Proběhly zápisy do základních škol
Krev vyvážená životem
Tajemství třebíčských garáží
Sport měsíce: basketbal
2/2012
Fotosoutěž zná vítěze
Místo života
Zadní synagoga, a dnes také sousední dům Seligmanna Bauera, jsou stálými turistickými lákadly
třebíčské židovské čtvrti, jedné z dvojice památek umístěných v prestižním seznamu UNESCO. Prvního březnového dne letošního roku přibude další „eso“ – nová expozice s názvem Makom chajim
v prostorách ženské galerie proslulé synagogy, což v překladu znamená místo života či místo živých,
neb makom je semitským výrazem pro místo, zatímco chajim je život. Právě jeho ochrana je hlavně
zdůrazněna Tórou jako zákonem Božím. A Zadní synagoga, ač neužívaná k bohoslužebným účelům,
je místem živým – místem života. Ostatně i podle obvyklé formule na náhrobcích – Kéž je jeho duše
pojata do svazku věčného života – jsou také zemřelí Židé součástí živého a žijícího Israele.
Nová expozice představuje mimo jiné Tóru, k ní nádhernou stříbrnou korunu, případně štít. A některé
další skvělé exponáty. Jejich zhlédnutí tedy rozhodně stojí za byť i opakovanou návštěvu Zadní synagogy – buď při slavnostním otevření expozice 1. března 2012 v 16.00 hodin, anebo někdy jindy.
Pracovníci zdejšího turistického a informačního centra Městského kulturního střediska Třebíč rádi poskytnou odborný výklad s řadou dalších podrobností.
Všichni jsme JEDEN SVĚT
Slovo
na úvod
Vážení a milí Třebíčáci,
je únor roku 2012 a já jakožto
radní města Třebíče mám možnost opět napsat úvodník Třebíčského zpravodaje. Podobně
jako před šesti měsíci, kdy tato
milá povinnost na mě vyšla poprvé. Teď to zkusím trošku jinak, než bývá na
tomto místě zvykem:
„Je únor 2012, krásný slunný mrazivý den, kdy teplota šplhá k plus 50o C.
Zelené slunce s fialovými fleky nádherně prosvěcuje lehce růžový sníh. Ráno
mně začalo jako obvykle, své děti, pětiletého a osmiletého syna jsem odvedl
na vysokou školu. Stejně jako našim koníkům, kteří nás pravidelně každé ráno
vozí do práce a do školy, se jim moc nechtělo. Snad zamrzla nafta? Ale zvládli
jsme to a hlavně už se celá rodina těšíme na odpoledne - to se půjdeme koupat
do Kuchyňky! Vždyť je krásných mrazivých plus 50o C a kdo by se nechtěl teď
v únoru koupat v rybníku?!“
Asi jste se zarazili, co to je za nesmysly! Ano, jsou to nesmyly. Stejné, jako
mnoho dalších věcí, které byly vyřčeny na adresu současného vedení města
v mnoha minulých dnech nazpět. Zkusme si připomenout: „Rozpočet? Potápějící se Titanik“ , „Vedení Horácké Slávie: Peníze už opravdu nemáme“, „...
Ano, se mnou se na korupci domluvit nedá“.
Na rozdíl od mého jasného upozornění na nesmyslnost předešlého odstavce, dále citované záležitosti byly zabaleny do úhledného balíčku superpravdy, ovázaného mašličkou senzace.
Všichni jsme si zvykli, že můžeme v podstatě koupit cokoliv. Je libo rohlík,
počítač, auto! Podobně je to s médii a články v nich. Za peníze si v současnosti koupíte článek o čemkoliv. Přesné informace a fakta jdou stranou. Proto
si vás dovolím požádat, abyste ihned nepřejímali názory, které byly někde
napsány, či je někdo vyřkl. Je nutné k těmto informacím přistupovat opatrně
a vždy je třeba si prověřit fakta.
V minulém čísle Třebíčského zpravodaje byla zveřejněna tabulka všech výběrových řízení, maximum informací obsahuje městský web, vedení města
se snaží chovat zcela transparentně a jistě bude v této praxi pokračovat v celém letošním roce. To jsou pak zdroje obsahující informace, které vám mají
posloužit k tomu, abyste věděli, co se ve vašem městě děje, kdo co vyhrál,
kde se co staví, jak vaše město hospodaří. Prostě a jednoduše: nesedněte na
lep lidem, kteří se snaží z vás dělat hlupáky s jasným cílem svého budoucího
prospěchu.
Je únor 2012 a já vám přeji hezký, mrazivý i bílý zbytek zimy a následně
pohodový a příjemný nástup letošního jara. Nenechte se vtáhnout do blbé
nálady, která ze všech stran na nás útočí!
Martin Svoboda, radní města Třebíče
V tomto čísle naleznete:
Z RADNICE
TŘÍDIT SE UČÍME,
ALE POMALU
str. 4 - 7
str. 20
Máme dost svých „českých“ starostí, chtělo by se říci při hodnocení
letošního programového tématu festivalu JEDEN SVĚT, zaměřeného
na právě probíhající protesty a nepokoje v různých částech světa.
Dopady krize eurozóny na naše hospodářství, extrémní mrazy, nevyčerpané miliardové dotace z EU, ministerské šarády anebo například
regionálně aktuální problém dostavby dukovanské jaderné elektrárny… nač se ještě trápit tím, co se nás přímo netýká? Jenže my
všichni jsme drobnými součástkami toho obrovského soukolí a problémy dnešního světa s přihlédnutím k překotnému technickému
rozvoji a zkracujícím se vzdálenostem prostě nelze vnímat izolovaně.
14. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech se proto soustřeďuje zejména na mladé lidi, kteří i za cenu
osobních obětí dokážou naplňovat ideály a realizovat změny.
Pořadatelem Jednoho světa je tradičně nadace Člověk v tísni, hlavní
část festivalu proběhne ve dnech 6. - 15. března v Praze. Letos poprvé
však budou moci „ochutnat“ festivalovou atmosféru i diváci z našeho
města a regionu, Třebíč se totiž premiérově stává jedním ze čtyřiceti
měst, ve kterých proběhnou regionální přehlídky, při čemž každá
z nich má svoji originální dramaturgii založenou na vlastním výběru
filmů, organizaci besed i ostatních doprovodných programů.
Třebíčský pořadatelský tým neměl jednoduchý úkol – z desítek dokumentárních filmů vybrat takové, které zanechají co nejvýraznější
stopu v myslích i srdcích místních náročných diváků. Všichni pořadatelé věří, že se to zejména snímkům Pod sluncem tma a Láska v hrobě podaří. A že návštěvníci festivalu ocení i doprovodnou výstavu
fotografií Pavla Heřmana s názvem Třebíč - město památek UNESCO
anebo například aktivity třebíčského Halahoje ve věci adopce afrických dětí na dálku…
Pokud tedy přijdete ve dnech 12. - 14. března do třebíčského kina
Pasáž, můžete se na vlastní oči přesvědčit o tom, že všichni opravdu
tvoříme jen ten jediný společný JEDEN SVĚT.
www.jedensvet.cz
Jaromíra Hanáčková, MKS Třebíč
Foto na titulní straně:
Vítězná fotografie ze soutěže
Příroda Třebíčska očima fotografů
Foto: Miroslav Teplý
více na str. 26
Foto na druhé straně obálky:
Dana Cabanová - Židovské muzeum Praha
Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629. Vychází
jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad 17 500 výtisků. Adresa redakce:
Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Evidenční č.: MK ČR E 14649. Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor:
František Jůza, tel.: 602 718 966. Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama a roznos: Yashica s. r. o., Třebíč. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez
předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 21. února 2012. Uzávěrka příštího čísla v pátek 2. března 2012.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
TŘEBÍČÁCI
SE LVÍČKEM NA PRSOU
777 330 111
str. 21
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Proběhly zápisy dětí do základních škol
Tradiční zápisy dětí do základních škol proběhly ve druhé polovině ledna také
v třebíčských školách. Počty ani výsledky se nijak nevymykají ze zvyklostí posledních let a v září letošního roku by tak měli do prvních tříd všech sedmi
„základek“ ve městě nastoupit celkem 403 žáci.
„Zúčastnil jsem se zápisu na všech školách,“ prozradil první místostarosta
Pavel Pacal. Tím víceméně potvrdil svoji původní profesi - je učitelem a donedávna řídil Základní školu Na Kopcích. Proto ten zvýšený zájem právě o oblast
školství, ač jinak se na radnici věnuje především financím.
„Počet nastupujících prvňáků bude oproti loňsku o něco menší, přesněji
o čtyřiadvacet dětí,“ nahlíží do statistik místostarosta. Je to však přirozený
vývoj, svůj díl na těchto počtech mají i doporučení dětských lékařů či pedagogicko-psychologické poradny. „U třiadevadesáti dětí z celkem čtyř set devadesáti šesti, které přišly k zápisu, byl doporučen odklad školní docházky.
To je prakticky pětinový úbytek, který však koresponduje zcela s vývojem
posledních let,“ vysvětlil Pavel Pacal.
(fj)
Foto: archív MěÚ
Město má střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Zastupitelstvo města Třebíče na svém 7. zasedání
konaném dne 15. prosince 2011 schválilo „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči
2012–2016“. Jedná se o strategický dokument,
který stanovuje cíle a priority rozvoje sociálních
služeb ve městě Třebíči.
Město Třebíč bylo jedním z prvních měst v České
republice, které se aktivně zapojilo do procesu
komunitního plánování sociálních služeb, a to
již roku 2002. V souvislosti s nabytím účinnosti
zákona o sociálních službách byla od 1. ledna
2007 obcím s rozšířenou působností uložena zákonná povinnost zjišťovat potřeby poskytování
sociálních služeb osobám nebo skupinám osob
na svém území a zajišťovat dostupnost informací
o možnostech a způsobech poskytování sociálních
služeb na svém území. Střednědobé plány rozvoje
sociálních služeb jsou podstatnými dokumenty
sloužící jako doporučující podklad pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů
Evropské unie pro investiční i neinvestiční rozvoj
všech poskytovatelů sociálních služeb, a to bez
ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem. To jsou
hlavní důvody, proč dokument vznikl.
Čtenář je ve střednědobém plánu seznámen, k čemu vlastně komunitní plánování sociálních služeb
slouží, jak je legislativně vymezeno a rovněž je
obeznámen se základními používanými pojmy.
V přehledných tabulkách jsou zde uvedeny všechny sociální služby a jejich poskytovatelé působící
v Třebíči registrované dle zákona o sociálních
službách. Dále je čtenáři představena „Minimální
síť sociálních služeb v Třebíči“, která je součástí
„Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu
města Třebíče“. Dozví se, jak plán vznikal, kdo se
4
na jeho tvorbě podílel a jaká je organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb
v Třebíči. Je seznámen s výsledky komplexního
výzkumu o aktuálních potřebách uživatelů a neuživatelů (veřejnosti) sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který
provedla výzkumná agentura Sociotrendy s. r. o.
z Olomouce. Nejdůležitější a hlavní část plánu pak
tvoří vize a především přehled priorit, opatření
a jednotlivých aktivit, které jsou zacíleny na problematické oblasti, jak vyplynuly z analýz, či jsou
problematické z pohledu tvůrců plánu.
Je třeba zdůraznit, že komunitní plán sociálních
matiku bydlení a další měnící se okolnosti ve městě. Z těchto důvodů se město Třebíč na návrh Řídící
skupiny komunitního plánování sociálních služeb
rozhodlo reagovat na výzvu č. 78 a předložit na
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky projekt zaměřený na realizaci a vyhodnocení
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb nazvaný „Implementace a evaluace
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Třebíči“. Na doporučení výběrové komise ze dne
8. prosince 2011 ministerstvo finanční podporu
na výše uvedený grantový projekt přidělilo, a to
ve výši 1 121 151,04 Kč.
Foto: archív MěÚ
služeb není konečný. Proces komunitního plánování není nikdy uzavřeným procesem, je procesem cyklickým, neustále se opakujícím. Měl
by se neustále opakovat a reagovat tak na stále
se měnící podmínky, takže musí být dokumentem „živým. Proto je nutné a potřebné priority
a opatření vytyčené v plánu sledovat a průběžně
vyhodnocovat. Plán musí rovněž reagovat na demografický vývoj, míru nezaměstnanosti, proble-
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči
vznikl jako výsledek práce desítek lidí reprezentujících jak poskytovatele, tak příjemce i zadavatele
sociálních služeb, zastoupených v pracovních
skupinách komunitního plánování sociálních služeb. Věříme, že všichni, kteří se dosud v procesu
komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči
angažovali, se na něm budou i nadále aktivně podílet.
(mc)
Rozpočet 2012 z pohledu odborníka
V období tvorby a schvalování rozpočtu Města Třebíče jsou vždy vedeny velké diskuse na všech úrovních, které jsou rovněž silně medializovány.
Rozpočet je základním dokumentem a finančním nástrojem hospodářské politiky
města. Jeho prostřednictvím se uskutečňují veškeré finanční operace z hlediska
příjmů, výdajů, financování a současně realizují všechny závazky a pohledávky
města. Z hlediska principů rozpočtové skladby je pro letošní rok v našem městě
sestaven jako schodkový, neboť jeho výdaje v kalendářním roce nejsou pokryty
příjmy ve stejném časovém období. Tento rozpočtový schodek je finančně pokryt
zapojením zdrojů z úvěru a částečně z finančních prostředků minulých let.
Schválený rozpočet Města Třebíče na rok 2012:
Příjmy:
484 mil. Kč
(daňové, nedaňové, kapitál. příjmy a dotace)
Financování:
125 mil. Kč
(zahrnuje zejm. zapojení úvěru ve výši 80 mil. Kč)
Zdroje celkem:
609 mil. Kč
Provozní výdaje: 427 mil. Kč
Kapitálové výdaje: 156 mil. Kč
Financování:
26 mil. Kč (zahrnuje splátky půjček)
Potřeby celkem:
609 mil. Kč
Ve svém komentáři k tomuto rozpočtu si dovolím poskytnout čtenářům několik
údajů. Největší diskuze se vede okolo zapojení prostředků z bankovního úvěru
ve výši 80 milionů korun. Tento úvěr byl schválen zastupitelstvem města již v roce
Nový zastupitel
2008 a je možné ho použít pouze na investiční akce. Aktuální úroková sazba vyčerpaných prostředků z něho je pod 2% p.a. Vzhledem k tomu, že byl sjednán za velmi
výhodných podmínek, byla by škoda těchto prostředků nevyužít k rozvoji města.
Dovolím si tvrdit, že vyčerpáním úvěru nedojde k žádnému nadměrnému zadlužení
města Třebíče a předkládám několik veřejných a snadno porovnatelných ukazatelů.
Průměrný dluh českých obcí na jednoho obyvatele v posledních letech neustále
roste a za rok 2010 činil 5504 korun. Město Třebíč mělo průměrný dluh na jednoho
obyvatele za rok 2011 ve výši 3514 korun a po úplném vyčerpání úvěru na konci
roku 2012 bude činit maximálně 4942 korun. Co z toho plyne? Že ani po celkovém
vyčerpání úvěru nedosáhne zadluženost obyvatel Třebíče průměrné zadluženosti v České republice. K této informaci bych rád připojil další dvě neméně důležité
skutečnosti:
- Průměrná zadluženost na obyvatele bude v našem městě rychle klesat a již na
konci roku 2014 bude na úrovni 3567 korun, hluboko pod celostátním průměrem.
- Město Třebíč má průměrný roční příjem na jednoho obyvatele ve výši 13 000 korun a rovněž si zachovává vytvořené finanční rezervy. Pokud by tedy město chtělo
splatit všechny své úvěry, může tak učinit během jednoho roku bez větších problémů.
Vím, že současná ekonomická situace je značně nejistá, ale mohu všechny ubezpečit, že jsme připraveni na jakoukoli změnu ekonomického vývoje okamžitě reagovat úpravou rozpočtu města, tedy pozastavením některých investičních a neinvestičních výdajů stejně, jako jsme to udělali již minulý rok.
David Vojtan, vedoucí finančního odboru MěÚ Třebíč
Představitelé města se setkali
s místními a regionálními podnikateli
První schůzku svého druhu uspořádalo vedení města v pondělí 23. ledna. Třebíčští politici se setkali s místními a regionálními podnikateli, především z řad větších zaměstnavatelů.
Za samosprávu byli přítomni starosta Pavel Heřman a místostarostové Pavel Pacal, Pavel Svoboda, Marie Černá
a Milan Zeibert. Kromě asi 20 podnikatelů se setkání zúčastnili také zástupci Úřadu práce a Hospodářské komory.
Hlavním tématem schůze byly možnosti pro zvýšení zaměstnanosti. Město chce s firmami nastartovat trvalou
spolupráci směřující k podpoře vytváření nových pracovních míst. V diskuzi se mimo jiné hovořilo například
o perspektivách provozu Jaderné elektrárny v Dukovanech, dopravní dostupnosti Třebíče i úbytku obyvatel.
