Bilance po prvním poločase
Populární třebíčští herci
Fórum Zdravého města - dotazník
Vánoce a závěr roku v nás
12/2012
Přání Martina Dejdara

p. f. 2013
Radovan
Zejda
áčková
Jaromíra Han
Ladislav Novák
Galerie Ladislava Nováka znovu otevřena
V minulých dnech byla znovu otevřena stálá Galerie Ladislava Nováka v Subakově ulici v třebíčské židovské čtvrti. Její obnovení ohlásila při vernisáži souběžné
výstavy v sousedství ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra
Hanáčková, kurátorem současné expozice se stal historik umění Radovan Zejda.
Novákův odkaz přilákal nemálo jeho příznivců i znalců umění a Třebíč tak vzdala
hold umělci, který ve městě většinu života tvořil.
Více na straně 20.
Můj posel Vánoc
Slovo
na úvod
Tak je tu zase advent.
Co toto slovo pro většinu z nás znamená? I
ti, kteří neznají pravý
význam tohoto slova,
je minimálně spojují s
předvánočním obdobím,
časem nákupů dárků,
pečení cukroví, uklízení.
Pro mě je toto slovo spojeno s mým dětstvím a roráty ve venkovském kostelíku, které jsme
v době adventu téměř denně časně ráno navštěvovaly s maminkou
a sestrami (tatínek nám velmi brzy zemřel). Nezapomenutelná atmosféra temného kostela a zpěv slepého pana varhaníka, a slova
„Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním…“, a s tím spojené
těšení na Vánoce, ještě nezkažené shonem v ohromných nákupních
centrech, kde už od října znějí koledy a blyští se vánoční výzdoba.
A co nám přináší advent dnes? Připadá mi, že nějak větší pracovní
blázinec, všichni chtějí přirozeně všechno stihnout do Vánoc, musí
se zorganizovat všechna výroční zasedání, výroční zprávy, doúčtování před koncem roku , schvalování rozpočtů a v té souvislosti mě
napadá, jestli by Vánoce nebyly klidnější třeba v únoru.
Ale přece jenom v tom posledním adventním týdnu bude pár chvil,
na které se upřímně těším, a které budou mít tu správnou vánoční
atmosféru. Patří mezi ně každoroční návštěvy v domovech seniorů
a rozhovory s těmi, kteří zanechali kus svého života v práci pro naše
město, mnozí stále živě sledují dění a jsou rádi za každý kontakt
zvenku. Druhým rokem také budeme s kolegy ze zastupitelstva
zpívat koledy v biblických kostýmech na náměstí – tady v duchu
děkuji za zpěváckou průpravu během mého čtyřletého působení
ve skvělém sboru Musica Animata (díky Verčo a Kájo). A doufám, že
budu mít alespoň chvilku na prohlídku předvánočních trhů, jen tak
si vybrat pár milých drobností.
Až tyto řádky budete číst, advent už bude v závěru, proto Vám přeji
požehnané Vánoce, užijte si co nejvíce klidu a načerpejte síly do
dalšího roku, který se nám za pár dní otevře.
Marie Černá, místostarostka
V tomto čísle naleznete:
PO PRVNÍM POLOČASE
str. 4 až 7
SPORT MĚSÍCE - STOLNÍ TENIS
str. 11
VÁNOCE A ZÁVĚR ROKU V NÁS
str. 24
Ač jinak už dávno nejsem přílišným vyznavačem Vánoc a silvestrovských přelomů, přece se na svátky zase a zase těším. Byť
o měsíc dříve. To totiž do města přijíždí velký a slavný (kolik
takových u nás vůbec ještě existuje?) orchestr, coby neklamná
známka blížícího se konce roku a slavnostní atmosféry s tím
spojené. Taková oáza jistoty dobré zábavy se stále se opakujícím scénářem: přijdu do zázemí divadla Pasáž a rovnou zamířím do malé kuchyňky, abych se zde setkal s legendou - panem
dirigentem Václavem Hybšem.
Přišel jsem letos o něco dříve, známý kapelník ještě sledoval
v hledišti zkoušku svého třiapadesát let populární hudbě vévodícího tělesa. Přes otevřené dveře jsme si pokynuli rukou na
pozdrav. Za chvíli už jsme probírali, co se událo během uplynulého roku. Václav Hybš při tom pomalu upíjí kávu, kterou jinak
nesmí, ale v Třebíči si dá s chutí. Pak o přestávce ještě jednu...
Mezitím jakoby vnesl do uspěchaného života fluidum klidu. Je
příjemné ho poslouchat, rozmlouvat s ním. Tady je místo k čerpání nezaplatitelné lidské moudrosti! Škoda, že čas tak letí.
Aplausem vstoje končí hudební dvouhodinovka ve vyprodaném divadle. Václav Hybš sestupuje ze scény a s vážnou tváří
se ke mně obrací: „To jste byl vy, kdo křičel fuj a hanba?“ Stejně
vážně odpovídám: „Ano, ale bylo to už loni, pane dirigente.“
Oba se rozesmějeme, následuje pevný stisk rukou a přání
shledat se zase za rok. Po tomto jeho zemitém humoru se mně
bude stýskat.
Vykročte i vy, vážení čtenáři, do nového roku se stejným nadhledem. A pěkné Vánoce!
František Jůza
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 20. prosince 2012.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 4. ledna 2013.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Řečeno sportovní terminologií, dalo by se volební období nazvat během na dlouhou trať.
Ale jde o kolektivní práci, tak tedy řekněme, že právě nastupujeme do druhého poločasu. Třeba jako ve fotbale. Sluší se proto za první půlí ohlédnout a zhodnotit, nakolik byla
úspěšná. Zároveň je třeba mít na paměti, že v poskytnutém prostoru nelze zachytit úplně
všechny podrobnosti toho, co se za dva roky událo, navíc řada akcí byla nastartována a čas
na jejich hodnocení teprve přijde. Dejme slovo těm, kdo za jednotlivé úseky společné práce odpovídají...
Místostarostka Marie Černá: „Průběžně pokračujeme v komunitním plánu sociálních služeb a podařilo se nám schválit také jeho střednědobý plán. To
ale zdaleka není všechno, zapojili jsme se například do krajského projektu Rovnost šancí, ten je podkladem pro prorodinnou politiku.“ Dodejme, že letos
v listopadu byl realizován další podstatný krok pro zkvalitnění života zejména občanů v důchodovém věku - v budově radnice na Masarykově náměstí byl
otevřen Senior Point s nabídkou informačních i dalších služeb.
Pokud se týká odpadového hospodářství, byly po městě rozmístěny známé červené kontejnery na drobný elektroodpad. „Už více než rok slouží velkoobjemové
kontejnery na biologické odpady ze zahrad ve čtvrtích rodinných domků,“ připomíná Marie Černá, s tím, že se jejich přítomnost v jednotlivých lokalitách
osvědčila. „V současné době jsou na podporu třídění v centru města k dispozici speciální sady třídících tašek, přes léto zase byly vydány karty pro
zlepšení evidence návštěvníků sběrných dvorů a zde ukládaných odpadů.“ V posledních dvou letech také došlo k rozšíření kontejnerů na bílé sklo a byly
vyměněny odpadkové koše v centru města. Těch navíc dobrá padesátka přibyla.
Po prvním poločase
Z
dravé město Třebíč
„Jestliže v závěru letošního roku jsme otevřeli Senior Point, je třeba říci, že už v květnu
minulého roku mu předcházelo zprovoznění
jiného významného zařízení, a to Family Pointu,“ připomíná místostarostka Černá. „Rok 2011
byl věnován prorodinným aktivitám. V rámci
toho se uskutečnilo jedenáct tematických akcí. Na
konci obou posledních let jsme uspořádali Fórum
Zdravého města, kde byly stanoveny s pomocí
veřejnosti nejdůležitější priority k řešení problémů vvee mě
městě.“
Změn doznala
doz
o nala pravidla pro hodnocení
žádostí
žádost
tí o příspěvek z grantových
programů v systému Zdravého města a zároveň bylo pro tuto
ooblast
ob
last
stt vvyčleněno více
nančních prostředků.
finanční
„Přibyl i nový grantoprogram Rodina
vý pro
zdraví,“ pokračuje
a zdra
místostarostka ve výčtu
místost
„Proběhla výstava
aktivit. „P
Fair trade, Férová
o Fai
snídaně či návštěsníd
va ddvojice členů Fair
trade družstev z Patrad
namy a Quatemanam
ly.“ Samozřejmostí
už jsou adventní
jarmark pro ‚nezisjarm
kovky‘ či jarmark
kovky
eko-bio s regionálními
výrobky.
4
O
tevřená radnice a rozvoj města
„Loni jsme nabídli občanům formou rozsáhlého dotazníku, aby se sami podíleli na
strategii rozvoje města,“ říká dále Marie Černá.
„Výsledkem bylo schválení aktualizovaného plánu v této oblasti. Průběžně je k dispozici
na městských webových stránkách rubrika Váš
názor - Náš názor. V komunikaci s podnikatelskými subjekty je úspěchem uzavření smlouvy
o spolupráci s Hospodářskou komorou, které
dlouhodobě citelně chyběla.“
Novinkou je projekt Koordinační centrum práce na dálku jako příspěvek města k řešení nedostatku pracovních míst pro nezaměstnané, na který se podařilo získat potřebné finanční prostředky.
P
odpora podnikání
Kladně hodnotí smlouvu mezi městem
a Hospodářskou komorou také její místopředseda a zastupitel Petr Škarabela: „Výsledek
se dostavil záhy. Uspořádali jsme první společnou misi do zahraničí, do Maďarska.
Společně přijímáme i zahraniční návštěvy, například z Německa nebo Indonésie.
Přínosem je založení sdružení Energetické
Třebíčsko, kde jsme zakládajícím členem.“
To si klade za cíl vytvoření tlaku za účelem
výstavby pátého bloku jaderné elektrárny,
který může stabilizovat zaměstnanost
v regionu.
„Podílíme se též na projektech Prolomit
zeď nebo Třebíč žije nabízejících podnikání firem v Třebíči,“ doplňuje Škarabela. „Ale
spolupořádáme třeba tradiční plesy anebo
spolupracujeme v oblasti mediální, jedná
se o Třebíčský zpravodaj či facebook.“
D
oprava plná změn
Nikdo asi nepochybuje, že doprava je nejdůležitějším prvkem, který náleží městu řešit.
„Pracujeme na zkapacitnění průtahu silnice
I/23 - v současnosti je již dopracována studie
společnosti Cityplan, která doporučila na vybraných křižovatkách rozšířit počet jízdních pruhů
a redukovat počet přechodů pro chodce, protože
jiným způsobem již nelze uzlové body na páteřní
komunikaci Třebíče zkapacitnit,“ přibližuje problematiku dopravy místostarosta Pavel Svoboda,
do jehož gesce tato patří.
„Prioritou je nyní výstavba terminálu hromadné dopravy u železniční stanice Třebíč
- v současnosti probíhá územní řízení s cílem
podání žádosti o přidělení finančních prostředků.
V místě stávajícího nákladového obvodu vzniknou
autobusové zastávky pravidelné a autobusové
dopravy a budou rozšířeny možnosti parkování
pro osobní automobily. Projekt je natolik významný, že bez větších problémů získal i širokou
podporu zastupitelů,“ kvituje Pavel Svoboda.
Zatímco v tomto případě je vše na začátku, optimalizace městské autobusové dopravy
už nějakou dobu probíhá. Je to citlivé téma, ale
místostarosta je optimistou: „Konečné úpravy nastanou k 1. 3. 2013. Projekt prozatím snížil počet
prázdných (technických) kilometrů z cca 20%
na 4,5%, byly zavedeny přestupní jízdenky a páteřní linky.“
Obchvat silnice I/23 je další těžkou zkouškou. „Probíhají náročná jednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic na úrovni přípravy a úprav trasy v územně-plánovací dokumentaci města,“ konstatuje k věci
místostarosta Svoboda a ještě dodává: „Velmi kladně je hodnocena instalace rychlostního radaru
v Pocoucově ve spolupráci s Krajem Vysočina.
Radar byl bezúplatně převeden městu Třebíč.“
Č
ištění levněji a pod kontrolou
Pavlu Svobodovi funkčně náleží také část problematiky komunálních služeb: „Zlomovým bylo vypsání
výběrového řízení a uzavření nové smlouvy na
vyvážení odpadkových košů s cílem přesné kontroly provedené práce zavedením GPS. Nová smlouva pak
přinesla úsporu zhruba 300 tis. Kč za rok.“ K obdobnému řešení došlo v oblasti čištění města a zimní
údržby. „Provádí se větší rozsah za výrazně nižší
jednotkové ceny. Také zde byla zavedena kontrola
vykonané práce pomocí GPS,“ vysvětluje místostarosta Svoboda. „Kromě uvedeného se nám podařilo
vybudovat novou lávku v ulici Soukenické, včetně
jejího napojení na křižovatku ulic B. Václavka a Smila
Osovského.“
V návaznosti na vybudovaná protipovodňová opatření
na březích řeky Jihlavy došlo k rekonstrukci Zdisla-
- bilance let 2011 a 2012
viny ulice. „A nejen to,“ doplňuje Pavel Svoboda,
„byl vybudován úsek cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raab v Libušině údolí. Byla provedena oprava
užitkových komunikací k místním zahrádkářským
koloniím.“
Komplex akcí navazujících na výstavbu protipovodňových zábran zahrnuje řadu dalších akcí.
V jejich výčtu pokračuje místostarosta Milan Zeibert:
„Podařilo se dosáhnout zprůchodnění pravého
břehu řeky mezi Podklášterským mostem a lávkou
za poštou nebo zbudovat oplocené dětské hřiště v Soukenické ulici. Přibyla cyklostezka a došlo
k obnově výsadby v Hasskově zahradě. Opravené
schody zlepšily cestu k Masarykově vyhlídce, kam byl
navrácen reliéfu T. G. M.“
Š
iroký rozsah komunálních služeb
Výsledky práce v oblasti komunálních služeb
jsou lidem denně na očích. Své o tom ví místostarosta Milan Zeibert: „Pořád je co opravovat a budovat.
Rekonstruovali jsme například opěrné zdi v ulici
Jaroslava Haška nebo za hlavní vstupní branou na
Starém hřbitově. Tam také byly opraveny fasády
městských hrobů a pěšiny vydlážděny kamennými
odseky.“
Ve městě máme několik skalních masívů - na první
pohled pěkná přírodní scenérie, která však vyžaduje
zvláštní pozornosti. „Provedli jsme údržbu, sanovali či měřili pohyb skal v Hasskově zahradě, na
Krajíčkově stráni, ve Chmelově ulici či ulici Pod
Hrádkem,“ vypočítává Milan Zeibert. „Stranou nezůstala ani vyhlídka v Libušině údolí. Tam také byla
provedena oprava nezpevněných komunikací ve
směru k Terůvkám, totéž pak oblasti zahradní kolonie
Mašovský, Poliklinika A, Poliklinika C, Libuše. Rovněž
v Týnském údolí, v Sokolí, v lesoparku Lísčí, ale i další
lesní cesta k chatové kolonii v Budíkovicích, parková
pěšina ul. Gen. Svobody, parková pěšina kolem Hladového rybníka v Týnském údolí a jiné.“
Je to k nevíře, ale opravu si vyžádala více než třicítka schodišť po celém městě. „Je to tak,“ říká
místostarosta Zeibert, „například to bylo dvakrát v ul.
Zahradníčkově, rovněž dvakrát v ul. Novodvorské či
v ulicích Cyrila Boudy, Mlýnské, Úzké, Modřínové,
Soukopově a některých dalších.“ Na lávce plk. Svobody musela být dokonce provedena oprava narušeného povrchu mostovky a úprava nábřežních
zdí.
„K tomu ještě přičtěme opravu kontejnerových
stání na separovaný odpad v ulicích Hartmanově,
Leopolda Pokorného, Kpt. Jaroše a Modřínové či rozšíření kontejnerových stání na separovaný odpad
v pěti lokalitách - ul. U Barborky, 9. května, Čeloudova, Janouškova, Sucheniova),“ připomíná Zeibert.
