TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011
Katedra Podnikání
Katedra Podnikání je garantem bakalářských prácí z následujících tématických okruhů:
Podnikání, jeho složky, vývojové fáze podnikání a rozvoj
Správa podniku (právní aspekty podnikání, správa zdrojů atd.)
Management a leadership
Technologie a výroba
Ekonomické aspekty podnikání (účetnictví, podnikové finance atd.)
Regionální aspekty podnikání
Podpora podnikání
Odborné vymezení a zadání vybraného tématu je nutné konzultovat s konkrétním pedagogem (zejména přesné
vymezení tématu a cíle budoucí bakalářské práce). V případě zájmu o zpracování tématu, které není přímo uvedeno
mezi vypsanými tématy jednotlivými vyučujícími, a které odpovídá tématickým okruhům garantovaných katedrou
Podnikání, kontaktujte vyučujícího s odpovídajícím odborným zaměřením a formulujte vlastní téma.
Ing. Beňová Kamila.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
731185848
[email protected]
595228139
Manažerské rozhodování
Krizové řízení ve firmě
Využití manažerských metod ve firmě
Strategické řízení firmy
Hodnocení a motivace zaměstnanců
Ing. Michal Červinka, Ph. D.
•
•
•
595228123
Analýza odložené daně a její ekonomické aspekty
Daňový únik jako trestný čin v podnikání
Analýza účetního systému podnikatelské firmy
Finanční účetnictví a mezinárodní účetní standardy
Finanční účetnictví konkrétní firmy
Daňová evidence versus účetnictví
Využití kalkulací v řízení podniku
Analýza procesního řízení nákladů v konkrétním podniku
Analýza nákladů a kalkulačního systému v konkrétním podniku
Controlling a jeho implementace v konkrétním podniku
Mgr.Colledani Martina
•
•
•
•
•
[email protected]
Aktualizace podnikatelského záměru
Inovace obchodní strategie
Implementace prvků e-business v podniku
Ing. Čopíková Andrea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
595 228 134
Podnikatelský záměr pro vybraný podnik
Podpora a rozvoj malého a středního podnikání ve vybraném regionu
Podnikání v evropském prostoru
Komparace podnikání ve vybraných zemích a regionech
Faktory rozvoje podnikání
Analýza financování malého a středního podnikání
Ing. Folvarčný Dušan
•
•
•
[email protected]
Podnikatelský záměr pro vybraný podnik
Analýza faktorů ovlivňující úspěch v podnikání
Rozvojové fáze podnikání
Prestart - zahájení podnikatelské činnosti
Ing. Folvarčná Andrea, Ph.D.
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Řízení a správa společností
Konkurenceschopnost podniku
Strategie podniku
Posouzení finančního zdraví podniku
Atributy rozvoje podnikání
Ing. Vendula Fialová
•
•
•
•
596992416
Získávání a výběr zaměstnanců
Výběr a adaptace zaměstnanců
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců
Dr. Ing. Čvančarová Zuzana
•
•
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Fáze rozvoje podnikání
Vypracování podnikatelského záměru pro konkrétní podnik
Podnikové procesy – založení podniku, volba právní formy podnikání,varianty ukončení podnikatelské
činnosti
Finanční analýza vybraného podniku
Financování rozvoje malých a středních firem
Spolupráce malých a středních podniků a veřejné správy
Praktická aplikace PPP ( veřejnosoukromé partnerství)
Ekonomická efektivnost investic
Etika v řízení podniku
Doc. Dr. Ing. Formánek Ivo
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Krizový management v podniku
Strategický leadership a jeho role v podniku
Podnikatelská strategie podniku
Inovace jako konkurenční výhoda
Štíhlé procesy a jejich vliv na organizaci
Ing. Hlavačka Lubomír
•
•
•
[email protected]
Hodnocení finanční situace podniku pomocí ukazatelů finanční analýzy
Hodnocení efektivnosti investičního rozhodování podniku
Vybrané aspekty harmonizace finančního výkaznictví
Analýza bodu zvratu podniku
Řízení nákladů podniku
Vybrané problémy dlouhodobého majetku
Cenné papíry v ČR
Ing. Glogar Ladislav
•
•
•
•
•
595 228 122
Budování štíhlého podniku / štíhlé výroby / štíhlé logistiky / štíhlé administrativy / štíhlých služeb / štíhlé
údržby
Budování optimálních materiálových a informačních toků ve výrobě / v administrativě/ ve službách /
v údržbě
Budování systému řízení kvality ve výrobě / v administrativě / ve službách / v údržbě
Budování systému řízení informací (knowledge managementu) v podnicích
Řízení a optimalizace procesů ve výrobě / v administrativě / ve službách / v údržbě / v projektovém
managementu
Informační a řídicí systémy ve výrobě / v administrativě / ve službách / v údržbě / v projektovém
managementu
Inovace a metoda Kaizen ve výrobě/ v administrativě/ ve službách / v údržbě
Implementace metody 5S ve výrobě/ v administrativě/ ve službách / v údržbě
Doc.Ing. Filipczyková Hana, Ph.D.
