P R O G R A M
1. – 3. 6. 2014 / Olomouc
NH Olomouc Congress a OMEGA centrum
POŘÁDAJÍ
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Sekce onkologie České asociace sester
Hemato-onkologická klinika LF UP v Olomouci
HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
Lékařská fakulta UP v Olomouci
POD ZÁŠTITOU
děkana LF UP v Olomouci prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.
rektora UP v Olomouci prof. Mgr. J. Millera, MA, Ph.D.
hejtmana Olomouckého kraje Ing. J. Rozbořila
předsedy ČHS JEP doc. MUDr. J. Čermáka, CSc.
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. R. Havlíka, Ph.D.
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
Novartis s.r.o. / Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
HLAVNÍ PARTNEŘI
Roche s.r.o. / GlaxoSmithKline s.r.o. / Janssen-Cilag s.r.o.
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
Terumo BCT Europe N.V. / Sysmex CZ s.r.o. / Pfizer s.r.o. / Bristol Myers
Sqiubb s.r.o. / Astellas Pharma s.r.o.
PARTNEŘI
Medista spol.s.r.o.
4LIFE Pharma CZ s.r.o.
Amgen s.r.o.
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Baxter Czech s.r.o.
Biohem s.r.o.
Celgene s.r.o.
CSL Behring s.r.o.
Exbio Praha,a.s.
Fresenius Kabi s.r.o.
Grifols s.r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Octapharma CZ s.r.o.
Sandoz s.r.o.
Teva Pharmaceuticals CR,s.r.o.
sanofi - aventis s.r.o.
The Binding Site s.r.o.
Werfen Czech s.r.o.
Hospira Czech Republic s.r.o.
ZA PODPORY
6
ORGANIZAČNÍ POKYNY
POKYNY PRO PREZENTACI
Internetové připojení WI-FI
V rámci OHD nabízíme bezdrátové připojení
k internetu ve všech kongresových prostorách,
včetně atria a kavárny. Přístupové údaje najdete
na registraci.
Přednášky
• dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci
sdělení (7–10 min). Edukační a vyzvaná
sdělení mají na prezentaci vyhrazeno 20–25
minut.
• předsednictvo jednotlivých odborných
sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení
při překročení časového limitu.
• sdělení v programu PowerPoint (soubory
*.ppt, *.pptx) předejte organizátorům min.
20 min. před začátkem odborného bloku
• editace údajů v prezentaci po předání
organizátorům již není možná, stejně tak
prezentace / zapojení vlastního notebooku!
Registrace
Při registraci obdrží každý účastník sjezdové
materiály (Sborník abstrakt, Program OHD, certifikát s bodovým ohodnocením ČLK / KVVPZ /
ČAS, propagační materiály).
Registrace otevřena:
1. 6. / 10.00 – 18.00
2. 6. / 7.30 – 17.00
3. 6. / 7.30 – 11.00
Šatna otevřena:
1. 6. / 10.00 – 17.45
2. 6. / 7.30 – 17.45
3. 6. / 7.30 – 13.00
Podporovaná média:
• USB Flash disk/externí HDD – bez nutnosti
instalace ovladače
• CD-R se souborovým systémem ISO9660
Doplňující informace:
• zajištění zpětného projektoru či zapojení
vlastního notebooku není možné
• pro posun vpřed/vzad PowerPoint snímků
bude k dispozici prezenter vč. laser ukazovátka
• prezentace budou spouštěny z verzí:
MS Office 2010. K dispozici bude
kancelářská sada OpenOffice.org a poslední
verze prohlížeče Adobe Reader
Postery:
• prezentace e-posterů probíhá
v sále Evropa 2
Prohlášení:
Autoři sdělení souhlasí s vytvořením kopie
jejich sdělení organizátorům pro zajištění
prezentace na kongresu. Soubory budou
archivovány organizačním výborem
a nebudou dostupné k prohlížení či kopírování
– vyjma případného výslovného souhlasu
autora sdělení.
ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ
VÝBOR KONGRESU
HLAVNÍ TÉMA
Hodgkinův lymfom
Prezident sjezdu:
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA
Recent advances in management of
Hodgkin´s lymphoma.
Engert A. (University Hospital of Cologne, Cologne, DE)
Předseda organizačního výboru:
doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
za sekci Zdravotních laborantů:
Mgr. Jarmila Juráňová
Jana Kadlecová
Témata:
Akutní a chronické leukémie
Maligní lymfoproliferace
Myelodysplastický syndrom a příbuzné
choroby
Chronická myeloproliferativní onemocnění
Transplantace krvetvorných buněk
Anémie
Imunitní cytopenie
Trombofilní a krvácivé stavy
Laboratorní a experimentální hematologie
Podpůrná péče
Ošetřovatelská problematika
Varia
Koordinátoři 7th Symposium on Advances in
Molecular Hematology:
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Topics of 7th Symposium on Advances
in Molecular Hematology:
Erythropoiesis
Leukemia and Lymphoma
Vědecký výbor:
V. Divoký, E. Faber, D. Galuszková, A. Hluší, K.
Indrák, M. Jarošová, J. Juráňová, J. Kadlecová,
V. Kajaba, M. Labudíková, T. Papajík, V.
Procházka, L. Smolej, T. Szotkowski, V. Ščudla,
L. Raida, R. Urbanová
Formy prezentace:
přednášky, postery
Předseda vědeckého výboru:
doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Koordinátoři Konference
ošetřovatelství a zdravotních laborantů:
za sekci Ošetřovatelství:
Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
Bc. Monika Labudíková
Organizační výbor:
D. Bendová, V. Divoký, E. Faber,
K. Indrák, M. Jarošová, V. Kajaba, L. Lišková,
T. Papajík, L. Štursová
Organizační sekretariát, registrace:
Lenka Štursová a Dana Bendová
Jednací jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
7
8
NEDĚLE 1. ČERVNA 2014
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, 13:00 – 14:30
Hodgkinův lymfom I
Hodgkinův lymfom I, sál Evropa 1, 13:00 – 14:30
Předsednictvo: Mociková H., Papajík T., Plank L.
2511. Epidemiologie, incidence a prevalence Hodgkinova lymfomu v ČR a ve světě
Mociková H. (Praha)
2519. Biologické spektrum Hodgkinových lymfómov
Plank L. (Martin-SVK)
2547. Postavení 18F-FDG PET/CT v určení stádia a hodnocení léčebné odpovědi u nemocných
s Hodgkinovým lymfomem
Papajík T., Mysliveček M., Kapitáňová Z., Henzlová L. (Olomouc)
WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA, SÁL EVROPA 1, 15:00 – 16:00
Předsednictvo: Indrák K., Mociková H., Plank L.
Recent advances in management of Hodgkin´s lymphoma.
Engert A. (University Hospital of Cologne, Cologne, DE)
Přednáška při příležitosti 1 000 provedených transplantací krvetvorných buněk
v Olomouci, SÁL EVROPA 1, 16:00 – 16:15
2623. Dlouhodobé výsledky transplantací krvetvorných buněk na Hemato-onkologické klinice
v Olomouci
Faber E., Raida L., Szotkowská R., Rusiňáková Z., Skoumalová I., Navrátilová J., Divoká M., Horálková L., Marešová I., Papajík T., Procházka V., Jarošová M., Ščudla V., Bačovský J., Pika T., Minařík J.,
Mrázek F., Ambrůzová Z., Indrák K. (Olomouc)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, 16:30 – 18:30
Hodgkinův lymfom II
Hodgkinův lymfom II, sál Evropa 1, 16:30 – 18:30
Předsednictvo: Král Z., Marková J., Procházka V.
2525. Léčba časných stádií Hodgkinova lymfomu
Král Z. (Brno)
2522. Léčba pokročilých stádií Hodgkinova lymfomu
Marková J. (Praha)
2517. Současný koncept léčby Hodgkinova lymfomu u dětí a dospívajících
Čepelová M., Novák Z., Bělohlávek O., Kynčl M., Malinová B., Kodet R., Kabíčková E., Drahokoupilová
E., Kruseová J., Buriánková E., Starý J., Geierová M., Lukš A.