„Další akce jako oprava dřevěných lávek v Libušině údolí, oprava opěrných zdí v Sokolí a v ulicích
Pomezní a Zadní, úprava veřejného prostranství
v ul. Gen. Fanty, opravy zábradlí ul. Zdislavina,
Kpt. Jaroše, oprava altánu v lesoparku Lísčí, oprava opěrných zdí v ul. Sirotčí, Modřínová, Velkomeziříčská, Cyrilova, terénní úpravy v ul. Novodvorská,
opravy zábradlí v ul. Spojenců, Velkomeziříčská, Tylovo nábřeží, Hasskova zahrada patří k běžným, přesto
významným činnostem odboru komunálních služeb,“
uzavírá tuto oblast Milan Zeibert.
Přesto jen namátkou vzpomeňme dalších realizovaných
akcí: odbahnění rybníků v Lorenzových sadech, rozšíření skateparku v Týnském údolí anebo ošetření lipové aleje na Hrádku a jasanového stromořadí v Poušově,
rekonstrukci stromořadí v ulicích Sucheniova, Pražská
a Na Svahu, doplnění javorového stromořadí v Horácké
ulici, realizace pěstebních opatření v zámeckém
parku a Jubilejním háji v Týně ap. Ne bez významu jsou
posudky provozní bezpečnosti (zátěžové zkoušky)
vybraných stromů.
„Samostatnou kapitolou je prevence kriminality. Tady
je nejvýznamnějším počinem postupné, leč razantní rozšiřování kamerového systému a jeho modernizace,“
připojuje ještě důležitou informaci Milan Zeibert.
B
udiž světlo platí i v Třebíči
Jenže veřejné osvětlení vyžaduje neustálou a zvýšenou péči. Místostarosta Milan Zeibert:
„Provedli jsme rekonstrukci v ulicích Račerovická,
Okružní před vysokou školou a Soukenické, či v Hasskově zahradě. Ale to není všechno. Úpravy v rámci
defektoskopie probíhaly ve dvou etapách v Lidické
ulici a před sportovním areálem v Míčově ulici a na
Hrotovické.“ Úpravy se nevyhnuly ani ulici Soukopově,
nové osvětlení pak dostala třeba lávka v Soukenické a zatím v první etapě Nový hřbitov. „Důležitým je
i moderní osvětlení přechodů pro chodce,“ zdůrazňuje ještě Milan Zeibert, „tady jmenujme alespoň
ulice Brněnskou a Pražskou, Hrotovickou a Komenského náměstí. A připočítejme vytvoření fyzické
pasportizace veřejného osvětlení ve městě s následným zavedením získaných údajů do přehledného
programu Kompas 3 a GIS Třebíč. Ta byla doplněna
o nové revitalizace a regenerace sídlišť, včetně místních částí Budíkovice, Sokolí a Pocoucov.“
P
růhledné zakázky i smlouvy
Zkratka EZAK znamená zavedení transparentního Elektronického systému zadávaní veřejných
zakázek (https://zakazky.trebic.cz). Více první místostarosta Pavel Pacal: „Stručně řečeno, všechny zakázky jsou zadávány elektronickým způsobem a průběh jejich zadávání, vyhodnocení a realizace jsou
přístupny všem občanům na webových stránkách.“
Aby i v uzavřených smlouvách bylo jasno, prošly
Pokračování na straně 6
5
Z RADNICE
Po prvním poločase
Pokračování ze strany 5
důslednou revizí. A výsledek se dostavil záhy! „Úspora ze smlouvy o provozování MAD - při zachování vysoké kvality poskytování služeb městské
autobusové dopravy - došlo k výrazné slevě ze stávající platné smlouvy,“
vysvětluje prospěšnost provedené akce Pavel Pacal. „Úspora za dva roky činí
23 milionů korun. Podobně výrazná úspora vznikla ukončením smlouvy
o outsourcingu IT služeb. Místostarosta Pacal: „Město si veškeré IT služby
zajišťuje pomocí vlastních pracovníků.“ Úspora za dva roky činí 3,5 mil. Kč.
Do třetice dostaly za vyučenou byrokratické metody. „Konec papírování na
úřadě,“ představil místostarosta převedení papírových podob jednání do
elektronických. „Papíry byly nahrazeny počítači a úspora záhy činí 200 tisíc Kč!“
Radní Martin Svoboda připomíná: „Úspory bylo dosaženo také výběrem
operátora telekomunikačních služeb, kterým je ušetřeno dobrých tři
sta tisíc korun za dobu trvání dvouleté smlouvy.“
I
nformace občanům i automaty
Nová podoba webových stránek města zpřehlednila občanům, podnikatelům i turistům přístup k informacím o městě. V uplynulém období však
byly řešeny ještě závažnější otázky, například omezení hazardu. „Došlo
k zneviditelnění provozoven automatů na území města a zajištění větší bezpečnosti v okolí,“ zdůrazňuje Pavel Pacal a dodává: „Následovalo vytvoření
systému pro finanční podporu čtyřiatřiceti sportovním a volnočasovým organizacím postiženým výpadky příjmů od ČSTV - nyní je podporujeme právě z výnosů uvedených provozoven.“
V
zdělávání má zelenou
Místostarosta Pacal připomíná otevření dvou nových tříd mateřských škol a jedné třídy jeslí: „Zřídili jsme tak nových 81 míst v mateřských školách. Navíc ve všech těchto zařízeních proběhla výměna oken ke
zkvalitnění prostředí, v němž děti tráví první krůčky ke vzdělání.“
Pacal má na zřeteli také základní vzdělávání: „Zde je nesporným úspěchem
vytvoření podmínek pro práci projektových manažerů na školách. Pokud jde o volnočasové aktivity, podařila se vyřešit stabilizace chodu Domu
dětí a mládeže a zahájit projekt pro vytvoření nových a důstojnějších podmínek pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase.“
Péče je tradičně věnována také uměleckému vzdělávání, kde proběhla
úspěšná ekonomická stabilizace základní umělecké školy. A pokud je
řeč o školství, místostarosta Pavel Pacal dodává: „Byla zavedena tradice pro
oceňování pedagogů škol za jejich celoživotní záslužnou práci a každoroční
oceňování úspěšných žáků jednotlivých škol.“
6
F
inance a majetek
„Odpovědné a transparentní hospodaření města s minimální zdravou
mírou zadlužení a stav městských financí byl oceněn agenturou Moody´s nejvyšším možným ratingem v dané kategorii měst,“ zdůrazňuje oproti
jakýmkoliv pochybám Pavel Pacal. „Město Třebíč úspěšně a účelně prodává
zbytný majetek, který je určen primárně k soukromému podnikání a stává
se tak dalším ze zdrojů příjmů.“
Pacal také považuje za nesporný přínos, že došlo k dokončení protipovodňových opatření ve městě a revitalizaci Hasskovy zahrady. „Přidejme
vybudování nové lávky spojující centrum města a lokalitu nejen Hájku,“ vrací se k úspěšným akcím, „nezanedbatelná je úprava a regenerace sídlišť
v ulici Františka Hrubína, v Borovině i ve čtvrti Horka-Domky. Přinesla nová
parkovací místa, chodníky, zeleň i úpravu okolního veřejného prostranství a v
neposlední řadě zvýšení komfortu bydlení pro zdejší občany.“
Místostarosta přidává důležitou poznámku: „Pokud bych se měl zmínit
o všech akcích, které odbor správy majetku a investic města zrealizoval za
poslední dva roky, nestačil by na to celý zpravodaj. Vždyť celková proinvestovaná částka přesahuje čtvrt miliardy korun.“ Proto - jak bylo řečeno
již na začátku - připomeneme to nejdůležitější. Například skutečnost, že byla
dokončena přístavba tělocvičny u Základní školy Horka-Domky. Akce
byla spolufinancována z dotace z operačního programu ROP Jihovýchod a zařízení teď splňuje podmínky pro oficiální zápasy ve florbalu.
R
evitalizace sídlišť a zkapacitnění Hrotovické
„Byla také dokončena rekonstrukce budovy na ulici Bedřicha
Václavka, ve které sídlí mimo jiné městská policie,“ přibližuje Pavel Pacal
dění v roce 2011. „Došlo k výměně střechy, byla provedena opatření proti
pronikání vlhkosti do budovy a budova dostala nový kabát.“ A dál? „Revitalizovali jsme bytový dům Na Kopcích, na hale L. Pokorného ve Fügnerově
ulici byla dokončena rekonstrukce střech a stejný druh prací byl proveden na Základní škole na ul. Kpt. Jaroše . Pokračovala revitalizace sídlišť,
jednalo se o čtvrť Horka Domky, čtvrť Hájek a sídliště Za rybníkem
v Borovině,“ vybírá Pacal z dlouhého seznamu. „Práce byly spolufinancovány jak z evropských, tak z národních dotací. V sídlištích se rekonstruovaly
chodníky, silnice, veřejné osvětlení, parkovací stání, budovaly se
nové přístřešky na domovní a separovaný odpad, prováděly se sadové úpravy. A zapomenout nesmíme ani na tolik potřebné zkapacitnění
Hrotovické ulice. Zde patří poděkování zvláště zastupiteli Vladimíru
Malému, který pomohl akci ve spolupráci s Krajem Vysočina realizovat.“
D
ůležité investice probíhaly i letos
„V pěti mateřských školách, centrální jídelně v Sirotčí, objektu v ulici
Fr. Hrubína a v kulturním domě v místní části Račerovice byla vyměněna okna
za nová plastová,“ prochází záznamy místostarosta, „v ulici Boženy Němcové
byla provedena rekonstrukce kanalizace, částečná rekonstrukce vodovodu
a ompletní oprava vozovky.“ Jednou z největších akcí je přístavba plaveckého
areálu Laguna.„Jedná se o zábavní část, ve které bude relaxační bazén s různými
tryskami, několik saun, věž s tobogánem, výplavový bazén se slanou vodou, bazénový koutek určený dětem a další atrakce,“ uzavírá místostarosta Pacal. Práce
zmíněného odboru prolíná prakticky do všech činností. „Přínosem aktivní
spolupráce s úřadem práce bylo zapojení 130 nezaměstnaných do údržby města v rámci veřejné služby,“ konstatuje Pavel Pacal.„Došlo též k vyřešení složité situace na křižovatce u Interspaaru a výsledkem je vybudování bezpečných
přechodů pro chodce. Také změna letitého systému městské autobusové
dopravy výrazně zvýší dopravní obslužnost, především místních částí.“
- bilance let 2011 a 2012
S
port s novou koncepcí
Místostarosta Pavel Svoboda má co říci také ke sportu: „Byla vytvořena
nová Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Třebíči,
která byla rozšířena o volnočasové aktivity. Oblast prioritních sportů pak byla
rozšířena ze tří na šest sportů ve dvou kategoriích.“ Tak byly dány podmínky
i pro další aktivity ve sportovní oblasti: „V rámci nové koncepce vznikla soutěž vyhlašování Nejlepších sportovců města Třebíče. Oceňováni jsou
úspěšní sportovci, držitelé medailí z MS, ME a MČR. Dále jsou vyhlašováni
nejlepší sportovci komisí pro zájmovou činnost a oceňováni dlouholetí činovníci ve sportu uvedením do pomyslné Síně slávy.“
Město zpravidla přebírá záštitu nad významnými mezinárodními sportovními soutěžemi pořádanými ve městě, např. ME v baseballu kadetů 2011 a ME
v baseballu do 21 let. Co však je zcela novinkou, je skutečnost, že v letošním roce
byla uspořádána Olympiáda třebíčských škol 2012. „Stala se nejvýznamnější
sportovní akcí pro žáky mateřských a základních škol,“ doplnil Pavel Svoboda.
K
ultura ve znamení návratu tradičních festivalů
Výrazným počinem v kulturní oblasti je nová podoba Třebíčského kulturního léta. „Byla zahájena spolupráce s ostatními pořadateli, rozšíření počtu akcí i doby trvání,“ doplňuje základní informaci třebíčská radní a ředitelka
Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková. Připomíná i další
podstatné změny, především návrat festivalu Šamajim k šestidenní variantě, včetně původního názvu a obsahu i návrat oblíbeného podzimního
festivalu Bramborobraní. A pokračuje: „Slavnosti tří kápí doznaly sjednoceného názvu i obsahu a návratu k historii města. Přibyly pak nové akce
Třebíčského léta - Festival mažoretek, Filmy pro Karla IV. či Oživené židovské
město s bezplatným vstupem.“
Růst návštěvnosti v loni digitalizovaném kině Pasáž přesvědčil i ty největší pochybovače o správnosti tohoto finančně náročného kroku, novou kvalitu
filmů si teď užívají především děti s rodiči. „Ale i alternativní, nezávislá a dokumentární tvorba nachází v programu Pasáže své místo - s velkým ohlasem se například setkal letošní první ročník festivalu Jeden svět, pořádaný
ve spolupráci s nadací Člověk v tísni,“ dodává nad příznivou statistikou Jaromíra
Hanáčková.
Divadelní předplatné zaznamenalo návrat ke klasickým divadelním představením a k navrácení tradičního smyslu předplatného A a B. „Akce Světlo
pro 17. listopad znamená založení nové tradice a připomenutí událostí roku
1989. Obdobně oslavy vzniku ČR znamenají taktéž založení nové tradice, kdy
probíhá slavnostní večer v divadle Pasáž s oceňováním nejlepších občanů
a kulturním programem,“ vypočítává novinky radní Hanáčková a hned pokra-
čuje: „K novým tradicím ještě patří vzpomínková akce Židovské transporty
a přehlédnou nelze ani loňskou novinku - otevření Židovského muzea - Domu
Seligmanna Bauera či zcela nové otevření expozice v Předzámčí – Cesty
časem.“ Vydání knihy prof. Fišera Příběhy familiantů už jen výrazně doplní široký
rozsah kultury ve městě. I tak je zde pořád prostor pro amatéry a otevřené dveře
ke spolupráci.
C
estovní ruch zůstává prioritou
Příjezdový cestovní ruch přinesl zvýšení počtu návštěvníků. Památky UNESCO
jsou kvalitní značkou, kterou je nutné zužitkovat. Jaromíra Hanáčková vysvětluje:
„Veletrhy a výstavy, to je plánovitá systematická celoroční propagace města
na významných akcích cestovního ruchu. Dnes však již nestačí jen památky nabízet
a ukazovat, je nutné je oživovat speciálními historickými akcemi i kostýmovanými prohlídkami. Pro místní obyvatele i turisty je přínosem celoroční práce
s dětskými kolektivy – lektorská činnost a tvořivé dílny, realizované zejména
v Domě Seligmanna Bauera a v objektu Předzámčí.“
Návštěvnicky velmi oblíbenými se stávají i doprovodné akce křesťanských i židovských svátků a historických výročí. „ Tyto akce přitahují stále více zájemců,“
uzavírá ředitelka kulturního střediska Jaromíra Hanáčková. „Podařilo se zastavit
strmý pokles návštěvnosti z let 2007 - 2010, již v roce 2011 stoupla indikační křivka návštěvnosti města o 22 % a podobný výsledek očekáváme i letos.“
Z
ávěrem - společná práce nese výsledky
„Ne všechno lze zachytit na pouhé čtyřstraně Třebíčského zpravodaje,“
zamýšlí se nad hodnocením dvouletého časového úseku starosta města
Třebíče Pavel Heřman. „Jsme v polovině volebního období, a přestože uvedené výsledky zakládají dobrý kredit pro další práci, pořád je třeba mít na
mysli, že některé vytčené úkoly vyžadují stálou pozornost, jiné je třeba
dokončit, a v neposlední řadě nás nové čekají. To vše v době často nepříznivých vnějších podmínek, zejména ekonomických, bez možnosti tyto přímo
ovlivnit. Na druhé straně se evidentně daří udržet stabilitu vlastního rozpočtu a ještě město rozvíjet.“
„Důležitým prvkem bezpečnosti ve městě se staly kamery, monitorující
dřívější problémové části, včetně židovské čtvrti. Kriminalita je dnes na
historicky nejnižší úrovni v rámci Vysočiny i republiky,“ připomíná starosta.
Oceňuje také stále se zvyšující povědomí o našem městě nejen v České republice, ale i v zahraničí: „Prezentujeme se v okolních státech, velmi úzké
vztahy máme třeba se Slovenskem a ani v tuzemsku nijak nezapadly zdejší
památky, zejména ty zařazené do seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Tady nejvíce je znát přínos koncepční týmové práce, a ta přes různorodost názorů převládá i v dalších oblastech řízení města.“
(red)
7
Bratislavané si prohlédli třebíčské památky
S třebíčskými památkami se seznámili i obyvatelé Bratislavy. Výstava s názvem „Třebíč –
město památek UNESCO“ byla k vidění od 14.
listopadu do 21. prosince v Zichyho paláci ve
Ventúrske ulici. Na třicítce černobílých sním-
ků byly kromě celkových i detailních pohledů
na baziliku svatého Prokopa a židovskou čtvrť
zastoupeny i záběry věže a Malovaného domu.
