Toto vydání OV obsahuje údaje zveřejněné minulý týden v internetovém OV na Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz a na adrese www.obchodnivestnik.cz
KONKURZ-OSTATNÍ / OZNÁMENÍ / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
č. j. 56 K 21/2007
Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií
Pavlíčkovou ve věci konkurzu na majetek úpadkyně
NEOR veletrhy, interiery, s. r. o.
o rozvrhu výtěžku ze zpeněžení majetku z konkurzní podstaty takto:
I. Správkyni konkurzní podstaty JUDr. Šárce Línkové, 530 02 Pardubice, Jiráskova 972,
soud ukládá, aby do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatila jednotlivým
věřitelům k úhradě jejich pohledávek následující finanční částky:
Věřitelé pohledávek I. třídy obdrží 100 % svých zjištěných pohledávek:
David Andrle, 539 52 Trhová Kamenice, Táborská 274, pohledávka zjištěna ve výši
46.654 Kč, obdrží 46.654 Kč
Věřitelé pohledávek II. třídy obdrží 0,89 % svých zjištěných pohledávek:
•
Československá obchodní banka, a.s., 150 57 Praha 5, Radlická 333/150, IČO: 00001350,
pohledávka zjištěna ve výši 14.150.448,05 Kč, již vyplaceno na odděleném uspokojení
1.391.413,17 Kč, zbývá pohledávka ve výši 12.759.034,88 Kč, obdrží 114.092,98 Kč
•
Česká pojišťovna, a.s., 113 04 Praha 1, Spálená 75/16, IČO: 45272956, pohledávka zjištěna
ve výši 15.746 Kč, obdrží 140,80 Kč
•
O2 Czech Republic, a.s., 140 22 Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336,
pohledávka zjištěna ve výši 3.217,50 Kč, obdrží 28,77 Kč
1. Firma:
Sídlo:
IČO:
NOVOGEAR, spol. s r.o.
17. listopadu 2245, 738 01 Frýdek-Místek
49611208
2. Vyhlašuje zrušení výběrové řízení OV459385-141215
na dodávku následujícíhotechnologického vybavení: Dodávka kamerového měřicího přístroje
v hodnotě 3 100 000 Kč bez DPH.
3. Kontaktní informace:
Adresa: NOVOGEAR, spol. s r.o., 17. listopadu 2245, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní osoba: Karel Šrubař
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 739 340 220
3. Kontaktní informace:
Adresa: NOVOGEAR, spol. s r.o., 17. listopadu 2245, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní osoba: Karel Šrubař
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 739 340 220
4. Společnost se na základě vyhrazeného práva rozhodla výběrové řízení zrušit.
4. Společnost se na základě vyhrazeného práva rozhodla výběrové řízení zrušit.
5. Výběrové řízení bude znova vypsáno.
Ve Frýdku-Místku dne 19. 12. 2014
OV459944-141223
Ve Frýdku-Místku dne 19. 12. 2014
OV459945-141223
•
ČSOB Leasing, a.s., 140 00 Praha 4, Na Pankráci 310/60, IČO: 63998980, pohledávka zjištěna
ve výši 40.270 Kč, obdrží 360,10 Kč
•
Finanční úřad pro Pardubický kraj, 530 02 Pardubice V, Boženy Němcové 2625,
IČO: 72080043, pohledávka zjištěna ve výši 3.069.183,32 Kč, obdrží 27.445,04 Kč
•
ČR – Česká správa sociálního zabezpečení, 225 08 Praha 5, Křížová 25, IČO: 00006963,
pohledávka zjištěna ve výši 17.463 Kč, obdrží 156,16 Kč
•
P Z P MERLIN s.r.o., 539 01 Hlinsko v Čechách, Wilsonova 97, IČO: 64824560, pohledávka
zjištěna ve výši 81.611 Kč, obdrží 729,78 Kč
Zadavatel: AXIS a.s., Kydlinovská 29/77, 500 02 Hradec Králové, IČO: 60108088. Statutárním
zástupcem je Ing. Martin Stráník, tel.: +420 498 654 311, e-mail: [email protected]
•
Masokombinát POKR a.s., 503 33 Praskačka č. p. 75, IČO: 25953257, pohledávka zjištěna
ve výši 352.900 Kč, obdrží 3.155,68 Kč
•
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 130 00 Praha 3, Orlická 4/2020,
IČO: 41197518, pohledávka zjištěna ve výši 906 Kč, obdrží 8,10 Kč
Pověřená osoba: ACCON managers & partners, s.r.o., IČO: 26724791, Verdunská 819/37,
160 00 Praha 6. Kontaktní osoba: Ing. Lucie Sýkorová, tel.: 224 312 926, fax: 224 314 167,
e-mail: [email protected]
II. Věřitelé, jejichž pohledávka bude uspokojena, nechť sdělí správkyni konkurzní podstaty
bankovní spojení, resp. adresu, na kterou jim má být příslušná částka poukázána.
