Zákamenčan
Príležitostné noviny obce Zákamenné
Do každej rodiny v Zákamennom Máj 2013 Ročník 10 Číslo 2/2013
zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Jarné zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo
8. marca 2013. Zasadnutia
sa zúčastnilo 12 poslancov
obecného zastupiteľstva.
Okrem nich boli prítomní prednosta OcÚ Jozef Peňák, hlavná
kontrolórka obce Viera Verníčková,
ekonómka a účtovníčka Ing. Marta
Florková, riaditeľ školy Mgr. Pavol
Demko, za občanov Marián Iglár,
František Polťák, Veronika Kudlová,
Helena Serdelová a p. kaplán Milan
Prídavok.
Poslanci dostali s pozvánkou
prehľad plnenia rozpočtu. Starosta
k rozpočtu uviedol, že sme v pluse,
záväzky sú hradené v termíne a nemáme dlhy. Ďalej starosta informoval poslancov o možnosti zriadenia
Centra voľného času od 1. 9. 2013.
Doteraz bolo 103 našich detí v CVC
Námestovo a Nižná. Financie budú zahrnuté v podielových daniach
a na jedného žiaka od 5 – 15 rokov.
P. kaplán Milan Prídavok odprezentoval pripravované aktivity, ktoré
budú vykonávať v Kresťanskom
spoločenstve zákamenských detí
a mládeže. Na vykonávanie činnosti v tomto spoločenstve poslanci
schválili dotáciu na I. polrok.
Ing. Marta Florková, ekonómka
a účtovníčka OcÚ predložila návrh
na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013
k 1. 3. 2013. Poslanci 1. zmenu rozpočtu jednomyseľne schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo – Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2006
o poskytovaní dotácií obce Zákamenné, – VZN č. 2/2013 o vybavo-
vaní petícií, – VZN č. 1/2013 o verejnom poriadku na území obce.
Starosta predniesol žiadosť p.
Justíny Mičekovej, bytom Oravská
Lesná o odkúpenie pozemkov ktorých vlastníkom je obec v 3/8 podľa
LV. OZ schválilo odpredaj pozemkov za podmienky vypracovania
znaleckého posudku, ktorý uhradí
kupujúca.
Ďalej obec Zákamenné kupuje
pozemky na cestu pri Škuligovcoch
na základe kúpnej zmluvy, za cenu
1 €/m2.
OZ schválilo dotáciu na činnosť
– TJ Tatran Zákamenné, Ľudová
hudba Kamenčan, Folklórna skupina Kamenčan, Vladimír Šimjak pre
tanečnú skupinu FREED.
ZUŠ Námestovo požiadala
o finančný príspevok pre Jozefa
Plaskúra občana Zákamenného na
financovanie nákladov spojených
s celoslovenskou akordeónovou
súťažou v Giraltovciach. OZ schválilo finančný príspevok. Atletický
klub Svetlošák Banská Bystrica
požiadal o finančný príspevok pre
svojich študentov, atlétov Romana
Buckulčíka a Jaroslava Belicaja
na sústredenie do Španielska.
OZ schválilo finančný príspevok.
Jozefína Glejtková požiadala o finančný príspevok na opravu rodinného domu, v ktorom im vybuchla
plynová bomba a spôsobila veľké
škody. OZ schválilo finančný príspevok. Augustín Sochuliak požiadal o finančný príspevok, kvôli zlej
finančnej situácii z dôvodu ťažkej
choroby. OZ schválilo finančný
príspevok. Pokračovanie na s. 2
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
2 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
samospráva obce
zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Jarné prebudenie
Dokončenie zo s. 1
Marián Iglár žiada o začatie konania o určení ulíc v obci Zákamenné.
Komisia výstavby, ÚP ŽP a ochrany
verejného poriadku má pripraviť návrh na určenie ulíc v obci.
Starosta ďalej informoval prítomných o výkupe cesty na Kalváriu,
ktorú už podpísalo 80 % účastníkov.
Obec podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci
projektu „Podpora zamestnávania
nezamestnaných v samospráve“,
ktorá sa týka nezamestnaných do
29 rokov. Obec dostala finančný príspevok na troch pracovníkov. Získali sme peniaze z projektu v rámci
slovensko-poľskej spolupráce, už je
podpísaná zmluva a pripravuje sa
verejné obstarávanie. V obci sa na
dome smútku vymenili okná. V rámci revitalizácie námestia prebieha
reklamácia na nefungujúcu fontánu. Starosta ďalej upozornil na web
stránku našej obce, ktorá dostala
nový dizajn. Adam Smolka napísal
ďakovný list za skvelú organizáciu
zimného prechodu zákamenským
grúňom v mene celej svojej rodiny
a rodiny z ČR.
Marián Iglár upozornil poslancov, že v čakárni detskej ambulancie
nie sú funkčné umývadlá, chýbajú
tam kohútiky. OZ ukladá prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi zabezpečiť, aby umývadlá a výtokový
ventil boli funkčné. Ďalej sa informoval, že v zdravotnom stredisku
je namontovaná sedačka a nie je pri
nej návod na obsluhu. Upozornil, že
v Babinci treba vymeniť žiarovku na
lampe na verejnom osvetlení. Je potrebné upraviť zábradlie v Babinci,
pretože je nízko. Poslanci navrhli,
Jarné upratovanie
Ubytovacie
služby
PENZIÓN
Zákamenné 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 141
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971
NÁTERY
LEŠENIE
Karol
GLEJTEK
majiteľ
STAVEBNÉ
PRÁCE
GLEKALENA s. r. o.
Mobil: 0905 291 577
Tel.. fax: 043 55 92 150
029 56 ZÁKAMENNÉ 700
že tento problém sa bude riešiť po
zmiznutí snehu a zábradlie sa zvýši.
Ďalej upozornil na vytekanie vody
z miestnej komunikácie na štátnu
cestu smer Novoť. OZ ukladá prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi situáciu prešetriť a ak je možné urobiť
nápravu. Poslednú otázku mal, prečo nefunguje zberný dvor.
Starosta odpovedal ohľadom sedačky, že boli dohodnutí s MUDr.
Zoššákovou, že tam bude vyvesený
návod na obsluhu, upozorní ju na to.
Ostatné problémy sa budú riešiť.
Zberný dvor v Zákamennom začne fungovať po skončení zimy.
Ing. Durčák predniesol návrh na
o skultúrnenie Babinca.
Mgr. Bernaťák upozornil na
úpravu mosta pod obecným úradom, treba navariť zábranu pri moste, kvôli bezpečnosti.
P. Subjak informoval, že chodník
okolo starej školy ku kostolu bude
vybudovaný po skončení zimy a to
položením starších panelov, ktoré
boli už zakúpené.
Výmena okien na dome smútku
OZ doporučuje starostovi obce
dať vypracovať projekt na lavicu
pri Olešovom moste.
Program zasadnutia bol vyčerpaný, poslanci už nemali pripomienky,
starosta na záver poďakoval všetkým
za účasť a zasadnutie ukončil. VV
Oslobodenie
Dňa 4. apríla 2013 si
pripomíname 68 rokov od
oslobodenia našej obce
v druhej svetovej vojne.
V monografii obce Zákamenné je zaznamenaná spomienka
na oslobodzovanie
takto:
„Dňa
2. apríla
1945 bol
Veľkonočný pondelok, ale tradičné
kúpačky sa
nekonali.
Dunenie kanónov sa približovalo,
bolo vidieť dym valiaci sa v Námestove. V nasledujúcu noc 3. apríla
1945 Nemci ustupovali na tankoch
a autách cez dedinu. Večer o jedenástej padol prvý výstrel z dela a horel Almužňákov mlyn. Zhorela aj
urbárska píla a 2 sklady dreva. Dňa
4. apríla 1945 vstúpili do ZákamenK. L . I . B . O. S . spol. s r. o. Zákamenné
VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú • dopravnú • potravinársku • pekárenskú • sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043 55 92 237; Tel., fax: 043 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043 55 92 346
ného vojaci Červenej armády. Občania na dolnom konci im postavili slávobránu a privítali ich. Roľníci poskytli Červenej armáde 150 konských záprahov na prepravu munície a zbraní.
Lesní robotníci obnovili prevádzku na
železnici, po ktorej prevážali muníciu
i ranených.“
V dnešnej
dobe si nevieme predstaviť koľko utrpenia
a koľko ľudských
životov
sa skrýva
za tou­to spomienkou.
V druhej sve­tovej vojne padlo za
obeť aj veľa našich rodákov. Nejedna rodina ostala bez manžela,
otca, či syna. Pamätník padlých
v našej obci bol postavený v roku
1969 a nesie mená padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne.
V. Polťáková, zdroj:
Monografia obce Zákamenné
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných
zariadení, stavebné a zamočníckoOffice:
zváračské práce
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Privát:
Tel.: 00421. 043. 55 92 321
Tel.: 043 55 92 2 07
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
Zákamenčan č. 2 / 3
samospráva obce
desiate narodeniny Zákamenčana
V apríli 2013 uplynulo
10 rokov, počas ktorých
sa Vám príležitostné
noviny Zákamenčan
prihovárali a informovali
Vás o dianí v obci.
Do Vašich rúk sa počas
tohto desaťročia dostalo
38 čísel. V nich ste si
mohli nájsť množstvo
informácií, zaujímavostí,
fotografií zo života obce,
športu, spoločenských
organizácií, histórie
a rôznych oblastí života.
Pri zrode a kolíske Zákamenčana stál Marián Iglár, ktorý dlhé
roky pôsobil ako šéfredaktor Zákamenčana. V redakčnej rade ďalej veľmi aktívne pôsobili: Viktória
Sekerášová, Marta Šalátová. Obrovský kus mravenčej práce počas
uplynulých 10-tich rokov odviedla
Mariana Florková. Na grafickom
návrhu novín a sadzbe sa podieľajú
Ing. Vladimír Briš a Justína Brišová z Rabče, ktorí zo spleti článkov
a fotografií dokážu vykúzliť noviny, ktoré sa dostanú až k Vám. Za
túto ich dlhoročnú a obetavú prácu
všetkým ďakuje a vyslovuje uznanie starosta obce Ing. Milan Vrábeľ.
Momentálne redakčná rada pracuje v zložení: Marian-
na Florková, Zuzana Florková, Martina Beňušová, Viktória
Sekerášová, Andrea Telúchová
a Veronika Polťáková.
čítať do stránok, ktoré pre vás
pripravili. Písaním článkov,
námetmi a myšlienkami vytvárajú živosť a dynamiku novín.
Zákamenčan
2003 – 2013
Všetci spolutvorcovia a prispievatelia majú veľkú zásluhu
na tom, že aj dnes sa môžete za-
Každý z nich zanecháva v novinách svoju nezameniteľnú stopu v podobe článku alebo foto-
grafie, ktorá bude zachovaná
aj pre budúce generácie.
Je úplne prirodzené, že za
tých 10 rokov sa obsah a celková
skladba novín menila a to isté ich
čaká aj v budúcnosti, pretože noviny žijú s obcou, menia sa ľudia,
obec a aj noviny.
Príležitostné noviny Zákamenčan majú významné miesto
v živote obce a prispievajú k šíreniu dobrého mena. Široké spektrum aktivít, udalostí a informácií sú zamerané na občanov Zákamenného s cieľom, aby si každý z vás našiel v novinách niečo
čo ho zaujíma.
Mnohí občania netrpezlivo
očakávajú kedy vyjde ďalšie číslo, prípadne si noviny odkladajú,
aby aj po rokoch v nich mohli zalistovať, oprášiť spomienky a vidieť ako sa zmenila obec.
No sú aj takí, ktorí majú na Zákamenčan iný názor. Aj tu platí,
že koľko ľudí – toľko chutí. Každý z vás sa prostredníctvom príspevkov, nápadov môže aktívne
zapojiť do tvorby Zákamenčana. Práve rôznorodosť prispievateľov ho dokáže robiť pestrým
a zaujímavým pre všetkých čitateľov…
VP
Kontaktný email:
[email protected]
Výstava o odpade a jeho využití
Každodenným výsledkom
ľudskej činnosti je
odpad, vo všetkých jeho
formách. Ale čo s ním?
Dá sa ešte využiť,
alebo sa jeho vyhodením
všetko končí?
Odpovede na tieto otázky
mohli nájsť návštevníci na „Výstave o odpade a jeho využití“.
Boli tu predstavené fotografie
zachytávajúce nelegálne skládky
v rôznych častiach obce, z čiste-
Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
Zdravotné stredisko 40
Zákamenné
mobil: 0907213510
[email protected]
nia skládok dobrovoľníkmi a fotografie z tvorivých dielní. Tieto
aktivity boli súčasťou projektu
„S odpadom spolu a efektívne“,
ktorý od septembra do mája realizovalo občianske združenie Poznaj a chráň v spolupráci s obcou
Zákamenné a základnou školou.
V rámci výstavy boli premietané krátke videá o separovanom zbere odpadu. Návštevníci tu našli informácie o separovaní odpadu v obci, s názornými ukážkami produktov, ktoré sa ďalej z odpadu vyrábajú.
Sprievodným podujatím boli tvorivé dielne, kde sme sa venovali tvorbe predmetov z odpadového materiálu. Z plastových
nádob a s využitím črepín, kamienkov a papiera sme vyrábali kvetináče. Pre záujemcov bo-
li pripravené sadenice liečivých
bylín (medovka, nechtík, rozmarín a harmanček), ktoré si
mohli zasadiť a odniesť domov.
Ing. Dušan Durčák
STOLÁRSTVO
Tibor Murín
029 56 Zákamenné 62
Tel., fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414
Tento projekt sa uskutočnil
vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.
Tomáš Veselovský
Výroba drevených
okien, dverí
a iných stolárskych
výrobkov
Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO
Tel.: 00421 43 55 04 2 33
Fax: 00421 43 55 92 3 93
Mobil: 0905 42 81 17
e-mail: [email protected]
http: // w ww.kvalit.sk
Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti
výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov
Privát / Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 2 34
Mobil: 0905 52 74 33
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
4 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
Červený kríž / darcovstvo krvi Červený kríž vyhodnotil činnosť
Dňa 2. marca 2013 sa
uskutočnila výročná členská
schôdza Miestneho spolku
Slovenského Červeného
kríža v Zákamennom.
Členskej schôdze sa zúčastnili
aj riaditeľka SČK Územného spolku Orava Ľubica Dubnicayová
a PhDr. Zuzana Kršková predsedníčka SČK Územného spolku Orava. Členovia MS SČK Zákamenné
na svojom výročnom zhromaždení zhodnotili činnosť za uplynulé 4 roky (2009 – 2012), správu
o hospodárení, schválili plán práce a rozpočet.
Konala sa voľba výboru a voľba kontrolóra MS SČK na nasledujúce štyri roky. Jednohlasne
boli zvolení: predseda Mgr. Veronika Polťáková, podpredseda
Mgr. Janka Gruchalová, Tajomník Mgr. Ivana Čičová, poklad-
ník Katarína Sivčáková, členovia výboru: Bajová Alena, Čič Peter, Mgr. Martina Belicajová. Za
kontrolóra bol navrhnutý a jednohlasne zvolený Ján Kovaľ. K 31.
12. 2012 eviduje členská základňa v Zákamennom 130 členov. Počas posledných štyroch rokov boli
v Zákamennom v spolupráci s obcou Zákamenné a Martinskou
transfúznou stanicou prevedené
bezpríspevkové odbery krvi:
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Spolu
243 odberov
344 odberov
326 odberov
298 odberov
1 211 odberov
Jeden liter krvi dokáže zachrániť jedného človeka. Po prerátaní zistíme, že Zákamenčania majú
na svojom konte za posledné 4 roky už 545 zachránených ľudských
životov.
Valentínska kvapka
krvi
Už po 19. krát
11. februára zavítala do
našej obce Martinská
pojazdná transfúzna
stanica. Zákamenčania
im pripravili pekné
valentínske prekvapenie
v podobe hojného počtu
dobrovoľníkov.
Darcov neodradilo ani dlhé čakanie a s veľkou dávkou trpezlivosti si krátili čas družným rozhovorom. Z celkového počtu 160 dobrovoľníkov sa podarilo naplniť 142
krvných vakov. Drahocennú tekutinu darovalo 77 žien a 65 mužov.
Zaujímavosťou bol aj najvyšší počet darcov z univerzálnou krvnou
skupinou O+.
Najmladším darcom bol Ondrej Kostolňák ml., ktorý takýmto humánnym činom presne v deň
odberu prekročil prah dospelosti.
Najstarším darcom bol už tradične Serafín Žatkuliak. Bohumil Čič patrí medzi rekordérov, do darcovského kresla si sadol neuveriteľných 90.-krát.
Ďalším rekordom bola aj účasť
27 prvodarcov, ktorí premohli
strach a dokázali, že majú veľkú
chuť pomáhať.
Darcovia nakvapkali úžasných
64 litrov krvi, ktorá bude zachraňovať životy iných. Rozdelenie darcov podľa
krvných skupín
Krvná skupina Počet darcov
A+
24
A6
B+
22
B5
AB+
7
AB4
O+
40
O7
Prvodarcovia
27
Spolu
142
Májová kvapka krvi
Májovej kvapky krvi sa
zúčastnilo 65 darcov.
Pojazdná transfúzna stanica
urobila 64 platných odberov.
DARCOVIA: Smolková Terézia,
Kocúr Ján, Verníčková Martina,
Líškova Lucia, Kovaľ Ján, Čič Bohumil, Traj Rudolf, Smolková Renáta, Pikla Dávid, Šulcová Jana,
Plaskúrová Ľudmila, Mikolajčík
Štefan, Grofčík Milan, Smolková Lucia, Vojtaššáková Gabriela,
Buknová Erika, Paláriková Ľudmila, Kostolňák Ondrej st., Kostolňák Ondrej ml., Gruchalová
Janka, Janoťák Peter, Sivčák Dominik, Čičová Ivana, Bajová Janka, Laššáková Janka, Vojtasová
Slávka, Borová Jana, Bugajová
Eva, Grofčíková Simona, Grofčík
Ondrej, Večerková Monika, Pilšáková Ľudmila, Klimčíková Lucia,
Koleň Jozef, Kvaková Zuzana, Sivčáková Katrína, Balún Emil, Kvaková Ivana, Kvak Tomáš, Holubčíková Eva, Zvonár Jozef, Zvonár
Kamil, Zvonár Peter, Vlčáková Jana, Durčák Marián, Durčáková
Viera, Mozgová Zuzana, Vojtkuliak Pavol, Vojtkuliak Albín, Bartošová Justína, Fafejtová Jozefína,
Godišová Mariana, Sivčák Albín,
Janckulíková Katarína, Makúch
Jozef, Murínová Gabriela, Richter
Rozdelenie podľa krvných skupín
Krvná skupina
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
0+
0–
Prvodarcovia
Počet darcov
8
3
14
4
5
2
22
6
0
Z celkového počtu darcov bolo
38 žien a 26 mužov. Tradične prevládali darcovia s najvzácnejsou
krvou O+. Deti zo ZŠ J. Vojtaššáka pod vedením pani učiteľky Majky Gruchalovej sa prišli pozrieť
ako prebieha oder krvi. Martinská transfúzna stanica bude robiť
v Zákamennom častejšie výjazdy,
približne každé 2 – 3 mesiace.
