Mendelova univerzita v Brně
Akademický senát PEF
Zápis ze zasedání
AS PEF MENDELU v Brně
spojeného s volbou kandidáta na funkci děkana PEF MENDELU
konaného dne 7. listopadu 2013 od 9.00 hodin.
v místnosti Q02
Přítomni:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Bc. Marta Havránková
Doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Ing. Jan Kolomazník
Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Bc. Tomáš Niederle
Doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Ing. Jan Turčínek
Bc. Barbora Valenčíková
Omluveni:
Bc. Miroslava Toufarová
Předseda AS PEF ing. Trenz přivítal přítomné na veřejném zasedání
AS PEF MENDELU s následujícím programem jednání:
1) Vystoupení kandidátů na funkci děkana PEF MENDELU (přednesení představ
o výkonu funkce děkana)
2) Diskuse se členy akademické obce PEF MENDELU
3) Volba kandidáta na funkci děkana Akademickým senátem PEF
Před vlastním vystoupením kandidátů na funkci děkana předseda AS PEF podal zpráe-mail: [email protected]
strana 1/2
Akademický senát PEF MENDELU v Brně
vu o výsledcích návrhového kola volby kandidáta na děkana:
• V okrsku akademických pracovníků se voleb zúčastnilo celkem 107 ze 138
oprávněných voličů (účast 77,53 %), odevzdáno 103 platných a 4 neplatné hlasy.
• V okrsku studentů se voleb zúčastnilo celkem 283 z 3664 oprávněných voličů
(účast 7,72 %), odevzdáno 274 platných a 9 neplatných hlasů.
Výsledky návrhového kola (počty hlasů souhrnně za okrsek akademických pracovníků a
studentů) byly pro jednotlivé kandidáty nasledující:
1. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
2. Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
3. Doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
4. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.
5. – 6. Mgr. Jan Hodač
5. – 6. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
92
82
68
33
13
13
Souhlas s kandidaturou vyslovili (abecedně) doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., doc. Ing.
Danuše Nerudová Ph.D., Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. a doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Kandidáti si vylosovali pořadí, ve kterém budou vystupovat, a v přibližně patnáctiminutovém vystoupení každý z nich prezentoval své představy o výkonu funkce děkana. Závěrem svého vystoupení se ing. Šoba a doc. Žufan vzdali kandidatury.
Poté následovala diskuze a odpovědi obou kandidátů na dotazy položené členy akademické obce PEF.
Následující tajné volby se nezúčastnil kandidát doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., volby se
tedy účastnilo 13 senátorů.
V 1. kole tajné volby obdržel doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. 10 platných hlasů,
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 2 platné hlasy, byl odevzdán jeden neplatný hlas.
V prvním kole volby byl tedy děkanem PEF, s funkčním období začínajícím od
1. února 2014, zvolen doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Vyčerpáním programu bylo zasedání AS PEF ukončeno.
V Brně dne 7. listopadu
.......................................................
Zapsal: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
tajemník AS PEF MENDELU
e-mail: [email protected]
..........................................................
Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
předseda AS PEF
strana 2/2
Download

Zápis ze zasedání - Mendelova univerzita v Brně