(Praha, Olomouc)
2521. Léčba starších nemocných s Hodgkinovým lymfomem
Procházka V., Papajík T., Indrák K. (Olomouc)
9
10
PONDĚLÍ 2. ČERVNA 2014
SATELITNÍ SYMPOSIUM KLS / ČS – CLL, sál Evropa 3, 8:30 – 9:30
2655. Dekubity, aneb umíme je správně zhodnotit?
Krpatová J. (Hradec Králové)
2589. Kontakt s pozůstalými v prostředí fakultní nemocnice
Grossová Klementová R., Zítková M. (Brno)
SATELITNÍ SYMPOSIUM TAKEDA, sál Madrid, 10:00 – 11:00
2569. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u všeobecných sester
Vévoda J., Ježorská Š. (Olomouc)
SATELITNÍ SYMPOSIUM GSK, sál Evropa 3, 10:00 – 11:00
2628. Příprava dárce a odběr krvetvorných buněk pro alogenní transplantaci - ošetřovatelská péče
Hlinková P., Sůvová J., Březinová I., Bystřická E. (Plzeň)
SATELITNÍ SYMPOSIUM ROCHE, sál Madrid, 11:30 – 12:30
SATELITNÍ SYMPOSIUM NOVARTIS, sál Evropa 3, 11:30 – 12:30
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 9:00 – 10:30
Erythropoiesis
Konference Ošetřovatelství 1
Erythropoiesis, sál Olomouc, 9:00 – 10:30 Předsednictvo: Divoký V., Poňka P., Pospíšilová D.
2593. Úloha hemoxygenázy 1 v erytroidní diferenciaci
Garcia-Santos Daniel, Horváhová M., Sheftel A., Poňka P. (Montréal, QC-Canada, OlomoucCZ)
2630. Hepcidin levels in Diamond-Blackfan anemia reflect erythropoietic activity and different
treatment strategies
Pospisilova D., Holub D., Zidova Z., Sulovská L., Houda J., Mihál V., Hadačová I.. Radová L., Džubák
P. Hajdůch M., Divoký V., Horvathová M. (Olomouc, Praha, Brno)
2584. JAK2 E846D zárodočná mutácia asociovaná s erytrocytózou spôsobuje zvýšenú a predĺženú aktiváciu STAT5
Kapralova K., Horvathova M., Kucerova J., Pospisilova D., Leroy Emilie, Constantinescu S. N., Divoky
V. (Olomouc-CZ, Brussels-Belgium)
2536. Two novel missense mutations in PIEZO1 in six patients with dehydrated hereditary stomatocytosis – implications for genotype-to-phenotype correlatio
Kořalková P. , van Wijk Richard (Olomouc-CZ, Utrecht-NL)
Konference Ošetřovatelství 1, sál Evropa 1, 9:00 – 10:30
Předsednictvo: Bystřická E., Labudíková M., Pankrácová L.
2622. Hodgkinův lymfom v přehledu
Vokurka S. (Plzeň)
2576. Management používání PICC katétrů v MOÚ
Sýkorová Z., Kocourková J. (Brno)
2533. Význam kryoterapie dutiny ústní a výskyt mukositidy dutiny ústní a gastrointestinálního
traktu po vysokodávkované chemoterapii.
Šemrová L., Němcová A., Brandejsová R., Bystřická E., Chvojková I., Vokurka S. (Plzeň)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II, 11:00 – 12:30
Leukemia and Lymphoma
Konference Ošetřovatelství 2
Leukemia and Lymphoma, sál Olomouc, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Cross N.C.P., Jarošová M., Mraz M.
Genetic complexity of myeloproliferative neoplasms
Cross N.C.P. (Southampton, UK)
2632. The effect of L-asparaginase on mTORC1 pathway in leukemic cells.
Heřmanová I., Vališ K., Nůsková H., Houštěk J., Carracedo A., Trka J., Starková J. (Prague-CZ, Bilbao-ESP)
2616. CBFB-MYH11 hypomethylation signature and PBX3 differential methylation revealed by targeted bisulfite sequencing in patients with acute myeloid leukemia
Hájková H., Hsi-Yang Fritz M., Haškovec C., Schwarz J., Šálek C., Marková J., Krejčík Z.,
Dostálová Merkerová M., Kostečka A., Vostrý M., Fuchs O., Michalová K., Cetkovský P., Beneš V. (Praha-CZ, Heidelberg-D)
2552. Correlation of CEBPα status, aberrant expression of CD2 antigen and molecular genetic subtype in B cell precursor acute lymphoblastic leukemia
Slámová L., Starková J., Fišer K., Froňková E., Rezková Řezníčková L., Kubričanová-Žaliová M., Polgárová K., Starý J., Trka J., Hrušák O., Mejstříková E. (Praha)
2539. MicroRNA miR-150 Regulates B-cell Receptor Signaling (BCR) and Disease Aggressiveness
in Chronic Lymphocytic Leukemia
Mraz M., Kipps J. T. (San Diego, CA-USA)
Konference Ošetřovatelství 2, sál Evropa 1, 11:00 – 12:30 Předsednictvo: Hrabánková-Navrátilová D., Kajaba V., Kocourková J.
2658. Zdravotnická dokumentace z pohledu práva, kazuistiky z praxe
Šustek P., Široká L. (Praha)
2656. Poškození fertility a možnosti jejího řešení u hematoonkologických pacientů
Šmardová L., Huser M., Michalka J., Žáková J., Janíková A., Crha I., Král Z., Ventruba P., Mayer J.
(Brno)
2595. Výskyt ran v rámci komplexní onkologické péče
Marečková J., Zítková M., Valentíková N. (Brno)
11
12 2621. Příprava pacienta a odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci
Vodičková P., Výrutová R., Bystřická E. (Plzeň)
2629. Transplantační léčba očima našich pacientů
Vítková J., Škrobánková A., Faber E., Labudíková M. (Olomouc)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 14:00 – 15:30
Hodgkinův lymfom III
Transplantace krvetvorných buněk
Chronická myeloidní leukémie a Myeloproliferativní nemoc
Konference zdravotních laborantů 1
Hodgkinův lymfom III, sál Olomouc, 14:00 – 15:30 Předsednictvo: Mociková H., Šmardová L., Vokurka S.
2518. Nové radioterapeutické techniky v léčbě Hodgkinova lymfomu
Dědečková K., Kubeš J. (Praha)
2515. Pozdní následky terapie a sekundární nádory u nemocných s Hodkinovým lymfomem
Vokurka S. (Plzeň)
2512. Problematika poruchy fertility u nemocných léčených pro Hodgkinův lymfom
Šmardová L., Huser M., Michalka J., Žáková J., Janíková A., Crha I., Král Z., Ventruba P., Mayer J. (Brno)
2514. Prognóza pacientů s relabovaným/refraktérním Hodgkinovým lymfomem, kteří jsou nevhodní k autologní transplantaci kmenových buněk
Mociková H., Sýkorová A., Štěpánková P., Marková J., Michalka J., Král Z., Belada D. (Praha, Hradec
Králové, Brno)
Transplantace krvetvorných buněk, sál Madrid, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Mistrík M., Raida L., Žák P.
2566. Alotransplantácia krvotvorných buniek pre myelofibrózu
Mistrík M., Bojtárová E., Sopko L., Al Sabty F., Bátorová A. (Bratislava)
2660. Allogeneic stem cell transplantation for primary myelofibrosis
Žák P., Zavřelová A., Radocha J., Lánská M., Jebavý L. (Hradec Králové)
2544. Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pri paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii
Bojtárová E., Žiaková B., Mistrík M., Bátorová A. (Bratislava - SK)
2580. Alogenní transplantce po redukované přípravě (RIT) u pacientů starších 60 let s chronickou lymfatickou leukémií (CLL): srovnatelné výsledky při použití příbuzného či nepříbuzného
dárce, časnější indikace k transplantaci by mohla zlepšit výsledky - zkušeno
Karas M., Steinerová K., Svoboda T., Lysák D., Vokurka S., Vozobulová V., Schútzová M., Hrabětová
M., Jindra P. (Plzeň)
2585. Úspěšnost HSCT u pacientů s AML v závislosti na typu dárce a jeho shodě v HLA systému
– retrospektivní studie ÚHKT.
Vraná M., Dobrovolná M., Marková M., Válková V. (Praha)
2559. Význam polymorfismu IL-6 v závislosti na gastrointestinální toxicitě přípravného režimu
u nemocných podstupujících alogenní transplantaci krvetvorných buněk Kuba A., Raida L., Mrázek F., Ambrůzová Z., Langová K., Faber E., Petřek M., Indrák K. (Olomouc)
Chronická myeloidní leukémie / Myeloproliferativní onemocnění, Evropa 3, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Faber E., Machová-Poláková K., Šišková M.
Standardisation of molecular monitoring in CML - progress and problems
Cross N.C.P. (Southampton, UK)
2586. Charakterizace genomické fúze BCR-ABL1 a detekce SNPs upstream a downstream od
zlomů v genech BCR a ABL1 u pacientů s CML s použitím sekvenování nové generace
Linhartová J., Hovorková L., Soverini S., Benešová A., Jarušková M., Klamová H., Zuna J., Machová
Poláková K. (Praha – CZ; Bologna - Italy)
2526. High resolution mass spectrometry of imatinib biotransformation products
Mičová K., Friedecký D., Faber E., Hrdá M., Adam T. (Olomouc)
2650. Mezinárodní prognostický systém pro esenciální trombocytemii: jeho význam pro hodnocení celkového přežití a riziko vzniku posttrombocytemické myelofibrosy
Šišková M., Cmunt E., Karban J., Pytlík R., Jonášová A., Velenská Z., Trněný M. (Praha)
2619. Léčba primární myelofibrózy nízkými dávkami thalidomidu a prednisonu
Bělohlávková P., Voglová J., Maisnar V., Zavřelová A., Žák P. (Hradec Králové)
Konference zdravotních laborantů 1, sál Evropa 1, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Kadlecová J., Králíčková L., Veselková J.
