Toto vydání OV obsahuje údaje zveřejněné minulý týden v internetovém OV na Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz a na adrese www.obchodnivestnik.cz
strana A/33 u 17/2014
OZNÁMENÍ / SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU / VALNÁ HROMADA / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ / VÝZVA
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY
Společnost con4PAS, s.r.o., se sídlem Praha 4-Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01,
IČO: 27111598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 97086 (dále jen »Společnost«)
tímto v souladu s § 33 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev (»Zákon o přeměnách«), plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující
oznámení:
1. Přede dnem publikace tohoto oznámení byl do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze
pro spisovou značku C 97086 uložen projekt změny právní formy Společnosti (dále jen »Projekt«). Předmětem Projektu je stanovení podmínek změny právní formy Společnosti.
2. Společnost upozorňuje své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 až § 39 Zákona o přeměnách. Věřitelé Společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců
ode dne, kdy se zápis změny právní formy do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím
osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku změny právní
formy zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne
o dodatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že
se v důsledku změny právní formy podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky
a Společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty
ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:
a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
con4PAS, s.r.o.
OV446198-140418
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1.
Zahájení
2.
Volba orgánů valné hromady
»Modernizace výměníkové stanice a rozvodů UT a TV
v pivovaru PRIMÁTOR a.s.«
3.
Odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti
Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž technologie pro výměníkovou stanici a část
rozvodů UT a TV.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Předpokládaný termín splnění zakázky:
2.800.000,- Kč
30.9.2014
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně
váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, která je po celou dobu lhůty
pro podání nabídek k dispozici na níže uvedeném kontaktu:
PRIMÁTOR a.s.
Libor Zetek
tel.: 603 871 300
e-mail: [email protected]
adresa: Dobrošovská 130, 547 01 Náchod
– PRAPE 1, spol. s r.o., se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze, dne 24.6.1994, v oddílu C, vložce 46150, IČO: 25060074, notářským zápisem
N 317/2014 dne 8.4.2014 rozhodla: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku
99.000 Kč, tj. z 100.000 Kč na částku 1 000 Kč. Výše vkladu společníka Ježek, a.s.,
IČO: 25106465, se mění z 200 000 Kč na 1 000 Kč.
– PRAPE 2 s. r.o., se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu
v Praze, dne 24.6.2004, v oddílu C, vložce 99933, IČO: 24178246, notářským zápisem
N 318/2014 dne 8.4.2014 rozhodla: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku
199.000 Kč, tj. z 200.000 Kč na částku 1 000 Kč. Výše vkladu společníka Ježek, a.s.,
IČO: 25106465, se mění z 200 000 Kč na 1 000 Kč.
– PRAPE 4 s. r.o., se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu
v Praze, dne 8.1.2010, v oddílu C, vložce 160390, IČO: 29019699, notářským zápisem
N 319/2014 dne 8.4.2014 rozhodla: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku
199.000 Kč, tj. z 200.000 Kč na částku 1 000 Kč. Výše vkladu společníka Ježek, a.s.,
IČO: 25106465, se mění z 200 000 Kč na 1 000 Kč.
– Ježek - servis s. r.o., se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu
v Praze, dne 5.1.2011, v oddílu C, vložce 174324, IČO: 24788767, notářským zápisem
N 321/2014 dne 8.4.2014 rozhodla: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 199.000 Kč,
tj. z 200.000 Kč na částku 1 000 Kč. Výše vkladu společníka Ježek, a.s., IČO: 25106465,
se mění z 200 000 Kč na 1 000 Kč.
– Ježek – úklidové služby s. r.o., se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze, dne 31.1.2012, v oddílu C, vložce 188687, IČO: 24207632, notářským zápisem N 322/2014 dne 8.4.2014 rozhodla: Základní kapitál společnosti se snižuje
o částku 199.000 Kč, tj. z 200.000 Kč na částku 1 000 Kč. Výše vkladu společníka Ježek, a.s.,
IČO: 25106465, se mění z 200 000 Kč na 1 000 Kč.