Přítomným byla také představena nyní aktualizovaná strategie rozvoje města.
Ivan Přibík
Foto: archív MěÚ
Zastupitelstvo města Třebíče má nového člena. Stal
se jím Jaromír Barák (nahoře) z hnutí „Heřman zpátky na radnici!“. Ve funkci nahradil Marii Rynešovou,
která nedávno rezignovala. Jaromír Barák složil slib
zastupitele na zasedání ve čtvrtek 26. ledna. Zde
si premiéru odbyl také nový tajemník třebíčské radnice Stanislav Rosa (dole v popředí).
(ip,fj)
5
Z RADNICE
Co vypověděl dotazník
aneb Občané se podílí na rozvoji svého města
Na sklonku loňského roku se třebíčská radnice rozhodla provést dotazníkový průzkum mezi obyvateli města. Cílem bylo shromáždit co nejvíce názorů a náhledů na chod města a tomu pak přizpůsobit další strategické plánování jeho rozvoje. Celkem bylo do třebíčských domácností Třebíče distribuováno na 15 900 dotazníků jako součást listopadového Třebíčského zpravodaje (vydávaného radnicí). K dispozici byly i další volné výtisky dotazníků na MěÚ a rovněž na internetových
stránkách města (www.trebic.cz) byl umístěn dotazník ke stažení a vyplnění.
"Zpět se vrátilo celkem 1405 dotazníků - 6 dotazníků muselo být pro formální nedostatky vyřazeno," zaznělo na první únorové tiskové konferenci města z úst
Dagmar Molákové, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování. "V následující analýze pracujeme s 1399 dotazníky - respondenty. 142 dotazníků (tedy
desetina všech sebraných dotazníků) bylo vyplněno elektronicky prostřednictvím webu města. Vzhledem k počtu domácností bylo dosaženo návratnosti 22%.
Nicméně i v rámci jedné domácnosti mohlo dotazník vyplnit více členů domácnosti. Vztaženo k počtu obyvatel města je návratnost cca 4%."
"Dosažená návratnost je skutečně vynikající vzhledem k anketnímu charakteru dotazování," konstatoval starosta města Třebíče Pavel Heřman. "Prokazuje
velký zájem obyvatel Třebíče a chuť ovlivnit jeho další rozvoj." Podrobné informace najdete v komplexní studii vyvěšené na stránkách www.trebic.cz. Čísla
u jednotlivých odpovědí značí jejich četnost – číslem 1 jsou označeny nejčastější odpovědi, zatímco vyšší čísla značí méně frekventovaná vyjádření.
Vztah občanů k městu a jeho hodnocení
Kde je třeba řešit parkování v centru
1. Karlovo náměstí, 2. celé centrum, Komenského náměstí a okolí Karlova náměstí (pěší docházka na Karlovo náměstí), 3. Otmarova ulice; 4. autobusové
nádraží, 5. u úřadů, Žerotínovo náměstí, kolem vlakového nádraží, Fórum,
u nemocnice; 6. jinde.
Kde je třeba řešit parkování na sídlištích
1. Hájek, 2. Nové Dvory, 3. Horka-Domky, 4. všechna sídliště, 5. Borovina,
6. Za Rybníkem, 7. Novodvorská, 8. Družstevní a okolí, Okružní; 9. Spojenců,
10. Obránců míru, Čajkovského, Na Svahu, Demlova, Dukovanská, Energetiků, J. Heyrovského, Gen. Svobody, J. Haška.
Jak zlepšit parkování ve městě
1. podzemní parkoviště nebo parkovací domy, 2. odstavná parkoviště
na okrajích, 3. nová parkovací místa zjednosměrněním ulic, 4. více parkovacích míst na úkor zeleně, 5. více parkovacích míst na úkor šíře vozovky, 6. více
parkovacích míst na úkor chodníků, 7. zpoplatnit parkování na vybraných
místech, 8. jiné.
Přednosti města Třebíče
1. příroda v okolí, 2. dostupnost lékařské péče, 3. významné památky,
4. možnosti kulturního vyžití, 5. kvalitní životní prostředí, 6. bohatá historie, 7. nízká kriminalita, 8. možnost sportování ve městě a okolí, 9. dostupné
sociální služby, 10. kvalita středního školství, 11. přítomnost vysoké školy,
12. otevřenost vedení města, 13 jiné.
Nedostatky města Třebíče
1. nedostatek pracovních příležitostí, 2. chybí obchvat města, 3. snižující
se počet obchodů, 4. dojíždění za prací, 5. špatné dopravní napojení města
a okolí, 6. odchod obyvatel z města, 7. čistota města, 8. nedostatečná kapacita mateřských škol, 9. málo rozvojových ploch, 10. nedostupnost sociálních
služeb, 11. celkový stav infrastruktury, 12. jiné.
Doprava ve městě
Nejvážnější dopravní problémy
1. tranzitní doprava, 2. problémy s parkováním, 3. průjezdná doprava na Karlově náměstí, 4. stav a údržba vozovek, 5. bezohledné chování řidičů, 6. stav
a údržba chodníků, 7. nedostatek cyklistických tras, 8. provázanost druhů
veřejné dopravy, 9. stav železniční stanice Třebíč, 10. bariéry pro pěší, 11. nedostatek kvalitních pěších tras, 12. špatné dopravní značení, 13. jiné.
Kde je třeba řešit parkování
1. sídliště, 2. centrum, 3. nevím, 4. jinde, 5. nikde není třeba.
Čistota a životní prostředí
Co nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí?
1. hluk z dopravy, 2. znečištění ovzduší, 3. hluk v okolí nočních podniků,
4. péče o veřejná prostranství, 5. problémy s tříděním odpadu, 6. nakládaní
s nebezpečnými odpady, 7. světelné znečištění, 8. jiné.
Je péče o veřejná prostranství dostatečná?
Ne 57%, ano 37%, nevím 6%.
(pokračování na straně 7)
6
Co vypověděl dotazník
aneb Občané se podílí na rozvoji svého města
(pokračování ze strany 6)
Oblasti péče o veřejná prostranství, které je třeba posílit
1. zimní údržba chodníků, 2. boj s vandalismem, 3. úklid psích exkrementů, 4. zlepšit údržbu veřejné zeleně, 5. přidat odpadkové koše v ulicích, 6. pravidelný úklid
ulic, 7. zimní údržba vozovek, 8. častější vývoz kontejnerů s tříděným odpadem,
9. častější vývoz komunálního odpadu, 10. jiné.
Bezpečnost ve městě
Cítíte se ve městě bezpečně?
Ano 47%, ne 44%, nevím 9%.
Proč se lidé necítí bezpečně
1. obavy z jiných etnických skupin, 2. nevhodné chování mladistvých, 3. nedostatečná činnost městské policie, 4. obavy spojené s uživateli drog, 5. obavy o majetek, 6. nedostatečná činnost Policie ČR, 7. problémy s bezpečností dopravy, 8. špatné pouliční osvětlení, 9. obavy z lidí v sousedství, 10. jiné.
Nebezpečná místa v Třebíči
1. Kočičina, 2. Židovská čtvrť - např. nábřeží, lávka, 3. Karlovo náměstí (obzvláště
v noci), 4. za poštou, u pošty, 5. centrum města (např. večer, obavy z opilců), 6.
okolí barů, non-stopů, heren apod., 7. lávka u pošty, 8. parky po setmění (např.
pod nemocnicí), 9. autobusové nádraží, vlakové nádraží, Borovina (např. Revoluční – autobusová zastávka, Hrádek, Horka-Domky (např. ul. Kubešova), Bezručova,
Demlova (např. průchod u obchodního střediska Družba), 10. ostatní.
Život ve městě
Kde trávíte většinu dne?
Přímo ve městě či nejbližším okolí 67%, různě ve městě i mimo něj 18%, ve vzdálenějším městě 15%.
Odstěhoval/a byste se z města?
Spíše ne 31%, určitě ne 29%, spíše ano 22%, určitě ano 8%, nevím 10%.
Důvody pro odchod z města
1. nedostatečné pracovní uplatnění, 2. nízké výdělky, 3. nedostatečná podpora rodin s dětmi, 4. láká mě jiný styl života, nové bydlení je nedostupné, 5. nedostupné
služby v pozdních odpoledních hodinách, 6. nízká kvalita obchodů a služeb, 7. nedostatek kulturního vyžití, 8. nespokojenost se stávajícím bydlením, nespokojenost s bezpečností ve městě, 9. nevyhovující životní prostředí, 10. jiné.
Jak zlepšit volnočasovou nabídku v Třebíči?
1. volně přístupná sportoviště, 2. možnost přírodního koupání, 3. nekuřácká restaurace, 4. veřejná prostranství pro setkávání lidí, 5. hřiště pro seniory a handicapované, 6. hřiště či trasy pro brusle a skateboardy, 7. podpora vytvořených míst
pro setkávání, 8. letní amfiteátr, 9. možnost koupání v krytém bazénu, 10. ostatní.
Informovanost
Cítíte se dostatečně informován/a o záměrech města?
Ano 54%, ne 32%, nevím 14%.
Jaký typ informací postrádáte?
1. o dalším rozvoji města, 2. o službách radnice pro občany, 3. o sociálních službách, o kulturním dění, 4. o sportovních akcích, 5. pro podnikatele, 6. jiné.
Stávající zdroje informací
1. zpravodaj radnice, 2. přátelé a známí, 3. webové stránky radnice, 4. plakáty a vývěsky města, 5. úřední deska, 7. osobní návštěva na radnici, 8. telefonický dotaz
na radnici, 9. kontakt se zastupiteli, 10. jiné.
Další rozvoj města
Čím by se Třebíč měla v budoucnu stát?
1. městem pracovních příležitostí a podnikatelských šancí, 2. klidným městem pro
příjemné bydlení, 3. městem zeleně a kvalitního životního prostředí, 4. městem,
kde radnice naslouchá občanům, 5. významným turistickým centrem, 6. městem
s bohatým kulturním a společenským životem, 7. městem sportu a volnočasových
aktivit, 8. městem otevřeným pro nové obyvatele, 9. jiné.
Využitelné výhody pro další rozvoj
1. příroda v okolí města, 2. památky v historické části města, 3. kvalitní životní prostředí ve městě, 4. potenciál pro cestovní ruch, 5. dobré podmínky pro volnočasové
aktivity, 6. efektivní práce vedení města a městského úřadu, 7. vyšší účast občanů
na řízení města, 8. nabídka služeb a aktivit pro seniory, 9. dostupné pozemky pro
bytovou výstavbu, 10. jiné.
Rizika dalšího rozvoje
1. úbytek pracovních příležitostí, 2. omezení provozu JE Dukovany, 3. zahlcení
centra dopravou, 4. odchod mladých lidí, 5. nevyužitý potenciál města, 6. stárnutí populace, 7. nedostatečná infrastruktura pro turisty, 8. málo lokalit pro rozvoj
podnikání, 9. jiné.
Preference plánovaných investic
1. úprava Karlova náměstí, 2. další revitalizace sídlišť, 3. modernizace plaveckého
areálu Laguna, 4. parkovací objekt Otmarova ulice, 5. modernizace autobusového
nádraží, 6. rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě, 7. výstavba domu dětí a mládeže, 8. rekonstrukce a modernizace zimního stadionu, 9. ostatní.
Závěrem
Dotazování nemělo charakter veřejného průzkumu, sociologický vzorek nebyl připravován podle zavedených pravidel odborných agentur, nýbrž se vyvíjel formou
veřejně přístupné ankety. Přesto je podle odborníků výsledek velmi dobrý. Na druhé straně je třeba přihlédnout k mnoha aspektům, které mohly jistým způsobem
dotazování ovlivnit, zejména s ohledem na okamžité mediální prostředí ap.
Radnici poslouží odpovědi na položené otázky jako dobré vodítko při rozhodování
o dalším rozvoji města, jako návod, kterým oblastem obyvatelé Třebíče přikládají
větší nebo menší význam. Je zřejmé, že pouhé otázky problémy nebo tužby lidí
nevyřeší. Jedním z příkladů je dlouhodobý strašák nezaměstnanosti, s níž se region
potýká už tradičně. K tomu starosta Pavel Heřman: „Úkolem města není vytvářet
pracovní příležitosti, ale podporovat je. Vybíráme například pozemky pro podnikání, letos poskytneme přehled, co chceme nabídnout pro podnikatele. K řešení
přispívá mimo jiné revitalizace bývalé borovinské továrny.“
(dm,ip,fj)
7
Třebíč podporuje provoz JEDu
Město Třebíč podporuje zachování Jaderné elektrárny Dukovany. Představitelé samosprávy budou
usilovat o perspektivu provozu nejdůležitějšího zaměstnavatele v regionu.
Starosta Pavel Heřman a místostarosta Pavel Pacal
se v pondělí 30. ledna zúčastnili setkání iniciativy
„Energetické Třebíčsko“. Na zámku v Dukovan se sešli
zástupci obecních a krajských samospráv, Energoregionu 2020, Okresní hospodářské komory a Západomoravské vysoké školy. Zúčastnily se také firmy.
Jednání řídil senátor Vítězslav Jonáš. Cílem bylo naplánovat společný postup při prosazování budoucího
provozu atomové elektrárny.
„Uzavření elektrárny by bylo katastrofou a zname-
nalo by naprostý kolaps ekonomiky v regionu. Třebíčsko dnes patří k oblastem, kde nezaměstnanost
je vyšší než 12,5 procent. A to elektrárna funguje,
zaměstnává lidi i firmy, které s ní spolupracují. Pokud
by provoz skončil, tak si neumím představit, jakou
kompenzaci by bylo nutno vytvořit, aby se kritický
stav nějakým způsobem výrazně zlepšil. Závažná
je skutečnost, že takovou situaci dosud nikdo neřeší a není na ni připraven,“ vyjádřil se starosta Pavel
Heřman.
Účastníci setkání v Dukovanech přijali dokument
s názvem „Memorandum o zachování a udržení provozu JE Dukovany“. Podle senátora Vítězslava Jonáše
by nyní mělo následovat založení organizace. (ip)
Diskutujte o provozu taxíků
„Jak vidíte problematiku provozu taxíků v Třebíči? Napište nám svůj názor. Vedení radnice zajímají vaše kladné
i záporné zkušenosti, připomínky a doporučení.“ Těmito větami je uvedeno další téma diskuse, do které zve
samospráva občany města.
Lidé se mohou zapojit do internetové diskuze a předat tak politikům svoje vyjádření k taxislužbám. Aplikaci
s názvem „Váš názor v Třebíči“ najdou zájemci na oficiálních internetových stránkách města www.trebic.cz.
V dolní části úvodní strany webu je umístěna vstupní ikona.
(ip)
Na kolech bezpečně Strážníci nespí
Na dopravní novinku se v Třebíči mohou těšit vyznavači jízdy na šlapacích kolech. Město pro letošek plánuje vyznačení několika cyklistických pruhů.
Radnice zvažuje zavést cyklopruhy do ulic Marie
Majerové, Modřínová, Velkomeziříčská a Cyrilometodějská. Pásy pro kola budou zvýrazněny vodorovným
dopravním značením podél kraje vozovek. Až na výjimky v podobě odstranění nebo snížení několika obrubníků si akce nevyžádá stavební úpravy. S realizací
se počítá během roku podle dostupných finančních
prostředků. Zavedení pruhů pro jízdní kola do vybraných lokalit je příspěvkem města k podpoře cyklistické dopravy.
(ip)
Foto: archív MěÚ
8
V sobotu 4. února přijali strážníci ve 2:47 hodin telefonické oznámení, že v ulici Modřínová se pohybuje
skupinka osob, která kope do zaparkovaných vozidel.
Po příjezdu na místo zjistila hlídka tři mladíky a dívku ve věku 19 a 20 let. Mladíka, který do automobilů
kopal, označil na místě svědek. Za protiprávní jednání dostal blokovou pokutu. Na vozidlech nedošlo
k žádnému poškození.
V sobotu 4. února spatřila ve 4:02 hodin obsluha
kamerového systému na Karlově náměstí tři osoby.
Jedna z nich vysypávala popelnici. Skupinka poté
odešla do blízké herny. Strážníci uložili mladíkovi
ve věku 19 let blokovou pokutu.
(id)
MEMORANDUM
o zachování
a udržení provozu
JE Dukovany
Dne 30. 1. 2012 bylo uspořádáno pracovní jednání představitelů obcí regionu JE Dukovany, krajů
Jihomoravského a Vysočiny, OHK Třebíč a ZMVS
Třebíč jejichž cílem je udržení a rozvoj JE Dukovany.
Cílem jednání bylo zahájit otevřenou diskuzi na
téma udržení našeho regionu regionem energetickým a to v čele s jadernou elektrárnou Dukovany.
