Mateřské školy jsou prioritou
Bezpečný přechod na Spojovací
Moderní stánek pro děti a mládež
Třebíčský rodák Oldřich Navrátil
9/2012
T. G. M. zpátky nad městem
T. G. Masaryk se po šedesáti letech vrátil... Více na str. 20
Stavební práce na zámeckém křídle jsou dokončeny. Interaktivní expozice tradičních řemesel, určená především dětem od předškoláků až po středoškoláky, zahájí na podzim provoz dnem otevřených dveří, jehož termín bude včas ohlášen...
Cena umělcům
Slovo
na úvod
Milí Třebíčané,
prázdniny jsou za námi a podzim se hlásí. A s nadcházejícím
podzimem nejenže začala
škola, ale v říjnu také budou
volby do krajského zastupitelstva a v našem okrese i do
Senátu Parlamentu ČR. Samozřejmě o volbách všichni
vědí, kampaň je nepřehlédnutelná. Ale možná by bylo dobré připomenout, k čemu vlastně tyto volby
jsou, jak se jejich výsledek může dotknout každého z nás.
Třebíč je druhým největším městem Kraje Vysočina. Prakticky lze konstatovat,
že je ve stejné váhové kategorii, jako naše krajské město Jihlava. Toto porovnání je možná z hlediska statistických údajů v pořádku, praxe je, bohužel, poněkud jiná. Objem investic, dopravní obslužnost, investiční možnosti, to vše
se ve stínu krajského města ztrácí. Nechci tímto textem rozdmýchávat nevraživost vůči Jihlavě, ta je v tom nevinně. Žijeme v době, kdy se každý, ať už jde
o jednotlivce nebo o instituci, musí svých práv dožadovat všemi silami, které
má k dispozici.
Pokud chceme cokoliv uplatňovat, musíme být při tom, kdy se záměr formuje,
kdy se o něm rozhoduje. Pokud jde o krajské záležitosti, je nutné být v krajském zastupitelstvu. Pravda, Třebíč v uplynulém období měla své zastoupení,
v krajském zastupitelstvu zasedali zástupci KDU-ČSL, KSČM a ODS. Bohužel,
o jejich činnosti v tomto krajském orgánu nemáme ani tušení, protože nikdo
z nich s radnicí nekomunikoval. Jediné informace o dění na kraji jsme mohli
získávat ze zpráv a usnesení, ale to již bylo všechno rozhodnuto. Tak se například stalo, že investice do napřímení nebezpečných serpentin směrem z Třebíče na Pocoucov byla, přestože na ni bylo vydáno stavební povolení a byla
v řádném rozpočtu, prostě zrušena. Město Třebíč se takto závažnou informaci
dozvědělo až za několik měsíců. Takových příkladů bych mohl uvést víc, ale
není mým úmyslem si stěžovat a plakat svým spoluobčanům na rameni.
Kraj není žádným samostatným okrskem vesmíru, je jen vyšší správní jednotkou, jejíž základní stavební kameny tvoří obce a města. Krajská politika
i hospodaření musí být pokračováním komunální politiky. Kraj neřeší a nemůže řešit celostátní problémy. Kraj by měl řešit to, co se na jeho území dotýká
více obcí a měst, tedy dopravní infrastrukturu, střední školy a mnoho dalších
témat. Způsob řešení by měl vycházet ze skutečných potřeb a ne zvýhodňovat
některé samosprávy, protože ve vedení jsou političtí souputníci.
Jako jediné možné řešení pro nás tak nepříznivé situace vidím v tom, abychom
se pokusili řešení problémů, na které poukazuji, ovlivnit svou účastí v rozhodovacích procesech. K tomu vede jediná legální cesta – pokusit se získat členství v zastupitelstvu Kraje Vysočina. Proto i mé jméno najdete na kandidátce.
Pokusím se v říjnových volbách prorazit bludný kruh, který se v nedávné minulosti vytvořil a pokusím se, především, být u všeho, co by Třebíči v budoucnu
mohlo přinést prospěch.
Váš starosta Pavel Heřman
V tomto čísle naleznete:
MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉM
str. 4 a 5
DDM ZÍSKÁ NOVÉ PROSTORY
str. 7
RODÁK OLDŘICH NAVRÁTIL
str. 9
Není mnoho současníků, kteří v Třebíči požívají tak výrazné popularity jako herec Oldřich Navrátil či grafik Emanuel Ranný. Poznal
jsem je oba, pracovně i lidsky - což někdy nebývá totéž. Oba pánové však patří k těm, kdo své práci vtiskávají jakýsi punc pravosti.
Jak se jim to daří?
Zdánlivě jednoduchým způsobem. Ve svých dílech, ač každý ve zcela odlišném směru uměleckém, dávají vyniknout svému vnitřnímu
přesvědčení a zobrazované realitě. A tak zatímco Oldřich Navrátil
platí spíše za éterického, impulsívního herce, s výrazným specifickým humorem, obsaženým ve většině svých postav, Emanuel Ranný spíše hloubá, často v nadsázce reality, přičemž jeho výtvarný
projev nesporně nutí člověka k zamyšlení ve věci sdíleného.
Navrátil i Ranný mají společnou nejméně jednu vlastnost: zaujetí
pro Třebíč, pro region, pro lidi, kteří zde žijí. A tuto sounáležitost
neskrývají, okázale se k ní hlásí. I přesto, že dávno nejen třeba významem svého díla Třebíč opustili. Drobným paradoxem zůstane
skutečnost, že Oldřich Navrátil, ač rodák, přesídlil do metropole,
zatímco Emanuel Ranný - rodák brněnský - v Třebíči pevně zasídlil.
Ale to ničemu nevadí, jde spíše o připomínku skutečnosti.
Naopak, co oběma oceněným je zcela rozdílné, bývá účel návštěvy
jejich díla. Zatímco v Ranného výstavních expozicích člověk s pokorou téměř nedýchá, aby nenarušil jakousi přirozenou intelektualitu
místa a času, za Navrátilem přicházíme zejména pro pobavení. Výjimky i zde však mohou potvrzovat pravidlo - důležité je pak to, co
zůstává v nás.
Cena města Třebíče je poměrně mladá. Letos ji získali dva zralí
umělci - pánové neodmyslitelně spjatí s městem, které máme rádi
a na které jsme hrdi. I díky jim oběma, co říkáte, Třebíčané?
František Jůza
Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor,grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 25. září 2012.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 5. října 2012.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Zahájení školního roku má vždycky zvláštní patinu, výjimečnou atmosféru neznámého si neužívají jen děti, ale také
všichni dospělí - rodiče, vychovatelé, učitelé. Také ředitelé i školník. Ve stejný den od nepaměti docházejí do škol
představitelé veřejného života. Třebíčský místostarosta Pavel Pacal měl letos hned dva důvody, proč třetího září do
některých zařízení nahlédnout. Nezapře v sobě někdejšího pedagoga, to je jisté. Co tedy bylo ještě silnějším motivem? Rozluštění hádanky bylo zřejmé krátce po osmé hodině. Setkali jsme se v novém pavilónu Mateřské školy DUHA
na ulici Kpt. Jaroše, v budově zdejší základní školy...
Hlavně, ať jim vydrží
Pane místostarosto, otevíráte už třetí třídu mateřské školy
umístěnou ve školách základních. Bude tento trend pokračovat?
Nová třída MŠ DUHA v Základní škole Kpt. Jaroše... a nová plastová okna
„Předpokládám, že tohle je asi třída v základních školách poslední,
protože co se týče demografického vývoje, tak si myslíme, že by to
mělo být dostačující. Nicméně jsem rád, že máme ty tři třídy – nebo
teď už tři – v základních školách, protože se jednoznačně ukazuje, že
to je plus pro děti i pro rodiče a když vidím to nádherné vybavení a ten
prostor, a v něm usměvavé tváře dětí i rodičů, tak jsem spokojený."
Dá se tedy předpokládat, že by třeba pro příští desetiletí měly
kapacity předškolních zařízení v Třebíči postačovat?
„Ano. Na nejbližších zhruba deset let je předpoklad, že by mělo
dojít k mírně sestupnému trendu. To znamená, že stávající kapacity
mateřských škol by měly být dostačující."
A lze očekávat ve stávajících předškolních zařízeních ještě nějaké
rozšíření?
„Současně s touto třídou mateřské školy jsme zřídili ještě jednu
třídu pro děti do tří let. Pracovně ji nazýváme jesle, protože jsou
tam opravdu i děti mladší dvou let, a je tam celkem třiadvacet dětí.
Uvidíme jaký bude zájem ze strany rodičů a v případě, že by se ukázal
jako velký, tak bychom do budoucna uvažovali o rozšíření."
Prosvětlené místnosti působí příjemným dojmem, který umocňuje skutečnost, že žádné z dětí, ač jsou zde poprvé, necítí potřebu plakat. Naopak se hned zapojují do hry, komunikují. Důvod
ke spokojenosti tedy má i ředitelka komplexu zařízení mateřské
školy Jana Hýžová, která zejména oceňuje nová plastová okna
v novém i starších pavilónech: „Méně se práší, jednodušeji
teď regulujeme sluneční svit."
Než se odebereme spolu s vedoucí odboru školství Jindřiškou
Pánkovou do mateřské školy v ulici Smila Osovského, zazní pozoruhodná informace. „Prakticky se nám podařilo dosáhnout
takového stavu, kdy jsme v rámci města umístili děti
všech zaměstnaných žadatelů," konstatuje místostarosta
Pacal.
Místostarosta Pavel Pacal v MŠ DUHA
4
Taková praxe v jiných městech opravdu není pravidlem, a také
se ukazuje, jak prozřetelné bylo někdejší rozhodnutí zastupitelů
o budování předškolních zařízení ve školách. Právě Pavel Pacal
byl iniciátorem této myšlenky.
V další „školce" nás vítá čilý ruch, doprovázející začátek školního roku. Právě
je podávána svačina, jedno z dětí navíc začátky v kolektivu prožívá se slzami
v očích, a tak se i paní ředitelka musí zapojit do práce ve třídě. Přesto Dobroslava Šilhanová stačí vyjádřit velkou spokojenost s významnými investicemi
- nově vyměněnými okny a rekonstrukcí kuchyně: „Vzhledem k poloze zařízení je snížení hlučnosti i prašnosti u nás více než vítáno!"
Rozsáhlý areál si plastová okna dávno zasloužil. Vždyť k pohybu prosklenými chodbami spojujícími jednotlivé sekce museli v zimních
měsících děti oblékat, podobně jako na vycházku vně mateřské školy.
Nepříjemně zde profukovalo. Teď je to minulostí a ředitelka Renata
Špačková vzpomíná s ulehčením a úsměvem. Odpadla jedna z každodenních starostí...
úsměv na rtu!
MŠ Smila Osovského - nová okna i dveře zajistí bezpečnou manipulaci...
Pokračujeme do Mateřské školy Čtyřlístek v Kubišově ulici. Teď už je zřejmé,
co je důvodem zvýšeného zájmu radniční návštěvy. Obracím se znovu na místostarostu Pavla Pacala:
Mluvili jsme také o tom, že třebíčské školy jsou postupně zateplovány, mění se okna. Jak jsou na tom právě mateřské školy?
„Mohu s potěšením konstatovat, že k prvnímu září letošního roku jsou vyměněna okna ve všech mateřských školách, které máme k dispozici. Tudíž je tento proces dokončen, všechny budovy, jak už jsem řekl, mají nová okna a v tom budeme
pokračovat i do budoucna. Jak jsme dokončili mateřské školy, a letos se udělalo
pět těchto zařízení, tak v příštím roce začneme se základními školami."
Výměna oken v objektech v majetku města Třebíče v roce 2012:
Objekt
Ceny včetně DPH:
MŠ ul. Dukovanská
1.765.443,60
MŠ ul. Kpt. Jaroše
1.290.345,60
MŠ ul. Kubišova
2.181.429,60
MŠ Cyrilometodějská
1.308.945,60
MŠ Družstevní
1.632.240,00
Centrální jídelna
594,080,40
Fr. Hrubína 753
1.210.508,40
Ostatní práce na školských zařízeních v roce 2012:
MŠ Cyrilometodějská – VZT kuchyně
723.000,00
ZŠ ul. Benešova – VZT kuchyně
491.052,00
ZŠ ul. Týnská – výměna rozvodů vody
409.254,00
ZŠ T.G. Masaryka – výměna rozvodů kanalizace
877.677,00
Vestavba MŠ do ZŠ Kpt. Jaroše
1.952.175,00
MŠ S. Osovského - méně prachu a hluku přispěje k zdravému pobytu dětí
Zatímco místostarosta Pacal přece jen zalitoval, že nebylo s postupnou
rekonstrukcí objektů započato daleko dříve, pokládám mu poslední
otázku...
Co popřejete školákům i předškolákům do budoucna?
„Já jim přeji hlavně to, aby úsměv na rtu, který teď vidím, aby jim do
budoucna vydržel, aby se ve školce a později i ve škole bavili, aby je to
zajímalo a měli z toho radost."
MŠ Čtyřlístek - také tady se dočkali k plné spokojenosti plastových oken
5
Z RADNICE
Bezpečně,
řekli zastupitelé
Také to znáte. Problematické, nebezpečné hemžení
chodců před nebo mezi auty stojícími za semaforem
na křižovatce ulic Spojovací a Znojemská. V lepším
případě stojícími, často i mezi projíždějícími, a to už
je na pováženou! Absence přechodu pro chodce byla
jednou z nejdiskutovanějších, pokud se bezpečného
provozu ve městě týče. Přítrž tomu učinilo až nedávné
rozhodnutí třebíčských zastupitelů, kteří se rozhodli
akceptovat výsledky nelehkých jednání užšího radničního vedení.
Nedlouho před tímto rozhodnutím avizoval místostarosta Pavel Pacal možný posun v řešení letitého
nešvaru: „Jsme před podpisem dohody o odkoupení
signalizačního zařízení. Pokud budou zastupitelé souhlasit, je reálné ještě letos v září počítat se zřízením
přechodu mezi parkovištěm před opuštěným obchodním domem a chodníkem, který vede k nákupní zóně
u Stříteže."
Mezitím nabyla jednání obsahu a zastupitelé, jak
řečeno, rozhodli ve prospěch bezpečnosti občanů.
Průlomový výsledek hlasování tak veřejnost jenom
potěšil. „Bylo načase, za úřednickým stolem se problém nevyřeší," konstatovala skupinka žen s dětmi,
když se se strachem chystala zdolat nebezpečnou
past na chodce i řidiče. „A řekněte, že jim děkujeme, je
to rozumné rozhodnutí," dodala ještě jedna z maminek, když jí naplno došlo, nakolik se jí propříště ulehčí
v cestě za nákupy.