•
•
•
•
•
•
•
739527109
[email protected]
Uplatnění manažerských funkcí v konkrétní organizaci
Využívání manažerských metod a technik v konkrétní organizaci
Strategické řízení ve vybrané organizaci
Ing. Hronová Pavlína
•
•
•
Podnikatelský záměr pro vybraný podnik
Rozvojové fáze podnikání
Analýza bankovních produktů
Ing. Humlová Vlasta, Ph.D.
•
•
•
•
[email protected]
Bankovní produkty pro privátní klientelu
Studentská konta
Zhodnocování finančních prostředků prostřednictví bankovních produktů
Možnosti externího financování podnikatelského záměru
Plánování a řízení osobních financí
Investice na kapitálovém trhu
Zhodnocení výhodnosti spoření přes pojistné produkty
Pojišťovnictví a jeho využití v podnikatelské praxi
Penzijní fondy a důchodová reforma
Komparace stavebního spoření a hypotéčního úvěru
Využití investičních nástrojů při zhodnocování volného finančního kapitálu
Komparace bankovních a nebankovních poskytovatelů půjček v ČR
Problematika zadluženosti domácností v ČR
Doc. Ing.Klieštík Tomáš, Ph.D.
•
•
•
•
•
[email protected]
Srovnání "národních" a evropských standardů oceňování majetku
Používání evropských standardů oceňování majetku (nemovitostí)
Oceňování nemovitostí v ČR a zahraničí
Specifika a inovativní metody oceňování starožitností
Příprava investičního záměru v žádosti o dotaci v rámci strukturálních fondů EU
Dotační politika EU
Podpora malých a středních podniků pohledem možného příjemce dotací EU.
Ing. Karkošková Ivana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Optimalizace podnikových procesů
Hodnocení výkonnosti podniku (využití finanční analýzy)
Podnikatelský záměr pro zařízení v oblasti cestovního ruchu
Inovace v podnikové praxi
Ing. Hütter David
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Predikcia finančného zdravia vybraného podniku
Komparácia vybraných zdrojov financovcania
Viackriteriálny benchmarking bankových produktov
Moderná teória portfolia
Manažment obežného majetku
595 228 132
Ing. Kolková Andrea, Ph.D
•
•
Finanční analýza konkrétního podniku
Využití kalkulací v řízení podniku
Ing. Krčová Soňa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Měření efektivnosti výroby v konkrétní společnosti
Analýza nákladů a výnosů pomocí odchylek v konkrétní společnosti
Metodika tvorby plánu nákladů a výnosů v konkrétní společnosti
Metodika tvorby plánových kalkulací v konkrétní společnosti
Metodika výpočtu výsledných kalkulací v konkrétní společnosti
Doc. Ing. Lednický Václav, CSc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Controlling a jeho implementace v konkrétním podniku
Metody oceňování majetku a jejich praktická implementace
Analýza procesního řízení nákladů v konkrétním podniku
Analýza nákladů a kalkulačního systému v konkrétním podniku
Controlling a jeho implementace v konkrétním podniku
Management řízení a oceňování pohledávek
Insolvenční řízení (možnost výběru konkurz, reorganizace, oddlužení, zvláštní způsoby řešení úpadku)
Exekuční řízení a jeho dopady na povinného a oprávněného (eventuálně Správa podniku v exekučním
řízení)
Specifikace a řízení rizik v konkrétním podniku
Finanční analýza v konkrétním podniku a aplikace bankrotních (bonitních) modelů
Ing. Kutáč Josef
•
•
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Strategická analýza podniku
Facility management
Uplatnění outsourcingu v podniku
Strategická analýza územního celku (obec, město, mikroregion)
Tvorba a řízení turistické destinace
Krizové řízení v podniku
Strategická analýza konkurence
Tvorba podnikové kultury
Systémy řízení v malých a středních podnicích
Možnosti využití nových trendů v cestovním ruchu
Využitelnost odkazu manažerských přístupů Tomáše Bati v současnosti
Specifika řízení ve veřejné správě
Analýza organizačních struktur
JUDr. Lokajová Zuzana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legislativa na úseku živnostenského podnikání a její dopad na vstup do podnikání
Význam reklamy v podnikání a její právní regulace
Skutkové podstaty nekalé soutěže
Legislativa na úseku ochrany spotřebitele
Právní aspekty řešení pohledávek ve firmě
Právní úprava zajištění pohledávek v České republice
Soudní řešení pohledávek – civilní řízení versus rozhodčí řízení
Exekuce versus výkon rozhodnutí – dopad současné právní úpravy na úspěšnost vymáhání pohledávek v
České republice
Nové právní formy podnikání v České republice – evropská společnost a evropské hospodářské zájmové
sdružení z pohledu platné legislativy
Založení firmy v České republice
Změna právní formy podnikání – přechod firmy fyzické osoby na společnost s ručením omezeným
Úpadek a způsoby jeho řešení dle insolvenčního zákona
Ing. Maňák Radim
•
•
•
•
•
[email protected]
Uplatnění manažerských funkcí v konkrétní organizaci
Využívání manažerských metod a technik v konkrétní organizaci
Strategické řízení ve vybrané organizaci
Vůdcovství (leadership) v praxi konkrétní organizace
Tvrdé a měkké prvky řízení ve vybrané organizaci
Organizační architektura v praxi konkrétní organizace
Ing. Mikolášová Radomíra
•
[email protected]
595 228 132
Analýza výběru a přijímání pracovníků v konkrétní organizaci.
Analýza motivace a odměňování v konkrétní organizaci.
Analýza pracovního hodnocení v konkrétní organizaci.
Analýza organizační kultury v konkrétní organizaci.
Etický kodex v organizaci.
Doc. Ing. Michalko Milan, Ph.D.
•
•
•
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Význam účetnictví pro rozvoj firmy
595 228 144
Ing. Nováčková Jiřina
•
•
•
•
•
•
•
Ing. Nešporková Renáta, Ph.D.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Problémy podnikatelů v Moravskoslezském kraji
Hodnocení komerčního poradenství v České republice
Možnosti podpory podnikání pro podnikatele
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
Srovnání českého podnikatelského prostředí s vybraným zahraničním podnikatelským prostředím
Uplatňování etiky a morálky ve společnosti se zaměřením na malé a střední podniky
Mzdový systém a motivační faktory podniku (se zaměřením na malý nebo střední podnik)
Zhodnocení motivace a mzdového systému v podniku
Rozvoj a podpora podnikání ve vybraném regionu
Strategie podniku
Hodnocení podnikatelského prostředí (podniku)
Podnikání v oblasti osobních financí
Možnosti financování podniku (příp. Gender Financial)
Psychologické, etické a sociologické aspekty v podnikání
Ing. Polok Václav
•
•
•
•
•
595 228 137
Podnikatelský proces a jeho zobrazení v účetnictví
Cíle a obsah účetních informací konkrétního podniku
Vliv daňových zákonů na účetnictví
Daňové výhody a nevýhody vybraných forem podnikání
Přechod z daňové evidence na účetnictví
Vnitřní účetní směrnice
Ing. Poczatková Blanka, Ph.D.
•
•
•
•
[email protected]
Finanční analýza vybraného podniku
Vybrané aspekty řízení osobních financí
Ing. Opravilová Hana
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Finanční účetnictví a mezinárodní účetní standardy
Srovnání vybraných mezinárodních účetních standardů s českými účetními standardy a předpisy
Finanční účetnictví konkrétní firmy
Daňová evidence versus účetnictví
Finanční analýza konkrétní firmy
Finanční analýza a řízení oběžných aktiv
Finanční analýza a investiční rozhodování
[email protected]
Optimalizace a optimalizační metody základu daně firmy
Optimalizační analýza daňového zatížení podnikatele
Daňový systém jako základní nástroj fiskální politiky státu
Ekonomické, rozpočtové a sociální aspekty progresivity přímých daní
Správa daní a poplatků a její úloha pro funkci daňového systému v ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
Daňový únik – analýza příčin a důsledků., malverzace a refundace základu daně firmy
Analýza odložené daně a její ekonomické aspekty
Daňový únik jako trestný čin v podnikání
Analýza účetního systému podnikatelské firmy
Harmonizace a koordinace českého daňového systému k právu EU
Mezinárodní daňové plánování – mýty nebo skutečnost ?
Jak (ne)platit daně v ČR
Proč (ne)platit daně v ČR
Ing. Ryšková Ivana
•
•
•
Podnikatelský plán pro vybraný podnikatelský subjekt
Finanční zdraví malého a středního podniku
Výběr optimálního dodavatele pro malý a střední podnik
Ing. Stefanovová Zuzana, Ph.D.
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Regionální sítě malých podniků (klastr MSP)
Inovace, transfér technologií a znalostí - nástroje konkurenceschopnosti MSP
Eliminace dopadů hospodářské krize u podniků sektoru MSP (nebo konkrétní podnik)
Ing. Štverková Hana
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Vize do budoucna – garance státu za stavební spoření
Vize – garance státu za penzijní připojištění
Refinancování hypotéky – ano či ne?
Bankovní sektor po krizi
Komparace bankovního sektoru ČR x SR
Finanční instrumenty – jejich výhody a nevýhody
Moderní přístupy k životnímu pojištění
Teorie rizika v pojišťovnictví
Ing. Střítecký Josef
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Problémy podnikatelů v Moravskoslezském kraji
Vypracování podnikatelského záměru pro podnik
Podpora podnikatelských aktivit v ČR
Rozvoj a podpora podnikání ve vybraném regionu
Podpora a rozvoj inovačního podnikání v ČR
Možnosti uplatnění systému řízení péče o zákazníky ve firmě
Ing. Tvrdoň Michal, Ph.D.
•
•
•
Vývoj českého trhu práce v regionálních souvislostech
Současná ekonomická krize a její projev na trhu práce ve vybraných členských zemích EU
Možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v oblasti trhu práce
Ing. Mgr. Tykva Tomáš
•
•
•
•
Lokalizační rozhodování podnikatele
Aplikace vybraných metod pro analýzu a deskripci podnikatelského prostředí
Hodnocení efektivity nástrojů regionálního rozvoje v konkrétním regionu
Analýza stavu vybraných aspektů technické a podnikatelské infrastruktury v jednotlivých regionech ČR
Doc. Ing. Válková Dagmar, CSc.
•
•
•
•
•
[email protected]
Řízení úvěrových rizik v podniku
Analýza vybraného operačního programu z hlediska jeho významu pro rozvoj regionu
Podnikatelský záměr vybraného podniku
Financování startu malé firmy
Využití finanční analýzy v řízení podniku
Ing. Vavrečka Vladimír, CSc.
•
•
•
595228129
[email protected].cz
Využití manažerských funkcí v dané firmě
Využití vybraných manažerských metod v dané firmě
Aplikace time managementu v dané firmě
Krizové řízení v dané firmě
Týmová práce v dané firmě
Koučování jako prostředek zvyšování výkonu zaměstnanců
Strategický model dané firmy
Leadership a jeho využití v dané firmě
Způsoby motivace zaměstnanců v dané firmě
Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Strategie malého/středního podniku
Malé/střední podnikání v podmínkách globalizované a turbulentní ekonomiky
Identifikace a využití podnikatelských příležitostí (v regionech, v odvětvích)
Ing. Vopalecká Daniela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
595 228 139
[email protected]
[email protected]
Metody oceňování aktiv v účetnictví
Řízení pohledávek ve firmě
Řízení likvidity ve firmě
Oceňování pohledávek
Výhody a nevýhody metod oceňování pro uživatele účetních informací
Metody vyhodnocování efektivnosti investičních projektů
Plánovaní, rozpočtování a kalkulace ve vztahu k účetnictví a controllingu
597325157
Ing. Kamila Dvorská, PhD.
•
•
•
•
•
•
•
•
Právní, daňové a účetní aspekty fungování společnosti s ručením omezeným
Porovnání daňové evidence a účetnictví u podnikající fyzické osoby
Nástroje optimalizace základu daně z příjmů
Finanční analýza hospodaření konkrétního podniku
Komparace daňového zatížení u různých právních forem podnikání
Analýza personálních činností konkrétní firmy
Analýza a návrh na zlepšení procesu hodnocení zaměstnanců konkrétní firmy
Zpracování programu vzdělávání a rozvoje v konkrétní organizaci
prof. PhDr. Hana Vykopalová,
CSc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
[email protected]
Motivace a manažerské znalosti a dovednosti jako nástroj vedení lidí
Motivační systém a motivační program v organizaci
Motivace a faktory analýzy pracovního výkonu
Význam hodnocení, výběru a rozmisťování pracovníků v organizaci
Vybrané aspekty organizačního chování
Význam komunikace v organizaci na zvyšování výkonnosti
Motivační a výkonové aspekty týmové práce
Firemní kultura
Pracovní skupina a vztahy mezi lidmi na pracovišti (význam sociálního klimatu a výkonnost)
Motivace k práci v podmínkách jejího společenského charakteru (nezaměstnanost)
Význam práce a pracovních podmínek ve vztahu k výkonnosti (workoholismus, syndrom vyhoření)
Motivační podstata pracovní stabilizace a fluktuace
Download

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2010