Dalším cílem je vytvořit předpoklady pro založení
zájmového sdružení právnických osob, které bude
partnerem pro další jednání.
Účastníkům jednání není další osud provozu jaderné elektrárny Dukovany lhostejný, zejména
ve vztahu k závažnosti dopadů ukončení či omezení provozu a tím vlivu na sociální a ekonomickou
situaci v obou krajích.
Účastnící jednání jsou si dobře vědomi rizika spojeného s oddalováním výstavby nového jaderného bloku v JE Dukovany, které ve svém důsledku
povede k odstavení elektrárny, či omezováním
provozu a s tím spojeným dopadem na celý region. Jako snaha eliminovat tato rizika, je definování
požadavků a jejich naplnění na garanci zachování
provozu JE Dukovany. Tyto požadavky budou předloženy vládě ČR, parlamentu ČR, Evropskému parlamentu, skupině ČEZ a odborné i laické veřejnosti.
Účastníci dnešního jednání se shodli na těchto požadavcích:
1. Zajistit výstavbu a zprovoznění nového
jaderného bloku na JE Dukovany do roku 2025,
2. Zajistit prodloužení provozu stávajících blok
minimálně do roku 2025,
Starosta obrazem
3. Energetická koncepce státu bude obsahovat:
Fotografování politiků je běžná věc. S jejich snímky
se dnes a denně setkáváme ve všech médiích. Méně
obvyklé je už to, když někdo jejich veřejné vystoupení zachytí malbou nebo kresbou.
Populární třebíčský umělec Boris Kjulleněn je známý
mimo jiné tím, že nakreslí postavu člověka doslova
„na počkání“. Ke své zálibě využívá společenských
setkání jako schůze, vernisáže a podobně. Mnohý
z návštěvníků těchto akcí si pak ke svému milému
překvapení odnese na památku svůj portrét nakreslený tužkou. Právě takový suvenýr obdržel od Borise
Kjulleněna starosta Pavel Heřman ze své promluvy
u příležitosti zahájení výstavy a vyhodnocení soutěže „Příroda Třebíčska očima fotografů“.
(ip)
(O výstavě píšeme na str. 26)
• závazek, že na JE Dukovany bude trvale
v provozu 2000 MW,
• požadavky bodů 1. a 2,
4. Zajistit předložení státní energetické koncepce
státu ke schválení do Parlamentu ČR do konce
roku 2012
5. Zajistit zpracování studie o dopadech odstavení JE Dukovany, zahrne možné varianty odstavení
elektrárny včetně alternativ dalšího provozování
(socio-ekonomické dopady na region). Studie
bude zpracována do poloviny roku 2013.
Další požadavky z jednání: Nebude stanovena jiná
jaderná lokalita než současné dvě (Temelín a Dukovany).
V Dukovanech 30. 1. 2012
(ip)
(narozený 7. 2. 1951 v Třebíči)
banditu, která se dočkala v roce jím ztvárňovaní hejtman v Gogolově Revizorovi
1978 také filmové verze, v roli či radní Bušek v klasickém titulu, Stroupežnického
romantického hrdiny se protago- Našich furiantech. Donutil (nejen) v těchto rolích
nista uplatnil i jako talentovaný dokáže se zdrcující přesností odhalit horší stránky
zpěvák (ústřední pár v inscenaci povahopisu svých postav, někdy jsou jeho kreace
ztvárnil spolu s Ivou Bittovou).
až mrazivé, v jiných „namíchá“ záporné i kladné
Po sedmnácti letech v Brně smě- rysy charakterů, takže máme možnost poznat
řovaly jeho kroky do pražského vlastně sami sebe. K tomu své diváky mohou „doNárodního divadla, kde herec pů- nutit“ jen ti největší mezi herci.
sobí dodnes. První rolí byla v roce Na Miroslava Donutila nezapomíná ani film. Brzy
1990 titulní postava v Čechovově po změně společenských poměrů na začátku
Strýčku Váňovi, kterou mu nabídl devadesátých let si zahrál odporné typy oficírů
režisér Ivan Rajmont, ten ho o čtyři (1991 v Tankovém praporu a 1992 v Černých baroky později obsadil do partu Truffal- ronech). Jednou z jeho nejpopulárnějších rolí pak
dina ve slavné Goldoniho komedii je – ostatně též „lampasácká“ - role v HřebejkoSluha dvou pánů, tato role ho pro- vě filmu Pelíšky. Nejde však u zmíněných rolí jen
Foto: Jadran Šetlík
vází dodnes a je tou jeho úplně o kresby figurek minulého režimu, ale o nadčasoJeden z nejpopulárnějších českých herců Miroslav nejpopulárnější. Byl už s ní – i celým souborem vé portréty kombinace omezenosti s mocenskou
Donutil, třebíčský rodák, zasáhl do všech mysli- – také „u krajanů“ v USA, ale publikum nesestá- pozicí.Party moderních úspěšných mužů, tápajítelných sfér, v nichž může herec působit: divadlo, valo pouze z nich. Herce jsem se na ohlas Sluhy cích ve sférách rodinných a milostných, charaktefilm, televize, rozhlas, dabing, moderování, talk v USA zeptal v rozhovoru
show... Jeho eruptivní talent se mohl poprvé pro- pro Divadelní noviny (2001)
fesionálně rozvíjet v brněnském Divadle na pro- a on mi mimo jiné řekl: „Ve
vázku, kam nastoupil v roce 1973, hned po svých Státech se ukázalo, že humor
studiích na zdejší JAMU. Na „Provázku“ prošel he- není třeba proclívat. Diváci
rec inspirativní a tvrdou školou: překvapuje-li do- sice měli zajištěný simultándnes na jevišti některými prvky z abecedy žong- ní překlad do sluchátek, ale
lérství či podobnými „šikovnostmi“, vděčí za to rozuměli i tomu, jak jsme hru
především angažmá v tomto souboru, který ve své hráli, rozuměli jejímu pojetí“.
době patřil k oázám svobody a nových divadelních Tento divadelní hit je ostatně
forem včetně uvolněných improvizačních postu- již osmnáct let beznadějně
pů. Režisérům Evě Tálské a již zesnulým Zdeňkovi vyprodán.
Pospíšilovi a Peteru Scherhauferovi vděčí Miroslav Divoce komediální exhibice
Donutil a české divadlo vůbec za mnohé. Na „Pro- v této inscenaci i řada rolí V dabingovém studiu Foto: 2x archív
vázku“ začínali například Dagmar Havlová, Bolek především v televizních
Polívka, Jiří Bartoška či Karel Heřmánek. Nejzná- hrách (včetně minikomedií v sérii Třikrát s M. D.) rizuje kupříkladu postava v pozoruhodném filmu
mější Donutilovou rolí z tohoto období je patrně ho zařadily mezi přední a populární komiky, není Vladimíra Morávka Nuda v Brně z roku 2003.
Nikola Šuhaj ze Štědroňovy a Uhdeho Balady pro to však jediná poloha jeho hereckého umu. Stejně I když televize přiblížila třebíčského rodáka
sugestivně Donutil vykreslí nejrozto- svým divákům jako baviče při různých estráSluha dvou pánů divnější charaktery bez prvků komické- dách, hlavního vypravěče při posezení u vánočho žánru (jsou mu mnohdy nabízeny i ního stromku či již zmiňovaného proměnlivého
role charakterů ne zrovna příkladných), hrdinu „třikrát na dané téma“, dokázal zaujmout
několikrát také přesvědčil o přesné například v přepisu vážné novely Josefa Škvoreckresbě postav ve vážných projektech, kého Legenda Emöke (1997) či v seriálu Hotel
role tu buduje úspornými prostředky.
Herbich (1999), mapujícím rozpory postsametoZ těch v Národním divadle jistě stojí vého období.
za připomenutí postava Stařečka vexi- V dabingu jsou mu přidělovány party Kevina
stenciální Ionescově tragikomedii Židle Costnera či Gerarda Depardiera, Donutilovu ty(kde v roce 1992 exceloval spolu s Ivou pickou intonaci můžeme občas zaslechnout i v
Janžurovou), Archie Rice v Osbornově rozhlase. Je stále hodně žádaný a obsazovaný,
Komikovi 2001 (roli po letech po opě- jeho herecké kreace si zachovávají vysokou protovném nasazení jakoby „zdědil“ po fesionální úroveň. Byl oceněn filmovými i teleLadislavu Peškovi), Don Juan v nová- vizními cenami (Týtý, Český lev), na tu divadelní
torské adaptaci Molierovy hry režisé- stále ještě čeká.
rem Janem Nebeským, či již několik let
JAN KERBR
POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI
Miroslav Donutil
9
Nehledají, proč něco nejde
Průtah, obchvat? Ano, či ne? Kolik už bylo popsáno papíru a svedeno tvrdých jednání - nejednání kolem dopravního řešení průjezdu Třebíčí, či v jiném případě objezdu? Ekologie, výhled na památky UNESCO, pak zase jejich ohrožení blízkostí automobilové dopravy. Jednou
tudy, zítra jinudy - a výsledek? Ponecháním stávajícího stavu činíme sobě větší příkoří, než
kdybychom - nedejbože! - někomu zastavěli zahradu širokou komunikací!
Kdo má tedy pravdu? Nenašli jsme dosud kámen mudrců, a tak nezbývá, než vzít do rukou
vlastní rozum. Teď se o to pokouší vedoucí odboru dopravy na třebíčské radnici Aleš Kratina.
Nezatížen roky pobytu v této instituci, volí přímočará řešení. A ejhle! Zase nejsou všem po
chuti! Dejme mu tedy slovo...
Nejde tedy o konečné řešení, ale v každém případě by se měla zvýšit propustnost stávajících křižovatek. Jaká vlastně je dnes a jaká se předpokládá po provedení navržených úprav?
Toto bylo samozřejmě cílem posuzování odborné firmy. Ta si vybrala jednotlivé křižovatky,
kde na základě výsledků sčítačů smyček světelné signalizace, které jsou její součástí, vybrala aktuální data o průměrném časovém zdržení a průměrné délce kolon na průtahu a nyní
je vše k dispozici v tabulkové formě. Jednoznačně tam dochází k tomu, že na některých křižovatkách by při realizaci navržených opatření došlo ke zlepšení stavu až o 60 procent, to
znamená, že průměrná délka kolon se zkrátí zhruba o polovinu.
Proč na místě dotčených křižovatek nemohou být osvědčené kruhové objezdy?
Jde o to, že na jedné ucelené trase je velmi těžké zkoordinovat různé druhy křižovatek.
Ideální varianta je, že na trase jsou buďto jenom kruhové objezdy, nebo tam jsou jenom
semafory. Vzhledem k prostorovým podmínkám na třebíčském průtahu by muselo dojít
ke kombinaci těchto druhů křižovatek a ještě zkrátka nikdo nezpracoval žádnou studii, která
by odpovídala na otázku, zde toto lze vůbec uskutečnit, aby se situace třeba ještě nezhoršila
proti stávajícímu stavu. Kruhové objezdy jsou dobré řešení, ale nelze to vytrhávat z kontextu
dalších návazných křižovatek. Další z věcí, která v tom hraje roli, je samozřejmě finanční
nákladnost jednotlivých opatření – to znamená, že kruhová křižovatka například na Masarykově náměstí by stála 20 až 30 miliónů korun, což je poměrně hodně a myslím, že ŘSD
by po nás v případě výstavby této křižovatky požadovalo významnou spoluúčast. Pokud budeme dělat úpravy průtahu ve stávajících intencích nebo v intencích té studie, tak ta naše
spoluúčast se bude pohybovat v řádech statisíců korun za úpravy chodníků, obrubníků apod.
Laicky řečeno: kruhový objezd u gymnázia by si nemusel rozumět s křižovatkou
u pojišťovny…
Jaká je šance na realizaci zpracované studie?
Myslím, že ta šance je velmi reálná, jednak z toho titulu, že navrhované úpravy jsou relativně
finančně přijatelné, a za druhé, že už proběhlo jednání s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic Praha), které nám přislíbilo součinnost a mám z toho osobní pocit, že i pracovníkům ředitelství
se ten návrh líbí a že na něm sami chtějí dál pracovat a tu myšlenku rozvíjet.
Ano, to říkáte dobře. Protože je jasné, že třeba na křižovatce Nádražní – Bráfova být kruhový
objezd nemůže. To jednoznačně. Na Masarykově náměstí ano, ale nemluvil jsem o dalších
souvislostech, kdy je tady několik starých vzrostlých stromů, které jsou ještě v dobré kondici,
a nedokážu si představit, že by nám někdo vydal povolení k jejich pokácení.
Přenesme se na Velkomeziříčskou ulici, někam k hotelu ATOM…
Můžeme stanovit v této chvíli nějaký termín, alespoň zahájení prací?
Já mohu vycházet jenom z jednání, které proběhlo. Bylo nám přislíbeno, že se po prostudování této studie pracovníky ŘSD a po prostudování policejními experty začne pracovat
na prováděcí dokumentaci, lze tedy tuto akci etapizovat a je možné, že některé úpravy, které z časových důvodů bude možné provést již letos – tady narážím na to, že některé stavební
zásahy si vyžádají stavební povolení, stanovisko provozovatelů sítí a další náležitosti, které
nám můžou to zahájení posunout – tak ty úpravy, které nebudou vyžadovat třeba to stavební povolení, si myslím, že se mohou provést již letos a dokončení těch úprav, to bychom
chtěli maximálně v tom roce 2014.
Pohledem do schváleného rozpočtu lze vidět, že máme navrženy prostředky pouze na částečnou úpravu zdejší křižovatky vzhledem k tomu, že pod Velkomeziříčskou ulicí vede kanalizační sběrač a další inženýrské sítě, které by se měly výhledově opravovat. Proto nám
nepřijde rozumné zahajovat přestavbu celé křižovatky. Nicméně z jedné odborné studie,
kterou jsme na základě podnětu ze zastupitelstva nechali zpracovat, vyplynulo, že v případě uzavření podklášterského nebo poušovského mostu reálně hrozí, že by tahle křižovatka
u hotelu Atom byla nejvíce problémová vhledem k tomu, že tam chybí řadící pruh z Jelínkovy směrem na Modřínovou ulici. Problém zde vzniká také v provozu MAD, která je křižovatkou nadměrně zdržována při čekání na odbočující auta do centra. Třetím problémem je velmi špatný stav povrchu v daném místě. Chtěli jsme už loni opravovat povrch před hotelem
Atom, když jsme ale došli ve zvažování variant k tomu, že zastávky jsou ve špatném stavu,
stejně jako obrubníky a chodníky, tak jsme se dohodli, že počkáme raději až do letošního
roku a opravíme to komplexněji. Oslovili jsme i majitele přilehlých pozemků, který nabídl, že
stavby na svých pozemcích upraví souběžně a naváže na naše úpravy, takže celý prostor před
Atomem by měl v tomto roce být pro občany o dost příjemnější, než tomu bylo doposud.
Co tudíž můžeme letos očekávat?
Rekonstrukci stávajících zastávek, rozšíření komunikace o řadící pruh ve směru do centra, to
znamená bude tam od Jelínkovy ulice přímý směr na Modřínovou a pravé odbočení do centra samostatně, takže se tam nebude doprava zdržovat. Budou tam samozřejmě nové přechody, osvětlení přechodů, opravené chodníky, nově bude realizováno vodorovné značení
na přilehlém parkovišti a majitel hotelu Atom si vybuduje nové parkoviště přímo u vstupu
do objektu zhruba o 12 až 14 parkovacích místech.
(Použité obrázky jsou pořízeny z videostudie provedené firmou City Plan pro město Třebíč.)
FrantišekJůza
10
» basketbal se může opřít o bohatou historii «
Třebíčský basketbal se může opřít o bohatou historii, která se začíná psát již se domácí palubovkou stala Sportovní hala L. Pokorného pod Kostelíčkem.
v roce 1944. Je poskládaná z mnoha úspěchů družstev a vynikajících jed- Zde se pečlivě připravovala všechna družstva žáků, dorostenců, mužů, tehdy
notlivců, kteří získali republiková i mezinárodní uznání. Tento, možná nej- ještě i dorostenek a žen. Ženské složky postupně ukončili činnost. Dorostenci
všestrannější sport na světě, vznikal v Třebíči na přírodních hřištích v okolí byli rozvíjeni, aby podpořili muže ve snaze o postup do vyšší soutěže. To se na
sokolského stadionu mezi mladými chlapci ještě s ručně šitými koženými jaře 1992 konečně povedlo a muži se stali účastníky národní ligy. K oporám
míči. Od začátku se o hráčský a týmový růst starali profesoři Jiří Komenda patřili Mrázik, Smažil, Veselý, Šalomoun, Špaček, Klusáček, Svoboda, Doležal,
a Vladimír Klusáček. Nadšenci se sami starali o hřiště a v zimním období Janík, Palas, Prodělal, Němec a hlavně Koudelka, z jehož šikovné ruky měli
navštěvovali malé tělocvičny. Velkým příspěvkem pro kvalitní přípravu bylo všichni soupeři strach. Účastníky soutěže jsou třebíčští basketbalisté stále
přesunutí tréninků oddílu do nově zbudované velké tělocvičny „jedenácti- i dnes, ale hráči se samozřejmě obměnili. Dnes mezi opory patří zejména
letky“ v roce 1955. Nabídnuté možnosti se projevily ohromným úspěchem bratři Jančářové, z nichž Pavel je nejlepším střelcem soutěže. Mládežnická
starších dorostenců na konci sezony 1955/56, kdy
dosáhli na titul Mistr Československa v Brně, vyhráli
přebor ROH v Praze a první byli i na přeboru škol ČSR
v Pardubicích. Na úspěších družstva se podíleli hráči: Konvička, Řehořka, Prokop, Uher, Špak, Chromý,
Hájek, Doležel, Kremláček, Pálka, Konečný, Toufar
a Toman pod vedením profesora Komendy. V té
době se rozvíjela i další mládežnická činnost. Starší
dorostenky pod vedením profesora Klusáčka také
bojovali v přeboru ČSR.
