OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
Březen 2013
Neprodejné
Sněhová nadílka
i plesová sezona končí
1
 
Martina Konečná
Ema Chlupová
Anna Polehňová
Maxmilián Koukolský
Ema Vavrušová
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Rozhovor se starostkou .. .. .. . 6
Stavební akce 2012 . .. .. .. .. .. . 8
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 9
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..11
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..12
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..15
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
Pro potěchu duše .. .. .. .. .. .. ..23
Z naší historie .. .. .. .. .. .. .. .. ..24
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..27
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..28
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová, V. Šopík,
M. Příleský, M. Žajdlík.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Vážení spoluobčané,
mnohým ještě zůstává v oknech vánoční výzdoba,
a přitom se nám nezadržitelně blíží další veliké křesťanské svátky - Velikonoce. Pro mnohého člověka
zůstává smysl svátků jara s velikonočním tajemstvím
skrytý anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají dominantu roku. Je to snad tím, že se část lidské
společnosti odklání od hledání duchovních hodnot
a směřuje spíše k hodnotám materiálním. Tato přeměna tedy samozřejmě zasáhla více Vánoce, které
slaví většina lidí.
Možná si mnozí vzpomenete, že více než před rokem jsem si na těchto místech posteskla, jak mnozí
naši sociálně slabší spoluobčané zneužívají dobroty
a osamělosti některých seniorů v našem městě. Po celý rok to vypadalo, že moje
apelování se potkalo se silnou odezvou a „ataky“ na naše starší sousedy ustaly.
Musím říct, že mě to velmi potěšilo a přesvědčila jsem se, že když si něco společně vezmeme za své, máme velkou možnost to i uskutečnit. Chtěla bych proto
na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste se začali více rozhlížet kolem sebe
a nenechali zvítězit lhostejnost.
Rok se s rokem sešel a nešvar, o kterém jsem mluvila, se začal v našem městě
bohužel opět projevovat. Přiznám se, že jsme tentokrát přistoupili k již mnohem
razantnějšímu kroku a navázali v této věci spolupráci s Policií ČR v Uh. Ostrohu.
Chtěla bych vás i přesto poprosit, abyste nepolevovali ve své všímavosti a nadále
nás upozorňovali na bezpráví, jehož byste mohli být svědky.
Velikonoce jsou symbolem velikého odpuštění všech hříchů, které na sebe vzal
Ježíš Kristus na hoře Golgotě při svém ukřižování. Přesto si myslím, že v určitém
momentě, když selže „nastavení druhé tváře“, je zapotřebí jednat, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Podívejme se na svět očima našich opuštěných bližních, kteří leckdy snášejí ústrky spoluobčanů i úbytky vlastní finanční hotovosti jen
proto, že jsou mnohdy vděčni za chvilkové narušení vlastní samoty. Udělejme si
čas nejen na své blízké, ale také na své sousedy a známé a snažme se každý dle
svých možností rozjasnit druhým jejich všední den.
Velikonoční období je čas, v němž je uložený duchovní základ lidové kultury. Duchovní poslání Velikonoc nás spojuje všechny. I když se nám občas může zdát,
že nezbývá žádná naděje, že vše se obrátilo proti nám a Bůh nás opustil. Právě
tehdy uzrává ta nejsilnější víra, díky níž může nakonec přijít zázrak…
Milí Ostrožané, přeji vám, ať zázrak vstupuje do vašich srdcí i životů nejen o Velikonocích.
Ing. Jiřina Galušková
Uzávěrka dubnových
Ostrožských listů je 15. 3. 2013.
Vedení města při gratulaci k šedesátinám P. Karla Šenka na závěr nedělní mše svaté.
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 1/2013 konané dne 21. 01. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/1/A/1 – rada města schvaluje změnu ceníku služeb dopravy u nákladních automobilů a provedených prací platný od
1. 1. 2013 z důvodu zvýšení DPH na 21 %.
2013/1/A/2 – rada města schvaluje Směrnici č. 1/2013 Sazba náhrad za používání
vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot od 1. ledna 2013.
2013/1/A/3 – rada města schvaluje Jednací řád Rady města Uherský Ostroh.
2013/1/A/4 – rada města schvaluje změny v rozpočtu a rozpočtová opatření za rok
2012 dle přílohy č. 1 bod 1 – 12.
2013/1/A/5 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 6 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92,
Uherský Ostroh paní Fraňkové Anně do
31. 3. 2013.
2013/1/A/6 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh paní Simoně Žigové a Štefanu
Žigovi do 28. 2. 2013 s podmínkou složení
kauce a doplacení dlužného nájemného
do 25. 1. 2013.
2013/1/A/7 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský Ostroh
panu Luboši Danielovi a Markétě Danielové
do 28. 2. 2013.
2013/1/A/8 – rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce „Sociálního zařízení Baťova kanálu“ na dobu neurčitou TJ
Lokomotivě Uherský Ostroh.
2013/1/A/9 – rada města schvaluje spisový a skartační řád Města Uherský Ostroh
s účinností od 1. 2. 2013.
2013/1/A/10 – rada města schvaluje ke
dni 1. 2. 2013 organizační změnu na městském úřadě:
snížení počtu pracovníků na Odboru hospodářsko správním o jednoho pracovníka,
zvýšení počtu pracovníků na odboru investic a místního hospodářství o jednoho pracovníka.
2013/1/A/11 – rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Celková oprava
lávky pro pěší přes Moravu“.
2013/1/A/12 – rada města schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 2.200
eur pro MŠ s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh, p. o. od společnosti Celistvé na
mysl zam. ped. Fr. Ketta.
2013/1/A/13 – rada města schvaluje členem správní rady Lidové tradice a řemesla
pana Jaroslava Lundu.
2013/1/A/14 – rada města schvaluje finanční příspěvek Dětskému domovu Uherský Ostroh ve výši 3.000 Kč na pořádání
discoplesu.
2013/1/A/15 – rada města schvaluje využití místních a účelových komunikací k pořádání MS historických velocipedistů městem Veselí nad Mor. ve dnech 22. 5. – 26.
5. 2013.
( v předpokládaném počtu cca 250 osob)
2013/1/A/16 – rada města schvaluje rozšíření doplňkové činnosti DDM Uherský
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 2/2013 konané dne 11. 2. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/2/A/1 – rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č.
155/2, parc. č. 764/11, parc. č. 764/9 s Řím-
skokatolickou farností Uherský Ostroh za
účelem provozování veřejného pohřebiště
v Uherském Ostrohu od 1. 3. 2013.
2013/2/A/2 – rada města schvaluje uza-
Ostroh p. o.
2013/1/A/17 – rada města schvaluje plán
jednání RMě a ZMě na 1. pol. 2013.
2013/1/A/18 – rada města schvaluje finanční příspěvek Občanskému sdružení
rodičů a přátel při MŠ Sídliště Uherský Ostroh ve výši 3.000 Kč na zimní bál, který se
koná 26. 1. 2013.
2013/1/A/19 – rada města schvaluje aktualizaci Projektu regenerace panelového
sídliště Uherský Ostroh pro rok 2013.
2013/1/A/20 – rada města schvaluje zpracování projektu na přestavbu objektu č.
p. 155 ul. Kostelní, Uherský Ostroh na 4 bytové jednotky.
(6, 0, 1)
2013/1/A/21 – rada města schvaluje zpracování žádosti do programu OPŽP – Dětská hřiště a zahrady mateřských škol v přírodním stylu.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/1/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu
o partnerství mezi městem Veselí nad Moravou a městem Uherský Ostroh při zajištění akce „Mistrovství světa historických velocipedistů“.
2013/1/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města změnu zřizovací listiny
DDM Uherský Ostroh p.o. spočívající v rozšíření doplňkové činnosti DDM Uherský
Ostroh.
2013/1/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit záměr na odprodej
budovy č. p. 155 (p. č. st. 191 a p. č. st. 186)
v k. ú. Uherský Ostroh.
L. RADA MĚSTA REVOKUJE:
2013/1/L/1 – rada města revokuje usnesení RMě 2012/24/N/1.
vření smlouvy o výpůjčce části pozemku
parc. č. 766, dále pozemků parc. č. 764/6,
parc. č. 768/1, parc. č. 4, k. ú. Uherský Ostroh s Židovskou obcí Brno za účelem provozování veřejného pohřebiště v Uherském
Ostrohu od 1. 3. 2013.
2013/2/A/3 – rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v obecním
domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh
panu Martinu Chaloupkovi do 31. 3. 2013.
2013/2/A/4 – RADA MĚSTA SCHVALUJE ROZDĚLENÍ DOTACÍ NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2013:
Galuškovo Slovácko
Myslivecké sdružení Ostrožsko
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovně střelecký klub
Nedoslýchaví Slovácko
Ostrožský pulling club
Český svaz včelařů
Klub českých turistů
Svaz postižených civil. chorobami
Spol. KMŠ – Pohádkový les
Českomor. svaz chovatelů pošt. holubů
4
10.000 Kč
40.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
2.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
14.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
na činnost
na opravu majetku
na činnost
na činnost
na činnost
na činnost
na činnost
na opravu majetku
na činnost
na činnost
na činnost
na opravu majetku
na činnost
www.uhostroh.cz
Haštera
Český zahrádkářský svaz
Junák - Skaut – oddíl Uh. Ostroh
TJ Strart
Svaz neslyšících + nedoslýchavých UH
Memento Mori
Charáč Uh. Hradiště
Centrum služeb postiženým Zlín
2013/2/A/5 – rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3.000 Kč o. s. Malovaný kraj Břeclav na vydávání časopisu.
2013/2/A/6 – rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí „Světlo orientu“ pořádanou DDM Uh. Ostroh p. o., která se bude
konat 1. 6. 2013.
2013/2/A/7 – rada města schvaluje dotaci
SRPŠ při ZŠ Uh. Ostroh ve výši 3.000 Kč na
Ples ZŠ – na částečnou úhradu nákladů za
převoz, montáž a demontáž pódia.
2013/2/A/8 – rada města schvaluje změ-
20.000 Kč
35.000 Kč
10.000 Kč
25.000 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč
15.000 Kč
8.000 Kč
3.000 Kč
nu vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu u ZŠ Uh. Ostroh.
2013/2/A/9 – rada města schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na nákup
víceúčelového nákladního automobilu formou I-tec Czech s. r. o. Ostrava za cenu 40
tis. Kč.
2013/2/A/10 – rada města schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
2013/2/A/11 – schvaluje odměny 5 členům HZS Uh. Ostroh, kteří se zúčastnili nejvíce zásahů ve výši 3 tis. Kč, 2 tis. Kč, 1 tis.
OZNÁMENÍ
FINANČNÍHO ÚŘADU V UHERSKÉM HRADIŠTI
Finanční úřad v Uherském Hradišti oznamuje, že v rámci
svých služeb připravil také pro letošní rok některá opatření vycházející vstříc zejména poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
V letošním roce budou pověření zaměstnanci Finančního
úřadu v Uherském Hradišti vybírat daňová přiznání k dani z příjmů
fyzických osob na Městském úřadě v Uherském Ostrohu, a to:
čtvrtek 28. března 2013 od 8.00 do 16.30 hodin
v KONCERTNÍM SÁLE
Tiskopisy pro vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou
k dispozici na Městském úřadě v Uherském Ostrohu.
Služba zaměstnanců FÚ bude zahrnovat zejména poskytování základních informací k vyplnění daňových přiznání, přebírání
daňových přiznání a případnou kontrolu jejich formální správnosti.
Zaměstnanci FÚ nebudou přijímat platby daní v hotovosti.
na činnost
na opravu majetku
na činnost
na opravu majetku
na činnost
na činnost
na opravu majetku
na činnost
na činnost
Kč, 1tis. Kč, 1 tis. Kč.
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2013/2/B/1 – rada města neschvaluje žádost manželů Žigových na uzavření nové
nájemní smlouvy na byt č. 5 v obecním
domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh.
I. RADA MĚSTA ODKLÁDÁ:
2013/2/I/1 – rada města odkládá žádost
manželů Papežíkových, Uherský Ostroh
o odprodej městského pozemku do doby
celkového vyřešení záležitosti rekonstrukce
budovy č. p. 155 k. ú. Uherský Ostroh.
SBĚR
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
15. 4. 2013
a 7. 10. 2013
Místa sběru:
POD LIPAMI
16:00 - 16:50 hod
U KINA
17:00 - 17:50
U MLÝNA
18:00 - 18:50
Jak je to s Ostrožskými listy?
Od ledna letošního roku jsme zavedli novinku roznosu Ostrožských listů do domácností zdarma. Zatím jsme se setkali s velmi
pozitivními ohlasy, takže jsme rádi, že občané tento záměr přijali
tak pozitivně. Po prvních roznáškách se ale vyskytlo pár problémů, které bychom chtěli na tomto místě vysvětlit. Pokud se stane,
že domácnost nemá poštovní schránku, nebudou do této domácnosti Ostrožské listy dodány. Naši roznašeči nechtějí nechávat povalovat tento měsíčník někde na parapetu nebo za plotem.
Pokud budou občané bez vlastní schránky chtít Ostrožské
listy, mohou si je zdarma vyzvednout v městské knihovně.
Stejně tak i ostatní, kteří by chtěli vícero kusů pro své příbuzné
mimo Uherský Ostroh. Se svými připomínkami či nápady se můžete obrátit na odbor kultury mailem: [email protected] nebo
telefonicky na číslo: 572 430 538.
Přejeme všem příjemné počtení.
Redakční rada
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Uherský Ostroh je pro mne skrytou perlou Slovácka - zatím
Se začátkem roku jsme neměli příliš
času na bilancování a hodnocení uplynulého času, proto jsem požádala paní
starostku Hanu Příleskou o následující
rozhovor.
