Ceny města Třebíče
Stavby 20. století
Atletika - královna sportů
Jídelna v rohu náměstí
10/2011
Bramborobraní
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁŠKOLA TŘEBÍČ
MANŽELŮ CURIEOVÝCH
Základní informace o projektu
Číslo kola výzvy:
2
Číslo a název globálního
grantu:
CZ.1.07/1.3.02 – Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení
v kraji Vysočina
Zprostředkující subjekt:
Kraj Vysočina
Předkladatel GP:
Střední průmyslová škola Třebíč
Název GP:
Vzdělaný pedagog – radost z učení
- hravost a aktivita (VZPRUHA)
Registrační číslo GP:
CZ.1.07/1.3.02/02.0007
Celkové způsobilé výdaje:
4 194 035,20 Kč
Termín realizace projektu:
1.11.2009 – 30.6.2012
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů s důrazem na jazykové
vzdělávání, využívání ICT ve výuce, včetně osvojení si moderních metod
aktivního učení souvisejících se systematickým zvyšováním kvality
a efektivity vzdělávání.
Realizované vzdělávací aktivity pedagogům umožní:
a) naučit se JAK - budovat bezpečné klima školy, vytvářet partnerské
vztahy (učitel-učitel, učitel-žák-rodič), zvýšit zájem žáků o učení, hodnotit
(míru osvojení klíčových kompetencí, kvalitu vzdělávání)
b) zdokonalit cizojazyčné kompetence
c) naučit se efektivně využívat IT (např. interaktivní tabule)
d) zpracovat získané dovednosti do metodických a výukových materiálů
Výstupem budou pedagogové s posílenými kompetencemi, sady
metodických a výukových materiálů, které budou moci využívat všichni
pedagogičtí pracovníci školy i ostatních škol, akreditované vzdělávací
aktivity pro DVPP, lepší klima ve škole.
Pro podporu aktivit realizovaných v rámci projektu byla vytvořena
multimediální dílna, která je vybavena připojením na internet, interaktivní
tabulí s příslušenstvím, kamerou, dataprojektorem, flipchartem, plátnem,
tiskárnou, laminovačkou, kroužkovou vazbou, šesti notebooky.
Lide československý!
Slovo
na úvod
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem
v řadu samostatných kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou
veškerého lidu československého, přejal jako oprávněný a zodpovědný činitel do
svých rukou správu Tvého státu.
Lide československý!
Vážení čtenáři, milí Třebíčáci,
v tomto čísle Třebíčského zpravodaje najdete jména občanů, kterým bude při příležitosti státního
svátku České republiky udělena
Cena města Třebíče. Jedním z nich je pedagog a atletický trenér Pavel Svoboda. Měl
jsem možnost pracovat po jeho boku a přál bych každému, aby zažil spolupráci s podobným člověkem. Odborně na úrovni trenérů reprezentace, v osobním kontaktu
lidský jako málokdo. Když do Třebíče před dvanácti lety přišel, udělal něco, co jsme
v atletickém oddíle neznali. Ukázal na nějakého žáčka či dorostence a prohlásil: „Do
dvou let bude mít medaili z mistrovství republiky!“ Řekl to několikrát, a pokud označený talent u atletiky vytrval, vždycky se ta slova vyplnila. Čárky jsem si nedělal, ale
je jisté, že za dobu Svobodova působení má třebíčská atletika více reprezentantů
a mistrovských medailistů všech věkových kategorií, než za celou předchozí existenci. Z toho mi vychází, že talenti tu museli být i předtím, jen chyběl trenér takového
kalibru.
Sám jsem vyrůstal v letech „před Svobodou“, a tak z naší generace vynikl jediný Ivan
Trojan. Pokud ale jde o lidské kvality mého kolegy, všechno, co jsem s ním zažil, beru
jako pokračování let, kdy nás formoval příklad chlapů (viz fotografie na str. 11),
kteří ve chvíli, kdy prošli branou stadionu Pod Kostelíčkem, přestávali být inženýry,
kantory či jinými důstojnými pány. Převlékli se do obyčejných modrých teplákových
souprav a připravovali škvárovou dráhu nebo nosili překážky, zatímco dorostenci se
někam zašili, aby nemuseli pracovat. Symbolické finanční odměny, na něž měli nárok jako rozhodčí, odmítali, protože „peníze nejsou všechno“. Těm z nás, kteří uspěli,
předali na výroční schůzi „dárky skromné, jako jsme skromní my sami“. Což byla slova Milana Werla, vtipná a zároveň pravdivá. Proč na to vzpomínám při udělování
Cen města Třebíče?
Vše, co podnikáš, podnikáš jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných
svobodných národů. Novým činem v této chvíli zahajují se nové a bohaté a slavné
dějiny Tvé. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který s žehnáním na
rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelných výkonech
československých legií na západním bojišti a v Sibiři. Celý svět sleduje Tvůj krok do
nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachováš štít čistý, jako jej zachovalo
Tvé národní vojsko - československé legie. Nezapomínej národní kázně a bud si stále
vědom, že jsi občanem nového státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé
chování a Tvá radost byly důstojné velké už chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk
a Wilson nesmí být zklamání ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu národu, který
dovede sám sobě vládnout. Ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny velké
okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnout stín na
čisté jméno národa, každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jiným je svato.
Svobody osobní a majetku soukromého nesmí býti dotčeno.
Dbejte bezvýhradně rozkazů Národního výboru!
Tento text památného Prohlášení československého státu, vydaný
Národním výborem československým v Praze 28. října 1918, autenticky
ilustruje vzrušenou atmosféru dní, kdy se na troskách válkou
zdevastované rakousko-uherské monarchie rodilo demokratické
Československo.
I když počáteční euforii zákonitě vystřídalo vystřízlivění, naplnění
staletého úsilí o samostatný demokratický stát Čechů a Slováků patří
bezesporu k nejvýznamnějším událostem tisíciletých dějin obou národů.
Budiž za to pánům Tomáši Garrique Masarykovi, Edvardu Benešovi,
Milanu Rastislavu Štefánikovi, Františku Soukupovi, Jiřímu Stříbrnému,
Antonínu Švehlovi, Vavro Šrobárovi a Aloisi Rašínovi a dalším nesmrtelné
díky.
Jaromíra Hanáčková
Protože takoví obětaví dobrovolníci jsou i v jiných třebíčských spolcích. Cenu města
nedostanou, protože nevychovali mistra Evropy. Pokud ale svým příkladem navedli
na správnou cestu třeba jen jediného mladého chlapce nebo dívku, má jejich práce
stejný význam. Přeji Vám, abyste měli na takové lidi stejné štěstí jako já.
Foto na titulní
straně:
Milan Zeibert, místostarosta
Bramborobraní zakončilo
Třebíčské kulturní léto...
Foto: František Jůza
více na str. 14
V tomto čísle naleznete:
Z RADNICE
STAVBY 20. STOLETÍ
PRAVOSLAVNÝ KOSTEL
str. 4 - 7
str. 8
Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629. Vychází
jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad 15 900 výtisků. Adresa redakce:
Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Evidenční č.: MK ČR E 14649. Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor:
František Jůza, tel.: 602 718 966. Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama: Yashica
s. r. o., Třebíč. Roznos: Mediaservis s. r. o., Praha. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře
krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se
stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází od 26. do 29. října 2011. Uzávěrka příštího čísla
v pátek 4. listopadu 2011.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
ATLETIKA
KRÁLOVNA SPORTŮ
602 171 956
str. 11
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Slezská Baška nezapomněla
Starosta Pavel Heřman navštívil v sobotu 8. a v neděli 9. října obec
Baška na Frýdecko-Místecku. Přijal pozvání tamější radnice k účasti
na oslavách 65. výročí poválečné pomoci moravské Třebíče slezské
Bašce.
Na bohatém víkendovém programu v třiapůltisícové obci se podílelo několik regionálních organizací a spolků. Vrcholem programu byl slavnostní koncert v kostele svatého Václava. Za Bašku vystoupil Lašský smíšený pěvecký sbor, za
Třebíč se představil komorní pěvecký sbor Musica animata Humeris a Cordial string quartet.
V květnu 1945 byla Baška jednou ze slezských obcí, které byly těžce poškozeny během osvobozování. Obec zanechali
hitlerovci napůl spálenou. Mezi mrtvými byli sovětští vojáci i místní občané. V roce 1946 vyhlásila republika celostátní
výzvu “Budujeme Slezsko” s cílem pomoci válkou poškozeným slezským obcím. Mezi desítkami českých a moravských
měst a obcí se tehdy mezi prvními přihlásila Třebíč. Vedení Třebíče schválilo zapojení města do této humanitární akce
jednomyslně na svém zasedání 2. února 1946. Sekretariát akce “Budujeme Slezsko” pak rozhodl o převzetí “kmotrovství” moravského města Třebíče nad slezskou obcí Baška. První návštěva třebíčských představitelů spojená s finančním
darem se uskutečnila před 65 lety, konkrétně ve dnech 8. až 9. října 1946. Po slavnostním převzetí kmotrovství byly
postupně z Třebíče zasílány finanční obnosy. Do konce roku 1946 dosáhla částka více než 20 tisíc korun. Třebíčané také
poskytli v několika zásilkách humanitární pomoci prádlo, oblečení, obuv a předměty běžné potřeby. Dary zasílaly třebíčské podniky. Rodičovské sdružení v Borovině uhradilo ze svých prostředků všem žákům obecné školy v Bašce potřeby
pro školní rok 1946-1947.
(ip)
K přímému ohrožení nedošlo
Rychlý a profesionální zásah provedli strážníci městské policie ve čtvrtek 6. října ráno. V informačním centru u Zadní synagogy pohotově
uhasili malý požár. Zabránili tak rozsáhlým škodám.
Před šestou hodinou ranní obdržela služebna městské policie oznámení o plamenech v okně přístavby Zadní synagogy.
Na místo se ihned dostavila motorizovaná hlídka. Plameny v okně a v prostoru kolem něj strážníci rychle zlikvidovali
hasicím přístrojem, kterým mají vybaveny své vozy. Strážníci hned také přivolali hasiče. Do jejich příjezdu byl oheň
utlumen.
Samotná Zadní synagoga naštěstí nebyla požárem nikterak dotčena. Svým včasným zásahem zabránila městská policie možným velkým škodám. Pravděpodobnou příčinou požáru byla závada na elektroinstalaci větráku. Ten byl osazen
v okně informačního centra, tedy v domě přiléhajícím k Zadní synagoze. Vzniklé škody odhaduje městský úřad na maximálně několik desítek tisíc korun. Zasahující strážníky Pavla Jančáře a Zbyňka Štelcla následně ocenil starosta města
Třebíče Pavel Heřman.
(ip)
Umělecké školy společně
Zastupitelstvo města Třebíče se především z ekonomických důvodů rozhodlo sloučit ředitelství dvou
základních uměleckých škol.
Základní umělecká škola Rezonance v Soukopově ulici
i Základní umělecká škola v budově Fórum na Masarykově náměstí jsou obě příspěvkovými organizacemi
města. Důvody k nezbytnému kroku shrnul místostarosta Pavel Pacal: „Jedná se o sloučení ředitelství obou
škol. Vedení města k tomu vedou dva zásadní důvody.
První důvod je finanční, druhý materiálně-technický.“
Podle Pacala hrozí v příštích letech omezení státních
finančních zdrojů pro základní školství. Ekonomicky
stabilními se tak v budoucnu stanou pouze základní
umělecké školy s dostatečným počtem žáků.
„V minulosti zřizoval základní uměleckou školu okres,
resp. školský úřad. Vyskytly se však požadavky na výuku i jiných hudebních nástrojů. Přišla za námi tehdy
skupina učitelů, že by se mohla založit druhá základní
umělecká škola. Vznikla tak Rezonance. Fórum časem
přešlo na město. Dnes tak máme dva subjekty se
shodnou náplní, jakési pseudokonkurenční prostředí,“
připomněl historický vývoj starosta Pavel Heřman.
Vedení třebíčské radnice ubezpečilo rodiče žáků, že
kvalita i nabídka výuky zůstanou zachovány. Spojení
pod jednu střechu bude výhodou. K administrativnímu sloučení obou škol dojde 1. ledna 2012, přičemž
běžící školní rok dokončí žáci ještě ve stávajících prostorách. Ke skutečnému přemístění z budovy v Soukopově ulici do budovy na Masarykově náměstí pak
dojde do 1. září 2012. Přestěhování menší z obou škol
do budovy Fórum si vyžádá jen malé stavební úpravy.
Taxíky prošly kontrolou
Odbor dopravy Městského úřadu Třebíč se pustil do
kontrol taxikářů. První ze série kontrol vozů taxislužby
za asistence Policie ČR proběhla uspokojivě. Kromě
hladiny alkoholu u řidičů a potřebných dokladů kontrolovali úředníci použití taxametrů, vydávání daňových dokladů, označování vozidel a také povinnost
dodržování bezpečnostních přestávek. Bylo zaznamenáno několik porušení, ne však zásadního charakteru.
Podobné akce budou průběžně pokračovat. Cílem je
zabezpečit výkon podnikatelské činnosti taxislužby
v souladu s právními předpisy a vytvořit tak pro občany i návštěvníky města kvalitní a bezpečnou přepravu.
(ip, fj)
4
Na dlážděné ploše dřívějšího nákladového prostoru
vlakového nádraží bude nově parkoviště pro osobní auta. Kapacita Nádražní ulice je malá a řidiči parkovali u již nepoužívané nákladové koleje. Městský úřad se proto dohodl s Českými drahami
na novém využití plochy.
Radnice zde nechá vyznačit více než 25 příčných stání. Náklady
jsou minimální, protože na rovině zpevněné velkými žulovými
kostkami je potřeba jen umístit příslušné svislé a vodorovné dopravní značení.
(fj)
Foto: archív MěÚ
Pro lepší orientaci
Foto: archív MěÚ
Městský úřad připravil důležitou novinku. Všechny stožáry veřejného osvětlení označuje žlutými samolepkami s písmennými
a číselnými zkratkami. Lidé si podle nich zavolají v případě nouze policii, hasiče a zdravotníky. Třebíč bude v tomto jedním
z prvních měst na Vysočině. Výlep žlutých štítků spěje k závěru. Do listopadu obdrží všechny složky integrovaného záchranného systému od radnice mapy a seznam zkratek. Systém se naplno rozjede od 1. prosince tohoto roku.
Původním záměrem odboru komunálních služeb byla evidence stožárů veřejného osvětlení. Na podnět hasičů zpracovalo
město žluté samolepky tak, aby sloužily také záchranným složkám. Pokud dojde k dopravní nehodě nebo jakékoli jiné situaci,
nebude muset volající přemýšlet o názvu ulice, ale jednoduše dispečerovi nahlásí označení nejbližšího sloupu. Policie, hasiči
nebo zdravotníci budou hned vědět, kam vyslat vozidlo. Čtvercové samolepky mají žlutou podkladovou barvu a černé písmo.
Kód tvoří vždy kombinace tří písmen a dvou čísel.
(ip)
Vrška: Procházky jsou pro starého pána s hůlkou
Zastupitelstvo města rozhodlo ve čtvrtek 22. září udělit třem významným osobám veřejného života Cenu města Třebíče. Vyznamenáni byli modelář Stanislav Vrška, sportovec a trenér Pavel Svoboda a kulturní pracovnice Marie Nejedlá. Tolik strohá tisková zpráva. Za ní se pak skrývají osudy a výjimečné
pracovní výsledky oceněných, kteří se jednoho říjnového odpoledne sešli v pracovně místostarosty Milana Zeiberta, aby dali malinko nahlédnout pod
společnou slupku skromnosti. A ještě jedna vlastnost je spojuje: obrovský elán, protkán životní moudrostí a bodrým, leč laskavým humorem.
Pane Vrško, které místo v Třebíči je pro
vás nejzajímavější? Nejzajímavější jsou
Židy, protože je znám ještě z doby minulé,
kdy to tam bylo zpustlé. Chodilo se tam
s dětmi hrát různé hry, ale také na rande.
To byla romantika, která v člověku zůstane.
A je to tam pořád klidné, dá se kamkoliv sednout… Chodíte tam tedy na procházky?
Myslíte, že mám čas?! Když někdo řekne, že
jde na procházku, tak si představuji starého,
ale hodně starého pána s hůlkou, kterého
manželka vyhnala venčit psa. A tak jde na
procházku. Ne, to přece nejde! Tak jinak.
Kam si půjdete odpočinout? Já nepotřebuji chodit na procházky, bydlím v takovém
místě, že jsem tam spokojený. A odpočinu si
nejlépe na terase před domem.
Paní Nejedlá, na jakou kulturní akci nejraději vzpomínáte? Začínala jsem v sedmašedesátém roce na „kulturáku“ v Borovině
u paní Sedlářové. A protože jsem především
Marie Nejedlá
divadelník, tak asi to bylo představení Oidipa, které režíroval Otomar Krejča a dělalo
to Divadlo Za branou. Oidipa hrál Jan Tříska
a hrála tam ještě paní Dostálová, takže to byl
zážitek. Musel to být osmašedesátý rok, my-
Pavel Svoboda
slím… V devětašedesátém jsme hráli Nebe
na zemi, to byl ještě Franta Pechů a Kotík,
Jirka Nejedlý… Hráli jsme tehdy památný
hokej s Rusy, kde jsme vyhráli tuším 4 : 3,
a Franta Pechů jako rakvář nesl rakev, a lidi,
protože neviděli ten hokej, tak tam křídou
bylo na té rakvi napsáno skóre… Tím to
představení skončilo. Kdo vám utkvěl nejvíc
z tehdejších umělců? Asi nejvíc komunikativní jsou jazzmeni, s tím se nedá nic dělat…
Ty večery na Alfě, kdy sem jezdil Jirka Stivín!
A další – pan Velebný třeba… Ale dobře se
komunikuje s protagonisty vážné hudby, pak
jsou divadelníci a za nimi teprve začíná pop
music, atd.
Pane Svobodo, vy od Třebíče máte přece
jenom jistý odstup. Co vás tady nejvíc
zaujalo? Město jako takové – historie, Židy,
bazilika. Třebíč se mně líbí, že není na rovině, je v členitém terénu. A mám rád města,
kde teče nějaká řeka – to je základ každého
slušného města, myslím… Takže když je
řeka a jsou kopečky, tak se mně to prostě líbí.