Autorem fotografií je starosta města Třebíče
Pavel Heřman.
(ip)
Nástěnný kalendář s třebíčskými motivy
Obyvatelé města, místní patrioti a všichni milovníci
Třebíče si mohou pořídit nástěnný kalendář na rok
2013. Namísto fotografií, které byly obvyklé v předchozích vydáních, obsahuje tentokrát výtvarné práce nejmladší generace.
Kalendář nechal městský úřad vytisknout ve formátu A 3 na křídovém papíře. Na titulní straně je vyobrazen kostel Nejsvětější Trojice. Dvanáct listů představuje celkovým pohledem nebo detailem církevní
a světské památky. Jedná se o výběr z kreseb a maleb mladých ve věku 6 až 18 let. V rámci letošních
Dnů evropského dědictví se chlapci a dívky zúčastnili
se svými obrázky místního kola výtvarné soutěže.
Nástěnný kalendář pro rok 2013 je možné zakoupit
v informačních a turistických centrech v Třebíči. (i)
Změna provozu městského úřadu v závěru roku
Sáčky na psí výkaly dostanou lidé
jen při zaplacení poplatku
Městský úřad sděluje majitelům psů, že při zaplacení
poplatku za psa na rok 2013 si mohou vyzvednout
sáčky na zvířecí exkrementy. Sáčky už od ledna nebudou vydávány v libovolném množství jako dosud.
Každý držitel psa dostane po předložení dokladu
o zaplacení jednorázově sto kusů na celý rok. Budou
k vyzvednutí v informační kanceláři radnice na Karlově náměstí.
(pi)
Vánoční strom zdobí náměstí
Na Karlovo náměstí nechala radnice postavit ve čtvrtek 29. listopadu tradiční vánoční strom. Letos centrum města krášlí smrk z ulice Bartuškova.
Jako každý rok zvolil odbor komunálních služeb
strom, který pěkně vypadá a zároveň je na svém
nevhodném stanovišti určen k nutnému skácení.
Vybraný smrk ztepilý je přes dvacet metrů vysoký
a pochází ze sídliště ve starší části čtvrti Borovina.
Rostl tam v přílišné blízkosti bytového domu.
Vánoční strom na Karlově náměstí rozsvítil Mikuláš za pomoci andělů a čertů ve středu 5. prosince.
Městské kulturní středisko připravilo program pro
rodiče s dětmi a pohádku v podání divadelního souboru Ampulka Třebíč.
Oddělení kanceláře tajemníka radnice sděluje veřejnosti, že z důvodu celozávodní dovolené bude v pondělí
31. prosince uzavřena budova městského úřadu. Silvestrovské omezení provozu se týká obou pracovišť – na
Karlově i Masarykově náměstí.
(mk)
Radnice vyhlásila výsledky květinové soutěže
Odbor komunálních služeb města vyhodnotil tradiční květinovou soutěž. Vyhlášení výsledků za rok 2012 proběhlo ve středu 5. prosince.
Do 17. ročníku se přihlásilo 43 pěstitelů. Byli mezi nimi obyvatelé panelových domů a rodinných domků z města i místních částí. Letošní novinkou bylo zavedení bronzového, stříbrného a zlatého pořadí s více oceněnými
a jednoho celkového vítěze. Na 3. místě se umístilo 12 účastníků, na 2. pozici bylo vyznamenáno 11 pěstitelů a
na 1. pořadí dosáhlo 5 osob. Absolutním vítězem se stala Ivana Kotrbová z Polní ulice (vítězná výzdoba na snímku z archívu MěÚ). Ocenění pěstitelé dostali od radnice peněžité ceny a věcné dary. Předal jim je místostarosta
Milan Zeibert za asistence koordinátora soutěže Petra Urbánka.
Zúčastnit soutěže se mohl každý majitel či uživatel domu, bytu nebo provozovny, který měl fasádu v době
hodnocení zkrášlenu živými květinami nebo pnoucími dřevinami. Výzdoba musela být viditelná z ulice. Soutěž
se vztahovala také na upravené neoplocené předzahrádky na veřejném prostranství.
(i)
Probíhá dláždění chodníků
V sídlišti Horka-Domky spějí k závěru práce na další
etapě regenerace veřejných prostranství. V těchto dnech
probíhá dláždění ve vnitrobloku Demlovy ulice. Čtvrť s
bytovými domy opravuje město postupně. Letos byly
na programu dvě etapy. První zahrnovala prostory na
Václavské náměstí a západní část ulice Demlova, druhá
okolí vysokých domů za nákupním střediskem. Součástí
obou etap bylo kromě přeložek inženýrských sítí a vybudování nových kontejnerových stání především výrazné
navýšení počtu parkovacích míst.
Stavební práce probíhaly od začátku července a skončit
by měly v polovině prosince. Celkové náklady přijdou na
13.300.000 korun. Akce bude spolufinancována z prostředků Evropské unie.
(an)
8
* 17. 11. 1928 v Třebíči
Po skončení druhé světové války, během níž se třebíčská rodačka
Helena Kružíková jako dospívající dívka zajímala o divadlo, nastoupila
na brněnskou Státní konzervatoř (ta se později přeměnila na JAMU).
K jejím spolužákům patřili mimo jiné Květa Fialová či Josef Karlík. Studium dokončila v roce 1950 a první angažmá ji čekalo v Těšínském divadle v Českém Těšíně, kde však strávila jen jednu sezónu. Hned v roce
1951 se její domovskou scénou stalo Státní (dnes Národní) divadlo
v Brně. Helena Kružíková je s první brněnskou scénou spjata bezmála
čtyři desetiletí, byla jí věrná a zahrála si tu opravdu celou plejádu slavných rolí, o nichž herečky zpravidla sní. V polovině padesátých let byla
představitelkou postav shakespearovských, patřily k nim Viola ve Večeru tříkrálovém, Hermie ve Snu noci svatojanské, tyranova manželka
v Macbethovi i Kateřina ve Zkrocení zlé ženy (v inscenaci z roku 1955
ji jako Petruchio „krotil“ Martin Růžek, po dvanácti letech byla hra s
Kružíkovou jako Kateřinou inscenována znovu, tentokrát Petruchia
ztvárnil Jaroslav Dufek). Herečka se setkala i s rolí Lídy ve hře Pavla
Kohouta Taková láska, což byl text, ve kterém se objevovaly náznaky
„oteplení“ po odhalení a pojmenování Stalinova kultu. Počátek šedesátých let byl ve Státním divadle Brno ve znamení svěží, progresivní
dramaturgie, Helena Kružíková hrála v inscenacích režisérů Evžena Sokolovského či Aloise Hajdy, například v Brechtově Kavkazském křídovém kruhu, Totálním kuropění Ludvíka Kundery i v moderní Planchonově úpravě Dumasových Tří mušketýrů (zde ztvárnila královnu Annu
Rakouskou). K dalším rolím patřila Marie v Büchnerově Vojckovi a také
Klára ve slavné Dürrenmattově Návštěvě staré dámy (stěžejní roli alternovala s Vlastou Fialovou). Na počátku sedmdesátých let se Kružíková objevuje opět v shakespearovském repertoáru, v Romeovi a Julii
hraje Juliinu matku (dceru alternují tehdy mladičká Libuše Šafránková
a Zdena Herfortová – na snímku ze zkoušky jsou zleva H. Kružíková
a Z. Herfortová). V té době na ni také čeká královská role (Alžběta
Anglická ve stejnojmenném Brucknerově dramatu – za stejnou roli
získá po letech Thálii Zdena Herfortová). Helena Kružíková ztvárňuje
v té době také kněžnu v Jiráskově Lucerně a brzy ji potkají významné
role v hrách Antona Pavloviče Čechova (Arkadina v Rackovi a Zinaida
v Ivanovovi). Osmdesátá léta pak přinášejí úkoly v rolích žen zralých,
ať už je to Lízalka v Mrštíkových Maryše, paní Higginsová ve Shawově
Pygmalionu či konečně Čapkova Matka. Na prknech, která „znamenají svět“, stála třebíčská rodačka při premiéře naposledy v roce 1990.
V rozhovoru, který herečka poskytla brněnskému periodiku Kam v
roce 1970, se vyznala ze svého vztahu k profesi:“Mám ráda všecko, co
patří k divadlu. Zvláštní atmosféru, vůni a rytmus divadelního prostře-
dí. Nejraději mám ovšem generálky, kdy je všecko hotovo
tovo
a jede se doopravdy. Nový
kostým a každá rekvizita skýtají desítky nuancí. Generálka
erálkaa
je pro mne velkým svátkem.
m. Pakk
mám ráda svou šatnu, která
terá je
mi druhým domovem, dále
vlásenkárnu. Zde si předd
představením sednu, naFoto: Archív autora 3x
líčená, připravena vychutnávám poslední okamžiky před vstupem na jeviště. S vlásenkářkou
Růženkou si povyprávíme o dětech, o tatínkovi, nebo se jen tak mlčí.
Nekrásnější místo je ovšem jeviště“.
Filmografie Heleny Kružíkové není příliš bohatá. Zahrála si ve dvou
budovatelských filmech z padesátých let, v Olověném chlebu (o partě
dětí z pražské periferie, která pomáhá sourozencům a rodičům vyhrát stávku) a snímku Přicházejí z tmy (o združstevňování vesnice).
Na sklonku padesátých let však účinkovala i v relativně progresivním
snímku Ladislava Helgeho Škola otců s Karlem Högerem v hlavní roli.
Později ztvárnila několik postav matek mladých hrdinů, kupříkladu
v adaptaci novely Ivana Kříže První den mého syna, kde jí byl „synem“
Vladimír Pucholt. Mnoho příležitostí Helenu Kružíkovou nepotkalo ani
v televizi, menší roli vytvořila v „národopisném“ seriálu Slovácko sa
nesúdí v polovině sedmdesátých let. Herečka se tak setkává s paradoxem, spjatým s rozvojem masmédií. Ačkoliv jde o velmi významnou
divadelní umělkyni, málokdo si ji dovede vybavit podle tváře.
Helena Kružíková předávala svůj um i mladší generaci, pedagogicky
působila na brněnské konzervatoři v letech 1974 až 1991. Její charakteristický hlas (lahodný, ale lehce nahořklý), byl využíván hojně v brněnském rozhlase při realizaci dramatických útvarů. Uplatnění nalezla
POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI
Helena Kružíková
herečka také v dabingu; podílela se na zvukové stránce mnoha významných děl světové kinematografie, později i zahraničních seriálů,
jakým byl například brněnským studiem dabovaný Dallas. O dabingu
v citovaném rozhovoru před lety prohlásila: „Dabing vyžaduje herce
schopného soustředění, bystře reagujícího. Při detailním předvádění
poznáte skutečné herecké kvality. Nahlédnete do tvůrčí kuchyně kolegů. Zajímavé je i to, že tvoříte nejen podle autora, ale také podle
herce, jehož výrazu se musíte přizpůsobit“. Za celoživotní mistrovství
v dabingu obdržela Helena Kružíková v roce 1998 Cenu Františka Filipovského. Je také nositelkou ceny Senior Prix, které jí v roce 1996
udělila Herecká asociace.
JAN KERBR
9
Nová ulice ponese jméno odbojáře Jana Habrdy
Vznikající nová ulice rodinných domků v lokalitě Na
Kopcích bude pojmenována po Janu Habrdovi, třebíčském rodákovi popraveném za II. světové války
nacisty za odbojovou činnost. Téměř zapomenutého
hrdinu připomněl dopisem
starostovi města jeho poslední žijící blízký příbuzný
ing. Ivo Kameníček, žijící
v Norimberku. Stalo se tak právě včas, aby k pojmenování mohlo dojít ve
dnech, kdy by se Jan Habrda dožil sta let. Symbolické je i to, že ulice Jana
Habrdy bude stát nedaleko od místa, kde se narodil. Ing. Kameníček poskytl podklady pro sestavení životopisu a pro čtenáře Třebíčského zpravodaje
ochotně sepsal vzpomínku na svého strýce i na město Třebíč (na straně 18).
Jan Habrda se narodil 6. prosince 1912. Byl synem obuvnického dělníka
Františka Habrdy (1880 – 1968), svého času člena třebíčského zastupitelstva, a Antonie Habrdové, rozené Bouzkové (1885 – 1952). Rodina bydlela
na tehdejší Poděbradově (dnes Brněnské) ulici v domě č. 66. V mládí se
věnoval spolkové činnosti – v letech 1922 až 1937 byl členem třebíčského Sokola i Junáka, zároveň byl členem Českého radioklubu – jeho stanice
měla volací znak OK2AH (iniciály AH věnoval své sestře Antonii Habrdové,
provdané Kameníčkové (1906 – 1967)). Tato jeho záliba souvisela se vzděláním (v letech 1931 – 1933 absolvoval Průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně) a později profesí (v letech 1936 – 1937 byl radiotechnikem
firmy Radio Iron v Brně – Židenicích, 1937 – 1939 pracoval jako technický
úředník odposlechové služby radiového provozu kontrolní radiové služby
Československé pošty). Uplatnil ji i v průběhu vojenské služby, když v letech 1934 – 1936 sloužil nejprve u dělostřeleckého oddílu 256 v Jihlavě a
následně v Radiotechnické rotě 6. dělostřelecké brigády v Brně, kde dosáhl
hodnosti svobodníka.
Od září roku 1939 pracoval jako technický kreslič v evidenčním oddělení
Telegrafního stavebního úřadu 7 v Praze XIV a bydlel se svou ženou Annou
Habrdovou, rozenou Paterovou na Kačerově v ulici U smyčky č. 9. V srpnu
1940 se stal členem odbojové skupiny vedené Vladislavem Bobákem, předválečným pilotem (tzv. skupina pěti letců). Antonín Habrda zhotovoval pro
skupinu radiové vysílací a přijímací stanice, jejichž prostřednictvím byly
předávány zprávy a udržován kontakt se zahraničním odbojem a sovětskou
zpravodajskou službou. 14. března 1941 byl Jan Habrda ve svém pražském
bytě zatčen a více než dva roky vězněn, 12. listopadu odsouzen spolu s deseti dalšími členy odbojové skupiny k trestu smrti, který byl vykonán 16.
srpna 1943 v Berlíně – Plötzensee.
V roce 1945 byl in memoriam vyznamenám prezidentem Československé
republiky Edvardem Benešem Československým válečným křížem 1939 –
1945 a náčelníkem Československého Junáka Junáckým křížem – Za statečnost. Jeho jméno je připomenuto na pamětní desce v Praze v ulici Olšanská
č. 3 (omylem místo data popravy uvedeno datum rozsudku k trestu smrti
– 12. 11. 1942) a na pamětní desce třebíčských sokolů umístěné na budově
kina Pasáž. Český radioklub ho zařadil do skupiny mimořádně zasloužilých
radioamatérů (např. spisovatel Otakar Batlička), jejichž volací značky nebude radiokomunikační úřad nadále přidělovat.
Milan Zeibert
Foto z archivu Ivo Kameníčka: z návštěvy v Brně, vpravo je Jan Habrda, uprostřed jeho žena Anna, vlevo jeho sestra (moje druhá matka) Antonie Kameníčková, rozená Habrdová (I. K.).
Atletem Třebíče je podruhé za sebou Jiří Sýkora
Sedmnáctiletý dorostenecký reprezentant ČR
Jiří Sýkora byl v zasedací síni třebíčské radnice
podruhé za sebou vyhlášen vítězem ankety Atlet
Třebíče. Jeho šest titulů mistra republiky zavážilo
v hodnocení trenérů více než bronzová medaile z
MČR dospělých v běhu na 800 m Martina Hoška
nebo titul mistra světa veteránů nad 35 let v
běhu na 60 m Pavla Hykla. Sýkoru i Hoška trénuje
Pavel Svoboda, zkušený Hykl se připravuje sám.
V první desítce se téměř rovnoměrně objevili
závodníci kategorie dospělých, žáci i dorostenci,
ale také atleti – veteráni.
Jubilant Jaroslav Bohutínský
Po letech jednoznačné mužské nadvlády se
začínají prosazovat i ženy, z nichž nejlepší
Veronika Janíčková skončila celkově šestá.
