INFORMACE
pro brněnskou diecézi
duben
školní rok 2014-15
č. 8
Milí přátelé,
školní rok se pomalu přehoupl do druhé poloviny a ocitáme se na prahu Velikonoc. Jsme
rádi, že mnozí z vás přijali pozvání na lektorské semináře Vstupů do škol s tématem „Poselství křesťanských Velikonoc“. Přejeme vám, aby se vám Vstupy do škol ve vašich
farnostech vydařily, a budeme se těšit na zpětnou vazbu.
S potěšením jsme rovněž konstatovaly, že v našich farnostech (ale i za hranicemi
diecéze) se tu a tam objevují „Monstrance s drahokamy pro Ježíše“. Zajímají nás
fotografie výsledných děl, které očekáváme do konce května t. r.
Chceme také připomenout těm z vás, kdo máte v kanonické misi jako místo formačních setkání uvedeno Brno-Petrov, že pondělní přednášky a setkání v Brně na Petrově,
o nichž pravidelně informujeme a na něž zveme, připravujeme právě pro vás. Pokud se
vám pondělní termíny nehodí, uvítáme vaše návrhy, jak a kdy máme brněnská formační
setkání organizovat v příštím školním roce.
A ještě jednu skutečnost chceme v tomto úvodníku zmínit: 31. března 2015 uplyne
25 let od biskupského svěcení našeho otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. Pokaždé, když
papež František končí svou promluvu, připomíná: „A nezapomeňte se za mě modlit.“
Nezapomeňme se tedy modlit také za našeho biskupa Vojtěcha, aby mu Pán dal potřebné
zdraví i dary Ducha Svatého pro jeho službu.
Přejeme vám požehnané a milostiplné Velikonoce.
kolektiv Diecézního katechetického centra Biskupství brněnského
INFORMACE, POZVÁNKY A NABÍDKY
Formační setkání katechetů v Brně
Formační setkání katechetů se uskuteční 13. dubna 2015 od 17 hodin v sále na Petrově 2
v Brně. Na téma Eucharistie v životě katechety promluví P. Mgr. Marcel Javora, kněz
a vysokoškolský pedagog.
Poslední formační setkání v letošním školním roce se uskuteční 4. května 2015, kdy
na téma Don Bosco inspiruje katechety promluví salesiánský kněz P. ThLic. Petr Cvrkal,
který byl v minulosti misionářem v Bulharsku a v současnosti působí ve Zlíně. Setkání se
uskuteční od 17 hodin v sále na Petrově 2. Zváni jsou nejen katecheté, kteří mají v kanonické misi jako místo formačních setkání uvedeno Brno-Petrov, ale i další zájemci. Na
přednášky není třeba se přihlašovat předem.
Vstupy do škol – nové téma Bible
V rámci projektu Vstupy do škol nabízíme vzdělávací semináře pro kněze, katechety,
pastorační asistenty a věřící pedagogy, při nichž účastníci získají základní informace
2
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 8/2014-15
a podklady pro realizaci konkrétních výukových programů ve školách. V nejbližší době
zveme na semináře k tématu Bible – víc než kniha.
Je možné si vybrat z těchto termínů:
pondělí
20. 4. 2015
15:30 – 19:30
8:30 – 12:30
pátek
24. 4. 2015
Místo konání: Brno, Petrov 2, sál konzistoře.
Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Ti, kdo o to požádají, obdrží osvědčení o absolvování semináře (pro pedagogické pracovníky slouží jako doklad o dalším vzdělávání). Přihlašujte se prosím na
níže uvedeném kontaktu vždy minimálně tři pracovní dny předem – přihlášení je nutné!
Maximální počet účastníků semináře je 25 osob.
Upozorňujeme zájemce o Vstupy do škol, že potřebné materiály nejsou uveřejněny na
internetu, ale lze je získat pouze absolvováním lektorského semináře, k čemuž jsme
vázáni jednak pravidly akreditace, jednak snahou o kvalitní realizaci programů, které
garantujeme co do obsahu i způsobu provedení.
Kontakt: Mgr. Petra Chalupová, tel. 533 033 297, e-mail <[email protected]>.
Více informací o celém projektu Vstupy do škol naleznete na <www.biskupstvi.cz/kc>.
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří
Tradiční výtvarná soutěž Cestou dvou bratří je určena pro děti ve věku 3 až 11 let.
Je vyhlašována v rámci velehradských Dnů lidí dobré vůle již od roku 2006 a jejím
hlavním cílem je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život
v současnosti. Soutěž se inspiruje dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje. Letos
tomu bude navíc přesně 1200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje.
