A
LMANACH
ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ
školní rok 2013/2014
Vážený a milý čtenáři,
rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy
v Dolním Němčí za školní rok 2013/2014.
Po delší době můžeme s radostí konstatovat, že se zastavil trend neustálého snižování počtu žáků. Z
loňských 285 se dostáváme na 305 ve 14 třídách. Svoji premiéru má za sebou 36 prvňáčků a z řad nově dojíždějících
z Horního Němčí, Strání, Boršic a Slavkova dalších 19 dětí. Většina z nich zahájila školní docházku pobytem na
adaptačním kurzu na Kopánkách.
Nový školní rok je téměř vždy ve znamení personálních změn. Nejinak tomu bylo i nyní. Po 20 letech
působení ve zdejším vzdělávacím ústavu odcházejí do důchodu manželé PaedDr. Jaroslav a Mgr. Eva Horňákovi.
Chci jim i na těchto stránkách poděkovat za trpělivost, pedagogický um i takt, se kterým se věnovali žákům ve
vyučování i mimo něj. Přeji jim do dalších let hodně štěstí, zdraví i osobní pohody. Výuku hry na flétnu ukončil Mgr.
Jiří Bajza. Po mateřské dovolené se vrátily na ZŠ a ZUŠ Mgr. Klára Kolajová a Mgr. Hana Miklášová. Na výuku
zpěvu do hudebního oboru nastoupila paní Ing. Veronika Gajdůšková. Došlo i ke změnám v třídnictví. Do 1. tříd
nastoupily Jana Staňová a Mgr. Jana Pacholová, do 4. třídy Rostislav Smrž a Mgr. Marcela Horká, do 5. třídy Mgr.
Blanka Spáčilová a v 6. třídách Mgr. Edita Buršík Jinková a Mgr. Jana Mitáčková.
Ke změnám došlo také v našem školním vzdělávacím programu. Byly upraveny učební plány, do kterých
jsme nově zahrnuli témata dopravní výchovy, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce, obrana vlasti a
finanční gramotnost. Povinně se všichni žáci učili od sedmého ročníku dva cizí jazyky. U nás k angličtině přibyla
ruština. Stejně jako v minulých letech nabízíme žákům možnost výuky v dyslektickém kabinetě, ve své činnosti
pokračuje Centrum sportu, školní družina i školní klub s nabídkou volnočasových aktivit zaměřených na sport,
přírodu, vzdělávání i výtvarnou výchovu.
Získali jsme novou možnost zapojení našich žáků do Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro
moderní výuku organizovaným SŠPHZ Uherské Hradiště. Pro naši školu to znamená zisk 14 zajímavých robotických
stavebnic LEGO v hodnotě téměř 200 000,- Kč a nákup materiálu do školních dílen v hodnotě bezmála 30 000,- Kč.
Další novinkou byly akce pořádané společně pro rodiče i žáky I. stupně v rámci projektu Rodiče vítáni.
Pamětníkům zajisté neuniklo, že právě před 40 lety se slavnostně otevírala budova nové školy. My jsme si
toto kulaté výročí připomněli v rámci tradiční vánoční výstavy v prosinci. Naše pozvání přijali bývalí i současní
zaměstnanci školy, předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková, ing. Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje, Mgr.
Pavel Motyčka z Etického fóra ČR, starostové i ředitelé škol z okolních obcí a samozřejmě zástupce zřizovatele
starosta ing. František Hajdůch. Po krátké kulturní vložce žáků ZUŠ a pronesených proslovech nám bylo uděleno
významné ocenění Etická škola, kterým se může pochlubit jen velmi málo vzdělávacích ústavů v republice. Po
prohlídce tříd, odborných učeben a samotné výstavy následovaly neformální rozhovory, vzpomínky téměř stovky
současných i bývalých pracovníků školy. Vzpomínkovou atmosféru podkreslovala svým vystoupením folková kapela
Děvčice.
Na konci května jsem byl společně se zástupkyní Mgr. Ľubicí Ježkovou pozván na setkání s členy SRPŠ při
naší škole. V tradičně velmi příjemné pracovní atmosféře jsme poděkovali za práci paní Marii Horňákové, která jako
předsedkyně vedla toto sdružení. Na její místo byla zvolena paní Mgr. Veronika Ježková. Jménem svým i jménem
žáků ještě jednou děkuji bývalé předsedkyni a těším se na stejně dobrou spolupráci s novým vedením.
Nyní se pomalu přesuňme ke konci školního roku. Pro naše deváťáky to je také čas, kdy obhajují svoje
absolventské práce (a mohu říci, že drtivá většina z nich velmi dobře) a po prázdninách je čeká nové školní
prostředí. Na Gymnázium Uherské Hradiště jich odešlo 6, do Uherského Brodu 3, do Kroměříže 3, SOŠ a
gymnázium Staré Město 3, OA Uh. Hradiště 4, SŠPHZ Uherské Hradiště – zdravotnický asistent 3, hotelnictví 1,
strojírenství 2, SPŠ Zlín 3, SŠ informatiky Rožnov pod Radhoštěm 1, SPgŠ Zlín 1, SOŠ Bojkovice 1, SPŠOA Uherský
Brod 5, Konzervatoř Kroměříž 1, COPt Uh. Brod – uměleckořemeslné zpracování kovů 1, SOU Uh. Brod - tesař 1,
zahradnice 1, SOŠ Uh. Hradiště – kadeřnice 2.3 žáci byli přijati z 5. třídy na Gymnázium Uherské Hradiště.
Nemohu zapomenout na činnost ZUŠ. Do hudebního oboru se přihlásilo 131 žáků, výtvarného oboru 54,
tanečního 20 a LDO 14 žáků. Krásná byla jejich vystoupení na Vánoční výstavě, akademiích, besídkách pro rodiče,
Jarním koncertě, účinkování v MŠ nebo v Domě pro seniory. Kromě učeben v Dolním Němčí využíváme i pracoviště
v Šumicích, Strání, Vlčnově a Horním Němčí. Během prvního pololetí opustila literárně-dramatický obor jeho
dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná. V současné době tento obor vede Mgr. Hana Staňová.