Jaká je vaše nejsilnější spojitost s Třebíčí
a zároveň některým ze sportovců? Samozřejmě mám vzpomínky na více lidí. Relativně nejdál to dotáhl Petr Svoboda, ale velice
dobře se spolupracuje s Jirkou Klinerem, Jardou Růžou, Martinem Hoškem, těch slušných
atletů je víc. Někam to dotáhli – a když třeba
skončili s kariérou, zůstali slušnými lidmi.
A to je také dobře. Jakou tady má atletika
budoucnost? Každý sport má budoucnost
tam, kde jsou trenéři, co lidi ke sportu přitáhnou. Talenty jsou všude. Ptají se mě: Jak
ty talenty objevíš? Tak říkám: Normálně. Jsou
všude. Jenom je člověk musí najít a pěstovat.
To je stejné u divadla, v kultuře, všude.
Všem účastníkům krátké besedy patří společná otázka: Co pro vás znamená udělení
Ceny města Třebíče?
N: Když si po dvaceti letech na vás někdo
vzpomene, tak to samozřejmě potěší. Vždyť
já už jsem snad zapomněla chodit na jeviště! Je to příjemné, na druhé straně je tady
obava, co tomu kdo řekne, proč zrovna já.
Ale přátelé mně říkají – nelam si s tím hlavu.
V: Mám skoro až trapný pocit. Dělám Třebíč
a říkám si, že by si to třeba zasloužilo pozor-
Stanislav Vrška
nosti, ale pak mám obavu, abych se toho dožil a dodělal to. Jinak by to byla ostuda – dali
mu cenu, oceňovali ho a on si klidně umře
a nedodělá to! Tak aspoň abych dodělal tu
Třebíč… Člověk má samozřejmě radost, že
se něco podařilo… a nedělá to pro ocenění.
S: Lhal bych, kdybych řekl, že je to nepříjemné. Je to ocenění mé práce – ale na druhou
stranu si říkám, že už jsem na konci kariéry
nebo nějakého životního úseku, že najednou
to ocenění dostávám. Ale beru to tak, že je to
nějaká etapa… Dělal jsem atletiku v Novém
Jičíně, a déle než v Třebíči, nicméně se stejnými výsledky – a nikoho to nezajímalo. Tak je
příjemné, že tady to někoho zajímá.
Ceny budou předány 27. října v divadle
Pasáž před zahájením koncertu, který naváže na slavnostní shromáždění
občanů u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.
Účinkují Václav Hudeček a komorní
smyčcový orchestr Barocco Sempre Giovane pod vedením Josefa Krečmera.
František Jůza
5
Z RADNICE
Druhá etapa revitalizace v cíli
Třebíčská radnice završila jednu z největších investičních
akcí letošního roku. Před několika dny byla zkolaudována
druhá etapa regenerace ulice Františka Hrubína v sídlišti
Hájek.
Jižní část sídliště Hájek patří k nejkomplikovanějším
lokalitám svého druhu v Třebíči. Problémem slepé ulice
s panelovými domy byl zoufalý nedostatek parkovacích
míst. Ulice bývala doslova zarovnaná osobními automobily. Kvůli autům odstaveným po stranách vozovky mívali
problém s průjezdem také popeláři a hasiči. Město proto
přistoupilo k regeneraci veřejných prostranství, především chodníků, vozovek a parkovišť.
Po již dříve dokončené etapě v západní části ulice Františka Hrubína se nyní pracovalo uprostřed lokality, tedy
poblíž budovy mateřského centra. Stavební práce probíhaly od května loňského roku do září tohoto roku. Celou
akci se podařilo dokončit jeden měsíc před plánovaným
termínem. Podstatnou novinkou je zásadní zvýšení počtu parkovacích míst, a to více než dvojnásobně. Celkem
tedy řidiči mohou nyní pohodlně využívat pro své vozy
na 154 míst. Souhrnné náklady si vyžádaly částku 15,8
milionu korun. Z této sumy zaplatilo město 4 miliony korun z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.
Radnice plánuje revitalizovat také východní část ulice
Františka Hrubína, tedy kolem bývalé kotelny. Projekt
je už připraven. Akce je však závislá na poskytnutí státní
dotace. Pokud vše dopadne dobře, mohlo by se stavět od
jara 2012 do jara 2013.
(ip)
Vstříc nejen vozíčkářům
Městský úřad přichystal lidem příjemnou novinku
- nový výtah v zadním pavilonu tzv. horní radnice
na Masarykově náměstí. Ten obslouží starší křídlo
budovy. Používat jej budou především klienti odborů
životního prostředí, sociálních věcí a živnostenského
úřadu, zastavovat bude ve čtyřech podlažích. Nosnost
450 kilogramů zajistí kapacitu pro šest osob.
Celkové náklady na postavení výtahu přišly zhruba
na 1 920 000 korun. Důležité je, že městu se podařilo
získat dotaci ve výši zhruba 960 000 korun. Poskytlo
ji ministerstvo pro místní rozvoj z programu s názvem
Odstraňování bariér v budovách městských a obecních
úřadů.
Kromě výtahu dala radnice letos zřídit v téže budově
také nové bezbariérové toalety. Sloužit budou vozíčkářům, pro které se městský úřad na Masarykově
náměstí stal od letošního roku až na několik kanceláří
téměř celý bezbariérovým. Také na výstavbu záchodků
dostala radnice dotaci ze zmíněného programu. Z nákladů 382 tisíce korun pokryla dotace částku 191 tisíc
korun.
Další ulice v novém kabátě
Alkohol nanečisto
Benediktini knižně
Vrávoravým krokem a značně nejistě zdolával vyznačenou přímku místostarosta Pavel Svoboda. Ne, nepil. Jen
si s řadou dalších účastníků zářijového Dne bez aut pořádaného Zdravým městem Třebíč vyzkoušel prostřednictvím speciálních brýlí jaké to je, když člověk usedne
za volant s dvěma promilemi alkoholu v krvi anebo pod
vlivem drog a psychotropních látek.
Zajímavou knihu vydala Západomoravská vysoká škola.
Publikace s názvem„Benediktini ve středověku“ popisuje vlivný mnišský řád i jeho odkaz v Třebíči.
Knížku si se zájmem přečte odborník i poučený laik.
Je to monografie, kterou sepsal kolektiv autorů z pěti
zemí. Jedná se o pilotní projekt školy navazující na nedávno konanou vědeckou konferenci o životě, historii
a současnosti benediktinů. Čtenář se dozví o zásadách
Řehole svatého Benedikta i zajímavosti o klášterním
životě ve středověku. Cenné jsou kapitoly o třebíčském
románském stavitelství a severním portálu baziliky
svatého Prokopa. Do publikace zařadili její autoři také
třebíčské kázání opata Columbana z benediktinského
kláštera v rakouském Göttweigu.
Nejen pan místostarosta pak byl překvapen, nakolik
potřebnou se ukázala pomoc majitele Autoškoly Aujezdský. A všichni, kdo našli odvahu k testu, shodovali
se v jediném - v dané problematice je na místě nulová
tolerance. Kéž by tak uvažovali všichni ti hříšníci, kterých
na silnicích - bohužel - jaksi razantně neubývá.
(fj)
Na předsádce knihy se píše: „Cílem této kolektivní monografie je sledovat stopy mužů a žen, již následovali
životní příklad svatého Benedikta z Nursie a vytvořili tak
nejpočetnější a nejvlivnější mnišský řád latinského středověku. Jejich způsob života se stal nástupcem pravidel
otců raného mnišství
a do konce 11. století byl dominantní
mniškou observancí
praktikovanou na
Západě.“
Vydání publikace
podpořilo kromě jiných subjektů také
město Třebíč. Již
brzy se objeví na
pultech kamenných
i internetových knihkupectví.
(ip)
6
Obnovu stromořadí v ulicích Sucheniova a Pražská naplánoval odbor komunálních služeb Městského úřadu
Třebíč na letošní podzim. Jedná se prakticky o dvě části
téže ulice, která je frekventovanou výpadovkou z Třebíče ve směru na Jihlavu a Telč. Celá alej je vymezena
křižovatkami s ulicemi Doleželova a Na Strži. Stávající
stromořadí v úseku nad železničním přejezdem tvoří
červenokvěté hlohy obecné. Přestárlé dřeviny v úseku
pod přejezdem byly kulovité formy jasanu ztepilého,
které pocházely z dvacátých až třicátých let minulého
století.
Stromy v obou úsecích se ocitly na hranici životnosti,
měly silně sníženou vitalitu. Stromořadí mělo četné
výpadky po již dříve uhynulých stromech. V Pražské
ulici, tedy nad kolejemi, rozmístí radnice lísky turecké.
V Sucheniově ulici, tedy pod kolejemi, vysadí město
opět kulovité formy jasanu ztepilého. V obou případech se bude jednat o menší kompaktní dřeviny, které
jsou vhodné pro danou lokalitu.
Kamery se osvědčily
Kamerový systém městské policie prokázal svou důležitost. Během letošních letních prázdnin řešili strážníci
častěji než v jiných obdobích roku události spojené
s vyšším pohybem osob v nočních hodinách. Jednalo
se zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, často
ve spojení s požitím většího množství alkoholu.
V souhrnu 59 zásahů v uvedeném období šlo jednou
o trestný čin, ve 20 případech o přestupky proti veřejnému pořádku, v 11 případech o majetkové přestupky,
jedenáctkrát došlo k přestupkům dopravním. U 16 výjezdů řešily hlídky ostatní události, jako osoby spící na
lavičkách, poruchy veřejného osvětlení, nefunkční parkovací automaty a podobně.
Kamerový systém městské policie byl v Třebíči zaveden
koncem 90. let. V současnosti disponují strážníci patnácti kamerami. Většina je již digitálních, posledních
několik analogových bude digitalizováno do konce letošního roku. Radnice pro příští roky zvažuje zásadní
modernizaci a rozšíření systému.
(ip, fj)
Dvě změny
v městské části Nové Dvory
V Novodvorské ulici začne platit nový dopravní režim.
Její východní část se stane průjezdnou jenom v jednom
směru.
Sídlištní ulice s vysokými panelovými domy patří k nejproblematičtějším lokalitám svého
druhu v Třebíči. V některých místech parkují auta po obou stranách a zbývá jen jeden pruh
vozovky. Odbor dopravy městského úřadu se proto rozhodl umístit do Novodvorské ulice
nové značky. Úsek začínající u domu čísla popisného 1042 až po vjezd do halových garáží
bude jednosměrným, a to ve směru nahoru. Nový režim začne platit od 1. listopadu a pomůže zpřehlednit celou dopravní situaci.
Mrzutosti s nedostatkem parkovacích míst se zmírní obyvatelům sídlištní ulice Kyjevská.
Dosavadní parkovací plocha s devíti příčnými stáními zdaleka nedostačovala aktuálním potřebám lidí v lokalitě. Radnice proto rozhodla parkoviště rozšířit. Nově vzniklo celkových čtyřiadvacet příčných míst. Celkové náklady přijdou městský rozpočet na 493 000 korun. Počítá
se ještě s opravou blízkého chodníku. Ta však musela být o měsíc odložena kvůli probíhající
regeneraci panelového domu.
(ip)
Foto: Petra Veškrnová
Úspěch
na Kompasu
Se staronovou výstavní prezentací Městské
kulturní středisko Třebíč ve dnech 7. a 8. října
poprvé představilo třebíčské památky UNESCO
v Jihočeském kraji.
Veletrh cestovního ruchu Kompas, již tradičně
obsazující o prvním říjnovém víkendu všechna
tři poschodí českobudějovického Metropolu se
postupně stává svojí úrovní i počtem návštěvníků stále významnější propagační příležitostí. Informační pracovnice Renata Poulová
a Petra Veškrnová po oba dny bez chvilky oddychu statečně čelily dotazům a přáním stovek návštěvníků veletrhu a zároveň – alespoň
podle nadšených reakcí soudě - i budoucích
návštěvníků našeho města. Inovovaný výstavní stánek Třebíče s novými velkoplošnými černobílými fotografiemi Pavla Heřmana a Pavla
Čírtka uspěl i u odborné poroty - v konkurenci
padesáti renomovaných vystavovatelů získal
od Jihočeské centrály cestovního ruchu prestižní ocenění za nejzajímavější expozici.
K atraktivitě třebíčské prezentace přispěla
kromě spoluúčasti několika hotelů i penzionů
již osvědčená spolupráce s občanským sdružením Vrátka, jehož pracovnice ochotně zajistily
veletržní pohoštění. Zejména ochutnávkové
balíčky s židovským cukrovím připraveným
podle tradičních receptů šly v Českých Budějovicích doslova „na dračku“.
Jaromíra Hanáčková
Jídelna pro seniory bude vařit bez přestávky
Současný provozovatel tzv. důchodcovské jídelny v jihovýchodním rohu Karlova náměstí v Třebíči
končí svoji činnost jak v oblasti
pečovatelské služby, tak vaření
a rozvoz obědů. Proto město již
v květnu vyhlásilo výběrové řízení
na nového provozovatele kuchyně
a jídelny. Jednou z podmínek
bylo ukončení dotace, protože
ne všichni senioři ve městě mají
možnost stravovat se v tomto
zařízení a jenom této části byla
poskytována výhoda dotovaných
obědů. Výběrové řízení vyhrála
firma Bartoš, s. r. o.
Pečovatelskou službu pro zájemce
bude dále zajišťovat buď Charita,
(pí Vráblová, tel. 734 435 207)
anebo Diana, (pí Široká, telefon
568 808 228).
A jak to bude s cenou, když město již
neposkytuje dotaci?
Jak bude pokračovat nový provozovatel, zeptali jsme se jednatele
firmy Bartoš, s. r. o., pana Václava
Bartoše.
Všechny druhy výše uvedených
jídel budou prodávány za 55,-Kč
a s rozvozem za 59,- Kč. Jak ve
všední den, tak o víkendech za
stejnou cenu. Jídlo rozvážíme do
vlastních jídlonosičů strávníků
nebo je možné zapůjčit u nás.
Pane Bartoši, jak vaše firma naváže
na současného provozovatele?
Jak jsme slíbili, strávníci nebudou
ani jediný den bez oběda, jsme
připraveni vařit a rozvážet obědy
365 dní v roce. Výběr bude z tří jídel
a dále budeme připravovat pro
zájemce žlučníkovou i diabetickou
dietu. Máme i tzv. výběrové menu
za 79,- Kč, které připravujeme buď
z dražších surovin, nebo z větších
gramáží. Jedná se zejména o ryby,
nebo zvěřinu.
Starší občané mají obavu o kvalitu
jídel…
Tady bych chtěl ujistit, že vaříme
podle tradičních receptur. Nepoužíváme žádné instantní směsi
ani dochucovadla. Máme velmi
kvalitně vybavenou kuchyň moderní technikou, např. Frimy, což
jsou počítačem řízené kotle, kde
je hlídána teplota při smažení
a vaření pokrmů tak, aby se
tuk nepřepaloval a jídla, např.
omáčky se případně nepřipalovaly.
Používáme také konvektomaty.
Co se týče množství, polévka je
v objemu 300 ml, přílohy 250
gramů, maso vepřové, kuřecí a ryby v syrovém stavu 150 g, hovězí
130 g a mleté 200 g na 1 porci
(samozřejmě v syrovém stavu).
A kde mohou zájemci o stravování
získat bližší informace?
Jakékoliv informace podá paní
Erika Švecová na telefonním čísle
724 400 466. Také chceme ujistit
strávníky, kteří na obědy docházeli
do jídelny na Karlově náměstí, že
je naším cílem vytvořit kvalitní
a pěkné prostředí nejenom pro
konzumaci oběda, ale např. i pro
posezení s přáteli při drobném
občerstvení. Proto bude v době od
30. 12. 2011 do 8. 1. 2012 výluka
kvůli rekonstrukci jídelny. Zájemci
mohou tento týden docházet buď
do naší jídelny v areálu ZMVŠ
v Borovině, což je bývalá základní
škola Za rybníkem, nebo jim oběd
dovezeme až do domu. Chceme
z jídelny na Karlově náměstí
udělat jídelnu důstojnou a kvalitní
a otevřít ji i více pro veřejnost.
Název bude Třebíčanka a poskytne
možnost dát si kvalitní jídla za
lidovou cenu. Budeme zde také
preferovat třebíčské potravinářské
výrobky od místních podnikatelů
a firem.
(me)
Rozmach elektroniky velí nepapírovat. Třebíčští zastupitelé přistoupili k revolučnímu řešení.
K vpravdě revolučnímu kroku se rozhodli třebíčští radní a zastupitelé. Pro veškerou agendu
svých pravidelných schůzí zcela odbourají papír.
Klasické listiny budou plně nahrazeny od konce
roku notebooky.
Rada města zasedá zpravidla dvakrát měsíčně,
zastupitelstvo se schází většinou šestkrát až
osmkrát do roka. Pro každé jednání bylo dosud
potřeba značné množství papíru. Městský úřad
proto provedl podrobnou analýzu. Tak například
na jednu schůzi rady se spotřebovalo v průměru
3.300 listů papíru, na zastupitelstvo 6.700 listů.
Celkové dosavadní roční náklady na papír a tonery do kopírek lze v této souvislosti odhadnout na
souhrnných 160 až 170 tisíc korun.
Zastupitelů je 27, notebooků nakoupila radnice za nejlacinější cenu 23, protože někteří
členové zastupitelstva budou používat svoje.
Čísla tedy hovoří jednoznačně, finanční úspoOdbor komunikace a krizového řízení pořídil ra bude výrazná. Peníze na nové vybavení se
výběrovým řízením software a notebooky. pohodlně vrátí do dvou let.
Software stál 80 tisíc korun, ze kterých 85 Hlavním iniciátorem elektronizace schůzí
procent zaplatila městu dotací Evropská unie. je místostarosta Pavel Pacal. Ve své komS nabídkou laptopů se radnici přihlásilo 12 fi- petenci má na radnici oblast IT technologií.
rem. Nejdražší nabídka přišla na 13 900 korun Přelomový krok si pochvaluje: „Ve čtvrtek
za kus, nejlevnější na 10 100 korun za kus. 3. listopadu už budou mít všichni zastupitelé
na svých místech notebooky, kde dostanou
v alternativní podobě materiály do zastupitelstva. Myslíme si, že je to jednoznačně
krok kupředu, protože potisknutého papíru
používáme neskutečné množství. Stojí to
obrovské peníze. A chceme jít také s dobou
a s technikou. Všechno je dneska na elektronických nosičích. Je to rychlejší, přehlednější
a samozřejmě i úspornější. Doufám, že do
budoucna se to osvědčí.
Ivan Přibík
7
STAVBY 20. STOLETÍ
Prostor dnešního Gorazdova náměstí, nacházející se severně od hřbitova, byl
až do počátku 20. století využíván jako městské tržiště. „Na Tržišti“ zněl také
běžně používaný dobový název tohoto území. Asi nejvýznamnější akcí zde byla
Zemská výstava uspořádaná v roce 1903. Půvabné secesní dřevěné pavilony
zde sice na několik měsíců vytvořily rámec rušnému životu největší regionální
hospodářské a společenské události té doby, ale po skončení výstavy byly pavilony zlikvidovány, popřípadě přemístěny do jiných částí města. Tento prostor
pak ještě řadu let čekal na svou urbanizaci. Jedinou trvalou stavbou v širokém
okolí byl kostel Nejsvětější Trojice z 16. století, kolem nějž postupně od počátku 17. století narůstal městský hřbitov, přemístěný sem od svatomartinského
chrámu.
Tyršovy sady, navazující na severní stranu dnešního Gorazdova náměstí byly založeny až v roce 1924 dle návrhu významného zahradního architekta Josefa Kumpána (tehdy pod názvem Legiosady). Chybělo však velmi málo a západní část Legiosadů, přiléhající ke Kofránkově ulici vypadala zcela jinak. Dne 26. května 1926 zde
tehdejší třebíčský starosta Josef Vaněk za obrovské účasti lidu slavnostně poklepal
na základní kámen budoucího husitského kostela, který zde měl vyrůst dle zajímavého, lehce futuristického projektu architektů M. Kouřila a F. Kubelky. Nastupující
hospodářská krize však realizaci stavby zbrzdila a později se již k myšlence výstavby v tomto prostoru nikdo nevrátil. Jakkoli lze projekt husitského kostela hodnotit
jako zajímavý a ve své době i novátorský počin, z dnešního pohledu na urbanistický
vývoj města je asi dobře, že k jeho uskutečnění nedošlo. Jedním z nejcennějších
přírodních prvků Třebíče jsou souvislé pásy vzrostlé zeleně propojující vnitřní město
s okolní krajinou. A právě nejvýznamnější, jihozápadní biokoridor, počínající Tyršovými sady a pokračující přes Libušino a Terovské údolí až do Boroviny a Starče
by byl uvažovanou stavbou kostela dost brutálně narušen. Neuskutečněný záměr
výstavby dodnes připomíná nevelký pískovcový kvádr, nacházející se v travnaté
ploše jihozápadní části někdejších Legiosadů. Velkorysý koncept rozvoje městských
Foto: archív autora
Pravoslavný kostel
na Gorazdově náměstí
Autor: Andrej Vsevolod Kolomackij 1941
parků pak pokračoval směrem západním za dnešní Kofránkovou ulicí. Po zasypání Knejzlíkova žlabu, vedoucího od
Klatrovy vily směrem k bývalé Kociánově zahradě (u dnešního silničního průtahu - naproti autobusovému nádraží)
pak na přelomu 20. a 30. let 20. stol. došlo k rozšíření parku směrem na západ a jeho propojení se zelení Libušina
údolí. Mimochodem - mocnost násypu v Knejzlíkově žlabu je dobře sledovatelná i v dnešní době. Až 14 metrů hluboké
kanalizační šachty dokládají výšku dnešního upraveného terénu nad hladinou někdejšího potoka. Rodinné domky při
jižní straně Gorazdova náměstí, počínající na západě Klatrovou vilou a pokračující zástavbou západní strany Ruské ulice
se v tomto prostoru začaly stavět až ve druhé dekádě 20. století.
Vlastní pravoslavný kostel sv. Václava a Ludmily je stavba neobvyklá, vymykající se většinovému pojetí ostatních sakrálních staveb na území Třebíče. Půdorys chrámu má tvar rovnoramenného kříže a vychází z tradic chrámových staveb
cyrilometodějské doby, jak je známe z vykopávek na jižní Moravě. Rodiště autora návrhu stavby A. V. Kolomackého
bychom však museli hledat ještě mnohem východněji, na území dnešní Ukrajiny. Prostorově bohatá kompozice stavby
vrcholí bání pokrytou listy z pravého zlata. V přízemních prostorách je umístěn byt pro faráře a jeho rodinu, po vnějším
předsunutém schodišti jsou pak přístupné prostory v patře, v nichž je umístěn vlastní svatostánek. Interiér překvapí
bohatou výzdobou v novobyzantském stylu s množstvím malovaných ikon. Kolomackij je autorem nejen vlastní stavby
chrámu, který dle jeho návrhu postavila v roce 1941 třebíčská stavební firma Jaroslava Herzána, ale i jeho interiéru,
který pak vlastníma rukama ztvárnil. Prostranství okolo kostela s přilehlou ulicí bylo po II. světové válce přejmenováno
na Gorazdovo náměstí na paměť prvního biskupa české pravoslavné církve, kterého nacisté popravili za napomáhání
čs. parašutistům po atentátu na říšského protektora R. Heydricha. Tuto událost připomíná i kamenná deska v lodžii nad
vstupním schodištěm. Od roku 1996 je kostel památkově chráněnou stavbou. Při zběžném pohledu by nezasvěcený
pozorovatel stěží odhadl jeho skutečné stáří. Teprve okna s ocelovými rámy a další novodobé detaily prozradí, že se
nejedná o romantickou stavbu z 19. století, ale že objekt byl postaven až v průběhu 2. světové války.
Jestliže samotná stavba je neobvyklá a jako by se vymykala běžným časovým a regionálním standardům, o jejím autorovi a jeho životních osudech to platí ve zvýšené míře. Andrej Vsevolod Kolomackij (1896-1980) se narodil poblíž
ukrajinského Kijeva. Studium pravoslavného bohosloví však musel přerušit, neboť již jako osmnáctiletého mladíka jej
zastihla všeobecná mobilizace a vlastenecky orientovaný Vsevolod se hlásí jako dobrovolník do armády. Armádní komisí byl však odmítnut kvůli silné krátkozrakosti (11 dioptrií). Tento zdravotní hendikep však nezabránil jeho vstupu do
nově se formujících Československých legií, v nichž bojoval až do roku 1919. Byl celkem sedmkrát zraněn a obdržel řadu
8
vojenských vyznamenání. Poté se připojil k Bílé armádě
generála Děnikina a po její porážce od rudoarmějců mu
hrozila repatriace do bolševického Ruska. Proto přešel
ilegálně do Československa, kde získal v roce 1922 státní
občanství a stal se důstojníkem československé armády
v Mukačevě. Touha po kněžském povolání však nakonec
zvítězila a v roce 1924 je vysvěcen na kněze. Svou kariéru duchovního zahajuje ve vsi Russkoje u Mukačeva
na Podkarpatské Rusi, součásti tehdejšího Československa. Přestože v té době docházelo k masivnímu návratu
věřících k Pravoslaví, chrámy zůstávaly ve vlastnictví
řecko-katolické církve. A tehdy dochází k jedné z nejpodivuhodnějších epizod v jeho dramatickými zvraty nabitém životě. Ač neměl žádné vzdělání ani praxi v oboru
stavitelství, architektury nebo malířství, objevil v sobě
pod tlakem vnějších okolností velké architektonické a
umělecké nadání. A tak v roce 1926 staví v obci Russkoje
první dřevěný kostelík pro pravoslavné věřící. A to je počátek jeho stavitelské kariéry, prolínající se v jeho dalším
životě s jeho povoláním kazatele. V letech 1926-38 staví
celkem 18 kostelů na území Podkarpatské Rusi včetně
katedrálního chrámu v Užhorodě. V roce 1933 rozšířil
svou působnost i na Moravu a výsledkem je jedinečný
soubor sedmi pravoslavných zděných chrámů, z nichž
nejvýznamnější je katedrála v Olomouci. Třebíčský kostel se může pochlubit zajímavým primátem - jedná se
o vůbec nejzápadnější novostavbu pravoslavného kostela. Mnohé z těchto chrámů Kolomackij nejen navrhl,
ale i vystavěl, provedl ikonografickou výzdobu jejich
interiérů, šil mešní roucha a při tom aktivně působil jako
kněz. Perlička na závěr: jeho silná krátkozrakost způsobila, že si mnohdy při malbě ikon rozmazal vlastním
nosem to, co právě vytvořil. Přes toto zásadní zdravotní
omezení pracoval i jako kreslíř a animátor ve filmových
ateliérech a v roce 1944 se stal spoluautorem vůbec prvního českého animovaného filmu „Svatba v korálovém
moři“.
Lubor Herzán
Obvod 300 cm
GPS: 49°13´008“ N, 15°52´27.65“ E
Součástí zámeckého areálu je i zahrada přiléhající z východní strany k apsidě baziliky. Jedná se o prostor
obehnaný hradbami a vyvýšený nad okolním terénem. V jihovýchodním rohu zahrady se zachoval jako jediný
pozůstatek dříve početnějšího stromového porostu solitérní javor mléč. Pohled na zámek s bazilikou od jihovýchodu, na němž je v popředí před zámeckými budovami zachycena právě zahrada za apsidou, patří k velmi
častým třebíčským fotografickým motivům. Díky tomu se zachovala velmi bohatá fotodokumentace, zachycující
tento prostor od doby prvopočátků fotografie až do současnosti.
Na nejstarších fotografiích, pořízených už před rokem 1870, lze vysledovat, že celý
prostor zahrady za apsidou byl tehdy hustě osázen dřevinami. Porost však v té době
nebyl nijak vysoký, nad ním ještě vyčnívá nezakrytá fasáda celého nejvyššího podlaží
zámku. Na fotografiích bohužel nelze vysledovat jednotlivé dřeviny. Pozdější snímky,
pořízené asi ještě před koncem 19. století, však již zřetelně zachycují popisovaný javor
jako výraznou dominantu na popředí celého již podstatně vyššího porostu dřevin.
Vzhledem k tehdejším rozměrům jeho koruny lze předpokládat, že nemůže jít o strom
z nějaké pozdější dosadby, ale že musel být jako mladý stromek součástí porostu již
v době pořízení nejstarších záběrů. Na základě těchto zjištění lze odhadnout stáří stromu
na o něco více než 150 let. Na přelomu 19. a 20. století byla skupina stromů proředěna,
čímž došlo k uvolnění plochy zahrady v sousedství průčelí budov a z původního porostu
bylo zachováno jen několik stromů na vnějším obvodu zahrady. V době před druhou
světovou válkou pak využívali Valdštejnové zahradu za apsidou jako privátní prostor.
Z té doby se zachovalo několik fotografií zachycujících atmosféru zahrady s pískovanými
pěšinkami a odpočívadlem vybaveným zahradním nábytkem. Odpočinkový kout
byl situován právě ve stínu starého javoru v jihovýchodním rohu zahrady. Po druhé
světové válce byla zahrada v souvislosti s celkovou rekonstrukcí zámku v 60. letech
nově upravena a doplněna o nové výsadby jehličnanů. Koncem minulého století byly
zbylé dva jiné staré javory, rostoucí do té doby v blízkosti domku v severovýchodním
rohu zahrady, kvůli špatnému zdravotnímu stavu vykáceny. Do dnešní doby tedy přežil
ze starých stromů jen tento poslední jedinec. I přes své poměrně velké stáří nedosahuje
nijak velkých rozměrů, výška stromu se pohybuje těsně nad 20 m a šířka koruny kolem
15 metrů. V současnosti je zahrada vlastnictvím církve a před několika lety zde byla
přičiněním Fondu Třebíč zřízena klášterní bylinková zahrádka.
Javor mléč – Acer platanoides patří k dřevinám středněvěkým, dožívajícím se běžně jen
150 – 200 let. V zahradní architektuře patří k často používaným dřevinám domácího
původu, ceněné je jeho časné jarní rašení, kdy se ještě před rozvinutím listů pohledově
uplatňují drobné ale početné žlutozelené kvítky. Výrazné je rovněž podzimní zbarvení
listí se škálou odstínů od sytě zlatožluté přes oranžovou až k ohnivě červené barvě.
Od tohoto druhu je odvozena celá škála kultivarů, lišících se zejména vzrůstností
a tvarem koruny nebo barvou olistění. V Třebíči se lze setkat s kultivarem ´Globosum´,
vyznačujícím se hustou ploše kulovitou korunou (zbytky původní aleje Karlova náměstí,
VÝZNAMNÉ STROMY
JAVOR MLÉČ za apsidou baziliky
stromořadí Demlova, Spojenců, Křížkovského, J. Ježka
aj.), ´Emerald Queen´ s menší, v mládí vejčitou, později
až kulovitou korunou výšky 12 až 15 m (ulice Míčova),
s červenolistým kultivarem ´Crimson King´ (např. ulice
Okrajová u Alfy, Družstevní před domem 996), bíle panašovaným kultivarem ´Drummondii´ (ulice Kpt. Jaroše), nebo kultivarem ´Schwedleri´, vyznačujícím se
výrazným sytě červeným zbarvením nově rašících listů,
přecházejícím v průběhu vegetace postupně do temně
zelené barvy. Přítomnost červeného barviva v listech
vynikne opět na podzim, kdy se listy tohoto kultivaru
barví sytě oranžově (alej na severní straně parteru
Tyršových sadů).
Petr Urbánek
Foto: archív autora
Prohlášení konference Energetické Třebíčsko 2011
Foto: Pavel Rybníček
1) Prohlašujeme, že je nezbytné, aby Jaderná elektrárna Dukovany
(EDU), jako významný poskytovatel pracovních a podnikatelských příležitostí, který ovlivňuje prosperitu celého regionu, měla jasně definovánu
perspektivu dalšího provozu a rozvoje, který bude deklarován energetickou koncepcí státu a souvisejícím zásadním rozhodnutím vlády.
2) Vyslovujeme obavu, že pokud nebude zahájena výstavba nového jaderného bloku EDU včas, hrozí reálné riziko silných sociálně – ekonomických dopadů v kraji, zvláště na Třebíčsku, které by byly charakterizovány
dvouciferným nárůstem nezaměstnanosti a odlivem práceschopného
obyvatelstva.
3) Vyjadřujeme podporu výstavbě nového jaderného bloku EDU, pro
zachování Třebíčska, jako významného energetického regionu, který
poskytne perspektivní a kvalifikovanou práci a motivaci k technickému
vzdělání pro nastupující generaci.
Senátor Vítězslav Jonáš
Starosta města Třebíče Pavel Heřman
Okresní hospodářská komora Třebíč, Západomoravská vysoká škola Třebíč
9
V roce 1968 vypsala kapela P.LEA.S konkurs na doprovodného kytaristu. Mezi spoustou adeptů se významně krčil sotva patnáctiletý hošík. Vzal si nesměle
kytaru a já ho vyhodil - ani ve snu mě nenapadlo, že
se z něho za dva roky stane tak výrazná postava třebíčského bigbítu! Miroslav Zbožínek.
Jeho začátky jsem moc neprožil. Byl o generaci mladší, v bigbítu jedna generace trvala dva roky (jako
vojna). Tak jsem si teď pozval zakládající členy kapely a udělal s nimi rozhovor. Tady jsou: Mirek Zbožínek, Vlasta Houdek a Petr Malý.
Zvláštní - když jsem poprvé zapnul diktafon, hoši začali mluvit spisovně. Ani důrazné„ty vole“ nepadlo.
Podruhé jsme však uřízli pěnu zdrženlivosti - a už to jelo! Vlasta s pověstným smíchem „chňa-chňa“,
Peťa se stoickým klidem ZZ TOP. A Mirda se svým vyprávěčským umem.
Co vás přivedlo k muzice?
Všichni: No samozřejmě holky! Chtěli jsme vynikat… přece!
Zleva: Zbožínek, Kachlíř, Ulrich, Malý, Dolínek, Sázavský
Pravěk bigbítu v Třebíči - MERKUR
Foto: archív autora a členů skupiny MERKUR 3x
Zleva: Zbožínek, Malý, Dolínek, Vejmelka, Houdek
Jak jste vlastně začali, a kdy?
M: Já jsem k tomu přičichl na studiích v Gottwaldově. Tam jsem slyšel pár kapel. Ale s tím se musíš asi narodit. V Třebíči jsme
začínali v roce 1970 s Dolfem Dolínkem a jmenovali jsme se Trilobit. Neměli jsme kde zkoušet. Dozvěděli jsme se, že ve strojní
průmce zkouší kapela FIVE, kde hrál Vlasta Houdek, Ivan Suchý, Laďa Nováček a Laďa Vejmelka. Kromě Vlasty odešli na vojnu,
tak jsme se dali dohromady.
V: Já jsem se znal s panem Hávou, který byl vedoucím Dělnického domu.
Byl to výbornej chlapík, takovej trošku kapitalista v socialismu a kulturní mecenáš. A ten navrhl, abychom hráli u něj v„dělňáku“
čaje a...
M: ...nepředbíhej. Potřebovali jsme ale ještě jednu kytaru, sólovku. Dozvěděli jsme se, že někde na Polance zkouší kapela The
POLANX. Tak jsme tam zašli a tam za plotem hráli kluci na španělky. Mezi nimi vynikal Petr Malý a tak jsme ho zlanařili.
P: ...no, měl jsem na kytaře pájkou vypálenýho kovboje na koni... hráli jsme s Jirkou Herzánem, Simem Kožinou a Milanem Ditrichem. Jednou jsme se zúčastnili nějakých přehrávek v Koutech. Jirka vytáhl na jevišti z kapsy máslo a začal mastit struny, aby
mu to líp klouzalo a Sima, kterej v životě nehrál na soupravu bicích, tak do toho kloval jak datel. Zahráli jsme „Blues o Hov…“.