Muži se rozehrávali také velmi dobře, několik sezon
po sobě se drželi na předních příčkách krajského
přeboru. V roce 1958 se opět stali přeborníky Jihlavska a postoupili do divize. Po několika letech
tuto soutěž opustili. To už v Třebíči nehrál nejlepší
basketbalista František Konvička. Patří mezi nejvýznamnější osobnosti československého basket- Starší dorost 1956 - mistr ČSR Foto: archív
balu. Po pětiletém působení v Třebíči přestoupil
v roce 1957 do Zbrojovky Brno, kde hrál s dvouletou belgickou přestávkou družstva v současnosti nastupují v oblastních soutěžích jižní Moravy a kraje
do roku 1973, následně u týmu deset let působil jako trenér. V letech 1966 až Vysočina. Nejlepší hráči mají možnost formou hostování nastupovat v lize
1969 byl vyhlášek nejlepším československým basketbalistou, reprezentoval U17 a extralize U19 za tým BC Vysočina. O mládež se dlouhodobě starají Janík
na OH v Římě 1960 (5. místo) a několika ME, má 216 reprezentačních startů, a Šerák. K basketbalu patří i rozhodčí, v minulosti to byl Bohutínský, Paleček,
stal se 6 x mistrem republiky jako hráč, 3 x jako trenér.
Páleniček, dnes působí v této roli Kučírek a zejména Kočí, který odpískal mnoMládežnický basketbal v Třebíči byl velmi dobře veden trenéry Klusáčkem, ho utkání, také na ligové úrovni.
Businským, Tomanem, Svobodou a Kremláčkem, Jančářem a Chvátalem. Basketbalisté věří, že bohatá historie bude mít své následovníky a že mláJejich výborná práce se projevila starty dorosteneckých družstev v lize mlá- dí přijde této chytré, rychlé, dynamické, pestré a všestranné hře pod koši
deže. Ze základny se nejvýrazněji „vylíhli“ bratři Jančářové. Nejstarší Milan na chuť.
brzy opustil Třebíč směrem Zbrojovka Brno, s níž dosáhl titulu Mistr republiky Tyto údaje byly získány z kronik basketbalového oddílu, bohužel jsou neúpli mezi dospělými, startoval i v evropských pohárových soutěžích a byl repre- né a proto prosíme o vrácení chybějících svazků, ať je vše na jednom místě.
zentantem republiky. Jeho mladší bratři zůstali věrni Třebíči. Od roku 1977
(sp)
SPORT MĚSÍCE
BASKETBAL
Vánoční sbírka zamířila tam, kde nejvíce pomůže
Radnice ve středu 25. ledna slavnostně předala výtěžek vánoční sbírky
na dobročinné účely. Z rukou místostarostky Marie Černé a místostarosty Milana Zeiberta převzaly peněžní dar Marie Kotačková, předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Okresní organizace Třebíč,
o. s. a místopředsedkyně téže organizace Petra Skorocká.
Občané a členové zastupitelstva města společně shromáždili částku ve výši
42 649 korun. Společnost darované peníze využije na asistenční služby při
pořádání rehabilitačních pobytů, letních integračních táborů, víkendových
sportovně-relaxačních pobytů a při dalších akcích v průběhu roku.
V krátkém posezení byly diskutovány všechny problémy nelehké práce organizace ve prospěch handicapovaných spoluobčanů.
(fj)
11
Zdravé město ocenilo projekty
Foto: archív MěÚ
Pro radu a dárek
do Family Pointu
Ve středu 14. 3. 2012
od 10 do 11 hodin
zde bude přítomna odbornice
na dětskou výživu a kosmetiku
Veronika Kocmanová
z firmy HIPP.
Pro každého dětského návštěvníka
je připraven malý dárek.
Foto: archív MěÚ
12
Tradiční Setkání se Zdravým městem proběhlo v úterý 24. 1. 2011 odpoledne ve foyer divadla Pasáž na Masarykově náměstí. Zástupci radnice i předsedové příslušných komisí rady města poděkovali neziskovým organizacím, občanským sdružením a školám za spolupráci v uplynulém roce a předali jim diplomy za nejlepší projekty
z Grantového systému Zdravého města Třebíče za rok 2011 – v 6 grantových programech.
„Grantový systém se v Třebíči stal neodmyslitelným nástrojem pro podporu široké škály činnosti neziskových
organizací. Také letos proto oceníme řešitele některých projektů ze všech šesti programů grantového systému.
Jedná se o kulturu, sport, prevenci kriminality, ekologii, sociální služby a ostatní projekty Zdravého města,“
řekla místostarostka Marie Černá.
Ocenění obdržely tyto organizace a jejich projekty:
Grantový program „Kultura“
•
Studio CANTUS SLUNKO Třebíč – „Horácká cestička v Itálii“
•
Junák – svaz skautů a skautek ČR, přístav Žlutá ponorka – „Hrkání 7. ročník“
•
Katolické gymnázium Třebíč - „Třebíčská Nokturna 2011“
Grantový program „Sportovní aktivity“
•
Sportovní klub SHS Třebíč – „Sportovně rekreační aktivity
léto – podzim 2011“
•
ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. „VII. ročník Václavského putování“
•
Atletik Třebíč, o. s. – „Během ke zdraví“
Grantový program „Prevence kriminality a drogové problematiky“
•
Městská knihovna v Třebíči - „Chytnou tě a nepustí“
•
ZŠ Třebíč, Horka-Domky Václavské náměstí - „Ozvěna 11“
•
DDM Třebíč – „Mladý ochránce zákona 2011
Grantový program „Ekologie“
•
Městská knihovna v Třebíči – 2 projekty „Naše lesy“ a „Příroda nás baví“
•
DDM Třebíč – „Dny pro Zemi 2011“
•
Základní škola Třebíč, Kpt. Jaroše - projekt „Globe škola“
Grantový program „Sociální služby“
•
Městská knihovna v Třebíči – „Zvukové knihy klientům v
sociální péči“
•
Pernula – projekt - „Aktivní i ve stáří“
•
ZO SNN ČR Třebíč – „Podpora odborného sociálního poradenství a volnočasových aktivit osob se
sluchovým postižením“
Grantový program „Zdravé město“
•
O. s. Život a zdraví – „Celoroční činnost Klubu zdraví Třebíč“
•
JUNÁK, přístav vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč – „Jezování“
•
Klub českých turistů – „Pohádková Třebíč“
•
Speciální ocenění za propagaci města Třebíče v regionu (integraci děti s DIS mezi ostatní) ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše – „Dyslektická olympiáda“
(io)
Hospodářská komora
TES s. r. o. slaví 20. výročí založení
V únoru 1992 jsme s mými společníky založili společnost TES s. r. o., jejíž název jsme odvodili od jejího zamýšleného hlavního poslání: Testování Energetických Systémů. V krátké
době jsme vybudovali stabilní společnost s převážně vysokoškolsky vzdělaným personálem,
která má dlouhodobě kolem 50 pracovníků. Od roku 2002 sídlíme v nově rekonstruované
budově v Třebíči na Pražské ulici (bývalá ubytovna BoPo). Svá detašovaná pracoviště máme
ale i na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, pro něž realizujeme převážnou část
našich zakázek.
Jedním z našich hlavních cílů je garantovat zákazníkům vysokou úroveň kvality produktů
a služeb a proto TES s. r. o. má certifikovaný integrovaný systém řízení podle norem ČSN
EN ISO 9001 (jakost), ČSN EN ISO 14 001 (ekologie) a ČSN EN OHSAS 18 001 (bezpečnost a
ochrana zdraví při práci).
Naši činnost pro jadernou energetiku můžeme převážně zahrnout do oblastí: uvádění
technologických celků do provozu a modelové výpočty jejich režimů, speciální měření
elektrických a technologických parametrů včetně vývoje a výroby měřících a diagnostických systémů, rozbory provozních režimů a poruch v energetických zařízeních. Naši činnost
směřujeme i do oblasti vědy a výzkumu a do oblasti poradenství a konzultací pro různá
průmyslová odvětví.
Našimi hlavními partnery jsou především jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, ale spolupracujeme i s klasickými elektrárnami, výzkumnými ústavy a technicky zaměřenými fakultami vysokých škol v České republice. Jsme jedním ze dvou subjektů v ČR, který provádí tepelně hydraulické a neutronově fyzikální výpočty pro jaderné elektrárny. V rámci programu
TACIS vypsaného Evropskou komisí, jehož cílem je předávání nejnovějších mezinárodních
poznatků v oblasti jaderné bezpečnosti, jsme realizovali projekty pro ruskou energetiku
z oblasti „Systém vodíkové bezpečnosti pro JE s reaktory typu VVER“ a „Zřízení pobočkového
diagnostického systému v koncernu Rozenergoatom“. Podílíme se dále na vývoji výpočto-
www.tes.eu
vých programů pro jadernou energetiku v rámci mezinárodního
programu CAMP (Code Application and Maintenence Program).
V oblasti přímých zahraničních aktivit jsme uváděli do provozu systémy ochran na elektrárnách v Jižní Koreji, Rusku, Maďarsku a Bulharsku a samozřejmě dlouhodobě spolupracujeme
s energetikou Slovenské republiky.
Získáváme dále zakázky v rámci projektů výzkumu a vývoje spolufinancovaných ze státního rozpočtu jako: „Aplikace CFD kódu pro výzkum proudění v jaderném reaktoru“, „Validace
kódu TRACE pro reaktory typu VVER“, „Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transFoto: archív TES
formátorech“.
Společnost během svého působení vytvořila
systém cíleného sponzoringu, který zahrnuje
oblast individuálního
sportu, podpory kulturních aktivit a místního
zdravotnictví na Třebíčsku, včetně vzdělávání studentů v oboru emergentní medicíny.
Svoji budoucnost vidíme i nadále v jaderné energetice. Připojujeme se proto k aktivitám
občanského sdružení „Energetické Třebíčsko“, které si klade za cíl zachování jaderné energetiky v našem regionu. V současné době se připravujeme na účast při budování nových
energetických bloků v ČR i v zahraničí.
Věříme, že naši partneři budou s našimi službami i nadále spokojeni.
Martin Štajgl, generální ředitel
Vánoční štěstí v neštěstí paní S. Dárce života
Vůně napečeného cukroví dávala tušit blízké vánoční
svátky, lidé zaměnili všední starosti za nevšední a na
poslední chvíli doháněli, co stejně už dohnat nešlo. Pro
rodinu paní S. (celé jméno je redakci známo - pozn. aut.)
dostávaly Vánoce o málo svátečnější význam tím, že za
měsíc se měla rozrůst hned o dva potomky současně.
Narození dvojčat bylo očekáváno bez jakýchkoliv komplikací. To se však mělo brzy změnit…
Nastávající maminka jistě myslela na dárky pro své nejbližší, když právě na Štědrý den tři hodiny po poledni
přišel nečekaný zlom v dosud klidném těhotenství.
Unikající plodová voda byla neklamným znamením,
že prvorodička celý měsíc na šťastnou událost už rozhodně čekat nebude. Věci vzaly rychlý spád, přítel paní
S. odvezl do třebíčské nemocnice. Není divu, že lékaři
volili operativní zákrok císařským řezem. Dvojčátka se
narodila zcela zdravá, byť díky předčasnému porodu
putovala do inkubátoru na dětské jednotce intenzivní
péče. Pro happy end však nebyla ještě vhodná chvíle.
Nastala komplikace v podobě masivního krvácení
do dutiny břišní, jehož příčinou byla vrostlá placenta
do dělohy. To však odhalil až příslušný pitevní nález.
„V té chvíli jsem doslova bojovala o život,“ vzpomíná
paní S. „O dvojčátka se zatím staraly sestřičky z dětské JIP.“ Jedním dechem a s úctou hned dodá: „Lékaři
v dané chvíli provedli vysoce profesionální zákrok,
za život vděčím zejména primáři MUDr. Žižlavskému
14
a MUDr. Málkovi. Jim patří ten největší můj dík.“ O vážnosti situace svědčí i to, že kvůli obrovské ztrátě vlastní
krve museli lékaři pacientce dodávat krev cizí. „Celkem
jsem dostala patnáct konzerv krve,“ vypočítává paní
S. „Jedna konzerva přitom představuje 300 ml vzácné
tekutiny.“ Jenže problémům stále nebyl konec. Co bylo
příčinou?
„Přidaly se další komplikace - nesrážlivost krve a pokračovalo permanentní krvácení do dutiny břišní.“ Paní S.
při vzpomínce ještě více zvážní. Pak se trochu zamyslí
a pokračuje: „Díky profesionalitě celého zdravotnického personálu vše dopadlo dobře. Propuštěna jsem byla
spolu s dětmi 7. ledna a všichni jsme v pořádku.“ Dneska si rodina užívá štěstí, když už nechybělo mnoho,
aby děti nikdy nepoznaly svou mámu. „Přítel byl v nemocnici skoro permanentně - když nečekal na zprávu
od lékařů o mém zdravotním stavu, tak byl na dětské
JIP u dětí,“ dodává ještě paní S. „S primářem Žižlavským
byli neustále v telefonickém spojení.“
Sám primář Žižlavský k události pouze dodal: „Kdybych
byl věřící, řekl bych, že ten nahoře stál při nás, ale jako
bezvěrec říkám, že jsme všichni měli velké štěstí.“
Budiž. Avšak jak známo, štěstí přeje připraveným. Dík
paní S. oběma lékařům, ale i celému oddělení je tedy
rozhodně namístě. Stejně jako těm, kdo nemyslí jen
na sebe a třeba pro takovéto případy darují krev. To už
je však jiný příběh...
František Jůza
Petr Tretera je strážníkem Městské policie Třebíč. Urostlý
pětatřicátník, otec dvou dětí, je trochu nesvůj, když se
dostává do zájmu médií. Ne kvůli své práci, tu je zvyklý
odvádět profesionálně, a často za účasti veřejnosti. Nedávno však obdržel ocenění, je totiž dárcem krve...
Jaké ocenění a za kolik odběrů, Petře?
Za čtyřicet odběrů. Janského zlatou plaketu.
Jaká je další?
Myslím až po šedesáti odběrech, snad platinová?
Jak se člověk stane dárcem krve?
Začal jsem už na vojně v devatenácti letech a potom
se to tak nějak seběhlo, že chodím pravidelně. Už to
bude šestnáct let.
Víš třeba komu právě tvoje krev pomohla?
Takhle přímo ne, ale když je třeba krev, pošle odběrní
středisko sms a jdu na odběr. To se stává.
Kolik ještě plánuješ odběrů?
Dokud to půjde. Když pak je člověk starší, mohou přijít problémy, léky… když jsem ale zdráv, můžu dávat
pořád.
Máš zlatou plaketu. Je motivem jejich získávání?
Ne, to vůbec ne. Ani jsem to nepočítal, nakonec dělám
to i pro svou kontrolu, člověk aspoň ví, jak na tom je,
když mu dělají rozbor krve.
Také Petru Treterovi patří poděkování. Stejně
tak další šestici strážníků - dárců. A vlastně všem
dárcům života!
(fj)
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
K SOKOLÍ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Ulice v nové zástavbě rodinných domků městské části
Podklášteří, název vyjadřuje polohu ve směru k integrované městské části Sokolí.
KAŇÁKOVA
Ulice se nachází v městské části Týn.
Zdeněk Kaňák (1910-1991) se narodil v Brně v učitelské rodině. Po absolvování gymnázia a hudebním
vzdělání působil v letech 1937 až 1946 na třebíčském
gymnáziu jako profesor hudební výchovy. Jeho pobyt
v Třebíči velmi přispěl k povznesení sborového zpěvu,
harmonizoval třebíčské koledy. V roce 1956 se stal
vedoucím kabinetu hudební výchovy a lidových škol
umění Krajského pedagogického střediska v Brně. Na
brněnské konzervatoři učil v letech 1967-1980. Byl
sbormistrem třebíčského pěveckého sboru Janáček.
