Newsletter
VUFB
www.vufb.eu
Obsah
Ohlédnutí za rokem 2013
BIT's International Symposia 2013 v Číně
Abstrakty odborných článků
Proměny farmaceutického průmyslu
Vzdělávací program MBAce in Pharmacy
Závěr
Kontakty
…1
…5
…7
…9
…10
…15
…16
www.vufb.eu
1
Ohlédnutí za rokem 2013
Z hlediska VUFB (Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii s.r.o.) můžeme charakterizovat rok 2013 jako rok upevnění pozice na trhu v oblasti
konferencí a kurzů pro farmaceutické společnosti, poradenství, participace na výzkumu a vývoji a prezentace jejich výsledků.
Mezi nejúspěšnější patřily konference Farmaceutický systém kvality, Padělky ve farmacii a SVP při výrobě léčivých látek.
Kurzy byly vždy zaměřeny na aktuální problematiku, kterou farmaceutické společnosti budou muset v nejbližší době řešit. Za všechny můžeme
jmenovat např. kurz Stanovení kovů jako nečistot. Další pořádané kurzy a konference byly zaměřeny na moderní analytické metody.
Kurz Hmotnostní spektrometrie – 4. 12. 2013
V rámci celodenního kurzu Hmotnostní spektrometrie se posluchači seznámili
se základními principy a pochody v hmotnostním spektrometru – ionizací, separací
a detekcí částic, stejně jako s konstrukčními rozdíly spektrometrů.
Po teoretickém úvodu a vysvětlení základních pojmů následovaly praktické ukázky a rozdíly
EI/CI a ESI/APCI spekter s nízkým i vysokým rozlišením.
Pod vedením lektora Ing. et Ing. Lukáše Plačka, Ph.D. účastníci aktivně interpretovali
hmotnostní spektra a zjistili silné i slabší stránky této analytické techniky, která je široce
používána v kvalitativní a kvantitativní analýze.
Ing. et Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.
www.vufb.eu
2
Konference Správná výrobní praxe při výrobě léčivých látek - 23. 10. 2013
Konference se zúčastnili především zástupci výrobních a distribučních farmaceutických
společností. Správná výrobní praxe (SVP) je základní podmínkou při výrobě léčivých látek
(API) a přípravků. Konference se zabývala nejnovějšími legislativními požadavky při výrobě
API. Důraz byl kladen na validaci výroby a čistoty při výrobě léčivých látek.
Stěžejní přednášku na téma „Správná výrobní praxe při výrobě léčivých látek“ přednesl
Ing. František Chuchma, CSc., vedoucí Inspekčního odboru Státního ústavu pro kontrolu
léčiv (SÚKL), který se dlouhodobě věnuje dané problematice nejen po teoretické stránce,
ale především získal mnoho praktických zkušeností během svého dlouholetého působení
v SÚKL a ve farmaceutickém průmyslu. Další přednášející, Ing. Martin Holan a Bc. Jakub
Želízko, mají bohaté zkušenosti zejména v oblasti průmyslových validací, s nimiž seznámili
účastníky konference ve svých příspěvcích "Validace výroby a čistoty při výrobě APIs"
a "Efektivní řešení validace sterilizačních, mycích a dezinfekčních procesů".
Ing. František Chuchma, CSc.
www.vufb.eu
3
Konference Padělky ve farmacii - 18. 6. 2013
Naše konference Padělky ve farmacii představila problematiku padělků
a ilegálních přípravků z několika úhlů pohledu:
•
•
•
•
•
legislativního (implementace evropské legislativy do legislativy národní)
– „padělková směrnice”
autorského práva
státních autorit
informačních technologií
analytického.
Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
www.vufb.eu
4
Konference Farmaceutický systém kvality - 30. 4. 2013
O tom, že kvalita ve farmacii je velmi aktuální téma, svědčila účast více než
60 odborníků na konferenci Farmaceutický systém kvality.
Konference seznámila přítomné s obsahem a nejnovějšími úpravami základních
ICH směrnic pro kvalitu. Přiblížila posluchačům základy zásad tvorby analytických metod, jejich kvalifikace, validace a následný transfer. Pojednávala o roli
farmaceutické QA/QC v systému kvality, správných praxích (GxP), kvalifikacích
(IQ, OQ, PQ) a certifikaci kontrolních laboratoří.