A porotce Kida Janík nás vypráskal z pódia a vyhodil!
V: Oni v tom„dělňáku“ hráli před náma Kidd & Rovers, ale Háva nějak vycítil, že to chce novou krev a tak jsme tam začali hrát tak
trochu tvrdší bigbít. Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, Rolling Stones, Cream a tak.
M: Hráli jsme jak šílenci... ve středu a v neděli čaje v „dělňáku“ a v pátek a sobotu zábavy po okrese. Takže jsme byli v jednom
kole. Dneska se divím, jak jsme to mohli vydržet...?!
A co lidi - fanoušci a tak?
V: No třeba v tom „dělňáku“ stáli lidi už tak hodinu před hraním na schodech. Sál měl ale svou kapacitu, takže Háva, který byl
u vchodu, to řešil následovně: Když už byl sál natřískanej a na schodech ještě stáli lidi, tak jich tam pustil jenom tolik, kolik
zrovna odešlo. Kus za kus.
M: Jednou nás pozvala„slavná“ kapela Kováci z Jihlavy na společný vystoupení na jihlavský zimní stadion. Hráli jsme na střídačku. První Kováci se svým „měkkým“ soundem, a pak my. Začali jsme a lidi přestali tancovat a nahrnuli se k jevišti... holt nebyli
zvyklí na tvrdej bigbít! Měli jsme ohromnej úspěch, a to tak, že Vlasta po posledním aplausu - po vzoru světových megastar
- hodil paličky do davu a lidi se o ně porvali!
10
A pořád ve stejný sestavě? Houdek, Malý, Zbožínek a Dolfa?
M: Ne, ne... postupem doby k nám přišel zpěvák Mirek
Kachlíř, Jiří Ulrich nám dělal zvukaře a hrál klavír. Jako první
odešel na vojnu Vlasta a tak ho nahradil „Svojda“ Sázavský
na bicí.
Na co jste hráli... tenkrát bylo těžké sehnat něco pořádnýho,
co?
M: Já jsem zpíval na mikrofon z magneťáku, a takový ty oválný repráky v úzkejch bedničkách.
P: No, já nevím... no na co jsem hrál?
V: Sonory to nebyly, myslím. Amati...
No, a dál?
M: Šli jsme postupně všichni na vojnu. Oficiálně jsme však
kapelu nerozpustili, takže jsme tak v roce 1975 začali zkoušet znova. Na basu začal hrát Jirka Herzán a za mikrofon si
stoupnul nikdo jiný, než Jarda Nejedlý, který musel opustit
Articulus. (Bylo mu vyčítáno z„hora“, že má americký způsob
vystupování.) Hráli jsme převážně bluesovou muziku, která
se nám, na rozdíl od tanečně naladěného posluchačstva,
líbila. Takže to byl konec jedné kapitoly.
V: Zkoušeli jsme s Jardem v Trnavě v kulturáku. Mně se nejvíc
líbilo, když pořadatelé plesu ještě vyspávali a my měli zkoušku, sál nebyl uklizen a byla tam zima. Na stolech nedopité
láhve a sklenice. Tak jsme si to všechno poslévali a svařili...
na totální čamrďák. Jinak ta kapela hrála výborně. Vzpomínám si, že na naše zkoušky chodili pěšky z Třebíče mladí
rybízci - Venca Bartoš a Ivoš Veškrna.
No, co dodat? Že kapela hraje, sic sporadicky, dodnes. A má
stále své věrné „FRANTIŠKY“. Že je nám nějaký ten čtvrtek?
Nevadí! Nakonec to Mirda shrnul: Čoveče, když jsem kdysi šel
průtrží mračen, tak jsem měl suchou lebku, protože mně ta
voda stekla po háru. Dneska mi na hlavu pleskne jedna blbá
kapka a proteče mi po hlavě na krk a po zádech do trenek…!
A to už Botan drtí šlapák. Tak se těšte BIGBÍTI!
Pavel Hlaváč
Současnost - zleva: Houdek, Malý, Zbožínek
» od Klapzubovy jedenáctky po vítězství v I. lize «
Přes 90 let se v Třebíči provozuje „královna sportů“. A přestože hned první její generace se zapsala
do historie (Marie Vidláková s Lolou Prokešovou byly světovými rekordmankami ve vrzích, bratři
Strnišťové čs. reprezentanty na středních tratích), teprve dnešek je pro ni dobou zlatou. Právě ukončená sezona znovu překonala všechny předchozí.
Muži zopakovali loňské vítězství v I. lize
a v kvalifikaci o extraligu skončili pátí,
patnáct pomocných bodů od postupové
pozice, což znamená dvanáctou příčku
v republice. Z jednotlivců nejvíce vynikl
Martin Hošek, mistr republiky v běhu na
Martin Hošek
800 m, Jan Kašpar, vítěz MČR do 22 let ve
skoku vysokém, a dorostenec Jiří Sýkora,
trojnásobný mistr ČR (desetiboj, dálka
v hale a dálka na dráze) a sedmý v osmiboji
z mistrovství světa do 17 let ve francouzském Lille. Nepřímým úspěchem byl i titul
halového mistra Evropy v běhu na 60 metrů překážek pro Petra Svobodu, jehož jako
patnáctiletého pro atletiku objevil a na
vrcholné soutěže připravil Pavel Svoboda,
muž, který stojí za strmým výkonnostním
vzestupem posledních let. Než k němu došlo, zažila třebíčská královna sportů řadu
vzletů i pádů.
na Moravě. Ve válečném roce 1944 vznikla
Velká cena města Třebíče v běhu na 10 000
metrů, která s velkým diváckým ohlasem
probíhala do poloviny 50. let. V letech
1949 – 1951 ji vyhrál Emil Zátopek, který
na 265 metrovém „kolotoči“ Pod Kostelíčkem zaběhl dodnes nepřekonaný čas.
K závodům z hudebního pavilonu vyhrávala Krulova dechová hudba, na překážkách zápolili Alois Krul a Marius Jakubec
a od mikrofonu komentoval Emil Novák.
Toto jméno se rovněž dostalo do literatury,
když jeho bývalý svěřenec a později československý reprezentant Lubomír Man použil ve svých knížkách pro mládež postavu
svého trenéra i řadu třebíčských reálií.
To už třebíčský oddíl vystřídal názvy DSK,
Sokol a Slavoj, aby se na dvacet let stal
Spartakem. Velká cena mu byla pražským
ústředím odebrána, ale sportovní úspěchy 50. a 60. let spojené se jmény Jan
Nechvátal, Jan Veselý a Ladislav Diviš, se
zrušit nedaly. Tehdy se Třebíčáci vrhli na
sportovní chůzi a v Libušině údolí založili
tradici závodů Okolo Máchova jezírka.
Jezdila na ně čs. špička včetně mistra světa
Josefa Doležala, z domácích vynikli Miloš
Morávek, Jaroslav Fiala, Ota Pokorný a Jiří
Hůlka. Jeho okresní rekord na 50 km z roku
1962 je platný doteď, stejně jako o tři roky
mladší kladivářský Miloslava Zemana.
Útlum přišel v 70. letech, kdy se Pod Kostelíčkem budovala sportovní hala, a stadion
se změnil na staveniště. Přesto atletika
žila a díky trenéru Ivanu Zymákovi se i bez
něj trénovalo. Pod Janem Nechvátalem
vyrůstali běžci, z nichž se na mistrovskou
a reprezentační úroveň dostali Jitka Hekrdlová, Petr Karas, později Pavel Dudr
a bratři Kyršové.
a Anna Kostihová přestoupily do extraligových celků. Překážkářka Lucie Sichertová
se stala symbolem třebíčské královny sportu. Několikrát zvítězila v anketě o nejlepšího sportovce okresu a každoročně vozila
medaile z mistrovství republiky.
Jan Kašpar
Vratislav Fišera a Jitka Chvátalová, a přechod na čtyřistametrový stadion na ulici
Manželů Curieových. Ten provozovala TJ
JE Dukovany, a tak v letech 1992 – 2005
Třebíčáci mátli soupeře jako „atleti z DuFoto: Vratislav Fišera a archív autora
Souběžně s ženskou érou se chystal vzestup atletiky mužské. Především z líhně
Pavla Svobody vycházeli talenti, kteří prošli mládežnickými reprezentačními celky
včetně účastí na mistrovstvích Evropy či
světa (Jiří Kliner, Jaroslav Růža, Petr Svoboda, Petr Daněček, Martin Hošek). Když
dorostli do mužské kategorie, stali se základem družstva, jež v roce 2002 postoupilo do I. ligy. Jak už bylo řečeno, v posledních dvou sezonách ji vyhrálo a mezi opory
se zařadila další generace mládežnických
reprezentantů ČR (Ondřej Sobotka, Jan
Kašpar, Josef Rygl, Václav Bohutínský, Jiří
Sýkora). To vše už pod staronovým názvem
SPORT MĚSÍCE
ATLETIKA - KRÁLOVNA SPORTŮ
Jiří Sýkora
Po velkém nástupu pod vlajkou klubu
Achilles, založeného roku 1919 a zmíněného ve slavné knížce Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka, přišla léta hubená. Z těch
ční rok 1937, kdy tři študáci založili Běh Nové impulsy přineslo zřízení atletických
Lorenzovými sady, nejstarší přespolní běh tříd na ZŠ Benešova, u jejichž zrodu stáli
nek
Zleva: Lad. Vybíral, A. Brabenec, Šimonek, Kundera, Svoboda, M. Werl, Kolman, Veleba
kovan“. V roce 1994 byla obnovena tradice Velké ceny a právě tehdy se úročily
výsledky práce v atletických třídách, do
nichž přišla nová generace trenérů (Pavel
Mikoláš, Josef Vomela, Pavel Svoboda). Po
řadě úspěchů v mládežnických kategoriích
(Pavel Hykl, Jaroslav Křivánek, Iva Skorocká) nastala chvíle ženské atletiky. Družstvo
vedené Evou Divišovou bylo v letech 1995
- 2001 úspěšné v I. lize a rozešlo se teprve,
když jeho největší hvězdy Lucie Sichertová
Spartak Třebíč a na konečně zbudované
tartanové dráze, na níž trénují členové
šestnácti družstev od prvoligových mužů
a druholigových žen přes juniory, dorostence a veškeré žactvo až po přípravku
a nyní i „atletickou školku“ předškolních
dětí.
Milan Zeibert
(Kontakty a rozpisy tréninků najdete
na www.atletikatrebic.cz)
11
TURISTIKA
Foto: archív ICM 3x
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TŘEBÍČ
KČT Třebíč za nedlouho oslaví 90. let svého trvání. KČT Třebíč
byl založen 16. prosince 1923. Hned v prvním roce se přihlásilo 222 členů. Začátky byly velmi těžké, bylo třeba nejdříve
vybudovat síť řádně vyznačených stezek a starat se o zabezpečení významných stavitelských památek. Po všechna léta
až do dnešních dnů zájem o turistiku neochaboval. Třebíčsko
má turistům stále co nabídnout. Malebná zákoutí řek a jejich
přítoků poskytnou poutníkům, hledajícím klid a samotu,
příjemné osvěžení jejich znaveným nervům.
Turistika je obecně krátkodobé cestování a poznávání různých prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Klasická turistika je pěší a spíše
individuální, počátkem 20. století přibyla cykloturistika, později mototuristika a od poloviny 20. století turistika skupinová a organizovaná. Od roku 1888 mají čeští turisté svoji organizaci, Klubu českých
turistů, který udržuje na území České republiky hustou síť značených
stezek pomocí turistických značek (Pěší, Lyžařské, Cyklistické).
Turistice se nevěnuje pouze Klub Českých turistů, ale svým způsobem se jí dotýká činnost dětských oddílů Duhy, TOMíků, Skautů,
Pionýrů a mnoha dalších menších organizací, kde se především děti a mládež učí spoustu užitečných věcí. Turistika totiž není
jen o chůzi jak si mnozí myslí. Dobrý turista se umí v přírodě chovat tak, aby ji nezničil, a zároveň v ní dokáže tak trochu i přežít.
Světová organizace cestovního ruchu - http://unwto.org/ (v angličtině)
Organizace věnující se turistice v Třebíči:
- DDM Hrádek – www.ddmhradek.cz
- Junák – svaz skautů a skautek ČR – www.skaut.cz (www.abahoa.cz)
- Klub českých turistů - www.kct.cz
- O. s. KADET – www.oskadet.cz
- Sokol Třebíč – www.sokol-trebic.cz
PĚŠÍ TURISTIKA A GEOCACHING MAJÍ MNOHO SPOLEČNÉHO – PŘÍRODU A ZÁBAVU
V současné době se KČT Třebíč zaměřuje po celý rok na
každotýdenní sobotní pěší výlety, vycházky a zájezdy pro
nejširší veřejnost. Mezi tradiční akce patří Novoroční výstup
na Klučovskou horu (od roku 1988), pochody Oblastí klidu
Třebíčsko (od roku 1987) a Podzimním Horáckem (od roku
1975), pochod Třebíč - Jalovec (od roku 1996) a Štěpánský
pochod do neznáma (od roku 1988), nebo také Pohádková
Třebíč, kterých se zúčastňuje mnoho lidí. Zásluhu na tom
mají hlavně pořadatelé, kteří turistické pochody připravují
s láskou. V Třebíči a okolí lze plnit Třebíčský městský okruh
IVV, oblastní turistické odznaky Pojihlaví a Pooslaví nebo Jihlavský ježek, tematický turistický odznak Židovské památky
okolí Třebíče a oblastní turistický odznak Třebíčsko. V listopadu 2002 zásluhou Lesní správy Třebíč, byla otevřena naučná
stezka Bažantnice.
Zájemci se o všech aktivitách KČT Třebíč mohou dočíst
ve skříňce na spodní straně Karlova náměstí v Třebíči, v místním tisku turistické akce a “vejšlapy” uveřejňují pravidelně
Třebíčské noviny, či v informačním centru. Každý může osobně přijít na turistickou chatu u Babáku v Cyrilově ulici. Zde
si lze zapůjčit kroniku, kde jsou popsána všechna zajímavá
navštívená místa.
Více informací o KČT Třebíč najdete na www.webhouse.cz/
kct-vysocina
GEOCACHING
Už jste někdy slyšeli tenhle výraz? Víte, co to znamená? Geocaching
je hra, určená lidem, kteří si rádi hrají, rádi hledají poklady a rádi poznávají zajímavá místa. V dnešní době jde geocaching považovat za jistý druh turismu.
Tato hra spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou
známy jen její zeměpisné souřadnice. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě jen kačer. Po objevení cache se kačer zapíše do malého sešitku ve schránce – tzv. logbook, může případně vyměnit obsah keše, a pak ji opět uschová a zamaskuje na stejném místě. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování
keší (pokladů) na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache jsou pak uvedeny
informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných a oblíbených turisty (i do centra měst). V některých případech je hledání cache spojeno s úkolem, který bývá velkou zábavou.
Chcete se o geocachingu dozvědět víc?
- Rady jak začít (anglicky) a seznamy cache - www.geocaching.com
- Magazín o geocachingu psaný geocachery (česky) - www.poklady.com
12
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ
A SKAUTEK ČR
Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří
sdílejí podobné hodnoty.
I třebíčské oddíly se věnují dětem již od předškolního věku
a tedy se drží hesla, že vyrůstat v oddíle znamená chopit
se šance žít naplno. Mezi hlavní programovou náplň oddílových schůzek, výprav a táborů patří určitě nejrůznější hry
a sporty, příroda, turistika (pěší, vodní, cyklistika) a mnoho
dalšího. Vše je ale zaměřeno především na rozvoj osobnosti
dětí a mladých lidí.
Třebíčským skautským střediskem je středisko Srdíčko, které sdružuje mnoho skautských oddílů různého zaměření.
Středisko Srdíčko je nazváno po třebíčském rodáku a zakládajícímu členovi, po Antonínu Hobzovi, jenž byl také jeho
dlouholetým vůdcem a jemuž se přezdívalo Srdíčko.
Srdíčko, patří stále mezi větší střediska v kraji Vysočina a spadá organizačně pod neziskovou dětskou organizaci Junák-svaz skautů a skautek ČR.
V Srdíčku jsou oddíly pro malé světlušky, vlčata, skauty,
skautky, rovery, rangers, pro oldskauty a oldskautky. Mezi
oddíly jsou i oddíly se “zdůrazněnou” náboženskou výchovou
mající u nás přívlastek katolických oddílů.
Více informací o skautingu najdete na www.skaut.
cz, případně odkazy na jednotlivé třebíčské oddíly
najdete na www.abahoa.cz.
͵´ÉÁ&““ÆÇD.²²²““
´¿¸“´Á”””“ÃD¸ÆÉ&·".“ÉƓ
¸Ã¼K—ºÀ¹Ìø““
´“Íø»ÀÄ2ɗ¿ÉÆÅ
¾·Ì­““
·­“
10.11. 19:00
»¿´ÉÁ.“ôÅÇÁ¸Å­
À¸·¼¿Á.“ôÅÇÁ¸Å­
¾·¸­
MKS Fórum
ÍGǼǴ­
ôÅÇÁ¸Å­
ÍWÕÔé᎓ãâ€Ôדæ“â×ÕâåákÞ쟓éؓÞçØåbà“Þԑ׎“‡`ÔæçákޓíkæÞW“Ûâ×áâçáb“×Ôåì¡
Informace o zavedení
elektronických občanských průkazů
Od 1. 1. 2012 bude zavedeno vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Z důvodu realizace vydávání nových občanských průkazů dojde na MěÚ Třebíč k omezení provozu.
Zavedení elektronických občanských průkazů (dále jen
„e-OP“) bude zajištěn formou rozšíření systému cestovních dokladů s biometrickými prvky (CDBP).
Významného životního jubilea se v nedávných dnech dožila třebíčská občanka paní Jiřina Kubátová. Její život byl spjat
nejen s povoláním učitelky, ale výrazně se zapsala také do historie dnes již legendárního třebíčského loutkohereckého
divadla ZDRAVÍČKO, kde působila od roku 1968. Ještě předtím se stala vítězkou Wolkrova Prostějova - a později byla
členkou poradního sboru pro umělecký přednes. Od roku 1962 patřil její volný čas Divadlu poezie Slabikář, které působilo
při Osvětovém domě Bedřicha Václavka. Dodnes pak zasedá v porotách dětských recitačních soutěží.