KANCIBOREK
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
Význam názvu není doposud jednoznačně logicky
a věrohodně zdůvodněn. Vztahuje se nejen na název
ulice, ale i na přilehlé okolí na skalnatém úbočí městské části Stařečka.
KARLOVO NÁMĚSTÍ
Náměstí se nachází ve vnitřním městě.
Pojmenování po římském císaři a českém králi Karlu IV. (1316–1378). Nejstarší syn Jana Lucemburského
a Elišky Přemyslovny usiloval o hospodářské a kulturní
zvelebení českých zemí, které pokládal za mocenské
těžiště své vlády i v říši. S jeho jménem je spojeno
založení pražské univerzity, Nového Města pražského,
stavba hradu Karlštejna a Karlova mostu. Karel IV. byl
i literárně činný (Vita Caroli – vlastní životopis). K historickým českým zemím připojil řadu území.
16
Po veleúspěšné Chanuce následuje Purim
V závěru loňského roku byla zahájena v Domě Seligmanna Bauera a v Zadní
synagoze zřejmě nová tradice. Ta má přiblížit veřejnosti židovské svátky a zvyklosti naopak způsobem netradičním - návštěvníci té které akce se přímo zapojí
do průběhu svátku. Prosincového Svátku světel neboli Chanuky se zúčastnily
téměř dvě stovky dospělých i dětí. A všichni se náramně bavili, když navíc odcházeli poučeni výtečnou přednáškou brněnského rabína Kučery.
Na neděli 18. března připravilo Městské kulturní středisko další z tematických
prohlídek známé památky v židovské čtvrti, včetně nové rabínovy přednášky
přibližující purimové příběhy nejen z Persie. Co je tedy Purim? Odpovídá Renata
Poulová z turistického a informačního centra v Zadní synagoze:
Purim nebo také „Svátek losů“ se slaví 14. dne hebrejského měsíce adaru (přibližně
březen) a je často označován za nejveselejší a nejhlučnější židovský svátek. Jeho
oslava symbolicky připomíná události v knize Ester, popisující úklady proradného
vezíra Hamana na dvoře perského vládce Achašveroše.
Haman usiloval o vyhlazení židovského národa, a proto házel „purim“ – „losy“, aby
zjistil, který den bude pro jeho čin nejpříhodnější. Díky Ester, perské královně, a jejímu strýci Mordechajovi se však jeho plán nezdařil. Mordechaj o Hamanově plánu
řekl královně a ta vše pověděla králi poté, co ho na hostině dostatečně posilnila vínem. Král vyslyšel její prosby a Hamana i s jeho nejbližšími dal pověsit na šibenici.
Jedním z hlavních rysů oslav svátku Purim je četba svitku Ester během večerní
a ranní bohoslužby. Tento svitek (hebrejsky „megila“) je na rozdíl od ostatních hebrejských biblických textů bohatě ilustrovaný. Kdykoli se při předčítání ozve jméno
Haman, okamžitě je přehluší křik a dupot dětí a rachot řehtaček.
Z radosti nad zázračnou záchranou Židů a potrestáním Hamana se vyvinula řada
dalších zvyků – v židovských domech se pořádají veselé hostiny, purimové karnevaly, maškarní průvody a hrají se divadelní hry, vyprávějící příběh o odvážné
královně Ester.
Foto: Dáša Juráňová
K náboženským povinnostem patří během Purimu zasílání dárků přátelům
(tzv. „šlach manot“) a obdarovávání chudých (tzv. „matanot leevjonim“) – mělo
by se jednat nejméně o dvě porce jídla nebo pití přátelům a dary alespoň dvěma
chudým, aby i oni měli na Purim radost. Purim by se měl slavit radostným hodováním. Typickými pokrmy jsou tzv. homentaschen, známé jako Hamanovy uši, plněné mákem či marmeládou. Servíruje se krocan a pije se víno, pro tuto dobu dokonce platí, že se každý může opít do té míry, že nerozezná Mordechaje (představitele
dobra) od Hamana (představitele zla), tedy ztrácí soudnost a logické uvažování.
Zvykem také bývá navštívit v tyto dny údajné hroby Mordokaje a Ester, nacházející
se v íránském městě Hamadan.
(František Jůza, Renata Poulová)
I
Světáci. Kultovní film, skvělé divadlo
Fasádníci a lehké dámy v blyštivém světě velkoměsta
Co na tom, že honosný pražský bar Diplomat tak nějak splynul s lešením ctihodného domu tamtéž zrovna na jevišti třebíčského divadla Pasáž? Co na tom, že
příběh se odehrál ve druhé polovině šedesátých let,
v jiné době se zcela jinými hodnotami? A co na tom,
že jeho protagonisty jsou děti a vnukové tehdejší generace?
Režisér a herec Lumír Olšovský poctivě vstoupil do tématu, aniž hledal jakékoliv odlišnosti doby tehdejší
a současné. Herci pak do puntíku splnili jeho představu návratu o desítky let zpátky, o čemž svědčí
skutečnost, že divadelní představení zaujalo široké
spektrum diváků podobně jako Podskalského film
před lety, a vlastně dodnes.
Nic na tom nemění hvězdné filmové obsazení tenkrát,
stejně dobře volil před loňskou premiérou Olšovský.
Proč to tvrdím? Divadelní společnost Háta nabídla
v Pasáži Světáky v jednom dni dvakrát - jednou středoškolákům třebíčské stavební průmyslovky a podruhé předplatitelům skupiny B. Tedy zcela rozdílným
konzumentům - a oběma chutnalo! Zvláště zajímavé
výsledky pak přinesl rychlý průzkum mezi žáky zmíněné školy.
Ti jednak potvrdili svůj zájem o divadlo jako takové (ve
škole také působí divadelní soubor, který se nelekne ani
her Cimrmanových), a pak taktéž zcela korespondují
s všeobecným trendem oblíbenosti herců: jednoznačně
u nich vítězí Martin Zounar a Lumír Olšovský, a co víc
- u sympatické Adélky Gondíkové se povšimnou nejen
krásných nohou či záviděníhodné postavy, nýbrž také
jejího hereckého umění, výrazem tváře počínaje a vtipnými grimasami konče.
Čemu studenti nerozuměli byla doba, o které dílo vypráví. Byť až na výjimky tuto dokázali jakžtakž vymezit.
Co však nevěděli prakticky vůbec, je skutečnost, proč
se někdejší film Světáci stal kultovním. Ale to dnešní
II
mladé generaci nevyčítejme: kdopak si vzpomene, že
natáčení začalo dvacet dní po vpádu okupačních vojsk
do naší země? A kdo si ještě uvědomí, jak vrzaly zámky
trezorů, kam mnohé filmy i mnozí herci v době normalizace nedobrovolně (a naštěstí většinou jen obrazně)
zamířili?
Důležitým poznatkem je tedy ten, že jak náctiletí ráno,
tak řekněme pokročilí vpodvečer, obojí byli spokojeni.
Dlužno pak dodat, že je příjemné slyšet po představení v zázemí divadla větu: "Máte skvělé publikum!"
Třebíčští prostě divadlu rozumí... Přídavkem jim budiž
slova těch, kdo se na úspěchu Světáků nejen v Praze,
ale také na Vysočině či na jihozápadní Moravě podíleli.
Martin Zounar:
Kolikrát jste viděl film Světáci?
Asi pětkrát, vždycky mě fascinovala role pana Sováka,
samozřejmě Libíček je Libíček, ale celkově ten film
je prostě nádherný.
Inspiroval vás nějak?
Víte, já nejsem člověk, který by nějakým způsobem
se nechával ovlivňovat tím, co vidí. Protože i když lidi
říkali, že nás budou srovnávat – vždycky to bude Martin Zounar, vždycky to bude Zbyšek Pantůček nebo
Pepa Oplt nebo pan Přeučil a samozřejmě holky. A lidi
okamžitě poznají, kterou tu postavu hrajete.
Pokračování na straně III
Světáci. Kultovní film, skvělé divadlo
Pokračování ze strany II
Martin Zounar o divadle hovoří ochotně a vstřícně.
Oči se mu ale rozzáří, když přejdu na téma vonící benzínem a jeho motorkářský svět. O tom však na jiném
místě. Teď dejme slovo režisérovi a oblíbenému herci
Lumíru Olšovskému. Předesílám záměrně, že Lumír
téměř neztrácí veselý a energií nabíjející úsměv z tváře, jen když mluví o divadle, na chvíli zvážní.
Lumír Olšovský:
Téměř současně Světáky režíroval v jiném pražském
divadle Vladimír Morávek. Pojal však příběh jaksi
netradičně – nasadil jej na Golden Kids…
To je jednoduché, protože Morávek vždycky, pokud
sledujete jeho práci nějak soustavně, tak vždycky
si vezme nějaký silný nebo osvědčený text a polemizuje nebo pracuje s ním, dál ho přetváří a posunuje
ho ku svému obrazu. Já jsem měl v Divadelní společnosti Háta udělat srozumitelné divadlo, které bude
přístupné lidem v celé republice. My jezdíme na zájezdy – Háta je zájezdová divadelní společnost – takže když přijedeme někam se Světáky a diváci neuvidí
ty scény, které znají z televize, tak by mohli odcházet
zklamaní. A naopak: my můžeme poskytnout ten film
v oživlém tvaru. To bylo moje zadání – udělat tu hru
co nejvěrněji. Morávek je tvůrce a já jsem tady měl,
jak říkáte, tu nevděčnou úlohu to jenom oživit.
Neměl jste z toho strach?
Neměl, vůbec ne. Protože já jsem vychovávaný režiséry, kteří byli poctiví v přístupu k textu. Vždycky
začali od toho, co je napsáno ve hře, vůbec se nedívali na předobraz, na známé filmové nebo televizní
zpracování a naopak vždycky šli přímou cestou toho
kterého autora. To je bez problémů, protože pak vám
nikdo nemůže vyčítat, že jste udělal nějaký zločin…
Film Světáci určitě lidi ovlivnil a teď možná srovnávají, nebo se to alespoň dá očekávat…
Já mám takové zkušenosti, že ti lidé se tak zažijí
do toho, co je jim předkládáno - i když mohou si vzpomenout: ano, to říkal Brodský - ale nebudou si pamatovat jména postav, stejně jako když jsme to zkoušeli,
tak se nás ptali: a kdo hraje Janžurku, kdo hraje Brodského, kdo hraje Libíčka – vůbec se nikdo neptá, kdo
hraje Zuzanu, Boženu… čili na jména figur. Protože
je to tak strašně navázané na výborné české komiky,
že samozřejmě bez nich to nejde. Ale tady mají opravdu možnost vidět živé lidi a vidět ty situace znovu
s jinými lidmi, kteří se baví tou situací jinak, než tím
filmem. Tady, doufám, na ten film na chvilku pozapomenou.
Máte poměrně široké alternace. Ovlivní to nějak
práci režiséra?
Je výhodnější, když ti alternanti jsou všichni na zkouškách. Když jeden alternant něco vymyslí, tak druhá alternace už se dívá a zopakuje to, kam jsme došli s tím
prvním. My jsme se u toho zkoušení strašně bavili
a byla nás tam opravdu celá parta. Já jsem se snažil
to tak zorganizovat, že když mají všichni volno, aby
se zkoušelo a mohli jsme se u toho bavit opravdu
všichni a nakonec abychom věděli všichni, co děláme.
Koneckonců je hrozně zábavné, když jedeme na zájezd a málokdy víme do poslední minuty odjezdu,
koho ten den potkáme, kdo bude naším partnerem.
Ty trojice se dají dohromady během cesty…
Vy jste také hrající režisér. Nemáte někdy chuť
do toho režijně vstoupit ještě během představení?
To už nemám, ale neubráním se tomu sledovat jak
funguje která situace, jestli je nějaká scéna zbytečně
zdlouhavá nebo uhnaná. Nebo jestli některé repliky
nezapadnou. Tak to sleduji, ale bráním se tomu kolegům něco naznačovat a něco vytýkat, protože si
musím zametat před svým prahem a už je to nesportovní. Prostě to nechám na kolezích a jenom si sám
pro sebe uvědomuji, co z té mé práce se povedlo, co se
vydařilo a kde jsem udělal chybu, to propříště.
Asi máte poměrně vysokou důvěru v kolegy…
Většinou mám. S herci, s nimiž dosud pracuji, je to
vždycky strašně fajn práce a vždycky někam dojdeme.
Nikdy se mně nestalo, že bych si při derniéře říkal: panebože, konečně je to za mnou a tu herečku třeba už
v životě nechci vidět. Ta to opravdu ne.
Po dobu předešlých otázek jste zvážněl. Jinak se ale
pořád smějete, jste vysoce pozitivní. Jak to děláte?
No právě proto, že když je nějaká vážná chvíle, tak se ji
snažím rychle odbýt a zase se vrátit zpátky do života,
který je vesměs veselý. Nebo když to tak aspoň můžete vnímat, nemusíte shánět nějaké drogy nebo alkohol a můžete si přesto život veselý udělat. Já myslím,
že je strašná spousta věcí k radosti.
Asi to je vaše životní filozofie.
Základní filozofií je, že sklidíte to, co zasejete. Když se
budu snažit být optimistický, tak si myslím, že se mně
vydaří to, na co se těším.
Teď Třebíč, ráno jste se sám přihlásil…
No Třebíč! Já patřím skoro jedenáct let k Třebíči a Třebíč ke mně, protože odtud pochází můj partner. Před
jedenácti lety v květnu jsem si sednul na věž a čekal
jsem na první rande.
Přímo zde naproti divadlu? To je krásné…!
Je. A už to v té hlavě zůstane!
Ve spolupráci s Tomášem Kobylarzem
připravil František Jůza
O vůni benzínu a motorkách s Martinem Zounarem
Martin Zounar si rozhodně na nedostatek práce
nemůže stěžovat. Přesto si najde čas na jednoho
ze svých velkých koníčků - motorku. Silnou motorku,
sám přece taky není žádný drobek. Taky má rád dobrodružství, byť s rozumem. Loňskou africkou anabází
se tak zapsal do povědomí nejen diváků, ale také zapřisáhlých motorkářů...
Martine, co dělá motorkář v zimě?
Co dělá motorkář v zimě? Občas, když má motorku
– a já bohužel teď motorku nemám – ale když jsem
měl motorku, tak jsem chodil do garáže si čuchnout.
Protože ona prostě má svou vůni a musím říct, že
jsem si často hledal záminku, kdy jsem ji natočil. Aby
trošku zabublala, abych trochu olej protáhnul, aby se
to všechno tak… no, jednou za měsíc jsem ji prostě
nahodil a nechal zahřát a pak ji zase zhasnul.
Bude motorka?
Měl jsem krásnou motorku, najezdil jsem na ní kolem
pětatřiceti tisíc kilometrů, což motorkáři vědí, že to
je dost kilometrů na motorku v rámci sezóny. Byla to
XJ-erka třináctistovka naháč Yamaha, takže velkoobjemový stroj. Uvažoval jsem o enduru, na kterém jsem
- na X-téčku 660 Yamaze - byl v Maroku. To byl celkem
„záhul“. Taky jsem si říkal, že bych skočil do „ténérky“,
do základu, ne super, to je zbytečně veliké (GS 1200
BMW), ale ta klasická ténérka že by byla příjemná,
že si prostě můžete někam zajet. Ale vždycky, když si
vzpomenu na tu klasickou dvouhlavu Yamahu, to XJ-erko, tak mám pocit, že se zase k tomu mastodontu
šílenému vrátím.
Baví mě velkoobjemové motorky, protože mají krouťák a jdou odspoda, táhnou a nemusí se točit. Zkoušel
jsem silnici. Nikdy mě to moc „necvaklo“. Motorka je
o hlavě a já jsem celkem rád, že jsem najezdil dost
kilometrů v klidu, že jsem se jen dvakrát „máznul“,
ale ne v rychlosti. Máznul jsem, protože mně prostě
motorka upadla. Jel jsem vracák zatáčku a tak jsem si
podřadil a sklopil… asi ve dvaceti. Ale i to je rána jak
z děla! Nic se mně naštěstí nestalo.
Zato v Africe jste si pádů docela užil...
Na tom Maroku jsem na písku a na těch dunách padal,
že jsem to ani nepočítal. Letěl jsem taky deset metrů,
buchnul sebou do duny, spadla mně motorka na nohu
a zaplaťpánbůh, že to bylo v písku a ne na pevné zemi,
jinak bych ji měl rozmlácenou.
Plánujete něco podobného jako bylo Maroko?
V Maroku jsme byli Fanánek, Noid, já, dva kluci, kteří
jeli Paříž – Dakar, byla to výprava se dvěma doprovodnými vozy s kamerou, takže to bylo celkem náročné – najeli jsme 3800 kilometrů za čtrnáct dní, z toho
bylo 800 kilometrů po Sahaře v padesátistupňovém
vedru a opravdu jsme si kousli. Celá ta výprava vyšla
skoro na milión sto tisíc korun, takže to byl velký podnik, i když jsme samozřejmě měli sponzory či partnery. Uvažovali jsme, že bychom jeli znovu, připravuje
se Amerika nebo dokonce Nepál – tam jsou složitá
povolení na průjezdy, ale je tam neuvěřitelná příroda.
Jsou tam věci, které jsou fakt nádherné, ale také je to
náročné ježdění.
František Jůza
III
Dvanáct rozhněvaných mužů jste mohli v poslední lednové dekádě potkat kdekoli v Třebíči. Porota jednoho z amerických soudů měla rozhodnout o vině
zločince právě tady, na scéně divadla Pasáž. Tucet názorů, tucet nejrůznějších myšlenkových a duševních pochodů, odvaha jedněch a slabost druhých. Mistrně rozehraná
partie divadelní hry hluboce zapůsobila na diváky, až ti v samém závěru odměnili herce potleskem vstoje. Bylo to úctyplné poděkování hercům, zvláště pak panu
Radoslavu Brzobohatému, jehož divadlo s nastudováním kdysi filmového trháku do Třebíče přijelo. Jmenovat je ale třeba i další herce, ať už tradičně mistrného Ernesto
Čekana, Petra Olivu, Antonína Hardta...
Věřte, nevěřte - to o týden později hlavní protagonisté francouzské hry TARTUFFE GAMES přemýšleli daleko přímočařeji. Nebo možná vůbec, někdy to tak vypadalo
i přes usilovnou snahu vyjádřit opak. Ale o tom právě Molierova díla jsou a divákům se líbí. Když přičteme výborné výkony herců - třeba paní Hadrbolcové, Jiřího Ornesta
anebo zdejšího rodáka a patriota Miloslava Mejzlíka s Pavlem Liškou, lze hledat samu podstatu dobrého divadla. Že u nás v Třebíči, to je pak jakýsi návdavek programového
oddělení Městského kulturního střediska Třebíč věrnému divákovi...
(fj)
IV
KAROLINY SVĚTLÉ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Karolina Světlá (1830–1899), vlastním jménem Johanna Rottová, provdaná Mužáková – česká spisovatelka,
zakladatelka venkovského románu (tzv. ještědské
romány – Kříž u potoka, Vesnický román, Kantůrčice,
Frantina, Nemodlenec). Tematicky čerpala i z prostředí pražského (Černý Petříček, Zvonečková královna).
KAŠTANOVÁ
Ulice se nachází v městské části Podkláštěří.
Další z nových ulic v rezidentní čtvrti nad Polankou v Nehradově.
KATEŘINY Z VALDŠTEJNA
Ulice se nachází v městské části Jejkov, HorkaDomky.
Kateřina z Valdštejna – od roku 1589 druhá manželka Smila Osovského z Doubravice a pána na Třebíči.
Po jeho smrti (1613) se stala dědičkou třebíčského
panství. Roku 1614 se provdala za Karla Staršího ze Žerotína. Protože se nechtěla vzdát bratrské víry, odchází v roce 1629 do vyhnanství. Zemřela v roce 1636. Její
tělo bylo převezeno do Třebíče a pohřbeno v mauzoleu
Osovských v pohřební zahradě bratrského sboru (pozdější zahrada kláštera Kapucínů na Jejkově).
KLIMENTOVA
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
František Kliment (1824–1898) – třebíčský měšťan,
který před svou smrtí věnoval městu Špalkův dům (rohový dům Karlova náměstí a ulice Přerovského – dříve
Masné krámy) pro zřízení Domu milosrdenství. Založil
také chudinskou nadaci pojmenovanou jeho jménem.
17
Tajemství třebíčských garáží
aneb hliníková láska Tomáše Kobylarze
Land Rover Series III ffr
Rok výroby: 1983
Motor: 4 válcový 2,25 litrový
Pohon: benzín
Elektrický rozvod: 24 V
Převodovka: 4 st. s redukcí
Foto: archív T. Kobylarze 3x
Auto se vyrábělo v letech 1948 až 1985 s nevelkými
úpravami jako Series I, Series II, Series IIa a Series
III. V roce 1970 vyrobili milióntý kus a podle některých motoristických studií je stále v provozu šedesát procent takto vyrobených vozů. "Já sám mám
dva z nich, ale serie IIa 1965 prochází teď renovací,"
upřesňuje Tomáš Kobylarz. "Moje série je vojenský
speciál, proto 24 V, a sloužila jako radiovůz, proto
označení ffr. Znamená to, že má i velký alternátor pro pohon vysílačky a veškerá elektrická
instalace je ve vodotěsném provedení a může se tedy zatopit komplet do výšky sání, což jsem
párkrát i vyvedl."
Celé auto je jako skládačka, dá se odmontovat střecha nebo namontovat krátkou kabinu a mít
truckcab. Obojí slouží i pro případ demontáže do letadla. Auto je koncipováno jako nákladní,
má vpředu pouze dvě sedačky a vzadu sedí obsluha vysílačky. Když auto dosloužilo v armádě,
zakoupil ho anglický nadšenec, od něj pak současný majitel. Zbývá ještě dohledat, kde auto
sloužilo.
Spotřeba po městě 18-20, mimo město 14-18 litrů na stovku, v terénu se to nepočítá... Hmotnost auta je něco přes dvě tuny díky masivním traverzám v žebřinovém podvozku, plechy jsou
speciální slitina hliníku. Je to dáno tím, že po válce, když se začaly Serie vyrábět, byl nedostatek ocelových plechů, ale nadbytek hliníkových z leteckého průmyslu. Díky tomu karosérie
nerezaví a vydrží skoro věčně. Tohle si zachovali i nástupci Serie LR Defender.
(tk,fj)
Třebíčská sídliště včera a dnes
Foto: archív MěÚ
Minule jsme nahlédli do míst na rozhraní Dělnického náměstí a ulice Spojenců v Borovině, asi třicet let zpátky. Poznáte lokalitu také tentokrát? Nešli jsme daleko... (fj)
18
A(/Í1,5(
=ø:;(=)(56=i/6
)@;6=i/6+64<
=ø:;(=)(
)@;6=i/6+64<
+6265̀,5(
;ͨ,)Ð̀
5,/9(+6=
56=i/6)@;6=i/6+64<
/692(+642@òA561,4:2Í
(;9(2;0=5Ð362(30;(
/692(ò+642@
=Í*3(=:2i5Í4͊:;Ðò;ͨ,)Ð̀
<30*,2(÷;(56=Í
56=ø*/)@;͹H.(9ÍùÐ
A(/Í1,5796+,1)@;͹
3 + kk
2 + kk
5HIxaxTLRWYVKLQP
I`[V]ûJOQLKUV[LR
RRT2
RR T2
RR T2
_ZHTVZ[H[UmNHYmü
POSLEDNÍ
[email protected],42@
:1,+05,́5ø40=ø/3,+@
5(Ø+63Ðͩ,[email protected]/3(=@
VOLNÉ
BYTY!
=[ûKLUxR\,26564QLSVRHSP[H
5LOYHKV]]`OVKUVJLUHQHRVQLKUH
aULQSLWúxJOHKYLZ]́9
www.bydleni.sok.cz
2VU[HR[! 568 838 849, 568 538 853, 602 724 582
[email protected]
[^Ð\QLTIXWLTIPaL^MĆM
)3+-"XĆM[\I^JIJa\W^ÌPWRÄLZI
za 89 990,- bez DPH
XÄ\MêVÐ[TM^IVISW]XMTVa
[TM^IVIL^MĆM
[TM^IVI^QVaTaIXWLTIPa
[TM^IVI[^Ð\QLTI
Tyto akce platí do 29. 3. 2012
KERAMA, s.r.o.
3]JQ}W^I<ĆMJÐê
Tel./fax: 568 847 360
Mobil: 603 541 009
WWW.KERAMA.CZ
Třídit se učíme, ale pomalu
Strohá tisková zpráva dává na vědomí, že třebíčské sběrné
dvory byly vybaveny kamerami. Proč? Nejen na tuto otázku
odpovídá Pavel Gregor, ředitel firmy ESKO-T, s. r. o. Třebíč,
která se odpady a jejich likvidací zabývá už patnáct let.
Jaký problém vzniká na sběrných dvorech, že to
nutí namontovat kamery?
Největší problém je ukládání odpadu
před a po pracovní době u sběrného
dvora, nekontrolované. To je jedna věc,
která nás k tomu nutila a druhá věc je,
že i po pracovní době tam lidé lezou
dovnitř a rozebírají elektrospotřebiče,
ty nejcennější věci. My potom, když
vracíme tyto elektrospotřebiče a nejsou kompletní, tak nám je nevezmou
zadarmo, tak jak je běžné při zpětném
odběru, ale musíme za to platit. Třeba
autobaterie odnášejí, aby je zpeněžili,
vybírají a odnáší železo, a to jsou náklady, z kterých se částečně hradí provoz sběrných dvorů.
To se asi nedá vyčíslit?
To se nedá vyčíslit.
Jak častý je nápad zvenčí?
Každou noc to není, jde o sezónu, kdy je tepleji. Ale ukládání
před sběrným dvorem je každý den.
Kamery pokrývají okolí dvorů?
a náklady za občany, kteří na SD ukládají, se budou fakturovat.
Co když někdo ukládá odpad na cizí jméno?
Může se to stát, český člověk je vynalézavý… ale s tou evidencí letos budeme pokračovat a realizovat ji na třebíčských
SD, aby od roku 2013 byla celá síť v jednotném systému.
Kontejnery rozmístěné po městě jsou určeny pro
občanský odpad, v praxi však
slouží i podnikatelům…
To má dvě strany: jednak legislativní, protože každý podnikatel by ze
zákona měl mít vyřešeno nakládání
s odpady, což si samozřejmě musí vyřešit obec, ale na druhé straně třeba
sklo nebo plasty tu obec nezatěžují,
naopak za to množství vytříděného
odpadu dostane od kolektivních systémů EKOKOMU větší příspěvek. Není
to tudíž nejbolavější věc, nakonec
je to pořád lepší, než kdyby to hodili
do komunálního odpadu.
A když slušný podnikatel odveze odpad do SD?
Tak se mu to tam vezme zadarmo, bez problémů. Platí
se pouze za ty odpady, za které se musí platit, protože
se pak vozí na skládku, kde se platí za jejich likvidaci. Sklo,
papír, plasty, železo – tedy materiály, za které se inkasuje,
za ty se na SD neplatí. Naopak platí se například za směsný
komunální odpad, za objemný odpad, obaly od barev, stavební suť…
Chystáme pro letošní rok, protože Svazek má v letošním
roce 20 let a ESKO-T 15 let, informační materiály o tom, jak
správně nakládat s odpady, co kam dávat, kde jsou možnosti ukládat. Bude to pro všechny členské obce a půjde to do
každé rodiny a samozřejmě budeme pořádat akce, které
zveřejníme v tisku, třeba soutěže s věcnými cenami…
Materiálů byla řada, rozhodně v minulosti nešly
přehlédnout. Váš osobní názor: zlepšilo se nakládání s odpady?
Zlepšuje se. Když to vezmu v průběhu třeba posledních šesti
let, tak určitě se zlepšuje nakládání, což dokazují meziroční
výsledky množství vytříděného odpadu a počtu návštěvníků na sběrných dvorech. Zlepšujeme se a od roku 2005
děláme kontrolní rozbory komunálních odpadů, kde sice
pomalu, ale řeknu meziročně třeba o procento nám klesá
množství odpadů, které se dají třídit, sklo, plasty, papír,
nápojové kartóny – to je jedna část komunálního odpadu,
druhá část jsou biologicky rozložitelné odpady, tak obě dvě
tyto složky meziročně klesají. Což je dobrý počin.
Dá se tedy říci, že jsme nesmělí, ale učíme se...
Je to tak. Já jsem byl na začátku optimista, že to bude rychleji, ale je to pomalý a dlouhotrvající proces.
(fj)
Fond ASEKOL
Pokrývají situaci před bránou a plot dvora.
přispěl k vybudování kamerového systému na sběrných dvorech v Třebíči
Jakým způsobem postupujete proti přestupcům?
Společnost ESKO-T získala finanční podporu v Grantovém řízení v rámci poskytování finanční podpory
z Fondu ASEKOL na projekt „Instalace kamerového systému na sběrných dvorech v Třebíči“. Prostřednictvím tohoto projektu jsme vybavili dva sběrné dvory v Třebíči kamerovým systémem se záznamovým
zařízením. Jedná se o sběrný dvůr Borovina a sběrný dvůr Na Klinkách. Fond Asekol podpořil tento projekt 30 % z celkové částky.
Věříme, že díky tomuto projektu dojde k omezení vandalismu, krádežím na sběrných dvorech a černým
skládkám před branami sběrných dvorů.
(et)
Předáme záznam policii. Budeme to vyhodnocovat, teď jsou
kamery ve zkušebním provozu. Spolupracujeme s Policií ČR,
a pokud zjistíme, že tam někdo pravidelně dováží, tak podklady předáme, aby situaci řešila. Jiná cesta není.
Osvěta, která se dělá na ohradách, se minula účinkem?
Zhruba měsíc, kdy kamery fungují, tak dovnitř do dvora nikdo nepronikl. Že se ale objeví něco před sběrným dvorem,
to tam zatím je.
Mgr. Miloslav Jenšík
Objeví se tam i materiály, které dvůr nesbírá?
Miloslav Jenšík (1936) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a více než tři desítky let (s nucenou pauzou po roce 1968) pracoval jako časopisecký
a nakladatelský redaktor. Nyní už „jenom“ píše. Je
autorem či spoluautorem sedmnácti knih, především
z historie sportu. Např.: Toulky Prahou (1973), Kronika českého fotbalu (1997), První mistři světa (1997),
Ty lidi to nezajímá, jestli to tam patří…
Může dojít k poškození životního prostředí?
…už se tolik neobjevují třeba baterie. Ty, pokud by se rozbily a vytekla kyselina.
Na jednu stranu je lepší, že se to neobjeví někde v příkopu,
na druhou stranu to zase stojí nějaké peníze navíc. Kdyby
ti lidé přijeli v provozní době, tak se rovnou odpad roztřídí
do příslušných kontejnerů.
Neuvažujete o rozšíření provozní doby?
Ona je dostatečná, zhruba od 8 do 17 hodin. Je to jako
do obchodu, také tam jdete v době, kdy je otevřeno.
Jezdí tam také mimotřebíčští…
To je taky jeden velký problém. Začali jsme ho už v loňském
roce řešit, zavádíme nový systém evidence v rámci všech
patnácti dvorů, které v rámci okresu Třebíč provozujeme. Ty
sběrné dvory, které jsou mimotřebíčské, tam už od Nového
roku obyvatelé obcí jsou vybaveni kartou s čárovým kódem
a když přijdou na SD, se zaevidují. Ti, co nemají kartu, musí
předložit identifikační doklad a zaevidují se. Zároveň s tím
byly vyzvány okolní obce, aby s námi uzavřely smlouvu
20
Než přišel Dominátor (1999), Kronika českého hokeje
1894 – 2000 (2001), Atlas českého fotbalu od roku
1890 (2005), Zelenobílé století Bohemians 1895
– 2005 (2005), Zlatá kniha ledního hokeje (2011),
Skoncujeme nimi! Varšava bude zničena! (2011), Anthropoid kontra Heydrich (2011). (Dole zleva: "Vovka" Zábrodský a Miloslav Jenšík)
(mz)
hokejista (17. 2. 1917 v Třebíči – 30. 11. 2008 v Thousand Oaks)
Z patnácti našich prvních mistrů světa v ledním hokeji z roku 1947 pouze čtyři nevyrostli od dětských let
na pražském ledě; takové postavení v tomto sportu
tehdy metropoli zajišťoval jediný zimní stadion (až
do podzimu 1946) v českých zemích. Dva z oněch
čtyř se na velkou hokejovou scénu vydali z Třebíče.
Začínali na rybníku Kuchyňka a už tam museli nutně
svést své první souboje o puk, vždyť Vladimír Bouzek
byl mladší pouze o tři roky. Oba se pak stali středními
útočníky – Bouzek v Horácké Slavii, Sláma v týmu
městského rivala, Dělnického SK. Stejný dres poprvé
oblékli až v národním mužstvu…
"MUKY" byl hokejový univerzál
Kde asi přišel Miroslav Sláma ke své přezdívce? Už na
třebíčském gymnáziu - nebo až na pražské Štvanici?
Po maturitě se vydal do hlavního města, aby se zapsal
na právnické fakultě Karlovy univerzity. Krátký čas hrával v druhém mužstvu LTC, v ligové sezoně 1937-38
znovu oblékl dres DSK, který si té zimy zahrál v lize, a
potom zakotvil v Hokejovém odboru Vysokoškolského
sportu. V následující sezoně s týmem HOVSu dobyl
v Norsku titul akademického mistra světa. O výtečného
bruslaře a technika obdařeného mimořádnou inteligencí se začali živě zajímat stavitelé národního mužstva. To už se však naše země octla v kleci nacistického
protektorátu. V listopadu 1939 okupanti uzavřeli české
vysoké školy a s nimi vzal zasvé i HOVS. Mužstvo dokončilo sezonu pod krycím názvem HO Karlín, ale potom
bylo také rozpuštěno. Sláma si našel nové působiště
v I. ČLTK Praha, který právě pomalu, ale jistě začal šlapat mistrovskému LTC na paty. Dozrál pro roli jednoho
z lídrů týmu a tady se v ní mohl okamžitě uplatnit.
tah kouče, bývalého dlouholetého internacionála Jiřího
Tožičky: posílal vždy na led svůj druhý útok proti první
řadě LTC, vedené teprve osmnáctiletým, ale již velmi
nebezpečným Vladimírem Zábrodským, a centra Slámu
pověřil jeho důsledným osobním střežením. „Muky“ splnil úkol na sto procent, „Vovka“ si té lednové neděle ani
neškrtl!
Vedle mistrovského titulu získal tenkrát Sláma ještě jedno prestižní ocenění: s 9 góly (z 28, které nastřílel tým)
se stal králem ligových střelců! Při všeho všudy pěti zápasech o body to znamenalo průměr 1,8 gólu na zápas,
o kterém mohou dnešní kanonýři extraligy jen snít!
FAKTA A ČÍSLA
V REPREZENTACI
mistr světa 1947, stříbrný olympionik 1948,
mistr Evropy 1947 a 1948
necelé 3 sezony, 26 utkání,
9 gólů (z toho 8 ve světových soutěžích)
poprvé: Švýcarsko 12:3, Praha 13. 11. 1946
naposledy: Švýcarsko 9:1, Praha 9. 12. 1948
první gól: Polsko 12:0, MS, Praha 19. 2. 1948
poslední gól: Švýcarsko 9:1, Praha 9. 12. 1948
V LIZE
mistrovský titul 1941, 8 sezon,
37 zápasů, 20 gólů
okolností vždy hrdý Moravan Sláma chtě nechtě hrával
za Čechy; dokonce svým rodákům postupně nastřílel
pár pěkných gólů. Ale nikdo se tím netrápil.
LTC se poučil a v letech 1942–1948 si trůn nejlepšího
domácího klubu ohlídal. I. ČLTK si však po celu tu dobu
dokázal podržet postavení vicemistra. „Muky“ hrával
i nadále v útoku, ať už jako centr druhého nebo v prvním po levém boku Jaroslava Drobného. Na pár koncertů tria Kobranov – Drobný – Sláma z první sezony
po osvobození vzpomínali štvaničtí fanouškové ještě
po letech.
Obranářské schopnosti hráče, který po opětovném otevření vysokých škol dokončoval studia obojího práva,
však odborníci nepřehlíželi. Když ho v listopadu 1946
poprvé povolali k oficiálním mezistátním utkáním proti
Švýcarům a zařadili ho do obrany, složil tu dvojí zkoušku zralosti na výbornou. Místo ve druhé obranné dvojici
měl od toho večera jisté.
Světový šampion, stříbrný olympionik
Na pražském světovém šampionátu v únoru 1947 nevynechal ani jedno utkání. V reprezentaci byl jeho prvním
partnerem Vilibald Šťovík, později Josef Trousílek a na
slavném štvanickém mistrovství František Pácalt, ale nejlépe mu to sedlo s Oldřichem Zábrodským, se kterým hrál
roku 1948 na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici – také v památné bitvě bez vítězů a bez branek s KaKdyž okupanti definitivně znemožnili našim hokejis- naďany. Přes věkový rozdíl si rychle porozuměli i mimo
tům jakýkoli mezinárodní styk, přišla na svět pravidelná ledovou plochu, v neposlední řadě proto, že o devět let
mezizemská utkání Čechy – Morava. V oněch těžkých mladší bek LTC rovněž studoval práva.
časech pomáhala zvedat lidem hlavy. Fanoušci je brali V létě 1948 Sláma přestoupil do Vítkovic, kde mu najako testy možných příštích reprezentantů osvoboze- bídli místo přednosty právního oddělení železáren.
LTC, oslabený tragickou
smrtí svých čtyř mistrů světa
ve vlnách lamanšského průMistr ligy, král střelců
livu, si ho na sklonku roku
V první polovině čtyřicátých let minulého století
vypůjčil k zájezdu do Švýse ustálila podoba soutěže s šesti účastníky, kteří
carska. Všem hráčům tam
se utkali vždy jen jednou každý s každým. Hokejisté
byla nabídnuta emigrace
obou pražských prestižních tenisových klubů napořád
a vytvoření exilového týmu.
poráželi ostatní týmy, a tak o prvenství rozhodoval
Po dlouhých debatách uzrálo
jejich vzájemný souboj. Roku 1941 I. ČLTK nečekaně
rozhodnutí vrátit se domů.
zvítězil 2:1. Jedním z klíčů k úspěchu byl chytrý taktický
„Právnická obrana“ přesto
Miroslav Sláma (zcela vlevo) na střídačce světového šampionátu
tehdy ve svobodném světě
s Karlem Stiborem a Josefem Kusem
Foto: archív autora 2x
zůstala. Oba si krátce zahráli
Mistři světa 1947: zleva stojí V. Zábrodský, Trousílek, Sláma, Drobný, Pokorný ve Švýcarsku, ale brzy dali
a Kus, před nimi Modrý, Konopásek, kouč Buckna, Troják, Stibor a Šťovík
hokeji vale. Ve světě se však
né země. Svůj význam měly i dresy národního rozhodně neztratili. Miroslav Sláma se nakonec natrvamužstva, ve kterých zemské výběry nastupova- lo usadil v Kalifornii.
ly: Češi v bílých s červenými sedly a trikolorou (ty Lze se jen dohadovat, jaký by byl jeho reprezentační
později oblékali i mistři světa z let 1947 a 1949), účet, kdyby nepatřil k hráčské generaci, které ukradla
Moravané v modrých. Byl v tom srozumitelný řadu nejlepších let nacistická okupace a druhá světová
válka. A kdyby neopustil velkou scénu na vrcholu vývzkaz, symbol naděje…
Vstupenkou do zemských týmů nebyl původ, konnosti, v jedenatřiceti letech...
MILOSLAV JENŠÍK
ale klubová příslušnost hráčů, a tak za jiných
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
JUDr. Miroslav Sláma
21
VŠE PRO DŮM, ZAHRADU A DÍLNU
VÝPRODEJ ZÁSOB SE SLEVOU AŽ 50%
• OBKLADY A DLAŽBY od 99 Kč/m2
• DODÁVKA PLOVOUCÍCH PODLAH
vč. montáže od 229 Kč/m2
• v březnu každé úterý SLEVA 10%
(mimo akcí a Dřevoráje)
5H5P]RmJOȏ;ȱLIxȏ
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.prajsner.cz, e-mail: [email protected]
7YVKLQUxKVIH! Po-Pá 7.00 – 19.00, So 7.00-13.00
ˇ
VYHRÍVÁNÍ
SEDADEL
NEZÁVISLÁ TOPENÍ
WEBASTO
EBERSPRACHER
PRODEJ MONTÁŽ SERVIS
w w w. s y s e l . c z • i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
BŘEZEN 2012
KINO PASÁŽ
1. 3.
17.00
ŽRALOCI NA S(O)UŠI
2. 3.
17.00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
3. 3.
17.00
ŠMOULOVÉ 3D
4. 3.
17.00
KOCOUR V BOTÁCH 3D
2. 3. - 4. 3.
19.30
ŽELEZNÁ LADY
5. 3. - 7. 3.
17.00
MŮJ ŽIVOT S MARILYN MONROE
5. 3. - 7. 3.
19.30
GHOST RIDER 2
8. 3.
17.00
KRTKOVO DOBRODRUŽSTVÍ – KRTEK A KALHOTKY
9. 3. - 11. 3.
17.00
JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY
9. 3. - 11. 3.
19.30
ČTYŘI SLUNCE
12. 3. - 14. 3.
JEDEN SVĚT - MFF dok. filmů o lidských právech
15. 3.
17.00
ALJAŠKA – Divočina zlatého severu
16. 3. - 18. 3.
17.00
LORAX 3D
16. 3. - 21. 3.
17.00 (19.30)
PROBUDÍM SE VČERA
22. 3. - 25. 3.
17.00
HURÁ DO AFRIKY! 3D
23. 3. - 25. 3.
19.30
LÁSKA JE LÁSKA
26. 3. - 28. 3.
17.00
SIGNÁL
26. 3. - 28. 3.
19.30
ĎÁBEL V TĚLE
29. 3. - 1. 4.
17.00 (19.30)
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
30. 3. - 1. 4.
19.30
HNĚV TITÁNŮ 3D
Repríza animované komedie v českém znění.
Repríza animovaného hudebního filmu USA v českém znění.
Repríza animovaného rodinného filmu v českém znění ve 3D.
Repríza animované komedie USA ve 3D v českém znění s brýlemi.
Premiéra životopisného dramatu Velké Británie.
Premiéra dramatu VB/USA.
Premiéra akčního thrilleru USA.
Pohádkové pásmo pro nejmenší.
Premiéra dobrodružného sci-fi filmu USA.
Premiéra komediálního dramatu ČR.
Digitální show cestovatele Martina Loewa.
Premiéra animované komedie USA ve 3D v českém znění.
Premiéra komedie ČR.
Premiéra animovaného filmu SRN ve 3D v českém znění.
Repríza romantické komedie ČR.
Repríza komedie ČR..
Premiéra hororu USA.
Premiéra komedie ČR.
Premiéra akčního fantasy filmu USA ve 3D.
FILMOVÝ KLUB
1. 3. 19.30
MUŽ BEZ MINULOSTI
Obnovená premiéra příběhu Finsko / Německo / Francie. .
8. 3. 19.30
SVĚTLA V SOUMRAKU
Premiéra dramatu Finsko.
15. 3. 19.30
LE HAVRE
Premiéra černé komedie Finsko /Francie / SRN.
22. 3. 19.30
LOVCI HLAV
Premiéra melodramatu Francie / VB / ČR .
29. 3. 19.30
HAPPY HAPPY
Premiéra komedie Norsko.
Bez záruky
24
Francouzská inspirace nevysychá
Program Francouzského klubu v městské knihovně je naplánován již na celý rok
2012 a dá se o něm říci mnohé, jen ne to, že bude jednotvárný. Nakonec, kdyby
tomu tak bylo, stěží by si udržel stálou návštěvnost a pozornost již celých tři a půl
roku od svého založení. Za tu dobu hostil řadu zajímavých osobností, přinesl několik
desítek přednášek, mnoho filmů a prezentací a témat z francouzské historie,
literatury, umění i umění vnímat příjemné stránky života, vyhlášené francouzské
kuchařské umění, které se jako jediné na světě dostalo i na seznam UNESCO.
Letošní F-Klub zahájil již v lednu, kdy přišlo téměř sto návštěvníků a věřme, že
za tím nebyla jen ochutnávka originálních výrobků z Provence a novoroční
přípitek pravým provensálským růžovým vínem. V únoru pak následovala
přednáška Umění ve službách státu za Ludvíka XIV., kterou prezentovala velmi
zajímavá osobnost – Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc., historička působící na FF
UK i jinde v Evropě a držitelka řádu francouzské vlády Chevalier de l´ordre des
palmes académiques za pedagogickou činnost. Pro Třebíč je prof. Klusáková
zajímavá i tím, že její rodina pochází z nedalekého Hroznatína a jejím dědečkem
nebyl nikdo menší než armádní generál a prezident republiky Ludvík Svoboda.
Podruhé v roce 2012 bude hostem F-Klubu v září s přednáškou o francouzských
památkách zapsaných v seznamu UNESCO. Z programu dalších setkání jmenujme
perfumérství v dubnu, Česko-francouzskou hudební akademii Telč v červnu,
pétanque o prázdninách, francouzský hudební večírek s Jiřím Dědečkem v říjnu
či oslavy mladého beaujolais v listopadu.
První čtvrtek v březnu, 1. března 2012, se příznivci F-Klubu mohou těšit na velmi
zajímavé téma – umělecký trojlístek Bohuslav Reynek, jeho žena, francouzská
básnířka Suzanne Renaudová a přítel rodiny Reynkovy, francouzský spisovatel
Henri Pourrat, v roce 1941 nositel nejprestižnější francouzské literární Goncourtovy
ceny. Přednášet bude PhDr. Lucie Tučková, která se ve své vědecké práci zabývá
právě tvorbou této významné umělecké rodiny, do níž dnes zahrnujeme i syny
Daniela a Jiřího Reynkovy. Daniel Reynek, první syn grafika Bohuslava Rynka
a francouzské básnířky Suzanne Renaud, vyniká jako fotograf a grafik, Jiřího
Rynka pak fascinuje překladatelská práce. Právě díky jeho úsilí mohou čeští
čtenáři poznat dílo Henriho Pourrata v moderních a velmi zdařilých překladech,
které vydala Literární čajovna Suzanne Renaudové v Havlíčkově Brodě. Oba žijí
a tvoří v malebné vesničce Petrkov nedaleko Havlíčkova Brodu. Aby byl zážitek
úplný, je do 7. března v sále hudebního oddělení instalována výstava Z Albertu
do Petrkova, mapující život a dílo spisovatele Henriho Pourrata.
Výstavu Z Ambertu do Petrkova připravila překladatelka PhDr. Lucie Tučková
pro Katolické gymnázium Třebíč a byla zde instalována loni na podzim. Navazuje
na předchozí výstavní projekty a semináře inspirované uměleckou tvorbou rodiny
Reynkovy a jejich přátel (2008, 2009, 2010).
Marie Dočkalová, Markéta Nekudová
Auvergnského spisovatele Henri Pourrata (1887-1959) znají čeští čtenáři již
od třicátých let díky překladu knihy Kašpar z hor od Jana a Václava Čepových.
Ale skutečného znovuobjevení se Henri Pourrat v České Republice dočkal
až během posledního desetiletí. Zájem o nové převedení Kašpara z hor
od Jiřího Reynka a dále o tři výbory z auvergnských pohádek dokazuje, že
význam díla Henri Pourrata přesahuje hranice místa i času svého vzniku.
Výstava Z Ambertu do Petrkova představuje dílo tohoto spisovatele, ale také
vypráví příběh přátelství, které již po dvě generace pojí rodiny Reynkových
a Pourratových. Suzanne Renaudová od dětství svým synům předčítala
Pourratovy pohádky. Jiří Reynek se po mnoha desetiletích k oblíbeným
textům vrátil jako výjimečně nadaný překladatel, a tak je v současné době
autor Kašpara z hor známější v České republice než ve Francii.
PhDr. Lucie Tučková
02æ12676-('1É1Ì
3RMLåWĕQtPRWRURYøFKYR]LGHO
3RMLåWĕQtPDMHWNXDRGSRYĕGQRVWLREĆDQĭ
3RMLåWĕQtSUĭP\VOXDSRGQLNDWHOĭ
æLYRWQtSRMLåWĕQt
.217$.71Ì$'5(6$0RGĥtQRYi7ĥHEtĆ7
www.nemecpartners.cz
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
Č.j. 75K/2012
31. 1. 2012
Dvakrát v roce Vánoce
Udělat radost dětem z dětských domovů se rozhodl hokejový klub SK Horácká
Slavia Třebíč společně s diváky hokejového derby mezi Třebíčí a Jihlavou v sobotu
28. ledna.
V lednu Vánoce? A proč ne? SK Horácká Slavia Třebíč společně s diváky hokejového
utkání připravila Vánoce pro děti v dětských domovech v Hrotovicích a Náměšti nad
Oslavou.
„Je to téměř měsíc, co si každý z nás prožil příjemné svátky vánoční a tak vyvstala
otázka, co takhle si Vánoce zopakovat i v lednu a udělat radost dětem znovu,“ řekl
Daniel Šlapák – manažer SK Horácká Slavia Třebíč, který také doplnil: „Horácká Slavia daruje pravidelně fanouškům při derby utkáních drobné dárky a věcné ceny.
Foto: archív HS
Vážení přátelé,
velice děkujeme za možnost účastnit se charitativního projektu Dvakrát v roce Vánoce v rámci
hokejového derby mezi Třebíčí a Jihlavou.
Nejenže naše děti měly možnost přímo fandit
a povzbuzovat hokejisty na uvedeném utkání
28. 1. 2012, ale ještě se jim dostalo překvapení v podobě dárků od hokejových fanoušků.
Pro všechny děti to byl výjimečný a nezapomenutelný zážitek.
Ještě jednou děkujeme SK Horácké Slavii Třebíč
za to, že nás oslovila a připravila pro naše děti
krásné, nevšední pozdní odpoledne. Těšíme
se na další setkání a projekty s SK Horáckou Slavií Třebíč.
Proč bychom tedy tentokrát společně s fanoušky
neudělali radost jiným?“
V sobotu 28. ledna 2012
při tradičním derby Vysočiny proti Dukle Jihlava
se charitativní projekt
Dvakrát v roce Vánoce realizoval, v tento den navštívilo hokejové utkání 3500
diváků, kteří přinesli dárky
a udělali dětem radost.
Dárky všeho druhu – paS pozdravem Bc. Hana Švecová, ředitelka
nenky, autíčka, stavebnice,
knížky, stolní hry, ale i oblečení aj. - byly osobně předány dětem z dětského domova v Náměšti nad Oslavou
a Hrotovicích, které se utkání osobně účastnily. Děti dostali dárky v průběhu druhé
hokejové přestávky přímo na ledové ploše Zimního stadionu města Třebíče MANN
+ HUMMEL arény a v daný okamžik byly „zaházené“ plyšáky všeho druhu, které
přinesli a házeli fanoušci Horácké Slavie. Na ledovou plochu jich přistálo neskutečné množství 437 kusů. Všechny byly rozdány nejen zúčastněným dětem, ale
i dětem v dětském domově v Jemnici, dětským lékařům v Třebíči a také mateřským
školkám v Třebíči.
SK Horácká Slavia Třebíč děkuje všem fanouškům za ochotu dělat radost dětem.
Více informací na www.hstrebic.cz
(da)
Fotosoutěž zná vítěze
Hlasujte pro městský web
Rada města Třebíče vyhlásila v září loňského roku ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Třebíč V. ročník fotografické soutěže na téma Příroda Třebíčska očima fotografů. Akce navázala na úspěšné předcházející ročníky, zúčastnit se mohli
jak profesionální, tak amatérští fotografové.
Uzávěrka fotografické soutěže proběhla 6. ledna 2012. Celkem se přihlásilo šestadvacet autorů se 108 fotografiemi. Hodnotící komise vybrala nejúspěšnější
fotografie, jejichž autoři byli ve středu 8. února při slavnostní vernisáži výstavy
úspěšných děl odměněni finanční částkou a drobnými upomínkovými předměty.
Vzhledem k vysoké technické i umělecké úrovni neměla hodnotící komise zdaleka jednoduchou úlohu při vyhodnocování jednotlivých snímků. Jak řekl předseda
komise, třebíčský starosta a renomovaný fotograf Pavel Heřman, řada snímků byla
po stránce kvality až vzácně vyrovnaná, snímky některých autorů pak nesly jednoznačný rukopis. Přesto se nakonec komise jednomyslně shodla ve svém hodnocení a určila celkem čtrnáct snímků (4 kolekce snímků a 2 samostatné fotografie)
od šesti autorů, z nichž tři obdržely hlavní cenu soutěže a tři zvláštní cenu poroty.
Výstava oceněných fotografií probíhá v galerii Ladislava Nováka v Subakově ulici
až do 4. března tohoto roku.
(pv)
Také letos se přihlásilo město Třebíč do populární soutěže o nejlepší internetové
stránky. Elektronické klání s názvem „Zlatý erb“ se letos koná již ve svém 14. ročníku. Od loňského roku provozuje třebíčská radnice nové webové stránky. Jejich
výhodou je především přehlednější a praktičtější struktura a zcela nový vzhled
odpovídající grafickému manuálu města. Tyto stránky a celé město mohou Třebíčané v soutěži Zlatý erb podpořit veřejným hlasování. Kliknout lze na portálu www.
mesta.obce.cz nebo přímo na domácí stránce www.trebic.cz, kde je v dolní části
umístěna ikona. Hlasy odevzdané do 22. února do 16:00 hodin započítá pořadatel
soutěže „Sdružení Zlatý erb“ do krajské ceny veřejnosti. Hlasy odevzdané následně
až do pátku 23. března do 16:00 hodin se pak počítají do celostátní ceny veřejnosti.
(ip)
Fotosoutěž - pořadí
1. místo
Miroslav Teplý, Třebíč
2. místo
Jana Kolaříková, Třebíč
3. místo
Zdeněk Pachl, Třebíč
Zvláštní cena poroty
Petr Ondráček, Třebíč
Zvláštní cena poroty
Pavel Rybníček, Třebíč
Zvláštní cena poroty
Jakub Hendrych, Třebíč
26
Stavaři hráli Cimrmany...
... a dlužno říci - výborně! V druhé lednové dekádě se v Pasáži konalo tradiční setkání Střední školy stavební Třebíč, na němž se bilancoval rok 2011 a žáci předvedli
své sportovní a umělecké nadání. Součástí akce bylo vystoupení školního divadelního souboru, který sehrál kus z repertoáru Divadla Járy Cimrmana Vražda v salónním coupé, v jednotlivých rolích se přestavili žáci i učitelé školy.
(sa)
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
BŘEZEN 2012
KLUB SENIORŮ
Pátek 16. března 2012 ve 14 hodin – Národní dům, malý sál
PROMÍTÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ Z AKCÍ KLUBU SENIORŮ
Čtvrtek 22. března 2012 ve 14 hodin – baletní sál Pasáž
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Pátek 23. března 2012 v 15 hodin – Národní dům, velký sál
NEŘESTI A CTNOSTI – hudebně-zábavný pořad Pavla Nováka ml., v němž zazní největší hity Pavla Nováka jako Malinká,
Pihovatá dívka, Nádherná láska a další… NÁHRADNÍ TERMÍN za 22. 10. 2011.
Po skončení programu TANEČNÍ ZÁBAVA.
POŘADY PRO DĚTI
Úterý 13. března 2012 v 8.30 hodin – Národní dům
TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN – skládanku českých pohádek zahrají pražští herci.
Čtvrtek 22. a pátek 23. března 2012 v 8.30 a 10.15 hodin – divadlo Pasáž
CHOVEJ SE JAKO ČLOVĚK – výchovný pořad Pavla Nováka mladšího.
Středa 28. března 2012 v 8.15 hodin – divadlo Pasáž
LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE – přednáška pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Čtvrtek 29. března 2012 v 8.30 a 11.00 - divadlo Pasáž
STARCI NA CHMELU – muzikálové představení pro žáky 2. stupně základních škol.
VÝSTAVY
2. 3. - 1. 4. 2012 - Zadní synagoga (bez vernisáže)
Jana Bednářová - Kambodža a Vietnam - fotografie
15. března - 22. dubna 2012 - Galerie L. Nováka - vernisáž 14. března v 17.00 hod.
Výtvarná skupina 53
Noc na Vysočině s Vlastimilem Tomanem
Knihovna již mnoho let několikrát ročně pořádá pro děti Noc s Andersenem, plnou her,
zábavy, čtení, setkání se spisovateli a zajímavými lidmi. Podobnou akci si postupem času
přáli i dospělí, takže v dubnu 2009 se konala první Noc s Boccacciem, setkání se světovou
erotickou literaturou, v roce 2010 Noc s K. H. Máchou a v roce 2011 Noc s K. J. Erbenem.
Už během těchto „nocí“ se rodil nápad uspořádat Noc na Vysočině a věnovat ji Vlastimilu
Tomanovi. Myšlenka našla odezvu i u přátel a obdivovatelů pana Tomana, kteří se osobně
podílejí na přípravě programu.
Vlastimil Toman oslavil 19. února 2012 již 82. narozeniny a jeho nepřehlédnutelná
výtvarná, grafická, básnická i místopisně vzpomínková tvorba provází Třebíč již řadu
desetiletí. Program večera začne vernisáží výstavy malířských i grafických děl s úvodním
slovem Jana Dočekala, výtvarníka a kulturního historika a publicisty.
Pátek 9. března 2012 od 19:00 hod., sál hudebního oddělení Městské knihovny
v Třebíči. Účinkují: Zuzana Prudilová, dětský pěvecký soubor Cantus Slunko pod
vedením Heleny Noskové, pěvecký sbor Fénix pod vedením Jiřího Němce.
Vstup zdarma nebo vstupné dobrovolné.
Vlastimil Toman: Lom, olej, 2009. Foto: Jan Dočekal
28
29
BŘEZEN 2012
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
FRANCOUZSKÝ KLUB
REYNEK – RENNAUD – POURRAT, UMĚLECKÝ TROJLÍSTEK Z VYSOČINY
Čtvrtek 1. března 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáší PhDr. Lucie Tučková, překladatelka, která se ve své vědecké práci
zabývá uměleckou tvorbou rodiny Reynkovy.
INDONÉSIE
Úterý 6. března 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Jiří Hruška: Indonésie křížem krážem. Prezentace cestovní kanceláře
NOC NA VYSOČINĚ S VLASTIMILEM TOMANEM
Pátek 9. března 2012, 19:00 hod., sál hudebního oddělení
Hudebně dramatický večer věnovaný výtvarnému i literárnímu dílu Vlastimila
Tomana. Vernisáž výstavy, autorské čtení, recitace. Účinkuje dětský pěvecký
soubor Slunko pod vedením Heleny Noskové a pěvecký sbor Fénix pod vedením
Jiřího Němce. Vstup zdarma nebo vstupné dobrovolné.
JARNÍ PRÁZDNINY V POHYBU
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ S MOTTEM „SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU“!
ZALOŽENÍ LITERÁRNÍ KAVÁRNY
Úterý 13. března 2012, 16:00 hod., klubovna dospělého oddělení
Zajímáte se o literaturu? Chcete si o přečteném popovídat? Patříte mezi
„kavárenské povaleče“? Pak přijďte mezi nás! Klub milovníků literatury otevírá
své brány symbolicky v měsíci čtenářů.
PRO SENIORY
PLAVBA LODÍ COSTA CONCORDIA
Pondělí 5. března 2012, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
O zážitky z výletní lodi se podělí Mgr. Ludmila Dreslerová. Vstupné 20,- Kč.
STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA V BRNĚ
Pondělí 26. března 2012, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáší historik umění Mgr. Aleš Flídr, FF MU Brno. Vstupné 20,- Kč.
středa 7. 3. pro 0., 1., 2. kategorii
pátek 9. 3. pro 3. kategorii
středa 21. 3. pro 4. kategorii
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Pátek 23. března 2012, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Těšit se můžete na 4 hodiny špičkových filmů, výstavu fotek a soutěž o
hodnotné ceny. Vstupné 100,- dospělí, 70,- Kč studenti. Více informací o
festivalu a promítaných filmech na www.naboso.org nebo v knihovně.
4. Užití kancelářských aplikací (office) pro žáky základních škol
PRO DĚTI
KNÍŽKOMETR – HRA PRO DĚTI
1. února - 30. června 2012, dětské oddělení
Pravidla této hry jsou jednoduchá. Další podrobnosti v knihovně.
POHÁDKOVÉ HRÁTKY S BOŽENOU NĚMCOVOU
Do 30. března 2012, dětské oddělení
DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU
Do 30. března 2012, dětské oddělení
NOC S ANDERSENEM
Od 30. března do 31. března 2012, dětské oddělení
POČÍTAČOVÉ KURZY
Zápis do kurzů probíhá v internetové studovně (pondělí, úterý,
středa, čtvrtek, pátek 8:30 – 18:00 hod.). Přihlášky jsou přijímány
do naplnění kapacity učebny. Lektory jsou pracovníci knihovny. Cena
kurzů: 150,- Kč veřejnost, 100,- Kč senioři a zdravotně postižení.
Kurzovné je hrazeno při zápisu.
VÝSTAVY
HENRI POURRAT: Z AMBERTU DO PETRKOVA
Do 7. 3. 2012, sál hudebního oddělení
VLASTIMIL TOMAN: VÝBĚR Z TVORBY
9. – 30. 3., sál hudebního oddělení, půjčovna dospělého oddělení
JOSEF KREMLÁČEK: ILUSTRACE
2. – 30. DUBNA 2012, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ A GALERIE NA SCHODECH
30
28. 2. PLAVÁNÍ, 17–18 hod, bazén Laguna,
plavání, hry ve vodě pro děti a rodiče, vstup 20 Kč
29. 2. MALOVÁNÍ NA TRIČKA – 9-12 hod, Hrádek,
trička a 40,-Kč s sebou
1. 3. PING PONG – 9–12 hod, turnaj pro děti, Hrádek,
vstup 20 Kč
1. 3. BOWLING – 15-16 hod, Herna U Kmotra,
turnaj pro děti a rodiče, vstup 40 Kč
Okresní přehlídka dětské sólové recitace Domek
14. 3. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
14. 3. SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PROGRAMOVÁNÍ, TVORBĚ WEBOVÝCH STRÁNEK A KANCELÁŘSKÝCH APLIKACÍCH
Kategorie:
1. Programování žáku středních škol
2. Programování žáku základních škol
3. Tvorba webových stránek pro žáky středních a základních škol
Soutěž se koná na Stření průmyslové škole v Třebíči a trvá asi 4 hodiny.
Prezence 8 - 8:30.
Více informací na www.ddmtrebic.cz
Přihlásit se lze prostřednictvím své školy, zájmového kroužku či individuálně u organizátora okresního kola: Kamil Svoboda, tel. 776 067 912, e-mail: [email protected]
15. 3. Okresní přehlídka dětského divadla – Národní dům
17. 3. DRUHÁ TŘEBÍČSKÁ FLÉRPARÁDA – setkání výrobců a prodejců
Fléru a všech, kteří si chtějí něco vyrobit, něco se naučit nebo se jen podívat, 9 -17 hod,
Hrádek
20. - 21. 3. -Okresní kolo olympiády v českém jazyce – Hrádek
23. – 25. 3. 2012
TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE – TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Zážitková akce pro menší děti, i pro ty, které se v lese teprve rozkoukávají.
POZNÁTE PRÁCI ŘADY VEDOUCÍCH TÁBORA GUMÍDCI POŘÁDANÉHO DDM TŘEBÍČ.
Turistická základna Heraltice (4 km od Okříšek) – vytápěná budova, teplá voda,
sprchy, spaní na postelích ve vlastních spacácích.
Pro kluky a holky 7 – 12 let.
Odjezd 23. 3. 2012 (pátek) v 16:00 z vlakového nádraží v Třebíči.
Návrat 25. 3. 2012 v 12:00 tamtéž.
Cena: 350,- Kč
Přihlášky do 9. 3. na www.ddmtrebic.cz nebo přímo na hlavního organizátora:
[email protected] (Tomáš Kašparides)
28. 3. Fyzika - okresní kolo olympiády, Hrádek
29. 3. Biologická olympiáda
ktg. C - okresní kolo soutěže pro žáky základních škol.
8–12 hodin , místo: Hrádek Třebíč
PUNTO 2012.
AUTO,
KTERÉ
MILUJEME.
PUNTO 2012 JIŽ OD 189 900 KČ VČETNĚ KLIMATIZACE
EL. OVLÁDANÁ OKNA
O ABS, BAS
O
DUALDRIVE™
O NOVÝ STYL, INTERIÉRY, BARVY A ŠPIČKOVÉ MOTORY
O
PUNTO
OD 189
900SEKČ
VČETNĚ KLIMATIZACE
OTEVÍRÁME2012
DVEŘEJIŽ
NOVINKÁM.
PŘIJĎTE
PŘESVĚDČIT
K DEALERŮM FIAT.
PUNTO
1,2: 189
900 Kč při financování OKNA
s Fiat Credit; akontace
10 %; RPSN: 14,5; výše splátky vč. poj.: 4 516 Kč; výpůjční úroková sazba: 13,64 %;
O
EL.
OVLÁDANÁ
O DUALDRIVE™
celková splatná částka: 236 668 Kč; celková výše splátky pojištění: 571 Kč; počet splátek pojištění: 60. Součástí úvěru je i povinné uzavření pojištění HAV a POV.
Punto
1,2 8V 69kBAS
– kombinovaná spotřeba 5,4 l/100km, O
emise
CO 126 g/km.
O
ABS,
NOVÝ
STYL,
2
www.fiat.cz
INTERIÉRY, BARVY A ŠPIČKOVÉ MOTORY
OTEVÍRÁME DVEŘE NOVINKÁM. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT K DEALERŮM FIAT.
FIAT
AUTO Šafránek s.r.o.
PUNTO 1,2: 189 900 Kč při financování s Fiat Credit; akontace 10 %; RPSN: 14,5; výše splátky vč. poj.: 4 516 Kč; výpůjční úroková sazba: 13,64 %;
celková splatná částka: 236 668 Kč; celková výše splátky pojištění: 571 Kč; počet splátek pojištění: 60. Součástí úvěru je i povinné uzavření pojištění HAV a POV.
www.fiat.cz
:WVQV]HJx[LS!^^^ÄH[H\[VZLY]PZJa
Punto 1,2 8V 69k – kombinovaná spotřeba 5,4 l/100km, emise CO2 126 g/km.
Download

Třebíčský zpravodaj č. 2/2012