květen 2014
Blíží se další elektronická aukce energií
> více str. 3
Nemocnice Kyjov
má novou ředitelku
> více str. 3
Nečesánek mistrem
v Polsku
> více str. 18
Okresní myslivecký spolek představil v rámci výstavy trofejí úlovky za
loňský rok i vítězné výtvarné práce.
Z radnice
Vážení Kyjovjáci,
nedávno jsem dostal od svého kolegy starosty otázku, jak je na tom náš region co se týká
konzumace alkoholu mladistvými. Myslel jsem
si, že jde z jeho strany o ironické rýpnutí, nicméně když jsem se začal o tuto problematiku
zajímat hlouběji, pochopil jsem závažnost její
podstaty. Nemyslím si, že je to bující problém
našeho města, který se dotýká každého z nás
a že bychom měli každý víkend „dávat dýchnout“ našim dorostencům po návratu z diskotéky. Alarmujícím faktem ale zůstává, že je
dnes závislost na alkoholu u mladistvých větší
hrozbou než na jiné návykové látce.
S podivem jsem si prošel víkendová hlášení
o průběhu směny městské policie a žel bohu
v každém z nich je zmínka o totálně opilém
mladíkovi či slečně, neschopných souvislého
slova či pohybu. A nejsou to ojedinělé případy.
Tento neblahý trend potvrzují i statistiky, kdy
alespoň jednou týdně pije alkohol 16 % třináctiletých chlapců a 9 % stejně starých dívek,
u patnáctiletých je to již 30 %. České děti a mladiství jsou v pití alkoholu na 4. místě v Evropě,
kdy spotřeba čistého alkoholu v litrech dosahuje 13 l. Průzkum 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze pak prokázal, že zkušenosti
s opilostí má v jedenácti letech zhruba každé
desáté dítě, ve třinácti letech je to již téměř
50 % dětí. Jsou to sice jen čísla, nicméně minimálně pro nás impulz podporovat preventivní
aktivity i v této oblasti. Zastrašování, citové
apely či prosté informování jsou naprosto neúčinné. Vhodné je zaměření se na dovednosti
potřebné pro život, jako je umění rozhodovat
se, zvládat stres, nepříjemné duševní stavy, také
umět odmítat alkohol či jiné drogy. Důležitá
je prevence založená ve společnosti, která tkví
ve spolupráci různých jejích složek. Nabídnout
dětem a mladistvým dostatek aktivit pro volný
čas. I proto chceme ve spolupráci s jednotlivými sportovními kluby uspořádat na stadionu
Den otevřených dveří, kdy by děti v doprovodu rodičů nebo samy mohly poznat jednotlivé
sporty. Cílem je vytáhnout naši omladinu od
počítačů a naučit je sportovat, ale také naučit
je odpovědnosti, smyslu pro pořádek a fair-play.
A tak se budu těšit při sportu či jiné společenské aktivitě na viděnou. Třeba 1. června odpoledne na Den dětí na ulici Luční, kde budeme
s doprovodným programem otevírat nové hřiště.
František Lukl
/ květen 2014
Informace z orgánů města
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů.
Informace ze 117. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 10. března 2014
Rada města schválila:
• zapojení města Kyjova jako partnera do projektu „Rozšiřování služeb péče o děti do 3 let
k hladkému sladění práce a rodiny“ formou spolupráce při vytipování vhodných rodin, prostor pro
coworkingové centrum, konzultací se sociálními
pracovníky, spolupráce při publicitě projektu, při
finanční analýze a závěrečné konferenci. Žadatel
Prostor pro rodinu, o.s. funguje šestým rokem,
zabývá se vzděláváním pečujících osob a podporou vzniku nových typů zařízení péče o malé děti;
v současné době provozuje ve spolupráci s Klubem
maminek Kyjov modelové pracoviště pro péči
o malé a předškolní děti – Lesní školku Radovánky – Kyjov. Doba trvání projektu je 12 měsíců.
Rada města souhlasila:
• se žádostí OS Narajama o vybudování zkušebny
ve sklepních prostorách budovy bývalého zámečku na ul. Urbanova za podmínky nerušení veřejného pořádku kolem budovy.
Rada města rozhodla:
• o vyhovění žádosti o finanční příspěvek ve výši
50.000 Kč na vydání CD pro CM Jury Petrů.
Informace ze 118. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 24. března 2014
Rada města navštívila Centrum sociálních služeb,
kde vyslechla zprávu o činnosti, zprávu o realizovaných projektech a vizích do budoucna.
Rada města schválila:
• podání žádosti o dotaci k investičnímu projektu
„Zateplení městské knihovny v Kyjově“ do Operačního programu Životní prostředí dle nařízení
Komise č. 800/2008 (GBER). Součástí projektu
je zateplení vnějších plášťů budovy (výměna všech
oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střech
vč. souvisejících prací a dodávek). Žádost o dotaci
bude podána v LX. výzvě OPŽP s termínem podání do 30. dubna 2014. Samotná realizace akce
proběhne v roce 2015;
• výsledky výběrového řízení na dodání nového osobního automobilu a rozhodla o uzavření
smlouvy se společností VISTA car s.r.o. Na základě výběrového řízení byly předloženy celkem dvě
cenové nabídky, z nichž vybraná společnost předložila nižší cenu. Celková cena vozidla 271 844 Kč.
Vozidlo je pořízeno z dotace MPSV pro výkon
činností sociálněprávní ochrany dětí.
Rada města souhlasila:
• s uzavřením Smlouvy o dílo pro zakázku „Oprava povrchu dětského hřiště ul. Brandlova“ se společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s. r. o.
za cenu 499.415,40 Kč vč. DPH. Bylo provedeno
poptávkové řízení oslovením deseti firem, které
se pokládkou sportovních povrchů zabývají, aby
předložily své návrhy na dodávku nového povrchu v ploše hřiště 14,5 x 21,5 metru. Hřiště bude
uzpůsobeno pro minifotbálek a drobné neorganizované míčové hry - stávající fotbalové branky
budou opraveny a nově natřeny, osadí se basketbalový koš.
Rada města rozhodla:
• o poskytnutí dotace ve výši Kč 50 000 Kč MILITARY MUZEU GENERÁLA SERGĚJE
JANA INGRA na projekt Kyjov – město válečných hrdinů 2014. Tato akce se uskuteční 3.5.
2014. V roce 2013 byl tento projekt poprvé realizován a setkal se s nečekaně kladným hodnocením jak laické, tak i odborné veřejnosti.
Informace ze 119. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 31. března 2014
Rada města schválila:
• Dohody o udržování pořádku s:
Michalem Horňákem, provozovatelem L.H
Baru a restaurace Na Špici v Kyjově,
Radkem Žandovským provozovatelem Tip
Games Sport – Bar,
Petrem Kukulkou, provozovatelem Fly club
a Zahrádka U Kulky,
Cortigame, s. r. o., provozovatelem Herna
- bar Avion,
která představuje zároveň výjimku z OZV
č. 3/2012, dle podaných žádostí, přičemž až podpisem Dohody o udržování pořádku je udělení
výjimky účinné. Výjimky se povolují na dobu jednoho roku ode dne podpisu dohody. Výjimky jsou
povolovány pouze u provozoven, které nenarušují
veřejný pořádek.
Z radnice - záměr na prodej
Město Kyjov vyhlásilo záměr města č. 178/2014 na prodej byt. jednotky č. 1034/5 – byt 2+1 o celkové
ploše s příslušenstvím 62,3 m2, nacházející se ve 3. NP budovy č.p. 1034, 1035 na ulici Nerudova,
stojící na pozemku KN st. 1086 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 860 m2 k.ú. Kyjov, a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 623/7656 na společných částech a prostorech budovy a pozemku.
Minimální výše nabízené ceny: 512 190 Kč. Podrobnější informace na úřední desce města Kyjova
www.mestokyjov.cz nebo na odboru majetku tel.: 518 697 434. Uzávěrka přihlášek je 25. 5. 2014.
strana 2
Z Vašeho města
Z radnice
/ květen 2014
Obyvatelé se mohou
znovu zapojit do elektronické aukce
Po loňském úspěšném prvním kole elektronické
aukce na energie se vedení kyjovské radnice rozhodlo opět uspořádat druhé kolo e-aukce a dát tak
šanci všem, kteří mají zájem o nižší platby za elektřinu a plyn. Sběr podkladů začal na konci dubna
v budově radnice na Masarykově nám. 30 a potrvá
do 4. června 2014, a to každé pondělí a středu od
13.00 do 18.00.
Že domácnosti či podnikatelé mohou uspořit
významné částky v rozpočtu, se můžete přijít
přesvědčit na veřejných besedách, které se budou
konat 5. 5. a 19. 5. vždy od 16. hodiny v budově
radnice, kde bude jednatel společnosti František
Sadílek prezentovat e-aukce, jejich průběh, výhody, které občanům přináší a rovněž výsledky z předešlých aukcí.
Občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim mnohdy nabízejí nejasné a nevýhodné podmínky. Služba je zdarma,
dohodnutou částku za zprostředkování platí
vítězný dodavatel. Využijte příležitosti a přijďte
přihlásit svá odběrná místa do elektronické aukce
jako ti, kteří využili této příležitosti v loňském roce.
Ušetřili průměrně ročně na domácnost u elektřiny
3540 Kč a u plynu 7764 Kč. Stačí přinést kopii
platné smlouvy na elektřinu či plyn, roční vyúčtování za energie a číslo SIPO.
(red)
Ředitelkou nemocnice je Danuše Křiváková
Jihomoravský kraj rozhodl o jmenování nového
šéfa kyjovské nemocnice. Jedno z významných
zdravotnických zařízení kraje povede žena – kyjovská zastupitelka Danuše Křiváková. Její jméno
vzešlo z koaličního jednání, které svolal hejtman
Michal Hašek poté, co ani při třetím výběrovém
řízení nenašel většinovou podporu žádný z přihlášených kandidátů.
„Chci se seznámit s lidmi a každým oddělením.
Nejprve ale musíme připravit investiční záměry
a žádost o peníze na zřizovatele – Jihomoravský
kraj,“ prohlásila těsně po převzetí funkce nová ředitelka.
Bývalá přednostka Okresního úřadu v Hodoníně,
referentka územního pracoviště ministerstva vnitra a letitá šéfka Ústavu sociálně péče pro zrakově
postižené v Brně-Chrlicích převzala post po Petru
Svobodovi, který v Kyjově podle posledních informací prozatím zůstává.
„Výsledek výběrového řízení mě jistě překvapil.
Nicméně paní ředitelka mně nabídla místo náměstka pro lékařské obory a statutárního zástupce s tím, že mám ještě rozdělané nějaké věci na
centrální úrovni,“ prohlásil teď už bývalý ředitel
nemocnice Petr Svoboda.
Nová šéfka připravuje návrat Čestné rady nemocnice, kterou tvořili starostové obcí z regionu. Před
časem ji zrušil předchůdce Svobody Josef Pejchl.
„Chtěla bych čestnou radu obnovit v podobě, jaká
byla. Od hejtmana zazněl příslib, že Jihomoravský
kraj bude požadovat, aby čestnou radu každá nemocnice zavedla, což považuji za správné a budu
s čestnou radou pracovat a spolupracovat,“ uvedla
Danuše Křiváková.
Nová ředitelka chce v nemocnici také zapojit
fungování tzv. pacientského ombudsmana, který
bude předcházet případným problémům či řešit
stávající. „Ombudsman je takový institut, který
mě velmi zajímá. Mám jako obyvatelka Kyjova
spoustu známých a vím spoustu věcí, možná i těch
negativních. Ty dobré si lidé často nesdělují, ale
sdělují si naopak negativní záležitosti. Myslím, že
by bylo třeba oficiálně pacienty vtáhnout do tohoto dění a z té funkce ombudsmana lze čerpat
spoustu dalších podnětů,“ myslí si nová ředitelka.
(vh)
Učiliště hostilo soutěž učňů. Přijeli i ze Slovenska
Střední odborné učiliště Havlíčkova v Kyjově už
čtrnáct let hostí soutěž učňů oborů zedník, tesař
a pokrývač. Letos přijely dvoučlenné soutěžní
týmy z moravských učilišť, ale i ze Slovenska.
