a v odpoledních hodinách vyvrcholí mší sv. (cca ve
14:45). Před setkáním je možné se přihlásit na
dopolední skupinky na http://brno.signaly.cz.
Bílá Sobota (velikonoční vigilie
v Náměšti)
Od 9 hod. adorace u Božího hrobu
- Zelený Čtvrtek - v 9 hod. mše sv. v katedrále
v Brně, při které kněží z celé diecéze obnovují své
kněžské závazky a světí se při ní oleje: křižmo, olej
katechumenů a olej nemocných.
Neděle Zmrtvýchvstání 7:30 hod.
Pondělí velikonoční
7:30 hod.
- Bílá Sobota - jako výraz solidarity s křesťany ve
Svaté zemi bude možné přispět do pokladničky
u Božího hrobu. Získané prostředky slouží na
udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších
posvátných míst ve Svaté zemi.
Páně
-
žehnání
- Neděle 12.4. (2. velikonoční) - v obětním
průvodu se budou přinášet skládací papírové
schránky Postní almužna.
Sedlec
Pondělí velikonoční
Náměšť n. Osl.
Náměšť n. Osl.
Zelený Čtvrtek 18:00 hod.
21.00 – adorace v Getsemanské zahradě
Velký Pátek
18:00 hod.
Od 8 h možnost tiché modlitby v kostele
V 15:00 - křížová cesta
Bílá Sobota (velikonoční vigilie) 20:00 hod.
Od 8 h adorace u Božího hrobu
Neděle Zmrtvýchvstání
9:00 hod.
Pondělí velikonoční
9:00 hod.
Hartvíkovice
Zelený Čtvrtek
16:30 hod.
Velký Pátek
16:30 hod.
Od 9 hod. možnost tiché modlitby v kostele
Ve 14 hod. – křížová cesta
Čtvrtek
Úterý
Středa
23.3. 17,00 -18,00
25.3. 17,30 – 18,00
27.3. 17,00 - 18,00
28.3.
9,00 - 11,00 (cizí zpovědník)
30.3. 14,00 - 16,00 ( cizí zpovědník)
16,00 – 18,00 (cizí zpovědník)
26.3.
31.3.
1.4.
17,30 - 18,00, po mši sv.
16,00 - 17,30 ( cizí zpovědník)
15,30 – 17,00 (cizí zpovědník)
Vícenice
Sobota
28.3.
Zpravodaj farností Náměšť nad Oslavo a Hartvíkovice
11:00 hod.
Zpovídání před Velikonocemi
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota
Pondělí
BŘEZEN 2015
ROZSÉVAČ
Naloučany
Hartvíkovice
Velikonoční svátky
ROČNÍK XI/89
jen
Neděle Zmrtvýchvstání 11:00 hod.
- Velký Pátek - den přísného postu
- Neděle Zmrtvýchvstání
velikonoční ch pokrmů.
bude
16,30 - 18,00
Od křížku - ke křížku
Již podvanácté se můžete vydat na procházku po
okolních církevních památkách - tentokrát přes
Březník, Kralice a Otradice - a to v sobotu 18.4.
Start je od 8:00 do 10:00 od kostela. Podrobnosti
naleznete na vývěsce.
Čistá Vysočina
Stejně jako loni se naše farnost připojila k projektu
Kraje Vysočina a vzala si na svá bedra uklidit
kousek okolní Boží přírody. Sbírat budeme kolem
silnice do Březníka ve dnech 13. - 16. 4. (podle
aktuálního počasí). Bližší podrobnosti v ohláškách
a na vývěsce.
Rozsévač - zpravodaj farností Náměšť nad Oslavou a Hartvíkovice.
Vydává Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 51, 675 71 Náměšť n. O.
Telefon: 568 623 955 e-mail: [email protected], www.farnostnamest.cz
Redakce: P. Jan Nekuda a Petr Kafka. NEPRODEJNÉ
Úvodem
.
V postní době se nám - víc, než
kdy jindy - odkrývá velikost Boží
lásky v Ježíši Kristu. Její
velikost spočívá v ceně, kterou
je schopen dát za naše
vykoupení. A tou cenou je, že
dává SÁM SEBE. Zkuste si to
představit: mám někoho rád.
Myslím na něj, chci být s ním.