Stěžejní příspěvky přednesli zkušení lektoři Ing. František Chuchma, CSc.
a Dr. Tať jana Grafnetterová.
Odborným garantem kurzu byl doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA.
Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA
Aktuální nabídka odborných kurzů a konferencí, které je rovněž možné uspořádat přímo ve vaší společnosti, je uvedena na odkazech:
http://www.vufb.eu/cs-cz/kurzy/hardskills.aspx
http://www.vufb.eu/cs-cz/konference.aspx
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.
www.vufb.eu
5
BIT's International Symposia 2013 v Číně
Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA a
doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.
Mezi nejvýznamnější události v minulém roce patřilo celosvětové symposium
BIT's 3rd Annual Symposium of Drug Delivery System 2013, které bylo
paralelní událostí k BIT's 5th Annual World of Gene Convention 2013.
Doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA,
kteří byli do Haikou vysláni Farmaceutickou fakultou VFU Brno, zde přednesli
vyžádané přednášky. Symposium se uskutečnilo v Hainanském
mezinárodním kongresovém a výstavním centru v Haikou na ostrově Hainan
v Číně v listopadu 2013. Této události se zúčastnilo více než 800 významných
vědců a odborníků z 37 zemí světa, především z USA a Číny. Mezi nimi
nechyběla řada nositelů Nobelovy ceny, jako např. Dr. Bruce A. Beutler,
Nobelova cena v oblasti fyziologie a medicíny 2011, profesor a ředitel Centra
pro genetiku, University of Texas, USA; Dr. Ei-ichi Negishi, Nobelova cena
za chemii 2010; Herbert C. Brown, významný profesor Purdue University, USA;
Dr. Akira Suzuki, Nobelova cena za chemii 2010; Dr. Aaron Ciechanover,
Nobelova cena za chemii 2004 a další významní vědci. Konference se skládala
z 9 sekcí rozdělených do 40 zasedání. Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA
a doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. zde navázali řadu perspektivních
kontaktů a jejich přednášky se setkaly s dobrým ohlasem.
www.vufb.eu
6
Hainanské mezinárodní kongresové a výstavní centrum v Haikou na ostrově Hainan v Číně
www.vufb.org
7
Abstrakty odborných článků
Výsledky vědecké práce byly publikovány v renomovaných odborných časopisech a monografiích. Jako příklad uvádíme abstrakty článků, které pojednávají o následujících tématech:
1)
Příspěvek k výzkumu antimikrobiálního účinku styrylchinolinů (Contribution to investigation of antimicrobial activity of styrylquinolines)
Bioorganic & Medicinal Chemistry 2012, vol. 20, no. 24, p. 6960-6968.
CIESLIK, Wioleta; MUSIOŁ, Robert; NYCZ, Jacek; JAMPÍLEK, Josef; VEJSOVÁ, Marcela; WOLFF, Mariusz; MACHURA, Barbara; POLAŃSKI, Jarosław
Řada nových styrylchinolinů substituovaných v jádru a dva oxorheniové komplexy, jejichž lipofilita byla stanovena pomocí RP-HPLC, byly podrobeny
primárnímu in vitro screeningu aktivity proti plísňovým a bakteriálním kmenům. Některé sloučeniny byly účinné proti bakteriím na mikromolární
úrovni a proti plísním na submikromolární úrovni. Sloučenina 5,7-dichlor-2-[2-(2-etoxyfenyl)vinyl]chinolin-8-ol byla charakteristická výborným
fungicidním účinkem, vyšším než účinek standardu nebo srovnatelným s ním, stejně jako i antibakteriální účinností proti stafylokokovým kmenům,
vyšší než účinek standardního bacitracinu, penicilinu a ciprofloxacinu nebo srovnatelnou s ním. V závěru jsou zde diskutovány vztahy mezi
strukturou a aktivitou.
2)
Nové O-propionyl deriváty kyseliny cholové jako modifikátory absorpce léčiv (New Propanoyloxy Derivatives of 5β -Cholan-24-oic Acid
as Drug Absorption Modifiers)
Steroids 2013, vol. 78, no. 5, p. 435-453
COUFALOVÁ, Lenka; MRÓZEK, Lech; RÁROVÁ, Lucie; PLAČEK, Lukáš; OPATŘILOVÁ, Radka; DOHNAL, Jiří; KRÁĽOVÁ, Katarína; PALETA, Oldřich; KRÁL, Vladimír;
DRAŠAR, Pavel; JAMPÍLEK, Josef
Tento další článek pojednává o syntéze řady O-propionyl derivátů kyseliny cholové jako potenciálních modifikátorů absorpce léčiv - urychlovačů
transdermální a transintestinální penetrace. Pro charakterizaci sloučenin byla použita řada moderních analytických metod, jako 1H NMR, 13C NMR,
www.vufb.eu
8
IR a MS. Veškeré připravené sloučeniny byly analyzovány pomocí RP-TLC a byla stanovena jejich lipofilita (RM). Byla rovněž vypočtena jejich hydrofobicita
(log P), rozpustnost (log S), velikost polárního povrchu (PSA) a molární objem (MV).
Všechny cílové sloučeniny byly testovány na jejich in vitro transdermální penetrační účinek a jako potenciální urychlovače podporující intestinální/
střevní absorpci. Cytotoxicita všech hodnocených sloučenin byla stanovena proti fibroblastickým buňkám normální lidské kůže. Byl rovněž
zkoumán jejich antiproliferační účinek proti buněčným liniím lidského karcinomu: buněčná linie T-lymfoblastické leukemie a buněčná linie
adenokarcinomu prsu. U jedné sloučeniny byla prokázána selektivní cytotoxicita proti fibroblastickým buňkám lidské kůže a u jiné sloučeniny
nejvyšší cytotoxicita proti všem testovaným buněčným liniím. Pouze u jedné sloučeniny byl prokázán antiproliferační účinek na rakovinné buňky
leukémie bez ovlivnění růstu normálních buněk, což by mělo být nadějné v potenciálním vývoji nových léčiv. U většiny cílových sloučenin byl
stanoven minimální antiproliferační účinek (IC50 > 37 µM), naznačující, že by měly mít mírnou cytotoxicitu při podávání jako modifikátorů chemické
absorpce. V tomto článku jsou diskutovány vztahy mezi lipofilitou/polaritou a chemickou strukturou zkoumaných sloučenin, stejně jako i vztahy
mezi jejich chemickou strukturou a urychlujícím efektem.
3)
Velice dobře byla hodnocena kapitola Výzkum sacharidů a jejich derivátů jako modifikátorů krystalizace
autorů Josefa Jampílka a Jiřího Dohnala v monografii Carbohydrates - Comprehensive Studies on Glycobiology and Glycotechnology
(Edited by Chuan-Fa Chang, ISBN 978-953-51-0864-1, 558 pages, Publisher: InTech).
Kapitola popisuje studii vlivu 28 derivátů sacharidů na krystalizaci monosodných solí vybraných bisfosfonátů – alendronátu, risedronátu a
ibandronátu. Pro charakterizaci produktů krystalizace jsou zde diskutovány možnosti využití nejmodernějších metod analýzy pevné fáze, jako např.
infračervená spektroskopie v blízké oblasti, Ramanův rozptyl, terahertzová spektroskopie, nukleárně magnetická rezonance v pevné fázi, vybrané
techniky termické analýzy a rentgenová difrakce.
Bylo zjištěno, že deriváty sacharidů mohou být obecně použity jako modifikátory krystalizace studovaných sloučenin. Žádný derivát však nepřispěl k
tvorbě nové formy alendronátu. Ibandronát a risedronát vytvořily nové formy pevné fáze s fenyl-β -D-galaktopyranosidem. Použité deriváty
sacharidů chelatovaly sodný ion monosodných bisfosfonátů.
www.vufb.eu
9
Proměny farmaceutického průmyslu
Ing. Václav Rejholec, CSc.
Farmaceutický průmysl prochází v posledních letech rychlým vývojem. Hlavní změny vycházejí z následujících faktorů:
•
•
•
•
•
Náklady na zdravotní péči a na léky neustále rostou a to vyvolává tlak plátců (pojišť oven, státu) na farmaceutický průmysl. Vede to ke snižování
tempa růstu, ale někdy i ke skutečnému poklesu cen některých léků.
Roste počet generických léků používaných v primární péči, což ohrožuje pozici patentově chráněných přípravků.
Přibývá specializované péče a v souvislosti s tím roste spotřeba drahých biologických a biotechnologických léků.
Počet nových a skutečně průlomových léků stagnuje, nebo klesá.
Roste složitost lékové regulace, rostou náklady na vývoj a zejména na rozsáhlé multicentrické klinické pokusy.
Jde tedy o několik faktorů působících proti sobě. Některé farmaceutické společnosti na to reagují určitým ústupem od inovativních léků
a diverzifikují své programy např. do oblasti zdravotní techniky, jiné se snaží o rozložení rizika budováním generických divizí. Probíhá i určitá
konsolidace projevující se spojováním firem do větších celků.
Přesto však zůstává farmaceutický průmysl ve srovnání s jinými obory poměrně fragmentovaný. Deset největších farmaceutických firem nepokrývá
ani 50 % světového trhu, na rozdíl např. od informačních technologií nebo výrobců automobilů.
Podle společnosti IMS, zabývající se sledováním marketingových informací ve zdravotnictví, se největší růst spotřeby a nákladů očekává
v následujících letech v oblasti onkologie, imunologie, HIV/antivirálních a autoimunitních nemocí a u terapie diabetu.
Naproti tomu tradiční segmenty, jako jsou antibiotika, psychofarmaka, antihypertensiva, gastrointestinální léky a analgetika, spíše stagnují.
www.vufb.eu
10
Často se úspěšné společnosti specializují na jednu úzkou oblast s jen několika málo produkty, jako je např. Gilead, Actelion, Celgene a Shire,
zaměřené např. na terapii AIDS, vzácných nemocí nebo na onkologii.
Dalším zajímavým faktorem je to, že velké farmaceutické firmy, které samy sebe rády označují termínem inovativní, mají ve skutečnosti nouzi o nové
a perspektivní projekty a v rostoucí míře proto hledají partnerství s malými laboratořemi a jsou ochotny platit i za výsledky ve velmi rané fázi,
bez klinických zkoušek. Zvyšuje se tak šance vysokých škol a malých soukromých laboratoří. Příklad spolupráce tohoto typu můžeme najít i v České
republice, neboť komerčně velmi úspěšná virostatika vyvinutá prof. A. Holým (jejich roční prodeje v roce 2012 přesáhly 6,5 miliard dolarů) se dostala
na trh jen díky časně zahájené licenční spolupráci s americkou firmou Gilead, která byla schopna vložit do projektu rizikový kapitál a která se právě
díky těmto lékům stala jednou z nejrychleji rostoucích farmaceutických firem.
Farmaceutický průmysl proto stále zůstává velmi perspektivním oborem a nabízí mnoho příležitostí k zajímavé kariéře.
Vzdělávací program MBAce in Pharmacy
V průběhu minulého roku byl vytvořen koncept studia MBAce in Pharmacy, který je určen zejména pro statutární zástupce a účastníky řídících
struktur organizací, jejichž hlavní náplní je farmaceutický výzkum a vývoj, výroba léčivých látek a přípravků, zdravotnických prostředků,
potravinových doplňků a jejich distribuce. Dále je tento program vhodný pro pracovníky státní správy a pro vedoucí a majitele lékáren. V současné
době probíhá příprava jeho realizace, předpokládaný termín zahájení výuky je září 2014.
www.vufb.eu
MBAce in Pharmacy
Vzdělávací program Master of Business Administration Czech Executive
pro management ve farmacii
Rozvineme vaše schopnosti…
Jedinečný vzdělávací program Master of Business Administration Czech Executive (MBAce) in Pharmacy je vytvořen
zejména pro statutární zástupce a účastníky řídících struktur organizací, jejichž hlavní náplní je farmaceutický
výzkum a vývoj, výroba léčivých látek a přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a jejich
distribuce. Dále je tento program vhodný pro pracovníky státní správy a pro vedoucí a majitele lékáren.
Naučíte se aplikovat moderní nástroje řízení ve farmaceutických firmách, nahlížet komplexně na řízenou
instituci, efektivně řídit lidské zdroje a ekonomiku, používat informační technologie a orientovat se v právním
prostředí farmacie.
Po absolvování vzdělávacího programu
MBAce získáte:
› schopnost aplikovat nejnovější poznatky z oblasti
managementu při vlastní činnosti,
› cenné kontakty v oboru farmacie z ČR i ze zahraničí,
Ručíme za kvalitu vzdělávání
Vzdělávací program MBAce je založen na akreditaci a principech dle ETRF vzdělávacího
standardu. Vysoká kvalita výuky je zajištěna díky špičkovému lektorskému týmu a důslednému
propojování teorie a praxe. Výuka probíhá o víkendech ve společnosti posluchačů s obdobnou
motivací a zaměřením.
› titul MBAce, otevírající nové možnosti uplatnění
na trhu práce.
Kdo budou vaši spolužáci:
Jak probíhá výuka:
Jaké vám vytvoříme podmínky:
› zajímaví lidé s vysokoškolským vzděláním a s touhou
zvýšit svou kvalifikaci,
› vzdělávací program MBAce je koncipován projektově,
tzn. učíte se na praktických příkladech z oblasti vašeho
podnikání nebo vámi řízeného útvaru,
› obdržíte zdarma základní, převážně českou studijní
literaturu ke všem modulům,
› manažeři z organizací s farmaceutickým zaměřením
a z veřejné správy, podnikatelé a majitelé
farmaceutických společností a lékáren.
› přednášky a základní literatura jsou v českém jazyce,
vybraná literatura může být i v jazyce anglickém,
› vzděláváte se průběžně během 1,5 roku až 2 let,
výuka probíhá o víkendech,
› výhodou je možnost osobních a elektronických
konzultací s lektory,
› výuka v moderních prostorách zejména v Brně a v Praze,
popř. po dohodě přímo ve vaší organizaci,
› program lze rozšířit o individuální odbornou stáž
v zahraničí.
› zajistíme vám bezplatné stravování během výuky,
› informace o svém vzdělávacím programu získáte
přes intranet VUFB.
Etapa 3: Sumarizující a rozšiřující etapa zaměřená
na osobní kreativitu posluchače
Proč absolvovat MBAce na VUFB
Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii s.r.o. (VUFB)
zaručuje profesionální přípravu manažerů v oblasti
farmacie. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky
v managementu organizací se zvláštním zřetelem
na farmaceutické společnosti.
Moduly vzdělávacího programu MBAce
Etapa 1: Úvod a obecná problematika
řízení organizace
Úvodní seminář
Léková politika v praxi
2 dny
Zvláštnosti řízení farmaceutického podniku
1 den
Řízení strategických změn a moderní trendy
řízení organizací
2 dny
Sofistikovaný pohled na nákup léčivých
přípravků a zdravotnických prostředků
1 den
Klíčovým tématem etapy je rozvoj obchodních aktivit
organizace a ovlivňování trhu, pochopení a řízení
změn uvnitř organizace i změn ve vztahu k okolí.
Etapa 4: Závěrečná etapa ukončená závěrečnou
prací programu a její obhajobou
0,5 dne
Organizace, organizační chování
a řízení organizace
2 dny
Manažerské kompetence a role manažera
v organizaci
2 dny
Řízení lidských zdrojů
1 den
Jedním z výstupů této etapy je sestavení osobního
a firemního plánu, jehož naplňování se očekává
v průběhu studia programu.
Teorie farmakoekonomiky
1 den
Health Technology Assessment
1 den
Řízení informací a informační technologie
ve farmacii
2 dny
Zdravotní pojištění, zdravotní
sociální systémy
1 den
Regulace ceny a úhrady
Právo a právní prostředí ve farmacii,
případové studie
0,5 dne
2 dny
Cílem druhé etapy je hlubší pochopení jednotlivých
funkčních oblastí, jejich vzájemná provázanost
a techniky jejich efektivního řízení a ovlivňování.
MBAce in Pharmacy
Akreditováno:
Akreditační autoritou při European Training and
Research Fund SE dle ETRF vzdělávacího standardu
Udělovaný titul:
Samostatný projekt
1 den
Délka vzdělávání:
Metody a techniky výzkumu
a seminář k závěrečné práci programu
2 dny
1,5–2 roky
Tato vzdělávací etapa je věnována zejména
samostatné práci posluchačů. Při řešení projektu
prezentují získané odborné a aplikační schopnosti
a dovednosti.
Termíny výuky:
Výuka o víkendech dle harmonogramu, pevně
stanoveného na začátku vzdělávacího programu
Přihlášky:
Typický průběh výuky v modulu
2 dny
Název programu:
MBAce (příp. MBA) – Master of Business Administration
Czech Executive
Etapa 2: Problematika řízení a ekonomiky farmacie
Finanční řízení
Informace o vzdělávacím
programu MBAce
U vašeho poradce pro vzdělávání (kontakt je uveden
na poslední straně) nebo na www.vufb.eu
Termíny zahájení:
› přímá výuka,
› individuální konzultace s lektorem,
› zpracování závěrečné práce modulu v českém nebo
anglickém jazyce (autorům zdařilých prací budeme
v případě jejich zájmu nápomocni při konverzi
závěrečné práce do odborné publikace – v tomto
případě doporučujeme použít již při psaní závěrečné
práce modulu anglický jazyk),
› klasifikace závěrečné práce modulu lektorem.
Dle aktuální nabídky (bližší informace u vašeho poradce
pro vzdělávání nebo na www.vufb.eu)
Podmínky pro přijetí:
Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření
(alespoň na úrovni bakalář), minimálně tříletá praxe
v řídící pozici
Cena:
210 000 Kč bez DPH, včetně veškerých nákladů
na vzdělávání (např. vzdělávacích materiálů)
a administrativních poplatků. V ceně není zahrnuta
případná individuální odborná stáž v zahraničí.
ETRF akreditace
a ETRF vzdělávací standard
Výzkumný ústav pro farmacii
a biochemii
European Training and Research Fund SE (dále ETRF)
je evropskou společností, mezi jejíž cíle patří mj.
organizovat a zastřešovat činnost Akreditační autority
při ETRF a defi novat ETRF vzdělávací standard
pro manažerské a odborné vzdělávání.
Název společnosti, Výzkumný ústav pro farmacii
a biochemii s.r.o. (dále VUFB), byl zvolen s ohledem
na tradici významné stejnojmenné instituce (Výzkumný
ústav pro farmacii a biochemii), která byla do 90. let
součástí koncernu SPOFA a zajišťovala pro něj výzkum
a vývoj především v oblasti humánních léčiv.
Garant vzdělávacího programu
doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA
Vzdělávací program MBAce in Pharmacy je akreditován
akreditační autoritou při ETRF.
Akreditační autorita při ETRF (dále AA) je kolektivní
odborný orgán sestávající z významných odborníků
z praxe a akademického světa. Členství v AA je
vyhrazeno fyzickým osobám, které mohou v rámci
činnosti AA vystupovat jako zástupci konkrétního
subjektu – obchodní společnosti, vysoké školy, subjektu
veřejné správy atd.
Vedení společnosti VUFB si klade za cíl zvyšování
erudice pracovníků z oblasti farmacie pořádáním
vzdělávacích programů, odborných školení, konferencí
nebo vydáváním specializovaných vědeckých časopisů
a odborných knih. Rovněž navazuje na tradici
základního farmaceutického výzkumu a vývoje
ve spolupráci s tuzemskými vysokými školami,
univerzitami, Akademií věd České republiky a s kolegy
ze zahraničních vědecko-výzkumných institucí
a ústavů.
telefon: +420 602 292 245
e-mail: [email protected]
Váš poradce pro vzdělávání:
Další informace naleznete na www.etrf.cz
Poskytovatel: Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii s.r.o.
Lidická 1879/48 | 602 00 Brno
telefon: 732 494 708 | e-mail: [email protected]
www.vufb.eu
Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.
Lidická 1879/48 | 602 00 Brno
telefon: 731 904 616 | e-mail: [email protected]
www.cavs.cz
15
Z předešlého textu je zřejmé, že rok 2013 byl pro VUFB (Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii s.r.o.) rokem velice úspěšným a nezbývá, než této
společnosti a jejím partnerům popřát podobný rozvoj i v letošním roce.
www.vufb.eu
Kontakty
Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii s.r.o. (VUFB)
Lidická 1879/48
602 00 Brno - Černá Pole
www.vufb.eu
www.vufb-publishing.org
doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA
výkonný ředitel
Tel.: +420 602 292 245
E-mail: [email protected]
www.vufb.eu
Download

Newsletter VUFB - Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii