním kole Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík,
Dominik Karlík, Přemysl Bobčík
Orion Cup 3. místo - Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík
Šachový turnaj čtyřčlenných družstev – 3. místo v okresním kole - Přemysl Bobčík, Lukáš
Ambros, Adrian Uher
Atletické závody O pohár starosty města Uh. Brodu
Dominik Karlík – 2. místo v běhu na 60 m
3. místo v hodu plným míčem
Nela Haluzová – 2. místo v hodu plným míčem
Dominika Gregorová – 3. místo v běhu na 60 m
3.B
Vánoční výstava – výtvarná soutěž1. místo Veronika Martišová
(prostorová tvorba)
2. místo Marie Stojaspalová
(kresba)
Soutěž matematický klokan:
(kategorie 2. – 3. tříd)
1. místo Sabina Šumšalová
2. místo Jan Glier
3. místo Tobiáš Šmejdíř
Recitační soutěž – školní kolo
1. místo Veronika Martišová
3. místo Martin Baroň
Veronika Martišová postoupila i v okrskovém kole v Hluku a naši školu reprezentovala
v okresním kole v Uherském Hradišti
Hod vlaštovkou
1. místo Oliver Mikulička
2. místo Tomáš Kadlček, Tobiáš Šmejdíř
3. místo Barbora Ševčíková
Mc Donald´s Cup – okresní kolo 2. místo Tomáš Hibler, Josef Šlambor, Martin Baroň,
Petr Bobčík
Výtvarná soutěž – Móda:
1. místo Veronika Martišová
4. třída
Účast v okrskovém kole recitace (Hluk) - Doležalová Nikola
Okrskové kolo Mc Donald´s Cup - 3. místo Bobčík Roman, Válek Ondřej, Mikulec Daniel
O pohár starosty- atletické závody v Uh. Brodě - Iveta Valková, Johana Rusňáková
2. místo v běhu na 60m - Tinka David
3. místo ve štafetě – Bobčík Roman, Tinka David
5. třída
Matematické soutěže Klokan, Pythagoriáda, olympiáda – Viktor Ambros, Adam Horňák,
Kateřina Baroňová, Klára Kadlčková, Viktorie Pavelková, Terezie Kadlčková
Atletické soutěže O pohár starosty Uh. Brodu
Romana Marečková – 2. místo v běhu na 60 m
3. místo ve skoku dalekém
Viktor Ambros, Romana Marečková – 3. místo ve štafetě
Vyhodnocení účasti tříd na mimořádných událostech
I. stupeň
1. místo získala II. třída s 213 body
2. místo obsadila I. A s 203 body
3. místo obsadila IV. třídě s 201 bodem
II. stupeň
1. místo spojená IX. třída s 230 body
2. místo patří VII. A třídě s 213 body
3. místo získala VIII. B s 210 body
II. stupeň
Sportovní úspěchy:
Sprinterský víceboj okres Uh. Brod
st. žáci 6. místo
Tomáš Horák 9.B
Ondřej Kadlček 8.A
Pavel Pastorek 9.B
Filip Straňák 9.B
st. žákyně 4. místo
Klaudie Bobčíková 9.B
Veronika Hlatká 9.A
Markéta Pinkavová 9.B
Ivana Karlíková 8.B
Atletický čtyřboj Uh. Brod
st. žáci 5. místo
Pavel Pastorek, Radim Doležal, Tomáš Horák- všichni z 9.B
Jan Juřenčák 8.B
Ondřej Kadlček 8.A
st. žákyně 2. místo – postup do krajského kola
Monika Mančíková 8.A
Veronika Hlatká 9.A
Markéta Pinkavová 9.B
Ivana Karlíková 8.B
Anna Dufková 8.A
Po postupu do krajského kola ve Valašském Meziříčí tyto dívky vybojovaly 6. místo
Atletická olympiáda
V kategorii 6. a 7. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili:
1.
Arnošt Mikulička 7.A 1357 b.
2.
Matěj Jankových 7.A 1180 b.
3.
Zbyněk Krhovský 7.A 1122 b.
V kategorii 6. a 7. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily:
1.