Co řadíte z hlediska kraje a co z hlediska našeho města v roce 2012 mezi
nejvýznamnější události, které jste ve
svých funkcích radní Zlínského kraje a starostky našeho města mohla
ovlivnit?
Z pozice bývalé radní pro zdravotnictví jsem ráda, že se nám k závěru
volebního období podařilo dotáhnout
Strategickou koncepci zdravotnictví ZK,
byť dosud není schválena orgány kraje.
Začali jsme sledovat nejen ekonomické
ukazatele nemocnic, ale i jejich zdravotnickou výkonnost. Pak mohou být eliminovány různé dohady a fámy, které se,
dle mého názoru, ve zdravotnictví šíří
velmi rychle.
Uvedu příklad: koncem minulého roku
se rozpoutala diskuse, zda budou či nebudou rušena lůžka v nemocnicích. Novináři naservírovali čtenářům zkratku ve
stylu, čím bude méně lůžek, tím bude
horší dostupnost zdravotní péče. Ale
nemocnice není o počtech postelí, ale
o počtech dobře a rychle vyléčených
pacientů. Pro nemocnice je důležité
udržet si rozsah poskytované zdravotní
péče a rozvíjet šetrnější a rychlejší metody léčby.
6
Z pozice starostky jsem ráda, že jsme
nemuseli řešit žádný velký „průšvih“
typu povodně či jiného přírodního živlu.
Rekonstrukce silnice I/55 byla psychicky náročná nejen pro obyvatele Hradišťské a Veselské ulice, ale zvládli jsme
to. Pracovníci úřadu zvládali „atak“ na
vydávaní povolenek na průjezd městem
bravurně. Pro zajímavost: bylo vydáno
přes pět tisíc povolenek. I vloni jsem
opravovali objekty města. V tom chceme i letos pokračovat. Dluh z minula si
táhneme i v opravách chodníků. Tady
se dostáváme do problémů s majetkovým vypořádáním, neboť ne všechny
chodníky jsou v majetku města.
vynikáme v něčem jiném a konečný
efekt se pak naštěstí nesčítá, ale násobí.
Od listopadu loňského roku jste jen
zastupitelkou Zlínského kraje a zůstáváte neuvolněnou starostkou. Neuvažovala jste o tom, že byste vzala starostování na plný úvazek?
Dělám starostování na plný úvazek,
i když jsem neuvolněnou starostkou.
Na úřadě jsem každý den. Mnohdy
i více jak pomyslných 8 hodin. Starostou či místostarostou ale jste celých 24
hodin denně. No, a jak je to s penězi za
funkci? Ty mám stále stejné, tj. zhruba poloviční oproti tomu, kdybych byla
Skloubit obě náročné funkce určitě uvolněnou starostkou.
nebylo jednoduché. Co jste považovala za největší výhodu a co naopak
Nepatříte mezi politiky, kteří si vyloza největší problém při zastřešování ženě užívají světla ramp. Jak se vám
dvou tak významných pozic?
daří kloubit mravenčí práci veřejného
Když jsem nastupovala do funkce sta- činitele s její prezentací na veřejnosti?
rostky, tak jsem deklarovala, že funkci
No, přiznávám, že o vlastní prezentaradní nejpozději po krajských volbách ci se moc nestarám a nevěnuji jí tolik
opustím. Toto se také stalo. Během pozornosti, kolik by si zasloužila. Usisouběhu obou funkcí jsem usilovala luji o to, aby se problémy řešily, pokud
o to, abych je vykonávala naplno. Ani možno rychle a systémově, a aby bojednu funkci nepovažuji za „korytář- lely co nejméně. Jsem přesvědčena, že
skou“ záležitost, ale jako službu lidem. racionální argumenty přece každý musí
Byť to bylo vyčerpávající, nedomnívám pochopit, ale ne vždy je to pravda. V pose, že bych funkci starostky či radní od- stoji mnohých lidí hrají důležitou úlohu
bývala. Pracovala jsem na úkor rodiny, emoce, sledování vlastních zájmů, slemých koníčků, volného času. Soboty dování jiných zájmů nebo prostá nechuť
a neděle byly (a někdy stále jsou) moje něco řešit.
pracovní dny. Pravda, už na úřadě nebývám do desáté hodiny
večerní, abych udělala
všechno, co jsem měla
naplánované. Ale když
chcete dát věci do pohybu, tak vám nic jiného nezbývá.
Když jsem šla do
funkce starostky, tak
jsem říkala, že je to týmová záležitost. A to
platí. Koordinuji svoji
činnost s místostarostkou Jiřkou Galuškovou
a místostarostou Ivanem Klaudou. Každý
www.uhostroh.cz
Často vás vídáme na vernisážích
v zámecké galerii. Jaký máte vztah
k výtvarnému umění?
Nejsem bůhvíjaký znalec umění. Ale
umění mě uklidňuje, inspiruje, ale i provokuje. Ráda se podívám na pěkný obraz nebo zajímavý objekt. Jsem zatížená
na textilní techniky, takže textilní koláže,
goblény, textilní objekty, prolínání tradičního s netradičním, to je můj šálek
kávy.
V letošním roce bude opět probíhat Mistrovství světa historických kol
u nás v republice. Trasa povede i přes
Uherský Ostroh. Byla jste velkou propagátorkou tohoto sportu a jste zakladatelkou i sdružení historických velocipedistů v Uherském Ostrohu. Máte
ještě čas na takového koníčka?
Je to opravdu jen koníček. V loňském
roce jsem sedla na vysoké kolo snad
jen čtyřikrát. Nebyl čas. Chtěla bych
se stejně zaměřenými lidmi uspořádat
nějakou menší akci, ale jestli se to
podaří, to nevím. Je to další nápor na
čas a energii, ale kde to vše brát? Je to
o prioritách, takže pokud se to nepodaří
letos, tak příští rok se to podaří určitě.
Jak se dá vlastně skloubit život manželky, matky, ženy a političky? Mají to
podle vás ženy v politice těžší?
Kloubí se to těžce, ale dá se to. Jaká
jsem manželka, zeptejte se manžela,
jaká jsem matka, zeptejte se dětí, jaká
jsem politička - to hodnotíte každé volby. No, nezeptala jste se, jaká jsem snacha. To nevím, ale tchýni a tchána mám
skvělé.
Ale obecně, fandím
každému, kdo se věnuje
veřejnému životu nebo
dělá něco pro lidi. Ať pracuje u zahrádkářů nebo
se věnuje dětem, organizuje sportovní činnost
nebo je v politické straně.
Už to, že ho zajímají věci
kolem sebe, je potěšující.
Zda to ženy mají v politice těžší? Konstatuji, že
ano. Jsou schopné dát
aktivitám směr, ale nemají čas a ani chuť „kecat
o hloupostech“. Mám pocit, že mnozí naši mužští
protějšci si berou slovo,
jen aby něco řekli nebo upozornili na
sebe. Ne proto, že chtějí upozornit na
problém či jej řešit. Já tomu říkám “natřásání péří“.
Na co v současné době upíráte nejvíce pozornosti? Jaká témata jsou
podle vás v současnosti v Uherském
Ostrohu a vůbec ve Zlínském kraji nejdůležitější?
Nejen Uherský Ostroh, ale všechny
obce by potřebovaly stabilnější prostředí, ať můžeme lépe dlouhodobě
plánovat. Každý rok se mění daně. Každý rok sledujeme, které dotace budou
vypsány, abychom se mohli přihlásit do
programů a ušetřit tak nějaké peníze.
I když to je někdy sporné. Mnohdy za
přípravu žádosti dáte takovou částku,
že pak se ani nevyplatí o dotaci žádat,
ale akci raději financovat ze svého a dle
vlastních možností a aktuálních potřeb.
Tvrdím, že Uherský Ostroh je perla Slovácka, byť ještě skrytá. Dlouhodobým
cílem je oživit zámek a okolí. Přízámčím
jsme začali, náměstím se pokračovalo,
nyní jsme na zámku. Před dokončením
je zámecká věž. Chceme také zpřístupnit část podzemí. Je potřeba všechny
aktivity propojit. Našim cílem je ze zámku udělat magnet pro cestovní ruch, který bude městu přinášet peníze. Když ne
přímo, tak zprostředkovaně přes soukromé subjekty. Vymyslet a zrealizovat
tuto myšlenku není běh na krátkou trať,
ale maraton. V tom vidím budoucí prosperitu města..
Děkuji za rozhovor.
Připravila Andrea Helmichová
Policejní perličky
Ranní dopravní nehoda ze dne 4. 2. 2013
- Smyk na namrzlé komunikaci u cyklostezky
do Obory - neskončil pro řidiče ani auto příliš dobře. Posádka vozu naštěstí vyvázla bez
zranění, ale škoda se vozidlu nevyhnula.
V pondělí 11. 2. v brzkých ranních hodinách došlo ke vloupání do novinového stánku pana Konečného. Došlo k odcizení tabákových výrobků, telefonních karet a stojanu
na kola.
V pátek 15. 2. došlo ke krádeži kluba hliníkového kabelu. Zajímavostí je, že se ztratilo
ze Sběrokovu v Uherském Ostrohu.
7
OSTROŽSKÉ LISTY
Přehled provedených stavebních akcí
v Uherském Ostrohu v roce 2012
Jeden z našich nejdůležitějších úkolů je zajištění bezpečí města před povodněmi. Začátkem jara 2012 se rozběhly stavební
práce na ochranné hrázi řeky Moravy na Pastruhu. Termín výstavby byl dodržen, stavba byla předána a zkolaudována v říjnu
Nově vybudovaná hráz nás ochrání před stoletou vodou
2012. Hodnota hráze v délce 1452 metrů financované Pozemkovým úřadem byla 7,384 mil Kč a 68 metrů bylo hrazeno z rozpočtu města v hodnotě 374 tis Kč. Hráz je odborníky dimenzována na ochranu města před stoletou vodou.
Další velkou událostí byla rekonstrukce silnice I/55. Oprava
silnice byla v našem městě zahájena v dubnu 2012 a dočasně
ztížila život i dopravu mnohým občanům města. Pro průjezd vozidel vydal odbor investic přes 5100 povolenek. Za dobrou organizaci a vstřícný přístup je třeba pracovnicím úřadu poděkovat.
Ředitelství silnic a dálnic Zlín, investorovi stavby, se podařilo za-
Náročnou rekonstrukci I/55 máme už za sebou
jistit dokončení a zprovoznění silnice I/55 začátkem října 2012.
Město Uherský Ostroh zajišťovalo některé doprovodné práce
při rekonstrukci I/55, jež se prováděly od června do listopadu
2012. Do osvětlení osmi přechodů a jednoho místa na přecházení silnice (u ŽPSV) investovalo město 670 tis Kč. Opět se jedná o opatření pro zvýšení bezpečnosti našich občanů. Dále byla
provedena oprava a napojení chodníků k autobusovým zastávkám v hodnotě 1,2 mil Kč.
8
Pro zlepšení přístupu do domu č. p. 814 na Sídlišti byl v září
2012 vybudovaný nový chodník ze zámkové dlažby v hodnotě
100 tis. Kč, stávající chodník byl v havarijním stavu.
I kultura a rozvoj cestovního ruchu jsou pro naše město velmi
důležité. V měsíci květnu započala I. etapa stavebních prácí na
zpřístupnění věže a expozice na zámku. Ukončena byla v říjnu
2012, proinvestováno bylo z městského rozpočtu 2,05 mil Kč
a dotace z programu Regenerace městské památkové zóny
byla 790 tis. Kč. Očekáváme, že tyto zrekonstruované atraktivní
prostory zámku nabídnou domácím, turistům i cyklistům nádhernou vyhlídku na naše město.
Z dalších kulturních památek byla zrestaurována socha Svatého Floriána, patrona hasičů. Socha byla po zrestaurování přemístěna na nové místo, na městskou tržnici. Hodnota restaurátorských prací byla 147 tis Kč, z toho dotace činila 80 tis Kč.
Ani na naše děti se v roce 2012 nezapomnělo a dětská hřiště v Mašovech a na sídlišti byla doplněna zařízeními v hodnotě
125 tis. a 100 tis. Kč.
S nástupem letošního jara mohou sportovci i rekreační cyklisté vyjet do Ostrožské Lhoty
po nové cyklostezce. Od ulice
Polní po farmu
Ostrožsko a. s.
podél potoka
Okluky financovalo stezku
město Uherský
Ostroh v hodnotě 674 tis.
Oblíbená cyklostezka u Okluky
Kč, dotace na
tuto cyklostezku byla ve výši 1,21 mil Kč. Asfaltová polní cesta
HPC1 do Obory stála 6,13 mil Kč, investorem byl Pozemkový
úřad Uherské Hradiště. Stavba byla zahájena v září a ukončena v listopadu 2012.
V prosinci bylo dokončeno nové sociální zařízení pro turisty
Baťova kanálu
v prostorách nádvoří sportovní
haly.
Sociální
zařízení budou
využívat i návštěvníci sportovní haly. Financování 600 tis.
Kč bylo z dotace a částka 1,17
mil. Kč šla z rozpočtu města.
Nové toalety ve sportovní hale již slouží veřejnosti
O chystaných
stavebních akcích v roce 2013 vás budeme průběžně informovat.
Ivan Klauda, místostarosta
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Narodili se
04. 1.
Ema Vavrušová, Rybáře
11. 1.
Ondřej Moštěk, Rybáře
13. 1.
Michal Matúšů, Mašovy
22. 1.
Hana Vařílková, Nádražní
26. 1.
Lucie Bršlicová, Sídliště
30. 1.
