İMMÜNOTERAPİDE YAN ETKİ
YÖNETİMİ
Dr. Murat DİNÇER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
19.03.2014
Antalya
İmmünoterapi
Non spesifik
Spesifik
•BCG
-Antikor tedavisi
-Adoptif T Hücre transferi
•Sitokinler
Aşı bazlı immünoterapi
-Tm Hcli temelli Aşı
-Virüs temelli Aşı
-Peptid temelli Aşı
Tümör spesifik ya da over ekspresse antijenleri
hedefleyen monoklonal antikorlar
Hücreleri değişik yollarla öldüren
İnterferonların ( Alfa ,Beta) Anti-kanser
etkinliği
•Anti proliferatif etki
•Diferansiye edici etki
•Solid tümörlerde Sitotoksik etki (net değil)
İnterferon Yan etki Yönetimi
•Ateş
•Grip benzeri Tablo
•(Myalji, Artralji, iştahsızlık,ağrı,bulantı,üşümetitreme, Kırgınlık)
•Hepatotoksisite
•Kardiyotoksisite
İnterferon Yan etki Yönetimi-2•Otoimmün hastalıklar
•Kümülatif yorgunluk
•Kilo kaybı
•Yaşlılarda konfüzyon
•Lab Bozuklukları
•Retinopati
•Nöropati
•Psikiyatrik bozukluklar
Grip benzeri semptomlar
• 1-12 h. İçinde başlar Tolerans gelişir( Parasetamol)
•1 günden fazla ara verilmesi Toleransı bozabilir.
•Gece yatmadan yapılması uyumu arttırır.
•Ciddi yada prog. Kas ağrısı Miyoziti akla getirmeli
Hepatotoksisite
•Hafif düzetden Fatal seyire dek giden bir
yelpaze
•KcFT yüksekliğinde yakın monitörizasyon,
sekonder nedenlerin dışlanması
(statin, alkol, sık NSAID vb)
•Doz altımı-kesilmesi
Yorgunluk
•Hastaların %70’ inde görülür
•Endokrin (hipotiroidi vb) nöropsikiyatrik
nedenler Anemi dışlanmalı
•Ondansetron,Granisetron Yararlı olabilir.
Anoreksi
•Tedavi öncesi bazal kilo ve BMI ölçülmeli
•Sık az öğünlerle beslenme
•Multi-vitamin takviyesi
Nöro-Psikiyatrik semptomlar
•Konfüzyon, uyku bozuklukları, seksüel
disfonksiyon, intihar girişimi
•Doz altımı-kesilmesi, antidepresan tedavi.
Kesildikten sonra yıllarca sürebiliyor.
•Paroxetinle profilaksi çalışması % 11 vs %45
•Gabapentin semptomatik düzelmede etkin
olabiliyor.
Kardiyo-toksisite
•Kardiyak aritmi,dilate kardiyomiyopati
(doz ve kullanım süresi ile direk ilintili değil)
•Genellikle reversibl
•Hipotiroidi mutlak dışlanmalı.
Otoimmün hastalıklar
•Otoimmün tiroid hastalıkları
•Diabet, seksüel disfonksiyon
•Vaskülit, reynauld fenomeni
•İlaç kesilir semptomatik tedavi
Laboratuar
•Hiper trigliseridemi
(çoğunlukla kolesterol N) antilipemik Tx
•Anemi
•Trombositopeni
•lökopeni
Retinopati
•Retinal hemoraji
•Optik nörit
DM HT ve Paroxetinle
beraber kullanımda !
•İlaç kesildikten sonra geri döner
IL-2 Yan etki yönetimi
•Kapiller geçiş sendromu:
hipotansiyon,Taşikardi,aritmi,azotemi
•Ateş
•Letarji
•Döküntü
•Bulantı-kusma-ishal
•KcFT bozukluğu
•Koagülopati (INR uzaması)
•Trombositopeni, lökositoz
•Konfüzyon, ajitasyon
Yan etkiden korunmada ana etken iyi hasta
seçimi
•Solunum fonk. Testi bozuk olanlar(FEV<2 L)
•EF düşük olgular
•Kreatin >1.5 mg/dl
•Aktif enf varlığı
•ECOG PS>1
•Organ Nakli öyküsü olanlar
BCG (Bacilus Calmette Guerin)
•Mesane ca lokal tedavisinde etkili
•Dizüri,pollakiüri,hematüri
•Artralji, artrit,ateş
•Grip benzeri sendrom
•Sistemik BCG enf
-pnömoni
-hepatit
-epididimit
-prostatit
-sepsis
-böbrek absesi
Anti-tbc+kinolonlar
Sipuleucel (provenge)©
•Aşı immunojen antijeni
PAP+GMCSF füzyon
proteini
•Otolog perifer kan mono nükleer hücrelerde
inkübe ediliyor.
•Antijen sunan hücrelerde PAP özgün T Hc oluşumu
ve replikasyonunu aktive eder. PAP(+) kanser Hc
ölümü
•Metastatik minimal semptomatik/asemptomatik
CRPC de FDA onayı mevcut
Yan etkileri
•Olguların %70’inde akut infüzyon Reaksiyonu
•Ciddi akut infüzyon reaksiyonu %3.5
•Ateş,titreme,yorgunluk,dispne,hipoksi,bronkospazm
•Grad 4 Reaksiyon nadir
•Olgularda yan etki nedenli ilaç kesilmesi Binde
dokuz.
İpilimumab (YERVOY©)
•Full hümanize IgG1 Antikoru
•Sitotoksik T lenfosit antijen 4 (CTLA4)’ ü
hedefler
•Mart 2011 de FDA onayı
(3 mg/Kg 21 günde bir 4 doz)
•İrrezektabl/met MM
Yan etkiler
•IrAE (immün ilintili yan etki) %20-30
•Cilt ve GIS en sık tutulan sistemler (genelde
2. haftadan sonra)
•Döküntü,kaşıntı,vitiligo
•Kolit,hepatit,diare,
•Diare –Kolit: lenfositik infiltrasyon ilintili
(antidiareik+hidrasyon)
•Grad 3-4 diare de ilaç kesilir yüksek doz
steroid,TNF a İnhb (infliximab)
•Hepatotoksisite : 6-7 hafta sonra en sık otoimmun
hepatit tablosu. Yüksek doz steroid mikofenilat
mofetil
•Endokrinopati: hipofizit,addison benzeri
tablo,hipotiroidi,çift görme,volüm
deplesyonu.
•İlaca ara ver/kes. Yüksek doz
steroid+hormon replasmanı.
TNF a inhb ,mikofenil mofetil
Brentuximab Vedotin (Adcetris© )
Monomethyl auristatin E (MMAE)
Monoklonal antikor- (MMAE)
sentetik bir antineoplastik ajan
Vedotin
Yan etkiler
Pulmoner toksisite:
•Bleomisinle kombinasyonda sıklığı artar 2
ölüm (+)
•Genellikle 3. doz sonrası görülür
•SFT takibi ve bleomisin kesilmesi
Periferik Nöropati:
•Genellikle grad 1-2 düzeyinde doz azaltımı
ile yönetilebilir.
•6/51 vakada ilaç kesilmesini gerektirmiş.
Download

İMMÜNOTERAPİDE YAN ETKİ YÖNETİMİ