KYJOVské
Měsíčník pro občany Kyjova
/ vydává město Kyjov / zdarma / 1. únor 2013
noviny
2/2013
MILÍ ČTENÁŘI
KYJOVSKÝCH NOVIN,
TŘI KRÁLOVÉ KOLEDOVALI
Opět po roce mohli na počátku
ledna občané Kyjova přispět skupin−
kám koledníků v rámci tradiční Tříkrá−
lové sbírky.
Více na straně 4.
Skončí noční život ve městě?
S novým rokem začala radnice
v Kyjově řešit otvírací doby nočních
podniků. Reagovala tím na stížnosti
některých obyvatel, ale především na
fakt, že se v Kyjově ve zvýšené míře
začalo projevovat výtržnictví a další
trestná činnost.
Kyjovská radnice řeší otázku otví−
rací doby non−stop barů a pohostin−
ských zařízení, když se podle infor−
mací policie ČR v některých lokalitách
města objevují opakovaně trestné
činy výtržnictví a ublížení na zdraví.
Některé případy údajně končí i těž−
kými zraněními.
„Policisté z kyjovského obvod−
ního oddělení za celý rok 2012 za−
znamenali jen v ulici Komenského
v Kyjově celkem 25 případů trestné
činnosti, konkrétně majetkového
a násilného charakteru, které přímo
souvisely s konáním společenských
a kulturních akcí v této lokalitě,“ upo−
zornil mluvčí Policie ČR v Hodoníně
Petr Zámečník.
Situací se začalo zabývat zastu−
pitelstvo a řeší ji také média. Podle
radnice jsou opakovaně vynakládány
tisíce korun na odstranění škod,
které v nočních hodinách vznikají
právě díky vandalům, kteří míří z po−
hostinských zařízení a non−stopů.
„Na rovinu říkám, že nechci ome−
zovat společenský či noční život ve
městě. Na druhou stranu si musíme
říct, že není možné, aby tento život
byl realizován na úkor klidného
spánku a samozřejmě nad rámec
přiměřeného nočního života ve měs−
tě. Hledáme proto společnou cestu
jak naplnit to, aby v Kyjově zábava
byla a aby byla pohostinská zařízení
otevřena i po 22. hodině, ale tak,
aby nenarušovala přiměřený rámec
pro všechny ostatní, kteří jsou řád−
nými občany města Kyjova,“ vysvět−
lil starosta Kyjova František Lukl.
„Jestliže nám Policie ČR napíše, že
nezvládá bezpečnostní situaci v sou−
vislosti s pořádáním některých zá−
ležitostí, tak se k tomu město ne−
může stavět zády,“ zdůraznil starosta
s tím, že na konec ledna byla připra−
vena setkání s provozovateli i s ob−
čany.
„Jde nám o to, abychom si nasta−
vili jasná pravidla, protože do této
chvíle město nemohlo dělat vůbec
nic. Pouze přijímalo oznámení o po−
řádání akcí. Jasná pravidla stanoví,
za jakých okolností se budou tyto
akce konat,“ dodal Lukl.
−vh−
v poslední době rozvířila vlnu veřej−
ného mínění obecně závazná vyhláška,
která určuje zavírací hodinu pohostin−
ských zařízení a stanovuje dobu konce
veřejné hudební produkce. Hned na úvod
uvedu, že píši tyto řádky v době uzávěr−
ky, tedy před schůzkou s provozovateli,
na které se může tato obecní norma vzta−
hovat.
Důvody, které nás vedly k vydání, jsou
zcela jednoznačné. Stávající právní před−
pisy, jak už je to v tomto státě zvyklostí,
nedávají možnost důsledně postihovat
nešvary, se kterými jsme se setkávali
po skončení hudebních produkcí, či
které souvisí s provozem non−stopů.
Na stránkách města se můžete sezná−
mit s peticemi stovek občanů různých lo−
kalit Kyjova, kteří nechtějí nic jiného než
se v noci v klidu vyspat a ráno nemuset
uklízet a odstraňovat negativa noční zá−
bavy. Na naše hlavy se, dílem oprávněně,
snesla nebývalá vlna kritiky a na sociál−
ních sítích se dokonce objevily výhružky
fyzickou likvidací či poškozování osob−
ního vlastnictví. Tady musím uvést, aby
škodu neutrpěla nezúčastněná osoba, že
nevlastním a nebydlím v novém bílém ro−
hovém solitéru na Urbanově ulici. Po ma−
mince jsem zdědil polovinu dvojdomku,
v jiné části, který jsem z hypotéky pouze
opravil. Ale zpět k problému a především
východisku, které se jasně rýsuje. Zde
chci jednoznačně poděkovat mnohým
provozovatelům, kteří se již v mezidobí
na mě obrátili. Vnímají potřebu řešit noční
nepřístojnosti a ruku v ruce s městem
vrátit klid a pořádek do Kyjova. A to byl
smysl našeho rozhodnutí. Doteď jsme
mohli jen pasivně přijímat oznámení o ak−
cích, nyní můžeme společně dohodnout
pravidla tak, aby se klidně provozovala
zábava i v nočních hodinách, ale bez
toho, aby její kyselé plody museli konzu−
movat lidé ve svých bytech a domech.
Závěr − nikdo nebude omezovat legální
podnikání a nařizovat slušným lidem,
kdy mají skončit zábavu a jít spát. Ale je
nutné společně vytvořit pravidla a pro−
středí, aby odpočívající většina nebyla
v pozici rukojmích. A to bez aktivity všech
– města, provozovatelů, bavících se a vět−
šiny zbývajících – nepůjde. Všichni jed−
nou zestárneme, změní se nám koníčky
a způsob relaxace. Tak nebuďme sobci
a berme na sebe vzájemně ohledy.
Milí spoluobčané, vím, že žiji ve
městě rozumných a skvělých lidí a vě−
řím, že Kyjov bude i nadále městem ži−
vým a také městem plným kultury, spo−
lečenského vyžití a zábavy.
František Lukl, Váš starosta
Z obsahu / Guláš Párty 2012 strana 2 / Radioamatéři mistry ČR strana 6 / Ples města strana 8
Kyjovské noviny / únor 2013
strana 1
Radnice
Ohlédnutí za silvestrovskou Guláš párty 2012
Aby guláš lépe chutnal, hrála po celé odpoledne na náměstí skupina Začalovec.
Starosta Kyjova František Lukl loňský guláš v závěru sám dochucoval.
Čerstvý guláš servíroval s úsměvem hostům
také místostarosta Antonín Kuchař.
Na Guláš párty přišel i spisovatel a lékař Vladimír Dunděra,
na fotografii s redaktorkou Veronikou Hollerovou.
Pro děti připravilo Městské kulturní středisko
na závěr roku promítání pohádek před radnicí.
Závěrečné salvy slavnostního ohňostroje sledovalo v podvečer se zájmem takřka zaplněné kyjovské náměstí –
končí rok 2012 a přichází rok nový... Jaký bude, to záleží na každém z nás.
strana 2
Poslední den v roce 2012 oslavili někteří
odpoledne na náměstí hodně zvesela.
Kyjovské noviny / únor 2013
Kiosek nabízí informace
Klientské centrum městského
úřadu v Kyjově rozšiřuje své služby.
Tou zatím poslední je možnost vyu−
žití nového informačního kiosku, a to
zdarma. Bývalá podatelna měst−
ského úřadu se před časem promě−
nila v klientské centrum v místě bý−
valé matriky. Městský úřad v Kyjově
sem soustředil hned několik činnos−
tí. Vedle ověřování listin či pokladny
zde nově klienti úřadu najdou také
možnost využít zdarma další službu.
„Jelikož se snažíme vyjít vstříc
klientům města a úřadu, pořídili jsme
nový informační kiosek. Jedná se
o dotykovou obrazovku, kde si klienti
nebo občané města mohou najít na−
příklad jízdní řády, informace o počasí
a jsou tam i různě vytažené ikonky
pro lepší orientaci. Ty upozorňují na
stránky města Kyjova, knihovnu nebo
na Městské kulturní středisko. Není
samozřejmě problém, aby zde zá−
jemci zadali jakoukoliv adresu a na−
Užitečné informace
z kyjovské radnice
šli si informace, které potřebují,“
popsala kiosek vedoucí Odboru kan−
celáře starosty Vanda Vykydalová.
Za přístroj, který úřadu dodala na
základě výběrového řízení brněnská
společnost, radnice zaplatila 72 ti−
síc korun. K dispozici je denně v době
provozu městského úřadu, a to bez ja−
kéhokoliv poplatku. Nové informační
zařízení lze v Kyjově najít ještě před
budovou městské policie, kde mají kli−
enti přístup dokonce 24 hodin denně.
Vedle nové technologie do klient−
ského centra dorazily také nové ob−
razy. „Na začátku školního roku jsme
oslovili studenty kyjovského gymná−
zia, aby nám vyzdobili naše nové kli−
entské centrum na radnici. Sešlo se
nám hrozně moc prací a byl to proto
opravdu těžký úkol vybrat jenom pár
těch nejlepších,“ přiznala Vykyda−
lová. Klientské centrum zdobí nejen
kresby, ale i koláže a malby s motivy
−vh−
kyjovské radnice.
www.mestokyjov.cz
Obce pomáhají nemocnici
Město Kyjov iniciovalo podporu
zdejší nemocnice. Obrátilo se na
obce v regionu, aby přispěly na ná−
kup sanitního vozu. Další přitom po−
řídí z vlastních prostředků právě
město Kyjov.
Nemocnice Kyjov se potýká se
stárnoucím vozovým parkem. Sanit−
ky, které denně slouží pacientům
spádové oblasti, postupně doslu−
hují. V průměru mají najeto přes půl
milionu kilometrů. Kyjovská radnice
proto iniciovala mezi starosty obcí
Kyjovska, aby se formou příspěvku
obce připojily k nákupu nové sanit−
ky. Kyjov k tomu pořídí druhý sanitní
vůz z vlastních prostředků.
„Shodli jsme se na tom, že město
Kyjov koupí jeden sanitní vůz. Zastu−
pitelstvo města proto jednomyslně
rozhodlo uvolnit na to částku jeden
milion korun. Druhý vůz bude zakou−
pen z příspěvků občanů Kyjovska,
které organizují starostové jednot−
livých obcí a vychází to od 20 do
30 korun na jednoho obyvatele. Ne−
předpokládám, že se všichni staros−
tové k tomuto kroku připojí kvůli fi−
nanční situaci, ale mám odezvy od
svých kolegů, že drtivá většina zastu−
pitelstev tuto iniciativu podpořila,“
potěšilo starostu Kyjova Františka
Lukla.
O tom, že jsou nové sanitky sku−
tečně potřeba, svědčí slova ředitele
nemocnice. „V současné době máme
23 sanitek, které jsou už poměrně
hodně zastaralé, průměrně mají na−
jeto přes 600 tisíc kilometrů a jejich
stáří je přibližně 13 let. S výjimkou
dvou nových vozů se bohužel 7 let
předtím nic nekupovalo,“ upozornil
Petr Svoboda.
K využití sanitních vozů byla
také zřízena bezplatná telefonní
linka 800 100 390 v rámci Kyjova
a 800 100 490 pro oblast Veselí na
Moravou a blízkého okolí.