Součástí slavnostního vyhlášení bylo také
vyhodnocení největších talentů Sportovního
střediska mládeže a rovněž předání dárkového
10
koše správci stadionu, trenéru a vynikajícímu
sprinterovi 70. a 80. let Jaroslavu Bohutínskému,
který letos slaví padesátiny.
Jak to dopadlo?
Pořadí v XIX. ročníku ankety Atlet Třebíče:
1. Jiří Sýkora (šestinásobný mistr ČR dorostu:
sedmiboj, 60 m př, výška, dálka v hale, desetiboj,
dálka na dráze, stříbrný na MČR do 22 let v dálce,
bronzový na MČR dorostu na 200 m), 2. Martin
Hošek (bronzový na MČR mužů na 800 m),
3. Pavel Hykl (mistr světa veteránů nad 35 let
na 60 m v hale), 4. Ondřej Dolák (stříbrný na
Evropských atletických hrách mládeže v kouli,
2x stříbrný na MČR žactva: devítiboj, disk), 5. Jan
Kašpar (pátý na MČR mužů ve akoku vysokém),
6. Veronika Janíčková (stříbrná na Evropských
atletických hrách mládeže na 100 m př, stříbrná
na MČR dorostu na 4 x 400 m), 7. Petr Veleba
(šestý na mistrovství Evropy veteránů nad 40 let
na 110 m př, dvojnásobný mistr ČR veteránů nad
40 let: 110 m př, 400 m př), 8. Bára Doležalová
(stříbrná na MČR dorostu na 4 x 400 m), 9. Ondřej
Tomek (čtvrtý na MČR žactva v disku), 10. Ondřej
Sobotka (krajský přeborník mužů na 100 m).
Přehled vítězů ankety
Iva Skorocká (1994), Petr Nožička (1995), Jan
Kratochvíl (1996), Lucie Sichertová (1997,
1998), Jiří Kliner (1999, 2001), Jaroslav Růža
(2000, 2003), Petr Svoboda (2002), Petra
Ludanyiová (2004), Martin Hošek (2005, 2006),
Petr Daněček (2007), Josef Rygl (2008, 2010),
Ondřej Sobotka (2009), Jiří Sýkora (2011,
2012).
Talenti Sportovního střediska mládeže
Třebíč: starší žactvo: Ondřej Dolák a Veronika
Janíčková, mladší žactvo: Jan Chlupáček
a Natálie Pražáková.
M. Z.
» v Třebíči se hraje od doby mezi světovými válkami...«
Stolní tenis se v Třebíči začal hrát v období mezi světovými válkami.
Během II. světové války hrála velmi úspěšně moravskou ligu Horácká
Slavie. Hráči tohoto oddílu byli David, F. Protivínský, Haryk Protivínský,
Máca, Olin Navrátil, Boca Horáček a z žen pak Vytasilová a Habešová.
Utkání se hrála v tehdejším Katolickém domě. To ovšem skončilo mezi
roky 1944– 45. V té době již žádné soutěže neexistovaly. Stolní tenis se
však i nadále hrál a to např. v místnostech restaurace „U Novotnů“ na
Stařečce, na„Střelnici“, u Vokurků, na Nových Dvorech. Teprve v roce 1948
se utvořila velmi silná a početná skupina hráčů na „Střelnici“... Tato skupina nadšenců, především Jelínek , Burian a Valda (na snímku), se spojila
s bývalým jednatelem Horácké Slávie M. Drápalem a rozhodla se utvořit
oddíl při tehdejším DSK Třebíč. Přes počáteční velké potíže se utvořila
sekce stolního tenisu, která organizovala soutěže na okrese. Během let
1948 – 51 bylo přihlášeno do okresního přeboru 22 družstev a to většinou v samotné Třebíči. K aktivní hře se postupně vrátili všichni hráči, kteří hrávali dříve moravskou ligu a spolu s mladými hráči tak hrála v těchto
okresních soutěžích celá plejáda výborných hráčů. Jen namátkou některá jména z té doby F. Protivínský,. Máca, B. Culka, O. Navrátil, Z. Hirsch,
Boca Horáček, Stern z mladších pak M. Musila, Z. Jelínek, J. Hrůza, Valda,
J. Burian, J. Krul, M. Jeřábek, F. Krátký. Z žen pak Samková, Bergmanová,
Otáhalová, Horáková, Vondrová a další. Již od počátku si nejlépe vedl
oddíl DSK Třebíč, později Sokol Třebíč a Spartak Třebíč. Oddíl DSK Třebíč
měl nejen dostatek hráčů ale i dosti funkcionářů. Tehdejším předsedou
byl Jaroslav Maštera .Postupně však docházelo k zabírání míst vhodných
pro stolní a v roce 1954 už byly v Třebíči pouze 3 oddíly které provozovali
činnost ZMS Třebíč, Borovina a Instalační závody. Ale po rozpadu Instalačních závodů a později Jiskry Boroviny zůstal Spartak Třebíč osamocen.
I v tehdejším Sokole Třebíč docházelo postupně k poklesu činnosti. Příčin
bylo několik. Z pracovních důvodů odešel předseda oddílu Maštera, na
vojnu Jelínek, Valda a Burian.. Začaly potíže z hrací místností. „Střelnice“.
Byla zrušena a začalo stěhování oddílu po Třebíči. Po vystřídání několika hracích místností začal trénovat a hrát soutěžní utkání v roce 1958
v okresním domu pionýrů a mládeže. Pro tehdejší oddíl to bylo plně vyhovující, neboť po období plném potíží, které postupně odradilo hlavně
starší hráče, zbylo jen jedno družstvo dospělých a družstvo dorostenců.
V té době byl předsedou oddílu Jan Blažek. I přes všechny potíže se
družstvo v sestavě Krul Josef, Valda, Hrůza, Krátký, Jeřábek, Uhlíř, Kraus,
Pospíšil, Brancovský, Samková, Otáhalová a Horáková stalo v letech 1955
a 1957 přeborníkem Jihlavského kraje. Jedničkou byl v té době Slávek
Valda a tak jedna drobná historka z tohoto období. Hrál se krajský přebor
jednotlivců a Slávek, který byl menší postavy patřil za jasného favorita.
Z tohoto důvodů měli jihlavští pořadatelé pro vítěze připravené tričko
přímo na Slávkovu postavu. Ve finále však prohrál s dalším Třebíčanem
Jardou Hrůzou. Na něm však tričko vypadalo poněkud komicky a tak nakonec se přece jenom dostalo na správnou postavu.
Rovněž dorostenecké družstvo ve složení J. Svoboda, J. Benál
a K. Hobza patřilo v Jihlavském kraji mezi nejlepší. Pak přicházejí další
horší léta. Odchod vedoucího oddílu Blažka a současně několik hráčů
končí aktivní činnost. Spartak Třebíč přechází pod Brněnský kraj. Od roku
1958 postupně leží tíha vedení celého oddílu na Valdovi. Teprve následující léta přinášejí určité zlepšení. Do popředí se dostávají hráči jako
Jan Svoboda, Zdeněk Richter, Zdeněk Jaša, Miloš Homolka, Ivan Beroun.
Z žen pak Kružíková, Krubová, Vydrářová.
V šedesátých letech hraje oddíl především krajské soutěže. Mění se
i herny stolního tenisu. Oddíl se postupně stěhuje do tělocvičny ZŠ na
Nových dvorech, později se hraje v kulturním domě Kožichovice. Začátkem sedmdesátých let se k předsedovi oddílu Slávku Valdovi přidává
Ivan Beroun, který se věnuje především trénování mláděže. Pod jeho
vedením dochází postupně k nástupu mladých hráčů, kteří se začínají
dotahovat na starší generaci. Jsou to především Petr Uhlíř, Josef Tříletý, Pavel Svoboda, Jiří Tříletý, Igor Smola. Z žen pak především Dagmar
Vejmelková. Koncem sedmdesátých let začíná oddíl hrát a trénovat
v nově postavené hale Leopolda Pokorného.
V osmdesátých letech dochází k dalšímu doplňování družstev o nové
mladé hráče jako např. Michal Seichter, Karel Poskočil, Tomáš Klíma, Petr
Jaša, Pavel a Petr Korcovi. Oddíl v této době hraje různé krajské soutěže.
V létech 1979 až 1982 se oddílu podařilo získat i několik lahůdek pro
příznivce stolního tenisu. Byla to především dvě utkání Evropské ligy,
a to se Švédskem a Německem a též přebory republiky
žáků, dorostenců a především
dospělých. Soutěž mužů tehdy vyhrál rodák z Moravských
Budějovic Josef Dvořáček.
Po určitých obdobích stagnace nastává výrazná změna
v oddílu po roce 1989. Oddíl
se znovu začíná více věnovat
trénování mládeže. Postupně
v oddíle vzniká nová hráčská
generace Ondřej Ságl, Martin
Vomela, Pavel Durda a další. V devadesátých letech do oddílu přichází
Pavel Jílek, který se věnuje především trenérské práci s mládeží. Ve spolupráci s ostatními trenéry, především pak s Igorem Smolou postupně
vyrůstá nová vlna mladých hráčů. Jsou to například Vojtěch Havel, Petr
Palát, Jiří Palát, Zuzana Havlová, Petr Zejda, Petr Táborský.
V současné době však oddíl stolního tenisu není schopen konkurovat
bohatším oddílům a tak většina odchovanců TJ ( bohužel převážně těch
mladších perspektivních) působí v jiných oddílech. Zuzka Havlová s další
třebíčskou odchovankyní Sandrou Šafaříkovou v druholigové Čejči. Ondra Ságl a Igor Smola v třetiligové Studené (za B tým tam hraje i Petr
Zejda), Vojta Havel ve Vídni, Petr Palát v Sokole Žďár působící do loňské
sezony též ve třetí lize. Navíc Vomela přerušil aktivní činnost v důsledku
pracovního vytížení a Jiří Palát přestoupil do Sokola Vladislav. A tak jediný věrný třebíčák zůstal Petr Uhlíř, který dnes je jedničkou týmu a kromě
stále dobrého výkonu zabezpečuje i veškerou organizaci kolem„A“ týmu
Tělovýchovné jednoty.
V současné době má oddíl 4 soutěžní družstva dospělých. V roce 2009
vznikl v Třebíči z převážně bývalých hráčů TJ sportovní klub BOB team
Třebíč, jehož tři družstva hrají v okresních soutěžích.
Igor Smola
SPORT MĚSÍCE
STOLNÍ TENIS
11
Vážení spoluobčané,
v této anketě jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuze vedení radnice s občany města Třebíče na veřejném
 dodržování vyhlášky o požívání alkoholu na veřejném prostranství
 dodržování provozního řádu na dětských hřištích
 chybějící letní kino
 chybí sociální bydlení (startovací byty pro mladé, domy na půl cesty,chráněné bydlení…)
 jazyková nevybavenost občanů
 motivační brigády pro mladé za odměny např. na kulturní akce
 MAD (místní autobusová doprava)- dokončení optimalizace
 nedostatek financí pro NNO (na provoz neziskových organizací zdravotně postižených)
 podpora psího útulku
 podporovat druhovou pestrost výsadby stromů
 průtah silnice 1/23 (malá kapacita)
 řešit špatně umístěné provozovny v obyt. zónách (hluk, zápachy, prach, skládka odpadu)
 větší prostor pro neziskové organizace v Třebíčském zpravodaji
 více aktuálních novinek v Třebíčském zpravodaji
 využití zimního stadiónu pro koncerty
 využití potenciálu památek zapsaných na seznamu UNESCO
 zvýšit kapacitu mateřských škol
 problém, který zde není uveden:
………………………………………………………………………………………..
TERMÍN odevzdání dotazníku je do 13. 1. 2013.
Dotazník můžete odevzdat na městském úřadu či vyplnit elektronicky na webu města.
Bližší informace: I. Ondráčková, koordinátorka Projektu Zdravé město Třebíč a MA21,
tel. 568 805 307, [email protected]
Anketa je uveřejněna i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.trebic.cz
S výsledkem budou občané seznámeni v Třebíčském zpravodaji a na webových stránkách po projednání výstupů
v RADĚ A ZASTUPITELSTVU MĚSTA.
Děkujeme za váš čas a zájem o město. Radní města Třebíče.
Pokud máte zájem být informování o dění ve městě, kampaních a chcete dostávat pozvánky na veřejná projednávání, kulaté stoly apod. uveďte, prosím, své kontaktní
údaje a mailovou adresu. Děkujeme.
Jméno a příjmení: ........................................................................................................ e-mail: ................................................................................................................
12
Zde odstřihněte
Fóru Zdravého města 13. 11. 2012 v Národním domě.
Tohoto setkání se zúčastnilo téměř 120 občanů, z toho cca 1/3 mladých lidí. U jednotlivých tematických stolů vygenerovali účastníci vždy dva
největší problémy v dané oblasti a potom všichni přítomní označili ze všech nabídnutých také dva, které jsou z jejich pohledu nejdůležitější.
Většinu uvedených problémů město průběžně řeší, přesto si chceme ověřit názor širší skupiny občanů.
Nezúčastnili jste se tohoto setkání? Nevadí, zajímá nás i váš názor!
Nabízíme vám, abyste označili max. 2 problémy, které považujete za nejdůležitější a jejichž řešení by podle vašeho názoru mělo být upřednostněno. Problémy jsou řazeny abecedně, nikoliv dle
důležitosti:
Hospodářská komora
Váš partner pro technicky náročná řešení slaví 10. výročí založení české pobočky
FRAENKISCHE je inovativní, středně velká, ale stále rostoucí rodinná firma. Zaujímá vedoucí postavení v oblasti vývoje, výroby a prodeje
plastových trubek především pro automobilový průmysl a domácí spotřebiče. Výroba samotná je rozdělena do tří základních úseků. Extruze, kde se
míchají speciální směsi pro výrobu plastových trubek, které jsou základem
další produkce. Na úseku pecí se trubky tvarují do požadované podoby a na
montáži jsou kompletovány s jednotlivými komponenty do konečného produktu. Montáž je náročná na počet zaměstnanců a zároveň je jediná svého
druhu v rámci koncernu.
V současnosti společnost zaměstnává přibližně 2200 spolupracovníků po
celém světě, z toho téměř 500 v pobočce v Okříškách. V únoru 2013 budou dokončeny další výrobní a skladovací prostory a zároveň s uvedením
nové haly do provozu oslaví firma své 10. výročí působení na českém trhu.
Stávajícím i budoucím zaměstnancům nabízí zázemí mimořádně stabilní
zahraniční společnosti s více než stoletou rodinnou tradicí.
Zajímalo nás, jaké jsou kladeny požadavky na uchazeče o zaměstnání.
Jednatel společnosti Ing. Jiří Novotný nám prozradil, že základním předpokladem pro náročnou a zodpovědnou práci dělníků ve třísměnném provozu je výuční list, poctivý přístup k práci a odpovědnost
každého zaměstnance. Pro administrativu je vedle odborných
znalostí klíčová i komunikativní úroveň alespoň jednoho cizího
jazyka.
Společnost FRAENKISCHE spolupracuje se všemi významnými školami v regionu a nabízí studentům kromě exkurzí,
odborných praxí a brigád také konzultace ke studentským odborným pracím a poradenství při zpracování životopisu. Pro absolventy je vhodný tzv. trainee program, v rámci kterého během
jednoho roku absolvují pracovní kolečko po všech odděleních firmy a na základě této praxe mohou být zařazeni na nejvhodnější
pozici.
(nk)
Familianti jsou
na světě
Městské kulturní středisko Třebíč v těchto dnech vypustilo do
světa novou knihu vynikajícího třebíčského historika Rudolfa Fišera Příběhy familiantů. Autor v nové publikaci zúročil své dlouholeté
studium archivních dokumentů, zejména pak detailně vedených
urbářů Valdštějnského panství. Čtenář tedy může prostřednictvím
jednotlivých osudů historicky doložených obyvatel třebíčského Židovského ghetta nahlédnout do nelehkého života židovské komunity v 18. a 19. století.
Kniha, jejíž vydání bylo podpořeno Ministerstvem kultury ČR
je doplněna fotografiemi Pavla Heřmana a najdete ji v třebíčských
informačních centrech i na pultech knihkupectví.
Jaromíra Hanáčková
Příběhy familiantů, Text: Rudolf Fišer,
Foto: Pavel Heřman, cena 330,- Kč
Pro MKS Třebíč vydalo nakladatelství FIBOX
14
e
noc
á
V
N
lé
êUR
Y
Vese
R
Q
Qê
W
V
D
Dãľ
www.sepos.cz
7ĜHEtþ
m: 607 832 804
Hrotovická 160
[email protected]
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
NÁDRAŽNÍ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Ulice vymezená Bráfovou třídou a nádražím Českých drah.