K jubileu popřála oslavenkyni ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč a radní Jaromíra Hanáčková. Zároveň ocenila přínos Jiřiny Kubátové v práci s dětmi a mládeží a nemalý podíl na šíření dobrého jména města Třebíče.
(fj)
O vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji je možné žádat do 14. prosince 2011, je-li
podána žádost u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu. Žádost o vydání stávajícího typu občanského
průkazu podána u nepříslušného obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo matričního úřadu, bude zpracována a stávající typ občanského průkazu bude vydán,
pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.
Výdej již vyhotovených občanských průkazů nebude omezen. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po
dobu v nich uvedenou.
Informace o odstávce
systému výroby e-pasů
P. M
V souvislosti s rozšířením technického vybavení a potřebných úprav na pracovišti cestovních dokladů dojde k nutným odstávkám systému e-pasů. Odstávka systému CDBP
pro agendu e-pasů bude 18. listopadu 2011. Systém bude
zpřístupněn v pondělí dne 21. listopadu 2011. Odstávka
systému CDBP se netýká vydávání cestovních pasů typu
„blesk“.
Poslední termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání
e-pasů je stanoven na 19. prosince 2011 s tím, že dne
19. prosince 2011 bude žádost příslušným úřadem odeslána k výrobě. Výdej již vyhotovených cestovních dokladů
bude možný pouze do 23. prosince 2011.
BRAMBOROBRANÍ udělalo v září důstojnou tečku za Třebíčským kulturním
létem. Folklórní soubory z celé Moravy přitáhly na centrální náměstí nemalý počet návštěvníků, kteří nešetřili potleskem.
Domácí bramboračka připravená třebíčskými radními pak příjemně dochutila nástup babího léta. Nejen první místostarosta Pavel Pacal (na snímku), ale i další výdejci polévky - starosta Pavel Heřman, místostarostka Marie Černá a radní
Jaromíra Hanáčková s Jolanou Smolovou - vrátili městu mnoholetou tradici, Horácka hodnou.
(fj)
Další technologická odstávka systému CDBP v souvislosti
s uvedením nového systému e-OP do provozu proběhne
v termínu od 27. prosince do 30. prosince 2011 s tím, že
provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude obnoven
2. ledna 2012. Odstávka systému CDBP se netýká vydávání cestovních pasů typu „blesk“. Od 1. 1. 2012 se tituly do
cestovních dokladů již zapisovat nebudou.
Od 2. ledna 2012 bude obnoven provoz oddělení
občanských průkazů a cestovních dokladů. Dojde
ke sloučení obou pracovišť.
Karel Prokeš, vedoucí OSČ MěÚ Třebíč
Běh naděje
» běh proti rakovině
Tradiční Běh naděje proběhl ve čtvrtek 6. října v režii Tělocvičné jednoty Sokol Třebíč a s přispěním Zdravého města
Třebíč v Tyršových sadech. A právě Miroslav Tyrš - propagátor myšlenky„v zdravém těle zdravý duch“ symbolicky přihlížel, jak na 1213 účastníků s plnou vážností přistoupilo
k podpoře zatím nekonečného boje proti rakovině.
Zdravé město Třebíč připravilo s příchodem podzimu 3. Jarmark BIO, EKO a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. Nejen Třebíčané s chutí zakusili „čistého“ masa, uzenin, kozího mléka nebo výrobků z něj. A taky ručně vyrobeného
másla na křupavém krajíci chleba, posypaném čerstvou pažitkou. Mnozí si při tom zavzpomínali na mládí...
(fj)
14
Ti, kdo se postavili na start humanitární nezávodní akce,
a byli to dospělí i děti, mladí či staří, nebo třeba zdravotně
postižení - přispěli na konto Běhu naděje celkovou částkou
16 743 korun. Za to jim patří nemalý dík!
(fj)
Foto
Dobrá sezona Zdeňka Jocha
Spolu s nástupem podzimu (bez ohledu na počasí) prakticky končí cyklistická závodní sezona. Platí to i pro
třebíčského Zdeňka Jocha, jemuž se ta letošní vydařila náramně.
„Byla ještě lepší než loňská,“ říká Joch, který od dubna do konce září absolvoval celkem jedenáct ostrých závodů. Největší důraz
kladl na tři z nich: mistrovství České republiky ve Znojmě, Světový pohár v Deutschlandsbergu a mistrovství světa v tyrolském Saint
Johannu. Ve všech případech šlo o časovku jednotlivců na 20 kilometrů a v kategorii „Masters 60 - 65 let“.
Za největší letošní úspěch považuje třebíčský závodník šesté místo v Saint Johannu, když si oproti loňsku polepšil o dvě místa,
přičemž ho od medaile dělilo dvacet vteřin. Do Tyrol se každoročně na tento světový šampionát sjíždí na osm stovek závodníků
všech věkových kategorií z různých koutů zeměkoule včetně USA, Austrálie či JAR…
Na stupně vítězů se Joch postavil při vyhlašování výsledků na Světovém poháru v rakouském Deutschlandsbergu, odkud si domů
odvezl velký pohár za druhé místo. Tamní dvacetikilometrovou časovku zvládl v rychlostním průměru přes 45 km/hod. „Sám jsem
byl touto rychlostí mile překvapen, rovinatá trať mi zkrátka sedla. Můj tradiční soupeř Bernard Hrinkow z Rakouska mě porazil
jenom o necelých sedm vteřin,“ dodává muž jezdící pod hlavičkou CK A JE TO Třebíč. A neztratil se ani na MČR ve Znojmě, kde rovněž
vybojoval stříbro. Tento závod – jak se později ukázalo – byl velmi vhodnou přípravou právě na obě výše zmíněné mezinárodní akce
v sousedním Rakousku.
Dosáhnout takových výsledků se přirozeně nedá bez odpovídajícího a hodně náročného tréninku. V jeho rámci Joch tentokrát
ujel 9 000 km převážně po méně frekventovaných silnicích v okolí Třebíče. Díky své civilní profesi majitele specializované prodejny
kol se dobře orientuje i v cyklistické výbavě. „Technika jde neustále dopředu, a tak pro příští sezonu vážně uvažuji o změně svého
časovkářského speciálu. Kolo, které mám od svého kamaráda a bývalého svěřence Pavla Padrnose, už je přece jen zastaralé. A to
s ním Pavel například úspěšně projel celou Francii na slavné Tour de France,“ připomíná s letošní sezonou spokojený Zdeněk Joch.
(kave)
P. Mejzlík s křišťálovým glóbem ze SP
Třebíčský sportovec Petr Mejzlík už asi nikoho nepřekvapí.
Někdejší sportovní gymnasta se přes dvě desítky let věnuje
triatlonu a kvadriatlonu. Získal nejrůznější tituly - je mistrem
republiky, Evropy a světa. Také vícekrát. Letos v září obhájil
loňské prvenství ve Světovém poháru v kvadriatlonu v kategorii M 50. Řeklo by se veterán. Ale...
Který závod letos bolel nejvíc? Jel jsem pět podniků, jeden se mně škrtal. Daří se mně jezdit celkem vpředu, a člověka to žene, takže to ani
tak nebolí. Až po závodě záda, nohy. Obhajoval jste prvenství, jak na to
nahlížejí soupeři? Soupeři teď přicházejí mladší, ale většinou se známe.
Když jdeme do závodu, tak se samozřejmě poměřujeme, kdo na tom jak
je. Dosáhl jste prakticky všeho, čeho jste ve své disciplíně mohl dosáhnout.
Jakou ještě máte motivaci? Pořád mě to baví. V zimě přiberu hodně kil, tak
je na jaře zase potřebuji shodit. Od nějakých deseti dvanácti let sportuji,
a třiadvacet let už jezdím triatlon či kvadriatlon, tak si myslím, že by se
mně „rozjely“ všechny klouby a všechny orgány by se splašily, takže bych
nejspíš skončil v nemocnici. Je to jako u kuřáka, když přestane náhle kouřit, nebo alkoholik, co přestane pít.
Foto: archív Zdeňka Jocha
Petr Veleba
bral stříbro a bronz
EMG – evropské veteránské hry nebo také by se dalo říci malá veteránská
olympiáda. Italské Lignano přivítalo sportovce z celé Evropy ve 20 druzích
sportů v září tohoto roku. V početné české atletické výpravě byla i dvě
jména třebíčských atletů – Petra Veleby a Stanislava Marka. A jejich účast
byla viditelná.
Chodec Stanislav Marek si v kategorii M 65 došel v chůzi na 5 km pro 5. místo. Ještě lépe si
vedl Petr Veleba v kategorii M 40, který se do veteránských soutěží zapojil v loňském roce
a po úspěšném vystoupení na letošním Mistrovství ČR v Pardubicích, kde skončil 3. v běhu
na 400 m překážek, slavil úspěch i v Lignanu. Ve své dříve hlavní disciplíně, v běhu na
110 m př. si doběhl pro stříbrnou medaili a v běhu na 400 m př. svůj první mezinárodní
veteránský start ještě doplnil o bronz. Zakončil tak letošní úspěšnou atletickou sezónu
a už může přemýšlet o té příští, kdy je na programu ME veteránů v atletice.
(ele)
Petr Mejzlík: Závodit mě pořád baví
Přesto – je něco, čeho byste na sportovním poli ještě chtěl dosáhnout? To snad ani ne, spíše člověka motivuje možnost podívat se na
jiná místa, než byl. Mám toho sjeto hodně. Před rokem slibovali závod na Azorských ostrovech, ten se ale neuskutečnil. Příští rok
určitě bude závod v Maďarsku, letos se jel na Slovensku nádherný závod – a doufám, že bude zařazen do Světového poháru. Dalším motivem je skutečnost, že existuje řada lidí, které člověk rád vidí, ale potká je jenom na závodech. Němci, Angličané… Lidi,
s kterými bych se jinak už nepotkal. Chápu z toho, že závodníci jsou v této disciplíně přátelé? Do startu! A v cíli zase… Kde je hranice
rivality? Setkal jste se s podpásovkou? Ta se nepoužívá. Rozhodně v naší kategorii ne. Ale myslím, že ani v jiných. Je to dřina – a tady
by podpásovky nerozhodly. Závod trvá tři čtyři hodiny, naopak, když jeden druhého předjíždí,
tak se povzbudíme. Je to hodně o respektu i o přátelství.
Foto: archív P. Mejzlíka
Kde se vám líbilo nejvíc? Já to mám spojené s Ibizou. Ta je nejpěknějším místem na závodění.
Samozřejmě jsou i hezčí místa – ale na těch jsem zatím nebyl. Jak probíhá závod co do kategorií? Ty se všechny spustí najednou, takže boduji i do celkového pořadí Světového poháru, letos
nás bodovalo 106 a byl jsem celkově 19. Pak boduju ve své kategorii – vždy se boduje prvních
25 míst, ale samozřejmě nás „padesátníků“ se tolik nesejde.
Petr Mejzlík „šéfuje“ venkovské škole. Byť žáci mají jiné zájmy a starosti, jeho sportovních úspěchů si vědomi jsou. Ale jinak je pro ně kantorem jako každý jiný. Přesto občas někdo přijde pro
radu a co hlavně: je pro ně dobrým příkladem. Říká: „Určitě víc, než kdybych chodil po chodbě
a kouřil.“ Docela určitě je ale příkladem pro všechny o mnoho mladší sportovce - mohl by rozdávat houževnatost i dobrou náladu. A to se cení! Reprezentuje Třebíč, jejíž znak nechybí na jeho
tričku. „Město mně v rámci možností finančně pomohlo, radnici za to patří dík,“ uzavírá Mejzlík
krátké, ale příjemné setkání v redakci Třebíčského zpravodaje.
(fj)
Dvě radosti Petra Veleby - Foto: archív závodníka
15
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
HELIADOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Mikuláš Heliad Netolický – rektor, roku 1607 ustanovený radou mistrů pražské univerzity správcem
třebíčské městské školy, která se tehdy nacházela
nad Vídeňskou městskou bránou. Připomíná to deska
na budově č. 15 v Hasskově ulici.
HILBERTOVA
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Dr. Kamil Hilbert (1869–1933) – český architekt známý
zejména dostavbou chrámu sv. Víta na Pražském hradě. V Třebíči řídil od poloviny 20. let minulého století
restaurátorské práce při obnově baziliky sv. Prokopa.
HLADÍKOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Název ulice připomíná rod Hladíků, který se v minulosti zasloužil o město. Byl to rod soukeníků a častých
představitelů obce. Ludvík Hladík byl v polovině
18. století primátorem města a měl vliv na rozvoj soukenického řemesla. Další člen rodu se stal roku 1787
prvním purkmistrem. V domě Ignáce Hladíka byl po
bitvě u Slavkova v roce 1805 ubytován francouzský
maršál Karel Jan Bernadotte, pozdější švédský král.
HLAVINKOVA
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Ing. Vincenc Hlavinka – profesor brněnské české techniky. V roce 1917 byl autorem prvního generálního
projektu systematické kanalizace města na pravém
břehu řeky Jihlavy.
16
HLAVOVA
Ulice se nachází v městské části Jejkov.
Jan Kapita (Hlaváč - Hlava) – třebíčský rodák, správce
třebíčského sboru (žil na přelomu 16. a 17. století).
Studoval na univerzitě v Heidelbergu. Patřil k hlavním překladatelům Bible kralické. Je také autorem
dvoudílné Postily, která obsahovala kázání na všechny neděle a svátky celého roku a měla sloužit i jako
náboženská kniha při tajných shromážděních bratří
v těžkých dobách pronásledování.
HOLASOVA
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Alois Holas (1865-1936) – třebíčský rodák, středoškolský profesor, znalec těsnopisu. Zejména je znám
jeho Nástin české soustavy rychlopisu. Psal i latinské
učebnice.
HORÁCKÁ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Nově pojmenovaná výpadovka na Přibyslavice v městské části Podklášteří, kde vzniká zástavba rodinných
domků i komerční objekty. Nazvána je takto zejména
podle polohy Třebíče v příslušné etnografické oblasti.
HORNÍ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Ulice na starém Podklášteří získala název díky své poloze - leží v nejhornější části zmíněné lokality.
17
Hospodářská komora
Dovolte, abychom se představili:
Naše společnost čítající více než 200
zaměstnanců si od svého založení v roce 1995 vybudovala pevnou
pozici klíčového dodavatele především pro oblast jaderné energetiky
a průmyslu. Sídlíme v Třebíči, máme
pobočky v Dukovanech, Temelíně,
Praze, Kralupech nad Vltavou a Brně
a dceřiné společnosti v Praze, na
Slovensku a v Kanadě.
ENVINET je inženýrsko-dodavatelská společnost s širokým
portfoliem komplexních dodávek a služeb v oblasti jaderné
energetiky, radiační ochrany, výroby detektorů pro měření
ionizujícího záření a radiometrických systémů, charakterizace radioaktivních odpadů a jaderných zařízení před vyřazením z provozu, chemických a radiochemických měření,
laboratorních technologií, průmyslové automatizace a vývoje software.
Za dobu naší existence jsme postupně zcela zrekonstruovali
hlavní sídlo firmy na Modřínové ulici, postavili dvě výrobní
a montážní haly v třebíčské průmyslové zóně a prezentační centrům v Židovské čtvrti. Vybudovali jsme prostory pro
výrobu scintilačních detektorů na měření ionizujícího záření
v Kralupech nad Vltavou, obchodní a servisní zastoupení
27001 (bezpečnost informací), ISO 20000-1 (řízení IT služeb)
a OHSAS 8001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).
Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří obě české jaderné
elektrárny, státní instituce jako Český metrologický
institut nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
výzkumné ústavy akademie věd, vysoké školy, armáda České republiky, řada průmyslových podniků
a také základní a střední školy na Třebíčsku.
V posledních letech jsme realizovali řadu úspěšných projektů v zahraničí – naše softwarové
produkty a měřicí systémy se používají v Litvě,
Rumunsku, Itálii, Rusku, Ukrajině, Arménii, Bulharsku, Nizozemí, Finsku i na Slovensku.
Kapitálový vstup do kanadské společnosti Pico
ENVIROTEC Inc. v letošním roce umožnil rozvoj našich obchodních aktivit na americkém kontinentu.
Otevírají se nám také další možnosti podnikání
v „exotičtějších“ zemích, jako jsou Čína, Vietnam,
Korea, Spojené arabské emiráty i Saudská Arábie.
Foto: ENVINET a. s.
v pražských Kunraticích, zřídili Vývojové a inovační centrum
v areálu kampusu Masarykovy univerzity v Brně.
S cílem zkvalitnění služeb pro naše zákazníky jsme absolvovali celou řadu certifikací jakosti podle mezinárodních
standardů ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (ekologie), ISO
Chceme posilovat a rozvíjet naši pozici významného zaměstnavatele v Třebíčském regionu. Budeme
i nadále prosazovat naše know-how a dobré jméno českých
společností nejen doma, ale i v jiných zemích, dokonce na
jiných kontinentech.
Larisa Dubská, ředitelka pro marketing a vnější vztahy
Pro pěstouny
Jak ochránit rekreační objekty
Občanské sdružení STŘED Třebíč zahájilo v rámci svých aktivit projekt na podporu odborné pomoci a poradenství při
výkonu náhradní rodinné péče. Pro pěstouny a jejich děti
uspořádalo ve dnech 24.- 25. září 2011 víkendový pobyt
v malebném prostředí Pacherova mlýna v Želetavě.
Třebíčská policie eviduje za období od počátku měsíce ledna do konce září roku 2011 celkem 21 případů krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Za stejné období došlo v loňském roce k 37 případům.
Rodiče mohli vyslechnout odborné přednášky, které jim
můžou pomoci porozumět vývojovým potřebám dětí a posílit jejich výchovné schopnosti a dovednosti. Pro děti si
asistentky připravily bohatý program plný her a dovedností.
Devět rodin z Třebíčska a Moravskobudějovicka, kterým byly
svěřeny děti do pěstounské péče tak společně s pracovnicemi Občanského sdružení STŘED strávily příjemný a podnětný
víkend.
Nabídka nově nabízených služeb vzdělávání a poradenství
není pro pěstouny něčím samozřejmým, ale pokud uvidí
jejich přínos, začnou je jistě sami vyhledávat.
Dobroslava Aubrechtová
Zima se pomalu přibližuje a chataři a chalupáři opouštějí své chaty a chaloupky na stále delší dobu. Jejich nepřítomnost pak dává šanci zlodějům. Je tedy na čase připomenout, že není na škodu budovu řádně zajistit a odvézt
cenné věci. Prostě nenechávat zde nic, co by případného zloděje mohlo lákat. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi
vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá zajet automobilem.
Statistika policie je neúprosná. Každý rok dochází ke zvýšenému nápadu trestné činnosti v oblasti vloupání do rekreačních objektů. Co naplat, že policisté provádějí ve zvýšené míře pravidelné obchůzky v chatových oblastech. Uhlídat všechno nestačí.
O zabezpečení svého objektu se v první řadě musí postarat majitelé. Jedna ze základních rad policie zní: Nenechávejte své věci
bez dozoru, tedy ani v opuštěných rekreačních objektech, které jsou velice snadným terčem pro zloděje, lapky a bezdomovce.
Většina majitelů se však rozhodne své věci neustále nepřevážet, z tohoto důvodu by měli udělat alespoň některá preventivní
opatření:
1. Řádně uzavřete a uzamkněte celý objekt. Pak se sami vžijte do role zloděje a obejděte objekt, pozornost věnujte zejména
stavebním otvorům (okna, dveře, verandy) a položte si otázku, zda by vám činilo potíže se přes ně dostat. Máte dostatečné
zárubně, okenice? Je jejich uzavření dostatečné?
2. Zabezpečte rekreační objekt především certifikovanými zábrannými prostředky. Bezpečnostními zámky s bezpečnostním
kováním, ocelovými petlicemi.
3. Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu. Pohybová čidla a nárazová čidla s vývodem na akustické alarmy
mohou být napojeny přímo na pult centralizované ochrany privátní bezpečnostní služby nebo přímo na váš mobilní telefon
a v případě napadení objektu máte okamžitou odezvu, která vám umožní například bezprostřední přivolání policie.
A dále:
• cennější věci rozhodně nenechávejte v objektu, nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu,
• rekreační objekt navštěvujte nepravidelně, při pobytu na chatě či chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a aut, případné
svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie, nebuďte neteční, objekt mějte správně pojištěný.
Pokud váš objekt již zloděj navštívil, na nic nečekejte a okamžitě volejte policii. Zbytečně objekt neprocházejte, neuklízejte,
nesahejte na žádné věci. Mějte od svých věcí poznamenaná výrobní čísla. Doporučujeme také zhotovení fotografií.
Foto: archív STŘED
18
Marcela Lavická, tisková mluvčí Policie ČR, Preventivně informační skupina Třebíč
(redakčně kráceno)
Adventní
jarmark
Prodej vánočních dárků vyrobených uživateli
neziskových organizací z Třebíče
Slavnostní zahájení – Ing. Marie Černá, místostarostka města Třebíče
Vánoční koledy v podání dětského pěveckého sboru OKÁČEK z MŠ Duha Třebíč
a Základní umělecké školy Fórum Třebíč
Vánoční balení dárků a vánoční pečení – Hotelová škola Třebíč
Čtvrtek 1. prosince 2011
10:00 – 17:00
MKS Fórum – malý sál
Vstup zdarma!
Svoje výrobky budou nabízet: 2. oddíl katolických skautek; Denní centrum Barevný svět; Domov pro seniory Třebíč,
Koutkova – Kubešova; Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových; K-centrum Noe Třebíč; Občanské sdružení Život a
zdraví – klub Třebíč; Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč; Třebíčské centrum;
Stacionář Úsměv Třebíč; Středisko rané péče Třebíč
S Otto Kallusem jsme se v létě setkali v nově otevřené kavárně Vrátka
v třebíčské židovské čtvrti. Sám mě tam pozval, líbilo se mu zdejší prostředí a líbil se mu nápad stejnojmenného občanského sdružení starat
se o začlenění různě handicapovaných lidí do pracovního procesu. Především jsme si ale povídali o jeho práci.
Pane Kallusi, co, pro koho, a proč tady točíte?
Naše produkční společnost FRMOL v koprodukcí s Českou televizí vymyslela projekt
o českých památkách UNESCO, kterých je dvanáct. My z nich vyrobíme třináct dílů,
protože Praha bude mít samozřejmě díly dva, neboť tam je těch památek nejvíc.
Je to proto, že jsme si uvědomili, že je to vlastně díra na trhu, že v současné době není
žádný takový projekt natočený v HD kvalitě. A HD kvalita je dneska mantra, kterou
se zaklínají všechny televize na celém světě. Mají o to zájem i zahraniční televize,
pakliže to bude natočeno kvalitním způsobem v HD kvalitě, takže nám to otevírá
Otto Kallus natáčel v Třebíči o památkách
i cestu na trh vně republiky. Všechno to konáme za laskavé
podpory a přispění krajů - Třebíč za přispění Kraje Vysočina, který nám na to také věnoval nemalé peníze. Točíme
za podpory také ostatních krajů, CzechTourismu, to znamená
ministerstva kultury a s plněním České televize. Je to proto,
abychom lidem ukázali a řekli - seberte se a jeďte se podívat
na tyto památky, neboť zde máme skutečně zábavné kousky,
a ony jsou vážně zábavné!
Jakou roli ve vašem projektu hraje pan Miroslav Táborský?
Pan Táborský je průvodce v obraze, protože naše firma FRMOL
dělá pro Českou televizi už více než pět let pořad Na cestě, kde
jsme se naučili dělat dokumentární cestopis, a rozhodli jsme
se, že je čas překročit jakoby vlastní stín a v tomto projektu,
který má výrazně vyšší rozpočet a chceme ho mít pojatý kamerově velmi zajímavě, tak jsme si řekli, že průvodce v obraze
nám do něj vloží emoce. Vybrali jsme si herce v obraze proto, že nechceme dělat bedekr, nechceme říkat, tady je dům
ze 16. století, který postavil... a vedle stojí dům… Všechno
se snažíme udělat formou příběhu příslušného města a zejména do toho dávat ty emoce. To proto, aby divák, který
se bude dívat na pořad o památkách, nepřepnul po pěti minutách, jak se tak zpravidla děje. Ten Mirek Táborský je tam
proto, aby diváka udržel u obrazovky a dotýkal se tisíce let
starých kamenů, říkal co si o tom myslí, aby do toho vnesl velmi lehkou formu humoru a vlastního názoru na ty památky.
Otevírá nám to spoustu nových možností, než to dělat dokumentárně bez herce v obraze.
Narazili jste v Třebíči na něco výjimečného, co jinde třeba nevidíte. Na nějakou událost, která vás zvláště zaujala?
Zejména na čilý stavební ruch, který nám tu práci bohužel
v tuto chvíli trochu narušuje, takže některé zásadní pohledy
na baziliku nebo židovskou čtvrť nemůžeme točit, protože
by to nebylo hezké. Slíbili jsme si s městským architektem
panem Herzánem, že jakmile budou některé věci dokončeny,
a on se taky snaží, aby třeba střechu baziliky zakryli dřív, než
to ostatní, tak nám dá vědět a my přijedeme některé záběry
dotočit. Co se ale týče toho, na co jste se ptal, tak je to tole-
rance a odvaha, pokud jde o třebíčskou architekturu a historii.
Ing. Novák, ředitel Národního technického muzea, se netají
tím, že tuhle památku dokázal prosadit na seznam UNESCO
v době, kdy vrcholil problém mezi Židy a Palestinci a on tam
jenom tak pronesl, že tady vidíte, že to po staletí šlo například v Třebíči a že je to důkaz toho, že to jde - soužití dvou
kultur. To byl taky jakýsi jazýček na vahách, který se přiklonil
k tomu, aby UNESCO přijalo Třebíč. A to mě na tom baví. Žiju
zde už čtyři dny v hotelu Joseph, a jsem nadšený. Protože to je
klidné město, ze kterého jde taková intelektuální atmosféra.
A je to zejména absolutně živá památka, myslím si, že nikde
jinde už takhle živá není, kromě Českého Krumlova a kromě
Holašovic pochopitelně, ale co se týče takových těch městských celků, tak tady žijí lidé…
Dá se nyní určit doba, kdy třebíčský divák uvidí vlastní město?
Původně to mělo být na podzim, ale dohodli jsme se, že by
bylo lepší ten film pustit před sezónou příští rok, to znamená
na jaře 2012.
Přeskočím jinam… Aby bylo jasno!
Ano, hráli jsme to tady.
Také Jedna a jedna rovná se tři… Otázka však zní: lidé vás znají
z divadla, z televize. Ale vaše režijní práce asi tolik známá není.
Co je pro vás primární?
Pro mě je naprosto primární režijní práce, protože to je tvůrčí
svoboda. To jsem u herectví neměl šanci nikdy poznat.
A divadlo?
Opouštím ho pomalu, dávám si pauzu. Ale nikdy neříkám nikdy. Právě takové kusy jako Aby bylo jasno, jsou sice zábavné
a dobře se hrají, ale ničilo mě to.
Já jsem rád, že už přešla doba, kdy se mě
lidé na ulici ptají, zda
jsme se někdy neviděli a nespojují si mě
s tou rolí. Nepatří to ke
světlým okamžikům
mé minulosti, nebo
okamžikům ke kterým
bych se vracel. Jsem
samozřejmě rád, že
jsem to dělal, že jsem
pochopil, jak ta práce
probíhá, že jsem potkal určité lidi, kteří mně potom pomohli dostat se dál.
Vraťme se k režii. Je na cestě další projekt, na který bychom se
mohli těšit?
To jste řekl docela hezky. Protože jsou to právě projekty Na
cestě, na kterých jsem dosud dělal. Projekty cestopisů s
Bartoškou a Donutilem. Těch jsem vyrobil přes dvě desítky a
od těch jsem si dal teď také svým způsobem na chvíli pauzu. Udělal jsem Pardubicko jako český díl, ale neříkám, že se
k tomu nevrátím, protože to mě samozřejmě baví. A pak jsem
se podílel na sérii Tajemství zdravého života, která běží právě
v České televizi, a chystáme spoustu dalších věcí. Ale neměl
bych to asi teď jmenovat, protože dneska se kradou i nápady.
Diváci ale mají v paměti právě známý seriál…
Čas, který mohl Otto Kallus věnovat rozhovoru, uplynul neuvěřitelně rychle. Mezitím technika připravila další záběry
a pan režisér u toho nemohl samozřejmě chybět. Také neustále sledoval vývoj počasí, protože příroda filmařům dává jen
krátké okamžiky pro ten správný záběr.
Tak to můžu říci - doufám, že už se v něčem takovém nikdy
neobjevím. Upřímně řečeno. Teď to opakují a stačí se na to podívat: to nebylo dobré…
V Třebíči se Otto Kallus objevil ještě několikrát, stále je co dotáčet. Viděl jsem ho při práci, a soudím, že se máme opravdu
na co těšit!
František Jůza
A televize například?
Nemám teď nabídky a ani je nehledám.
Zábavně o stáří? Ale ano!
Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých městech České
republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče
o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří
se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Pořad se po řadě úspěšných repríz objeví i v Třebíči. Kdy?
Ve čtvrtek 10. 11. 2011 od 19.00 hodin v budově Fórum za symbolické vstupné 50,- Kč.
Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, společnosti Hartmann – Rico a. s.
20
Ačkoliv jste se tam stal
miláčkem určité části
populace…
KLUB ZDRAVÍ V LISTOPADU
6.11. (neděle) od 15:00 Výroba růží origami.
Slovo ORIGAMI pochází z japonského „ori“ (skládat, zahnout)
a z „kami“ (papír), japonské umění skládání papíru.
13.11. (neděle) od 15:00 Pletení zvonečků z pedigu,
které mohou sloužit jako vánoční ozdoba.
20.11. (neděle) od 15:00 Různé techniky práce s voskem
- výroba svíček z včelího vosku, výroba voskových zvonečků,
zdobení svíček barevnými plátky vosku.
26. 11. (sobota) od 14:00 Jak si půjčit a neprodělat
- přednáška Bc. Evy Krčkové z Občanské poradny v Třebíči.
Jan Miloslav Haněl
MUDr. Jan Miloslav Haněl
(23. 12. 1808 Křesetice - 3. 5. 1883 Třebíč)
MUDr. Jan Miloslav Haněl byl nejen lékař, ale také agilní
národní buditel. Narodil se v Křeseticích nedaleko Čáslavi
jako Jan Hanel, v Jičíně vystudoval gymnázium, zatímco
po studiích v Praze se v roce 1835 stal lékařem. Ve stejném roce přibyl jako mladý lékař za prací do Třebíče, kde
se posléze stal městským lékařem. Zároveň započal své
národně buditelské úsilí, což vyústilo roku 1844 v založení
českého čtenářského spolku, a to na vlastní náklady.
V roce 1861 stál u vzniku třebíčské měšťanské besedy.
Ta však neměla vlastní prostory a musela si je najímat.
Jan Miloslav Haněl pak nechyběl mezi těmi, kdo se
přičinili o postavení Besedního domu na Karlově náměstí, později, a vlastně dodnes označovaného jako
Národní dům. V něm se měšťanská beseda usídlila
roku 1871. Téhož roku byl Jan Miloslav Haněl zvolen
poslancem Zemského sněmu. Na místní úrovni se i přes
politické neúspěchy své věci ve volbách v letech 1873
a 1876 dočkal v roce 1882 odstavení německé menšiny
od politické moci ve městě. Nová česká samospráva
pak ocenila Hanělovy zásluhy tím, že se stal roku 1883
čestným občanem města Třebíče. Jeho jméno ve městě
Třebíči nese jedna z ulic v městské části Podklášteří.
Předtím – než byla v poslední čtvrtině minulého století
asanována – nesla jeho jméno jedna z ulic na Horce.
Podle knížky Jan Janáka "Třebíč. Dějiny města", zněl
poslední Hanělův politický výrok týkající se Třebíče
takto: „Po téměř celý život svůj věrně jsem o to pracoval,
abych toto město, které jest netoliko slavné svými
dějinami, nýbrž představuje i zde na Moravě jednu
z nejdůležitějších pozic našich, pro milý národ svůj získal
a zachoval.“ Smýšlení Hanělovo mohlo by být takto zcela
jistě nesmrtelným odkazem všem jeho následovníkům
při správě města.
Doktoru Janu Miloslavu Hanělovi se paradoxně stala
osudnou jeho záliba ve vycházkách po milované Třebíči,
zejména na Strážnou horu. Jednoho zimního dne tam
prochladl a zanedlouho ve svém domě na horní straně
Karlova náměstí zemřel. Dobu, kdy zde žil, připomíná
dnes reliéf v horní části stavby. Pochován je Jan Miloslav
Haněl na starém třebíčském hřbitově, nedaleko hlavní
vstupní brány. Náhrobek byl radnicí před několika měsíci
opraven a místo uvedeno opět do důstojného stavu.
Snad ještě zajímavost: Hanělův syn - český právník,
profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy a právní
historik JUDr. Jan Jaromír Hanel nebo též příjmením
Haněl (9. dubna 1847 Třebíč – 20. října 1910 Znojmo) se
počal psát Hanel poté, co jeho kolega prof. JUDr. Miloslav
Stieber zjistil, že Hanělův otec Jan Miloslav se sice psal
Haněl, ale pravé jeho jméno prý bylo Hanel.
Jan Jaromír odešel působit do Záhřebu, zpět byl povolán
roku 1881 a hned následujícího roku přešel do oddělené
české Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde byl roku 1896
zvolen jejím rektorem.
Sestavil František Jůza
Zdroje a reference, obrázek:
http://cs.wikipedia.org
JANÁK, Jan. Třebíč. Dějiny města. Ilustrace Božena a Josef
Kremláčkovi. 1. vyd. Svazek 2. Brno: Blok, 1981.
PALÁNOVÁ, Hana. Poslanci Moravského zemského sněmu
za okresy Jihlava a Třebíč v letech 1861 – 1914. Brno:
Masarykova univerzita v Brně, 2010.
Ottova encyklopedie. Město vyhlásilo fotografickou soutěž
OSOBNOSTI TŘEBÍČE
Po téměř celý život svůj věrně jsem o to pracoval, abych
toto město, které jest netoliko slavné svými dějinami, nýbrž
představuje i zde na Moravě jednu z nejdůležitějších pozic našich,
pro milý národ svůj získal a zachoval.
Rada města Třebíče vyhlásila ve spolupráci s Městským kulturním střediskem V. ročník fotografické soutěže. Její téma zní: „Příroda Třebíčska očima fotografů“. Akce navazuje
na úspěšné předcházející ročníky. Zúčastnit se mohou jak profesionální, tak amatérští fotografové.
Účast v soutěži je podmíněna následujícími pravidly:
- Každý účastník přihlásí výhradně své autorské snímky.
- Přihlásit je možné maximálně pět snímků od jednoho autora.
- Fotografie musí být pořízeny na území okresu Třebíč.
- Soutěž bude anonymní, fotografie budou na zadní straně označeny heslem (autor si jej sám zvolí) a názvem snímku. Stejným heslem (pouze tímto heslem!) bude označena běžná
malá obálka, která bude zalepená a vložená vedle fotografií do velké obálky. V malé obálce bude samostatně uvedena legenda s názvem, datem a místem vzniku každé fotografie,
jménem, adresou a telefonním kontaktem na autora.
- Tématem snímků je v tomto ročníku zachycení krajiny, živočichů, rostlin i neživých složek přírody, vyjádření pozitivního působení vztahu člověka a přírody, využití uměleckého
působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), vyjádření krásy okamžiku apod.
- Minimální formát přihlášených fotografií je 18 x 24 cm. Mohou být barevné i černobílé. Musí být nepodlepené. U fotografií, které byly pořízeny digitálním přístrojem, bude
současně přiložen i digitální záznam snímků (v rozlišení odpovídajícím minimálně soutěžnímu formátu) na běžně dostupných nosičích (CD, DVD, paměťové karty apod.).
