!
Zápis z členské schůze #
občanského sdružení #
Pro Lepší Zbiroh ze dne 6.12.2013#
1. Počet účastníků: 9 (z celkového počtu 12 členů)#
2. Od minulé členské schůze nebyly podány žádné nové přihlášky ke členství.!
3. Proběhlo krátké shrnutí činnosti občanského sdružení od minulé členské schůze:!
(1) 28.10.2013 jsme se účastnili brigády na úpravu aleje ke Štilci v Kamenném
Újezdě u Českých Budějovic,!
(2) 5.11.2013 byl založen transparentní účet u FIO banky,!
(3) 9.11.2013 jsme provedli 1. kolo brigády u Skautů,!
(4) 15.11.2013 byla odeslána žádost o zřízení datové schránky,!
(5) 23.11.2013 jsme provedli 2. kolo brigády u Skautů, tímto je naše práce na tomto
místě dokončena a městu předána informace o dokončení činností, město
přislíbilo na místo poslat bagr v okamžiku, kdy pan Hrabák dokončí požadovanou
činnost dle dřívějších závazků s městem,!
(6) 27.11.2013 byla podána žádost pro účast občanského sdružení ve správních
řízeních,!
(7) registrace pro příjem novinek ze stránek města by měla být funkční, náš
server nebude tyto informace přeposílat, zájemci o tyto informace nechť se
registrují na stránkách města,!
(8) setkání týkající se komunálního plánování proběhlo 13.11.2013 v Praze.
Setkání se účastnili Milan Rusek, Kateřina Netíková, Miroslav Papež. Zástupkyně
organizace pořádající akce komunálního plánování, Blažena Hušková, nás
seznámila s postupy a způsoby organizace. Jelikož je zapotřebí, aby se této akce
zúčastnili lidé ze všech zájmových skupin, které v místě působí, není vhodné tuto
akci plánovat na období před komunálními volbami, aby nebyla spojována jako
součást předvolební kampaně. Proto byl termín a další postup v této věci
přesunut na období po volbách na podzim 2014. Náklady na tuto akci lze hradit z
dotací,!
(9) zprovoznili jsme možnost poslání daru prostřednictvím systému PayPal
zprostředkovatele plateb, platby je možné posílat i pomocí kreditních či debetních
bankovních karet, posílání daru je nyní možné ve výši 500 Kč. Z našeho
transparentního účtu se odečetlo 50 Kč pro účely ověření bankovní karty.!
(10) projekt Váš Názor - řešíme na krajské úrovni, ale hodláme přesunout do rámce
komunálního plánování, aby mělo požadovaný přínos a lépe zapadalo do celkové
koncepce zapojení lidí do rozhodování.!
4. Výběr loga byl odložen a nové logo zatím nebylo vybráno. Uzávěrka návrhů je
31.1.2014. Výběr vítězné varianty a konečné zpracování proběhne do konce února
2014.!
5. Na základě podnětů bychom na schůzi zastupitelstva rádi otevřeli tyto témata a
otázky:!
Stránka 1 z 4
a. požádat o zasílání hlášení rozhlasem prostřednictvím emailu, sms či jiného
komunikačního kanálu. Mnozí hlášení neslyší, nebo v době hlášení nejsou ve
Zbiroze. V rozhlase mnohdy probíhají důležitá sdělení o provozních dobách,
výpadcích energie či vody, apod. Lidé mají právo na tyto informace, pokud se k nim
přihlásí. - Milan Rusek!
b. požádat o sjednocení formátu sdělení na úřední desce na webových stránkách
města Zbiroha. Informace na úřední desce jsou zveřejňovány v různých formátech,
není možné v nich textově vyhledávat. Informace jsou zveřejněny mnohdy formou
obrázku, bez textového komentáře, což mimo jiné diskriminuje nevidomé. Milan Rusek!
c. malé kompostárny - na minulé schůzi zastupitelstva bylo zmíněno, že se město
pojede podívat na malé kompostárny a tím by mohlo řešit problém zpracování
biologického odpadu. Jaký je výsledek? V jakém stavu je tento záměr? Miroslav Dousek!
d. buňky pro bezdomovce - v uplynulém období město instalovalo v místě vedle
plynostanice vedle starých bytovek buňku pro bezdomovce. Dle dostupných
informací je na základě nesouhlasného stanoviska plynárenské společnosti nutné
tyto buňky přemístit jinam. Kam? - Michal Muravecký!
e. výtah v č. 523, jak postoupilo vyjednávání o opravě? - Michal Muravecký!
f. registruje město nějaké stížnosti ohledně fungování a přístupu firem Inzula a
Revos? - v souvislosti s touto otázkou musíme prověřit vodné a stočné v okolních
obcích. - Miroslav Dousek!
g. větve se sváží na plochu vedle dětského hřiště poblíž Šrámkovy ulice. Po
štěpkování na tomto místě zůstane holá hlína, kde neroste tráva. Proč se
biologický odpad (větve) neskladuje a neštěpkuje na jiném místě např. bývalým
dopravním hřišti nebo na odstavné ploše před skládkou Chotětín? - Miroslav Kučák!
h. jak město hodlá řešit problém černých skládek okamžitě a dlouhodobě? Miroslav Dousek$
i. autobusy - nefungují spoje z nádraží Kařez po 21 hodině - dopravní obslužnost.