NÁHORNÍ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Ulice protínající v mírném svahu Jelínkovu ulici do slepé části v sousedství hotelu Atom.
NERUDOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Ulice odbočující z Vaňkova náměstí směrem
východním. Pojmenována je po českém prozaikovi,
básníkovi, fejetonistovi a novináři Janu Nerudovi
(1834-1891).
NIKODÉMOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Vilém Nikodém (1852–1930) – rodák a čestný občan
Třebíče, ředitel městských kanceláří, vrchní městský
archivář, historik a kronikář města. Napsal Dějiny
města Třebíče (zachycuje období od r. 1468 do r.
1660). I. část byla vydána v roce 1931 nakladatelem
Lorenzem v Třebíči. Popsal také naše město pod heslem Třebíč v Ottově naučném slovníku. Velkou měrou
se koncem minulého století zasloužil spolu s profesorem A. Kubešem o pojmenování ulic a náměstí Třebíče
po významných českých a třebíčských osobnostech.
16
Přání Martina Dejdara
Mysleme na budoucnost, řítíme se někam, kam bychom se řítit neměli
V divadle Pasáž probíhalo právě představení pražské Ypsilonky Faust a Markétka, na jevišti defilovali známí herci. Mezi nimi Martin Dejdar. Mnoho lidí
ho má zaškatulkovaného v kategorii komik, přestože dokázal nejednou, že
umí i role zcela vážné. A naopak - v jinak vážných rolích dokáže vnést mezi
diváky nemalou dávku humoru, nadsázky a cílené improvizace. Jako právě
dneska. Kdo nepochopil, že jde na Ypsilonku a Dejdara, mohl být zklamán.
Dlouhý potlesk na konci představení a příjemné naplnění ve tvářích diváků
ale dokazovalo očekávanou spokojenost. Nepředbíhejme však. Začíná přestávka, v níž si sedneme spolu s Martinem Dejdarem v ústraní, abychom
chvíli probírali témata vážná i nevážná, ale hlavně milá - Vánoce a konec
roku.
Martin Dejdar hovoří klidně, ale zaujatě, nad odpověďmi přemýšlí. Také v
nich lze vytušit jistou filozofii člověka, který si uvědomuje, že lidský život
má řád, a že lidé jeho názory akceptují. Viditelně v sobě nosí úctu k životu.
Vlastnímu i jiných... A tak se ptám:
Jaká jste měl jste vánoční přání, která se vám nikdy nesplnila, a
naopak, která se vám splnila?
S přibývajícím věkem se ta přání samozřejmě mění, a tak když jsem byl
malý kluk, plnila se mi těch přání většina. Samozřejmě, že nikdy ne všechno, ale většina. A jaké to bylo konkrétně, to vám neřeknu, protože si je nepamatuji. Těch Vánoc, na které se pamatuji, bylo tak čtyřiačtyřicet v řadě,
takže není ani možné si všechno pamatovat, ale pochopitelně s postupem
času byla ta přání náročnější a náročnější. Takže jich bylo méně a méně plněno, ale my jsme v tomto směru poměrně tradiční rodina. Když jsem byl
malý kluk, tak i teď, co mám vlastní rodinu, tak zachováváme jakousi tradici
psaní dopisů Ježíškovi, a to jak u dětí, tak zejména u dospělých, protože já
se domnívám, že tam je to nutnější, než u těch dětí. Protože dětská přání
většinou víte, ale přání dospělých se člověk nedozví a známe to všichni, jak
se čtrnáct dní před Vánocemi žhaví telefony, aby se lidé dozvěděli, kdo co
chce, potřebuje, měl by mít a tak dále. A tuhle tradici my prostě držíme a je
to velice zábavné, musím říct pro celou rodinu, ale hlavně inspirující.
Teď tedy nastává období, kdy budete psát dopisy…
Tak ještě chviličku to bude trvat, všechno začíná začátkem prosince. (Rozmlouvali jsme koncem listopadu - pozn. autora)
Daří se vám s rodinou pořád setkávat? Jste hodně vytížen…
Vždycky. To prostě držíme, já většinou přes Vánoce nepracuji. Končím s prací
dvaadvacátého, maximálně třiadvacátého prosince, ale to opravdu velmi
zřídka. Loni poprvé jsem hrál na Štědrý den představení Vánoční zázrak v
Divadle Na Broodwayi, což ale na jednu stranu bylo strašně milé, protože
jsem vzal děti manželku do divadla a šli jsme potom společně na oběd a
bylo to strašně prima. Tak to vlastně bylo hrozně fajn, ale není to taková
práce, jak si člověk představuje – frmol od rána do večera. Mělo to obrovskou atmosféru, divadlo bylo úplně narvané a je to velice příjemná věc, řekl
bych, na ten Štědrý den, protože si vyjde celá rodina. Děti jsou
v ten den „nesnesitelné“, protože už čekají, kdy to bude, a je to
pro ně dlouhé. To, co běží v televizi, už tisíckrát viděly, tak se
tak jako nudí, a tohle byla opravdu skvělá forma, jak Štědrý
den strávit. Šli jsme domů někdy ve čtyři odpoledne a to už je
příprava a večeři, na Ježíška… bylo to super, perfektní!
Bez ohledu na Vánoce, jaké máte přání do budoucna?
Víte co, do budoucna se mně ta přání zužují, velmi. A to tím, že
je člověk čím dál tím starší a racionálnější, takže moje přání je
zejména, aby skutečně byla ta rodina zdravá, šťastná, a abych
já měl dobrou práci. Je to možná takové klišé, ale v dnešní
době skutečně už si člověk ta přání omezuje a má různé sny, o
kterých ví, že se mu nikdy nesplní a tím si ta přání jakoby kompenzuje… Ale snažím se mít ta přání splnitelná, taková, aby
splnitelná byla. I vůči ostatním, aby mně třeba něco malého
mohli splnit. Tak taková přání člověk má. Ale ta velká přání,
na která nemá moc vliv, tak to jsou, myslím, ta velká přání, o
která stejně na Vánoce jde, protože ty hmotné věci, ty si tak
nějak darovat můžeme každý v té velikosti, v jaké je situaci
finanční. Ale myslím, že by si lidé měli začít přát ty věci, které
jsou nekoupitelné, to znamená, aby na sebe lidé byli milí, aby
byli zdraví, aby se měli rádi, aby začali zase používat mozek a aby prostě
jsme třeba za rok zase nevěšeli Ježíška na větev a nestrojili Dědu Mráze.
Prozradíte nějaké přání, o kterém víte, že už splnitelné není?
Které splnitelné není? Óóch! Aby se vrátil čas a moh‘ člověk napravovat chyby, které udělal.
To je krásné přání. A co byste popřál lidem do příštího roku?
Já bych přál lidem skutečně, aby se vrátili k rozumu, aby začali přemýšlet,
aby se nenechali unášet momentálními emocemi, ale aby mysleli na budoucnost, ne na to, co je teď. Na tu budoucnost, protože se řítíme někam,
kam bychom se řítit neměli. To je můj názor…
Naprosto s vámi souhlasím a děkuji.
František Jůza
I
Chudák Harpagon i Hradišťan
me to raději. Faust a Markétka, známý titul, který pobavil stejně, byť v provenienci
pražské Ypsilonky. Ta si servítky nebere a
její specifický humor zraje přímo na jevišti.
Martin Dejdar je zmíněn o jednu stránku
dříve, netřeba nic dodávat.
Pro úplný výčet všeho, co listopad anebo
část prosince přinesly, nemá smysl hledat
detaily. Kamelot vyrazil „Proti proudu“ a
dlužno říci, že plnou parou. Nezklamal a
nedávná Lucerna mu jistě sluší. Vrátila se
také rock and rollová show a s ní Mercury
či Presley. A přijela japonská klavíristka
Kyoko Asaka, aby předvedla precizně pojatou hudbu, lahodící všem milovníkům
vážné hudby. Sympatická žena. Však také
ji obecenstvo po právu odměnilo vřelým
potleskem... stejně jako Václava Hybše. (f)
Závěr podzimu patřil v třebíčské kultuře řadě vynikajících pořadů prakticky ve všech dostupných žánrech. U diváků nejspíš zvítězil Jiří Pavlica s Hradišťanem a jeho decentní hudbou, která přesahuje zvyklosti
běžné cimbálovky. Naproti tomu, i když s podobnými nástroji, svůj díl
úspěchu si z divadla Pasáž odvezla trojice dívek, co si říkají Inflagranti,
a které vtipně skloubily hru na housle s hlasem rockera na slovo vzatého. Pepa Vojtek, jehož byste neodtrhli od svého Kabátu, zdál se být
v tomto „jiném světě“ docela spokojený. A koncert to byl vskutku báječný!
Jenže pestrost zábavy mezí nezná, a tak třeba Josef Zíma s Yvettou Simonovou udělali radost té pokročilejší generaci, stejně jako některým
ještě ne tolik pokročilým. Prostě kvalita a poctivá práce tuto podmiňující nese ovoce. Ono je to podobné s Chudákem Harpagonem - Pepa
Dvořák se tradičně na jevišti rozdává a tím tak trochu odsuzuje ostatní
členy svého souboru do role statistů. Divák se však baví, možná i proto,
že Dvořák nápadně připomíná řadu známých či příbuzných. No, nech-
II
Tipy na první pololetí 2013
Fotografie jsou agenturními snímky představení
a koncertů, které v příštím pololetí docela určitě můžete zhlédnout v divadle Pasáž či v Národním domě.
Tak třeba Vojta Kiďák Tomáško přijede se svými
milými písničkami, Ivan Hlas naopak možná trochu
překvapí. Určitě však nepřekvapí Simona Stašová
a Svatopluk Skopal. Ti budou docela určitě dobří, jak
už mají v krvi.
Nemluvě samozřejmě o Ivanu Trojanovi a Moravském klavírním triu. Mají rozdílný žánr a jsou zaručenou kvalitou...
Veškeré přehledy předplatného i ostatních pořadů,
najdete na stránkách Městského kulturního střediska Třebíč - www. mkstrebic.cz a informace obdržíte
na telefonu 568 610 013 nebo přímo v pokladně
v Národním domě.
Příjemnou zábavu!
(f)
III
IV
NOVÁ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Ulice odbočující v Týně od prodejny potravin západním směrem mezi někdejší nové domky postavené po
roce 1945.
NOVODVORSKÁ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Ulice odbočuje z Velkomeziříčské ulice směrem východním a její název je odvozen od názvu čtvrti, kde
patří k nejdelším komunikacím.
OBRÁNCŮ MÍRU
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Okružní ulice navazující přímo na ulici Náhorní.
Pojmenována na počest všech obránců míru.
OKRAJOVÁ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Před někdejším panelovou zástavbou býval na samém
okraji jižní části města. Spojuje ulici Znojemskou s
Hrotovickou.
17
Vzpomínky na strýce Jana Habrdu
Vzpomínky na mého strýce Jana Habrdu jsou
spojeny s Třebíčí, kde jsme se krátce po začátku
druhé světové války několikrát setkali. On přijížděl se svou mladou ženou Aničkou z Prahy ke
svým rodičům Františkovi a Antonii Habrdovým,
žijícím v rodinném domku na Nových Dvorech.
S mým otcem Richardem Kameníčkem a mou
nevlastní maminkou Antonií Kameníčkovou, rozenou Habrdovou, strýcovou sestrou, jsme přijížděli z Brna. Bylo mi tehdy zhruba pět roků, takže
se moje vzpomínky na strýce omezují jen na pár
dětských vjemů. Pamatuji si ho jako vypravěče
poutavých příběhů z jeho skautských táborových
pobytů, neúnavného fotografa našich společných okamžiků a šikovného kutila, od něhož
jsem měl pár létajících modelů.
Aniž bych byl později podrobně zasvěcen do drama-
tických událostí následujících po strýcově zatčení
gestapem, pociťoval jsem stísněnou atmosféru
v rodině a rostoucí obavy nejen o strýce, ale i o nás
ostatní, neboť mstivá ruka nacistů byla nevypočitatelná. K tragickému vyvrcholení došlo v létě 1943,
kdy byli rodiče Jana Habrdy a jeho žena vyrozuměni o vykonání popravy jejich syna a manžela dne
16. srpna. Stalo se tak navzdory prosbám Janových
rodičů a jeho ženy o udělení milosti podaným po
oznámení rozsudku ze dne 12. 11. 1942. Pro naši rodinu bylo navíc bolestné, že den popravy byl současně dnem narozenin jejího nejmladšího člena. Bylo
mi tehdy osm let. Asi to byla náhoda, ale v tehdejší
vypjaté době se nabízela domněnka perverzního
záměru nacistických vrahů.
Moje teta Anička v dalších letech často navštěvovala rodiče svého zemřelého manžela a stala se
tak i mou společnicí při pobytech v Třebíči. Konec
války znamenal i definitivní konec všech nadějí
na Janův návrat. Stávalo se totiž, že se vraceli
i bývalí vězni dříve považovaní za mrtvé. František Habrda chodíval tehdy čekat na třebíčské
nádraží marně. Jeho syn se nevrátil. Následovalo
udělení posmrtných poct za odbojovou činnost
a k uctění nejvyšší oběti Jana Habrdy, ale v rodině zůstala nadále citelná mezera a bolest.
Považuji za velké zadostiučinění, že město Třebíč
při příležitosti nedožitých stých narozenin Jana
Habrdy připomene vlasteneckou oběť svého rodáka pojmenováním jedné z ulic jeho jménem,
a tak navždy uctí jeho památku.
Ivo Kameníček, Norimberk, 30.11.2012
Vzpomínky na Třebíč
Pro mne byla Třebíč s jejím okolím dlouhou řadu let prostředím, kde jsem
trávíval jako školák a student prázdniny a později s vlastní rodinou i dovolené.
Ke konci války, kdy bylo Brno cílem leteckého bombardování, jsem nějaký čas navštěvoval obecnou školu na Nových Dvorech. Samozřejmě jsem
měl na Nových Dvorech hodně kamarádů. Hned v sousedství to byli Vlasta
a Pepík, děti někdejšího redaktora třebíčské Jiskry pana Jaši, z druhé strany
byli Milek Horáček a Ivo Procházka, pozdější lékař, bohužel předčasně zesnulý, Franta a Hanka Krčovi a řada dalších. Ve vzpomínkách zůstává i přátelství s Jarkou S., hezkou dívkou z Boroviny.
Rád jsem okukoval práci stolařů v továrničce na nábytek strýce Jaroslava
Macka a mechaniků v blízké autodílně „Kořen-Bula-Wanke“, odkud jsem
jednou pozoroval souboj britské dvoutrupové stíhačky s německým messerschmittem, který skončil (k radosti snad všech Třebíčáků) sestřelením
německého stíhače. Cílem letních výletů býval Hluboček, jak se nazývala
část potoka, ze kterého později vznikla rybářská nádrž Lubí. Chodívali jsme
i k rybníkům Židloch a Opatůvka. Oblíbeným koupalištěm byl i poslední ze
čtyř rybníčků (U Starých) nad městskou čtvrtí tehdy nazývanou Kočičina.
Nelze nevzpomenout na městské lázně na Polance, které byly dřive jen lázněmi říčními.
Moje pobyty v Třebíči nebývaly pouze zábavné. Rád jsem se věnoval
svému dědovi Františku Habrdovi, který po úrazu ztratil zrak a byl vděčný
za každou pomoc. Chodívali jsme spolu do ptáčovských a hostákovských
lesů sbírat klestí a šišky, což byl v poválečných letech vítaný topný materiál. O nedělích jsem ho doprovázel při obvyklém korzu na Karlově náměstí,
kde se potkávala značná část třebíčských občanů. Doma jsem mu čítával,
hlavně z knih, které se týkaly lidských osudů podobných tomu, jehož obětí
se stal jeho syn Jan.
Město Třebíč se nezapomenutelně zapsalo do mých vzpomínek nejen
jako místo hezkých zážitků z dětství a mládí, ale i celým svým charakterem
18
typickým pro středostavovské sídlo s dlouholetou historií a řadou cenných
kulturních památek.
Snad tomuto hodnocení neubere na vážnosti, když uvedu, že nikdy nezapomenu na chuť původní třebíčské ZONky, zejména té červené, malinové.
