INFORMACE
pro brněnskou diecézi
listopad
školní rok 2014-15
č. 3
Milé katechetky a katecheté,
čas běží a my – přestože je teprve říjen – už myslíme na advent. V listopadovém Katechetickém věstníku, jehož součástí je tato informační příloha, vám proto nabízíme námět
k prožití adventu s dětmi ve farnosti nebo v rodině. Zároveň vám chceme znovu připomenout, že v sobotu 8. listopadu 2014 nás čeká diecézní setkání s otcem biskupem.
Srdečně vás zveme a prosíme, abyste se přihlásili do konce října.
Toto číslo Katechetického věstníku je poněkud tlustší než obvykle. Je tomu tak proto,
že texty rubrik Vzděláváme se, Eucharistie skrze příběhy a Eucharistie skrze symboly
zabraly více než čtyři strany A5. Stála jsem tedy před rozhodnutím, zda mám tentokrát
něco vypustit, abychom se do obvyklého formátu vešli, nebo zda mám naopak něco
přidat. Zvítězila varianta „přidat“. V tomto věstníku tedy nacházíte navíc Čtyři rozhovory
v adventu, ale i další materiály.
Přejeme vám, aby se vám služba katechetů a učitelů náboženství dařila, abyste při ní
zakoušeli radost a nedali se odradit neúspěchy nebo těžkostmi.
Těšíme se na setkání s vámi v sobotu 8. listopadu 2014.
Marie Špačková a kolektiv Diecézního katechetického centra v Brně
INFORMACE, POZVÁNKY A NABÍDKY
Diecézní setkání katechetů
Uskuteční se v sobotu 8. listopadu 2014 v sále Milosrdných bratří na Vídeňské ulici
v Brně. Je určeno všem, kdo se v naší diecézi věnují katechetické službě a výuce náboženství – kněžím, jáhnům, katechetkám a katechetům-laikům, zasvěceným osobám.
Podrobný program a další informace jsou uvedeny v minulém Katechetickém věstníku (č. 1-2/2014-15) nebo na <http://kc.biskupstvi.cz>. Přihlašujte se do 31. října 2014 na emailové adrese <[email protected]> nebo na tel. 533 033 247. Při přihlašování uveďte
své jméno, příjmení, farnost, e-mail (v případě, že ho doposud nemáme) a to, zda chcete
oběd.
Vstupy do škol – semináře pro lektory
Naše katechetické centrum pokračuje ve školním roce 2014/2015 v projektu Vstupy do
škol. Nabízíme vzdělávací semináře pro kněze, katechety, pastorační asistenty a věřící
pedagogy, při nichž účastníci získají základní informace a podklady pro realizaci
konkrétních výukových programů ve školách (mimo výuku náboženství). V nejbližší
době zveme na tyto semináře:
Poselství křesťanských Vánoc II (zaměřeno na advent)
Poselství křesťanských Vánoc I (základní řada)
21. 11. 2014 8:30 – 12:30
24. 11. 2014 15:30 – 19:30
2
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 3/2014-15
Místo konání: Brno, Petrov 5, sál v přízemí. Přihlášky: Mgr. Petra Chalupová, e-mail
<[email protected]>, tel. 533 033 297. Přihlášení je nutné.
Na únor a březen 2015 plánujeme semináře k tématům Poselství křesťanských
Velikonoc I, II a Bible – víc než kniha. Termíny budou včas uveřejněny.
Více informací o celém projektu Vstupy do škol naleznete na <http://kc.biskupstvi.cz>.
Dotisk učebnice náboženství pro 3. třídu ZŠ
Matice cyrilometodějská v Olomouci připravuje dotisk učebnice náboženství pro 3. třídu
Bůh k nám přichází. Učebnice vyjde v omezeném nákladu. Cena jednoho kusu 135 Kč.
Učebnice (nejen pro 3. třídu, ale i ostatní ročníky) pro naši brněnskou diecézi jsou k dostání v prodejně Donum (Brno, Petrov 9 – vedoucí pan Radek Líkař), tel. 543 237 047,
e-mail <[email protected]>.
Pomůcky pro II. stupeň ZŠ a mládež od P. Jiřího Plhoně
Občas se nás ptáte na další pomůcky, které lze kromě pomůcek vytvořených v ostravsko-opavské diecézi použít pro vyšší ročníky. Proto připomínáme, že otec Jiří Plhoň, t. č.
farář v Rokytnici nad Rokytnou (brněnská diecéze), připravil řadu materiálů pro systematickou katechezi žáků 2. stupně ZŠ a mládeže. Z jeho „dílny“ pocházejí následující
pomůcky:
•
Vyznání víry. Soubor katechezí pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškolskou mládež.
