leden 2015
DDM Kyjov se sloučí
s Veselím nad Moravou
> více str. 4
Brass Banda ZUŠ Kyjov
slaví úspěch
> více str. 13
Redakce Kyjovských novin
Vám přeje, aby Váš rok
byl plný veselých okamžiků
a jak se říká, po čertech dobrý.
Mažoretky přivezly zlato
z mezinárodní soutěže
> více str. 19
Z radnice
MILÍ KYJOVJÁCI,
K mnoha gratulantům všeho dobrého
v novém roce se jménem všech zastupitelů
města Kyjova připojuji i já. Ač slavnostní
atmosféra Vánoc odezněla s posledním
snědeným vánočním cukrovím a bujarost
Silvestra se vytratila s poslední vystřelenou
světlicí, věřím, že kouzlo, energie a pozitivní nálada Vám vydrží co nejdéle. Konec
roku, stejně jako začátek toho nového, jsou
nejhektičtějším obdobím. Pokud jeho úvod
pořádně chytneme za pačesy, pak nemusíme pouze dohánět, ale vezeme se na vlně
v aktuálním čase. Obdobně se k úkolům,
cílům a předsevzetím snažíme přistoupit
i na radnici.
Z minulého roku si přinášíme aktivity, které
nebylo možné z objektivních důvodů naplnit. Především jde o příjezdovou komunikaci do Šroubáren. Chci se zde omluvit
obyvatelům této části města, kteří čekali,
že se ještě na podzim napojíme na nově
zbudovanou cestu v areálu Šroubáren.
A také současně jasně potvrdit, že první
investicí tohoto roku bude právě tato dopravní stavba. Poděkování patří vlastníkům
obou závodů (Šroubárna Kyjov, Šroubárna
Ždánice), kteří přispěli do rozpočtu města
na jeho aktivity. Do Slováckého roku chceme ve spolupráci s ŘSD provést opravu
Nerudovy ulice s novými parkovacími místy,
veřejným osvětlením a chodníky. Budeme
s Vámi také v kontaktu nad plánováním dalších etap revitalizací našich sídlišť
a veřejných prostranství. Vůbec je naším cílem být s Vámi v užší komunikaci.
Těší mě proto, že se osvědčila webová aplikace, kterou jsme spustili minulý
měsíc, kam můžete zadávat Vaše postřehy k opravám a nápravě negativních jevů našeho města (www.kyjov.eu
- rubrika hlašení
závad).
Plním
také svůj slib, že
budou probíhat
pravidelná odpoledne se starostou. První se
uskuteční
ve
středu 28. 1.
2015 od 14.00
hodin. Dalším
naším závazkem
je zřízení funkce městského ombudsmana.
Právě o jeho potřebnosti a náplni bych
s Vámi chtěl debatovat. Jsme tu pro Vás
a nesmí to být pouze fráze.
Rok 2015 může být do značné míry podle
našich představ. Nenechejme si ujet vlak.
Všichni jsme součástí jeho veřejné a všem
přístupné části. Vaše podněty jsou jeho
palivem, Vaše aktivity veřejného života pak
jeho směrováním. V soukromém životě
Vám, milí čtenáři, přeji hodně zdraví, kupu
štestí a mnoho nezapomenutelných příjemných chvil, na které s radostí budete u Vánoc 2015 s úsměvem vzpomínat. Ať je jich
co nejvíce.
František Lukl
strana 2
/ leden 2015
Informace z orgánů města
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů.
Informace z 1. schůze
Rady města Kyjova konané dne
10. listopadu 2014
Rada města jmenovala:
• paní Janu Blahovou a Bc. Antonína Kuchaře do
funkce člena školské rady při ZŠ J. A. Komenského. Dále jmenuje PaedDr. Ilonu Slaninovou a
Mgr. Janu Truschingerovou do funkce člena školské rady při ZŠ a MŠ Dr. Joklíka a Ing. Bc. Pavla
Celého do funkce člena školské rady při ZŠ a MŠ
Kyjov-Bohuslavice, s účinností od 10. 11. 2014 na
dobu tří let.
Rada města rozhodla:
• o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč pro Gymnastický a taneční klub Kyjov, na úhradu nájemného tělocvičny. Klub požádal o dokrytí nákladů
na nájemné tělocvičny, jelikož se z důvodu rekonstrukce zvýšil nájem z 200 Kč na 250 Kč;
• o uzavření smlouvy o grantovém příspěvku se
společností MND a.s. Předmětem smlouvy je poskytnutí grantového příspěvku na projekt „Workoutové hřiště Kyjov“. Starosta města vedl jednání
s vedením společnosti, nakonec se obě strany dohodli na částce 400 000 Kč.
Rada města zřídila:
• tyto Komise: Komisi životního prostředí, Komisi
kulturní, Komisi pro podporu podnikání a zaměstnanost, Komisi sociální a zdravotní, Komisi sportovní, Komisi bytovou, Komisi pro prevenci kriminality, Komisi pro občanské záležitosti, Komisi pro
spolkovou činnost, Komisi pro zahraniční vztahy,
Komisi výstavby a urbanismu a Komisi školskou.
Členy všech komisí naleznete na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz/rada města/komise rady).
Informace z 2. schůze
Rady města Kyjova konané dne
24. listopadu 2014
Rada města rozhodla:
• že se město Kyjov nebude podílet na financování
provozu a údržby veřejných toalet na autobusovém
nádraží v Kyjově;
• o určení garanta Ing. Marii Gustyovou pro řídící
skupinu Komunitního plánování sociálních služeb,
která tak nahradí MUDr. Petra Hudečka.
Rada města schválila:
• návrh Dohody o spolupráci při pořádání akce
Ples města Kyjova 2015 s J.D.Production, s.r.o.,
Uherské Hradiště, a Městským kulturním střediskem Kyjov, jejímž předmětem je zajištění organizace celé akce. Reprezentační ples města se bude
konat v pátek 6. února 2015.
Z našeho města
Kyjov je jedničkou ve veřejné správě.
Pokulhává ale se zaměstnaností
Podnikatelské prostředí a přístup ve veřejné správě – tyto dvě oblasti podrobně hodnotil výzkum
týdeníku Ekonom. Obce, které v něm uspěly, se
mohou pyšnit oceněním Město pro byznys. Z 21
měst jižní Moravy je Kyjov absolutní jedničkou
z hlediska přístupu veřejné správy – tady byly kladně vnímány úřední hodiny, možnost elektronické
komunikace, podpora webu, ale hodnoceny byly
například i poplatky ze vstupného, za předzahrádky nebo vodné a stočné. Hůře už Kyjov skončil
z hlediska rozvoje podnikání. „To, co nás samozřejmě netěší a v čem se chceme zlepšit, je jedenácté místo, co se týká podnikatelského prostředí.
Co je tady negativně hodnoceno je nezaměstnanost, jak krátká, tak dlouhodobá. Přístup k dálnici
a další okolnosti samozřejmě nemůžeme ovlivnit.
To, co chceme ovlivnit a na čem chceme pracovat, je snížení nezaměstnanosti a nabídka nových
pracovních míst,“ uvedl starosta Kyjova František
Lukl. I proto vznikl expertní tým a dvě komise. Mají
především přinést pozitivum ve vztahu k malým
podnikatelům a živnostníkům a najít způsob, jak
podpořit zaměstnanost. Například změnou územního plánu a postupným rozšiřováním průmyslové
zóny na okraji města. „Věřím, že v horizontu jednoho roku najdeme konkrétní kroky, které podpoří to,
abychom i v podnikatelském prostředí zabrali a byli
lepší,“ doufá starosta. Na budoucím rozvoji měs-
ta se tak nyní mohou podílet mnohem více sami
podnikatelé a lidé se zájmem o své město. Jedna
z možných cest se prý chystá – prostředky získané z prodejů bytů se nadále nebudou vkládat do
revitalizace starých sídlišť. Lepší způsob je zúročit
a využít je v podpoře zaměstnanosti, s kterou úzce
souvisí i možnost bydlení pro mladé.
„Většina mladých, která tady nesežene dobré zaměstnání, jde a sbalí se do Brna, Prahy, do zahraničí… Možná na stáří se vrátí. My ale potřebujeme,
aby tady zůstávali, potřebujeme nové fabriky, malé,
s dvaceti až padesáti zaměstnanci, které dají příležitost mladým manažerům, aby si vydělali dobrou průměrnou mzdu, aby si mohli vzít hypotéku
a mohli si pozemek koupit a vytvořit tady domov,“
říká podnikatel František Zapletal. Myslí si, že peníze z prodeje posledních obecních bytů by měly jít
na dokončení průmyslové zóny u traktorky. „Vytvořit tam až tří hektarovou plochu, kde bude možné
podnikatelům, živnostníkům prodávat pozemky,
aby se tam postavily haly výrobní, aby se tam postavily malé servisy, služby, prostě celá ta zóna se
zaplnila, aby zde bylo zaměstnání a byla tady produkce kvalitních služeb,“ navrhuje Zapletal s tím,
že po tomto kroku může následovat dokončení
zóny Bukovanská s prostorem pro nové rodinné
a bytové domy.
(vh)
Z našeho města
/ leden 2015
Na Kyjovsku začíná hledání
nových ložisek ropy
Geofyzikální průzkum, který skončí až v březnu
2015, byl zahájen na Kyjovsku. Na povrchu vybraných pozemků budou v zimních měsících dočasně ručně položeny telemetrické kabely v odstupu
dvou set metrů, a to na dobu tří až čtyř týdnů,
v některých oblastech opakovaně. Kabely je možné přejíždět, ale neměly by být mechanicky poškozeny či přerušeny. Jejich trasy budou předem
vyznačeny geodetickou skupinou (dřevěné kolíky)
a následně tyto kabely ručně rozneseny.
Jaký je účel seismického měření? Účelem měření je
získání obrazu geologického podloží. Geofyzikální
(seismické) měření je v současném světě hlavní
metodou, kterou lze zjistit bez zásahu do pozemku, tedy bez hloubení hlubokých vrtů, jak jsou uloženy vrstvy pod zemským povrchem.
Měření spočívá v tom, že je jedním
nebo několika měřícími vozy vyslán do
země seismický signál (zvuková vlna),
tedy záchvěv v délce několika sekund
a frekvence od 10Hz až do 120Hz. Ti,
kdo měření sledovali, mohli ve vzdálenosti několika metrů pocítit slabé
brnění ovšem jen první dvě vteřiny při
nízké frekvenci signálu. Takto vyslaný
paprsek se odráží od rozhraní vrstev
s různou rychlostí, např. pískovců a vápenců. Doba, za kterou se vlna vrátí na
povrch, je měřena velmi citlivými senzory v geofonech, které jsou propojeny
kabely.
Odborníci tak získají trojrozměrný ob-
raz podloží. Měření dodá informace z hloubek
až do sedmi kilometrů. Toto měření si objednala
společnost MND. Vyhledává tak struktury, které by
mohly představovat ložiska ropy či zemního plynu.
V případě, že by v katastru obce bylo nalezeno
ložisko ropy nebo zemního plynu, získá městská
pokladna podle platného horního zákona podíl
z vytěžené suroviny (poplatek za vytěžený nerost).
Obce, kde se dnes těží, získávají touto cestou nemalé částky. Pracovníci, kteří se budou v prostoru
pohybovat, budou vybaveni reflexními oranžovými
vestami. Budete-li jakkoliv negativně dotčeni při
činnostech tohoto průzkumu, můžete se ozvat na
mobilní čísla: 604 413 665 nebo 732 628 735,
nebo e-mail: [email protected]
Rozsvěcení vánočního stromu bylo
i s adventním trhem
První adventní neděli Kyjov ozdobil obrovský
vánoční strom. Společně jej rozsvítily stovky
obyvatel města, kteří přišli i na trh.
„Snažili jsme se připravit nabídku regionálních
produktů, protože je zima, vsadili jsme na
med, medovinu, svařené víno, takové ty tradiční vánoční záležitosti,“ uvedla jedna z organizátorek Dana Sedláčková.