Dodejme ještě, že péčí provozovatele nákupní zóny
dojde k opravě nerovností na příjezdu do lokality
a vybudování zastávky autobusu. Nejdéle do jara
bude ještě vybudován přechod směrem k obchodnímu středisku Interspar. „Intenzívně jednáme, aby to
bylo ještě letos," odkrývá plány místostarosta Pacal,
„jaro příštího roku je nejzazší termín."
Zpomalující knoflíky
se objevily v Poušově nedaleko autokempu. Pomohou bezpečnosti provozu
i technickému stavu mostu přes řeku. První zařízení tohoto typu bylo v Třebíči
instalováno před asi dvěma lety v Kaňákově ulici. Výhodou ocelových polštářů na rozdíl od přejezdného prahu neboli retardéru je skutečnost, že se skrze
ně mohou pohodlně pohybovat cyklisté.
Úzká komunikace od hráze rybníka Kuchyňky, přes Poušov do Boroviny je oblíbenou zkratkou třebíčských řidičů. Původně sloužila především návštěvníkům
campingu a zahrádkářům, dnes tudy nepřetržitě proudí osobní automobily.
Na hustý provoz však není stavěna vozovka ani dimenzován most, jehož povrch
je krytý dřevem. Specialista na mostní stavby doporučil radnici výrazně snížit
rychlost vozidel.
6
Dům dětí a mládeže v Borovině
Naše děti si nový a důstojný stánek zaslouží
Město Třebíč převzalo v roce 2010 od Kraje Vysočina
zřizovatelskou funkci Domu dětí a mládeže a velmi
intenzívně pro něj připravuje nové prostory. Stávající
budovy na Hrádku a na Švabinského ulici jsou dlouhodobě ve špatném stavu a snahou města je vytvořit
důstojné prostředí pro volnočasové a zájmové aktivity
dětí a jejich rodičů. Jako nová lokalita byla vybrána
Borovina v areálu bývalého výrobního podniku BOPO,
která se v posledních letech dynamicky rozvíjí a mění
k nepoznání. Ve spolupráci s ředitelkou DDM Jarmilou
Pavlíčkovou byla vypracována studie (viz obrázky),
která velmi detailně řeší prostory pro jednotlivé aktivity této příspěvkové organizace města. A jak se
k tomuto smělému záměru staví samotný Dům dětí,
sděluje paní ředitelka: „Jednoznačně tento směr vítáme a maximálně podporujeme! Vidíme v něm samá
pozitiva – sestěhování všech aktivit na jedno místo,
důstojné zázemí a jednoznačně lepší dopravní dostupnost. Ta nám v současném umístění hodně komplikuje práci. Díky těmto zmíněným věcem se nám
HLAVNÍ BUDOVA DDM
otevírá možnost rozšířit
naši činnost o další aktivity.“
Ke zmíněné dostupnosti
je třeba doplnit, že k novému DDM bude přímo zajíždět autobusová linka MAD.
Mezi občany města Třebíče
se kvůli přestěhování objevily dva mýty. První, že
jde o násilné přestěhování
proti vůli pracovníků. „Nesmysl, přestěhování plně
podporujeme. Vůbec nelpíme na Hrádku, naše akti-
vity s ním nejsou tak úzce spjaty. Naopak, v mnohém
nás limituje,“ dodává paní ředitelka.
Druhým mýtem jsou spekulace o dalším využití
volných pozemků po demolici stávajících objektů.
K tomu je třeba jednoznačně a zřetelně říci, že pozemek na Švabinského ulici bude pravděpodobně
nabídnut k prodeji, leží totiž v území určeném územním plánem pro občanskou vybavenost. Pozemky
na Hrádku budou zatravněny a plně k dispozici občanům pro procházky, venčení psů a jiné oddychové
aktivity. Jakékoliv spekulace o prodeji k výstavbě
rodinných domů jsou naprosto liché. Pozemky jsou
neprodejné a nejsou v územním plánu určené pro
bydlení. A to tak zůstane i do budoucna.
Pavel Pacal
Město Třebíč prodá
ve výběrovém řízení
formou aukce:
- objekt č. p. 98 na ul. Hasskova
v Třebíči
- objekt č. p. 967 na ul.
Račerovická v Třebíči,
AREÁL DDM
ve výběrovém řízení
obálkovou metodou:
- bývalou kotelnu K 7 na ul.
Mládežnická v Třebíči.
Bližší informace včetně podmínek
výběrových řízení najdete
na www.trebic.cz , sekce „úřední deska“.
7
Ing. Richard Horký
Kč/GJ Toto motivovalo vlastníky velkých elektráren, aby výrazně zvyšovali výrobu
elektřiny z biomasy, a to vede k jejímu zdražování.
A jak se to týká výrobce tepla z biomasy?
Zásadně. Výsledkem je diskriminace výroby tepla biomasy s vysokou účinností a to
se dotýká i občanů města Třebíče. Proto vítám nově zavedenou podporu na výrobu
tepla z biomasy. Důvody pro její zavedení byly, zaprvé, podpora tepla z biomasy,
která je třináctkrát nižší než podpora elektřiny, pomůže výrazně ušetřit finanční
prostředky na splnění závazku ČR vůči EU do roku 2020. Za druhé motivuje zejména
provozovatele bioplynových stanic k využití tepla a tím ke zvyšování účinnosti využití paliva a za třetí vytváří ochranu pro stávající zdroje využívající biomasu pouze
na výrobu tepla před nárůstem ceny tohoto paliva, který způsobily velké kondenzační elektrárny. Zavedení podpory tepla bylo v návrhu zákona již od července
loňského roku. Proto jsem na vlastní riziko část této podpory využil na eliminaci
růstu DPH již pro rok 2012, a toto opatření přispěje k tomu, že ani pro rok 2013
nebudeme muset cenu tepla zvyšovat.
Vaše firma je velmi aktivní v nákupu nemovitostí. Proč to děláte?
Jsou v tom synergické efekty. Uvedu Vám příklad: projekt, na který jsem opravdu
hrdý, je využití opuštěného areálu EXICA na ulici Řípovská. Ten jsme zakoupili, zrekonstruovali, a následně jsme jej výhodně prodali zahraničnímu investorovi, který
zde vytvořil 100 pracovních míst a dlouhodobě bude odebírat tepelnou energii.
O kolik zdraží teplo v Třebíči díky zvýšení DPH?
Právě probíhá široká politická diskuse o daňové reformě, která má mimo jiné přinést další zvýšení DPH. To se promítne i do zvýšení cen energií. Oslovili jsme proto
Richarda Horkého, ředitele společnosti TTS, která v Třebíči zásobuje teplem přibližně deset tisíc domácností.
Pane řediteli, občany Třebíče by zajímalo, jak se projeví předpokládané
zvýšení DPH od příštího roku v ceně tepla v našem městě?
Naše společnost je odpovědná za tvorbu ceny tepla bez DPH, daně jsou v rukou politiků. Pokud dojde ke zvýšení DPH ze 14 na 15%, můžu však již teď prohlásit, že se
to odběratelů tepla v Třebíči nedotkne. Naším dlouhodobým cílem je být pro naše
zákazníky levnější, než je vytápění zemním plynem. Toto se nám dlouhodobě daří
a důkazem je vývoj ceny tepla v Třebíči od roku 2007. Sazba DPH pro teplo od roku
2007 postupně vzrostla o 9% (z původních 5% na současných 14%). Za stejné období byla cena tepla bez DPH zvýšena pouze o 4,5%. Pro zajímavost inflace od roku
2007 vzrostla o 10,7%.
Jakým způsobem se vám toto podařilo a daří? Z toho co říkáte, vyplývá,
že teplo v Třebíči de facto zlevňuje…
Ano, zejména proto, že jsme postupně vybudovali tři vícepalivové zdroje, kde se
využívá biomasa ve špičkových technologiích s vysokou účinností. Současně jsme
za posledních dvanáct let položili 36 km nových předizolovaných rozvodů, které
mají minimální tepelné ztráty. Dnes je díky tomu tepelné hospodářství v Třebíči
jedno z nejmodernějších v České republice, za což jsme obdrželi v dubnu letošního
roku prestižní ocenění Projekt desetiletí od Teplárenského sdružení ČR. Výsledkem
je, že se na nás stále častěji obracejí i vlastníci rodinných domů, v blízkosti našich
teplovodů, s žádostí o napojení, protože si sami dobře spočítali, jaké úspory jim
teplo od nás přinese.
Víme, že Třebíč patří mezi města s nejvyšším procentem zateplení bytových domů v ČR. Jaký to má vliv na cenu tepla?
Komplexní revitalizací bytových domů došlo v Třebíči ke snížení spotřeby tepla na méně než polovinu. Kdybychom po celá léta aktivně nezískávali nové odběratele,
byla by cena tepla v Třebíči výrazně vyšší, jelikož by se fixní náklady rozpustily do polovičního množství tepla. Jsou však i jiné vlivy, které na cenu tepla působí.
Co tím myslíte?
ČR výrazně dotuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Patří k nim
i biomasa. Rád se s Vámi, pane redaktore, podělím o pár čísel. Představte si, že
dotace na výrobu elektrické energie z biomasy je 2,5 Kč/kWh, přepočteno na GJ
to odpovídá dotaci 689 Kč/GJ. Pro zajímavost, současná cena tepla v Třebíči je 396
8
Někteří obyvatelé Třebíče ale mají pocit, že TTS až příliš zasahuje do dění
ve městě. Co vy na to?
Nejspíše narážíte na negativní mediální kampaň k dopravnímu napojení Boroviny.
Pro vaši informaci jsme jedním ze čtyř majitelů nemovitostí v areálu, kteří se společně podílejí na revitalizaci bývalé továrny BOPO. Chci zdůraznit, že veškeré investice do sítí (voda, elektřina, teplo) provedly soukromé společnosti. Od města se v tomto projektu očekávalo vyřešení dopravního napojení plus chodníky a osvětlení.
Pokud by se nerealizovala revitalizace tohoto areálu, hrozilo reálné nebezpečí, že
z areálu budou druhé Pozďátky a město by muselo vynaložit náklady v řádech
mnoha desítek miliónů na jeho sanaci, o práci by nejspíš přišlo asi sto padesát
zaměstnanců, kteří zde stále pracují, a mohl bych pokračovat dál problematikou
nevyhovujícího dopravního napojení hotelové školy po hrázi borovinského rybníka... Rád bych připomněl, že v roce 2008 dostala změna územního plánu v Borovině 100% přítomných hlasů tehdejšího zastupitelstva napříč politickým spektrem.
Tímto rozhodnutím se z tohoto areálu stala plnohodnotná část města Třebíče a je
třeba k ní takto přistupovat.
Když už se bavíme tak otevřeně, co byste řekl k uvažovanému umístění
DDM do Boroviny?
S touto myšlenkou přišel pan starosta Heřman. Vzhledem k tomu, že připravujeme
v objektu bývalé velké kotelny BOPO interaktivní technické muzeum, kam chceme
také přemístit naše informační centrum obnovitelných zdrojů, připadal mi tento
nápad dobrý. Spolupráce domu dětí a muzea může být velice přínosná - výstavy,
soutěže… Proto jsme městu učinili nabídku. Část objektu bývalé kotelny a pozemky v dolní části areálu na sportoviště výměnou za minimální pozemek u Teplárny
JIH. Tím bychom také přispěli ke snížení dopravního zatížení na křižovatce Kubišova-Hrotovická. Město si nechalo na možnost využití části kotelny zpracovat studii
ve spolupráci s domem dětí a mládeže, která ukázala, že objekt je vyhovující. Je mi
opravdu líto, že se z této naší nabídky stalo určité politikum a je nám vyčítáno, že si
chceme brát děti jako rukojmí pro další rozvoj areálu.
Chtěl byste ještě něco dodat závěrem?
Úspěch se bohužel neodpouští. Závist se stává výrazným rysem dnešní doby. Stojím si však za tím, že se nemáme za co stydět a naše projekty Třebíči přináší užitek
v podobě jedné z nejnižší ceny tepla v regionu, obnovy opuštěných areálů, které by
jinak chátraly, a tím pomáháme zaměstnanosti ve městě.
Děkuji za rozhovor.
(f)
(21. 10. 1952 Třebíč)
Představitel rázovitých, občas i poněkud drsných postav na plátně, obrazovce či divadelních jevištích vystudoval třebíčské gymnázium, a ačkoliv se chtěl
původně věnovat studiu pedagogiky, přihlásil se na radu jednoho ze svých
učitelů na brněnskou JAMU. Tu absolvoval v roce 1976, mezi jeho starší spolužáky patřili Miroslav Donutil, Svatopluk Skopal či Pavel Zedníček (objevoval se
s nimi ovšem na jevišti už ve studentských inscenacích). Hned po absolutoriu
nastoupil Oldřich Navrátil do brněnského progresivního seskupení Divadlo na provázku, kde však působil pouhé dva roky (hrál například Ženicha ve slavné
inscenaci Brechtovy Svatby v režii Petera Scherhaufera). Odešel pak do Prahy,
kde se krátce zúčastnil tvorby experimentálního souboru Dílna 24, po jeho zániku však na soustavnou divadelní práci rezignoval. Jeho umělecké aktivity se
přesunuly k vystupování „před kamerou“ a Oldřich Navrátil má na svém kontě
pěknou řádku filmových a televizních rolí. Neznamená to však, že by se čas od
času na prknech, která znamenají svět, neobjevil. V roce 1993 si zahrál poprvé v hudebně výtvarném projektu souboru TA FANTASTIKA Zahrada rajských
potěšení, představoval zde slavného malíře Hieronyma Bosche (jeho jevištní
partnerkou byla Lucie Bílá), později spojil svoje síly též se souborem recesisty
Františka Ringo Čecha a v Čechově prozatímním divadle ztvárnil v komedii Dívčí válka roli Přemysla (1999). Vážnější položkou v jeho divadelní činnosti je bezesporu účinkování ve dvou inscenacích pražského Činoherního klubu: režisér
Ivo Krobot ho v roce 2001 obsadil do inscenace soudobé maďarské hry Zoltána
Egressyho Portugálie a o tři roky později si tu Oldřich Navrátil zahrál jednu ze
tří rolí v komorním sociálním dramatu Harolda Pintera Správce. Tradiční prázdninová akce Letní shakespearovské slavnosti nabídla Navrátilovi také dvě příležitosti, v roce 2006 ztělesnil v režii Petra Kracika padoucha Jaga v tragédii
Othello, o rok později mu pak Jakub Korčák svěřil roli Gonzala ve filozofické
pohádce Bouře. Poslední, zcela čerstvou divadelní rolí je hlavní postava v inscenaci pražské Ypsilonky, režisér Jan Schmid na Oldřicha Navrátila pamatoval
s partem Karla Drahoňovského ve vlastní hře Muž na větvi (premiéra kusu,
pojednávajícím o možnostech „vnitřní emigrace“ v období husákovské normaFoto: Jan Černoch - z inscenace Ypsilonky Muž na větvi
lizace, byla v květnu tohoto
roku). O jakou roli jde? Kritik Ivan Žáček v Divadelníchh
novinách uvádí: „Přírodní
ní
filozof Karel, představovaný
ný
Oldřichem Navrátilem, ztělesňuje proud zemitě
lidové moudrosti, jež
prochází neúchylně
a nezlomeně absurditou doby a pomáhá
přežít a uchovat duchovní integritu nejen sobě, ale všem, kdo mu naslouchají.
Jeho průpovídky a vtipné glosy, jimiž komentuje většinu situací, mají v sobě
vždy nějaký vyšší, mystický smysl“.
Výrazová samozřejmost a vyhmátnutí pravdivé podstaty nejrůznějších lidských typů a týpků, devíza suverénně kontaktního herectví, to vše u Oldřicha
Navrátila funguje spolehlivě i v jeho rolích filmových a televizních. V roce 1979
se objevil v pozoruhodném snímku Věry Chytilové Panelstory, hrál i krajánka
v půvabném „krkonošském“ filmu Věry Šimkové-Plívové Krakonoš a lyžníci
(1980). Také pozoruhodný projekt Jaromila Jireše Opera ve vinici z roku 1981
přinesl Navrátilovi další hereckou příležitost, roli slováckého chasníka Ondry.
Rok poté se objevil v prvním díle slavných filmových„Básníků“ režiséra Dušana
Kleina jako propagační referent Emil Nádeníček. V televizi ho v osmdesátých
letech bylo možné vidět ve slavné „protialkoholní“ inscenaci Dobří holubi se
vracejí. Výraznější filmovou rolí byl pak ředitel kulturního domu Konrád Outlík
v odvážně kritickém snímku Karla Smyczka Nemocný bílý slon (natáčeném
ještě před listopadem 89, do kin uvedeném již ovšem ve změněné politické
situaci 1990), televizní seriál Přítelkyně z domu smutku podle vzpomínek Evy
Kantůrkové z normalizačního kriminálu přidělil Navrátilovi postavu obhájce.
Rok nato se představuje jako chápající otec pubertálního synka ve filmu Jaromila Jireše Helimadoe a brzy poté mu Karel Smyczek nabídne další krásnou
tatínkovskou roli, Bajzu staršího v televizním seriálu Bylo nás pět podle Karla
Poláčka. Jaromil Jireš mu brzy nato přichystá další odpovědný úkol: ve snímku Neúplné zatmění, jejímž hrdinkou je dívka, bojující se zrakovým omeze-
POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI
Oldřich Navrátil
ním, vytvořil Oldřich Navrátil postavu psychologa. Výrazná charakterologická
změna na sebe ovšem nenechá dlouho čekat, v televizním snímku Chlípník
podle scénáře Zdeňka Svěráka ztvárňuje Oldřich Navrátil titulní roli (pravda,
snímek vznikal kvůli úmrtí režiséra Zeno Dostála několik let). Herec byl občas
obsazován také na Slovensku, s drobnějšími i výraznějšími rolemi na něho
poměrně často myslívají tvůrci seriálů i celovečerních snímků. Určitě si jeho
tvář vybavíte při vzpomínkách na televizní ságu Zdivočelá země (režie Hynek
Bočan podle literární předlohy Jiřího Stránského), poslední výraznou filmovou
rolí sympatického třebíčského rodáka je rasantní tělocvikář z letní oddechovky
režiséra Karla Janáka Rafťáci (2006).
JAN KERBR
9
10
» každý kluk sní, že bude slavným sportovcem...«
Téměř každý malý kluk sní o tom, že bude slavným
sportovcem, nejlépe fotbalistou či hokejistou.
Není ani divu. Tyto sporty u nás mají největší počet fanoušků a naši reprezentanti v nich dosahují
největších úspěchů. Zejména pak v hokeji. Jenže
ne každý umí bruslit a ne každý rodič si tento finančně náročný sport může dovolit. I proto vznikl
v roce 1984 v Českých Budějovicích hokejbal. Jedná se v podstatě o hokej hraný na asfaltovém či jiném povrchu s míčkem a na botách. Oproti hokeji
má ovšem podstatně menší požadavky na výstroj.
Hráčům stačí hokejka, holení chrániče, přilba, rukavice a nějaká lepší sportovní obuv. Proto není
divu, že se tento sport v devadesátých letech rozšířil a dostal se také do Třebíče, která díky úspěchům Horácké Slavie platila za hokejové město.
Hokejbalový klub Slza Třebíč oficiálně vznikl v roce
1999, kdy se zaregistroval jako občanské sdružení.
Jeho prvopočátky lze ale nalézt už o několik let
dříve, kdy se účastnil turnajů a soutěží Horácké regionální ligy. Klub už v prvním roce své existence
dokázal uspět v baráži o druhou nejvyšší českou
soutěž a hokejbal se dostává do širšího povědomí
občanů. S přibývajícími úspěchy mužů, pravidelně
okupovali nejvyšší příčky a pomýšleli na nejvyšší
soutěž rovněž vznikla mládež. Ta od roku 2001
ce s mládeží. Starší dorost pravidelně hrával druhou nejvyšší soutěž a žáci dokonce jihomoravskou
skupinu mistrovství České republiky. V neposlední
řadě v Třebíči v tomto období vznikla tradice pořádání regionálních turnajů středních škol v hokejbalu v rámci celorepublikového turnaje Hokejbalu
proti drogám. Jeho úvodní ročník dokonce vyhrálo
tehdejší Střední zemědělské učiliště Třebíč.
druhém roce působení v mistrovství ČR probojoval až do její semifinálové skupiny a v následujícím roce dokonce získal bronzové medaile. Bez
povšimnutí nezůstali ani jeho hráči a tak reprezentační pozvánky pro Romana Jeřábka a Danka
Deveriho na sebe nenechali dlouho čekat.
Zatímco mužům se postupně přestávalo dařit, a v
roce 2007 spadli i z druhé nejvyšší soutěže žáci,
kteří už mezitím dospěli do dorostu potvrzoNejvětší úspěchy klubu:
vali svoji kvalitu. Dvakrát za sebou dokázali
- Muži 2002-2004 Extraliga ČR
vyhrát druhou nejvyšší
- Žáci 2006 3. místo mistrovství České Republiky
soutěž a dvakrát se rov- Žáci 2006 vítěz Plzeňského poháru - Memoriálu P. Tvrdoně
něž zúčastnili baráže
- Dorost 2007, 2008 mistr národní ligy jižní Morava
o soutěž nejvyšší. Zde
dopláceli na roztříštěMistři republiky hrající v dresu Slzy Třebíč - Nikola Marek, Švejda
nost kádru a nedokázali
Karel, Jeřábek Roman, Deveri Danko, Švejda Martin, Horký Da- v ní uspět. Po ukončení
dorostu se poté několik
vid, Palát Luboš a další...
Reprezentanti a mistři Evropy - Jeřábek Roman, Deveri Danko, z nich účastnilo na mistrovském titulu v extraPour Jaroslav, Hrabovský Adam a další...
ligové Jihlavě.
V současné době se kluBohužel Třebíč v roce 2004 nejvyšší soutěž opus- bu podařilo svůj stav stabilizovat. V minulém roce
tila. Klubu začaly postupně přibývat problémy. došlo k rekonstrukci hřiště, které dostalo konečně
Neustále se zvyšovaly požadavky na zázemí a fi- nové mantinely a je důstojným sportovištěm.
nanční zajištěnost a odsoudily mnoho týmů včet- Muži už několik let po sobě hrají druhou nejvyšší
ně Horácké ligy k zániku či sloučení s jinými. Ani soutěž na Moravě a pravidelně hrají play off. Rovdorostencům se příliš nedařilo. Bývalo zvykem, něž už druhým rokem probíhá nábor mládeže a že na utkání tým cestoval často pouze v sedmi či hráčů do A mužstva. Hlásit se můžete na těchto
osmi hráčích a v soutěži spíše paběrkoval. Přesto kontaktech:
se našla i světlá výjimka v podobě Adama HrabovText a foto: Luboš Palát
ského a Jaroslava Poura, kteří se dokázali prosadit p. Zeman tel: 775 181 768,
v nejvyšší soutěži a později i v reprezentaci. Rov- p.Janata tel: 724 926 498,
něž tým starších žáků pod vedením trenéra Jiřího
Zemana začal získávat první úspěchy, když se v Informace na www.hbcslzatrebic.banda.cz
SPORT MĚSÍCE
HOKEJBAL
pravidelně sehrávala přátelské zápasy s mužstvy
z Okříšek či Třeště. V Třebíči mezitím vzniklo také
mnoho dalších mužstev, hrající dnes již neexistující Horáckou ligu. Namátkou Machrs Třebíč, Vipers
Třebíč nebo například Hellfish Třebíč.
Rok 2002 byl pro klub opravdu vydařený. Po excelentně zvládnuté základní části se mužům konečně podařilo uspět a vybojovali extraligu. Rekonstrukce a změny stávajících rozměrů se o rok
později dočkalo i hokejbalové hřiště Na Polance.
Právě zde před šedesáti lety hrávala Horácká Slávia rovněž nejvyšší soutěž. Začala se vyplácet prá-
11
Neseďte doma a přijďte si zacvičit! ZDARMA!
Říjnová kampaň Dny zdraví je tady!
Stalo se již tradicí, že Zdravé město Třebíč pořádá v rámci celostátní osvětové
kampaně Dny zdraví akci s názvem Sobota v pohybu. Letos je to již počtvrté. Jak
sám název napovídá, kdo chce, může si zacvičit v sobotu 6. října 2012 ZDARMA
a vyzkoušet tři různé cvičební styly. V hale TJ Spartak, manž. Curieových jsou dveře
otevřené od 9.30 – 12.30 hodin. Úvodní hodina bude v rytmu ZUMBY s lektorkou
Kristýnou Kárníkovou. Přestávku vyplní svým vystoupením děti ze skupiny MOTUS.
Kdo nemá rád náročné choreografie, určitě si nenechá ujít TAEBO s Richardem Kolkem. Na závěr přijde logicky zklidnění a posilování s Hankou Toufarovou. Je možné
cvičit celé dopoledne, nebo si vybrat konkrétní hodinu a lektora, který vás zaujme.
Každý si domů odnese výtisk časopisu ZDRAVÍ. Výdej energie vydané při sportování vhodně doplní ochutnávka a prodej výrobků RACIO. V otázkách správného
stravování ráda poradí výživová poradkyně Eva Černohorská, DiS, která bude též
přítomna. Krásným ženám možná přijde vhod i přírodní kosmetika, která zde bude
prezentována a také kvalitní výrobky Aloe vera. Akce je finančně podpořena Zdravým Krajem Vysočina a Zdravým městem Třebíč.
POZOR pestrá nabídka různých druhů cvičení ZDARMA touto akcí nekončí, ale
pokračuje po celou dobu kampaně! Tedy od 4. 10. do 20. 10. 2012. Mnozí cvičitelé
se rozhodli kampaň aktivně podpořit a nabízejí, abyste si u nich vyzkoušeli jejich
lekce cvičení ZDARMA. Touto cestou jim DĚKUJEME. Stejně jako těm, kdo přinášejí
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Kompletní seznam najdete na webu města, na tištěných
letácích, které budou k dispozici na radnici, u cvičitelů, v info centru MKS apod.
CVIČENÍ ZDAR!
Iveta Ondráčková, koordinátorka Projektu Zdravé město Třebíč
Koordinační centrum práce na dálku startuje
Chodba v přízemí městského úřadu na Masarykově náměstí se příliš neliší od podobných prostor jiných veřejných organizací. Když
tudy procházíte, míjíte dveře s názvy oddělení a jmény zaměstnanců. Vaše oči se však pravděpodobně zastaví na modrožluté vlaječce. Nedávno umístěný symbol Evropské unie dává tušit, že radnice zahájila nový projekt. Ve spolupráci s Úřadem práce se Třebíč
stane pilotním městem, ve kterém vznikne Koordinační centrum
práce na dálku. O co přesně se jedná, nám v rozhovoru vysvětlila
místostarostka Marie Černá.
Paní místostarostko, můžete nám představit nový projekt? Pro koho
je určen?
Projekt má dvě cílové skupiny – je zaměřen na zaměstnavatele z Třebíčska i ostatních částí Vysočiny a na druhé straně jsou nezaměstnaní, především znevýhodněné skupiny jako například maminky po mateřské dovolené, muži i ženy starší 50
let, osoby zdravotně postižené nebo jednotlivci, kteří doma dlouhodobě pečují o
blízkou osobou. Pro mnohé z těchto lidí je těžké nejen najít si práci, ale často zařadit se zpět do běžného pracovního procesu. Centrum si klade za cíl zejména propagaci práce na dálku a vytvoření prostředí pro zavádění tohoto způsobu organizace
pracovní činnosti. Partnerem projektu je Úřad práce České republiky, konkrétně
krajská pobočka v Jihlavě, který je zárukou toho, že všechny potřebné informace
se dostanou k uchazečům o zaměstnání. Jsme prvním městem v České republice,
které se do obdobného projektu pustilo, ale vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v
našem regionu bychom rádi alespoň tímto způsobem ukázali našim občanům určitý způsob, jak nacházet pracovní uplatnění. Město moc jiných možností totiž nemá.
Partnerem projektu je také organizace z Velké Británie. V čem nám
mohou být Britové užiteční?
Jedná se o The Telework Association, což je asociace práce na dálku. Ve Velké Británii má práce na dálku dlouhou tradici. Myslím si, že řada tamních zkušeností je
dobře využitelná i u nás. Po dobu prvních čtyř až pěti měsíců nám britský partner
bude pomáhat s vytvořením metodiky. Na místa koordinátorů jsme proto vybrali
12
lidi s výbornou znalostí angličtiny. Čekají je tři výjezdy do Británie. Předpokládá se
také, že Britové přijedou k nám na konferenci.
Z jakých zdrojů bude tento projekt financován? Bude se nějak podílet
město?
Celkový objem peněz určených pro tento projekt je asi 8 milionů korun. Důležité je
zdůraznit, že je z 95 % procent financován z Evropského sociálního fondu. Zbývajících 5 % bude hrazeno z veřejných národních zdrojů, tedy ze státního rozpočtu.
Město v tomto případě nebude muset vynaložit žádné peníze. Budeme pouze čerpat výhody.
Práce na dálku je v některých západoevropských zemích běžnou praxí. Vidíte zde možnosti pro naše město a region?
V řadě vyspělých zemí v Evropské unii značně pokročili ve využívání práce na dálku.
Zaměstnavatelé pochopili, že není nezbytně nutné, aby každý pracovník denně
dojížděl do práce a tam si jaksi povinně odseděl svých osm nebo více hodin. Práci
může stejně dobře zvládat doma. Šetří se tím drahocenný čas a peníze. Přitom se
jedná jak o jednoduché manuální činnosti v podobě kompletování drobných výrobků, tak například o duševní práci s využitím počítače a internetu. Všichni víme,
že problémem Třebíčska i celé Vysočiny je rozložení obyvatelstva do malých sídel a
špatná dopravní dostupnost. Do budoucna lze těžko předpokládat, že by se veřejná
doprava výrazněji rozšiřovala nebo zlevňovala. Spíše opak bude pravdou. Distanční
zaměstnávání je moderní trend, na jehož využití náš region dosud čeká. Právě Koordinační centrum práce na dálku by k tomu mělo výrazněji pomoci.
Kdy a kam se mohou zájemci o tento způsob práce, ať již z řad zaměstnavatelů nebo uchazečů o zaměstnání, přijít informovat?
V současné době probíhá příprava metodiky na zavádění tohoto způsobu zaměstnávání ve spolupráci se zahraničním partnerem, příprava webu, takže první konkrétní kroky směrem ke zmíněným cílovým skupinám budou probíhat až začátkem
roku 2013. Prosíme proto o trpělivost a budeme naše občany touto cestou informovat.
Děkuji za rozhovor.
Ivan Přibík, tiskový mluvčí městského úřadu
195/65 R15
205/55 R16
215/50 R17
1.490,- Nokian WR A3 xl 94H 2.840,- Nokian WR A3 xl 95V
Michelin Alpin A4 xl 91H
Michelin Alpin A4 xl 94 H
4.390,2.990,1.690,Nokian W+ 91T
více na www.hlouch.cz
REKLAMNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNY
FITNESS - WELLNESS - SPECIALISTÉ
Speciální cvičení 3x týdně
30 minut 3 měsíce
ZARUČENÉ VÝSLEDKY!
.!'()*„ƫ ,À! )l05ƫ đƫ 8.'5ƫ *ƫ 6'86'1ƫ 'ƫ .â6*ì)ƫ
,À„(!ö%0+/0!)ƫ đƫ 2%6%0'5ƫ đƫ (!08'5ƫ đƫ ,('805ƫ đƫ 0,!05ƫ
đƫ+.65ƫđƫ/)+(!,'5ƫđƫ,+(!,5ƫ10ƫđƫ! 1(!ċċċ
Přijďte, rádi se o Vás osobně postaráme!
Renata Sedláčkováƫ
ĈĈĆƫćĀćƫăćăČƫ/! ('+2Į5/$%ċ6
Monika Freibergováƫ
ĈăĈƫĂăĈƫĆĂĊČƫ".!%!.#+2Į5/$%ċ6
õd8./'h$+ƫāĉćČƫÀ!„^ƫ
JSME TU S VÁMI JIŽ 16 LET!
POMŮŽEME VÁM ZLEPŠIT FYZICKOU
I PSYCHICKOU KONDICI
MASÁŽE | KAVITACE | LYMFA | DETOXIKACE | HUBNUTÍ |
CELULITIDA | LIFTING | VÝŽIVA | MĚŘENÍ TUKU
333ċ5/$%ċ6
Hospodářská komora
Waldviertler Sparkasse Bank AG
slaví desetileté jubileum v Třebíči
Rakouská regionální banka, která již skoro dvacet
let úspěšně působí v Česku v oblasti jižních Čech, jižní
Moravy a Kraje Vysočina, v roce 2002 otevřela svou
pobočku v krásném městě Třebíči.
Sparkasse v centru města na Karlově náměstí 53 se za
těch deset let stala atraktivní bankou, kde se klient cítí
být skutečně klientem. Osobní a přátelská péče o klienty, kompetentní poradenství, rychlé procesy a adekvátní,
klientům přizpůsobené produkty, to jsou faktory úspěchu
Waldviertler Sparkasse Bank AG.
Jako retailová banka oslovuje Waldviertler Sparkasse
Bank AG mnoho klientských skupin. V současné době obsluhuje na všech českých pobočkách cca 22 500 klientů.
Banka nabízí každé klientské skupině, od privátních osob
přes zemědělce až po malé a střední podniky, finanční produkty ušité přímo na míru. Zvláštní pozornost věnuje Waldviertler Sparkasse Bank AG mládeži. Je důležité naučit
děti již v raném věku správně hospodařit s penězi a také
to podporovat. Klub Euráček pro nejmenší a s Club pro
mládež nabízejí nejen běžné bankovní služby, ale i mnoho
výhod a slev.
(w)
Město Třebíč pronajme
Příspěvek k zaměstnanosti
ve výběrovém řízení obálkovou metodou:
- byt č. 1 v domě č. p. 30/24 na Karlově nám.
v Třebíči (na Staré poště), o velikosti 1+3,
ve 2. podlaží domu.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny
na www.trebic.cz, sekce - úřední deska.
Bližší informace poskytne pracovnice MěÚ Třebíč,
odboru správy majetku a investic města,
pí Hynková, tel. 568896128.
Třebíčští podnikatelé míří na veletrh do Indonésie
Na jednodenní pracovní návštěvu Třebíče přijel ve čtvrtek 9. srpna tajemník velvyslanectví
Republiky Indonésie v Praze Arif Sulaksono. Ve městě jej provázeli místopředseda Okresní
hospodářské komory Petr Škarabela a podnikatelé Milan Šťastný a Richard Horký. Kromě
prohlídky firem Kapucín a TTS zavítal Arif Sulaksono také na radnici. Přijali ho místostarostové Marie Černá a Pavel Svoboda.
Okresní hospodářská komora připravuje ve spolupráci s třebíčskými podnikateli pro letošní
podzim misi a účast na veletrhu v Indonésii. Rozvíjející se Indonésie se svými téměř 238 miliony obyvatel skýtá pro evropské firmy značný obchodní potenciál.
(ip)
Foto: archív OHK
14
Team banky Sparkasse se těší na Vaši návštěvu!
Vývoz kotlů a zkušeností z tepelného hospodářství v Třebíči na východní trhy je vítaným příspěvkem k zaměstnanosti v třebíčském regionu v
době hospodářské recese.
Společnost TTS je v Třebíči známá především jako dodavatele tepelné energie.
Málokdo ale ví, že TTS patří mezi přední české výrobce průmyslových kotlů na spalování biomasy (dřeva a slámy). Na tuzemský a zejména slovenský trh dodala tato
třebíčská společnost již 46 kusů kotlů a sama je také používá ve svých teplárnách.
Tento rok se TTS podařilo proniknout i na východní trhy. Během letošního léta byly
expedovány dva kotle na slámu, každý o výkonu 5 MW tepla do ukrajinského Nikopolu. Expedice jednoho kotle představuje jedenáct plně naložených kamionů.
Každý kotel bude vytápět jednu velkofarmu na výkrm kuřat s kapacitou výkrmu
jeden milion kuřat – brojlerů. Jedná se o největší instalaci kotlů na slámu na Ukrajině. Fakticky se jedná o vývoz zkušeností získaných při přechodu tepelného hospodářství Třebíče ze závislosti na zemním plynu na obnovitelné zdroje – biomasu.
I na Ukrajině během posledních let došlo k radikálnímu nárůstu ceny zemního
plynu, který je sem dodáván z Ruské federace.
(hk)
Ilustrační foto: archív TTS
na
–
10
%
do jím
31 ky
.1 ab
0. az
20 ény
12
jímky | septiky | bazény
KE KAZDÉ JÍMCE
A BAZÉNU
TELEFON
(SAMSUNG GT-E1081T)
ZDARMA!
VLADISLAV 292 | 776464466 | 776484488 | www.poolone.cz
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
MÍROVÁ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Jen málokterá ulice nese ve svém názvu tak výrazné
poselství, vyjadřující přirozené přání drtivé většiny lidí
na této planetě....
MLÁDEŽNICKÁ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Ani Třebíč se nevyhnula, stejně jako často i jiná města,
názvu ulice, který vyzdvihuje úlohu mladé generace v
budoucnosti daného regionu.
MLÝNSKÁ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Název ulice dokládá, že v minulosti směřovala ke mlýnu a vedl tudy mlýnský náhon, který přiváděl vodu
zadržovanou malým splávkem na Stařečském potoku
v místě nad nynějším Máchovým jezírkem v Libušině
údolí na mlýnské kolo bývalého mlýna zrušeného začátkem 20. století.
MODŘÍNOVÁ
Ulice se nachází na rozhraní městských částí
Nové Dvory a Nové Město.
Původ názvu ulice tkví v dosud zachované skupině
stromů - modřínů ve střední části lokality.
16
Mažoretky, herci, šermíři …
Letošní Třebíčské kulturní léto v režii Městského kulturního střediska Třebíč přineslo, kromě tradičních a diváky i léty prověřených, i některé akce zbrusu nové. V
květnu to byl festival mažoretek a v polovině července třídenní Oživené židovské
město. To, že se novinky „chytily“, potvrdila i návštěvnost – spolu s historickými
Slavnostmi Tří Kápí zaujaly pozornost největšího počtu diváků. Všechny tyto „nej“
festivaly pak měly kromě vysoké návštěvnosti i několik dalších společných jmenovatelů – odehrávaly se pod širým nebem v různých částech našeho města, návštěvníci neplatili žádné vstupné a hlavně – jejich program byl postaven z velké
části na místních účinkujících. A to je právě fakt, u kterého bych se ráda zastavila.
Slavnosti Tří kápí - Pernštejnské dny
Šamajim 2012
Mažoretky Cheerladies Simony Kohoutové reprezentují město Třebíč již dvě desítky
let. Poprvé však měly možnost předvést svoje umění spolu se spřátelenými soubory na prestižní přehlídce přímo na Karlově náměstí. Dívenky, slečny i mladé ženy
s hůlkami a v pestrých kostýmech vzaly svoji šanci velmi vážně a svými výkony
nadchly jak početné diváky, tak i náhodné kolemjdoucí.
Stejně dobře se dařilo místnímu amatérskému divadelnímu souboru AMPULKA.
Mladí herci se s neuvěřitelným nasazením a entuziasmem zhostili role rodiny
Bauerových v rámci živých prohlídek židovského muzea v Domě Seligmanna Bauera. Ohlas byl takový, že se zmíněné prohlídky staly hitem nejen oživeného města,
ale následně i festivalu židovské kultury Šamajim.
A do třetice všeho dobrého - či nejlepšího - nemohu nezmínit vystoupení místních
šermířů na Slavnostech Tří Kápí. Parta kolem „Shanea“ Davida Vejmělky, Společnost historického šermu Rukštajn – Belenus , podporována místními „ohnivými
muži“ ze skupiny Magnis i dalšími historickými spolky a sdruženími, předvedla
nejen atraktivní dvoudenní historickou podívanou, ale zároveň i tvrdou fyzickou
práci. Výsledkem byl nadšený divácký ohlas a v porovnání s minulými ročníky
vpravdě rekordní návštěvnost.
Místní aktivní mládí tedy letos dostalo v rámci Třebíčského kulturního
léta svoji velkou šanci. A využilo jí bezezbytku, dokázalo, že se v Třebíči i v dobách všeobecného úbytku zájmu o kulturně-společenské vyžití
nemusíme o budoucnost amatérských sportovních, kulturních i historických aktivit bát. Je to skvělý pocit a jménem kulturního střediska i
jménem svým za něj všem účinkujícím moc děkuji.
Ampulka - Michal Lukáč
Jaromíra Hanáčková, ředitelka MKS Třebíč
I
Z TŘEBÍČE DO AMERIKY IV.
John Subak, září 2004
Překlad Pavlína Pojerová
BLAIR
Když jsem dorazil toho podzimu na Blair přes Hoboken
a Delaware, Lackawanna Railroad, musel jsem být podivného vzezření. Můj jediný oblek byl tweedové sako s
krátkými kalhotami. Škola začínala od 7. stupně a právě
tam jsem byl umístěn. Na Blair jsem měl plné školné
(výuka a stravné bylo $1200) z důvodů, které neměli co
dělat s nějakým akademickým titulem, ale nějak odrážely tužby mé matky a porozumění Dr. Breeda, ředitele
školy, který viděl nějaký skrytý příslib, založený na setkání
s mou matkou, ale ne se mnou.
Jako student se stipendiem jsem měl práci a první byla
vaření kávy v jídelně. Naučil jsem se své repliky: „Přál
byste si kávu? Chcete mléko a cukr?“ Naneštěstí mně
přidělený stůl zahrnoval sekretářku Dr. Breeda a její odpověď na„přála byste si kávu?“ byla„děkuji“. Neměl jsem
ponětí, zda to znamenalo ano či ne, a nevěděl, jak jinak
se zeptat než opakováním „Přála byste si kávu?“ Nějak se
tato patová situace rozřešila a já měl na pár let úspěšnou
kariéru rozlévače kávy, až do promoce a více zodpovědných zaměstnání.
Ty Vánoce se mi přihodily dvě báječné věci: matka mě
vzala k Lord and Taylor pro oblek s dlouhými nohavicemi
a přehoupnul jsem se do 8. ročníku, takže jsem vlastně
dokončil 7. a 8. ročník za jeden rok a dostihl jsem svou
věkovou skupinu nebo o trošku starší.
Z Blair se vyklubala správná volba. Nakonec jsem se
dostal do fotbalového a tenisového týmu, byl jsem zapojen v každičké nehudební aktivitě v kampusu a zvolili mě
redaktorem Blair Breeze (příšerný název studentského
týdeníku) a Acta, ročenky. Nějak jsem absolvoval všechny
ročníky a promoval jako student pronášející řeč na rozloučenou ročníku 1946.
Dr. Breed mi nejenom opatřil pas, abych se setkal s otcem, ale také zavolal matce a trval na tom, aby ona a můj
otec strávili pár dní před promocí v domě ředitele, aby
mohli vidět mě a Franka, který na Blair přestoupil o pár
let dříve. Jaké to pozorné gesto. Jemu a Blair moc dlužím, co jsem tam pobýval, nikdy jsem za výuku neplatil
a získával kvalitní vzdělání v této jednostranně výhodné
dohodě.
Jako mnoho škol, i Blair rozdával všem dětem studijní
a jiná ocenění úspěchu, včetně velmi žádané McDonald
trofeje (po čase přejmenované na ocenění Blair) pro nejlepší všestranně nadané studenty. Když se vyhlašovali
výherci různých cen, byl jsem opomenut; neobdržel jsem
ani jednu. Dr. Breed pak pozval mé rodiče na pódium
a požádal otce, aby mi předal nejrůznější ceny, včetně
McDonald trofeje. Pak jsem odříkal svůj projev na rozloučenou, z kterého si (a snad ani nikdo jiný) nic nepamatuji.
V roce 1946 bylo mnohem snadnější dostat se na vysokou než dnes. Byl jsem přijat a získal stipendium jak z Hamiltonu tak Yale, zamýšlel jsem jít na Hamilton, jelikož
mi ho doporučil pan Walker. Dokonce jsem měl vybraný
i pokoj. Když jsem se zeptal otce na obě školy, poukázal
na to, že není v pozici mi dávat rady; vše, co řekl, bylo, že
o Yale slyšel, ale o Hamiltonu ne. Tak jsem šel na Yale.
Yale měl speciální námořnický program nazvaný program Holloway, pojmenovaný podle admirála Hollowaye. Na oplátku za patnáctiměsíční úvazek v aktivní službě
(nakonec zvýšen na tři roky) námořnictvo zaplatilo nejen
II
výuku, ale také knihy, poplatky laboratoři, ubytování
a stravu a $50 měsíčně jako plat kadeta. Byl v tom ale
háček: nebyl jsem občanem státu. Od chvíle, kdy se občanem státu stala matka, Frank a já jsme mohli zažádat
bez dalšího čekání. Proto jsme šli k soudu východního
obvodu v Brooklynu, abychom složili přísahu u federálního soudce. Zvykem bylo, aby se soudce zeptal každého
žadatele na tři otázky, což učinil. Frank se velice zajímal
o americkou historii a velmi zaujal Jeho ctihodnost. Na konci celého ceremoniálu úředník oznámil, že soudce
chce vidět Subakovu rodinu ve svých komorách. Byli jsme
si jistí, že naše občanství bude anulováno. Ale soudce byl
tak ohromen odpověďmi mého bratra, že nás tři chtěl
pozvat na oběd. Občanství s sebou přineslo ještě něco
navíc: mohl jsem změnit své jméno z John John Thomas
na John Thomas. Amerika je docela zvláštní země.
MATKA, OTEC
A MARGIT
Čtouce toto na mě zaměřené vyprávění jedna věc je
bijící do očí. Jak to všechno matka dokázala? Do Ameriky přišla ve věku 33 let bez peněz a s malou znalostí
angličtiny. Byla vychovávána v bohaté rodině se všemi
druhy pomoci a nikdy nepracovala. Její manžel se na
téměř šest let vzdálil a ona měla na krku dva kluky ve
věku 7 a 11 let, když sem přišla. Brala všechny druhy
práce, na které byla úplně nepřipravena, a její jediný
další příjem byl skromný měsíční příspěvek z armádního platu mého otce a ten začal přicházet, až už jsme tu
chvíli byli.
Mnoho zásluh patří Margit. Ona a má matka zůstaly
spolu po celou válku a Margit trpěla omezováním svého
prostoru v bytě, kdykoli jsme s Frankem byli doma ze
školy. Po všechny ty roky ona a matka si dělily náklady
na bydlení rovným dílem.
Otec si po příjezdu do Ameriky na nové prostředí rychle zvykal. V Československu měl důležité zaměstnání,
nejen řízení rodinného podniku, ale také byl ředitelem
takzvaného českého monopolu, což bylo něco jako
vládní agentura, která kontrolovala import a export
všech polních semen z a do Československa. Dokonce
soukromě vlastněné podniky byly silně regulovány, co
se týče překračování hranic, a monopol kontroloval obchod se semeny mezi Československem a zbytkem světa. Výsledkem toho bylo, že otec trávil den či dva týdně
na vládních obchodech a bylo to na
vládním obchodě, kdy matka obdržela
osudový telefonát 12. března 1939.
Když můj otec přišel do Států, trval
na mluvení pouze v anglickém jazyce,
a co si pamatuji, moc se neohlížel zpět
a nelitoval se. Po pár měsících v New
Yorku, kde se pokoušel pracovat jako
obchodník se semeny, získal místo exportního manažera u velké společnosti
sídlící v Kansas City. O tři roky později
on a John Barzen, obchodní přítel, založili vlastní firmu se semeny v Minneapolis, kam se mí rodiče přestěhovali v
roce 1950. Co si přeji je, abych otce více
poznal.
Jsem tedy vděčný třem osobám: své
matce především, Margit a svému otci. Jejich odvaha
byla neuvěřitelná; jejich strádání veliké; jejich amerikanizace pravdivý příběh úspěchu. Odvedli všechnu tu
těžkou práci. Všechno, co mohu říct, je, že děkuji; nechápu, jak jste to dokázali.
DOSLOV
Tento popis cesty končí předčasně. Daleko více stálé události přišly později: seznámení se a pak svatba
s Corky, narození Jane, Kate, Toma a Mika, když se Sonia, Doug, Abby a Bridget stali členy rodiny, čirá radost
z deseti vnoučat.
Corky je jednoduše ta nejstarostlivější, nejméně
sobecká a nejbáječnější osoba na světě. Vždy myslí na druhé než na sebe, oblíbí si ji každý, kdo se s ní
seznámí, a zaslouží si všechno to uznání za pomoc
s vychováním Jane, Kate, Toma a Mike do čestných
dospělých lidí. Když jsme poprvé přijeli do Cape, byl
jsem znám pod jménem Yalie (student Yale University), který si vzal Corky. Dnes není větší pocty než být
manželem Corky, nebo jak můj přítel Sam Murphy
zavrčel, poté co jsme měli vleklou debatu o záležitosti
týkající se ochrany životního prostředí v Boca Grande,
„Subaku, ta JEDINÁ dobrá věc na tobě je Corky.“
Jane, Kate, Tom a Mike by měli vědět, jak pyšní s Corky jsme na každého z vás. Velmi dobře jste si vedli po
pracovní stránce a co je důležitější, nyní se staráte o svou vlastní báječnou rodinu.
Co se týče Hannah, Willa, Sama, Boba, Ellie, Toma,
Olivera, Anny, Megan a Charlotty: není větší radosti
než té, kterou jste přinesli Corky a mně.
Má cesta do Ameriky měla kamenitý začátek; díky
každému z vás se proměnila v báječnou jízdu.
Miluji každého z vás.
JT - táta
(Závěr)
John T. Subak zemřel 28. ledna 2007 v Boca
Grande. Jeho zápisky přivezli do Třebíče příbuzní, sám J. T. zde pobýval naposledy v roce 2004 .
(fj)
Z archívu rodiny: stojící J. Subak
Bramborobraní 2012
aneb TKL je minulostí
Zdá se to být téměř neuvěřitelné. Bramborobraní, ten známý festival folklóru zdaleka
ne jen horáckého, proběhl letos už počtrnácté. Podávala se bramboračka naběračkami
v rukou radních a sluníčko jakoby naposledy v roce vdechlo na Karlovo náměstí letní
příchuť. Závěrečné účtování provázela pohoda mezi jarmarečními stánky, kde zavoněla díky prohibici leda tak medovina, zato pastvou pro oči koupěchtivých byly výroky
tradičních domácích řemesel a snad také pár kýčů.
Zatímco mnozí už přemýšleli nad dárky bližním pro samý závěr roku, byl i čas trochu
se ohlédnout za jinou, dnes již také zaběhlou zvyklostí - Třebíčským kulturním létem.
To není jen záležitostí zdejšího kulturního střediska, a tak ani všeobecné hodnocení,
že nejde jen o klišé, ale naopak o vysoce společenskou záležitost, nevyznívá snad coby
nevonící samochválou.
Devadesátiny paní Ludmily Komendové
jejíž vyprávění o kamarádství s židovskou dívkou Aničkou Taussigovou jsme
přinesli nedávno, neušly ani pozornosti ředitelky Městského kulturního střediska Jaromíry Hanáčkové. S přáním dobrého zdraví do dalšího života třebíčská radní jubilantku navštívila v její domácnosti, na oplátku návštěvám paní
Komendové v kulturním středisku. Tam je vždy vítána se všemi dalšími vzpomínkami na život v Třebíči, na lidi kolem nás a události, ať již veselé nebo ty
smutnější...
(fj)
Kde příslovečná pata malinko tlačí, to víme. Co však potěší, jsou zcela nové pořady,
které se letos objevily poprvé. Třeba oživená židovská města. Ač jim nepřálo počasí,
nastínila budoucnost, jak může ojedinělá památková čtvrť dýchat historií. Oblíbenými
se staly divadelní produkce s využitím historického potenciálu. Vždyť divadlo se vůbec
nemusí hrát jen v kamenných a náležitě vybavených stáncích, naopak.
Připomenutí lidových či chcete-li, zejména židovských tradic a svátků, zaujalo děti
spolu s rodiči. Těm prvním bylo původně určeno, těm druhým to pak nedá, aby se
nezapojili. A o jednoduchou zábavu je postaráno.
Slavnosti Tří kápí, oslava „Unesco památek", hledaly jistou dobu svou tvář. Teď se
zdá, že ji našly. I když je pořád co vymýšlet, měnit či zdokonalovat. Lidé však nechť
se vždycky baví...
Ve výčtu toho, co se v letní kulturní Třebíči „usadilo", bylo by možné pokračovat, snad
i polemizovat. Nejpodstatnějším zjištěním však asi bude, že po letech hledání se zdá,
že je v Třebíči dostatek jednotlivců i organizací, táhnoucích za jeden provaz. A přibývají. Ona totiž práce s viditelným výsledkem baví... Tak tedy pochvalme léto. Třebíčské
a kulturní. A lidi, že neztrácejí naději a tedy i chuť se čas od času pěkně společně veselit!
(fj)
Místostarosta P. Pacal a radní J. Hanáčková
Synagoga v prodeji
Zadní synagoga v třebíčské židovské čtvrti teď udělá radost milovníkům lepených modelů. Její sto padesátkrát menší napodobenina je nyní k dispozici v informačním a turistickém centru v sousedství vyhledávané památky UNESCO
jako vystřihovánka s příslušným popisem svého významu.
Model je vydán zatím v omezené edici s barevným potiskem, v historickém
provedení, ve stupni obtížnosti číslo tři z pětistupňové škály.
(fj)
III
IV
MOSKEVSKÁ
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Název ulice připomínající hlavní město Ruské federace
zapadá do někdejší skupiny okolních ulic nesoucích
jména významných východních osobností či měst.
MRŠTÍKOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Alois Mrštík (1861–1925) – český prozaik, autor románové kroniky Rok na vsi a spoluautor (s bratrem
Vilémem) divadelní hry Maryša. Vilém Mrštík (1863–
1912) – český prozaik, literární kritik a překladatel.
Autor románu Pohádka máje. Ve své tvorbě převážně
těžil ze sociálního prostředí pražských studentů (Santa Lucia) a slovácké vesnice..
MYSLBEKOVA
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Josef Václav Myslbek (1848–1922) – český sochař,
profesor Akademie výtvarných umění v Praze.
Byl představitelem monumentálního realismu
19. stol. Když se koncem 60. let 19. století uvažovalo
o postavení sousoší Cyrila a Metoděje na centrálním
třebíčském náměstí, jednalo se i s Myslbekem.
Zhotovil model sousoší, který byl dokonce roku 1870
vystaven v Třebíči. Z finančních důvodů byla nakonec
práce na modelu zadána sochaři L. Šimkovi a sousoší
zhotovil sochař B. Seeling.
NA HVĚZDĚ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Na místě, jehož dominantou je dnes nový baseballový
stadión v sousedství obchodní zóny, rozkládal se dříve
fotbalový areál někdejšího policejního klubu Rudá
Hvězda. Tyto kluby všeobecně zhruba před dvěma desítkami let pojaly název Hvězda, tak také vznikl název
jedné z nejmladších ulic v Třebíči.
17
Připomínky cestujících
do jízdních řádů MAD
První týden fungování nového systému městské autobusové dopravy
v Třebíči přinesl podle očekávání četné připomínky cestujících. Mezi asi
stovkou ohlasů se našly kladné i záporné. Jak město s předstihem informovalo, budou nejpočetnější z nich po schválení zastupitelstvem zapracovány
od 1. října do provozu.
Připomínky shromážděné od pondělí 3. do pátku 7. září lze rozdělit zhruba do třech
skupin. První skupina se týká zrušených linek číslo 2 a 3, které v dřívějším systému
zajišťovaly přímou vazbu mezi čtvrtěmi Podklášteří/Týn a Hájek. Druhá skupina reaguje na linku č. 4. Většině lidí nevyhovuje, že konečná zastávka je nově situována
Velvyslankyně země javorového
listu zavítala do Třebíče
Nepříliš častou návštěvu přivítal posledního srpnového dne starosta města Třebíče Pavel Heřman. Na neoficiální návštěvu sem zavítala velvyslankyně Kanady
v České republice J. E. Valerie Raymond. Zajímaly ji památky UNESCO a také se
jejich prohlídce intenzívně věnovala. Průvodcem jí byl sám pan starosta, který nešetřil informacemi. Návštěva tak měla velmi vstřícný ráz a když limuzína
opatřená vlaječkou s javorovým listem opouštěla město, diplomatka nešetřila
chválou znalostem starostovým i péči, které se památkám u nás dostává. (fj)
J. E. Valerie Raymond doprovázena P. Heřmanem
Ilustrační foto
v Míčově ulici. Třetí skupinu tvoří individuální podněty různého druhu. Pozitivní
ohlasy pochvalují například prodloužení doby provozu, zavedení dopravy do přidružených obcí, zřízení školních spojů nebo obsluhu ulic Novodvorská a Samešova.
Odbor dopravy Městského úřadu Třebíč sděluje veřejnosti, že náměty shromážděné
v prvním týdnu provozu už řeší s dopravcem. Od pondělí 1. října dojde k několika
korigujícím změnám.
Podle požadavku občanů budou upraveny linky číslo 10, 11 a 12. Radnice také jedná
s dopravcem o změně režimu u linky číslo 4. Podrobnosti odbor dopravy včas zveřejní.
Dosud chybí přestupní jízdenka. Zavedena bude jako novinka rovněž od 1. října. Lidé
budou moci přesednout na jinou linku, aniž by platili za dvě oddělené jízdy. „Cestující
se do třiceti minut dostanou ze všech konečných stanic do centra města a na Karlově
náměstí budou mít možnost přestoupit,“ řekl na tiskové konferenci radnice místostarosta Pavel Svoboda.
(ip)
Podpora organizacím z loterií
Novela zákona č. 202 /1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách změnila od
počátku roku 2012 způsob rozdělování výtěžku z loterijních a podobných her. Nový
způsob dělení nezaručuje sportovním organizacím na výtěžku žádný podíl (tak, jak
tomu bylo doposud prostřednictvím Sazky a ČSTV). Velká část těchto prostředků
se stala příjmem rozpočtu obcí. Na základě výše uvedené situace se dostalo mnoho drobných sportovních oddílů v roce 2012 do existenčních problémů. Protože
si nesmírně vážíme práce s mládeží, rozhodl jsem se danou situaci řešit. Na konci
června bylo osloveno celkem 44 třebíčských organizací věnujících se volnočasovým
aktivitám především s mládeží a to nejen sportovním, ale i jiným.
V srpnu proběhla schůzka, na které jsem všem představil plán finanční podpory
v roce 2012. Její finální podoba zní: každá organizace obdrží finanční příspěvek
skládající se ze dvou částí – 5000 Kč + 83 Kč na každého registrovaného člena.
Nejedná se sice o žádné závratné sumy, nicméně jsem přesvědčen, že mnoha organizacím velmi výrazně pomohou. To mi potvrdili i samotní zástupci jednotlivých
oddílů. O příspěvek nakonec požádalo celkem 33 z oslovených a město rozdělí částku kolem 700 tis. Kč. I když je rozpočet města v posledních letech pod tlakem, domnívám se, že je možné alespoň část nových příjmů z provozu loterií rozdělit. Práce
s mládeží ve volném čase je třeba si vážit a podporovat ji.
Pavel Pacal
18
Zdařilá akce senátorů
Když jsme letos zjara měli v našem Divadélku pod schody besedu o Keňi,
konkrétně o jedné vesnici, kde není ani voda, ani elektřina, a kde pan Jacob
vede sirotčinec, napadlo nás, že bychom mohli opuštěným dětem nějak pomoci. Členové žákovského senátu vyhlásili sbírku, do které se zapojili žáci 5. až
9. tříd. Největší úspěch měla celá akce v 6. C, kde se děti domluvily, že posbírají
co nejvíce starého papíru a výtěžek darují na Keňu. Vybrali celkem 1200 Kč! Některé třídy sice moc nepřispěly, ale když se přidali i někteří učitelé a pan ředitel,
celková částka činila 5 227 Kč.
To jsme ještě netušili, že poslat peníze na účet sirotčince do Equity Bank of
Kenya v Africe bude celkem problém. Hotové peníze nešly poslat ani z banky,
ani z pošty. Museli jsme hotovost převést na účet, pak převést na dolary, protože keňská banka české koruny nepřijímá, a částku 258 dolarů přeposlat. Byla
to lekce finanční gramotnosti v praxi. Zároveň jsme i napsali Jakobovi email
a poslali mu pár fotek z naší školy. Že peníze přišly na účet v pořádku jsme
se dozvěděli z Jacobova mailu.
Jakob poslal i několik fotografií a slíbil, že se brzy ozve, abychom věděli, jak se
dětem daří. Pokud by se chtěl zapojit i někdo další, stačí zadat do vyhledávače
Filip v Keni a dozvíte se vše potřebné.
Senátoři z Benešky
Ilustrační foto: Mr. Jacob
3RĜiGi&tUNHY&
.RQIHUHþQtViO&82EĤUN\36ý
7ĜHEtþEXGRYDQDSURWL$XWR(O6\VHOWHO
.RQIHUHQFHSURNDçGRXçHQX
6RERWD +RVWp
-XOLH:LOOLDPV$XVWUiOLH
%ULJLWD9LPURYi$&&KRPXWRY
9tFHLQIRDSĢLKOiåN\QDZHEXZZZFWUHELFF]
Připravili jsme pro vás rostliny z vlastní produkce a od předních
českých pěstitelů:
vřesy, podzimní trvalky, okrasné trávy, růže, okrasné jehličiny,
listnaté stromy, rostliny pro živé ploty, široký sortiment ovocných
keřů a jahod
Od října ovocné stromky - švestky odolné vůči šárce, rezistentní
jabloně, hrušně, třešně, višně, meruňky,broskve, ořešáky, moruše,
kdoule, mišpule, SLOUPOVITÉ A VŘETENOVÉ JABLONĚ
DUŠIČKOVÁ VAZBA, chryzantémy, okrasné a velkoplodé dýně
Nově otevřená budova zahradního centra zaměřená na interiér
a pokojové rostliny
Plánované podzimní akce :
20.10. 2012 Podzimní dýňování v Zahradě Matúšů
1. 12. 2012 Advent v Zahradě Matúšů
Přijeďte si vybrat rostliny přímo k pěstiteli!
Těšíme se na vaši návštěvu!
Podrobnosti a další informace na
www.zahradamatusu.cz
KDE NÁS NAJDETE:
Horní Lhotice
Kralice nad Oslavou
GPS:49°12‘28.661“N
16°13‘11.738“E
32=25129È6/8ä%$3527ě(%Ëý$2.2/Ë
Osobní autodoprava
SENIOR TAXI
Pro obyvatele okolních obcí individuální cena
Provozní doba: PO – PÁ
SO
7 – 15 hod.
8 – 12 hod.
Kontaktní tel.: 605 527 131
E-mail: [email protected]
129É02æ1267
3ġ(35$9<6(1,25ĩ
Po šedesáti letech se na vyhlídku
na Hrádku vrátil reliéf T. G. M.
„Bude to taková pěkná tečka za tím naším případem…“ Kdo má rád pány Svěráka a Smoljaka, jistě
tu větu zná. Autoři dopředu divákům prozradí, že
právě těmito slovy jejich představení skončí, aby je
skutečně ve finále zopakovali a to pro jistotu dvakrát.
V pátek 14. září jsme podobnouu pomyslnou
tečku udělali na Masarykově vyhlídce
yhlídce
na Hrádku.
Ten den uplynulo 75 let od
úmrtí T. G. Masaryka a ten den
se vrátil na své místo reliéf
s podobiznou prvního československého prezidenta.
Doba pro jeho znovu osazení
nebyla zvolena jen kvůli výročí Masarykova úmrtí. Navráceníí
reliéfu symbolicky uzavřelo několik
olik
větších i menších akcí, které v letech
2010 – 2012 proběhly v nejbližším okolí. Jde
především o protipovodňová opatření, dále lávku přes
řeku a dětské hřiště v Soukenické ulici, úpravy Hasskovy zahrady, opravu silnice i chodníků ve Zdislavině
ulici a nové schody i zábradlí k vyhlídce, která sama
prošla důkladnou rekonstrukcí v roce 2007.
Reliéf byl součástí Masarykovy vyhlídky otevřené
v roce 1930 k prezidentovým osmdesátinám (více
o ní napsal v loňském květnovém zpravodaji v seriálu Stavby 20. století Lubor Herzán). Vyhlídka byla
tehdy slavnostně zpřístupněna v den státního svátku
28. října. Za nacistické okupace byl reliéf odstraněn,
naštěstí po válce nalezen ve velvarských kovohutích.
Odtud se vrátil na původní místo, brzy po nástupu
Při slavnostním aktu promluvil starosta Heřman
komunismu však zmizel podruhé, tentokrát díky Třebíčanům, kteří se oprávněně obávali o jeho osud. Blíže to popisuje Jiří Joura v Procházkách starou Třebíčí:
„Skupina několika třebíčských občanů se dozvěděla,
že má být také odstraněn Masarykův reliéf z vyhlídky
na Hrádku, a proto se rozhodla tomuto
předejít a desku sejmout a uschopředej
vat. K tomu došlo ve dvě hodiny
vat
v noci 18. března roku 1952
a deska byla odvezena do chaty jednoho z členů skupiny u Sokolí a pak uložena
do písčitého dna řeky Jihlavy. Zde byla při vyšetřování
případu Státní bezpečností
nalezena a další osud reliéfu
není znám.“
ne
Usazování reliéfu rukou autora (vpravo)
Protože původní medailon je zřejmě
definitivně ztracen, bylo nově instalované
dílo vytvořeno podle dochovaných fotografií, není
však přesnou kopií. V původním reliéfu byly vedle
podobizny jen masarykovské letopočty 1850 – 1930
(rok narození – rok instalace), na novém je vypsáno
celé jméno a rok narození i úmrtí.
Jeho autorem je MgA. Tomáš Tichý (nar. 1979 v Dačicích), akademický sochař-restaurátor, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru prof. Petra Siegla. Pan Tichý je zároveň kamenosochařem, absolventem Umělecko-průmyslové školy
v Českém Krumlově. V Třebíči už předvedl svou řemeslnou dovednost, když ve třech etapách rekonstruoval
schody vedoucí ze Zdislaviny ulice na vyhlídku a dále
do lesoparku na Hrádku a také schody z ulice Františka Hrubína k Vodovodnímu
rybníku (zábradlí je dílem třebíčského
kováře Jana Lojdy). Právě při práci na
schodech k vyhlídce v roce 2010 vyslechl od pracovníka odboru komunálních
služeb Roberta Bosáka příběh Masarykova reliéfu a z vlastního popudu
zpracoval cenovou nabídku. Když nadešel správný čas, Bosákovi stačilo jen
zatelefonovat MgA. Tichému a ujistit
se, že nabídka i cena z roku 2010 stále
platí. Výsledek jeho práce mohou nyní
posoudit všichni Třebíčané i návštěvníci
města. A ještě slíbená tečka za tím naším případem: Reliéf o průměru jednoho metru věrně napodobuje bronz, ve
skutečnosti je však vyroben ze syntetické pryskyřice AKEPOX 5010.
Milan Zeibert
20
Foto: archív MěÚ - někdejší stav
Místostarosta Zeibert odhaluje nový reliéf T. G. M.
kuželky (26. 10. 1964 v Třebíči)
Řekněte nám o svých sportovních začátcích, kdo měl na váš sportovní
rozvoj největší vliv?
Narodila jsem se do sportovní a hlavně kuželkářské rodiny, tak snad to ani jinak nemohlo dopadnout, než že bude další kuželkářka. Dědí se to z generace
na generaci z tatínkovy strany. Můj dědeček hrál za brněnské Medvědy a můj
táta to naučil po příchodu do Třebíče i svoji manželku, mou maminku Naďu.
Mě brávali stále na kuželnu, tak jsem od devíti let začala stavět kuželky na
bývalé dvoudráze v Dělnickém domě. Hrát závodně jsem začala ve 13 letech,
tenkrát na nové kuželně ve sportovní hale pod Kostelíčkem. Moje mamka se
stala dorostenkám a později i ženskému družstvu trenérkou. Trenérku mi dělala i když jsem potom hrála v zahraničí.
V mládí každý zkouší různé sporty. Kterým jste se věnovala vy?
Na škole jsem koketovala trošku s gymnastikou a za školu jezdila na atletické
závody. Pro mou výšku jsem hodně skákala do výšky a dálky. Ale u mě na sto
procent zvítězily kuželky.
Pokuste se porovnat vaši sportovní aktivitu se školní docházkou.
Školu jsem navštěvovala prvních 9 let na ZŠ Václavské náměstí. Tam ještě
škola a tréninky nebo závody nebyl problém, ale po nastoupení na střední
průmyslovou školu v roce 1980 už jsem se kuželkám věnovala hodně a čas
to určitě zabíralo. I jsem se musela někdy v pondělí omlouvat učitelům, že
nemám nějaký úkol. Ale zase to nebylo tolikrát a zpětně musím uznat, že mi
vycházeli vstříc a někteří mi snad i fandili. Dokazuje to, že jsem v roce 1984
zdárně odmaturovala.
V době dospívání navštěvovali vaši vrstevníci různé zábavy, zatímco vy
jste musela na trénink. Nebylo vám to někdy líto?
Některé zábavy jsem také stihla, ale nebylo jich mnoho. Tréninky, závody
a soustředění byly náročné a měla jsem skoro každý víkend obsazen, a když
bylo náhodou volno, tak jsem dodělávala resty ze školy. Ale i když jsem jako
každý puberťák někdy remcala, tak toho nikdy nebudu litovat.
Jaké byly vaše první sportovní úspěchy?
Hned první moje odehrané mistrovství republiky dorostenek bylo korunováno bronzovou medailí a tím začaS maminkou...
la pomalu moje cesta za úspěchy.
Abych řekla pravdu, nevedu si
kolik mám jakých medailí z kategorií dorostenek, juniorek a žen,
ale bylo jich hodně. Pro mě každá získaná medaile byla úspěch
a veliká radost, ale ty největší
úspěchy na mě čekaly až na MS.
Popište nám vaši další sportovní kariéru, když jste odešela za sportem mimo Třebíč.
Přímo na MS v roce 1992 jsem
byla oslovena vedením klubu
z Coburgu - SRN, zda nechci za
ně startovat. Bylo to pro mě
i mou rodinu velké překvapení,
protože nabídky ze zahraničí
dostávali pouze muži, a to velmi
sporadicky. Bylo velmi těžké se
rozhodnout. V té době jsem už
byla maminkou téměř tříletého
Foto: Archív N. Dobešové 2x
syna Honzíka a cestování každý
víkend do 500 km vzdáleného Coburgu se synem jsem si nedokázala
představit. Ale opět mě
podržela celá má skvělá
rodina a na podzim roku
1992 jsem začala hrát za
nový klub. Nebýt rodičů
a manžela, který tento
kolotoč cest se mnou absolvoval, nemohla bych tuto výzvu přijmout. Při působení v zahraničí jsem si udělala ještě jednu malou přestávku a porodila v
roce 1996 druhého syna Petříka. Do konce letošní sezony jsem hrála v Bamberku, a tato sezona byla v zahraničí po 20 letech působení pro mě poslední.
Vrátila jsem se do Čech a v nové sezoně budu hrát I. ligu za KK Slavia Praha.
Touto cestou bych ještě jednou chtěla celé mé rodině za vše co pro mě a mou
kariéru udělala z celého srdce poděkovat.
Pro každého sportovce je vrcholem účast na olympijských hrách nebo
na mistrovství světa. Kterých těchto akcí jste se zúčastnila a s jakým
sportovním výsledkem?
Pro mě byla vůbec čest se dostat do reprezentace a jak se říká závodit se lvíčkem na prsou. Já jsem vždy ráda propagovala naši malou zemičku, ať to bylo
za působení v repre nebo v německém klubu. Pro mě to vždy bylo důležité
říkat, z které země pocházím a v kterém městě žiju. Na mé první MS jsem
jela v roce 1985 a bylo to juniorské MS ve Frankfurtu. Hned jsem získala dvě
medaile, a to zlato v kombinaci se světovým rekordem a stříbro v družstvech.
Od té doby se mi docela dařilo přivézt nějaký cenný kov z dalších působení
na MS. Celkem jsem za působení v reprezentaci dovezla 7 zlatých + 1 zlatou
v „B“ skupině, 6 stříbrných a tři bronzové medaile. Světové rekordy se mi podařily v dvojicích a kombinaci a jako první žena v historii MS jsem překonala
v roce 1994 hranici 500 kuželek na 100 hs.
Můžete se se čtenáři podělit o nějaký nezapomenutelný zážitek?
Zážitků bylo za celou mou hráčskou kariéru mnoho, po každém MS bylo na
co vzpomínat, ale asi nikdy nezapomenu na mamčiny věnečky s rumovým
krémem, které nikdy nesměly na MS chybět a manželův šampus, kdyby byla
jak my říkáme placka. A většinou byla.
Sport má rodinnou tradici. Máte pokračovatele ve vašich stopách?
Jak už jsem na začátku podotkla, u nás se to dědí po generace a jsem moc
ráda, že i moje děti hrají. Syn Honza, kterému bude 23 let, hraje za „B“
družstvo a druhý syn Petr (16 let) hostoval za družstvo Jihlavy a v sezoně
2011/2012 získali kluci bronzové medaile. Od letošní sezony hraje za prvoligové „A“ družstvo. Moc klukům přeji, aby měli co nejvíce skvělých zážitků
ze zápasů a aby se jim co nejlépe dařilo, aby měli na co vzpomínat jako já.