Blažej, Šusteková Marta, Peňáková Štefánia, Rabčanová Ružena,
Makúchová Margita, Kolenčíková
Veronika, Kytašová Monika, Belicajová Martina, Sivčák Slavomír,
Póčik Juraj, Sivčák Miroslav, Buliak Slavomír, Žatkuliak Serafín,
Črchlanová Martina, Beňuš Ľubomír, Kovaľ Peter, Janetová Agáta,
Plaskúrová Gabriela, Plaskúrová
Veronika, Florková Viera, Florek
František, Sochuľáková Anna, Lučivňák Jaroslav, Jagnešáková Ľubomíra, Plaskúrová Anna, Maslaňáková Katarína, Polťák František, Iglárová Mária, Hládek Martin, Brišák Juraj, Balún Ján, Sumegová Mária, Veselovský Anton,
Žatkuliak Peter, Čičová Katarína,
Dopiráková Antónia, Kurňavková Ivana, Dibdiaková Mária, Lučivňáková Marta, Bajo Juraj, Suchánek Peter, Sivčáková Andrea,
Sivčák Ján, Klimčíková Michaela, Fedor Karol, Olbertová Janka,
Tisoňová Monika, Buckulčík Milan, Buckulčík Marek, Dibdiaková Soňa, Sochuľák František, Veselovský Ján, Brišová Justína, Kubalová Mária, Jašicová Kamila,
Svoboda Adam, Rončáková Zuzana, Durčák Anton, Čič Tomáš, Čič
Vladimír, Srogoňová Ľubomíra, Mikolajčík František, Kuchťák
Štefan, Kovaľová Anna, Bulvasňáková Štefánia, Sekeráš Michal,
Klimčíková Ivana, Todorov Michal, Čič Matej, Durčák Vladimír,
Polťáková Júlia, Vojtaššáková Monika, Klimčík Peter, Ondrisek Tomáš, Črchlanová Mária, Ondrisek
Lukáš, Kurňavka Michal, Bystričanová Silvia, Kovaľ Peter, Zvonárová Martina, Traj Rudolf, Bajová Alena, Janeta Ľuboš, Polťáková Veronika.
VP
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
zo života obce / pomoc
Zákamenčan č. 2 / 5
Deň matiek
Niekoľko storočí pred našim
letopočtom už v starovekom
Grécku oslavovali ženy ako darkyne života. Tieto oslavy trvali zvyčajne tri dni, oslavovalo sa od 15. do 18. marca.
V 20. storočí sa Deň Matiek
dostal do povedomia vďaka Marii Jarvisovej, ktorá po smrti svojej matky začala s kampaňou venovanou dňu matiek. Už po dvoch
rokoch sa Deň Matiek oslavoval
v 45 štátoch v USA. Druhú májovú nedeľu prijali všetky krajiny sveta ako oficiálne stanovený Deň Matiek na celom svete.
V Československu sa tento deň
oslavuje od roku 1923 vďaka Alici Masarykovej. Počas komunizmu bol tento sviatok zrušený
a nahradený dňom žien. Po nežnej revolúcii je druhá májová nedeľa venovaná všetkým matkám.
Kontrola zraku
V zasadačke obecného úradu si mohli naši občania dať bezplatne zmerať a vyšetriť ostrosť
zraku. Dve optometristky im
na základe päť minútového vy-
šetrenia vedeli odporučiť veľkosť dioptrií na diaľku alebo blízko.
To, že ľuďom záleží na svojom
zdraví, svedčil fakt, že veľa občanov využilo túto možnosť.
Dni letia ako víchor, ale aj napriek tomu by sme nemali zabudnúť na jeden zvláštny deň v roku a to práve na deň matiek. MAMA je slovo, ktoré prvý krát zaznie z úst malého dieťatka. Toto slovo znamená pre neho istotu, lásku a porozumenie. Náručie
ktoré ho vždy a za každých okolností pritúli. Naše deti vyčarovali
úsmev na tvári svojim mamičkám
krásnym kultúrnym programom,
ktorý sa uskutočnil druhú májovú
nedeľu 12. mája 2013 v Polyfunkčnom dome kultúry. V programe sa
predstavilo 160 detí z 1. a 2. Materskej školy, žiaci z 1. stupňa Základnej školy J. Vojtaššáka, školský
spevácky zbor, úspešné gymnastky a ERKÁRI. Pestrá zmes piesní, tancov, básničiek, scénok sa hlboko dotkla srdca každej mamky.
Deti predviedli na javisku úžas-
né výkony, hodné Oscarových sošiek. Hodiny nácvikov a tvrdej driny priniesli svoje ovocie v podobe
potlesku divákov v zaplnenej sále. Deti obetavo pripravovali pani
učiteľky z materských škôl: Buckulčíková, Lučivňáková, Florková, Bystričanová, Revajová, Antušáková, pani učiteľky: Čičová,
Huráková, Fendeková, Koklesová, Gruchalová, Florková D., Florková I., Martausová, Naništová.
V programe sa predstavili gymnastky pod vedením Moniky Belicajovej a Erkári pod vedením
Martiny Beňušovej. Celé ozvučenie mal pod palcom Dávid Pikla. Po kultúrnom programe bola pripravená pre každú mamičku malá pozornosť v podobe sadeničky kvetov a kvetiniek vyrobených deťmi zo združenia Erko.
V. Polťáková
bezplatné PRÁVNE
poradenstvo
Dobrá rad nad zlato.
Už naši predkovia vedeli, že
za touto ľudovou múdrosťou
sa skrýva veľa. Nájsť kvalitné
a fundované odpovede
u odborníkov stoja v dnešnej
dobe nemalé prostriedky.
Bezplatné právne poradenstvo funguje v našej obci od
6. februára, každú stredu od
15. 30 do 16. 30 vo veľkej zasadačke
obecného úradu.
Obec nízkym paušálnym poplatkom hradí tieto služby pre občanov. Pravidelne sem dochádza
Mgr. Adriana Páneková z advokátskej kancelárie a poskytuje bezplatné základné právne poradenstvo.
Občania našej obce majú možnosť bezplatne sa poradiť a hľadať radu u fundovanej odborníčky, ktorá si po právnej stránke dokáže poradiť s problémami týkajúce
sa susedských sporov, spolunažívania, usporiadania pozemkov, man-
želských sporov výživného a iných
problémov, ktoré nás trápia. Ohlas
občanov, ktorí využili tieto služby je
veľmi pozitívny.
V. Polťáková
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
6 /Zákamenčan č. 2
zábava
Máj 2013
XIX. obecný ples obce zákamenné
Prvú februárovú sobotu
sa uskutočnil v poradí
už XIX. ples obce
Zákamenné.
V podvečer sa zaplnil
nový kultúrny dom
dámami v pestrých
plesových šatách
a pánmi v oblekoch.
Ples otvorili rezkým krokom
mažoretky, nasledoval valčík
v podaní najmenších tanečníkov. Zmes rôznorodosti dopĺňali aj írske tance, country a exotické brušné tanečnice. Netradičným humorom a „magickými
kúskami“ nás prišiel pobaviť za-
ďakujeme sponzorom obecného plesu
bávač a „kúzelník“ Richard Nedved z Prahy.
Výhercov potešila bohatá
tombola od štedrých sponzorov.
• Obec Zákamenné • STAVOPRAC Štefan Padušňák • FLORES
– Florián Subjak • Ján Vonšák, • Slovnaft čerpacia stanica
Kyrczová • Peter Grofčík • LUKO Ľuboš Koleň • František
Srogoň – Predajňa mäsa • Ing. Peter Sahul – Elektro • Ing. Peter
Sahul – Najlacnejšia Drogéria • Potraviny – Michal Ferneza
• Autoškola Prísenžňák • Peter Švába Predajňa PS parkety
• PharmDr. Božena Novocká Lekáreň pod Kalváriou • KLIBOS.
Anton Klimčík • Colorspol Novoť výroba brikiet • Stavebniny
Stavor – Vladimír Konkoľ Kovovýroba Jozef Fafejta • František
Sochuľák Zákamenné • Benfisch Milan Beňuš • Kaviareň Bora
–Anton Brisuda • Kvetinárstvo Magnolia – Mária Polťáková
• Marta Boškajová predajňa náhradných dielov • Majchrák
Uhoľné sklady • Stavrepo Jozef Mlich Zákamenné • Tlačiareň
Kubík Námestovo • Autodielňa Fedor Zákamenné • Kaderníctvo
Marta Katreníková • Kvetinárstvo Sivčáková • Autodiely
Sivčáková • Roľnícke Družstvo Zákamenné • Ing. Peter Durčák
Lesor Členská základňa dozorného výboru Jednota Zákamenné
• Kaderníctvo Mária Fedorová • ML Tech Miroslav Ľuba
• Urbársky spolumajitelia obce Zákamenné • Kvetinárstvo
Lučivňáková • Elektro Lučivňák Anton • Poľovnícke združenie
Bezkyd Zákamenné • Bystričanka • Gastro Vrábeľ Dolný Kubín
• Gruchalová Zlatica Zákamenné • TJ Tatran Zákamenné
• Janckulík s.r.o. Námestovo • SČK miestny spolok Zákamenné
• Corgoň PUB Facka Zákamenné • LKW Sivčák s.r.o. Zákamenné
• Agrovex Novoť • Pyrokomplex, Balcerčík Štefan Námestovo
• Slovaktual Marcinek Miroslav Dolný Kubín • Kozmetický
salón Endži Zákamenné • Kaderníctvo Bella Zákamenné
• Martin Lieskovan – predajňa textilu, obuvi a domácich potrieb
v polyfunkčnej budove Elektro Sahul • Cukráreň Gerek Námestovo
• Salón krásy Nefertiti Námestovo • Jozefína Hilbrychtová,
Novoť • Ing. Emil Gonšor – Penzión Egeum Textilná Galantéria
Dana Smolková Zákamenné Salón VISAGE Zákamenné Jozef
Rošťak, Oravská Lesná Potraviny Emil Kuhajda Zákamenné
Maškarný ples organizovaný obcou a erkom
Sto dvadsať detí – tak to
je číslo masiek, ktoré sa
zúčastnili maškarného
plesu 10. 2. 2013 pod
taktovkou obecného
úradu a erkárov.
Podujatie, sprevádzané príbehom o kamennom srdci Sne-
hovej kráľovnej (Andrea Telúchová) mala dcéru Zuzku (Rebeka Janíková) a nechcela ju nikam pustiť, aby ju zlí ľudia a deti nezviedli
na pochybné chodníčky, sa deťom
veľmi páčilo. Celý program moderovala Martina Beňušová (vedúca erka) a jednotlivými súťažami
deti previedli animátori (Monika
Beňušová, Michaela Janoťáková,
Laura Janíková, Eva Kureková,
Simona Kubacková, Viera Balúnová). Bokom nezostali ani rodičia, (pozn. redakcie: veď keby celý
čas sedeli, tak by ich bolela zadná
časť tela a horko – ťažko by sa rozhýbali), ktorí sa zapojili do triedenia odpadu, či papierovej guľo-
vačky, ktorá bola čerešničkou na
torte. Za pekné masky a výborné výkony v súťažiach si každé
dieťa odnieslo sladkú odmenu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a pani V. Polťákovej, ktorá
nám navarila výborný čaj a pomohla s výzdobou.
Bc. Martina Beňušová
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
Zákamenčan č. 2 / 7
folklór / tradície
pomôžte nášmu Folklórnemu súboru
kamenčan zachrániť kultúru
Možno veľa ľudí nemá
ani páru o čom je kultúra
v Zákamennom,
na Slovensku a na svete.
Veľa z nás si myslí,
že kultúra je strata času
peňazí a…
nie určite to tak nie je.
Dovoľte mi,
aby som Vás vyviedol
z tohto omylu.
Všetci dobre vieme ako sa cítime keď si na svadbe, alebo plese zatancujeme a zaspievame. Ale
kto na týchto akciách spieva? Len
staršia generácia ktorá 30 rokov
Ak mate záujem nám pomôcť
s týmto problémom, a ak vidíte, že
Vaše dieťa baví spievať, tancovať
alebo hrať na nejakom hudobnom
nástroji, neváhajte a prihláste de-
Mladých ľudí sa snažíme zapájať do kultúrneho diania. Hlavne u detí cítim najväčšiu podporu
preto vytvárame nové tance. Naše
pozvanie prijal choreograf, ktorý
nám v hrubých rysoch ukázal tance a my ich nácvikmi precvičujeme a dolaďujeme. Ku tancom, ktoré patria medzi tunajšie zvyklosti
s názvom Kalina a Polka nám pribudli najnovšie tance Goral, Košíček, Zbojnícky tanec a pripravujeme Horehronské dupáky a Terchovske prekáračky.
Kultúra sú naše dejiny, zvyky našich predkov, piesne našich
starých mám a otcov.
Všetky dediny, mestá a štáty sú
pyšné na svoju kultúru. Pre udržanie tohto krásneho pojmu ako je
kultúra sa robí strašne málo.
Úplný začiatok kultúry je
u našich detí, ak do nich nebudeme vštepovať piesne, tance
a zvyky tak sa po niekoľkých rokoch úplne stratí.
Pýtame sa, kde sa to stráca?
Áno – u nás samotných rodičov,
nemotivujeme naše deti k takému
dianiu, nerobíme nič pre záchranu
folklóru. A to je obrovská chyba.
Je naozaj jednoduchšie naše deti zásobovať telefónmi, počítačmi,
filmami a televíziou. Áno takto sa
ich najlepšie môžeme na nejaký
čas cez deň zbaviť, potom sme už
pri agresivite, lenivosti a…
Prezradím Vám liek na riešenie problémov, stresu a samoty
– je to pieseň a tanec.
Na Oravskom hrade
späť spievala deň čo deň pri akejkoľvek príležitostí.
Sami vidíte, že sa to úplne vytratilo a myslím, že sa nemôžeme
vyhovárať na dobu, lebo túto dobu si vytvárame sami. Taktiež sa
jej až príliš prispôsobujeme, o čom
svedčí aj úbohý stav kultúry.
Preto Vás chcem poprosiť a vyzvať, aby ste nám pomohli bez podielu na zisk udržať kultúru v Zákamennom a to hlavne tým, že budete motivovať deti tancom, spevom, muzikou a folklórom.
ti na folklór ktorý mávame každý piatok o 13 00 pre deti do 13 ro-
kov a o 19 00 nad 13 rokov. Budeme poctení novými členmi a Vašou
návštevou.
Tieto nácviky sa konajú v budove pošty a v prípade zaujmu volajte
na t.č. 0908 240 190
Dianie folklórneho súboru Kamenčan pre rok 2013 je z môjho
pohľadu veľmi sľubný a efektívny.
Na začiatku tohto roka sme
mali členskú schôdzu, kde sme sa
s našimi členmi dohodli na pomocných funkciách vedenia súboru: umeleckými vedúcimi sa stali Martin Murín a Vojtech Rypák, o financie a pokladňu sa sta-
Piatkovy nácvik
029 56 Zákamenné 62
Plánujeme
tieto akcie
na ktoré
Vás srdečne pozývame:
• 22. 6. 2013 Pálenie Jánskych
ohňov na futbalovom ihrisku
v Zákamennom
• 29. 6. 2013 Deň pre všetkých
Amfiteáter Námestovo
• 13. 7. 2013 Dni obce Zákamenné
• 28. 7. 2013 Vystúpenie Dlhá nad
Oravou
• 22. 12. 2013 Vianočné trhy Zákamenné
Pavol Chudoba,
vedúci súboru Kamenčan
StavRePo
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Tel.. fax: 043 55 92 112
Nakoniec sa chcem poďakovať za podporu kultúry v našej obci Ing. Milanovi Vrábľovi a obecnému úradu, ktorý nám taktiež
v tomto smere veľmi pomohol, vo
finančnej podpore na šitie nových
Goralských krojov a poskytnutia
priestorov na nácviky.
A moje osobné poďakovanie
patrí
všetkým
členom Folklórneho súboru Kamenčan a ľuďom
ktorí nám v tomto smere pomáhajú.
Chata
Florián Subiak
rá Klaudia Kolenčíková, kronikárkami sa stali Klára Murínová
a Elena Fedorová. Hlavné organizátorky akcií Zuzana Briššáková
a Martina Belicajová ml..
Stavebno-obchodná činnosť
Ľuboš Koleň
Milan Zmoray
Privát:
029 56 Zákamenné 13
Tel.: 043 55 92 257
Mobil: 0905 42 96 40
029 56 Zákamenné 65
Predaj priemyselného tovaru
Office:
Predajňa Zákamenné 13
Predajňa Hruštín,
budova pošty
Tel.: 043 559 2 2 82
Mobil: 0905 410 048
súkromná firma zákamenné
Nákup a predaj
stavebných, remeselníckych
a poľnohospodárskych potrieb
Office:
029 56 Zákamenné 1048
Tel.. fax: 043 559 2 2 87
Mobil: 0905 25 28 12
Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
8 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
tradícia
ako chlapci dievkam máje stavali
chlapca o dievča, a taktiež prestáva označovať dievča súce na vydaj.
Dôkazom toho sú máje, ktoré stoja aj pred domom malých dievčat.
Pre mesiace máj až júl
je charakteristických niekoľko kalendárnych obyčajov,
ktorých hlavným prvkom boli prúty, konáre, či stromy.
Ich použitie nebolo náhodné. Predstavovali totižto motív zelene.
Tá bola v minulosti v tradičnej kultúre symbolom vegetačnej sily, prírodnej regenerácie, neustálej obnovy.