Naše rodina žije od roku 1980 v Norimberku. K odchodu z Československa
nás donutilo, že naši synové neměli šanci na dosažení vzdělání, o které měli
zájem a ke kterému měli předpoklady. Po agresi vojsk Varšavské smlouvy
v srpnu 1968 jsem se aktivně podílel na protestních akcích, což později znamenalo můj vyhazov z práce a i přímý postih našich děti. Prvorozený syn,
na devítiletce se samými jedničkami, nebyl přijat na gymnázium s odůvodněním, že musí být dána přednost lepším. Totéž se opakovalo i po jeho
vyučení, když se ucházel o studium na průmyslovce.
Je zdánlivým paradoxem, že jsme vzniklou situaci řešili odchodem do
Německa, kde za vlády nacistů byl utracen život našeho příbuzného. Pro
naše rozhodnutí hovořila skutečnost, že lidská práva, v totalitním Československu hrubě porušovaná, měla a mají v Německu absolutní prioritu.
Německo se z vlastních dějin poučilo a vyvodilo z nich jednoznačné závěry.
Takové poučení v České republice bohužel dosud chybí.
Po listopadových událostech 1989 jsme uvítali možnost podívat se občas
do naší původní vlasti. Nikdy nevynecháme příležitost k návštěvě Třebíče. Mnohé se v ní a kolem ní změnilo. Líbí se nám to, i když s přirozenou
nostalgií shledáváme, že Nové Dvory, tak jak jsme je dlouhá léta znali,
již neexistují. Na místě, kde stával domek Habrdových, je dnes Kaufland,
hostinec „U Nevrzalů“ neexistuje, totéž se týká obchodů, které kdysi patřily Sedlákům či Pavlíkům atd., atd. Proti tomu nelze nic namítat. Pokrok
je nezadržitelný – a platí to i pro Třebíč. Držíme palce městu, v němž jsme
dlouhá léta měli druhý domov. Ať se dobře daří všem, kteří v Třebíči žijí a se
svým městem to nejen dobře myslí, ale pro ně i sami něco užitečného činí.
Ivo Kameníček, Norimberk, 30.11.2012
'2.21ÿ(1$
AKCE NA PROSINEC A LEDEN – VANA ZDARMA!
9iQRėQtGiUHNNHNDģGpNRXSHOQH9iQRėQtNDSU]GDUPD
Vánoce a závěr roku v nás
Před dvěma lety jsem si posteskla, že se mi zdá, že občané Třebíče nemají
své město moc rádi, nejsou na něj, a tím i na sebe, patřičně hrdí, nezajímají
se o něj, nepropagují jeho krásy, nejednají a nehovoří často v jeho, a tím i ve
svůj prospěch. I od psychologa jsem slyšela, že rysem mé povahy je mimo
jiné naivita, ale přesto musím říct, že se mi nějak zdá, že se tento přístup
mění, že jsme asi začali chápat, že nepřijde ani pohádková postava, natož
kupa podnikatelů v čele s duchem pana Bati, a nepřinesou nám cosi, co nás
kamsi povýší. Že to musíme udělat sami a jinak než zájmem, vzájemnou
diskusí a prací to nepůjde. To, že máme každý trochu nebo hodně jiný názor,
to je v pořádku, někomu chutnají knedlíky, někomu brambory…
S lidmi se setkávám hodně, diskutuji, co je třeba, poslouchám, co je tíží
nebo těší. Obdivuji mladé lidi, co vše dnes ve svém věku znají, kolik informací musí protřídit, klaním se před ochotou nejstarší generace, která stále
chce být součástí dění, přemýšlím nad mladými rodinami s dětmi, jak to
dnes všechno zvládají a znám spoustu místních podnikatelů, kteří jsou velmi zodpovědní. A říkám si, že při prozatím prohlubující se světové finanční
krizi přece nemusíme prohlubovat krizi morální, vztahovou. A tak se snažím, na rozdíl od některých občanů a médií, nevydávat poplašné zprávy
a pesimismus, ale chápat a vysvětlovat, že peníze nemusí přinést to kýžené
štěstí, že štěstím je přece to, pokud mám kolem sebe zdravou rodinu, kamarády, známé, sousedy, ochotné úředníky a nezkorumpované politické
manažery, a hlavně, že pro to i já - občan Třebíče - něco dělám. Každý může
a měl by. To je pro mne ZDRAVÉ MĚSTO.
A tak si tady tak přemítám a už vím, co nám všem přeji pod stromeček
a co do nového roku! Už také víte?
Irena Hejzlarová, zastupitelka
Nový Ladislav Novák
Osobnost Ladislava Nováka není třeba dlouze
představovat. Tento bytostně třebíčský (ač v Turnově narozený) výtvarník, básník, překladatel a
v neposlední řadě gymnaziální profesor se svým
originálním písmem výrazně zapsal do dějin
evropského výtvarnictví a neposlední řadě i do
srdcí svých třebíčských žáků. To mi například
osobně nedávno potvrdil i herec Oldřich Navrátil,
který vliv profesora Nováka považuje za jeden z
podpory tehdejšího vedení radnice a hlavně za
osobního nasazení a úsilí pánů Radovana Zejdy
a Luboše Kressy podařilo otevřít stálou expozici
v Galerii Ladislava Nováka v sousedství Zadní synagogy. Záměrem bylo zhruba v ročních cyklech
měnit kolekce Novákových děl převážně z autorovy bohaté pozůstalosti.
Galerie však byla v minulém volebním období
uzavřena. Důvodem byla ekonomická nerentabi-
důvodů svého celoživotního angažmá v kultuře.
Záhy po smrti profesora Nováka v roce 1999
začala třebíčská kulturní veřejnost poukazovat
na nutnost realizace stálé připomínky tohoto
významného Třebíčana. Před deseti lety se v
režii Městského kulturního střediska, za finanční
lita a přetrvávající vlhkost.
Městské kulturní středisko v současné době
galerii znovu zprovoznilo a realizuje v ní krátkodobé výstavy zejména regionálních autorů.
Měsíční výstavní cykly neohrožují vystavená díla
a Třebíčané i návštěvníci města se tak mohou i
20
nadále těšit z krásných výstavních prostor v centru atraktivního Židovského města.
Zůstal však dluh jménem Ladislav Novák. Po
zvážení prostorových možností přistoupilo MKS
k adaptaci přízemní místosti naproti vchodu do
stávající galerie se záměrem vybudovat stálou
komorní expozici slavného výtvarníka. S využitím nábytku a vybavení z umělcova ateliéru a
zhruba desítky umělcových reprezentativních
děl se podařilo v minulých dnech zpřístupnit
veřejnosti důstojnou památku na tohoto vynikajícího výtvarného experimentátora a novátora.
Záměrem MKS i kurátora Radka Zejdy je opět
pravidelná výměna vystavených exponátů, expozice Ladislava Nováka tedy opět je a do budoucna i bude „stále nová“.
Jaromíra Hanáčková, ředitelka MKS Třebíč
lední hokej (*21. 1. 1924 v Třebíči - † 11. 3. 2001 v Brně)
Miloslav Ošmera prožil dětství v Třebíči na Martinském náměstí, kde
bydlel se svými rodiči a o dva roky starším bratrem Jaromírem. Bývalý
profesor gymnázia Jaromír Ošmera tento svět bohužel nedávno opustil.
S bratrem, který byl jeho největším vzorem a kamarádem, navštěvovali
Masarykovu základní školu. Ve volném čase se scházeli ke sportování
v tzv. Zadní ulici (dnešní ul. Soukupova). Hráli zde různé hry, nejčastěji
házenou, fotbal a pozemní hokej s tenisovým míčkem. Kromě bratra se
zápolení nejčastěji účastnili MUDr. Honza Kokeš, bratři Vláďa a Rosťa
Bouzkové, dále Milan Vidlák, Fráňa Rauš, Jarda Svoboda a jiní. Jakmile
zamrzlo / první to byl rybník Kuchyňka /, proháněli puk celé dny na bruslích. Kromě Kuchyňky se hrálo na Vodovodním rybníku a také na řece
Jihlavce, kde se přidali Milda Jaša a Honza Novák. Lední hokej tak stále
více vítězil nad ostatními sporty.
ním zápasem na 2. místo v tabulce. Pak suverénní Kanada darovala bod
USA za remízu 3:3. Naši hokejisté byli zklamáni, nicméně i bronz byl
dobrý. Došlo ale k nečekanému rozhodnutí direktoriátu. Bylo stanoveno, že nerozhodují vzájemné zápasy a při stejném počtu bodů a stejném
brankovém poměru se musí zápas opakovat. Po tomto nespravedlivém
verdiktu se nikdo z našich hráčů již nedokázal soustředit na zápas a prohráli jsme rozhodující bitvu o bronz v poměru 3 : 5. Doma se však dočkali
od příznivců zasloužených ovací i bez vytoužené medaile.
Po ukončení aktivní činnosti se věnoval trenérské práci, nejprve v roce
1961 v Třebíči jako hrající trenér, dále pak v zahraničním angažmá v roce
1964 v jugoslávské CZ Bělehrad a v letech 1965 -1966 ve švédské Kiruně.
Po návratu z ciziny působil jako trenér v Ingstavu Brno a Tatře Kopřivnice.
S manželkou Jindřiškou, která dodnes bydlí v Třebíči, vychoval dva
syny, kteří zde rovněž žijí se svými rodinami. Oba se věnovali lednímu
hokeji v Brně. Mladší Petr na juniorské a starší Milan na profesionální
úrovni, osm sezón odehrál i v třebíčském dresu. Radost měl i z vnuka
Petra, který hrál za dorost a juniory Horácké Slavie.
Migoň, jak si ho sportovní veřejnost pamatuje, prožil takřka celý
život v Brně, kde učil nejprve na Vysoké škole zemědělské a pak až do
důchodového věku na sportovním gymnáziu. Pro svou veselou a přátelskou povahu byl velmi oblíben.
Na rodnou Třebíč, kterou ze srdce miloval, měl tady spoustu přátel
a kamarádů, nikdy nezapomněl. Každou chvíli se sem rád vracel a trávil zde volný čas.
Jeho třináctou komnatou a nesplněným snem a přáním však zůstala kolébka ledního hokeje Kanada. V tehdejším totalitním režimu
i přesto, že dostal mnoho konkrétních nabídek od hokejových klubů,
mu tato země zůstala bohužel odepřena. Opustit rodinu nebo emigrovat nechtěl, měl svoje zásady a jiná alternativa tehdy neexistovala.
Hokej mu umožnil poznat kus světa, zažít mnoho úspěchů a seznámit se se spoustou zajímavých lidí. Na svou vlast nedal nikdy dopustit.
Vzpomínali manželka Jindřiška a synové
V období studia na gymnáziu v Třebíči začal hrát hokej v družstvu
dorostu Horácké Slavie. Pak přišlo období II. světové války a úskalí s tím
spojená, jako např. zavření vysokých škol, totální nasazení na práce v Německu, přídělový systém na potraviny apod. To vše omezovalo sportovní
dění v naší vlasti.
Přesto se snažil plnit svoje studijní povinnosti a fyzická aktivita byla
tou nejlepší možností využití volného času. První úspěchy přišly ještě ve
válečném období v letech 1939-1940, když hrál v týmu Horácké Slavie.
Tehdy se umístili na 2. místě v republice za vítězným mužstvem LTC Praha. To mu bylo 16 let a hrál v družstvu dospělých jako obránce.
V poválečném období byl do roku 1948 v Horácké Slavii, která pak
přešla pod Zbrojovku Brno. Tam přestoupil spolu s Vladimírem Bouzkem.
Po dvou letech v Brně přešel do Vítkovic a v této době již reprezentoval
naši republiku v ledním hokeji. Vojenskou službu vykonával v ATK Praha
v letech 1951 -1953.
V reprezentaci ČSR působil v letech 1950-1954. V roce 1952 se zúčastnil Zimních olympijských her v Norsku (Oslo). Dále reprezentoval v roce
1953 republiku na MS ve Švýcarsku (Curych, Basilej) a MS 1954 ve Švédsku (Stockholm). Při olympiádě v Norsku patrně prožil největší a zároveň
nejsmutnější zážitek. Událost se váže k tomu, jakým způsobem přišli
o stříbrnou medaili. V dnešní době nevídané a pro Vás, vážení čtenáři,
nepředstavitelné. Náš tým porazil Švédy 4:0 a posunul se před posled-
Foto: Archív rodiny (2x)
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
Miloslav Ošmera
21
Reklamní cirkus YASHICA
Reklamní
cirkus
YASHICA
est. 1992
5\³]X»
Z\YdS^¿
`³XYMX¿MR
]`³^U_
WXYRY
Ë]ZOMR_
K
`O]OVY_
X³VKN_
`
XY`»W
\YMO
Z\OTO
\OUVKWX¿
MS\U_]
C+=23-+
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
VELKÝ VÝBĚR vánočních dekorací a osvětlení,
kosmetických kazet a dárků pod vánoční stromeček
•
•
•
•
dřevěné brikety mix 10 kg – 49 Kč/1 balení
motorová pila KB 3537 1,2 kW/lišta 35 cm 2.990Kč 1.990 Kč
el. sněhová fréza Hecht 9161 1.600 W 3.890Kč 2.990 Kč
dárkové poukazy na zboží dle Vašeho přání
NE 23.12. otevřeno 8.00 – 13.00
DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ, PŘEJEME ŠŤASTNÉ A VESELÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNĚ ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODY V ROCE 2013.
kolektivy pracovníků obchodního domu Haus Spezi
a prodejny potravin „Flop“ na Jiráskově ul. v Třebíči
Na Nivkách č. 304, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po-Pá 7.00 – 19.00, So 7.00 – 13.00
PŘIJĎTE SI K NÁM PRO DÁRKY
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
Stříbro a bronz - Eliška Vostalová
mimořádně úspěšná na olympiádě
Eliška Vostalová je žákyní Hotelové školy Třebíč. Nenápadné, leč sympatické děvče,
trochu smíšek. Vyřezává ovoce a zeleninu do neuvěřitelných dekorativních tvarů
a je nesmírně šikovná. Proto na podzim dokázala reprezentovat nejen Českou republiku, ale i své město a svou školu takovým způsobem, jakým to umí málokdo.
Dvojice medailí byla odpovídajícím vysvědčením ve vztahu k jejímu umění. Teď se
připravuje na maturitu - a dává rozhovory. Trpělivě, s úsměvem... A tak jsme si povídali, více nevážně než vážně:
Eliško… mohu vám tak říkat?
Ano, samozřejmě.
átila jste se z
No, to není samozřejmé, ale děkuji. Vrátila
Německa s velkým úspěchem…
vezla jsem stříŠlo o světovou kuchařskou olympiádu a dovezla
brnou a bronzovou medaili.
Jak taková olympiáda probíhá?
Olympiáda probíhá v pěti či šesti dnech, kdy každý den
tam jezdí noví vystavovatelé z celého světaa a prezentují svoje práce.
édnuVaše úspěchy, myslím, jsou už nepřehlédnutelné. Mě by ale zajímalo, jaký je váš vztah
k ovoci a zelenině?
ůbec
Já myslím, že jak jsem začala řezat, tak se vůbec
korát
nic nezměnilo. Počkejte, ale jak to říct? Akorát
doto více beru tak, že se s tím dá něco třeba zdooce
bit, ne, že se jenom naskládá mísa plná ovoce
ké
k snědku. Že se z toho dá udělat i něco hezkého, čím se dá cosi ozdobit.
Tak tedy jinak. Chutná vám ještě ovoce a zelenina?
To samozřejmě chutná. Akorát po soutěži – když máme třeba melounovou soutěž
– tak si dávám dvou, třítýdenní pauzu, kdy melouny nejím.
Jak daleko to tedy hodláte se zeleninou dotáhnout?
Tak já myslím, že už jsem to dotáhla dost daleko tím, že jsem se zúčastnila zmíněné
olympiády. Takže jsem si dala trochu pauzu na školu a uvidíme až po škole, co bude
dál.
Budete maturovat. Hlásíte se někam dál na školu?
Plánuji se hlásit na školu se zaměřením na ekonomiku, ale uvidíme, jak vůbec to
skloubím s řezáním.
Ekonomika je obor, který vás baví nebo zajímá?
Tady ve škole s ním nemám problém, ale chci ho studovat, abych do něj více pronikla.
Je to ale obor, kde dáváte hrušky a jablka dohromady a pak z toho vyjde
nějaká zvláštní statistika. Ale váš táta, který je vaším podporovatelem a
jakýmsi koučem, myslím, že dělá zcela jiný obor…
No, taťka je na techniku, na technické věci nebo vůbec průmyslové strojírenství.