Anna Polášková 7.B 1099 b.
2.
Silvie Jančová 7.A 963 b.
3.
Adéla Kročová 7.A 946 b.
V kategorii 8. a 9. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili:
1.
Pavel Pastorek 9.B 1558 b.
2.
Ondřej Kadlček 8.A 1487 b.
3.
Josef Bohun 9.A 359 b.
V kategorii 8. a 9. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily:
1.
Mančíková Monika 8.A 1462 b.
2.
Pinkavová Markéta 9.B 1366 b.
3.
Dufková Kristýna 8.B 1118 b.
Mezitřídní fotbalový turnaj 24. 6. 2013
soutěž 8. – 9. tř.
soutěž 6. – 7. tř.
1. 9.B
1. 7. A
2. 8. A
2. 7. B
3. 8. B
3. 6. tř.
4. 9. A
Branný závod na Žítkové
Tomáš Horák 9.B
Radim Doležal 9.B
Markéta Pinkavová 9.B
Monika Mančíková 8.A
Vládce vesmíru – soutěž v hodu papírovou vlaštovkou
Za kategorii 2.-3. tříd obsadil
1. místo: Oliver Mikulička 3.B
Za kategorii 4.-5. třída obsadil
1. místo: David Tinka 4.tř.
Za kategorii II. stupně obsadil
1. místo: Martin Bartoš 7.A
Školní kolo ve stolním tenisu
Mladší žáci
1. Místo Ondřej Kučera 6. tř.
2. Antonín Uher 6. tř.
3. Martin Bartoš 7.A
Starší žáci postoupili do okresního kola
1. Dominik Pitner 8.A
2. Tomáš Tang Minh 8.A
3. Josef Kolísek 8.A
Nejlepší sportovci roku 2012/2013
I. stupeň - Romana Marečková, Viktor Ambros 5.tř.
II. stupeň – Markéta Pinkavová, Pavel Pastorek 9.B
okresní kolo olympiáda Čj
Karolína Zelinková 9.A – 17. místo
literární soutěž Zelená planeta okresní kolo
Adam Horňák – 1. místo
Recitační soutěž
postup do okresního kola
Karolína Zelinková 9.A
Anna Stojaspalová 6.tř.
okrskové kolo Martin Sípek 8.B
Přírodovědný klokan- školní kolo
Vojtěch Mahel 8.B
Daniel Dufka 9.B
Nikola Opletalová 9.A
Okresní kolo zeměpisné olympiády
kategorie A – David Kovařík (6.tř.) – 7. místo
kategorie B – Tomáš Daněk (7.B) – 12. místo
kategorie C – Vojta Mahel (8.B) – 1. místo
Krajské kolo zeměpisné olympiády
Vojta Mahel (8.B) – 5. místo
Školní kolo biologické olympiády
v kategorii D (6. a 7. ročník) se umístili:
1. Michal Bahula 7.A
v kategorii C (8. a 9. ročník) se umístili:
1. Vojtěch Mahel 8.B
Okresní kolo biologické olympiády
Vojtěch Mahel – 12. místo
Školní kolo fyzikální olympiády
Pavel Stojaspal 8.B
Simona Hlavenková 9.B
Nikola Opletalová 9.A
Dějepisná olympiáda
Kristýna Kolářová – úspěšný řešitel v okresním kole dějepisné olympiády
Matematická olympiáda
úspěšnými řešiteli okresního kola
Vojtěch Mahel 8.B 1. – 4. místo s plným počtem bodů
Ivan Fábry 6. tř.
Pavel Stojaspal 8.B
Pythagoriáda
Vojtěch Mahel 8.B 6. místo v okresním kole
SCIO testy
Simona Hlavenková 9.B získala ocenění za nejlepší výsledek v testování matematiky ve
Zlínském kraji
Výtvarná soutěž
Soutěž Móda
I. kategorie
1. místo Veronika Martišová 3.B
1. místo – Tobiáš Huspenina, Jakub Kučera 2.tř.
II. kategorie
1. místo Tereza Kadlčková 5. tř., Lucie Hiblerová
Aneta Bachůrková 6. tř.