Letos odchází z naší ZUŠ 5 absolventek. Na kytaru, klávesy a 2x klavír zahrály na svém absolventském koncertě
v květnu 2014 v sále ZUŠ. Pátá absolventka absolvovala v Šumicích na klávesy. Při této příležitosti chci poděkovat
Mgr. Lence Bednářové, která vedla ZUŠ po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Kolajové.
Závěrem chci vyslovit přání, aby vysoký standard spolupráce mezi školou, zřizovatelem, SRPŠ, školskou
radou i místními spolky zůstal nejméně na takové úrovni jako doposud.
Příjemné „počtení“
Mgr. Milan Kvasnička,
ředitel školy
Základní data školy
Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
IZO ředitelství:
600123995
00836397
Sídlo školy: Školní 606, 687 62 Dolní Němčí
Webové stránky školy: www.zsdolninemci.cz
Zřizovatel: Obec Dolní Němčí
Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička
Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová
Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková
Školská rada:
Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Mgr. Veronika Ježková, Petra Kadlčková,
Erika Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková
Předseda SRPŠ: Marie Horňáková
Poděkování p. Horňákové za práci v SRPŠ. V červnu 2014 byla zvolena nová předsedkyně SRPŠ
p. Mgr. Veronika Ježková.
Žákovský parlament
Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým
– umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných
problémů žáků
– umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků
– dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku
Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení:
4. A
Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík
4. B
Sabina Šumšalová, Tomáš Kadlček
5. tř.
Pavel Beníček, Roman Bobčík
6. A
Matěj Zelinka, Aneta Antlová
6. B
Libor Tinka, Romana Marečková
7. tř.
Adam Ďubašík, Aneta Bachůrková
8. A
Arnošt Mikulička, Klára Čierníková
8. B
Izabela Zemčíková, Adéla Kolísková
9. A
Josef Kolísek, Marie Bohunová
9. B
Jan Juřenčák, Martin Sípek
Předseda: Josef Kolísek
Místopředseda: Klára Čierníková
Třídy ve školním roce 2013/2014
I. A
Třídní učitel: Jana Staňová
Přední řada zleva: Tomáš Růžička, Radek Nevařil, Matěj Bradáč, Marek Bartoň, Matěj
Hubáček, Matyáš Pechal, Matyáš Bobčík
Horní řada zleva: Patrik Richtr, Tomáš Cmol, Sára Uhrová, Iveta Križanová, Barbora Zetková,
Hana Zmidlochová, Eliška Dohnalová, Valerie Macků, Adéla Gregorová, Tereza Valášková,
Vojtěch Mudrák
Knižní odměny získali:
Matyáš Bobčík, Adéla Gregorová – za vzornou, pečlivou práci a pěkné chování
I. B
Třídní učitel: Mgr. Jana Pacholová
První řada zleva: Matěj Lebloch, Jan Klabačka, Pham Quyet Tien, Denis Holzer, Adam Halík,
Filip Macháček, Martin Žufánek, Tomáš Tinka
Horní řada zleva: Jana Kohoutková, Josefína Brencusová, Adriana Kadlčková, Denisa
Tomšejová, Kryštof Šumšal, Charlota Míšková, Anna Kadlčková, Nicole Švardalová, Valerie
Škařupová
Knižní odměny získali:
Tomáš Tinka, Jan Klabačka – za velmi dobrou práci
II. třída
Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila
První řada zleva: Tadeáš Krhovský, Tomáš Šťastný, Matěj Mikel, Štěpán Fibichr, Jakub Tinka,
Tomáš Glier, Kryštof Miklánek, Tomáš Lehký
Prostřední řada zleva: Tereza Cmolová, Veronika Žufánková, Iva Zelinková, Adéla
Jemelíková, Natálie Fibichrová, Johana Šídlová, Tereza Jemelíková, Petra Kadlčková, Adéla
Dufková, Vanesa Šlamborová, Kristýna Mitáčková, Lucie Mikulková
Horní řada zleva: Václav Němeček, Pham Hong Phuoc, Adam Fibichr, Aleš Šenkár, Ladislav
Hladík, Mikuláš Martiš, Michal Grebeníček, Radim Kroča, Patrik Marčík, Tobias Vlk
Knižní odměny získali:
Kristýna Mitáčková, Tereza Jemelíková, Václav Němeček – za výborný prospěch a aktivitu
ve vyučování
III. třída
Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana
Asistent pedagoga: Došková Šárka
První řada zleva: Anna Tomancová, Anežka Žufánková, Julie Cmolová, Amelie Macků, Natálie
Štefaníková, Markéta Beníčková, Lucie Hučíková, Alexandra Pavlušová, Monika Nevařilová,
Kamila Stojaspalová
Zadní řada zleva: Jan Machalík, Lukáš Schuster, Tomáš Urbanec, Jakub Kučera, Matěj
Stojaspal, Tobiáš Huspenina, Pavel Brencus
Knižní odměny získali:
Pavel Brencus, Markéta Beníčková – za prospěch, aktivitu ve vyučování, plnění školních
povinností
IV. A
Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela
První řada zleva: Johana Polášková, Veronika Uhrová, Dominika Gregorová, Nicol Poláchová,
Nela Haluzová, Aneta Kohoutková, Kateřina Pechalová, Eliška Kadlčková, Nikola Baroňová
Horní řada zleva: Jakub Straňák, Dominik Karlík, Lukáš Ambros, Jiří Kolář, Adrian Uher,
Přemysl Bobčík, Lukáš Bobčík, Martin Smetana
Knižní odměny získali:
Veronika Uhrová, Dominik Karlík – za výborný prospěch a chování, vzornou domácí