Chci mu dát všechno pro to,
aby byl šťastný. Dám mu dárek,
přinesu jí květinu. Ale zůstanu u
ní, když bude nemocná, když se
o ni budu muset starat a budu
muset obětovat všechny své
koníčky, setkávání s přáteli?
Budu mu věrná, i když se mu
nic nebude dařit a půjde od
prohry k prohře? Jak moc budu
schopen vzdát se svých plánů,
představ a očekávání jen proto,
abych učinil druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě
zradí, nebude o mě stát, bude
chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem
pro něj kdy udělal? Obětuji svůj
život za někoho, komu to bude
lhostejné a ještě se mi bude do
očí vysmívat? Každý si v duchu
přiznejme, že naše sebeláska
možná vítězí častěji a snadněji,
než bychom si přáli.
A co dělá milující Bůh?
Z lásky ke mně na sebe bere
všechny moje zrady, mou
ukrývanou pýchu, pro kterou
nechci vidět, co ode mne žádá.
Slovo otce Jana
Doba postní je dobou, kdy se připravujeme na velikonoční svátky.
Připravujeme se na ně praktikováním tří skutků zbožnosti - modlitbou,
postem a štědrostí. Jistě je každý čas vhodný ke konání těchto skutků,
ale postní doba k tomu vybízí zvláštním způsobem, protože modlitba,
půst a štědrost nám pomáhají léčit naši slabost a hříšnost.
Na začátku postní doby jsme slyšeli o tom, jak se na poušti modlil
a postil Pán Ježíš. Také jak byl vystaven pokušení. Ďábel byl přitom
velmi záludný – neponoukal Ježíše přímo ke zlému, ale k tomu, aby si
zvolil úspěch a blahobyt místo cesty oběti a kříže.
I my jsme vystaveni pokušení hledat vlastní uznání a prospěch,
nezajímat se o druhé, o jejich těžkosti a bolesti, zvláště když se nám
daří dobře a žijeme celkem v pohodlí. Abychom toto pokušení dokázali
překonávat, potřebujeme se stále obnovovat. K tomu nám pomáhá
právě půst, almužna a modlitba - že se učíme něco si dobrovolně odříci,
pěstovat střídmější životní styl. Také že se učíme dělit s druhými o svůj
chléb, jídlo, čas, že ho věnujeme druhým, návštěvě nemocného,
starého osamělého člověka. Starosti druhých bereme na sebe také
v modlitbě. Proto je doba postní časem delší, intenzivnější osobní
modlitby i přímluvy za různé potřeby a utrpení našich bratří a sester.
V době postní mají v některých kostelích oltář přikrytý plátnem
s Ukřižovaným Kristem. Je to zvyk, který pomáhá zaměřit pozornost na
Ježíše Krista, na jeho oběť na kříži. Kříž je nejvyšším důkazem lásky
Boha k nám. Sv. Jan říká, že Bůh „tak miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný“ (Jan 3,16). Bůh nás miluje a odpouští nám, je bohatý
dobrotou a milosrdenstvím, je vždy připraven odpustit a začít znovu.
Z naší strany máme na tento dar odpovědět upřímným vyznáním
vlastních vin, vydáním se na cestu návratu k Bohu. Proto je důležité
zvláště v postní době přistupovat ke svátosti smíření, která je
přednostním místem k setkáním s Bohem, s jeho milosrdenstvím.
Požehnané prožití postní doby a velikonočních svátků přeje o.Jan
Ohlédnutí za postní duchovní
obnovou
Milosrdenství je největší Boží vlastností
„Jak
velmi
potřebuje
dnešní
svět
Boží
milosrdenství! Na všech kontinentech se z hlubin
lidského utrpení vznáší volání o milosrdenství.
Tam, kde vládne nenávist a chuť pomsty, kde válka
přináší bolest a smrt nevinným, tam je potřebná
milost Božího milosrdenství, která utišuje lidskou
mysl, srdce a přináší pokoj. Tam, kde chybí úcta
k životu a lidské důstojnosti, tam je potřebná
milosrdná Boží láska, neboť v jejím světle vidíme
neobyčejnou hodnotu každé lidské bytosti. Svět
potřebuje milosrdenství, aby ve světle pravdy byl
konec nespravedlnosti.“ Toto jsou slova sv. Jana
Pavla II., která zazněla v Krakově-Lagiewnikách,
když v r. 2002 zasvětil svět Božímu milosrdenství.