Používali sa na ochranu domov
a polí pred zlými silami, živelnými
pohromami. Boli magickým predmetom pri veštbách o počasí, úrode, vydaji, šťastí, nešťastí, živote
i smrti. Preto zvyky, pri ktorých
mali rozhodujúcu úlohu rastliny,
dostali názov májenie. Medzi tieto
zvyky nepochybne patrí aj stavanie májov, ktorého symbolom sa
stal vysoký zelený stromček – máj,
očistený od kôry, s korunou ozdobenou stužkami.
História stavania májov
Zelené stromčeky – máje – boli
známe už v antike. Rimania, Etruskovia a ďalšie staroveké národy pred 1. májom dávali na domy a hospodárske budovy stromček na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V stredovekej Európe sa stavali pred kostol, radnice, domy popredných mešťanov
a všeobecne vážených osôb ako
prejav úcty a žičlivosti. Od 15. storočia sa začali stavať aj pred domy
dievčat. Postavený máj nadobudol
dokonca istý právny význam. Znamenal totižto aj prísľub manželstva. V polovici 16. storočia, keď
zaviedli cirkevný sobáš, ktorý sa
stal podmienkou uznania právoplatnosti manželstva, postavenie
mája už nebolo natoľko záväzné.
Postupne sa však májová tradícia vykryštalizovala do 3 podôb:
a) máj stával mládenec dievčaťu, o ktoré mal vážny záujem;
b) máj spoločne stavali mláden-
ci všetkým dievčatám, ktoré dovŕšili podľa miestneho úzu vek dospelosti
c) máj stavali všetkým dievčatám. Ale ak malo dievča svojho
mládenca, jej máj sa od iných odlišoval (výzdobou; niekde mal znakovú funkciu obielený kmeň; inde
odlišný druh a výška stromu).
Stavanie májov na Slovensku
Stavanie májov bolo rozšírené na
celom Slovensku. Vo všeobecnosti sa dodnes tento obyčaj vníma
ako istý prejav lásky a náklonnosti
mládencov ku dievčinám. Pri stavaní májov sa rúbali vysoké stromy. Preto sa v 18. storočí v rámci
celkového úsilia o racionálnejšie
hospodárenie s lesmi začalo stavanie májov zakazovať. Tieto zákazy výrazne ovplyvnili životnosť
tejto tradície. Napríklad na západnom Slovensku sa postupne
upustilo od individuálnych májov
a dodnes sa stavia už len jeden pre
celú obec.
Máj stavali mládenci v noci,
často so sprievodom muzikantov. V niektorých dedinách bola súčasťou tohto zvyku takzvaná
mládenecká slávnosť, ktorá sa konala týždeň alebo 2 týždne po ich
postavení (ojedinele aj na druhý
deň). Bola to obchôdzka mládencov s muzikou po domoch, kde
postavili máj, tancovanie s dievčatami, spev príležitostných piesní, pohostenie a obdarovanie mládencov (naturáliami, neskôr peniazmi), hry, súťaže, spoločná zábava. V iných dedinách sa dokonca pretekali v šplhaní na obecné
máje, kde bola zavesená fľaša pálenky alebo šatka dievčaťa. Záver
slávnosti tvorila zábava, ktorá sa
konala u mládeneckého richtára.
V súčasnosti dom mládeneckého
richtára nahradil kultúrny dom.
Obyčaj stavanie mája sa udržuje dodnes. Pôvodný význam mája však postupne upadá. Prestáva byť symbolom vážneho záujmu
Stavanie májov na Orave
V niektorých dedinách sa máje
chystali už niekoľko dní pred ich
postavením (Zázrivá). Zoťaté, olúpané stromy maľovali, alebo obliepali farebným papierom, na jeho vrch pripevnili vrcholec iného
stromu (ozdobený farebnými stužkami) a postavili do vopred vykopanej jamy. Máj nemusel stáť iba
vedľa domu. Napríklad v Hladovke sa máj staval aj na štít domu. Ak
sa v hladovskom dome, kde chceli mládenci postaviť máj nesvietilo, dievča tým dávalo najavo, že nemá záujem o máj, teda o mládencov. Dievčatá však boli hrdé, že
im mládenci máj postavili, a preto mládencov pohostili pohárikom
pálenky, slaninkou a pod. Ak dievča slabo pohostilo mládencov, nemal jej potom kto máj zhodiť. V minulosti dakedy dochádzalo medzi mládencami k sporom (ak mali viacerí záujem o niektoré dievča), konávali sa aj osobné stretnutia, aby spor vyriešili. Taktiež sa
stávalo, že si robili rôzne priekory. Niekedy zvykli niektorý máj aj
ukradnúť druhej skupine mládencov. Preto si museli mládenci postavený máj strážiť do rána (Zákamenné, Novoť).
Stavanie májov sa udržiava
dodnes aj na Orave, aj keď v mnohých dedinách sa už taktiež upúšťa
od individuálnych májov a stavia
sa už len jeden pre celú obec. Pevne
verím, že napriek týmto ústupkom
Máj postavený na štíte domu.
sa tento krásny letný obyčaj bude
najďalej zachovávať aj v Zákamennom a ozdobené zelené stromčeky
budú skrášľovať príbytky našich
švárnych dievčat. Tak chlapci, hor
sa do stavania májov!
Piesne spievané pri
stavaní mája:
Stávaj ďievča hore,
bijeme ťi máje,
ak hore ňestaneš,
máje ňedostaneš.
Háj, devečko, háj
staváme ti máj,
u vrchu je zelený
u spodku je červený.
Krušetnica
Oravská Lesná
POUŽITÁ LITERATÚRA:
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. – II. Bratislava: Veda,
1995.
HORVÁTHOVÁ, Emília: Rok vo
zvykoch nášho ľudu. Bratislava:
Tatran, 1986,
HUBA, Peter: Krušetnica. Dolný
Kubín: Peter Huba, 1992, 204 s.
HUBA, Peter: Novoť. Martin: Vydavateľstvo Neografie, 1991, 200
s.
HUBA, Peter: Zázrivá. Dolný Kubín: Peter Huba, 2004, 146 s.
JURČI, Miroslav: Pamjyntaj goraľu.
Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory. Hladovka, 1996, 256 s.
MAŤUGOVÁ, Soňa a kol.: Zákamenné. Zákamenné, 2005, 364 s.
Slovensko – ľud (3. Diel/2. Časť).
Bratislava: Obzor, 1975.
Zuzana Briššáková
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
životný príbeh
Zákamenčan č. 2 / 9
Usmievavá a plná optimizmu – 90­ročná
agneša kovalčíková
• Ako sa začala vaša cesta životom?
Narodila som sa 21. 2. 1923 ako
najstaršie dieťa. Boli sme štyri sestry, ešte žije najmladšia Margita,
s ktorou som si vždy dobre rozumela. Chodila som do ľudovej školy osemročnej tu v Zákamenom.
Potom sme pomáhali pri gazdovaní na poli.
Mama troch dcér, babka jedenástich vnúčat a prababka jedenástich pravnúčat. Rada číta a háčkuje rôzne dečky,
ktorými obdarúva svojich najbližších. Vzhľadom na svoj
vek čiperná žena plná elánu, optimizmu. Deväťdesiat
ročná Agneša Kovalčíková
• V koľkých rokoch ste sa vydávali?
Ako 20-ročná v r. 1943. Muž
musel narukovať a bol zajatý
v Rusku. Z Prahy mi prišiel list, že
je nezvestný. Celý rok som o ňom
nemala nijaké správy. Modlila som
sa, dúfala, verila, že je nažive. Napokon za generála Svobodu mohli
hovoriť do rádia, a tak som sa dozvedela, že je medzi živými. Bol to
môj jediný muž od školských čias.
Spolu s pánom farárom Sáreným
(pozn. red.: pochádzal z Medzibrodia nad Oravou a v našej farnosti pôsobil v rokoch 1947 – 1955 )
boli na vojne. Muž ako vojak a pán
farár ako vojenský kňaz).
• Iste vám počas vojny bolo smutno za mužom, nebáli ste sa sama?
K veriacej žene nie je prístup
cudzieho muža. Nemcov som sa
nebála. Bola som s nimi v jednej
izbe spolu s dieťaťom, spali tam na
zemi. Ale, keď prišli Rusi to už bola iná káva. Prechádzala tadiaľto
fronta a raz prišiel jeden Rus doniesol kuru a povedal mi, aby som
navarila polievku. Za hodinu, že
• Čo robievate vo voľnom čase?
Čítam knihy, mám rada také rodinné príbehy, a keď už oči nevládzu, tak háčkujem aspoň mi prejde
čas. Naučila nás to učiteľka v škole, keď som mala desať rokov.
Štefan Kovalčík ako vojak
Agneša s manželom
Zľava Štefan Kovalčík s manželkou Agnešou, pán farár Sárený, sestra
Margita s manželom
si príde po to. Keď prišiel, ukázala
som mu, že tu má polievku, potom
zemiaky a mäso. On mieril na mňa
pištoľou, že takú ženu čo nevie variť, treba odstreliť. Rusi to dávajú
všetko dokopy – do jedného hrnca
– ako boršč. No a jemu sa to nevidelo. Vzal a odišiel.
• Akú ste mali najobľúbenejšiu
prácu?
Roboty som sa nebála. Kosila som s chlapmi aj všelijaké iné
práce mi išli od ruky. Mala som
tesťa, o ktorého som sa 15 rokov
starala (bol po infarkte). On mi
urobil také ľahké kosisko a ostrú
kosu – to bolo parádne. Vždy mi
vedel povedať: „Boze ti doj zdrovia.“ Možno aj teraz tam za mňa
oroduje.
• Takže háčkujete už osemdesiat
rokov…
No nie stále, keď bola robota
tak sa musela tá spraviť, a potom
až oddych.
Za rozhovor ďakuje Bc. Martina Beňušová
Agneša so sestrou Margitou
a pravnučkou Martinkou-
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
10 /Zákamenčan č. 2
zábava / tradícia
Máj 2013
I. Super ples zákamenskej mládeže
Ako už kedysi dávno odznelo
z úst Emersona, že treba
ísť tam kde nie je cesta
a zanechať stopu, tak sme sa
rozhodli, že skúsime urobiť
novú stopu na kultúrnom poli
našej obce. Pár nadšencov
z radov mládeže v spolupráci
s obcou Zákamenné sa
podujalo pripraviť pre
mladých „1. ročník plesu
zákamenskej mládeže“.
Stres, obavy, nervozita… Toto
všetko sa motalo v hlavách organi-
zátorov, ešte niekoľko minút pred
začiatkom. Dňa 2. februára 2013
o 18 00 všetko začalo. Prichádzali
nádherné slečny v sprievode šarmantných pánov. Naši skvelí moderátori všetkých privítali a gymnastky pod vedením pani Belicajovej ples slávnostne otvorili. Po
prvom tanečnom kole nasledovalo skvelé jedlo a pár ďalších tanečných kôl, kde každý mohol ukázať, čo je v ňom. Veď predsa tanec je skrytý jazyk duše, čo mohli
všetci vidieť, keď komplet celá sála synchronizovane tancovala
egyptský tanec. Ako aj DJ Maco
podotkol, bol to preňho neopísateľný zážitok.
K poriadnemu plesu neodmysliteľne patrí aj zaujímavý
program. Inak tomu nemohlo byť
ani na našom plese. Ďakujeme folklórnemu súboru Kamienok pod
vedením p. Chudobu, Soni Subjakovej, Ivane Fedorovej a tanečnej
skupine Free za skvelý program,
v ktorom sme prešli od klasického folklóru až k modernému breakdancu. K tomu ešte zábavné súťaže, takže bolo z každého rožka
troška.
Ako to už na plesoch býva, nesmela tam chýbať tombola. Cien
od výmyslu sveta. Napríklad 100  l
mlieka, ale aj žehlička alebo futbalová lopta. O polnoci kapustnica,
potom už len veselica. Náš skvelý DJ s nami vydržal až do skorých
zasnežených hodín. Potom už len
bolo treba dať trochu do poriadku
sálu a ľahnúť do postele.
Všetko dopadlo nad očakávania dobre. Rozchádzali sme sa
s myšlienkou, že sa pri podobnej akcii určite chceme stretnúť aj
o rok. Nezostáva už nič iné len poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli k organizácií tohto plesu.
Samozrejme veľké ďakujem
patrí aj sponzorom:
Agrovex Novoť, Textil Ľubica Ľubová, Marta Durčáková, PS
Parkety Peter Švába, Autoškola
Lukáš Prisenžňák, Corgoň pub,
Roľnícke družstvo Zákamenné, MLT Miroslav Ľuba, Požičovňa lyží Zákamenné Ing. Gonšor Egeum, Coop Jednota Zákamenné, Ski Seven lyžiarske stredisko Zákamenné, Tlačiareň Kubík Námestovo, Slovenský červený kríž miestny spolok Zákamenné, TJ Tatran Zákamenné, Autodiely Eva Sivčáková, VZaO Martin Oleš, Ekopery Ing. Milan Rypák, Ľudová hudba Kamenčan,
Kaviareň Bora, Kvetinárstvo Eva
Sivčáková, Kvetinárstvo Magnólia, František Srogoň, Predajňa
poľnohospodárskych a záhradných potrieb Lučivňák, Elektro
Sahuľ, Lekáreň pod Kalváriou,
Dino Marta Gruchalová, Potraviny Michal Ferneza, Ferdinand
Belicaj, Jozef Rošťák, stravovacie
služby, Potraviny Emil Kuhejda,
Kvetinárstvo Anton Sestrenek,
Luko Koleň, K. L. I. B. O. S. Zákamenné, Autoservis Fedor a Colorspol Novoť.
Helenka Serdeľová
Fašiangy boli obdobím párania peria
Život
Každý má život len jeden
a dni v ňom letia ako roje z úľa.
Na človeku je či deň opelí,
alebo ho rozkotúľa.
Ako prúd vody Oravou sa valí,
tak roky bežia neúprosne v diali.
Ale ten, kto pre dobro a lásku žije,
ostáva stále svieži a mladý.
A preto našim mottom je práca.
Práca, na ktorú nám stačia ešte fyzické a psychické sily. V našom klube to vyzerá ako v nejakej literárno
– speváckej dielni.
Stretávame sa nezáväzne každú stredu o 15.00 hodine v klube dôchodcov v prístavbe starého kultúrneho domu, nad poštou. Prinesieme
si nielen niečo pod zub, ale hlavne
veľa nápadov a piesní. Piesne, ktoré
už zapadli prachom a my ich oprašujeme, ale aj piesne, ktoré poskladajú naše členky na príležitostné
oslavy našich jubilantov.
Fašiangy boli obdobím zachovania tradície – párania peria. Členky aj nečlenky pozháňali perie od
darcov z celej dediny. Perie popárali a ďalšie z nich našili paplóny. Nové paplóny a vankúše podarovali do
benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore. Ich benediktínsky rád v minulosti prišiel na územie dnešného Slovenska ešte pred
misiou sv. Cyrila a Metoda. Heslom benediktínov je „Ora et labora“
– „modli sa a pracuj“. Okolnosti totalitného režimu spôsobili, že mníšsky rád na Slovensku skoro zanikol.
V roku 2003 sa však benediktíni vrátili na Slovensko, aby tu v roku 2010
otvorili nový benediktínsky kláštor
Premenenia Pána v Sampore.
Symbolické páračky sme tiež pomohli uskutočniť v Domove dôchodcov v Novoti. To, aby na páračkách
bolo veselo sa pričinili hlavne Kamil Lučivňák z Poriečia a Ján Polťák,
ktorí vyhrávali na veselú nôtu.
Veľkým prekvapením pre nás bolo pozvanie na ukončenie „Poľovníckej výstavy“ v kultúrnom dome.
Zaspievali sme tri pesničky, ktoré zožali veľký úspech. Museli sme
ešte pridať pieseň „V hlbokej doline“ ku ktorej sa zapojili svojim spevom aj prítomní diváci. Máme ešte
veľa plánov, čakáme na vaše návrhy. Máme už 69 členov. Budeme radi, keď sa pridáte k nám a svojou prí-
tomnosťou spríjemníte našu náladu v klube. Čím nás bude viac, tým
nám bude veselšie.
Zažívame nielen veselé, ale aj
smutné chvíle. Fungujeme už tri roky a pri našom zrode bol v klube aj
Kamil Lučivňák z Farského briežka, ktorý už odišiel do večnosti. Jeho
manželka bola prvou našou predsedníčkou. Odpočinutie večné daj
mu Pane…
Jednota dôchodcov
KOZMETIKA
aj na objednávku
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
B c . Z L AT IC A G RU C H A L OVÁ
Tel.: 0915 872 835
ZÁKAMENNÉ č. 128
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
vzdelanie / záujmy
Zákamenčan č. 2 / 11
burza kníh
Aj tento rok si naši žiaci našli medzi množstvom
aktivít čas na knihu.
V utorok 26. 3. 2013, pár dní
pred koncom MESIACA KNÍH,
strávili prestávky pri knihách,
ktoré boli vystavené na strednej
chodbe a ktoré si mohli požičať
aj domov. To, že túžba po čítaní ešte stále u našich deciek nezhasla, sme sa mohli presvedčiť,
keď sa po takmer dvoch stovkách
kníh okamžite zaprášilo a „oddelenia“ detektívok, sci-fi, dievčenskej či dobrodružnej literatúry zívali prázdnotou… :)
ZŠ
Marec mesiac knihy
Marec mesiac knihy si pripomenuli malí škôlkári a druháci,
ktorí navštívili obecnú knižnicu. Lásku ku knihám im vštepujú pani učiteľky a rodičia, ktorí s nimi často čítajú rôzne knižky. Deti sa dozvedeli, že v obecnej knižnici je približne 15 000
kníh, ktoré slúžia na vypožičiavanie pre čitateľov všetkých ve-
kových kategórií. Dozvedeli sa,
ako sa môžu prihlásiť do knižnice, aké sú pravidlá pri požičiavaní kníh. O knižkách vedeli veľmi veľa, a tak ich nezaskočila ani otázka o tom ako vznikajú knihy. Deti si so záujmom
poprezerali knižnicu, vypočuli
výklad a spoločne prečítali rozprávku.
ZŠ
rozprávková noc
A nemýlili sa. Podvečer piatok 22. marca si deti zložili svoje „batohy“ v triedach
a prvé prekvapenie zažili
v starom kultúrnom dome.
Pódium ožilo čarokrásnymi postavičkami rozprávkových bytostí. O to to bolo krajšie, že deti poznávali v nich svojich spolužiakov, či kamarátov.