Jak vzpomínáte na Třebíč, co pro vás znamenala či znamená?
Já v Třebíči stále pracuji a i když bydlím v Račerovicích, je to příměstská část
a patříme pod Třebíč, tak se považuji stále za třebíčačku. Kdysi jsem dostala
nabídku se odstěhovat do zahraničí, ale to bych neudělala, protože zde mám
celou svou rodinu, přátele a všude jinde bych byla pouze přistěhovalec. Mně
se líbí tady a doufám, že už to jinak nebude. Postavili jsme si s manželem domeček v Račerovicích a tím se mi splnil můj velký sen a jsme tady spokojeni.
Co vám sport dal a co vzal?
Dal mi mnoho. Podívala jsem se do různých zemí a hlavně jsem poznala mnoho přátel nejen z okruhu sportovců. Naučila jsem se pokoře, úctě a trpělivosti.
A co mi vzal? Asi trošku zdraví, ale alespoň vím, že když mě po závodech něco
bolí, tak žiji.
(ps)
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
Naděžda Dobešová
21
www.wspk.cz
$QR
MHWRSUDYGD
7RQHPŢæH
být pravda!
NOVINKA:
ÓÿHW
POPULÁR
ŐHQt
R
S
V
Q
H
G
ë
W
6YĚWRYë
D
Q
M
t
Ő
² RFHQt9DäLFK~VSRU
KRGQ
$WUDNWLYQt]
.DUORYRQiP7ŐHEtÿ
PODZIMNÍ
NABÍDKA
ZABEZPEČENÍ
KLIMATIZACE
PROTISLUNEČNÍ FOLIE
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
Na našich www.aloe-top.cz najdete spoustu zajímavých
Qô©TQÎWLý[PCMBTUJW¹ÁJWZB[ESBW¥IPTUSBWPWO©
.PÁOTMFWBOBQSPEVLUZ
Bráfova třída 531/37, Třebíč
Reiki | Uvolnění krční páteře
Reflexní terapie | Klasická masáž
Tel.:723 293 590
Kraniosakrální terapie
Tel.: 606 160 905
Masážní studio Třebíč
E-mail: [email protected]
'2.21ÿ(1$
[^Ð\QLTIXWLTIPaL^MĆM
3)å,À8¤<-3);7*7<=
[TM^IZWb}ÐĆMVIWXWLTIPa"
^QVaTW^Ì
LĆM^øVÌ
TIUQVÄ\W^Ì
pvc
Rekonstrukce bytového jádra AKCE vana zdarma!!!
KERAMA, s.r.o.
3]JQ}W^I<ĆMJÐê
Tel./fax: 568 847 360
Mobil: 603 541 009
WWW.KERAMA.CZ
Stavba usnadní provoz, začala však komplikací
Hrotovická ulice patří k nejzatíženějším dopravním tepnám v Třebíči. Kraj a město
proto zainvestují společně během září a října stavební úpravy pro její zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti. Podstatou opatření je rozšíření o jeden průběžný jízdní
pruh, a to ve směru do centra. Pruh bude vytvořen v úseku od křižovatky se Spojovací ulicí po Kovošrot a prodejnu autodílů. Změn dozná na Hrotovické také přechod
pro chodce u křižovatky s Kubišovou ulicí, který je poměrně nebezpečný. Uprostřed
silnice vznikne ostrůvek a přibude intenzívní osvětlení. Ve Spojovací ulici v jejím vyústění do křižovatky nechá odbor dopravy městského úřadu namalovat ještě vodorovné dopravní značení. Odbočovací pruhy tam dosud na vozovce nebyly použity.
Práce začaly v pondělí 11. září a skončí nejpozději ve středu 31. října. Celkové
náklady si vyžádají částku 3.889.200 korun, ze které
zaplatí kraj 3.627.600 korun a město 261.600 korun.
Počátek stavebních prací doprovodila dopravní zácpa,
jakou Třebíč dlouho ani ve špičce nepamatuje. Město
proto operativně iniciovalo schůzku s Policií České
republiky a po dohodě se stavební firmou byl od středy 12. srpna umožněn oboustranný průjezd vozidel,
a to po omezenou dobu. Později, když si to stavební
práce vyžádají, dojde k odklonu vozidel nad 3,5 tuny
hmotnosti. Osobním automobilům zůstane i nadále
umožněn průjezd stavbou. Bude však nutné počítat
s možností dočasných uzavírek. Pro urychlení prací
slíbila stavební firma od 38. týdne zavedení dvanáctihodinového pracovního režimu.
Prvotní situace v místě se sice uklidnila, avšak je třeba
upozornit, že na jejím vzniku neměla zásluhu pouze
nutná omezující opatření, ale také - a možná především - ve velkém množství otrlí řidiči, kteří tvrdošíjně
Ilustrační foto: archív MěÚ
ignorují jakékoliv dopravní značky.
(fj,ip)
Rating Třebíče patří k nejlepším v republice
Rating. Anglické slovo, jehož význam nemusí být každému z nás zcela jasný. Převedeno do běžné řeči, jedná se o hodnocení toho, jak dobře nebo špatně hospodaří
firma, město nebo jiná instituce. Je dobré vědět, že město Třebíč si v ratingu stojí velmi dobře.
Internetový server IHNED.cz publikoval nedávno zajímavé informace. „Z českých měst má nejlepší rating Praha, agentura Moody´s ji hodnotí známkou A1. O stupeň
horší hodnocení má Brno (A2). Moody´s v Česku uděluje rating jedenácti městům, konkurenční S&P čtyřem. Celkem sedm měst má od agentury Moody´s druhý nejvyšší
národní rating Aa1.cz. Zjednodušeně lze říci, že tato města mají jen o stupeň horší hodnocení než Česko nebo Praha. Tedy česká města jsou brána jako spolehliví plátci
úvěrů a dalších závazků. Mezi sedm měst, které mají druhý nejvyšší možný národní rating, patří zejména menší okresní města – Klatovy, Beroun, Příbram, Žďár nad
Sázavou, Třebíč, Prostějov a Uherské Hradiště. O stupeň horší rating má Liberec. Nejhorší rating má Olomouc, agentura S&P ji hodnotí známkou A-. Žádné město tak
nemá hodnocení začínající písmenem B, natož aby bylo ve spekulativním pásmu, tedy v situaci, kdy by se banky a investoři měli danému subjektu vyhnout,“ napsal
Milan Mikulka na serveru IHNED.cz.
Výborné ratingové hodnocení města si pochvaluje místostarosta Pavel Pacal, který má na radnici ve své kompetenci finance: „Jsme rádi, že nám ratingová agentura
potvrdila dobré hospodaření. Je to ocenění dlouhodobé práce všech odborů městského úřadu. Samozřejmě to bereme také jako závazek do budoucna. Stabilní rozpočet
města chceme držet i nadále.“ (ms)
Oprava zděné brány na Starém hřbitově
Odbor komunálních služeb třebíčské radnice uskutečnil koncem léta opravu historické zdi na Starém hřbitově. Ta už nehyzdí okolí, ale nabízí příjemný pohled. Foto: archív MěÚ 2x
Jedná se o bránu, která propojuje starší a mladší část hřbitova. Průchod vznikl
někdy na začátku 20. století. Původně byl výklenem v uzavřené obvodové zdi.
Po rozšíření pohřebiště došlo probouráním výklenku k vytvoření vstupu. Zeď se
po sto letech ocitla v neutěšeném stavu. Omítka fasády byla částečně opadaná,
krytina stříšky rezavá, krov ztrouchnivělý.
Stavební práce probíhaly od konce července do začátku září. Město nechalo
odstranit starou krytinu a latě a otlouct zdivo. Bylo nutné provést izolaci proti
pronikání vlhkosti. Došlo na repasování kamenných prvků a zbudování nové
stříšky. Zedníci udělali novou dvouvrstvou štukovou omítku, při zemi sanační.
Konečnou úpravou pak byl nátěr ve dvou odstínech okrové barvy.
24
NAVŠTIVTE
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
VELKÝ VÝPRODEJ ZBOŽÍ SE SLEVOU až 50%
camping – substráty
•
interiérové dveře NORMA DECOR již od 688 Kč
•
OSB desky perodrážka 12 mm - 89 Kč/m2 (cena bez DPH)
•
palubka A/B 12 mm - 124 Kč/m2 (cena bez DPH)
•
stavební řezivo směs od 2.990 Kč/m3 (cena bez DPH)
•
dřevěné brikety mix 10 kg – 49 Kč/1 balení
•
malířská barva ECONOMY 15 kg 239 Kč/1 ks
•
montážní pěna MONTON 750 ml – 89 Kč/1 ks
•
dlažba mrazuvzdorná GRES SILVER – 139 Kč/m2
•
motor.pila řetězová 1,2 kW BG-PC 3.990Kč 1.990 Kč
•
v září a říjnu poskytujeme
www.mobile-trebic.cz
každou středu slevu 10%
(mimo akcí a Dřevoráje)
Na Nivkách č. 304, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po-Pá 7.00 – 19.00, So 7.00-13.00
SURGHM.203/(71Ë6/8ä%< pro firmy i domácnosti
slev
a
n a k 17 %
omp
]P
let
RGH
ORYp y
ĜDG
SEP
\
OS
akce
pla
GR
t
Ĝ í
tMQD
komplet SEPOS
S 010
GYHĜH]iUXEHĖ
.þ
od
s DPH
7ĜHEtþ
m: +URWRYLFNi
WUHELF#VHSRVF]
naši nově
přestěhovanou
prodejnu
T-Mobile
ZZZVHSRVF]
3UDKD%UQR2VWUDYD+UDGHF.UiORYp-LKODYD.DUORY\9DU\/DQãNURXQ
0RVW2ORPRXF2SDYD3O]HĖ6XãLFH7iERU7ĜHEtþäćiUQDG6i]DYRX
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
✆ 604 929 900
Vzdělávání v eGON centru Třebíč
Vzdělávací eGON centrum Třebíč vzniklo v rámci projektu „Vzdělávání v eGON centru Třebíč“, reg.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00079, který je dotován z 85% z Evropských strukturálních fondů a 15% ze státního rozpočtu.
Projekt byl zahájen v dubnu 2010 a nyní vstupuje do posledního půlroku své činnosti. Po celou dobu poskytoval, a do konce projektu stále bude, vzdělávání úředníkům a
zaměstnancům, členům zastupitelstva a rady města Třebíče, zaměstnancům organizací zřizovaných nebo zakládaných městem Třebíč, úředníkům a zaměstnancům obcí
základního typu a obcí s pověřeným obecním úřadem ve správním obvodu ORP, členům zastupitelstev těchto obcí a zaměstnancům jimi zřizovaných nebo zakládaných
organizací.
Kurzy, které eGON centrum zcela zdarma nabízí, lze absolvovat buď prezenčně, přímo v učebně centra nebo distančně, kdy je kurz studentovi zpřístupněn formou elearningu přes jakýkoliv počítač, který je připojen k internetu.
Vzdělávací kurzy, které jsou průběžně aktualizovány, jsou zaměřeny především na oblast Czech POINTU, datových schránek a na programy Word a Excel. Letošní spouštění
základních registrů ve veřejné správě vyvolalo zvýšený zájem o kurz zabývající se touto problematikou.
Do I. pololetí tohoto roku eGON centrum vydalo 1233 osvědčení pro 230 proškolených osob. Do konce projektu ještě budou vypsány kurzy zaměřené na již zmíněné základní registry ve veřejné správě, datové schránky, zaručený elektronický podpis, aktualizace Czech POINTu a program Excel (pro začátečníky i pokročilé). Aktuální nabídku
lze sledovat na adrese http://elev.institutpraha.cz/regman/trebic.html .
Evropský šampión na zkušené,
tak by se dala nazvat účast třebíčského odchovance, úspěšného atleta - překážkáře Petra Svobody
na svatbě svého bratra v Třebíči. To bylo začátkem
září. Teď už Petr nabyté zkušenosti uplatnil v praxi
- po pár týdnech si vzal za manželku atletku Jiřinku
Ptáčníkovou (na snímku oba nalevo). Krásný pár, co
říkáte? Tak hodně štěstí - na dráze i v životě! (fj)
Umím přejít, jsem v bezpečí
Akce stejného názvu proběhla v druhém týdnu nového školního roku na přechodu pro chodce u východní paty
mostu v Modřínové ulici. Tedy na frekventované trase, kudy denně projdou stovky žáků i jejich rodičů k Základní
škole Na Kopcích.
„Z dnešní akce mám dvojnásobně dobrý dojem," hodnotí později místostarosta Milan Zeibert. „Nejprve ze samotného hlídání přechodů v okolí škol strážníky městské policie. Už před lety jsme jako zastupitelé navrhovali
využít k hlídkování aktivní seniory, podobně jako je to v některých jiných městech. Tím že se toho tehdy ujala
městská policie, je efekt ještě větší. Zároveň mám radost z toho, jak žáci ukázněně přecházeli. Bylo vidět, že jsou
nacvičení od rodičů, ale taky bylo poznat, že se na ZŠ Na Kopcích dobře dělá dopravní výchova."
Odměnou za správné používání přechodu byl kromě pochvaly ředitele Městské policie Třebíč Ladislava Prváka
originální rozvrh hodin z rukou místostarosty Zeiberta.
(fj)
Místostarosta Zeibert odměnil další ze správně přecházejících dětí
26
Cyklopruh
Barevné značení, v Třebíči dosud nevídané, se nedávno objevilo při okraji vozovky téměř v celé délce
Modřínové ulice ve směru z lokality Na Kopcích k ulici
Velkomeziříčské. Nejde o cyklostezku, nýbrž o cyklopruh. Neplatí zde tudíž pravidla obvyklá na stezce, je
třeba dbát i zvýšené opatrnosti, avšak první vlaštovka
usnadňující bezpečný pohyb cyklistů ve městě dává
tušit, že bicykl už není opomíjeným vozidlem.
Další osud cyklopruhu do značné míry záleží na nás
všech - budeme-li ho vůbec náležitě respektovat. (f)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
STAROSTA MĚSTA TŘEBÍČE PODLE § 27 ZÁKONA Č. 130/2000 Sb., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PODLE § 15 ZÁKONA Č. 247/1995 Sb. O VOLBÁCH DO PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ OZNAMUJE:
1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA A VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ:
V PÁTEK DNE 12. ŘÍJNA 2012 OD 14.00 DO 22.00 HODIN A V SOBOTU DNE 13. ŘÍJNA 2012 OD 8.00 DO 14.00 HODIN.
2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB PRO VOLIČE BYDLÍCÍ V TŘEBÍČI V PŘÍSLUŠNÉM OKRSKU, PODLE MÍSTA, KDE JSOU PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU, JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Č.
Popis okrsku
okrsku
Místo konání voleb
4.
Aug. Kratochvíla (bez 476-477), Bartošova, Eliášova, Jelínkova, Mezníkova, Mládežnická, Náhorní, Polní, Trnavská, U Studánky,
Velkomeziříčská - od bývalé Dřevony (mimo 481-485), Viktorinova
Obránců míru
Boženy Němcové, Branka, Cyrilometodějská, Cyrilova, Hlavova, Hybešova, Křížová, Nad Babou, Otmarova, Pod Hrádkem, Smila Osovského,
Soukenická, Tkalcovská, Velkomeziříčská (po bývalou Dřevonu), Wolkerova, Zdislavina, Zvěřinova
Brněnská, Cihlářská, Na Spravedlnosti, Novodvorská, Ptáčovský žleb, Rafaelova
Základní škola, Benešova 585
5.
6.
Čajkovského, Kyjevská, Maxima Gorkého, Školní, Tolstého
Benešova (mimo 471-475), C. Boudy, Mikuláškova, Moskevská,Velkomeziříčská (481-485)
Základní škola, Benešova 585
Základní škola, Benešova 585
7.
Aug. Kratochvíla (476-477), Benešova (471-475), Modřínová, Myslbekova, Na Kopcích, Velkomeziříčská (299, 300, 310-313)
Městská knihovna, Modřínová 595/9
8.
Fr. Hrubína, Na Svahu
Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1
9.
Kpt. Jaroše, M. Majerové
Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1
10.
Gen. Svobody (bodové domy č. 629/15,637/17,636/19,623/21), I. Olbrachta, Jar. Haška
11.
Dukovanská, Energetiků, Mírová
12.
Dr. Holubce, Jana Skácela, Jar. Heyrovského, Kaňákova, Ladislava Nováka, Manž. Curieových, Míčova, Palatova, Růžičkova, Vítkova
13.
Gen. Fanty, Gen. Sochora, Gen. Svobody (bez bodových domů), Kpt. Nálepky, Krajinova, Švecova
Bedřicha Václavka, Dr. Ant. Hobzy, Hadlíz, Hasskova, Jejkovská brána, Jihlavská brána, Karlovo nám., Komenského nám., Kotlářská,
Martinské nám., Masarykovo nám., Mlýnská, Na Potoce, Pod Strážnou horou, Polanka, Poušov, Přerovského, Soukopova, V. Nezvala
Bráfova tř., Dvořeckého, Eliščina, Fügnerova, Gorazdovo nám., Heliadova, Husova, Chlumeckého, Chmelova, Janáčkovo stromořadí,
Janouškova, Jungmannova, Kateřiny z Valdštejna, Kofránkova, Kostnická, Langfortova, Litoltova, Máchalova, Nádražní, nemocnice,
Oldřichova, Purkyňovo nám., Ruská (pod přejezdem), Sadová, Sirotčí, Sokolská, Sportovní, Střelkova, Ztracená
Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1
Střední průmyslová škola,
Manž. Curieových 734
Střední průmyslová škola,
Manž. Curieových 734
Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1
MKS – FÓRUM,
Masarykovo nám. 12
1.
2.
3.
14.
15.
16.
17.
18.
Bezručova, Čelakovského, Dobrovského, Křížkovského, Kubešova, Nikodémova, Sušilova, Šafaříkova, Zahradníčkova
Arbesova, Dreuschuchova, Hladíkova, Jiráskova, Karoliny Světlé, Pod Vodojemem, Ruská (nad tratí), Schöllhornova, Sv. Čecha, Štefánikova,
Švabinského, Václavské nám., Zborovská
Demlova, Znojemská (984-987)
Klub Hájek, Mládežnická 229
Mateřská škola, Obránců míru 491/51
Katolické gymnázium, Otmarova 30/22
Obchodní akademie Dr. A. Bráfa a jazyková škola,
Bráfova třída 180/9
Střední škola řemesel, Demlova 890
Základní škola Horka-Domky, Václavské nám. 44/12
Střední škola řemesel, Demlova 890
19.
Družstevní, Vltavínská
Základní škola Horka-Domky, Václavské nám. 44/12
20.
21.
Střední škola stavební, Kubišova 1214/9
Střední škola stavební, Kubišova 1214/9
25.
Čeloudova, Hartmannova
Kubišova, Okrajová, Znojemská (od Kosmákovy)
Březinova, Hálkova, Hrotovická, Kosmákova, Mrštíkova, Nerudova, Riegrova, Sedlákova, Stavební, Úvoz, Vaňkovo nám., Znojemská (po
Kosmákovu)
9. května, Blahoslavova, Havlíčkovo nábřeží, Horní, L. Pokorného, Nad Zámkem, Na Kopečku, Na Úbočí, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Opuštěná,
Pod Nivou, Pod Podloubím, Pod Zámkem, Pomezní, Skalní, Stará, Stinná, Strmá, Subakova, Tiché náměstí, Týnská (po Hanělovu), U Barborky,
Úzká, V Mezírce, Zadní, Zámek, Žerotínovo nám.
Ant. Dvořáka, Bedřicha Smetany, Dukelská, Hanělova, Hilbertova, Hrádek, Krátká, Luční, Palackého, Sokolovská, Týnská (od Hanělovy), U
Kuchyňky, Zahradní
Dr. Suzy, Jasanová, Javorová, Kaštanová, Lesní, Lípová, Na Kocandě, Račerovická, U Obůrky, Za Plovárnou, Zámecká
26.
Bažantnice, Divišova, Horácká, Kmochova, K Sokolí, Na Příkopech, Nová, Přibyslavická, Slunná, Tylova, U Kaple, Žižkova
22.
23.
24.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Budíkovická, Jar. Ježka, Jindřichova, Josefa Suka, Koutkova, Lavického, M. Horákové, Na Klinkách, Na Nivkách, Palachova, Táborská,
Uličného
Alšova, Bartuškova (rod. domky), Bisattova, Bohunčina, Doleželova, Dvorského, Esperantistů, Hlavinkova, Holasova, Kanciborek,
Klimentova, Kollárova, Krajíčkova, Křižíkova, Mánesova, Na Strži, Na Špitálce, Nad Lesem, Pražská, Rypáčkova, Sucheniova, U Kříže, U
Větrníku, Vančurova, Zavřelova
Bartuškova (bez RD), Dělnické nám., Lidická, Spojenců (617-620, 641-644)
Budischowského, Horova, Chelčického, Revoluční, Řípovská, Seifertova, Spojenců (bez 617-620, 641-644), T. Bati, Zámeček
Erbenova, Fibichova, Hájenky, Koželužská, Okružní, V Loučkách, Vrchlického
Zahraničního odboje
Řípov
Budíkovice
Sokolí
Račerovice
Pocoucov
Ptáčov
Slavice
Stavební bytové družstvo, Nerudova 1190/3
Základní škola, 9. května 3
Základní škola, Týnská 821/8
Mateřská škola Nehradov, U Obůrky 703/3
VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a
zdravotnická, Žižkova 505
Dům s pečovatelskou službou, Koutkova 213
Základní škola, Bartuškova 700/20
Základní škola, Bartuškova 700/20
Základní škola, Bartuškova 700/20
IMPULS, Okružní 935
IMPULS, Okružní 935
Oulehlův mlýn, Řípov 6
kulturní dům
místnost SDH
kulturní dům
kulturní dům
kulturní dům
kulturní dům
3. Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad v Třebíči a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
6. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu P ČR se tyto uskuteční v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Třebíči dne 19. září 2012
MVDr. Pavel Heřman, v. r., starosta města
27
28
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
29
ŘÍJEN 2012
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
TÝDEN KNIHOVEN 1. – 5. ŘÍJNA 2012
6. 10. DRAKIÁDA
Srdečně všechny zveme na 16. ročník celostátní akce Týden knihoven, jehož letošní motto
zní: ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!
Připraveny máme akce pro malé i velké, pozveme vás do současnosti i minulosti, půjčovat
začneme první tematické kufříky pro dospělé čtenáře, můžete s námi soutěžit, vzdělávat
se nebo prostě přijďte jen pobýt. Těšíme se na Vás!
BESEDA S VÁCLAVEM CÍLKEM
Pondělí 1. října 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Populární geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek bude v knihovně besedovat na
téma Matka Země a její energie. Projekt Energie pro všechny je finančně podpořen
městem Třebíč.
LICHOŽROUTÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI A RODIČE
Středa 3. října 2012, 16:00 hod., pobočka Modřínová
Cože? Že neznáte Lichožrouty? Tak to musíme napravit! Přijďte k nám na Modřínku a
nejen že se dozvíte, kdo to je Lichožrout, ale dokonce si s Monikou Kabelkovou nějakého
vyrobíte. Pozor – ponožky s sebou! Projekt "Kniha dobrá nejen proti severáku" byl
finančně podpořen městem Třebíč.
TĚLO V POHYBU
Středa 3. října 2012, 14:15 – 15:00 hod. , dětské oddělení
Prezentace tematického kufříku Lidské tělo. Ukázku bojového umění – karate předvede
mistr Moravy a Slezska a držitel 5 zlatých medailí v kategorii ml. žáci do 30 kg Martin
Hanák z TJ karate Třebíč.
TEREZOMÁNIE A JINÉ KNÍŽKY Z DÍLNY PETRY BRAUNOVÉ
Čtvrtek 4. října 2012, 9:30 a 10:30 hod. pobočka Modřínová, 12:00 hod. dětské oddělení
Besedy s oblíbenou autorkou dětských knížek Petrou Braunovou.
Projekt "Kniha dobrá nejen proti severáku" byl finančně podpořen městem Třebíč.
FRANCOUZSKÝ KLUB - 4. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FRANCOUZSKÉHO KLUBU
Čtvrtek 4. října 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Francouzský večírek. Jiří Dědeček, básník a písničkář, předseda Českého centra
Mezinárodního PEN klubu, překladatel knih a básní z francouzštiny, bude zpívat šansony
Jaquese Brela a Borise Viana. Vstupné: členové Francouzského klubu 60,- Kč, ostatní
90,- Kč. Předprodej ve vestibulu knihovny. Projekt "Francouzský klub 2012" je finančně
podpořen městem Třebíč.
KNIHOVNICKÁ MLSANDA
Čtvrtek 4. října 2012, 15:00-16:00 hod., dětské oddělení
Zábavné odpoledne pro děti z internátu ZŠ Cyrilometodějská, ale nejen pro ně.
VELKÉ ŽENY
Pátek 5. října 2012, 19:00 hod., sál hudebního oddělení
Přijměte pozvání do časů dávno minulých i nedávných. Na vlastní zrak spatřiti můžete
příběhy velkých žen národa českého, které významností svou mnohé muže převyšovaly.
Koná se v měsíci jelení říje, ruinu nebo říhenu, dnes zvaném říjen, dne pátého v týdnu a
měsíci o hodině sedmé večerní.
Provázeti Vás budou bohulibé tóny hudebnic Heleny Čukové a Bohumíry Cmárové. Zváni
jste také do kuchyně hradní paní. Vstupné 50 korun českých.
POHÁDKOVÁ NOC
Pátek 5. října a 6. října 2012, dětské oddělení
Kouzelná noc v knihovně plná nadpřirozených bytostí z říše pohádek. Akce je rezervována
pro 2.B ZŠ Kpt. Jaroše.
DLOUHÁ NOC V KNIHOVNĚ
Pátek 5. října 2012, pobočka Modřínová
Večer plný her spojený s divadelním představením souboru Ampulka. Určeno zejména
dětem z družiny ZŠ Na Kopcích.
TEMATICKÉ KUFŘÍKY – NOVÁ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Od pondělí 1. října začínáme půjčovat první tematické kufříky pro dospělé. Je to přesně
rok, co jsme je začali půjčovat našim malým čtenářům a ti si je během roku stihli oblíbit.
Kufříky obsahují kromě knížek i hry, CD nebo další pomůcky a půjčit si je můžete v
dospělém oddělení v ústřední budově. Témata kufříků: Trénování paměti, Současná
detektivka, Zdravý životní styl, Vzdělávání dospělých, Současná česká literatura, Třebíčští
literáti a náš region.
- soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího draka
- začátek ve 14 hodin
- prezentace od 13 hodin
- místo – louka na Hrádku
- vstupné dobrovolné
Ostatní akce knihovny na www.knihovnatr.cz
nebo www.facebook.com/knihovnatrebic
30
16. 10. Dlouhý počet a kalendáře předkolumbovských
civilizací
-
přednáška na Hvězdárně Třebíč
začátek v 18 hodin
vstupné 20,-Kč
25. 10 VÝTVARNÉ DÍLNY NA HRÁDKU (podzimní
prázdniny)
- výroba tužkovníku
- začátek od 9 hodin
- vstupné 50,-Kč
25. 10. PODZIMNÍ TURNAJ PRO DĚTI A RODIČE
V BOWLINGU
- začátek v 15 hodin
- herna U Kmotra
- startovné 40 Kč
25. -28. 10. 2012
DDM PODPORUJE DOBRODRUŽNOU AKCI KLUBU
HRÁDEK
(podpořeno v projektu Think Big)
HVĚZDNÁ BRÁNA – APOPHIS
Skřípina u řeky Oslavy
Pro účastníky 12 a více let (pro starší i role postav v ději)
Proč fantasy příběhy jen sledovat. Pojďme je spolu vytvářet.
DALŠÍ ZE SÉRIE AKCÍ PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ŽÍT I SNÍT
NAPLNO.
Přihlášky, podrobné informace: www.sg-trebic.
webnode.cz, www.ddmtrebic.cz, pavel.ratkovsky@
gmail.cz, tel. 607 723 520, [email protected],
tel. 776 067 912
3., 10., 17., 24., 31. 10. Na kole bezpečně – dopravní hřiště (Bartuškova ul.)
pro veřejnost,vždy 15.00 - 17.00 hod.
Keramické Výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ – vánoční výzdoba
- zájemci se mohou hlásit na termíny na [email protected]
Po celý měsíc v pracovní dny (mimo podzimních prázdnin) – výuka dopravní výchovy
pro základní školy – dětské dopravní hřiště.
Hvězdárna – pravidelné pozorování každý pátek, čas
pozorování uveden na stránkách www.ddmtrebic.cz.
Připravte se na bezpečnou zimní
jízdu s pneumatikami MICHELIN!
Zakupte a nechte si namontovat 4 kusy zimních
pneumatik MICHELIN a získejte poukázku na palivo!
Akce trvá
od 1. 10. do 11. 11. 2012.
AKCE NA ZIMU!
přezutí celého vozu již od 390,-Kč
Pro podrobné informace o akci a další
důležité informace si do svého chytrého
telefonu načtěte tento kód.
PNEU KAFKA, a.s.
Brněnská 330,
674 01 Třebíč
Těšíme se na Vaši návštěvu!
[email protected]
Tel.: 568 840 323
Mobil: 724 120 393
OTVÍRACÍ DOBA V ŘÍJNU:
Po – Pá 7.00 – 19.00
So
7.30 – 14.00
www.kafkaservice.cz
Download

Třebíčský zpravodaj č. 9/2012