přípravu
IV. B
Třídní učitel: Smrž Rostislav
První řada zleva: Barbora Ševčíková, Sabina Šumšalová, Marie Stojaspalová, Tereza
Ševčíková, Veronika Martišová, Pavlína Gorošová, Anežka Hrobařová, Denisa Kadlčková,
Gisela Karasová
Zadní řada zleva: Tomáš Hibler, Martin Baroň, Tobiáš Šmejdíř, Petr Bobčík, Jan Glier, Oliver
Mikulička, David Kadlček, Josef Šlambor
Knižní odměny získali:
Sabina Šumšalová – za pozitivní vliv na kolektiv a úspěchy v soutěžích
V. třída
Třídní učitel: Mgr. Spáčilová Blanka
První řada: Marek Mudrák
Druhá řada zleva: David Tinka, Ondřej Válek, Roman Bobčík, Filip Kolář, Richard David
Vaněk, Radim Sípek, Kevin Krzepicki, Antonín Mandík, Petr Talský
Horní řada zleva: Adam Daněk, Vítězslav Klabačka, Nikola Doležalová, Alena Pfeiferová,
Iveta Valková, Julie Kočišová, Lucie Bršlicová, Johana Rusňáková, Denisa Kovaříková, Pavel
Beníček
Knižní odměny získali:
Pavel Beníček, David Tinka – za pěkné školní výsledky, vzorné chování, reprezentaci školy
VI. A
Třídní učitel: Mgr. Buršík Jinková Edita
První řada zleva: Ondřej Pomykal, Filip Macalík, Antonín Ježek, Viktor Ambros, Roman
Lukášík, Matěj Zelinka, Daniel Rejl, David Podroužek, Nicolas Marek
Druhá řada zleva: Markéta Kadlčková, Kristýna Huňková, Kristýna Holzerová, Markéta
Hučíková, Pavla Pomykalová , Nikola Huspeninová, Terezie Kadlčková, Žaneta Ondrová, Sára
Ježková, Eva Hanáková, Monika Ondrová, Aneta Antlová, Viktorie Pavelková
Knižní odměny získali:
Viktorie Pavelková, Viktor Ambros – za výborné studijní výsledky a vzornou reprezentaci
školy
VI. B
Třídní učitel: Mgr. Mitáčková Jana
První řada zleva: Václav Straňák, Martin Frola, Pavel Kolář, Martin Kvasnička, Lukáš
Zaduban, Libor Tinka, David Nemrava, Jan Gregor
Druhá řada zleva: Eliška Ježková, Denisa Karlíková, Romana Marečková, Kateřina Baroňová,
Kateřina Krhovská, Kristýna Zlomková, Kateřina Kočí, Radka Pospíšková, Ester Umlaufová,
Natálie Andrášková, Adéla Grebeníčková, Dominika Mančíková, Adéla Světinská
Knižní odměny získali:
Denisa Karlíková, Romana Marečková – za práci pro třídu
VII. třída
Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína
První řada zleva: Jakub Slaník, Vojtěch Zimčák, Antonín Uher, Jakub Blaha, Marek Šimčík,
Adam Ďubašík, Alexandr Mahdal
Druhá řada zleva: Ondřej Kučera, Lucie Hiblerová, Natálie Vlková, Adéla Juřenčáková, Denisa
Merca, Erika Stojaspalová, Veronika Ježková, Tereza Němcová, Nikola Kaňůrková, Denisa
Kohoutková
Třetí řada zleva: Anna Stojaspalová, Julie Pěrková, David Kovařík, Ivan Fábry, Hynek
Rusman, Rostislav Krhovský, Tomáš Stojaspal, Denisa Rybnikářová, Aneta Bachůrková
Knižní odměny získali:
Veronika Ježková, Alexandr Mahdal – za práci pro třídní kolektiv, výborný prospěch a
chování
VIII. A
Třídní učitel: Mgr. Ježek František
První řada zleva: Arnošt Mikulička, Michal Bahula
Druhá řada zleva: Monika Zámečníková, David Kadlček, Libor Hanák, Martin Bartoš, David
Boráň, Pavel Bobčík, Matěj Jankových, Zbyněk Krhovský, Josef Kučera
Třetí řada zleva: Adéla Růžičková, Nela Uhříčková, Gabriela Kadlčková, Adéla Kročová,
Nicole Bršlicová, Klára Čierníková, Karina Valášková, Kateřina Zmidlochová, Anna Uhrová,
Denisa Křivdová, Veronika Baroňová, Kristýna Pavelčíková, Silvie Jančová
Knižní odměny získali:
Silvie Jančová – za práci pro třídu
VIII. B
Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar
První řada zleva: Roman Hladký, Viktor Ostrožík
Druhá řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Denisa Vaňková, Gabriela Marečková,
Izabela Zemčíková, Anna Polášková, Adéla Kolísková, Magdalena Šmahajová, Karolína
Kománková, Hana Křiváková
Třetí řada zleva: Tomáš Schuster, Tomáš Daněk, Martin Hlucký, Pavel Martiš, Patrik Durčák,
Robin Jurásek, Jan Talský, Michal Valko
Knižní odměny získali:
Gabriela Marečková, Tomáš Schuster – za kamarádský přístup ke spolužákům a práci pro
kolektiv
IX. A
Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr
První řada zleva: Karel Mandík, Josef Kolísek, Filip Kadlček, Šimon Machalík, Ondřej
Kadlček, Dominik Pěrka, Daniel Štefaník, Tomáš Tang Minh, Dominik Pitner
Druhá řada zleva: Nikol Dvořáčková, Tereza Talská, Michaela Rachůnková, Marie Bohunová,
Monika Mančíková, Kristýna Pomykalová, Nikola Kubíčková, Radka Pochylá, Renata
Navláčilová, Anna Dufková, Veronika Horňáková, Denisa Straňáková
Knižní odměny získali:
Ondřej Kadlček, Josef Kolísek – za výborný prospěch
IX. B
Třídní učitel: Růžičková Alena
První řada zleva: Jan Stojaspal, Vojtěch Mahel, Ivana Karlíková, Marie Horňáková, Anna
Tinková, Martin Sípek, Marek Dula, Petr Jakšič
Druhá řada zleva: Pavel Stojaspal, Kristýna Dufková, Jan Juřenčák, Tereza Krhovská, Marek
Ježek, Irena Nemravová, Vanesa Smetanová, Josef Zaduban, Kateřina Kusendová, František