Myslíte, že přesnost vyřezávání a preciznost jste zdědila právě po něm?
No, to určitě. Protože taťka když něco dělá… on je takový hračička na všechno, se
vším si vyhraje. A já jsem to určitě zdědila po něm!
Co tedy táta říkal na váš úspěch na olympiádě? Byl tam s vámi?
Byl. Má velký podíl na tom, že vůbec jsem se zúčastnila. Se vším mně pomáhal, i se
mnou do Německa jel a tam mě podporoval.
Jaká byla první slova, která vám řekl?
Myslíte na olympiádě?
24
Ano. Po tom úspěchu, kdy bylo jasné, že vítězíte…
Samozřejmě byl rád. Jako každý otec.
Co za to?
Co za to? Myslíte, co jsem dostala?
Ano, co táta slíbil, co potom plnil?
To nic. Já jsem opravdu byla ráda, že mě podpořil a že to se mnou všechno vydržel,
i tu přípravu, i tu ssamotnou olympiádu.
Myslel jsem třeb
třeba nějaké auto nebo něco podobného…
Ne… To ne. (smích
(smích)
Dobře. A co byst
byste si třeba přála, když se dejme tomu budete vyřezávání
věnovat dál, jak
jako že věřím, že ano, co byste si tedy přála jednou získat?
Jednou získat? Nemám
N
takhle nic konkrétního, co bych chtěla získat. A co bych
chtěla dokázat, tak že půjdu na tu školu a po škole budu mít nějakou praxi, pak
třeba podnika
podnikat – něco svého si rozjet. Mám spíše cíle do budoucna, než co
bych chtěla…
Myslím
Myslím, že ovládáte svoje řemeslo – pokud se tomu tak dá říci
– natolik
n
dobře, že byste mohla jít třeba učit…
Ne
Ne, ne… rozhodně ne. To není pro mě! I když co se řezání týče, tak
pů
působím jako lektorka, jezdíme vyučovat na školy, ale nechávám
to jako koníček, příležitostně. Spíš přijedu vypomoci, po Novém
ro
roce plánujeme kurz na vyřezávání mýdla, tak jsem vedena jako
le
lektorka…
Kd
Když jste vzpomněla mýdlo, to mě zajímá. Jaké to je, vyřezáv
závat z mýdla a vnímat ty vůně? Není to až opojné?
Vyř
Vyřezávání bych přirovnala k máslu, má to podobnou konzistenci.
Ale nechávám si třeba vozit mýdla z Rakouska, ta jsou bezbarvá a
bez vůní. Namíchám a nastavuji si to tak, aby nebyla ta vůně příliš silná, protože
pak se nedá ani dělat…
Na závěr – jaká máte vánoční přání nebo jak vůbec Vánoce prožíváte?
Vánoce si užiji tím, že budu doma. Nikde nebudu jezdit, i na Silvestra budu pěkně
doma s rodinou a plánuji řezat, protože jsem dostala takovou možnost řezat větší
zakázku...
Vy si prostě nedáte pokoj a budete řezat… jak vlastně relaxujete, jak
odpočíváte?
Řezáním! Po škole nebo večer, když se potřebuji učit, tak vytáhnu mýdlo… a řežu,
a u toho se odreaguji. Nebo příjemnou hudbou, pěkně do křesla…
Co byste přála lidem? Jste známá osobnost… co vlastně jste? Sportovec?
Spíš umělkyně, než sportovec.
Takže jste známá umělkyně a máte teď možnost se vyjádřit a vzkázat
něco lidem…
Tak hlavně, aby zůstali spolu přes Vánoce, aby každý zkusil něco udělat. Protože
jsem nedávno četla pěkný citát od Adamse: Nikdy nevíte, co dokážete, dokud jste
to nezkusili…
Měla to být tečka, ale já si přesto neodpustím, protože mně dochází… vy
asi hodně stavíte na rodinném zázemí?
To rozhodně. Bez rodiny bych vyřezávání ani nezačala dělat, a toho si opravdu cením.
Tak tedy hodně úspěchů, ať se vám daří, ať jste dobrá ekonomka, a ať
vám i úspěchy ve vyřezávání hodně dlouho vydrží.
Děkuji.
František Jůza Videofoto: Dáša Juráňová
Rádi bychom podekovali
¸
vsem nasim zákazníkum
¸
a obchodním partnerum
za duveru
projevenou v roce 2012
¸
a tesíme se na Vasi prízen a vzájemnou
spolupráci i v roce 2013.
Váš
vý
r
ny
oci
ys
mrzliny
zV
ce z
ob
Nové možnosti studia na obchodní akademii v Třebíči
OA a JŠ Třebíč rozšíří zaměření o veřejnou správu a zavede nové předměty
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč je připravena reagovat na požadavky pracovního trhu
a má na zřeteli co největší konkurenceschopnost svých absolventů při uplatnění se v praxi a v životě vůbec. Také z tohoto důvodu rozšiřuje školní
vzdělávací program o zaměření na veřejnou správu a nově v něm zavádí atraktivní předměty veřejná správa a účetnictví veřejné správy. Budoucí žáci,
kteří si v příštím školním roce (2013/2014) toto zaměření vyberou, mohou očekávat také výrazné navýšení počtu hodin pro výuku práva. Škola tak
vychází vstříc zejména těm, kteří by se právu chtěli více věnovat.
Atraktivnější a lákavější
Co byste mohli vědět už dnes
„Kromě veřejné správy se lze zaměřit na studium všeobecné ekonomiky,“ říká výchovná poradkyně školy Mgr. Zuzana Nohová. „Žákům se zaměřením na rozšířenou
výuku cizích jazyků vedle vyšší dotace hodin dvou cizích jazyků přibude ve třetím
ročníku třetí jazyk. Předměty programování a zpracování dat jsou v nabídce zaměření s rozšířenou výukou informačních technologií.“
Žáci se v průběhu studia mohou věnovat pestrým odborným, kulturním či sportovním
aktivitám. Škola vysílá své reprezentanty do soutěží Finanční gramotnost, Ekonomický
tým, Ekonomický tým JUNIOR, do soutěže v účetnictví s názvem Má dáti, dal, oblíbená je
soutěž Talenti 1. ročníků středních škol, vynikajících výsledků dosahují týmy či jednotlivci
OA v mezinárodní soutěži v psaní na klávesnici počítače a v konverzačních soutěžích v
anglickém a německém jazyce. Co se týče mezinárodní spolupráce, v rámci studia angličtiny se zájemci několikrát zúčastnili studijního pobytu v Barnstaplu v Anglii. Sdružení
rodičů a přátel školy přispělo žákům na pobyt a cestovné, takže žáci i jejich rodiče byli
spokojeni s konečnou sumou zaplacenou za pobyt. Němčináři jezdí na výlety do Vídně.
Škola dále organizuje tzv. projektové týdny. Kdo by hledal uplatnění v dobré partě a rád
zpívá, toho přivítají v pěveckém školním souboru Akáda, jehož vánoční vystoupení se
sborem Cantus Slunko má již tradici. Celé stohy papíru by zabral výčet úspěchů volejbalistek TJ OA Třebíč – a to i v mezinárodním měřítku. Svou výbornou organizací se proslavil
turnaj v odbíjené dívek „O pohár obchodní akademie“. Na své si ale přijdou i hoši, na
škole se hraje florbal, basketbal, zájemci se účastní také atletických soutěží a přespolních
běhů. Studentům je bezplatně k dispozici posilovna v prostorách tělocvičny školy.
Pro ty, kteří chtějí víc
Foto: Archív školy 2x
Potěšitelná řeč čísel
Která škola by neměla radost z úspěchů svých žáků? Čísla dokládají, že náročnost
výuky ve spojení s cílevědomostí děvčat a chlapců přináší ovoce. „Tak například tolik diskutovanou „státní maturitu“, tedy společnou část maturitní zkoušky, zvládlo
letos v jarním termínu 95% všech žáků,“ pokračuje Zuzana Nohová. „Ostatní pak
uspěli v opravné zkoušce.“
Podobně pozitivně je možné hodnotit i pomaturitní umístění žáků 4. ročníků ve
školním roce 2011/2012. Téměř tři čtvrtiny maturantů (74 %) studují na vysokých
školách, 12 % volilo tříletou vyšší odbornou školu a 6 % roční jazykovou školu (v
obou lze pokračovat přímo na OA a JŠ Třebíč). 5 % pak nastoupilo do zaměstnání.
Na úřadu práce není evidován žádný uchazeč o zaměstnání.
„Snad se stejně tak dobře povede i příštím absolventům, respektive těm, co o studiu „obchodky“ teprve uvažují. Ti by měli vědět, že se pro příští školní rok počítá s
90 žáky ve třech třídách prvního ročníku. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do konce ledna 2013 na www.oatrebic.cz. Zohledněny budou výsledky
přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ a účast na znalostních olympiádách,“ informuje
výchovná poradkyně.
Den otevřených dveří bude 9. ledna 2013!
Pro zájemce o studium na OA a jejich rodiče je pořádán ve středu 9. ledna 2013
od 14 hodin Den otevřených dveří, kde budou poskytnuty veškeré informace,
samozřejmostí je prohlídka budovy a možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky
nanečisto. Návštěvníci si mohou prohlédnout pět počítačových učeben, dvě
speciální učebny pro výuku cizích jazyků, informační centrum s knihovnou. Samozřejmostí jsou učebny s interaktivními tabulemi. „Od 15 hodin se uskuteční
veřejně přístupné finále soutěže žáků ZŠ Den D a v 16.30 proběhne schůzka
rodičů s ředitelem školy,“ nastínila průběh dne Zuzana Nohová a přidává další
informace. Tady jsou:
26
Škola se také zapojuje do projektu celostátního deníku Mladá fronta Dnes Studenti
čtou a píší noviny, jehož cílem je studenty seznámit s žurnalistickou praxí a umožnit jim aktivně se zapojit se svými názory a postřehy do reálné tvorby těchto novin.
Z tisíců článků uveřejnila MF Dnes ve školním roce 2011/2012 osm článků „redaktorů z obchodky“, a to je co říct.
K všestrannému rozvoji osobnosti patří podle výchovné poradkyně Nohovéi zájezdy do divadel, filmoví fanoušci přivítají filmový projekt Bijásek. Mezi žáky je i
celá řada těch, co neznají slovo lhostejnost. Ti chodí darovat krev k svátku svatého
Valentýna. Třídní kolektivy se v průběhu studia utuží na týdenních lyžařských a
sportovně-turistických kurzech.
Na shledanou ve Vanově
„Jsou-li mezi čtenáři Třebíčského zpravodaje deváťáci, kteří to chtějí zkusit u přijímacích zkoušek na OA, pak si mohou být jisti, že není třeba se ničeho bát,“ avizuje výchovná poradkyně školy. „A až je zvládnou, v září příštího roku se mohou s
ostatními nováčky sejít hned v úvodu 1. ročníku na oblíbeném adaptačním kurzu
ve Vanově u Telče. Velkou vanovskou výpravou, jak se ve škole vžil název této akce
plné zážitků, to totiž všechno začíná. Hodně štěstí!“
(fz)
PhMr. Marius Jakubec
Z připravované knihy Pavla Navrkala Třebíč a královna
v Horácké Slavii pod vedením Emila Nováka.
Hned po válce se ale všichni vrátili do obnoveného Sokola. V té době tam kraloval Alois Krul, a to právě v disciplině, která se stala jednou z domén Maria
Jakubce, byly to „nejkratší plotky“ (110 m překážek).
V roce 1948 si na nich zaběhl Marius Jakubec osobák
15,9 vteřin (na škváře). Díky své všestrannosti, vypomáhal družstvu Třebíčáků mimo překážek též i v
jiných disciplinách. Nevěřil jsem svým očím, když ve
výsledkové listině z 8. srpna 1960 v utkání s Prostějovem Jakubec nejen vyhrál s převahou překážky,
ale i skok o tyči, kde si vytvořil osobní rekord 335 cm
(s bambusovou tyčí, pánové) a to mu bylo 36 let.
Vynikl též v atletickém desetiboji, nebo i dokonce
v přespolních bězích.
Když jsem si s panem Jakubcem v jeho bytě pro-
Není sporu o tom, že Marius Jakubec je populární
a známou osobností našeho města, města Třebíče.
Většinu života zasvětil svým dvěma koníčkům, v mládí byl známým sportovcem a později pak výtvarníkem. Před několika lety na výstavě jeho obrazů, jsem
měl možnost shlédnout průřez jeho celoživotní tvorby. Předložená různorodost i osobitost vystavované
kolekce zahrnující oleje, perokresby, kresby rudkou,
linoryty mě velice zaujala. To ještě musím uvést, že
se pan Jakubec osvědčil i jako restaurátor různých výtvarných historických děl, od obrazů až po sochy. Ale
teď už k jeho sportování.
Atlet, hokejista, lyžař Jakubec začínal v lyžařském
oddílu Sokola Třebíč, vedeného legendou Oldřichem
Pokorným. Zde také v roce 21. ledna 1941 se zúčastnil
svého prvního oficiálního závodu, a to v běhu na lyžích na osm kilometrů na Čeřínku u Jihlavy. Na tento
závod si dodnes vzpomíná a na přilepšenou rád uvádí historku, která je právě z toho závodu: „Jako nejmladšímu mně bylo přiděleno startovní číslo jedna.
Startováni jsme byli v půlminutových intervalech,
okamžitě jsem vyrazil vpřed, dozadu jsem se neohlížel. Až po chvíli, v lesním dlouhém průseku se ohlídnu
a za mnou nikdo. Vbíhám do druhého, posledního
kola a za mnou pořád nikde nikdo. Probíhám cílem
a tam se dovídám, že zbytek startovního pole zabloudil a musel být znovu odstartován. Podle změřených
časů jsem nakonec skončil na čtvrtém místě, ale ze
závodu jsem neměl dobrý pocit.“
Při studiu na gymnáziu v rodné Třebíči začal také
hrát lední hokej v tehdejším DSK (Dělnický sportovní
klub) Třebíč, kde se v sezóně 1943-1944 stali mistry
Horácké župy bojovali o návrat do nejvyšší protektorátní hokejové ligy, ale neuspěli. Po té Marius Jakubec
změnil dres a nastupoval v Horácké Slavii, kde také
začal s lehkou atletikou. Za války, po zákazu Sokola
německými okupanty se třebíčští atleti soustřeďovali
řidič. Cestou jsme ho hecovali, že má pod plynovým pedálem „flašku“, ať ji vyndá a začne
konečně předjíždět vozidla před námi. Byl
z toho tak nervózní, že při vjezdu do areálu
kasáren, kde se závody na malém stadiónku
konaly, přehlédl staženou závoru a ta potom
skončila přeražená na zemi. Jindy jel s námi
do Vyškova řidič, asi Vašek Holý, a protože
tam měli málo rozhodčích, přihlásil se na
funkci a rozhodoval vrh koulí. Pro nás dobře,
protože vždy, když nebyl pozorován, posunul
značku našich dvou závodníků o něco dál a ti
si potom odváželi málem osobní rekordy“.
PhMr. Marius Jakubec má v rodině pokračovatele ve svém nejoblíbenějším sportu,
lehké atletice, a to vnučky Danu a Lucie Sichertovou, velice úspěšnou překážkářku
a vícebojařku.
(pn)
hlížel desítky diplomů a osvědčení
z atletiky, plavání, lyžování, házené, hokeje, zaujal mě „Pamětní
list ke stému výročí české lehké
atletiky“ z roku 1997, který mu
z Prahy zaslal Český atletický svaz.
Dokonce v letech šedesátých, když
se spolu s lékárníkem Šofrem se
dali na trenérskou dráhu krasobruslařů, jejich svěřenci Jindra
Mašek – Zavřelová to dotáhli až na
stupně vítězů na mistrovství ČSSR
krasobruslařů.
Našla by se určitě ještě celá řada
jeho sportovních i výtvarnických
úspěchů, třeba z mnoha závodů
veteránů, ale nakonec raději nějakou veselou historku, pan Jakubec
vypráví: „Jednou jsme jeli závodit
do Lipníka nad Bečvou a autobusem nás vezl pan Partl, známý to
Foto: Archív autora 3x
Pocta malíři a sportovci Mariu Jakubcovi
Jako svatý Lukáš, který
bystrým umem sloužil Bohu
tak ty slavně připadáš mi
Bohužel ti sotva mohu
Přilákám sem ku pomoci
všude kolem do keříků
havěť drobnou, ale slavnou
patnáct, dvacet, sto slavíků
splácet vděkem přiměřeným
Moje ruka neumělá
mnoho kresby nedokáže
Moje chvála je jen smělá
Pak snad bude velebení
takové, jak být by mělo
aby nebe naší chválou
jako zvonem krásně znělo
obávám se, že se ani
na nebesa nedostane
že má píseň jako slaná
slza zase zpátky skane
A zapějem zvučným chórem
s celým mnohohlasným sborem
zpěvem, který zvedá krovy:
Sláva Mistru Jakubcovi!