2. místo Nikola Kaňůrková 6. tř.
III. kategorie
1. místo – Veronika Baroňová, Anna Uhrová 7.A
1. místo – prostorové práce Veronika Baroňová 7.A
2. místo - Karin Valášková, Kateřina Zmidlochová 7.A
2. místo – Zbyněk Krhovský, Martin Bartoš 7.A
3. místo – Anna Tinková 8.B
Ocenění za kreativitu
Arnošt Mikulička 7.A
Další akce školy
Adaptační kurz pro žáky 6. tř. Maršov
Beseda s horolezcem Radkem Jarošem
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
Jednodenní outdoorový kurz na Lopeníku
Branný závod
Pasování žáků II. třídy na čtenáře
Projektový den Den stromů
Dýňování
Halloween
Beseda žáků III.A,B na obecním úřadě
Divadelní představení Jů a Hele v Uh. Brodě
Výchovný koncert Koledy
Vánoční zpívání na schodech
Výukový program ve vaření Zdravá pětka
Výukový program Ekotýmu o mobilních telefonech
Pošťácká pohádka Slováckého divadla
Přednášky o poskytování první pomoci
Zájezd do Londýna
Ukázka canisterapie a výcviku psů
Přednáška o holocaustu
Přednáška o HIV a partnerských vztazích
Exkurze do firmy Baťa III.A,B
Výukový program o exotických zvířatech
Exkurze Skanzen Stážnice 6. třída
Návštěva knihovny – 2. třída
Exkurze do Slováckých strojíren – 9. A, B
Dopravní hřiště – 4. ročník
Návštěva Úřadu práce v Uh. Hradišti – 9. A, B
Scio testy
Testy pohoda
Zapojení žáků do charit. akce fondu Sidus, Den proti rakovině, Adopce na dálku, CPK Chrpa
Exkurze Slovácké strojírny v Uh. Brodě – 9. A, B
Vánoční výstava
Akademie ZUŠ
Sběr papíru
Soutěž Vorvaň ve Zlíně
Návštěva kina v Hluku
Bruslení v Uh. Brodě
Lyžařský kurz – žáci 7. ročníku
Okresní kolo olympiády v Aj
Okresní kolo a krajské kolo olympiády v zeměpise
Recitační soutěž – žáci 1. - 5. ročník
MC Dolnad´s cup – soutěž v Uh. Brodě – 1. – 3. třída, 4. – 5 . třída
Den Země
Atletické závody O pohár starosty v Uh. Brodě
Výukový program Hasík – 2. – 6. ročník
Den s lesy – Modrá – 6. A, B
Exkurze do CHKO Bílé Karpaty – 7. ročník
Atletická olympiáda I. a II. stupně
Obhajoby absolventských prací – 9. ročník
Tematický den Ochrana člověka za mimořádných událostí
Železný žák
Návštěva budoucích šesťáků ze ZŠ Horní Němčí a Boršice u Blatnice
Účast v soutěži Line Dance
Sázení stromu před školou
Branný závod
Beseda o vesmírném středisku NASA
Výukový program Gladiátoři
Pyžamový den
Mikuláš ve škole
Beseda s fotbalisty 1. FC Slovácko
Zaměstnanci
Horní řada zleva: Došková Šárka, Kvasnička Jindřich, Bobčíková Pavlína, Staňová Jana,
Horňák Jaroslav, Hrobařová Jarmila
Prostřední řada zleva: Jinková Edita, Horká Marcela, Spáčilová Blanka, Pacholová Jana,
Hájková Zdeňka, Mitáčková Jana, Králíková Miroslava, Horňáková Eva, Stojaspalová Jana
Dolní řada zleva: Růžičková Alena, Ježek František, Kuřina Petr, Kvasnička Milan – ředitel
školy, Ježková Ľubica, Špaňhelová Jana, Beníčková Ludmila
Seznam pracovníků školy
Pedagogický sbor školy ve školním roce 2012/2013
Emailové adresy níže uvedených ped. pracovníků mají vždy formát –
[email protected]
příklad: [email protected]
1. Mgr. Ambrosová Michaela
2. Mgr. Bahulová Dagmar
3. Mgr. Beníčková Ludmila
4. Mgr. Bobčíková Pavlína
5. Mgr. Hájková Zdeňka
6. Mgr. Horká Marcela
7. PaedDr. Horňák Jaroslav
8. Mgr. Horňáková Eva
9. Mgr. Hrobařová Jarmila
10. Mgr. Ježek František
11. Mgr. Ježková Ľubica
12. Mgr. Jinková Edita
13. Mgr. Králíková Miroslava
14. Mgr. Kuřina Petr
15. Mgr. Kvasnička Jindřich
16. Mgr. Kvasnička Milan
17. Mgr. Mitáčková Jana
18. Mgr. Pacholová Jana
19. Bc. Roubalík Tomáš
20. Růžičková Alena
21. Smrž Rostislav
22. Staňová Jana
23. Mgr. Stojaspalová Jana
24. Mgr. Špaňhelová Jana
25. Mgr. Trtková Jana
Tv – M
Ch – Př
1. st. ZŠ
M – Tech. práce
M–F
1. st. ZŠ
Př – Pč
Čj - D
D – Hv
Aj - Z
1. st. ZŠ – Ev
Vo – Z
1. st. ZŠ . – Aj
F- Inf.