V minulosti pomohlo město Kyjov
zdejší nemocnici i příspěvkem na
míchárnu cytostatik či nákupem pří−
stroje na dětské oddělení. S pomocí
ale přichází i další obce, Dambořice
a Uhřice budou dovybavovat zrekon−
struované interní oddělení.
−vh−
Z jednání orgánů města
Prvním kyjovským občánkem
Informace z prosincových jednání
je letos Terezka
Rady města Kyjova
V této rubrice Kyjovských novin
přinášíme informace z jednání or−
gánů města. Údaje jsou upraveny
z důvodu ochrany osobních údajů.
73. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 3. prosince 2012
Jmenuje se Terezka a je prvním
kyjovským občánkem roku 2013.
Stejně jako tomu bylo v předchozích
letech, kyjovská radnice i tentokrát
mamince prvního občánka přinesla
dárek. První kyjovský občánek letos
přišel na svět až šestého ledna.
Maminka Ivana přivedla nový přírůs−
tek na svět 41 minut po osmé ráno
s mírami 49 cm a váhou 3350 g.
A zatímco se na Terezku doma těšil
dvaapůlletý bráška David, maminka
s překvapením přijímala zprávu
o malém prvenství svého děťátka.
„Musím se přiznat, že jsem pří−
jemně překvapená. Vůbec mě nena−
padlo, že jsem první maminka z Ky−
jova, když to bylo až šestého ledna
a kyjovská porodnice byla hodně ob−
sazená,“ přiznala Ivana Kočířová.
Porodnice je naštěstí obsazená
celkem pravidelně a za loňský rok si
připsala 990 porodů, nejsilnějšími
měsíci pak byly ty prázdninové. Zají−
mavým zjištěním bezesporu je, že
Kyjovské noviny / únor 2013
téměř u poloviny porodů asistovali
i tatínci. Výraznou početní převahu
měli tentokrát ve výsledku chla−
pečci, kterých se narodilo za celý rok
o 80 víc.
„Co do množství porodů zůstá−
váme zhruba na stejné úrovni jako
v roce 2011. Za předloňský rok se
nám narodilo 1005 miminek a ko−
lem té tisícovky se to pohybuje kaž−
doročně,“ řekl ředitel Nemocnice
Kyjov Petr Svoboda.
Jedním z chystaných rozsáhlých
projektů nemocnice bude generální
rekonstrukce budovy, v níž sídlí
právě porodnické oddělení. Projekt
v rozsahu více než 100 milionů ko−
run by mohli začít realizovat v prů−
běhu dvou let. „Mimo to jsme ještě
získali z EU dotaci na zateplení ve
výši asi 35 milionů korun. Chtěli
bychom proto, podobně jako na in−
terně, dotaci využít při rekonstrukci
a zateplení současně,“ doplnil Svo−
−vh−
boda.
Rada města schválila:
„ uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční finanční do−
tace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na výdaje určené k zabez−
pečení akceschopnosti jednotky
SDH obce na rok 2012 ve výši
36 786 Kč. Tato dotace může být
použita např. na ochranné oděvy
pro hasiče, revize, technické pro−
hlídky, odbornou přípravu velitelů
a strojníků;
„ uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční finanční pod−
pory z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve formě dotace pro JSDHO
na likvidaci požáru lesního po−
rostu v Bzenci na rok 2012 ve výši
23 700 Kč. Tato dotace je ur−
čena zejména na pokrytí mimořád−
ných výdajů vzniklých s obměnou
poškozených a spotřebovaných
věcných prostředků požární ochra−
ny, opravy a náhrady majetku
při likvidaci požáru lesního po−
rostu.
74. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 10. prosince 2012
Rada města schválila:
„ s účinností od 1. 1. 2013 změnu
otevírací doby Městského stadi−
onu v Kyjově v měsících červenec
a srpen o víkendech (soboty, ne−
děle) od 8 – 21 hodin.
Rada města rozhodla:
„ o zřízení bezplatné autobusové lin−
ky svážející kyjovské občany na
krytý bazén v Ratíškovicích v ter−
mínu 2. 2. až 6. 4. 2013 a 12. 10.
až 14. 12. 2013 (vždy v sobotu).
Tato linka byla radou města zří−
zena již v roce 2001. Do roku
2011 jezdila každoročně v měsí−
cích únor až duben a říjen až pro−
sinec vždy v sobotu. V roce 2011
byla zrušena, ovšem pro velký
zájem občanů byla opět zřízena.
75. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 17. prosince 2012
Rada města souhlasila:
„ s uzavřením smlouvy o dílo na
realizaci stavby „Stavební úpravy
tělocvičny ZŠ Dr. Joklíka“ se spo−
lečností RES, s.r.o., Kyjov za na−
bídkovou cenu 542 000 Kč. Sta−
vební úpravy se týkají provedení
nového stropního osvětlení vč.
elektroinstalace instalovaného do
nového zavěšeného podhledu
v tělocvičně. Samozřejmostí u vý−
běrových řízení je forma elektro−
nické e−aukce, kde vyhrála s nej−
nižší nabídkovou cenou právě tato
společnost.
Rada města rozhodla:
„ o vydání nařízení města Kyjova
č. 3/2012 o placeném stání silnič−
ních motorových vozidel na vyme−
zených místních komunikacích ve
městě Kyjově a ceníku. Ceny se pro
občany nemění, zůstávají stejné.
strana 3
Sociální věci
První kolo prezidentské volby
Pěstounská péče
v Kyjově vyhrál Zeman
od letošního roku s řadou změn
Počet volebních okrsků ................................ 12
Voliči v seznamu .................................... 9 481
Vydané obálky ........................................ 6 247
Volební účast v % ................................... 65,89
Odevzdané obálky .................................. 6 234
Platné hlasy ........................................... 6 216
% platných hlasů .................................... 99,71
Číslo
Kandidát
(příjmení, jnéno, tituly)
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy
%
397
6,38
1 035
16,65
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan
KDU−ČSL
2
Fischer Jan Ing. CSc.
Občan
BEZPP
3
Bobošíková Jana Ing.
Občan
SBB
110
1,76
4
Fischerová Taťana
Občan
KH
199
3,20
5
Sobotka Přemysl MUDr.
Poslanci
ODS
6
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Občan
BEZPP
8
Dienstbier Jiří
Senátoři
9
Schwarzenberg Karel
Poslanci
105
1,68
1 544
24,83
339
5,45
ČSSD
1 105
17,77
TOP 09
1 382
22,23
Zdroj volby.cz
Knihovna
Dárek pod stromeček
čtenářům Bohuslavic
Závěrem roku 2012 byl naplněn
slib daný ředitelkou Městské knihov−
ny Kyjov Marií Ježkovou čtenářům
knihovny v Bohuslavicích. Tato po−
bočka kyjovské knihovny se dočkala
změn v rozvoji informačních tech−
nologií − elektronického vybavení.
Jedná se o počítač, tiskárnu a pře−
devším programové vybavení CLAVI−
US, které umožnuje čtenářům elek−
tronické půjčování knih, registraci,
rezervaci knih, vyhledávání v on−line
katalogu i na internetu a další mož−
nosti, které zvyšují komfort čtenářů.
Knihovní fond byl ve IV/IV roku 2012
výrazně obměněn nákupem nových
žádaných knih. Při prováděné revizi
byly vyřazeny poškozené a zastaralé
tiskoviny.
K postupným změnám na tomto
pracovišti dochází už od srpna 2012.
Kromě pravidelných čtvrtečních služeb
pro veřejnost dochází k rozšíření spo−
lupráce s dětmi místní základní a ma−
teřské školy. Cílem naší knihovny
je zvýšit čtenářskou gramotnost dětí
i dospělých, naučit je orientovat se
v knižním fondu a hlavně umět využí−
vat nově získané poznatky. Akce or−
ganizované zdejší knihovnou jsou
přístupné nikoliv jen čtenářům, ale
i bohuslavickým občanům a veřej−
nosti. Naším cílem je podporovat ko−
munitní aktivity a sociální integraci
na místní úrovni, ale i zvýšit u ob−
čanů pocitsounáležitosti s obcí.
Po uskutečněné akci v Bohusla−
vicích „Celé Česko čte dětem − Celý
Kyjov čte dětem,“ proběhla v listo−
padu skvělá beseda s mladým spi−
sovatelem Janem Opatřilem, který
svým vyprávěním dovede děti velmi
strana 4
dobře vtáhnout do děje svých knih.
Musíme ale říci, že má dovednosti,
um a pro děti se stává velkým vzo−
rem. Děti jeho slova hltají a sledují
v úžasu. V letošním vyprávění se spi−
sovatel zaměřil na hrdiny své knihy −
kapříka Metlíka a jeho kamarády.
V době adventu byla v prostorách
k vidění výstava „Dovedné ruce paní
Dupynové.“ Tato výtvarnice právě
finišuje s pracemi na vydání knihy
o háčkování. Několik desítek háčko−
vaných dekorativních i praktických vý−
robků navodilo sváteční vánoční at−
mosféru i v bohuslavické knihovně.
Během vernisáže výstavy hovořila
paní Dupynová o své práci, svých
začátcích i o tom, jak jí tyto činnosti
(kreslí a vede svou čajovnu Šalvějka
v Násedlovicích) naplňují radostí.
Povzbudila děti v jejich výtvarných
aktivitách a vytrvalosti k dokončo−
vání započatých prací. Musíme říci,
že paní Dupynová se podílela i na
vizuálních změnách prostor bohu−
slavické knihovny v závěru roku
2012. Více informací o tom najdete
na www.knihovna−kyjov.cz
A co plánujeme na další období?
V měsíci únoru se uskuteční dvě
zajímavé akce. Bude to autorské
čtení doc. Jarmily Bednaříkové „Po−
hádky Chřibů“ a turnaj ve hře PE−
XESO – pro děti i dospělé.
Pevně věřím, že v obci Bohusla−
vice má tato knihovna své nezastu−
pitelné místo a že občané budou
využívat nově nabízené služby a na−
vštěvovat akce, které pro ně kolek−
tiv pracovníků Městské knihovny
Kyjov bude s láskou připravovat.
Anežka Zimková,
knihovna Bohuslavice
Také na Kyjovsku najdeme de−
sítky rodin, které mají v náhradní ro−
dinné péči děti, co by jinak skončily
v dětských domovech. Novela zá−
kona o sociálně právní ochraně dětí
od ledna přináší v této oblasti celou
řadu změn.
Zmiňovaná novela byla především
koncem loňského roku skloňována
ve všech pádech, od letošního roku
přinesla novinky. O co se snaží pře−
devším, je rozvoj náhradní rodinné
péče, například zvýšením podpory
pěstounů.
„Zákon dává najevo v mnoha ohle−
dech, že chce, aby se tato péče pro−
fesionalizovala. Výrazně se mění
pozice pěstounů z hlediska pracovně
právního, protože doteď to byli lidé,
kteří brali sociální dávky a nyní je
odměna pěstouna posuzována jako
plat,“ vysvětlil změnu vedoucí Od−
boru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Kyjov Jiří Kopřiva.
Pěstouni se tak od letošního roku
musí vzdělávat a zároveň mají povin−
nost uzavřít dohodu o výkonu pěs−
tounské péče s někým povolaným.
„Ta dohoda spočívá v podpoře
pěstounské rodiny, jednak ve formě
vzdělávání, ale i v psychologické,
psychoterapeutické a medicínské
pomoci nebo při hlídání dětí, pro−
tože pěstounům nově vzniká nárok
na 14 dnů volna,“ doplnil Kopřiva.