Metodika 99 Kč, složka pracovních a naukových listů 69 Kč. Vydalo nakl. Gloria
Rosice. K dostání u nás v DKC Brno nebo u nakladatele.
•
Slavíme tajemství spásy. Soubor katechezí pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ mládež.
Metodika 130 Kč, složka pracovních a naukových listů 68 Kč. Vydalo nakl. Gloria
Rosice. K dostání v prodejně Donum (Brno, Petrov 9) nebo u nakladatele.
•
Radostné poselství Nového zákona. Naukové listy s prostorem pro doplňování
odpovědí. Obsahují rovněž praktické úkoly a impulsy k zamyšlení. Vydalo Kartuziánské nakl., Jiří Brauner, Brno. K dostání v prodejně Donum (Brno, Petrov 9) nebo
u nakladatele. Cena 120 Kč.
•
Poznáváme Starý zákon. Naukové listy s prostorem pro doplňování odpovědí.
Obsahují rovněž praktické úkoly a impulsy k zamyšlení. Vydalo Kartuziánské nakl.,
Jiří Brauner, Brno. Cena 120 Kč. K dostání v prodejně Donum (Brno, Petrov 9).
•
To dělej, a budeš žít (Desatero a křesťanská morálka). Soubor katechezí pro žáky
2. stupně ZŠ a SŠ mládež. Vydalo Kartuziánské nakl., Jiří Brauner, Brno. Metodika
120 Kč, složka pracovních a naukových listů 80 Kč. K dostání v prodejně Donum
(Brno, Petrov 9).
Modlitba a půst za trpící křesťany
Čeští a moravští biskupové vyhlašují pátek 31. října 2014 dnem postu za mír na Blízkém
východě, v afrických zemích a na Ukrajině. V prvním listopadovém týdnu se budou na
tento úmysl konat prosebné adorační pobožnosti a v diecézích bude ve spolupráci
s Charitou ČR uskutečněna celonárodní sbírka na pomoc lidem v těchto zemích.
Biskupové vydali pastýřský list o pomoci trpícím křesťanům (čten 26. října 2014).
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 3/2014-15
3
Seminář Úvod do katecheze Dobrého pastýře
Katechety, kteří pracují s dětmi předškolního věku a s dětmi 1. a 2. třídy na farách,
upozorňujeme na metodický seminář s lektory Dr. Barbarou Surmou a P. Dr. Krysztofem
Bielem z Krakowa, který pořádá Kongregace sester Nejsvětější Svátosti ve dnech 14. až
16. listopadu 2014 ve své mateřské škole v Českých Budějovicích.
Katecheze Dobrého pastýře je uceleným katechetickým programem pro děti ve věku
3–12 let. Seminář bude věnován zejména věkové skupině 3–6 let a bude obsahovat
praktické ukázky k tématům mše svatá, podobenství o Dobrém pastýři, advent a Vánoce.
Více informací o tomto projektu najdete v Cestách katecheze č. 1, roč. 2013, článek
Rozvíjení daru víry u dětí v katechezi Dobrého pastýře (ke stažení také na stránce
<http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2013-1/Vyznani-viry>).
Přihlášky na seminář a bližší informace o možnostech ubytování, stravování a ceně
semináře vyřizují sestry, e-mail <[email protected]> nebo telefon 387 423 018.
Výročí svatořečení Anežky České
Při příležitosti 25. výročí svatořečení Anežky České bude dne 15. listopadu 2014 v 10.30
hodin slavena v pražské katedrále sv. Víta pontifikální bohoslužba, které bude za přítomnosti českých a moravských biskupů předsedat kardinál Pietro Parolin, vatikánský
státní sekretář.
Plakátek k této slavnosti je k dispozici na <http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/9652.jpg>.
Projekt Křesťanské Vánoce
Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství
křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tematické programy, které nabízejí
během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory. Pro zapojení do projektu je
zapotřebí, aby farnost zaslala elektronickou přihlášku. Poté bude akce, kterou farnost
pořádá, nabídnuta široké veřejnosti skrze inzerci na webu <http://www.krestanskevanoce.cz>.
iBohoslužby
Projekt iBohoslužby je internetovou aplikací, která doplňuje a rozšiřuje prezentace
kostelů v rámci projektu Noc kostelů. Aplikace je určena nejširší veřejnosti a poskytuje
přehlednou databázi křesťanských bohoslužeb a informací o kostelech a modlitebnách.
Systém umožňuje editaci a aktualizaci přehledu bohoslužeb přímo z jednotlivých farností
a sborů, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR. Prezentace je poskytována zdarma a bude postupně doplňována dalšími funkcemi, např. aplikací
pro mobilní telefony. Farnosti a sbory, které mají zájem o prezentaci v aplikaci iBohoslužby, se mohou přihlašovat pomocí formuláře na stránkách <http://www.iBohosluzby.cz>.
Národní eucharistický kongres
První Národní eucharistický kongres se má uskutečnit v Brně ve dnech 15. až 17. října
2015. Bude mu předcházet celá řada přípravných akcí a setkání ve farnostech a v diecézích. Již nyní existují webové stránky kongresu <http://www.nek2015.cz/>. O přípravách
vás budeme průběžně informovat. Aktuální informace se dozvíte rovněž na diecézním
setkání katechetů v Brně.
4
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 3/2014-15
Biskupská synoda o rodině
Ve dnech 5. až 19. října 2014 se ve Vatikánu konalo mimořádné generální shromáždění
biskupské synody o rodině. Závěrečná zpráva z tohoto jednání byla schválena synodními
otci v sobotu 18. října 2014 a synoda byla ukončena v neděli 19. října 2014 slavením
eucharistie na náměstí sv. Petra, při níž byl prohlášen za blahoslaveného papež Pavel VI.
Na tuto letošní mimořádnou synodu naváže v roce 2015 řádné shromáždění (od 4. do
25. října 2015), z něhož pak bude následně vypracován závěrečný dokument, který bude
předložen ke schválení papeži Františkovi.
Letošní zasedání mělo tedy charakter diskusí a sbírání zkušeností z celého světa.
Papež František řekl v závěru: „Nyní máme ještě rok na to, aby v duchovním rozlišování
uzrály navržené myšlenky, abychom nalezli konkrétní řešení mnoha těžkostí a nesčetných výzev, jimž musí čelit rodiny, a dali odpovědi na sklíčenost, která rodiny obestírá
a dusí. Máme rok na to, abychom pracovali nad Relatio synodi, která je věrným a zřetelným shrnutím všeho, co bylo řečeno a diskutováno v této aule a v menších kruzích
a co bude prezentováno biskupským konferencím jako Lineamenta.“
Více informací o uskutečněné synodě můžete získat například na webu Rádia Vatikán <http://www.radiovaticana.cz> nebo na webu Tiskového střediska ČBK <http://tisk.cirkev.cz>.
Blahoslavený Pavel VI. – velký pastýř a katecheta
V závěru mimořádné biskupské synody o rodině – v neděli 19. října 2014 – byl na
Svatopetrském náměstí ve Vatikánu blahořečen papež Pavel VI. Neměl a nemá tolik
obdivovatelů jako například Jan XXIII. nebo Jan Pavel II., avšak jeho služba a jeho zásluhy pro církev jsou zcela mimořádné (papežem byl od r. 1963 do r. 1978). Tento nenápadný služebník bez velkých gest uskutečnil většinu reforem, které rozhodl II. vatikánský koncil. Přitom byl kritizován jak konzervativci (protože otevřel církev světu, což
přineslo řadu obtíží), tak také progresisty, kterým připadal příliš usedlý, jelikož chránil
neměnné pravdy víry. Zvláště my – katecheté – bychom se k němu mohli obracet,
protože jeho první starostí bylo to, jak hlásat evangelium v dnešním světě. Svědčí o tom
mj. vydání stěžejního dokumentu, o nějž se opíráme dodnes – apoštolské exhortace
Evangelii nuntiandi (1975).
Odmítl přehnanou a okázalou úctu, jaká byla do té doby prokazována papežům (např.
nosítka), prodal papežskou tiáru a výtěžek věnoval chudým, zahájil apoštolské cesty,
v nichž pak další papežové pokračovali (navštívil 6 kontinentů), otevřel mezináboženský
dialog, prolomil komunikační bariéru mezi katolickou a pravoslavnou církví, posunul
dialog s anglikánskou církví atd. V roce 1968 odsoudil veřejně vpád vojsk Varšavské
smlouvy do tehdejšího Československa a následnou okupaci sovětskou armádou. Byl
blízkým přítelem kardinála Berana, který zemřel v exilu ve Vatikánu roku 1969. Když
komunistická vláda nepovolila převoz těla zemřelého do vlasti, rozhodl Pavel VI., že
kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra.
Památka blahoslaveného Pavla VI. byla stanovena na 26. září. Jeho atributem –
alespoň podle beatifikačního obrazu – se stala dlažba! Dlažba jako symbol jeho snahy
vést církev po ulicích světa, ohlašovat evangelium srozumitelným jazykem především
těm nejpotřebnějším. Prosme ho o přímluvu za naše evangelizační úsilí a za naši vlast.
O Pavlu VI. se můžete dočíst mnoho zajímavostí v Katolickém týdeníku č. 42/ 2014.
Download

INFORMACE