»Investice do infrastruktury HW a informačního systému za účelem zvýšení efektivity
a výrobní kapacity společnosti AXIS a.s. – část dodávka PC a notebooků a konstrukční
kancelář«
Předmětem veřejné zakázky je dodávka:
A. 5 kusů PC a 7 kusů notebooků
B. konstrukční kanceláře:
o 2 kusy konstrukční software,
o 1 kus nadstavba pro ocelové konstrukce nad konstrukční software,
o systém pro správu konstrukčních dat a výkresové
dokumentace,
o 2 kusy pracovní stanice
o 1 kus plotteru
o 1 kus serveru
o 1 kus diskové pole
o serverový operační systém
o software pro zálohování dat
V Pardubicích dne 18. 12. 2014
Předmět zakázky:
OV459988-141223
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA ZAKÁZKU
V RÁMCI OPPI
1. Firma: TATRA TRUCKS, a.s.
Sídlo: Areál Tatry 1450/1742 21 Kopřivnice
IČO: 01482840
Dle »Minimálních technických podmínek«.
Předpokládaná celková
hodnota zakázky:
2.300.000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení zakázky:
23. 12. 2014
Lhůta pro podání nabídky:
Min. 30 dní – přesněji v Zadávací dokumentaci
Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:
Viz Zadávací dokumentace
Inzerát společnost publikovala 2.12.2014 pod značkou: OV458806-141202
2. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek se prodlužuje na 12.1.2015. S ohledem na prodloužení termínu pro podání nabídek se také úměrně prodlužuje termín dodání stanovený zadávací dokumentací.
3. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
4. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Místo dodání/převzetí plnění:
Na adrese zadavatele
Hodnoticí kritéria:
Nejnižší nabídková cena
Zadavatel
Společnost REPON spol. s r.o., se sídlem Ve Stromkách 371, 252 42 Vestec, IČO: 62063723,
DIČ: 62063723, oznamuje zahájení výběrového řízení k zakázce na dodávky s názvem »Pořízení
strojního vybavení ve společnosti REPON spol. s r.o.« zadávaného v rámci stejnojmenného
projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace, program Rozvoj, Výzva III – III. prodloužení, registrační číslo projektu: 2.2 RV03/3606.
Předmět zakázky
Předmětem této zakázky je pořízení Linky na vysokoteplotní žárové zinkování blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami v rozsahu:
– Průběžná sušička s teplovzdušným vytápěním
– Kruhová linka
– Otočný stůl pro plnění košů
– Pozinkovací pec s keramickou vanou a povrchovým vyhříváním
– Odstředivka
– Sklopná stolice s ochlazovací lázní
– Odstředivka 2 se sušením
včetně uvedení do plného provozu.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 6 500 000,00 Kč bez DPH
Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci obsahující podrobnou specifikaci předmětu zakázky, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnotícíkritéria, informace o způsobu zpracování nabídky a další informace je
možno vyžádat písemně (postačí i e-mailem) po celou dobu lhůty pro podání nabídek u spol.
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, IČO: 25597001 (pracovní doba
8.00-15.00 hod), která zadavatele v tomto výběrovém řízení zastupuje. Kontaktní osobou pro
toto výběrové řízení je: Ing. Roman Bielak, tel: +420 731 193 745, +420 515 917 653, e-mail:
[email protected]
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny osobě zastupující zadavatele nejpozději 28. 1. 2015 do 10.00 hod na adresu: Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00
Brno. Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Nabídky
musí být podány v českém příp. slovenském jazyce.
Ostatní
Zadavatel je příjemcem dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, program Rozvoj –
výzva III a výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů tohoto operačního programu.
Na výběrové řízení se neuplatní ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, popř. výběrové řízení zrušit,
a to i bez uvedení důvodu.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OV459922-141223
vyhlašuje výběrové řízení na dodávku následujícího technologického vybavení:
»Dodávka nové technologie CNC soustruhu«
2. Předpokládaná hodnota zakázky: 7 000 000 Kč bez DPH
3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek
včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
NOVOGEAR, spol. s r.o., 17. listopadu 2245, 738 01 Frýdek-Místek
Karel Šrubař
[email protected]
+420 739 340 220
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující
je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
5. Nabídky budou předkládány v českém, anglickém, nebo německém jazyce.
6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového
řízení v Obchodním věstníku (dnem následujícím po odeslání tohoto oznámení k uveřejnění
v Obchodním věstníku1) a končí dne 27.1.2015 ve 12.00 hod.
7. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Ve Frýdku-Místku dne 19. 12. 2014
1
Platí u VŘ vyhlašovaných dle PpVD s č. j. 26724/14/61100/61000 platných od 9. 6. 2014.
OV459946-141223
Zadávací dokumentaci je možno elektronicky objednat ve společnosti
ACCON managers & partners, s.r.o.
Dodavatel bude dle paragrafu 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Na projekt bylo požádáno o finanční podporu z Operačního programu Podnikání a inovace, předmět plnění bude spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
OV459933-141223
Oznámení o uložení dokladu o koupi části závodu společnosti T E K A Z, s.r.o.
do sbírky listin (výrobního závodu Dřenice – samostatná organizační složka)
Ve smyslu ust. § 2180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se zveřejňuje
údaj, že do sbírky listin obchodního rejstříku byl uložen doklad o koupi části závodu, a to
SMLOUVA O PŘEVODU ČÁSTI OBCHODNÍHO ZÁVODU – výrobního závodu Dřenice, jakožto samostatné organizační složky, jež byla uzavřena mezi společnostmi T E K A Z, s.r.o.,
IČO: 45355266, se sídlem Hradební 62/2, 350 02 Cheb (jako prodávajícím) a České
štěrkopísky spol. s r.o., IČO: 27584534, se sídlem Praha 9-Čakovice, Cukrovarská 34,
PSČ 190 00 (jako kupujícím).
České štěrkopísky spol. s r.o.
František Jampílek, jednatel
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OV459901-141223
Oznámení o zahájení výběrového řízení
NOVOGEAR, spol. s r.o.
17. listopadu 2245, 738 01 Frýdek-Místek
49611208
9. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
1. Firma:
Sídlo:
IČO:
8. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Lhůta dodání/časový harmonogram
Viz Zadávací dokumentace
plnění/doba trvání zakázky:
Předmětem oznámení je změna zadávací dokumentace, o to konkrétně části 2. »Technické zhodnocení zkušebního stavu«. Změna se týká jmenovité síly hydraulických válců.
Jedná se změnu dílčího parametru, který nemá vliv na potencionální okruh dodavatelů.
Doplněná zadávací dokumentace bude znovu zaslána všem uchazečům, kteří si zadávací dokumentaci vyžádali. Dle příslušných Pravidel pro výběr dodavatelů bude úměrně prodloužena lhůta pro podání nabídek.
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
vyhlašuje v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace
zadávací řízení:
IV. Správkyni konkurzní podstaty soud ukládá, aby konkurznímu soudu podala písemnou
zprávu o provedeném rozvrhu do 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
III. Správkyni konkurzní podstaty soud ukládá zapsat do upraveného seznamu přihlášek
ke každé pohledávce, jaká částka na ni bude vyplacena.
JUDr. Marie Pavlíčková v. r.
samosoudkyně
NOVOGEAR, spol. s r.o.
17. listopadu 2245, 738 01 Frýdek-Místek
49611208
2. Vyhlašuje zrušení výběrové řízení OV459388-141215
na dodávku následujícího technologického vybavení: Dodávka nové technologie CNC soustruhu v hodnotě 7 000 000 Kč bez DPH.
ŠkoFIN s.r.o., 155 00 Praha 5, Pekařská 6, IČO: 45805369, pohledávka zjištěna ve výši
53.723 Kč, obdrží 480,40 Kč
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, 500 02 Hradec Králové, Horova 17, IČO: 72080043,
pohledávka zjištěna ve výši 635.046 Kč, obdrží 5.678,67 Kč
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
1. Firma:
Sídlo:
IČO:
•
•
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
539 01 Hlinsko, Wilsonova 581, IČO: 25279661
•
strana A/45 u 52/2014
OV459943-141223
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:
PROINJECT CZ a.s.
K Sádkám 158, 159 00 Praha
28273672
JUDr. Jan Kavalírek, předseda představenstva
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V RÁMCI OPPI
2. Název zakázky
»Technologická linka pro výrobu plastové injekční stříkačky«
3. Popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka 3 souborů: 1. Sada výměnných forem (»Nástroje«); 2. Lisy
s manipulátory (»Lisy«); 3. Kompletace vč. potisku a balení (»Kompletace«). Předmětem plnění je rovněž doprava a zprovoznění kompletní sady strojů, nástrojů a dalších zařízení pro sériovou výrobu plastové injekční stříkačky o třech objemových variantách. Jedná se o zakázku
s dílčím plněním (zakázku na části), přičemž uchazeči mohou podat nabídku na obě dílčí plnění
nebo pouze na jedno dílčí plnění.
Firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Pila MSK, a.s.
Velké Karlovice 970, 756 06 Velké Karlovice
47677961
CZ47677961
vyhlašuje následující výběrové řízení na dodávky pod označením:
DODÁVKA LINKY NA PŘÍPRAVU ŘEZIVA PRO SUŠENÍ PRO PILU MSK, A.S.
Předmětem této zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do společnosti
Pila MSK, a.s. Podrobný rozsah a parametry dodávky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podmínky zadávacího řízení:
1. Předpokládané cena zakázky je 7 000 000 Kč bez DPH
Rozdělení na dílčí plnění je následující:
– 1. dílčí plnění/část: Sada výměnných forem (»Nástroje«)
– 2. dílčí plnění/část: Lisy s manipulátory (»Lisy«)
– 3. dílčí plnění/část: Kompletace vč. potisku a balení (»Kompletace«)
2. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat na následujícím kontaktu:
Bližší popis předmětu zakázky, požadavky na dodavatele a hodnoticí kritéria výběrového řízení
jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou si lze vyžádat na adrese uvedené v bodě 6.
4. Předpokládaná hodnota zakázky
Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky ve výši 30 mil. Kč bez DPH.
Pila MSK, a.s.
Velké Karlovice 760, 756 06 Velké Karlovice
kontaktní osoba: RNDr. Radek Hořeňovský
tel.: +420 732 747 993
e-mail: [email protected]
3. Výše uvedená adresa je zároveň i adresou pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující
je datum a čas přijetí nabídky. Nabídky je možné podávat pouze v listinné podobě.
5. Lhůta a místa pro podání nabídky
Písemné nabídky lze předkládat osobně nebo doporučenou poštou na adresu organizace pověřené činností zadavatele, tj.: NAVIGA4, s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8. Nabídky budou předkládány nejpozději do 22. 1. 2015 do 10.00 hodin. Podrobné pokyny jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci zakázky.
4. Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dnem 20. 1. 2015 ve 13.00 hod.
5. Otevírání obálek uchazečů proběhne dne 20. 1. 2015 ve 13.05 hod. na adrese: Velké Karlovice 760, Velké Karlovice, PSČ 756 06
6. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možno si vyžádat elektronicky (e-mailem) na adrese kontaktní osoby
organizace pověřené činnostmi zadavatele – Renata Daňková, e-mail: [email protected],
tel.: +420 733 643 826.
6. Hodnocení nabídek uchazečů proběhne dne 20. 1. 2015 v 15.00 hod. na adrese: Velké Karlovice 760, Velké Karlovice, PSČ 756 06
7. Ostatní
Zakázka je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů a státního rozpočtu
v rámci programu OPPI – Inovace.
Nabídky mohou být podány v českém nebo slovenském jazyce.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není výběrovým řízením realizovaným dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v Pravidlech
pro výběr dodavatelů, č. j. MPO 31688/12/61100/61000. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit
výběrové řízení bez uvedení důvodu.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob hodnocení nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
V Praze dne 19. 12. 2014
JUDr. Jan Kavalírek, předseda představenstva
OV459947-141223
7. Podané nabídky jsou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle kritérií
s váhami, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
9. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem. Výběrové řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
10. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
11. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OV459941-141223
Download

1. Firma Sídlo IČO: vyh 2. Před 3. Podr předp včetn 4