2516. Stanovení krvetvorných kmenových buněk pomocí průtokové cytometrie Hončíková M.,
Salačová P. (Praha)
2657. Morfologie akutních myeloidních leukemií a vybrané kazuistiky
Šimečková R., Mikulenková D. (Praha)
2590. Akutní myeloidní leukémie (AML) s minimální diferenciací: zajímavý cytogenetický a morfologický nález a klinický průběh. Kazuistika.
Prekopová I., Kropáčková J., Hanzlíková J., Rohoň P., Nedomová R., Hubáček J., Pikalová Z., Holzerová M., Flódr P., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
2583. Typická a variantní vlasatobuněčná leukémie - prezentace dvou kazuistik.
Dynterová A., Fátorová I., Řezáčová V., Žák P., Smolej L. (Hradec Králové)
2543. Mnohočetný myelom z pohledu laboranta
Vrbová O., Minařík J., Lapčíková A., Juráňová J., Kadlecová J., Indrák K. (Olomouc)
2508. Myelodysplastický syndrom pod mikroskopem
Plicka L. (Praha)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 16:00 – 17:30
Hodgkinův lymfom IV
Myelodysplastický syndrom
Mnohočetný myelom
Konference zdravotních laborantů 2
Hodgkinův lymfom IV, sál Olomouc, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Kořen J., Raida L., Štěpánková P.
2523. Léčba relabujícího Hodkginova lymfomu včetně indikace vysoko dávkované terapie s autologní transplantací kmenových buněk
Kořen J., Pohlreich D., Vacková B., Trněný M. (Praha)
13
14 2520. Alogenní transplantace krvetvorných buněk v léčbě Hodgkinova lymfomu.
Raida L. (Olomouc)
2653. Kombinace čtyř cyklů eskalovaný BEACOPP a čtyř cyklů bazální BEACOPP v léčbě pokročilého stádia Hodgkinova lymfomu – retrospektivní analýza jednoho centra
Štěpánková P., Belada D., Sýkorová A., Žák P. (Hradec Králové)
2640. Padesát procent vyléčených s prognosticky nepříznivým relabovaným/refrakterním hodgkinovým lymfomem po tandemové autologní transplantaci krvetvorných buněk
Pohlreich D., Vacková B., Trnková M., Pytlík R., Kořen J., Cieslar P., Válková V., Gašová Z., Kobylka P.,
Trněný M.(Praha)
2555. Alogenní transplantace u Hodgkinova lymfomu – zkušenosti jednoho centra
Mohammadová L. (Plzeň)
Myelodysplastický syndrom, sál Madrid, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Čermák J., Jonášová A., Rohoň P.
2612. Zkušenosti české MDS skupiny s terapií 5-azacitidinem u nemocných s myelodysplastickým syndromem, analýza prognostických faktorů, data nejdéle léčených nemocných a korelace
přežívání s historickými daty nemocných léčených standardní terapií.
Jonášová A., Čermák J., Mužík J. (Praha, Brno)
2654. Imunohistochemický průkaz transkripčních faktorů Fli1 a p53 v kostní dřeni a jejich
možná úloha v patogenezi thrombocytemie u 5q- syndromu
Neuwirtová R., Stříteský J., Campr V., Fuchs O., Jonášová A. (Praha)
2575. Kvantifikácia zmien v trepanobioptických vzorkách kostnej drene pri myelodysplastických syndrómoch a akútnych myeloblastových leukémiách
Balhárek T., Marcinek J., Szépe P., Plank L. (Martin - SK)
2567. Zárodečná mutace GATA2 způsobuje krevní onemocnění a poruchu obranyschopnosti
Starý J., Mejstříková E., Kubričanová-Žaliová M., Janda A., Keslová P., Suková M., Smíšek P.,
Černá Z., Blažek B., Timr P., Blatný J., Lejhancová K., Zemanová Z., Svobodová T., Pohunek P.,
Čermák J., Sedláček P., Wlodarski M. (Praha, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Brno, Hradec Králové – CZ, Freiburg - DE)
2554. Chromothripsis v buňkách kostní dřeně nemocných s nově diagnostikovanými myelodysplastickými syndromy (MDS) a komplexními karyotypy.
Zemanová Z., Lhotská H., Březinová J., Svobodová K., Lizcová L., Šárová I., Izáková S., Ransdorfová
Š., Krejčík Z., Dostálová Merkerová M., Šišková M., Jonášová A., Neuwirtová R., Čermák J., Michalová
K. (Praha)
2546. Diagnostika a liečba chronickej myelomonocytovej leukémie v rokoch 2000-2013 – skúsenosti 2 centier
Rohoň P., Bělohlávková P., Rusiňáková Z., Voglová J., Zavřelová A., Vondráková J., Raida L., Faber E.,
Jarošová M., Žák P., Indrák K. (Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice)
Mnohočetný myelom, sál Evropa 3, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Krejčí M., Maisnar V., Ščudla V.
2631. Vyhodnocení projektu časné diagnostiky mnohočetného myelomu - projekt CRAB Straub
J., Adam Z, Gregora E., Hájek R., Maisnar V., Ščudla V., Schutzová M., Špička I. (Praha, Brno, Ostrava,
Hradec Králové, Olomouc, Plzeň)
2634. Dlouhodobá udržovací léčba lenalidomidem: pro a proti - výsledky analýzy dat z registru
monoklonálních gamapatií České myelomové skupiny
Maisnar V., Špička I., Ščudla V., Gregora E., Adam Z., Jarkovský J., Hájek R. (Hradec Králové, Praha,
Olomouc, Brno, Ostrava)
2556. Účinnost režimů s lenalidomidem a režimů s bortezomibem u 144 pacientů s prvním relapsem mnohočetného myelomu
Krejčí M., Adam Z., Pour L., Křivanová A., Ševčíková E., Pelcová J., Mayer J. (Brno)
2529. Pilotní hodnocení nízkodávkové výpočetní tomografie (LD-CT) u nemocných s mnohočetným myelomem – srovnání s konvenční radiografií (RTG) a celotělovou magnetickou rezonancí
(WB-MR)
Minařík J., Hrbek J., Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. (Olomouc)
2513. Analysis of thymidine kinase serum levels by novel method DiviTum™ in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance – comparison with imaging
methods 99mTc-MIBI scintigraphy
Bačovský J., Mysliveček M., Minařík J., Ščudla V., Pika T., Zapletalova J., Adam T., Gronowitz Simon
J., Petrova P., Bartkova M. (Olomouc)
2587. Detekce monoklonální B-lymfocytární populace u systémové a ložiskové AL amyloidózy
Pika T., Novák M., Látalová P., Flodr P., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V. (Olomouc)
Konference zdravotních laborantů 2, sál Evropa 1, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Juráňová J., Koupilová M., Pavlíková Z.
2643. Proveditelnost výběru nepříbuzných dárců genetickou typizací KIR
Fryčová M., Jindra P., Venigová P., Blažek J., Kůsová J. (Plzeň)
2596. Výroba léčivého přípravku z mesenchymálních kmenových buněk pro léčbu reakce štěpu
proti hostiteli
Vrbová J., Holubová M., Lysák D., Jindra P. (Plzeň)
2582. Je každé prodloužení aPTT spojeno s rizikem krvácení?
Tučková G., Sadílek P., Dulíček P. (Hradec Králové)
2553. Vliv stáří erytrocytárních transfuzních přípravků na frekvenci výskytu febrilní nehemolytické potransfuzní reakci (FNHTR)
Kalmanová P., Häutlerová T., Grögerová D., Holusková I., Galuszková D. (Olomouc)
2550. Prenatální vyšetření jako prevence vzniku Hemolytického onemocnění plodu a novorozence (HON).
Hauerová M., Stratilová L., Holusková I., Galuszková D. (Olomouc)
2588. Hodnocení schistocytů
Juráňová J., Mikulenková D., Indrák K. (Olomouc, Praha)
15
16
ÚTERÝ 3. ČERVNA 2014
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 9:00 – 10:30
NHL
Akutní leukémie
NHL, sál Madrid, 9:00 – 10:30 Předsednictvo: Belada D., Procházka V., Plank L.