Matyáš Mach, Sídliště
Jubilanti březen
75 let
04. 3. Zdeněk Němeček, Svobodova
85 let
03. 3. Marie Vyskočilová, Školní
86 let
05. 3. Drahomír Příleský, Blatnická
87 let
13. 3. Růžena Galušková, Veselská
26. 3. Bohumil Gelbkopf, Rybáře
90 let
02. 3. Ludmila Klimešová, V Zahradách
91 let
12. 3. Vladimír Peprník, Dlouhá
92 let
14. 3. Anna Hofmanová, Školní
Zemřeli
03. 1.
Karel Doležal
24. 1.
Stanislav Veselý
29. 1.
Rudolf Neumann
/1934/
/1947/
/1931/
Sňatky
19. 1.
Peter Kochan, Slovensko
a Andrea Peprnová, Uherský Ostroh
1. občánek Uherského
Ostrohu v roce 2013
Ve čtvrtek 14. 2. 2013 navštívila starostka
Hana Příleská spolu s místostarostkou Jiřinou
Galuškovou prvního občánka našeho města v tomto roce. Letos jsme oproti loňskému
roku tak dlouho čekat nemuseli. Již 4. ledna
přišla na svět krásná holčička Ema Vavrušová.
Šťastnými rodiči jsou Richard Vavruša a Hana
Matúšů z ulice Rybáře. Malá Ema má již doma
tři starší sourozence – Dominika, Šimona a Dorotku. Takže se nemusí bát, že by měla málo
chův. Starostka předala mamince květiny a finanční dar. Přejeme celé rodině radost, zdraví
a hojnost Božího požehnání.
-hel-
9
OSTROŽSKÉ LISTY
MIKROREGION OSTROŽSKO
Tip na výlet!
III. miniveletrh cestovního ruchu Slovácka
21. 3. 2013
Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět o novinkách turistických možností svého regionu.
Představí se města: Uherské Hradiště, Uherský Brod, Napajedla, Mikroregion Východní Slovácko, Staroměstsko,
Dolní Poolšaví, Buchlov, Ostrožsko a Bílé Karpaty. Své místo zde bude mít i Sdružení pro rozvoj Baťova kanálu.
CO NOVÉHO
V KROJOVÉ DÍLNĚ
V UHERSKÉM OSTROHU
V předvelikonočním měsíci březnu bychom všechny rádi pozvali na velikonoční
jarmarky, kterých se budeme účastnit. V neděli 24. března se můžete s námi setkat na akci Velikonoce ve skanzenu. Velikonoční zvyky s vystoupením souboru Old
Stars Břeclavan pro vás připravili ve Strážnici. Následující víkend 30. a 31. března
se budeme účastnit, tak jako mnoho ostatních prodejců, tradičního velikonočního
jarmarku v Uherském Hradišti.
Mimo těchto akcí si novinky v naší jarní nabídce můžete zakoupit v prodejně
v Uherském Ostrohu nebo v prodejně Lidové kroje v Uherském Hradišti (bývalý dům
služeb). Nově nabízíme bytové dekorace, velikonoční kraslice a různé bytové doplňky (ubrusy, prostírky, polštáře apod.).
I nadále pro naše spoluobčany provádíme opravy a úpravy oděvů v krátkých dodacích termínech a prodej galanterie.
Dagmar Raušová
10
www.uhostroh.cz
Aktuálně ze ZUŠ
Historicky první ročník okresního kola soutěže žáků ZUŠ
ve hře na elektronické klávesové nástroje (klávesy) se uskutečnil v pátek 15. února v Uherském Ostrohu. V zámeckém
kulturním sále se setkali žáci z uměleckých škol v okrese, aby
vzájemně předvedli své dovednosti a interpretační možnosti tohoto relativně mladého hudebního nástroje. Ještě donedávna
nebyly pro tento nástroj stanoveny učební osnovy, s nástupem
školního vzdělávacího programu jsou již zpracovány, jako pro
každý jiný nástroj, rovněž původně čtyřletá výuka byla rozšířena
na sedm ročníků.
Soutěžící žáci byli rozděleni do věkových kategorií, přičemž
nejvíce obsazené byly právě ty nejnižší. Odborná porota posuzovala jednak hudební výkony soutěžících, přihlédla rovněž
ke zvládnutí technické stránky nástroje, jeho využití a pestrosti.
Celkově konstatovala dobrou úroveň všech soutěžících a navrhla postup do krajského kola pro Nelly Ollbertovou, Lenku
Janíkovou a Pavlínu Štěrbovou z Uherského Hradiště a Lucii
Komendovou z Uherského Brodu. Naši školu reprezentovala
tři děvčata – Kateřina Trávníčková získala druhé, Simona Strachotová 3. místo, Kamila Šimčíková navštěvuje naši školu v pobočce v Hluku – získala 1. místo s postupem do kraje a zvláštní
cenu poroty za nejlepší umělecký dojem (vyučující p. uč. Radovan Říha).
Všem srdečně gratulujeme!
Blíží se finále soutěže ve zpěvu lidových písní Ostrožský skřivánek. V neděli 17. března odpoledne se představí malí zpěváčci za doprovodu naší cimbálové muziky Šefranica na ostrožském zámku se zpěvem lidových písní, které mají rádi.
Další soutěž, tentokrát dechových komorních souborů, se
uskutečnila v únoru v Bojkovicích. Delegovali jsme dva soubory, zasáhlo však chřipkové období a oba jsme museli omluvit
pro onemocnění členů souboru. Škoda, neboť byly oba dobře
připraveny a rozhodně měly šanci na nejlepší umístění.
Dovolujeme si vás pozvat na Jarní koncert. V úterý 26. března v 18 hodin se představí žáci naší školy v zámeckém koncertním sále s jarními melodiemi.
František Říha
Základní umělecká škola
v Uherském Ostrohu
vás zve na Jarní koncert,
který se koná 26. března
v 18:00 hod
v koncertním sále na zámku.
Vystoupí soubory ZUŠ
11
OSTROŽSKÉ LISTY
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE BŘEZEN
16. 3. MINIPLES S TOMBOLOU
– Kdy: od 15.00 hod.; Kde: dance club Cézar Uherský Ostroh;
Vstupné: 30 Kč; DDM Uherský Ostroh a dance club Cézar
zvou všechny děti (3 – 15 let) na Miniples, kde je čeká bohatá
tombola, hry, zábava, disko a VIP hosté. K tanci bude hrát DJ
Siemens.
23. 3. VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
– Kdy: 14.00 hod.; Kde: sportovní hala TJ Lokomotiva Uherský
Ostroh. Akce pro celou rodinu. Čekají na vás jarně laděná vystoupení nejen folklórních souborů, výtvarné dílničky, soutěže,
atrakce pro děti, prodejní stánky a ukázky tradiční řemeslné
výroby. Celým programem vás bude provázet roztomilý velikonoční zajíček.
20. – 27. 3. – VELIKONOČNÍ ZVYKY
– výukový program pro třídní kolektivy 1. stupně ZŠ. Děti
se zábavnou formou seznámí se svátky jara a se zvyky s nimi
spojenými. Součástí programu jsou i tvořivé dílničky, kde si
děti budou moci vyrobit krásné tematicky laděné dekorace.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 602/732 734. Program
nabízíme i mateřským školám.
SOBOTA V POHYBU ANEB ZATOČTE S VANILKOVÝMI ROHLÍČKY
„Zatočte s vanilkovými rohlíčky“ - tak znělo motto sobotního sportovního odpoledne, které uspořádal 19. ledna DDM
Pastelka. Hlavním cílem akce bylo po vánočních svátcích
zlikvidovat přebytečné centimetry v pase. Na nechtěná kila
jsme nejprve zaútočili zumbou pod vedením šikovné cvičitelky Lucie Krejčiříkové, která předcvičovala i následující pilates. Třetí účinnou zbraní proti „vanilkovým rohlíčkům“ byl
aerobik v čele s Věrou Korvasovou. Po aerobiku přišlo na
řadu tai-bo, při kterém přítomným slečnám a dámám ve
sportovní hale TJ Lokomotiva dokonale protáhla těla Andrea
Břečková. Posledním cvičením byla jóga, jejímž prostřednictvím se sobotní sportovkyně po náročném odpoledni protáhly a zrelaxovaly. Jógu nám přijela předcvičit milá Renata
Smolíková z ášramu ve Střílkách. Součástí Soboty v pohybu
byl i program pro děti Hravé odpoledne s večerníčkem. Maminky, které si chtěly zacvičit, tedy nemusely shánět hlídání
a mohly svěřit své ratolesti Lucce a Ivě z DDM Pastelka, jež
si pro ně připravily množství pěkných her, soutěží a zábavy.
Mgr. Iva Maxerová
LASER GAME - HUSTÁ ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ
Dne 2. 2. 2013 děti z DDM Pastelka navštívily Laser
arénu ve Zlíně. Výlet za poznáním nové akční hry byl
plný napětí, smíchu a zábavy. Po příjezdu do Zlína
měly děti možnost prozkoumat celou arénu a vyzkoušet si svou přesnost a hbitost. Z dívek měla nejpřesnější mušku Aneta Janatová a u chlapců vyhrál
na plné čáře Jakub Tománek. Ve volné chvíli se „snipeři“ zabavili ostatními aktivitami, které aréna nabízela. Účastníci se mohli vcítit do kůže basketbalistů,
hokejistů i motoristů. Celé odpoledne plné akčních
her se všem moc líbilo a doufáme, že se tato akce
bude těšit stejné popularitě jako doposud.
Mgr. Lucie Pokorná
12
www.uhostroh.cz
VALENTÝNSKÝ KARNEVAL V MATEŘSKÉM CENTRU
Ve čtvrtek 14. 2. 2013 proběhl v mateřském centru Pastelka
Valentýnský karneval. Navštívili nás např. Superman, Žabička, Motýlek, „strašlivý“ Kostlivec a další krásné bytůstky. Děti
soutěžily v šesti disciplínách: Tunel odvahy, Tlama šelmy, Sraz
motorkářů, Žáby na souši, Bubeníci na provaze a Komín až do
nebe. Každý za své snažení dostal odměnu. Nechybělo ani
naše pravidelné muzicírování a maňáskové divadlo. Děkujeme všem za účast, byli jste krásní! Pirátka Vendula.
Vendula Čajková
DDM PASTELKA UHERSKÝ OSTROH
PŘIPRAVUJE NA LETNÍ PRÁZDNINY:
Letní pobytové tábory:
• Hobit – Kdy: 5. – 14. 8. 2013;
Kde: RS Hájenka Pohořelice u Napajedel; Program: Navštivte
s námi bájnou Středozem. Prožijte příběh Bilba Pytlíka na vlastní
kůži. Pokud se vám podaří porazit draka Šmaka, odměnou vám
bude obrovský poklad trpaslíků.
Příměstské tábory:
• Cesta kolem světa za pět dní
– Kdy: 8. - 12. 7. 2013; Kde: DDM Pastelka Uherský Ostroh; Program: sportovní příměstský tábor. „Procestujte“ s námi všechny
kontinenty a užijete si týden plný sportu, zábavy a dobré nálady.
Přijďte si vyzkoušet netradiční sporty a hry z různých koutů
světa. Na nejlepší sportovce čeká krásná výhra.
• Tajemní Keltové
– Kdy: 19. - 23. 8. 2013; Kde: DDM Pastelka Uherský Ostroh;
Program: výtvarně-dramatický příměstský tábor. Pojďte se ponořit do dávných časů Keltů a mytických bytostí, elfů, víl, a trollů.
Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky inspirované obdobím
Keltů a divadelně ztvárníme prastaré příběhy.
• Putování za Šamanem
– Kdy: 13. – 20. 7. 2013; Kde: RS Ječmínek Osvětimany; Program: Pojďte s námi putovat po stopách záhadného šamana.
Zažijete spoustu her, soutěží a překvapení v krásném prostředí
chřibských lesů. Na všechny zájemce se těší hlavní vedoucí
Radek Nožička.
Více informací k jednotlivým táborům naleznete na: www.ddmpastelka.cz.
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2012/2013
Ve středu 13. února 2013 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
V letošním roce se zúčastnilo 33 žáků z prvních až pátých
tříd ZŠ, tedy zástupci nulté, první a druhé kategorie.
V nulté kategorii byli oceněni žáci na prvním až třetím místě.
V první a druhé kategorii byli odměněni i žáci na dalších místech za výrazný a osobitý přednes. Všichni soutěžící obdrželi
drobný dárek za snahu a odvahu vystoupit před porotou a svými kamarády.
Děkuji Městskému úřadu v Uherském Ostrohu a panu Jaroslavu Lundovi za drobné ceny pro vítěze, Mgr. Marcele Maršálkové za upomínkové medaile pro všechny přítomné recitátory.
POSTUPUJÍCÍ ŽÁCI:
0. kategorie (1. třídy)
1. Nikola Matějíková, 1.A
2. Beáta Hrušková, 1.B
3. Jakub Vosáhlo,1.B
1. kategorie (2. a 3. třídy)
1. Marek Pospíšil, 3.
2. Klára Schusterová, 2.B
3. Ondřej Hendrych, 2.A
4. Jakub Kopálek, 2.B
5. Kristýna Turčinová, 2.B
2. kategorie (4. a 5. třídy)
1. Vanesa Leopoldová, 5.A
Karolína Hlůšková, 5.A
2. Filip Zdráhal, 4.A
3. Anna Hýlová, 5.A
4. Klára Linhartová, 5.B
5. Anna Pospíšilová, 5.A
6. Simona Strachotová, 5.A
Mgr. Ludmila Kašpárková,
učitelka ZŠ
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Ve čtvrtek 14. února 2013 proběhl na naší základní škole zápis
do prvních tříd pro školní rok 2013/2014. V daném termínu (někteří předškoláci se z důvodů nemoci dostaví ještě v náhradním
termínu) k zápisu přišlo celkem 61 dítě, z toho 45 bylo přijatých,
rodiče 13 dětí uvažují o odkladu povinné školní docházky,
o zahájení povinné školní docházky o 1 rok dříve než stanoví
zákon mají zájem rodiče 2 dětí a u 1 dítěte řešíme vhodnost
(či možnost) zařazení do běžné základní školy. Vše musí být
dořešeno do konce měsíce května. Po tomto termínu ředitel
školy rozhodne o počtu otvíraných tříd, o třídních učitelích budoucích prvňáčků a o rozdělení žáků do jednotlivých tříd. Vše se
bude samozřejmě odvíjet i od výše rozpočtu na rok 2013, který jednotlivým školám upřesňuje krajský úřad do konce března
daného roku. Před odchodem na hlavní prázdniny (polovina
června) budou rodiče také seznámeni, jaké pomůcky na dané
škole prvňáčci obdrží zdarma (dotace 200 Kč na žáka od státu),
14
jaké pomůcky bude žákům pořizovat škola (platí rodiče, částku 500 - 600 Kč nutné zaplatit škole do konce srpna) a jaké
pomůcky budou žákům pořizovat rodiče sami. No, a pak už to
nastane. V pondělí 2. září 2013.
Mgr. Petr Bělohrad, ředitel ZŠ
www.uhostroh.cz
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Korálky ze školky...
Malí kovbojové a ladys z kroužku Minicountry
Své umění předvedli tanečníci na dvou dětských plesech, které
pořádala MŠ Sídliště a Dětský domov. Přijali jsme také pozvání
zatancovat na přátelském posezení KDU-ČSL. I když letos tento
kroužek navštěvují převážně „menší countrysti“, vždy si získají
upřímné uznání a potlesk.Těší nás, že se k nám přidala 3 děvčátka z první třídy ZŠ a chodí si s námi zatancovat (naše bývalé
„ladys“).
Fašankové veselí
S dětmi jsme tradičně oslavili Masopust, při kterém samozřejmě
nechyběly nejrůznější veselé masky dětí i dospělých, tanečky, soutěže, tombola, průvod masek, tradiční koblihy atd. Bylo vskutku
veselo! Letos jsme bohužel nemohli z důvodu karantény navštívit
naše dospělé kamarády z Domovinky, na které se však budeme
těšit příště.
Bruslení
I letos probíhá každé pondělí na Zimním stadionu bruslení dětí
KMŠ, kde děti zdokonalují své pohybové schopnosti a rozvíjejí
sportovního ducha. Děti v průběhu sezony udělaly znatelné pokroky a za jejich snahu jim patří velká pochvala. Využili jsme proto
nabídku vedení ZS a budeme letos chodit bruslit až do prvního
jarního dne.
Zveme vás malí i velcí na poslední bruslení KMŠ, které se koná 18.
3. od 10.30 h na Zimním stadionu. Jste srdečně vítáni!
Malí plaváčci
Od března, každý pátek, zahajují nejstarší děti plavecký výcvik
v Plavecké škole Uh. Hradiště. Osvědčila se nám spolupráce se
ZŠ. Proto jsme i letos rádi přijali nabídku a jezdíme společně se
svými bývalými školáčky (dnes již žáky 3. třídy ).
Zápis do základní školy
Po prázdninách by do lavic ZŠ mělo z naší školky nastoupit 30
dětí. Ve čtvrtek 14. 2. proto se svými rodiči přišli k zápisu. Někteří
rodiče se ještě rozhodují, zda pro své dítě nezvolí odklad. Uvidíme
tedy, kolik dětí po prázdninách do ZŠ skutečně odejde.
Plánujeme:
- Klokánkovo dobrodružství, výchovně vzdělávací představení,
které se v naší školce uskuteční v úterý 5. 3. od 9.00 h. Na tuto
akci zveme i děti s rodiči, kteří nenavštěvují naši školku.
- Srdečně zveme děti s rodiči na tradiční hru Ukřižování P. Ježíše,
kterou sehrají naši malí herci na květnou neděli 24. 3. odpoledne
(viz pozvánka).
Radka Valštýnová Bc.-učitelka
Zdeňka Baladová – ředitelka
Děti z Křesťanské mateřské školy
v Uh. Ostrohu sehrají na květnou neděli
24. 3. 2013 ve 14.30 hod. hru
UKŘIŽOVÁNÍ P. JEŽÍŠE
v chrámu Páně Sv. Ondřeje
V toto předvelikonoční období zveme velké i malé, aby se na nejvýznamnější křesťanské svátky přišli podívat očima těch nejmenších.
15
OSTROŽSKÉ LISTY
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
Ha
,
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Fašanku, fašanku
Fašankové veselí probíhalo u nás v mateřské škole 12. února. Tentokrát jsme
slavili uvnitř naší školy. Děti si vyrobily spoustu masek, ale také si přinesly krásné kostýmy. Velká radost a písně se ozývaly celou mateřskou školou.
Fašanku, fašanku,
velká noc bude,
kdo nemá kožucha,
zima mu bude
Setkání s paní učitelkami ze základní školy
V úterý 5. února proběhlo v mateřské škole Sídliště setkání rodičů s paními učitelkami ze ZŠ. Setkání proběhlo ve velmi pěkné
atmosféře a rodiče měli možnost se dozvědět, kdy je jejich dítě
připravené zahájit školní docházku a také, co připravit dítěti do
první třídy.
Nástup do školy je pro dítě dalším vývojovým mezníkem, kdy
opouští mateřskou školu a nastupuje do nové role školáka. Mění
se fyzicky i psychicky. Je důležité, aby dítě bylo tělesně zdatné
a mohlo unést novou školní zátěž.
Ve škole je již kladen velký důraz na samostatnost, tzn. umět se
sám obléci, dbát o své věci a svůj pořádek. Umět samo sebe obsloužit, poznat svoje věci a uklidit po sobě.
Při nástupu do školy by u dítěte měla být již vyhraněná laterita (pravák nebo levák), také by mělo umět správně vyslovovat všechny
hlásky, komunikovat s dospělým a svými spolužáky a mít zvnitřnělé konvenční chování – umět pozdravit, rozloučit se, požádat
a poděkovat.
Školák se musí umět hlavně soustředit, orientovat se v prostoru,
ale i orientovat se na lavici a na papíře. Znát, co je vlevo, vpravo,
nahoře a dole. Umět poznat geometrické tvary a napočítat do desíti a hlavně určit počet. Je důležitá i pečlivost, správný špetkový úchop tužky a sezení u stolu.
Pro porozumění obsahu slova bychom dítěti měli zadávat různé příkazy, abychom
se přesvědčili, že rozumí tomu, co po něm
žádáme. Čtení na dobrou noc je pro dítě
nejen krásným zakončením dne, ale také
u něj pěstujeme lásku pro jeho budoucí
samostatné čtení. Na jeho základě uvidíme, zda dítě samo dokáže povyprávět
příběh.
A na závěr paní učitelky vzkazují: „Kupte
dětem aktovky s kapsami na boku pro pití
a svačinku“.
Přeji všem budoucím školákům úspěšný
start do školy.
Mgr. Světla Mitáčková
Více o školní zralosti na stránkách MŠ
http://skolkasidliste7.webnode.cz/
16
www.uhostroh.cz
ZIMNÍ BÁL
S BRATRY CHABIČOVSKÝMI
Dne 26. ledna 2013 pořádalo Sdružení rodičů a přátel při MŠ Sídliště a Mateřská škola Sídliště Zimní bál s bratry Chabičovskými,
který se konal na Sokolovně.
Děti si mohly zatancovat a zasoutěžit s bratry Chabičovskými
na jejich show. Velkou radost měly děti z vystoupení kouzelníka
a z návštěvy Krtečka.
Odpolední zábavný program zahájily děti z MŠ Sídliště polonézou, která sklidila obrovský úspěch. O další vystoupení se postaraly mladší děti z MŠ Sídliště s tancem vloček a KMŠ s kroužkem minicountry. Taky Dům dětí a mládeže měl v programu své
zastoupení, a to orientální tance, kroužek cvičení rodičů s dětmi
a hip hop. Zakončení programu patřilo ostrožským gymnastkám
a mažoretkám.
Všem účinkujícím, jejich rodičům, kteří děti krásně nastrojily a paním učitelkám děkujeme za krásná vystoupení. Dále bych chtěla
poděkovat rodičům za dary do tomboly a za pomoc při chystání
stolů a lavic. Velké poděkování patří paní Miriam Zajíčkové, Táťáně
Babjakové a Štěpánovi Ludvíkovi za pomoc s organizací.
Ing. Františka Ludvíková
ZVEME VÁS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA SÍDLIŠTI
26. března 2013 zveme všechny rodiče a budoucí rodiče s dětmi na Den otevřených dveří. Uvidíte celou
mateřskou školu, seznámíme vás se vzděláváním v naší škole, děti se představí v roli herců v pohádce, v roli
tanečníků ve folklórním vystoupení a na závěr je pro Vás připravena výtvarná dílnička.
21. března 2013 v 10.00 hod. budou děti vynášet Morenu. Přijďte se podívat a přivítejte s námi jaro.
Za celý kolektiv zve ředitelka Mgr. Světla Mitáčková
PO STOPÁCH SKAUTU V UHERSKÉM OSTROHU
V minulých OL jsme psali, ze hledáme jakékoliv informace týkající se působení
skautského hnutí v našem městě. Moc nás potěšil dopis od pana J. Zelinky, ve
kterém nám sdělil mnoho nových informací. Ta nejdůležitější se týkala toho, že
již v roce 1945 skautský oddíl v Uherském Ostrohu existoval. Zřejmě však nebyl
oficiálně registrován, protože bychom o tom našli nějakou informaci v ústředí svazu skautů. Sám pan Zelinka byl členem družiny Vlčat. Tehdejším jeho vedoucím
byl Lola Langr, který s rodiči a sestrou bydlel ve vilce č. p. 687 v Sokolovské ulici
(dnes dům p. M. Petráše). Klubovnu skauti měli na zámku ve 3. poschodí v levém
křídle nad vchodem.
Na výpravy do přírody chodili a svou základnu měli na Borešíně, kde byl vybudován „tábor“. Dalším aktivním skautem tehdejší doby byl Josef Kozumplík, autor
odborníky velmi ceněné monografie Olověné akumulátory. V době svého skautování bydlel „Na nemocnici“, což je dnes budova č. p. 150 v ulici Svatopluka Čecha.
Již tehdy stejně jako dnes používali skauti příručku „Scouting for Boys“.
Pokud je ještě nějaký pamětník těchto časů, prosím ozvěte se nám, ať se nám
podaří doplňovat střípky mozaiky skautské historie v našem městě.
SKAUTI NA SETKÁNÍ S HERCEM - SKAUTEM
Ostrožští skauti se společně vypravili na divadelní představení charismatického
herce Víti Marčíka do Hroznové Lhoty. Po pohádce Bajaja pobesedovali a zavzpomínali s hercem na jeho skautské zážitky z dětství.
Vladimír Šopík (juná[email protected])
17
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU V LEDNU
6. 3.
6. 3.
13. 3.
16. 3.
17. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
17.00
17.00
18.00
15.00
15.00
14.00
14.00
15.00
koncertní sál
zámecká galerie
koncertní sál
klub César
koncertní sál
sportovní hala
Chrám sv. Ondřeje
obřadní síň
24. 3.
16.00
koncertní sál
26. 3.
27. 3.
18.00
10.00
koncertní sál
koncertní sál
31. 3.
20.00
koncertní sál
Klub dříve narozených
Krása všednosti
Den Tibetu
Miniples s tombolou
Ostrožský skřivánek
Velikonoční zajíček
Ukřižování
Nejkrásnější beránek
pohádka
Beránek z modrého nebe
Jarní koncert
Rodokmeny
Velikonoční beseda
u cimbálu
GS
odbor kultury
odbor kultury
DDM
odbor kultury a ZUŠ
DDM
KMŠ
odbor kultury
odbor kultury
50 Kč
30 Kč
30 Kč
ZUŠ
městská knihovna
Ostrožan II
70 Kč
Den Tibetu přinese koncert Tibetské mísy
Pokud vás na loňském ročníku festivalu Bylinkové dny zaujal koncert Tibetské mísy v podání Ríši Langa, začněte
se těšit. U příležitosti Dne Tibetu jsme na středu 13. března v 18.00 hodin domluvili další koncert. Bude se konat
v koncertním sále na zámku v Uherském Ostrohu a zváni
jsou všichni, kdo mají chuť strávit hodinku v meditaci s vibracemi tibetských mís. Jedná se o harmonizaci těla s duší. Vysoké tóny zklidní stresy v hlavě, hluboké usadí zemní
energie od pasu dolů. Zvuky tónu A aktivují srdeční čakru
a tento zvuk otevírá blokády a můžeme tak cítit emoce,
které v nás byly hluboko ukryty. Vysoké C může odstranit
migrénu na půl roku. Richard Lang sbírá tibetské mísy
20 let, vystupuje každé pondělí v čajovně Hradčanská
v Praze, ale perličkou je, že hrává i na soukromých oslavách – svatbách, pohřbech a narozeninách. Kdo si chce
vyzkoušet, kam ho vibrace tibetských mís přenesou, ať
určitě využije příležitosti na ostrožském zámku.
Andrea Helmichová
Ostrožský skřivánek
se vrací na zámek
Město Uherský Ostroh a ZUŠ Uherský Ostroh vás srdečně zvou na tradiční přehlídku
zpěváčků lidových písní z mikroregionu
Ostrožsko „Ostrožský skřivánek“, která se
uskuteční v neděli 17. března v 15.00 hod
18
v koncertním sále na zámku v Uherské Ostrohu. Představí se vám děti z MŠ a ZŠ, které budou soutěžit v pěti kategoriích. Z každé kategorie porota vybere jednoho vítěze
a následně pak vítěze celé soutěže.Ten
bude reprezentovat lidové zpěváčky mikroregionu Ostrožsko při prestižní kulturní
akci Srdce pro Václava Havla konané 8. 6.
2013 na zámku v Uherském Ostrohu. Pro
všechny dětské účastníky je připravena
sladká odměna a pro vítěze krásné ceny.
Svátečním odpolednem nás bude provázet CM Šefranica při ZUŠ Hluk. Přijďte si
i vy poslechnout krásné tóny lidových písní
ze Slovácka a podpořit nejlepší zpěváčky
z našeho mikroregionu.
-lp-
www.uhostroh.cz
Kdo upeče nejkrásnějšího velikonočního beránka?
Odbor kultury zve všechny šikovné pekaře
a pekařky k účasti v soutěži o nejkrásnějšího velikonočního beránka. V neděli 24.
března od 15.00 hodin bude v obřadní
síni připravena výstava všech beránků
přihlášených do soutěže. Těšit se můžete nejen na krásné beránky, které můžete
ohodnotit, ale také na ukázku lidových velikonočních řemesel – malérečka, panenky
ze šustí, pletení pomlázek. Děti si mohou
zkusit nazdobit perníkového beránka. Od
16.00 hodin proběhne v koncertním sále
pohádka pro nejmenší Beránek z modrého nebe, kterou zahraje Divadlo Viďadlo.
Příběh o malé Kristýnce, která na procház-
ce se svým pejskem nalezne krásného, ale
velmi smutné beránka, má velmi netradiční
a poetické dekorace. Divadelní představení, které ocenilo i nakladatelství Albatros,
bylo odehráno také pro děti ve Francii, Belgii a Rakousku. Běloučký a heboučký beránek spadl z oblohy a teď se chce dostat
zpátky mezi kamarády. Kristýnka mu samozřejmě po celou dobu usilovně pomáhá. Po skončení pohádky bude slavnostně
vyhlášeno pořadí vítězů soutěže o nejkrásnějšího velikonočního beránka. Těšíme se
na všechny Ostrožany, kteří se s námi do
této akce zapojí.
Andrea Helmichová
Pravidla soutěže O nejkrásnějšího velikonočního beránka:
Účast v soutěži není věkově omezena.
Může se do ní zapojit každý, kdo se nebojí zadělat těsto a pustit se do pečení. Přihlášení do soutěže je možné učinit již nyní, nejpozději však 24. března do 13.00 hodin. Registraci je možné učinit buď přímo na odboru kultury nebo prostřednictvím mailu: [email protected] Úkolem každého účastníka je donést v den
konání akce do 13.00 hodin do obřadní síně na zámku velikonočního beránka vlastní výroby a odevzdat jej
pořadateli, kde bude řádně zaregistrován. Jeden soutěžící může do soutěže přihlásit i více beránků. Kreativitě se meze nekladou, možná je i změna těsta. U donesených vzorků budou diváci anonymně hodnotit celkem
2 faktory: vzhled a originalitu. Vyhodnocení soutěže proběhne tentýž den v 16.45 h v koncertním sále na zámku.
Tři nejlépe ohodnocení vítězové získají velikonoční věnec.
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Pohádkové bytosti ovládly ledovou plochu
V sobotu 1. 2. 2013 se zimní stadion
v Uherském Ostrohu proměnil v pohádkové království. Letošní ročník karnevalu na
ledě s názvem Vstupte s námi do pohádky
přilákal spoustu překrásných princezen,
rytířů, kovbojů, ale také víl, kouzelníků
a čarodějnic. Zahájení se ujali amatérští
krasobruslaři a krasobruslařky, každý se
svou vlastní sestavou. Ti všichni se sešli,
aby zdolali obtížné úkoly, jež na ně čeka-
ly na čtyřech stanovištích. A nebyly to jen
tak nějaké úkoly. Kdo z vás by si troufnul
přivést Popelce z lesa na koni kouzelné
oříšky, poskládat spolu s Měsíčníkem,
Slunečníkem, Větrníkem a Večernicí souhvězdí z opravdových hvězd, pomoci ulovit Zlatovlásce zlatou rybku a nebo uloupit perníček z Perníkové chaloupky baby
Ježibaby? Všechny děti zvládly úkoly na
jedničku a za to je čekala sladká odměna,
kterou rozdával moc krásný pejsek Dalmatin. Stejně jako každý rok, tak i letos jsme
vyhlašovali pět nejoriginálnějších a nejkrásnějších masek.Cenu za první místo získal
Martínek Hůsek coby robot. Druhé místo
obsadila jeho sestra indiánka na koni Terezka Hůsková. Pro cenu za třetí místo si
přilétli včelka Mája a Vilík – Terezka a Vojtíšek Polehňovi. Princezna Růženka (Ema
Pokorná) byla na místě čtvrtém a Hop neboli Ondrášek Polehňa na místě pátém.
Každý vítěz si odnesl diplom a opravdu
moc krásný dáreček. Celým odpolednem
nás provázely krásné pohádkové melodie,
takže diskotéka na bruslích byla na místě.
A kdo se bál, že bruslit neumí, tak se bál
zbytečně, vždyť vyhlašujeme nejkrásnější
masky a klidně i bez bruslí! Doufejme, že
další ročník bude stejně úspěšný jako ten
letošní již sedmý a při promenádě v maskách zaplníme celou ledovou plochu.
Lucie Pšurná
JANA HORÁKOVÁ A DUO ROJA OKOUZLILY PŘÍTOMNÉ
Úchvatnou vernisáží zahájila 6. 2. 2013
výstavu svých obrazů v zámecké galerii
v Uherském Ostrohu uherskohradišťská
rodačka MgA. Jana Horáková.. Záběr její
tvorby je opravdu široký od poetických
vesnických domků, návsí, dvorků až po
krajiny, portréty, akty a tváře. Všichni přítomní s úžasem obdivovali obrazy, které
zachycovaly okamžiky z rodného Slovácka. A že účast byla opravdu nečekaná,
dokazují i dva plné výstavní sály. Atmosféru vernisáže protkanou mluveným slovem
paní starostky Ing. Hany Příleské a pana
Miroslava Potyky z Klubu kultury Uherské
Hradiště dokreslovalo mimořádně úspěš-
né hudební uskupení ROJA. Jejich romantické skladby pro housle a violoncello
zahřály u srdce všechny přítomné.
-lp-
Město Uherský Ostroh
zve na V. velikonoční besedu u cimbálu v zámeckém koncertním sále
v neděli 31. března ve 20.00 hodin
hrají Burčáci
Vstupné 70 Kč, Velikonoční tombola
FS Ostrožan II ve spolupráci s Městem Uherský Ostroh pořádají tradičně netradiční velikonoční besedu u cimbálu. Ani letos nebude nouze
o vtipné scénky a salvy smíchu nebudou brát konce. Bohatý program a ještě bohatší tombola na Vás budou čekat v neděli 31. 3. 2013 v 20.00
hod v koncertním sále na zámku v Uherském Ostrohu. Celým večerem nás bude provázet CM Burčáci, jež doladí tu pravou atmosféru.
20
www.uhostroh.cz
Knihovna
Březen –měsíc knihy
Tak jako každoročně nabízíme v letošním
měsíci knihy návštěvníkům knihovny známé výhody:
• registraci zdarma
• prominutí upomínkových poplatků
• v II. polovině března bazar vyřazených
časopisů
Ve středu 27. března v 10. 00 hodin uvítáme v městské knihovně výherce dalšího
ročníku tradiční literárně-výtvarné soutěže,
tentokrát s názvem RODOKMEN NAŠÍ
RODINY a Příběh, který se zapsal do naší
rodinné historie. Při hledání tématu v loňském roce jsme vůbec netušili, jak aktuální
téma se nám podaří najít. Souběžně s naší
aktivitou jste možná zaregistrovali televizní
seriál o hledání rodinných kořenů či listopadové vydání knihy Blanky Lednické Se-
Informace z knihovny
stavte si svůj rodokmen. Také např. Akade- pulárního trénování paměti chtějí procvičit
mie J. A. Komenského v Hodoníně pořádá své vědomosti.
praktický kurz genealogie. Již dnes víme,
že do této soutěže se zapojili žáci místní Srdečně zveme na výstavu soutěžních prazákladní školy a místní základní umělecké cí a také se těšíme na účastníky březnové
školy. A tak se těšíme na setkání s oceně- literární ankety!
nými. Návštěvníci knihovny budou moci
Za knihovnu: Lenka Hrdinková
po celý duben prohlížet soutěžní výtvarné
práce, které budou vystavené na
chodbách u knihovny. Zájemci
se mohou účastnit malé znalostní
ankety Ze života známých literárních osobností. Slosování o pět
drobných, ale příjemných odměn
se uskuteční právě při předávání
cen výhercům literárně-výtvarné
soutěže dne 27. 3. Otázky najdete
od 4. do 22. března u výpůjčního
pultu v knihovně a na webových
stránkách knihovny. Těšíme se
na všechny, kteří si v rámci po- Cestopisná beseda Francouzská Polynésie přilákala mnohé
Nové knihy • Nové knihy • Nové knihy • Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Brown, E.
Cabot, M.
Cabot, M.
Egeland, T.
Gillerová-Brezniková, K.
Harris, T.
Hofmann, C.
Holanec, V.
Körnerová, H.
Ludva, R.
Madejová, R.
Mankell, H.
Matysová, V.
McDermid, V.
Müllerová, L.
Pancol, K.
Pick, A.
Reynek, B.
Riggs, R.
Šulajová, Z.
Taylor, A.
Urbaníková, E.
Vondruška, V.
Vondruška, V.
Sestry sudičky
Na útěku 3.
Mezi láskou a smrtí 1.
Lži otců
Neodcházej
Pravá krev. Mrtvý bod 12.
Afrika, má láska
Herci
Dokud se budeš smát
Falzum
Přitažlivá drzost
Neklidný muž
Patricie
Pomsta
A postarej se o Elišku
Pomalý valčík želviček 2.
Daleká cesta
Básnické spisy
Sirotčinec slečny Peregrinové …
Džínový deník
Malý Američan
Suši v duši
Apage, Satanas!
Přemyslovská epopej 2.
Dětská naučná
Arredondo, F.
Javna, S.
Plaisted, C.
Ransford, S.
Watt, F.
Dinosauři
50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety
Bude ze mě slečna… chlap 2 díly
Koně
365 věcí z papíru a lepenky
Dětská beletrie
Bolliger, M.
Firth, R.
French, J.
Junková, Š.
Klise, K.
Kocourek, V.
Landau, I.
McCleen, G.
Miklínová, G.
Miler, Z.
Motlová, M.
Myracle, L.
Nečas, O.
Nesvadba, M.
Obůrková, E.
Peroutková, I.
Řeháčková, V.
Scheffler, U.
Schröder, R. M.
Schroeder, B.
Smolíková, K.
Sodomka, M.
Socha, R.
Stein-Fischer, E.
Škrlík, L.
Vostrá, A.
Winklerová, D.
Šťastný skřítek
Rytíři a jejich život
Hitlerova dcera
Štěstí chodí po špičkách
U starého hřbitova 1.
Pyšná princezna a zázračná jablka
Klárka a Kubík v ZOO
Skvostná země
O Kanafáskovi
Krtek a raketa
Pohádky o Honzovi
Čtrnáct
O princezně trochu zakleté
Pohádky o dveřích
Kam za příšernými strašidly …
Anička a cirkus
Kamarád z planety Merton
Detektiv Klubko 2 díly
Bratrstvo svatého grálu 3 díly
Bodo
Husité
Jak si postavit auto
Zhoubné houby
Mít někoho rád
Cestovatel Čenda
U nás ve Švandaluzii
Veselé pohádky se zvířátky
Český špalíček pohádek, říkadel, háda
nek
Tomáš, James a červený balon
Říkání pro radost
Pohádkové čtení pod peřinu
21
OSTROŽSKÉ LISTY
BLAHOPŘÁNÍ K ŠESESÁTINÁM
V neděli 17. února po mši svaté v chrámu Sv. Ondřeje se odehrál
ještě jeden slavnostní akt. Důstojný otec P. Karel Šenk slavil 60. narozeniny a mnozí farníci včetně starostky a obou místostarostů mu
přišlo popřát.
Místostarostka Jiřina Galušková pronesla za vedení města toto
blahopřání:
Důstojný otče naší farnosti,
ne každému se podaří ve zdraví dožíti se 60-ti let,
dovolte mně proto popřát Vám
k Vašemu životnímu jubileu jen pár krátkých vět.
Že věk brázdí každou tvář, je všem dobře známé,
že je nám zas o rok víc, všichni dobře poznáváme.
Netrapte se, že přibyla Vám další vráska,
nejdůležitější v životě je čistá duše, velké srdce
a v něm láska.
Trpělivost, ta také důležitá je,
zvláště pro pastýře, který vede lid, jenž často chybuje.
Také dobré zdraví je velmi důležité mít,
abyste mohl své farníky v jejich těžkých chvílích
vždycky podpořit.
To všechno Vám přejeme ve vrchovaté míře,
ať i další roky vytrváte pevně ve své víře.
Ať Pán Bůh i andělé strážní chrání Vaše kroky
jak dnes, tak i po všechny následující roky.
Setkání členů a příznivců KDU-ČSL
V sobotu 2. února se již posedmé uskutečnilo přátelské setkání
členů a příznivců KDU-ČSL v Uh.
Ostrohu v Domě zahrádkářů.
O výborný hudební doprovod
se tradičně postaral muzikant
František Pavka se synem Františkem, který hrál na bicí. Zpestřením bylo vystoupení dětí z KMŠ
a naší mládeže, kteří si pro přítomné připravili zábavné vystoupené,
za což sklidili zasloužený potlesk.
Po celý večer vládla příjemná
a přátelská nálada. Velké množství cen v tombole potěšilo všechny zúčastněné. Velký dík patří
těm, kteří se na přípravě a zajištění přátelského setkání podíleli.
Poděkování patří i těm, kteří na
společenský večer přišli.
Za rok se těšíme opět na shledanou!
MO KDU-ČSL
22
Střechy
Pokrývačské
práce
• střechy na klíč
• hydroizolace
• zateplení rovných
střech
• opravy
Šulák Jan,
Uherský Ostroh
Telefon:
603 812 965
www.uhostroh.cz
PŘÍBĚH PRO POTĚCHU DUŠE - ŠTĚNĚ
Na tomto místě pro naše čtenáře vždy vyhledávám nějaký příběh na internetu, který
by nám do všedních dnů vnesl trochu slunce. Byla jsem moc ráda, když mi do redakce Ostrožských listů přišel tento dopis:
Paní Helmichová,
posílám Vám fotky našeho štěňátka fenečky a její náhradní maminky a sourozenců. Maminka (jezevčice Betty) jí zemřela při
komplikovaném porodu a jako jediná přežila tady tato malá. Jako náhradní matka
se jí ujala Rozárka (americký stafordšírský
teriér), která ji přijala jako vlastní ke svým
šesti dvoudenním štěňatům. Malá oslavila
měsíční výročí a má se čile k světu, vzrůstem sice své „sourozence“ nedohání, o to
víc se o ni stará její náhradní matka.
S pozdravem Tomáš Lopata
Takový příspěvek je jasným důkazem,
že příběhy, které potěší duši, se dějí všude kolem nás, stačí se jen dobře dívat. Je
krásné, když víme, že i v našem světě fungují tyto silné mateřské vazby. Že se velký
stafordšírský teriér postará o jezevčího
sirotka místo toho, aby ho slupnul jako
malinu. Pokud i vy víte o příběhu, který by
se na tomto místě mohl a měl objevit, neváhejte a zašlete jej do redakce. Rádi takové
příběhy pro potěchu duše otiskneme.
Andrea Helmichová
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
Zdeněk Galuška
1913-2013
„Aj ty naši píjávali, aj my píjat budeme. Aj ty naši hovno měli, aj my ho mět
budeme. – Ale až po Galuškovém Slovácku. To proděláme aj poslední gatě!“
A Jura Frgál s Vinckem Krpálovým mají pravdu. Každý špás něco stojí. A my
se bez peněz také neobejdeme. Naše občanské sdružení pořádá jednotlivé ročníky
„Galuškova Slovácka“ ve vlastní režii. Část financí seženeme od sponzorů, část
si vyděláme na vstupném připraveným programem. A letos jich bude zapotřebí
pěkná hromádka. Vedle programu, v němž vystoupí tradičně členové sdružení
GS a ostrožské folklorní spolky, máme pozvané i hosty z Horňácka, Vlčnova,
Ostrožské Nové Vsi. A také připravujeme malou výstavku a brožurku věnovanou našemu patronovi a jubilantovi v jedné osobě Zdeňku Galuškovi. Tož, snad
ty poslední gatě neproděláme!
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Jubilejní dvoustou schůzku jsme oslavili ve zdraví s pohoštěním, za které
děkujeme představitelům města.
S příslibem blížícího se jara vstupujeme do další stovky schůzkou ve
středu 6. března 2013 v 17.00 hodin jako vždy v zámeckém koncertním
sále. A když nepřijde kouzelník, tak host určitě.
A ještě avízo na další měsíc – středa 3. dubna 2013 v 17.00 hodin, zámecký koncertní sál.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
František Bogataj 1913 - 2013
„Pokládal jsem za štěstí, že jsem mohl bojovat za naši svobodu
právě ve svém rodném kraji, kde každý strom a keř ke mně mluvily známou řečí. Zde generace našich předků zastavovaly turecké
a tatarské nájezdy a v nové době zabránily germanizaci.
Jsem hrdý na to, že jsem se svými skupinami mohl přispět
k likvidaci germanizačního úsilí, ale lituji, že jsme neuspěli ve
své snaze zabránit nové, komunistické totalitě a že jsme nemohli hned po válce obnovit skutečnou demokracii v naší rodné
zemi.“
František Bogataj pocházel z 11 dětí, z nichž 3 zemřely ještě
v raném věku. Narodil se 21. března 1913 v Uherském Ostrohu
Janu Bogatajovi a jeho manželce Anně, rozené Zálešákové. „Byl
jsem synem jedné z nejchudobnějších dělnických rodin v Uh. Ostrohu. Otec byl tesař a sezonní betonářský dělník, matka sloužila
jako kuchařka nebo posluhovačka u zámožnějších rodin, bratři
byli vyučeni strojními zámečníky. Jan byl náčelníkem Dělnické tělovýchovné jednoty a funkcionářem komunistické strany. Druhý
Josef byl náčelníkem Orelské jednoty, v roce 1940 uprchl, jako
zahraniční voják bojoval u Tobruku a u Dunkerque. Byl mnohokrát vyznamenaný. Čtyři sestry - Anna, Marie, Helena a Antonie se vyučily švadlenami. Nejmladší, pátá sestra Emilie byla úřednicí v Baťových závodech ve Zlíně. Rodiče a nás osm sourozenců
jsme obývali malý domeček sestávající z jedné ložnice, kuchyně
a šopy pro kozy a drůbež.
Život nás všech byl velmi tuhý hlavně v zimě, kdy bývala veliká
nezaměstnanost. Já sám jsem si musel na zaplacení „školného“
v Obchodní akademii v Uh. Hradišti vždy vydělávat učením dětí
místních obchodníků a o prázdninách nádenickou prací na regulaci řeky Moravy. Často, když jsem neměl peněz na zaplacení
železniční jízdenky do školy v Uh. Hradišti, jsem musel denně
pochodovat 12 km tam a 12 km zpátky ve sněhu a mrazu a o hladu.“
Obecnou i měšťanskou školu František vychodil v Uh. Ostrohu. Poté navštěvoval již zmíněnou Obchodní akademii v Uh.
Hradišti, kde v roce 1933 maturoval. Ve stejném roce nastoupil základní vojenskou službu, v roce 1934 absolvoval záložní
důstojnickou školu v Olomouci a byl jmenován podporučíkem
v záloze. Rozhodl se však v armádě zůstat, bezprostředně poté
se stal posluchačem vojenské akademie v Hranicích, kterou
ukončil v roce 1936, a coby čerstvě povýšený poručík pěchoty
začal život vojáka z povolání.
Nastoupil jako velitel roty těžkých kulometů u 5. hraničářského praporu v Chebu, kde sloužil až do 11. března 1938. Příštího
dne, kdy došlo k násilnému obsazení Rakouska německými
vojsky, byl přemístěn a ustanoven posádkovým velitelem v Ostrově u Karlových Varů. Zde měl zajistit v neklidném pohraničním prostoru pořádek, řádný chod služeb čs. úřadů, škol, pošt
a četnických stanic. V září řídil několikrát boj proti henleinovským bojůvkám a po podepsání mnichovské dohody mu bylo
nařízeno ustoupit do Kralovic u Rakovníka.
Po okupaci zbytku území Čech a Moravy jednotkami wehrmachtu a rozpuštění čs. armády se stal členem ilegální odbojové organizace Obrana národa v oblasti Uh. Hradiště-venkov pod
24
velením pplk. Vladimíra Štěrby, který jej
pověřil zorganizováním a vedením tzv.
úseku Uh. Ostroh
a okolí, jeho zástupcem byl jmenován
učitel z Ostrožského Předměstí Antonín Straka. Velitelem samostatné
uherskoostrožské
čety se stal sládek
místního
pivovaru Václav Klečka,
četa čítala kolem
35 členů včetně
několika žen. Hlavním úkolem místní
skupiny ON úsek
Uh. Ostroh a okolí pod vedením Františka Bogataje bylo přerušení železničního provozu na trati Uh. Ostroh - Terčanská Teplá
v případě útoku Němců na Polsko. Po vyzrazení činnosti skupiny jedním ze železničářů německé národnosti šest jejích členů
bylo odsouzeno na smrt. Hrozba zatčení visela i nad Františkem
Bogatajem, ten však byl již mimo území protektorátu. Po vyzrazení činnosti ON a zatčení pplk. Vladimíra Štěrby odešel spolu
s poručíkem Antonínem Štěrbou z Ostrožské Nové Vsi, taktéž
členem ON, 4. prosince 1939 na Slovensko, odtud přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Turecko do Bejrútu a pak lodí do Francie. Zde v lednu 1940 v jihofrancouzském městě Agde vstupuje
do nově se tvořící čs. armády, vykonává funkci instruktora pro
kulomety a minomety v důstojnických kurzech. Do bojů proti
Němcům, kteří zaútočili na Francii v květnu 1940, již Bogatajův
útvar nezasáhl. Spolu s ostatními našimi vojáky i on našel útočiště na britských ostrovech.
Jako nadporučík ve funkci velitele čety v letech 1940-1942
řídil výcvik u kulometné roty 1. čs. smíšené brigády a účastnil
se obranných akcí na pobřeží Anglie proti možnému vylodění
německých nacistů.
Rok 1942 přinesl do jeho zahraniční vojenské služby zásadní
zvrat. Dne 18. června se přihlásil do kurzů připravujících dobrovolníky vysílané do týlu nepřítele v okupované vlasti a úspěšně
zde absolvoval nácvik útočného boje, parašutistický, zpravodajský a spojovací výcvik, konspirační kurz, kurz průmyslové sabotáže, výroby a používání trhavin apod. Původní záměr odletět do
akce sám byl později zpravodajským odborem MNO pozměněn.
Bogataj byl vytipován jako vhodný kandidát pro funkci velitele
paraskupiny nesoucí krycí jméno MAGNESIUM, později přejmenované na CARBON.
„Již během výcviku byl jsem ustanoven velitelem čtyřčlenné
skupiny nazvané krycím jménem „CARBON“. Ve skupině byli
mimo mne rtn. Josef Vanc, rtn. František Kobzík a čet. asp.
Jaroslav Šperl, radiotelegrafista. Hlavní prostor působnosti – ji-
www.uhostroh.cz
hovýchodní Morava. Náš úkol byl: 1. pomocí oboustranného radiospojení informovat naše velitelství v Anglii o síle a pohybech
nacistické armády na území ČSR, o politické a hospodářské situaci a náladě obyvatelstva. 2. Navádět spojenecké bombardéry
na cíle v ČSR pomocí radiomajáku zvaného Eureka. 3. Organizovat domácí odbojové skupiny pro příjem zbraní a trhavin na předem připravených přijímacích plochách, používat zaslané zbraně
a trhaviny proti německé armádě a tím usnadnit postup Rudé armády. 4. Zahájit otevřený boj s německou armádou v příhodném
okamžiku, kdy nebude již schopna represálií vůči bezbrannému
obyvatelstvu.“
Členové paraskupiny CARBON měli původně seskočit na území protektorátu ještě v roce 1943. Ministr národní obrany čs. exilové vlády gen. Sergej Ingr přijal nadporučíka Bogataje 19. 10.
1943 a několik dní nato odpluli parašutisté z britských ostrovů
přes Alžír do Itálie, kde se téměř půl roku stalo místem jejich
pobytu městečko Monopoli.
„CARBON, vybavený radiostanicí JARMILA a již zmíněnou EUREKOU, poprvé vzlétl spolu s další čs. skupinou CLAY z letiště
u Brindisi 9. dubna 1944, pro nepříznivé počasí se však musel
vrátit. Následný a tentokrát úspěšný let obou skupin se uskutečnil 12. dubna, území protektorátu dosáhl letoun Halifax s posádkou britské 148. perutě krátce po půlnoci následujícího dne.
Členové CARBONU přistáli mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi
v lese Rúdníček, ovšem hned na počátku jejich mise je potkala
smůla. Skupina se nesešla dohromady, takže nakonec volili parašutisté samostatný postup. Rtn. Kobzík s rtn. Vancem se po
vysilujícím pochodu ocitli 7. května 1944 v Rudicích, kde v obklíčení zvolili smrt z vlastních pistolí. Čet. asp. Šperl, který nenalezl
svoji radiostanici, získal útočiště ve Véskách u Františky Hrabalové a František Bogataj, od 28. října 1943 již s hodností kapitána,
zachránil radiomaják a po strastiplné cestě, kdy jen o vlas unikl
zatčení, přišel do Ostrožského Předměstí k příteli Karlu Hroníkovi, jenž jej spojil se spolupracovníkem z Obrany národa Antonínem Strakou. Jeho přičiněním se velitel CARBONU znovu setkal
s pohřešovaným radistou, oba však zle zasáhla zpráva o smrti
dvou zbývajících kolegů. Vyvstala otázka: jak nyní, bez vysílačky,
navázat spojení s Londýnem a začít plnit určené poslání?
F. Bogataj, přebývající v bezpečném úkrytu u své tety Kateřiny
Zálešákové v Uherském Ostrohu, operoval v prostoru vymezeném tímto městem, Bzencem, Strážnicí a Veselím nad Moravou
a spolu s J. Šperlem, pohybujícím se o něco severněji, začali hledat spojence, kteří by jim pomohli splnit zadané úkoly. Museli při
tom překonat nemalé potíže, například odvést od sebe pozornost
nebezpečného konfidenta brněnského gestapa Viktora Ryšánka.
Přesto se F. Bogataj kontaktoval se skupinou R-3 ALFA vedenou
štábním kapitánem Radomírem Matouškem, jenž jej nasměroval
na velitele již zmiňované paraskupiny CLAY čet. asp. Antonína
Bartoše a na paraskupiny CALCIUM a POTASH. Prostřednictvím
vysílaček prvních dvou skupin odeslal kpt. Bogataj do Londýna
zprávu o nesnázích CARBONU a žádal o dodání náhradní radiostanice. Čs. zpravodajci však na tuto žádost nereagovali.
Bogataj se Šperlem tak zůstali odkázáni jen sami na sebe, neboť i na spolupráci s CLAEM vrhl stín kompetenční spor obou velitelů. Za pomoci Františka Jagoše se jim podařilo uvést do provozu podomácku sestrojenou vysílačku, ovšem kýžené spojení se
navázat nepodařilo. Úspěšnější byl až pokus Jaroslava Kuchaře,
pracujícího v továrně AVIA v Kunovicích. Jím sestrojená vysílačka
/JARMILA I, umístěna u Jaroslava Knápka v Louce a pak ve Velké nad Veličkou/ navázala styk s Vojenskou radiovou ústřednou
v Londýně 28. ledna 1945 a úspěšný odborník dal krátce nato
dohromady i druhou stanici /vysílala od Idy Králíkové z Kunovic/.
Od této chvíle měl CARBON pravidelný kontakt s ústředím, jenž
prakticky zabezpečovali jednak J. Kuchař a J. Šperl, jednak další
radista, zběh z protektorátního vládního vojska rotný Alois Všetička. Kpt. Bogataj tak mohl začít pracovat nejen zpravodajsky,
ale organizovat i ozbrojené vystoupení proti okupantům. K tomu
potřeboval zbraně a ty žádal po svých nadřízených z Londýna.
Mohl se vykázat 23 připravenými plochami pro přijetí zásilek a více než 260 odvážnými spolupracovníky z řad místních vlastenců.
A skutečně – 23. března 1945 dostali odbojáři napojení na CARBON první zásilku vojenského materiálu a v průběhu několika
týdnů následovaly další. Se zbraněmi a pod vedením kpt. Bogataje a čet. asp. Šperla podnikli řadu ozbrojených akcí. Přepadli
např. vojenskou část nemocnice v Uherském Hradišti, skladiště
AVIE v Kunovicích či muniční sklad v Derfli, několikrát přerušili
železniční tratě a nakonec se podíleli přímo na osvobození Popovic, Mařatic i Uherského Hradiště.“ / Mikulka, Jiří: Malovaný kraj
1/2000, str. 8-9 „Jest mým úkolem“/
Výše uvedené řádky nevystihují v plné míře všechny dosažené bojové výsledky skupiny CARBON. Současné historické
práce ji hodnotí jako „nepochybně nejúspěšnější skupinu II. odboru MNO, která se výrazně prosadila pozoruhodnou bojovou
činností. Byla jistě vyvolána místními okolnostmi, které působily
protichůdně a ne vždy ve prospěch bojového programu a v neposlední řadě též mentálním založením svého velitele, který rozsáhlou diverzí, sabotáží a bojem demonstroval své pojetí odboje
a formu, která nejlépe odpovídala jeho vlastnostem. . .“
Bojové úspěchy poslední fáze války, jimiž se členové CARBONU mohli vykázat, dávaly naději, že jeho velitele, od srpna 1945
majora Františka Bogataje, držitele Čs. válečného kříže 1939, čs.
medaile Za chrabrost před nepřítelem a čs. medaile Za zásluhy
I. stupně, čeká skvělá budoucnost.
Zpočátku tomu vše nasvědčovalo. V říjnu 1945 byl povolán
ke studiu na Vysoké škole válečné v Praze, po jejím absolvování
na podzim 1947 odvelen k sborovému velitelství v Banské Bystrici jako náčelník zpravodajského oddělení. Za několik týdnů se
koncem téhož roku bez udání důvodu náhle ocitl v nepříliš významné funkci na vojenské střelnici v Přáslavicích u Olomouce,
jeho zařazení u sboru na Slovensku bylo zřejmě někomu nepohodlné, netajil se totiž kritikou dobových poměrů. Na Hané zastihl mjr. Bogataje také únor roku 1948 a po něm následoval stejný
osud, který potkal mnoho jeho kamarádů riskujících za okupace
život. Již 28. února v časných ranních hodinách mu bylo oznámeno, že se s okamžitou platností zbavuje činné vojenské služby, 11. března byl odeslán na nucenou dovolenou a 2. září 1948
jako nespolehlivý z armády propuštěn. Určitý čas bydlel u svých
dvou sester v Olomouci a poté u rodičů v Uherském Ostrohu.
Život mu nadále neztrpčovala jen nutnost hlásit na nejbližším vojenském nebo četnickém oddělení každou změnu svého pobytu, ale i časté a důkladné domovní prohlídky a neustálý dohled
příslušníků obávaného Obranného bezpečnostního zpravodajství. Celkové zklamání z poúnorového vývoje a posléze varování
přátel a bývalých spolubojovníků, že bude zatčen a odtransportován do tábora nucených prací v Jáchymově, urychlilo jeho rozhodnutí odejít do zahraničí. Ilegálně překročil hranice 30. října
1948 /jeho snoubenka Jindra Srbová v květnu 1949/. V Německu ihned navázal spojení se svým někdejším nadřízeným z Velké
Británie generálem Františkem Moravcem a podruhé se zapojil
do zahraničního odboje. Na území americké okupační zóny Německa byly již několik měsíců organizovány zpravodajské čes-
25
OSTROŽSKÉ LISTY
koslovenské skupiny, František Bogataj byl pověřen vytvořením
a řízením jedné z nich. Svou ilegální zpravodajskou síť na území
ČSR založil na jižní Moravě a vedl ji až do roku 1954.
Po ukončení činnosti zpravodajských skupin odjel z Německa
do USA, kde se díky své znalosti angličtiny a vědomostem získaným na obchodní akademii uplatnil jako bankovní úředník a po
rychle následujících povýšeních jako viceprezident u American
National Bank v Chicagu. Důchodový věk trávil v Saint Germain
ve státě Wisconsin. I když se pádu komunistického režimu dožil, Československo po listopadu 1989 ze zdravotních důvodů
již nenavštívil. Přesto neupadl v zapomnění, 8. května 1992 mu
prezident Václav Havel udělil Řád Milana Rastislava Štefánika III.
stupně a 28. října 1993 u příležitosti státního svátku ČR jej povýšil do hodnosti generálmajora ČSA v. v. „Své povýšení přijímám
jen jako ocenění mých odbojových skupin CARBONU pod mým
velením. Jinak bych toto gesto nikdy nepřijal. Byli mezi námi vlastenci, kteří pro obnovení demokracie v naší vlasti obětovali vše,
co měli, své vlastní životy, včetně příslušníků jejich rodin. Proto
budiž čest jejich památce a já se jim omlouvám, že jsem je při-
vedl do neštěstí. Ale na druhé straně stáli zbabělci, prospěcháři
a zrádci, kteří spolupracovali s naším úhlavním nepřítelem a prodávali naši vlast SSSR. A jaké jsou výsledky našeho boje? Dnešní
vláda stále ještě odměňuje komunistické zločince a vrahy a trestá vlastence a exulanty. Ani jeden jediný z těch prokazatelných
viníků nebyl dosud souzen a odsouzen!“ Tato slova napsal novopečený generálmajor do Kanadských listů vydávaných našimi
emigranty /Toronto, Ontario/.
František Bogataj se nakonec přece vrátil domů, do své milované vlasti, pro kterou byl ochoten obětovat život. Ve věku nedožitých šestaosmdesátin dne 4. února 1999 zemřel jako americký
občan, 27. listopadu téhož roku urnu s jeho popelem příbuzní
pietně uložili do rodinného hrobu na hřbitově v rodném městě
Uherském Ostrohu. Na poslední cestě se mu dostalo vojenských poct a úcty těch, kteří neztratili historickou paměť. O deset
let později, 24. května 2009, mu město Uherský Ostroh odhalilo
pamětní desku na zámeckém nádvoří.
Připravila Věra Hendrychová
Malíř Slovácka – František Bezděk
V jarním měsíci březnu si připomínáme další z četných výročí
letošního roku – 30 let od úmrtí malíře, ilustrátora a grafika Františka Bezděka. Narodil se 5. října 1906 v Předměstí Uherského
Ostroha, zemřel 7. března 1983 ve Zlíně.
Zavzpomínejme na našeho významného rodáka spolu s jeho
přítelem, jemuž ilustroval nejednu knihu, uměleckým knihvazačem Fankem Jilíkem z Kunovic.
„…v době, kdy se narodil, tvořili výtvarně pod silným vlivem
zdejšího života Uprkové, Cyril Mandel, Antoš Frolka, Vojtěch Pernica a další. Bylo to prostředí etnicky tak vyhraněné, civilizačním
proudem neporušené, že dojmy z mládí se staly pro Bezděka
nejsilnějším činitelem pro celý život. Nelišil se v mládí v ničem
od svých vrstevníků – vesnických kluků. Podílel se na drobných
uličnictvích, velkých i malých dobrodružstvích na ostrožských
lúkách, cizích humnech, večerech při ohních honáků, svátečních i všedních událostech od jara do zimy, jimiž slovácká dědina tehdy žila. Zážitky jsou stále tak silné, že stačí vzít štětce do
rukou a znovu všechny ty události ožívají. Síla osobních prožitků
a schopnost zachytit je výtvarnou formou jej bytostně řadí do kategorie kreslířů, jako byl třeba středočeský Josef Lada, jihočeský
Mikoláš Aleš a jiní. I nad jeho obrázky se zájmem sledujeme jeho
líčení sekání ledu na zamrzlé řece Moravě, fašankové mumraje,
hodaře, cifrování šohajů při muzice, jízdy králů i milostné výjevy. Hbitým perem, lehkým štětcem píše své obrázky, radostně
a s chutí vypráví. Nechce dělat umění, neřeší výtvarné problémy.
A přece je to umění. Jako zpěv ptáka, stejně bezprostřední, volný, krásný projev života.
Takto, domnívám se, zná dílo Františka Bezděka nejvíce jeho
obdivovatelů. Ale vedle kreseb čerpajících námětově ze života
slovácké dědiny existuje rozsáhlá tvorba ilustrační k řadě dobrodružných knih, románů, kreseb do časopisů, dětských leporel, plakátů. A kresebný projev v této kategorii se výrazně liší od
předchozího. Bezděkova schopnost přizpůsobit výraz linky literární předloze si zaslouží obdiv. Jsou jiné u ilustrací ke dvanácti
knihám Jacka Londona nebo Christo Boteva, Josefa Kocourka,
Fanka Jilíka, jinak reagoval na tematiku určenou pro noviny. Ptáme-li se, odkud se vzala Bezděkova schopnost tak bohaté výrazové odlišnosti projevu, pak byla jistě, ale ne úplně odrazem jeho
26
vrozeného talentu
a bohaté fantazie,
která si dovedla
vybavit i představu
děje nikdy před tím
neviděného. Byla
ale
nepochybně
i odrazem předchozího uměleckého
vývoje.
Z Ostrohu přichází nejprve do Brna,
kde se učil jako
malíř divadelních
dekorací. Zde navštěvoval výtvarné
kursy akademického malíře Františka Süsera na škole uměleckých řemesel. Pak
přichází do zlínského nakladatelství Tisk a je pověřen náročnými
úkoly románových ilustrací. Navazuje četná přátelství a začíná
samostatně vystavovat. Své mnohaleté zkušenosti dovedl později uplatňovat třeba při strážnických slavnostech, kde po řadu
let maloval a prováděl různorodé úkoly od plakátů, poutačů,
scénických aranžmá až po drobné, ale neméně důležité práce
jako diplomy, čestná uznání. Přes tuto časově náročnou a vyčerpávající práci místo odpočinku zachycoval pro sebe ve skicách
tanečníky, pěvce, kteří se sem, do Strážnice, sjížděli. Plní náčrtníky z cest po Evropě pozoruhodnými kresbami lidí, krajin, moře,
městských pohledů.
Životní pouť Františka Bezděka se uzavřela… Malíř sám však
zůstal žít ve svých kresbách a obrazech. Zdobí nesčetné množství bytů u nás na Slovácku, neboť je v nich uchována vůně i barva tohoto regionu.“
Výše uvedená slova byla určena pro katalog vydaný u příležitosti výstavy k nedožitým 80. narozeninám Františka Bezděka,
uspořádané v Domě zahrádkářů v Uherském Ostrohu v říjnu
1986. Vycházela z materiálů prof. Vlastimíra Jelínka.
V. H.
www.uhostroh.cz
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Naši hasiči trénovali záchranu
ze zamrzlých hladin
Ostrožští hasiči jsou zase o krůček
dál. Po letním výcviku na řece Moravě,
kde se učili záchranu tonoucích osob
a vyproštění osob ze splavu, si vyzkoušeli i záchranu osob ze zamrzlých hladin. V mrazivém sobotním dopoledni
(bylo -12) trénovali na štěrkovišti v Otrokovicích s hasiči z HZS Zlín a dvěma dalšími jednotkami SDH ze Zlínského kraje.
V ledu silném patnáct centimetrů si hasiči nejdříve museli vyřezat motorovou pilou díry a teprve potom se učili vyprostit osoby, uvízlé ve studené pasti. Několikahodinový výcvik pod vedením HZS zvládli na výbornou
a na konec si připravili ledovou tečku. Odložili výstroj pro práci ve vodě
a vyzkoušeli si vyproštění figuranta oblečení do obyčejného hasičského
obleku, včetně bot a zásahové přilby, určených k požárům. Jde to...
Mrazivou a mokrou zkušenost naši hasiči přestáli bez nachlazení a jsou
připraveni pomáhat našim občanům.
Pavel Jurčeka, velitel okrsku SDH
JUBILEJNÍ 10. PLES HOKEJISTŮ SE VYDAŘIL
V sobotu 9. února 2013 se uskutečnil ve velkém sále ostrožské sportovní haly jubilejní 10. ples hokejistů, jehož se účastnily
na tři stovky plesových hostů. Tato společenská akce, kterou
již tradičně pořádá hokejový klub HOKEJ Uherský Ostroh, o.
s. měla vysokou společenskou úroveň, o niž se také zasloužila
dvě vystoupení žáků základní školy v choreografii paní učitelky
Gagové. Zejména předtančení závěrečného ročníku s většinou
našich hokejistů dorosteneckého mužstva sklidilo obrovský
aplaus.
Následovala všeobecná zábava, kdy se o hudbu po celý večer
starala rocková skupina ARTEMIS. Nechyběl ani výborný bufet
s kvalitními víny a chutným občerstvením. Každý z účastníků jubilejního plesu mohl také získat některou z přímých výher a cen.
Závěrečná píseň Artemisů kolem třetí hodiny ranní a poděkování
ZUZANA ILKOVÁ
- PŘEBORNICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Ve dnech 26. - 27.1.2013 se konal v Brně 21. ročník Velké ceny
SSK Slatina. Tento závod byl zároveň otevřeným přeborem Jihomoravského kraje, ale také jedním z nominačních závodů na
Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013, které proběhnou letos ve dnech 23. – 28. 6. 2013 ve Zlínském kraji.
V sobotu střílela Martina Bahulová a Sabina Vaculíková v disciplíně VzPu40 vstoje. V kategorii dorostu dosáhla Martina na
medaili, a to bronzovou se skvělým výsledkem 389 bodů. Sabině se příliš nedařilo, a tak skončila na 13. místě s 365 body.
V neděli pak závodila naše střelecká omladina v disciplíně
VzPu30 vleže. Úžasný výkon se povedl Zuzaně Ilkové, která nastřílela neuvěřitelných 299 bodů ze 300 možných, a po právu
se tak stala přebornicí Jihomoravského kraje v kategorii do 12
pořadatelů ukončily akci a všichni účastníci plesu se spokojeně
mohli odebrat ke svým domovům.
Chtěl bych touto cestou poděkovat jménem hokejového klubu HOKEJ Uherský Ostroh za účast všem plesovým hostům,
vystupujícím, pořadatelům a hlavně našim vzácným sponzorům
a podporovatelům, kteří obohatili náš ples svými dárky. Děkujeme vám…
Bronislav Zápařka
let. V téže kategorii soutěžili také naši „benjamíncí“, kteří na ty
své osobní rekordy teprve čekají. Petr Čajka obsadil 9. místo
s 266 body, Vít Turčin 10. místo s 261 body a Jakub Hlaváček
11. místo s 256 body.
V kategorii do 14 let se nejlépe dařilo Janu Hendrychovi,
který se prostřílel s 294 body až na
3. místo a odvezl si nádherný pohár.
Dominik Hájek skončil na 6. místě
s 290 body a s ponaučením, že nabít „zdeformovanou“ diabolku se
nevyplácí. Adam Procházka obsadil
7. místo také s 290 body. Janu Bahulovi, kterému se poslední dobou
forma i štěstí vyhýbá, nezbylo nic jiného, než se spokojit i tady v Brně se
17. místem a výsledkem 258
bodů.
Jitka Zajíčková
27
OSTROŽSKÉ LISTY
Pro motoristy
Nehodovost v ČR za rok 2012
V roce 2012 Policie ČR šetřila celkem 81 404 nehod, při kterých
bylo 681 osob usmrceno, 2986 těžce zraněno a 22 590 osob Přehled viníků a zavinění nehod
zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 4,875 Viník, zavinění nehody rok 2012 Počet nehod
Počet
mld. Kč.
usmrcen.
Počet usmrcených osob v roce 2012 je od roku 1990 nejnižší Řidičem motorového vozidla
70441
627
a nejvíce usmrcených v tomto období bylo v roce 1994 (1473
Řidičem nemotorového vozidla
2467
32
osob). Ani v jednom měsíci roku 2012 nepřekročil měsíční počet
Chodcem
1292
19
usmrcených hranici 100 osob. V období od roku 1990 jsme obJiným účastníkem
145
0
dobný pozitivní stav dosud zaznamenali jen v roce 2009 a 2011.
282
0
Z porovnání četností základních ukazatelů vyplývá, že v průměru Závadou komunikace
465
0
každých 7 minut šetřila Policie ČR nehodu, každých 23,3 minut Technickou závadou
5915
0
byl při nehodě lehce zraněn člověk a každé 2,9 hodiny těžce. Lesní, domácí zvěří
V průměru každých 13 hodin zemřel při nehodě člověk.
Jiné zavinění
397
3
Řidiči s cizí státní příslušností zavinili na území ČR 4850 nehod.
Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v roce
Při těchto nehodách přišlo o život 46 osob a dalších 1302 bylo
2012 bylo opět nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla,
zraněno. V porovnání s rokem 2011 zavinili cizinci o 266 nehod
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a nedodržení bezpečné
více, počet usmrcených byl o 8 osob nižší a počet zraněných byl
vzdálenosti za vozidlem. Tyto tři příčiny tak představují bezmála
nižší o 60 osob. Nejvíce těchto nehod (1136) zavinili slovenští řidiči
40% celkového počtu nehod řidičů motorových vozidel.
a bylo při nich usmrceno 11 lidí, polští řidiči zavinili 648 nehod
Pod vlivem alkoholu bylo zaviněno 4974 nehod (tj. 6,7% z celkoa bylo usmrceno 12 osob, ukrajinští řidiči zavinili 559 nehod a 9
vého počtu), při kterých bylo 45 osob usmrceno a 2525 zraněno.
osob bylo při nich usmrceno, němečtí řidiči zavinili 531 nehod a 4
Oproti roku 2011 je počet nehod nižší o 268, počet usmrcených
osoby při nich byly usmrceny.
je nižší o 44 osob a počet zraněných je nižší o 176 osob. Nejvyšší
Chodci zavinili celkem 1292 nehod, z toho nejvíce nehod zavinily
podíl těchto nehod byl na území Zlínského a Karlovarského kraje
děti 478 nehod (tj. 37,0% z celkového počtu), muži zavinili 476
a nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách je v Libenehod (tj. 36,8%) a ženy 267 (tj.20,7%) a zbytek připadá na skureckém kraji.
pinu chodců. Při těchto nehodách zahynulo 19 osob, tj. o 7 osob
Nejvíce obětí na lidských životech připadá na sobotní nehody, při
méně než v roce 2011.
kterých bylo usmrceno 110 osob a velmi vysoký počet usmrceNejtragičtější příčinou nehod chodců v roce 2012 bylo neopatrné
ných připadá i na pondělní a páteční nehody.
nebo náhlé vstoupení do vozovky z chodníku nebo krajnice.
Při těchto nehodách zahynulo 9 chodců, dalších 5 chodců
HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL
zahynulo v důsledku nesprávného zhodnocení dopravní situPočet nehod Počet usmrcených
ace, 3 chodci zahynuli v důsledku náhlého vstoupení do vo- Hlavní příčina nehody
zovky z nástupního ostrůvku. Dalším specifikem nehod zavi- Nepřiměřená rychlost
14529
257
něných chodci je vysoký počet nehod zaviněných pod vlivem Nesprávné předjíždění
1418
38
alkoholu, vždyť 206 chodců (viníků) bylo v době nehody pod Nedání přednosti
12260
88
vlivem alkoholu (tj. 15,9% - téměř každý 6. chodec byl viníkem Nesprávný způsob jízdy
42234
244
nehody).
V€m umoÅn‚ z‚sk€n‚ ƒidi„sk…ho pr†kazu
na osobn€ automobil
D€le nabÅzÅ:
Kondi‚nÅ jÅzdy
ƒkolenÅ „idi‚… referent…
Informace+€Ådosti: Jaroslav Lunda, Hlin‚ky 95,
Uh.Ostroh, tel.: 604 898 065; 572 151 411
www.autoskolalunda.cz
Zah€jenÅ nov‚ho kursu dne 23. bƒezna 2013
v 9.00 hod. na Z€kladnÅ „kole v Uh.Ostrohu
28
Nejvíce usmrcených osob bylo ve věkové kategorii nad 64 let (zahynulo 134 osob), následuje kategorie 25 až 34 let (zahynulo 125
osob), dále kategorie 35 až 44 let (zahynulo 118 osob), dále kategorie 45 až 54 let zahynulo 99 osob, v kategorii 55 až 64 let zahynulo
82 osob, v kategorii 21 až 24 let zahynulo 54 osob a v kategorii 18 až
20 let zahynulo 36 osob.
Souhrnně lze konstatovat, že osoby mladší 35 let představují více
jak 40% z celkového počtu usmrcených při nehodách v roce
2012.
Počet usmrcených osob v roce 2012 byl nejnižší od roku 1955,
kdy podle dostupných údajů zahynulo na našich silnicích 656
osob. Potěšitelný je další pokles počtu usmrcených osob, který
trvá nepřetržitě již od roku 2008. Negativní skutečností uplynulého roku je především významné zvýšení počtu usmrcených v kategorii nad 64 let. Nepříznivým faktorem je i zvýšení počtu usmrcených cyklistů a motocyklistů. Z celkového počtu obětí nehod
(681 osob) představují řidiči a spolujezdci v osobních automobilech přes 50%, chodci téměř 22%, řidiči (včetně spolujezdců) jednostopých motorových vozidel 13%, cyklisté více jak 9% apod.
Lunda Jaroslav
www.uhostroh.cz
NOVĚ OTEVŘENÁ
Nabídka až 10 druhů sudových vín
Lahvová vína ze všech podoblastí ČR
Kvalitní káva
Příjemné posezení, přes den dětský koutek
PO
ÚT - ČT
PÁ
SO
NE
zavřeno / closed
10:30 - 20:00
10:30 - 24:00
14:00 - 24:00
14:00 - 20:00
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: +420 724 377 388
e-mail: [email protected]
Ceník inzerce
v Ostrožských listech
od ledna 2013
Distribuce: zdarma do každé schránky
Periodicita vydání: měsíčně
Náklad: 1.700 ks
Formát: A4 (210 x 297 mm)
Provedení:
obálka – 150g křída lesk, barevná
blok – 80g LWC lesk, černobílé
vazba V1
Příspěvky je nutno do redakce doručit
osobně nebo e-mailem na adresu:
[email protected]
nejpozději do data a času stanovené
uzávěrky. Později dodané příspěvky budou
zveřejněny v následujícím čísle.
A4
A5
A 6 (120cm²)
A 7 (60 cm²)
A 8 (30 cm²)
A 9 (15cm²)
Řádková inzerce:
Společenská kronika:
4.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
500 Kč
250 Kč
120 Kč
50 Kč
50 Kč
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.“
Našemu výherci Pavlu Vlkovi, Uh. Ostroh 847 blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce března v městské knihovně na
zámku.
Pokud chcete být zařazeni do březnového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 18. března 2013 na adresu Městský úřad
Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru 200,- Kč.
A protože březen je měsícem knihy, citát Jana Amose Komenského se týká také tohoto tématu: „Ten, kdo nemiluje knihu, (dokončení
v tajence)
ASEN; IPOD;�
Druh�
KAMP;
spojení�
OLLA;
trámů�
ŠÁBR; VIT
Připraviti�
si jídlo
1. část�
TAJENKY
Iniciály�
fyzika�
Celsia
�
�
Jednotka�
Kompaktní�
Prosáknutí� elektrického�
disk
napětí�
�
�
Lesní�
šelma
Polyvinylchlorid
Předložka
Francouzsky�
„s“�
Klan�
Město na
Novojičínsku
(mlékárna)
Rukopis�
královédvor.�
2. část�
TAJENKY
Silná zašpičatělá tyč�
Básník�
(Vladimír)
Mámení�
(básnicky)
�
Jméno�
spis. Borské�
Nevyžádaný�
e-mail
Části�
hrnce
Gymnastický�
prvek
Zubní�
povlak
Tety�
rodičů�
Naříkat
�
Značka�
kusu
Španělská�
polévka�
Značka�
oerstedu
Povzdech�
Modla
Lesklý�
nátěr�
Měsíc�
(básnicky)
Dívati se
Peněžní�
závazky�
Část�
židle
Chytit
Zbavovat�
slupky�
Násilné politic. převraty
Zkratka�
Multimediálregistr. tuny�
ní přehrávač�
Důležitá�
Apple
tekutina
Střelná�
Jméno�
klarinetisty�
Pešáka
Domácky�
Tom�
Ostrý�
přízvuk�
Tvoje�
osoba
Sled
Odčepovat
30
Sklenářský�
tmel
Chvostík�
Herec�
v pantomimě�
Ruský�
souhlas
Slůvko�
pochopení�
Mladý�
les�
Pracovat�
s pluhem
Jméno�
bulharských�
panovníků�
�
Drobné�
rty
Bulharská�
řeka�
Záplata�
(obecně)
Opilec
�
Francouzský�
skladatel�
(opera�
Carmen)
Dílenský�
škrabák�
Kř. sdruž.
ml. mužů�
Vodní�
byliny se�
žlutými květy
�
Žlutohnědá�
barva
Mléčný�
výrobek�
Iniciály�
Šmoldase
Připumpovat�
vzduch
�
Údajně�
Ozvěna
Cíle
Sportovní�
zápas
www.uhostroh.cz
  
   
31
Karneval na ledě - Pojďte s námi do pohádky
Hasičský ples
Download

Ostrozske listy BREZEN 2013_hotovo.indd