„Jsme opravdu spokojení a splnilo to svůj
účel, náměstí žije. Každý měsíc je nějaká akce,
tradice udržujeme, což je velice důležité, lidi
to baví. Přišli i dnes,“ zhodnotila za hlavního
českého partnera projektu MKS Kyjov Andrea
Něničková. O program se postarali místní
folkloristé, vedle tradičních zpěvů mužského
a ženského sboru vystoupil i divadelní soubor
Matýsek. „Matýsek konečně vystupuje v zimě,
tak využijeme i zimní věci v zimě. Stává se to
i naopak, často vystupujeme se zimními věcmi
v létě,“ pochvaloval si moderátor akce a vedoucí Matýsku Ladislav Šimeček.
Závěr odpoledne patřil rozsvěcení náměstí, na
jehož konci bylo i rozsvícení vánočního stromu.
(vh)
foto Pavel Bartoněk (2x)
Radovánky ve stánku informovaly
o školce i o ochraně přírody
Lesní klub Radovánky zamířil z příměstské oblasti,
kde působí, rovnou do centra města. Otevřel tam
na chvíli infostánek. Adventní čas byl příležitostí
ukázat, kam se ve své činnosti jeho příznivci posunuli. „Děti třeba mají svůj autentický stáneček,
kdy si vymyslely, že budou prodávat šípky na čaj.
Navlékly si je na stříbrnou nit a prodávají je. Vytvářely svíčky z palmového vosku,“ uvedla zakladatelka klubu Žaneta Brhelová.
Stále ještě mnoho lidí nemá tušení, jaké aktivity
jsou spojeny právě s tímto projektem. Nejde totiž
jen o čas věnovaný předškolním dětem. Jde o rozličné aktivity spojené s ochranou krajiny zdejšího
regionu.
„Především jde o osvětové aktivity, kdy pořádáme
každý měsíc v Boršově něco na loukách, má to
vždy prvek edukativní, přednáška nebo exkurze.
Některé akce jsou i ve Ždánicích, kde zase děláme klasickou ochranu přírody. Tam se snažíme
lidem ukázat, k čemu ochrana vede. Mohou se
zapojit nějakou podporou
i účastí na aktivitách pro děti
i pro rodiče, třeba naučná stezka nebo vycházky,“
upřesnila bioložka Zuzana
Veverková, která s klubem
spolupracuje.
V průběhu roku se můžete
připojit i vy, aktivity probíhají
například na Boršovských
loukách – tam se na přelomu ledna a února chystá pro
dospělé košt pálenek. Nepůjde ale o žádnou masovou
záležitost. Půjde především
o připomenutí regionální
tradice s možností ochutnat
plody z místních luk. (vh)
strana 3
Z našeho města
/ leden 2015
Sloučení domů dětí a mládeže v Kyjově
a Veselí nad Moravou má zelenou
Krajská rada 11. prosince schválila memorandum
o spolupráci při podpoře zájmového vzdělávání
v rámci města Kyjova. Jihomoravský kraj ho uzavírá s městem Kyjovem.
Kyjov projevil zájem o realizaci zájmového vzdělávání na území města prostřednictvím vlastního
domu dětí a mládeže a zastupitelstvo proto zřídilo
příspěvkovou organizaci města Dům dětí a mládeže Kyjov. Jihomoravský kraj vychází požadavku
vstříc, a proto je navrženo sloučení krajem zřizovaného DDM v Kyjově s DDM ve Veselí nad Mora-
vou, a to k 1. únoru 2015. Po sloučení krajských
organizací by došlo k ukončení činnosti krajského
domu dětí a mládeže ve městě Kyjově a jeho aktivity by převzal dům dětí a mládeže zřízený městem
Kyjovem.
„Město Kyjov se v memorandu zavazuje podniknout všechny kroky k tomu, aby se stávající zaměstnanci stali zaměstnanci nově vzniklé organizace. Dohodli jsme se také na majetkovém vyrovnání
a společně jsme deklarovali, že dojde ke směně
majetku. Nejpodstatnější je, že jsme se dohodli na
datu,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.
„ Je to potěšující zpráva nejen pro mě, ale především pro rodiče dětí z DDM. Završuje se tak několikaměsíční snaha a věcná jednání mezi městem
a krajem. Jednoznačně to také svědčí o velmi
dobrých vztazích obou samospráv. Nyní je to již
v rukou nové paní ředitelky Soldánové a jejího týmu,
kterému přeji mnoho energie a naplnění jejich vizí
a projektů ve prospěch dětí Kyjovska,“ reagoval
starosta Kyjova František Lukl.
(red)
Projekt s Myjavou skončil. Byl úspěšný.
Města Kyjov a Myjava leží v těsné blízkosti česko-slovenských hranic a vždy sdílely společný historický prostor a duchovní hodnoty. Do rozdělení
Československa udržovaly příhraniční obce intenzivní kulturní, společenské, ekonomické a sociální
kontakty dané historickým vývojem, avšak rozdělením země byly tyto úzké vazby zcela zpřetrhány
nebo významným způsobem oslabeny.
Uvedená situace se promítla i v sousedících regionech Slovácka a slovenských Kopanic. Až na
konci 90. let se začalo pomalu a postupně navazovat na uměle přerušenou spolupráci, ve které
v současnosti pokračují obě města díky realizaci
přeshraničního projektu: „Kultura a tradice neznají hranice“, který je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR –
ČR 2007 – 2013. Vzhledem k tomu, že podstatou a hlavním cílem projektu bylo realizací aktivit
projektu zlepšit a podpořit nabídku stávajících
i pravidelných kulturních akcí pro širokou veřejnost,
návštěvníky a turisty, zvýšit, zpestřit a obohatit jejich počet o nové folklorní a společenské akce na
obou stranách hranice, zaměřili jsme se na výběr vhodného přeshraničního partnera, který své
A jak to vidí facebook?
www.facebook.com/kyjov
To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet
Téma: HAZARD V KYJOVĚ
• Když si člověk pustí předvolební debatu, tak
má pocit, že kromě SPO(Z) a ODS jsou všichni pro zákaz hazardu v Kyjově. Pár měsíců po
volbách je vše jinak. Může mi někdo vysvětlit
proč? „Z veřejné diskuse i debaty s odborníky
vyplynulo, že problém Kyjova není hazard, ale
existence nonstopů,“ vysvětlil starosta. To je
vtip, ne? „Rozhodnutí vychází také z jednání
s provozovateli podniků a ze závěrů koaličních jednání“. Čím zastupitele provozovatelé
přesvědčili?
Kompletní diskuzi a další najdete
na facebookovém profilu města Kyjova.
strana 4
hodnoty staví také na nehmotném odkazu předků
a s odkazem na svou bohatou folklorní tradici
podloženou konáním řady národopisných festivalů
i jiných folklorních akcí naplňuje tuto potřebu.
Takovým partnerem se pro nás stalo město Myjava, které díky svému rázovitému kulturnímu koloritu a potenciálu doplnilo a obohatilo účastí svých
lidových řemeslníků a umělců společenské dění
v Kyjově a na Kyjovsku.
Projekt byl zahájen cyklem tří moderovaných
akcí - Kyjovské kulturní léto, Kyjov žije kulturou
(6.7.2014) - nedělní jazzové odpoledne, Pozdrav
z Myjavy (20.7.2014) - společné vystoupení folklorních souborů obou partnerů projektu, Rozloučení
s prázdninami (31.8.2014) během měsíců července a srpna. V září (19.9.) to byla „Řemesla na Kyjovsku“, říjen patřil „Výstavě myjavských umělců".
Na první neděli adventní (30.11.) se Kyjov letos
konečně dočkal slavnostního rozsvěcování vánočního stromu včetně „Adventního trhu regionálních
produktů“, obohaceného o zdařilý kulturní program. Snad se svou snahou zavést v Kyjově úplně
novou tradici v předvánočním čase organizátoři
uspěli. Možná se na všechny zájemce nedostal
„svařák“, ale že zájem veřejnosti bude tak velký
foto Pavel Bartoněk (2x)
jsme prostě nepředpokládali. Pro příští rok je to
pro nás samozřejmě povzbudivý impulz, abychom
celou akci zopakovali a nedostatky doladili k úplné
spokojenosti všech.
Počet návštěvníků všech výše uvedených akcí
předčil očekávání nás organizátorů a tak se snad
těmito aktivitami odstartovalo několik naprosto
nových akcí, které se stanou pravidelnou součástí
kulturního života Kyjova.
V rámci úspěšné realizace celého projektu se však
neuskutečnila jen řada kulturních a společenských
akcí, na nichž se podíleli soubory, řemeslníci, lidoví
umělci a další aktéři obou měst a regionů a které
daly podnět a odstartovaly vznik několika nových
akcí, ale díky finanční podpoře EU bylo možno
rovněž pořídit velký mobilní taneční parket, který
doplní a zkvalitní technické zázemí pro konání
dalších akcí a 10 dřevěných domečků, které zase
kvalitativně zvýší kulturu stánkové prezentace
a dokreslí dobový charakter akcí, a v neposlední
řadě i vydat společný stolní kalendář, v němž jsou
na fotografiích zachyceny neopakovatelné společné okamžiky.
(red)
Z našeho města
/ leden 2015
Nadšenci chtějí chránit přírodu Kyjovska
Zánik drobného hospodářství, nedodržování agrotechnických postupů při práci s půdou, špatná
kvalita vodních toků... to jsou jen některá témata, o kterých mohou dlouho diskutovat ekologičtí
aktivisté. Mají ale celou řadu úspěšných projektů.
Na Kyjovsku je to například obnova boršovských
luk nebo záchrana motýlího ráje. Právě o těchto
věcech se diskutovalo na společném setkání těch,
kterým na krajině Kyjovska záleží.
„My jsme v podstatě začaly za Kyjovem revitalizovat jabloňové sady. Zbavovat je náletů, prořezávat
stromy a ekologicky šetrným způsobem začít udržovat louky, které tam vznikly, sice až v padesátých
letech, ale historicky tam ty louky byly od osmnáctého století, ne-li dřív,“ připomněla Babora Lungová ze sdružení Louky a sady Kyjovska. Setkání lidí
zorganizovala Zuzana Veverková, která se věnuje
profesionální ochraně přírody aktivně v několika
sdruženích. Mezi nimi je například ČSOP v Kyjově,
kde rozvíjí aktivity spolu s Lesním klubem Radovánky nebo v rámci Institutu aplikované ekologie
Daphne. „Chci otevřít širší diskusi o tom, jak by se
uceleněji dala příroda chránit na Kyjovsku. Pozva-
la jsem lidi, kteří jsou nějakým způsobem v krajině
činní. Pozvala jsem zástupce státní správy z ochrany přírody, kolegy z neziskových organizací a lidi,
o nichž vím, že jsou amatérští biologové a zabývají
se přírodou a krajinou Kyjovska,“ uvedla Zuzana
Veverková.
„My bychom chtěli propojit dřívější obce, které byly
na sebe pokrevně navázány, Kostelec, Kyjov, Bohuslovice, Boršov a přiblížit a zpřístupnit tak lidem
staré zaniklé cesty. Nejenom v té paměti jim to přiblížit, ale i fyzicky a udělat nové vycházkové trasy,
protože krajina mezi Kostelcem, Bohuslavicemi
a Čeložnicemi je jedna z nejkrásnějších,“ uvedla jeden ze záměrů starostka Kostelce Vlasta Lochmanová. Podle Veverkové jde především o to, ochránit
území, která jsou vymezená jako chráněná a pracovat na nich, aby i pro další generace zůstala cenná
a jejich hodnota se neztrácela. Tímto postupně
zvyšovat pestrost v krajině a pomáhat ochránit
ohrožené druhy z hlediska výskytu, což je jedna
z aktivit neziskové organizace Louky a sady Kyjovska i Českého svazu ochránců přírody.
(vh)
Lidé ve městě polevili v třídění odpadu
Obyvatelé města Kyjova byli v loňském roce oceněni za důsledné třídění odpadů. V loňském roce
si vedli na jedničku ve srovnání s ostatními obcemi
regionu, výsledky za poslední měsíce hovoří o tom,
že je třeba upozorňovat stále, aby byli důslední.
„Na konci listopadu proběhlo vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe. V minulém roce se město
Kyjov umístilo na prvním místě z měst a obcí kraje
v počtu obyvatel nad deset tisíc obyvatel. Letos
bohužel jsme skončili na příčce druhé, procento
vytříděnosti bylo nižší,“ informoval starosta Kyjova
František Lukl. Chtěl by apelovat na všechny, aby
se pokusili být v třídění stejně důslední. „Abychom
v příštím roce první příčku jednak obhájili a abych
měl argument pro zastupitele ve vztahu zrušení
poplatků pro komunální odpad,“ vysvětlil starosta.
Zatímco odměnou pro obyvatele bylo v letošním
roce snížení poplatku na třídění odpadu, prakticky
lepší přístup k třídění znamená pro město méně
vynaložených peněz, které musí z pokladny jít do
nakládání s odpady. Jeho využití je totiž výrazně
levnější. „Od příštího roku začne být povinné třídění
biologického odpadu. Na systém jsme najeli před
více jak rokem. Bio složku vytřiďujeme, tvoří až 40%
celkového odpadu, který tvoříme a rozjezd tohoto systému byl pořízen právě z dotací,“ připomněl
starosta. Kyjovští v letošním roce jen do listopadu
vyprodukovali celkem 1415 tun odpadků, z toho
vytřídili 166 tun papíru, 81 tun plastu, přes 80 tun
skla, přičemž školy do tohoto objemu přispěly 72
tunami papíru. Bio odpad tvořil 910 tun z celkového objemu.
(vh)
POLICEJNÍ STŘÍPKY
Vousatý muž v pyžamu byl agresivní
Do Nerudovy ulice vyrazili strážníci na základě
hlášení, že se tam pohybuje podivný fousatý
muž v nemocničním pyžamu a stopuje projíždějící vozidla. Hlídka šestačtyřicetiletého muže ze
Bzence na místě naložila do auta a převezla zpět
do nemocnice.
Zde se při předání pacient pokusil agresivně
napadnout jednoho z ošetřujících lékařů, čemuž
strážníci včas zabránili a muži následně přiložili
pouta. Na místo byla poté přivolána Policie ČR,
která si celou věc převzala k dořešení.
zámek navíc, který pachatel již nepřekonal.
Strážníci provedli zevrubnou kontrolu okolí
a v jedné z nedalekých chatek nalezli osmatřicetiletou ženu z Ježova, momentálně bez trvalého
bydliště, která se zdržuje v Kyjově. Ta se posléze
přiznala, že se se svým přítelem vloupali do několika dalších chatek, ze kterých odcizili několik
věcí. Přítel se v chatce ani v okolí nenacházel,
ale strážníkům je jeho totožnost známá.
Část lupu byla v této chatce nalezena, např. 70
litrová nádoba s vínem, nějaké nářadí apod. Na
místo byla přivolána hlídka PČR, která si pachatelku i s věcmi převzala k dalšímu šetření.
Strážníci odhalili dvojici, která vykrádala chatky na Kyjovsku
Vloupání do své chatky nahlásil muž z Kyjova na
městské policii. Strážníci na místě zjistili, že došlo pouze k pokusu o vloupání, tedy k poškození
vstupního zámku. K proniknutí do chatky nedošlo, protože majitel zde měl umístěn ještě jeden
Muž jedl koláče ještě v prodejně
Přímo v prodejně začal jíst potraviny muž, na
kterého prodavači přivolali městskou policii.
Hlídka na místě ztotožnila devětačtyřicetiletého muže ze Svatobořic, který v prodejně snědl
několik koláčů. Muž musel koláče zaplatit a na
místě mu byla uložena navíc i bloková pokuta.
Vánočnímu stromu
bylo třeba „vykouzlit“
kus koruny
O kácení starých a výsadbu nových stromů se
v Kyjově starají technické služby města. S koncem roku jich zasadily už desítky - ten největší
dosahuje výšky 13 metrů – je to strom vánoční
a vyrostl přímo uprostřed náměstí.
„Samozřejmě se snažíme o náhradu stromů,
které byly vyřezány. Konkrétně třeba nad tenisovými kurty u letního kina, kde byl proveden
prořez stromů. Tam bylo zasazeno šest stromů, Mezi Mlaty jsme ořezávali také staré suché stromy, doplňujeme podle potřeby,“ uvedl
ředitel Technických služeb Kyjov Oldřich Talaš.
„Staré stromy odstraňujeme z toho důvodu, že
zhruba v osmdesáti procentech jsou poškozené, nemocné, nebo úplně suché. V některých
případech byly tak veliké, že hrozilo nebezpečí,
že nám spadnou,“ doplnil Talaš.
Při likvidaci starých stromů služby nově využijí
i speciální frézu na likvidaci pařezů. Usnadní
tím pracovníkům náročnou práci. Tu ostatně
měli i s tradiční vánoční výzdobou – jejíž dominantou bývá každoročně obrovský strom na
náměstí.
„Už vloni jsme měli vytipovaný pěkný vánoční
stromek od bývalého starosty Jana Letochy,
krásný stříbrný strom, který byl v zahradě. Bylo
potřeba jej uřezat a vznikl obrovský problém,
protože tam vedlo elektrické napětí. Půl roku
předem jsme museli žádat E-ON o vypnutí
elektriky a strom se musel ohromným jeřábem
zvedat přes sloupy,“ popsal komplikace vedoucí služeb.
Zpočátku to vypadalo, že strom dopravu do
centra města nepřežije, přišel třeba o korunu.
Po opravách ale pracovníci technických služeb
dokázali uprostřed náměstí vykouzlit 13 metrů
dlouhého krasavce. Zdobí jej 250 vánočních
baněk. Centrum zkrášluje i šest stovek metrů
kabelů s žárovkami na náměstí a přibližně šest
tisíc světýlek.
(vh)
strana 5
Z našeho města
/ leden 2015
Uplynulo 120 let od narození
profesora Ludvíka Kaluse
Přišel mi mail: Milá, zlatá rytířko Blanko! Třeba by
v lednu v Kyjovských novinách mohla vyjít taky
zpráva: 13. ledna 2015 to bude 120 roků ode
dne narození profesora Ludvíka Kaluse, historika,
přírodovědce, správce muzea a starosty města,
myslivce a tatínka naší spolužačky profesorky Lidunky Novákové-Kalusové, manželky skladatele
Svatopluka Nováka (neplést s Vítězslavem Novákem, co zhudebnil Bezručův Kyjov). Moc a moc
na profesora Kaluse vzpomínají jeho nehodné
žačky Mgr. Irena Čmerdová-Konečná, Ing. Marie
Nováková-Svozilová, Mgr. Ilona Jánská-Blahutková, Mgr. Alice Ševčíková-Švarcová, PhMr. Dagmar
Matušková-Hýsková, PhDr. Dana Konečná-Luzarová i náš spolužák Mgr. Ivan Kuřil.
Maily a telefonáty od této mé „kmotřičky“ (tak jsem
si ji nazvala, protože vedle MUDr. J. Dunděry je to
právě ona, která se stará, aby mé mozkové buňky
nezakrněly zcela) dr. Dany Konečné chodí čas od
času a zásobují mě různými postřehy z minulosti
Kyjova, ale teď jsem se opravdu vyděsila! To už je
20 let, co jsem do Kyjovských novin napsala článek ke 100. výročí narození prof. Ludvíka Kaluse?
Uf, ten čas letí čím dál víc.
Připomínku významného jubilea podpořila svým telefonátem také jeho dcera Lidunka (jak ji neustále
nazývá její spolužačka dr. Konečná). I když tehdejší
článek ke 100. narozeninám byl obsáhlý, říká se,
že opakování je matka moudrosti. Takže si myslím,
že je více než užitečné vzpomenout na osobnost,
která svým působením v našem městě zanechala
v jeho historii nesmazatelnou stopu.
Ludvík Kalus pocházel z Velkých Karlovic, kde se
13. ledna 1895 narodil v chalupnické rodině. Po
absolvování gymnázia ve Valašském Meziříčí chtěl
jít studovat dějepis a zeměpis, ale jeho plány zkřížilo vyhlášení 1. světové války. Musel nastoupit
vojenskou službu a ke studiu se opět dostává až
po skončení války, kdy začíná studovat na pražské univerzitě právě tyto dva předměty. Studia zakončil aprobací pro učitelství na středních školách
v r. 1922. Na podzim tohoto roku přichází do Kyjova, aby vyučovala na zdejším gymnáziu. Svými
poutavými přednáškami z dějepisu prohluboval
u studentů nejen zájem o historii, ale i lásku k rodnému kraji. V přezdívce, kterou mu studenti dali,
„Ludvíček“, je ostatně vyjádřena obliba pana profesora u jeho žáků.
Láska k historii ho také přivedla do kyjovského
muzea. V letech 1926-1955 působil jako správce muzea a městského archivu, které převzal po
jeho zakladateli Josefu Kučerovi. Především jeho
zásluhou se značně rozšířila muzejní archeologická sbírka, která podává ucelený obraz pravěkého osídlení na Kyjovsku. V muzeu založil studijní
knihovnu, jejíž základ tvoří vzácné tisky z bývalé
piaristické knihovny. Dalším jeho koníčkem byla
myslivost. Patřil mezi ty myslivce, kteří se více než
lovu věnují péči o zvěř, i když dostával na hony četné pozvánky. Další velkou zálibou profesora Kaluse
byly lokomotivy. Rád je fotografoval, seznamoval
se dokonce s jejich obsluhou a měl velkou radost
z toho, když jako strojvůdce-amatér mohl absolvovat jízdu na trati Brno – Trenčianska Teplá, kde se
znal s mnoha strojvůdci. A jako by té veškeré práce a zalib nebylo ještě dost, byl L. Kalus po mnoho let městským kronikářem. Velmi zodpovědnou
a nezáviděníhodnou funkci vykonával Ludvík Ka-
strana 6
lus za okupace. Po zatčení starosty Matěje Urbana ho nové městské
zastupitelstvo zvolilo ve své schůzi
dne 24. června 1941 starostou města Kyjova. Nejdříve se zdráhal tento
zodpovědný úřad přijmout; učinil tak
až po naléhání mnoha občanů. I při
zastávání tak zodpovědné funkce,
kdy byl pod drobnohledem říšských
úřadů, neváhal pomoci mnoha kyjovským občanům, kteří se ocitli v nouzi.
Když mu po osvobození v r. 1945 nabídli funkci předsedy nově vzniklého
národního výboru, odmítl a vrátil se
znovu mezi studenty gymnázia a ke
své oblíbené práci v muzeu.
Po předčasném a nezaslouženém
penzionování v padesátých letech
se mu právě práce v muzeu, archivu
a později v muzejní knihovně stala
jeho hlavním zaměstnáním. I když
se rád vracel aspoň na skok do rodných Karlovic, jeho sen, že se sem
vrátí natrvalo, až bude v penzi, se mu
už nevyplnil. Zemřel po těžké nemoci v předvečer nejkrásnějších svátku
v roce 23. prosince 1972.
Dodnes duch prof. Ludvíka Kaluse prostupuje naším muzeem (obrazně řečeno,
opravdu nám tady nestraší), ať už se na nás dívá
z fotografie v archeologické expozici, nebo si pročítáme staré záznamy v přírůstkových knihách
psané jeho rukou.
Takže s klidným svědomím mohu své „kmotřičce“
paní Daně Konečné-Luzarové poslat odpověď na
její mail: Milá kmotřičko, díky Vašemu šťouchnutí
Kyjov na prof. Kaluse nezapomene. S pozdravem
rytířka Blanka.
zdroj: Blanka Pokorná
O bleší trh byl zájem. Někteří kupující
se ani nemohli dočkat
Vlastivědné muzeum v Kyjově už několik let pořádá bleší trh. Je příležitostí nakoupit to, co už se
jiným doma nehodí – nejde ale jen o nepotřebné
kousky, často je možné objevit i vzácné starožitnosti a sběratelské skvosty. Veřejnost tento druh
nákupů láká. Před branou muzea, kde se akce
uskutečnila, totiž první zájemci přicházeli daleko
dříve před tím, než bylo otevřeno.
„Koupila jsem si malinkatého slona,“ svěřila se
například jedna z návštěvnic Vlasta Hanáková.
Na své si ale přišli i pořadatelé z muzea. I jim se
může něco z prodávaných věcí hodit.
„Vybrali jsme si panenku, která je asi ze sedmdesátých let. Už tady sbírku panenek máme,
tak nám ji doplní,“ řekla vedoucí muzea Blanka
Pokorná.
Letos poprvé se mezi kupujícími objevilo i jedno
místní sdružení, které pomáhá nemocným lidem
– Fénix, sociálně psychiatrické centrum. Přineslo
jak staré věci, tak výrobky klientů. Každý, kdo si
u nich nakoupil za symbolické drobné, podpořil
službu denního stacionáře a mohl se blíže seznámit s dalšími službami.
(vh)
Z našeho města
/ leden 2015
Zákaz hazardu
zrušen. Bude
jen omezen
Obecně závazná vyhláška z roku 2011 do Kyjova
přináší absolutní zákaz hazardních her na území
města do 1. ledna 2015. Provozovatelé ale navrhli její úpravu a celou záležitost začalo město řešit
znova. Výsledek je pouze regulace za určitých podmínek. „Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí
připravuje nový zákon o loteriích, který zpřísní regulaci hazardních her a tento zákon by měl nabít
účinnosti 1. 1. 2016, stal by se rok 2015 takovým
obdobím, kdy by v městě Kyjově skončili provozovatelé hazardních her a během jednoho roku by se
možná na základě státního povolení zase hazardní
hry obnovily. Z tohoto důvodu město vstoupilo do
jednání s provozovateli hazardu,“ vysvětlil změnu
přístupu města tajemník radnice Milan Jagoš.
Podmínkou jednání byly vstřícné kroky – odstranit
světelné poutače na venkovních fasádách, instalovat kamerové systémy a zamezit hraní mladistvým,
dodržovat noční klid a zajistit čistotu kolem zařízení. Výsledné rozhodnutí, jak to bude s provozem,
vznesli až zastupitelé po uzávěrce tohoto vydání
Kyjovských novin 22. prosince na svém zasedání.
„Ve spolupráci s provozovateli těchto podniků se
chystá nová obecně závazná vyhláška, která by
umožnila v roce 2015 provoz videoloterijních terminálů, ovšem za daleko přísnějších podmínek, které se ovšem budou týkat zejména zavíracích dob
těchto podniků,“ doplnil tajemník. „Mezi druhou
a sedmou hodinou se nebudou hrát automaty
v žádné herně na území města Kyjova a veškeré bary, restauračky, zařízení a kavárny budou ve
dvě hodiny ráno uzavřeny,“ upřesnil jeden z provozovatelů Karel Longaver. Souhlas omezeného
provozu kaváren, barů a dalších podniků od druhé
do sedmé ranní vyjádřili zastupitelé již nyní podpisem koaliční smlouvy, a to pro rok 2015. Celou
záležitostí se také zabývá komise pro legislativu
a živnostenské podnikání. Městu tak s největší
pravděpodobností i v nadcházejícím roce do pokladny opět přiteče z hazardu deset milionů korun.
(vh)
Město Kyjov, MKS Kyjov a Regionální televize TVS
Vás srdečně zvou
na
Rep
p zenta
Reprezentační
Estrádní sál MKS
6|2|2015|20.00
ÚČINKUJÍ:
orchestr Dušana Mathona
CM Jury Petrů
host večera Monika Absolonová
taneční klub FORTUNA ZLÍN
DJ TVS
Předtančení studenti Klvaňova
gymnázia a SOŠZaS Kyjov
Coctail bar a barmanská show
Ochutnávka moravských vín
partneři plesu:
iustrační foto
strana 7
Z našeho města
/ leden 2015
Vlastivědné muzeum připravilo vánoční dílny
Na fotkách Marie Pribišová s dětmi při
zdobení perníku, Zdeněk Bilavčík při práci
s pedigem, Marie Čiháková učí děti zdobit vánoční baňky voskovým reliéfem, děti
při výrobě gelových svíček s pracovnicemi
muzea, keramička Alexandra Kaňovská při
práci s dětmi.
(red)
Tříkrálová sbírka vychází na 10. ledna
Na začátku ledna 2015 proběhne v celé České republice tradiční Tříkrálová sbírka. V Kyjově se uskuteční
v sobotu 10.1. 2015. Koledníci Tříkrálové sbírky v roce 2014 vykoledovali v kyjovském děkanátu celkem
986 591 Kč. V městě Kyjově se vykoledovalo 235 839 Kč. Finanční prostředky jsou zasílány na Tříkrálový
účet, ze kterého Charita Kyjov pro své vlastní využití obdržela částku 583 667 Kč.
Tyto finanční prostředky byly takto vynaloženy:
Vybudování společenské místnosti, kaple a koupelny v Charitním domě
pokojného stáří v Čeložnicích - II. Etapa
418 667 Kč
Přímá pomoc lidem v nouzi (v obcích kyjovského regionu)
150 000 Kč
Pomoc obětem nepokojů na Ukrajině
15 000 Kč
Zbylé finanční prostředky jsou využívány na humanitární pomoc v naší republice i v zahraničí a režii Arcidiecézní charity Olomouc.
(red)
Jubilanti
Marie Gasnárková 102 let
Zdenka Klüglová 98 let
Františka Cenková 95 let
Jaroslav Rašták 95 let
Ludmila Chalupová 92 let
Zdenka Špačková 92 let
Václav Krojzl 91 let
Josef Adamec 85 let
Marie Černá 85 let
Marie Kolajová 85 let
Václava Filipenská 85 let
Růžena Hlaváčová 85 let
Drahomíra Pichlerová 85 let
Františka Bajáková 80 let
Hedvika Berková 80 let
Marie Hnilicová 80 let
František Mareš 80 let
Věra Neničková 80 let
Antonín Orság 80 let
Miroslav Poláček 80 let
Bedřiška Svobodová 80 let
Marie Masaříková 75 let
Úmrtí
Eliška Maradová 9. 9. 1940 – 26. 11. 2014
Provedu zednické a obkladačské
práce, tel.: 606 238 482.
STAVÍME BYDLÍME Hodonín
6. - 7. února 2014
v Domě kultury Horní Valy 6
se koná 21. stavební výstava
pro region Slovácka na počátku
stavební sezony
placená inzerce
strana 8
Sociální oblast
/ leden 2015
Dobrovolnické centrum
zahájilo svoji činnost
Jana Ševelová je dobrovolnice, která své zkušenosti s pomocí lidem sbírala také v zahraničí. Dnes
pečuje o vlastní děti a prozatím nenašla práci –
cesta, jak se uplatnit, je pro ni právě dobrovolnictví. Pomáhá v denním stacionáři Centra sociálních
služeb Kyjov. „Získávám tím nové zkušenosti a pro
sebe pocit užitečnosti. Mám zkušenost už ze zahraničí, kde jsem se starala o starou paní, kde jsem
se s dobrovolníky setkala. Tady pomáhám dvakrát
týdně v denním stacionáři. Pomáhám s klienty.
Někteří jsou mladší, někteří starší než já, jsou tam
důchodci s nemocemi jako je Alzheimer, Parkinson
nebo stařecká demence. S těmi mladšími něco vyrábíme, se staršími hrajeme hry, chodíme na procházky,“ vypráví dobrovolnice Jana Ševelová. Jana
i další zájemci, kteří se zaregistrují v dobrovolnickém centru, postupně získají podporu díky klubu
dobrovolníků. „Klub dobrovolníků slouží jako pod-
pora pro dobrovolníky, kde si budou vyměňovat informace, sdílet své problémy, bude jim k dispozici
knihovna s literaturou nejenom o dobrovolnictví
a také budeme zvát zajímavé lidi, buď to dobrovolníky nebo někoho, kdo má zkušenost s dobrovolnictvím,“ říká koordinátora Petra Hradilová.
Zájemců o dobrovolnictví je nejvíce z řad studentů. Centrum je ale otevřeno úplně každému. „Ze
zdravotní školy se přihlásilo poměrně dost studentek, které pomáhají v sociálních službách a oslovili
jsme také studenty gymnázia, kteří chtějí pomáhat
s doučováním dětí,“ dodává koordinátorka. Dobrovolnické centrum je otevřeno pravidelně, každou
středu od 14.00 do 16.00 v prostorách Agentury
pro občany v Kyjově. Dobrovolníci, které hledá, se
mohou uplatnit při procházkách a volnočasových
aktivitách seniorů, v práci s postiženými osobami,
při pořádání společenských akcí, nebo při údržbář-
ských dovednostech a dalších. „V České republice existují dobrovolnická centra s cílem zapojit
co nejvíce obyvatel do řešení problémů společnosti. Dobrovolnické centrum vzniklo na základě
potřeb regionu, poptávky neziskových organizací
i dobrovolníků. Jeho vznik byl podpořen grantem
Nadace rozvoje občanské společnosti,“ uvedla
ředitelka Kroku Hana Čamlíková. Motivace, proč
se stát dobrovolníkem, bývají různé. Jak ukazuje
výzkum Národního dobrovolnického centra Hestia
z roku 2010, nejvíce rozšířenou motivací je příjemné
vyplnění volného času, seberealizace či možnost
uplatnit své schopnosti. Krok hledá dobrovolníky
na následující pozice: společník při procházkách
a volnočasových aktivitách pro seniory a postižené
osoby, pomoc při pořádání společenských akcí,
vedení zájmových kroužků, pomocné práce v kuchyni nebo údržbářské práce.
(vh)
foto facebook.com/obcanske-sdruzení-krok (3x)
Domov Horizont se otevře i postiženým ženám
Domov Horizont, který byl až do počátku roku
2007 v Kyjově známý jako Ústav sociální péče pro
mládež v Kyjově a později jako Ústav sociální péče
Kyjov, prošel další významnou změnou, která bude
zajímavá a přínosná i pro veřejnost. Od 1. ledna
Domov Horizont začal poskytovat sociální službu ženám a také začal poskytovat novou sociální
službu, chráněné bydlení. Pojďme se nyní blíže podívat na každou z těchto novinek.
O naší sociální službě se ví, že byla dlouhé roky
určena pro chlapce a muže s mentálním postižením. Kdysi na počátku, v šedesátých letech, byly
v ústavu i ženy, ale tehdejší doba nepřála zařízením pro mentálně postižené, ve kterých byli muži
a ženy společně a tak se ženy musely odstěhovat
a dlouhá desetiletí zde žili pouze chlapci a muži.
Nyní konečně nastává doba, kdy se k nám mohou
vrátit i ženy. Samozřejmě mluvíme o ženách, které budou odpovídat cílové skupině, pro kterou je
naše služba určena, to znamená ženy s mentálním
postižením a s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným. Věříme, a zkušenosti z jiných zařízení to dokládají, že taková změna bude
pozitivní jak pro naše stávající uživatele, tak i pro
nově příchozí ženy. Pokud máte ve svém okolí někoho, komu by tato informace mohla pomoci, nebo
pro něj být užitečná, na našich internetových stránkách http://www.horizontkyjov.cz pod odkazem
„Žádost“ najde vše potřebné. Druhou zmíněnou
změnou bude otevření sociální služby chráněného
bydlení. Chráněné bydlení je také pobytová služba,
stejně jako Domov Horizont, ovšem s tím velkým
rozdílem, že chráněné bydlení není poskytováno
v jednom velkém areálu, ale v bytech či domech
v běžné městské zástavbě, kde bydlí menší skupinky uživatelů. Domov Horizont v roce 2010 otevřel ve svém areálu tzv. „podporované bydlení“ pro
deset uživatelů, kteří se na něm začali učit co největší samostatnosti ve věcech, které považujeme
za zcela samozřejmé.
Uživatelé však jednak kvůli svému postižení a také
kvůli tomu, jak musí být zajišťovány služby ve velkém sociálním zařízení, neměli mnoho příležitostí
poznat a vyzkoušet si. Zde se učí nakupovat si
potraviny, vařit z nich jídla, učí se žehlit, prát si,
uklízet atd… Již tehdy jsme věřili tomu, že se nám
jednou podaří otevřít chráněné bydlení, ve kterém
by se mohli tito lidé posunout ještě dál a ještě více
se přiblížit běžnému životu tak, jak jej známe my,
a nyní se naše přání plní. Chráněné bydlení budeme poskytovat celkem v 6 bytech v různých částech města Kyjov a bude určeno pro 16 uživatelů.
Prozatím se bude jednat o muže, ale budeme moc
rádi, když se časem na chráněném bydlení objeví
i ženy. To, o co našemu chráněnému bydlení jde
nejvíce, by se dalo shrnout do následujících slov chce podporovat uživatele podle toho, co opravdu
potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský
přístup. Současně pracuje s běžnými riziky, která
přináší život, usiluje o to, aby uživatelé využívali
v maximální možné míře služby, které jsou běžně
dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet své uživatele v oblastech, které jsou potřebné
k běžnému životu, jako je hospodaření s finančními prostředky, vaření, vyřizování na úřadech atd.
V tom všem jim budou pomáhat pracovníci, kteří
ve službě chráněného bydlení budou pracovat.
Až tedy někdy potkáte v obchodě, v restauraci
nebo třeba jenom na ulici naše uživatele, tak si
vzpomeňte, že se jedná o lidi, kteří do života vstoupili ne vlastní vinou s nezanedbatelným znevýhodněním vůči nám, ale kteří se s velkým zápalem
a s velkou chutí do života snaží žít, plnit si svoje sny
a být součástí toho všeho kolem. A držte jim palce,
aby se jim to dařilo. Zaslouží si to.
Michal Kameník, vychovatel
foto archiv Domov Horizont
strana 9
13322_UCB_Kyjov_PRESTO_30_Inzerce_205x96_V01.indd 1
Správa a údržba nemovitostí
22.10.14 10:08
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
www.uklid.yc.cz
Doprava v Kyjově zdarma
KAMEROVÉ
A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
domácí i firemní
Svatoborská 428, Kyjov
(naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz (eshop)
strana 10
placená inzerce
Nakupujte výhodne
za internetové ceny
Lékárna
ˇ ˇ výrobky
internetové ceny na nejoblíbenejsí
usetríte
ˇ ˇ 30 Kcˇ za recept
bonusy na klientské karty
merení
ˇˇ krevního tlaku zdarma
ˇ
prijímáme
stravenky sodexo, unisek
ˇ
prijímáme
platební karty
ál
v
Výhody
proc nakupovat v nové lékárne:
Za Poštou
No
Otevírací doba: Po-Pá 12:30 - 12:00 | 12:30 - 16:30 h
ékárna
v Ky j o v eˇ
Odborné kosmetické poradenství zdravotní
ˇ Bioderma, Vichy, Eucerin.
kosmetiky znacky
Lékárna Za Poštou,
Ulice Dobrovského 1361/1a, 69701 Kyjov
Tel.: 530 335 379, e-mail: [email protected]
www.prvni-lekarna.cz
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Petrovi Petrů a jeho žákům ze
Základní umělecké školy v Kyjově. Ochotně a bez nároku na honorář přišli
zahrát a zazpívat klientům Domova Horizont a podpořili tak rodící se tradici
vánočního zpívání v altánu. Poděkování také patří paní Katce Michalčíkové,
která celou akci pomohla zorganizovat. Všem skutečně srdečně děkuji, jejich snaha udělala radost mnoha lidem a pomohla navodit pravou vánoční
pohodu.
Andrea Straková
placená inzerce
Reklama v Kyjovských novinách
tel.: 777 786 787
strana 11
Sociální oblast
/ leden 2015
Nejstarší obyvatelka Kyjova
oslavila 102 let
Pokud se někde slaví narozeniny hodně často,
pak je to právě Centrum služeb pro seniory.
Zdejší zařízení s více jak stovkou obyvatel má
totiž každý měsíc nějakého oslavence. V listopadu dokonce významného. Oslavila je nejstarší obyvatelka města Kyjova Marie Gasnárková. 20. listopadu se dožila 102 let.
„Tady v centru se oslavy konají každý měsíc,
kdy pan ředitel sezve všechny oslavence.
My jsme přišli za listopadovými oslavenci,
abychom popřáli nejstarší občance paní Gasnárkové, která slaví 102 roků, což je nádherný
věk. Paní Gasnárková je na tom psychicky
pořád velice dobře, vnímá, baví se s námi
a je ráda, že se takto můžeme setkat,“ uvedl
při této příležitosti místostarosta Kyjova Antonín Kuchař.
„S paní Gasnárkovou nejvíc času tráví pracovnice přímé péče, obslužné péče, které se
o ni starají během celého dne, a její důvěrník. Paní Gasnárková už tráví všechen svůj
čas v lůžku na pokoji, protože je z každé
iniciativy unavená, na pokoj za ní chodí personál, chodí si s ní povídat nebo číst,“ řekla
k oslavenkyni vrchní sestra Erika Machová.
(vh)
Zrakově postižení
i zdraví soutěžili na
společné akci
Nevidomí a zrakově postižení z celé republiky mají
také své oblíbené sportovní aktivity. Jednou z nich
je například soutěž ve čtení a psaní Braillova písma. Setkání přichystala organizace nevidomých
v Kyjově. A zapojila do ní i regionální osobnosti,
které se zrakem problémy nemají. Ty se pro změnu
utkaly ve čtení černotisku na rychlost a bezchybnost
a psaní na klasickém psacím stroji. Vedle soutěžního čtení a psaní si mohli hosté vyzkoušet i Pichtův
psací stroj, s kterým soutěžili právě nevidomí.
„Vzpomněla jsem si při psaní na stroji, kde se
co dává, jak se s čím zachází, kde kterou páčku
zmáčknout. Chce to větší razanci oproti počítači.
Je to zajímavá zkušenost a výborný nápad,“ uvedla ředitelka kyjovské nemocnice Danuše Křiváková
coby jedna ze soutěžících osobností a zástupců
města. „Je to strašně těžké, ono to vypadá, že
psaní na Pichtově stroji nic není, ale pochopit ten
smysl, pointu… Kdybych tady neměla pana Švorbu, tak to nezvládnu,“ svěřila se ředitelka městské
knihovny Marie Ježková.
Použití Pichtova psacího stroje se pomalu dostává
u nevidomých do pozadí . Přesto, že je dosud využíván a má nezastupitelnou úlohu ve světě nevidomých, postupně jej začínají nahrazovat pomůcky
s hlasovým výstupem, jako například elektronické
knihy. Podle nevidomých se ale tímto pomalu ztrácí
kontakt s psaným textem.
(vh)
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix
Redakce Kyjovských novin a Regionální televize TVS
Vám přejí vše dobré v novém roce. Těšíme se na další
redakční příspěvky i náměty na reportáže.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01
Kyjov, 602 699 146 a 776 584 761, www.fenixcentrum.cz. Sociální služby, centrum vzdělávání,
psychiatrické služby, krizová intervence - volejte!
Kurz asertivity - probíhá každé pondělí, další termín zahájení 2. února 2015. Info: 606 777 669
Bohuslava Šibalová
Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující
závislé - probíhá každé první pondělí v měsíci od 18.00.
Relaxace pro veřejnost - využijte možnosti a přijďte
si zarelaxovat - každý týden v úterý od 16.00,
a od 17.00 (nutno se předem objednat na tel.:
606 777 669)
Koučink pro veřejnost - Chcete… začít pracovat na
svém osobním růstu, dosáhnout výsledků rychleji
a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi..?
Profesionální certifikovaný kouč ICF, lektor Miluše
Těthalová, tel. 607 658 821, www.mt-kouc.cz,
e-mail: [email protected]
Připojte se k nám - nabízíme volné prostory nedaleko centra města k pronájmu v budově bývalé
zemědělské školy. Igor Rychlík tel.: 776 584 761
PF 2015
foto David Vyhňák
strana 12
Kultura
/ leden 2015
Představujeme
nové knihy
v knihovně
Zimní příběhy / Mark Helprin
(768 str.)
Jedné zimní noci se vypraví irský
zlodějíček a sirotek do velkého
krásného domu, který vypadá
opuštěně, aby tam něco ukradl.
Ale v domě zůstala nemocná
dívka, která postupně ukazuje
Peterovi svůj svět i svou duši.
Peter se neumí ubránit citu a do dívky se
beznadějně zamiluje. Když mu zanedlouho
zemře doslova v náruči, mohlo by se zdát,
že je konec velké lásky. Ale není tomu tak…
Až na krev / William Styron
(272 str.)
Pět povídek o námořní pěchotě představuje soubor textů
amerického spisovatele Williama
Styrona, jež dosud nebyly nikdy
vydány knižně. Kniha čerpá
z autorových vlastních zkušeností z prostředí amerického
námořnictva.
Úterní ženy mezi bylinami
a řepou / Monika Peetzová
(303 str.)
Kiki, vynervovaná ze špatného
vzduchu, nekonečných problémů s parkováním a ruchu
ze staveniště vedle jejich bytu
v Kolíně, se rozhodne odstěhovat s mužem a dvouletou dcerkou na venkov. Chce si otevřít penzion pro vystresované lidi z města, jako je ona.
Na pomoc jí přijedou další ženy.
Překlepy a nedoklepy /
Jiří Havel (88 str.)
Hrátky se slovy a slovíčky,
aforismy, kvizy, hádanky doprovázené humornými i poetickými
verši – pro zábavu, přemýšlení i pro tvořivou práci. Knížka
je pestrá a veselá, úkoly jsou
snazší i náročnější, ale čtenář
nemusí mít obavy – na konci knihy najde
odpovědi a rozluštění. Ověřte si svůj důvtip
i logické uvažování!
Skauti přesvědčili, že jsou dobří hudebníci
Skautský muzikál je disciplína, ve které se každoročně chlapci a děvčata mohou pochlubit, že zpěv
a hra na hudební nástroj se dá slušně zúročit. To
když se koná celorepublikové setkání skautů, při
kterém je hlavním tématem dobrý nápad zpracovaný do muzikálu.
„Hodně lidí má zafixované skauty jako ty, co běhají po lese, vážou uzly a rozdělávají ohně. Chceme
ukázat, že to tak není. Právě v Junáku je spousta
talentovaných lidí, kteří umí zpívat, hrát na různé
hudební nástroje. Chtěli jsme dát příležitost, aby
všichni ukázali, co v nich je a že se dokážeme bavit
i něčím jiným než jen uzlováním,“ říká mluvčí Junáku Šárka Krakovská. Do Kyjova přijelo soutěžit ve
dvou kategoriích kolem dvou set účastníků z celé
České republiky. Představili známá témata pohádková i vlastní tvorbu.
„Máme připravený příběh, kde se mísí různé světy
pomocí kouzelných dveří, kterými prochází hlavní hrdinka. Zkoušeli jsme to od září,“ řekla jedna
z účastnic z Brandýsa nad Labem Lenka Vavřinová.
Na soutěž dohlížela odborná porota, přičemž jedním ze členů byl i nadějný několikanásobný vítěz
soutěže Folkový kvítek, zpěvák a textař Michal
Horák. Její předseda, hudební režisér a dirigent
Radek Šalša, shrnul své dojmy: „Úroveň některých představení byla až překvapivě dobrá. Porota
zvlášť ocenila práci se scénou a světlem i nápadité
kostýmy.” Porotu nakonec nejvíce zaujala představení s původními náměty ze skautského života.
Ceny za první místa si ve dvou mladších věkových
kategoriích odnesly Borůvky z Českých Budějovic
a skauti z Chlumce nad Cidlinou. Mezi dospělými zvítězilo České masážní křeslo s vibracemi
a s flekem na opěrce z Jedovnic s veselým příběhem
z hmyzího života.
(vh)
foto Martin Dvořák 2x
Standing ovation pro laureáty
soutěže Concerto Bohemia 2014
V listopadu přijeli laureáti soutěže mladých souborů a orchestrů Concerto Bohemia na Žofín, aby
obhájili svoji výhru vystoupením před publikem
a porotci soutěže. Koncert, který živě přenášela stanice Vltava a natáčela Česká televize, svoji
úlohu splnil a nadšené publikum tleskalo vestoje.
Atmosféra během celého vystoupení byla
naprosto úžasná. Laureátem soutěže se
stal žesťový soubor Brass Banda Základní umělecké školy Kyjov pod vedením
učitele Miloslava Procházky. Tuto soutěž
vyhrál již potřetí! Soutěž měla dvě kola, a
to formou anonymních nahrávek. Na koncertě zahráli mladí muzikanti traditional
Frankie and Johnny a od R. Hendersona
Bye, Bye, Blackbird. Tento soubor hraje v
obsazení: Ladislav Pavluš, Štěpán Kudela, Vladimír Procházka, Radim Hromádko,
Prokop Neduchal, Ondřej Pavluš, Zdeněk
Travník, Jindřich Hochman. Příprava na
soutěž je velmi náročná, vyžaduje doko-
nalou souhru hráčů, kteří perfektně ovládají svůj
nástroj. Vystoupení souboru bylo poslední, protože
někteří členové odešli studovat mimo Kyjov. Vladimír Procházka však založil dva nové soubory, takže
se můžeme opět těšit na další úspěchy.
Irena Kudelová
Ladiči se dostal do rukou unikát – funkční pianola
Klasické piano zná asi každý, o něco méně obvyklá
je pianola, připomínající orchestrión. Jeden vzácný
stoletý kousek z Anglie se právě dostal do rukou
nevidomého ladiče Pavla Švorby. Na Slovácko se
údajně sběratelský skvost dostal z Anglie. Skrývá
v sobě speciální mechaniku. „Vypadá jako běžné
piano, už na první pohled si ale všimneme, že je
širší. Zepředu je takové okénko, když je otevřeme, tak se nám objeví děrový štítek, pás a nevidíme vlastní mechaniku. Dole se dá otevřít další okénko nad pedály, kde jsou měchy a pedály
k těm měchům. Začne se šlapat a spustí se me-
chanismus, který hraje potom sám,“ objasnil Pavel
Švorba. Odhadem je pianola stará 100 let. Pavel
Švorba ji s námi prozkoumal detailně. Páčky u kláves, páčky na převíjení a ovládání tempa, na prodloužení tónů – jemná mechanika ovládá váleček
s dírkovým papírem tak, aby mohl vydávat zvuk
jako z gramofonové desky, stačí jenom šlápnout.
„Já jsem se dozvěděl o těchto nástrojích už ve
škole, že něco takového existuje. Setkal jsem se
s tím ale prvně až v technickém muzeu v Brně.
Běžně se s těmito přístroji setkávám i v domácnostech, ale bohužel už nemají uvnitř ten mechanis-
mus a fungují jako klasické piano,“ říká Pavel Švorba. Tento historický hudební nástroj údajně přestal
být hojně využíván s nástupem elektrifikace, když
začaly vznikat jiné formy záznamu zvuku
a začal se šířit rozhlas.
Ostatně, koho by bavilo stále dokola přehrávat jednu pásku.
Jejich pořízení bylo
totiž poměrně nákladné.
(vh)
strana 13
Kultura
/ leden 2015
Vánoční debr
ujár
dílny uspořáda ské
la škola
J. A. Komensk
ého
v Kyjově.
Galerie Doma v prosinci otevřela
tradiční vánoční výstavu.
Při její vernisáži si mohli návštěvníci
odnést i jako tombolu zajímavé
umělecké předměty.
Přání Ježíškovi se dají poslat různě.
Jeden ze způsobů je při celorepublikové balónkové akci. Z Kyjova
jich odletělo rovných tisíc.
Střední odborná škola zdravotnická a sociální každoročně
připravuje vánoční výstavu.
Letos se jedna část zaměřila
na hračky.
strana 14
Kulturní pozvánky
/ leden 2015
24hodinový program
Regionální televize TVS
ZLÍNSKÝ KRAJ
začátky vysílání v 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00 Znělka
00:03:00
Magazín Uherské Hradiště – premiéry ST, PÁ
00:30:00
Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ
00:40:00
Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ
00:50:00
Programová příloha – premiéra PO
00:55:00
Videotextové informace ZL, UH, UB
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
CZ&SK + REGIONY
SLOVÁCKO
začátky vysílání v 19 / 23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00 Znělka
00:03:00
Magazín Hodonín – premiéry ÚT, PÁ
00:19:00
Kyjovský týdeník – premiéry ÚT, PÁ
00:35:00
Veselský týdeník – premiéra ST
00:52:00
Programová příloha – premiéra PO
00:57:00
Videotextové informace KY, HO, VM
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
začátky vysílání v 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00
Znělka
00:03:00
CZ&SK magazín - premiéra ST
00:30:00
Regiony - premiéra PO, ČT
00:45:00
Živá panorama
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
JIŽNÍ MORAVA
začátky vysílání v 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00 Znělka
00:03:00
Minuty z Valašska - premiéry PO, ST, PÁ
00:15:00
Brněnské oko - premiéra ČT
00:37:00
Hradišťský Sport – premiéra PO
00:53:00
Programová příloha – premiéra PO
00:58:00
Videotextové informace BM
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
Možnosti příjmu: • kabelové rozvody
• IP TV
• satelit
volně dostupné na
Multiplex
42,42
45
MULTIPLEX4 4- kanál
- kanál
pozemní digitální vysílání
ONLINE na www.tvslovacko.cz
TVS
I NA SATELITU
V PROGRAMU REGIONÁLNÍ TELEVIZE CZ
DENÍKY o délce 15 minut můžete zhlédnout
v 6 vysílacích vstupech denně premiéra - 18:00
reprízy - 22:00, 02:00, 06:00, 10:00, 14:00
Kino Panorama
pá 2. 1., pá 16. 1. v 17.00, so 17. 1. ve 20.00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
USA/2014. Hobit: Bitva pěti armád uzavírá
epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků.
pá 2. 1., so 3. 1. ve 20.00
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
USA/VB/2014. Příběh jednoho člověka,
který našel odvahu postavit se moci impéria. Mojžíš se postaví na odpor egyptskému
faraonovi Ramsesovi.
so 3. 1. v 17.30, so 10. 1. ve 20.00
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část
USA/2014. Proti všem očekáváním přežila
Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté
nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání.
ne 4. 1. v 15.30, ne 25. 1. v 17.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Rusko/2014. Animovaný příběh natočený
na motivy světoznámé pohádky od Hanse
Christiana Andrsena.
ne 4. 1. v 17.30
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
SR/ČR/2014. Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do
Vídně. Vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se
přes čáru dostat. Problémy má ale Petr
hlavně s partou černogardistů.
ne 4. 1. ve 20.00
MODELKY S.R.O.
ČR/2014. Dvě někdejší kamarádky, ale
už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa, si neustále vjíždějí
do vlasů. Když se na scéně objeví tvář
mladičké Martiny, svedou boj o to, která
z nich ji uloví do své stáje.
čt 8. 1., pá 9. 1., ne 11. 1. ve 20.00
FOTOGRAF
ČR/2015. Příběh volně inspirovaný osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka.
ne 11. 1. v 15.30
TŘI BRATŘI
ČR/2014. Pohádka z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
ne 11. 1. v 17.30
NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
USA/2014. Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Jejím hlavním
hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na světě
Larry.
st 14. 1. v 16.30
BIO SENIOR DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
ČR/2014. Dědictví aneb Kurvaseneříká je dlouho
očekávaným pokračováním kultovní komedie Dědictví z roku 1992.
st 14. 1. v 19.00
FILMOVÝ KLUB-DVA DNY, JEDNA NOC
Belgie/Itálie/Francie/2014. Vedení společnosti
nemá zájem o Sandru, avšak nechce vystupovat
ve zlém světle. Finální rozhodnutí o Sandřině osudu tak nechává na jejích kolezích.
čt 15. 1., ne 18. 1., so 17. 1. v 17.30, pá 16. 1. ve 20.00
SEDMÝ SYN
USA/VB/2014. Rytíř John Gregory mohl zasadit
smrtelnou ránu temnu, když ulovil Královnu čarodějnic. On se do ní místo toho zamiloval a místo
smrti pro ni zvolil vězení.
čt 15. 1. ve 20.00
BURÁCENÍ
ČR/2014. Drama založené na pravdivé události.
Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem či
obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi.
ne 18. 1. v 15.30
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
USA/2014. Skipper, Kowalski, Rico a Vojín –
čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu!
st 7. 1. v 9.30 a v 15.30
BIJÁSEK-POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Pásmo pohádek pro nejmenší děti.
st 7. 1. v 19.00
FILMOVÝ KLUB-PŘÍBĚH MARIE
Francie/2014. Marie Heurtinová se narodila na konci 19. století nevidomá a neslyšící
a ani ve čtrnácti letech není schopná komunikovat se svým okolím.
čt 8. 1., pá 9. 1, so 10. 1. v 17.30
PADDINGTON
VB, FR/2014. Paddington, nejslavnější anglický medvídek, je pro britské děti něco
jako pro české Krteček. Neobyčejně vtipný
příběh vypraví příhody osiřelého medvídka.
ne 18. 1., pá 23. 1. ve 20.00, čt 22. 1., so 24. 1. v 17.30
HODINOVÝ MANŽEL
ČR/2014. Čtyři hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Aby se zachránili, zkusí
provozovat pochybnou živnost „hodinový manžel“
a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám.
st 21. 1. v 19.00
FILMOVÝ KLUB-HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
USA/2014. Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic
New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku
1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila více než
100 000 dechberoucích fotografií. Žádnou z nich
ale nikomu neukázala.
strana 15
Kulturní pozvánky
čt 22. 1. ve 20.00, pá 23. 1. v 17.30
HACKER
USA/2015. Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má na svědomí neznámý hacker, který
prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv.
so 24. 1., ne 25. 1. ve 20.00
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Francie/2015. Bývalý agent CIA Bryan Mills se naposledy vrací v akčním thrilleru 96 hodin - Zúčtování. Musí dokázat, že byl neprávem obviněn z
vraždy své bývalé manželky.
ne 25. 1. v 15.30
DŮM KOUZEL
Belgie/2014. Opuštěný kocourek Bouřka se
jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném
domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá
řada nevšedních bytostí ze světa fantazie.
/ leden 2015
ciality a bohatá tombola. Pořádá myslivecké sdružení Hubert Kostelec.
po 12. 1. v 16.30, Galerie – Čajovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY JIŽNÍ AMERIKA
Výstava fotografií Štěpánky Jakešové z cest
po Jižní Americe. Výstava potrvá do 1. 2. 2014.
po 12. 1. v 18.00, Čajovna – Galerie
PATAGONIE – OHŇOVÁ ZEMĚ
Další super povídání Štěpánky Jakešové o její cestě po jihu Argentiny. Přednáška následuje po vernisáži výstavy.
so 17. 1. ve 20.00, estrádní sál DK
PLES ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU KYJOV
Hraje hudební skupina Vermona. Bohatá soutěž
o ceny. Pořádá ZO ČZS Kyjov. Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS Kyjov úterý a pátek 8 – 17
hodin.
od 28. 1. do 25. 2.
Putovní výstava „Pěkně od začátku“
Výstava německy psaných plakátů a knih pro děti
a mládež pražského Goethe-Institutu. V prostorách oddělení pro děti a mládež. Více informací na
www.goethe.de./ins/cz/pra/csindex.htm
st 28. 1. v 17.00, studovna-čítárna
přednáška psychologa Pavla Veselého
„Bývalí partneři (rozchody, pocity křivdy, nedůvěra)“
so 31. 1. od 15.00
Knižně-herní odpoledne
Hraní deskových her (Osadníci z Katanu, Activity, Descent, Arkham Horror, Monopoly, The
Witcher (Zaklínač) a mnoho dalších), povídání
o fantasy literatuře, deskové hry v angličtině,
skvělá zábava pro všechny od 15 let. Pro více
informací pište na [email protected]
cz., místa omezena.
so 24. 1. ve 20.00, estrádní sál
PLES KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ KYJOV
Hraje kapela Magic Melody z Vracova. Bohatá
tombola. Ples bude již tradičně zahájen polonézou
studentů. Pořádá Sdružení rodičů a přátel Klvaňova gymnázia Kyjov.
st 28. 1. v 19.00
FILMOVÝ KLUB-SAMA NOCÍ TMOU
USA/2014. Po Zkaženém městě, domově pasáků,
dealerů a prostitutek, se po nocích toulá mladá
osamělá upírka a podle vlastních měřítek nastoluje
pořádek. Až nečekané setkání s Perským Jamesem Deanem vytrhne Dívku z její osamělé a smutné
rutiny.
čt 29. 1., ne 1.2. v 17.30
VELKÁ ŠESTKA
USA/2014. Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí
využívat svůj talent.
čt 29. 1., pá 30. 1., so 31. 1., ne 1. 2. ve 20.00,
pá 30. 1., so 31. 1. v 17.30
BABOVŘESKY 3
ČR/2015. Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se
sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii.
Městské kulturní
středisko Kyjov
út 6. 1. ve 20.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
STAROSTY MĚSTA KYJOVA
Komorní orchestr města Kyjova, Carmina vocum
a žáci základní umělecké školy. Svátečně laděný
program v podání kyjovského souboru, který od
svého počátku spolupracuje se sborem Carmina
Vocum. Ke slavnostní náladě přispěje jistě také
místo konání.
so 10. 1. ve 20.00, estrádní sál DK
MYSLIVECKÝ PLES
Hraje dechová hudba ŽADOVJÁCI. Zvěřinové spe-
strana 16
so 31. 1. ve 20.00, estrádní sál
PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO
Hraje hudební skupina The Cheekiest. Skvělá zábava a bohatá tombola. Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A.
Komenského Kyjov.
Ilustrační foto hry Osadníci s Katanu
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových
písní VYLETĚLA HOLUBIČKA, bližší informace na tel. 518 614 525 programové oddělení,
přihlášky zasílejte na: [email protected],
uzávěrka přihlášek 31. ledna 2015.
Již nyní máte možnost zakoupení permanentní
vstupenky na SERIÁL DECHOVÝCH HUDEB
2015 v době předprodeje - po, st, čt 13.30 – 16.30
(Dům kultury Kyjov). Permanentní vstupenka je
v hodnotě 880 Kč (osm koncertů), vstupné na
jednotlivé koncerty 150 Kč.
Městská knihovna
út 6. 1. v 9.00 – 10.15
Setkání s uživateli Centra sociálních
služeb Kyjov
Setkání s paní Marií Poledňákovou, držitelkou
Ceny starosty města Kyjova, o literatuře, poezii
a knihách. Akce se koná v prostorách jídelny Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. Vítaná je
i široká veřejnost.
st 14. 1. v 17.00, studovna-čítárna
přednáška Zdeňka Zamazala
Přednáška na téma „Láska založená na vztazích
a láska jako stav mysli“.
pá 16. 1. v 17.00, přednáškový sál
Cestovatelská beseda s Tomášem
Palečkem na téma „Bolívie“
Radniční galerie
9. 1. v 16.00
MALÍŘ OHNIVÉ PALETY
Výstava kyjovského rodáka akademického malíře
Františka Hanáčka. Vernisáž se uskuteční v pátek
9. 1. 2015 v 16.00 v prostorách Radniční galerie.
Akademický malíř František Hanáček, narozen
v roce 1954 v Kyjově, zaujímá v panoramatu současného českého malířství zvláštní místo. Osvojil
si malířské řemeslo po středoškolském studiu na
Kunsthochschule v Berlíně v letech 1973 - 1974
a pražskou akademii výtvarných umění absolvoval
v roce 1979 u profesora Aloise Fišárka a profesora Karla Součka. Věnuje se krajinomalbě, zátiší
a portrétu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách českých i světových sběratelů obrazů.
Výstava bude ke zhlédnutí do neděle 8. 2. 2015.
/ leden 2015
Kulturní pozvánky
Galerie Doma
Klub maminek Kyjov
pá 16. 1.
VÝSTAVA Pavel Petr - Krajina pro K.V.
Při výstavě bude pokřtěna knížka Pavla Petra Ucítit slanou chuť a potom vůni hermelínu, knihu uvede Jiří Macháček, ředitel nakladatelství
Protimluv.
V neděli 18. 1. od 16.00 se uskuteční divadelní představení „Kocour
Modroočko“. Divadlo je zdarma ke vstupnému do Sokolíčka. Všichni
jste srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na
www.sokolicek.cz nebo na Facebooku.
út 6.1. Tříkrálová korunka
čt 8.1. Povídání, zpívání a výroba sněhu
út 13.1. Pohybová báseň sněhulák
út 15.1. Výroba sněhuláčků k básničce
út 20.1. Básničky se zimní tématikou
čt 22.1. Paní Zima
út 27.1. Povídání, zpívání a modelování
čt 29.1. Hravé aktivity na podporu správného
dýchání dětí
pá 30.1. Návštěva Sokolíčka
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace
naleznete také na www.kmk.wbs.cz
Centrum pro rodinu Kyjov
Domov Horizont
po 5. a po 19. 1. od 16.00
Keramika pro každého
Přijďte se odreagovat a vyrobit si pro sebe nebo pro někoho blízkého
originální výrobek z hlíny. Vaší fantazii se meze nekladou.
so 21. 2. v 19. 00, Městské kulturní středisko Kyjov
I. reprezentační ples Domova Horizont
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Lália a cimbálová muzika. Vstupenky od
15. 1. u Horákové Lenky přímo v Domově Horizont. Telefon: 518 614 893 a od 10. 2.
2015 také v Informačním centru města Kyjova.
každé po 18.00-19.30
Cvičení pro těhotné
Pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat něco pro sebe.
Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko
každé po 19.00-20.30
Tančení a rozjímání při poslechu
žalmů – Izraelské tance
16.1. Novoroční posezení
30.1. Klub neslyšících – beseda na téma Nemocenské dávky
Změna provozní doby, a to následovně: po od 8 do 17 hod, st od 8 do 17 hodin,
jednou za 14 dní od 15 do 19 hodin (každý lichý týden).
Sokolíček Kyjov
každou st 10.00-12.00
Setkávání maminek
Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především
nad Biblí – „Modlitby matek“.
každé poslední po od 15.00
SCHŮZKA SENIORŮ
V prostorách CPR se schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
Pod záštitou CPR bude probíhat kurz historického šermu.
Více informací a přihlašování na webových stránkách.
Manželské večery
Celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy
pleti. Na večery je nutné se přihlásit. Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak i pro
pokročilé. Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.
KYJOVSKÝ
MAGAZÍN
dvě premiéry týdně
úterý a pátek
vždy po 19.20
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 19.20, 23.20, 3.20,
7.20, 11.20, 15.20
www.tvslovacko.cz
Začátky vysílání v hodině B:
19.00 / 23.00 / 3.00 / 7.00 / 11.00
/ 15.00
čas vys. název pořadu
19.00Znělka
19.01
Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ
19.09
Magazín Hodonín - repríza
19.20
Magazín Kyjov premiéry ÚT, PÁ
19.31
Magazín Kyjov - repríza
19.41
Magazín Veselí premiéra ÚT, PÁ
19.52
Magazín Veselí - repríza
LIKVIDACE
NENIČTE!
OBLEKY
KABÁTY
každou st 16.15-16.50
Dětská schólička
Pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
TOTO JE SKUTEČNÝCH
600,- Kč
Toto je skutečně šokující! Pokud vystřihnete tento inzerát
a odevzdáte ho při nákupu jakéhokoliv obleku nebo dámského
nebo pánského kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč
z uvedené, již tak nízké ceny. A to není vše! Při nákupu jakékoliv
kravaty, bez ohledu na uvedenou cenu a odevzdání tohoto
vystřiženého inzerátu, Vám bude účtováno pouze 69,- Kč.
Využijte tuto neopakovatelnou příležitost a přijďte výhodně
nakoupit. Na jeden kupon lze zakoupit jednu kravatu a jeden kabát
nebo oblek. Platnost akce je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu.
KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23
naproti OD Skleňák
strana 17
Sport
/ leden 2015
Mažoretky DEJNA Kyjov přivezly zlato
z mezinárodní soutěže "Vienna Christmas Open"
V prosinci jsme se vrátily v brzkých ranních hodinách z patnáctihodinového soutěžního maratonu ve Vídni - "Vienna Christmas Open". Byla
to mezinárodní soutěž, kde byla kvalitní konkurence 13. států (Chorvatsko, Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Itálie, Rusko,...). V neděli dopoledne
zahájily soutěž sóloformace, kde se představila
i naše děvčata. Výsledky sóloformací jsme se
dozvěděli kolem 19 hodiny a byli jsme mile překvapeni. Děvčata opravdu zazářila. Nejúspěšnější
v sólu v kadetkách byla Sabinka Ingrová, která ve
velké konkurenci vybojovala 1. místo! Následovala ji Simonka Kršková, která skončila na krásném
4. místě. Pěkného umístění dosáhla i Karinka Měsíčková s Gábinkou Jandáskovou, které skončily na
8. a 9. místě z 18 soutěžících. Naše malé bojovnice
Zuzanka Poláčková a Simonka Kršková v kategorii
duo kadetky ve velké konkurenci svým výkonem
ohromily celý sál i porotu a zaslouženě obsadily
1. místo z 12 soutěžících. Zazářila i naše miniformace kadetek, které 1. místo uniklo jen o vlásek.
Miniformace kadetek skončila na krásném 2. místě
z 10 soutěžících. Velmi pěkného umístění dosáhla i Lucinka Houšťová, která obsadila 10. místo
z 27 soutěžících v kategorii sólo juniorky. I Lenička
Mašindová dobře reprezentovala naše mažoretky,
její kategorie sólo seniorky byla nejtěžší a s největším zastoupením 31 soutěžících. Lenička se umístila na pěkném 14. místě. Kolem 22. hodiny přišly
na řadu naše malé kadetky, které za celý den byly
už unavené a místo do postele se chystaly podat
co nejlepší výkon. Ve 23 hodin se připravovaly na
start naše seniorky a o půlnoci následovalo slavnostní vyhlášení skupin. Suverénně vyhrály naše
kadetky baton, které skončily na 1. místě s velmi
vysokou známkou. Seniorky baton skončily na
4. místě, medaile jim utekla jen o setiny bodu. Defeldová Jana - vedoucí mažoretek DEJNA
Turnaj karate v Brně byl úspěšný i pro kyjovský klub
Na konci listopadu si kyjovští karatisté vyjeli poměřit své dovednosti se svými soupeři na čtvrtý
ročník Poháru Brněnského draka do brněnského
Žebětína.
„Díky speciálně vytvořené kategorii pro začátečníky jsme mohli na tuto soutěž přivést tři chlapce,
kteří na závody jeli poprvé. Dva z nich trénují karate
teprve od září,“ vysvětluje Petr Fiala účast nováčků na tomto turnaji. V této kategorii začátečníků si
disciplíně Kata mezi 19 soupeři vedli Michal Nedoma, Petr Luža a Šimon Maršálek výborně. Všichni
tři v prvním kole své soupeře porazili a postupovali
dále. Po skončení byly na kontě kyjovských první
dvě medaile. Stříbro pro Šimona a bronz pro Petra.
Další disciplínou byl Kihon s 15 soupeři na startu.
Výsledkem byl zisk další medaile, tentokrát rovnou
zlaté pro Šimona. O poslední medaili se kluci zasloužili společně v Kata týmu, kde získali zlato.
Z 30 soupeřů se mezi osmičku nejlepších v kategorii Kata Mladší žáci probojovali Martin Luža
a Dominik Výlet, který bohužel záhy díky chybě na
závěr kata Empi své dosud vítězné tažení ukončil. Naopak Martin pokračoval dále a v souboji
o 3. místo podlehl ve velice vyrovnaném výkonu
svému soupeři.
V kategorii kata Mladší žákyně se vedlo nejlépe Nikol Pyclíkové, která až ve finále podlehla své soupeřce a obsadila krásné 2. místo ze 14 soupeřek.
Striktní dodržování pravidla Embu Sen, kdy zá-
strana 18
vodník musí skončit v místě odkud začal, rozhodlo
o výsledku zápasů ve vyšších věkových kategoriích
kata u Daniela Bartoše a Vitalije a Vladislava Karnatova, kteří postupně skončili v eliminacích. „Na
takového striktní dodržování tohoto pravidla nejsme zvyklí, protože na jiných soutěžích není na něj
kladen takový důraz. Ale na dalším ročníku za rok
už budeme na něj připraveni,“ podotýká s úsměvem kyjovský kouč.
V kategoriích kata týmů
obsadily v Mladších žácích
týmy ve složení Dominik
Výlet, Martin Luža a Václav
Šimeček 2. místo a Magdaléna Trtíková, Nikol Pyclíková a Dan Bělohoubek
3. místo. V Kadetech pak
vybojoval tým ve složení
Daniel Bartoš, Vladislav
a Vitalij Karnatov 3. místo.
Poslední kategorií, kam
nastoupil kyjovský závodník, byla varianta řízené
formy zápasu. Dominik
Výlet zabojoval a uzavřel
bronzem konečnou sbírku
9 medailí pro kyjovskou výpravu za 3. místo.
„Mé poděkování patří tra-
dičně všem závodníkům za jejich tréninkovou snahu a bojovnost na soutěži. Mimo nich ale patří také
rodičům, kteří pomáhají dětem nejen na soutěži,
ale i při naší tréninkové přípravě včetně víkendů.“
oceňuje na závěr kyjovský trenér.
(red)
Více informací najdete na stránkách klubu na
www.karate-kyjov.cz nebo na jeho facebookovém
profilu.
Sport
/ leden 2015
Kyjovský hokejbal v roce 2014
Uplynulý rok byl ve znamení vzestupu našeho klubu a celého kyjovského hokejbalu. Všechny naše
věkové kategorie zaznamenaly velké zlepšení
a s tím přišly i úspěchy. Naši nejmladší hráči kategorie minipřípravka se od samého začátku soutěže
stále více prosazovali a bylo jen otázkou času, kdy
ovládnou některý ze soutěžních turnajů. Povedlo
se jim to doma před svými fanoušky, což byla odměna za jejich tvrdou práci. Třešničkou na dortu
bylo druhé místo na turnaji v Brně, který se konal
v rámci veletrhu Sport life. Věková kategorie přípravka odstartovala svoji první sezonu sérií tří
turnajů, v nichž se dokázala prosadit. Hra na celé
hřiště je náročným přechodem mezi oběma kategoriemi, ale hráči to zvládli skvěle. Novou posilou
do našich řad je trenér Radovan Loffler, který spolu
s Martinem Vaculíkem vede obě nejmladší věkové
kategorie. Naši mladší žáci získali titul přeborníka
Jihomoravského kraje a vybojovali si tak postup
do závěrečného turnaje Mistrovství České republiky, kde skončili na krásném osmém místě. Turnaj
v Ostravě byl pro hráče velkou zkušeností a zvláště
nepřízeň počasí zhatila ambice týmu na lepší umístění.
Starší žáci svou sezonu odstartovali skvěle. Po
třech soutěžních turnajích vévodí celkové tabulce a jasně dominují s celkovým skóre 54:7. Tato
kategorie má od začátku sezony nového trenéra
Tomáše Kordulu, který si lepší start do své trenérské kariéry nemohl přát. Mladší dorostenci hrají
svou druhou sezonu nejvyšší extraligovou soutěž
a hrají ji skvěle. V podzimní části ztratili jen čtyři body z deseti utkání a vyhráli svoji kvalifikační
skupinu. Postoupili z prvního místa do jarní části
soutěže mezi osm nejlepších týmů České republiky. Na jaře se tak mohou porvat o titul mistra republiky. Ovšem nebudou to mít vůbec jednoduché.
Vždyť soupeřem jim budou takové celky, jako jsou
Praha, Plzeň, České Budějovice, Dobřany, Ústí n.
Labem, Pardubice a Hradec Králové. Je to obrovský úspěch a pozvánka na kvalitní zápasy našich
dorostenců. Svěřencům trenéra Pavla Šedíka budeme držet palce v náročné cestě za titulem.
Tentýž trenér Pavel Šedík vede také mužský tým.
Muži po skvěle odehrané základní části došli
v play-off až do semifinále, kde jim byl nad jejich
síly tým Hodonína. Stále se zlepšující výkon potvrdili i v podzimní části soutěže a jarní play-off si
jistě nenechají ujít. Obrovský úspěch a třešničkou
na dortu jsou naši reprezentanti. Hned čtyři hrá-
či reprezentovali Českou republiku na mistrovství
světa v Bratislavě. V kategorii do 16 let nastoupili
Aleš Kmenta a Matěj Fraňo v elitním prvním útoku.
Naše lvíčata vybojovala krásné bronzové medaile.
Je to krásný pocit pro trenéra a obrovská motivace
pro hráče pokračovat a zdokonalovat se. Další dva
naši reprezentanti Lukáš Toman a Tomáš Pichler
nastoupili v kategorii do 14 let proti reprezentaci Slovenska. Zápas se jim povedl a zaslouženě
vyhráli 2:1. Tato kategorie svůj turnaj ještě nemá,
nicméně dvouletá nominační cesta do reprezentačního týmu je neminula. V novém roce bychom
chtěli na loňské úspěchy navázat a ještě nějaký ten
vavřín přidat. Nebude to jednoduché, ale uděláme
všechno pro to, abychom se nemuseli za naše výkony stydět. Město Kyjov je v hokejbale již velmi
dobře známé, proto chceme hranice posunout na
mezinárodní úroveň. Bude to těžká práce, ale to je
přesně to, co nás baví. Na závěr mi dovolte popřát
vám mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Rádi vás
přivítáme na našem domácím hřišti na městském
stadionu v Kyjově. Přijďte se jen podívat, nebo si
i zahrát. Budeme rádi. Více o nás na www.hokejbal-kyjov.cz, nebo facebook HBK Kyjov.
Martin Vaculík, HBK Kyjov
Gyta Kyjov ocenila nejlepší gymnastky i trenérky
Závěrečné hodnocení činnosti Tanečního a gymnastického oddílu Gyta Kyjov přineslo medaile,
diplomy a poháry těm nejšikovnějším děvčátkům,
která v průběhu roku navštěvují gymnastické tréninky nebo se účastní soutěží v České republice.
Pro letošní rok si nejlépe na žíněnce vedla Matylda
Kalkusová, která se stala nejen vítězkou své kategorie mezi soutěžícími ročníku 2007, ale také
získala jako absolutní vítězka klubu titul Gymnastka roku 2014. Mezi trenéry byla oceněna za práci
s dětmi pohárem Radka Horehleďová.
Turisté zvou v lednu
1. 1. 6. 1.
13. 1. 20. 1. 27. 1. Koryčany – Cimburk – Vřesovice Kyjov – Chrastí – Vlkoš Boršov – Bohuslavice – Boršov Strážnice – Veselí nad Moravou Vlkoš – Vracov 11 km, 9.10 (bus)
6 km, 9.00 (pěšky od Penny)
6,7 km, 9.00 (pěšky od restaurace)
7,5 km, 8.37 (vlakové nádraží)
6,9 km, 9.07 (vlak)
Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová,
tel. 777 781 788, e−mail: [email protected], Zdeněk Šmýd, 777 700 946. Inzerce: tel. 777 786 787. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993, reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR
E10475. Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 500 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční
rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si
vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 12. 12. 2014.
placená inzerce
strana 19
PRO VÝROBU – SKLAD
PĚKNÝ DŮM
U CENTRA MĚSTA
PROSTORNÝ BYT
K prodeji zděný komerční
objekt v průmyslové zóně
Kyjovan. Budova má 3 podlaží
o celkové výměře 900 m2. Budova má
novou střechu a nová okna.
Cena: 4.200.000 Kč
Tel.: 605 248 207
Rodinný
d ů m
5 + 1
s velkou
zahradou, v obci Vřesovice. Dům je podsklepený. Kolaudace domu proběhla
v roce 1980.
Cena: 1.190.000 Kč
Tel.: 605 248 204
Pěkný
přízemní
rodinný
dům 3+1
u centra
města Kyjova, s garáží. Dům je z 1/4
podsklepený s plastovými okny. Dům
má malý útulný dvorek.
Cena: 1.573.000,- Kč
Tel.: 605 248 200
Převod
družstevního bytu
3 + 1 ,
Svatobořice-Mistřín, s možností garáže a zahrádkou.
Byt prošel kompletní rekonstrukcí.
Cena: 1.350.000 Kč
Tel.: 605 248 205
V PODHŮŘÍ CHŘIBŮ
NADSTANDARDNI BYT
PRO VAŠE PŘEDSTAVY
K prodeji dům 5+1 v klidné obci
Labuty. Dům je napojen na všechny
inženýrské sítě. Cena: 580.000 Kč
Tel.: 605 248 207
Byt 1+1,
Kyjov, SídliByt 4+1
ště U Vodov Kyjově,v
jemu, v prvosobním
ním patře
vlastnictví,
o velikosti
80
m2,
cca 37,9 m2. K bytu náleží prostorný
s balkonem, ve 2. patře, po kompletní sklep o výměře 16,2 m2.
rekonstrukci.
Cena: 2.100.000 Kč
Cena: 750.000 Kč
Tel.: 605 248 200
Tel.: 605 248 205
V KLIDNÉ ČÁSTI
RD 2+KK,
v
klidné
části Kyjova-Boršov.
Vytápění na
tuhá paliva
s možností napojení na plyn. Dům je
po rekonstrukci s možností dotvoření
dle vl. požadavků. Cena: 600.000 Kč
Tel.: 605 248 207
K VÝSTAVBĚ
IHNED K BYDLENÍ
KOUSEK OD KYJOVA
NEPŘEHLÉDNĚTE
Pozemek
určený pro
výstavbu,
velmi blízko
centra města
Vracova. Pozemek je mírně svažitý, š. je 20 m, d. je
32 m a IS jsou v dostupné vzdálenosti.
Cena: 650.000 Kč
Tel.: 605 248 204
Rodinný
dům 4+1
v
obci
Bukovany.
Dům
je
z části podsklepený, patrový. Dům je
napojen na IS. Ze zadní strany domu
je příjezd ke garáži.
Cena: 1.130.000 Kč
Tel.: 605 248 205
Velmi zajímavý dům
k
okamžitému
bydlení,
v obci Sobůlky. Vedle domu uzavřený dvorek a na druhé straně domu
menší předzahrádka.
Cena: 790.000 Kč
Tel.: 605 248 205
Velký pozemek za
výbornou
c e n u ,
K y j o v Boršov. Dům vhodný k demolici
než k rozsáhlé rekonstrukci. Ve
dvoře hosp. budovy, kvelbený sklep
a studna.
Cena: 990.000 Kč
Tel.: 605 248 207
PĚKNÝ BYT V CENTRU
K prodeji
byt 4+1,
76 m2, v 6
NP, v centru
města Kyjova, nová
plast. okna, nová zděná koupelna,
WC, interiérové dveře. K bytu přináleží
sklep.
Cena: 1.350.000 Kč
Tel.: 605 248 204
LUKRATIVNÍ LOKALITA
V KLIDNÉ ČÁSTI
K REKONSTRUKCI
Pěkný
rodinný
dům 2+1
a 4+1 se
zahradou
v Kyjově. Dům je po rozsáhlejší rekonstrukci a má dvě bytové jednotky.
Kolem domu je zahrada.
Cena: 3.550.000 Kč
Tel.: 605 248 204
Rodinný
d o m e k
3 + 1 ,
Kyjov, ul.
Fügnerova,
s garáží.
Dům napojen na vytápění plynové,
voda, elektřina. Za domem zahrádka
Cena: 1.350.000 Kč
505 m2.
Tel.: 605 248 205
Přízemní
rodinný
d ů m
2+1 ve
Svatobořicích. Na domě je postavený
nový boční štít, jinak je dům v původním stavu bez rekonstrukce.
Cena: 440.000 Kč
Tel.: 605 248 200
KOUSEK OD CENTRA
Přízemní
dům 3+1,
Kyjov,
s menším
dvorkem
a zahrádkou.
Za
obytnou částí následují technické
místnosti, skladovací prostory a sklep.
Cena: 990.000 Kč Tel.: 605 248 204
K DOKONČENÍ
N o v á
částečně
podsklepená chata
k dokončení v Čeložnicích, s moc pěkným
pozemkem o výměře 916 m2. Chata je
připojena pouze k elektřině.
Cena: 500.000 Kč
Tel.: 605 248 200
V KLIDU U CENTRA
Patrový
domek 3+1
v
Kyjově,
s
menším
dvorkem,
předzahrádkou a garáží. Ve dvoře jsou
hospodářské budovy. Dům je podsklepený, vytápěn plyn. vafkami.
Cena: 1.100.000 Kč
Tel.: 605 248 207
PŘÍZEMNÍ DŮM
R o dinný
d ů m
3+1,
Ostrovánky, s možností o rozšíření dalších
obývacích pokojů. Dům prošel rekonstrukcí. Za domem je prostorný dvůr
se zahrádkou. Cena: 1.500.000 Kč
Tel.: 605 248 200
strana 20
placená inzerce
Download

2015 leden - On-line vysílání / program