Bohaté zkušenosti má v této ob−
lasti například Hana Zemčíková.
S manželem pečuje o tři děti v pěs−
tounské péči a tři děti v rodinném
Klokánku. Vedle toho vychovali dvě
vlastní děti a také jednoho dnes už
dospělého chlapce v pěstounské
péči.
„Pěstouni dlouho čekali na tuto
novelu a dohadovali se, co přinese.
Dávali si přitom spoustu požadavků.
Pro naši rodinu osobně tato novela
nepřináší žádnou změnu. My vzdě−
lávání již dlouhodobě pravidelně ab−
solvujeme, protože manžel jako za−
městnancem Fondu ohrožených dětí
a školení se zúčastňuje stejně jako
já,“ vysvětlila profesionální pěs−
tounka Hana Zemčíková. „Co mě
osobně trápí a mrzí je ovšem to, že
někteří lidé si stále ještě myslí, že
se dělá pěstounství pro peníze. To
nás opravdu uráží, protože my dě−
láme svou práci. Máme to jako za−
městnání a děláme na rozdíl od
ostatních 24 hodin denně,“ pouka−
zuje na tento fakt Zemčíková.
Jedna ze změn novely, která může
být negativně vnímána, se týká pěs−
tounů, kteří mají v péči své vnuky
nebo pravnuky z důvodu úmrtí rodi−
čů. Tito nově přišli o odměnu pěs−
touna, přiznána jim bude jen ve výji−
mečných případech. Podle sociálního
odboru je jen na Kyjovsku kolem
60 pěstounských rodin, v nichž dob−
rovolníci pečují ve všech formách
náhradní rodinné péče o přibližně
−vh−
stovku dětí.
Koledníci otevírali srdce
Tříkráloví koledníci první lednový
víkend vyšli do ulic Kyjova, aby požá−
dali o dobrovolné finanční příspěvky
na podporu charitních projektů. Ty pře−
devším na Kyjovsku pomáhají stále
více lidem, kteří se ocitají ve finanční
nouzi. V loňském roce se v regionu
vybral téměř jeden milion korun a na
Kyjovsko se vrátilo 550 tisíc. Letos
se v kasičkách koledníků sešla
velmi podobná částka.
„Prostředky jsme loni využili pro
lidi v nouzi, pro něž jsme vyčlenili asi
170 tisíc korun a na nákup dvou
nových vozidel, z nichž každé stálo
164 tisíc korun. Jedno pomáhá v pe−
čovatelské službě, aby mohla za−
jíždět do okolních obcí, a druhé do
ošetřovatelské služby,“ upřesnil zá−
stupce ředitele Charity Kyjov Zdeněk
Hochman.
Podle vyhodnocení sbírky bylo
v celé spádové oblasti kyjovské cha−
rity vykoledováno 946 772 korun
a 5 Euro, v Kyjově samotném byla do−
sažena částka 226 030 korun.
Vedle pomoci lidem, kteří se oci−
tají ve finanční tísni, a podle pracov−
níků Charity jich na jižní Moravě dra−
maticky přibývá, půjde letos část
výtěžku na realizaci projektu do−
stavby charitního domu pokojného
−vh−
stáří v Čeložnicích.
Poděkování Charity
Vážení spoluobčané, srdečně vám
děkujeme za důvěru a podporu cha−
ritního díla, skrze které můžeme po−
máhat lidem potřebným, nemocným
či lidem, kteří se ocitli v těžké ži−
votní situaci.
Srdečně také děkujeme všem,
kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné
realizaci sbírky. Jmenovitě správci
farnosti děkanovi P. Svatopluku Pav−
licovi, koordinátorům Jarmile Švá−
bové a Zdeňku Hochmanovi, zaměst−
nancům městského úřadu a zvláště
vedoucím skupinek a koledníkům,
bez nichž by dobročinná akce tako−
vého rozsahu byla neuskutečnitelná.
Organizátoři sbírky a vedení Charity Kyjov
PRO PŘÍSPĚVKY DO BUDOVY ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Již na konci listopadu se přestěhovaly zbylé agendy úřadu práce, které
sídlily v budově městského úřadu, do budovy České pojišťovny. Jedná se
o agendu příspěvků určených na péči pro osoby se zdravotním postižením.
Všechny nepojistné dávky tak najdou všichni žadatelé v jedné budově.
Kyjovské noviny / únor 2013
Klauni a panenky
Speciální parkovací průkazy
posly radosti pro malé pacienty
s koncem roku propadly!
Sociální automobil v Kyjově
Centrum sociálních služeb v Ky−
jově získalo před Vánoci velmi uži−
tečný dárek. Je jím nový automobil,
který bude plně využíván v rámci
všech činností, které zařízení posky−
tuje ve spádové oblasti Kyjovska.
Sociální automobil je označený de−
sítkami firemních log. Jsou to právě
ony, malé i velké společnosti z širo−
kého regionu Jihomoravského, ale
i Zlínského kraje, které se podílely
na zakoupení dopravního prostředku,
určeného pro Centrum sociálních slu−
žeb v Kyjově.
„Sociální automobil využívají jak
senioři, tak zdravotně postižení ob−
čané, a to k transportu do našeho
zařízení a zase zpět. Měsíčně jim
rozvážíme také 2 500 obědů po Ky−
jově a okolí. Navštěvujeme klienty
doma a poskytujeme jim sociální
služby v jejich domácím, přirozeném
prostředí,“ vysvětlila ředitelka Cen−
tra sociálních služeb Kyjov Ladislava
Brančíková.
S projektem přišla společnost
Kompakt, která už podobným způso−
bem za spoluúčasti firem rozdala
Kyjovské noviny / únor 2013
díky jejich ochotě a zájmu o sociální
problematiku několik set sociálních
automobilů v celé ČR.
„Naše pomoc směřuje do škol,
domovů důchodců nebo do různých
zařízení určených pro různě posti−
žené lidi. Všímáme si i sociálně sla−
bých, takže spektrum zařízení, kte−
rým pomáháme, je opravdu velké
a těch aut jsme za celou dobu pře−
dali už 340,“ upřesnil zástupce pře−
dávající společnosti Rudolf Adam.
„Náš vozový park nyní obsahuje
čtyři automobily, z toho nejstarší je
z roku 1994 a nejmladší byl až do−
sud z roku 2008, který nám taky
předala firma Kompakt jako sociální
automobil,“ pochválila iniciativu
Brančíková.
Centrum pomáhá seniorům a zdra−
votně postiženým osobám, posky−
tuje terénní i ambulantní služby, na−
příklad pečovatelskou službu, denní
stacionář, osobní asistenci, ale také
služby pro rodiny s dětmi. Zařízení
dále spravuje dům se 70 byty pro
seniory a obyvatele se zdravotním
−vh−
handicapem.
Pro ty, kdo používají ve svém vo−
zidle speciální označení k parkování
pro osoby zdravotně postižené, při−
chází radnice s upozorněním, které
se týká výměny průkazů. Přestože
platily jen do konce prosince, je
možné provést výměnu i letos.
Jen do konce loňského roku zů−
staly v platnosti parkovací průkazy,
které využívají občané s těžkým zdra−
votním postižením, tedy držitelé prů−
kazu mimořádných výhod − TP, ZTP
a ZTP/ P. Přesto, že jejich platnost
skončila posledním prosincem, vý−
měna je možná i po novém roce.
„Osoby, které chtějí i nadále vy−
užívat parkovací kartu, si je ovšem
musí bezpodmínečně vyměnit. Staré
karty letos prostě už neplatí,“upozor−
nil vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Ky−
jov Jiří Kopřiva.
K výměně postačí podle Kopřivy
přinést původní karty, občanský prů−
kaz a fotografii pasového formátu.
Výměna pak proběhne na počkání.
„Pokud někdo se starým označe−
ním parkuje i letos na vyhrazeném
místě s označením vozíčkáře nebo
využívá některé výhody, jako vjezd do
zákazu vjezdu s omezením dodatko−
vou tabulí jen dopravní obsluze, tak
porušuje dopravní předpisy. Odhadu−
jeme přitom, že je na Kyjovsku stále
ještě několik stovek držitelů staré
karty a zároveň držitelů průkazu ZTP
a ZTP/P, kteří na to mají nárok a ještě
výměnu neprovedli,“ míní Kopřiva.
Výměna karet se provádí každý
všední den na městském úřadě,
Odboru sociálních věcí a zdravotnic−
tví. K nechodícím občanům pracov−
nice mohou přijít pro podpisy rovnou
−vh−
k vozu.
Výstavy
Čajovna vystavuje tetování
Foto archiv J. Dobeše
Foto archiv klubu Kiwanis
Vánoce jsou ča−
sem splněných
přání. Když se ale
ocitnete na Štědrý
den v nemocnici,
není o co stát. Za
dětskými pacienty
proto jako mírná
útěcha míří zdra−
votní klauni a Kiwa−
nis panenky.
Kdo by čekal
slzy a pláč, byl by
asi hodně překva−
pen. Dětské od−
dělení Nemocnice
Kyjov s návště−
vou klaunů prozáří
úsměvy.
„Jsme součástí Výroba panenek Kiwanis, které putují následně dětem
týmu, který se sta− do několika nemocnic v našem regionu.
rá hlavně o jižní Moravu, vyjíždíme panence. Zrovna tak ošetřující lékař
proto do Kyjova, Hodonína, Uher− může na panence demonstrovat dí−
ského Hradiště, Břeclavi a Třebíče,“ těti, co s ním mohou provádět při
uvedl zdravotní klaun Jan Kyncl, kte− léčení,“ vysvětlil smysl panenek Petr
rého doplnil jeho kolega Ondřej Klíč. Procházka z Kiwanis klubu.
„Naším cílem je rozesmívat, protože
Panenky, které míří do nemocnic
je známé, že smích léčbě pomáhá. v Kyjově a Uherském Hradišti, vzni−
Někdy přitom stačí alespoň pou− kají pod hlavičkou Slováckého klubu
smání a když se nepodaří pousmá− Kiwanis ve Veselí nad Moravou.
ní, tak nám jde o to aspoň potěšit.“ Ročně přitom potěší až tisíc malých
Dvojice vystupující jako docent pacientů.
doktor Janek Suchar, kandidát věd
„Financujeme to ze sponzorských
a jeho kolega Břéťa Křeček se nene− darů a šijeme to sami ve volném čase
chali v klaunovských červených no− nebo někdy s pomocí důchodců a ně−
sech zaskočit ani na okamžik. Navíc jakých domů s pečovatelskou služ−
do nemocnice zrovna přivezli vá− bou,“ doplnil Procházka.
noční zásilku pro malé pacienty –
Vedle panenek se kluby Kiwanis
Kiwanis panenky.
po celé republice věnují řadě dalších
„Kiwanis panenka slouží v pod− charitativních projektů. Veselský klub
statě jako terapeutická pomůcka pro například v současné době podpo−
děti, které nedokáží říct na sobě, co ruje nevidomého chlapce z Boršic.
−vh−
je bolí, ale můžou to ukázat na té
Galerii Čajovnu zaplnily opravdu
netradiční obrazy. Jsou na nich za−
chycena umělecká díla mladého vý−
tvarníka Jakuba Dobeše, která se
víc než jakákoliv jiná svým majite−
lům vryla do kůže.
Tetování je symbolem, kterým lidé
na svém těle zvěčňují opravdu co−
koli. Jsou to umělecká díla, za která
když jednou zaplatíte, zůstávají na
věky vrytá do kůže. Být umělcem ta−
térem je proto víc než neobvyklé.
Jakub Dobeš z Milotic svůj koníček
a dnes už také povolání představuje
v obrazech a fotografiích v kyjovské
Galerii Čajovně.
„Tvořit na lidské tělo je složitější
než na papír. Na kůži si prostě ne−
můžete dovolit to, co na papíře. Když
mě něco přestane bavit na papíře,
tak to můžu skrčit, zahodím to úplně
nebo se k tomu vrátím třeba za půl
roku, ale u tetování to tak nefun−
guje. Člověk musí přijít s nějakým
svým vlastním konceptem a já mu
můžu jen pomoci tu vizi uvést do
nějaké podoby, dát tomu formu,
s obsahem ale musí člověk přijít vždy
sám,“ zasvětil do problematiky Jakub
Dobeš.
Jakub svůj výtvarný talent uplat−
nil v minulosti s malířskou skupinou
In−fůze, kdy spolu s dalšími umělci
tvořili společně na velkoformátová
plátna nebo při společné putovní vý−
stavě s kamarády. V kyjovské galerii
nyní visí na plátnech i jeho akrylové
obrazy vedle vlastních inspirativních
návrhů tetování.
„Je určité procento lidí, kteří se
potetují jen proto, že je to trendy.
Může to na těle hezky vypadat
a může to člověka změnit, ozdobit.
Myslím si ale, že většina lidí k tomu
přistupuje tak, že má nějakou vnitřní
potřebu na sobě něco vyjádřit a vět−
šina těch věcí je o lásce. Je přitom
jedno, jestli se jedná o lásku ke
psům, motorkám, k latinským citá−
tům nebo ke květinám. Lidé si tetují
jména svých dětí, jejich data naro−
zení, tedy to, co chtějí mít pořád na
sobě,“ popsal běžnou praxi Dobeš.
Milotický tatér už svá dílka vepsal
do kůže stovek zájemců. Některá
z nich si můžete prohlédnout do
5. února. Časem se chystá služby ta−
térského studia údajně rozšířit na−
příklad o piersing a další extrava−
−vh−
gantní zdobení těla.
strana 5
Děti, mládež a škola
Fantastickou premiéru
si na mistrovství České re−
publiky radioamatérů na
VKV připsal kolektiv mla−
dých operátorů OK2KYK
z Kyjova. Ačkoliv tento tým
startoval na šampionátu
vůbec poprvé, jeho vystou−
pení skončilo hned zis−
kem titulu republikových
mistrů. Velký podíl na
úspěchu měl Jan Paclt,
člen radioklubu Kyjov a zá−
roveň i vedoucí radioama−
térského kroužku při DDM
Vracov.
„Výsledek pro nás zna−
mená obrovský úspěch,
protože jsme získali nejen první místo
v kategorii 431 MHz, ale i druhé
místo v kategorii 144 MHz,“ upřes−
nil medailová umístění Paclt.
Kyjovští zástupci přitom měli na
šampionátu obrovskou nevýhodu.
V soutěži juniorů totiž mohli starto−
vat chlapci až do osmnácti let. Z Ky−
jova ovšem startovali pouze kluci od
devíti do čtrnácti let. Zajímavostí je,
že šampionát se nekonal na jednom
místě, ale byl vytvořen na základě
výsledků několika kol. „Každou třetí
neděli v měsíci se konal jeden závod
trvající tři hodiny. Výsledek se pak
vždy zasílal vyhodnocovateli a stani−
ce, která získala za celý rok nejvíc
bodů, byla vyhlášena mistrem ČR ju−
niorů,“ upřesnil pra−
vidla Paclt.
Pro závody na vel−
mi krátkých vlnách
je velmi důležitá
nadmořská výška.
Čím výše je umístě−
né stanoviště, tím
dále je slyšet. „Vy−
užíváme stanoviště
u Moravan s výškou
330 metrů, ale ze
severní strany nás
blokuje hradba Chři−
bů. Stanice, které
dosahují nejlepších
výsledků, vysílají
z vyšších hor, například z vrcholu
Praděd, Sněžka, Klínovec nebo nej−
blíže Velká Javořina. Snažíme se
vytěžit maximum z toho, co máme.
Vylepšujeme antény, trénujeme zruč−
nost. Zahájili jsme rovněž výuku
telegrafie. Jsme však omezeni také
výkonem vysílače, protože můžeme
vysílat nejvýše 10 watty,“ doplnil
Paclt.
Běžná spojení fungují mladým ra−
dioamatérům až na vzdálenost tři sta
kilometrů. Jednou se jim však poda−
řil husarský kousek, když se spojili
s více než sedm set kilometrů vzdá−
lenou Itálií. Nejčastěji máme v de−
níku stanice ze Slovenska, Rakouska,
Slovinska, Maďarska a Chorvatska.
Vzácněji ulovíme Srbsko, Německo
nebo Polsko,“ udělal výčet vedoucí
radioamatérského kroužku při DDM
Vracov.
Závod spočívá v tom, že se každý
musí naučit správně naladit stanici
a dosměrovat anténu. Potom odpo−
slechnout volací značku, zapsat ji do
deníku a pokusit se navázat rádiové
spojení. To vše co nejrychleji. Pro−
tistanice odvysílá report a závodní
kód, který musí operátor bezchybně
zapsat a ihned odvysílat vlastní re−
port a kód. Jakmile si obě stanice
potvrdí přijetí, je spojení skončeno.
Do deníku se pak ještě dopíše čas.
Po závodě se pak už jen spočítají
body.
Mladé kyjovské nadšence úspěch
tak nadchnul, že již pomýšlejí na jeho
zopakování. „Také letos se poku−
síme o co nejlepší výsledek v mistrov−
ství ČR juniorů. Nevíme, kdo se při−
hlásí do soutěže, ale největšími
soupeři by měly být stanice OK1RHK,
OK1OHK a OK1MPH z Hradce Krá−
lové a OK2RGA z Opavy. Kromě této
celoroční soutěže se naši junioři pra−
videlně účastní Velikonočního zá−
vodu dětí a VKV Polního dne mládeže.
V loňském roce pořádal Radioklub
Kyjov třídenní prázdninové soustře−
dění, které bychom letos rádi zopa−
kovali,“ prozradil plány Paclt. −red−
Zápisy do prvních tříd
Co připravuje DDM Kyjov
prověřily připravenost dětí
(nejen) pro děti v roce 2013
Základní školy v Kyjově mají za
sebou zápisy dětí do prvních tříd.
Jednoduchým způsobem si ověřova−
ly, jestli jsou děti připraveny od září
nastoupit povinnou školní docházku.
Rodiče, kteří se s dětmi vypravili
k zápisu, zohledňovali několik hledi−
sek jako například dostupnost z mí−
sta bydliště, zaměření v rámci vzdě−
lávacího programu nebo zda chodí
sourozenci do stejné školy. Jednou
z možností byla i tzv. malotřídka
v Bohuslavicích.
„Výhoda malotřídních škol spo−
čívá hlavně v nižším počtu žáků.
Další výhodou je například to, že ně−
kteří vnímavější třeťáci se mohou
i trochu předučit učivo 4. třídy nebo
děti šikovné na matematiku se ne−
musí striktně držet učiva 4. třídy, ale
mohou průběžně pracovat i s páťá−
ky. V tom vidím ohromnou výhodu.
Když mají naopak děti problém
třeba v českém jazyce, mohou nená−
silnou formou pracovat s žáky niž−
šího ročníku, aniž by to věděly. Pak
strana 6
3x foto archiv oddílu
Mladí kyjovští radioamatéři jsou mistry republiky!
se cítí dobře a úspěšně,“ uvedla vý−
hody Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ
a MŠ Bohuslavice.
Malotřídní škola ovšem klade vy−
soké nároky právě na pedagogy, pro
které je příprava mnohem složitější.
Jovanka Rybová se s novými for−
mami práce s dětmi setkává i díky
lektorování pro pražskou společnost
Přátelé angažovaného učení.
„Jedná se o moderní metody, kdy
se děti učí navzájem. Úžasným způ−
sobem začínají spolupracovat, komu−
nikovat, obhajovat si taky svůj názor,
třídit si myšlenky. To je podle mne
nepopiratelný fakt,“ je přesvědčena
Rybová.
Zápisy v kyjovských školách pro−
běhly 17. a 18. ledna. Rodiče přivedli
163 dětí, z toho 35 bude mít s nej−
větší pravděpodobností odklad. Děti,
které se chystají nastoupit do první
třídy, by měly být samostatné, orien−
tovat se v barvách nebo umět počí−
tat do pěti. Učitelé pak hravou for−
mou zjišťují i jejich výslovnost. −vh−
10. 2. – 16. 2.
Jarní prázdniny na lyžích
Pobytový zájezd pro děti a rodiny
v Hutisku − Solanci, lyžování
na sjezdovce Sachovka, mimo
lyžování pro děti bohatý program.
20. 4.
Zájezd do Prahy
na superfinále ligy ve florbale
Kdo z rodičů nebude mít zájem
zúčastnit se florbalu, může jít
společně s vedoucím nebo
individuálně na prohlídku Prahy.
8. 5. – 11. 5.
Tradiční poznávací zájezd
Jeseníky
Praděd, Bílá Opava, Karlova
Studánka, zámek Velké Losiny,
hrad Sovinec, Jesník, jeskyně
Na Pomezí, Dlouhé stráně, aj.
18. 6. – 29. 6.
Pobytový zájezd k moři
do Bulharska
Tradiční zájezd pro rodiny,
kamarády, kolektivy do Sozopolu.
Letní tábory a pobyty
29. 6. – 8. 7.
Faraónova kletba
Hutisko – 1. tábor.
8. 7. – 17. 7.
Po stopách hadího velmistra
Hutisko – 2. tábor.
17. 7. – 26. 7.
Trosečník
Hutisko – 3. tábor.
14. 8. – 23. 8.
Putování za aztéckým zlatem
Hutisko – 4. tábor.
24. 8. –31. 8.
Rodinná rekreace v Hutisku
Tradiční pobyt pro rodiny,
kolektivy, důchodce, turisty,
přátele.
Dům dětí a mládeže Kyjov
[email protected]
www.ddmkyjov.cz
tel. 518 612 139,
739 205 338
Kyjovské noviny / únor 2013
Kyjovské noviny / únor 2013
Placená inzerce / strana 7
Kultura
8x foto archiv města / V. Zpěvák
Takový byl letošní Reprezentační ples města
strana 8
Kyjovské noviny / únor 2013
Média
generální partner plesu
Televize Slovácko
Šťastná třináctka!
www.vinarstvi−dufek.cz
partner plesu
www.dacom.cz
partner plesu
www.nabytek−eno.cz
výzdoba sálu
Začátek roku se často i ve firmách
nese ve znamení těch nejrůzněj−
ších předsevzetí a plánů. Někdy mají
přísně ekonomická hlediska, jindy
souvisí třeba se změnou výrobního
programu, technologie nebo port−
folia zákazníků. V případě TV Slo−
vácko se začátek roku 2013 nese
především ve znamení zásadního roz−
šíření naší dostupnosti pro vás, naše
diváky.
Po mnohaletém úsilí se nám hned
na začátku ledna podařilo podepsat
smlouvu s největším kabelovým ope−
rátorem v České republice, společ−
ností UPC. Výsledkem našeho ujed−
nání je to, že od pátku 1. února je
v nejnižší digitální programové na−
bídce ve Zlínském i Jihomoravském
kraji samostatný kanál s nonstop
programem TV Slovácko. Všichni,
kteří sledujete televizi prostřednic−
tvím tohoto kabelového operátora,
byste náš program měli automa−
ticky objevit v nabídce programů
svého set top boxu.
Jen o týden později jsme zazna−
menali další smluvní „úspěch“. Od
10. ledna jsme výhradní dodavatelé
zpravodajského pořadu ve vysílání
nové stanice TV Pohoda. Denně od
18.00 do 18.15 (a pak v dalších
4 reprízách) se mohou diváci ve Zlín−
ském a Jihomoravském kraji podívat,
moderátorku obléká
jaké nové reportáže naše štáby za−
znamenaly.
A jen pro pořádek doplňuji, že
stále pokračuje a rozvíjí se naše spo−
lupráce se satelitní programem
RT.CZ (ASTRA 3B, 23,5°E, frek−
vence 12.1680 GHz), který se vě−
nuje výhradně regionálnímu zpravo−
dajství. Novinkou v naší spolupráci
je jen to, že od 1. února letošního
roku jsme i tady stanovili premié−
rový čas denních zpráv TV Slovácko
na 18.00 hod.
A co vyplývá z těchto informací
pro vás, naše diváky? Ať už ke sle−
dování televize používáte kabel,
satelit nebo digitální příjem „ze vzdu−
chu“, všude můžete sledovat i regio−
nální zprávy TV Slovácko. Ve Zlín−
ském a Jihomoravském kraji máme
od 1. února téměř 100% pokrytí.
Tak neváhejte a najděte si zprávy ze
svého města ve své televizi! Aktu−
álně jsme totiž jedinou televizí, která
na Slovácku vyrábí a vysílá pravi−
delné regionální zpravodajství. A kdy−
byste přeci jen měli dojem, že na
přesné časy v televizních progra−
mech nemáte štěstí, podívejte se na
naše zprávy ON−LINE na adrese
www.tvslovacko.cz nebo si výběr ně−
kterých reportáží prohlédněte na na−
šem FB profilu.
Jan Dudek, ředitel TV Slovácko
pořadatelé plesu
Věra Švábová
Vazba a aranžování květin
www.keramikasvabova.webnode.cz
www.agenturaivana.cz
Ceny do hlavní tomboly věnovaly firmy a společnosti:
Pozemní práce
Horáček
Galerie Doma
Gastronom
město Hodonín
restaurace
město
Kyjov
město
Veselí
nad
Moravou
Teplárna Kyjov, a. s.
Výroba a distribuce tepla a elektrické energie
Kyjovské noviny / únor 2013
strana 9
KYJOVSKÝ
MAGAZÍN
dvě premiéry týdně
VYSÍLÁME
24 hodin denně
hodina
čas vys.
16.00
16.01
16.12
16.23
16.33
16.41
16.57
začátky vysílání v
B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13
název pořadu
Znělka
Magazín Hodonín –
premiéry ÚT, PÁ
Magazín Hodonín – repríza
Kyjovský magazín –
premiéry ÚT, PÁ
Kyjovský magazín – repríza
Veselský týdeník –
premiéra ST
VTX ZL, UH, UB
vysílací schéma uvidíte v TVS
úterý a pátek
vždy po 16.20
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 01.20, 04.20,
7.20, 10.20, 13.20,
16.20, 19.20, 22.20
Kyjovské magazíny
a veškerá čísla
Kyjovských novin
najdete na stránkách
www.tvslovacko.cz
Inzerujte
v Kyjovských
novinách
tel. 777 786 787
Správa a údržba nemovitostí
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
strana 10 / Placená inzerce
www.uklid.yc.cz
Doprava v Kyjově zdarma
Kyjovské noviny / únor 2013
Programy
Kulturní, vzdělávací a společenský servis / únor 2013
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYJOV
pá 1. 2. ve 20.00
estrádní sál
PLES KLVAŇOVA GYMNÁZIA
Hraje hudební skupina Apollon.
Pořádá Sdružení rodičů a přátel
Klvaňova gymnázia Kyjov.
so 2. 2. v 19.00
estrádní sál
FARNÍ PLES
Hraje hudební skupina Švitorka.
Pořádá Římskokatolická farnost.
ne 3. 2. ve 14.00
Nětčice, U Jančů
FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA
se Slováckým souborem Kyjov.
Pořádá Slovácký soubor Kyjov.
út 5. 2. v 19.00
divadelní sál
DECHOVÁ HUDBA MORAVANKA
Zahajovací koncert Seriálu decho−
vých hudeb. Moravanka je virtu−
osní dechová kapela, která působí
na hudební scéně více jak 40 let
a patří mezi nejvyhledávanější ve
svém žánru. Nezaměnitelný styl jí
vtiskl kapelník, zakladatel, skla−
datel, aranžér a hlavně vynikající
trumpetista Jan Slabák. Šest zaklá−
dajících členů byli rodáci z Kyjova
a jejich učitelem byl Josef Frýbort.
Odehrála přes 7500 koncertů,
vydala přes 70 zvukových nosičů.
čt 7. 2. v 19.00
divadelní sál
SBOROVNA
Úspěšná komedie, která s humo−
rem řeší problematiku učňovské
mládeže prostřednictvím učitel−
ského sboru odborného zeměděl−
ského učiliště. Zde se učitelé
snaží zvládnout naprosto nezvla−
datelné žáky, neboť padly všechny
morální a etické hodnoty. Sou−
časná učňovská mládež je sice
plná vulgarismů, ale ani učitelský
sbor není ideální... Účinkuje:
P. Trávníček, U. Kluková, L. X. Ve−
selý, P. Jindrová, K. Kornová,
H. Tunová, M. Fialková.
po 11. 2. v 16.30
Čajovna & Galerie
FOTO – SHIBARI
(vernisáž výstavy)
Japonské umění – netradiční akt.
V krátkém hudebním programu
vystoupí Zdeněk Baťka.
Výstava potrvá do 10. března.
út 12. 2. v 19.30
divadelní sál
TRIO PRAHA − BRNO
Koncert vážné hudby v rámci cyklu
KPH. Název souboru symbolizuje
místa, ve kterých jednotliví čle−
nové (Jan Brabec, Jan Řezníček,
Eduard Spáčil) žijí a trvale působí.
Trio má na repertoáru nejenom
skladby z období klasicismu a ro−
mantismu, ale věnuje se inten−
zívně i hudbě současné. Řada
skladatelů (např. z Rakouska, Itálie
či Kanady) píše skladby přímo na
míru této trojici hudebníků. Kon−
certy Tria Praha – Brno se setká−
vají u publika s velkým ohlasem.
Kyjovské noviny / únor 2013
so 16. 2. ve 20.00
estrádní sál
47. SKLÁŘSKÝ PLES
S dechovou hudbou Lanžhočanka
a hudební skupinou Ferrum.
Pořadá Vetropack Moravia Glass,
a. s. a odborová organizace VMG.
st 20. 2. v 19.00
estrádní sál
HBO – NA STOJÁKA
Nenechte si ujít jedinečný a velmi
populární stand up comedy večer,
který je vůbec poprvé uváděn
v Kyjově. Jedná se o sólové
vystoupení předních českých
komiků – Lukáše Pavláska (znáte
z reklamy na T−mobile), Karla
Hynka a Pepy Poláška (hlavní role
ve filmu František je děvkař).
Sál bude otevřen hodinu před
představením, klubové uspořádání
stolů, občerstvení je zajištěno.
so 23. 2. v 19.30
Čajovna & Galerie
CAFE INDUSTRIAL
Hudební večer s ostravskou folk−
jazzovou mega pohodovou
skupinou.
so 23. 2. ve 20.00
estrádní sál
PLES ZÁKLADNÍCH ŠKOL
ÚJEZD A J. A. KOMENSKÉHO
Hraje hudební skupina Motýl
& Erika ze Zlína. Pořádá SRPŠ
při ZŠ J. A. Komenského Kyjov
a OS ZŠ Újezd Kyjov.
čt 28. 2. v 15.30
estrádní sál
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KOUZELNÝ KARNEVAL
Odpoledne plné her, tance,
soutěží a kouzel s disko Luďka
Ptáčka, kouzelníkem Jirkou
Hadašem a klauny Jájou a Pájou.
Na masky čeká sladká odměna.
Zveme všechny děti, rodiče,
babičky a dědečky.
Připravujeme na březen:
út 5. KPH – Brno Brass Instru−
ments; po 11. Eva Pilarová −
koncert; út 12. Seriál dechových
hudeb – Žadovjáci; ne 17. Vyle−
těla holubička, soutěž dětských
zpěváků v lidové písni; po 25.
Ženy přežijí – pražské divadelní
představení, hrají: J. Krausová,
A. Šišková, J. Schneiderová,
V. Kotek.
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
do 24. 2.
TAJEMSTVÍ LANGOBARDŮ −
VÝSTAVA
Výstava odkrývá tajemství
unikátních archeologických
nálezů v Kyjově.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
út 5. 2. v 17.00
přednáškový sál
HISTORIE A ARCHEOLOGIE
LANGOBARDŮ NA PRAHU
STŘEDOVĚKU
Přednáší doc. PhDr. Eduard
Droberjar, PhD. (Palackého
univerzita Olomouc).
st 6. 2. od 13.00
tělocvična ZŠ Bohuslavice
MASTÍME PEXESO
Turnaj ve hře pro všechny věkové
kategorie, zvána je široká
veřejnost. Soutěž pořádá
pobočka Městské knihovny Kyjov
v Bohuslavicích.
st 13. 2. v 17.00
odd. studovna − čítárna
CESTY JÓGY A CESTA TANTRY
Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
po 18. 2. v 17.00
přednáškový sál
STARLIFE – BAREVNÉ
SPEKTRUM AURY A ČAKER
Přednáška Karla Reidla.
po 25. 2. v 10.00
knihovna v Bohuslavicích
POHÁDKY CHŘIBŮ
Autorské čtení knihy spisovatelky
doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové,
CSc., pro děti i dospělé. Pořádá
pobočka Městské knihovny Kyjov
v Bohuslavicích.
v průběhu měsíce února
oddělení pro děti a mládež
Městské knihovny Kyjov
VYRÁBĚCÍ DVOUHODINKA
Oddělení pro děti a mládež pořádá
„Vyráběcí dvouhodinku“ – ruční
práce a tvorba pro děti, rodiče,
sourozence, babičky i dědečky –
prostě všechny, kteří mají chuť
přijít mezi nás, strávit čas
s novými kamarády a u toho se
něco nového naučit.
13. 2. – tvoření přáníček
k Valentýnu,
27. 2. – vyrábíme z čeho se dá,
od 13.00 do 15.00, vstup volný. GALERIE DOMA
pá 22. 2. v 17.30
MARTIN HELÁN − OBRAZY
(vernisáž výstavy)
Student FaVU − ateliéru Malba II
Martina Mainera a v současnosti
Intermédia Václava Stratila
představí průřez svými pracemi.
Výstava potrvá do 10. března.
RADNIČNÍ GALERIE
čt 7. 2. v 17.00
OBRÁZKY PRO RADOST
Bohdany Škrhákové
(vernisáž výstavy)
Obrázky pro radost navazují
na první autorskou výstavu Boh−
dany Škrhákové v minulém roce
ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích.
Senzitivní kresby této neprofe−
sionální autorky mají skoro vždy
v podtextu poselství radosti
vyslané druhým lidem. Někdy
cíleně, svým blízkým, spolupracov−
níkům nebo přátelům, podruhé
zase bez konkrétního určení.
Kresby Bohdany svojí upřímností
a bezelstností dovedou oslovit
i takové diváky, kteří k abstrakt−
nímu umění nemají vytvořený
vztah. Snad i proto, že pocit
radosti a touha po ní je v každém
z nás. Výstava potrvá do 3. 3.
ČAJOKAVÁRNA NĚHA
út 12. 2. v 18.00
REFLEXNÍ TERAPIE
JAKO ŽIVOTNÍ STYL
Přednáší Mgr. Zbyněk Selucký.
Témata: původ reflexní terapie,
diagnostika pomocí RT, odbloko−
vání krční páteře, nejdůležitější
reflexní body a jejich využití
v běžném životě.
út 19. 2. v 18.00
JARNÍ OČISTA
PODLE PĚTI ELEMENTŮ
Přednášejí Mgr. Olga Selucká
a Mgr. Zbyněk Selucký.
Témata: praktické recepty jak
vyčistit a posílit jednotlivé orgány
během 5ti denní jarní očisty,
motivace proč to absolvovat
(očista, regenerace a hubnutí).
čt 21. 2. v 18.00
BESEDA S CHIROPRAKTIKEM
Přednáší Ing. Vincenc László.
Témata: odstranění bolestí těla,
zlepšení pohyblivosti kloubů,
napravení páteře.
HOSTINEC U JANČŮ
so 16. 2. ve 20.30
FUZZ: ČESKO −ITALSKÝ KVARTET
Toto unikátní jazzové těleso zapo−
čalo svoji dráhu v rámci italského
jazzového festivalu a s ním spo−
jeného workshopu Tuscia in Jazz
(www.tusciainjazz.com). Zde se
sešla mladá a talentovaná
brněnská zpěvačka s respektova−
nými italskými hudebníky.
Společné muzicírování uchvátilo
všechny zúčastněné, proto se
rozhodli ve spolupráci pokračovat
a nyní vystoupí v rámci malého
turné po České republice. Jejich
hudba snoubí dva zdánlivě proti−
kladné atributy. Temperament
italských hudebníků s lyrikou
krystalicky čistého hlasu morav−
ské zpěvačky.
Těšit se můžete na vlastní
kompozice oscilující ve všech
směrech zejména okolo jazzu.
Sem tam se přimíchá trocha
folklóru a uslyšíte i léty prověřené
jazzové standardy. Rozhodně
se máte na co těšit!
strana 11
Kino Panorama Kyjov/únor 2013
pá 1. 2. v 17.30
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK −
2. část
USA 2012, 116 min. Bella poro−
dila krásnou a zdravou holčičku a
zdá se, že šťastnější už být ne−
může. Na scéně se však znovu
objevují Volturiovi, kteří chtějí zni−
čit rodinu Cullenových.
pá 1. 2. ve 20.00, ne 3. 2. v 17.30
a čt 28.2. ve 20.00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Š/ USA 2012, 107 min. Film vy−
praví příběh rodiny, která v roce
2004 přežila tsunami v Thajsku.
Po několika dnech v tropickém ráji
se jim 26. prosince změnila do−
volená v noční můru.
so 2. 2. v 16.30 (3D),
čt 14. 2. v 16.30 (3D)
a pá 15. 2. v 16.30 (2D)
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA/N. Zéland 2012, 164 min.
První díl trilogie od J.R.R. Tolki−
ena Hobit. Tato část sleduje cestu
Bilbo Pytlíka na výpravě, jejímž
cílem je si opět získat ztracené
trpasličí království Erebor.
so 2. 2. ve 20.00, pá 8. 2. ve 20.00,
pá 15. 2. ve 20.00, so 16. 2.
ve 20.00 a 28. 2. v 16.30
NESPOUTANÝ DJANGO
USA 2012, 165 min. Příběh z ame−
rického Jihu dva roky před občan−
skou válkou. Otrok Django se se−
tká s lovcem odměn, doktorem
Schultzem. Schultz je na stopě
vražedným bratrům Brittleovým.
ne 3. 2. v 15.30 (3D)
BIJÁSEK: MADAGASKAR 3
USA 2012, 92 min. Lev Alex, ze−
bra Marty, hrošice Gloria a žirafa
Melman se stále snaží dostat
domů do New Yorku. Místo toho
skončí v cestujícím cirkusu po
Evropě.
ne 3. 2. ve 20.00
CARMEN
ČR 2012, 126 min. Muzikálová
Carmen je hvězdou cirkusu, který
přijíždí do přímořského španěl−
ského města zrovna v době zá−
snub starostovy dcery Kataríny
s policistou Josém Riverou.
st 6. 2. v 9.30 a 15.30
Bijásek:
KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
ČR 66 min. Pásmo pohádek pro
nejmenší děti: Krtek a autíčko, Kr−
tek filmová hvězda, Krtek a para−
plíčko, Krtek a žvýkačka, Krtek
v ZOO.
st 6. 2. v 19.00
Filmový klub:
PIETA
Jižní Korea 2012, 104 min. Nelí−
tostný lichvář přehodnocuje svůj
život, když se náhle objeví žena,
která tvrdí, že je jeho matka. Z je−
jich setkání vzklíčí vztah, který
směřuje k prapodivné harmonii.
strana 12
čt 7. 2. v 17.30, pá 8. 2. v 17.30,
so 9. 2. v 17.30, ne 10. 2. v 15.30
a v 17.30, so 16. 2. v 17.30
ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR 2012, 90 min. Kreslení hr−
dinové Fifinka, Myšpulín, Piňďa
a Bobík se dostávají na filmové
plátno v dobrodružném příběhu
se spoustou humorných a gago−
vých situací, nečekaných zápletek
a překvapení.
čt 7. 2. ve 20.00
HITCHCOCK
USA 2012, 98 min. Píše se rok
1960 a Alfred Hitchcock právě na−
táčí svůj nový film. Film, který má
rozhodnout o jeho úspěchu nebo
zatracení, musí se filmovému stu−
diu zaručit svým majetkem…
ne 10. 2. ve 20.00, čt 14. 2.
ve 20.00 a ne 17. 2. ve 20.00
GANGSTER SQUAD −
LOVCI MAFIE
USA 2013, 113 min. Píše se rok
1949 a v Los Angeles vládne
gangster a brooklynský rodák
Mickey Cohen. Ten řídí většinu
nelegálních aktivit ve městě,
včetně obchodu s drogami a zbra−
němi.
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny
před prvním představením a mezi představeními. Tel. do
pokladny: 518 612 945, kancelář kina: 518 612 010,
e−mail: [email protected], www.kino−kyjov.cz
st 13. 2. v 16.30
FRANKENWEENIE:
DOMÁCÍ MAZLÍČEK
USA 2012, 87 min. Když Victor
nečekaně přijde o svého milova−
ného psa Sparkyho, přivede díky
vědě svého nejlepšího přítele
znovu k životu. Znovuzrození, ale
může mít příšerné následky.
st 13. 2. v 19.00
Filmový klub:
PAŘÍŽ − MANHATTAN
Francie 2012, 77 min. Film při−
náší příběh svobodné svérázné lé−
kárnice Alice, která nachází únik
ze samoty ve filozofických filmech
Woodyho Allena.
st 20. 2. v 19.00
Filmový klub:
LÁSKA
F/N/Rak 2012, 122 min.
Manželé Georges a Anne jsou uči−
telé hudby. Jejich láska a pevné
pouto, které se prohlubovaly roky
společného života a vášní pro kla−
sickou hudbu, je náhle vystaveno
těžké zkoušce.
čt 21. 2., pá 22. 2., so 23. 2.
a ne 24. 2. vždy v 17.30 (3D)
HLEDÁ SE NEMO
USA 2013, 100 min. Film Hledá
se Nemo, který byl oceněn Osca−
rem za nejlepší animovaný film,
se vrací na velké plátno ve for−
mátu 3D.
čt 21. 2. ve 20.00
LINCOLN
USA/Indie 2012, 150 min. Film
popisuje poslední čtyři měsíce
života největšího amerického pre−
zidenta Abrahama Lincolna. Od−
haluje jeho nejriskantnější rozhod−
nutí zrušit otroctví.
pá 22. 2., so 23. 2., a ne 24. 2.
vždy ve 20.00
BABOVŘESKY
ČR 2013, 90 min. Na scénu vstu−
pují zbožné ženy v čele s drbnou
Horáčkovou, která pracuje na
obecním úřadě a sedá v kostele
v první lavici. O všem ví, od všeho
má klíče, všude byla dvakrát.
ne 24. 2. v 15.30
Bijásek:
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
ČR 88 min. Pásmo pohádek pro
nejmenší děti: Krtek a orel, Krtek
a hodiny, Krtek a flétna, Krtek
a pramen, Krtek a šťoura, Krtek
a rybka, Krtek a vlašťovka...
st 27. 2. v 19.00
Filmový klub:
SNĚHURKA − JINÝ PŘÍBĚH
Špa/F 2012, 104 min. Film se
odehrává na jihu Španělska ve
dvacátých letech dvacátého sto−
letí a je poctou němému filmu.
Jednoho dne utekla Sněhurka
s bandou trpaslíků a stala se le−
gendou.
Osobnosti
Jan Kux, cestovatel a historik,
putuje po stopách legionářů a píše
V těchto dnech se dožívá 65 let
publicista, právník, cestovatel a spi−
sovatel JUDr. Jan Kux, rodák ze Sva−
tobořic u Kyjova.
V posledním období v jeho tvorbě
zcela dominuje fenomén českoslo−
venského legionáře na všech fron−
tách první světové války. Nejenže
v období let 2008 až doposud pro−
cestoval po stopách legionářů řadu
zemí, mj. ujel či prošel více než
55 tisíc kilometrů trasami, po nichž
legionáři postupovali ve válečné
vřavě, ale o těchto strastiplných ces−
tách napsal i několik zajímavých po−
jednání. Historický kaleidoskop, De−
tektor revue nebo Listy University
obrany v Brně, to jsou časopisy, kde
v různě dlouhých seriálech popsal
své zkušenosti z pátrání po osu−
dech pomníků postavených na pa−
mátku padlých legionářů. Světlo
světa spatřila již i knížka s názvem
Po stopách bojů legionářů v Rusku
po 90 letech. V tomto časovém roz−
pětí uspořádal i řadu výstav, které
osvětlovaly zejména význam bitvy
u Zborova. Výstava byla instalována
například ve vojenské střední škole
v Moravské Třebové či na Universitě
obrany v Brně, v muzeu ve Vyškově
a v řadě škol v Jihomoravském kra−
ji. Zpravidla při příležitosti vernisáží
těchto výstav nebo i poté následo−
vala jeho beseda k této nepochybně
zajímavé kapitole našich novodobých
dějin. Se zájmem ho vyslechli i stu−
denti v Pardubicích, Uherském Hra−
dišti, Chlumci nad Cidlinou či v Osové
Bítýšce a jinde.
Jako historik dokáže zajímavě
a poutavě zúročit všechny nasbírané
vědomosti, které v rámci projektu
Ministerstva obrany ČR „Legie 100“
dokáže mladým posluchačům předat.
I když je dnes již v důchodu, dokáže
pracovat i s válečnými veterány, o kte−
rých píše medailony, věnuje se na−
dále kmenovému tématu, jímž je In−
ternační tábor Svatobořice či stále
zpracovává téma, dnes téměř zapo−
menuté, Banderovci na Moravě. A jak
sám říká: „Konečně mám trochu
času věnovat se i své druhé profesi,
historii. Ne, že bych na právnickou
profesi v důchodu zanevřel, ale těch
lidských trápení už jsem slyšel dost,“
dodal s nostalgií.
Za jeho mimořádnou nejen pub−
licistickou činnost byl v roce 2010
oceněn Cenou Jihomoravského kraje,
je nositelem titulu Český patriot 2009
a drží cenu za časopiseckou tvorbu
v roce 2010, kterou uděluje Klub
autorů literatury faktu Praha v rámci
obce spisovatelů. Cenu získal za
seriál o jeho cestách „za legionáři“
po bojištích v Evropě. Pátrání po fron−
tách, na kterých naši legionáři ať už
první nebo druhé světové války bojo−
vali, však ještě nekončí. Do jeho prá−
ce, ať už pedagogické, scénáristic−
ké, badatelské či publicistické, ale
i funkcionářské v práci pro ČsOL či
ČSBS, mu přejeme vytrvalost a stálé
zdraví, abychom si mohli přečíst další
zajímavosti nejen ze života legionářů
Ludvík Horčica
na Sibiři.
Kyjovské noviny / únor 2013
Společenská rubrika
Sport
Mariana Ambrozková 14. 12. 2012
Filip Popelka
25. 12. 2012
Matyas Vyskočil
4. 1. 2013
Tereza Kočířová
6. 1. 2013
Kyjovská motocyklová legenda
Jaroslav Zavrtálek v lednu oslavil osmdesátku
3x foto archiv Motoklubu
NAROZENÍ
JUBILANTI
Františka Cenková
Josef Zbořil
Alice Křivánková
Zdenka Špačková
Marta Moravcová
František Šebesta
Božena Rajsiglová
Oldřiška Lexová
Marie Skřivánková
Jaroslav Zavrtálek
Ilja Házová
Anna Drápalová
Bohumil Drápal
Marta Žvanuková
Zdeněk Polášek
Vlastimil Janča
Petr Kordula
93
93
92
90
91
85
85
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
ÚMRTÍ
Josef Matula
20. 4. 1939 – 27. 12. 2012
Milan Doležel
4. 12. 1938 – 30. 12. 2012
Marie Jandorová
3. 3. 1924 – 3. 12. 2012
Božena Hlaváčová
19. 7. 1922 – 4. 1. 2013
Hedvika Petrů
29. 4. 1925 – 5. 1. 2013
Poděkování a inzerce
DNE 23. ÚNORA uplyne rok od roz−
loučení s panem Vlastimilem Skři−
vánkem. Rádi bychom mu tímto
věnovali tichou vzpomínku. Vzpo−
míná rodina.
ZDATNÝ A ZDRAVÝ důchodce hledá
zaměstnání, zkrácený úvazek, bri−
gádu. Kontakt 731 002 333.
NABÍZÍM VENČENÍ a hlídání pejsků,
hlídání dětí, doučování češtiny
a angličtiny pro žáky základní
školy a pomoc v domácnosti
starším lidem. Cena dohodou.
Svatobořice−Mistřín, Kyjov, Ho−
donín, případně blízké okolí.
[email protected] nebo
608 947 218.
PRODÁM NOVOU LÍHEŇ pro drůbež,
2200 Kč, tel. 733 483 672
PRODEJ BYTU 2+1 v os. vl. 56 m2 +
sklep 1−7 m2 + sklep 2−5 m2 v Ky−
jově okr. Hodonín, 1. patro v cen−
tru. Bytovka − 6 bytů ve vchodu.
Dům má celkem 24 bytů (4 vcho−
dy) + zahradu. Cihlový, celkově
zateplený (okna, fasáda, sklepy,
střecha), Kuchyň − masiv, vl. plyn.
kotel, klimatizace. Po celkové re−
konstrukci (elektrika, plyn, voda)
Náklady: inkaso 2000 Kč, fond
oprav – 1600 Kč. Volný k nastěho−
vání květen. Cena: 1 100 000 Kč.
Tel.: 733 145 785.
Jaroslav Zavrtálek senior na startu.
Jaroslav Zavrtálek sen. (vpravo) jako vedoucí formální přejímky − Kyjovský okruh 2012.
Významného životního jubilea
osmdesáti let se dožil 11. ledna
2013 Jaroslav Zavrtálek senior, dů−
věrně také zvaný „strýc Jaryn“. Již
v osmnácti letech byl jeho život těžce
poznamenán, když vinou nemoci při−
šel o pravou nohu. Ve dvaceti jedna
letech začal externě pracovat v au−
toškole a tehdejším Svazarmu v Ky−
jově. Zde se začal zajímat o motocy−
klový sport. I přes svůj handicap se
mu dokázal aktivně věnovat, nej−
dříve motokrosu účastí v terénních
soutěžích, poté přešel na silniční
závody motocyklů.
„Závodům se později věnoval
i jako sportovní komisař mezinárod−
ních závodů. Povoláním byl mistrem
v kyjovských sklárnách, posléze pra−
coval také v Kyjovanu. I když je již
20 let v důchodu, stále se aktivně
věnuje organizaci motocyklového
sportu,“ vysvětlil Igor Daněk za Mo−
tosport a doplnil, že Jaroslav Zavrtá−
lek je od roku 2004 vedoucím for−
mální přejímky Kyjovského okruhu
a tím pádem aktivním členem I. Mo−
toclubu Kyjov. S organizací závodu
Jaroslav Zavrtálek se svým synem na startu závodu v Hořicích.
Výjimečné jubileum Aloise Vrbovského
Není moc běžeckých závodů,
které by fungovaly už padesát let.
V Kyjově se tento malý zázrak poda−
řil Aloisi Vrbovskému. Předseda míst−
ního atletického klubu stál nejen
u zrodu Štěpánského běhu, ale bo−
hužel i u jeho derniéry, tedy celých
padesát let!
Původně jenom jako setkání ky−
jovských atletů začal v roce 1962
psát svou kroniku Štěpánský běh.
Jeho zakladatelem se stal Pavel
Adler a Vrbovský mu s organizací
pomáhal.
„Adler začal zvát své kamarády
z vysokých škol a postupně se ze
Štěpánského běhu stal prestižní zá−
vod, ve kterém startovalo až 175
běžců. Nejlepší čas na něm zaběhl
Navštivte stránky Informačního centra
www.ickyjov.cz
Kyjovské noviny / únor 2013
v ulicích města Kyjova pomáhá i jeho
syn Jaroslav, taktéž bývalý aktivní
závodník, a vnuk Lukáš. 1. Motoclub
Kyjov přeje všechno nejlepší, hodně
štěstí a hlavně pevné zdraví. −red−
Tesáček, který se krátce na to stal
mistrem Evropy v běhu na tři kilome−
try v hale,“ zavzpomínal Vrbovský.
Po celou dobu konání běhu zůstal
Vrbovský konzervativní ve směru
trasy. S délkou zkoušel jednou im−
provizovat, ale rychle se zase vrátil
k zaužívanému modelu. „Běžci mi
tehdy pěkně vyčinili, že se chtěli pro−
běhnout a ne se ztrhnout. Na dru−
hou stranu, já jsem v tom viděl i vý−
hodu, ženy totiž běžely jen jeden
okruh a muži dva, což bylo výhodou
pro cílové rozhodčí,“ vysvětlil před−
nosti jen jednou využité změny.
Po padesáti letech pořadatelství
si Vrbovský řekl dost a chtěl předat
pomyslnou štafetu někomu mlad−
šímu. Bohužel se ale nenašel nikdo,
kdo by ji převzal. Padesátý ročník
Štěpánského běhu tak byl podle
všeho posledním. Tečku za závodem
bere sportovně a našel na tom i po−
zitiva. „Konečně budeme mít doma
s manželkou na svátky klid,“ řekl se
smíchem.
To, že by někdo pořádal spor−
tovní či kulturní podnik padesát let,
patří nejen na Slovácku, ale i v tu−
zemsku, mezi unikáty. V případě ky−
jovského Štěpánského běhu spoje−
ného s Aloisem Vrbovským je nutné
zmínit ještě jeden údaj, a tím je cel−
kový počet závodníků. Za půlstoletí
existence závodu se jich na trať
vydalo přesně 3569.
−red−
strana 13
Kyjovský cyklistický oddíl Dacom
Pharma završil loňský rok hned ně−
kolika úspěchy. Patří mezi ně me−
daile z mistrovství České republiky.
Zatímco jeho odchovanec olympio−
nik Jan Bárta trénuje ve Španělsku
ve stáji Nett App Enduro, další na−
dějní jezdci přiváží do Kyjova nové
a nové medaile z mistrovství ČR. Za
loňský rok jich bylo rovnou deset,
z toho dvě zlaté.
„Josefu Klvaňovi se podařilo po
dlouhém a usilovném tréninku na
dráze získat dvakrát titul mistra ČR,
což ho dostalo do nominace junior−
ské reprezentace a k tomu získal dvě
bronzové medaile Favoritu Brno.
Pavlu Gruberovi, který je komplexní
závodní silničář, se podařilo získat
vynikající stříbrnou medaili na mis−
trovství ČR na silnici a k tomu přidal
ještě bronzovou medaili na dráze. Ju−
niorka Kristýna Jeřelová jako jediná
žena získala tři medaile na letním
mistrovství v Brně a podařilo se jí
získat i stříbrnou medaili na mistrov−
ství republiky v Praze,“ uvedl ve−
doucí cyklistického oddílu Vladimír
Hušek.
Mladí závodníci proto již směle
spřádají plány na letošní rok. „Chtěla
bych zajet nějaký kvalitní výsledek na
mistrovství ČR a jelikož jsem již
zařazena mezi starší a mám víc zku−
šeností, tak to snad bude lepší než
loni,“ doufá Kristýna Jeřelová. Klvaňa
si klade ještě vyšší cíle. „Až dosud
bylo pro mě nejúspěšnější mistrov−
ství republiky, a tak bych se chtěl
do budoucna dostat i na mistrovství
Evropy a pokud možno i na mistrov−
ství světa,“ přiznal Klvaňa.
Zkušené jezd−
ce, kteří odejdou
z Kyjova do profe−
sionálních klubů,
by měla podle tre−
néra nahradit opět
talentovaná mlá−
dež. Oddíl se při−
tom chystá na 20.
výročí založení. Do
Kyjova se tak sje−
dou úspěšní cyklis−
té z celé republiky
na 20. ročník Ko−
fidiscapu, který
se uskuteční 20.
a 21. dubna. −vh−
Žáci U15 opět do extraligy
zvládli na výbornou a obhá−
jili loňskou účast v extrali−
ze, kterou hraje 12 účastní−
ků, a tak na jaře do Kyjova
zavítají ty nejlepší celky z ce−
lé ČR. Do extraligy se zapo−
čítávají zápasy (body) ze
základní skupiny, a tak si
podle statistik Kyjov momen−
tálně drží 8. místo.
„Postupové ambice do
extraligy jsme měli, ale vě−
děli jsme, že to nebude nej−
lehčí. V základní části jsme
dokázali překvapivě dvakrát
porazit tým, který loni skon−
čil na 5. místě v ČR. Už tohle
bereme jako velký úspěch
a každý zápas v extralize
bude pro nás obrovská zku−
šenost, kterou vždy můžeme
ozdobit nějakou výhrou. Je
potřeba vyzdvihnout výkony
Chludila, Čady a Strýčka,
kteří během podzimní části
předváděli vynikající výkony.
Důkazem toho je i účast
těchto hráčů na reprezentačním sra−
zu, který se konal na konci listopadu.
Na zápasy v extralize se velmi těší
hráči i fanoušci, protože se jako
druhé nejmenší město v této soutěži
utkáme s basketbalovými obry,“ vy−
světlil Radim Mezihorák, trenér U15.
Fotografie jsou z rozhodujícího zá−
pasu, který tým posunul do extra−
ligy. Na spodní jsou (zleva) hráči
−red−
Čada a Strýček.
2x foto archiv klubu
Cyklisté s deseti medailemi
O velkou parádu se postarali o tře−
tím adventním víkendu žáci U15,
a to i přes drsnou porážku v duelu
na Hané, kdy nestačili hráčům Pros−
tějova. Na tenhle zápas však stačili
rychle zapomenout a s chladnou hla−
vou odcestovali do Nového Jičína,
kde šlo o všechno. Hráči Kyjova
potřebovali v tomto duelu zvítězit,
jinak by se s extraligou mohli rozlou−
čit. Kyjovští žáci však vyrovnaný duel
Zimní hokejbalová přestávka se
přehoupla do své poslední třetiny
a s ní i zimní příprava našich týmů.
V mládežnických kategoriích má HBK
Kyjov tři týmy.
Kategorii mladší žáci patří po pod−
zimní části soutěže
pěkné třetí místo,
kdy na prvních
dvou místech skon−
čily celky Opavy
a Karviné.
V kategorii star−
ší žáci jsme plní
očekávání mož−
nosti zisku titulu
mistrů České re−
publiky. Na podzim
tým neztratil ani
bod a bezpečně
vede tabulku s ne−
skutečným skóre
160:4, když porazil týmy jako Ho−
donín, Hustopeče, Jihlavu a Brno.
Pokud tento tým naváže na skvělé
výkony i v jarní části, zúčastní se
na jaře závěrečného turnaje vítězů
všech částí republiky o titul mistra
České republiky v kategorii starší
žáci.
Soutěže v kategorii staršího do−
rostu se klub HBK Kyjov účastní popr−
vé. Podzimní část nedopadla podle
našich představ a tým skončil bez bo−
dového zisku na posledním místě. Co
je ale velmi potěšující, je předvedená
hra. Poklonu nám
skládali i trenéři
soupeřových muž−
stev. O tom, že je
soutěž kvalitní,
svědčí i týmy Třince,
Olomouce, Opavy,
Karviné a Hodonína,
za které pravidelně
nastupují také ho−
kejoví hráči. Proto
pokud máte chuť
a chtěli byste vidět
skutečně kvalitní
hokejbal, přijďte se
podívat na měst−
ský stadion v Kyjově. Nebude chy−
bět dobrá a rychlá hra, pěkné branky
a emoce, které už neodmyslitelně
k zápasům patří.
Na fotografi starší žáci HBK Ky−
jov. Aktuální informace o zápasech
najdete na www.hokejbal−kyjov.cz.
HBK Kyjov
Foto archiv KČT
Hokejbal zahájí jarní část
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK OKOLO VŘESOVIC
Klub českých turistů odbor Vřesovice uspořádal 1. ledna 2013 už 10. roč−
ník novoročního pochodu, jehož součástí byla i veřejná sbírka na podporu akti−
vit pro zdravotně handicapované. Vybralo se při ní 7 155 korun s tím, že nejpo−
četnější výpravy tentokrát dorazily z Vřesovic, Kyjova a Vracova. Zimní krajinou
prošlo 281 registrovaných turistů ze 41 obcí a měst. Další akce je plánovaná
−vh−
na 23. února. Bližší informace na www.kct−vresovice.webnode.cz
TURISTICKÉ VYCHÁZKY KČT JISKRA KYJOV V ÚNORU
5.
12.
19.
26.
2.
2.
2.
2.
Kelčany – Vracov (5 km), 8.53 bus
Milotice – Dubňany (7 km), 9.15 bus
Vlkoš – Bzenec (11 km), 9.07 vlak
Haluzice – Nemotice (7 km), 8.25 vlak
Kyjovské noviny
– vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. 518 616 883,
tel. 777 781 788, e−mail: [email protected], Hynek Zdeněk, 607 708 147. Inzerce: tel. 777 786 787, 777 711 005. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993, reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475.
Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory
redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 17. 1. 2013.
strana 14
Kyjovské noviny / únor 2013
DIGITÁLNÍ VÁHY,
POKLADNÍ SYSTÉMY
Zvyšte prestiž své prodejny
Nově - úřední
cejchování vah
Svatoborská 428, Kyjov
(naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz (eshop)
KOMBI ZA CENU
KRÁTKÉ VERZE
329.990,Akční nabídka
FORD CHAMPIONS EDITION
AUTOSPOL
Kyjovské noviny / únor 2013
Malinovského 884, 686 01 Uh. Hradiště
Salon: 572 554 523 Mobil: 724 920 130
www.ford-uh.cz
E-mail: [email protected]
Placená inzerce / strana 15
PŘÍLEŽITOST
Byt 2+1,
Kyjov
- Sídliště
U Vodojemu
- 2. NP, po kompl. rekonstrukci, zařízená šatna, WC, koupelna, kuchyně,
ložnice, pokoj s balkonem. Cena.
1.400.000,- Kč Tel: 605 248 207
SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST
RD 5+1 Vnorovy - prakticky řešený,
2. NP, před dokončením, rovinatý
pozemek, 612 m2, nepodsklepen,
garáž, krb, nízkonákladový. Cena:
2.900.000,- Kč
Tel: 605 248 204
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
VÝHODNÁ NABÍDKA
RD 2+1
Vlkoš
- vstup
p ř e s
dvůr a
verandu,
krbová kamna, vlastní studna, elektřina, přípojka na plyn u domu, septik,
zahrada.
Cena: 580.000,- Kč
Tel. 605 248 207
BYDLENÍ I REKREACE
Vinný sklep s
vinohradem,
Kostelec - možnost celoročního užívání ,
obytná místnost
s kachlovými
kamny, kuch.
kout, terasa, WC, sprch. kout. Cena:
920.000,- Kč
Tel. 605 248 207
Vinárna
a bydlení
v jednom,
Kyjov - velmi dobrá
poloha, zařízená vinárna, velký byt s
krásným rohovým pokojem, zahrada.
Cena: 6.000.000.,- Kč
Tel: 605 248 207
BYDLENÍ I REKREACE
Chata u obce
Čeložnice - 400
2
m , obýv. místnost s krbem,
WC,
sprch.
kout, kuch. kout,
terasa, ložnice- 6 lůžek, veřejný vodovod, el. 220/380 V.
CENA PO SLEVĚ: 800.000,- Kč
Tel: 605 207 131
KLIDNÉ BYDLENÍ
Byt 2+1,
Kyjov. - ul.
Klínky,
přízemí, lodžie, 55,50
m2, 2 sklepy, bytový dům i byt po rekonstrukci- izolace sklepů, oprava střechy.
Cena: 930.000,- Kč
Tel. 605 248 205
RD
2+1
Žeravice
- možno rozšířit na 4+1, pěkný, garáž,
velká zahrada s ovocnými stromy,
velmi dobrý stav Cena: 900.000,- Kč
Tel. 725 000 545
PŘÍLEŽITOST
G a r á ž
Kyjov, ul.
Ty r š o v a
- zděná,
21
m2,
za garáží je sklepní místnost 8m2, el.
220/380V, mont. jáma, kov. vrata,
udržovaná, suchá. Cena: 146.000,- Kč
Tel. 605 207 131
RD 7+1
Želetice cca 40 km
od Brna,
nízkoenergetický, prostorný, plně podsklepen,
bazén, zahrada. Veškeré IS. Za domem garáž. Cena: 2.800.000,- Kč
Tel. 605 248 205
ZAJÍMAVÁ NABÍDKA
NADSTANDARDNÍ NABÍDKA
RD 1+1
Bohuslavice - zahrada, kvelbeRD 6+1, Svatobořice-Mistřín - nová
ný sklep,
k rekonstrukci, menší zahrádka s satelitní lokalita, samostatně stojící, nízkrásným výhledem, hospodářská koenergetický, nadstandardní, zahrada.
Cena: 4.860.000,- Kč
budova, kůlna. Cena: 175.000,- Kč
Tel. 605 248 204
Tel. 605 248 204
PĚKNÉ BYDLENÍ
RD 6+1
Domanín klidná část,
přízemní,
vjezd, uzavřený dvůr. IS před domem, zahrada s
ov. stromy. Vhodný k částečné rekonstrukci.
Cena: 590.000,- Kč
Tel. 605 248 203
strana 16
ÚTULNÉ BYDLENÍ
RD 2+1
Mistřín - prostorná garáž,
po
částečné
rekonstrukci. Za
domem menší
dvorek, nízké
náklady
na
bydlení. Cena:
590.000,- Kč
Tel. 605 248 204
PŘÍLEŽITOST
RD
Kyjov
- patrový ze
dvora, z části podsklepen, situován
do tvaru „L“. Za domem je dvůr, navazuje zahrada o výměře 556 m2. Cena:
2.300.000,- Kč Tel. 605 248 205
NABÍDKA
ÚTULNÉ BYDLENÍ
KRÁSNÁ LOKALITA
Stavební pozemek 5 kilometrů od
Kyjova v Sobůlkách - 1.500 m2,
inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Asfaltová příjezdová cesta.
Cena: 400.000,- Tel. 605 248 200
KLIDNÉ BYDLENÍ
VÝHODNÁ NABÍDKA
RD 4+1
Svatobořice-Mistřín
- řadový, klidná ulice, nepodsklepený,
dvůr, hosp. stavby, zahrada 825 m2
s možností jako stavební pozemek.
Cena: 1.290.000,- Kč
Tel. 605 248 205
RD
3,5+1
Želetice
- s průjezdovou garáží, dvorem a sklípkem
Dům prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, ihned k bydlení. Cena:
1.300.000,- Kč Tel. 725 000 545
NOVINKA
NEPŘEHLÉDNĚTE
RD 4+1
Kyjov
- vhodný k
podnikání
i k bydlení,
lze rozšířit
o podkrovní bydlení. V r. 2003 nová
střecha, plastová okna, podsklepený,
zahrada.
Cena: 2.360.000,- Kč
Tel. 605 248 200
DB 2+1,
Kyjov - 58
m2, lodžie,
3 . N P,
cihla,
kompletní
revitalizace, včetně nové odizolované
střechy, velký sklep o výměře 14,5 m2.
Cena: 1.000.000,- Tel. 605 248 200
Kyjovské noviny
Placená
/ únorinzerce
2013
Download

Kyjovské noviny 2/2013 - On-line vysílání / program