Sport. hry
Inf, ZdrTv
Čj – Vo
1. st. ZŠ
Aj
Vv
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
D – Rj
1. st. ZŠ
Přír. seminář.
26. Synčáková Simona
27. Mgr. Tomancová Jiřina
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
28. Došková Šárka
29. Ing. Hajdůchová Martina
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci
Kancelář
Multánová Dagmar
Údržba
Růžička Miroslav
Uklízečky
Baroňová Jiřina
Matůšová Marie
Šimčíková Hana
Bršlicová Hana
Horáčková Ludmila
Školní jídelna
Karafiátová Jiřina
Stojaspalová Marie
Janigová Alena
Stojaspalová Hana
Fibichrová Hana
Šrámková Alžběta
Kadlčková Marta
Školní vzdělávací program
Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny
výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické
práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a
výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejich výsledků, ale také formy spolupráce
s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce
prezentuje veřejnosti.
Učební plán
Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů.
Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů – náboženství, zdravotní tělesná výchova.
Školní učební plán pro 1. stupeň
Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od 1. 9. 2010
Ročník
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
8+1
8+1
7+2
6+1
6+1
Český jazyk
----3
3
3
Cizí jazyk
Matematika a její
4
4+1
4+1
4+1
4+1
aplikace
Člověk a jeho svět
Prvouka
2
2
2
----Přírodověda a
------3+1
3+1
Vlastivěda
Umění a kultura
Hudební výchova
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
2
2+1
2
2
2
Člověk a zdraví
1
1
1
1
1
Člověk a svět práce
------0+1
1
Informatika
Celkem
20+0
20
20+2
22
22+2
24
23+3
26
24+2
26
35+6
9
20+4
6
6+2
5
7
10+1
5
1+1
104+14
118
Školní učební plán pro 2. stupeň
Počet hodin:
Předmět - Oblast
Ročník:
6.
7.
Český jazyk
4
4
Jazyk a jazykové
komunikace
Anglický jazyk
3
3
Matematika a její
Matematika
3+1
4
aplikace
Informační a
Informatika
1
komunikační
technologie
Dějepis
2
2
Člověk a společnost
Výchova k
1
1
občanství
Fyzika
1+1
2
Chemie
Člověk a příroda
Přírodopis
2
1+1
Zeměpis
2
2
8.
3+1
3
9.
4+1
3
4+1
4+1
Celkem:
15+2
12
15+3
1
2
2
8
1
0+1
3+1
2
2
1+1
1+1
1
2
1+1
1
6+1
4
5+3
6+1
Hudební výchova
1
1
1
1
4
2
2
Člověk a svět práce
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
0+1
6
2
8
3+1
Průřezová témata
Etická výchova
+1
+1
25+3
25+2
25+4
23+5
98+14
+3
+3
+4
10
2
2
2
6
2
2
2
6
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
3
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Výběr volitelných
předmětů
Informatika
Sportovní hry
Volitelné předměty
Celkem
Přírodovědný
seminář
Konverzace v AJ
Matematický
seminář
Fyzikální seminář
Etická výchova
Druhý cizí jazyk
1
28
2
30
+2
1
1
2
32
1
2
32
3
1
6
122
Seznam volitelných předmětů 2012/2013
6. ročník: vyučováno podle ŠVP bez volitelných předmětů
7. ročník: 2 hod.