- Zaslané a následně oceněné soutěžní fotografie zůstávají ve vlastnictví vyhlašovatele soutěže, který si vyhrazuje právo použít je k dalším, např. publikačním účelům s respektováním
autorských práv. Neoceněné fotografie budou na požádání vráceny jejich autorům.
- Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které nesouvisí s tématem fotografické soutěže; dále ty, u kterých nebudou uvedeny požadované osobní údaje; rovněž ty, které mají
neetický obsah; dále fotografie, které nevyhovují kvalitou nebo rozlišením a ty, jež budou obsahovat jakékoliv prvky, které lze považovat za reklamu.
- Přihlášením do soutěže se každý účastník zavazuje respektovat a dodržovat stanovené podmínky.
Uzávěrka soutěže je 6. ledna 2012 ve 14:00 hodin. Soutěžní příspěvky se přijímají pouze osobně prostřednictvím podatelny MěÚ Třebíč, Masarykovo náměstí
116/6 (budova bývalého okresního úřadu). Aby byla zajištěna anonymita hodnocení, tak zásilky neposílejte poštou! Velkou obálku, ve které vše na úřad přinesete, nepodepisujte
ani na ni nepište svou adresu. Označte ji pouze heslem „Fotosoutěž 2012 – neotevírat!“ Hodnotící komise bude od začátku postupovat důsledně anonymně. Autory vítězných
snímků se sama dozví až po závěrečném rozlepení malých obálek se jmény autorů.
Vyhodnocení soutěže proběhne krátce po uzávěrce soutěže. Předání cen nejúspěšnějším autorům se uskuteční ke konci ledna 2012. Výsledky následně zveřejníme v médiích.
Nejúspěšnější tvůrci budou odměněni finančně a upomínkovými předměty. Komise si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně ji rozdělit mezi více autorů. Završením celé
akce bude veřejná prezentace nejzdařilejších soutěžních snímků, která se uskuteční v prostorách MKS v Galerii Ladislava Nováka.
Pokud budete mít jakékoli nejasnosti, neváhejte se informovat u vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Třebíč ing. Pavla Vosátky na čísle 568 805 210.
21
Dobrý den! Mé jméno je Třebíč...
K nám jednou vstoupil cizinec a vtip řek‘ na pozdrav... Slova známé písničky jsem si vypůjčil záměrně. To v polovině letošního
festivalu židovské kultury ŠAMAJIM vstoupil do informačního centra v sousedství Zadní synagogy cizinec - a řekl anglicky, co
v dané chvíli skutečně znělo jako vtip:„Mé jméno je Třebíč.“ Vzápětí se vše vysvětlilo a sympatický pán uvedl věc na pravou míru.
Přijel z Bruselu a jeho jméno je Jean Trebitsch.
Jste v Třebíči poprvé?
Ano, jsem zde úplně poprvé. Byl jsem pouze v Praze v roce 1989.
Od té doby jste v Česku nebyl?
Kamarád zde byl ještě za dob Československa a kamarádka, která zde byla, mně dovezla fotografii Třebíče.
Viděl jste už město nebo jste přišel přímo do Zadní synagogy?
Ne, ne. Přijel jsem na autobusové nádraží a šel přímo sem, protože jsem přijel hlavně kvůli festivalu Šamajim. Cílem mé cesty
je právě ten.
A první dojmy z Třebíče?
Pouze jsem se ubytoval v hotelu Grand, a jeho okolí je velmi pěkné. Když jsem pak procházel do židovské čtvrti, tak jsem byl
nadšený z těch uliček i z jejich atmosféry.
Jaké je vaše povolání?
Jsem psychoanalytik, psychiatr.
Jak dlouho se v Třebíči zdržíte?
Zůstávám do neděle.
Jak jste se dozvěděl o festivalu?
Napsal mně to můj kamarád. Byl jsem na jihu Francie, kde jsem skončil práci, tak jsem se rozhodl sem přijet. Neměl jsem čas
přemýšlet, rozhodl jsem se a přijel.
Znáte některou další památku v Třebíči?
Četl jsem o bazilice sv. Prokopa a zítra se chystám všechny památky navštívit. Už jsem se všimnul, že jsou zde dvě synagogy, a že
jedna z nich je užívána husitskou církví.
Využijete poznatky z Třebíče také doma?
Samozřejmě! Budu o tom všem vyprávět a možná jednou přijedu i se svými dvěma dcerami. Jmenují se Evelyn a Ann a obě
pochopitelně nesou také jméno Trebitsch. Ann je architektka a Evelyn inženýrka, pracuje v obchodě. Mému vnukovi je čtrnáct
a studuje gymnázium. Vnučce je sedmnáct a tento rok nastoupí na universitu, aby z ní byla inženýrka.
Jak jste přišel k vašemu jménu?
Vím, že moje jméno má prapůvod v Třebíči, ale nevím přesně, jak jsem k němu přišel. Židé často přebírali jméno místa, kde
bydleli. Kdysi neměli svá jména, či oficiální jména.
Nicméně je pravděpodobné, že vaše jméno pochází právě odtud…
...ano, tím jsem si jistý, o tom není pochyby. Jen nevím, jestli to bylo v patnáctém či čtrnáctém století…
Je tedy jisté, že jste zde měl předky…
Ano, jsem si jistý, že jsem zde měl pra, pra, pra… předky.
Pan Trebitsch se ale v Třebíči neocitl úplně náhodou. Všechno začalo tím, že jeden z příznivců zdejšího festivalu - Pavel Kuča,
který stál také u jeho zrodu, vyzval nositele příjmení Třebíč na jedné sociální síti, aby se přihlásili... Tak přijel pan Jean, ale pro
příští rok se rýsují i další překvapení. A hlavně: Panu Trebitschovi se u nás velice líbilo!
(fj)
22
Pí RelaxClub ve spolupráci se Západomoravskou vysokou školou Třebíč pořádá talkshow
s Tomio Okamurou 16. listopadu od 19 hodin
v kongresovém centru Pasáž (kinosál).
Tomio Okamura se narodil v Tokiu, většinu života však prožil v Čechách. Má po tatínkovi japonské a korejské předky,
ale ať se ho zeptají kdekoli ve světě na původ, prohlašuje,
že je Čech. Tomio Okamura je skutečně po své mamince
napůl Čech, jeho maminka se narodila v jihočeských Dačicích, ale celá její rodina pochází z Bystřice pod Hostýnem
ve Zlínském kraji. Část dětství strávil dokonce v dětském
domově v Mašťově u Podbořan v západočeském kraji.
Ještě před několika lety začínal v Japonsku nejprve jako
popelář a následně prodával několik let v tokijském kině
v malém občerstvení popcorn a colu. Dnes jeho cestovní
kancelář dováží do České republiky přibližně 100 tisíc turistů ročně a jako jeden z vyvolených byl nedávno představen při osobní audienci japonskému císaři jako symbol
spojující Českou republiku a Japonské císařství.
Tomio Okamura během stominutového pořadu vypráví
vtipnou formou o rozdílech mezi cizinci a Čechy, o světové
a japonské kuchyni, o gastronomických zážitcích při svých
cestách po světě nebo o cestovní kanceláři pro plyšová
zvířátka, do které investoval v populárním pořadu ČT „DEN
D“. V závěru pořadu je prostor pro otázky diváků, následuje
také autogramiáda.
Předprodej vstupenek: IC Malovaný dům,
Knihkupectví Trojan, sekretariát ZMVŠ Třebíč.
Michal Blažek, kvestor ZMVŠ Třebíč
Cordial musica o.s. Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s o.s. Průvan Telč
si vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby
W.A. Mozart
Laudate
Dominum
(Vesperae solennes de confessore KV 339)
Ave Verum (KV 618)
Účinkují spojené pěvecké sbory:
Chrámový sbor Santini Telč
- sbormistr Anežka Tichá
Chrámový soubor JA.S Náměšť nad Oslavou
– sbormistr Jaromír Hlaváč
Notissima Katolické gymnázium Třebíč
– sbormistři Jana Benešová a Libor Komárek
Coruscante Třebíč
– sbormistr Anna Kolaříková
orchestr Cordial
– umělecký vedoucí Jakub Lojda
Sólisté:
Eva Lojdová, Ludmila Čírtková
Veronika Hrůzová,Tomáš Lajtkep
Jan Turčínek, Libor Komárek
Jan Faltýnek
Sbormistr:
Veronika Hrůzová
Řídí:
Vstupné dobrovolné
(doporučené 70 Kč)
Sobota 5. listopadu
19 hod., kostel sv. Markéty
Jaroměřice nad Rokytnou
Neděle 6. listopadu
15 hod., kostel sv.Václava v Křižanově
19 hod., kostel sv. J. Křtitele, Náměšť n. Oslavou
Karel Tomek
Neděle 13. listopadu
15 hod., kostel Jména Ježíš,Telč
19 hod., bazilika sv. Prokopa,Třebíč
Sobota 26. listopadu
15 hod., kostel Nanebevzetí P. Marie, Troubsko
19 hod., kostel Nanebevzetí P. Marie, Brno („U Jezuitů“)
Neděle 13. listopadu
19 hod., bazilika sv. Prokopa
Třebíč
Program kina Pasáž na listopad 2011
27. 10. - 1. 11.
17.00
TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ: TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE
31. 10. - 1. 11.
19.30
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Premiéra animovaného koprodukčního filmu USA ve 3D s brýlemi,
v českém znění.
Premiéra romantické komedie USA.
2. 11.
17.00 a 19.30
DUHOVÁ AFRIKA – Od sloní řeky za bílým žralokem
3. 11. - 6. 11.
17.00
SPY KIDS 4: STROJ ČASU 3D
4. 11. - 9. 11.
19.30
7. 11. - 9. 11.
17.00
Diashow Kateřiny a Miloše Motani.
Akční rodinná komedie USA v českém znění ve 3D.
PERFEKT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Premiéra komedie ČR.
17. 11. - 20. 11. ŽRALOCI NA S(O)UŠI
Premiéra animované komedie v českém znění.
17.00
18. 11. - 23. 11.
19.30
21. 11. - 23. 11.
17.00
24. 11.
17.00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST
Premiéra dalšího dílu úspěšné romantické ságy USA.
KRTKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 5.
Pohádkové pásmo pro nejmenší.
25. 11. - 27. 11. NECHÁPU, JAK TO DOKÁŽE
Premiéra komedie USA.
17.00
25. 11. - 27. 11. VÁLKA BOHŮ
Premiéra akčního fantasy dramatu USA ve 3D.
19.30
11. 11. - 13. 11. ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
Premiéra rodinného filmu Francie v českém znění.
17.00
11. 11. - 13. 11. ANONYM
Premiéra dramatu SRN.
19.30
28. 11. - 30. 11. OCELOVÁ PĚST
Premiéra akčního sci-fi dramatu USA v českém znění.
17.00
28. 11. a 30. 11. VENDETA
Premiéra thrilleru ČR.
19.30
14. 11. - 15. 11. MUŽI V NADĚJI
Repríza úspěšné komedie ČR.
17.00 a 19.30
29. 11.
19.00
FILMOVÝ KLUB
3. 11.
19.30
VE STŘEDU 16. LISTOPADU KINO PASÁŽ NEPROMÍTÁ!
PATAGONIE – Divočina na konci světa
uvádí v 17 městech ČR cestovatel a fotograf Martin Loew.
0ĚVWVNpNXOWXUQtVWŐHGLVNR7ŐHEtÿ
7XULVWLFNpDLQIRUPDÿQtFHQWUXP=DGQtV\QDJRJD
MR. NICE
&+$18.$69É7(.69ę7(/
Premiéra komediálního dramatu VB
10. 11.
19.30
Premiéra dramatu USA/Argentina/Španělsko/Itálie.
17. 11.
19.30
Premiéra autobiografického dramatu ČR.
24. 11.
19.30
Premiéra dramatu Dánsko.
ZVYKY A TRADICE
å,'296.e+269É7.8
TETRO
OSMDESÁT DOPISŮ – ke státnímu svátku
UMĚNÍ PLAKAT
1('ę/(3526,1&(
7HPDWLFNiSURKOtGNDYNRVWëPHFKVYëNODGHPYGRPĚ6HOLJPDQQD%DXHUD
3ŐHGQiäNDRUWRGR[QtKRUDEtQDãORPD.XÿHU\]åLGRYVNpREFH%UQR
QDWpPD7UDGLFHD]Y\N\NWHUpVHYiætNH6YiWNXVYĚWHO
=iEDYQëSURJUDPSURPHQätLYĚWätGĚWLGRSOQĚQëRVRXWĚæHYëUREXGUHMGOX²
WUDGLÿQtFKDQXNRYpKUDÿN\DGDOätDNWLYLW\
VÝSTAVY
8. 9. až 16. 11. 2011
JAN SAUDEK – DIVADLO ŽIVOTA
» Galerie Malovaný dům
Dílo Jana Saudka je kontroverzní a provokativní, možná obsahuje i řadu sdělení, a je snad také oslavou lidství.
13. 10. až 13. 11. 2011
MIROSLAV KOUPIL - KALIGRAMY
» Galerie Ladislava Nováka
Kaligramy nesou svůj vtipný obsah a seriózní poselství ve spojení lexikálního tvaru a grafického výrazu.
10. 11. až 11. 12. 2011
» Zadní synagoga
LADISLAV BABŮREK – RETROSPEKTIVA
Malíř Vysočiny. Výstava je pořádána u příležitosti stého výročí umělcova narození.
Vernisáž ve středu 9. 11. 2011 v 17.00 hod.
1. 12. 2011 až 1. 1. 2012
ČESKÉ A RAKOUSKÉ BETLÉMY
» Galerie Malovaný dům
Papírové a skříňkové betlémy z Jindřichohradecka a Brněnska, doplněné betlémy dolnorakouskými.
24
Vernisáž ve středu 30. 11. 2011 v 17.00 hod.
ɰɨɥŜ˜ă”‘«ÃœƒŽ‘ć‡Ã„‡‡†‹–‹•²Š‘Žžì–‡”ƒ
´•–•ž‹Š‘˜ƒ˜ 臄님›ŠŽƒì—Œ‡
˜ă–˜ƒ”‘—•‘—–´ć
’”‘Œ‡†‘–Ž‹˜…‡‹‘Ž‡–‹˜›
臄땍㊋•–‘”‹…ăƒŽ‡†žè
›–˜‘è–‡ƒŽ‡†žè• ‘„”žœ›
’ƒ´–‹Š‘†‘•–ÃœƒŒÃƒ˜ă…ŠÃ•–
臄뇘›„”ƒ‘—˜ă–˜ƒ”‘—–‡…Š‹‘—
ƒţ
ƒć†ăŒƒ—Ã- ”ûœ²˜ă–˜ƒ”²–‡…Š‹› –
ƒŽ‘˜žÃřƒć‡ŠŽ‘˜žÃřƒì؞Ãř˜›ì؞Ãř
‘ˆŽÃ‘˜žÃřˆ‘–‘‰”ƒˆ‹‡řˆ‘–‘‘–žć‡ř
‡”ƒ‹ƒřŽ‡’‡Ã ’ƒ’Ô—‹‘臐Ãř‘„‹ƒ…‡
–‡…Š‹Ŝ„”ƒœ›ƒŽ‡†žè‡Žœ‡†‘’Ž‹––‡š–‡
- žœ‡˜‘„Œ‡–—‹”ž–žŠ‹•–‘”‹‡‘„Œ‡–—ř
ƒŽăŽ‹–‡”ž”Ãõ–˜ƒ”ř˜Žƒ•–Ãõ˜ƒŠƒř
„ž•‹«ƒř‘––‘ƒ’‘†‘„´
‘”ƒţ
ɨŽ‹•–ʰɨ”‘řɫŽ‹•–›ʰɫ”‘«Ã‘„†‘„Ãřɨɩ
Ž‹•–ûʰɨɩ´•Ã…ûř–”‘Œ”‘œ´”²‘†‡Ž›‹
’臍˜ƒ’‡Ã
†‘ţ
´–‹‹†‘•’´ŽÃřŒ‡†‘–Ž‹˜…‹
‹‘Ž‡–‹˜›řhřhřhř
•–ƒ…‹‘žè‡ƒ†‡Ã …‡–”ƒř
˜ă–˜ƒ”²”‘—ć›ř†”—拐›ř
hƒ˜ì‹…Š‹‘•–ƒ–Ã
ƒ–‡‰‘”‹‡ţ ‘ɨɥŽ‡–ř†‘ɨɬŽ‡–ř‘•–ƒ–Ã
ƒţ
‘–‘˜²ƒŽ‡†žè‡’苌Ïž†´–•²‘††´Ž‡Ã
‹Š‘˜› ƒ ’‘„‘«› ‘†èБ˜ž ƒ ‘”‘˜‹ƒ
‘†›ţ
Do ɩɥ. Ž‹•–‘’ƒ†— ɩɥɨɨ
›Š‘†‘…‡Ã: •‘„‘–ƒɩɭŜŽ‹•–‘’ƒ†—ɩɥɨɨř
ž”‘†Ãƒ’ƒÖ‡’”‘†´–•‘—‹Š—
ƒŽ‡†žè‡„—†‘—˜›•–ƒ˜‡›˜ ‹Š‘˜´
ƒ’‘•‘«‡Ã˜ă•–ƒ˜›˜”ž…‡›Œ‡Œ‹…Š–˜û”…û
26
MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Ů
M
É
L
B
O
R
P
O
R
E
T
A
S
úterý
E
D
8. listopadu 2011
DISKUSE PROBLÉMŮ V OBLASTECH:
•
•
•
•
•
•
občan a úřad, informovanost
parkování ve městě, doprava, cyklo
podnikání a rozvoj města
bezpečnost ve městě, veřejný pořádek
životní prostředí, čistota města
kultura, cestovní ruch a péče o kulturní
dědictví
• sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý
životní styl
• školství, zájmové vzdělávání, volný čas, sport
od 16.00 hodin
budova Fórum
malý sál
Drobné občerstvení
zdarma
Možnost zakoupení výrobků
o.s. Vrátka a Fair Trade
Hlídání dětí zajištěno
VY VÍTE, CO SE NEDAŘÍ, CO MĚSTO POTŘEBUJE! ŘEKNĚTE TO!