Věřitelé výše uvedených společností, kterým vznikly pohledávky vůči některé ze společností
přede dnem zveřejnění usnesení valných hromad, o snížení základního kapitálu v Obchodním
věstníku, mají právo požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního
kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění tohoto oznámení, aby splnění jejich
neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo
v době druhého zveřejnění tohoto oznámení, bylo dostatečným způsobem zajištěno.
Ing. Jan Ježek
předseda představenstva Ježek a.s.
jednatel PRAPE 1, spol. s r.o.
jednatel PRAPE 2, spol. s r.o.
jednatel PRAPE 4, spol. s r.o.
Martina Vágnerová
jednatel Ježek - servis s. r.o.
jednatel Ježek – úklidové služby s.r.o.
OV446304-140418
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
a výzva k podání nabídky dle pravidel Operačního programu Podnikání a inovace
Název zakázky: »Vybavení školicího střediska LINAPLAST s.r.o.«
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
OV446311-140418
ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO
NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM
K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ
3. Zástupce zadavatele/kontaktní osoba výběrového řízení
Obchodní firma: Eurovision, a.s.
Sídlo:
Brno, Veveří 102, PSČ 616 00
IČO/DIČ:
27691845/CZ27691845
Kontaktní osoba: Gabriela Johnová, +420 539 050 612, [email protected]
4. Další informace o zakázce a výběrovém řízení
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vybraný dodavatel bude povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. spolupůsobit při
finanční kontrole.
5. Popis předmětu zakázky
Dodávka vybavení školicího střediska zadavatele dle specifikace v zadávací dokumentaci. Předmět plnění je rozdělen na samostatné čtyři části: Část 1. Hardware, Část 2. Nábytek, domácí
spotřebiče, ostatní vybavení, Část 3. Software CATIA, Část 4. Software PRO/ENGINEER (Creo)
CPV: 30000000-9 – Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky
programů, 30200000-1 – Počítače, 48000000-8 – Balíky programů a informační systémy,
39000000-2 – Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo
osvětlení) a čisticí prostředky
6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle podrobností stanovených v zadávací dokumentaci. Doklady musí být v českém jazyce.
7. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Dodavatel je povinen plnit do 6 týdnů od výzvy zadavatele na adrese Sportovní 204, 798 12 Kralice na Hané.
8. Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možné si písemně vyžádat u kontaktní osoby výběrového řízení na
e-mailové adrese [email protected] Zadávací dokumentace je poskytována e-mailem
v elektronické podobě zdarma.
9. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a končí dnem 20. 5. 2014 v 10.00 hod. Nabídky se podávají na adrese zástupce
zadavatele Eurovision, a.s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno. Nabídky se podávají v českém jazyce.
10. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena. Podrobnosti jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
»NOZ«), oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti konaná dne 8. dubna 2014 od 14.00 hodin v sídle Společnosti rozhodla o přeměně všech 693.845 kusů kmenových listinných akcií
Společnosti na jméno na zaknihované akcie, když přijala následující usnesení:
Valná hromada rozhoduje o změně akcií společnosti na zaknihované akcie. Lhůtu k odevzdání
akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou
akcií na zaknihované akcie určí představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními
předpisy.
12. Výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
– změnit nebo upravit podmínky v zadávací dokumentaci,
– zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu,
– odmítnout všechny předložené nabídky,
– neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
V čl. 7. stanov se ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Všechny akcie společnosti jsou zaknihované akcie na jméno. Pro účely těchto stanov se za akcie považují také zaknihované akcie, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.
V čl. 7. stanov se ruší odst. 4 a nahrazuje se následujícím zněním:
4. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou
vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (případně její právní nástupce) podle zvláštního
právního předpisu.
V čl. 7. stanov se ruší odst. 5 a odst. 6.
5.
Zvolení nového člena dozorčí rady Společnosti
5.1 Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti bere na vědomí odstoupení paní Francescy Rovatti z funkce
člena dozorčí rady Společnosti a tímto jmenuje pana Lucu Zambanini, narozeného dne
1. dubna 1974, bytem via Gramsci 85, Pralungo (Biella) (I), Italská republika, do funkce člena
dozorčí rady Společnosti s okamžitou platností.
5.2 Odůvodnění:
Vzhledem k odstoupení člena dozorčí rady se stalo nutným zvolení nového člena dozorčí rady.
Dozorčí rada Společnosti, jako svolavatel valné hromady, považuje za nejvhodnějšího kandidáta na tuto pozici pana Lucu Zambanini.
Projednání účetní závěrky Společnosti za účetní období 2010, 2011 a 2012
6.2 Odůvodnění:
České právo ukládá povinnost sestavit účetní závěrku Společnosti, schválit ji valnou hromadou Společnosti a zveřejnit ji ve sbírce listin obchodního rejstříku do šesti měsíců po skončení příslušného účetního období. Společnost tuto povinnost za roky 2010–2012 opomenula
vykonat, proto jí může být uložena pokuta příslušným orgánem.
7.
V čl. 13 odst. 3 stanov se první věta ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou
hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům způsobem
stanoveným právními předpisy.
V čl. 15 stanov se ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:
1. Za podmínek stanovených právními předpisy se valné hromady může účastnit osoba, která
je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie,
a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis
v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
V čl. 15 stanov se ruší odst. 4 a nahrazuje se následujícím zněním:
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje údaje stanovené právními
předpisy.
V čl. 36 stanov se ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo nesplacených akcií,
na které byly vydány zatímní listy, provede představenstvo v souladu s právními předpisy.
Představenstvo Společnosti tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá akcie Společnosti v této lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, určí
mu k tomu dodatečnou lhůtu deseti dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené
dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.
Pokud akcionář při odevzdání akcií nesdělí Společnosti číslo svého účtu v příslušné evidenci,
na který mají být akcie zaevidovány, určí mu k tomu dodatečnou lhůtu dvou měsíců.
Odevzdání akcií a shromažďování informací potřebných k zaevidování akcií na příslušné
účty bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku po dobu
výše uvedených příslušných lhůt na těchto místech:
a) v sídle Společnosti na adrese Novohradská 32, České Budějovice, a to v pracovních
dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v kanceláři Mgr. Petry Nováčkové, č. dv. 301; a
b) v sídle společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. na adrese Truhlářská 13-15, Praha 1, recepce v 3. patře, a to v pracovních dnech v době od 9.00 hod.
do 16.00 hod.
Číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, akcionáři sdělí prostřednictvím formuláře, který bude akcionářům zaslán. Tento formulář bude také zpřístupněn na internetových stránkách Společnosti www.teplarna-cb.cz.
Pro sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, platí obdobně
pravidla pro prezenci při účasti na valné hromadě Společnosti. Akcionář je oprávněn sdělit toto
číslo účtu formou odevzdání vyplněného a podepsaného formuláře současně s odevzdáním akcií. V tomto případě se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje platným průkazem totožnosti.
U akcionáře, který je právnickou osobou se musí přítomný zástupce akcionáře jednající jeho
jménem prokázat platným průkazem totožnosti a dále dokladem prokazujícím jeho oprávnění
jednat jménem akcionáře-právnické osoby nikoli starší 3 měsíců. Zmocněnci oprávnění jednat
za akcionáře na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc od akcionáře k tomuto právnímu jednání, přičemž podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí se přítomný zástupce právnické osoby jednající jejím
jménem prokázat platným průkazem totožnosti a dále dokladem prokazujícímjeho oprávnění jednat jménem této právnické osoby nikoli starší 3 měsíců.
Formulář, jehož prostřednictvím se sděluje číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie
zaevidovány, může být zaslán také poštou na adresu ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář
s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1, PSČ 110 00. V tomto případě musí být podpis akcionáře nebo
jeho zástupce na tomto formuláři úředně ověřen. U akcionáře, který je právnickou osobou, musí
být podpis zástupce akcionáře jednajícího jeho jménem úředně ověřen a dále musí být přiložen
doklad prokazující oprávnění tohoto zástupce jednat jménem akcionáře-právnické osoby nikoli
starší 3 měsíců. Zmocněnci oprávnění jednat za akcionáře na základě plné moci dále přikládají
plnou moc od akcionáře k tomuto právnímu jednání, přičemž podpis akcionáře na této plné moci
musí být úředně ověřen. Je-li zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí být podpis zástupce právnické osoby jednající jejím jménem úředně ověřen a dále musí být přiložen doklad prokazující oprávnění tohoto zástupce jednat jménem této právnické osoby nikoli starší 3 měsíců.
Zasílání akcií poštou není možné.
V Českých Budějovicích dne 17. 4. 2014
Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.
OV446322-140418
Ukončení zasedání
Registrace akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 11.00 hodin v místě konání valné
hromady. Každý akcionář se může účastnit valné hromady buď osobně, prostřednictvím statutárního orgánu, nebo řádně oprávněného zmocněnce na základě písemné plné moci,
ze které vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.
Tato pozvánka je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů je rozhodující
česká verze.
q
16 April 2014
Invitation to the general meeting of ARABESQUE a.s.
The Supervisory Board of ARABESQUE a.s., with its registered office at Prague 4-Nusle, Ctiradova 575/16, Postal Code 140 00, Czech Republic, ID no. 24754463, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 16597 (the »Company«)
V čl. 9. stanov se ruší odst. 8 a odst. 9.
Další informace pro akcionáře mohou být průběžně uveřejňovány na internetových stránkách
Společnosti www.teplarna-cb.cz.
OV446306-140418
4.2 Odůvodnění:
V případě odvolání všech stávajících členů představenstva bude pro zajištění chodu Společnosti nutné zvolení nových členů představenstva.
Dozorčí rada Společnosti, jako svolavatel valné hromady, považuje za nejvhodnější kandidáty
na tuto pozici paní Malvinu Tabusso, pana Giana Paola Campagnoli a pana Sebastiano Sella.
Valná hromada společnosti současně rozhoduje o následující změně stanov společnosti:
Akcionáři Společnosti si mohou zřídit účet, na který mají být akcie zaevidovány, u některého
z účastníků centrálního depozitáře. Seznam účastníků centrálního depozitáře je uveden
na webových stránkách http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku.
11. Zadávací lhůta
Dodavatel je svou nabídkou vázán 90 dní.
Zvolení nových členů představenstva Společnosti
4.1 Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti tímto jmenuje:
(i) Paní Malvinu Tabusso, narozenou dne 2. prosince 1956, bytem Regione San Gerolamo,
1, 13900 Biella (I), Italská republika; a
(ii) Pana Gian Paolo Campagnoli, narozeného dne 12. března 1966, bytem Strada Antica
di Andorno, 1, 13900 Biella (I), Italská republika, a
(iii) Pana Sebastiano Sella, narozeného dne 29. září 1948, bytem Regione San Gerolamo,
1 – 13900 Biella (I), Italská republika
do funkce členů představenstva Společnosti s okamžitou platností.
6.1 Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti ukládá představenstvu Společnosti, aby nejpozději ve lhůtě tří
měsíců od data valné hromady předložilo akcionářům ke schválení účetní závěrky za rok
2010, 2011 a 2012.
Představenstvo Společnosti tímto na základě Usnesení vyzývá akcionáře Společnosti k:
a) odevzdání všech kmenových listinných akcií na jméno emitovaných Společností; a
b) sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány,
a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.
1 790 000 Kč bez DPH, z toho:
Část 1 – 520 000 Kč bez DPH,
Část 2 – 470 000 Kč bez DPH,
Část 3 – 400 000 Kč bez DPH,
Část 4 – 400 000 Kč bez DPH
3.2 Odůvodnění:
Členové představenstva dlouhodobě neplní své povinnosti, když mimo jiné nečiní žádné kroky ve věci povinné výměny stávajícíchakcií Společnosti na majitele a nevypracovalo či nedalo schválit účetní závěrky pro roky 2010, 2011 a 2012. Představenstvo dále odmítá
komunikovat s akcionáři a nevyhovělo ani žádosti kvalifikovaného akcionáře na svolání valné hromady Společnosti.
6.
Společnost Teplárna České Budějovice, a.s.
IČO: 60826835
se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637
(dále jen »Společnost«)
(dále jen »Usnesení«).
2. Informace o projektu a předpokládaná hodnota zakázky
Název projektu:
Školicí středisko LINAPLAST
Číslo projektu:
5.2 SS02/456
Předpokládaná hodnota zakázky:
Nabídky budou předkládány v českém jazyce.
Do doby zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence se na listinné akcie společnosti
použijí přiměřeně ustanovení stanov společnosti ve znění před touto změnou stanov,
nevylučuje-li to povaha daného ustanovení.
1. Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma: LINAPLAST s.r.o.
Sídlo:
Kralice na Hané, Sportovní č. p. 313, PSČ 798 12
IČO/DIČ:
25348965/CZ25348965
3.1 Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti tímto odvolává
(i) pana Lucio Vacca, narozeného dne 8. února 1970, trvale bytem Bologna, Andrea da Faenza 1, Itálie;
(ii) pana Radima Pazderu, narozeného dne 1. dubna 1977, trvale bytem Slavičín, Pod Vrškem 803, PSČ 763 21; a
(iii) paní Adrianu Augustínovou, narozenou dne 24. května 1980, trvale bytem K Sídlišti 1166/25,
PSČ 140 00, Praha 4-Podolí
z funkce členů představenstva Společnosti s okamžitou platností.
4.
Konzultace k tomuto výběrovému řízení proběhne dne 29.4.2014 v pivovaru PRIMÁTOR a.s.
od 10.00 hod., popřípadě dle dohody.
oznamuje, že rozhodnutím jediného společníka se rozhodla snížit základní kapitál níže uvedených dceřiných společností takto:
tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
tímto vyhlašuje výběrové řízení na dodávky s názvem:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového
řízení v Obchodním věstníku, a končí dne 19.5.2014 ve 12.00 hod, přičemž rozhodující je datum
přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
Ježek, a.s.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti ARABESQUE a.s.
Dozorčí rada společnosti ARABESQUE a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Ctiradova 575/16, PSČ
140 00, Česká republika, IČO: 24754463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. B 16597 (dále jen »Společnost«)
která se bude konat dne 28. května 2014 v prostorách společnosti Kinstellar, s.r.o., advokátní
kancelář, na adrese Na Příkopě 19, Praha 1, PSČ 117 19, ve 12.00 hodin s následujícím programem:
PRIMÁTOR a.s.
Sídlo: Dobrošovská 130, 547 01 Náchod
IČO: 47468661
DIČ: CZ47468661
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek.
sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2-Královské Vinohrady
zapsaná u Městského soudu v Praze, dne 17.2.1997, v oddílu B, vložce 4542
IČO: 25106465
16.dubna 2014
hereby convenes an ordinary general meeting of the Company,
which will take place on 28 May 2014, on the premises of Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, at
the address Na Příkopě 19, Prague 1, Post Code 117 19, at 12 am with the following agenda:
1.
Opening of the meeting
2.
Election of bodies of the general meeting
3.
Recall of all current members of the Board of Directors
3.1 Proposal for resolution:
The general meeting of the Company hereby recalls
(i) Mr Lucio Vacca, born on 8 February 1970, residing at Bologna, Andrea da Faenza 1, Italy;
(ii) Mr Radim Pazdera, born on 1 April 1977, residing at Slavičín, Pod Vrškem 803, Postal
Code 763 21; and
(iii) Ms Adriana Augustínová, born on 24 May 1980, residing at K Sídlišti 1166/25, Postal
Code 140 00, Prague 4-Podolí
from the position of member of the Board of Directors of the Company with immediate effect.
3.2 Reasons:
The members of the Board of Directors are neglecting their duties, in particular they have
not undertaken any measures regarding the mandatory exchange of the Company’s current bearer shares and did not produce or did not submit for approval financial statements
for the years 2010, 2011 and 2012. The Board of Directors further refuses to communicate
with the shareholders and further did not comply with a request from a qualified shareholder
for the convening of a general meeting.
4.
Appointment of new members of the Board of Directors of the Company
4.1 Proposal for resolution:
The general meeting of the Company hereby appoints
(i) Ms Malvina Tabusso, born on 2nd December 1955, residing at Regione San Gerolamo, 1,
13900 Biella (I), Italy; and
(ii) Mr Gian Paolo Campagnoli, born on 12th March 1966, residing at Strada Antica di Andorno,
1, 13900 Biella (I), Italy, and
(iii) Mr Sebastiano Sella, born on 29th September 1948, residing at Regione San Gerolamo,
1 – 13900 Biella (I), Italy
to the position of members of the Board of Directors of the Company with immediate effect.
4.2 Reasons:
In the event that the current members of the Board of Directors are recalled, it will be necessary,
for the proper functioning of the Company, to appoint new members of the Board of Directors.
The Supervisory Board, as the convenor of the general meeting, considers Ms Malvina Tabusso, Mr Gian Paolo Campagnoli and Mr Sebastiano Sella to be the best candidates for this
position.
5.
Appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company
5.1 Proposal for resolution:
The general meeting of the Company acknowledges the resignation of Ms Francesca Rovatti
from her position of member of the Supervisory Board and hereby appoints Mr Luca Zambanini, born on 1st April 1974, residing at via Gramsci 85, Pralungo (Biella) (I), Italy to the position of member of the Supervisory Board of the Company with immediate effect.
5.2 Reasons:
Due to the resignation of a member of the Supervisory Board, it is necessary to appoint a new
member.
The Supervisory Board, as the convenor of the general meeting, considers Mr Luca Zambanini to be the best candidate for this position.
6.
Discussion of the financial statements of the Company for the fiscal years 2010, 2011
and 2012
6.1 Proposal for resolution:
The general meeting of the Company mandates the Board of Directors of the Company
to submit the Company’s financial statements for the years 2010, 2011 and 2012 for
the shareholders’ approval within three months of the date of the general meeting.
6.2 Reasons:
Under Czech law, it is obligatory to produce the financial statements of the Company, have
them approved by the general meeting of the Company and publish them in the collection
of deeds of the Commercial Register within six months of the end of the relevant accounting
period. The Company has failed to perform this obligation for the fiscal years 2010–2012 and
may therefore have to pay a fine levied by the relevant authorities.
7.
Concluding the meeting
Registration of the shareholders at the general meeting will start at 11 am at the venue of the
general meeting. Each shareholder may participate in the general meeting either personally,
through its statutory body, or through a proxy duly authorised for that purpose on the basis
of a written power of attorney specifying the scope of the powers of such proxy.
This invitation is executed in English and Czech versions. In the event of any discrepancies,
the Czech version shall prevail.
V / In Praze / Prague dne / on 16. dubna 2014/ 16 April 2014
Za dozorčí radu ARABESQUE a.s. / On behalf of the Supervisory Board of ARABESQUE a.s.
Jméno / name: Michele Antonio Russo
Pozice / position: předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board
OV446312-140418
Download

Rozhodnutí o zaknihování akcií