Šrámek, Simona Motyčková, Kristýna Kolářová
Knižní odměny získali:
Ivana Karlíková, Marie Horňáková – za práci pro třídní kolektiv
Žáci s průměrem 1,00
Ročníkové práce žáků ve školním roce 2013/2014
K. Dufková
Boloňský psík
K. Kusendová
Slovácká slivovice
R. Navláčilová
Koně
F. Kadlček
Poštovní holubi
V. Horňáková
Výroba slivovice
A. Dufková
Víno
Š. Machalík
Řeka Morava
K. Mandík
Památky UNESCO
T. Quy Tang Minh
Vietnam
S. Motyčková
Šikana
K. Kolářová
Náboženství v Dol. Němčí
M. Horňáková
Můj oblíbený film
M. Ježek
Můj oblíbený seriál
T. Krhovská
Škola, kterou navštěvuji
D. Pěrka
Travelling
J. Kolísek
Archimedův zákon
P. Stojaspal
Světlo
M. Dula
Měsíc
P. Jakšič
Workout
J. Juřenčák
Kickbox
I. Karlíková
Judo
V. Smetanová
Sportovní střelba
F. Šrámek
Horská cyklistika
D. Pitner
Stolní tenis v regionu
O. Kadlček
Moderní lyžování
I. Nemravová
Jména
A. Tinková
Památky v regionu
V. Mahel
Wehrmacht
D. Štefaník
Pravěké osídlení Dol. Němčí
T. Talská
Obezita
D. Straňáková
Sociální činnost
M. Rachůnková
Poruchy příjmu potravy
M. Mančíková
Poruchy příjmu potravy
K. Pomykalová
Regionální kuchyně
N. Kubíčková
Výroba piva
N. Dvořáčková
Regionální kuchyně
R. Pochylá
Obchodní akademie UH,UB
J. Stojaspal
Biomasa, výroba bioplynu
J. Zaduban
Mikroregion Bílé Karpaty
M. Bohunová
Kroj v Dolním Němčí
Absolventské práce žáků 9. ročníku – vítězové:
Marie Horňáková – W. Shakespeare – oblíbený autor – práce v Aj
Ivana Karlíková – Judo
Vojtěch Mahel – Wehrmacht
Filip Kadlček – Poštovní holubi
Tereza Krhovská – Velká Británie – práce v Aj
Radka Pochylá – Obchodní akademie
Pavel Stojaspal – Světlo
Jan Juřenčák – Kickbox
Vanessa Smetanová – Sportovní střelba
Ocenění žáci
zleva:
T. Krhovská, V. Smetanová, F. Kadlček, J. Stojaspal, F. Šrámek, M. Horňáková, I. Karlíková,
V. Mahel
Výsledky v soutěžích
I. ročník
2. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“.
Matyáš Bobčík
3. místo ve školním kole recitační soutěže
2. místo v okrskovém kole Mc Donald`s Cupu
4. místo v okresním kole Mc Donald`s Cupu
1. místo v soutěži Ekohrátky
Patrik Richtr
1. místo v soutěži Ekohrátky
Matěj Bradáč a Marek Bartoň - 3. místo v soutěži Ekohrátky
Matěj Lebloch – vítěz výtvarné soutěže
Jan Klabačka – vítězové recitační soutěže
Anna Kadlčková
Kryštof Šumšal – vítěz soutěže Ekohrátky
II. ročník
II. třída obsadila ve sběru papíru celkově 2. místo a v jednotlivcích obsadil Václav Němeček 2.
místo a Iva Zelinková 4. místo.
Iva Zelinková, Ladislav Hladík, Natálie Fibichrová - 3. místo v krajském kole přírodovědné soutěže
Zelený lísteček
III. ročník
Ve sběru papíru třída obsadila 3. místo na škole.
Pavel Brencus 1. místo ve školním kole Velké soutěže o přírodě
Monika Nevařilová - 2. místo v kategorii plošné práce – výtvarná soutěž
Amelie Macků, Anežka Žufánková - 1. místo v kategorii keramika
Tobiáš Huspenina, Matěj Stojaspal - 2. místo McDonald Cup – okrskové kolo
Pavel Brencus, Natálie Štefaníková - 1. místo v oblastním kole soutěže Zlatý list
Pavel Brencus, Julie Cmolová, Anna Tomancová - vítězové olympiády v anglickém jazyce
Lukáš Schuster, Monika Nevařilová, Pavel Brencus – vítězové matematické soutěže
IV. ročník
Lukáš Ambros, Dominik Karlík, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík, Martin Baroň, Petr
Bobčík, Tomáš Hibler - okresní kolo Mc Donalds Cup
Dominika Gregorová, Nela Haluzová – vítězky recitační soutěže
Jakub Straňák – 3. místo v branném závodě
Nicol Poláchová, Veronika Martišová – vítězky výtvarné soutěže
Dominik Karlík, Dominika Gregorová, Lukáš Ambros, Kateřina Pechalová – vítězové
sportovních soutěží
Sabina Šumšalová, Dominik Karlík – vítězové školního kola olympiády v Aj
Oliver Mikulička – 2. místo ve školním sběru papíru
V. ročník
Pavel Beníček – 1. místo v okrskovém kole recitační soutěže
David Tinka, Roman Bobčík – soutěž Mc Donalds´Cup – 1. místo v okrskovém kole v Uh.
Brodě, 1. místo v okresním kole v Uh. Hradišti, 4. místo v krajském kole ve Zlíně
Iveta Valková – 3. místo ve výtvarné soutěži pořádané DDM Šikula
Vítězslav Klabačka, Denisa Kovaříková, David Tinka – vítězové olympiády v Aj
Pavel Beníček, Radim Sípek, David Tinka – vítězové matematické soutěže
II. stupeň
Matematika
V okresním kole matematické olympiády dosáhli žáci 9. ročníku skvělých výsledků.
Vojtěch Mahel získal 4. místo a Marek Dula a Pavel Stojaspal získali 10. a 11. místo. Všichni
tři žáci postoupili do krajského kola, kde Pavel Stojaspal získal vynikající 5. místo.
V soutěži Matematický klokan získal Vojtěch Mahel v rámci okresu 3. místo a Marek Dula 4.
místo.
V testování matematiky pro deváté třídy získal Vojtěch Mahel SCIO ocenění za nejlepší
výsledek ve Zlínském kraji mezi žáky základních škol.