Za skvelý zážitok ďakujeme pani učiteľke Zdenke Klačanskej!
Už pod rúškom začínajúcej sa
tmy sa žiaci vracali do svojich
tried. Tu opäť navštívili ríšu rozprávok – a to v podobe kvízu. To
by ste sa čudovali, čo všetko deti vedia o rozprávkach! „Polo-
žia na lopatky“ nie jednu pani
učiteľku! Všetky triedy bojovali
statočne. Samozrejme, najlepší
boli odmenení peknými cenami.
Tie odovzdala krásna princezná
spolu so svojim škriatkom. Starší žiaci – štvrtáci – športovali v telocvični pri futbale. Sme
presvedčení, že pán kaplán Milan Prídavok im bol spravodlivým rozhodcom. Dievčatá si prišli na svoje pri vybíjanej i skúsili
si niektoré prvky aerobiku. Niektoré odvážne triedy sa nebojácne rozhodli uskutočniť aj neskorú nočnú túru na Kalváriu.
No a potom… sa rozbaľovali čipsy a „papkala sa“ druhá večera.
Rušno bolo do polnoci. A nasta-
lo ráno – druhý deň. Deti vstávali už skoro ráno, hoci unave-
né, ale s nezabudnuteľnými spomienkami!
Bajčičáková
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
12 /Zákamenčan č. 2
duchovná príprava
Máj 2013
príprava na birmovku
trocha inak
Sviatosť birmovania je poslednou z radu sviatostí, ktoré nazývame sviatosťami uvádzania do kresťanského života.
Po krste a prijatí Eucharistie,
má birmovanie, mladého kresťana pevnejšie pripútať ku Kristovi.
Prijatie tejto sviatosti si od kandidáta vyžaduje určitý stupeň zrelosti. Preto je potrebné absolvovať
prípravu, počas ktorej si birmovanec rozšíri svoje poznanie o viere,
prakticky žije svoj kresťanský život a formuje svoj charakter.
Záujem prijať sviatosť birmovania prejavilo 166 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ. Príprava na tohtoročnú birmovku prebiehala formou stretnutí v menších skupinkách a počas rôznych
sprievodných akcií. Počas spoločných stretnutí birmovanci preberali základné pravdy viery, čítali Sväté písmo a tak prehlbovali
svoje náboženské vedomosti. Museli sa vzdelávať aj doma, lebo po
každom stretnutí ich čakali nejaké
otázky na vypracovanie.
Niekto raz povedal, že charakter človeka sa najviac prejaví pri
hre. Tam sa človek ukáže, aký v skutočnosti je, lebo
zabúda na pretvárku. Chceli sme,
preto našich birmovancov otestovať
aj po tejto stránke. Pripravili sme
pre nich počas prípravy niekoľko
športových aktivít. Po dvakrát sme
sa stretli pri florbalovom a volejbalovom turnaji. Florbal hrali najmä
chlapci a pri volejbale mali zas prevahu dievčatá. Sily si zmerali zástupcovia všetkých desiatich skupiniek, do ktorých sú birmovanci, počas prípravy rozdelení. Hráčov z tribúny povzbudzovalo niekoľko fanúšikov z radov birmovancov i animátorov. Športové zápolenie sa nieslo v bojovnej, ale priateľskej atmosfére. Birmovanci ukázali, že zásady fair-play im nie sú cudzie.
Ďalšou športovou aktivitou bolo spoločné lyžovanie počas jarných prázdnin. Aktívneho odpočinku nikdy nie je dosť a preto
v čase uzávierky tohto čísla našich
novín, sme mali ešte naplánovaný
výstup na Babiu horu a návštevu
akvaparku.
Okrem športového vyžitia sme
ponúkli našim birmovancom aj
duchovné a kultúrne aktivity. Po-
čas piatkových večerných svätých
omší mali jednotlivé skupinky
rozdelené služby pri liturgii. Modlili sa svätý ruženec alebo krížovú
cestu, čítali Božie slovo a pripravili si adoráciu.
Okrem toho sme navštívili pútnické miesto v Rajeckej Lesnej,
kde sme si okrem iného pozreli
unikátne dielo – Slovenský betlehem a spoločne slávili svätú omšu.
Toto duchovné podujatie sme spojili aj s kultúrnym zážitkom. V žilinskom multikine sme si pozreli
3D film Jurský park.
Takto nejako sa spoločne pripravujeme na chvíľu, kedy naši
mladí dostanú plnosť darov Ducha Svätého. Všetci dúfame, že
rok strávený v spoločenstve, pri
duchovných i zábavných aktivitách im pomôže v osobnom dozrievaní po ľudskej i náboženskej
stránke a prijatie sviatosti, celý
tento proces zavŕši a otvorí im nové možnosti ako realizovať svoje
osobné povolanie k životu v láske
k Bohu a k blížnym.
Toto všetko by sa však nedalo
uskutočniť bez šikovných a obetavých animátorov, ktorí venujú svoj
voľný čas formovaniu im zverených
birmovancov. Prebrali na seba veľkú zodpovednosť, lebo pre birmovancov sa stávajú vzormi a ako doterajší čas prípravy ukázal aj priateľmi. Za to im patrí obrovská vďaka.
Milan Prídavok
zimná prázdninová
chatovačka
Niektoré zákamennské
deti sa rozhodli stráviť
jarné prázdniny iným
spôsobom ako ostatné.
Túžili zažiť dobrodružstvo,
spoznať nových kamarátov
a prežiť kopec srandy.
Myslím, že nakoniec sa
animátorom podarilo
naplánovať skvelý,
trojdňový program,
ktorý ukázal, že prázdniny
nemusia byť strávené iba
pri televízii či facebooku.
Bolo poobede 27. februára
2013. Stretli sme sa pri základnej škole, kde bolo pre nás už na
začiatku chatovačky prichystané
krásne prekvapenie. Náš luxusný
dopravný prostriedok – Avia. Cesta Aviou k cieľovej chate v Oravskej
Lesnej bola plná radosti a smiechu, pretože deti neočakávali takýto „autobus“. Po dlhej ceste sme sa
dočkali. Krásne prostredie, skvelý svah na sánkovanie, miesto na
opekanie a prípravu guľášu.
Prvý deň ako to u nás býva
zvykom nasledovalo rozdelenie
do skupín, pridelenie izieb, vysvetlenie pravidiel a mohli sme
začať s aktivitami. Deti boli veľmi šikovné, zvládli všetky úlohy,
aktivity a služby, ktoré mali splniť ako kolektív v skupinkách.
Prvýkrát sme zažili opekačku na
snehu v rukaviciach. Druhý deň
nás čakal výstup ku kaplnke sv.
Anny, kde sme mali svätú omšu. Cesta ku kaplnke bola veľmi
náročná, no keď sme sa vracali,
stálo to za to. Každý si cestu naspäť pochvaľoval, pretože to bola rýchla jazda dole vlekom. Večer nás čakala krížová cesta,
ktorá bola nezvyčajná. Deti si
v skupinkách vymysleli svoje zastavenia. Nebola v kostole, či na
kalvárii, ale na obyčajnej ceste,
ktorá viedla k našej chate.
A napokon, nastal aj ten nie
moc veselý tretí deň, ,,DEŇ ODCHODU“, kedy sa nikomu nechcelo ísť domov. Ale boli sme šikovní, tak ešte pred odchodom
sme si stihli
vychutnať
zimnú jazdu
vláčikom.
Tak takto
sme
prežili našu veselú
chatovačku. Chceme aj teba pozvať, aby si aj ty využil svoj voľ-
ný čas v spoločenstve detí. Čakáme ťa.
SAK
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
životné prostredie
Zákamenčan č. 2 / 13
svetový deň vody
Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie
OSN 22. marca 1993 a odvtedy sa koná každoročne.
Deň Zeme
Každý rok 22. apríla si
pripomíname deň Zeme.
Jeho história siaha až do roku
1969, kedy sa prvýkrát slávil v San
Franciscu. Jedná sa o ekologicky
motivovaný sviatok, ktorého cieľom je upozorniť ľudí na ničenie životného prostredia a jeho ochranu.
Žiaci 3. C. si tento deň pripomenuli nielen písaním a rozprávaním, ale aj prácou priamo v teréne. S chuťou a dobrou náladou
sa rozhodli vyčistiť kúsok prírody. Cieľom ich cesty bol chodníček popri rieke. Samotné deti boli prekvapené koľko odpadu nazbierali.
MG
Jeho cieľom je pripomínať dôležitosť a význam vody. V tomto roku
má svetový deň vody 20 rokov.
Voda, najbežnejšia kvapalina nevyhnutná pre život nás všetkých.
Používame ju každý deň a nie vždy
si ju vieme vážiť. Slané moria a oceány predstavujú 97,4 % celkového
podielu svetovej vody a len 2,6 %
predstavuje pitnú vodu, ktorá musí
stačiť pre 7 miliárd ľudí. Práve preto OSN už dvadsať rokov poukazuje na veľkú dôležitosť tejto tekutiny. Spotreba vody každý rok stúpa. Zmenou klímy sa zvyšuje jej ne-
dostatok. Podľa prieskumu OSN
vo vyspelých krajinách človek denne spotrebuje okolo 180 a viac litrov
vody (Anglicko 200 litrov, USA 500
litrov). V krajinách tretieho sveta je
to priemerne len 4,5 litrov na osobu! Každú minútu niekde vo svete
zomiera na nedostatok vody 10 ľudí a to hlavne deti. Možno aj toto by
nás malo nútiť zamyslieť sa, či niekedy celkom zbytočne neplytváme vodou. K svetovému dňu vody sa pripojili aj žiaci 3.C., ktorí si rôznymi
aktivitami priblížili význam a dôležitosť vody pre ľudí, zvieratá a rastliny. Svojimi kresbami a projektmi
nabádajú všetkých k šetreniu tejto
vzácnej tekutiny.
VP
Zdroj: enviro-eduko
Valné zhromaždenie OSN
Beseda s ujom lesníkom
Názvy mesiacov v roku zväčša spájame s nejakým prívlastkom, podtitulom. Napríklad marec mesiac knihy
alebo máj lásky čas. A s čím
sa spája mesiac apríl?
Ako prvé vás asi napadne apríl
– mesiac bláznov. Je to určite aj
preto, lebo už hneď jeho prvý deň
je venovaný vtipným žartíkom,
ktoré stvárame svojim kamarátom
a blízkym. No okrem tohto má mesiac apríl aj iný, dôležitý podtitul
spojený s prírodou – apríl mesiac
lesov, ktorý je u nás oslavovaný už
od roku 1952. Určite nielen v apríli, ale aj po celý rok by sme mali
myslieť na to, ako chrániť a udržiavať naše lesy čisté, pretože pokrývajú takmer polovicu rozlohy Slovenska. O užitočnosti lesa nám tretiakom (3.C a 3.D) dňa 30. 4. 2013
zaujímavo porozprával ujo lesník p. Kondela. Spoznali sme nové
dreviny a ich význam. Na záver celej besedy sme dostali náučnú pomôcku: „Krabicu plnú dreva“ za čo
veľmi pekne ďakujeme a tešíme na
ďalšiu spoluprácu.
MG
EnviRo koncert
pre školu
Eco glass tour – toto veľkolepé eko-turné vypukne 13.
5. v Lozorne a posledný koncert bude pred letnými prázdninami 14. 6. vo Vrábloch.
Eco Glass Tour je jedinečná akcia
pre deti a mládež na celom území
SR. Turné pozostáva z 24 koncertov – v každom kraji sa uskutočnia 3
koncerty, z toho 1 bude vždy v krajskom meste. Eco Glass Tour bude
odmenou pre deti za ich celoročné
environmentálne aktivity na svojich
školách a vo svojom okolí. ZŠ s MŠ
J. Vojtaššáka v Zákamennom patrí
medzi školy, ktoré podporujú environmentálne aktivity detí a zapájajú sa do rôznych environmentálnych činností a programov. Z tohto
dôvodu získala škola za odmenu jeden z týchto jedinečných koncertov,
ktorý sa uskutoční 27. mája.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na bo-
hatý interaktívny program. Okrem
piesní, ktoré odznejú od superstaristu a speváka Thomasa Puskailera, sa deťom predstaví moderátor Martin Madej a tanečníci z RDS
Company. Podstatnú časť programu tvoria krátke videá so známymi
osobnosťami šoubiznisu, ktoré zanechali deťom eko-odkaz. Spomenúť môžeme Celeste Buckingham,
tanečnú skupinu The Pastels, Adelu
a Sajfu, Petra Cmoríka, Peťu Polnišovú a mnohých ďalších. Na deti čakajú rôzne súťaže, dary a tombola.
Eco glass tour vzniklo za finančnej podpory Zväzu sklárskeho priemyslu SR a Recyklačného fondu SR.
Nad organizáciou, výberom miest
a priebehom koncertov prebralo záštitu Občianske združenie Strom života, ktoré sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu detí a mládeže s pôsobnosťou na celom území
SR už viac ako 30 rokov.
ZŠ
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
14 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
duchovná turistika / pomoc blížnemu
duchovno‑kultúrna sobota
Po prehliadke betlehemu sme
navštívili Baziliku Narodenia
Panny Márie, ktorá bola dokončená v roku 1866 a vtedy bola do
nového kostola prenesená socha
Panny Márie zo starého kostola. Socha pochádza z 15. storočia.
Spoločne sme slávili svätú omšu, ktorou sme chceli ďakovať Bohu za jeho ochranu a sprevádzanie
počas našich každodenných podujatí.
Po tomto zväčša duchovnom
programe sme sa presunuli do Žiliny, kde nás čakalo obchodné centrum so svojim Multikinom. Do
začiatku filmového predstavenia
ostávala asi polhodina, tak nasledovalo krátke zoznámenie sa
s centrom mesta. Potom už prišlo to, načo sa všetci najviac tešili. Nasadili sme si 3D okuliare
a mohli sme sa začať báť o život
návštevníkov Jurského parku pri
ich stretnutí s tyranosaurom alebo
s velociraptormi.
V rámci zatraktívnenia
prípravy na sviatosť
birmovania
sa animátori s birmovancami
rozhodli navštíviť nejaké
zaujímavé miesto a zažiť
niečo,
čo sa nepritrafí
každý deň.
Zámerom akcie bolo spojiť duchovný zážitok s kultúrnym. Preto prvé kroky viedli do Rajeckej
Lesnej, ktorá je známa ako pútnické miesto. Jednou z jej dominánt je unikátne dielo rezbára
Jozefa Pekaru – Slovenský betlehem. Tradičný motív narodenia Ježiša je zasadený do sloven-
ského prostredia. Slovenský betlehem zobrazuje históriu Slovenska prostredníctvom výjavov z bežného života našich predkov a predstavuje najvýznamnejšie pamiatky zo všetkých regiónov nášho územia. Je to vzácne
náboženské, historické i umelecké dielo.
XVIII. ročník dobrej noviny
Tento ročník Dobrej noviny
sa zameral na ľudí s postihnutím. Majú rovnaké ľudské
práva ako ostatní, v chudobnejších krajinách sa k ním
však dostávajú veľmi ťažko.
A práve chudoba má v rozvojových krajinách úzke prepojenie s postihnutím. Až polovica
zo všetkých postihnutých osôb
na svete by mohla byť zdravá, keby mala dostatok jedla a pitnej vo-
dy, prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Dobrá novina
pamätá na postihnutých ľudí, najmä deti. Aj vďaka vám, koledníci a darcovia, môžu prejsť rehabilitáciou, absolvovať operácie, dostať kompenzačné pomôcky, chodiť do školy… Atmosféru Dobrej
noviny v našej farnosti bolo možné vnímať nielen počas Vianoc, ale
oveľa skôr, keď sa animátori s deťmi stretávali vo svojich skupinách,
kde deťom približovali život postihnutých ľudí cez rôzne aktivity.
Na stretnutiach nacvičovali kolednícke programy ohlasovania radostnej zvesti… V samom závere
príprav koledovania Dobrej noviny sa zástupcovia koledníkov zúčastnili sv. omše v Námestove,
ktorá bola spojená s požehnaním
a vyslaním koledníkov do farností.
Sv. celebroval generálny vikár Anton Tyrol, ktorý deťom odporučil
„aby svojím príkladom a skutkami svedčili o Ježišovi tak, aby ľu-
Po filme nasledovala hodinová potulka po obchodnom centre
a po meste a nakoniec cesta domov. Takto 50 mladých ľudí prežilo peknú sobotu, v ktorej videli zaujímavé miesta, dobrý film s prepracovanými efektmi a perfektným zvukom. Akcia ako stvorená
na posilnenie vnútorného života
mladého človeka.
Milan Prídavok, kaplán
dia mohli povedať: Hľa, už je tu!“
Do koledovania DOBREJ NOVINY sa zapojilo 105 koledníkov –
dobrovoľníkov. Koledníci ohlasovali radostnú zvesť o narodení Pána, sprostredkovali posolstvo nádeje rodinám, ktoré ich prijali. Koledovanie bolo spojené s finančnou zbierkou určenou na podporu
rozvojových projektov v afrických
krajinách. Vyzbieralo sa 4 602,56
eur a 786,50 Sk. Spolu sme mali
možnosť vytvoriť neopakovateľný
obraz mozaiky, ktorý v sebe ukrýva mnoho tvári detí a mladých,
ktorí darovali svoj čas, úsilie,… ľudí, ktorí sa dokázali podeliť s tými,
ktorí to veľmi potrebujú..... Tých
kúskov je omnoho viac, patria tam
i tí, ktorí sú vďační za pomoc, ktorí majú nádej.... Chcem sa poďakovať za požehnanie tohto dobrého diela predovšetkým Bohu. Ďakujem duchovným otcom, koledníkom, dobrovoľníkom, rodinám,
ktoré sa postarali o odvoz a jedlo
pre koledníkov a všetkým darcom, ktorí podporili Dobrú novinu v našej farnosti.
BaV
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
Zákamenčan č. 2 / 15
duchovná turistika
po stopách našich vierozvestcov…
Rok 2013 je Rokom
sv. Cyrila a Metoda, pretože
presne pred 1150 rokmi
prišli títo bratia zo Solúna na
naše územie,
aby naučili našich predkov
písať hlaholikou a čítať po
starosloviensky.
Ich najväčším prínosom
však bolo to, že sa stali
šíriteľmi kresťanskej viery,
ktorá bola vtedy v našej
krajine ešte veľmi krehká.
Preto sme sa my, siedmaci zo
ZŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom
rozhodli, že sa vyberieme po stopách našich vierozvestcov a pripravili sme pod dohľadom p. učiteľky Vojtaššákovej Oľgy pre spolužiakov krátke divadelné pásmo
o ich živote.
na a Metoda, kde nám
najskôr odkryla stretnutie bratov s pápežom vo
Vatikáne, Konštantínov
vstup do kláštora, kde
prijal meno Cyril a napokon smrť obidvoch
bratov.
Pásmo sprevádzali rozprávačky, ktoré na konci
položili prítomným divákom (žiakom a učiteľom)
niekoľko otázok. Najpozornejší potom dostali originálne, vlastnoručne vyrobené medaily s nápisom: SOM ZNALEC ŽIVOTA SV.
KONŠTANTÍNA A METODA.
Po úspešnom predvedení
pásma našim spolužiakom a učiteľom sme ho na podnet pána kaplána Prídavka a s povzbudením ostatných učiteľov ponúkli 17. marca 2013 v starom kultúrnom dome ostatným divákom.
Nás – učinkujúcich, po niekoľkomesačnej drine najviac potešila
hojná účasť, slová chvály a blahodarný potlesk, ktorým nás obdarilo publikum. Veríme, že Vás takáto netradičná forma zaujala a že
ste sa o našich vierozvestcoch dozvedeli niečo nové. Ďakujeme.
(žiaci 7.ročníka, ZŠ J.
Vojtaššáka Zákamenné)
Pásmo bolo rozdelené na tri
časti: • jedna trieda zahrala divadielko O detstve a dospievaní
Konštantína a Metoda, aby nám
priblížili ich začiatky, sen Konštantína o Sofii, či zážitok, ktorý
ovplyvnil jeho ďalší život; • druhá trieda zahrala Príchod vierozvestcov na Veľkú Moravu,
aby tu našim predkom odovzdali najcennejšie dary, akými sú
reč a písmo a tretia trieda predviedla Posledné dni Konštantí-
Misijná púť v Rajeckej Lesnej
V mestách a obciach
Slovenska sa každoročne
vo vianočnom období
vydávajú skupinky detí
sprevádzané staršími
kamarátmi ohlasovať
do rodín radostnú zvesť
o narodení Krista a stávajú
sa tak poslami nádeje.
Aj v našej obci je táto
aktivita veľmi dobre známa
a snáď každý vie, že sa
jedná o dobrú novinu.
Dobrá novina je zároveň verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Deti koledami
a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť
o narodení Krista a súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu.
Takisto každoročne sa organizuje Misijná púť detí, ktorá je poďakovaním pre deti, za ich ochotu a aktivitu počas prípravy na koledovanie a pri samotnom koledovaní. Deti obetujú svoj voľný čas,
aby pomohli svojim rovesníkom,
ktorí sa narodili do podmienok,
ktoré sú omnoho ťažšie, ako tie,
v ktorých žijeme my. Misijná púť
sa vždy koná na dvoch miestach:
v Rajeckej Lesnej a v Levoči.
V našej obci sa do tohto ročníka koledníckej akcie zapojilo 105
dobrovoľníkov a spoločne vyzbierali vyše 4 600 €. Preto misijná
púť nemohla ostať bez účastí zákamenských detí a mladých.
V sobotu 11. mája 56 ľudí zapojených do projektu Dobrej noviny nabralo smer Rajecká Lesná. Každý so sebou niesol dar (hygienické potreby alebo potraviny), ktorý bol súčasťou sprievodu
obetných darov počas svätej omše. Aj keď počasie v ten deň akcii
tohto druhu veľmi neprialo, prežili sme hodnotný deň. Už pred nástupom do autobusu boli deti rozdelené do skupiniek, v ktorých počas dňa spoločne pracovali. Koncert, workshopy, katechéza, Slovenský betlehem, modlitba a svätá omša vyplnili niekoľkohodinový pobyt v prostredí zaujímavého
pútnického miesta. Svätú omšu,
ktorou celý program vyvrcholil,
celebroval žilinský biskup Mons.
Tomáš Galis.
Zmoknutí a uzimení, teraz však
už usadení v pohodlnom autobuse, naberáme smer Zákamenné.
Cestou sme si však dopriali ešte jednu menšiu zástavku. V Starej Bystrici sme si pozreli Slovenský orloj. Bol práve čas, keď ručičky hodín ukazovali celú a tak sme
si ho mohli vychutnať v plnej krá-
se, to znamená s promenádou slovenských apoštolov: sv. Cyrila, sv.
Metoda, sv. Andreja Svorada, sv.
Beňadika, sv. Gorazda, sv. Bystríka a sv. Vojtecha.
Takáto akcia je určite motiváciou pre všetkých, aby svojou
troškou prispeli k realizácii pripravovaného 19. ročníka Dobrej
noviny.
Milan Prídavok
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
16 /Zákamenčan č. 2
duchovná turistika /súťaž / vystúpenie
Máj 2013
Biblická olympiáda
Dňa 19. marca
organizovala naša škola
po prvýkrát dekanátne
kolo biblickej olympiády.
Návšteva žiakov
Žiaci Cirkevnej základnej
školy sv. Gorazda v Námestove sa zúčastnili exkurzie v Zákamennom. Žiaci navštívili pamätnú izbu biskupa Jána Vojtaššáka, kde si so záujmom vypočuli výklad pani Viktórie Se-
Pred celým novým Zákamenským dekanátom sme sa naozaj
predviedli. Pozvanie prijal aj sám
pán dekan Mgr. Marián Pánik,
ktorý bol zároveň predsedom poroty. Priniesol aj pekné ceny, ktoré dostal každý účastník súťaže. Ceny venoval aj zákamenský
pán farár a Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Ďakujeme pánu kaplánovi Mgr. Mila-
novi Prídavkovi za prípravu nášho družstva, ktoré skončilo na 3.
mieste (Terézia, Lenka Čičová, Nikola Michalicová a Anton Durčák).
Pre všetkých bol pripravený program v podobe divadelného pásma o sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý pripravila p. uč. Mgr. Oľga Vojtaššáková. Tá privítala zároveň aj učiteľov dejepisu a slovenčiny z okolitých škôl. Učitelia v rámci
svojho metodického dňa prijali pozvanie a priviedli aj svojich žiakov.
Nechýbalo pohostenie, príjemná
atmosféra a o obsluhu sa starali
naše deviatačky.
SmA + VoO
kerášovej o jeho ťažkom živote. Navštívili hrob božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Na Kalvárii sa pomodlili krížovú cestu a svoju púť ukončili sv.
omšou v kostole Nanebovzatia
Panny Márie.
Spievajúce sláviky
„Podobrovinovská“
akcia
Skončili Vianoce a s nimi aj
každoročná zbierka Dobrá novina. Deti zo Zákamenného od
štedrých darcov vykoledovali
vysokú sumu, ktorou pomohlo
postihnutím ľuďom v Afrike.
Tieto šikovné deti nemajú za to
nič, okrem dobrého skutku, a preto sa zorganizovala „Podobronovinovská“ akcia v Kultúrnom dome
27. 1. 2013.
Všetky koledujúce deti boli srdečne pozvané na diskotéku a bohatý program. Odštartovali sme
o 14:00 spoločnou modlitbou a potom sme to spoločne roztancovali
eRko tancom. Po medzi super hudbu od nášho DJ pána kaplána Milana sa súťažilo a bojovalo s ťažkými úlohami. Koledníci sa prehrýzali cez logické a prešibané súťaže v tímoch, ktoré počas celého po-
poludnia zbierali body. Odhaľovali sme nové informácie o Afrike pomocou kvízu. Pre deti na stoloch
čakali voňavé buchty od pekárne
K. L. I. B. O. S. a taktiež na zahasenie smädu sladký čaj. Znela pesnička za pesničkou, zo sály sa ozýval veľký smiech a povzbudzujúce
pokriky sa striedali s potleskom.
Zábavné popoludnie sa blížilo ku
koncu, kde sa vyhodnotili jednotlivé skupiny. Tu sme si spoločne pripomenuli, že nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa, a preto cenu dostal
každý. Všetci sme si odniesli nie len
darček, ale aj veľký úsmev a hrejivý
pocit v srdci.
S dohraním poslednej piesne sa
všetko skončilo, ale iba v kultúrnom dome, pretože my animátori
sa na všetky deti tešíme o päť o rok.
Veríme, že sa tešia aj deti.
Animátorka Aďa
Apríl vnímame ako
mesiac lesov, mesiac
kedy sa zobúdza príroda,
začínajú kvitnúť kvety
a spievať vtáčiky.
Nielen operence dokážu krásne spievať, ale aj naši najmenší. Dokázali to na školskom kole
speváckej súťaže detí Slávik Slovenska v interpretácií slovenskej
ľudovej piesne. Deti si nacvičili ľudové piesne a do svojho speváckeho prejavu dali celé srdce.
Vďaka prirodzene spontánnemu
prejavu súťažiacich opäť vynikla
krása ľudovej piesne. Deti súťažili v dvoch kategóriách a bolo veľmi
ťažko vyberať z toľkých spievajúcich slávikov. Napokon si vyspievali nasledovné umiestnenie:
I. Kategória
1. Alena Vlčáková
2. Dávid Kšenzuľák
3. Marek Čič
II. Kategória
1. Natália Laššáková
2. Matej Gruchala
3. Alžbeta Sivčáková
AF VP
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
úspešné divadelné vystúpenia
Zákamenčan č. 2 / 17
O vrabčekoch za plotom a všeličom inom...
Vystúpením divadelníčok
v japonskej Toyame a na
Scénickej žatve na jeseň
v Martine sa uzavrel
kolobeh jednej etapy
v živote nášho divadelného
súboru Prvosienka.
Väčšina dievčat odišla na stredné školy a už nemohli pôsobiť v detskom divadle. Časť súboru však ostala a po doplnení o niektoré staronové členky pokračujú na divadelnej ceste v Divadelnom klube, ktorý
vznikol pri našej škole. Okrem týchto „starých“ Prvosienok k nám prišlo skoro dvadsať nových zvedavcov – presnejšie „zvedavkýň“, ktoré chcú skúsiť, ako chutí divadelný
svet. V drvivej väčšine sú to piatačky a je to ich prvá skúsenosť s javiskom. Napriek tomu – a možno práve preto, sa pustili s veľkou chuťou
do nacvičovania divadelnej hry. Režisérka Z. Demková pre nich pripravila hru Vrabček. Jednoduchý
príbeh o putovaní vrabca Sparrowa
za Bohom skrýva v sebe posolstvo
o priateľstve, súdržnosti, nutnosti vzájomnej pomoci a spoločnom
prekonávaní prekážok. Musíme sa
priznať, že sme boli prekvapení, ako
rýchlo deti pochopili základy práce
na javisku, ako spontánne a zanietene vzali na seba ťarchu pokračovať
v dobrom mene Prvosienky na Slovensku. A že sa im to darí dokazujú
výsledky z tohtoročných súťaží. Na
tradičnom otvorení divadelnej sezóny na Orave – regionálnej prehliadke O erb mesta Dolný Kubín obsadili prvé miesto a postúpili na krajskú prehliadku do Žiliny. Porotco-
via z Liptovského Mikuláša ocenili nielen profesionálne vedenie súboru (režisérka Z. Demková dostala Cenu za réžiu), ale aj prirodzenosť
malých hercov, ich disciplinovanosť
na javisku a sústredenosť na výkon.
loslovenské kolo, ale tam bude konkurencia tento rok veľmi silná. Ale
my dúfame a veríme, že naši Vrabčekovia budú dobre reprezentovať
a pobyt si užijú so všetkým, čo k tomu patrí – tortou, bazénom, mier-
Do Žiliny sme išli s cieľom dobre reprezentovať a ak sa podarí
umiestniť sa na akomkoľvek mieste budeme radi a pre dievčatá to bude úspech. Naši malí Vrabčekovia
mali silnú konkurenciu z Liptova,
kde si brúsili na nás zuby dievčatá,
ktoré sa chceli revanšovať za porážku pred pár rokmi práve v Žiline...
Ale nielen ony boli dobré. Po dvoch
dňoch divadla porota rozhodla
– Vrabčekovia vyhrali a do Zákamenného poslali už šiesteho maca
– hlavnú cenu prehliadky. Ten teraz koluje po jednotlivých členoch
súboru. Postúpili sme do Šale na ce-
nym ponocovaním a samozrejme
divadlom.
Nezaháľali ani dievčatá v divadelnom klube. Ešte koncom jesene nás oslovili organizátori benefičnej akcie so žiadosťou o spoluprácu. A tak sme spolu s folklórnym súborom Ganobčíkovcov z Oravského Veselého, speváckym zborom tvrdošínskej farnosti a postihnutými deťmi z Námestova vytvorili spoločné posolstvo Vianoc, ktoré sme uviedli počas adventných nedieľ v kostoloch v Trstenej, Tvrdošíne a Námestove.
Hneď na začiatku práce v klube sme sa rozhodli nerobiť s dievčatami celkom novú hru, ale nacvičiť hru Za plotom. S týmto silným
príbehom sme sa uchádzali o účasť
na dvoch zahraničných festivaloch
– v belgickom Wilselle, kde bude
mládežnícky festival YOS! Prakticky obratom nám prišlo oficiálne pozvanie. Oslovili nás aj organizátori
festivalu v Kanade, aby sme si podali prihlášku a už keď sme prestávali
veriť v úspech, prišla kladná odpoveď. V dňoch písania tohto článku
vrcholia prípravy na belgický festival – nacvičujeme dvakrát do týždňa a riešime tradičné problémy s váhami kufrov, kostýmami, presunmi
na letisko, do miesta pobytu…
V septembri – na začiatku divadelnej sezóny sme hľadeli do budúcnosti s neistotou a miernymi obavami kdesi v úzadí. Nešlo nám o výhry, ale chceli sme udržať dobré meno divadelníkov zo Zákamenného.
Aj keď máme tie hlavné vystúpenia
ešte pred sebou, už teraz vieme, že
sa nám to spoločne s deťmi podarilo. Práca s Vrabčekmi nás napĺňala
radosťou a možno až pri nich sme
pochopili, čo nám vravela porota
pred pár rokmi o detskom divadle…
A veľké Prvosienky v klube? Budeme citovať to, čo sme povedali dievčatám na skúške: „Dievčatá, ja sa tu
chodím pozerať na divadlo…“ Oduševnenie a prístup malých aj veľkých Prvosienok je prísľubom do
budúcnosti, že tieto kvietky budú
u nás kvitnúť ďalej. A za to patrí vďaka hlavne rodičom, ktorí podporujú
svoje deti v tejto záľube.
Pavol Demko, Zuzana Demková
nikácia s malým divákom, vťahovanie detí priamo do diania výchovného koncertu bol pre nich
zaujímavým zážitkom. Pán Bu-
dinský nám dokázal, že sa dá hrať
na všeličom, aj na rúre od vysávača, ktorej zvuk znie prekvapivo
podobne ako fujara. V. Polťáková
Výchovný koncert
ZŠ J. Vojtaššáka pripravila
pre svojich žiakov
netradičný výchovný
koncert spojený s ukážkou
rôznych archaických
hudobných nástrojov. Nástroje predvádzal vynikajúci
hudobník, zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z rázovitej obce Očová. Veľmi zaujímavým spôsobom priblížil deťom ľudové nástroje ako sú: fujara, píšťala, handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, Panova flauta, heligónka, pastiersky bič, pozauna,
ozembuch. Na každom z týchto hudobných nástrojov dokáže zahrať akúkoľvek pieseň. Pán
Budinský
známymi
ľudovými
piesňami
rozospieval
všetky
deti.
Komu-
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
18 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
aktivity materskej školy
Zápis do školy
Pre každé dieťa je
výnimočné prvé stretnutie
s prostredím školy.
Tento zážitok si zvyčajne uchová v sebe veľmi dlho. Naša základná škola usporiadala slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka
hravou formou.
Po vstupe detí do školy aj z tých
najbojazlivejších opadla počiatočná neistota a strach. Privítalo ich
príjemné prostredie školy, vyzdobené na túto udalosť. Usmiate kamarátky deviatačky a pani učiteľky sprevádzali malých škôlkarov,
z ktorých už na jeseň budú prváci.
Deti mohli predviesť svoju tvorivosť, zručnosť a fantáziu v úlohách a hrách, ktoré mali pripravené na jednotlivých stanovištiach.
Nakoniec si so sebou odniesli aj
malú pozornosť, ktorú pre budúcich spolužiakov a kamarátov pri-
pravili žiaci 1. stupňa s pani učiteľkami.
NoK
deň s veselými zúbkami v MŠ
Deti z Materskej školy Oravice sa už druhý rok zapojili
do celoslovenského projektu
„Veselé zúbky“, ktorý organizuje „Dm drogéria“ a „Odol“.
Cieľom projektu je skvalitniť
starostlivosť o zúbky v spolupráci
s rodičmi. Počas dňa „Veselé zúbky“ bolo pre deti a rodičov pripravené divadielko „Bibkov boľavý zub“. Neskôr mali možnosť sledovať DVD s pani zubárkou, ktorá ich poučila o celkovej starostlivosti o zúbky. Rodičia vyplnili dotazník, v ktorom si overili svoje poznatky o správnej zubnej hygiene
detí. Neskôr si aj správnu techniku
čistenia zúbkov vyskúšali so svojimi deťmi. Pre deti boli pripravené
aktivity, pri ktorých triedili zdravé a nezdravé potraviny, kreslili Biba a Bibku. Za odmenu pre rodičov
mali deti pripravenú pesničku Veselé zúbky. Domov si odniesli časopis Veselé zúbky, v ktorom si mohli
v zúbkovom kalendári zaznamenať
pravidelné čistenie zúbkov, a takis-
to si mohli rodičia nájsť i užitočné
rady aký je správny postup čistenia
zúbkov a mnohé iné.
V priebehu mesiacov apríl
a máj sa uskutočnia v Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Trnave, Košiciach a Bratisla-
ve Celoslovenské dni veselých zúbkov, na ktorých radi privítajú deti,
pani učiteľky zo škôlky ako aj rodičov.
MŠ Oravice
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
aktivity materskej školy
Zákamenčan č. 2 / 19
rozpr ávočk a , poď medzi nás…
Ako už tradične mesiac marec
spájame nielen s príchodom jari, ale je i mesiacom knihy.
Práve deti sú najvďačnejšími poslucháčmi rozprávok a vďaka svojej bezprostrednosti sa dokážu preniesť do rozprávkového sveta. Aj
napriek tomu, že v dnešnom svete
plnom možností rozmanitého trávenia voľného času, predsa len naše
deti ešte stále túžia po čítanom slove. Je to o to vzácnejšie, keď im knihu prečíta blízky človek. Práve to
učiteľky v materskej škole v Oraviciach inšpirovalo k tomu, aby svojim ratolestiam a ich kamarátom
prečítali rozprávku samotní rodičia. Ich pozvanie prijal nejeden rodič a účasť bola bohatá. Deti si nielen vypočuli rozprávku, ale zapojili sa aj do spoločných aktivít, ktoré im rodičia pripravili. Nechýbala ani sladká odmena, či medaily za
pozorné počúvanie.
V rámci mesiaca knihy sa nemohla vynechať ani návšteva
obecnej knižnice v Zákamennom.
Deti mali možnosť vidieť množstvo kníh, poprezerať si niektoré
z nich, dozvedeli sa zaujímavos-
ti o práci s knihami a tiež ako
s nimi šetrne zaobchádzať.
Deti vedia, že
rozprávku nenájdu len v knihách, ale môžu
sa s ňou stretnúť
aj prostredníctvom divadelného predstavenia.
Jedno
takéto
predstavenie deťom pripravil aj
divadelný súbor
Prvosienka pod
vedením Mgr.
Zuzany Demkovej, ktoré nieslo
názov Vrabček.
Zážitok z predstavenia bol o to
silnejší, že si ho
mohli nerušene
vychutnať so svojimi kamarátmi
z materskej školy Ústredie. Veľké ďakujem patrí malým hercom
a pani učiteľke Demkovej práve
za to, že si dali námahu pripraviť
predstavenie špeciálne pre našich
škôlkarov. Deti mali z divadielka
obrovskú radosť a s nadšením odpovedali aj na otázky pani učiteľky
Demkovej. Napriek tomu, že divadielko bolo trošku náročnejšie na
pochopenie, vedeli na tieto otázky
bez problémov odpovedať. Pozorné sledovanie predstavenia a zážitky deti vyjadrili aj prostredníctvom kresby. Keďže predstavenie
zožalo veľký úspech, už teraz sa
tešíme na ďalšie.
MŠ Oravice
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
20 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
aktivity materskej školy
Ako sa nám v škôlke darí ?
Dňa 29. 1. 2013 sme k nám
do materskej školy pozvali
rodičov detí – predškolákov na
otvorenú hodinu.
Mohli sa presvedčiť ako sa ich
ratolestiam darí,
aké sú aktívne a čo všetko sa
v ich hlávkach ukrýva.
Pozorovali ich pri rozhovore
s učiteľkou,
pri pohybovej hre a tiež pri
kreslení na pracovný list.
Karneval
Po Vianociach sa vždy deti veľmi tešia na karneval. Je to v ma-
terskej škole vždy veľká udalosť.
Každoročne sme pozývali na maškarný ples rodičov do kultúrneho
domu. Tentokrát sme sa rozhodli pre zmenu a pripravili sme zábavný program pre deti v materskej škole. Ráno sa všetci zamaskovali a tancovali, spievali, skákali, hostili sa, no jednoducho prežili „Ten najkrajší deň na celom sve-
te“, citujem deti. A svedčia o tom aj
vtipné fotografie.
Knižnica
Niektorí to vedia, iní zasa nie,
že v našej dedine blízko materskej
školy je kráľovstvo kníh. Deti z materskej školy ho každý rok navštívia, aby sa vynadívali na množstvo
kníh, ktoré sú tam nazhromažďo-
vané. To kráľovstvo sa volá knižnica. Pani Vierka Polťáková deťom
porozprávala rôzne zaujímavosti,
ktoré sa v knižnici dejú a prečítala
im veľmi peknú a poučnú rozprávku. Deti sa zapojili do rozhovoru,
lebo už o knihách všeličo vedia od
pani učiteliek zo škôlky. Za svoju
pozornosť si deti zaslúžili cukrík
a pohľadnicu.
Týždeň s rozprávkou
Marec je mesiac knihy, a preto
sme zorganizovali aktivitu s rodičmi. S aktivitou boli oboznámení cez
informačnú nástenku a tiež ich učiteľky oslovovali osobne. Niektorí sa
zapojili a prišli deťom prečítať rozprávku, následne sa o nej porozprávali a niektoré z nich ilustrovali. Prečítať nám prišli aj deti z 1. ročníka
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
ZŠ. Pani družinárka V. Dibdiaková
nám namiesto čítania dve rozprávky zahrala. Jej divadelný prejav bol
vynikajúci, deti výskali od smiechu
a odmenili ju obrovským potleskom.
Lesnícka výstava
V tomto roku sa v našej obci konala lesnícka výstava. Aj naši škôlkari prispeli svojimi výtvormi
a kresbami. Spoločne s pani učiteľkami navštívili jednotlivé triedy túto
výstavu a boli z nej nadšení. Ujovia
poľovníci sa deťom venovali v každom pripravenom kútiku a viedli
s nimi rozhovor. Dozvedeli sa veľa
nových informácií, videli živé dravce, preparáty lesných zvierat a vtákov, rôzne druhy parohov a mnoho iných zaujímavostí. Touto cestou
chceme poďakovať Poľovníckemu
aktivity materskej školy
združeniu Beskyd za možnosť zúčastniť sa ich výstavy. Životnému
prostrediu sa na tejto výstave venovala Ing. Zuzana Kertysová zo Správy CHKO Horná Orava, ktorá deťom pútavou formou porozprávala
o životnom prostredí na Orave. Zaujala nás natoľko, že sme ju pozvali do našej materskej školy pri príležitosti Dňa vody . Hravou formou
deťom priblížila kolobeh vody v prírode. Naša spolupráca s CHKO eš-
Malí „Luskáčikovia“
V Materskej škole
Zákamenné – Ústredie sa
každý školský rok uskutočňuje
okresná matematická
olympiáda pod názvom
„Luskáčik“.
V tomto roku to už bol 5. ročník, ktorý sa niesol pod názvom
Perníková chalúpka. Kolektív učiteliek materskej školy pripravil
pre účastníkov olympiády podnetné prostredie a pomôcky. Zúčastnilo sa jej 28 deti z materských
škôl námestovského okresu aj so
svojími učiteľkami.
Olympiáda zasvätila 5 – 6 ročných škôlkarov do tajov matematiky prostredníctvom rozprávky,
a jej hlavnej postavy ježibaby. Vo
vytvorených centrách deti opravili strechu na perníkovej chalúpke ( hra s rôznymi tvarmi), riešili
tangramy, hrali domino, zakresľovali hrad do štvorcovej siete
podľa predlohy, utvorili z čísel čí-
Zákamenčan č. 2 / 21
te nekončí, lebo nás čaká v mesiaci máj čistenie potoka v Babinci za
účasti pani Kertysovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali
na našich aktivitách. MŠ ústredie
mi dieťaťa, a to najmä: orientáciou
v priestore, lateralitou, pamäťou,
zrakovým vnímaním, hrou, hudbou, jazykom, pohybom a výtvarným prejavom.
Aj takto chceme ukázať, že matematika nie je žiaden „strašiak“,
a hrou sa dajú plniť jej ciele.
selný rad 1 – 10 a z geometrických
tvarov samostatne vytvorili skladaním a lepením obraz podľa fantázie.
Veľmi ich aj potešila elektronická hračka včielka Bee bot, ktorú si
dokázali naprogramovať a vyhľadávať obrázky z lesa. Hrami, deti prejavili vlastnú úroveň získaných matematických schopnosti
pred vstupom do 1. ročníka základnej školy.
Za vynikajúce riešenie úloh, deti odmenila ježibaba sladkým perníčkom, a tiež diplomom, Rubikovou kockou a perom.
Matematická gramotnosť v pred­
školskom veku je dôležitá a je potrebné ju rozvíjať, aj keď deti ešte nevedia čítať a písať. Schopnosť „vniknúť“ do sveta matematiky nestojí samostatne, ale participuje aj s inými oblasťami vnímania a duševnými predpoklad-
Vedúca sekcie H. Zmorayová
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
22 /Zákamenčan č. 2
záujmové aktivity
Prekvapenie
Je to úžasný pocit,
keď niečo robíte a vidíte,
že to má osoh.
Odmena nemá finančnú
podobu
ale prejaví sa v úsmevoch
a spokojnosti druhých.
Dňa 14. marca 2013 animátori
erka pripravili pre deti, ktorých sa
zúčastnilo 75, jarnú tvorivú dielňu. Svoju kreativitu mohli prejaviť
vo výrobe rámikov zo zdravotných
paličiek, predstavivosť vo výrobe pozdravov. Na chvíľu sa mohli
stať aj „domácimi majstrami v klepaní rezňov,“ kde tĺčikom na mäso
drvili kriedu, a potom ju sypali do
fliaš v rôznych farbách a nakoniec
dali látku, ktorú previazali ozdobnou stuhou. Tak im vznikol pekný dekoratívny predmet. Fantáziu
prevetrali pri produkcii kvetov na
stuhe spolu s gorálkami a motýľmi
z flyšu. A nakoniec mali v ponuke
drevené štipce, ktorými nevešali prádlo, ale lepili na ne tulipány
z tvrdého farebného papiera. Hoci počasie volalo deti skôr von sme
radi, že naša práca bola užitočná. Ďakujeme obecnému úradu,
všetkým deťom aj rodičom (20) za
spoločné strávený čas.
Bc. Martina Beňušová
Maškarný ples
– stará izba
Krásne druhé februárové popoludnie sa deti z vyšného konca
stretli na treťom ročníku maškarného plesu v starej izbe.
Čas strávený v teplom prostredí, za ktoré vďačíme ujovi kuričovi (Marek Beňuš, st.) sa niesol vo
veselom duchu tanca, súťaží a scénok. Deti si svoju šikovnosť mohli
vyskúšať v navliekaní gombíkov,
v triafaní pier do fľaše, v prenesení vajca na lyžici pomedzi prekáž-
Najlepšia tanečnica Marianka
Buknová
ky. Kreativitu mali možnosť prejaviť v tanci, kde bezpochyby vyhrala najmladšia účastníčka Marianka Buknová, a v súťaži – SUPER STAR. Najviac smiechu, kedy sa tisli až slzy do očí sme zažili vtedy, keď sa zapojili aj rodičia.
Mali medzi sebou balón a ten museli bez pomoci rúk dostať smerom hore k tvári. O ďalšiu vlnu
smiechu sa postarali mamičky
Darina Janetová a Oľga Večerková, v scénke – STARÁ A MLADÁ
PANI VO VLAKU. Zábava pokračovala na modernú a ľudovú nôtu
prostredníctvom uja kuriča, ktorý hral na harmonike. Chcem podotknúť, že počas ľudoviek ani jeden zúčastnený nesedel. Odmena v podobe vankúšika (ušila ich
Darina Janetová) každé dieťa milo prekvapila a potešila. Celým
programom nás sprevádzal šašo (Monika Beňušová), ktorého si
deti veľmi obľúbili.
Verím, že čas strávený takýmto
spôsobom nebol posledný a o rok
tu bude zas.
Bc. Martina Beňušová
maškarný ples
...ani vlastní rodičia
by ich nespoznali
Skvelá zábava, smiech a tanec. To boli heslá MAŠKARNÉHO PLESU, ktorý si žiaci užívali
v budove kultúrneho domu v spoločnosti výbornej hudby. Žiaci tancovali v prestrojení za najrozmanitejšie postavičky a bytosti. Nechýbali súťaže a nácvik
spoločného tanca. Za originálne
a vtipné masky si odniesli všetky
masky sladkú odmenu.
NoK
Máj 2013
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
aktivity základnej školy
Zákamenčan č. 2 / 23
súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu
veľkonočnú kraslicu
ZŠ J. Vojtaššáka s MŠ
v Zákamennom vyhlásila
súťaž pre žiakov o najkrajšiu
a najoriginálnejšiu
veľkonočnú kraslicu.
Do súťaže o sladkú odmenu
sa zapojila väčšina tried. Žiakom
fantázia nechýbala a tak použitím rôznych techník a materiálov
vytvárali naozaj zaujímavé diela.
Hodnotenie bolo veľmi ťažké, každý výtvor dýchal detskou zručnosťou, originalitou a veľkou fantáziou. Z každého ročníka zvíťazila
jedna trieda.
VP
Výsledky súťaže o najkrajšiu
veľkonočnú kraslicu jednotlivých ročníkov:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1. B
2. A. 2. C
3. D
4. B
5. B
6. B
7. D
8. B
9. B
snehové sochy
V sobotu 23. 2. 2013 sa uskutočnil 3.ročník snehových výtvorov
na parkovisku na námestí.
Dostatok snehu sa podpísal aj
pod peknú účasť detí, ktorí prišli s novými nápadmi na snehové sochy. Výborná nálada, detský smiech, povzbudzovanie rodičov, pomoc pani učiteliek Vojtaššákovej, Koklesovej, Sekerášovej, Smolárovej a Smarkoňovej a pána kaplána motivovalo deti k úžasným výkonom. Statočne sa oháňali lopatami a tvorili
nevšedné diela z rozprávkového
sveta. Svoje miesto na parkovisku si našiel šmolkový
domček, ohnivý drak, rozprávková rybka
s korunkou
na hlave,
korytna-
čie rodinky, veľryba, zamilovaný párik labutí,
buldozerista, ovečka, sopka a verný
psík. Všetky deti boli odmenené peknou cenou
a tiež vý-
bornými
koláčikmi.
ACH
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
24 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
záujmy
ohliadnutie sa za výstavou
poľovníckych trofejí
Milí spoluobčania
Zákamenného,
v tomto článku by som sa chcel
vrátiť k výstave poľovníckych
trofejí, ktorú sme organizovali
v dňoch 20. až 24. marca
tohto roku.
V našom novom kultúrnom
dome sa zhromaždili
trofeje ulovené na Orave
v poľovníckej sezóne 2012/13
a myslím, že táto výstava
vzbudila záujem nielen
u poľovníkov, čo nás veľmi teší.
Snažili sme sa výstavu usporiadať tak, aby si na nej niečo zaujímavé našli poľovníci, milovníci prírody a zároveň sme chceli prezentovať tvorbu umelcov súvisiacu s poľovníctvom, ale aj práce žiakov našej ZŠ, klientov nášho
DSS a našich domácich umelcov.
Výstava bola rozdelená do 4 samostatných celkov, ktoré zaberali
jednotlivé časti kultúrneho domu.
Na jeho prízemí bolo prezentované sokoliarstvo, kde boli vystavené živé dravce, ktoré sú používané
na lov zveri.
Hlavná časť výstavy sa nachádzala na 1. poschodí, kde návštevníci mohli v predsieni vidieť rozličné zariadenia na prikrmovanie
zveri v čase núdze, rozličné druhy
krmív a aj ich jednotlivé zložky.
V sále kultúrneho domu boli vystavené trofeje ulovenej zveri, časť
priestoru zaberala prezentácia
nášho poľovníckeho združenia,
boli tu vystavené aj preparáty veľkého počtu zvierat, ktoré u nás žijú, alebo žili a umelecké práce vyrobené z parožia zveri.
Na hornom poschodí boli vystavené fotografie prírody a zveri
a časť výstavy tu bola vyhradená
ochrane prírody. Tu boli vystavené ukážky vzácnych biotopov, ktoré u nás máme (rašeliniská a mokrade) a je potrebné ich chrániť. Touto časťou výstavy sme chceli poukázať na nevyhnutnosť spolupráce medzi poľovníkmi a ochranou
prírody a že poľovníctvo a ochrana prírody patria k sebe.
Osobitnú časť tohto príspevku
by som chcel venovať, hlavnej časti výstavy, ktorou bola výstava trofejí, často nazývaná aj ako chovateľská prehliadka. Medzi nepoľovníkmi je pomerne častý názor, že
je to len výstava kostí okolo ktorej sa robí zbytočne veľký rozruch a že celá výstava je len o bodoch
a čo najväčších parohoch. Preto
by som sa chcel pristaviť pri niekoľkých veciach.
Takéto výstavy (chovateľské
prehliadky) sa podľa platných
predpisov organizujú v danom
okrese každý rok (u nás sa organizuje za všetky oravské okresy spolu. Poľovník, ktorý ulovil trofejovú
zver je povinný predložiť jej trofej
na takúto prehliadku a dať ju posúdiť hodnotiteľskej komisii. A tu
sa pomaly dostávam k zmyslu konania týchto výstav.
Pri love raticovej zveri (u nás jelenia, srnčia a diviačia) totiž platia
pomerne prísne pravidlá. Poľovníci môžu uloviť len určitý počet zveri na danom území (revír poľovníckeho združenia), a tieto počty
schvaľuje nadriadený orgán podľa
toho aké stavy zveri by na danom
území mali byť a aké sú jej skutočné počty. Čiže každé poľovnícke
združenie dostane z okresu údaje o tom, koľko ktorej zveri môže
uloviť a v akom veku. Tieto počty sa nesmú prekročiť. Mimochodom do odstrelu sa počíta aj zver
zrazená autami.
Aby to nebolo také jednoduché
prijali sa aj predpisy aká zver sa
môže loviť. Ide tu o to, aby sa lovila prednostne zver slabá, prestarnutá a chorá aby sa tak zlepšil jej
stav. Čiže ak má poľovník povolenku napríklad na odstrel srnca,
nemôže uloviť hociktorého srnca, ktorého v revíri stretne. (Toto
platí aj pre jeleniu danieliu a muflóniu zver). V povolenke má napísané akého starého srnca môže
uloviť (1 ročného, 2 – 5 ročného,
alebo staršieho) a môže uloviť len
zviera, ktoré je „výradové.“
Pre určenie, ktoré zviera je výradové sú stanovené prísne kri-
téria a ako hlavný znak sa používa parožie, pretože závisí od kondície zvieraťa. Zver, ktorá nedosahuje požadované parametre je požadovaná za výradovú a môže byť
ulovená. Zver, ktorá má spomínané parametre lepšie, je považovaná za chovnú a je potrebné ju v revíri ponechať, aby zabezpečila silné a zdravé potomstvo.
Náš poľovník, ktorý v revíri
zbadá spomínaného srnca, teda
musí najprv zhruba odhadnúť jeho vek, potom určiť či je výradový
a iba výradového môže uloviť. Ak
bol lov úspešný poľovník si ponecháva trofej (lebku s rohami, alebo parožím), ktorú vypreparuje
(vybieli a zakonzervuje). Takáto
trofej mu pripomína zážitky, ktoré
pri love prežil, pretože často treba do lesa chodiť aj mesiac a viac,
kým sa lov podarí.
Takúto trofej potom musí predložiť na chovateľskú prehliadku,
kde komisia odborníkov určí vek
ulovenej zveri s presnosťou na jeden rok a posúdi, či bol odstrel vykonaný správne, alebo nesprávne. Ak bol odstrel správny je všetko v poriadku. Ak poľovník ulovil zver, ktorá bola staršia, alebo
mladšia ako určené rozpätie v povolenke (napríklad 2 – 5 rokov pre
srnca), alebo bola chovná, nevyhne sa zaplateniu pokuty. U samičej zveri a mláďat sa chovnosť neposudzuje, predkladá sa len spodná čeľusť, ako doklad, že príslušná
zver bola naozaj ulovená.
Všetky predložené trofeje sa
potom vystavia s uvedením veku uloveného zvieraťa, s bodovou
hodnotou trofeje, s údajom o tom,
či bolo dané zviera chovné, alebo
výradové s menom lovca a názvom
poľovníckeho združenia kde bolo ulovené. Tieto údaje sú potom
zosumarizované v katalógu, ktorý
býva na výstave k dispozícii. V takomto katalógu väčšinou býva aj
informácia o histórii obce, v ktorej sa výstava koná a odborný článok, ktorý sa zaoberá poľovníckou
problematikou.
Výstava ulovených trofejí tak
má okrem zhodnotenia lovu za
predchádzajúcu sezónu aj vzdelávaciu funkciu, kedy sa poľovníci môžu precvičiť v odhade veku zveri a môžu sa poučiť na chybách, ktoré pri love urobili ich kolegovia. Pre zaujímavosť ešte spomeniem, že počet výsad parožia
sa takmer vôbec nezhoduje s vekom zveri. To by napríklad takmer
všetky srnce mali 6 rokov.
Takže ak to celé zhrniem, úlohou výstav trofejí z chovateľských
prehliadok je prezentovať aká kvalitná zver bola ulovená na danom
území v uplynulej sezóne, poukázať na chyby, ktoré sa pri love urobili a poučiť poľovníkov o určovaní
veku zveri a jej chovnosti.
Na záver tohto príspevku by
som sa na tomto mieste rád poďakoval predstaviteľom našej obce
na čele s jej starostom pánom Ing.
Vrábľom za pomoc pri organizácii
výstavy a za poskytnutie priestorov polyfunkčného domu, ďalej
všetkým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri organizácii tejto výstavy a vám všetkým za
návštevu.
Michal Ferenčík,
predseda PZ Zákamenné
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
záujmy
Zákamenčan č. 2 / 25
výstava poľovníckych trofejí
Udalosť roka
Dňa 20. marca 2013 o 9 00
hodine sa slávnostne otvorili
dvere Polyfunkčného
domu v Zákamennom.
Až do nedele 24. marca
poľovníci vítali milovníkov
prírody, ale aj zvedavých
návštevníkov.
To, že sa niečo nezvyčajné deje dával tušiť poľovnícky posed pre
kultúrnym domom, ktorý tu doslova vyrástol zo dňa na deň. Tento posed symbolicky vítal každého návštevníka výstavy. Na prehliadke sme sa mohli pokochať
krásou oravskej prírody, umiestnenej na niekoľkých desiatkach
metrov štvorcových. Obvodné poľovnícke komory v Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a Námestove v spolupráci s Poľovníckym združením Bezkyd Zákamenné a obcou
Zákamenné pripravili jedinečnú
chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí z celej Oravy za rok
2012/2013. Členovia Poľovníckeho združenia Bezkyd nainštalovali výstavu plnú zaujímavých exponátov, kde si prišla na svoje nielen odborná ale aj laická verejnosť.
Boli tu vystavené prekrásne úlovky srnčej, jelenej, diviačej, medvedej a inej zveriny. Prekvapil nás
pohľad na rôznorodosť vypreparovaných zvierat, výstavu fotografií,
výrobkov z parožia. Pre návštevníkov boli pripravené aj ďalšie zaujímavosti, napríklad živé dravce.
Výstavu dopĺňajú rôzne druhy kŕmidiel pre zverinu a „čerešničkou
na torte“ ktorá zaujala každého,
bola naozajstná studnička v ktorej
žblnkala voda. Členovia PZ Bezkyd ochotne sprevádzali návštevníkov a veľmi zanietene im dokázali priblížiť krásy prírody. Z ich
rozprávania sme mali možnosť
dozvedieť sa o zvieratách, rastlinách, živote v horách, poľovníctve
a iných zaujímavých témach. Poľovníci predvádzali vábenie srnčej a jelenej zvery pomocou vábničiek. Aj malí škôlkari a klienti DSS
sa veľmi aktívne zapojili do výstavy ukážkou svojich prác tematicky venovaných prírode. Nebojím
sa konštatovať, že táto výstava bola doslova udalosťou roka v Polyfunkčnom dome kultúry. Premlelo sa tu obrovské množstvo laickej ale aj odbornej verejnosti z celého Slovenska. Pozitívne ohlasy
a veľké uznanie návštevníkov môžu tešiť členov PZ Bezkyd a všetkých, ktorí sa pričinili o hladký priebeh poľovníckej výstavy.
V. Polťáková
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
26 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
záujímavosti z histórie obce / škola
„Matuzalemský vek“ v Zákamennom v rokoch 1695 – 1846
Podľa výskumu z matriky,
ktorý uskutočnila Marta
Večerková (Boškajová), sa od
konca 17. storočia do polovice
19. storočia v Zákamennom
dožilo úctyhodného
doslova „matuzalemského
veku“ 11 občanov.
Podľa zachovaných matričných prameňov jedným z najstarších bol Beňuš Mathias (100) narodený v roku 1695 a Anna Kubičák (99) narodená 1700. Títo dvaja Zákamenčania prežili
spor Zákamenčanov s Babínčanmi o hranice Zákamenného, kurucké povstanie Františka II. Rákócziho, kedy kuruci strážili prechod do Poľska. Vtedy sa platilo
peniazmi nazývanými „libertáše“ – podľa hesla povstalcov „Za
slobodu – Pro libertate“.
Po potlačení kuruckého povstania, nastal krehký mier, prerušený krutými zamrznutými
rokmi (1716 – 1720). Sneh zmizol v máji, ovos siali až 25. mája. Priesadu kapusty – hlavnej
zložky vtedajšej potravy veľa ľudí nestihlo nasadiť. Leto bolo veľ-
mi studené a mokré. Väčšina ovsa vymokla, kapusta očervenela a 13. augusta znova napadol
sneh. Neurodil sa ľan. V jeseni
ľudia lopatami odhadzovali sneh
a spod snehu vyberali slamu zo
zeleného ovsa. Ovsenú slamu rezali na sečku a mleli spolu s kôrou stromov na múku, aby nepomreli od hladu. Veľa ľudí z takejto potravy ochorelo na červienku
a húfne zomierali, buď na chorobu alebo od hladu.
V roku 1739 zúril v Zákamennom mor. Vymreli celé rodiny
a usadlosti. Katarína Špitáľ (103),
Ján Penjak (108), Ján Lučivňák
(108), Juraj Veselovský (99) aj napriek tomu, že boli malé deti prežili túto morovú ranu a dožili sa vysokého veku. V rokoch 1742 – 1746
sa narodili ďalší Zákamenčania,
ktorým bola upradená veľmi dlhá
niť života: Ján Prívara (103), Jozef
Beňuš (101), Pavol Vojtaššák (99),
Katarína Chromek (101) a Mária
Veselovský (99). Všetci títo prežili detské choroby, biedu, hlad, drinu na poli. V dospelosti sa poženili
a povydávali. Zažili školské reformy Márie Terézie, ktorá zaviedla
všeobecnú povinnosť školskej dochádzky, lesný poriadok, založenie tereziánskeho urbáru v Zákamennom.
V tabuľke si môžete pozrieť,
ktorý z vašich prapredkov sa dožil
vysokého matuzalemského veku.
Ich potomkovia majú veľký predpoklad dožiť sa takého veku …
M. Večerková, V. Polťáková
Zdroj: Zákamenné,
Maťugová S. a kolektív, 2005
Najvyšší dožitý vek Zákamenné v rokoch 1695 – 1746
Meno
Ján Lučivňák
Ján Penjak
Ján Prívara
Katarína Špitáľ
Katarína Chromek
Jozef Beňuš
Mathias Beňuš
Mária Veselovský
Pavol Vojtaššák
Juraj Veselovský
Anna Kubičák
Rok narodenia
1736
1736
1742
1735
1745
1743
1695
1746
1745
1739
1700
Rok úmrtia
Dožitý vek
December 1844
108
August 1844
108
November 1845
103
Janurár 1838
103
September 1846
101
Október 1844
101
December 1795
100
Január 1845
99
Máj 1844
99
Apríl 1838
99
Marec 1799
99
Podľa úmrtnej matriky Zákamenné, uloženej v Bytči spracovala
Marta Večerková (Boškajová)
Pomohli blížnemu…
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí finančne prispeli pre rodinu, ktorej nešťastnou náhodou bola poškodená statika rodinného domu. Dobrodinci prispeli do charitných skriniek
umiestnených v obidvoch kostoloch. Nech im to Pán Boh odplatí, keď to budú najviac potrebovať. Farská charita Zákamenné
Plavecký výcvik tretiakov
V dňoch 18. – 22. februára
2013 absolvovali žiaci
tretieho ročníka zo Základnej
školy Jána Vojtaššáka
plavecký výcvik v Aquaparku
v Dolnom Kubíne.
Výcviku sa zúčastnilo 67 tretiakov. Venovali sa im inštruktori, ktorí im pomohli získať plavec-
ké zručnosti a umožnili im aj zábavu na toboganoch a vodných
atrakciách.
Na záver plaveckého výcviku dostal každý žiak „Mokré vysvedčenie“ za aktivitu a snaživosť.
Tretiaci si z tohto týždňa priniesli
príjemné zážitky. O rok ich čaká
opäť zdokonaľovací plavecký výcvik. Už teraz sa veľmi tešia. KN
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
Zákamenčan č. 2 / 27
šport
Bronzová medaila z bedmintonového
turnaja v Trenčíne putuje do Zákamenného
Trenčianska CEVA
organizovala v januári
2013 už 28. ročník
bedmintonového turnaja:
Memoriál Jána Klačanského.
Telocvičňa
Jilemníckeho
v Trenčíne hostila v sobotu a nedeľu špičkových bedmintonových
hráčov. V sobotu sa v súboji stretlo 25 mužských a 9 ženských párov. O najväčšie prekvapenie turnaja sa postarali bedmintonisti zo
Zákamenného – Pavol Hrčkuľák
a Juraj Rončák, ktorí sa postarali
o to, aby bronzová medaila putovala do Zákamenného. Výhra teší
o to viac, že je to bodovaný celoslovenský turnaj.
Nedeľa patrila zmiešaným
štvorhrám, v ktorých si zmeralo
silu 24 párov. Z celkového počtu sa umiestnili na peknom 11.
mieste – Pavol Hrčkuľák a Silvia
Hlaváčková (Partizánske) a 14
priečku obsadili – Juraj Ron-
Tretie miesto v Trenčíne
kajúcich hráčov, ktorí sú v bodovanom rebríčku SZBe omnoho
vyššie.
Bedminton – deti
čák a Barbora Kuhejdová. Hoci
hráči neskončili na medailových
miestach, nechali za sebou vyni-
UMIESTNENIE
Štvorhra muži:
1. miesto – Lukáš Klačanský
a Martin Klčo
2. miesto – Martin Vicen a Miroslav Haring
3. miesto – Pavol Hrčkuľák a Juraj
Rončák
Štvorhra žien
1. miesto – Marková Jana a Šipu-
lová Šarlota
2. miesto – Kutnerová Eva a Hlaváčková Silvia
3. miesto – Knappová Richarda
a Beredšová Andrea
Mix – zmiešaná štvorhra:
1. miesto – Jaro Vicen a Nina Klečková
2. miesto – Jakub Klačanský a Lucia Grenčíková
3. miesto – Roman Krška a Vanda
Klečková
Autorka článku: Magdaléna Hrčkuľáková, fotky: Pavol Hrčkuľák
Veľkonočný
bedmintonový
turnaj
Športový bedmintonový
klub Zákamenské levy
a TJ Tatran Zákamenné
usporiadali
na Veľkonočnú nedeľu
6. ročník bedmintonového
turnaja.
Športoví nadšenci mali možnosť poriadne sa odreagovať
s raketou v ruke. Z roka na rok
si tento šport získava čoraz viac
priaznivcov.
Turnaj sa niesol v priateľskom
duchu a sily si prišli zmerať nielen bedmintonisti, ale súťažiť
mohla aj laická verejnosť. Súťažilo sa v štvorhre mužov, štvorhre žien, mix – zmiešaná štvorhra a súťažila aj verejnosť.
Na stupne víťazov sa postavili:
Verejnosť
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Štvorhra muži
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Dušan Polťák
Juraj Staňo
Emília Michlíková
Tomáš a Martin Vonšákovci
Juraj Rončák a Marek Polťák
Peter Klimčík a Dušan Kurňavka
Štvorhra ženy
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Barbora Kuhejdová a Magdaléna Hrčuľáková
Oľga Večerková a Alžbeta Ivanovičová (Bratislava)
Alžbeta Rončáková a Emília Michlíková
Mix – zmiešaná štvorhra
1. miesto
Matej Mošovský a Alžbeta Ivanovičová
2. miesto
Juraj Rončák a Barborka Kuhejdová
3. miesto
Marek Polťák a Magdaléna Hrčkuľáková
MH
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
28 /Zákamenčan č. 2
Máj 2013
šport
Jarný bedmintonový turnaj žiakov
základných škôl v Zákamennom
V sobotu – 27. 4. 2013 sa
v telocvični Jána Vojtaššáka
uskutočnil historicky prvý
„Jarný bedmintonový
turnaj žiakov základných
škôl“. Konal sa pod
„záštitou“ Veľkonočného
bedmintonového turnaja.
Zákamennská palubovka hosťovala spolu 30 žiakov zo Zákamenného, Novote, Krušetnice a D. Kubína. Boli rozdelení do štyroch skupín:
žiaci 1. – 5. ročník a 5. – 9. ročník.
Ako prvé sa odohrali zápasy chlapcov a dievčat 1. – 5. ročníka. Nakoľko v tejto kategórii bo-
li iba dve dievčatá, stretli sa v zápase, v ktorom bojovali o medailové
umiestnenie. Vzájomný zápas vyhrala Radka Gerátová, ktorá tak obsadila 1. miesto a 2. miesto tak obsadila Michaela Dibdiaková. O niečo napínavejšie boli zápasy chlapcov, ktorí bojovali v skupine, kde sa
v dvojhrách stretli všetci žiaci prihlásený v tejto skupine. Nechýbali
ani slzy šťastia a sklamania. Zo súboja vzišli ako víťazi: 1. miesto – Andrej Stieranka, 2. miesto – Anton
Durčák, 3. miesto – Daniel Kurňavka. Najväčšiu skupinu tvorili žiaci
5. – 9. ročníka. O najväčšiu drámu
sa v dvojhre postarali Peter Jancku-
lík ml. a Peter Manco. Na 1. miesto
sa nakoniec zaslúžene postavil Peter
Janckulík ml., pričom Petra Manca
od prvenstva delil jeden – jediný košík. Na 3. mieste sa umiestnil Kristián Kajan. Podobne to bolo aj u dievčat, ktoré bojovali o postup v dvoch
skupinách. Štyri najlepšie sa stretli
v napínavých zápasoch. V boji o prvé
dva miesta sa stretli Ema Pelachová a Eliška Zrnčíková. Viac herného
šťastia mala Eliška Zrnčíková, ktorá
obsadila prvé miesto, druhé miesto
obsadila Ema Pelachová a tretie
miesto si vybojovala Michaela Ďaďová.
Autor a foto:
Mgr. Magdaléna Hrčkuľáková
V strede – 1. miesto – Andrej Stieranka, vľavo – 2. miesto Anton Durčák,
vpravo – 3. miesto Dušan Kurňavka
poriečansk ý hockey cup 2013
Dňa 26. 1. 2013 sa uskutočnil
hokejový turnaj mladších a starších žiakov o putovný pohár PORIEČANSKÝ HOCKEY CUP.
Od 9 30 hod., za pekného hokejového počasia, sme začali prezentáciou mladších žiakov.
Prihlásili sa tri tímy: za horné
Poriečie – DŠK Banány, dolné Poriečie a Podkamenné – Slovan Zákamenné. Keďže boli tri tímy hrali sme systémom každý s každým,
vylosovali sme poradie a začalo sa
hrať . Bojové nasadenie hráčov bo-
lo vysoké, ľad klzký, loptička lietala z jednej strany na druhú, diváci
dobre naladení, malé roztlieskavačky veselé. Hlad a smäd utišovali pečené šišky, tradičné cesnačky,
horúci čaj a pre dospelých aj varené vínko.
O 12 30 hod. začali hrať starší žiaci, prihlásili sa dva tímy: HC
Knedle Mokrá štvrť – dolné Poriečie a Suchá štvrť – horné Poriečie.
Hra sa skvalitnila, rýchlosť korčuľovania zvýšila, diváci pridali v povzbudzovaní a góly v bránkach
pribúdali.
Po skončení zápasov bolo vyhodnotenie. Víťazné tímy dostali putovný pohár a každý hráč diplom, najlepší hráči tímov dostali
diplom a sladkú odmenu.
Víťazmi za mladších žiakov sa
stali hráči DŠK Banány – horné Poriečie, najlepšími hráčmi tímov boli vyhlásení: Dominik Belicaj, Samuel Straka, Ivan Straka.
Víťazmi za starších žiakov sa stali hráči HC Knedle Mokrá – dolné Poriečie, najlepšími hráčmi boli vyhlásení: Tomáš Šimjak a Dušan Kovaľ.
Mladší žiaci
DŠK Banány – Anton Durčák kapitán, Dominik Belicaj,Erik Holubčík,Marek Holubčík, Lukáš
Boškaj,Tomáš Boškaj; Slovan Zákamenné – Samuel Straka, Ivan
Straka kapitán, Erik Beňuš, Peter
Kolenčík Marek Čič, Adam Lučivňák, Dominik Beňuš, Matej Kušnierik; Dolné Poriečie – Martin
Oleš kapitán, Tomáš Dopirák, Ľuboš Mrekaj, Peter Kolenčík.
Tím
DŠK Banány
Slovan Zákamenné
Dolné Poriečie
Získané body
6
3
0
Víťazstvo
2
1
0
Tím
Získané body
HC Knedle Mokrá štvrť
3
Suchá štvrť
0
Starší žiaci
Suchá štvrť – Viktor Boškaj kapitán, Dušan Kovaľ, Peter Briš
Víťazstvo
1
0
Remíza
0
0
0
Remíza
0
0
Jozef Plaskúr, Tomáš Škuliga, Matúš Polťák; HC Knedle Mokrá
štvrť – Boris Durčák kapitán, Lu-
Na koniec by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili
o dobrý priebeh tejto peknej akcie,
chalanom za prípravu ľadu, gazdinkám za čaj, šišky, riaditeľovi ZŠ
za dresy, Záhorcovcom za vyhotovenie pekných diplomov a hudbu,
rozhodcom za férové pískanie a divákom za povzbudzovanie.
Dúfam, že sa nám aj budúci rok
podarí pripraviť tento turnaj a prilákame ešte viac tímov aj divákov.
Ing. Peter Durčák
Prehra
0
1
2
Prehra
0
1
Skóre
17 – 5
22 – 8
2 – 28
Skóre
21
4
káš Šimjak, Tomáš Šimjak, Jakub
Michlík, Peter Kovalčík, Dávid
Janeta.
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
úspechy gymnastiek / poďakovanie hasičom
Zákamenčan č. 2 / 29
Gymnastika a michal martikán
v jeden deň u nás
V pondelok 29. apríla 2013
sa v telocvični ZŠ
J. Vojtaššáka v Zákamennom
uskutočnilo krajské kolo
v gymnastickom štvorboji.
Súťaže sa zúčastnilo 10 gymnastických družstiev z celého
kraja. V nich o medailu zápolilo 53
súťažiacich. Naše dievčatá si v kategórii A vybojovali 1.miesto, ktoré im zabezpečilo postup na celoslovenské kolo v Šenkviciach.
Smútiť nemusia ani staršie dievčatá, ktoré v kategórii B obsadili
3 miesto. Spestrením vydareného
podujatia bola účasť olympioni-
ka Michala Martikána. Jeho dcéra reprezentovala mladšie žiačky
z Liptovského Mikuláša. Využili
sme jeho prítomnosť a udelili mu
– pre neho – nezvyčajnú úlohu.
Obyčajne je on dekorovaný medailou, ale tentoraz odovzdával
medaily všetkým víťazom. Naše
dievčatá sa na víťazné stupienky
môžu postaviť hlavne vďaka svojej trénerke Monike Belicajovej,
ktorá ich dokáže vynikajúco pripraviť na každú súťaž. Organizačne celú krajskú gymnastickú
súťaž zastrešila ZŠ a na prípravu
celého podujatia dohliadala p. uč.
Sekerášová.
DeP
Poďakovanie zákamenským
dobrovoľným hasičom
Chceme sa poďakovať všetkým zákamenským dobrovoľným
hasičom a menovite: Jánovi Zvonárovi, Martinovi Makúchovi a Tomášovi Tisoňovi za pomoc pri nočnom hliadkovaní po
lesnom požiari v časti Juríková v katastri obce Zákamenné večer z 30. 4. do 1. 5. 2013 ráno. Ďakujeme za ochotu a profesionálny prístup.
Peter Durčák
III. Memoriál
Júliusa Ondečku
Na III. ročníku memoriálu Júliusa Ondečku v športovej gymnastike v Ružomberku, opäť bodovali naše gymnastky.
Medzi viac ako 170 súťažiacimi
sa naše dievčatá nestratili. Väčšinu cenných kovov zozbierali zákamenské gymnastky pod vedením trénerky Moniky Belicajovej.
Súťažilo sa v klasických disciplínach ako sú: prostné, lavička,
hrazda a preskok.
V kategórii A 1. miesto získala
Anna Durčáková a 3. miesto Valéria Kľusková. V kategórii B sa
zlato zalesklo na krku našej najúspešnejšej gymnastky Klaudie
Belicajovej a bronz ozdobil Kamilu Rypákovú.
Mix si vybojovali striebornú medailu a v choreografii na sklad-
bu Slovenské mamičky získali
bronz.
V. Polťáková
Festival pódiových
skladieb
Gymnastky ZŠ J. Vojtaššáka
sa 6. apríla 2013 zúčastnili
17. ročníka Festivalu
pódiových skladieb, ktorý
sa uskutočnil v mestskej
športovej hale v Trnave.
Súťaže sa zúčastnilo 17 gymnastických klubov z celého Slovenska a jeden klub zo zahraničia. Súťažilo 380 cvičencov so 42
súťažnými skladbami. Naše gymnastky cvičili v zložení: Valéria Kľusková, Karolína Plaskúro-
vá, Anna Durčáková, Kamila Rypáková, Ema Miterková, Natália Polťáková, Klaudia Belicajová
a Frederika Kuchťáková. Dlhá cesta na juh Slovenska
sa im vyplatila. Naše gymnastky pod vedením trénerky Moniky Belicajovej v silnej konkurencii tímov z celého Slovenska výborne uspeli. Mali pripravené dve
choreografie na známe skladby
a s obidvoma zabodovali. V choreografiách na skladbu Pink +
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
30 /Zákamenčan č. 2
záujmy
Máj 2013
VII. lyžiarsko‑Turistický prechod
Zákamenskym grúňom
Dňa 16. februára 2013
sa konal v poradí už
7. ročník lyžiarskoturistického prechodu
Zákamenským grúňom.
Pred kultúrnym domom každého účastníka vítal krásny snehuliak, ako vystrihnutý z rozprávky, ktorého postavil Anton Večerek z Poriečia. Snehové podmienky boli dobré, upravená trať priam
lákala domácich aj cezpoľných,
aby si vychutnali krásu zimnej prírody. Pripravená bola trať pre bežkárov ale aj peších turistov. Bežkári si mohli vybrať ľahšiu trasu
dlhú 23 kilometrov a ťažšiu trasu v dĺžke 25 kilometrov. Súčasne
popri lyžiarskej trase viedla trasa pre nelyžiarov – peších turistov. Dĺžka tejto trate bola 10,5 km
až 20 km. Organizáciu zabezpečoval 29 členný personál, ktorý sa
staral o varenie gulášu a kapustnice, teplý čajík, klobásku, zaevidovanie účastníkov a všetko ostatné,
bez ktorého by toto veľké podujatie nemohlo fungovať. Celkovo sa
registrovalo 637 účastníkov z toho
bolo 214 žien a 423 mužov. Zimný
prechod si vychutnalo 58 účastníkov do 16 rokov.
Na trať vybehlo 606 milovníkov bežiek a zimnej turistiky,
z toho 226 Zákamenčanov. Do
Zákamenného sa zhŕkli priaznivci bežiek a zimnej turistiky
z 36 oravských obcí. Svoje zastúpenie mali aj obyvatelia z Kysúc,
Žiliny, Brezna a okolia. Potešujúca je aj účasť našich rodákov žijúcich v Žiari nad Hronom, Ružom-
berka, Bratislavy, Košíc, dokonca
z Českej republiky. Jeden účastník neváhal pricestovať až z Nemecka.
Najstaršímúčastníkombol73-roč-­
ný Ján Zvonár, rodák zo Zákamenného a najmladší Artúr Vojtkuľák
6 rokov – Novoť.
Rudolf Trajt
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
Máj 2013
Zákamenčan č. 2 / 31
šport
oravská stolnotenisová súťaž
viii. liga skupina A
Obec reprezentovali hráči (Ľubomír Čič, Maroš Čič, Dušan Polťák,
Peter Sitárik, Martin Žatkuliak,
Ľubomír Šimjak, Vladimír Dibdjak,
Martin Oleš, František Jašica).
V ročníku 2012/2013
sa prihlásilo mužstvo
zo Zákamenného do
VIII. ligy Oravskej
stolnotenisovej súťaže.
Výsledná tabuľka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mužstvo
Or. Lesná D
Novoť B
Mútne C
Babín A
Sihelné A
Novoť C
Klin A
Zákamenné A
U V
14 12
14 11
14 8
14 8
14 7
14 4
14 2
14 0
R
1
2
3
1
1
0
0
0
P
1
1
3
5
6
10
12
14
K
0
0
0
0
0
0
0
0
Sety
636:308
605:332
563:406
537:402
512:460
384:556
315:603
186:671
Zápasy
195:57
182:70
158:94
147:105
130:122
87:165
71:181
38:214
Body
39
38
33
31
29
22
18
14
Stolnotenisový zápas Zákamenné – Novoť C
Štefanský stolnotenisový turnaj
Dňa 26. 12. 2012 sa
uskutočnil v starom
kultúrnom dome
Vianočný turnaj v stolnom
tenise.
Turnaja sa zúčastnilo 24 hráčov.
Víťazstvo si vybojoval Vladimír
Dibdiak, ktorý zdolal vo finále Jána
Romaňáka. Tretí skončil Juraj Michaliga, ktorý zdolal Petra Sitárika.
Futbalový halový
turnaj
Dňa 12. 1. 2013 sa
uskutočnil v našej telocvični
futbalový halový turnaj, kde
sa zúčastnilo 10 mužstiev:
Oravice, FC Bažina, Black
Horse, FC Pivaři, Nižný
koniec, FC Lomňania,
Oranies, FC Skunky, The
Reds a Godiš s.r.o.
mieste sa umiestilo mužstvo
NIŽNÝ KONIEC (M. Vrábeľ,
R. Florek, J. Michaliga, T. Michaliga, P. Michaliga, P. Kocúr,
P. Švába). Na treťom mieste
skončilo mužstvo FC LOMŇANIA (M. Madleňák, R. Kakus,
T. Rončák, V. Florek, T. Michalica, V. Glejtek, M. Žatkuliak).
Na prvom mieste skončilo
mužstvo FC BAŽINA (Š. Verníček, J. Klimčík, L. Florek, M.
Florek, M. Buckulčík, M. Michalica, P. Vrábeľ ). Na druhom
Najlepším strelcom turnaja
sa stal V. Glejtek so šiestimi
gólmi. Rozhodcovia turnaja
boli M. Godiš, F. Kľuska a D.
Polťák.
nohejbalový turnaj
Dňa 15. 12. 2012 sa uskutočnil v našej telocvični nohejbalový turnaj. Zo 6 tímov si 1. miesto
vybojoval tím v zložení: Juraj Michaliga, Dušan Polťák a Peter
Futbalová
JAR
Starší žiaci II. liga
1.Rajec
2016 3 1 71:11 51
2.Or. Jasenica2016 2 2 62:8 50
3.Zákamenné2016 0 4 77:2148
4.Teplička
2014 4 2 62:1346
5.ZA Mojš
1912 1 6 66:2137
6.Belá
1910 2 7 53:4332
7.Or. Veselé 19 9 3 7 36:2730
8.Trstená
19 7 111 38:4822
9.Tvrdošín 18 6 3 9 28:4021
10.Dlhá
19 5 311 20:4918
11.Krásno
18 4 113 25:4413
12.Varín
20 3 116 8:8510
13.Habovka 19 2 116 15:66 7
14.Vrútky
20 2 1 17 10:95 7
PRÍPRAVKa
1.Or. Jasenica18 17 0 1 80:11 51
2.Zákamenné18 8 1 9 38:4825
3.Breza
18 6 111 31:4719
4.Vavrečka 18 3 213 13:5611
Klimčík, na 2. mieste skončili:
Tomáš Michaliga, Peter Smolka a Vlado Glejtek. Na 3. mieste skončili: Michal Ferenčík, Michal Mrekaj a Michal Vrábeľ.
Dorast – V. liga
1.Istebné
1914 1 4 62:2443
2.Švošov
2012 1 7 79:4337
3.Or. Veselé 1710 5 2 52:2135
4.Or. Polhora 2011 2 7 61:3835
5.Turany
2011 1 7 72:4034
6.Zákamenné2010 1 9 32:4931
7.Likavka
20 9 3 8 51:3630
8.Rabča
19 9 1 9 37:5428
9.Dlhá
18 9 0 9 44:4427
10.Trstená
20 8 012 39:5124
11.D. Kubín 20 8 012 27:5424
12.L. Sliače
20 7 211 40:4823
13.Zuberec
20 4 214 33:73 14
14.Bešeňová 20 4 115 22:8113
Dospelí – II. trieda
1.Liesek
1510 3 2 44:17 33
2.Pribiš
1410
3.Hruštín
15 7
4.Zákamenné15 7
5.Krivá
15 6
6.Zázrivá
15 5
7.Leštiny
15 4
8.Veličná
15 6
9.Or. B. Potok15 5
10.Or. Poruba 15 4
11.Habovka 15 4
12.Or. Lesná 14 3
2
3
2
3
5
6
1
3
3
2
3
2 40:10 32
5 31:2024
6 42:3323
6 30:3221
4 27:3020
6 26:2619
8 26:4519
7 22:3418
8 17:2715
9 20:4614
8 20:2512
www.zakamenne.sk | e-mail [email protected]
32 /Zákamenčan č. 2
informácie / spoločenská rubrika
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
2/ 2013 – 4/ 2013
90 rokov života
 Agneša Kovalčíková
80 rokov
 Jozefa Klimčíková
75 rokov
 Emília Magdiaková
 Kamil Sochuľák
 Justína Zboroňová
 Jozef Večerek
 Jozefa Kurňavková
 Margita Majchráková
 Emília Žatkuľáková
70 rokov
 Helena Balúnová
 Otília Večerková
 Milada Balunová
 Elena Beňušová
 Emília Buckulčíková
 Viliam Gonšor
 Helena Mrekajová
 Jozefína Peňáková
 Milan Žatkuľák
 Pavlína Rončáková
 Angela Večerková
65 rokov
 Kristína Buckulčíková
 Emil Jurkuľák
 Ing. Albín Mrekaj
 Kamila Polťáková
 Bernardína Beňušová
 Margita Koleňová
 Justín Polťák
 Emília Žatkuliaková
60 rokov
 Jozef Florek
 Milan Marek
 Viera Verníčková
 Šimon Miterko
 Margita Barnovská
 Anton Baláž
 Margita Janoťáková
 Jozef Mršťák
 Ján Sivčák
 Terézia Šimjaková
 Milan Večerek
†
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Jozef Briš, nar. 5. 10. 1945 †
19. 1. 2013
Emil Durčák, nar. 15 8.1946,
zomr. 30. 1. 2013
Juliana Sivčáková, nar. 16.
12. 1927 † 13. 2. 2013
Kamil Lučivňák
nar. 25. 4. 1947, zomr. 14. 2.
2013
Martin Iglár
nar. 18. 11. 1931, zomr. 14. 3.
2013
Martin Kostolňák
nar. 17. 8. 1935, zomr. 2. 4.
2013
Máj 2013
Vítame medzi nami
§
•
Nikola Repôňová, Tibor Drunek, Katarína Iglarčíková, Adam Večerek, Klára
Sumihorová, Sára Komárová, Zachariaš Balek, Patrik Vrábeľ, Nela Chudobová, Ľuboš Janeta, William Florek, Jakub Kubizna, Sára Kaukičová, Ma­rián
Ľuba, Samuel Škunta, Vanesa Kantáriková, Tobias Žatkuliak, Michal Florek, Sofia Janigová, Soňa Křenzuľáková, Sára Božkájová, Natália Bulvasová, Martin Sameliak, Aneta Suranová.
Dni obce
Zákamenné
13 – 14. júla 2013
Pr e d b e ž n ý pro g r a m
13. júla – sobota
• Slávnostné otvorenie detského ihriska v rámci
projektu cezhraničnej spolupráce PL – SR
• Sv. omša
• Známy detský program ELÁ HOP
• Deň radosti – súťaže pre deti
• Folklórny súbor MARÍNA zo Zvolena
• Hudobná skupina LOJZO
• Hudobná skupina VIDIEK
• Tradičné súťaže: drevorubač, penalta,
hod mobilom, rôzne detské atrakcie
• Medzi jednotlivými časťami programu
vystúpia Zákamenské talenty
• Podľa záujmu a počtu prihlásených záujemcov
súťaž vo varení gulášu a pečení chleba.
• Večer veselice v rôznych častiach obce
14. júla – nedeľa
• Futbalový turnaj medzi mužstvami z časti obce
• II. HOP SA HEJ SA DO KOPCA – BEH, organizuje LEVKLIN
O prípadných zmenách
v programe Vás budeme informovať
nov ý dom Kultúry
18. 5. Svadba
25. 5. Svadba
2 6. 5. Koncert Honzu
a Frantu
Nedvědovcov
o 18 00
9. 6. ZŠ deň pre
rodičov
15. 6. Svadba
22. 6. Svadba
2 9. 6. Svadba
6. 7. Svadba
13. 7. Dni obce
Zákamenné 2013
2 0. 7. Svadba
27. 7. Svadba
3. 8. Svadba
10. 8. Svadba
17. 8. Svadba
24. 8. Svadba
31. 8. Svadba
7. 9. Svadba
14. 9. Svadba
21. 9. Svadba
2 8. 9. Svadba
5. 10.Svadba
7. 10.Októbrová kvapka
krvi
11. 10.Stužková
19. 10.Svadba
2 0. 10.Posedenie
s dôchodcami
25. 10.Stužková
starý KD
25. 5. Tanečná zábava
Holubári
8. 6.Rodinná oslava
21. 6. ZŠ schôdza
22. 6. Kamenčan
26. 6.Rozlúčkový
večierok
žiakov 9. ročníka
2 9. 6.Rodinná oslava
6. 7.Rodinná oslava
13. 7.Rodinná oslava
2 0. 7.Rodinná oslava
27. 7.Rodinná oslava
14. 8.Rodinná oslava
2 8. 8.Rodinná oslava
12. 10.Svadba
Zákamenčan č. 2/ 2 013 • Príležitostné noviny obce Zákamenné • Vydáva Obec Zákamenné prostredníctvom svojho obecného úradu • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Zákamenné, Zákamenčan, 029 56 Zákamenné, [email protected] • Rozširuje Obecný úrad Zákamenné • Grafický návrh,
sadzba: Justína Brišová • Tlač: TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo • Registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod registračným číslom EV 3316/09
Download

2/2013 - Zákamenné