Nezbývá mi, než se spojit
k vyjádření sterých díků
s těmi, co bývají vzorem
pro básníky k veršů vzniku
Mirko Pernička – Mína, listopad 2002
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
28
Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
1.1.2013 Novoroční výstup na Klučovskou horu, start z Třebíče od restaurace Alfa v 9.00 hodin. Odměnou na vrcholu Klučovské hory bude pamětní list.
Zakončení ve Slavicích. Tato novoroční akce je přihlášena do celorepublikového programu Novoroční čtyřlístek. Každý účastník, který přispěje alespoň 20,- Kč
na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany, obdrží odznak a malou pozornost.
5.1.2013 Do Ždírce na taneční zábavu: Jihlava - Henčov - Ždírec (13 km) , možnost zkrácení: Střítež - Ždírec (4 km). Pouze pro přihlášené - místenky
do kulturního domu. S sebou vítány masky. Od 16 hodin začne zábava, občerstvení zajištěno. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 11.25 / z Boroviny v 11.29 do
Jihlavy. Návrat objednaným autobusem.
12.1.2013 Za Josefem Váňou a koníčky: Kojetice ČD - Loukovice - Šebkovice - Horní Újezd - Kojetice ČD (11 km). Cestou dva smírčí kameny, možná
kostel sv. Maří Magdaleny v Šebkovicích, po nové cyklostezce Jihlava - Raabs v úseku Šebkovice - Horní Újezd. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze Starče
v 9.28. Návrat vlakem z Kojetic v 16.21 nebo příchod do Třebíče.
17.-20.1.2013 Šumava v okolí Prášil, autobusový zájezd vhodný pro běžkaře, ubytování v chatě KČT v Prášilech u Železné Rudy. Odjezd z Třebíče
v 7.00 hod. od AN. Trasy na Churáňov, Horskou Kvildu, Modravu, Poledník, Srní, Pancíř, Gerlovu Huť, jezero Laka, pramen Vltavy a Kvildu.
19.1.2013 Moravské Budějovice - Nové Syrovice (zajištěn převoz autobusem) - Grázlova stezka - Dvůr Augustov - Zálesí - Stříbrný kopec - Zblovice
(12 km), možnost prodloužení: Obora - Bítov město - rozhledna Rumburak - Bítov hrad - Zblovice (18 km). Start hala koupaliště Mor. Budějovice v 10.00
hod. Cestou oheň, buřty s sebou. Zakončení ve Zblovicích. Do Mor. Budějovic je zajištěn odvoz autobusem. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze Starče
v 9.28. Návrat vlakem z Mor. Budějovic v 18.01.
19.1.2013 Memoriál Ludvíka Kosa, hvězdicový pochod na Křemešník, hlavní trasa z Nové Bukové (20 km), cíl u rozhledny Pípalka mezi 11 - 12 hod.
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.07 / Boroviny v 6.11. Návrat vlakem podle zvoleného cíle z Pelhřimova, Rynárce, Zajíčkova, Nové Bukové, Horní Cerekve,
Dolní Cerekve, Kostelce u Jihlavy.
19.1.2013 Slavnostní oheň na Čeřínku, hvězdicový pochod, start libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistická chata Čeřínek. Trasu je vhodné volit od žst. Jihlava,
Rantířov, Dvorce, Kostelec, Dolní Cerekev, Batelov nebo Horní Cerekev (7 - 18 km). Odjezd a návrat si každý volí individuálně.
26.1.2013 Náměšť nad Oslavou - Jedovský mlýn - Pucovský potok - Pucov - Jasenice - údolí Jasinky - Naloučany - rozhledna Ocmanice - Placký mlýn
- Náměšť (19 km). Jasenice - románský kostel sv. Klimenta, kaple sv. M. Magdalény, zbytky tvrze, Jasinka - říčka mezi Jasenicí a Naloučany s 16 přechody
přes vodu, Ocmanická rozhledna - byla postavena na vrcholu obecního vodojemu. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Návrat vlakem
z Náměště v 14.06, 14.47, 16.06, 16.47 nebo autobusem v 17.15.
29
LEDEN 2013
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V pondělí 31. prosince budou všechny provozy (ústřední budova i pobočky) uzavřeny. V ostatní pracovní dny se provozní doba nemění, pobočky a dětské oddělení budou mít 27. a 28. prosince otevřeno navíc i dopoledne (dětské 8:30-11:00
hod., pobočky 8:30-12:00 hod.). Půjčovní doba dokumentů vratných v době vánočních svátků se automaticky prodlužuje.
VÁNOČNÍ DÁREK Z KNIHOVNY A KNIHKUPECTVÍ TROJAN
Chcete své blízké obdarovat vánočním dárkem na celý rok? Pak je překvapte průkazkou do knihovny. Během celého roku si pak mohou půjčovat knížky a časopisy
na všech našich výpůjčních místech. K průkazce obdržíte nejen dárkový poukaz,
ale i slevovou poukázku do Knihkupectví Trojan. Své blízké tak můžete potěšit
hned dvěma dárky najednou. Pořídit je můžete na všech odděleních a pobočkách
knihovny.
FRANCOUZSKÝ KLUB 2013
Čtvrtek 3. ledna 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Ing. Jan Kubica: Postřehy z toulek autem po Francii. Památky a přírodní krásy
širokého pásu střední Francie od Burgundska, přes severní část Francouzského
středohoří a část povodí Loiry. Zajedeme i na pobřeží Atlantiku do Francouzského
Baskicka. Vstup zdarma.
ZE SVĚTA VELKÝCH CEN
Pátek 4. ledna 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Vernisáž výstavy Ing. Jaroslava Hedbávného bude spojeno s úvodní prezentací z
prostředí závodů nejen na brněnském Masarykově okruhu.
ROZHODL JSEM SE NEKOUŘIT!
Pondělí 7. až pátek 11. ledna 2013, vždy v 16:30 hod., klubovna dospělého oddělení
Motivace může být různá, cíl je stejný. Pořádá Klub zdraví Třebíč, lektor Jaroslav
Skoumal. Týdenní kurz nekouření pro posílení vůle a motivace. Vstup zdarma.
Upozornění: zájemci by měli absolvovat kurz v plném rozsahu 5 lekcí.
PRO SENIORY
SKANDINÁVIE
Pondělí 21. ledna 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
2. část. Norsko z Osla až za polární kruh. Navštívíme města Trondheim, Bergen,
Tyssedal, vyhlídku Dalsnibba, ledovcový fjord Geirangerfjord, národní park Jotunheim a další zajímavá místa. Naším průvodcem bude Ing. Jan Kubica. Vstupné
20,- Kč.
Výstavy
ŽÁCI ZUŠ VYSTAVUJÍ
Do 28. prosince 2012, sál hudebního oddělení
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Třebíč.
ZE SVĚTA VELKÝCH CEN
4. - 31. ledna 2013, sál hudebního oddělení
Výstava fotografií Ing. Jaroslava Hedbávného.
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Do 28. prosince 2012, dětské oddělení
Výstava prací dětí z družiny ZŠ Kpt. Jaroše
VESELÉ RYBKY
Do 28. prosince 2012, dětské oddělení
Výstava prací z MŠ Kaštánek.
VÁNOČNÍ A ZIMNÍ VÝROBKY ZŠ A MŠ NA KOPCÍCH
Do 30. ledna 2013, pobočka Modřínová
Výstava obrázků z MŠ Kaštánek.
VÝSTAVA PRACÍ MATEŘSKÉHO CENTRA DÁREČEK
Do 28. prosince 2012, pobočka Borovina
Výstavu připravila Jolana Halová.
MIROSLAV MÁCA: TŘEBÍČ
Od 7. ledna do 28. února 2013, pobočka Borovina
Výstava kreseb Miroslava Máci.
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
NOVÉ KROUŽKY V DDM OD LEDNA:
ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DOSPĚLÉ
- středa - 17 -18 hodin – Hrádek
- Orientální tanec, jehož kořeny sahají až do dávné historie, přináší příjemné
pocity uvolnění a relaxace. Tanec není omezen věkem, postavou ani fyzickou
kondicí. Prohlubuje kontakt s vlastním tělem, přispívá k formování postavy
LOGOPEDICKÉ CHVILKY
úterý – 14.30 – 15.30 hod – Hrádek
- kroužek se především zaměřuje na práci s dětmi předškolního a mladšího
školního věku, které mají problémy s komunikací nebo výslovností některých
hlásek. Smyslem těchto logopedických chvilek je zejména nácvik správného
dýchání, rozvoj motoriky a v neposlední řadě procvičení a uvolnění artikulačních orgánů pomocí různých cviků a pomůcek. Děti se naučí básničky na problémové hlásky a společně vytvoříme množství komunikačních situací.
Fantasy hra Somnia - nejtemnější svět
pátek 18. ledna, 19h - sobota 19. ledna, 12h
1. hra pátek 19-21h, 2. hra sobota 9-11h
Oddíl Tuláci otevírá svoji fantasy hru ze světa plného násilí, krutosti a přetvářky. Nepřátelských obyvatel, strašlivých bytostí. Lidé to nevzdávají. A dokud to
nevzdají, je i naděje pro Somniu. Pokud nejste zvyklí vzdávat ani to, co vypadá
beznadějně, přidejte se k nim.
Buď na celou akci nebo na jednotlivé hry: pátek 19 h, sobota 9 h.
Místo: Třebíč-Borovina, budova vysoké školy, vchod do tělocvičny (od hřiště)
Věk: 9-19 let
Cena v Kč: 30,- Kč / s přespáním, 20,- Kč / jednotlivá hra
Přihlášky: www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce – Somnia
Klub Hrádek za podpory DDM Třebíč a finanční podpory programu
THINK BIG pořádají:
Hvězdná brána - Anubis a Merlin
31.1. – 3.2. 2013 (pololetní prázdniny)
PROČ FANATASY SVĚTY JEN SLEDOVAT?
My vám je zabydlíme postavami, záhadami, problémy k řešení...
POJĎME JE SPOLU VYTVÁŘET!
Jaké však budou, záleží hlavně na vás...
Na Zemi byla objevena hvězdná brána. Zařízení umožňující okamžitý přechod
i do velmi vzdálených koutů galaxie. Umožňuje nová poznání, setkání s moudrými bytostmi, ale též se zarytými nepřáteli. Jedním z nejnebezpečnějších je
Goauld Anubis. Staň se členem SG týmu a postav se mu. Někdo se zbraní v
ruce, jiný diplomatickým mistrovstvím při jednání s jinými civilizacemi a další
třeba sestavením zbraně bájných Antiků...
Kdo vlastně byl Merlin? Kdo je Anubis? Proč je tak mocný? HLEDEJTE
ODPOVĚDI!
Místo: Heraltice u Okříšek (vytápěna budova)
Věk: 11+
Cena: 400,- Kč
Přihlášky: do 18. 1. na www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce –
Hvězdná brána – Aaubis a Merlin
23. 1. 2013 – matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník – Hrádek
29. 1. 2013 – dějepisná olympiáda - Hrádek
Hvězdárna – pravidelné pozorování každý pátek, čas pozorování uveden na
www stránkách (za nepříznivého počasí posezení v sále hvězdárny – beseda nebo promítání zajímavostí z oboru astronomie a astronautiky).
Velký výbeˇr
hodinek,
strˇíbra, zlata.
Misaki — perly na strˇíbrˇe,
český granát, Swarovski,
Elsa Lee Paris …
Alfa
Hotel
Znojemská 1235/29
tel. 602 719 217
www.just-time.cz
,đbF€ĉ
V TŘEBÍČI BYLO OTEVŘENO LUXUSNÍ KLENOTNICTVÍ
NABÍZÍ EXTRA VÝHODNOU VÁNOČNÍ NABÍDKU
Před několika dny bylo v Třebíči v prostorách hotelu Alfa otevřeno luxusní klenotnictví Just-Time.
Zákazníci v něm mohou zakoupit kvalitní hodinky, zlato, stříbro či výrobky z českého granátu.
Z hodinek je na výběr spousta prestižních značek, jako například oblíbené Police, Guess, Jacques
Lemans, Timex, Casio či Certina.
Do Vánoc navíc klenotnictví nabízí extra výhodnou nabídku.
Při nákupu jakéhokoliv zboží v hodnotě nad 3 tisíce korun zákazník zdarma obdrží
luxusní šperk Rochet v ceně do 1000 korun, pokud nakoupí za více než 5 tisíc korun,
bude si moct vybrat šperk v hodnotě 2000 korun a více.
Akce platí do 23. prosince. Pro více informací navštivte webové stránky obchodu www.just-time.cz.
Firma Just-Time s.r.o., která obchod provozuje, má 15letou praxi s prodejem švýcarských hodinek firmy
Swatch Group, kam spadají značky Omega, Longines, Tissot, Certina, Swatch či Mido.
1¼E\WHNSURFHOØY¼wGʼnP
3URGHMQ¼E\WNXYEXGRYöEDQN\:63.QD.DUORYöQ¼PöVWÈP¼GORXKRXWUDGLFL9VRXèDVQÄGREö
NRQNUÄWQöRGĵÈMQDOHWRwQÈKRURNXWXVÈGOÈƬUPD,QWHUGHFRP$GUHVDWXMHVLFH.DUORYRQ¼PöVWÈ
DOHGRSURGHMQ\VHYFK¼]È]3ĵHURYVNÄKRXOLFHQHEROL0DVQØFKNU¼Pʼn
$FRY,QWHUGRFRPXQDMGHWH"2GSRYöêMHMHGQRGXFK¼sYHwNHUØQ¼E\WHNSURY¼wGʼnPèLE\W
9\EUDWVLWXPʼnŗHWHrNXFK\QL
rGöWVNØSRNRM
rORŗQLFL
rREØY¼N
rGRNRQFHVL]GHPʼnŗHWHQ¼E\WNHPY\EDYLWLVYRMLNDQFHO¼ĵ
9ŗG\VHMHGQ¼RNYDOLWQÈèHVNØDVORYHQVNØQ¼E\WHNDĿXŗ]ODPLQD0')GHVHNWDN]PDVLYX0RŗQ¼
Y¼PQDSRYÈMPÄQDYØUREFʼnMDNRMVRX'HFRGRP-HOÈQHN2Ư
FH3URf
,QWHUGHFRPMHVSROHèQRVWQDYD]XMÈFÈQDYÈFHQHŗGYDFHWLOHWÄ]NXwHQRVWLQDèHVNÄPL]DKUDQLèQÈP
WUKX6DPR]ĵHMPRVWÈWXMVRXRVREQÈNRQ]XOWDFHQDPÈVWöDNRPSHWHQWQÈSRUDGHQVWYÈNG\NROL
EXGHWHSRWĵHERYDW6DPR]ĵHMPRVWÈMHLY\EDYHQÈYDwHKRGRPXE\WXLNDQFHO¼ĵHSRPRFÈ
QHMQRYöMwÈFK'VRIWZDURYØFKSURJUDPʼn)LUPD]DMLVWÈLRGYR]Q¼E\WNXDŗNY¼PGRPʼnD]DMLVWÈL
RGERUQRXPRQW¼ŗ
3ĵLMêWHVHWHG\SRGÈYDWY,QWHUGHFRPXQDMGHWHwLURNØYØEöUQ¼E\WNX.DŗGØPöVÈFQDY¼VèHNDMÈ
QRYÄQDEÈGN\D]DMÈPDYÄDNFH
e3RUDGÈPHY\EDYÈPHGRYH]HPHVHVWDYÈPHGOHYDwLFKSĵHGVWDYDSĵ¼QÈpWRMHKHVORNWHUØP
VHƬUPDĵÈGÈ$XUèLWöQHQÈSU¼]GQØPKHVOHP
.RQWDNW.DUORYRQ¼P_WHO_HPDLOREFKRG#LQWHUGHFRPF]_ZZZLQWHUGHFRPF]_3R3¼KRG_6RKRG
Download

Třebíčský zpravodaj č. 12/2012