Výtvarné soutěže
Monika a Žaneta Ondrovy, Kateřina Baroňová, Bohuslav Křivda, Kristýna Holzerová,
Nikola Kaňůrková - Myslivost Dolní Němčí (ČSM) – ocenění
Monika Ondrová - Moje nejoblíbenější zvířátko (Uherské Hradiště)
Anglický jazyk
Marie Horňáková, Julie Pěrková - postup do okresního kola olympiády v Aj
Dějepis
Martin Bartoš - v okresním kole skončil na krásném 6. místě a vybojoval si postup do krajského
kola v Kroměříži
Český jazyk
Kristýna Holzerová, Jana Ježková vítězky okrskové recitační soutěže v Hluku
Zeměpis
Vojtěch Mahel – 1.místo v okresním kole olympiády a 6. místo v krajském kole
Přírodopis
Vojtěch Mahel, Klára Čierníková, Anna Tinková, Roman Hladký, Radek Bobčík, Tomáš
Daněk, Pavel Stojaspal - nejúspěšnější řešitelé soutěže Přírodovědný klokan
Martin Frola, David Kovařík, Vojtěch Mahel a Michal Bahula - vítězové školního kola
biologické olympiády
Fyzika
Vojtěch Mahel - vítěz školního kola fyzikální olympiády
Chemie
Vojtěch Mahel a Pavel Stojaspal – 5. místo v okresním kolo chemické olympiády
Atletická olympiáda
Kategorie 6. a 7. tříd: Lukáš Zaduban, Romana Marečková
Kategorie 8. a 9. tříd: Petr Jakšič, Pavel Martiš, Pavel Bobčík, Anna Dufková, Gabriela
Marečková, Nela Uhříčková
Železný žák
Chlapci 4.-5. ročník : 1. Roman Bobčík 5. tř., 2.Tomáš Hibler 4. B, 3. Jan Glier 4.B
Děvčata 4.-5. ročník: 1. Barbora Ševčíková 4. B, 2. Pavlína Gorošová 4. B, 3. Dominika
Gregorová 4. A,
Chlapci 6.-7. ročník: 1. Hynek Rusman 7.tř, 2. Viktor Ambros 6. A, 3. Nicolas Marek 6. A
Chlapci 8.-9. ročník: 1. Arnošt Mikulička 8. A, 2. Jan Talský 8. B
Děvčata 8.-9. ročník: 1. Tereza Krhovská 9.B, 2. Nela Uhříčková 8. A
Nejlepší sportovci školy
Ondřej Kadlček, Tereza Krhovská, Roman Bobčík a chybí Romana Marečková
Zaměstnanci
Spodní řada:
Blanka Spáčilová, František Ježek, Jindřich Kvasnička, Milan Kvasnička, Petr Kuřina
Prostřední řada:
Jana Mitáčková, Jana Stojaspalová, Zdenka Hájková, Jana Pacholová, Edita Buršík Jinková,
Ľubica Ježková, Hana Miklášová, Jana Trtková, Jana Špaňhelová, Jiřina Tomancová, Jarmila
Hrobařová
Horní řada:
Martina Hajdůchová, Marcela Horká, Rostislav Smrž, Jana Staňová, Miroslava Králíková,
Pavlína Bobčíková, Ludmila Beníčková, Simona Synčáková, Dagmar Bahulová, Alena
Růžičková, Šárka Došková
Pedagogický sbor školy ve
školním roce 2013/2014
1. Mgr. Bahulová Dagmar
2. Mgr. Beníčková Ludmila
3. Mgr. Bobčíková Pavlína
4. Borýsková Miriam
5. Mgr. Buršík Jinková Edita
6. Mgr. Hájková Zdeňka
7. Mgr. Horká Marcela
8. Mgr. Hrobařová Jarmila
9. Mgr. Ježek František
10. Mgr. Ježková Ľubica
11. Mgr. Králíková Miroslava
12. Mgr. Kuřina Petr
13. Mgr. Kvasnička Jindřich
14. Mgr. Kvasnička Milan
15. Mgr. Miklášová Hana
16. Mgr. Mitáčková Jana
17. Mgr. Pacholová Jana
18. Růžičková Alena
19. Smrž Rostislav
20. Mgr. Spáčilová Blanka
21. Staňová Jana
22. Mgr. Stojaspalová Jana
23. Mgr. Špaňhelová Jana
24. Mgr. Trtková Jana
Ch – Př
1. st. ZŠ
M – Tech. vých.
Aj
Z - Vo
M–F
1. st. ZŠ
D – Hv
Aj - Z
1. st. ZŠ – Ev
1. st. ZŠ . – Aj
F- Inf.
Tv – Tech. vých.
Inf, ZdrTv
Čj - Hv
Čj – Vo
1. st. ZŠ
Vv
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
D – Rj
1. st. ZŠ
Přír. seminář.
25. Synčáková Simona
26. Mgr. Tomancová Jiřina
27. Tomíková Simona
ved.vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
28. Došková Šárka
29. Ing. Hajdůchová Martina
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci
Kancelář
Multánová Dagmar
Údržba
Růžička Miroslav
Uklízečky
Baroňová Jiřina
Horáčková Ludmila
Matůšová Marie
Šimčíková Hana
Bršlicová Hana
Školní jídelna
Janigová Alena
Fibichrová Hana
Karafiátová Jiřina
Kadlčková Marta
Stojaspalová Hana
Stojaspalová Marie
Šrámková Alžběta
Školní vzdělávací program
Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny
výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické
práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a
výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejích výsledků, ale také formy spolupráce
s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce
prezentuje veřejnosti.
Seznam volitelných předmětů 2013/2014
7. ročník – Sportovní hry
Vaření
9. ročník – 1 hod Konverzace v AJ
Sportovní hry
Mediální seminář
2 hod - Vaření
Přírodovědný seminář
Školní učební plán I. stupeň
Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů.
Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů – náboženství, zdravotní tělesná výchova.
Předmět
Český jazyk
Anglický
jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda a
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Informatika
Celkem
Ročník
1.
8+1
---
2.
8+1
---
3.
7+2
3
4.
6+1
3
5.
6+1
3
35+6
9
4
2
---
4+1
2
---
4+1
2
---
4+1
--3+1
4+1
--3+1
20+4
6
6+2
1
1
2
1
---
1
1
2+1
1
---
1
1
2
1
---
1
2
2
1
0+1
1
2
2
1
1
5
7
10+1
5
1+1
19+1
20
19+3
22
21+3
24
22+4
26
23+3
26
104+14
118
Školní učební plán pro 2. stupeň
Poznámky:
Ve školním roce 2013/2014 se výuka druhého jazyka netýkala žáků 9. ročníku.
.
Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od 1. 9. 2013
Počet hodin:
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Výchova
k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Etická výchova
Ročník:
6.
7.
8.
9.
4
3
4
3
+2
4
3+1
3
+3
4+1
4+1
3
0
4+1
2
1
2
1
2
0+1
1+1
2
2
2
1
2
1+1
2
1
2
2
1
+1
2
1
+1
2
2
1+1
1+1
1
1
1
2
1
1
2
1+1
1
1
1
1
2
0+1
3+1
1
2
1
25+3
Výběr předmětů
Informatika
Sportovní hry
Přírodovědný sem.
Matemat. seminář
Fyzikální seminář
Mediální výchova
Sem. etické vých.
Konverzace v AJ
Vaření
Celkem
Celkem:
28
25+4 25+7
23+5
+1
+0
+4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
32
32
15+2
12
+5
15+3
1
8
3+1
6+1
4
5+3
6+1
4
6
2
8
3+1
+2
98 +19
5
3
3
3
3
3
1
1
3
1
122
Kronika školního roku
ZÁŘÍ 2013
2. září – Slavnostní zahájení školního roku
2.- 3. září – Adaptační kurz žáků 6. ročníku
18. - 20. září – Výukový pobyt žáků 9.ročníku na
Všemině
16. září – výstava ovoce a zeleniny
20. září – Dopravní hřiště IV.B
ŘÍJEN 2013
2. října – Návštěva knihovny – II. ročník
3. října – Branný závod Dolní Němčí
9. října – Dopravní hřiště IV.A
9. října – Školní kolo ve stolním tenise
12. října – Knihovna 6.A, 6.B
13. října – Branný závod
21. října –Výstava dýní žáků I. stupně
24. října – Coca cola cup Strání
LISTOPAD 2013
13. listopadu – Vorvaň Zlín
14. listopadu – Úřad práce Uh. Hradiště IX.A
18. listopadu – Úřad práce Uh. Hradiště IX.B
20. listopadu – Návštěva Obecního úřadu
21. listopadu –Straňanská laťka
25. listopadu – Preventivní program Policie ČR
27. listopadu – Výukový program Balady
PROSINEC 2013
5. prosince – Mikuláš ve škole
7. - 8. prosince – Vánoční výstava
16. prosince – Výukový program p. Zimovčáka
14. prosince – Akademie ZUŠ, Okresní přebor v
šachu
20. prosince – Bruslení v Uherském Brodě
20. prosince – Zpívání a koledování
LEDEN 2014
18. ledna – Ples SRPŠ
21. ledna – Filmové představení ŠD
22. ledna – Exkurze do firmy Baťa
22. ledna – Turnaj ve florbalu
24. ledna – Školní kolo olympiády v Aj- I. stupeň
28. ledna – Výchovný koncert
ÚNOR 2014
4. února – Školní kolo recitační soutěže
6. února – Přednáška o jaderné elektrárně
6. února - Scénické čtení herců ze Slov. divadla
12. února – Zápis žáků do I. ročníku
12. února – Okresní kolo olympiády v Čj
18. února – Okresní kolo olympiády v zeměpise
19. února - Okresní kolo olympiády v Aj
24. února – Školní kolo Phytagoriády
BŘEZEN 2015
12. března – Recitační soutěž v Uherském Hradišti
17. března – Krajské kolo olympiády v zeměpise
18. března – Návštěva místní knihovny
19. března – Krajské kolo olympiády v matematice
20. března – Školní kolo matem. soutěže Klokan
26. března – Den otevřených dveří
26. března – Okresní kolo olympiády z chemie
27. března – Krajské kolo olympiády v dějepise
DUBEN 2014
7.dubna – Divadelní představení v Hluku
7.dubna – Exkurze v památníku Velká Morava
8. dubna – Okresní soutěž Poznej a chraň přírodu
9. dubna – Soutěž Zlatá stezka, zlatý list
15. - 19 dubna – Zájezd žáků do Londýna
22. dubna – Výukový program Hasík
25. dubna – McDonald´s Cup v Uh. Brodě
28. dubna – Holocaust - přednáška
29. dubna – Den Země – úklid obce
30. dubna – Přednáška o AIDS
30. dubna - Ekohrátky
KVĚTEN 2014
6. května – Okresní kolo McDonald´s cup UH
6. května – Rodiče vítáni – Den matek II. třída
7. května – Okresní kolo Pythagoriády
7. května – Výukový program Zdravá pětka
13. května – Rodiče vítáni - Jarní tvoření IV.A
14. května – Rodiče vítáni – Den matek – I.B
14. května – Exkurze Hostětín
15. května – Den s lesy Modrá
15. května – Exkurze Hi tech Uherský Brod
19. května – Odevzdání absolventských prací
19. května – Rodiče vítáni
20. května – Ekurze na Drahy v CHKO
28. května – O Pohár starosty města Uh. Brod
28. května – Akademie ZUŠ
ČERVEN 2014
2. června – Den dětí
3. června – Výstup na Javořinu
5. – 6. června – Obhajoby absolventských prací
žáků 9. ročníku
9. června – Dopravní hřiště Uherský Brod
9. června – Zájezd I.A,B do Prahy – vítězové soutěže
14. června – Rodiče vítáni IV.B – soutěže na hřišti
16. – 20. června – Výletový týden
24. června – Železný žák
25. června –Atletická olympiáda
26. června – Spaní ve škole
ZUŠ Dolní Němčí
Pedagogický sbor- školní rok 2013/2014
HO - Hudební obor, VO - Výtvarný obor, TO - Taneční obor,
LDO - Literárně dramatický obor
Mgr. Lenka Bednářová
Ludmila Černíčková
Antonín Daníček, DiS
Marie Dufková, DiS
Mgr. Naděžda Enderesová
Dipl. um. Lukáš Frýbort
Ing.Veronika Gajdůšková
Mgr. Jarmila Hrobařová
Mgr. Klára Kolajová
Mgr. Hana Miklášová
MgA. Václav Mareček
Veronika Ondrůšková
Michaela Pavelková
Eva Pešková
Mgr. Hana Staňová
Jakub Špalek, DiS
Marek Teimer
Alena Růžičková
Klára Tvrdoňová, DiS
- zástupce ředitele pro ZUŠ, HO – klavír, EKN
- HO, kytara
- HO, dechové nástroje, EKN
- HO, kytara, PHV a hudební nauka
- HO, hudební nauka, EKN, klavír
- HO, kytara
- HO, sólový zpěv
- HO, EKN, korepetice
- HO, klavír, EKN
- HO, klavír, hudební nauka, EKN
- HO, zobcová flétna, EKN
- HO, kytara
- HO, kytara, kytarový soubor
- HO, klavír
- LDO
- HO, housle
- HO, zobcová flétna, klavír, EKN
- VO
- TO
Vyučující na pobočkách:
Vlčnov
Šumice
Strání
Horní Němčí
- Teimer, Ondrůšková, Gajdůšková
- Enderesová
- Kolajová, Miklášová
- Růžičková
Počty žáků v jednotlivých oborech:
Hudební obor:
131 žáků
Výtvarný obor:
54 žáků
Taneční obor:
20 žáků
Literárně-dramatický obor:
14 žáků
Celkem :
219 žáků
Kronika školního roku 2013 - 2014
ZÁŘÍ:
Zahájení školního roku
Ve školním roce 2013/2014 obnovila ZUŠ Dolní Němčí činnost na detašovaném
pracovišti ve Strání a nabízí žákům hudebního oboru hru na klavír, elektronické klávesové
nástroje a hudební nauku.
VO - září se děti zapojili do projektu Mandala dětem, kdy děti tvořily vlastní mandaly,
jejíchž fotografie jsme umístili na internet. Na internetu proběhla dražba těchto mandal a získané
peníze šly na pomoc nemocným dětem.
ŘÍJEN:
VO, HO, TO, LDO – přípravy na Vánoční výstavku
LDO - dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná odešla do důchodu.
Od 1. 11. 2013 vede tento obor Mgr. Hana Staňová.
LISTOPAD: VO – přípravy na soutěž Advent
HO, TO, LDO – příprava programu na Vánoční výstavku a Vánoční akademii
PROSINEC: VO - Žáci se zapojili do vánoční soutěže Advent, kde se velmi dobře umístili
v konkurenci ostatních škol. Nejstarší děti vytvořily a namalovaly velkou prostorovou instalaci
Betlém.Mladší žáci se prezentovali svými kresbami, malbami, keramikou i pracemi
z netradičních materiálů.
VO - děti se podílely na výzdobě tanečního sálu k výročí školy
VO - instalace výtvarné složky Vánoční výstavy
HO - Slavnostní koncert k výročí založení ZŠ (6. prosince 2013)
HO, TO, LDO - Vánoční výstava (7. - 8. prosince 2013)
Vánoční akademie ZŠ a ZUŠ (11. prosince 2013)
LDO – vystoupení pro děti MŠ
LEDEN:
Přijímací řízení na konzervatoř – Tereza Krhovská
HO - besídky pro rodiče v sále ZUŠ
26. února - okresní kolo klavírní soutěže v Uherském Brodě - Tereza
Krhovská (vyučující Eva Pešková)
HO – příprava žáků na Jarní žákovský koncert
BŘEZEN:
HO - průzkum hudebnosti v MŠ
VO - kopie starých mistrů jako olejomalba
- žáci se zapojili do výtvarné soutěže “ Malovaný koníček“, pořádané ZŠ
Kunovice
DUBEN:
VO - výroba kraslic, velikonoční tvoření , beránci, zajíčci a slepičky
z keramiky
- žáci se zapojili do soutěže „Moje nejoblíbenější zvířátko“, kterou
uspořádala ZŠ Unesco Uherské Hradiště.
HO – krajské kolo soutěže ve hře na kytaru v Kroměříži 3.4.2014 – Anna
Tomancová (vyučující Michaela Pavelková)
ÚNOR:
- Jarní žákovský koncert
- výchovný koncert pro dětiMŠ
KVĚTEN: HO - XI. ročník mezinárodní flétnové soutěže „Novohradská flétna“, žákyně
Lucie Mikulková získala čestné uznání (vyučující: Antonín Daníček, klavírní
doprovod - Jarmila Hrobařová)
HO - výchovný koncertík pro MŠ
LDO - vystoupení pro děti MŠ
- vystoupení pro seniory
HO, TO, LDO - Den otevřených dveří v ZUŠ
HO, TO, LDO - Akademie ZUŠ
HO - Absolventský koncert
VO - ruční výroba papíru, jarní motiv na keramické placce
ČERVEN:
VO - změna výzdoby školy, zdi ve vestibulu - téma ZOO.
HO - postupové zkoušky
- přijímací řízení s novými žáky ZUŠ
- zápis stávajících žáků ZUŠ
Vyučované hudební nástroje:
- klavír, klávesy, zobcová flétna, trubka, klarinet, housle, kytara, sólový zpěv.
Úspěchy v soutěžích:
HO: Anna Tomancová - 1. místo v okresním kole soutěže ve hře na kytaru v Uherském
Hradišti
s postupem do krajského kola (vyučující Michaela Pavelková).
Anna Tomancová – čestné uznání v krajském kole soutěže ve hře na kytaru v Kroměříži
Tereza Krhovská - 3. místo v okresním kole soutěže hry na klavír v Uherském Brodě
(vyučující Eva Pešková)
VO: Výtvarná soutěž Malovaný koníček:
1. místo Veronika Martišová ze 4.třídy
2. místo Sabina Šumšalová, také ze 4.třídy.
Výtvarná soutěž Od adventu po Tři krále
Plošné práce:
Kategorie MŠ: Vanesa Kadlčková, MŠ Dolní Němčí
I.kategorie 1.-3. ročník: 1. Matěj Lebloch,
2. Monika Nevařilová
II. kategorie 4.- 6. ročník: 1. Kateřina Baroňová, Kateřina Krhovská
2. Viktorie Pavelková
III. kategorie 7.- 9. Třída: 2. Nikola Kaňůrková
Veronika Baroňová
3. Natálie Pavlicová
Kategorie prostorové :
Kategorie 1. – 3. třída: 3. Tereza Jemelíková
II.kategorie 4.-6. třída: 2. Heda Turečková ZŠ Horní Němčí
3. Nicol Poláchová
Kategorie 7.-9.tříd: Anna Tinková, Klára Čierníková, Adéla Kročová
Kategorie keramika:
Kategorie MŠ : Veronika Uhlířová
Kategorie 1- 3. třída : Anežka Žufánková, Amélie Macků, Lucie Mikulková
Kategorie 4.- 6. třída: Veronika Martišová, Sabina Šumšalová, Martin Kvasnička, Tereza
Kadlčková
3.kategorie : 7 - 9. Ročník : 1. Pavel Martiš
3. Arnošt Mikulička, Kristýna Dufková
ČINNOST EKOCENTRA PANTOFLÍČEK
ve školním roce 2013/2014
Účast na přírodovědných soutěžích: 8. 4. 2014 – Poznej a chraň, Uherské Hradiště – okresní kolo
9. 4. 2014 – Zlatý list, Uherský Brod – oblastní kolo
15. 5. 2014 – Zelený lísteček, Valašské Meziříčí – krajské kolo
6. 5. 1014 – Exkurze do Hostětína se žáky 9. ročníku
Výukové programy: 11. 3. 2014 – VP Krtkova škola – 1.B
16. 4. VP Krtkova škola – 2.třída
7.třída
24. 4. 2014 – VP Jarní byliny – 3. třída
přírody – 5. třída
29. 4. 2014 – Ekohrátky pro prváky
20. 5. 2014 – PR Drahy – 1.A
22. 5. 2014 – PR Drahy –
12. 6. 2014 – VP Ochrana
14. 6. 2014 – Výlet s kroužkem Pantoflíček do ZOO Hodonín
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ORGANIZACE ŠD
Naše škola má tři oddělení ŠD, které navštěvuje 79 žáků (1- 5. třída).
Provozní doba školní družiny: ranní - 6.30- 7. 30 hod, odpolední- 11.30 – 16.00 hod.
Roční školné je 800 Kč. Pravidelná docházka není povinná a ŠD je možné navštěvovat pouze
v určité dny (hodiny), např. čekání na kroužek. Pokud dítě navštěvuje ŠD jen v určité dny částka
je nižší. Každé oddělení má svou kmenovou třídu, svůj plán a svoji vychovatelku.
ÚKOLY ŠD
Úkolem ŠD je v první řadě zajistit bezpečnost dětí. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času
odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech
spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Pracujeme podle výchovného
programu (měsíčních plánů), který děti inspiruje k samostatnosti, tvořivosti a soutěživosti.
Během týdne se prostřídají všechny výchovy- výtvarná, pracovní, hudební, dramatická, tělesná,
plavání i počítače. K tomu využíváme veškeré prostory ve škole (tělocvična, bazén, počítačová
učebna, hřiště, školní dvůr, kuchyňka, taneční sál,…).
REŽIM DNE
Režim dne je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává
možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých žáků. Také
umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na
neplánované situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Promyšlená a
pestrá nabídka dne učí žáky jak plnit volný čas. Zároveň rozvíjí dané kompetence. Žáci jsou
podněcovány k vlastní aktivitě. Tyto aktivity probíhají formou individuální, skupinové nebo
frontální činnosti. Využívají i způsob práce ve dvojicích. Pobýváme co nejdelší čas venku.
Organizujeme delší vycházky do přírody. Na vycházkách dáváme žákům volnost, v útvarech
chodíme pouze v nutných případech. Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Žáci
využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity.
Doba a způsob odpočinku se řídí
potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření. Činnosti zaměřené
na pohybovou rekreaci se snažíme provádět venku, ve velké tělocvičně, na hřišti, nebo v bazéně.
ÚKOLEM ŠD JE:
nabízet dětem smysluplné využití volného času
zajistit bezpečnost dětí
se souhlasem rodičů vypracovat domácí úkoly
zajistit pravidelnou docházku do kroužků
rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky
učit děti mezilidské komunikaci, spolupráci a toleranci
učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost
vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů
rozvíjet u dětí slovní zásobu, fantazii a tvořivost
cvičit paměť, postřeh a soustředění
vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu
utvářet pracovní návyky a vztah k práci
vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů
posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry
AKTIVITY ŠD
V průběhu roku organizujeme společné akce pro obě oddělení). Máme založený koutek přírody
s pokojovýma rostlinama o které se učíme pečovat. Staráme se i o našeho mazlíka křečka. Přibyli
nám ještě dva kamarádi šneci afričtí. Zavedli jsem také „školu naruby“, kde si s dětmi vyměníme
role vychovatele a žáčka. Pořádáme také výlety po okolí, návštěvy kina, knihovny, zemědělského
družstva atd. Mimo to chodíme na vycházky, hrajeme si, povídáme, soutěžíme, prostě je nám
spolu dobře.
Akce ŠD
Školní družina pořádá různé hry a soutěže a to jak po jednotlivých odděleních, tak pro všechny
děti společně. Větší společné akce se konají většinou 1 x do měsíce a je pro ně vybrán den, kdy
neodchází děti do kroužku. O soutěžích jsou rodiče informováni písemně (v deníčku) a na
nástěnkách.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Silák- fešák
Miss- kočka
Vynášení Moreny- tvorba Moreny, dodržování tradic, písničky, říkadla
Karneval- soutěže, hry, závody
Dětský den
Kino Uh. Brod – UB
Vánoční besídka- zvyky, koledy, nadělování dárečků
Drakiáda- soutěž o nejšikovnějšího dráčka
Pohádková noc ve školní družině
Vánoční výstava + dílničky- výzdoba chodeb
Taneční kroužek (v rámci ŠD)- taneční vystoupení na vánoční výstavě
Koncert ZUŠ
Fotografie ze školní družiny
Fotografie ze života školy
ve šk. roce 2013/2014
40. výročí otevření školy v Dolním Němčí
Předávání titulu "Etická škola"
Download

ALMANACH – ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