Jak hodláte řešit? - Milan Rusek!
j. vyhláška či jiné opatření na psí exkrementy? - Milan Rusek!
6. Členská schůze navrhla a jednohlasně schválila návrh na vedení účetnictví paní Janu
Úlehlovou z Rumburka pro rok 2013.!
7. Kateřina Netíková navrhla, aby účast občanského sdružení v následujících případných
žádostech o dotace podléhaly schválení členskou schůzí. Členská schůze tento
návrh podpořila a jednohlasně schválila. !
8. Milan Rusek zmínil, že by bylo vhodné pro komunikaci s veřejností využít také jiné
prostředky než jen WEB či Facebook, ale také využívat komunikaci tváři v tvář,
diskutovat s lidmi o historii města, ptát se, co by uvítali apod.!
9. Miroslav Dousek představil návrh na výrobu a rozmístění laviček a obnovu
památek v okolí turistických tras a navštěvovaných míst.!
10. Miroslav Kučák představil turisticky zajímavá místa ve Zbiroze a návrh na jejich
využití.!
Stránka 2 z 4
11. Milan Rusek navrhl možnost tisku občasníku, který by mohl být distribuován zdarma
jako alternativní médium se sdělením pro veřejnost. Ostatní členové tento návrh
připomínkovali s tím, že bychom měli využít možnosti publikovat informace v
měsíčníku Zbirožsko, kde by pro nás měl být vyhrazen prostor.!
12. Návrhy další činnosti sdružení a plánu:!
a. odpady - cena za odvoz komunálního odpadu se zvedla za poslední rok o 600 Kč
na 4 člennou rodinu. Za rok 2012 se platilo 500,-/osobu, za 2013 se platilo 650,-/
osobu, pro 2014 zůstává poplatek 650,-/osobu tzn. zvýšení o 150,- Kč/osobu.
Rodina 2 dospělí a dvě děti nad 12 let - zvýšení o 600,- Kč. Zabývá se město tím,
kolik platí za odpad? Kolik bude stát odpad v případě spalování? Jak se město snaží
snižovat náklady pro odpadové hospodářství? - Jitka Seidlová!
b. zarostlé cesty v okolí Zbiroha - Miroslav Dousek!
c. obnova památek, umístění laviček - Miroslav Dousek!
d. rozbory studánek - Miroslav Papež!
e. bezpečná doprava - Martin Horák!
f. historie, upozorňovat na tradice - Miroslav Dousek!
g. komunální volby 2014 - Miroslav Kučák - proběhla diskuze na toto téma. Většina
členů je nakloněna tomu se voleb aktivně účastnit, sestavit volební program i
kandidátku nezávisle bez podpory politické strany s podporou občanů.!
h. podpora činností a kroků vedoucích k tomu, abychom omezili výskyt psích
exkrementů - Kateřina Netíková, $
i. rozdělení kompetencí, odpovědností a činností mezi ostatní, abychom pracovali jako
tým - Milan Rusek,$
j. spolupráce s dalšími organizacemi působícími ve Zbirohu (myslivci, ochranáři,
rybáři, hasiči apod.) - kdokoli,$
k. komunikace s úřadem - Milan Rusek!
13. Úkoly plynoucí z této členské schůze:!
a. jednorázové a krátkodobé:!
i. připravit vzor darovací smlouvy - Jitka Seidlová!
ii. poslat odkazy na komunální plánování ostatním - Milan Rusek!
iii. poslat návrh výstražných vlajek pro psí exkrementy - Milan Rusek!
iv. zpracování rozboru studánek a vody v okolí Zbiroha - Miroslav Papež!
v. zajistit návrh a výrobu laviček - Miroslav Dousek!
vi. oslovit účetní firmy dle dispozic Kateřiny Netíkové a zhodnotit podmínky vedení
účetnictví pro rok 2014 - Martin Horák!
vii. zjistit podmínky a rozsah publikování v měsíčníku Zbirožsko - Martin Horák!
viii. příprava formuláře prezentační listiny - Michal Muravecký!
b. dlouhodobé!
i. publikování a komentáře k informacím na úřední desce, bližší vysvětlení
zveřejňovaných informací do širšího kontextu - Pavla Urxová!
ii. komunikace a sběr informací v terénu - Miroslav Kučák, Miroslav Dousek, Martin
Horák!
iii. publikování článků na webu a zpracování fotek - Kateřina Netíková!
Stránka 3 z 4
iv.
v.
vi.
vii.
bezpečná doprava - Martin Horák!
obnova památek v okolí Zbiroha - Miroslav Dousek$
zjistit nastavení a správa anket na stránkách Facebook - Miroslav Papež!
zajištění technické podpory webu, nastavení přístupových práv, aktualizace Milan Rusek!
!
Pořizovatel zápisu: Milan Rusek!
!
!
Ověřovatel zápisu: Kateřina Netíková
Stránka 4 z 4
Download

Úplné znění zápisu z členské schůze ze dne 6.12