2564. K problémom diferenciálnej bioptickej diagnostiky malobunkových B-NHL: CLL verzus MCL
Fridrichová H., Plank L., Szépe P., Balhárek T., Marcinek J., Farkašová A., Kviatkovská Z. (Martin – SK)
2626. Stanovení minimální reziduální nemoci s využitím mutací v genu CEBPA u pacientů s AML
pomocí DNA sekvenování nové generace
Žejšková L., Plachý R., Sedláčková L., Mazal O., Zavřelová A., Žák P., Petečuková V., Novák J., Kozák
T., Peková S. (Praha, Hradec Králové)
2624. Mapování chromozomového zlomu zahrnutého do unikátní translokace t(3;10)(q26;q21)
u pacienta s akutní myeloidní leukémií
Jančušková T., Plachý R., Štika J., Žejšková L., Hardekopf D., Praulich I., Kreuzer K.-A., Kosyakova N.,
Liehr T., Peková S. (Praha - CZ, Cologne – DE, Jena – DE)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 11:00 – 12:30
CLL
Varia
2636. Mplus - Bezpečnost a účinnost udržovací léčby u pacientů s lymfomem z plášťové zóny
léčených rituximabem (MabThera®) v podmínkách běžné praxe na základě dat získaných z databáze KLS – průběžná zpráva
Belada D., Schutzová M., Vokurka S., Pytlík R., Šimkovič M., Papajík T., Šálková J., Trněný M. (Hradec
Králové, Plzeň, Praha, Olomouc)
CLL, sál Madrid, 11:00 – 12:30 Předsednictvo: Jarošová M., Smolej L., Urbanová R.
2620. Significant survival improvement of the elderly patients and women with low/intermediate
risk MIPI Mantle Cell lymphoma over the period of 14 years.
Vočková P., Klener P., Pytlík R., Benešová K., Stříteský J., Velenská Z., Jakša R., Capmr V., Petrová
M., Trněný M. (Praha)
2641. Biologické a klinické charakteristiky pacientů s přítomností subgenu IGHV3-21
Urbanová R., Papajík T., Poczatková H., Humplíková L., Holzerová M., Krůzová L., Jarošová M., Indrák
K., Vrbková J. (Olomouc)
2531. Autologní transplantace periferních kmenových buněk v 1. linii léčby zlepšuje dlouhodobé přežití u nemocných s MCL
Obr A., Procházka V., Papajík T., Faber E., Indrák K., Raida L. (Olomouc)
2579. Anémie u chronické lymfocytární leukémie: diagnostická a léčebná úskalí
Smolej L. (Hradec Králové)
2560. Cílené arrayCGH vyšetření delece 6q u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií
Jarošová M., Hrubá M., Oltová A., Kriegová E., Urbánková H., Krůzová L., Procházka V.,
Holzerová M., Urbanová R., Papajík T., Doubek M., Vozobulová V., Indrák K. (Olomouc, Plzeň, Brno)
2568. Difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu: imunohistochemická expresia bcl2 a bcl6 proteínov versus prestavba génov BCL2 a BCL6
Farkašová A., Plank L. Balhárek T., Barthová M., Janáková Ľ., Szépe P., Kviatkovská Z, Mičák J. (Martin – SK)
2613. Molekulární prognostické markery chronické lymfocytární leukemie a význam sekvenování nové generace při studiu patogeneze onemocnění
Kantorová B., Navrkalová V., Tichý B., Malčíková J., Tom N., Pál K., Staňo-Kozubík K.,
Takáčová S., Plevová K., Trbušek M., Brychtová Y., Doubek M., Mayer J., Pospíšilová Š. (Brno)
2606. Léčba difuzního velkobuněčného B-lymfomu (DLBCL) chemoterapií s rituximabem nemá
lepší efekt u starších žen oproti mužům
Sedlák F., Pytlík R., Benešová K., Stříteský J., Dlouhá J., Procházka B., Trněný M. (Praha)
2609. Rozdíly v sérových cytokinových profilech u indolentní a aktivní, relabující formy chronické lymfocytární leukemie
Schneiderová P., Procházka V., Tománková T., Papajík T., Jarošová M., Kriegová E. (Olomouc)
Akutní leukémie, Sál Evropa 1, 9:00 – 10:30 Předsednictvo: Hubáček J., Starý J., Szotkowski T.
Varia, Sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Hluší A., Lipšic T., Masopust J.
2572. APL – Súbor pacientov liečených na KHaT SZU, LFUK a UNB v rokoch 1992 – 2013
Horváthová D., Mistrík M., Sopko L., Bátorová A. (Bratislava - SK)
2551. Klinik a laboratórna diagnostika
Lipšic T. (Bratislava – SK)
2571. Akutní promyelocytární leukemie v éře cílené léčby – 20 let zkušeností Hemato-onkologické
kliniky v Olomouci
Szotkowski T., Faber E., Vrbková J., Hubáček J., Raida L., Rohoň P., Kuba A., Pikalová Z., Holzerová
M., Divoká M., Jarošová M., Papajík T., Indrák K. (Olomouc)
2509. Morfometrické poznámky k jadérkům lymfocytů u nemocných s B CLL
Smetana K., Karban J., Klamová H., Mikulenková D., Jirásková I., Trněný M. (Praha)
2645. Hodnocení sérových koncentrací vybraných cytokinů pomocí biočipové technologie
u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií
Horáček J. M., Kupsa T., Karešová I., Jebavý L., Žák P. (Hradec Králové)
2607. Riziková stratifikace dětských akutních lymfoblastických leukémií na základě profilování
přestaveb imunoglobulinových genů pomocí sekvenování nové generace
Kotrová M., Mužíková K., Mejstříková E., Nováková M., Fišer K., Stuchlý J., Starý J., Trka J., Froňková
E. (Praha)
2659. ÚLOHA PARENTERÁLNÍCH PŘÍPRAVKŮ ŽELEZA V LÉČBĚ ANÉMIE
Čermák J. (Praha)
2538. Cyklosporin A v léčbě imunitní trombocytopenie – vlastní zkušenosti
Hluší A., Szotkowski T., Procházková J., Papajík T. (Olomouc)
2639. Skladování a přeprava krve a transfuzních přípravků
Masopust J., Bohoněk M. (Ústí nad Labem, Praha)
17
18
POSTEROVÁ SEKCE
Prezentace e-posterů P1 – P56 probíhá v sále Evropa 2 (1. – 3. 6. 2014)
Ošetřovatelství
P1/2648. Ošetrovateľské skúsenosti odberu autologných doštičiek a plazmy kombinovanou
aferézou od matiek po odtoku plodovej vody pre gynekologický výkon Amniopatch.
Lovaštiková J., Skypalová L., Choudhury S., Sviteková K. (Bratislava – SK)
P2/2637. Vřed předloktí - kumarinová nekróza ano či ne?
Urbanová J., Čáková L., Vaicová M. (Hradec Králové)
P3/2530. Imunoadsorpce – 9 let zkušeností na Aferetickém oddělení ÚHKT Praha
Kynclová E., Muzikantová L., Boušková S., Kouklíková E. (Praha)
P4/2573. Morbus HAILEY-HAILEY (Benigní familiární PEMFINGUS) – komplikace (Morbus HAILEY-HAILEY
Vodičková M. (Olomouc)
P6/2594. Adcetris v léčbě relabujícího nebo refrakterního Hodgkinova lymfomu
Starostová L., Zbořilová R., Uvízlová E., Papajík T., Labudíková M. (Olomouc)
P7/2615. Sledování komplikací po běžném a aferetickém odběru za období 2008 – 2013
Němčanská I., Gronych A., Hlávková E., Koukalová A., Galuszková D. (Olomouc)
Transplantace
P8/2614. High-dose cytarabine and mitoxantrone ±rituximab for collection of peripheral blood
stem cells in high-grade non-Hodgkins´ lymphoma. Single center experience with filgrastim biosimilars.
Skoumalová I., Kapitáňová Z., Urbanová R., Faber E., Pikalová Z., Papajík T., Indrák K. (Olomouc)
P9/2610. Tyreoidálna dysfunkcia po alogénnej transplantácii kmeňových buniek
Roziaková Ľ., Mistrík M., Bojtárová E., Bátorová A., Mladosievičová B. (Bratislava – SK)
P10/2591. Infekce HHV6 a Parvovirus B19 jako příčina cytopenie po autologní transplantaci
krvetvorných buněk. Popis případu.