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TŘEBÍČ
PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ LISTOPAD 2011
KLUB SENIORŮ
Pátek 4. 11. 2011
» 15.30 hod.
» odjezd od Úřadu práce
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ
Jerry Herman: Hello, Dolly!
Přihlášky u Jany Kutílkové, Malovaný dům, Karlovo nám. 53, Třebíč, tel. č. 568 610 032, 777 746 993
Pátek 11. 11. 2011
ONEMOCNĚNÍ SRDCE, KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE
» 14.00 hod.
» Národní dům - malý sál
Přednáší MUDr. František Dvořáček.
Pátek 25. 11. 2011
» 14.00 hod.
» Národní dům - velký sál
POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje KVINTON Třebíč.
POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pátek 11. 11. 2011
» 8.30 a 10.15 hod.
» Národní dům
Pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ
Pondělí 21. 11. 2011
» 9.00 hod.
» Národní dům
Pro žáky 2. stupně ZŠ
HONZA NEBOJSA
Veselá pohádka v podání herců DIVADÝLKA KUBA z Plzně.
ZLOČIN KOLEM NÁS
Beseda s JUDr. Miloslavem Dočekalem na téma kriminalita mládeže, drogy a drogová závislost,
násilná trestná činnost.
PRO RODIČE S DĚTMI
Sobota 26. 11. 2011
DIVADLO KRAPET PRAHA
» 15.00 hod.
divadlo Pasáž
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Nová činoherní pohádka podle literární předlohy Jiřího Kahouna je provázena písničkami Petra Skoumala s texty
Zdeňka Svěráka.
OPERNÍ GALAKONCERT
Úterý 8. 11. 2011
» 19.00 hod.
divadlo Pasáž
TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR vedený Jaroslavem Kolesou
GUGLIELMO CALLEGARI (Itálie) – tenor
MARTINA MACKO – soprán, RÚT JANEČKOVÁ – klavírní doprovod, MAGDALENA HAVLOVÁ – moderace.
Program: „NESSUN DORMA“ – G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet, Ch. Gounad.
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Děti napíší či nakreslí svá vánoční přání, vloží je do obálky a napíší celé své jméno a zpáteční adresu. Přáníčka přinesou OSOBNĚ v doprovodu rodičů, babičky či dědečka do Informačního centra u baziliky sv. Prokopa v Třebíči, a to od úterý 15. 11. do neděle 11. 12. 2011. Takto nadepsané obálky budou poté poslány rodičům, aby mohli svým dětem
jejich tajná přání splnit.
Otevírací doba: Po – Čt 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00, Pá 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:00, So, Ne 12:30 – 17:00.
Každý malý pisatel, který přinese psaníčko osobně, dostane sladkou odměnu a potvrzení o předání přáníčka. Ve výjimečných případech mohou děti svá přáníčka také zaslat poštou
na kontaktní Ježíškovu adresu: Ježíškova pošta, Informační centrum Bazilika, Zámek 1, 674 01 Třebíč. Je třeba připojit zpáteční adresu a přiložit poštovní známku v hodnotě 10,- Kč.
28
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TŘEBÍČ
PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ LISTOPAD 2011
Čtvrtek 3. 11. 2011
» 19.00 hod. – Národní dům
Pátek 4. 11. 2011
» 20.00 hod. - Národní dům
(na stání)
Neděle 6. 11. 2011
» 19.00 hod. – divadlo Pasáž
ŠÁRKA REZKOVÁ & PAUL McCOUNTRY BAND
II. KONCERT HS
Šárka Rezková ve zbrusu nové image a s novou kapelou. Obsazení kapely: Roman Šandor – kytara, zpěv, Jiří Trojan jr. – kytara,
zpěv, Roman Haznedl – baskytara, Erich Ciompa – klávesy, Kamil Šulan – bicí.
RYBIČKY 48 "NEBEPEKLO TOUR"
Nenechte si ujít koncert pop-punkové kapely z Kutné Hory.
AGENTURA AP-PROSPER PRAHA
Ray Cooney: PRACHY ! ! !
III. předst. sk. B
Hrají: Vanda Hybnerová, Josef Polášek, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk/Saša Rašilov, Zdeněk Košata. Režie: Jana Kališová.
Pátek 11. 11. 2011
Z DŮVODU VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ JEDNOHO Z HERCŮ PŘEDSTAVENÍ
II. předst. sk. A/1 a A/2
"ÚDOLÍ VČEL" UVÁDÍ STRAŠNICKÉ DIVADLO NÁHRADNÍ PŘEDSTAVENÍ
» 16.30 hod. - divadlo Pasáž
» 20.00 hod. - divadlo Pasáž
Fannin, Greenhorn, Morgan, Ravenhill: SLEEPING AROUND
Sobota 12. 11. 2011
» 18.00 hod. - Fórum
(stolová úprava)
Hrají: Ljuba Krbová, Jan Zadražil. Režie: Vojtěch Štěpánek.
JOŽKA ČERNÝ s cimbálovou muzikou GRACIA
Koncert oblíbeného zpěváka v doprovodu cimbálové muziky Gracia, která s ním vystupuje již od roku 1993.
Pondělí 21. 11. 2011
PETR JABLONSKÝ – „NO COMMENT!!!!!!!“
» 19.00 hod. - Národní dům
Nové vydání satirické show Petra Jablonského Náhubky nevedeme, pánové!!!
Hostem pořadu je imitátor, herec, zpěvák a skladatel Libor Petrů, který zahraje písničky od D. Jandy, J. Ledeckého ad.
Úterý 22. 11. 2011
MELANIE SCHOLTZ QUARTET (JAR/Norsko/CZ)
» 19.00 hod. - Národní dům
(stolová úprava)
Kapela: Melanie Scholtz (JAR) – zpěv, Borm Helfjord (Norsko) – kytara, Lukáš Kytnar (CZ) – baskytara, Roman Vícha (CZ) – bicí
Do Třebíče zavítá „velký černošský hlas z Kapského Města“ Melanie Scholtz, černošská zpěvačka.
Středa 23. 11. 2011
HANA ZAGOROVÁ a BOOM! BAND
» 19.00 hod. - divadlo Pasáž
Host: PETR REZEK
Koncert stálice české populární hudby.
Neděle 27. 11. 2011
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE, jeho sólistů a hostů
» 17.00 hod. - divadlo Pasáž
Hlavním hostem letošního Vánočního koncertu bude přední osobnost naší popové scény, zpěvačka a moderátorka
YVONNE PŘENOSILOVÁ. Její vystoupení doplní talentovaní zpěváci z řad nové mladé generace.
Úterý 29. 11. 2011
TAŤJANA MEDVECKÁ – umělecký přednes
MILOSLAV KLAUS – kytara
» 18.00 hod.
foyer divadla Pasáž
III. KONCERT KPH
Program: „VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“
Literárně-hudební koncert, ve kterém se snoubí hudba a verše či texty s vánoční tematikou autorů J. Vrchlického, J. Nerudy,
J. Voláka, J. Seiferta a F. Šrámka.
29
Akce Městské knihovny
v Třebíči - listopad 2011
KRTEK
FRANCOUZSKÝ KLUB
Francouzská Kanada. Přednáší Dr. Milan Kameník.
Čtvrtek 3. listopadu 2011, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
DĚTI PROTI KYBERŠIKANĚ
BIODIVERZITA NA TŘEBÍČSKU
Příroda v okolí Třebíče. Přednáší ing. Václav Křivan.
Pátek 4. listopadu 2011, 17:00 hod., sál hudebního oddělení.
FÉNIX ZPÍVÁ
Veřejné vystoupení hudebního amatérského souboru Fénix pod vedením Jiřího Němce.
Sobota 5. listopadu 2011, 16:00 hod., sál hudebního oddělení.
Slavíme 200. výročí narození básníka Karla Jaromíra Erbena. Vstup na akce zdarma.
NA SLOVÍČKO S PANEM ERBENEM
Úterý 8. listopadu 2011, 17:00 hod., pobočka Borovina
Zajímavosti o životě a díle našeho literáta a vědce. Pořad, který je určen všem bez rozdílu věku, připravila Dana Hladká.
PRO DĚTI V RÁMCI PROJEKTU "CHYTNOU TĚ A NEPUSTÍ"
Čtvrtek 3. listopadu 2011, 13:45 – 15:00 hod., dětské oddělení .
Zábavné odpoledne pro děti. Přijde nás navštívit jedna z nejoblíbenějších dětských pohádkových postaviček.
Čtvrtek 10. listopadu 2011, 14:00 -17:00 hod., dětské oddělení.
Zábavné odpoledne pro děti spojené s výrobou plakátu, na kterém
budou pravidla, jak se správně chovat na internetu.
DOSPĚLÍ PROTI KYBERŠIKANĚ
Pondělí 28. listopadu 2011, od 16:30 hod., sál hudebního oddělení. Prezentace a diskusní pořad studentek Gymnázia Třebíč Terezy
Ondráčkové a Veroniky Vlachové o chování na sociálních sítích, jak
rozpoznat známky kyberšikany a nevhodné chování v internetové
komunikaci.
ɰɨɥŜ˜ă”‘«ÃœƒŽ‘ć‡Ã„‡‡†‹–‹•²Š‘Žžì–‡”ƒ
ČTEME SPOLEČNĚ Z KARLA JAROMÍRA ERBENA
´•–•ž‹Š‘˜ƒ˜ 臄님›ŠŽƒì—Œ‡
˜ă–˜ƒ”‘—•‘—–´ć
’”‘Œ‡†‘–Ž‹˜…‡‹‘Ž‡–‹˜›
Pátek 11. listopadu 2011, od 8:00 hod., sál hudebního oddělení.
Den plný recitace a čtení z Erbenova díla.
V POLI MNOHO BYLIN STOJÍ (KYTICE)
Pátek 11. listopadu 2011, 18:00 hod., sál hudebního oddělení.
Scénické zpracování balad K. J. Erbena v podání herečky Jany Frankové.
CO JEŠTĚ NEVÍTE O ERBENOVI
臄땍㊋•–‘”‹…ăƒŽ‡†žè
›–˜‘è–‡ƒŽ‡†žè• ‘„”žœ›
’ƒ´–‹Š‘†‘•–ÃœƒŒÃƒ˜ă…ŠÃ•–
臄뇘›„”ƒ‘—˜ă–˜ƒ”‘—–‡…Š‹‘—
ƒţ
Akce pro seniory se konají v rámci projektu „Senioři vítáni“, který je řešen za finanční podpory města Třebíče
v rámci dotačního titulu „Grantový systém Zdravého města pro rok 2011. Vstupné na přednášky 20,- Kč.
ƒć†ăŒƒ—Ã- ”ûœ²˜ă–˜ƒ”²–‡…Š‹› –
ƒŽ‘˜žÃřƒć‡ŠŽ‘˜žÃřƒì؞Ãř˜›ì؞Ãř
‘ˆŽÃ‘˜žÃřˆ‘–‘‰”ƒˆ‹‡řˆ‘–‘‘–žć‡ř
‡”ƒ‹ƒřŽ‡’‡Ã ’ƒ’Ô—‹‘臐Ãř‘„‹ƒ…‡
–‡…Š‹Ŝ„”ƒœ›ƒŽ‡†žè‡Žœ‡†‘’Ž‹––‡š–‡
- žœ‡˜‘„Œ‡–—‹”ž–žŠ‹•–‘”‹‡‘„Œ‡–—ř
ƒŽăŽ‹–‡”ž”Ãõ–˜ƒ”ř˜Žƒ•–Ãõ˜ƒŠƒř
„ž•‹«ƒř‘––‘ƒ’‘†‘„´
‘”ƒţ
SPOLEČENSKO-VĚDNÍ PŘEDNÁŠKY
OLA LAMA - JIŽNÍ AMERIKOU OD ROVNÍKU K TUČŇÁKŮM S EVOU PALÁTOVOU.
ɨŽ‹•–ʰɨ”‘řɫŽ‹•–›ʰɫ”‘«Ã‘„†‘„Ãřɨɩ
Ž‹•–ûʰɨɩ´•Ã…ûř–”‘Œ”‘œ´”²‘†‡Ž›‹
’臍˜ƒ’‡Ã
†‘ţ
´–‹‹†‘•’´ŽÃřŒ‡†‘–Ž‹˜…‹
‹‘Ž‡–‹˜›řhřhřhř
•–ƒ…‹‘žè‡ƒ†‡Ã …‡–”ƒř
˜ă–˜ƒ”²”‘—ć›ř†”—拐›ř
hƒ˜ì‹…Š‹‘•–ƒ–Ã
Pondělí 14. listopadu 2011, 10:00 hod., sál hudebního oddělení.
Odpoví naši hosté: Stanislav Friedrich, autor knihy o K. J. Erbenovi a o historii i současnosti Miletína,
a paní Helingrová, rodačka z Miletína a dlouholetá průvodkyně v rodném domku K.J.Erbena.
PRO SENIORY
Pondělí 17. října 2011, 9:00 hod., sál hudebního oddělení.
SICÍLIE
Pondělí 24. října 2011, 9:00 hod., sál hudebního oddělení.
Přednáška třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové.
O POČASÍ TROCHU JINAK
Pondělí 31. října 2011, 9:00 hod., sál hudebního oddělení.
Přednáška o meteorologii – fakta, mýty, pravdy. Přednáší Ing. Jiří Kabát.
INKOVÉ
Pondělí 21. listopadu 2011, 9:00 hod., sál hudebního oddělení.
Přednáší zástupce Kulturní Asociace Nová Akropolis Anna Švábová.
AKCE PRO DĚTI
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Úterý 25. října 2011, 9:00, 10:00 a 11:30 hod., sál hudebního oddělení.
Klasická Erbenova pohádka zpracovaná do dramatické hodiny v podání divadla Netratrdlo. Zadáno pro žáky ZŠ.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Sobota 26. listopadu 2011, sál hudebního oddělení a dětské oddělení, od 14:00 hod.
Celonárodní kampaň na podporu dětské četby. Z programu: beseda a autogramiáda nové knihy Vladimíra Hulpacha a
ilustrátora Josefa Kremláčka Indiánské pohádky, veselé příběhy kapříka Metlíka s autorem Janem Opatřilem, vyhodnocení soutěže Benediktinský rok 2011, výstava Keramická Třebíč, výstava Třebíčský historický kalendář.
Kampaň se koná v rámci projektu Benediktinský rok 2011, podpořeného GS ZM Třebíč 2011, podprogram Kultura.
VÝSTAVA
PODPORA BIODIVERZITY NA VYSOČINĚ
4. – 22. listopadu 2011, sál hudebního oddělení. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice.
Talenty do knihovny! Je ti asi 14 – 20? * Rád píšeš a chceš, aby si tě přečetli i ostatní? * Navštívil jsi nějaké super místo, máš videa nebo fotky a chceš je ukázat ostatním? * Založil sis skupinu a nemáš kde
předvést, co už umíte? * Jsi v něčem úspěšný a ostatní to netuší? * Sbíráš něco a chceš nám svou sbírku
ukázat? * Věnuješ se něčemu zajímavému, o čem ostatní nemají ani páru?
PŘIJĎ DO KNIHOVNY! V RÁMCI PÁTKU PRO TALENTY TO MŮŽEŠ VŠEM UKÁZAT!
Podrobné i informace v knihovně. Kontakt: Eva Bazalová, 568 619 522, [email protected]
30
ƒ–‡‰‘”‹‡ţ ‘ɨɥŽ‡–ř†‘ɨɬŽ‡–ř‘•–ƒ–Ã
ƒţ
‘–‘˜²ƒŽ‡†žè‡’苌Ïž†´–•²‘††´Ž‡Ã
‹Š‘˜› ƒ ’‘„‘«› ‘†èБ˜ž ƒ ‘”‘˜‹ƒ
‘†›ţ
Do ɩɥ. Ž‹•–‘’ƒ†— ɩɥɨɨ
›Š‘†‘…‡Ã: •‘„‘–ƒɩɭŜŽ‹•–‘’ƒ†—ɩɥɨɨř
ž”‘†Ãƒ’ƒÖ‡’”‘†´–•‘—‹Š—
ƒŽ‡†žè‡„—†‘—˜›•–ƒ˜‡›˜ ‹Š‘˜´
ƒ’‘•‘«‡Ã˜ă•–ƒ˜›˜”ž…‡›Œ‡Œ‹…Š–˜û”…û
Cordial musica o.s. Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s o.s. Průvan Telč
si vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby
W.A. Mozart
Laudate
Dominum
(Vesperae solennes de confessore KV 339)
Ave Verum (KV 618)
Účinkují spojené pěvecké sbory:
Chrámový sbor Santini Telč
- sbormistr Anežka Tichá
Chrámový soubor JA.S Náměšť nad Oslavou
– sbormistr Jaromír Hlaváč
Notissima Katolické gymnázium Třebíč
– sbormistři Jana Benešová a Libor Komárek
Coruscante Třebíč
– sbormistr Anna Kolaříková
orchestr Cordial
– umělecký vedoucí Jakub Lojda
Sólisté:
Eva Lojdová, Ludmila Čírtková
Veronika Hrůzová,Tomáš Lajtkep
Jan Turčínek, Libor Komárek
Jan Faltýnek
Sbormistr:
Veronika Hrůzová
Řídí:
Vstupné dobrovolné
(doporučené 70 Kč)
Sobota 5. listopadu
19 hod., kostel sv. Markéty
Jaroměřice nad Rokytnou
Neděle 6. listopadu
15 hod., kostel sv.Václava v Křižanově
19 hod., kostel sv. J. Křtitele, Náměšť n. Oslavou
Karel Tomek
Neděle 13. listopadu
15 hod., kostel Jména Ježíš,Telč
19 hod., bazilika sv. Prokopa,Třebíč
Sobota 26. listopadu
15 hod., kostel Nanebevzetí P. Marie, Troubsko
19 hod., kostel Nanebevzetí P. Marie, Brno („U Jezuitů“)
Neděle 13. listopadu
19 hod., bazilika sv. Prokopa
Třebíč
Download

Třebíčský zpravodaj č. 10/2011