Děti se mohou přihlásit do jedné ze čtyř kategorií: 1. až 3. třída ZŠ, 4. až 5. třída ZŠ,
mateřské školy a základní umělecké školy. Zaslaná díla zhodnotí odborná komise v čele
s výtvarníkem Adolfem Bornem. Vítězné obrázky budou vystaveny v prostorách
Stojanova gymnázia na Velehradě, kde proběhne 4. července 2015 vernisáž.
Fantazii se meze nekladou, výtvory zaslané do soutěže však musejí být ve formátu
A3 a splnit základní téma dané kategorie, které se týká života slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje, jejich dětství a rodiny. Výtvarné práce se mohou zasílat až do 22.
května 2015 na adresu Stojanova gymnázia na Velehradě (Velehrad 1, 687 06). Obálku
je třeba označit nápisem Cestou dvou bratří. Přehled témat, pravidla a bližší informace
k soutěži naleznete na stránkách <http://www.velehrad.eu>, e-mail: <[email protected]> nebo tel.
737 726 686.
V tomto Katechetickém věstníku (v jeho papírové verzi) naleznete letáček k soutěži.
Co slavíme o Velikonocích
Připravili jsme brožurku pro děti s názvem Co slavíme o Velikonocích. Pomůcka vznikla
podle námětu, který jsme původně v roce 2010 uveřejnili v Katechetickém věstníku.
Brožurka je však nyní barevná a nese podtitul „Vyprávění s obrázky, otázkami a doplňováním pro děti“. Jejím cílem je přiblížit dětem události Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání.
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 8/2014-15
3
Pomocí krátké aktivity zve děti, aby (s pomocí rodičů) odpověděly na otázky, doplnily
chybějící slova nebo věty a samy se snažily dozvědět k tématu více.
Brožurku dáváme v tyto dny do tisku a předpokládáme, že bude k dostání u nás
v Diecézním katechetickém centru v Brně (Petrov 5), nejpozději v týdnu před Velikonocemi. Pomůcka může sloužit jako drobná odměna dětem, její cena bude kolem 10 Kč
za kus.
Liturgie pro děti
Katechetické středisko Arcibiskupství pražského nabízí od první neděle adventní cyklu B
(od loňského prosince) sešitky Liturgie pro děti, které je možné využít jako přípravu dětí
na bohoslužbu slova nebo k rozdávání dětem při nedělní mši svaté či při katechezi. Jde
o barevné osmistrankové knížečky k jednotlivým nedělím, slavnostem a svátkům s patřičnými biblickými čteními. Knížečky jsou opatřeny závěsnou sponkou, aby bylo možno
řadit je postupně do šanonu. Šanony lze rovněž objednat.
Každý sešitek (k jednotlivé neděli) obsahuje texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Texty bohoslužby slova nejsou převyprávěné; jde o výběr originálních vět z lekcionáře tak, aby děti pochopily jednu nosnou myšlenku společnou celé dané neděli či
slavnosti. Příběh i hádanka jsou svým charakterem určeny spíše dětem předškolního
nebo nižšího školního věku.
Elektronickou metodiku k sešitkům najdete na <http://www.liturgieprodeti.estranky.cz>. Další
– podrobnější – metodiky k jednotlivým nedělím s podněty pro bohoslužbu slova nebo
katechezi s dětmi najdete v předstihu jedné až dvou nedělí na stránkách KPC Hradec
Králové na adrese <http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nedelni-liturgie-s-detmi>.
Cena jednoho sešitku je 3 Kč. Balíčky se sešitky pro jednotlivé neděle lze objednat
na <[email protected]>. Bližší informace o celém projektu naleznete na stránkách
Arcibiskupství pražského <http://www.apha.cz/liturgie-pro-deti>.
Přednáška o povolání v Roce zasvěceného života
Tým pro pastoraci povolání nabízí pomoc a doprovod mladým lidem při hledání
životního povolání. Určitou pomocí v jejich hledání a růstu k rozhodnutí může být
setkání s těmi, kteří už odpověděli a rozhodli se pro zasvěcený život. Tým pro pastoraci
povolání nabízí návštěvu zasvěcených osob, které je možné pozvat na přednášku,
svědectví a diskuzi do farnosti, pro biřmovance, do skupinek mládeže nebo na různá
setkání. Kontakt: sestra Lucie Horáková, SCB, e-mail <[email protected]>, mobil
737 764 008.
Národní eucharistický kongres – příprava
Pro přípravu na Národní eucharistický kongres sledujte průběžně informace na webových stránkách <http://www.nek2015.cz>. Vpravo nahoře rozkliknutím Menu získáte přístup
k různým pastoračním podnětům z diecézí a můžete si zde stáhnout připravené
katecheze, modlitbu za NEK, brožuru pro slavení NEK 2015, znělku a další materiály.
V souvislosti s přípravou na Národní eucharistický kongres jsme také inovovali na
našem webu v rubrice Pomůcky ikonku Eucharistie. Jejím rozkliknutím se vám nabídnou
4
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 8/2014-15
ke stažení jak námi zpracované materiály k tématu Eucharistie (např. luštěnky), tak další
zajímavé odkazy s tímto tématem související.
Zelený čtvrtek v brněnské katedrále
Missa chrismatis, při níž budou na Zelený čtvrtek posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných, se bude konat 2. 4. 2015 v 9 hodin. Při této mši svaté obnoví
kněží před svým biskupem své kněžské závazky.
Papež učitelům a vychovatelům
Ve své promluvě ke Sdružení italských katolických učitelů, ředitelů, vychovatelů a formátorů (UCIIM), pronesl papež František 14. 3. 2015 mimo jiné tato slova:
„Drahé kolegyně a kolegové,
dovolte, abych vás takto oslovil, protože i já jsem byl učitelem stejně jako vy. Dodnes si
uchovávám krásné vzpomínky na dny strávené ve třídě se studenty.
Výuka je nádherná práce. Škoda jen, že jsou učitelé tak špatně placení. Nelze hodnotit pouze hodiny, které tráví ve škole, nýbrž také domácí přípravu a čas, který věnují
programu pro jednotlivé studenty, aby jim pomohli pokročit. Nízké platy jsou proto
nespravedlivé. V mé vlasti musí učitelé pracovat ve dvou směnách, aby si přiměřeně
vydělali. Jak ale vypadá takový učitel po dvou směnách? Je to práce špatně placená,
avšak krásná, protože nám den za dnem umožňuje vidět, jak lidé svěření do naší péče
rostou. Je to tak trochu rodičovství, alespoň v duchovním slova smyslu. A je to také
velká zodpovědnost!“
„Výuka je současně závazek, který vyžaduje zralou a vyrovnanou osobnost,“ pokračoval Petrův nástupce. Vyučující se však tohoto závazku nemá obávat, neboť nikdy není
sám, ale sdílí svou práci se svými kolegy a celou výchovnou komunitou, jíž je součástí.
„Povinností dobrého učitele, a tím spíše křesťanského učitele, je milovat intenzivněji
své obtížné, slabé a znevýhodněné žáky. Ježíš by řekl: ‚Jestliže milujete jenom ty, co se
učí a jsou dobře vychovaní, jakou budete mít odměnu?‘ S takovými žáky není těžké
pracovat. Jestliže však s některými studenty ztrácíme trpělivost, pak právě ty máme více
milovat! Prosím vás, abyste více milovali „nesnadné“ studenty, kteří se nechtějí učit
a kteří jsou problematičtí, dále také postižené žáky a cizince. Ti dnes pro školu představují velkou výzvu.“
„Nemáte vyučovat pouze obsah nějakého předmětu, nýbrž také životní hodnoty a návyky. K získání znalostí postačuje počítač. Chceme-li však porozumět tomu, jak milovat,
jaké hodnoty a návyky utvářejí soulad ve společnosti, potřebujeme dobrého učitele.“
Z významných křesťanských vychovatelských vzorů papež jmenoval sv. Jana Boska,
od jehož narození letos uplyne 200 let. Ten svým kněžím radil, aby vychovávali v lásce,
protože láska je prvním postojem vychovatele, řekl papež. Katoličtí učitelé mají ve škole
vystupovat jako důvěryhodní vychovatelé a jako svědci zralého a celistvého lidství.
„Toto svědectví,“ vyzdvihl papež, „nelze prodat ani koupit, nýbrž pouze nabídnout.“
„Povzbuzuji vás, abyste obnovili své zaujetí pro člověka v jeho formačním procesu,
neboť bez tohoto nadšení nelze vyučovat. Nikdy nezavírejte dveře, ale mějte je stále
dokořán, aby se studentům dostávalo naděje.“
Převzato z <http://www.radiovaticana.cz>
Download

INFORMACE - Biskupství brněnské