"Máme zastoupena družstva z Hustopečí, Vyškova, Hodonína, Opavy, ze Žiliny, z Kyjova nebo
z Brna Bosonoh. Celkem soutěží asi čtyřicet žáků
ve dvoučlenných družstvech a disciplíny jsou sta-
noveny tak, aby jsme každý rok měli jiný materiál,
případně novinky, aby se ti kluci v rámci soutěže
přiučili novým věcem, nejenom aby si srovnávali
svoje vědomosti,“ uvedl zástupce ředitele SOU
Havlíčkova Kyjov Pavel Domes. Právě to je specifikum tohoto typu soutěže.
Díky svým partnerům škola dává soutěžícím
možnost vyzkoušet si nejnovější trendy. Ti nej-
A jak to vidí facebook?
www.facebook.com/kyjov
Téma: Velitel kyjovských strážníků dostal medaili
Celkem šestnáct policistů a strážníků
obecních a městských policií převzalo
medaile Jihomoravského kraje. Byli
oceněni za dlouhodobé obětavé úsilí
v oblasti bezpečnosti obyvatel a vzorný výkon služby. Mezi oceněnými byl
také velitel městské policie Kyjov Lubomír Plachý.
Téma: PETICE PROTI OHROŽENÍ PITNÉ VODY
Vážení spoluobčané. Médii proběhla informace o možnosti podepsání petice
„NE!“ ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko. Tuto petici můžete
podepsat také na našem úřadě v přízemí radnice.
lepší získávají i velmi hodnotné ceny. V každém
oboru byly vyhodnoceny tři nejlepší dvojice. První
místa sesbírala Intergrovaná střední škola Hodonín v oboru tesař, SOŠ a SOU Vyškov za obor
pokrývač. První cenu v oboru strojní mechanik i
v oboru zednických prací si odvezli chlapci SŠT
Znojmo.
(vh)
To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet
Téma: PARTNERSKÉ MĚSTO BIOGRAD
Delegace Jihomoravského kraje pod vedením hejtmana Michala Haška
zahájila 14. dubna třídenní jednání v Zadarské župě. Mezi témata jednání
patří mimo jiné spolupráce obou regionů po vstupu Chorvatska do EU,
podpora podnikatelů obou zemí a jejich vzájemná spolupráce nebo výuka
češtiny v Zadaru. V první den návštěvy zavítala jihomoravská delegace do
města Biograd na Moru. Starosta tohoto pětitisícového přímořského sídla
Ivan Knez seznámil hejtmana Michala Haška s rozvojovými projekty města, zejména v turistice a cestovním ruchu. Podporuje i výuku českého jazyka v Zadaru a spolupráci mezi jednotlivými městy – konkrétně partnerem
Biogradu je jihomoravský Kyjov.
Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém
profilu města Kyjova.
strana 3
Z Vašeho města
/ květen 2014
Škola v Boršově byla v modrém.
Podpořila autisty
Celorepubliková kampaň „Rozsviťte se modře!“
dorazila i na jih Moravy. Konkrétně na Kyjovsku
se do ní aktivně už druhým rokem zapojuje speciální škola z Boršova. Žáci, včetně pedagogů i dalších pracovníků se na celý den oblékli do modrých
barev. Chtěli tím vyjádřit podporu svým spolužákům, ale i tisícům dalších lidí po celém světě, kteří
trpí některou z forem autismu.
„Máme tři autistické třídy, v každé je maximálně šest dětí. Mají stanovený jiný režim, mají obrovský problém s tím, když vystoupí z režimu,
potřebují přesný denní řád, jak co má vypadat, jak
se co má dělat. Jde především o děti, které mají
narušenou komunikaci a sociální vztahy,“ objasnil ředitel školy Miroslav Hula. Zážitkem pro
děti bylo společné focení, škola se totiž už druhým
rokem zapojuje do foto-soutěže spojené s tímto
dnem. Pro příští rok plánuje navíc modrý pochod
městem, protože podpora této akce v Kyjově roste.
Celá škola se seznámila podrobně s tématem dne
i formou kvízu. Účastníci například zjistili, že
modrá barva vyjadřuje porozumění a komunikaFoto David Vyhňák
Šikulové z televize
v ZŠ Dr. Joklíka
Dne 9. dubna bylo od rána u nás ve škole neobvykle rušno. Do školy totiž přijel natáčet televizní
štáb ČT Ostrava jeden z dílů oblíbeného dětského pořadu Šikulové s moderátory Janou a Ivem.
A proč právě k nám? Na naší škole již několik let
pracuje pod vedením učitelky Líčeníkové kroužek
Šikulové, který se tímto pořadem nechává inspirovat. Kroužek v tomto školním roce navštěvuje
21 dětí, které rády tvoří, vyrábějí, experimentují.
Činnost kroužku se tvůrcům pořadu natolik zalíbila, že přijali naše pozvání a natočili jeden díl
přímo s dětmi.
Během celodenního natáčení se děti přesvědčily,
že být hercem není vůbec jednoduché. Atmosféra
však byla velmi příjemná a celý televizní štáb k
dětem trpělivý. Všem se natáčení moc líbilo, byla
to zajímavá zkušenost. Odměnou je nám nálepka
Šikulové od moderátorů pořadu, která dnes zdobí
hlavní vchodové dveře naší školy a na kterou jsme
náležitě pyšní. Těšíme se na vysílání pořadu v neděli 4. 5. v ČT:D v 11 hodin, k jehož sledování vás
také srdečně zveme.
Milena Líčeníková, vedoucí kroužku Šikulové
foto archiv ZŠ
strana 4
Slovácko v pohybu
hledá, jak dál pomáhat
Kyjovské Slovácko v pohybu se připravuje na další projekty, které mají podpořit rozvoj místního
regionu. Stále jasnější obrysy dostává strategie,
podle které budou vznikat nové nápady jak udělat
srdce jižní Moravy ještě malebnější. Za deset let
své existence v regionu podpořilo na 250 projektů
v hodnotě 100 milionů korun.
Kyjovsko se už nyní chystá na to, jak nejlépe využít peníze z dalších operačních programů. Slouží
k tomu různé koordinační schůzky. Ta poslední se
věnovala jedné z oblastí, která v regionu také volá
o podporu - volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport a turistika.
„Postoupili jsme do fáze, kdy máme vybrané klíčové oblasti. Výrazně se objevovalo zemědělství,
vinařství, příroda, krajina, to jsou nosná témata,
která k našemu území patří,“ informovala manažerka Anna Čarková.
O prostředky se může ucházet všech 170 Místních akčních skupin v rámci celé České republiky. Ta kyjovská v minulosti patřila ke klíčovým,
kterým se podařilo připravit s žadateli a podpořit
řadu smysluplných projektů.
(vh)
ci, která je právě u autistů nelehká. Přišlo ale i na
záludné otázky.
„Třeba jestli znají někoho s PAS, což je zaskočilo, protože to je zkratka pro autismus. Kdyby tam
bylo, jestli znají nějakého autíka, asi by většina
věděla,“ uvedla příklad speciální pedagožka školy
Jana Rudická.
Poruchy autistického spektra postihují dle průzkumů každé 100. narozené dítě. Na celém světě
žije zhruba 70 milionů lidí s autismem. V ČR je to
přibližně 100 tisíc.
(vh)
Foto David Vyhňák
Soutěž o hrdinství
Hrdinství není přežitek – téma, které inspirovalo
studenty středních škol se zaměřením na zdravotnictví, provázelo regionální kolo psychologické olympiády. Soutěžící své práce prezentovali
v Kyjově pod záštitou místního Klvaňova gymnázia
a střední školy zdravotnické a sociální.
„Zadání se projevilo u někoho velmi kreativně.
Většina zpracovala svůj osobní příběh, kdy se jednalo o rodinné příslušníky, sourozence, objevovala
se tam často maminka, někteří zpracovali příběhy
významných osobností,“ uvedla pedagožka pořádající školy Ina Mikulčíková.
„Nejprve jsem vůbec nevěděla, jak téma pojmout.
Potom mě napadlo, že mými největšími hrdiny
jsou moje teta se strýcem, kteří se věnují pěstounské péči na přechodnou dobu,“ sdělila studentka
kyjovské zdravotní školy Barbora Kuželová. Právě ona svým zpracováním tématu oslovila porotu
nejvíce a stala se letošní vítězkou regionálního
kola psychologické olympiády.
Olympiády se účastní studenti druhých a třetích
ročníků. Porotu příjemně překvapily výsledky především mladších ročníků. Z prací vyplynulo, že
hrdinové nejsou jenom ti, o kterých často mluvíme, ale mohou to být obyčejní lidé.
(vh)
Z našeho města
/ květen 2014
Odborníci ošetří obrovský platan
v městském parku
Stoletý platan v městském parku si vybrala Nadace Partnerství v rámci projektu Zdravé stromy pro
zítřek. Má za cíl poukázat na to, že péče o vzrostlé
dřeviny má být prováděna odborným způsobem.
Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně
a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
o. s. proto probíhají v různých městech České republiky ukázková ošetření vzrostlých stromů. Kyjov se do projektu přihlásil, protože výše zmíněný
platan potřebuje ošetření, aby byla dlouhodobě
zajištěna jeho statická bezpečnost.
V letošním ročníku byly k bezplatnému odbornému ošetření vybrány dvě desítky stromů z desíti
krajů republiky z celkového počtu 56 přihlášených. Všechny přihlášené stromy získaly zdarma
hodnocení stavu. Odborníci z řad studentů Mendlovy univerzity už provedli v Kyjově vyšetření
vybraného stromu – akustickým tomografem
zkontrolovali kmen a větve a navrhli vhodný způsob ošetření stromu. Prověřit zdravotní stav a zjistit, zda je dřevo zdravé a unese navrženou vazbu,
je nezbytné pro bezpečnost stromu.
Platan roste ve staré části městského parku a svým
obvodem kmene patří k nejmohutnějším dřevinám celého Kyjova. Jeho stáří je odhadováno na
cca 100 let, obvod kmene je 465 cm, výška cca
28 m, šířka koruny 22 metrů. Přestože se jedná
o velmi vitální a zdravý strom, z důvodu riziko-
vého tlakového větvení mezi hlavními kosterními větvemi je potřeba zajistit strom navrženou
vazbou. V koruně stromu bude rovněž proveden
odborný řez, při kterém budou odstraněny suché,
poškozené nebo nevhodně rostoucí větve. Ošetření je naplánováno na 13. června 2014 a provádět
jej budou odborníci s certifikátem European Tree
Worker, jenž je zárukou náležité úrovně jejich odborných znalostí.
Veronika Hollerová, Helena Havránková,
odb. ŽP
Děti opět nocovaly
v knihovně
s Andersenem
Trávit v knihovně celou noc se poštěstí jednou
za rok dětem, které se účastní akce zvané Noc
s Andersenem. Městská knihovna v Kyjově si pro
ně letos připravila zábavný program včetně stezky
odvahy. Přibližně třicet dětí se mohlo těšit také na
pohádky, soutěže nebo kvízy.
A proč malí čtenáři chodí rádi nocovat do knihovny? „Kamarádka mně řekla, abych tady s ní byla,
ale byla jsem tady i před dvěma lety. Dělali jsme
soutěže a líbilo se mi to,“ svěřila se jedna z letošních účastnic Anna Abramuszkinová. „Byl jsem
tady už loni a líbilo se mi to. Hráli jsme různé hry
a na ty jsem se také těšil i tentokrát,“ doplnil Martin Kovář.
Knihovna chystá 13. května mezinárodní projekt
Noc literatury, kdy představí současnou evropskou
literaturu netradičním způsobem. Ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem Kyjov se tak uskuteční
další zajímavý literární večer, při kterém budou
regionální autoři číst ukázky z knih evropských
spisovatelů. Novým čtenářům knihovna chystá
oblíbené pasování prvňáčků na 21. květen, závěr
měsíce ozvláštní Literární piknik pod rozkvetlou
jabloní v Bohuslavicích věnovaný nejenom dětem.
(vh)
Lesy v okolí Kyjova – vzpomínka na pařeziny
Dnes už lesy v nejbližším okolí Kyjova zaujímají
jen malou část území. Větší rozloha se zachovala
na pohořích moravských Karpat, které rámují obzor města ze severu – ve Ždánickém lese a Chřibech. Ale díky své poloze nabízejí i tyto ostrůvky
překvapivě pestrý obraz. Nejkrásnější je jarní procházka koncem března či začátkem dubna ještě
před olistěním. Lesy jsou dobře průchodné, viditelnost porostem skvělá a barevný koberec jarních
květů potěší oko každého návštěvníka. Velmi dobře je poznat podle druhového složení i expozici
svahu a geologické podloží.
Zatímco lesy rozkládající se po úbočích kopců
od Želetic, mezi Strážovicemi a Věteřovem až
k Ostrovánkám rostou na vápnitých pískovcích
ždánického flyše a jsou druhově bohaté, les Chrast
směrem na Kelčany už má v podloží kyselé
pískovce jako Chřiby a jeho bylinné patro je podstatně chudší. I tam se ale na jaře setkáte s červenobílými porosty dvou druhů dymnivek, žlutými
orseji a něžnými kokoříky. Lesy Věteřovské vrchoviny nabízejí pestřejší škálu lesních typů. V údolích
a na severněji orientovaných svazích rostou svěží dubohabřiny s podrostem nejen dymnivek,
ale i vzácnější lilie zlatohlavé a druhů, které sem
zasahují z Karpat, jako je hvězdnatec čemeřicový
nebo ostřice chloupkatá. Na výslunných svazích
a hřbetech jsou vyvinuty světlé doubravy s hojnou
konvalinkou vonnou, na nejteplejších místech
a vrcholech pak přecházejí do teplomilných doubrav
se žlutě kvetoucími keři dřínu a řadou vzácných
a chráněných druhů. Mezi nimi vyniká růžová,
po citrusech vonící třemdava.
Na druhovou pestrost rostlin a živočichů v lesích
má velký vliv způsob hospodaření. Ten se za posledních sto let zásadně změnil. Už od mladší
doby kamenné, jak je doloženo v Británii, byly
lesy v našich polohách obhospodařovány takzvaným pařezením. Lidé nepěstovali les cíleně, ale
brali si z něj dřevo podle potřeby, především na
topení a stavbu domů. Doba vykácení (lesnicky
„obmýtí“) se sice v průběhu staletí postupně prodlužovala, bylo to však nejvýše kolem 30 let. Naši
předkové využívali skutečnosti, že většina dřevin,
především habr, lípa, ale i dub, po odstranění růstového vrcholu znovu obráží z výhonků a snese
pravidelné ořezávání dokonce v mnoha desítkách
cyklů. Soumrak pařezin (nebo jak říkají lesníci
„lesa nízkého“) nastal až v 19. století, kdy se začalo
topit uhlím a řezivo bylo stále dražší. Pařezinové
hospodářství bylo s nástupem moderního lesnictví nahrazeno pasečným. Pařeziny byly postupně
převáděny na vysoký les, který je v době obmýtí
(80-120 let podle dřevin) celý vykácen a znovu
většinou uměle obnoven. Ve všech lesích kolem
Kyjova je jejich pařezinová minulost dobře vidět.
Připomíná ji nejen druhové složení dřevin, ale
i utváření kmenů, kde často vidíte původní pařezy.
V selských lesích se takto hospodařilo mnohde až
do války.
Se změnou hospodaření sice stoupla produkce
kvalitního dřeva, na druhou stranu však došlo
k významnému poklesu biodiverzity, jak se o tom
na příkladu motýlů (jasoň dymnivkový) zmínil
kolega Králíček v minulém čísle. Stále častěji se
v odborné veřejnosti objevují názory, že vedle
lesů pěstovaných, které budou zřejmě převažovat,
a lesů ponechaných bez zásahu, což je idea pralesa
z období romantismu, by měl opět najít své místo
i tento prastarý způsob hospodaření. Je na něj vázána řada druhů rostlin a živočichů. Vedle motýlů
jsou to například ptáci nebo některé vzácné druhy
rostlin – sněženky a ladoňky. Nezanedbatelná je
i hodnota estetická a kulturní, na pařeziny se staletou historií je možno nahlížet jako na historické
monumenty srovnatelné s významnými kulturními památkami.
Libor Ambrozek, botanik, v současné době manažer projektu Life+ v CHKO Bílé Karpaty, předseda
Českého svazu ochránců přírody foto archiv autor
Významným druhem pařezin je i Sněženka
podsněžník.
strana 5
Z našeho města
/ květen 2014
Myslivci ukázali, jak vloni lovili
Hodonínský okresní myslivecký spolek se veřejnosti každoročně představuje v rámci výstavy trofejí. I letos přinesl rozmanitý pohled na ulovenou
zvěř v regionu Kyjovska, Hodonínska a Veselska.
„Je to v podstatě taková kontrola toho, co se za rok
ulovilo, jestli se to ulovilo správně a jestli jsme se
v honitbách chovali správně,“ objasnil účel přehlídky člen Českomoravské myslivecké jednoty
Milan Cellar. Jeden výstavní den patřil speciálně školní a předškolní mládeži, které se věnovali
členové mysliveckého spolku. Děti ze všech
regionálních škol se navíc zapojují do výtvarné soutěže s tématem Mé toulky za zvěří. Ze
sedmi stovek prací z celého okresu postoupilo 14 nejlepších do národního kola soutěže.
V Loňském roce bylo nejvíce uloveno bažantů,
přes 8000, 2760 kusů srnčí zvěře, 126 jelenů,
přes 500 daňků a 41 muflonů. Zajíců bylo
2757.
(vh)
Pujč si mě!
Knihovna upozorňuje na
zajímavé knížky
Pro podporu čtenářství by ráda Městská knihovna
Kyjov upozorňovala občany na kvalitní literaturu,
kterou si v ní lze půjčit. Půjde o literaturu regionální, českou, světovou a vždy i něco pro děti.
První knihou je titul přímo z dílny knihovny Poznávej místa děl kyjovských autorů (43 s.). Při
příležitosti stejnojmenného projektu seznamujícího s literární činností kyjovských autorů byl vydán
tento literární almanach, který čtenáře seznámí jak
s hlavními hrdiny knih, tak osobním i profesním
životem zástupců kyjovské literární scény. Jsou to
Jarmila Bednaříková s ukázkou z knihy Podzimní
čas mocné říše, Eliška Vlasáková s ukázkou z knihy Byla jsem s našima na procházce, Jiří Dunděra
s ukázkou z knihy 33 životů a Jan Pavlík s ukázkou z knihy Sága rodu Chlebakupova. Doplněno
o ilustrace Jiřího Dunděry a fotoreportáž z projektu. Druhou knihou je Školákův ilustrovaný
atlas zvířat (45 s.). Amazonský prales, savany,
Sibiř, Tasmánie… zvířata nalezneme na různých
místech zeměkoule. Objevte spolu s dětmi, jaká
zvířata žijí v daném prostředí a přečtěte si o zajímavostech a zvycích jejich života. U jednotlivých
vyobrazení naleznete také nevšední detaily k známým i neznámým druhům zvířat. Poznejte blíže
(red)
světovou faunu!
Základní škola
Dr. Joklíka na soutěži
LEGO robotů
Zábavné odpoledne pro celou rodinu
Žáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka se v Brně zúčastnili
Robotiády pořádané Jihomoravským centrem
pro mezinárodní mobilitu. Mladí konstruktéři
se nejdříve představili jako tým prostřednictvím
naprogramovaného alegorického vozu. Poté museli jejich roboti zvládnout jízdu po předkreslené
trase na čas a nakonec v bludišti najít a chytit
plyšového medvěda. Všichni roboti byli žáky
sestaveni a naprogramováni pomocí stavebnice LEGO Mindstorms v robotickém kroužku.
Přestože kroužek funguje na škole prvním rokem,
podařilo se týmu pod vedením učitelky Hany
Robkové obsadit 10. a 11. místo mezi mnohem
zkušenější konkurencí třiceti dvou týmů českých
i slovenských základních škol a gymnázií.
(red)
Město Kyjov v rámci prorodinné politiky připravilo v neděli 18. května od 15.00 do 18.00 akci s názvem
Zábavné odpoledne pro celou rodinu. Uskuteční se u příležitosti Dne rodin (15. 5.) a 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který v roce 1994 vyhlásila OSN s cílem poukázat na důležitost rodiny v dnešní
společnosti.
Zábavným odpolednem na hřišti Sokolíčku v Komenského ulici provede DJ Luděk Ptáček, těšit se můžete na loutkové divadlo, tvořivé dílničky pro děti i dospělé (ketlování, tvoření z papíru), soutěže, šermířské
vystoupení, trénování paměti, zkrášlovací koutek
a další zajímavé aktivity pro celou rodinu.
Akce se uskuteční ve spolupráci s místními organizacemi, jejichž činnost je primárně zaměřena
Antonín Čermák 85 let
Jubilanti:
na rodiny: Centrum pro rodinu Kyjov, AgentuMarie Měsíčková 85 let
Anděla Dvořanová 92 let
ra pro občany, Krok, Centrum sociálních služeb
Ludmila Ježová 85 let
Kyjov a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Věra Hübschtová 92 let
Vladimír Kopřiva 85 let
Wu-Wej. V infostánku budou k dispozici letáčky
Marie Zbořilová 92 let
Josef Gerhard 85 let
těchto organizací, informace k Rodinným pasům
Miloslav Fojtů 92 let
Jan Mrnka 80 let
a Senior pasům a další zajímavé informace pro
Ludmila Jordánová 91 let
Drahomíra Pecháčková 80 let
rodiny. Místní babičky zajistí drobné občerstvení.
Andělina Ježová 90 let
Marta Petrášová 80 let
(red)
Josef Seďa 90 let
strana 6
Vítězslav Začal 80 let
Marie Burešová 75 let
Pavel Pazderka 75 let
Úmrtí:
Františka Frýbortová 26. 6. 1920
– 21. 3. 2014
Sociální oblast
/ květen 2014
Příběh Kateřiny...
Nikdy neměla štěstí na to zažít opravdový partnerský vztah. Nikdy jí nebyla projevena
patřičná důvěra a nabídnuta plnohodnotná práce. A brzy nebude mít kde bydlet...
Příběh Kateřiny je velmi podobný dalším, které se opakují v ambulancích psychologů
a psychiatrů kdekoli v ČR. Právě u nich totiž, v lepším případě, končí lidé s podobným životním příběhem, osoby s diagnózou duševní porucha. Laikové o ní mají
zkreslené představy a pacienti se jí nechlubí.
Kateřina je dívka s mentálním hendikepem, kvůli kterému sežene jen občasný přivýdělek nebo brigádu. Přišla o své bydliště, když matka zemřela na demenci. Od bratra
dostala výpověď z domu s tím, že se nezajímá o její náhradní bydlení. Pomoc sociálního úřadu jen velmi těžko sama dokáže využít. Díky poruchám paměti si bez pomoci
není schopna vyřídit vůbec nic. Podle vedoucího oddělení sociální péče Městského úřadu v Kyjově Jaroslava Řihánka má taková osoba možnost využít nepojistných
sociálních dávek, které vyplácí Úřad práce ČR, v případě Kyjova kontaktní pracoviště
v Jungmannově ulici.
V případě, kdy osoba není schopná samostatně vyřizovat záležitosti na úřadě, doporučuje Řihánek osobně navštívit jejich oddělení sociální péče na městském úřadě, kde
se takové osoby ujme sociální pracovník.
Na ulici je člověk dobře pozná.
Čas tráví obvykle ve společnosti zvláštních lidí. I přesto, že si nesou více špatného, jak
dobrého, bývají to milovníci zvířat. Zvířata jsou mnohdy jejich jediné vztahově blízké
bytosti. Právě kvůli nim nejsou ochotni nastoupit do psychiatrické léčebny, přičemž
bez hospitalizace nelze žádat o patřičnou finanční podporu. Za co budou žít? Už jen
bydlení, které nabízí město v rámci ubytoven, vyvolává u klientů tohoto typu obavy.
Kateřina kupříkladu není alkoholik, není problémová, což je obvykle případ osob
žijících právě na ubytovnách. Pobytu tam se brání a živoří.
s.r.o.
NAVRHNEME A VYROBÍME
PRO VÁŠ INTERIÉR NEJEN KUCHYNĚ
ODBORNÁ
MONTÁŽ
ZDARMA
3D NÁVRH
ZDARMA
7 10
ZÁRUKA
TRADICE
„Lidé s takovou diagnózou mají strach, často se proto vyhýbají takovému ubytování. V lepším případě jim někdo z okolí pomůže, často
ale zůstávají sami. Těžce duševně nemocní lidé leckdy zemřou opuštění a hladoví,“ uvedla příklady z praxe klinická psycholožka Jana
Kulheimová.
Fénix a pomocná křídla
Pětatřicetiletá Martina se sociální problematice profesně věnuje přes
deset let a rozhodla se podpořit Kateřinu tím, že každý měsíc ze svého
platu pošle 450 korun na účet Fénixu. Zajistí Kateřině tři návštěvy
denního stacionáře, v rámci kterého je možné klientku motivovat
a pomoci s řešením její nelehké životní situace. V těchto momentech
klientům na Kyjovsku pomáhá právě Fénix. Stojí za ním řada dobrovolníků, kteří pro chod organizace věnují bez nároku na jakoukoli
odměnu svůj čas. Vznik sociálně-psychiatrického centra na Slovácku vzešel z potřeb v rámci komunitního plánování, jehož garantem
je zkušený lékař a kyjovský zastupitel Petr Hudeček.
„Vystoupení některých zastupitelů na březnovém zastupitelstvu
v Kyjově o údajných velkých dluzích a vyslovení nepodpory Fénixu,
potažmo sociálně-psychiatrických služeb, vnímám jako důsledek
toho, že nejsou v sociálně zdravotní komisi. Pak vyjadřují podiv a mají
špatné informace. Není vůbec pravda, že by Fénix dlužil takové obrovské částky. Je naopak pravda, že Fénix pracoval v době, kdy nebyl
nikým podporována a dotován, za což musíme být vděční,“ vysvětlil
Hudeček situaci kolem údajných dluhů centra s tím, že Fénix pracoval
dobrovolně a poskytoval péči v důležité oblasti.
„Sociálně zdravotní komise, když vyhodnotila všechny okolnosti pro
a proti, se usnesla, že je vhodné jim dluh za část nájmu, kdy poskytovali sociálně veřejně prospěšnou pomoc, prominout. Samozřejmě
je představa, aby Fénix konal činnost ziskovou. Tam nájem chceme,
a také jsme se dohodli, že jej splatí do poloviny srpna,“ míní Hudeček. Přitom zdůraznil, že se město snaží podporovat všechny sociální
služby. Fénix se letos prosadil z hlediska svého projektu i u Jihomoravského kraje a Ministerstva sociálních věcí. Obdrží dotační částky
a bude tak údajně schopen nejen platit své závazky vyplývající z jeho
činnosti v tomto roce, ale také nadále služby rozšiřovat podle potřeby
klientů. Náplň denního stacionáře Fénixu je specifická pro každou
skupinu lidí. Pracují tady především s pamětí, podpůrnou skupinovou
terapií a socioterapií nebo s jemnou motorikou klientů, jindy je vhodná canisterapie. Pravidelnou péči některé ze služeb Fénixu využívá až
50 klientů, včetně jejich rodin, a týdně se na zařízení obrací až deset
nových občanů o pomoc.
Fénix chystá 3. června od 16.00 Den otevřených dveří, aby se lidé
z veřejnosti mohli přesvědčit, že je skutečně pro každého. O dva
týdny později, v pondělí 16. června, zve veřejnost na setkání s názvem Aukce, bleší trh a duševní očista.
(vh)
(pozn. red. jména a některé souvislosti byly
v zájmu ochrany soukromí osob pozměněny)
Nácvik asertivních
technik pro veřejnost
Jungmannova 1337 (Moravská ul. vedle Komercní banky) Kyjov
telefon: 603 306 533
www.artekon.cz
Dne 29. května se uskuteční Nácvik asertivních technik pro všechny
zájemce z řad veřejnosti. Nácvik bude probíhat ve spolupráci s centrem vzdělávání od 16.30 do 18.00 v denním stacionáři centra Fénix.
Jednat se bude celkem o tři setkání (3 týdny). Více informací najdete
v odkazu vzdělávání. Přihlášky na další kurz přijímá Bohuslava Šibalová na tel.: 606 777 669. Začínáme ve čtvrtek 29. května v 16.30.
Další setkání budou 5.6 a 12.6.
placená inzerce
strana 7
Sociální oblast
/ květen 2014
Peníze za olympijské
Studentky se učí
Šikana ve škole
holínky patří dětskému znakový jazyk
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková
organizace města Kyjova a Sociálně aktivizační
oddělení nemocnice
Přiblížit se více neslyšícím, to je důvod, proč se
služby pro rodiny s dětmi pořádají besedu z téma-
Necelých deset tisíc – takovou částku se podařilo
vybrat při aukci olympijských holínek při jedné ze společenských akcí, pořádaných městem.
Peníze převzal primář dětského oddělení s tím,
že budou použity spolu s dalšími dary s největší
pravděpodobností na nákup drobných přístrojových zařízení. „Každá koruna, kterou dostaneme
pro dětské pacienty pro oddělení, je dobrá. Jsme
za ni nesmírně rádi, za jakoukoli podporu. Menší
částky používáme na zvelebení interiérů oddělení
a ve spolupráci s technikem se snažíme obnovit
přístroje v těch cenových relacích, které máme
k diposici,“ uvedl primář dětského oddělení Milan Tauš. Dětské oddělení nemocnice Kyjov právě
prochází rozsáhlou stavební úpravou zvenčí. Po
výměně oken dojde na řadu zateplení. Z přístrojového vybavení se podařilo v loňském roce
pořídit dva přístroje díky benefičnímu koncertu v Kyjově pod záštitou italského velvyslanectví, výtěžek přesáhl sto tisíc korun. Oddělení by
rádo pořídilo ale i další infuzní pumpy, inhalátory
nebo zvlhčovače pro děti s infekty dýchacích cest.
(vh)
skupina dívek rozhodla navštěvovat speciálně
akreditovaný kurz Centra pro sluchově postižené.
Už několik měsíců aktivně pronikají mezi dorozumívací znaky.
„Studentky jsou velmi pracovité, snaží se a já
jsem spokojená. Snaží se zapojit, měli jsme i praxi,“ řekla lektorka znakové řeči Dana Lupačová.
„Znakový jazyk jako takový, který my vyučujeme,
je český. Existují i znakové jazyky jiných národů,
ale neslyšící se mezi sebou velmi rychle dostanou
do toho, že si rozumí. Existuje i mezinárodní jazyk, říká se mu gestumo, ale jsou to znaky hodně
zjednodušené a neslyšící je málo používají,“ objasnila ředitelka Centra pro sluchově postižené
Hodonínsko Marta Kadlecová.
Kurzem momentálně prochází dvanáct dívek,
součástí získání akreditace je vedle teorie i praxe
v terénu mezi neslyšícími. Centrum plánuje i jeho
navazující část v příštím roce, protože jde o náročnou výuku. „Přemýšlela jsem nad tím a brala jsem
to jako příležitost, že by se mi to mnoho hodit do
budoucna k povolání. Je to složité, dá nám to hodně práce se to naučit,“ řekla jedna ze studentek
zdravotnické školy Barbora Kuželová.
(vh)
foto archiv MěU
Indukční smyčky pomáhají špatně slyšícím
na úřadech
Při konverzaci například na úřadech mohou sluchově postižení zažívat pocit frustrace. Často
plyne z omezené schopnosti dobře porozumět
protější straně díky sluchovému omezení. Tento problém řeší tzv. indukční smyčky. Speciální
přenosné zařízení dokáže sluchově postiženým
pomoci. Vestavěný mikrofon zachytí zvuky z blízkého okolí a přemění je na indukční signály.
Podle databáze Centra pro sluchově postižené
Hodonínsko je předpoklad, že jen v rámci Kyjovska jsou to stovky uživatelů, kterým toto zařízení může posloužit. Podle vedoucí komunitního
plánování Kyjovska Věry Lungové jsou indukční
smyčky pro lidi se sluchovým postižením umístěny prozatím ve dvou budovách městského úřadu v Kyjově, a to na podatelnách. Protože jsou
ale přenosné, je velmi pravděpodobné, že budou
strana 8
využity i při dalších jednáních na úřadě, případně se může časem jako vhodné ukázat jiné místo
v rámci úřadu.
(vh)
tického cyklu zaměřeného na rodinu. Lektorem
bude Matěj Černý. Srdečně jsou zváni všichni,
které tato problematika zajímá. Místo konání:
v domě na ulici Brandlova 127, Kyjov, 9. 5. od
9.00. Celková délka 2-3 hodiny, účast je zdarma.
V případě jakýchkoliv dotazů tel: 739 307 583,
e-mail: [email protected]
Dále pořádají Skupinu osobnostního a sociálního
rozvoje s tématy:
14. 5. Domácí násilí
28. 5. Duševní hygiena
Sdružení nechalo
dětem zkrášlit zahradu
Dětské centrum při Nemocnici Kyjov má zase
o kousek pestřejší zahradu. Postarali se o to příznivci sdružení DJs4 Charity. Z dvoudenního
open-air festivalu vyčlenili 30 tisíc korun. Za ty
nakoupili hračky, sedačky a postavili na zahradě
novou prolézačku s dětskou skluzavkou.
„Pro nás je to velice pozitivní odezva, protože vidíme, že nás veřejnost vnímá, že ví, že existujeme
a zabezpečujeme péči nejvíce potřebným. Je to
určité ocenění naší práce, protože pokud vyvolává naše činnost ve veřejnosti zájem, doufáme, že
je i pozitivně hodnocena,“ vyjádřila se ředitelka
centra Jana Petrášová. Podle ředitelky centrum
upřednostňuje spíše finanční dary, oblečením pro
děti i hračkami jsou nyní plně zásobeni. Co ale
určitě neodmítnou, to jsou pleny a hygienické potřeby, ale i kočárky, které jsou plně využívány. Další možnost přispět na dobrou věc dostanou hosté
letošního ročníku dvoudenního festivalu v Kempu
Josef v Dubňanech už 1. srpna, kdy se uskuteční
další ročník festivalu taneční muziky.
„Už třetí rok pomáháme různým organizacím,
které potřebují finanční pomoc. Dnes ty organizace asi moc nemají prostředky od státní správy,
a tak se snažíme dětem dělat život veselejší,“
uvedl zástupce sdružení Djs4 Charity Petr Černošek. Centrum má v péči v průměru kolem
24 dětí, které nemohou z nějakým příčin vyrůstat
ve své biologické rodině. V loňském roce jich přijalo 59, téměř sedmdesát procent se podařilo vrátit
do původní rodiny, asi čtvrtina pak odcházela do
adoptivní nebo pěstounské péče. Ta v poslední
době převažuje.
(vh)
Kultura
/ květen 2014
Hudební divadlo z Hradce Králové při
návštěvě Kyjova zaujalo nejen děti
foto archiv pořadatelé
V úterý 8. dubna odehrálo při své první návštěvě Kulturního domu v Kyjově Hudební divadlo
dětem svůj pohádkově-písničkový koncert „Povídejme si děti“. Dvě dopolední představení byla
určena pro děti z mateřských a prvních stupňů
základních škol. Michaela Novozámská, která je
i hlavní hereckou představitelkou rolí Hudebního divadla dětem, napsala scénář představení na
motivy pohádek Josefa Čapka, které děti dobře
znají. Jeho pejsek a kočička patří mezi skvosty
české literatury pro děti a tato divadelní úprava,
které tleskalo více než 600 dětí, je velmi nápaditá
a zdařilá. Reakce dětí v průběhu představení a jejich pedagogů po představení to potvrzují.
Autorka nám řekla: „Byl znát rozdíl v publiku
prvního představení, kde bylo více školáků a druhým, kde naopak hlediště zaplnilo více dětí ze
školek. Školáci se méně styděli a jejich zpěv udělal
z představení krásný zážitek i pro herce a kolegy
z divadla. Druhé představení pro nejmenší bylo
krásné milými reakcemi i smíchem předškoláků.
Takže skvělé. Pro nás byla premiérová návštěva
Kyjova – v našich myslích – velmi milá a úspěšná,“
rozloučila se usmívající se Michaela Novozámská.
(red)
Martina v barvách
Svou první samostatnou výstavu představila
v polovině dubna Martina Langášková. Povoláním zdravotní sestra se poprvé veřejnosti představila coby malířka společnou výstavou amatérských
výtvarnic ve škole J. A. Komenského pod vedením Dagmar Pucharové. Tentokrát se pustila do
svého osobního projektu, který můžete zhodnotit
v rámci výstavních ploch Galerie Čajovna v Domě
kultury v Kyjově v průběhu května. Některá
(vh)
vystavená díla jsou určená k prodeji.
placená inzerce
strana 9
více na www.internethome.cz
C
M
Y
CM
MY
Ten nejchytřejší
z Kyjova
u Vás doma!
za 349 Kč
CY
CMY
K
Spolehlivý internet
800 330 073 zdarma
Profesionální servis
Stabilita
DIGITÁLNÍ VÁHY,
POKLADNÍ SYSTÉMY
Zvyšte prestiž své prodejny
Nově - úřední
cejchování vah
Svatoborská 428, Kyjov
(naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz (eshop)
Komenského 547, 697 01 Kyjov, tel.: 518 612 894
mobil: 731 160 046, email: [email protected], www.elektross.cz
Provozní doba: Po – Pá 8:00 –12:00, 13:00 –17:00, So 8:30 –11:00
AKTIVACE SLUŽEB SKYLINK
MONTÁŽE A OPRAVY
PRODEJ SATELITNÍ TECHNIKY
VÝROBA KLÍČŮ, KLÍČOVÉ SYSTÉMY, ZÁMKY
AUTOKLÍČE, ČIPOVÁNÍ, DÁLKOVÉ OVLADAČE
SERVISNÍ STŘEDISKO FAB, GUARD, MULTLOCK
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BEDEX
ELEKTROS – KLÍČ K BEZPEČÍ VAŠEHO DOMOVA
Mimořádná nabídka
NOVÝ SATELITNÍ HD PŘIJÍMAČ
ZA 1/3 CENY
JEN ZA
999 KČ
S ROČNÍM PŘEDPLATNÝM
JAKÉHOKOLIV ZÁKLADNÍHO BALÍČKU Skylink
Reklama v Kyjovských novinách tel.: 777 786 787
strana 10
placená inzerce
Otravují vás
vaše půjčky?
VR ÁT
VÁM ÍME
18 SP AŽ
LÁTE
K
Spojte si je
do jedné
a ušetříte.
UniCredit Bank Expres
Jungmannova 1310/10, Kyjov
(průchod z náměstí na autobusové nádraží)
tel.: 955 964 816, mobil: 606 026 588
www.unicreditbank.cz
Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč • Celková výše úvěru 294 920 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 2 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 42 420 Kč • Doba trvání úvěru 84 měsíců • Úroková sazba
13,40 % p. a. • Výše měsíční splátky 5 430 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 20,90 % p. a. • Celková splatná částka 457 852 Kč • Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného
účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) • Výše odměny v podobě vrácených splátek tak v případě uvedeného příkladu může činit až 97 740 Kč, což odpovídá úrokové sazbě ve výši jen 5,70 % p. a. • Odměna za řádné
splácení se vztahuje jen na sloučení stávajících závazků do jedné výhodné PRESTO Půjčky s dobou splatnosti 84 měsíců. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
placená inzerce
strana 11
/ květen 2014
Kultura
Divadlo v karanténě
vybuduje v Kyjově
Sonevendův dům
Adiktoložka věnovala
dva obrazy, aby
pomohla Fénixu
O terapeutickém působení výtvarného umění na
člověka asi není pochyb. Výtvarnici Bohuslavě
Šibalové se tento efekt podařilo obohatit o další
rozměr – dvě svá díla uvolnila k dražbě. Výtěžek
částečně podpoří fungování Sociálně psychiatrického centra Fénix. Akrylové obrazy na sololitu,
plastické obrazy, ale především kus sebe vystavuje
v minigalerii na Bukovanském mlýně. Její obrazy jsou k vidění v průběhu měsíce května – dvěma díly navíc podpoří sociální služby v regionu.
„Maluji od dětství. Taková malba, ve které se už
objevily pocity a zklamání, naděje přání, tak to
bylo v období puberty, kdy mi přišly první zklamání, nešťastné lásky. Ventilovala jsem své pocity
skrze obrázky,“ sdělila autorka obrazů. Povolá-
Reklama
v Kyjovských novinách
tel. 777 786 787
KYJOVSKÝ
MAGAZÍN
úterý a pátek
vždy po 19.20
www.tvslovacko.cz
ním adiktoložka Sociálně psychiatrického centra
v Kyjově se rozhodla věnovat dva své obrazy na
dobročinné účely. Na facebookových stránkách
centra Fénix probíhá dražba. Část z výtěžku půjde
právě na účet Fénixu. „Vybrala jsem dva obrazy,
které mi jsou srdcem a prožíváním nejblíž. Já je
považuji za neprodejné, protože je to velmi osobitá výpověď,“ zmínila autorka. Do Bukovan se
za obrazy můžete vypravit v průběhu května, dvě
díla určená k dražbě budou v červnu vystavena
ještě v Galerii Čajovně v Kyjově. Dražba skončí
oficiálně v rámci Dne otevřených dveří Fénixu
a sledovat ji můžete průběžně i na webových
(vh)
stránkách.
Skladba vysílacích hodin
v programu od 3. 2. 2014
A
HODINA
čas vys.
y
00:00:00
00:03:00
00:15:00
00:30:00
00:40:00
00:50:00
00:55:00
00:59:00
B
Začátky vysílání v hodině B:
19.00 / 23.00 / 3.00 / 7.00 / 11.00 / 15.00
čas vys. název pořadu
19.00Znělka
Magazín Hodonín 19.01
premiéry ÚT, PÁ
Magazín Hodonín - repríza
19.09
Magazín Kyjov 19.20
premiéry ÚT, PÁ
Magazín Kyjov - repríza
19.31
19.41
Magazín Veselí premiéra ÚT, PÁ
19.52
Magazín Veselí - repríza
C
HODINA
čas vys.
y
00:00:00
00:03:00
00:30:00
00:45:00
00:59:00
HODINA
D
čas vys.
y
00:00:00
00:03:00
00:15:00
00:37:00
00:53:00
00:58:00
00:59:00
JIŽNÍ MORAVA
Od 1. května nově naladíte regionální
televizi TVS také zde: Multiplex 4, kanál 42.
HODINA
čas vys.
y
00:00:00
00:03:00
00:10:00
00:19:00
00:26:00
00:35:00
00:42:00
00:52:00
00:57:00
00:59:00
začátky vysílání v
18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod.
název pořadu
p
Znělka
Magazín Uherské Hradiště – premiéryy ST, PÁ
Magazín Uherské Hradiště – reprízyy PÁ, PO
Magazín Uherskýý Brod – premiéra PÁ
Zlínskýý kraj – premiéryy ÚT, PÁ
Programová příloha – premiéra PO
VTX ZL, UH, UB
vysílací
y
schéma uvidíte v TVS
začátky vysílání v
19 /23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod.
název pořadu
p
Znělka
Magazín Hodonín – premiéryy ÚT, PÁ
Magazín Hodonín – reprízyy ÚT, PÁ
Kyjovský
y
ý týdeník
ý
– premiéryy ÚT, PÁ
Kyjovský
y
ý týdeník
ý
– reprízyy ÚT, PÁ
Veselskýý týdeník
ý
– premiéra ST
Veselskýý týdeník
ý
– repríza ST
Programová příloha – premiéra PO
VTX HO, KY, VM
vysílací
y
schéma uvidíte v TVS
začátky vysílání v
20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod.
název pořadu
p
Znělka
CZ&SK magazín - premiéra ST
Regiony
g y-p
premiéra ČT
Živá panorama
p
vysílací
y
schéma uvidíte v TVS
začátky vysílání v
17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod.
název pořadu
p
Znělka
Jižní Morava - premiéryy ÚT, PÁ
Brněnské oko - premiéra ČT
Magazín Sport – premiéra PO
Programová příloha – premiéra PO
VTX BM
vysílací
y
schéma uvidíte v TVS
CZ&SK + REGIONY
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 19.20, 23.20, 3.20,
7.20, 11.20, 15.20
V loňském roce a nyní pokračující stavební opravy
v hodnotě převyšující milion korun přerušily poklidné
žití v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově. Přestože
se jedná o 15 let starou budovu, zásah byl již nutností. Obyvatelé děkují panu starostovi Františku Luklovi
i všem radním za vyslyšení prosby ředitelky Centra sociálních služeb Kyjov Ladislavy Brančíkové, která objekt
spravuje, že uvolnili prostředky na tak rozsáhlou rekonstrukci. Obyvatelé tohoto objektu rovněž připojují pochvalu za nově zrekonstruovaný chodník v ulici Újezd,
velmi pečlivě položený Technickými službami města
Kyjova pod vedením Oldřicha Talaše.
Obyvatelé DPS
SLOVÁCKO
dvě premiéry týdně
Poděkování:
ZLÍNSKÝ KRAJ
V roce 1961 daroval Ctibor Sonevend městu
Kyjovu své rodné secesní sídlo. V objektu měla
být zřízena galerie výtvarného umění a komorní
prostor pro divadlo, hudbu, film a malé kulturní
formy. „Tento dům byl v minulosti jednou z bašt
kulturního i politického dění v Kyjově. Sem přijížděly za svým přítelem Gustavem Sonevendem
vynikající osobnosti našeho kulturního a společenského života,“ praví se v kronikářském zápise
z roku 1996. Téhož roku byla zchátralá secesní
památka prodána, stržena a vznikla zde stavba ke
komerčnímu využití.
Sdružení v karanténě se rozhodlo Sonevendův
dům v Kyjově znovu postavit. „Když jsme náhodně natrefili na informaci o zmaření Sonevendova
odkazu, byli jsme šokováni. Moderní komorní
scénický prostor v Kyjově dlouhodobě chybí.
O jeho potřebnosti se pořád mluví a neustávají pokusy o jeho zřízení – viz aktivity kolem Art mlýna
v Bohuslavicích, klub Jančovka v Nětčicích nebo
bývalý boršovský hostinec U Macenauerů. Uvědomili jsme si, že náš festival je vlastně takovým
virtuálním Sonevendovým domem – programové
zaměření je vlastně totožné s přáním Sonevenda,“
shrnul režisér Petr Jan Kryštof, proč se sdružení ke
stavbě odhodlalo.
Stavební práce budou zahájeny happeningem
15. června 2014 na náměstí v Kyjově. Do akce se
mohou lidé přímo zapojit a stát se spolutvůrci díla
„Chtěli bychom požádat všechny mrskače, aby
nám darovali své letošní žily. Sonevendův dům
totiž budeme splétat z vrbového prútí a velikonočních pomlázek. Podrobnosti jak darovat žilu
najdete na facebookové události Mezi smrky
2014,“ doplnil předseda sdružení.
Ctibor Sonevend byl divadelní a rozhlasový
režisér s velkým zájmem o výtvarné umění.
Výrazně se zasadil o kyjovské amatérské divadlo
(viz Akademický klub). V letech 1934 a 1935
uvedl v brněnském Národním divadle několik
premiér jako režisér a ztvárnil na dvě desítky hereckých rolí.
Petra Kryštofová,
dramaturg Divadla v karanténě
Začátky
tky vysílání uvedeny s tolerancí +/
+/- 5 minut v závislosti na aktuální délce magazínů
strana 12
24hodinový program regionální televize TVS
/ květen 2014
Kino Panorama
čt 1. 5., pá 2. 5., a ne 25. 5. v 17.30
ZVONILKA A PIRÁTI
USA 2014. Ambiciozní víla se spojí s piráty.
Stane se jejich kapitánem.
čt 1. 5., pá 2. 5. v 20.00, so 3. 5., ne 4. 5., so 10. 5.
a čt 15. 5. v 17.00
AMAZING SPIDER-MAN 2
USA 2014. Jedině Spider-Man je schopen
ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují.
so 3. 5. v 20.00
Captain America: Návrat
prvního Avengera
USA 2014. Captain America se snaží přizpůsobit
modernímu světu.
ne 4. 5. ve 20.00
KOLEJE OSUDU
Austrálie, GB 2014. Britský důstojník padl
během 2. světové války do japonského zajetí,
kde zažil dřinu, hladovění i mučení.
st 7. 5. v 9.30 a 15.30
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Pásmo pohádek pro nejmenší děti.
st 7. 5. v 19.00
Trabantem až na konec světa
ČR 2014. Film o cestě trabantem dlouhé 21 124 km.
ne 4. 5. v 15.00, čt 8. 5. v 17.30 a ne 25. 5. v 15.00
RIO 2
USA 2014. Vzácní modří papoušci Blu, Perla
a jejich tři děti se ocitnou v džungli.
čt 8. 5. ve 20.00
TRANSCENDENCE
USA 2014. Johnny Depp se jako vědec snaží jít
za hranice možného.
pá 9. 5. v 17.30, so 10. 5., ne 11. 5., ne 25. 5. ve 20.00
LÁSKA SOUDRUHU
Finsko, ČR,Norsko 2014. Romantická komedie
odehrávající se na pozadí studené války.
pá 9. 5. ve 20.00
NOE
USA 2014. Země se ocitla na kraji propasti, kam
ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro
kompletní restart.
ne 11. 5. v 15.30
LEGO PŘÍBĚH
USA 2014.
ne 11. 5. v 17.30
POJEDEME K MOŘI
ČR 2014. Jedenáctiletý Tomáš točí film se svou
první kamerou.
st 14. 5. v 19.0
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
USA 2014. Pan Gustave (Ralph Fiennes) je
legendou mezi hotelovými zaměstnanci.
Kulturní pozvánky
čt 15. 5. ve 20.00, pá 16. 5. v 17.30, ne 18. 5. ve 20.00
HANY
ČR 2014. Osudy lidí se vzájemně proplétají,
dokud je nenaruší násilná pouliční vzpoura.
pá 16. 5., so 17. 5. v 20.00 a so 17. 5., so 24. 5.
v 17.30
DIVERGENCE
USA 2014. Ve futuristickém Chicagu jsou lidé
rozdělení do 5 frakcí.
ne 18. 5. v 15.30
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ I.
Pásmo pohádek
ne 18. 5. v 17.30
Mrňouskové: Údolí ztracených
mravenců
Film 2014. Na malebném lesním paloučku se
jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi
černých a červených mravenců.
st 21. 5. v 19.00
JAKO BYCH TAM NEBYLA
Irsko 2014. Příběh mladé ženy ze Sarajeva, jejíž
život se ze dne na den změní.
čt 22. 5, pá 23. 5. v 17.30 a so 24. 5. ve 20.00
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
USA 2014. Sestava X-Men ve válce o přežití
svého druhu.
čt 22. 5. a pá 23. 5. ve 20.00
DOUPĚ
F, Kanada 2014. Tajný agent, který se snaží najít
zbraně hromadného ničení.
st 28. 5. v 19.00
Pulp Fiction: Historky z podsvětí
USA 1994. Pulp Fiction je multižánrovým
opusem, který přetéká fetišistickými detaily a
popkulturními odkazy.
čt 29. 5., pá 30. 5. a so 31. 5. ve 20.00
KHUMBA
Jižní Afrika 2014. Zebra Khumba byl už od
narození terčem posměchů svého stáda.
čt 29. 5., pá 30. 5. a so 31. 5. ve 20.00
GODZILLA
USA 2014. Nejznámější impozantní monstrum
na světě.
Městské kulturní
středisko Kyjov
so 3. 5. v 16.00, Masarykovo nám.
OSVOBOZENÍ KYJOVA
Bojová ukázka v rámci projektu Kyjov – město
válečných hrdinů. Vojensko-historická vzpomínková akce k výročí osvobození města Kyjova, 70.
výročí odbojové skupiny Carbon - Bohuslavice
a památky válečných hrdinů z II. války. V prostoru za MKS budou vojenská ležení k veřejné
prohlídce v sobotu od 10.00.
út 6. 5. v 10.00, divadelní sál
CHOVEJ SE JAKO ČLOVĚK
Divadelní představení pro děti od 3 - 12 let
(MŠ, ZŠ i veřejnost). Pravidla slušného chování
zpracovaná v krásných dětských písničkách Pavla
Nováka. Výchovný pořad velmi srozumitelnou
formou seznamuje děti se základy slušného
chování a vztahů mezi lidmi.
út 6. 5. v 19.00, divadelní sál
Seriál dechových hudeb - ŽADOVJÁCI
V povědomí příznivců dechovky jsou Žadovjáci
nejen díky rozhlasovým a televizním pořadům
a nahrávkám na CD, ale také díky vystoupením
doma a v zahraničí.
čt 8. 5. v 10.00, malý sál
II. KYJOVSKÝ KONÍK - ŠACHOVÝ
TURNAJ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Turnaj je určen pro děti a mládež do 16 let.
Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové
oddílů. Přihlášky e-mailem na adresu [email protected], dodatečné přihlášky na místě
při prezenci do naplnění kapacity sálu. Prezence
účastníků od 9.30.
ne 11. 5. v 15.00, divadelní sál
DĚKUJEME MAMINKÁM
Pásmo hudby, tance, zpěvu a mluveného slova
ke Dni matek.
po 12. 5. v 16.30, Galerie-Čajovna
BRUNTÁLSKO
Vernisáž výstavy R. Sedlářové. Výstava obrazů
(krajiny) bruntálské rodačky. Výstava potrvá do
8. června.
st 14. 5. v 19.00, divadelní sál
IVO JAHELKA A MIREK PALEČEK
Společný koncert Ivo Jahelky a Mirka Palečka.
Vystoupí samostatně i dohromady. Vtipné
písničky ze života nejen právnického.
čt 15. 5. v 19.30, Galerie-Čajovna
SARDINIE
Cestopisné povídání s Petrem Slintákem o ostrově ve Středozemním moři.
pá 16. 5 v 7.00 – 15.00 před Domem kultury
FARMÁŘSKÉ TRHY
Čeká na vás prodej sterilované zeleniny, ovocných
šťáv bez konzervantů a umělých barviv, uzenářských výrobků, trdelníků, sýrů, oříšků, koření,
čajů a bylin, cukrářského a pekařského zboží
a další. Trhy se budou pravidelně opakovat každý
první pátek v měsíci (tj. 6. 6., 4.7, 1. 8., 5. 9.,
3. 10.).
čt 22. 5. v 19.00, divadelní sál
Screamers
Vystoupení oblíbené travesti skupiny tentokrát
s programem RETRO Screamers.
pá, so 23. a 24. 5. v 10.00 – 15.00, před radnicí
BAMBIRIÁDA
Několikadenní přehlídka možností pro volný čas
dětí a mládeže, která se koná jednou za rok ve
všech krajích ČR. V Kyjově na návštěvníky čekají
dva dny plné pódiových vystoupení a zajímavých.
pá 30. 5. v 17.00, náměstí
Kácení máje
Tradiční akce se Slováckým souborem Kyjov.
strana 13
Kulturní pozvánky
so 31. 5. od 9.00, před radnicí
VELKÝ DĚTSKÝ DEN
Soutěže a hry o ceny, skákací hrad, tombola,
sladké odměny, občerstvení, zmrzlina. Je připravena hudba pro děti s DJ. V programu vystoupí
Brass Banda ZUŠ Kyjov pod vedením Miloslava
Procházky a Mariachi Espuelas z Boskovic.
Připravujeme na červen
3. - 28. června - Concentus Moraviae
5. června - ČESKÉ NONETO
16. června - PAVEL STEIDL/kytara, KAREL
KOŠÁREK/klavír – zámek Milotice
Radniční galerie
18. 4. - 5. 5.
Výstava „Kyjov – město válečných hrdinů
K vidění bude výzbroj a výstroj armád z období
II. světové války a dokumenty vztahující se k
městu Kyjovu za II. světové války a období osvobození. Vstup do galerie zdarma.
8. 5. – 31. 5.
Výstava pražského akad. mal.
Karla Práška „KAREL PRÁŠEK –
OBRAZY“
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. 5. od 17.00.
V programu vystoupí společně David Rotter
spolu s Antonínem Bukovským. Výstava bude ke
zhlédnutí do 31.5.2014. Vstup do galerie zdarma.
XIX. ročník
Mezinárodního
hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae
2014 je Rokem české hudby a festival Concentus
Moraviae k němu přispěje svým XIX. ročníkem,
který se uskuteční mezi 3. a 28. červnem 2014 v
historických sálech malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Dramaturg Aleš Březina připravil
programy 34 koncertů s podtitulem „České sny“.
Festival Concentus Moraviae v našem městě
/ květen 2014
čt 5. 6., Kyjov, Dům kultury, 19.30
České noneto
po 16. 6., zámek Milotice, 19.30
Pavel Steidl / kytara, Karel Košárek / klavír
Městská knihovna
Kyjov
Do konce května je možno zakoupit v předprodeji
v MKS na tel.: 518 614 624, [email protected]
cz. V IC Kyjov, tel.: 518 323 484, [email protected]
cenově zvýhodněné vstupenky za 150 Kč, pro studenty a seniory za 100 Kč.
út 6. 5. v 17.00
Yin a Yang a 5 elementů
v teorii i v praxi
Přednáška Pavla Kozumplíka z oblasti tradiční
čínské medicíny, studovna-čítárna.
Kostel Nanebevzetí
Panny Marie st 7. 5. v 17.00
Rakovina – odhalení, přednáška
Sama Fujery
Studovna-čítárna.
8.5. v 16.00
Vyšla hvězda na kraj světa
Písně posvátné ze sbírky Františka Sušila.
Účinkují pěvecké sbory: Tetky z Kyjova, Mužský
sbor z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic, Děcka ze
Skoronic a sólisté: Bohdana a Ema Menšíkovy,
Jana Neničková, Yvona Kalábová, Jan Gajda,
Ludvík Běťák a Jiří Petrů s muzikou Slovem
provází Ludvík Běťák.
Informační centrum 24.5. od 13.00
Zahájení cyklosezony
Odpolední cyklojízda s cenami pro účastníky
akce. Vydejte se s námi na kole z Kyjova po
Mutěnce až do areálu sklepů Pod Dubňansků
horů, kde se koná 2. ročník otevřených sklepů, a
vyhrajte zajímavé ceny! Každý účastník navíc obdrží zdarma turistickou mapu regionu Slovácko.
Během registrace se uskuteční losování cen. Na
hrací skříňku zahraje pan Klígl se ženou, na historických kolech pak budou doprovázet účastníky
cyklojízdy. Registrace ve 13.00, start v 13.30.
Co můžete vyhrát?
1. cena: poukázka na odběr cyklistického
zboží v hodnotě 1 500, 2. cena: 2 volné vstupenky na Otevřené sklepy Pod Dubňansků horů
3. cena: dárkový balíček města Kyjova pro cyklisty
Dům dětí
a mládeže
3.5. - Keramika II.
(glazování)
16.5. - Florbalový
den dětí
17.5. - Laser Game
+ Zoo Lešná, Zlín
18.5. - Wiky Cup turnaj ve florbale
Tábory:
28.6. - 7.7. - I. turnus
- Hobit - Cesta do
Ohňové země
16.7. - 25.7. - III.
turnus - Turnaj
mistrů a mistryň mezinárodní tábor
13.8. - 22.8. - IV.
turnus - Milionový
závod (aerobik,
florbal, zumba)
strana 14
út 13. 5. v 18.00-23.00
Mezinárodní projekt „Noc literatury 2014“
Cílem je představit současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Texty ke čtení vybírají
zahraniční kulturní instituty a kulturní oddělení
zahraničních velvyslanectví. V průběhu večera
vystoupí regionální autoři Daniela Šafránková,
Ester Vratislavská, Libuše Vybíralová, Michal
Oliva, Juraj Jordán Dovala, Stanislav Hradil, kteří
budou číst ukázky z knih evropských autorů.
st 14. 5. v 17.00, studovna – čítárna
Cesta k nedotčené vnitřní realitě
Přednáška Zdeňka Zamazala.
st 21. 5. v 17.00, studovna-čítárna
Barvy v šatníku
přednáška Hany Šišperové.
st 21. 5. v 8.30 a v 10.00 hodin, přednáškový sál
pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny
st 28. 5. v 17.00, studovna – čítárna
Zdravá a šťastná žena
Přednáška Jany Cutákové.
st 28. 5. v 13.00, knihovna Bohuslavice
Literární piknik pod rozkvetlou jabloní v Bohuslavicích
Čtení hry, soutěže, kvízy, pohybové aktivity.
Akce pro děti.
Jazz klub Kyjov
pá 16. 5. v 20.30
Koncert projektu "Jazz v kostce"
Luboš Beňa a Bonzo Radványi: Duo se stalo
nejoblíbenějším bluesovým duem na Slovensku
2013.
Galerie Doma
pá 16.5. v 17.30
Jan Benedík - Lepidopterologické kolokvium, vernisáž
Výstava potrvá do 5.6. Uvede Barbora Lungová
a emeritní docent Mendelovy university Milan
Králíček. Jan Benedík studoval sochu na FaVU
a nyní je vedoucím oboru keramika na SUPŠ
v Uherském Hradišti. V Kyjově vystaví objekty
motýlů - transformátorů, v nichž vymoženosti
přírodního vývoje morfují do supermoderní
vojenské techniky.
Fotogalerie
Kulturní pozvánky
/ květen 2014
DPS Kyjov - Centrum
pro sluchově postižené
Březnové hudební setkání
na Jančovce
5. 5. v 15.00 Trénink paměti -Neviditelná Evropa
9. 5. v 15.00 Klub neslyšících - Zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
14. 5. v 15.00 Dílnička - Jak pěkně zabalit dárek
19.5.2014 od 15:00 Trénink paměti Česká
republika a její krásy
23.5.2014 od 15:00 Klub neslyšících Herní
odpoledne
28.5.2014 od 15:00 Dílnička Herní odpoledne
Domov Horizont
25. 5. v 10.00
Letní Den
Taneční vystoupení uživatelů Domova Horizont,
divadelní představení, ukázka výcviku psů, taneční skupina, letečtí modeláři, vystoupení dechové
hudby, diskotéka s Ivanem, hasiči, projížďka
kočárem. V průběhu Letního Dne bude probíhat
prezentace pracovně terapeutické činnosti uživatelů Domova Horizont. Předpokládané ukončení
akce je ve 13.00. V případě nepříznivého počasí
se část programu uskuteční v zasedací místnosti
Domova Horizont.
Centrum pro rodinu
Kyjov
Jarní zpívání
v Kyjově
Každé pondělí cvičení pro těhotné, izraelské
tance, setkání seniorů, každou středu setkávání
maminek a dětská schólička. Jednou na 14 dnů
manželské večery. www.kyjov.dcpr.cz
Klub maminek Kyjov
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou
srdečně zváni každé úterý a čtvrtek.
www.kmk.wbs.cz
23. 5.
Církev bratrská
Letos se poprvé zúčastní Noci kostelů také Církev bratrská v Kyjově na Urbanově ulici
Program
18.00 – 20.00 Výtvarné dílny prao děti
18.00 – 19.00 Biblické zamyšlení
19.00 – 19.30 Benjamínci – hudební skupina dětí
19.30 – 20.00 Představení Církve bratrské a
sboru v Kyjově
20.00 – 21.00 Credo - hudební skupina
21.00 – 22.00 Životní příběhy některých z nás
22.00 – 23.00 Na slovíčko s kazatelem
23.00 Ukončení modlitbou za město
14. 6.
PUTOVÁNÍ PO VINAŘSKÝCH
STEZKÁCH KYJOVSKA
Seriál cykloturistických akcí Krajem vína pokračuje druhou červnovou sobotu v okolí Kyjova.
Na kole nebo pěšky můžete objevit krásy přírody
mezi vinohrady, poznat tajemství vinných sklepů,
ochutnat místní speciality i vína nebo vyhrát
zajímavé ceny v malebném prostředí Vlkošských
búd. Otevřené sklepy, potulná cimbálka z Vracova i mužácké sbory. Více na www.stezky.cz
foto strana Pavel Bartoněk
strana 15
Z historie
/ květen 2014
Pátrejte ve svém archivu, na půdách, mezi pamětníky… Podělte se s ostatními
o zajímavé historické postřehy z Kyjova. Nejzajímavější fotografie uvidíte
vždy v následujícím vydání Kyjovských novin. Vaše náměty posílejte na
adresu [email protected] Těšíme se!
Dobrovského ulice
v minulosti
Z historického archivu fotografa Emila Saulicha
Folklorista Oldřich Krejčí slaví stovku
Zlínský kraj každoročně pořádá setkání organizátorů folklorních festivalů. Jeho součástí bylo mimořádné
ocenění Oldřichu Krejčímu z Kyjova, který celý život působí aktivně ve folkloru a v květnu oslaví 100 let.
Ocenění převzal dodatečně
v domácím prostředí z rukou
Ladislava Kryštofa, radního
Zlínského kraje.
Oslavenec velmi rád vzpomíná na svá aktivní léta
v národopisných kroužcích
v Kyjově, v Brně nebo v Praze. Právě tam se setkal se svojí
o 13 let mladší ženou. Společně vychovali dva syny, kteří
o ně pečují. Těší se také z několika vnoučat. Přesto, že se
pan Krejčí dnes už pohybuje
na vozíku, život prožil velmi
aktivně, prací ve vinohradu,
poznáváním historie nebo při
oblíbené turistice.
(vh)
strana 16
foto: Emil Saulich
Sport
/ květen 2014
Kyjovští karatisté byli úspěšní i na
dvou kolech Národních pohárů
Klub českých turistů
Jiskra Kyjov
Na letošních dvou kolech Národních pohárů Českého svazu karate Goju Ryu vybojovali závodníci z Karate Klubu Kyjov další medaile do svých
sbírek.
„Náš styl karate, který v klubu vyučujeme a praktikujeme, je Shotokan. Tato soutěž je stylu karate
Goju Ryu, který je v Kata odlišnější od toho našeho. Proto je pro nás na této soutěži prakticky
možná jen účast pouze v kategoriích Kumite, kde
nejsou mezi těmito dvěma styly karate rozdíly,“
vysvětluje trenér Karate Klubu Kyjov Petr Fiala.
V Hodoníně, kde proběhlo 1. kolo NP, si po soubojích v kategoriích kumite pro stříbrné medaile
na stupně vítězů vystoupili Antonín Alinče ( Junioři nad +65 kg) a Miroslav Kovář (Muži +75 kg),
6. 5. Jevišovka - Drnholec – Novosedly
9 km, 7.38, vlak
13. 5. Těšanka – Křižanovice
12,5 km, 8.56, bus
20. 5. Strážnice - Žerotín – Radějov
7-10 km, 8.37, vlakové nádraží
27. 5. Želetice - rezervace Adamce – Šardice
8 km, 8.56, bus
3. 5. Moravská Nová Ves - NKP Mikulčice Mikulčice - ČD Lužice
11 km, 8.37, vlakové nádraží
10. 5. Skoronice - letiště – Kyjov
6,5 km, 8.15, bus
pro bronz pak Filip Dufek (Dorostenci -45 kg).
V polovině března v 2. kole v Hustopečích si při
vyhlašování výsledků pro své další dvě vybojované
stříbrné trofeje přišel Miroslav Kovář (Muži +75 kg
a Muži BRH) a k němu se přidal také nejmladší
kyjovský závodník Dominik Výleta, který zaslouženě získal bronz v kategorii Žáci do 11 let +35 kg.
Kromě těchto medailí se podařilo i některým dalším kyjovským závodníkům získat za své umístění
na 4. až 6. místě důležité nominační body na Mistrovství České Republiky karate Goju Ryu, které
bude v Brně.
Více informací najdete na stránkách klubu.
www.karate-kyjov.cz
(red)
foto archiv klub
Zleva: Stříbrní Antonín Alinče a Miroslav Kovář
a bronzový Filip Dufek.
Zleva: Miroslav Kovář se dvěma stříbrnými medailemi a Dominik Výlet s bronzovou medailí.
Hokejbalový kemp
představil mladé talenty
Nejlepší hokejbaloví hráči do 14 let zamířili do
Kyjova. Jejich cílem byl výběrový kemp, kde je čekal kvalitní trénink i setkání s ostatními elitními
hráči z moravských klubů. Do Kyjova přijelo přes
dvě desítky hráčů z celé Moravy.
„Svěřenci jsou vysláni na naše kempy trenéry
a jsou tady vedeni k tomu, aby se snažili ukázat to
nejlepší. Jsou na začátku kariéry, začínají se učit, že
to není pouze o tom sportu, musí pracovat sami na
sobě, hledat vlastní cíle i cestu,“ uvedl Tomáš Zahrádka, vedoucí týmu reprezentace ČR do 14 let.
Slovácký region na soustředění zastoupili hráči
z HBK Kyjov a HBK Veselští Medvědi.
(vh)
Mistrovství ČR mladších
žáků v hokejbale
O prvním květnovém víkendu vrcholí sezona
mladších žáků v hokejbale. Tradičně je zakončena
turnajem všech zúčastněných týmů soutěže MČR
Morava. Turnaj pořádá HBK Kyjov na svém
domácím hřišti v Kyjově ve dnech 3. a 4. května. Z dosavadního průběhu soutěže lze očekávat
dramatické souboje, zvláště o první místo mezi
celky HBK Karviná a domácím HBK Kyjov. Oba
celky se po celou dobu soutěže přetahují o vedoucí místo v tabulce, přičemž rozhodnutí přinese až
kyjovský turnaj. Vítěz soutěže se stane Mistrem
Moravy a bude mít právo zúčastnit se Mistrovství
ČR v hokejbale v kategorii mladší žáci. To je letos
pořádáno v Ostravě a Karviné. Turnaj bude třídenní a proběhne od pátku 16. května
do neděle 18. května.
Deset nejlepších týmů ČR rozdělených do dvou základních skupin bude
bojovat o dvě postupová místa z každé
skupiny do finálových bojů o medaile.
Zbývajících šest týmů se utká v bojích
o umístění.
Byli bychom rádi, kdyby se naši hráči
na Mistrovství ČR probojovali a porvali se o titul mistra České republiky. Navázali by tak na loňský úspěch
našich starších žáků, kteří získali
bronzové medaile na Mistrovství ČR
pořádaném v Kyjově.
Martin Vaculík, HBK Kyjov
strana 17
Sport
/ květen 2014
Jakub Nečesánek uspěl v Polsku
Tři závody – tři poháry, z toho dva zlaté a jeden
bronzový. S touto bilancí se vrátil z Polska letecký
modelář Jakub Nečesánek. V dějišti nadcházejícího mistrovství světa si prověřil výkonnost na tamním republikovém šampionátu. Největší úspěch si
připsal v soutěži pylonů, kde dokázal porazit jak
aktuálního mistra, tak i vicemistra světa.
„Jsou to vlastně modely, které jsou o něco menší
velikosti než ty ostatní. Jsou hodně přemotorované a jejich rychlost při maximálním výkonu dosahuje kolem sto kilometrů v hodině. Vždy létá několik pilotů zároveň na bázi dlouhé asi pětadvacet
metrů, pět až deset kol,“ vysvětlil pravidla Jakub
Nečesánek. Spolu se svým otcem Emilem byli
jedinými českými zástupci v Polsku. Tamní mistrovství je zaujalo nejen tím, že bylo vzdálenostně
dostupné. Hlavním motivačním bodem bylo ale
to, že se ve stejné hale uskuteční v příštím roce
mistrovství světa leteckých modelářů.
„Šampionát nám naznačil hlavně úplně jiné
podmínky, než trénujeme u nás. Musíme se při-
způsobit na velký prostor, protože hala, která je
v Polsku, patří mezi největší v Evropě. Sestavy se
tam proto musí létat úplně jinak. Bylo proto velice dobře, že jsme tam jeli, a že jsme si to mohli
vyzkoušet,“ ocenil výpravu do Polska otec a trenér
Jakuba, Emil Nečesánek.
Jakub ovládl kategorii F3P junior, ve které zvítězil
před polskou dvojící Kowalski, Kaluzny. Následně
přidal bronz v celkovém pořadí F3P AFM, tedy
v létání na hudbu. Největší radost mu ale přinesl
již zmíněný duel v pylonech. Porazil v něm totiž
jak Pauzuolise z Litvy, tak i Bruckmanna z Rakouska, momentálně nejlepší závodníky svého
druhu na světě.
Z výsledků mezinárodního mistrovství Polska:
FSK – Race pilony: 1. Nečesánek (Česká republika), 2. Pauzuolis (Litva), 3. Bruckmann (Rakousko).
F3P – junior: 1. Nečesánek (Česká republika),
2. Kowalski, 3. Kaluzny (oba Polsko). F3P – AFM:
1. Bruckmann (Rakousko), 2. Pauzuolis (Litva),
3. Nečesánek (Česká republika).
(red)
GyTa hostila
pohárový závod
Gymnastický a taneční klub Gyta Kyjov hostil na
Slovácko téměř stovku děvčátek, která se věnují
moderní gymnastice. Pohár města Kyjova účastnice zavedl do Sobůlek. „Tento závod je pohárový. To znamená, že se nikam nezapočítává, je to
iniciativa našeho oddílu. Pozveme naše přátele ze
Zlína, Břeclavi, z Brna, aby si děvčátka zazávodila, nikam se nepostupuje, ale na závěr sezóny nás
čeká přebor a je to velká průprava pro to, abychom
zjistili, jak ta děvčátka na tom jsou,“ ozřejmila trenérka Marcela Turečková.
V závodu jednotlivkyň základního programu soutěžily dívky od 4 do 13 let. Trenéři, ale především
porota tak zhlédli obrovské množství provedení
jednotlivých sestav od začínajících děvčátek, až po
zkušené sportovkyně.
Závodnice oddílu moderní gymnastiky z klubu GyTa Kyjov mají za sebou už pět závodů
jarní části. Pravidelně 12 děvčat se účastní vypsaných pohárových závodů na území Moravy,
mezi které patřil i pořádaný závod Pohár města
Kyjova v moderní gymnastice a Okresní přebor.
Nejúspěšnější závodnicí je sedmiletá Matylda
Kalkusová, která v O. kategorii A pro děvčata ročníku 2007 posbírala tři 3. místa a 1. místo
s titulem okresní přebornice. Dlouholetou úspěšnou klubovou gymnastkou je Nikol Dimitrovová,
která do své sbírky přidala jednu stříbrnou a jednu
bronzovou medaili.
Pro klub je velkým úspěchem postupujících
12 děvčat na oblastní přebor Jihomoravského
a Zlínského kraje, kde budou bojovat o postup na
Mistrovství ČR. Zatím děvčata získala: 1 zlatou,
3 stříbrné a 6 bronzových medailí z celkem 640
startujících děvčat. Všechny informace o závodech, výsledcích a možnosti přihlášení dětí do
klubu najdete na www.gytakyjov.cz.
(red)
Šachy - sport pro všechny
Staletími je potvrzeno, že hra šachy rozvíjí u dětí a mládeže paměť, logické, taktické a strategické
myšlení. Šachy jsou skutečně sport pro všechny
a přítel na celý život.
Naši žáci byli úspěšní na okresním přeboru v Ratíškovicích 5.4. V kategorii U 9 (do 9 let) obsadil
Lukáš Válka 3. místo se ziskem 5 bodů z 9 partií,
Vaněk Robin taky 5 bodů a 5.místo.
U 13 Vojta Kůr 5.místo, Dominik Brídl 12. místo.
Okresním přeborníkem v kategorii U 15 se stal se
ziskem 8 bodů/9 partií Jakub Strnad (Š.K.1923
Sokol Kyjov) a tak má Kyjov opět okresního přeborníka.
Podrobné a velmi dobře zpracované informace
http://jmss.chess.cz. Dne 8. května se v Domě
kultury v Kyjově uskuteční od 10 hodin II.ročník
žákovského turnaje v šachu Kyjovský koník, který
je otevřený pro všechny žáky a žačky, co hrají šachy (více www. sachykyjov.sweb.cz).
Upozorňujeme, že ve školním roce 2014/2015
bude opět šachový kroužek dětí do 13 let na
Domě dětí a mládeže Kyjov. Přihláškou umožníte
vašim dětem získat přítele na celý život.
Ivan Pařízek, Š.K.1923 Sokol Kyjov, Šachy Kyjov o.s.
Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. 777 781 788,
e−mail: [email protected], Zdeněk Šmýd, 777 700 946. Inzerce: tel. 777 786 787. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993, reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický design & typografie
A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 250 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek,
Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn
jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 15.4. 2014.
strana 18
Správa a údržba nemovitostí
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
placená inzerce
www.uklid.yc.cz
Doprava v Kyjově zdarma
VRAKOVIŠTĚ Vacenovice
ODTAH AUTOVRAKŮ S DOKLADEM
O LIKVIDACI ZDARMA!!!
Jan Fišman 603 851 394, 518 376 055
www.smelc.wz.cz
NOVĚ!!! DEZINFEKCE KLIMATIZACÍ, PNEUSERIVS
strana 19
PĚKNÝ NÍZKONÁKLADOVÝ DŮM
Nabízíme
k prodeji
velmi pěkný dům
v Kyjově,
o velikosti
6+1 v klidné lokalitě, s menší zahradou a se zastřešeným stáním pro
2 auta.
Cena: 4.100.000 Kč
Tel.: 605 248 207
VÝBORNÁ CENA
PRONÁJEM HALY
Pěkný
r o d .
d ů m ,
Nenkovice, o velikosti
3+1 s průjezdem, který je hned obyvatelný. Malá zahrádka s posezením.
Cena: 650.000 Kč
Tel.: 605 248 200
K pronájmu prostorná hala v Šardicích, o výměře 1471 m2 s výškou
stropu 5 m. Hala má vnitřní rampu
a velký manipulační prostor.
Cena: 20.000 Kč/měs.
Tel.: 605 248 207
VE VINAŘSKÉ OBCI
VHODNÝ K VÝSTAVBĚ
NA SKVĚLÉM MÍSTĚ
STAVEBNÍ POZEMEK
Přízemní
nepodsklepený dům
3+1, Šardice, v klidné
ulici, po část.
rekon. Nové rozvody elektřiny, omítky
a koupelna. Ve dvoře kvelbený sklep.
Cena: 890.000 Kč
Tel: 605 248 207
P r o d e j
pozemku
v Kyjově, ul.
Brandlova,
vhodný
k výstavbě
RD, o výměře 1648 m2. IS se nachází přímo na
pozemku.
Cena: 1.650.000 Kč
Tel: 605 248 205
Dvoupodlažní
rodinný dům
v Kyjově, ve
velmi klidné
ulici, Polní,
se zahrádkou a garáží. Dům je celkově podsklepený, napojen na veškeré
IS.
Cena: 2.700.000 Kč
Tel.: 605 248 205
Ve spádové obci
Skoronice (vzdálena
cca 4 km od Kyjova)
nabízíme k prodeji
stavební pozemek300 m2, jeho hranicí
prochází IS.
Na pozemku je kopaná studna.
Cena: 249.000 Kč
Tel.: 605 248 207
K BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ
KOUSEK OD KYJOVA
NEPŘEHLÉDNĚTE
ZREKONSTRUOVANÝ BYT
D ů m
k podnikání i k
bydlení
v Mistříně,
částečně
podsklepený. V přízemí prodejna a chladící box. Dům ve velmi dobrém stavu.
Cena: 1.590.000 Kč
Tel.: 605 248 204
RD 3+1
po rozs á h l é
rekonstrukci,
Žádovice,
nepodsklepen, přízemní s krbem.
Veškeré IS. Zahrada 633 m2.
Cena: 890.000 Kč
Tel.: 605 248 205
V
obci
Kostelec
u Kyjova
prodáváme
pozemek
vhodný
k výstavbě rodinného domu o celkové výměře 1851 m2.
Cena: 550 Kč /m2
Tel.: 605 248 205
Byt 1+1,
33
m 2,
v Kyjově,
ul. Zahradní, nachází
se ve 4.
patře z 12. pater s výtahem. Byt je
po rekonstrukci, kousek od centra.
Cena: 770.000 Kč
Tel. 605 248 200
7 KM OD KYJOVA
Dům 5+1 ve
Věteřově, ve
velmi klidné
části, za domem zahrada s ovoc.i
stromy, studnou, kvelbeným sklepem
a hosp. budovou. V přední části zahrady je garáž. Cena: 2.200.000 Kč
Tel.: 605 248 204
PĚKNÝ BYT SE ZAHRADOU
PRO VELKOU RODINU
K PODNIKÁNÍ I BYDLENÍ
Byt
3+1
v Dražůvkách,
64
m2. Nachází
se v 2 NP,
má plastová
okna, dva sklepy a zahradu. Byt je
udržovaný, v pokojích jsou parkety.
Cena: 590.000 Kč
Tel.: 605 248 204
Dům 8+1,
Svatobořice-Mistřín,
napojen na
veškeré inženýrské sítě. K domu náleží zahrada
o výměře 508 m2.
Cena: 2.100.000 Kč
Tel.: 605 248 205
RD
4+1
v
Kyjově,
podsklepený,
s možností
rozšíření
podkroví.
2 0 0 3 - nová střecha, v r. 2005
plastová okna a nová fasáda. Zahrada
91 m2.
Cena: 1.900.000 Kč
Tel.: 605 248 200
ÚTULNÝ DŮM SE ZAHRADOU
Přízemní
dům 2+1,
v lokalitě
Putánka,
Lovčice.
Dům
má
menší garáž, která je využívána jako
tech. místnost. Výhodou kamna na
tuhá paliva.
Cena: 580.000 Kč
Tel.: 605 248 204
GARSONKA S LODŽIÍ
BYDLENÍ 5 KM OD KYJOVA
K
prodeji
garsonku
u
centra
města Kyjova, na ulici
Brandlova.
Nachází se v 5. patře s výtahem. Bytový dům prošel kompletní rekonstrukcí.
Cena: 620.000 Kč
Tel.: 605 248 200
Dům se zahradou 3+1, Ježov, podsklepený, napojený na IS. V přední
části velká místnost, která se využívala
jako hospoda a prodejna.
Cena: 590.000 Kč Tel.: 605 248 204
ÚTULNÝ DOMEK
D ů m
s průjezdem 4+1,
v
obci
Ježov.
Rod. dům
je podsklepený, cihlový s krásnou zahradou o výměře 740 m2.
Cena: 900.000 Kč
Tel.: 605 248 200
strana 20
SKVĚLÁ POLOHA DOMU
Zajímavě
řešený
dům 5+kk,
nedaleko
centra Kyjova. Částečně podsklepený, vedle domu garáž
pro 2 auta, ze které se vchází do domu
a na zahradu. Cena: 2.950.000 Kč
Tel.: 605 248 207
placená inzerce
Download

květen 2014 - On-line vysílání / program