V naší farnosti jsme na začátku postní doby mohli
prožít duchovní obnovu o Božím milosrdenství s P.
Arturem Cierlickim – Pallotinem. Otcové Pallotini
šíří v naší zemi úctu k Božímu milosrdenství
a spravují první kostel zasvěcený Božímu
milosrdenství u nás, který se nachází ve
Slavkovicích.
Byly to požehnané tři dny, kdy nás P. Artur svými
přednáškami uváděl
do tajemství Božího
milosrdenství, darované nám ve svátosti lásky –
smíření. Vysvětlil nám velice pěkným způsobem
formy úcty k Božímu milosrdenství a velmi
působivé byly i Boží vstupy do mého života. Velké
poděkování patří P. Arturovi za jeho obětavost
a nasazení po celou dobu duchovní obnovy
a našemu p. faráři otci Janovi za to, že
zorganizoval toto setkání.
Věřím, že nás plody této obnovy budou provázet
celou postní dobou a v neděli Božího milosrdenství
budeme mít velký užitek z oněch darů, které chce
Pán Ježíš dát každému z nás.
Marie Sladká
_________________________________________
Duchovní obnova
Letošní únorovou duchovní obnovu s Otcem
Arturem Cierlickim si nelze nepřipomenout. Otec
Artur jakoby k nám přinesl nové světlo, novou
naději. Při jeho kázáních bylo hluboké ticho, všichni
s nadšením poslouchali jeho slova pohlazující
srdce i duši.
Tématem duchovní obnovy byla „Zpověď, Boží
vstupy do mého života a Proč to všechno?“
O zpovědi jsme se dozvěděli, že to není trest za
hřích, ale velký Boží dar, velké Boží milosrdenství.
Ve zpovědi Bohu můžeme říct nejenom své hříchy,
ale můžeme mu odevzdat i své starosti a problémy.
Je jen na nás jestli této milosti využijeme.
V Božích vstupech do mého života nám Otec
Artur předal své vlastní zkušenosti a svědectví
s Bohem. Dokonce nám vyprávěl i o zázraku, který
mu Bůh učinil. Dal nám tak pevnou naději, že Bůh
na nás nezapomíná, On má rád každého člověka,
a je s námi i v těch nejtěžších chvílích. Na závěr
nás vybídl k tomu, abychom všude, kam nás Bůh
pošle, o něm svědčili, protože kdo jiný může tenhle
svět změnit k lepšímu než my.
Zuzka Petříčková
Přehled plánovaných akcí 2015
DUBEN
18. 4. Pochod Od křížku ke křížku
26. 4. Pouť ke sv. Markovi ve Vícenicích
26. 4. Žehnání polím
KVĚTEN
1. 5. - 3. 5. víkendovka pro děti ve Staré Říši
10. 5. - pouť ke sv. Janu Nepomuckému v Třesově
16. 5. Cykloturistický den NA-BU-KO
17. 5. Pouť k Panně Marii ve Zňátkách
23. 5. Diecézní pouť ministrantů na Vranov
29. 5. Noc kostelů
31.5. První sv. přijímání
ČERVEN
6. 6. Diecézní pouť do Slavonic v rámci národního
eucharistického kongresu
7. 6. Boží Tělo - Den eucharistie ve farnostech
11. - 14. 6. Náměšťfest
28. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli v Náměšti
28. 6. Farní den v Náměšti
ČERVENEC
1. 7. - 5. 7. pěší pouť ze sv. Hostýna na Velehrad
pro mládežníky
13. 7. - 15. 7. "přífarní" tábor pro nejmenší děti na
faře v Náměšti
8. 7 - 12. 7. Charizmatická konference v Brně
19. 7. Pouť ke sv. Anně v Sedleci
26. 7. Svatoanenská pouť v Náměšti
25. 7. - 1. 8. farní tábor na faře v Mrákotíně
SRPEN
2. 8. Pouť ke sv. Jakubovi v Naloučanech
29. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru n. S.