Sportovní hry
Ruský jazyk
1 hod. Informatika
Přírodovědný seminář
8. ročník: 2 hod. Vaření
Informatika
Ruský jazyk
1 hod. Sportovní hry
Přírodovědný seminář
9. ročník: 2 hod. Sportovní hry
Vaření
1 hod. Konverzace v anglickém jazyce
Přírodovědný seminář
Kronika školního roku
Září 2012
14. září Mezinárodní strojírenský veletrh
15. září Adaptační kurz – 6. ročník
18. září Beseda s horolezcem Jarošem
19. září Dopravní hřiště – 4. ročník
20. září Strážnice – 6. ročník
Říjen 2012
5. - 6. října Outdoorový kurz
9. října Branný závod
10. října Pasování na čtenáře
17. října Přírodovědný klokan
19. října Exkurze Slovácké strojírny SPŠ – 9. ročník
22. října Den Stromů + Dýňování
31. října Halloween – AJ 9 ročník
Listopad 2012
2. listopadu Beseda na OBECNÍM ÚŘADĚ – 3.B
8. listopadu Úřad práce – 9.A
13. listopadu Úřad práce – 9.B
21. listopadu JŮ a HELE 1.,2.,3. ročník
27. listopadu Testování SCIO – 9. ročník
29. listopadu Školní kolo dějepisné olympiády
Prosinec 2012
1. - 2. prosince Vánoční výstava
3. prosince Koncert - koledy
5. prosince Testování „POHODA“ – 1. a 2. stupeň
10. prosinec Ukázka cukrářské výroby – 8. a 9. ročník
12. prosince Vánoční akademie
20. prosince Zpívání na schodech
21. prosince Bruslení
Leden 2013
8. ledna Polonéza
10. ledna Obecní úřad – 3.A
12. - 16. ledna Lyžařský kurz
31. ledna Okresní kolo DO K. Kolářová
Únor 2013
1. února pololetní prázdniny
4. února Zdravá pětka - vaření
13. února Zápis do 1. tříd
14. února Recitační soutěž – 1. st.
19. února Okrskové kolo recit. soutěže – Hluk
20. února Školní kolo zeměpisné olympiády
25. - 28. února Jarní prázdniny
Březen 2013
5. března Pythagoriáda- 6.,7.,8. ročník, školní kolo
6. března Okresní kolo recit. soutěže
14. března Okresní kolo zeměpisné olympiády
15. března Testován klíč. kompetencí – 6. ročník
18. března Ekotým – Beseda o mobilech – 4. ročník
22. března Mat. klokan, Pošťácká pohádka – 1. až 3. třída
25. března Přednášky o poskytnutí první pomoci
28. - 31. března Zájezd do Londýna
Duben 2013
10. dubna Výukový pořad canisterapie
11. dubna Holocaust – 9. ročník
12. dubna HIV, vztahy – 9. ročník
17. dubna Matematická olympiáda – okresní kolo
29. dubna Baťa – exkurze do firmy – 3. ročník
30. dubna Úklid obce – Den Země
Květen 2012
3. května Soutěž v hodu vlaštovkou
6. května Výuk. program ekocentra Pantoflíček
7. května Pythagoriáda – okresní kolo – 5. až 8. třída
15. května Akademie ZUŠ
23. května Výukový program exotická zvířata
30. května Atletika v UB, o pohár starosty
31. května Den dětí
Červen 2010
3. června Mimořádné události – projektový den
4. - 5. června Obhajoby absolventských prací
10. - 15. června Výletový týden – 5. Ročník
15. června Železný žák
25. června Výlet 3. ročníku – náboženství
19. června Atletická olympiáda
Download

ALMANACH - ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí