ASTORNÍK
ČASOPIS PRO KLIENT Y
ROČNÍK 9
ČÍSLO 1
NEPRODE JNÉ
25. 3. 2015
1
Redakční rada: Hana Jacolová, Jana Havlíková, Jaroslav Havlík, Radka Dlasková
Grafická příprava: Lenka Šlehoferová
Tisk: Tiskárna Horák, Drážďanská 83A, 400 07 Ústí nad Labem
Korektura: Bc. Zdeňka Zívalová
„Děkujeme všem, kteří do Astorníku napsali příspěvek.”
2
Evidenční číslo: MK ČR E 20 998
www.astorieas.cz
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
jaro se již zastavit nedá a myslím si, že se všichni těšíme, zvláště po takové zimě - nezimě. Čas
kvapem ukrajuje z roku 2015, který jsme před několika dny přivítali. Čas, který je spravedlivý,
protože všem měří stejně, ale zároveň je krutý, protože nenápadně letí s větrem o závod.
Tento závod s časem nikdo nemůže vyhrát, ale pokud si to uvědomíme, můžeme si času více
vážit. Můžeme se častěji a o to srdečněji těšit z každé volné chvilky – času, který je pro nás
z nějakého důvodu radostným. Radujme se z maličkostí, radujme se z toho, že jsme, že žijeme
právě nyní.
A kdy se nám nabízí nejvíce příležitostí pro radost? Přece na jaře je nám nejlépe. Jaro – symbol nového života, probouzející se přírody ze zimního spánku, období, kdy slunko nabývá intenzity a zahřívá svými blahodárnými paprsky vše kolem nás. Jaro v nás probouzí touhu, i proto jsou jarní měsíce měsíci lásky. Vychutnávejme tedy celou
svojí duší toto období, udělejme si čas a využijme příležitosti, kterou nabízí sluneční paprsky, a nabijme se energií, kterou
tolik potřebujeme.
Vyšetřeme si čas na zamyšlení, které nic nestojí, ale může mnoho dobrého přinést. Zamysleme se nad tím, jaký život, v jakém
prostředí a jak „bohatý“ život žijeme. Bohatstvím nemám na mysli hmotné statky, ale bohatství duše. Položme si otázku:
Kolikrát za rok udělám dobrý skutek? Vím, o čem píšu, a dokonce vím, co bych si odpověděl. Ano, dělám a nejeden a dělám
je rád. Dělám je proto, že rád dělám radost, ale také pro svůj dobrý pocit. Tím obohacuji svoji duši. A když si představím, že
bychom tento pocit prožívali všichni, znamenalo by to rozdávat kolem sebe radost. Nebylo by lépe na světě?
Krásné jaro přeje
Jaroslav Havlík
předseda představenstva a generální ředitel
EDITORIAL
Milý čtenáři,
kalendářní rok 2014 a zimu máme za sebou, a tak můžeme spolu na těchto stránkách vstoupit do
jara. A s námi to, milý čtenáři, bude vstup s lehkostí motýla.
Stejně jako se jaro vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů, tak
i my na našich stránkách vyvíjíme jarní aktivitu a náš motýlek už si otřepal křídla. Připravili jsme si
pro vás přehled novinek a článků, které přinese rok 2015 v oblasti pojištění a financí.
Na jaře se také otepluje a prodlužují se dny. Takže, milý čtenáři, tady najdeš i nějakou tu zábavu
nebo inspiraci pro svou jarní aktivitu. Já už se na nějaký ten první jarní výlet docela těším. Třeba se někde potkáme.
Příjemné čtení přeje
Radka Dlasková
ekonomická ředitelka
3
SLOVO OBCHODNÍ REDITELKY
Vážení klienti,
s blížícím se jarem, kdy vše kvete a začíná nový život, bychom vám rádi představili novinky i v
našem Astorníku. Jednou z velkých novinek roku 2015 jsou změny v životním pojištění FLEXI,
které vám na následujících stránkách představíme. Tyto změny jsou myslím si zlomové ve smyslu
pojištění a hlavně pomohou vám, klientům, v případě opravdové životní nouze. Dále připomeneme pojištění NA100PRO, které chrání vaše auto v případě havárie. Věřím, že i tentokrát bude náš
Astoník přínosem a že se dozvíte něco nového.
Přeji vám krásné prožití jara
Hana Jacolová
obchodní ředitelka
Kde FLEXI pomohlo
Paní Vágnerová sobě a synovi Vojtěchovi sjednala životní pojistku. Vojta aktivně sportoval, roky dělal atletiku, takže nastavení pojistky bylo celkem jasné: hlavně pokrýt riziko úrazu a jeho trvalých následků. Poradkyně nezapomněla sjednat ani
pojištění vážných onemocnění. V nastavení pojistných částek nic nepodcenila. Trvalé následky úrazu dala na milion, velmi
vážná onemocnění na 100 000 Kč a denní odškodné na 500 Kč.
Dva roky jako by peníze za pojistku vyhazovali oknem. Ani vymknutý kotník. Vojta odmaturoval a odjel s partou kamarádů
k moři. Při jednom z výletů na kole se pod ním utrhla krajnice, padal šest metrů, dopadl na spánek. S krvácením do mozku
ho okamžitě vezli do nemocnice. Veselý a svalnatý kluk se během chvíle proměnil v apatického pacienta. Maminka za ním
denně dojížděla do nemocnic, přestala pracovat. Koupila mu polohovací lůžko, zvedák na koupání a vozík. Ani pleny, obvazy a hadičky na krmení nejsou zrovna levnou záležitostí. Aby syn mohl být doma a ne v hospicu, museli také upravit bydlení.
Jenže to všechno stojí nemalé peníze. Pojišťovně České spořitelny nahlásila paní Vágnerová úraz a za několik dnů dostala
plnění z denního odškodného. Vzhledem ke zdravotnímu stavu Vojty požádala také o zálohu z trvalých následků úrazu.
I tu jí pojišťovna vyplatila, ale ani to brzy nestačilo. Jenže podle podmínek se pro vyplacení celé částky čeká dva roky na
ustálení trvalých následků. Šlo však o výjimečně nepříznivou situaci, poradkyně tedy požádala o pomoc etickou komisi
PČS.* Komise rozhodla, s ohledem na minimální šanci na zlepšení, o přiznání 100 % trvalých následků úrazu a mimořádně
vyplatila celou částku bez čekání. Druhý den po rozhodnutí již peníze odcházely na účet paní Vágnerové. Rodina se snaží
Vojtovi zajistit to nejlepší. Šance na zlepšení trvalých následků je ale bohužel nulová. Jak sama paní Vágnerová říká, bez
peněz od pojišťovny by byla bezradná.
Denní odškodné za úraz (180 dnů) 90 000 Kč
VVO – kraniotrauma 100 000 Kč
Trvalé následky úrazu 100 % 4 000 000 Kč
*Jde o skupinu složenou ze zástupců obchodu, likvidace a produktového oddělení. S žádostí o nestandardní postup
v přístupu k posouzení pojistné události se k ní ve výjimečných případech obracejí poradci. Komise se snaží najít optimální
řešení pro klienty v těžké životní situaci, a to i za cenu porušení nastavených pravidel.
4
NOVINKY & ZMĚNY
Vážení čtenáři,
v této rubrice vám přinášíme jako obvykle novinky a změny, o nichž si myslíme, že by vás mohly
zaujmout. Velkou novinkou jsou změny, které platí od 1. 1. 2015 v životním pojištění Flexi.
FLEXI je nejznámější životní pojištění v ČR, které už jistí rodinné štěstí tisíců klientů a zhodnocuje
jejich úspory. Objevte i vy, proč je tolik vyhledávané.
VYLEPŠENO
JE DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ
U těchto rizik je nově umožněno kombinovat konstantní
CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
ZA POJIŠTĚNÍ VÁŽNÝCH
ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
NOVĚ PLNÍ
ZA TERMINÁLNÍ STADIUM
ONEMOCNĚNÍ
a klesající pojistnou částku.
FLEXI CENOVĚ ZVÝHODNILO POJIŠTĚNÍ VÁŽNÝCH
ŽIVOTNÍCH SITUACÍ – Pokud si pojistíte alespoň jedno
z vážných rizik (smrt, velmi vážná onemocnění, invalidita
3. stupně) na pojistnou částku nejméně 500 000 Kč (na
jedno nebo v součtu za více pojištění), můžete získat zvý-
POJIŠTĚNÍ VELMI
VÁŽNÝCH
ONEMOCNĚNÍ
ZA NIŽŠÍ CENU
NOVÉ POJIŠTĚNÍ
INVALIDITY
BEZ NAVÝŠENÍ CENY
JEŠTĚ LEPŠÍ
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
hodněné pojistné.
FLEXI NABÍZÍ NOVÉ POJIŠTĚNÍ INVALIDITY BEZ NAVÝŠENÍ CENY – Pro každý stupeň invalidity lze sjednat
rozdílnou pojistnou částku. Pojištění po výplatě pojistné
FLEXI NOVĚ PLNÍ ZA TERMINÁLNÍ STADIUM ONE-
částky nezaniká. Pokud je později uznán vyšší stupeň in-
MOCNĚNÍ – Zdarma je rozšířeno doplňkové pojištění
validity, vyplácí se celá pojistná částka sjednaná pro vyšší
smrti o terminální stadium onemocnění. Pokud lékař sta-
stupeň.
noví terminální prognózu (prognóza, že klient do 12 měsíců zemře), vyplatí FLEXI 60 % sjednané pojistné částky
FLEXI NABÍZÍ VELMI VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ ZA NIŽŠÍ
na smrt.
CENU – Za toto riziko je snížená sazba o 10 %. Riziko je
Zbylé prostředky získají oprávněné osoby po úmrtí klien-
zároveň doplněno o nové diagnózy jak u dospělých, tak
ta. Platí automaticky i pro stávající klienty.
u dětí, a to i na stávajících smlouvách.
FLEXI JEŠTĚ LÉPE ZAJISTÍ VÁŠ ÚVĚR – U vážných rizik
FLEXI VYLEPŠUJE DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ – Dětem je do-
(úmrtí, velmi vážná onemocnění, invalidita) zavádí anuitně
plněno progresivní plnění u denního odškodného. Od
klesající pojistnou částku. Anuitní klesání dokáže přesně
85. dne léčení bude vyplacen dvojnásobek a od 183. dne
kopírovat úvěr dle úroku jeho úvěru.
trojnásobek pojistné částky. Dětem je umožněno přejít
Při refinancování úvěru mů-
z dětského pojištění do po-
žete všechny parametry li-
jištění dospělých bez nových
bovolně změnit dle nové
čekacích dob. Zvýhodnění
situace.
platí do výše původních pojistných částek.
5
NOVINKY & ZMĚNY
Druhá novinka, kterou vám přinášíme, je cenové zvýhodnění povinného ručení od pojišťovny Kooperativa s omezenou dobou platnosti
od 1. 3. do 30. 6. 2015.
Sleva za bonus klienta s bonusovým stupněm
nická osoba,
B6 a vyšším je nově 50 % pro nové klienty a
- doložená rozhodná doba pojistníka je min. 72
nová vozidla.
měsíců,
- jedná se o osobní vozidlo, užitkové vozidlo
do 3,5 t, motocykl či přípojné vozidlo do 750
kg
- smlouva je sjednaná na dobu neurčitou,
- jedná se o nové vozidlo pro Kooperativu (nebylo u Kooperativy pojištěno minimálně v uplynulých třech měsících),
- vozidlo není financováno leasingem či úvěrem.
Sleva za bonus pojistníka se odchylně od bonu-
BLIŽŠÍ INFORMACE K NOVINKÁM, KTERÉ PRE-
sové tabulky v pojistných podmínkách mění na
ZENTUJEME VÝŠE, VÁM SDĚLÍ VÁŠ POJISTNÝ
50 % pro obchodní případy splňující následující
PORADCE NEBO SE MŮŽETE OBRÁTIT I NA NAŠI
podmínky:
INFOLINKU: 731 122 991, [email protected]
- smlouva je sjednaná v období od 1. 3. 2015 do
6
30. 6. 2015,
NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE UVÁDÍME JEŠTĚ
- pojistníkem může být fyzická osoba = občan
JEDNO UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY MOTO-
(starší 24 let), fyzická osoba podnikající a práv-
RISTY:
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě
ojeté osobní auto z ČR
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1
Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.
2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost.
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit
k vyřizování celé věci třetí osobu.
Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce,
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka
(viz polopřevody).
DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA
www.mdcr.cz
7
CESTOVÁNÍ RADKA DOUBKA
Představujeme vám koníčka jednoho z našich nejlepších poradců.
díl třetí - Kyrgyzstán
Vážení čtenáři,
Díky špatnému leteckému spojení jsme doletěli
v dalším díle mého putování po vrcholcích svě-
do Oše po třech dnech. Nevyspalí, hladoví se tě-
tových horských velikánů se oproti předchozím
šíme konečně na „normální“ stravu a postel. To
dílům přesuneme ještě více na východ.
první jsme stihli, to druhé se nám ale nesplnilo.
Z Oše totiž týž den vyjížděl náklaďák směr základ-
V prvním díle jsme spolu dobyli vrchol Matter-
ní tábor na Pamíru. Nákladní vůz si představte asi
hornu, nacházející se na hranici Švýcarska a Itálie.
takto: podvozek a kabina řidiče z Kamazu, korba
V druhém díle jsme putovali po Rusku, v pohoří
byla podobná našim skříňovým Aviím a sedačky
Kavkazu a vrcholu Elbrusu. A protože tento díl by
z hooodně vysloužilého autobusu. U těchto vo-
měl být poslední z mého miniseriálu, rozloučíme
zidel mají přednost „zásobovací povinnosti“, a až
se v Kyrgyzstánu, a to v pohoří Pamíru.
kde zbylo místo, vmáčkla se naše skupinka dobrodruhů. V tomto vozidle jsme strávili více než
Kyrgyzstán – země, která se nachází v Asii, sou-
10 hodin a už po dvou hodinách jsem nevěděl,
sedící na severu s Kazachstánem, na jihovýcho-
jak si mám sednout. Po pár kilometrech za měs-
dě s Čínou, na jihozápadě s Tádžikistánem a na
tem se ztratil mobilní signál a my jsme byli od-
západě s Uzbekistánem. Nás zajímá právě směr
kázáni jen na řidičovo umění. Každopádně viděli
jihozápad. Každopádně naše putování opět začí-
jsme také Kyrgyzstán z jiné než ptačí perspektivy.
ná klasicky v Praze a pokračuje přes Moskvu do
Jedná se o hornatou zemi, kde se střídá vegetace
Biškeku – hlavního města Kyrgyzstánu. Protože
s různobarevným pohořím. Jeden kopec je kla-
nás ještě čeká hodně cestování a Kyrgyzstán je
sicky zelený, o pár kilometrů dál zase červený,
opravdu velká země, tak už jen vnitrostátní letec-
další temně černý a v dáli bílé pohoří Pamíru.
kou linkou do Osche. ( pozn. dále jen Oš)
Hory hrají všemi barvami. Oproti našim pohořím,
která jsou většinou zelená.
8
C1 4400 m
Jsem HRDÝ Čech!!!
Do základního tábora cca 3700 m n. m. jsme do-
druhou stranu v době, kdy je slunce nejvýše, je
razili nad ránem. Byla ještě tma, ale nebylo da-
lepší se schovat do stínu. Ten, kdo se maže kré-
leko ke svítání. A vzhledem k tomu, že cestování
mem proti slunci s ochranným faktorem 30, shoří
už trvalo 3 dny, byli jsme rádi, že se už konečně
jak papír. Během 8-10 hodin projdete teplotním
můžeme vyspat. Probudil jsem se někdy po po-
rozdílem 30 stupňů…
ledni s lehkou bolestí hlavy, ale obraz, který se mi
naskytnul, mi dal na vše zapomenout. Na konci
Po úspěšných aklimatizačních výstupech si nají-
nedlouhého údolí se majestátně tyčil hřeben Pa-
máme místní koně a muly, aby nám odvezli naši
míru s naším cílem – vrcholem Pik Lenina. Během
výbavu ze základního tábora cca 3700 m n. m.
prvních dvou tří dní odpočinku a aklimatizač-
do Camp 1 cca 4400 m n. m. Platí se přibližně
ních výstupů jsme řešili banální situace, které ale
2 USD/kg. Do C1 je to přes Sedlo poutníků asi 6 h
v civilizaci určitě řešit nemusíte a člověku přijdou
pěšky. Jak je dobře, že nám naše zavazadla vezou
zcela běžné. Jedna z těchto situací je obyčejná
místní. Je fakt, že během pochodu vůbec nevím,
hygiena. Protože se myjeme v místní řece, mu-
kde naše bagáže jsou, ale v C1 jsme je našli na
síme si „vychytat“, kdy tuto činnost provést. Po-
hromadě neporušené. Co mě na tomto treku udi-
kud se půjdete umýt v 10 hodin dopoledne, už
vilo - jak to ta čtyřnohá zvířata mohou ujít? A to
se budete mýt v mastné a špinavé vodě. Nabízí
ne kvůli zátěži či vzdálenosti. Ale terén byl místy
se otázka, jak je možné, že horská řeka vytékající
hodně drsný a i pro člověka úzký. Kam dalo to
z čistého ledovce je špinavá? Jednak ledovec není
nebohé zvíře všechny čtyři nohy, to opravdu ne-
takový, jak ho známe z Alp, ale je to ledovec –
vím. Následně v C1 jsme se ptali, zda se nestane,
špinavec, obsahující mnoho kamení a štěrku. Po-
že by některé zvíře uklouzlo a spadlo do strže.
kud je hornina po noci zmrzlá, je natolik tvrdá, že
„Ale ano, stane,“ zní odpověď místního člověka.
odolá i dravé řece. V momentu, kdy začne stou-
A jak se to potom řeší? „Nebohé zvíře se vesměs
pat slunce a s ním i teplota, hornina se uvolňuje
nepodaří zachránit.“ A jak je to tedy s bagáží? „To
a z čisté řeky vzniká mastná řeka plná kamení,
je jednoduché – my nemáme koně, vy nemáte
písku a štěrku. Takže budˇ se jdete umýt brzo
bagáž, jsme si kvit,“ ale celé to má jednu chybu.
ráno, kdy se vám opravdu z vyhřátého spacáku
Místní pastevec si vezme další zvíře, ale co já na
moc nechce, a to ještě s vědomím, že venku je
hranici 4000 m n. m. bez výbavy – raději nedo-
teplota těsně nad nulou, nebo máte smůlu. Na
myslet. Každopádně naše výbava byla na místě.
Náš bivak v C2 5300 m
Památník - v pozadí Pik Lenina
9
Camp 1 je poslední místo, kde lze v omezeném
sněhu trvá věčnost. Kdo kdy rozpouštěl sníh ve
množství dokoupit aspoň základní potraviny
vodu, dá mi za pravdu, že z plného ešusu sněhu
a stravu. Na místě jsme strávili 3 dny. Tento čas
je cca 1/3 vody, a díky nadmořské výšce je spalo-
byl naplněn výměnou informací s těmi, co přišli
vání plynu nedokonalé, k tomu ještě teplota pod
z hřebenu, odpočinkem, hraním karet a opětov-
bodem mrazu… Jen tato činnost se protáhne na
nými nutnými aklimatizačními výstupy. Vzhledem
hodinu. Noc v takové výšce už začíná být hod-
k tomu, že C1 je ve výšce cca 4400 m n. m.,
ně zajímavá, opět člověka bolí hlava. Vše, na co
tak se naše aklimatizačky pohybovaly na hranici
sáhnete, je zmrzlé a studené. Boty jsem si vsunul
5 000 m n. m. Je nutné si uvědomit, že nyní už
do spacího pytle, byť mi tam při čekání na svítání
se pohybujeme nad hranicí nejvyššího vrcholu
hodně vadily, ale měly ráno alespoň kladnou tep-
Evropy – Mt. Blancu. Vzhledem k tomu, že po-
lotu. Mám všechno toto utrpení zapotřebí? Že
stupujeme pomalu, bolesti hlavy ustupují a hlav-
by se dalo mluvit o spaní, to asi ne… Jedná se
ně se nevracejí. Tělo se adaptuje na výšku. Do
o velmi trhavý spánek, kdy vás čas od času pro-
výšky Mt. Blancu jsme vystoupali 2x a třetí den
budí zima či bolest hlavy. Rád bych se napil, ale
balíme batohy natěžko a stoupáme přes trhliny
než bych vystrčil hlavu ze spacáku a napil se ně-
do C2. Jedna trhlina byla opravdu škaredá.
čeho hodně studeného, raději se snažím žízeň
Musela se přeskočit, nedala se obejít a tvo-
zaspat…
řila se na místě fronta. Není se čemu divit,
10
nikdo nechce skončit v nekonečné propasti.
Ráno už nalehko balíme jednoduchou svačinu,
A tak každý skok, který se skáče do kopce a
trochu tekutin a stoupáme dále. Ve výšce nad
ještě k tomu s batohem, musí být zajištěn. V
5500 m n. m. je už cca o 50 % více ztíženo dý-
C2, který se nachází cca 5400 m n. m., rozbíjíme
chání než v údolí. Nad touto výškovou hranicí
stany. Tomu ale předchází hodinová úprava ledu
už nenajdete po celém světě stálé obydlí. Po-
a sněhu na místě lopatou. Vše je zmrzlé, sklon
slední stálé lidské obydlí je těsně nad hranicí
svahu bude někde kolem 25-30 st. Vše je hotovo.
5000 m n. m. Tělo se není schopno dlouho-
Můj spolulezec už toho začíná mít dost. Zalézá
době adaptovat na řídký vzduch. Přibližně po
do spacáku a doufá, že se ze všeho vyspí. Kaž-
čtyřech hodinách jsme na Pik Razdělnaja cca
dopádně je třeba doplnit tekutiny. Uvařit vodu ze
6200 m n. m. Výš už to nejde. Byť je kolem poled-
Pamír
Plná polní
ne, mrzne, až praští, do toho nám fouká silný ná-
myslím, že to vůbec není ostuda. Vždy a za všech
razový vítr. Pár vrcholových fotek, rychle se po-
okolností musí zvítězit zdravý rozum, a to před
dívat z vrcholu do Tádžikistánu a hurá dolů. Plán
jakoukoliv touhou. Zde vzalo za své mé odhod-
byl totiž takový, sejít zpět až do C1 – jeden den
lání vystoupat až na vrchol – hlava by chtěla, ale
odpočinek a následně plynule přes C2 a C3 až na
namrzlé nohy by to asi nevydržely.
vrchol. Z C3 , který leží opravdu nedaleko vrcholu
Pik Razdělnaja, to je na vrchol ještě cca 6-7 h. Ješ-
Po další noci – jéé, to byla paráda a úleva vyspat
tě týž den balíme výbavu v C2 a jdeme dolů. Naší
se ve 4 400 m n. m. – se naše skupinka dobro-
trhlinou, kterou jsme skákali nahoru, musíme
druhů dala na půldenní trek směr základní tábor.
opět skákat, ale dolů. Jenže trhlina se ještě více
A následně opět stejným Kamazem deset hodin
roztáhla a toto už byl opravdu adrenalin. Přesto-
zpět do Oše.
že se skákalo dolů, tak jištění bylo už zdvojené,
a to jak ve směru skoku, tak i na místě dopadu…
Zde naše třídílné putování po horských velikánech
Solidárnost všech alpinistů je opravdu unikátní.
končí. A to i přesto, že v Kyrgyzstánu jsme strávi-
Alpinisté, kteří hovoří každý jiným jazykem a jsou
li dalších 7dní, kdy jsme se hlouběji seznamovali
ze všech koutů světa, si navzájem pomáhají a jistí
s kulturou a místními obyčeji. I přes veškeré útra-
se, naproti tomu soused, s kterým žijete v jed-
py jsou hory moje více než dvacetiletá láska. Hory
nom paneláku, vás ani nepozdraví. Zde v horách
mi daly tolik, že na ně nikdy nezanevřu. A stále se
jsou lidé lidmi a často se jeden bez druhého ne-
do nich budu rád vracet. Ještě zvažuji, zda se na
obejde. Do C1 jsem se už doslova doplazil. Už
Pamír nevrátím – nerad totiž prohrávám. Nyní je
ani po rovině mi síly nestačily. Nohy omrzlé, ale
přede mnou nová výzva – jaká jiná než horská.
nikoliv zmrzlé. Trvalo mi víc než hodinu, než se mi
Neméně ambiciózní, ale kvůli nepředvídatelným
u čaje konečně začalo vracet teplo do těla. Prsty
extrémním klimatickým podmínkám jen s úspěš-
na nohou mi mravenčily ještě dlouhé hodiny. To
ností výstupu do 40 %. Snad se do této malé
bylo dobré, prsty sice velmi nepříjemně mraven-
skupinky šťastlivců dostanu. Takže jestli je tento
čily, ale byly citlivé. Zde poprvé a zatím naposle-
díl opravdu poslední, nechám s otazníkem…
dy jsem se musel sklonit před přírodou a její majestátností. Za dvacet let svého dobrodružství si
Trhliny v 5000 m
Radek Doubek
Všechny barvy hor
11
Povinné ručení
s pojištěním
nezaviněné
nehody
NA100PRO
Zákon říká, že povinné ručení musí mít
každý. Selský rozum zase říká, že byste
se při jeho výběru neměli rozhodovat
pouze na základě ceny, ale také podle
toho, jak kvalitní služby nabízí.
12
www.koop.cz
S pojištěním nezaviněné nehody NA100PRO od
Kooperativy získáte tři unikátní výhody pro Vás
a Váš vůz:
1. Pojištění
nezaviněné nehody
• vzniklou škodu vyřídíte přímo v Kooperativě,
bez ohledu na to, u které pojišťovny má
povinné ručení viník nehody
• škodu z prokazatelně nezaviněné dopravní
nehody na Vašem vozidle uhradíme v plné výši
• díky naší rychlé likvidační službě
a spolupráci se smluvními servisy
Kooperativy nebudete muset dlouho čekat na
vrácení opraveného vozidla
2. Živelní
pojištění
Pojištění nezaviněné nehody NA100PRO
ochrání Váš vůz proti následujícím živlům:
• povodeň/záplava
• přímý úder blesku
• vichřice
• krupobití
• sesuv půdy, zřícení skal
• lavina
• pád stromu/stožáru, který zapříčinila vichřice
• požár
V rámci pojištění NA100PRO je limit pojistného
plnění živelního pojištění ve výši 50 000 Kč.
3. Náhradní
vozidlo
A navíc
K povinnému ručení získáte zdarma
NADSTANDARDNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY
Asistenční služby v případě nehody
na území ČR:
• příjezd mechanika se zásahovým vozidlem
(opravu hradí klient)
• odtah vozidla do 50 km
• úschova vozidla až na dobu 10 dnů
Asistenční služby v případě nehody nebo
poruchy v zahraničí:
• příjezd mechanika se zásahovým vozidlem
(opravu hradí klient)
• odtah vozidla do 50 km
• úschova vozidla až na dobu 7 dnů
• telefonické tlumočení v případě, že jednáte
s policií
• právní pomoc v případě závažnější dopravní
nehody
• ubytování řidiče a spolucestujících
• předání vzkazu
• zprostředkování finanční hotovosti
• v případě záměny paliva, zamčení klíčku ve
vozidle nebo ztráty klíčku odtah vozidla do
limitu asistenční služby a oprava vozidla
(opravu hradí klient)
• v případě nedostatku paliva (benzín, nafta)
během jízdy dovoz a dolití paliva (palivo
hradí klient)
• uhradíme veškeré náklady na zapůjčení
náhradního vozidla u smluvní půjčovny
Kooperativy po dobu opravy Vašeho vozu
V případě nehody stačí jediné – neprodleně zavolat na infolinku Kooperativy Œ 841 105 105.
13
PREDSTAVUJEME VÁM DALŠ
PRÍBRAM
Příbram byla proslulá jako historické hornické město, což nyní připomíná Hornické muzeum Příbram, jedno z největších
hornických muzeí v České republice spravující rozsáhlý skanzen. Nyní, po útlumu těžby, je známá hlavně díky poutnímu
místu Svatá Hora, kde je barokní klášterní komplex. Ten se nachází na kopci přímo nad centrem města, s ním je spojený
krytým schodištěm. Západní dominantu města tvoří zalesněný hřbet hory Třemošná (778 m) v Brdech.
V Příbrami vede naši kancelář regionální ředitelka, paní Hana Novotná se svým manželem a synem. Celá rodina včetně
obchodních zástupců je velmi obětavá a je připravena vám poradit s pojištěním, hypotékami a dalšími finančními produkty.
Přijďte se přesvědčit na adresu: Mariánská 37.
Kam se podívat v okolí Príbrami
Dnes doporučujeme navštívit Svatou
Horu. Jedná se o významný barokní
areál a poutní místo na vrchu (586 m)
u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech
80 × 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích,
uvnitř na vysoké kamenné terase stojí
původně gotický kostel Panny Marie,
přestavěný a rozšířený v letech 1648
až 1673 za účasti architekta C. Luraga.
K severnímu křídlu ambitů přiléhá klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody.
14
Zdroj: cs.wikipedia.org
ŠÍ DVE Z NAŠICH KANCELÁRÍ
BRODEK U PREROVA
První písemná zmínka o obci je uvedena v Moravských zemských deskách a je datována 20. května 1301. V letech 1301 až
1305 přešla obec do vlastnictví olomouckého kláštera dominikánek a v jejich majetku zůstala do roku 1782. 29. dubna 1909
je Brodek u Přerova povýšen na městečko. Starobylou pečeť obec používá od roku 1626. V roce 1976 došlo ke sloučení
s obcí Luková.
Vybarvením původně černobílé pečeti
vznikl obecní znak a také prapor. Stalo
se tak k 700. výročí první zmínky.
V roce 2006 zde žilo 2058 obyvatel.
23. ledna 2009 byl Brodku vrácen status
městyse.
A v tomto krásném historickém městečku sídlí i kancelář ASTORIE, kterou vede
regionální ředitelka, paní Mgr. Marta
Cvoligová se svým týmem. Kancelář
sídlí na adrese: ul. 28. října 104.
Kam se podívat v okolí Brodku u Prerova
Zveme vás do Přerova, okresního města Olomouckého kraje.
Najdete zde jistě spoustu zajímavého. My bychom rádi upozornili na Horní náměstí, které je historicky nejcennější částí města.
Tato část byla vyhlášena v roce 1992 městskou památkovou zónou. Náměstí tvoří komplex hradeb se zachovalými renesančními měšťanskými domy z 15. a 16. století. V centru náměstí naleznete pomník přerovského myslitele a biskupa Jednoty bratrské
Jana Blahoslava, který ve svých rukou svírá Bibli českou a svůj
zrak upírá k přerovskému zámku se zámeckou věží.
Zámecká věž, která byla při rekonstrukci v roce 1997 nově zastřešena, nabízí návštěvníkům vyhlídku na Přerov a okolí z výšky
43 metrů. Na věž vystoupáte po 72 točitých schodech a během
výstupu si můžete prohlédnout veduty Přerova, které zachycují
plány města a různé podoby zámku.
Zdroj: www.prerov.eu
15
POZNEJTE NAŠE – VAŠE PORADCE
KAREL ČERNÝ (Olomouc)
„K životnímu pojištění Flexi mám velmi blízký vztah”
Pane Černý, jak navazujete kontakt s klienty?
Protože finančnímu poradenství se věnuji již delší dobu,
mám poměrně hodně kontaktů na spoustu lidí, takže
nové klienty příliš nevyhledávám. Snažím se spíše věnovat servisu u těch současných. Jsem přesvědčený, že právě
v tom by mělo spočívat dobré poradenství. I tak mám občas potíž zvládnout všechnu činnost, kterou chci v rámci
servisu poskytovat. Nové klienty si spíše vybírám, tu a tam
se k nim dostávám díky referencím od klientů stávajících.
V loňském roce jste byl jedním z nejúspěšnějších v životním pojištění. Proč máte rád právě FLEXI?
K životnímu pojištění Flexi mám vztah velmi blízký, protože jsem měl příležitost být u jeho zrodu. V době jeho vzniku a uvedení na trh jsem totiž pracoval tehdy ještě v Živnostenské pojišťovně, kde se toto skvělé životní pojištění
vyvíjelo. Už od svého počátku patřilo ke špičce v nabídce
životních produktů. Stále se mi na něm líbí to, že postupem let si tuto kvalitu nejen udrželo, ale dokáže pružně
reagovat na aktuální požadavky klientů i na tlak ze strany
konkurence, zkrátka je neustále nové a flexibilní. Klientovi
je můžu vždy nabídnout s pocitem, že mu v průběhu celého života bude oporou v nejrůznějších životních situacích.
Máte nějakého klienta, na kterého nikdy nezapomenete? A proč?
Klientů, na něž nezapomenu, mám víc. Ať jsou to ti, kteří
mi volají, že mají nějakou potíž, a po vyřešení dají najevo, jak jsou spokojeni s dobrým výsledkem, nebo i ti, kteří
zřejmě po špatných předešlých zkušenostech byli zpočátku velmi nepříjemní a nepřístupní. Ale když zjistili, že se
jim snažím poradit pro ně prospěšné věci, obrátili a dnes
s nimi mám velmi dobrý vztah.
Takže uvedu případ jedné klientky, jež byla od počátku
hodně nedůvěřivá, když jsem jí nabízel životní pojištění.
Byla sama se synem, který v tu dobu měl 10 roků. Po ně16
kolika schůzkách, kdy jsme pro ni a syna sjednali stavební
spoření, pro ni penzijní připojištění, jsme se rozešli s tím, že
životní pojištění nepotřebuje a nemíní vyhazovat peníze.
Asi po dvou týdnech mi sama volala a ptala se, jak jsem
to vlastně myslel s tím pojištěním. Z hovoru vyplynulo, že
volá z nemocnice, protože upadla dost ošklivě na kolečkových bruslích a způsobila si zranění ruky. Posléze se zjistilo,
že bohužel s trvalým následkem. Nu a hned jsme si sjednali schůzku a životní pojištění bylo na světě. Někteří lidé
potřebují osobní zkušenost, třeba i nepříjemnou, aby se
v životě posunuli dál.
Jak trávíte svůj volný čas?
Protože jsem už v důchodu, většinu času trávím na chalupě nedaleko Olomouce. Těší mě pracovat na zvelebování
domu.
V zimě se věnuji různým vnitřním úpravám chalupy, doplňování vybavení, výrobě polic, skříněk a podobně. Navíc
v okolí jsou krásné lesy s terény vhodnými na běžky. Jakmile napadne alespoň trochu sněhu, vyrážíme s manželkou
na projížďky po okolí. Když sníh není, nevadí, procházky
jsou na čerstvém vzduchu dobrou náhradou.
V létě trávíme hodně času na zahradě, která je dost rozlehlá a dá nám zabrat. Příjemné jsou i projížďky na kole po
asfaltovaných lesních cestách v okolí.
Hodně se věnujeme dvěma malým vnoučatům, jež za námi
ráda a často s rodiči jezdí.
Obzvláště v zimním období dojíždíme do Olomouce za
kulturou. Pravidelně navštěvujeme koncerty vážné hudby,
varhanní koncerty i divadelní představení. No a v prosinci si samozřejmě nenecháme ujít vánoční trhy, spojené
s ochutnáváním pestré nabídky místního punče. :-)
Mezi další oblíbené činnosti patří cestování, a to jak v zemích českých, tak i za hranice všedních dní.
VĚRA KOPKOVÁ (Pardubice)
,,Nedívám se na lidi jako na potenciální klienty”
Paní Kopková, jak navazujete kontakt s klienty?
Nedívám se na lidi jako na potenciální klienty. Mám ráda
komunikaci s lidmi při každé příležitosti a ve všech oblastech života. Je to nenásilná forma. Nejde o to, co vás naučí
metodika nebo modelové situace, ale o to, co z vás vyzařuje a jak vnímáte své okolí. Vážím si klientů a oni to vědí.
Oplácejí mi to důvěrou a bez zábran mě sami doporučují
svým známým a přátelům.
V loňském roce jste byla jedním z nejúspěšnějších
v majetkovém pojištění. Proč máte ráda právě majetkové pojištění od Kooperativy?
Kooperativa má komplexní majetkové pojištění, zahrnující potřebná rizika, přijatelnou cenu a likvidaci pojistných
událostí na dost vysoké úrovni. Jistotou pro toto tvrzení je
nespočet mých spokojených klientů.
Máte nějakého klienta, na kterého nikdy nezapomenete? A proč?
priorit. To je to, co obohacuje můj život a proč mám svoji
Snažím se nezapomínat na žádného ze svých klientů bez
práci ráda.
rozdílu jejich postavení nebo významu. Díky práci v pojišťovnictví jsem získala mnoho přátel z řad svých klientů
Jak trávíte svůj volný čas?
různého společenského postavení a rozdílných životních
Volný čas trávím různými aktivitami s rodinou a přáteli.
17
REALITY - REALITNÍ SLUŽBY PRO KAŽDÉHO
Kraj JIHOMORAVSKÝ
Pobočka: Brno, Kounicova 271/13
Kraj JIHOMORAVSKÝ
Pobočka: Brno, Kounicova 271/13
Kraj JIHOMORAVSKÝ
Pobočka: Brno, Kounicova 271/13
15205 Brno - Veveří, Brno - město
1013 Rosice, Brno - venkov
14215 Ivančice, Brno - venkov
Prodej velkého zděného bytu 4+1, v blízkosti centra. Slunný a světlý byt v památkově chráněné
budově, ve 3. NP, výměra 126 m2. Sklep, společný
dvůr.
Prodáváte byt nebo RD v Rosicích, Ivančicích
nebo Moravském Krumlově? Rádi Vám pomůžeme a vše vyřídíme k Vaší spokojenosti. Postaráme
se o Vás.
Prodej standardního bytu 2+1, ve 3.NP, zděný
BD. Výměra cca 55 m2. Plastová okna, IS funkční, stav: vhodná modernizace. Sklep a společné
místnosti.
Cena: v RK, více info u makléře
Kontakt: 602 793 585, p. Hájková
Cena: poradíme (úspora času a starostí)
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: 1.290.000 Kč, rezervováno
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
POPTÁVKA
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
14218 Náměšť nad Oslavou, Třebíč
14214 Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou
Pronájem 2 nových samostatných místností.
Vhodné využití zejména jako kanceláře, salón,
učebna apod. ve 2.NP, na rušném místě, blízko
centra. Všechny IS.
Prodej: řadový RD 2+1, udržovaný, stav obyvatelný. Možnost rozšíření. Dvůr, vedlejší budova,
sklep. Vhodná modernizace. Dostupné všechny
IS.
Prodej zděného bytu 2+1, ve 3. NP, standardní,
plně funkční, výměra 55 m2. Vlastní plyn. kotel,
plastová okna, nové interiérové dveře. 2 sklepní
místnosti.
Cena: 4.000 Kč/měsíc, více info u makléře
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: 1.217.600 Kč, poradíme s financováním
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: cena v RK, info u makléře
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
14217 Náměšť nad Oslavou, Třebíč
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
1012 Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou
14202 Vladislav, Třebíč
14219 Třebíč
Pro naše klienty hledáme ve Velké Bíteši a Náměšti n. Osl. a jejich okolí byty a RD různých
velikostí. Stav nerozhoduje. Za nabídky děkujeme.
Pronájem parkovacích, příp. skladovacích prostor
v menší obci 5 km od TR. Po dohodě za příplatek
pozemek a IS el. 220/380 V + voda. Sólo vjezd.
Pronájem kanceláří nedaleko centra, velký výběr velikostí od 11 do 40 m2. Kuchyňka, toalety,
úklidová míst. Za příplatek i s nábytkem a zasedací
místnost.
Cena: dle velikosti, odpovídající stavu
Kontakt: 734 260 680, p. Bednaříková
Cena: 1.350 Kč/měsíc, bez příplatků
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: od 1.950 Kč/měsíc, podle rozlohy, bez provize RK
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
POPTÁVKA
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
Nová pobočka: Třebíč
Kraj VYSOČINA
Nová pobočka: Třebíč
14211 Kamenice, Jihlava
14216 Kamenice, Jihlava
Pronájem velkého obchodního prostoru v přízemí
u centra. Výměra cca 110 m2 + kuchyňka, toalety.
Samostatný vchod, výloha. Parkování na ulici.
Prodej velkého a prostorného objektu vhodný pro
bytový dům se 4 až 6 byty, pro seniory, podnikání,
živnost apod. Užitná plocha 460 m2. Všechny IS .
Prodej pozemku 2.365 m2 na příjemném místě
obklopeném zelení. Využitelný pro bydlení. IS na
hranici. Veškerá občanská vybavenost.
Cena: 15.000 Kč/měsíc, bez poplatků a provize
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: 1.990.000 Kč, více info v RK
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
Cena: 536.300 Kč, info u makléře
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
14220 Třebíč
18
Kraj VYSOČINA
Milí klienti a čtenáři,
spoustě
odvětví
je
lidově
RE
útlum,
řečeno
okurková sezóna a nejinak
O
K
je tomu i v realitách. Příroda
si
potřebuje
odpočinout
NÍ
ALIT
v zimním období znatelný
O
ve
ÉNK
a načerpat sílu pro novou
sezónu. Podobně je tomu i u nás lidí. Vždyť komu by se
chtělo stěhovat se v mrazu, pokud nemusí. Letošní zima
má poměrně mírný průběh, a tak je možné říci, že přílišný
útlum nenastal, a lze očekávat, že ani nenastane, protože
se blíží jaro, které obvykle každým rokem přináší kýžené
oživení trhu. Snad jen v případě poklesu ekonomiky
či její nestability a citelného růstu úrokových sazeb
u hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření
bychom se mohli dočkat opětovné stagnace, to bohužel
nelze vyloučit. Také výrazný převis poptávky při naprostém
nedostatku reálné nabídky by mohl přispět k zmražení
trhu a výraznému růstu cen, ovšem to lze v současnosti,
až na nějaké lokální výjimky a u specificky výjimečných
facto trvalého obývání. O pozemky podle druhu a účelu
využití je stále zájem a v některých lokalitách ani nabídka
neuspokojuje poptávku, podobně je tomu i u nájemního
bydlení. U komerčních objektů podle účelu využití záleží
na atraktivnosti umístění. Nemovitosti s vyšší cenou, než
je v místě obvyklá, se prodávají také hůře a déle, i když jde
například o rozsáhlou budovu, kde je cena odpovídající
jejímu potenciálu. A naopak v poměru cena a výkon se
nejrychleji zobchodují cenově nejdostupnější nabídky
do 1 miliónu korun. Pokud potřebujeme rychle prodat,
obvykle nejčastěji z důvodu zadluženosti, vypořádání
při rozvodovém řízení nebo při nenadálé životní změně,
nemovitostí, vyloučit.
tak je cena nižší, než je v místě a čase obvyklá. Naopak
Co můžeme říci našim klientům? Nemovitosti se prodávaly,
a nenechat se ovlivnit prvními zájemci.
prodávají a budou prodávat. I když to mnohdy trvá
podstatně déle, než bychom si přáli, tak pro každý jednotlivý
prodej uděláme maximum. Důležité je umět správně
poradit a posoudit všechny aspekty daného případu, neboť
každá zakázka je svým způsobem specifická. Základním
pravidlem, které ovlivňuje rychlost prodeje, je umístění
nemovitosti, její druh, správné stanovení ceny a současně
přihlédnutí k potřebám prodávajícího v čase. Lze obecně
říci, že ve větších městech se nemovitosti prodávají rychleji
a za mnohem větší cenu než v příměstských oblastech.
O další stupínek nižší ceny jsou na venkově a ještě hůře
pokud nepospícháme, tak se vyplatí být trpělivý, vyčkat
Každý zkušený realitní makléř zná ve své lokalitě aktuální
a reálné ceny, za které lze obchod dobře zrealizovat.
Osobně jsem úspěšně zrealizoval již více než 150 realitních
transakcí a své zkušenosti nabízím k zúročení všem našim
klientům.
Přeji vám všem veselé Velikonoce a prosluněné dny!
Stanislav Bednařík
váš realitní poradce
vycházejí malá sídla a odlehlé končiny, přičemž důležitou
roli zde hraje dostupnost, občanská vybavenost a nabídka
pracovních příležitostí. Bezesporu také významným
faktorem je stav odpovídající ceně a energetická náročnost
budovy. Stejně tak se rychleji a častěji prodávají byty nežli
rodinné domy. U rekreačních objektů jde obvykle jen
o sezónní záležitost, i když nelze přehlédnout přibývající
zájem o chaty s možností celoročního užívání, tedy de
19
TALKSHOW MARTINA KRAUSE
„Otevři oči, roztáhni křídla a leť!“ Tato slova jsem
A protože kdo se nezeptá, nic neví, tak já se ptala.
nedávno slyšela a velice se mi zalíbila.
A tak chodím po cestách, oči dokořán a perutě
„Martine, popíšete mi svůj projekt?“
jakbysmet. Netrvalo dlouho a potkala jsem jednoho
Jde o projekt, kde se prolíná zábava a charita.
velmi zajímavého a dobrého člověka.
Na myšlenku tohoto propojení mne přivedla maminka. Rád jsem koukal na různé zábavné show,
Už tři roky pomáhám při sběru víček od PET lahví
jako je Show Jana Krause (drobný úsměv na tváři
pro Danečka Trdlu, jenž se narodil dříve kvůli auto-
– jmenovec) a hlavně americké talkshow. Chtěl jsem
nehodě, kterou jeho matka nezavinila. Má mozko-
dělat obojí, zábavu a zároveň pomáhat lidem, kteří
vou obrnu a jiné komplikace, ale Daneček s mamin-
to potřebují. Snil jsem o tom, že jednou něco tako-
kou bojují s osudem. Jezdí na rehabilitační pobyty,
vého budu sám dělat, protože spojení show s chari-
jaké ale zdravotní pojišťovny nehradí. Proto náklady
tativní činností mi přišlo jako skvělý nápad.
na léčbu a pomůcky jsou značně vysoké.
Já pozvu hosty, s nimiž udělám rozhovor, oni
Při jednom z hovorů mi paní Trdlová řekla, že pan
něco zahrají, zazpívají nebo představí své profese
Martin Kraus chystá na jejich podporu charitativní
a vstupné věnujeme organizaci nebo člověku, který
show. To mě zaujalo, a tak jsem se s panem Krau-
je v nepříznivé životní situaci.
sem spojila přes FB a domluvila si schůzku.
20
Jaké bylo moje překvapení, když na smluvené mís-
„Jaké byly začátky?“
to přišel jednadvacetiletý mladík. Může vůbec tak
Vůbec nebyly jednoduché. Dát dohromady pro-
mladý člověk vědět něco o životě? Kde bere inspira-
gram, pozvat první hosty, sehnat techniku, prosto-
ci a jak ho vůbec napadlo podporovat lidi v nouzi?
ry, reklamu a potom se klepat, jestli vůbec nějací
V dnešní době mají mladí lidé úplně jiné zájmy než
diváci na show dorazí.
dělat charitativní projekty. To vše mi prolítlo hlavou.
Při prvních show jsem měl obavy, zda nás účinkují-
cích a lidí okolo nebude víc než diváků :-).
Povedlo se vše dát dohromady a i diváci přišli. Začínali jsme v prostorách liberecké knihovny s třiceti
diváky. Postupně jsme se přestěhovali do větších
prostor ve Vratislavicích nad Nisou. Dnes je návštěvnost kolem sto až sto šedesáti diváků.
„Sama jsem se show zúčastnila jako divák a velmi mile mě překvapili pozvaní hosté. Jak se vám
daří zvát celebrity? Kdo již na show přijel a koho
byste rád pozval?“
Samozřejmě i další celebrity, herci, zpěváci, úspěšní
Snažím se, aby se show zúčastnily tváře Liberecké-
podnikatelé a sportovci.
ho kraje a nějaká známá osobnost.
Někdy je to velmi obtížné. Stalo se mi, že někteří
„Jaké jsou vaše plány do budoucna?“
přislíbí svoji účast, a to bez nároku na honorář, a na-
Přál bych si, aby projekt šlapal, aby jezdili zajímaví
jednou si to rozmyslí a týden před show účast zruší.
hosté, a tím pádem chodilo i hodně diváků. Přispě-
V této situaci přichází další adrenalin, kdy musím
jeme tím víc na potřebné a o to nám všem jde.
narychlo shánět někoho jiného. Ačkoliv hosté ne-
Rád bych celý projekt s každým dalším dílem vy-
mají nárok na honorář, proplácíme aspoň cestovné.
lepšoval.
Těší mě, že všichni účinkující, kteří přijeli, pochopili,
Zvažoval jsem i pražské kluby, kde bychom mohli
že jde o charitativní projekt, a někteří se vzdali i ces-
vystupovat třeba jednou za měsíc. Mojí vizí je, že
tovních výloh nebo je pak vhodili do urny jako svůj
show bude vysílána na internetové televizi Stre-
příspěvek nemocnému člověku.
am a možná časem i na nějakém klasickém TV ka-
Mé pozvání již přijali například Zdeněk Macura,
Michal Malátný, Saša Rašilov, Markéta Krajčovičová, Ruda z Ostravy, Karel Zima nebo Martina
Pártlová, Daniel Čech. V novém roce přijel už
Martin Dejdar a chystá se Igor Chmela, Mapro,
Voxel a Kazma.
nálu. Ale to je zatím hudba budoucnosti. Hlavně mě
to hodně baví.
Za sebe musím říct, že Martin je velmi zajímavý
mladý muž. Jeho show je velmi zábavná a slouží
dobré věci. Vždyť pomohl již v dětských domovech
ve Frýdlantu v Čechách, České Lípě, sdružení Tuli-
V současné době se mnou na každé show vystupuje
pán, dětem jako je Daneček Trdla, Lukášek Molnár
jako speciální host zpěvák Jakub Děkan. Původně
a spoustě dalším.
byl pozván jako host v prvním díle a během léta mě
Martinovi přeji mnoho úspěchů v jeho prospěšné
poprosil o možnost spolupráce.
práci, mnoho skvělých hostů, výborné publikum,
Vysněných hostů mám hodně, rád bych, aby pozvá-
štědré sponzory a mnoho dalších vynikajících ná-
ní přijal např. Ondra Brzobohatý, Dara Rolins, Pat-
padů.
rik Rytmus Vrbovský, Lucie Bílá nebo Jan Kraus :-).
Jana Kuhnová, Liberec
Předběžný program na další měsíce:
19. 3. VOXEL (zpěvák)
KAZMA (moderátor)
23. 4. TOMÁŠ DIANIŠKA (herec)
14. 5. Překvapení
18. 6. KAREL HYNEK (Stand Up Komik)
Informace o předprodeji vstupenek na show:
https://www.facebook.com/events/1603852803170774/
http://www.evstupenka.cz/e:28085
21
Centrum pro celou rodinu Brumlík, o. p. s.
CpCR Brumlík, o. p. s. je
nezisková organizace provozující komunitní centrum
ve Stráži nad Nisou, které
nabízí své služby široké
veřejnosti nejen v tomto
„Hledali jsme s dcerou možnost, jak spolu strávit volný čas, a místo, kde bychom mohli nasbírat nové zážitky, poznat nové kamarády. Našli jsme mateřské
centrum Brumlík a hned po první návštěvě jsme věděli, že tu nejsme naposledy.
Přátelské přivítání, úžasné prostředí, kolektiv usměvavých maminek a přede-
městě. Cestu si k nám našli i klienti z Liberce, Oldřichova v Hájích, Machnína
apod.
Naším cílem je vytvořit
vším, nejen že si moje dcera pohrála s novými kamarády, ale naučili jsme se
zde spoustu nových věcí. Říkanky, básničky, různé výrobky všeho druhu a navíc
spousta zábavy jako zpívání s kytarou, loutkové divadlo aj. Paní Radka je velmi
ochotná a má skvělý vztah k dětem, takže víme, že je zde dcera v nejlepších
rukou a péči. Můžeme centrum všem maminkám a tatínkům vřele doporučit.“
prostor pro setkávání lidí,
kteří již nechtějí být sami
Nevřelovi
a cítit se sociálně izolováni. Nabízíme lidem prostor
k vzájemnému setkávání, poznávání, kreativnímu vyžití, ale i možnost vzdělávání.
Centrum neustále své služby a programy rozšiřuje. Snažíme se podporovat a spolupracovat i s jinými neziskovými organizacemi, jimž umožňujeme prezentaci jejich služeb a zároveň jejich služby nabízíme našim klientům.
Nabízíme:
MC Brumlík – programy pro maminky s dětmi, hlídání dětí
Jazykové centrum – francouzština pro začátečníky, němčina pro začátečníky a „falešné začátečníky“; v současnosti hledáme
lektora angličtiny
Senior klub – počítačová poradna, tvoření, nabídky služeb pro seniory ve spolupráci s jinými organizacemi
Kluby zdraví – přednášky zdravého životního stylu
Tábory – PříStrážské tábory, tábor pro maminky s dětmi na Farské louce u Raspenavy
Ostatní – spoluorganizace Zálesáckého závodu pro menší děti, ve spolupráci se sdružením Drak nabízíme služby pro rodiče
dětí s ADHD, koncerty, semináře osobnostního růstu, rodinné duchovní večeře
Co nás čeká:
23. 03. – 19:00 Bachova květová terapie – přednáška
20. 03. – 19:00 Koncert Jana Ostrova
16. 04. – 10:00 Dětská kosmetika - přednáška
14. 05. – 10:00 Dětská výživa a kosmetika - přednáška
29. 06. – 04. 07. Tábor Farská louka
13. 07. – 17. 07. PříStrážský tábor 1
10. 08. – 14. 08. PříStrážský tábor 2
Kontakty
CpCR Brumlík, o. p. s., U Kina 597, Stráž nad Nisou
telefon: +420 739 947 549
Radka Effenbergerová, e-mail: [email protected]
webové stránky: http://www.mcbrumlik.cz/
skype: cpcrbrumlik, najdete nás i na facebooku
22
ochranný nátěr na bázi cementu
- Atest pro styk s pitnou vodou
- Atest pro styk se suchými potravinami
Použití:
Ve vodohospodářství - ochrana betonových nádrží,
zlepšení vodotěsnosti betonu.
V zemědělství - ochrana zásobníků krmiv, zábran
ve stájích, ocelových konstrukcí hal, podlah v chovech
hospodářských zvířat atd.
Ve skladech - ochrana podlah a stěn proti vlhkosti,
zlepšení otěruvzdornosti.
Ochrana ocelových konstrukcí - bez nutnosti odstranění
pevně lpící rzi, parovody, konstrukce hal, bojlery, ocelové
nádrže atd.
Po konzultaci s výrobcem i v mnoha dalších oblastech.
Výrobce: Cekom Hranice, spol. s r.o.
798 51 Přemyslovice
tel.: 582 378 264
www.antikon.cz
[email protected]
23
4. MISTROVSTVÍ EVROPY
O víkendu 14. - 16. 11. 2014 ožil Liberec capoeirou a brazilskou kulturou. Asociace Vem Camará Capoeira zde totiž pořádala 4. mistrovství
VEM CAMARÁ CAPOEIRA
Evropy. Letos se zkušenost libereckých organizátorů ukázala v nejlepším světle, a to bezchybným průběhem akce, ale zejména množstvím
a kvalitou zúčastněných soutěžících a hostů.
LIBEREC 2014
Celkově se akce účastnilo téměř 200 lidí
z 11 zemí. V pátek a v sobotu proběhly tradičně
na SPŠSE Liberec přípravné tréninky capoeiry,
ale také samby a batucady. V sobotu v 16:30
pak začala samotná soutěž Eliminací, která vyústila v nedělní soutěž ME, do které postoupilo
12 nejlepších v každé kategorii.
A jak probíhaly souboje v jednotlivých kategoriích? V kategorii C výrazným výkonem od
začátku upoutala pozornost slovenská Stella
Varga, která zvítězila. Na druhém místě skončil
jablonecký borec Filip Žíla, jenž taktéž procházel celou soutěží téměř samozřejmě. Na třetím
místě se umístil výrazný talent z Milovic Pavel
Kaucký, který je ve svých 15 letech vynikajícím
příslibem do budoucna. Do finále se ještě probojovala Veronika Marková z Olomouce.
V kategorii B byla vidět kvalitní připravenost
nejen domácích borců, ale z celkového vítězství v kategorii se radoval Petr Kokošek z Opavy. Petr měl velmi čistou techniku a celkovou
kontrolu hry. Na druhém místě skončil Martin
Babiak ze Slovenska a na třetím liberecký Antonín Merta, který již bydlí v Mladé Boleslavi
a za ni také soutěží. Čtyřlístek finalistů uzavřel
Jan Křenek z Olomouce, také naprosto výborný
mladý talent.
Mezi pokročilými ženami se nakonec z celkového triumfu radovala My Lögfren ze Švédska,
My vyhrála celou kategorii naprosto jasným
výkonem. Na druhém místě se umístila Zuzana
24
Bordováčová z Olomouce, jíž se soutěž velmi
povedla a pěkným soustředěným výkonem se
opět „vrátila do hry“ v bojích o medaile v ženské kategorii. Bronzovou medaili získala slovenská Veronika Mechurová, která je již tradičně
jednou z nejvýraznějších žen. A finále uzavírala
domácí Alice Avci, jež sice skvěle kontrolovala
všechny hry, ale letos to porotci prostě viděli
trochu jinak.
V kategorii A vyhrál Shelly dos Santos z Holandska, který byl vynikající vzpruhou celé soutěže. Svým kompletním a osobitým výkonem
naprosto zaslouženě triumfoval a ovlivnil výkony ostatních borců. Na druhé příčce zůstal
jablonecký trenér Miroslav Riedel, na třetí pak
boleslavský Karel Popovič, jenž měl shodné
body s Tomášem Zummerem z Liberce, ale rozhodovaly pomocné body z Eliminace předchozí
den. Všichni tři podali životní výkony a kategorie A byla skvělou ozdobou celého šampionátu.
Festival Capoeiry se povedl na 1! A to nejen díky skvělé organizaci celého libereckého
týmu, výborným sportovním výkonům, ale také
díky Professoru Formigovi a jeho partě z Polska, kteří se postarali o kulturní vsuvku ve formě batucady a pagode koncertu v hotelu Radnice, a Graduadě Alegrii ze Švédska za skvělou
lekci samby a zejména všem pozvaným hostům
– Mestre Pacoca(AUT Vem Camará), Mestre Pena(ESP Abalo), Mestre Charutu(ESP Gingado),
Mestre Paulo Victor(GER Nova Alianca), ContraMestre Toupeira(GER Linguado), ContraMestre
Kizomba(HOL Abalo). No a samozřejmě bez
samotných účastníků to nejde nikdy. Takže
všem 70 statečným soutěžícím i dalším účastníkům díky a můžeme se těšit na příští ročníky.
Alena Kejzarová
Tomáš Zummer
Liberec
25
Zastav se, clovece, . . je cas
„ Už koníček pádí…“ – melodie této písničky mi zní v uších každý den. Ano, dřevěný
kůň končí svou nadvládu a my konečně zažijeme rok plný harmonie. Prošli jsme
dvěma roky zkoušek vytrvalosti, schopnosti po pádu zase vstát, dva roky toleran-
ce jeden k druhému, dva roky hledání sebe sama.
Co vodní had nedokázal, to se koníkovi hravě podařilo. Svými podkůvkami zašla-
pával vše, co se dalo. A záleželo jen a jen na nás, kolik máme síly a jak jeho rychlosti
dokážeme čelit. Nevím, jak pro vás, ale pro mne to byly dva velmi přínosné roky.
Dnes vím, že když nemůžu, ještě můžu. Že umím po pádu vstát a hrdě jít, nebojím
se za svou pravdu, a když je třeba, postavím se třebas celému lotu koní. Ale také
vím, že když hodím své srdce přes překážku, kůň mě přes ni přenese.
Nelituji. I když mne a mou rodinu provázely tyto dva roky nemoci, úrazy, ztráty,
zkoušky – vždy to byly roky, které mne přesvědčily, že je pro mne rodina tím nejdůležitějším. I přes hádky s našimi puberťáky, s tak málo časem, který jsme kvůli
naší práci schopni prožít společně, i přes to všechno jsem ráda, že had ani kůň mne
nepokořili a já nezůstala ležet na lopatkách.
Ale teď, teď nás čeká rok plný harmonie. Dřevěná koza bude rokem plným klidu
v sobě i okolo sebe, rokem plným lásky, přátelství a veselosti. Ale i tvrdohlavosti,
která může nechat vyklíčit semínko svárů. Každopádně to bude rok, kdy se budeme hřát ve vlněném plédu z hebounké kašmírské vlny. Bude to rok, kdy díky
harmonii budeme mít prostor k tomu, abychom našli klid hlavně sami v sobě. Kdy
práce nebude tím nejdůležitějším na světě, ale bude třeba. Kdy vše necháme jen
tak plynout. Však je pravdou, že řeky se nemají tlačit. Samy určují, kudy jejich kory-
to povede, jak budou meandrovat. Nic neřeší, jen se vlní krajinou. Občas vyschnou,
občas nás zaskočí svou silou… Ale pak opět plynou, chladí nás, osvěžují, nechají
spočinout ve stínu stromů na svých březích.
Všem vám z celého srdce přeji, abyste našli nejen svou cestu nebo své místo na
světě, kde dokážete najít to ticho uvnitř. Ticho, které vede k míru ve vašich hlavách
i srdcích. Ticho, kdy dokážete dát svobodu myšlenkám a necháte se hýčkat na
obláčcích vlny.
Nechejme koně odcválat na jeho prérie a poděkujme mu za vše, čím nás obohatil.
A s tetelením u srdce přivítejme rok kozy.
Ať je pro vás hebounký jako kašmírový pléd.
„První mír, což je pro nás nejdůležitější, je ten, který vychází z duší lidí, když si
uvědomí svůj vztah, svou jednotu s vesmírem a všechny jeho pravomoci, a když si
uvědomí, že ve středu vesmíru přebývá moc Velkého Ducha a že toto centrum je
opravdu všude. A tak to je v každém z nás.“
Black Elk (1863-1950) – Černý Jelen – šaman a příslušník kmene Lakotů
Ivana Valentová
26
Prostějov
Moudrá slova, moudré myšlenky a především životem ověřené pravdy nám nabízí stará česká přísloví.
Pojďme si jako novinku pro další Astorníky některá přísloví a citáty připomenout. Zamysleme se nad hloubkou myšlenek,
nepodceňujme tyto životem ověřené pravdy a poučme se.
1. Velké úkoly chtějí vytrvalost.
Kdo chce dosáhnout svého cíle, kdo chce být úspěšný v životě, musí být vytrvalý. Je potřeba si to uvědomit a jednat podle
toho. A my chceme být úspěšní, že?
2. Vodu, která uplyne, mlynáři nepouštějí na mlýn.
Jde o jednu životní pravdu, promarněná příležitost nejde vzít zpátky, ta už se nemusí opakovat, a proto využívejme každou
nabízenou příležitost, buďme důslední a vytrvalí.
3. Lidé pomlouvají, když jim naslouchají.
Falešní lidé, nečestní třasořitkové se snižují k podlosti, která se nazývá pomluva. Kdyby však nebylo těch, co pomluvám
naslouchají a mnohdy i radostně přikyvují, nebylo by tolik křivd a falešnosti na světě. A přitom vyřešit tento problém je tak
jednoduché – jednat fér, na pomluvy nedat a ptát se. Kdo se ptá, ten se dozví a ví. Co vy na to?
Ptejte se prosím a za to vám děkuji
Jaroslav Havlík
předseda představenstva a generální ředitel
V dnešní době je v každé domácnosti samozřejmostí PC, dnes si téměř každý ví rady, jak například zkopírovat film, a pro toho, kdo si neví
rady, uvádíme tento jednoduchý návod:
E-mail uživatelky PC s žádostí o pomoc z hotline
Dobrý den,
když chci zkopírovat film na disketu, tak když dám „vložit“, objeví se mi hláška, že na disku A není dostatek místa. Potom
dám „vložit zástupce“ a to už se film na disketu vejde. Problém však nastane, když ho chci spustit na jiném PC, protože se
mi tam objeví hláška „zástupce nebyl nalezen“, přitom v mém počítači ten film z diskety normálně spustím. Co s tím můžu
udělat???
Odpověď z hotline:
Vážená uživatelko, do Vaší kabelky také nenacpete svůj kožich. Lístek s tím, že kožich máte ve skříni, se Vám však do kabelky vejde. Takže pokud jste doma a přečtete si lístek z kabelky, že kožich máte ve skříni, tak ho tam také najdete. Horší
je to například tehdy, pokud jste u přítelkyně, vytáhnete lístek z kabelky a přečtete si, že ve skříni máte kožich. Ve skříni
u přítelkyně můžete hledat, jak chcete, ale ten Váš kožich tam určitě nenajdete...
Ještě malá nápověda: kabelka = disketa, kožich = film, lístek = zástupce, skříň = počítač
Jednoduché a poučné, že? Mě to oslovilo :-)
Jaroslav Havlík
předseda představenstva a generální ředitel
27
SPOLUPRÁCE S D
SDH Šipouna
28
DOBROVOLNÝMI HASIČI
SDH Tchořovice
Milé hasičky a milí hasiči,
chtěli bychom vás seznámit prostřednictvím
tohoto
krátkého
dopisu
s možnostmi spolupráce s naší organizací
ASTORIE a.s.
S dobrovolnými hasiči
spolupracujeme již několik let.
Jak to funguje? Nechte si provést bezplatný audit vašich
pojistných smluv nebo zpracovat nezávaznou konkurenční
nabídku na vaši hypotéku či půjčku. Pokud dáte na rady odborníků z řad ASTORIE, ušetříte tím své peníze a ještě podpoříte klub.
Princip projektu spočívá v trojdohodě mezi ASTORIÍ, sportovním
oddílem a jeho členy. Tato trojdohoda funguje na základě smlouvy o spolupráci a je pro všechny tři strany velice výhodná. Klub Tygrů může touto cestou
doplnit potřebné finanční zdroje a postupně řešit své potřeby. Např. povinné
ručení na vaše auto musíte mít stejně ze zákona pojištěno. Necháte si od odborníků
z ASTORIE toto pojištění zaktualizovat (např. zlevnit) a tím přispějete klubu a nebude
vás to stát ani korunu. Klub získá svůj sponzorský příspěvek za uzavřený obchod.
Určitě se vy ostatní, co tento článek čtete, zamýšlíte nad tím, proč tak činíme. Naše spolupráce
vznikla na základě různých setkání s dobrovolnými hasiči. Tam jsme se bohužel dozvěděli o jejich
špatné finanční situaci, kdy přežívají na hranici svých možností a někdy, dá se říct, i s velmi zastaralou
technikou. Víte, po těchto setkáních jsme si uvědomili, jak důležitou roli hrají dobrovolní hasiči v naší
společnosti při různých katastrofách i při vychovávání dětských sborů, pořádání a organizování soutěží
a táborů pro děti, a to vše dělají zdarma ve svém volném čase. Této jejich práce si velice vážíme, a proto vznikla
mezi námi spolupráce, kterou pro ně vykonáváme v dobré víře a s úctou. K tomuto článku přikládáme fotografie
z našeho setkání a předání soutěžních triček, které proběhlo v českobudějovickém Budvaru a.s.
Pokud tento článek čtete vy, členové hasičských sborů, starostové měst a obcí s organizacemi SDH, nebojte se nás
požádat o možnost spolupráce. Naše kontakty na kanceláře po celé republice najdete na našich webových stránkách
ASTORIE a.s.
Miroslav Dušek
regionální ředitel
České Budějovice
29
PROJEKT DÁREK DETEM
Tradičně jsme pokračovali v rozdávání dárků dětem, které měly úraz. Na tomto
projektu úzce spolupracujeme s Pojišťovnou České spořitelny a té tímto děkujeme.
V minulém čtvrtletí jsme takto obdarovali 105 dětí.
Martina Ivanová
Štěpán Juriček
Simona Bartošová
Eliška Lízálková
Pavlínka Zámečníková
Kristýnka Filipi
Šárka Dvořáková
30
Terezka Dušková
Štěpán Jetenský
Ema Zajícová
Alena Victoria Pejšková
Aneta Bravencová
D obr ý
de n ,
jm e n u
ji se P
etr
K oc i á
n , je m
i
14 l et
b ydl í
,
m ve K
ře m ži
m oj e
a
k on í č
k y jso
fot ba l
u:
, pa r k
ou r, fo
cen í ,
s bí r á n
í br ou
ků a g
ym n a
s ti k a .
Petr Kocián
Simona Polachová
D obr ý
de n ,
m foto
z př e d
ků , j e d
án í d
n á se
á ro
O n dř
P ří h o
eje a J
do v i , P
an a
S 70 0
5 0 07 7
m ěl i
5 6 , ob
v l e to
a
šn í m
O n dr
r
o
c
e
ú ra z ,
a si p ř
e bra l
oso b n
H on zí
ě , za
k a př e
bí r a l
t
a
t
í
M a r ta
n ek.
Cvol i g
o vá
z así l á
Ondřej a Jan Příhodovi
Matyášek a Vladimírek Pánikovi
31
KRBY
rustikální i moderní
teplo domova
Stavíte si nový rodinný dům či byt, rekonstruujete starší objekt nebo jste se jen rozhodli změnit způsob vytápění? Pokud
uvažujete, jestli jako hlavní nebo doplňkové topidlo zvolit krb, je zde celá řada důvodů pro jeho pořízení.
Důvody pro pořízení krbu:
- Krb je dominantní a dekorativní ozdobou vašeho domova, která mu dodá útulnost, romantiku a hřejivé pohodlí, na něž
se bude těšit jak celá vaše rodina, tak i vaši přátelé.
- Krb je efektivním zdrojem tepla, který šetří výdaje za energie, ročně až o několik desítek procent.
- Teplo z krbu lze rozvést po celém domě buď napojením do systému ústředního vytápění, nebo teplovzdušným
rozvodem bez topných těles.
- Topení v krbu je nezávislé na dodavatelích elektrické energie i plynu a je vaší jistotou i v případě přerušení dodávky
energií.
- Krb vydává teplo prakticky ihned po zapálení a je velmi pohotový na přitápění v přechodných obdobích.
- Topení suchým dřevem nebo dřevěnými briketami je ekologické, protože neprodukuje nadbytek kouřových zplodin.
Jestliže vás argumenty pro pořízení krbu přesvědčily, obraťte se na profesionálního výrobce s mnohaletými zkušenostmi
v oboru staveb krbů na klíč, firmu Krby Berka, která je obchodním partnerem všech významných českých i zahraničních
dodavatelů kamnářských výrobků.
Co vám nabízíme:
- kompletní poradenství již od fáze projektu při výběru vhodného umístění krbu,
- správné dimenzování komínu,
- vložkování, případně též frézování komínů ve starších domech,
- výběr krbové vložky z několika typů,
- návrh designu obestavby a jeho vizualizace,
- položkový rozpočet na kompletní realizaci,
- stavbu krbu ze specializovaných krbařských materiálů,
- prodlouženou záruku na stavbu i krbovou vložku při pravidelné údržbě a každoročním servisu firmou Krby Berka.
Využijte naší nabídky na bezplatnou konzultaci přímo v místě stavby nebo se přijďte poradit do naší kanceláře. Stavíme
krby po celé České republice. Pokud vás naše nabídka zaujala, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.
Tomáš Berka – kamnářství: Příchovice 271, 334 01 Přeštice, tel. 602 841 928
Ing. Daniela Klimešová – kancelář: V Mokřinách 177/17, 147 00 Praha 4, tel. 728 979 236
[email protected]
www.krbyberka.cz
32
Křížovka
1. Vesnická tancovačka
2. autor lyricko-epické skladby Máj
3. slavnostní společenská událost
4. symbol lásky
5. doplň přísloví: .... bílý, pole sílí
6. umělecký směr 18.-19. stol . - projev citu, individuality a duše
7. pánský společenský oděvní doplněk
8. poeta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Krásn é luštění přeje Radka Dlasková
33
Zatěžují úvěry rodinný rozpočet?
Řešením je Konsolidace půjček od GE Money Bank
Rekonstrukce
koupel-
Je Konsolidace půjček řešením také pro ty, kteří po-
ny, vybavení nové do-
třebují další úvěr?
mácnosti a také oprava
Ano, v GE Money Bank jim kromě sloučení půjček můžeme
auta. Takovým výdajům
nabídnout také peníze navíc doslova na cokoliv. Celkem
se dříve nebo později
si mohou sloučit úvěry a půjčit další finanční prostředky
nevyhne většina rodin.
v celkové výši až 800 000 Kč, což je víc, než nabízí většina
Dají se přitom jen ome-
ostatních bank na trhu.
zeně plánovat a dostanení
Vedle půjček čerpají klienti peníze například také pro-
vždy po ruce, takže je
střednictvím kreditních karet. Mohou je konsolidovat
nejčastěji
spolu s úvěry?
tečná
hotovost
financujeme
půjčkami nebo kreditní-
Konsolidace půjček je unikátní v tom, že umožňuje slou-
mi kartami. Co dělat, když půjčky zatíží rodinný roz-
čení nejen klasických úvěrů včetně půjček od nebankov-
počet víc, než jsme čekali? Na to odpovídá Iva Štyle-
ních společností, ale také zmíněných kreditních karet nebo
rová, ředitelka retailových produktů GE Money Bank.
kontokorentů. V GE Money Bank konsolidujeme neomezený počet závazků. Tyto výhody navíc nemusejí využívat
Půjčky a kreditní karty jsou běžnou součástí naku-
pouze jednotlivci, ale také celá rodina. Svoje závazky si
pování. Co ale mají dělat klienti, když výše měsíčních
mohou sloučit až tři členové domácnosti najednou.
splátek ohrožuje finanční pohodu jejich rodiny?
Splácení hned několika úvěrů najednou není nic neobvyk-
Pokud se klienti pro Konsolidaci půjček rozhodnou,
lého. Měsíční splátky jednotlivých půjček se ovšem mohou
kolik papírování je čeká?
vyšplhat vysoko a ohrozit finanční stabilitu rodiny. Pokud
Rozumíme tomu, že administrativa naše zákazníky nebaví.
je potřeba ulevit rodinnému rozpočtu od kolotoče splá-
Konsolidaci všech úvěrů proto od začátku až do kon-
tek, nejlepším řešením je využít Konsolidaci půjček, kterou
ce zařídíme za klienty my, což jim přechod k GE Money
nabízíme v GE Money Bank. Díky sloučení všech závazků
Bank výrazně zpříjemní a ušetří čas i nervy. Svoji původní
do jednoho je splácení pro klienty mnohem přehlednější,
banku tak zákazníci nemusejí ani jednou navštívit. Konso-
hlavní výhodou je ale snížení měsíčních splátek.
lidace půjček je navíc mimořádně rychlá, celý proces trvá
většinou jen několik dní.
O kolik si tedy mohou klienti díky Konsolidaci půjček
svoji měsíční splátku snížit?
Výhodou Konsolidace půjček od GE Money Bank je, že si
měsíční splátku mohou klienti zvolit přesně podle svých
potřeb. Nová měsíční splátka po konsolidaci tak může být
v porovnání s tím, co klienti dříve spláceli, klidně poloviční.
Klienti navíc s Konsolidací půjček mohou uspořit i desítky tisíc korun. Ušetří na poplatcích, které se vážou ke
každému úvěru, v GE Money Bank jim navíc nabídneme
výhodný úrok, který jim úvěry může ještě zlevnit.
34
Pro více informací se obracejte na call centrum 731 122 991.
POVÍDÁNÍ O KAMARÁDSTVÍ
Každý z nás má nějakého kamaráda – přítele. Kamarád-
Nemohl jsem dopis a především to, že mi napsala dívenka,
ství vznikají většinou spontánně, kamaráda si vybíráme
která touží rozdávat radost kolem sebe, nechat bez po-
a kamarád není jen tak někdo. Chtěl bych vám představit
všimnutí. Odpověděl jsem jí a po dohodě s Radkou Mauri-
jednu svou kamarádku a chtěl bych se s vámi podělit o to,
covou jsme Janičce koupili další dárek, a dokonce i pro její
jak toto naše přátelství vzniklo.
sestřičku, aby jí to nebylo líto, a odpověděl jsem jí, že to
má proto, aby věděla, že dělat lidem kolem sebe radost
Všichni víte o naší aktivitě Dárek dětem a popřání brzkého
se vyplácí. Řeknu vám tedy, že rozvíjející se kamarádství,
uzdravení „našim“ dětem. Byla to moje myšlenka, kterou
protože Janičku za kamarádku považuji, znamená pro na-
již realizujeme téměř pět let. Od první chvíle jsem tuto
šeho vzájemného prostředníka Radku Mauricovou velké
myšlenku považoval za úžasnou, za příležitost sžít se s na-
nasazení, protože Janička nelenila a poslala mi obrázek
šimi klienty, odlišit se od konkurence, prostě dát najevo,
a poděkování. Byla nyní řada na mně, a tak jsem se domluvil
že jsme jiní. Rozjeli jsme projekt a tak nějak běžel a stále
s Radkou Mauricovou a k loňským Vánocům jsme udělali
mi něco chybělo. Byl to pro mě do určité míry „chladný
Janičce a její sestřičce překvapení a poslali dárek – toužila
a bezduchý“ projekt, který sice může udělat radost, ale my
po kytaře. Janička, aby se neřeklo, připravila překvapení
o tom nic nevíme.
pro mě. Když jsem byl na setkání prodejců v Českých Budějovicích, přišla mi
To trvalo do okamžiku,
osobně
kdy s dárkem a přá-
a dala mi opět malý
ním brzkého uzdrave-
dárek. Přišla s ma-
ní navštívila Janičku S.
minkou a sestřičkou.
naše kolegyně Radka
Protože Radka Mau-
Mauricová.
Janička
ricová toto očekávala
v tu dobu byla v ne-
a usnadňujíc si práci
mocnici a podle sebe
mě varovala, byl jsem
vím, že již prostředí
připravený, děvčatům
nemocnice je samo
jsem dal dort a jejich
o sobě deprimující.
mamince
Přesto s radostí přijala od Radky Mauricové dárky a do-
poděkovat
kytičku
a poděkování, že má slušné a dobře vychované dcery.
pis ode mě. Nevím přesně, ale bylo to myslím před třemi
lety. Janička reagovala, podle vyprávění Radky Mauricové,
Nejde zde o to, že si dáváme dárky, jde o to, že Janička do-
tak, že ihned rozmýšlela o jednotlivých dárcích, a říká: „CD
kázala vyjádřit své pocity, dokázala poděkovat a dokázala
dám tatínkovi do auta na cesty, tohle dám mladší sestřičce
vždy reagovat ve snaze také udělat radost. Janička je mojí
a chtěla bych napsat tomu pánovi, co mi ty dárky posílá,
velkou kamarádkou a budu se snažit stát při ní, pomáhat
a poděkovat mu.“ Představte si, že je sama v nemocnici
jí a možná, že ji jednou přivítám mezi námi astoráky jako
a přemýšlí, jak udělat svým nejbližším radost. Pro mě do-
jednu z nás. To by byl krásný konec příběhu, nemyslíte?
jemné a úžasné. Vše vyvrcholilo tím, že mi Janička napsala
Na fotografii jsme s Janičkou, její sestřičkou a její mamin-
dopis a v podstatě za všechny děti, pro které je právě ten-
kou.
to projekt určen, poděkovala. Janička mi zahrála na moji
strunu, potěšila moje srdce, ona byla ta, která mi řekla:
Jaroslav Havlík
„Co děláte, není zbytečné. My děti z toho máme radost.“
předseda představenstva a generální ředitel
35
TYGŘI SPOLUPRACUJÍ S ASTORIÍ
Jsou to již 2 roky, co jsme zahájili sponzorskou spolupráci mezi společností ASTORIE a.s., konkrétně
Ing. Monikou Vrhelovou, a naším basketbalovým klubem Tigers z Českých Budějovic. Již několik z vás přispělo
k naší spolupráci. Za to vám patří velký dík. Díky vám si totiž Tygři pomohli doplnit část svých zdrojů, kterou
využívají pro rozvoj klubu. Chtěli byste i vy, dnešní čtenáři, nějak přispět či podpořit basketbalové Tygry
z Českých Budějovic?
Jak to funguje? Nechte si provést bezplatný audit vašich pojistných smluv nebo zpracovat nezávaznou
konkurenční nabídku na vaši hypotéku či půjčku. Pokud dáte na rady odborníků z řad ASTORIE, ušetříte tím
své peníze a ještě podpoříte klub. Princip projektu spočívá v trojdohodě mezi ASTORIÍ, sportovním oddílem
a jeho členy. Tato trojdohoda funguje na základě smlouvy o spolupráci a je pro všechny tři strany velice
výhodná. Klub Tygrů může touto cestou doplnit potřebné finanční zdroje a postupně řešit své potřeby. Např.
povinné ručení na vaše auto musíte mít stejně ze zákona pojištěno. Necháte si od odborníků z ASTORIE toto
pojištění zaktualizovat (např. zlevnit) a tím přispějete klubu a nebude vás to stát ani korunu. Klub získá svůj
sponzorský příspěvek za uzavřený obchod.
Proč byste to měli udělat? Protože Tigers Basketball České Budějovice je moderně vedený sportovní klub
s velmi kvalitním trenérským zázemím, který se historicky i aktuálně staral a stará o více než 600 dětí
a mládežníků ve věku od 8 do 18 let. Klub je pokračovatelem bohaté českobudějovické i jihočeské
basketbalové historie.
Tygři vás, holky a kluci, rádi přivítají do svých řad. Informace o klubu naleznete na www.basketcb.cz. Pokud se
zapojíte do sponzorské spolupráce pro Tigers Basketball, dostanete slevu 200,- Kč na členský příspěvek nebo
poukaz na nákup klubových reklamních předmětů v tygřím fanshopu ve stejné hodnotě.
Bližší informace dostanete u zástupců Astorie a.s. nebo Tigers Basketball České Budějovice, tedy
u Ing. Moniky Vrhelové na tel. 737 269 140 nebo Tomáše Hejpetra na tel. 602 474 256.
36
ASTORIE doporučuje...
V rámci projektu pro SVJ a BD jsme přivítali spolupráci s brněnskou společností BRES
spol. s r.o., jejímž předmětem činnosti jsou komplexní řešení v oblasti technických
zařízení budov, zejména tepelná hospodářství.
Pomáháme našim klientům s efektivním financováním a kvalitním pojištěním v různých oblastech, proč tedy opomenout jeden z největších výdajů ve vašich bytových domech – náklady za tepelnou energii a
jejich snížení. Rádi pro vás vyhodnotíme a navrhneme optimální finanční produkt-řešení, vhodný pro financování tepelného
zdroje. Obdržíte variantní nabídku financování, součinnost při zpracování veškerých souvisejících materiálů a následný příslušný servis. Veškeré výše uvedené finanční poradenství je vůči zadavateli prováděno zdarma.
dále již společnost BRES se sídlem v Brně...
Všichni vnímáme expanzi snahy, jak snížit náklady. Je to fenomén současnosti a těžko
se tomuto trendu lze vyhnout. Jednou z možností je investice do modernizace tepelné soustavy. Od drobných zásahů, kdy některé jsou nutné ze zákona (např. indikativní rozdělovače topných nákladů), až po
modernizaci nebo stavbu nového tepelného zdroje.
více následující konkrétní
příklad...
Adamovské „Společenství vlastníků Sadová 23,25,27“ již téměř
dokončilo náročný proces revitalizace objektu se 105 byty technickým bonbónkem – doplnilo tepelnou soustavu objektu o vysoce ekologický, alternativní zdroj tepla – plynová tepelná čerpadla (pozn: tepelná čerpadla generují část tepla z venkovního
ovzduší, díky tomu vznikají minimální emise). V tomto případě
drtivá většina spoluvlastníků bytového domu velmi rychle pochopila symbiózu ekologie-ekonomika a projekt intenzivně podpořila.
Provoz tepelných čerpadel byl zahájen v měsíci září 2013. Po vyúčtování nákladů za tepelnou energii v letech 2013-2014 bylo
dosaženo ceny cca 350,- Kč/GJ tepelné energie (vč. DPH) a ve
srovnání s dodávkami tepla z centrálního městského zdroje
za cenu cca 600,- Kč/GJ tepelné energie (vč. DPH) se potvrdila
návratnost investice do 5 let. O tomto faktu vypovídá i průkaz
energetické náročnosti budovy Sadová 23,25,27, který definuje
objekt jako velmi úsporný, v energetické třídě B.
Adamovské „Společenství vlastníků Sadová 23,25,27“ přispělo
životnímu prostředí, podstatně snížilo náklady, zhodnotilo nemovitost (tím i tržní cenu bytů) a posílilo nezávislost na externím
dodavateli tepla.
(více informací najdete na webových stránkách
www.SVSADOVA232527ADAMOV.cz )
POSTARÁME SE O VAŠE ENERGIE
BRES spol. s r.o.
náměstí Republiky 366/1, Brno-Husovice,
PSČ 614 00, Česká republika
Telefon: +420 602 765 960
Email: [email protected]
Web: http://www.bres.cz/
37
Asistence Kooperativy vloni
využilo 27 tisíc klientů
Počet asistenčních zásahů každoročně narůstá. Společ-
z Global Assistance.
nost Global Assistance, která poskytuje asistenci několika
českým pojišťovnám, zaznamenává každoročně asi dese-
Bohužel, v případě nehody klienti ještě stoprocentně ne-
tiprocentní nárůst zásahů. Nejčastěji vyjíždějí asistenční
využívají asistenčních služeb své pojišťovny. Často se stá-
vozy v letním, dovolenkovém období a v případě zimních
vá, že se ve stresu po dopravní nehodě nechají přesvědčit
kalamit. „Například v loňském roce byl nejhorším měsí-
od neznámé asistence, která se na místě nehody ocitne.
cem červenec, kdy jsme zasahovali celkem u 4100 přípa-
Jejich ceny za odtah a případné uskladnění vozu většinou
dů,“ říká Pavel Strapko, ředitel asistenčních služeb Global
neodpovídají obecným standardům, proto se může po-
Assistance.
dobná služba klientovi nepříjemně prodražit.
Asistenční služby většina pojišťoven nabízí hlavně u hava-
„V případě nehody nebo poruchy klientovi vždy důrazně
rijního pojištění nebo povinného ručení. V poslední době
doporučujeme volat na infolinku jeho pojišťovny. Ta jim
se rozšiřují také do oblasti pojištění domácností nebo
poskytne informace, jak mají postupovat a zajistí jim nut-
nemovitostí. „Klientům v případě motorových vozidel
ný asistenční zásah. Například v roce 2014 jsme v ČR od-
pomůžeme nejen u nehody, poruchy, ale také v případě,
tah nepojízdného vozidla zajišťovali pro 22 tisíc klientů,“
že například ztratí klíče od vozidla. Od roku 2012 získali
upozorňuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Koope-
podobnou výhodu i klienti u pojištění majetku. V případě
rativa.
nenadálé havárie jim zajistíme služby řemeslníků, jako je
elektrikář, instalatér, plynař, topenář, sklenář nebo zámeč-
Jiné je to v zahraničí. Zde se klienti okamžitě snaží kon-
ník,“ představuje rozsah asistenčních služeb Milan Káňa
taktovat svoji pojišťovnu. Výhodou je, že se domluví
z Kooperativy.
v rodném jazyce, asistenci jim pak zajistí pojišťovna pomocí svých zahraničních partnerů.
„Naším největším partnerem je Kooperativa pojišťovna.
V loňském roce jsme pro jejich klienty realizovali 27 tisíc
„Pro Kooperativu jsme v roce 2014 v zahraničí zajišťovali
zásahů. Většinou se jednalo o zásahy u poruch vozidel.
celkem 1600 odtahů, z toho v 500 případech jsme poško-
V cca 8 tisících případech jsme vyjížděli k nehodám vozi-
zené vozidlo odvezli zpět do ČR. V případě klientů Čes-
del a v sedmnácti
ké podnikatelské
stech
pojišťovny
případech
jsme asistovali kli-
v zahraničí odta-
entům v pojištění
hovali
majetku. Nejčas-
né vozy pro 1000
těji jsme oteví-
klientů,
rali zabouchnuté
400 vozidel jsme
dveře,“
převáželi do ČR,“
doplňu-
je Pavel Strapko
nepojízd-
doplňuje
Strapko.
38
jsme
z
toho
Pavel
Kuriózní i úsměvná hlášení
pojistných událostí
Kre a ti vi ta lé ka
řů při popisu
pojistn é
u dá losti
ů
a n ky l é k a ř
d
á
h
é
k
c
i
g
Lo
pravé ruk y.
• Při uhýbacím m
alík
st těla: lev ý m
í
• Poraněná čá
lavu z vlastn
nčetiny na h
ko
í
tn
as
vl
o
• Zakopnutí
címu chlapečkov
rameno.
r
lavně naveče
la, bolesti h
ko
z
l
ad
sp
• Dnes ráno
la
a v noci.
dostala do če
na žíněnce,
la
ě
d
se
Tv
• Při hodině
hlavím do
se udeřila zá
té
o
p
a
m
e
míč
nafukovacím
v ýšk y.
čela.
L á s k a bo
lí
• Barvit ý s
Závěr: otř
en, při ně
es mozku
• Po sexuá
mž se 3×
I. stupně.
bouchnul
hlavou do
anévru se snažil
i a vyhodil si ram
prudce uhnout ču
rajíeno. Závěr: vyluxo
vané
• Úraz vznikl při
napadení zvířete
m: Včera ho klov
l kohout pod pravé
koleno, při snaz
e nakopnout ko
houta
pacient trefil no
hou králíkárnu.
Výsledek: zlomen
ina
palce pravé nohy
, sádra.
• Několikrát na
kopnuta pštrose
m: Klientka nepo
žila,
pštros nevyšetře
n.
• Dnes spadl do
pasti podlého la
bradora. Skočil m
u na
jeho dobrácký vý
raz za plotem a
nabídl mu svou
mužnou ruku k čenich
u. Pes ho okamžit
ě ochutnal.
• Od soboty se cít
í špatně, teplota,
kašel, třesavka, u
lékaře nebyl, mysle
l si, že to rozkouří.
No, nevyšlo to.
zdi.
lním styku
jsem nara
zil penise
• Nečekan
m do stolk
ý úde r p ě
u.
stí při roz
hovoru s
přítelk yní.
n y…
)m a jí své d
I m u ži (n e
l si praouzl a přised
• Při v ylézán
vé varle.
í z vany jsem
ukl
, z neznávěka do nosu
ra .
o
čl
á
o
h
é
m
ám
zn
o
ní
• Úd e r o d n e
na k
vaan ě
ovu
o
l
t
r
i
e
ř
z
f
s la p
uaz
sk á
mých příčin.
bů – hryz k ře
opilo
Že n
a
l
e
u předních zu
ž
d
vo
d
í
a
a
n
e
m
p
p
o
zl
ravé
e ra s
• Utržil jsem
• Vč
l s udo p
ě
a
n
n
á
á
oh
kous
záků.
m
ar á d
táčce si při. K.
• Po
m
G
a
u
k
myle
v yhození v za
o
o
ři
e
p
b
s
ze
a
rá
o
d
os
lavě
d ě la
• Na lanové
nou
ní o s
ěj s e
n
d
a
e
r
l
z ah
ved
sedl varle.
• Při
čelo s krávou
uham, já
r
e
t
s
b
řetu čelo na
e
st
l
o
.
ke
h
h
o
a
šl
c
o
k
é
d
oo
nov
• Dnes ráno
r achým
méh
tu p
ušce
s
o
r
o
otu).
d
k
p
l
z
ři
efi
III.
ošetřovatel sk
r
je
p
í
t
t
n
n
lie
a
e
(k
á
s
m
h tk
i do
kk ýc
es s
ě
n
uje…
m
D
no
•
ás t
ung
f
č
z la…
o
a
l
l
u
z
d
í
o
ř
a
l
k
h
d
m
Stru
dě u
dla o
a řů
ozn.
a le
k
P
n
é
.
l
y
s
k
m
Dne
lkvé ru
a fo
ádí:
k
v
otn ý
š
u
u
ř
m
o
a
k
a
k
z
s
e.
• Lé
nci (
an i
e rac
ylo…
ři t a
p
í
j
b
p
o
i
a
o
u
t
ýb
enci
áb ě m
a už
v yh
a hr
asist
e
i
n
ř
e
n
p
z
o
e
y
ru).
• Uh
z y s m do hlav
a
ubo
r
o
s
Ú
e
ího
adiv
lór n
er k l
d
Ú
•
39
soutezte s námi...
jak muze být drahá cigareta?
kruci. chcíplo mi auto.
zavolám Tomásovi, aby me
odtáhl do servisu.
AUTOSERVIS
Zatím si dám
cigáro.
pockej chvíli,
jen otevru bránu.
On me snad neslysel!
já to auto nezabrzdil.
AUTOSERVIS
tak jedu.
pr
ás
k!
!
!
a kdo to ted zaplatí?
z pojistení jakého auta (cervené nebo zluté?) se uhradí skoda?
správné odpovedi piste na e-mail [email protected]
do 20. 4. 2015 a my pak vylosujeme tri výherce...
formát zprávy: jméno, príjmení, MESTO, kontaktní telefon,
odpoved.
40soutezíme
o 3 vodeodolné fotoaparáty genius.
Download

ASTORNÍK - ASTORIE as