Szotkowská R., Raida L., Faber E., Rusiňáková Z., Procházka V., Indrák K. (Olomouc)
P11/2542. Somatické mutace v HLA genech u pacientů s akutní myeloidní leukémií identifikované při vyšetření pro účely transplantace krvetvorných kmenových buněk
Mrázek F., Onderková J., Szotkowski T., Rohoň P., Königová N., Ambrůzová Z., Faber E., Petřek M.,
Raida L. (Olomouc)
MDS
P12/2563. Heterogenita alfa-talasemických delecí v české populaci: potvrzení úlohy oblasti HS40 v regulaci exprese alfa-globinových genů
Divoká M., Pospíšilová D., Lapčíková A., Koláčková M., Orviská M., Lipert J., Novosadová A., Divoký
V., Indrák K. (Olomouc)
P13/2602. Projekt MDS na severní a střední Moravě
Starostka D., Rohoň P., Adamová D., Kadlčková E., Brejcha M., Janek D., Rytiková N., Jochymek R.,
Švarná M., Laská J., Vinklárková K. (Havířov, Olomouc, Opava, Zlín, Nový Jičín, Karviná-Ráj, Krnov,
Třinec, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice)
P14/2599. Hodnotenie terapeutického efektu hypometylačnej liečby na základe zmien morfologického obrazu vysokorizikových MDS
Vašeková P., Plank L., Szépe P., Marcinek J., Balhárek T. (Martin – SK)
P15/2597. Mutace v transkripčním faktoru GATA-2 vede k unikátnímu imunofenotypovému profilu v kostní dřeni a periferní krvi
Nováková M., Janda A., Wlodarski M. W., Kubričanová-Žaliová M., Froňková E., Kalina T., Suková
M., Campr V., Vodičková E., Zapletal O., Blatný J., Lejhancová K., Pospíšilová D., Černá Z., Kuhn T.,
Zemanová Z., Trka J., Starý J., Hrušák O., Mejstříková E. (Praha – CZ, Freiburg im Breisgau – DE,
Brno – CZ, Hradec Králové – CZ, Olomouc – CZ, Plzeň – CZ, Ostrava – CZ)
P16/2592. Prognostický význam cytogenetických a molekulárně-genetických změn u pacientů
s MDS
Strnková A., Dřevojánková B., Stoklasová M., Šablaturová T., Dostálová L., Burdová A., Skalíková R.,
Marková D., Wróbel M., Klodová D., Gumulec J., Adamová D., Brejcha M. (Nový Jičín, Ostrava, Opava)
P17/2545. Úloha sestřihových variant mediátorové RNA pro cereblon a polymorfizmu A/G v poloze 29 nukleotidů před startem transkripce u genu pro cereblon v účinnosti lenalidomidu u nízkorizikových pacientů MDS s del(5q)
Bokorová R., Polák J., Vostrý M., Kostečka A., Hájková H., Jonášová A., Neuwirtová R., Šišková M.,
Šponerová D., Čermák J., Červinek L., Březinová D., Michalová K., Fuchs O. (Praha)
P18/2565. Mutace v genu pro CALRETICULIN: nový marker esenciální trobocytémie a primární
myelofibrózy
Navrátilová J., Divoká M., Palová M., Hluší A., Pospíšilová D., Kučerová J., Indrák K. (Olomouc)
P19/2562. Využitie metódy Multiplex Ligation- dependent Probe Amplification (MLPA) v diagnostike myelodysplastického syndrómu.
Lukačková R., Hanušovská E., Tóthová K., Blahová A., Pavlíková G., Lengyelová K., Tomášová R.,
Chorvátová L., Hojsíková I. (Bratislava)
CML a MPN
P20/2532. Monitorovanie rezistencie na tyrozínkinázové inhibítory u CML pacientov
Hanušovská E., Majerová Ľ., Lukačkova R., Flimelová K., Tóthova K., Sninská Z. (Bratislava – SK)
P21/2652. Metabolite profiling of leukocytes from patients with chronic myeloid leukemia
Župková M., Karlíková R., Mičová K., Galoczová M., Janečková H., Friedecký D., Faber E., Adam T.
(Olomouc)
P22/2651. Vedení těhotenství u pacientek s chronickou myeloidní leukemií (CML) – reference z 1 centra
Skoumalová I., Faber E., Rohoň P., Kuba A., Divoká M., Holzerová M., Jarošová M., Indrák K., Procházka M. (Olomouc)
P23/2558. Overcoming Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs) Resistance with Interferon-alfa (INF-α)
in High-Risk Chronic Myeloid Leukemia (CML) Patients
Kuba A., Faber E., Divoka M., Rohon P., Jarosova M., Indrak K. (Olomouc)
P24/2528. Lower dosage of imatinib (IM) is sufficient to maintain complete molecular response
(CMR) in chronic myeloid leukemia (CML) patients with long-term toxicity of the treatment
Faber E., Skoumalová I., Marešová I., Divoká M., Mičová K., Friedecký D., Adam T., Jarošová M.,
Indrák K. (Olomouc)
19
20 P25/ 2548. Transplantácie periférnych krvotvorných buniek pri CML v ére inhibítorov tyrozínkinázy
Sninská Z., Hatalová A., Bojtárová E., Mistrík M., Bátorová A. (Bratislava – SK)
P26/2527. Alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk u pacientů s primární myelofibrózy: zkušenosti jednoho centra.
Palová M., Szotkowski T., Raida L., Indrák K., Szotkowská R. (Olomouc)
P27/2549. Efekt liečby JAKAVI (ruxolitinib) u pacientov s primárnou myelofibrózou.
Nosáľ M., Mistrík M., Babál P., Copáková L. (Bratislava – SK)
Mnohočetný myelom
P38/2604. Sledování minimální reziduální nemoci u pacientů s non-Hodgkinskými lymfomy bez
iniciální infiltrace kostní dřeně a/nebo periferní krve
Kalinová M., Froňková E., Lokvenc M., Mejstříková E., Klener P., Trněný M., Belada D., Móciková H.,
Trka J., Kodet R. (Praha, Hradec Králové)
P39/2635. Bioptická analýza veľkobunkových lymfómov CNS
Mičák J., Plank L., Farkašocá A., Balhárek T., Szépe P. (Martin – SK)
CLL
P40/2633. Epidemiologie a klinický průběh u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií:
analýza u neselektované skupiny nemocných
Motyčková M., Šimkovič M., Vodárek P., Belada D., Žák P., Smolej L. (Hradec Králové)
P28/2627. Imunitní paréza u MGUS – vztah suprese alternativního páru imunoglobulinu a hladin
polyklonálních imunoglobulinů k rizikovosti MGUS
Pika T., Lochman P., Maisnar V., Šolcová L., Tichý M., Zapletalová J., Minařík J., Hájek R., Ščudla V.
(Olomouc, Hradec Králové, Trutnov, Ostrava)
P41/2611. Žilní tromboembolická nemoc: častá komplikace nemocných s chronickou lymfocytární leukémií
Vodárek P., Šimkovič M., Motyčková M., Belada D., Smolej L. (Hradec Králové)
P29/2618. Vztah vybraných ukazatelů mikroprostředí kostní dřeně k celkovému přežití u nemocných s mnohočetným myelomem
Minařík J., Golová Z., Petrová P., Bačovský J., Pika T., Zapletalová J., Ščudla V. (Olomouc)
P42/2601. Méně časté přestavby genů pro imunoglobulinové řetězce u nemocných s CLL
Holzerová M., Krůzová L., Mikešová M., Pikalová Z., Poczatková H., Papajík T., Urbanová R., Prekopová I., Kropáčková J., Hanzlíková J., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
P30/2617. Posouzení vztahu sérových hladin Dickkopf-1 k vybraným ukazatelům mikroprostředí kostní dřeně a k prognóze u nemocných s mnohočetným myelomem
Minařík J., Petrová P., Bačovský J., Pika T., Zapletalová J., Ščudla V. (Olomouc)
P43/2578. Exprese markerů funkční inaktivity cytotoxických T-lymfocytů (PD-1) u CLL koreluje
se stádiem onemocnění
Novák M., Procházka V., Pikalová Z. (Olomouc)
P31/2541. Cirkulující MIR-34a a MIR-130a jako biomarkery extramedulární formy mnohočetného myelomu
Kubiczková L., Sedlaříková L., Kryukov F., Vrábel D., Nekvindová J., Radová L., Adam Z., Hájek R.,
Pour L., Ševčíková S. (Brno, Olomouc)
P44/2535. Dá sa chronická lymfocytová leukémia liečiť interferónom? Kazuistika.
Hrubiško M., Oltman M. (Bratislava – SK)
NHL
P32/2644. Hodnocení postižení kostní dřeně u pacientů s maligními lymfomy
Cmunt E., Trněný M., Karban J., Bulvasová A., Velenská Z., Stříteský J., Kubinyi J.
(Praha)
P33/2608. Potential Prognostic and Predictive Factors in Diffuse Large B-cell Lymphoma
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M. (Olomouc)
P34/2605. Jak léčíme B-buněčný lymfom, neklasifikovatelný, s rysy intermediárními mezi difuzním velkobuněčným B-lymfomem a Burkittovým lymfomem.
Michalka J., Janíková A., Šálek D., Petrová J., Král Z., Křen L., Moulis M., Mayer J.
(Brno)
P35/2598. Splenický absces komplikující imuno - chemoterapii pacienta s lymfomem plášťové zóny
Turcsányi P., Papajík T., Starostka D., Formánek R., Szkorupa M. (Olomouc)
P36/2581. FISH a aCGH u souboru nemocných s PMBCL
Mikešová M., Nedomová R., Holzerová M., Flodr P., Procházka V., Papajík T., Jarošová M., Prouzová
Z., Indrák K. (Olomouc)
P37/2524. Hepcidin pri niektorých lymfoproliferatívnych ochoreniach
Nosáľ M., Pospíšilová D., Holub D., Štefániková Z., Stecová A., Waczuliková I., Slezák P. (Bratislava –
SK, Olomouc – CZ)
P45/2603. Analýza mutace NOTCH1 genu u souboru 100 pacientů s CLL
Poczatková H., Humplíková L., Urbanová R., Krůzová L., Koláčková M., Orviská M., Divoká M., Papajík
T., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
P46/2540. ArrayCGH analýza delecí chromosomu 13q u pacientů s chronickou lymfocytární
leukémií
Krůzová L., Holzerová M., Hrubá M., Mikešová M., Urbanová R., Papajík T., Indrák K., Jarošová M.
(Olomouc, Plzeň)
Akutní leukémie
P47/2646. Izolovaný myeloidní sarkóm testis a retroperitonea
Martišová M., Roziaková Ľ., Horváthová D., Mistrík M. (Bratislava – SK)
P48/2638. Sérové hladiny cytokinů a adhezních molekul u pacientů s akutní myeloidní leukémií
s normálním karyotypem
Kupsa T., Vašatová M., Jebavý L., Žák P., Horáček J. M. (Hradec Králové, Brno)
P49/2625. Možnosti detekce zlomových míst u přestaveb zahrnujících gen MLL
Žejšková L., Plachý R., Jančušková T., Hardekopf D., Štika J., Kosyakova N., Liehr T., Zavřelová A.,
Žák P., Petečuková V., Novák J., Kozák T., Peková S. (Praha – CZ, Jena –DE, Hradec Králové)
P50/2557. Incidence infiltrace CNS u akutní lymfoblastické leukémie a korelace výsledků zobrazovacích metod CNS, flowcytometrie a cytologie likvoru
Zábranská T., Jungová A., Jindra P. (Plzeň)
21
22 P51/2534. CD22 jako cíl pro specifickou eliminaci leukemických blastů ve studii IntReALL
Kanderová V., Kužílková D., Hrušák O., Mejstříková E. (Praha)
Transfuzní problematika
P53/2649. Granulocytaferéza s použitím Voluven : Čo ďalej v Slovenskej Republike ?
Choudhury S., Samcová G., Sviteková K. (Bratislava – SK)
P54/2561. Změny komplementu a rheologických faktorů po rheoferéze.
Bláha M., Dršata J., Andrýs C., Lánská M., Langrová H. (Hradec Králové)
P55/2537. DMT1-Mutant Erythrocytes Have Shortened Life Span, Accelerated Glycolysis and
Increased Oxidative Stress
Zidova Z., Koralkova P., Mojzikova R., Kapralova K., Dolezal D., Divoky V., Horvathova M. (Olomouc)
P56/2577. Bifázické koagulační křivky u aPTT v diagnostice různých typů inhibitorů
Janek D., Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Pospíšilová D., Procházková J., Hluší A.
(Karviná, Olomouc)
23
75 %
34 %
ORR
CR
U relabujícího nebo refrakterního Hodgkinova lymfomu bez předchozí ASCT1
54 %
22 %
ORR
CR
U relabujícího nebo refrakterního sALCL1,3
86 %
59 %
ORR
CR
DEMONSTRUJE
ÚČINNOST
Konjugát protilátKy a léKu
namířený proti CD301
ORR: celková četnost odpovědí; CR: kompletní remise; PFS: přežití bez progrese; ASCT: autologní transplantace kmenových buněk; sALCL: systémový anaplastický velkobuněčný lymfom;
Reference: 1. SPC Adcetris 20. 3. 2014. 2. Younes A, et al. J Clin Oncol 2012; 30: 2183-2189. 3. Pro B, et al. J Clin Oncol 2012; 30: 2190-2196.
Adcetris 50 mg – Zkrácené informace o léčivém přípravku
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Název: ADCETRIS 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje brentuximabum vedotinum 50 mg. Po rekonstituci
jeden ml obsahuje brentuximabum vedotinum 5 mg. Indikace: ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním CD30+
Hodgkinovým lymfomem (HL): 1. po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) nebo 2. po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT
nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním systémovým
anaplastickým velkobuněčným lymfomem (sALCL). Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných intravenózní infuzí, trvající
30 minut každé 3 týdny. U pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 100 kg se má pro výpočet dávky použít 100 kg. Před podáním každé dávky této léčby je třeba
zkontrolovat kompletní krevní obraz. Pacienty je třeba sledovat během infuze a po ní. Léčba má pokračovat až do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.
Pacientům, u kterých se dosáhne stabilizace onemocnění nebo lepšího výsledku, má být podáno minimálně 8 cyklů a maximálně až 16 cyklů (přibližně 1 rok).
Pokud se během léčby vyskytne neutropenie anebo dojde k výskytu nebo ke zhoršení periferní senzorické či motorické neuropatie, má se postupovat dle dávkovacích
schémat v SPC. Brentuximab vedotin se nesmí podávat jako intravenózní bolus, má se podávat samostatnou intravenózní linkou a nesmí být mísen s jiným
léčivými přípravky. Bezpečnost a účinnost, u dětí mladších 18 let a u starších pacientů ve věku 65 let a starších, nebyla dosud stanovena. Pacienty s poruchou
funkce jater nebo ledvin je třeba pečlivě sledovat. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Kombinované použití
bleomycinu a brentuximab vedotinu vyvolává plicní toxicitu. Zvláštní upozornění: U pacientů léčených brentuximab vedotinem může dojít k reaktivaci JC viru
(John Cunningham virus, JCV) vedoucí k progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) a úmrtí, z toho důvodu je třeba pacienty pečlivě sledovat. V případě
podezření na PML je třeba léčbu pozastavit a v případě potvrzení diagnózy PML má být podávání brentuximab vedotinu trvale přerušeno. Při léčbě brentuximab
vedotinem byla pozorována akutní pankreatitida s fatálními následky. Pacienty je nutné sledovat s ohledem na novou nebo zhoršující se bolest břicha, která může
být projevem akutní pankreatitidy. Při podezření na akutní pankreatitidu je nutné pozastavit podávání brentuximab vedotinu a při potvrzení diagnózy je třeba
léčbu ukončit.* Byly hlášeny případy pulmonální toxicity u pacientů užívajících brentuximab vedotin.* U pacientů léčených brentuximab vedotinem byly hlášeny
závažné infekce, jako např. pneumonie, stafylokoková bakteriémie, sepse/septický šok (včetně fatálních dopadů)* a herpes zoster a oportunní infekce, jako
např. pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci a orální kandidóza. Byly hlášeny okamžité i opožděné reakce související s infuzí (IRR), jakož i anafylaktické
reakce. Pacienty je třeba během infuze i po ní pečlivě sledovat. U brentuximab vedotinu byl hlášen syndrom nádorového rozpadu (TLS). Léčba brentuximab
vedotinem může způsobit periferní neuropatii, která je převážně senzorická. Byly také hlášeny případy periferní motorické neuropatie. Při podávání brentuximab
vedotinu se může vyskytnout anémie 3. nebo 4. stupně, trombocytopenie a protrahovaná (≥1 týden) neutropenie 3. nebo 4. stupně. Před podáním každé
dávky je třeba zkontrolovat kompletní krevní obraz. Při léčbě brentuximab vedotinem byla hlášena febrilní neutropenie, Stevens-Johnsonův syndrom, proto je
třeba pacienty pečlivě sledovat. U pacientů užívajících brentuximab vedotin je třeba pravidelně kontrolovat jaterní funkce. Hyperglykemie byla během klinických
hodnocení hlášena u pacientů se zvýšeným indexem tělesné hmotnosti (BMI) s diabetem mellitus v anamnéze nebo bez něj. Léčivý přípravek obsahuje maximálně
2,1 mmol (či 47 mg) sodíku v jedné dávce. To je nutné vzít v úvahu u pacientů dodržujících dietu s omezeným příjmem sodíku. Lékové interakce: Současné
podávání brentuximab vedotinu s ketokonazolem, silným inhibitorem CYP3A4 a P-gp, zvyšovalo expozici antimikrotubulové látce MMAE o přibližně 73 % a neměnilo
plazmatickou expozici brentuximab vedotinu. Proto může současné podávání brentuximab vedotinu a silných inhibitorů CYP3A4 a P-gp zvýšit incidenci neutropenie.
Současné podávání brentuximab vedotinu s rifampicinem, silným induktorem CYP3A4, neměnilo plazmatickou expozici brentuximab vedotinu, avšak snižovalo
expozici MMAE o přibližně 31 %. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku mají během léčby brentuximab vedotinem a ještě 6 měsíců* po ukončení terapie
používat dvě metody účinné antikoncepce. Brentuximab vedotin lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud přínos pro matku převažuje nad možnými riziky pro
plod. Údaje o tom, zda se brentuximab vedotin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, nejsou k dispozici. Na základě posouzení potenciálního
rizika kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit tuto léčbu. V neklinických studiích vedla léčba
brentuximab vedotinem k testikulární toxicitě a může ovlivnit mužskou fertilitu. Nežádoucí účinky: U pacientů léčených tímto léčivým přípravkem byly hlášeny
závažné infekce a oportunní infekce. Závažnými nežádoucími účinky léku v populaci studie fáze II byly: neutropenie, trombocytopenie, zácpa, průjem, zvracení,
pyrexie, periferní motorická neuropatie a periferní senzorická neuropatie, hyperglykemie, demyelinizační polyneuropatie, syndrom nádorového rozpadu a StevensJohnsonův syndrom. Velmi časté: myalgie, alopecie, pruritus, únava, pyrexie, reakce související s infuzí, periferní senzorická neuropatie, infekce, neutropenie,
průjem, nauzea a zvracení. Časté: sepse/septický šok,* infekce horních cest dýchacích, herpes zoster, pneumonie, anémie, trombocytopénie, hyperglykémie,
periferní motorická neuropatie, závratě, demyelinizační polyneuropatie, kašel, dyspnoe, zácpa, zvýšení hladiny ALT/AST, vyrážka, artalgie, bolest zad, zimnice.
Ostatní nežádoucí účinky viz úplné znění SPC. Hlášení podezření na nežádoucí účinky: Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky
na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Doba použitelnosti: 3 roky.
Po rekonstituci/naředění má být přípravek z mikrobiologického hlediska použit okamžitě. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Uchovávejte
v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v původním balení, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/12/794/001 Datum poslední
revize: 20. 3. 2014. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před
předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.
*Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku.
Adcetris® je registrovaná ochranná známka společnosti Millennium Pharmaceuticals Inc.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s. r. o.
PANORAMA BUSINESS CENTER
Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, Česká republika
www.takeda.cz
ADC-2014-005-CZE
U relabujícího nebo refrakterního Hodgkinova lymfomu po předchozí ASCT1,2
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
27 000 000
dovolujeme si Vás pozvat na satelitní sympozium
společnosti Novartis na téma
Nové poznatky v léčbě
myeloproliferativních
onemocnění
Počet nových případů onkologických onemocnění,
který se celosvětově očekává v roce 2030
Společnost Janssen se zavázala vyvíjet nové, inovativní postupy pro nenaplněné medicínské
potřeby současnosti. Tímto přístupem se zavazujeme změnit onkologické onemocnění na
onemocnění s chronickým průběhem, na onemocnění, kterému se dá předcházet,
nebo které lze léčit.
Úzce spolupracujeme s nejuznávanějšími vědci v oblasti onkologie.
Poskytujeme moderní diagnostické a terapeutické postupy, které prodlužují nebo zlepšují
život pacientů.
Ve společnosti Janssen neustále sledujeme nové poznatky, které budou využity ve prospěch
pacientů.
Novartis s. r. o., Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, tel.: 225 775 111, www.novartis.com
2. 6. 2014 | 11:30 – 12:30 hod.
NH Hotel | sál Evropa 3
generální partner
PHCZ/HEM/0913/0001
Betsy Gross, Lilies and CarpArtwork
Kreativní centrum, nezisková organizace, která se věnuje umění lidí s onkologickými a chronickými onemocněními.
Janssen-Cilag s. r. o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel: +420 227 012 227
fax: +420 227 012 333
www.janssen.cz
MabThera SC. Konec čekání.
®
Dřívější výsledky
díky včasné léčbě‡
Více destiček. Trvalé výsledky.
Méně obav.
‡
Nplate® je určen pro dospělé pacienty s chronickou formou imunitní (idiopatické) trombocytopenické purpury (ITP) po prodělané splenektomii, kteří jsou refrakterní k jiným způsobům léčby (jako
např. kortikosteroidy, imunoglobuliny).1 O podání Nplate® lze uvažovat u dospělých pacientů bez
splenektomie v 2. linii léčby, u kterých je chirurgický zákrok kontraindikován.1
Odkazy: 1. Nplate® (romiplostim) Souhrn informací o přípravku.
MAB/04.14/063/0992
MabThera® SC. Podání trvá pouhých 5 minut.
MabThera 1400 mg subkutánní injekční roztok – Základní informace o přípravku
Držitel rozhodnutí o registraci: Roche Registration Ltd., Welwyn, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/98/067/003. Účinná látka: Rituximab. Farmakoterapeutická skupina:
monoklonální protilátky. ATC kód: L01XC02. Indikace: Přípravek MabThera pro subkutánní podání se používá u dospělých pacientů k léčbě nehodgkinských lymfomů (NHL):
Přípravek MabThera je indikován k léčbě dosud neléčených nemocných s folikulárním
lymfomem III. a IV. klinického stádia v kombinaci s chemoterapií. Udržovací léčba přípravkem MabThera je indikována k léčbě pacientů s folikulárním lymfomem, kteří odpovídají na indukční léčbu. Přípravek MabThera je v kombinaci s chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednizolon) indikován k léčbě nemocných s CD20
pozitivním difúzním velkobuněčným nehodgkinským maligním lymfomem z B buněk.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku nebo na myší bílkoviny či hyaluronidázu. Aktivní, závažné infekce.
Pacienti se závažným útlumem imunitního systému. Upozornění: Před zahájením léčby
přípravkem MabThera subkutánní injekce musí být předem vždy všem pacientům podána plná dávka přípravku MabThera intravenózní infuzí (375 mg/m2 tělesného povrchu).
Z důvodu snadnější zpětné zjistitelnosti biologických léčivých přípravků má být obchodní
název podávaného přípravku zřetelně zaznamenán (nebo vyznačen) v pacientově dokumentaci. V průběhu léčby se mohou objevit infarkt myokardu, fibrilace síní, plicní edém
a akutní reverzibilní trombocytopenie. Podání přípravku MabThera může být spojeno
s reakcemi, které zahrnují syndrom z uvolnění cytokinů, syndrom nádorového rozpadu
a anafylaktické či hypersenzitivní reakce. Reakce nejsou specificky spojené s cestou
podání přípravku MabThera a lze je pozorovat u nitrožilní i podkožní formy. Během léčby
přípravkem MabThera se mohou objevit závažná infekční onemocnění, včetně onemocnění vedoucích k úmrtí. Přípravek MabThera nemá být podáván pacientům s aktivním,
závažným infekčním onemocněním (např. tuberkulózou, sepsí a oportunními infekcemi).
U pacientů léčených přípravkem MabThera pro intravenózní podání byly popsány případy reaktivace hepatitidy B, včetně hlášení fulminantní hepatitidy s následným úmrtím.
Většina těchto pacientů byla rovněž léčena cytotoxickou chemoterapií. Před zahájením
léčby přípravkem MabThera má být proveden screening na virus hepatitidy B (HBV).
Pacienti s aktivním onemocněním hepatitidy B nesmí být léčeni přípravkem MabThera.
Pacienti se sérologicky pozitivní hepatitidou B (buď HBsAg nebo HBcAb) mají být před
zahájením léčby odesláni na odborné vyšetření ke specialistovi na jaterní onemocnění,
v průběhu léčby mají být tito pacienti pečlivě sledováni a léčeni v souladu s lokálními
medicínskými postupy k prevenci reaktivace hepatitidy B. Použití přípravku MabThera
může souviset se zvýšeným rizikem progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).
Pacienti musí být v pravidelných intervalech sledováni pro jakékoli nové nebo zhoršující
se neurologické symptomy nebo příznaky, které by mohly naznačovat PML. V případě
podezření na PML musí být další podávání přípravku pozastaveno, dokud není diagnóza
PML vyloučena. Byly popsány závažné kožní reakce, jako je například toxická epider-
mální nekrolýza (Lyellův syndrom) a Stevens-Johnsonův syndrom, některé končící úmrtím. U pacientů léčených přípravkem MabThera očkování živými virovými vakcínami není
doporučeno, pacienti mohou podstoupit očkování neživými vakcínami. Účinnost očkování neživými vakcínami však může být nižší. Použití v pediatrii: Bezpečnost a účinnost
přípravku u dětí nebyla zatím stanovena. Fertilita, těhotenství a laktace: Ženy ve fertilním věku by během léčby přípravkem MabThera a 12 měsíců po jejím ukončení měly
používat efektivní antikoncepční metody. MabThera by neměla být podávána těhotným
ženám s výjimkou situace, kdy možný prospěch převáží potencionální riziko. Ženy léčené přípravkem MabThera by neměly kojit během léčby a 12 měsíců po léčbě přípravkem
MabThera. Klinicky významné interakce: Nejsou k dispozici žádná data o možných
lékových interakcích přípravku. Hlavní klinicky významné nežádoucí účinky: Bezpečnostní profil přípravku MabThera pro subkutánní podání je srovnatelný s intravenózní
lékovou formou, s výjimkou reakcí v místě vpichu injekce, které se u většiny pacientů
objevily v průběhu první infuze a které zahrnovaly erytém, pruritus, vyrážku a reakce
v místě vpichu injekce (např. bolest, otok či zarudnutí), jednalo se o mírné až středně
závažné reakce přechodného charakteru. Dávkování a způsob podání: 1400 mg bez
ohledu na velikost tělesného povrchu pacienta. Před každým podáním přípravku je vždy
třeba podat premedikaci, kterou tvoří analgetikum/antipyretikum a antihistaminikum.
Pokud není přípravek MabThera při léčbě nehodgkinských lymfomů podáván v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím glukokortikoidy, má být zvážena premedikace glukokortikoidy. Přípravek MabThera pro subkutánní podání má být podáván
pouze subkutánní injekcí po dobu přibližně 5 minut, injekce mají být podávány výhradně
do břišní stěny. Redukce dávkování přípravku MabThera není doporučena. Přípravek
MabThera pro subkutánní podání není určený k intravenóznímu podání. Předávkování:
Ve studiích u lidí není zkušenost s předávkováním. Dostupné balení přípravku: Injekční
lahvička obsahující 1400 mg/11,7 ml rituximabu. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2 °C
až 8 °C, chránit před světlem. Datum poslední revize textu: 21. 3. 2014. Výdej léčivého
přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivému přípravku dosud nebyla stanovena úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku MabThera nebo na adrese: Roche
s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7; tel.: 220 382 111. Podrobné informace
o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury
(EMA) http://www.ema.europa.eu/.
Zkrácená informace o přípravku: Název a léková forma: Nplate 250 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Jedna injekční lahvička obsahuje
250 μg romiplostimum. Po rekonstituci obsahuje 0,5 ml připraveného roztoku 250 μg romiplostimu (500 μg/ml). Terapeutické indikace: Nplate je určen pro
dospělé pacienty s chronickou formou imunitní (idiopatické) trombocytopenické purpury (ITP) po prodělané splenektomii, kteří jsou refrakterní k jiným způsobům
léčby (jako např. kortikosteroidy, imunoglobuliny). O podání Nplate lze uvažovat u dospělých pacientů bez splenektomie v 2. linii léčby, u kterých je chirurgický
zákrok kontraindikován. Dávkování: Přípravek Nplate se podává jednou týdně ve formě subkutánní injekce. Úvodní dávka romiplostimu je 1 μg/kg aktuální tělesné
hmotnosti. Dávku romiplostimu, podávanou jednou týdně, zvyšujte postupně vždy o 1 μg/kg, dokud počet krevních destiček pacienta nebude ≥ 50 × 109/l. Počet
krevních destiček by měl být vyšetřován každý týden až do dosažení jejich stabilního počtu (≥ 50 × 109/l po dobu minimálně 4 týdnů bez úpravy dávky), následně
jednou za měsíc. Nepřekračujte maximální týdenní dávku 10 μg/kg. Léčba romiplostimem by měla být ukončena, pokud po 4 týdnech podávání romiplostimu
v nejvyšší týdenní dávce 10 μg/kg nedojde ke zvýšení počtu krevních destiček na hodnotu, která je dostatečná k zabránění klinicky významnému krvácení. S ohledem
na minimalizaci rizika trombotických/tromboembolických příhod byly prahové hodnoty počtu trombocytů, při nichž by měla být snížena nebo přerušena dávka
romiplostimu, upraveny následovně: při počtu trombocytů > 150 × 109/l po dobu dvou po sobě jdoucích týdnů týdenní dávku snižte o 1 μg/kg; při počtu trombocytů
>250 × 109/l romiplostim nepodávejte a pokračujte v kontrole počtu destiček v týdenních intervalech. Pacienti se stabilním počtem krevních destiček ≥ 50 × 109/l
po dobu alespoň 4 týdnů bez úpravy dávky si mohou po uvážení lékaře podávat Nplate injekční roztok sami. Pacienti způsobilí podávat si Nplate sami mají být
na tyto postupy školeni*. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost romiplostimu u dětí mladších 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje*.
Nplate by neměl být podáván pacientům se středním až závažným stupněm poškození jater (score podle Childa a Pugha ≥ 7), pokud očekávaný prospěch nepřeváží
odhadované riziko portální venózní trombózy u pacientů s trombocytopenií spojenou s jaterní nedostatečností léčených agonisty trombopoetinových (TPO) receptorů. Je-li léčba nezbytná, je nutné pečlivě sledovat počet trombocytů pro snížení rizika tromboembolických (TE) komplikací na minimum. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku nebo na bílkoviny pocházející z E. coli. Zvláštní upozornění: Může nastat recidiva trombocytopenie a krvácení po vysazení léčby, případně zvýšení retikulinu kostní dřeně, proto je vhodné monitorovat krevní obraz a nátěr z periferní krve. Zvláště u starších
pacientů je důležitá diferenciální diagnostika maligních onemocnění hematopoetického systému prezentujících se trombocytopénií. Romiplostim se s vyjímkou
klinických studií nesmí používat k léčbě trombocytopenie způsobené myelodysplastickým syndromem (MDS) nebo trombocytopenie způsobené jinak než ITP. Při
podezření na imunogenicitu je vhodné vyšetřit neutralizační protilátky. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při podávání pacientům se známými rizikovými faktory
TE komplikací (dědičné, získané, pokročilý věk, dlouhodobá imobilizace, malignity, kontraceptiva nebo HRT, stav po operaci, úrazu, obezita a kouření). U pacientů
s chronickým onemocněním jater byly hlášeny TE příhody, včetně portální trombózy. Klinicky významné interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny.
K léčbě ITP v klinických studiích byly, v kombinaci s romiplostimem, používány intravenózní imunoglobulin (IVIG) a antiD imunoglobulin. Dále kortikosteroidy,
danazol a/nebo azathioprin, jejichž dávka může být snížena, případně jejich podávání ukončeno, jsou-li aplikovány v kombinaci s romiplostimem. Těhotenství
a kojení: Není doporučeno podávat romiplostim v těhotenství a ženám, které neužívají antikoncepci a mohly by otěhotnět*. Neexistují žádné údaje o vylučování
romiplostimu do lidského mateřského mléka. Toto vylučování je však pravděpodobné a riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Nežádoucí účinky: velmi časté: bolesti
hlavy, hypersenzitivita; časté: retikulin v kostní dřeni, trombocytopenie, nespavost, závratě, parestézie, zrudnutí, hematom, otok nebo bolest v místě vpichu, plicní
embolie, angioedém, průjem, nausea, bolesti břicha, dyspepsie, zácpa, pruritus, ekchymóza, vyrážka, artralgie, myalgie, bolesti končetin, zad a kostí, svalové křeče,
únava, periferní edém, chřipkovité onemocnění, astenie, teplota, zimnice, další nežádoucí účinky viz Souhrn údajů o přípravku v úplném znění. Balení: 1 injekční
lahvička o objemu 5 ml s pryžovou zátkou, s hliníkovým pertlem a odtrhovacím víčkem s 250 mikrogramy romiplostimu. Pokyny pro rekonstituci: Nplate 250
mikrogramů prášek pro přípravu injekčního roztoku se rekonstituuje v 0,72 ml sterilní vody na injekci, čímž se získá aplikovatelný objem 0,5 ml. Injekční lahvičky
umožňují přeplnění, což zaručuje, že může být podáno 250 μg romiplostimu. Doba použitelnosti a zvláštní opatření pro uchovávání: 3 roky. Po rekonstituci:
chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 25 °C a na dobu 24 hodin při 2 °C – 8 °C, přípravek se má chránit před
světlem a uchovávat v původní injekční lahvičce. Chraňte před mrazem. Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda,
Nizozemí. Datum registrace v EU: 4. únor 2009. Registrační číslo: EU/1/08/497/001-008. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.
* Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku.
Datum poslední revize textu: 27. červen 2013. NPO-CZE-AMG-279-2013- August-NP
© 2013 Amgen. Všechna práva vyhrazena.
NPO-CZE-AMG-367-2013- October-P
Amgen s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
tel.: +420 221 773 500, fax: +420 221 773 501, www.amgen.cz
RÁDI VÁS V OLOMOUCI
UVIDÍME I PŘÍŠTÍ ROK
XXIX. Olomoucké
hematologické dny
1.–3. 6. 2015
www.olhemdny.cz
Download

PROGRAM - OHD - Olomoucké Hematologické dny