ZÁŘÍ
Pouť ke sv. Jiljí v Hartvíkovicích
ŘÍJEN
3. 10. Jablkobraní
17. 10. Hlavní bohoslužba národního eucharistického kongresu v Brně
17. 10. Misijní most modliteb
18. 10. Misijní neděle - Misijní jarmark
Eucharistie a solidarita
Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má
víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta
víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli
bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás
by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima
a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují
pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra,
není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má
skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez
skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. (Jak
2,14-18)
V eucharistii vyjádřil náš Bůh krajní formu lásky
tím, že převrátil všechna kritéria majetku, která
často ovládají lidské vztahy, a radikálním
způsobem potvrdil kritérium služby: „Kdo chce být
první, ať je ze všech poslední a služebník všech.“
(Mk 9,35) Ne náhodou nenacházíme v Janově
evangeliu vyprávění o ustanovení eucharistie, ale
vyprávění o „mytí nohou“: tím, že se Ježíš sklonil,
aby svým učedníkům umyl nohy, vysvětluje
jasným způsobem smysl eucharistie. Svatý Pavel
pak s jadrností zdůrazňuje, že nelze slavit
eucharistii, v níž by nezářila láska dosvědčovaná
konkrétním sdílením s nejchudšími (srov. 1 Kor
11,17–22.27–34)
Pozornost vůči potřebným a ochota pomáhat, dělit
se a nasazovat své síly pro ně, je podstatným
rysem života křesťana. Lidé jsou vždy v pokušení
pomáhat jen těm, kdo jsou jim nějak příbuzní,
sympatičtí, kdo jim mohou pomoc oplatit. Křesťané
motivováni silou Kristovy lásky a posílení
Eucharistií vycházejí vstříc všem lidem. Církev má
ve své sociální činnosti dvoutisíciletou tradici.
Vychází z osobního a svobodného rozhodnutí
každého křesťana sloužit a pomáhat. Zároveň je však
také společným úsilím, protože součinnost více lidí
umožňuje pomáhat účinněji. Velké množství
charitativních církevních organizací, škol a sociálních
děl je toho svědectvím.
Láska a jednota mezi křesťany je znakem pravdivosti
Kristova evangelia. Proto i sociální činnost, která je
výrazem lásky k člověku, směřuje vždy ke
křesťanům. Křesťané si mají navzájem pomáhat.
Skutky apoštolů mluví o sbírce mezi křesťanskými
obcemi na církev v Jeruzalémě (srov. Sk 11,27-30).
Už Tertulián v 3. st. zaznamenává, že pohané, když
viděli, jak křesťané odcházejí ze svých shromáždění,
o nich říkali: „Pohleďte, jak se milují!“ Sv. Pavel,
apoštol pohanů, si je dobře vědom, že dobro je třeba
prokazovat všem, přesto povzbuzuje křesťany, aby si
pomáhali navzájem: „A tak dokud je čas, čiňme dobře
všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry“
(Gal 6,10).
Tradice církevní sociální činnosti ukazuje, že
jednotlivá období mají své formy chudoby a bídy.
Právě proto některá sociální díla církve zanikají, jiná
vznikají. Hodnotou sociální činnosti církve je její
schopnost odpovídat na aktuální potřeby. Jinou,
neméně důležitou, je vědomí, že v sociální činnosti
dobrá vůle nestačí. Je třeba být pro službu připraven.
Sociální angažovanost církve má ještě dva rysy, na
které je dobré upozornit. Angažovanost křesťanů se
neuskutečňuje pouze v přirozené rovině toho, co
umíme a neumíme, co se nám líbí a nelíbí, co je
a není výnosné, ale především v duchovním
naslouchání. V naslouchání vanutí Duchu, který nás
volá, abychom milovali a sloužili. Je pak možné, že
nás Duch vede k věcem, které jsou nad naše síly, pro
které, jak se nám zdá, nemáme potřebné vlohy
a dary.
(z přípravných katechezí na národní eucharistický
kongres)
Co nás čeká
- V týdnu před Květnou nedělí (22.-29.3. 2015)
proběhne Týden modliteb za mládež, který je
vyhlášen biskupy. Cílem je doprovázet aktivity
mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou.
- v sobotu před Květnou nedělí 28.3.2015 jsou
všichni mladí zváni na setkání s otcem biskupem
v brněnské katedrále. Setkání začne v 8.30 hodin
Download

Rozsévač - březen 2015 č.89.zmf