Zpráva o činnosti za rok 2012
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel. 515 282 211 fax 515 282 222
www.znomuz.cz
[email protected]
OBSAH
I. Plnění úkolů v hlavní činnosti
Úvod ……………………………………………………………………………
1
1. Sbírkotvorná činnost
1.1. sbírkotvorné oddělení………….……………………………………………. 7
1.2. oddělení služeb ……………………………………………………………... 19
2. Prezentace
2.1. výstavy ……………….......…………………………………………………
2.2. sbírkotvorné oddělení……………………………………………………….
2.3. oddělení služeb …………………………………………………………….
2.4. návštěvnost ………………………………………………………………
23
26
29
31
3. Interpretace
3.1. přednáškový cyklus ……..………………………………………………… 31
3.2. sbírkotvorné oddělení ……..………………………………………………. 32
3.3. oddělení služeb .................………………………………………………… 38
4. Kulturně-výchovná činnost
4.1. sbírkotvorné oddělení …………….………………………………………. 40
4.2. oddělení služeb .................………………………………………………… 42
5. Vědeckovýzkumná činnost
5.1. sbírkotvorné oddělení …………………….………………………………
43
6. Propagace
6.1. sbírkotvorné oddělení ………………….......……………………………… 47
6.2. oddělení služeb ……….…………………………………………………… 48
7. Plánování . …………………………………………………………………... 49
7.2. stavební opravy a úpravy objektů …………………………………………. 51
8. Řízení …………………………………………………………………………. 53
II. Hospodaření ..................................………………………………………….. 55
Úvod
1. Oblast sbírkotvorná. Je významná u celého sbírkotvorného oddělení. Realizuje se
převážně v rámci výzkumných aktivit. Jde především o tradiční, dlouhodobě koncipované, ale i
nové dokumentační a monitoringové programy. Výzkumné aktivity s sebou přinesou rozšíření
jednotlivých sbírkových kolekcí i dokumentace. Centrální přírůstková kniha se rozrostla o 140
čísel, což představuje 19 465 ks sbírkových předmětů. Přičemž nákupem bylo získáno 120 ks
předmětů, darem pak 586 kusů.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje na základě jednacího řádu a sešel se dne
12.9.2012. Doporučil nákup 119 ks předmětů do sbírkového fondu, dále schválil i dary a
vyřazení archeologických předmětů z archeologické podsbírky. Nově byla do komise jmenována
kastelánka vranovského zámku Mgr. Miroslava Janíčková.
Poraní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje ve složení:
Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín - předseda
Mgr. Miroslava Janíčková, NPÚ
PhDr. Eva Večerková, CSC, Moravské zemské muzeum
Mgr. Milada Rigasová, Regionální muzeum Mikulov
Ing. Martin Škorpík, Správa národního parku Podyjí
Jaroslav Frecer, Jihomoravské muzeum ve Znojmě - tajemník
Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
Oblast tezaurační v sobě zahrnovala převážně standardní činnosti spočívající v evidenci
přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence a též v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky
Jihomoravského muzea ve Znojmě do Centrální evidence sbírek. Pokračoval i postupný převod
sbírkové evidence do počítačových databází v systémech DEMUS (botanické, geologické,
archeologické, historické a uměleckohistorické sbírky), BACH (fotoarchiv), popř. ve vlastních
systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). V knihovně pokračovalo
zadávání do knihovního systému Clavius. Uskutečnila se rovněž plánovaná periodická
inventarizace vybraných podsbírek nebo jejich částí. Ve fondu archeologie byla dokončena
revize celého fondu. Pokračovala i digitalizace sbírkového fondu.
V rámci péče o stav sbírek probíhala ve všech objektech pravidelná sledování
mikroklimatických podmínek v depozitářích a expozicích za pomoci monitorovacího systému
Hanwell. V letošním roce z důvodu stěhování svírkových předmětů rozhodla depozitářní komise
o neprovedení preventivního desinsekčního zásahu v depozitárních prostorách popř. na
jednotlivých sbírkových předmětech.
1
Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových předmětů
z archeologických, zoologických, historických i uměleckohistorických sbírek a preparaci
vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Rozsáhlejší restaurátorské zásahy na sbírkovém
fondu byly prováděny dodavatelsky. Preparace zvířat byla rovněž provedena dodavatelsky.
Dokumentátor především spolupracoval s přírodovědným pracovištěm.
2. Oblast prezentační, reprezentují především výstavy. Místo plánovaných 23 výstav jsme
uskutečnili 27 titulů výstav z muzejních sbírek, výstav výtvarného umění, výstav vlastních,
přejatých nebo pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty. Ve volně přístupném mázhausu
Domu umění se uskutečnilo místo čtyř pak devět výstav. V 1. patře Domu umění to byly dvě
velké autorské výstavy – jedna v rámci muzejní noci na téma sběratelství s názvem „Co nového
– výstava přírůstků JMM“ a k významnému výročí pak výstava „5 krát 100 - J.T. Fischer, M.
Smutný, E. Kotrba, J. Růžička, K. Černý“. Ve výstavním plánu jsme nezapomněli ani na výstavy
regionálních výtvarníků – Zdeněk Maixner, Karel Pokorný a kantoři regionu. Své nejenom
soutěžní práce na velikonoční téma již tradičně představili návštěvníkům studenti SOU a SOŠ
Dvořákova 19, Znojmo. Z velké návštěvnosti v prosinci (2.062osob) vyplývá, že jsme opravdu
potěšili malé i velké návštěvníky výstavou ze soukromých sbírek s názvem „Hračky ze skříně“.
V minoritském klášteře nutno zmínit především výstavy z vlastních fondů na téma Velikonoc a
Vánoc. Dle předpokladu největší návštěvnost 1.120 osob zaznamenala za 20 dní jejího trvání
výstava „Plazi v muzeu“. Byli jsme rádi, že jsme mohli ukázat návštěvníkům i plazy žijící
v regionu.
Ve spolupráci s firmou ZNOVÍN Znojmo se již tradičně uskutečnil 1. června „Den otevřených
dveří Křížového sklepa a památníku Prokopa Diviše v Přiměticích“.
K prezentačním aktivitám muzea patřil i návštěvnický provoz ve stálých expozicích na
znojemském hradě, v Domě umění, v minoritském klášteře, i na zřícenině hradu Cornštejn, kde
se po dobrých zkušenostech z minulých sezón pro oživení prohlídek hradu opět připravuje
kulturní program „Léto na Cornštejně“, sestavený především z vystoupení skupin historického
šermu a již tradiční mše. Rovněž v Domě umění se uskutečnilo pro děti „Pohádkové léto v Domě
umění“.
Z důvodu pokračující rekonstrukce na hradě, vlastníkem městem Znojmem, byl opět značně
omezen návštěvnický provoz v tomto objektu. Byla zrušena ve třech sálech ještě zbývající
původní expozice z roku 1994. V prostorách byl po nutných stavebních opravách provedených
vlastníkem městem Znojmem, instalován historický nábytek a expozice k rotundě, NKP. Po
dokončení oprav stropu v císařském sále, související s opravou krovu, město Znojmo sály
2
vymalovalo a my jsme sem vrátili po třech letech obrazárnu. Hrad byl návštěvníkům zpřístupněn
28. června.
Dne 25. května se uskutečnil osmý ročník muzejní noci, tentokrát na téma sběratelství. O
tuto akci byl z řad sběratelů velký zájem, takže jsme museli provést výběr. Návštěvníci si mohli
zdarma v muzejních objektech, prohlédnout nasvětlené expozice a výstavy, bohatý kulturní
program, soutěže, kvizy a již tradičně výsledky dětské výtvarné soutěže. Představili se i
jednotliví sběratelé v regionu. Finančně tento projekt podpořili, tak jako v loňském roce, Vinné
sklepy Lechovice, město Znojmo a zřizovatel. Ve spolupráci s Tyflocentrem Znojmo jsme
v pondělí 28. května po muzejní noci pořádali pro klienty „ozvěny muzejní noci“.
Na základě vzájemné domluvy byly realizovány zápůjčky sbírkových předmětů do jiných
organizací za účelem jejich vystavení.
3. V oblasti interpretace je nutno zmínit tradiční 32. ročník přednáškového cyklu s 11
čtvrtečními přednáškami, kde mimo jiné interpretují své výzkumné aktivity i odborní pracovníci
muzea. V Domě umění proběhl již tradičně úterní přednáškový cyklus Správy Národního parku
Podyjí. Spolupráce probíhala i na programových akcích jejího návštěvnického centra v Čížově a
na vydání skládaček s tématy – vřesoviště, orchideje a hrady.
Byla prováděna pravidelná aktualizace našich www stránek a dále i aktualizace prezentace na
jiných internetových stránkách.
Odborní pracovníci se zúčastňovali odborných seminářů, konferencí a to nejenom pasivně, ale
i formou přednášek prezentujících své výzkumné aktivity.
V publikační činnosti šlo především o prezentace výsledků výzkumné a odborné práce
jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak v tisku a ostatních
masmédiích.
4. Kulturně – výchovná činnost. S ohledem na skutečnost, že jsme neměli vyčleněného
pracovníka byla omezená. Situace se zlepšila nástupem nové průvodkyně do Domu umění,
studentky VŠ. Začala připravovat edukační programy včetně pracovních listů pro stálé expozice
v Domě umění, ale i krátkodobé výstavy. Problém byl se zvládáním průvodcovské činnosti
v Domě umění a edukačních programů i v jiných objektech. Edukační programy a dílničky měly
velmi dobrý ohlas, proto jsme od poloviny roku obsadili místo muzejního pedagoga. Jeho
vytvoření mělo pozitivní vliv na nárůst návštěvnosti, edukační programy navštívilo celkem 2.824
osob. Sbírkotvorné oddělení spolupracovalo v září na tradičním projektovém dni se ZŠ
Václavské nám. Znojmo. Na základních a středních školách odborní pracovníci přednesli celkem
49 přednášek pro 1 470 žáků či studentů. Významná je již několikaletá účast zoologa na 23.
3
Mezinárodní studentské biologické olympiádě. V letošním roce to bylo formou přípravy
studentů.
Pro I. stupeň základní školy jsme v závěru školního roku na dopoledne připravili
zábavný programem „Hurá na prázdniny“, kterého se zúčastnilo 242 dětí.
I v tomto roce jsme spolupracovali se školami SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo a SOU a
SOŠ a SČMSD Znojmo, s.r.o., Přimětická 50 a ZUŠ Znojmo. Uskutečnila se i odborná praxe tří
studentů z VOŠ a vysokých škol.
5. Vědeckovýzkumná činnost. Výzkumy zoologa byly i v letošním roce především
zaměřeny na monitoring netopýrů a výzkum vodních ptáků NP Podyjí. Botanik se zaměřil na
výzkum křivatců a mokřadních rostlin a ověřování údajů a mapování cévnatých rostlin a
významných rostlinných společenstev na Znojemsku. Geolog pokračoval s výzkumem těžkých
minerálů, s výzkumem a dokumentací příležitostných odkryvů, sledování výskytů vltavínových a
jim příbuzných sedimentů. Archeoložka prováděla především záchranné archeologické výzkumy
a postupného (dlouhodobého) mapování lengyelských hrobů. Historikové se zaměřili především
na výzkumný úkol východní obléhací tábor a kamennou věž „hlásku“ u hradu Cornštejna, sběr a
zpracování dat o národopisu našeho regionu. Pokračovalo i bádání věnované lidové obřadnosti
Slovanů a nově lidové kultuře na Znojemsku. Kurátor dějin umění pokračoval se sběrem a
zpracováním dat o keramické historii regionu a nově pak sběrem dat o autorech regionu,
převážně J. Růžička, M. Smutný a E. Kotrba pro výstavu „5 krát 100“ .
6. Propagace je důležitou činností organizace. Je nezbytné, aby veřejnost věděla o všech
našich aktivitách a aby návštěvníci chodili do muzea nejenom za zábavou, ale i poučením.
Tradičně byl připraven ve dvou provedeních kalendářík pro rok 2013. I díky dotaci města
Znojma byly vydány propagační skládačky muzea v AJ, Prokop Diviš, rotunda NJ, bez dotace
pak i Cornštejn.
Také díky dotaci města Znojma jsme vydali ve spolupráci s autorkou PhDr. Kateřinou
Dvořákovou cenově dostupnou novou brožuru „Rotunda svaté Kateřiny“.
Výtvarnice před sezónou, dle potřeby, provedla obnovu orientačních cedulí a ve spolupráci s
kurátory repasi stálých expozic.
O všech našich akcích
– výstavách, přednáškách, muzejní noci, výzkumných aktivitách
informujeme tisk, IC, rozhlas a televizi. Dále je veřejnost informována prostřednictvím
dvouměsíčníků, internetových stránek, e-mailů, facebooku či pozvánek. Nově bylo zahájeno
měsíční elektronické vydávání „Muzealit“.
Odborné i širší veřejnosti je zpřístupněna odborná knihovna muzea a umožněno studium
sbírek.
4
7. V oblasti plánování mezi důležité priority patřilo stěhování sbírkových předmětů do
nového depozitáře v Hnanicích. Další nezbytné přesuny sbírkového fondu byly realizovány i
v minoritském klášteře. Po jejich realizaci pak bylo možné zahájit akci „rozšíření expozičních a
výstavních prostor“ v 2 NP.
Díky této akci se zvětší expozice živé přírody, nově pak i
archeologie. Část původního bytu bude využita i pro nový výstavní prostor, který bude moci být
využíván i pro školy. Tento prostor nám v budově velmi chybí. V rámci akce bylo vybudováno
nové sociální zařízení pro personál. Pro zlepšení bezpečnosti návštěvníků vznikl i další únikový
východ schodištěm pro personál.
Přestože jsme nezískali z ministerstva kultury z programu ISO D dotaci na restaurování dvou
barokních soch u zdi minoritského kláštera (sv. Jana Nepomuckého a sv. A. Paduánského),
zrestaurovali jsme sochu sv. Jana Nepomuckého a to i díky odpuštěného nájmu ve výši 100 tis.
Kč městem Znojmem za hrad.
Díky dotaci od zřizovatele byl zrestaurován barokní oltář, který byl navrácen do deblínské
kaple na hradě.
Na návštěvníky zříceniny hradu Cornštejn čekala ve sklepeních hradních paláců nová expozice
s názvem „Co ukrývala hradní sklepení“. Expozice vznikly díky účelové dotaci od zřizovatele.
Plán výstav a přednáškový cyklus jsme se snažili sestavit tak, aby oslovil co nejširší veřejnost.
Spolupracovali jsme i se školami na jejich projektech.
Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum užívá jako jejich nájemce,
nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, hrad Cornštejn
a bývalý klášterní špitál), je dalším z významných okruhů jeho činnosti. V případě pronajatých
objektů - Dům umění, hrad a rotunda svaté Kateřiny, národní kulturní památka, vlastník na
základě našich podkladů schválil plán oprav pro tento rok. Muzeum poskytovalo součinnost s
probíhajícími opravami městem Znojmem, především pak při rekonstrukci hradu.
Na zřícenině hradu Cornštejn byla provedena pravidelná běžná údržba.
V souladu s knihovním zákonem byla provedena revize části knihovního fondu
8. Řízení – za řízení jednotlivých oddělení – sbírkotvorného, služeb, ekonomického a správy
budov odpovídají vedoucí těchto oddělení. Zpravidla jedenkrát měsíčně se konaly porady
vedoucích oddělení a do týdne dle organizačního řádu, svolávají vedoucí porady svých oddělení.
Celomuzejní porady se konala v závěru roku.
9. Oblast veřejných standardizovaných služeb. Jak je uvedeno výše, ale i v plánu
jednotlivých oddělení a samozřejmě i na našich internetových stránkách, plníme standard
územní i časové dostupnosti. Sbírky jsou zpřístupněny ve stálých expozicích , krátkodobých
výstavách, ale i zápůjčkami k výstavním účelům či studiu a samozřejmě i formou badatelských
5
návštěv v muzeu. Co se týká muzejních programů, spolupracuje sbírkotvorné oddělení se
Správou národního parku Podyjí na sobotních vycházkách po trasách v národním parku a se
školami. O všech našich aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím našich internetových
stránek www.znojmuz.cz, a facebooku ale i jiných sdělovacích prostředků. Nově pak i
prostřednictvím elektronického měsíčníku z názvem „muzeality“. Rovněž odborní pracovníci
zpracovávají odborné posudky, expertízy a stanoviska. Jihomoravské muzeum plní důležitou
společenskou úlohu sbírkotvorného, prezentačního a výzkumného centra v oblasti jižní Moravy.
Standard ekonomické dostupnosti rovněž plníme nejenom slevami pro děti, studenty, žáky,
seniory a občany s tělesným postižením, ale školám nabízíme možnost zakoupení výhodné roční
permanentky, kterou využívají nejenom znojemské školy. Návštěvníci využívají i dny, kdy si
zdarma mohou prohlédnout naše expozice a krátkodobé výstavy. Senioři mají pak čtyřikrát
v roce vstup do muzea zdarma. Standard fyzické dostupnosti máme vyřešen v objektech ve
vlastnictví kraje (sídlo JMM, památník P. Diviše, Hnanice a minoritský klášter). V objektech ve
vlastnictví města Znojma jsme odkázáni na řešení bezbariérového přístupu na vlastníkovi. Hrad a
Dům umění má bezbariérově přístupné přízemí.
6
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
1.1. Sbírkotvorné oddělení
1.1.1. Botanika
a) selekce
– během roku 2012 bylo do sbírek JMM v rámci sbírkotvorné a dokumentační činnosti získáno
přibližně 150 dokladových položek cévnatých rostlin a zapsáno přibližně 200 floristických
záznamů a 20 fytocenologických snímků. Dále bylo pořízeno cca 150 dokumentačních fotografií
rostlin, rostlinných společenstev a jejich biotopů.
b) tezaurace
– nové sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové položky, část sběrů je již určena
a část z nich revidována odborníky na dané skupiny cévnatých rostlin z Ústavu botaniky a
zoologie MU PřF v Brně, Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF
Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU Brno), revize bude pokračovat v dalších letech
– zápis přírůstků do I. stupně evidence proběhl podle plánu v první polovině roku (přírůstky za
rok 2011) včetně přihlášení do CES (ve stanovených termínech)
– převod přírůstků do II. stupně evidence proběhl; databáze převedených přírůstků je vedena v
excelovské tabulce; zálohování evidence proběhlo podle plánu; připravuje se jejich přihlášení do
CES
– inventární revize 1. části mykologické podsbírky neproběhla. Analýzou postupu inventarizací
za desetileté období v celém JMM a následně i v podsbírce mykologie bylo zjištěno, že revize
této části fondu v roce 2012 není nezbytná pro dodržení zákonných podmínek. Zároveň kurátor
byl jmenován předsedou inventární komise, což by i formálně komplikovalo její realizaci.
Z těchto důvodů byla revize přesunuta do následujícího roku.
– všechny přírůstky z předchozích let byly ve spolupráci s odd. služeb (R. Hetflaiš) preparací a
lepením zpracována na herbářové položky a zavedeny do II. stupně evidence v podobě
excelovské tabulky; přihlášení do CES je připravováno a bude provedeno po dokončení
přípravných prací v nejbližším možném termínu; jedná se o dlouhodobý úkol, který je
systematicky řešen a má vazbu na další související procesy a činnosti a proto musí být proveden
důkladně a jednotně
– průběžně byly revidovány herbářové položky kritických skupin ve spolupráci s odbornými
botanickými pracovišti
– kontrola zápisu souřadnic a lokalit (případně jejich typizace a úprava) do počítačové evidence
sbírky průběžně probíhala (dlouhodobý úkol)
– příprava databáze mokřadů v JanMAP pro publikaci proběhala ve spolupráci s odd. služeb (R.
Hetflaiš)
– koordinace přípravy a zápis do databáze CES (pro všechny podsbírky) proběhl v termínech k
15. 5. a 15. 11.
Odborná spolupráce
– spolupráce s Odborem životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo proběhla dle
plánu formou společných výjezdů a konzultací při plánování péče o zvláště chráněná území
– spolupráce se Správou Národního parku Podyjí proběhla podle plánu formou společných
výjezdů a přípravy publikací (skládačky a další)
– spolupráce s Moravským zemským muzeem Brno proběhla dle plánu formou konzultací při
determinaci a odborné revizi sbírky a spoluprací při tvorbě centrální počítačové evidence
herbářových sbírek
– spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (MU Brno); Ústav
lesnické botaniky, dendrologie a typologie lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v
Brně (MENDELU Brno); Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
7
a Botanickým ústavem AV ČR probíhala podle plánu formou konzultací při determinaci
a odborné revizi herbářových položek
1.1.2. Geologie
a) selekce
Sbírkotvorná a dokumentační činnost geologického pracoviště sledovala i v roce 2012
dlouhodobé výzkumné aktivity. Stávající sbírky byly doplňovány především vlastním sběrem o
regionální dokladový materiál z krystalinika Českého masivu, jeho pokryvných útvarů
a sedimentů karpatské předhlubně. Při doplňování regionální části geologických sbírek byl
v tomto období uplatňován topografický a regionálně geologický princip.
– Zvýšená pozornost byla věnována paleontologickým sběrům na lokalitách karpatské
předhlubně, především v okolí Hrušovan kde došlo k obnažení vrstev s paleontologickým
obsahem při výstavbě odkalovací nádrže (získáno 50 ks)
– V souvislosti s historicky doloženou těžbou Fe rud na trase silničního obchvatu mezi
Příměticemi a Znojemským návrším probíhala dokumentace horninového prostředí
a mineralogických výskytů.
– Pokračovala dokumentace výskytu ultrabazických hornin v moldanubiku (Vevčice, Černín,
Višňové, Biskupice).
– V souladu s plánem pokračoval výzkum těžkých minerálů v povodí Dyje a ve zvětralinách
regionálních geologických jednotek (10 položek).
Jako dar získalo geologické pracoviště do muzejních sbírek dvě položky: pro mineralogickou
podsbírku velmi pěkný vzorek chryzoprasu od p. Jančurové a do nově koncipované podsbírky
kolekci 21 cihel s výrobními značkami dnes již neexistujících cihelen od p. Veise.
b) tezaurace
– po základním ošetření (mytí, leptání, formátování, aj.) a předběžné determinaci byly k zapsání
do sbírek připraveny přírůstky do jednotlivých podsbírek: mineralogická (přír. č. 121/12,
122/12, 123/12 celkem 60 položek); podsbírka petrografická (přír. č. 124/12 - 20 položek);
podsbírka paleontologická (přír.č. 125/12, 126/12 celkem 30 položek)
– byl proveden zápis přírůstků do I. stupně evidence a ve stanovených termínech do Centrální
evidence sbírek (CES);
– proběhl převod přírůstků za rok 2011 do 2. stupně evidence (provádí se v programu EXCEL) a
jejich přihlášení do CES: v podsbírce mineralogická přír.č. 133/11, 134/11 (poslední zapsaná
položka Ga 3109); podsbírka petrografická přír.č. 135/11, 136/11 (poslední zapsaná položka Gb
1589) a z podsbírky paleontologické 137/11, 138/11 a 139/11 (poslední zapsaná položka Gc
1137). Jednalo se o cca 230 předmětů. Po ukončení evidenčních prací proběhlo zálohování
databází.
– proběhla plánovaná revize podsbírky petrografické v celém rozsahu číselné řady Gb 1 –
Gb1554; při její přípravě došlo k úpravě uložení sbírkových předmětů (ve spolupráci s odd.
služeb, konzervátorské pracoviště - A.Komendová);
– ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm probíhaly během roku ještě úpravy a ošetření
vybraných částí geologických podsbírek (mineralogie, paleontologie - doplnění identifikačních
údajů na sbírkové předměty, adjustace kosterních nálezů - cca 250 ks a práce na terénním
měření);
– preventivní ošetření depozitářů se v roce 2012 v JMM s ohledem na četná stěhování sbírek a
adaptace depozitářů neuskutečnilo a tudíž neproběhlo ani v geologickém depozitáři; získány byly
odpovídající prostory pro makro vzorky a celoročně byl zajišťován provoz odvlhčovače v
expozici;
– pokračovala PC evidence geologické fotodokumentace a archivace fotodokumentace
digitálních snímků;
– v rámci revizních akcí proběhla na geologickém pracovišti revize příruční knihovny.
8
Odborná spolupráce
– Odbor životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo - proběhly konzultace úprav
významných geologických jevů a krajinných prvků (Pustý kopec).
– Odbor životního prostředí MÚ – spolupráce na dokumentaci významných geologických jevů,
výměna informací o zásazích do ŽP v souvislosti se stavební aj. činností.
– Ústav archeologické památkové péče, resp. Katedra archeologie MU – probíhala spolupráce
v terénu (trasa znojemského obchvatu), konzultace materiálu kamenných industrií.
– Správa Národního parku Podyjí – spolupráce při dokumentaci významných geologických jevů
na území Národního parku, na výchovně vzdělávacích akcích (exkurze), aj.
– Moravské zemské muzeum Brno – spolupráce při terénních akcích, determinaci sbírkového
materiálu a při publikační činnosti.
– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně – spolupráce při determinaci a
analytickém vyhodnocování materiálu (skarn Vevčice), metodická pomoc řešitelům výzkumných
úkolů (paleontologie, mineralogie).
– Ústav geoniky AV v Brně – probíhala spolupráce při terénním výzkumu na styku ČM a
karpatské předhlubně (poskytnutí informací z měření na Ledových slujích).
– Těžební unie – probíhala spolupráce v oblasti sbírkotvorné a při prezentaci surovinových
zdrojů, při jejich ochraně a při popularizaci geologie.
– Česká geologická služba – propagace akcí muzea na portálu ČGS www.geology.cz v sekci
Kalendář geologa.
1.1.3. Zoologie
a) selekce
Vlastní sběr a převzetí nálezů:
– do zoologické podsbírky byly získány čtyři přírůstky ve formě dermoplastických preparátů
ptáků, další dva exempláře byly preparovány formou dokumentačních preparátů kůže (balků).
Dokumentačně významné jsou zejména preparáty vlhy pestré a bukáčka malého – jedná se
o velmi vzácné a regionálně typické druhy. Všechny preparáty byly pořízeny ze živočichů, kteří
byli v přírodě nalezeni již mrtví.
– v souvislosti s monitorovacími a dokumentačními aktivitami byly sebrány další dokladové
exempláře uhynulých obratlovců. Preparaci do sbírek předpokládáme v budoucnu nejméně u pěti
z nich. Jedná se o dva dokladové exempláře bobra evropského nalezené ve Znojmě (preparace ne
dermoplast či preparace lebky), dále exemplář motáka lužního, kormorána velkého a dlaska
tlustozobého.
– do podsbírky entomologické bylo získáno a vypreparováno 900 exemplářů brouků. Jejich
determinace byla provedena asi ze 70 %, některé skupiny jsou dosud u determinačních
odborníků. Dokončení determinace chybí i u malé části exemplářů z roku 2011. Jako přírůstek
budou nově pořízené sběry zapsány po dokončení determinace, během prvního pololetí 2013.
Původně odhadovaný počet nových exemplářů byl výrazně překročen (3 x), a to díky zpracování
průzkumů pro projekt placený ZO ČSOP Kněžice (viz kap. 5.1.3). Nezbytné zpracování tohoto
obsáhlého materiálu se projevilo pomalejším postupem v tezauračních úkolech a také větším
vytížením konzervátorky A. Komendové, která zajišťovala preparaci exemplářů.
– fotodokumentace dokladových exemplářů druhů, u nichž nelze provádět sběr (zvláště
chráněné, vzácné a ohrožené druhy) a také zkoumaných biotopů probíhala průběžně při všech
výzkumných a monitorovacích aktivitách, celkem bylo pořízeno asi 1200 snímků, které jsou
uloženy v archivu pracoviště.
Nákup:
– předpokládaný nákup entomologického materiálu do sbírek se nepodařilo realizovat, neboť ze
strany regionálních sběratelů nebyla učiněna příslušná nabídka. Do pomocné evidence
entomologické podsbírky byl darem (smlouva D2/2012) získán rozsáhlý materiál systematických
sběrů hmyzu do světelných pastí v NP Podyjí. Předpokládáme, že bude v dlouhodobém
9
horizontu představovat zdroj cenných přírůstků do sbírky brouků, zpracování (třídění) však bude
záležitostí nejméně několika let práce, případně bude vyžadovat spolupráci více odborníků
v rámci cíleného projektu.
b) tezaurace
Tezaurační činnost byla významnou prioritou pracoviště v roce 2012. Postup ve zpracování
rozsáhlého sbírkového materiálu získaného v rámci projektu MK ČR v minulých letech byl však
oproti plánu poněkud upraven. Změna byla důsledkem rozsáhlého zpracování nově získaných
exemplářů do sbírky brouků (viz část selekce a kap. 5.1.3) a potřeby provést přednostně v co
největším rozsahu evidenci přír. č. 48/2011. Část plánované evidenční práce ze zoologické
podsbírky tak bude pokračovat i v roce 2013, nicméně celkově bylo v obou podsbírkách
evidováno asi o 500 exemplářů více, než bylo plánováno. Shrnutí konkrétních výsledků:
– systematická evidence nově získaných přírůstků do zoologické podsbírky proběhla u přír. č. 46
/2011. U přír. č. 45 a 47/2011 bude dokončena v následujícím roce.
– v entomologické podsbírce byla dokončena systematická evidence dosud jen částečně
zpracovaných přír. čísel 86/2008 a 125/2011 (motýli). Provedena byla také systematická
evidence čísla 85/2008 (diptera) – zde se jednalo o rozsáhlý materiál více než 6000 exemplářů
zapsaných do systematické evidence a asi 1800 kusů do pomocné evidence. Systematická
evidence přír. čísla 48/2011 (brouci) probíhala oproti plánu rychleji, celkem bylo zpracováno
1600 exemplářů. Důvodem upřednostnění této části systematické evidence před zoologickou
podsbírkou byla potřeba excerpce dat pro řešený projekt; příslušná nálezová data jsou lépe
dostupná právě až po zapsání exemplářů do systematické evidence.
– pokračovala PC evidence exemplářů převáděných ze staré entomologické sbírky, a to části
kolekce motýlů (ve spolupráci s R. Hetflaišem z odd. služeb). Původně plánovaný rozsah byl
významně překročen, evidence byla provedena u 725 exemplářů.
– ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES
– v termínu 4. 9. proběhla řádná inventarizace 3. části zoologické podsbírky (ryby). Jednalo se o
1416 inventárních čísel.
– doplňování a výměna konzervačních tekutin – v roce 2012 byla provedena příležitostná
kontrolu a doplnění chybějících konzervačních tekutin především v revidovaném souboru a dále
v preparátech korýšů a savců.
– desinsekce depozitárních prostor nebyla v roce 2012 realizována.
– opravy poškozených exemplářů brouků – ve spolupráci s A. Komendovou z odd. služeb
pokračovala repreparace cenných kusů z již rekonstruované části sbírky. Zpracovávána byla
čeleď střevlíkovití (Carabidae), opraveno bylo 110 exemplářů.
– v rámci adaptace nových prostor v 1. patře minoritského kláštera byl proveden přesun
depozitáře č. 48 (část dermoplastů, entomologie, tekutinový depozirář) do jiných prostor muzea.
Konkrétně byl zřízen nový depozitář č. 63 v 1. patře (část dermoplatických preparátů zoologické
podsbírky a celá podsbírka entomologická) a depozitář č. 17 v přízemí MK (tekutinové
preparáty). V PC evidenčních podkladech byla zaznamenána nová lokace předmětů, nový tisk
verifikovaných seznamů zoologické i entomologické podsbírky bude realizován v následujícím
roce, jakmile bude dokončena evidence již rozpracovaných přírůstků do obou podsbírek.
Odborná spolupráce
– Správa Národního parku Podyjí a Nationalpark Thayatal – probíhala dle plánu, publikační
aktivity, výzkum, monitoringu a prezentační akce jsou konkrétně zmíněny v příslušných
kapitolách zprávy
– Ministerstvo kultury ČR – práce v komisi na ochranu zvířat proti týrání – v roce 2012 se
komise nesešla, spolupráce formou členství v komisi trvá
– Národní muzeum – spolupráce na publikačních výstupech a monitoringových aktivitách
probíhala dle plánu, viz příslušné kapitoly zprávy, determinace entomologického materiálu byla
entomologickým odd. NM zajištěna v rozsahu cca 150 exemplářů
10
– PřF UK Praha – spolupráce při výzkumu netopýrů v regionu a na Blízkém východě, studentské
exkurze – probíhala dle plánu, viz příslušné kapitoly zprávy
– Muzeum východních Čech v Hradci Králové – reciproční spolupráce na projektu „Evropská
noc pro netopýry“ – proběhla dle plánu.
– Česká společnost pro ochranu netopýrů – tradiční monitoringové aktivity – byly realizovány
– Agentura ochrany přírody a krajiny Praha – pokračoval společný výzkum populací čolků
z druhové skupiny čolka velkého (viz též publikační výstupy), poskytnutí dat ze sbírek JMM do
nálezových databází vedených AOPK nebylo dosud dořešeno. V rámci spolupráce s AOPK jsem
se zúčastnil odborného semináře „Setkání k monitoringu a mapování obojživelníků a plazů
v roce 2012“ ve dnech 1. a 2. 11. V Provodíně u České Lípy.
1.1.4. Archeologie
a) selekce
– stávající sbírky v roce 2012 byly doplněny o regionální archeologický materiál, který byl
v tomto roce získán z výzkumu JMM ve Vrbovci a od Ústavu archeologické památkové péče
Brno. Dále jsem získala materiál v podobě daru sl. Zuzany Faragové (D 10/2012). Jedná se o cca
76 kusů předmětů, včetně laténského meče a dýky, které byly získány z dlouhodobých sběrů
z katastru Lukova, dále pan Josef Veselý daroval bronzovou sekeru ze starší doby bronzové (D
15/2012). Oba dary mapují zdejší pravěké osídlení Znojemska. Nákup archeologického
materiálu nebyl realizován, nebyla provedena nabídka vhodného archeologického materiálu
včetně odpovídající dokumentace. Vlastní výzkum muzea a sběr v terénu byl kvůli revizi
omezen. Provedla jsem 25 archeologických dohledů, včetně pozitivního výzkumu na katastru
obce Vrbovec. Celkově do fondu bylo získáno 25.331 sbírkových předmětů.
– dokumentační činnost se týkala tvorby přírůstkových listů, zápisu do programu Demus, do
celostátního programu Megalit, tvorby závěrečných zpráv z archeologických dohledů včetně
obrazové dokumentace, zápisu do programu CES. V tomto roce bylo pokračováno v evidenci
programu MEGALIT. Jedná se o centrální evidenci archeologických aktivit na území České
republiky. Program zaznamenává záchranné archeologické výzkumy, archivuje dokumentaci,
plní funkci papírových OZA, ZAA pro AÚAVČR Brno. Pomocí programu lze komunikovat
s ostatními výzkumnými institucemi. Zároveň slouží jako kontrola a upomínkový systém.
Dokumentační činnost navazuje převážně na výzkumné aktivity pracoviště.
b) tezaurace
– nové nálezy byly omyty a ošetřeny (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové,
spolupráce s AÚPP pobočka Znojmo), očíslovány a chronologicky rozpoznány. Případně byla
zajištěna konzultace ve spolupráci s odbornými pracovišti (geologie, paleobotanika,
dendrochronologie apod.)
– byla provedena částečná oprava číslování, konzervace a ošetření u problematických souborů ze
starého sbírkového fondu (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové).
– ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm byly dále ošetřeny vybrané předměty při revizi
sbírek (nádoby 23 ks, kovy 20 ks), vybrané předměty z Vokáčovy sbírky (kovy 37 ks), výzkumy
– Vrbovec (222 ks), Corštejn (21 ks), přírůstky (kovy 15 ks)
– železný meč a dýka, tzv. daru od sl. Zuzany Faragové, byly po základním očištění (spolupráce
s konzervátorskou dílnou A. Komendové), postoupeny rentgenovému průzkumu a analýze
stanovení prvkového složení v laboratoři Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Nyní jsou
tyto předměty analyzovány v laboratoři Archeologického ústavu AV v Praze, kde dr. Hošek
provede metalografii.
– byla realizována spolupráce s Laboratoří Metodického centra konzervace Technického muzea
v Brně, kde kolega Mgr. M. Hložek zdokumentoval blok sedimentu s částí lidského skeletu
nedestruktivní metodou pomoci počítačového tomografu. Ze získaných řezů lze konstatovat, že
kosti skeletu jsou s největší pravděpodobností v původní poloze. Blok sedimentu neobsahuje
další kovové artefakty, kromě dvou bronzových spirál, které lze z větší části pozorovat na vnější
11
části skeletu. Díky aplikaci počítačové tomografie je nálezová situace skeletu trvale
zdokumentována jako 3D model a bude ji možné dále využívat pro různé účely.
– proběhla kontrola předaného materiálu od ÚAPP (cca 24.000 ks).
– byl proveden zápis přírůstků do přírůstkové knihy I.ho stupně evidence. Jedná se o tato
přírůstková čísla 68/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012. Byl proveden zápis přírůstků II.ho
stupně evidence. Jedná se o rozepsaná tato inventární čísla 50/2011 - 60/2011, 61/2011 –
70/2011, 71/2011 – 76/2011, 80/2011 – 90/2011, 91/2011, 93/2011, 94/2011 – 99/2011,
100/2011 – 111/2011, 22/2006, 122/2008, 28/2012, 29/2012. Záznamy byly vloženy do
archeologického programu Demus a ve stanovených termínech do Centrální evidence sbírek
(CES). Proběhlo zálohování evidence. Byl proveden odpis 575 inventárních čísel z II.ho stupně
evidence a Centrální evidence sbírek. Položky byly zapsány omylem, nebyly obsazeny a nebyly
součástí sbírkové evidence.
– hlavní náplň práce byla věnována revizi sbírek, kde pokračovala kontrola fyzicky přítomných
předmětů s dokumentací, kontrola materiálu, kontrola záznamů v evidenci přírůstkových knih,
přírůstkových listech, v programu Demus a v programu CES. Nenalezené položky při revizi
2009 - 2012, které nebyly nalezeny už při revizi v letech 1985 – 1986 a nebyly zapsány do CES
v roce 2002, byly odepsány z druhého stupně evidence archeologické podsbírky JMM. Z CES
byly odepsány neobsazené položky, které byly do CES zapsány omylem. V programu Demus a
excelovém seznamu archeologické podsbírky JMM (vytvořeném při revizi) byly průběžně
aktualizovány změny, dohledané položky a nové uložení předmětů ze zrušené stálé expozice
archeologie. Vytvořeny byly dílčí seznamy pro další práci s podsbírkou archeologie JMM.
– v I. pololetí proběhlo stěhování vybrané části sbírkového fondu do depozitáře v Hnanicích.
Archeologické pracoviště se podílelo také na zajištění stěhování obsáhlého materiálu z tzv.
„těšetického skladu“, tento prostor byl uvolněn pro uložení sbírkových předmětů historie
a zoologie. K těšetickému materiálu byl zhotoven evidenční seznam. Přestěhování se týkalo také
materiálu z pomocné evidence archeologické podsbírky (krabice č. 1-368).
– během ledna proběhlo vyklizení archeologického materiálu z expozice na hradě. Předmětům
bylo přiděleno nové uložení, byly odborně zabaleny a přemístěny do depozitáře JMM. Tento stav
byl upraven v evidenci programu Demus, v pomocné evidenci programu excel a v přírůstkové
knize (spolupráce A. Komendová, R. Hetflaiš).
– během měsíce října a listopadu byla vyklizena expozice archeologie v prvním patře
minoritského kláštera v důsledku stavebních úprav, které souvisejí s výstavbou nové
archeologické expozice. Předmětům bylo přiděleno nové uložení, byly odborně zabaleny
a přemístěny do depozitáře JMM. Tento stav byl upraven v evidenci programu Demus,
v pomocné evidenci programu excel a v přírůstkové knize (spolupráce A. Komendová, R.
Hetflaiš).
– dále pokračuje rozsáhlá práce se sbírkovým fondem (nové a šetrnější uložení, vytváření
lokačních seznamů, opravy, a opravy v programu Demus z předcházejících let), dále pokračuji
v práci s Pomocnou evidencí archeologické podsbírky. K práci se sbírkovým fondem přibyla
manipulace, nové uložení a nové lokační seznamy k předmětům z bývalé archeologické expozice
na znojemském hradě a v Minoritském klášteře. Součástí této práce bylo rozdělení fondu,
předměty které zůstaly v zázemí JMM a které se přestěhovali do depozitáře v Hnanicích.
– průběžně pokračuje PC evidence a fotodokumentace terénních dohledů a vybraného
sbírkového fondu získaného v průběhu roku 2012. Průběžně je pořizována fotodokumentace
vybraných sbírkových předmětů starších souborů.
– vypracovala jsem seznamy nekompletní či chybějící dokumentace k archeologickým
výzkumům ÚAPP Brno a doc. J. Kovárníka.
Odborná spolupráce
– spolupráce s odbornými institucemi (Archeologický ústav Akademie věd Brno, Národní
muzeum Praha, Moravské zemské muzeum, Ústav Archeologické památkové péče Brno,
Archaia Brno atd.)
12
– průběžná účast na Jihomoravské regionální archeologické komisi – 3 x během roku
– spolupráce s ÚAPP Znojmo (dodává materiál do našich fondů)
– spolupráce s Filozofickou fakultou Slezské univerzity v Opavě (semináře, poskytování
studentům materiál k závěrečným pracím, odborné konzultace apod.)
– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Spolupráce při odborné revizi sbírek,
konzultace, zápůjčky odborné literatury a zápůjčky materiálu.
– spolupráce s Muzeem a informačním centrem ve Vedrovicích (komise, odborná literatura,
přednášky)
– spolupráce s Městským muzeem Moravský Krumlov (odborné konzultace, přednášky)
– spolupráce s Laboratoří Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně
(konzultace, rentgeny k železným předmětům)
– spolupráce s badateli
1.1.5. Historie
a) selekce
– Průběžně byla prováděna akvizice nových přírůstků do svěřených podsbírek. Do podsbírky
numismatiky přibyly pamětní mince z aktuálních emisí ČNB (8 kusů), pamětní medaile darovaná
paní Miloslavou Klimtovou a gotická mince krále Matyáše Korvína nalezená Martinem Kučou
na hradě Cornštejně. Do podsbírky listin byly zapsány dokumenty z pozůstalosti Anděly
Svobodové ze Znojma, torzo pamětní listiny z barokní poklony na Bítovské ulici ve Vranově nad
Dyjí a životní vzpomínky paní Anny Liché z Hradiště u Znojma. Obě podsbírky doplnily také
materiály, medaile a odznaky k činnosti pionýrské skupiny Znojmo 1 a Kruh pod vedením Evy
Čapounové ze Znojma. Vyhotoveno bylo celkem 21 registračních listů na následující přírůstková
čísla – 2/2012, 30/2012, 31/2012, 55/2012, 56/2012, 57/2012, 59/2012, 75/2012, 76/2012,
79/2012, 80/2012, 81/2012, 82/2012, 85/2012, 86/2012, 111/2012, 119/2012, 120/2012,
131/2012, 132/2012 a 136/2012.
– Pro oddělení historie-řemesla kurátor vyjednal darování starého dámského šátku po odsunuté
moravské Němce Anně Pigalové, rodem ze Stálek.
b) tezaurace
– Průběžně prováděl kurátor kontrolu svěřeného depozitáře č. 5 v minoritském klášteře. Dne 29.
6. a 2. 7. 2012 proběhlo plánované stěhování celého depozitáře do nové místnosti č. 59 (menší
část někdejšího „těšetického“ archeologického depozitáře) v 1. patře minoritského kláštera.
Nový prostor je mikroklimaticky stabilnější, není třeba vysoušení, sbírky jsou v něm umístěny
přehledněji.
– Průběžně byla také prováděna zákonná evidence sbírkových předmětů. V I. stupni evidence
bylo zapsáno celkem 21 přírůstkových čísel (včetně dodatečných zápisů nesrovnalostí
zjištěných při revizi) a ve II. stupni bylo systematicky zaevidováno celkem 63 inventárních
čísel (pořadová čísla v inventární knize 33930-33992), přičemž 29 čísel spadá do podsbírky listin
a 34 do podsbírky numismatiky. Ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES.
– V létě a na podzim provádělo pracoviště historie přípravu revize 6. části podsbírky listin.
Předcházející části revize podsbírky listin proběhly v letech 2001, 2004, 2005, 2006 a 2011.
Celkem bylo k revizi připraveno 2207 inventárních čísel. Podkladem byly inventární knihy
oddělení historie, pouze částečně ještě soupis listin z generální revize z roku 1986 na str. 765766, 775-779, 817-818 a 827-828. Příprava probíhala v úzké spolupráci s konzervátorkou
Andreou Dománskou, která u 1972 ks listin provedla odprašnění a mechanickou očistu.
Restaurátorská oprava byla provedena u 246 ks listin. Listiny byly poté jednotlivě uloženy do
označených nových obálek. Kurátor poté provedl u části listin redeterminaci, kterou zanesl do
programu DEMUS (424 nových záznamů). Fyzickou inventarizaci zbývající části podsbírky
numismatiky provedla dne 23. října 2012 komise ve složení R. Němec (předseda), A. Reiter a R.
Hetflaiš (viz zápis č.j. JMM/205/2012).
13
– v listopadu historik prováděl výběr a sepisoval evidenci předmětů z podsbírky listin, které 12.
12. 2012 předal dodavatelské firmě za účelem jejich digitalizace. Celkem bylo k digitalizaci
předáno 368 inventárních čísel. K navrácení předmětů dojde v lednu 2013.
– Závazek uspořádat část osobního archivního fondu Alice Wienerové – Telve dle archivní
metodiky (23 inventárních čísel, cca 16.000 kusů listů) nebyl splněn. Důvodem byla časová
zaneprázdněnost historika jinými prioritnějšími úkoly, zejména do původního plánu nezahrnutou
a časově značně náročnou přípravou digitalizace části sbírky listin. Bylo provedeno pouze
hlášení do CES ve smyslu opravy lomených čísel, tj. jejich sloučení do 23 nelomených čísel
v souladu s inventární knihou a zákonem o muzejních sbírkách.
Odborná spolupráce
– Státní okresní archiv ve Znojmě (vědecko-výzkumná činnost pracoviště + práce v redakční
radě pro Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě – historický a vlastivědný sborník
Znojemska a Moravskokrumlovska 2011)
– Městská knihovna ve Znojmě (přednášková činnost)
– Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (odborná konzultace –
Prof. Libor Jan)
– Moravský zemský archiv v Brně (vědeckovýzkumná činnost)
– Správa NP Podyjí (kompletace nové publikace o NP Podyjí, exkurze pro veřejnost, propagační
tiskovina o hradech v Podyjí)
– Národní památkový ústav, ú. o. p. Brno (konzultace k památkovému fondu Znojma a
Znojemska);
– Ústav teorie Fakulty architektury VUT Brno (modelace historického vývoje znojemského
hradu)
– Rakouský státní archiv (Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni (vědeckovýzkumná činnost)
– Moravské zemské muzeum v Brně (zápůjčka papírových peněz pro výstavu)
– Národní památkový ústav, ú. o. p. Brno, Dr. Jan Kozdas (památkový fond Znojemska)
– Ústav českých dějin FF UK Praha (doc. Daniela Tinková)
– Muzeum hl. m. Prahy (PhDr. Jiří Lukas – nejstarší moravské denáry mečového typu)
– Národní památkový ústav, ú. o. p. Ostrava, doc. Miloš Matěj (technické – železniční památky
Znojemska)
1.1.6. Historie/řemesla
a) selekce
– vyhledávání a získávání nových přírůstků do historických sbírek sběrem v terénu i akvizicí:
celkem 58 registračních listů (447 inv. čísel zapsáno ve II. stupni evidence, z toho 251 textilií,
194 řemesel, 1 mapa a 1 militárium); 21 darovacích smluv; 3 kupní smlouvy; 2 smlouvy o
reprodukci a 2 smlouvy o dílo
b) tezaurace
– zpracování nových přírůstků v I. a II. stupni evidence (8/2012 až 135/2012, tedy 58 ks
registračních listů o 447 inv. číslech) a průběžné přeurčení sbírkových předmětů
– zápis přírůstků a jejich rozepisování v Centrální evidenci sbírek (květen a listopad 2012)
– revize sbírek: Inventarizace knihovního fondu ve spolupráci s Marií Nevrklovou (20.1.)
– průběžné zálohování elektronických dat na DVD a CD nosiče i na datové disky (zálohový disk
v osobním PC a společný disk muzea)
– fotodokumentace či skenování nově získaných přírůstků i dříve zpracovaných sbírkových
předmětů ve spolupráci s A. Drozdovou, R. Hetflaišem a J. Frecerem (celkem 502 inv. čísel;
z toho 22 ks militárií, 227 ks řemesel, 251 ks textilií a 2 ks map); dále je zahájena
fotodokumentace pomocné evidence (celkem 18 ks)
– příprava digitalizace části podsbírky kartografie plánovaná na konec ledna 2013
14
– elektronický přepis evidence sbírkových předmětů pomocí programu Demus (celkem 483 ks):
řemesla (208 ks), militária (23 ks), textilie (251 ks), kartografie (1 ks); aktualizace lokace
v Demusu i excelových lokačních seznamech vedených ke každé podsbírce; dále aktualizace
excelových soupisů šesti podsbírek pomocné evidence a zahájení přepisu předmětů z pomocné
evidence do programu Demus (18 ks)
– zápis přírůstků do inventární knihy č.j. 710/2009 (průběžně přírůstky za celý rok 2012)
– konzervování a restaurování vybraných předmětů ve spolupráci s A. Dománskou (celkem 24
ks: z toho 19 ks řemesel, 4 ks militárií a 1 ks textilu; v průběhu roku bylo také zpracováno 468 ks
přírůstků) a dodavatelsky (celkem 12 ks sbírkových předmětů: z toho 8 ks militárií, 3 ks řemesel
a 1 ks textilu); ve spolupráci s A. Dománskou bylo rovněž zakonzervováno 84 ks pečiva z
výstavy „Hody, hody doprovody“, které lze použít při realizaci budoucích výstav.
– pravidelné kontroly depozitářů a sledování klimatických podmínek v nich (místnosti 6 a 7
v minoritském klášteře, místnosti 7, 21 a 22 na hradě); pravidelné kontroly čidel EPS
v depozitářích; preventivní opatření proti výskytu molů v depozitářích 6 a 7 minoritského
kláštera; v rámci preventivní konzervace bylo provedeno také ošetření 8 ks předmětů proti
dřevokaznému hmyzu; likvidace bývalé historické expozice v přízemí hradů situované před
Deblínskou kaplí; balení sbírkových předmětů z hradních depozitářů 7 a 21 ve spolupráci s R.
Hetflaišem a A. Dománskou; kompletní přestěhování hradních depozitařů 7 a 21 do nových
depozitních prostor v Hnanicích; zajištění obalového materiálu ve spolupráci s A. Dománskou a
R. Hetflaišem
Odborná spolupráce
– s Moravským zemským muzeem v Brně (příprava výstavy „Volání jara, aneb hody, hody
doprovody“, vánoční obyčeje znojemských Němců);
– s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici (zajištění ikonografických dokladů lidového
oděvu na Znojemsku do roku 1850 ve spolupráci s J. Frecerem, hudební nástroje ve sbírkách
JMM, fotodokumentace lidového oděvu ve sbírkách JMM, přeurčení 3 ks sbírkových předmětů,
ikonografie svatého koutu);
– se Státním okresním archivem ve Znojmě (dohledání pramenů k štědrovečerním a svatebním
obyčejům na Znojemsku);
– s Městskou knihovnou Znojmo (dohledání pramenů k tradičnímu pečivu a obyčeji vynášení
smrti);
– s Ústavem evropské etnologie a Ústřední knihovnou FF MU Brno (dohledávání odborné
literatury vážící se k lidové kultuře Znojemska);
– s Přírodovědnou fakultou MU Brno (spolupráce na výběru předmětů vhodných k restaurování
a chemické analýze studenty této fakulty)
– s Muzeem Vysočiny Třebíč (fotodokumentace lidového oděvu ve sbírkách JMM v rámci
projektu NÚLK Strážnice, přeurčení 2 ks sbírkových předmětů);
– s Muzeem Českého krasu v Berouně (spolupráce na textu k výstavě zaměřené na orientální
zbraně);
– s Vlastivědným muzeem v Olomouci (střelné zbraně legionářů ve sbírkách JMM);
– s Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademie Nauk v Lodži (středověké palné
zbraně ve sbírkách JMM);
– se SUPŠ a VOŠ Turnov (restaurování 2 ks řemesel a 8 ks militárií)
– s Veronikou Šulcovou, Dis. (restaurování svatebních šatů)
– s Technickým muzeem Brno (restaurování vah na ryby);
– s Českou národopisnou společností (oborová anketa)
1.1.7. Dějiny umění
a) selekce
– Finanční situace muzea umožnila akvizici sbírek formou nákupu „znojemik“ aj. Do
uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i darem od soukromých osob, a
15
to ve spolupráci se sběrateli a starožitníky. K jednání nákupní komise byly připraveny k
jednotlivým předmětům nabídkové listy s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně
registrační listy.
Od soukromých osob byly zakoupeny:
Obrazy:
– Josef Růžička /1912-1972/ – „Zátiší“, 1955, olej, karton, 60,5 x 81,5 cm, př. č. 7/2012
– A. F. Stehlík /1921-1989/ – „Znojmo – V Jirchářích“, 1964, olej, karton, 50 x 70 cm, př. č.
65/2012
– Viktor Korecký /1890-1980/ – „Krajina u Jevišovic“, 1945, olej, karton, př. č. 97/2012
Grafika a kresby:
– Oskar Dvořák – „Trh na Dolním náměstí ve Znojmě“, 1945, akvarel, př. č. 96/2012
– Oskar Dvořák – „Velká Mikulášská“, kol. 1945, tuš, běloba, př. č. 96/2012
– Neznámý autor – „Cornštejn“, akvarel, př. č. 96/2012
– Neznámý autor - „Vranov n. Dyjí“, ocelorytina, 19. st., př. č. 106/2012
– Neznámý autor - „Znojmo“, ocelorytina, 19. st., př. č. 106/2012
– Oskar Dvořák – „Zelenářská ulice ve Znojmě“, kol. 1945, akvarel, 46x32 cm, př. č. 129/2012
Volné sochy:
– Plastika: Akad. mal. Zdeněk Maixner - „V kloboučku 1“, šamot, 2008, př. č. 102/2012
– Miloslav Smutný /1912-1989/ - „Tanečnice“ v. 30 cm, „Milenci“ v. 23 cm, „Mladí čtenáři“ v.
24 cm; keramika, bílá glazura, kol. 1960, Keramické závody Znojmo, př. č. 26/2012
– Miloslav Smutný /1912-1989/ - „Žena s dítětem“, glazovaná keramika, př. č. 98/2012
Nábytek:
– Ložnice, 40. Léta 20. St. - 2x skříně, 2x noční stolek, postel, psycha se zrcadlem, př. č.
107/2012
– TV stolek „Tesla 4317U“ – Muráň, 1960/61, dřevo, komb. mat., př. č. 104/2012
Keramika:
– Odborná keramická škola ve Znojmě - „Dóza s víkem“, glazovaná keramika, př. č. 99/2012
– Miloslav Smutný /1912-1989/ - „Panther“, černá glazura, př. č. 105/2012
– Miloslav Smutný /1912-1989/ - „Antilopa“, bílá glazura, př. č. 105/2012
– Váza: Ditmar-Urbach, 60. léta 20. století, ruční malba pod glazurou – Jan Farkas, př. č.
101/2012
– Lyžaři – Fa Goldscheider Wien, 1938-45, Julius Sláma Znaim, tmavá pálená hlína, př. č.
100/2012
Dary:
Volné sochy:
– Plastika: Akad. mal. Zdeněk Maixner - „V kloboučku 2“, šamot, 2008, př. č. 108/2012
– Busta – Josef Antek – Busta MUDr. Františka Kubiceho, 1948, patinovaná sádra, př. č.
137/2012
– J. T. Fischer - „Veroničina rouška“, 1949, bronz, 32x39 cm, př. č. 140/2012
Obrazy:
– Josef Růžička - „Portrét Josefa R. Stehlíka“, 1945/46, olej, plátno, 51x42 cm, př. č. 89/2012
– Simona Dunglová – Pohled z Hradiště na Znojmo, 2011, olej, sololit, př. č. 134/2012
Grafika a kresby:
př. č. 88/2012
– A. F. Stehlík /1921-1989/ - „Zátiší s vázou a květinami“, 1988, akvarel, 45x33 cm
– A. F. Stehlík /1921-1989/ - „Chalupa J. Stehlíka – Rychnov u Jablonce nad Nisou“, 1974, tuš,
42x29,5 cm
16
– A. F. Stehlík /1921-1989/ - „Chalupa J. Stehlíka – Rychnov u Jablonce nad Nisou“, 1974, tuš,
42x29,5 cm
– A. F. Stehlík /1921-1989/ - „Brno“, nedat., tuš, 21x30 cm
př. č. 90/2012
– Emil Kotrba – „Spoutaná síla“, 1977, barevná litografie 12/47, 50x35 cm, př. č. 90/2012
– Emil Kotrba – „Společná hra“, 1977, barevná litografie 38/47, 50x35 cm, př. č. 90/2012
– Emil Kotrba – „Ostražitá Felfela“, 1978, barevná litografie 11/50, 50x35 cm, př. č. 90/2012
př. č. 138/2012
– Oskar Pafka – Dívka v kroji, 1928, akvarel, papír, 49x32 cm
– Oskar Pafka – Krojovaná žena s dítětem, 1928, akvarel, papír, 49x32 cm
– Oskar Pafka – Sekáč s kosou, 1928, akvarel, papír, 49x32 cm
Sklo:
př. č. 87/2012
– Skleněné sošky: Jaroslava Brychtová Zahradníková - „Tanečnice“, návrh tanečnice ze
Slavností lidových písní v Železném Brodě, skleněná plastika, v. 3 cm
– Klaun, sklárny Železný Brod, skleněná plastika, v. 19 cm
– Klarinetista, sklárny Železný Brod, skleněná plastika, klarinet chybí, v. 16 cm
Keramika:
– Vítězslav Jurásek – „Váza“ – ke 100. výročí spolupráce keramické školy s průmyslem
(Znojmo/Karlovy Vary), 1973, porcelán, zlacení, kobalt, víko, v. 38,5 cm, př. č. 91/2012
– Soubor keramiky Kravsko-14 ks, př. č. 112/2012
Jiné:
– Církevní umění: Socha Panny Marie s Jezíškem, terakota, v. 140 cm – z fasády domu na
Mariánském náměstí ve Znojmě, nález v depozitáři, př. č. 92/2012
– Nábytek: Lustr s křišťálovými ověšky, převod z majetku JMM (DrHM 1133/0), př. č. 60/2012
– Hugo Lederer /1871-1940/ - broznový odlitek dle Vs 132 „Návrat 1812“, 1893, bronz, př. č.
5/2012
– Hugo Lederer /1871-1940/ - broznový odlitek dle Vs 86 „Náraz větru“, 1932, bronz, př. č.
6/2012
– Hugo Lederer /1871-1940/ - broznový odlitek dle Vs 101 „Kleió II“, 1899, bronz, př. č. 6/2012
b) tezaurace
– do CES byla zapsána dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstková čísla: 5/2012, 6/2012, 7/2012,
26/2012, 60/2012, 65/2012, 87/2012, 88/2012, 89/2012, 90/2012, 91/2012, 92/2012, 96/2012,
97/2012, 98/2012, 99/2012, 100//2012, 101/2012, 102/2012, 104/2012, 105/2012, 106/2012,
107//2012, 108/2012, 112/2012, 129/2012, 134/2012, 137/2012, 138/2012, 140/2012
– převod evidence sbírek do databáze DEMUS – přírůstky za rok 2011
– byla provedena fotodokumentace přírůstků za rok 2012
– byla provedena digitalizace části podsbírky Grafiky a kresby (25 ks)
Péče o sbírky
konzervování sbírkových předmětů:
– Výběr a předávání sbírkových předmětů z umělecko historických sbírek ke konzervaci v
laboratoři JMM se uskutečnil převážně z důvodů prezentačních, jednalo se o předměty pro
výstavy a expozice:
– „Co nového…“ – výstava přírůstků (6ks obrazů – A. Dománská)
– „5x100“ – 2ks z podsbírky keramiky a 1 ks z podsbírky obrazů, záladní očištění všech
vystavovaných exponátů JMM – A. Dománská
17
– „Rozšíření expozice nábytku na znojemském hradě“ – realizace a instalace dvou nábytkových
celků plus instalace místnosti k Rotundě sv. Kateřiny (čištění a zkonzervování exponátů nábytku,
obrazů a keramiky - A. Dománaká)
– spolupráce s na realizaci adrenalinových tras "Kámen v architektuře královského města
Znojma" – (termín se přesunul na rok 2013, přesto proběhly přípravné práce – průzkum
znečištění povrchu, možnosti čištění) – podsbírka Lapidárium - A. Komendová
– stěhování podsbírky Volné sochy (přípravné práce, balení, průzkum, fotodokumentace, další
fáze byla přesunuta na rok 2013) – spolupráce s A. Komendovou
– přestěhování sbírkových předmětů z depozitáře TGM 21 (podsbírka Obrazy – střelecké terče,
Nábytek) do nových depozitářů v Hnanicích – spolupráce s A. Komendovou
– k zápůjčkám mimo JMM a k interním zápůjčkám byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o
zápůjčce (10 ks) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů (7 ks), sbírkové předměty byly
fotograficky dokumentovány.
– Během roku probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a byly sledovány klimatické podmínky
také ve stálých expozicích v DU ve spolupráci s komisí pro kontrolu depozitářů.
restaurování
– restaurován barokní oltář dodavatelským způsobem na základě výběrového řízení inv. č. Ec
155 a Ec 156, který se osadil do deblínské kaple na znojemský hrad.
– finanční situace muzea umožnila restaurování sochy dodavatelským způsobem na základě
výběrového řízení: Socha Sv. Jana Nepomuckého, mušlový vápenec, kol. 1750, př. č. 77/2011.
Byla zpět osazena ke zdi minoritského kláštera.
- proběhlo restaurování ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, kde byly restaurovány
sbírkové předměty O 1039, O 1060, O 72 a Ec 193.
– O konzervátorských a restaurátorských zásazích na sbírkových předmětech jsou vedeny
restaurátorské zprávy a konzervační listy.
Odborná spolupráce
– byla realizovány odborná spolupráce s NPÚ Brno – PhDr. Jan Kozdas, Ing. arch. Dana
Novotná, Moravská galerie v Brně – Mgr. Andrea Husseiniová, SZ Vranov – Mgr. Miroslava
Janíčková (průběžně)
1.1.8. Fotoarchiv a dokumentace současnosti
a) selekce
Dokumentace současnosti
– doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných tisků
atd. sběrem popř. nákupem – 226 ks.
– fotodokumentace současnosti – aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace města;
výstavy, vernisáže a akce JMM, objekty JMM, sbírkové předměty; fotodokumentace vesnic –
4993 ks.
– 50 ks (8 př. čísel) přírůstků do sbírky dokumentace současnosti.
Fotoarchiv
– vyhledávání, sběr, nákup nebo kopírování historických pozitivů ze Znojma a regionu,
vyhledávání a získávání nových přírůstků - 7 př. čísel = 130 ks
b) tezaurace
Evidence sbírek
Dokumentace současnosti
– převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do
Centrální evidence sbírek MK ČR – 8 př. čísel = 50 ks
18
– postupný převod přírůstků do 2. stupně evidence - převod evidence do počítačové databáze
DEMUS, hlášení změn do CES - 150 ks (DS-PF 1162-1261, Ds 482-493, Ds-cd 9-11), z toho
100 ks převedeno do 2. stupně evidence z minulého roku
– Zpracování nesbírkového pomocného materiálu v počítačovém programu DEMUS – 4 ks (Dsp
2012/1-4).
Fotoarchiv
– převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do
Centrální evidence sbírek MK ČR - 7 př. čísel = 130 ks
– pokračování v počítačové evidenci sbírek v programu BACH-fotoarchív – průběžně.
– pokračování ve skenování vybraných historických pozitivů a následné připojení skenovaných
snímků k evidenčnímu záznamu v počítačovém programu BACH-fotoarchív – digitalizace
sbírky fotoarchívu – průběžně, cca 700 ks pozitivů
– převod přírůstků do 2. stupně evidence, převod evidence do počítačového programu BACHfotoarchív, hlášení změn do CES: 22 ks pozitivů (F VIII/ 1089-1093, 1380-1381, Fu 13-18) +
určení několika neurčených snímků v terénu, všechny pozitivy skenovány; 37 ks skleněných
desek - D 2231–2267 (převod dosud nezapsaných skleněných desek ze starého inventáře),
všechny uloženy v polypropylenových sáčcích. Oproti plánu byl zpracován menší počet
skleněných desek, důvodem bylo časově poměrně náročné zapojení kurátorky do přípravy
expozice na Cornštejně, spolupráce při přípravě dalších výstavních projektů a účast
v doprovodných programech k nim.
– do sbírek zapsáno 493 ks pohlednic převedených ze sbírky listin: F VIII/ 1094-1379, 13821447, vytvořena nová řada pro pohlednice nedokumentačního charakteru F IX (F IX/ 1-110),
dalších 170 ks pohlednic oskenováno a je připraveno pro pokračující převod tohoto rozsáhlého
souboru. I zde byl oproti plánu zpracován menší počet položek, zdůvodnění viz předchozí
odstavec.
– určování neurčených snímků pomocí literatury a překladů z němčiny, popř. za pomoci jiné
osoby - průběžně
– zpracování nesbírkových pomocných negativů v počítačovém programu Bach-fotoarchív –
5402 - 6002 (594 ks),
– zápis nesbírkových pomocných pozitivů – 32 ks (6891-6895)
– zápis nesbírkových pomocných negativů – 5 ks (16603-16607)
– skenování 64 ks pozitivů zapůjčených od pana J. Zahradníčka (Znojmo a Znojemsko v letech
1938-1945)
Revize sbírek
Fotoarchiv
– Revize vybrané části podsbírky fotoarchívu – filmy a pozitivy, řada F VI a F VII, celkem 6817
inventárních čísel, 20. 9. 2012
Péče o sbírky
Fotoarchiv
– pokračování v postupném odprašnění historických fotografií, negativů, diapozitivů a uložení
do nových krabic, resp. do nových polypropylenových sáčků v případě skleněných desek –
průběžně; cca 2000 ks pozitivů uloženo do nových krabic.
– pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek ve spolupráci s komisí pro
kontrolu depozitářů, průběžný úklid – průběžně.
1.2.Oddělení služeb
1.2.1. Knihovna
a) selekce
- Do podsbírky knihy (staré tisky a rukopisy) byly na základě revize fondu odborné knihovny
přeřazeny dva tisky - př. č. 139/2012.
19
b) tezaurace
- V rámci projektu Jihomoravského kraje proběhla digitalizace knižního fondu (monografie a
periodika) – příprava a soupis 132 položek.
- Byla dokončena kompletní revize fondu odborné knihovny včetně příručních knihoven.
- V rámci revize bylo ve spolupráci A. Dománskou provedeno nové uložení vybraných knižních
tisků z fondu Veleba a Rudolecký do speciálních archivních krabic - 86 ks krabic.
- V průběhu roku byl sledován stav fondu knihovny se zřetelem na biologické škůdce.
- Do centrální přírůstkové knihy bylo zapsáno 140 přírůstkových čísel s počtem 19464 kusů.
- Bylo pokračováno ve zpracování knižního fondu v systému Clavius, z důvodu dlouhodobé
nemoci bylo zpracováno 1400 položek z plánovaných 2000.
- V roce 2012 bylo vydáno jedno číslo ISBN publikaci Románská rotunda svaté Kateřiny.
- Dokumentace NKP rotunda byla doplňována o nové položky a využívána k badatelským
účelům.
- Průběžně byla vedena knihovní agenda, v rámci MVS proběhly dvě zápůjčky z knihoven MZM
a Technického muzea, byly zaslány dvě kopie článků z Moravské galerie. Fond odborné
knihovny byl doplňován na základě požadavků odborných pracovníků a také v rámci plnění
Smluv o reprodukci sbírkových předmětů a Smluv o zápůjčce. Během roku byly evidovány
přírůstky pod č. Bi 28 578-28 768.
- Práce v komisi pro kontrolu depozitářů a v komisi pro inventarizaci zboží na skladě a na
pokladnách JMM (Cornštejn, hrad, DU, MK)
1.2.2. Konzervátorské laboratoře
b) tezaurace
- V rámci inventarizace části sbírky JMM ve spolupráci s kurátorem pracoviště historie PhDr. J.
Kacetlem byla provedena příprava sbírkových předmětů z podsbírky listiny – 6. část. Všechny
listiny byly odprašněny, desinfikovány a mechanicky očištěny, dále opatřeny novými
identifikačními štítky a v případě potřeby byla provedena oprava poškozených částí. Následně
byly jednotlivě uloženy do označených nových obálek nebo jednotlivě proloženy neutrálním
archivačním papírem v nové krabici. Z celkového počtu 2207 ks listin prošlo přípravou
v laboratoři 1972 ks listin, restaurátorská oprava byla provedena u 246 ks listin.
- Příprava vystavovaného materiálu, konzervace vybraných sbírkových předmětů a spolupráce
při realizaci výstavy „ Volání jara, aneb hody, hody, doprovody“ ve spolupráci s kurátorem
historických podsbírek Mgr. J. Mačudou; celkem 5 ks předmětů z podsbírky řemesel.
- Příprava vystavovaného materiálu a konzervace vybraných sbírkových předmětů pro výstavu
přírůstků JMM „Co nového…“ ve spolupráci s kurátory podsbírek; konzervace 6 ks obrazů, 1
lustr, 1 ks předmětu z podsbírky řemesel, retuš krápníku, čištění archeologického souboru
z Lukova, příprava textilních sbírkových předmětů k prezentaci (cca 75 ks), instalace
archeologické části.
- Pro výstavu „5x100“ byla provedena konzervace vybraných sbírkových předmětů a výroba
otisku z dřevěného dřevorytu. Celkem byly zkonzervovány 2 ks předmětů z podsbírky
keramiky, 6 ks z podsbírky obrazů, 8 ks z podsbírky volné sochy a proběhla spolupráce
s kurátorem uměleckohistorických podsbírek J. Frecerem při instalaci.
- V rámci inventarizace části knihovního fondu JMM a v rámci preventivní konzervace ve
spolupráci s pracovištěm knihovny (M. Nevrklová) bylo provedeno nové uložení vybraných
knižních tisků z fondu Veleba a Rudolecký do speciálních archivních krabic (nové uložení tisků
do 86 ks krabic).
- Spolupráce s kurátorem historických podsbírek Mgr. J. Mačudou při výběru sbírkových
předmětů určených k doplnění stálé expozice Černého řemesla v MK v rámci oživení o nové
exponáty, příprava a konzervace 3 ks vybraných sbírkových předmětů z podsbírky řemesel a při
dokončení stěhování sbírkových předmětů z poslední část staré expozice na hradě, kde byly
sbírkové předměty uplatněné v této expozici zabaleny a přesunuty do nového depozitáře
20
v Hnanicích. Dále zabalení sbírkových předmětů z depozitáře č. 21 na hradě určených
k přestěhování do nového depozitáře v Hnanicích.
- Konzervace a restaurování listinného nálezu z makovice vrcholového kříže (Vranov n. D.),
včetně zajištění kompletní fotodokumentace pro archivní účely v rámci uložení zpět do
makovice.
- V rámci přípravy na revizi nebo na výstavy prošlo konzervací nebo restaurováním celkem 284
ks sbírkových předmětů a to z podsbírek: řemesla (19 ks), militaria (4 ks), obrazy (7 ks), listiny
(246 ks), fotoarchiv (1 ks), textil (1 ks), keramika (3 ks), knihovna (2 ks), numizmatická
podsbírka (1 ks). Při přípravě nové části expozice na hradě byl očištěn instalovaný nábytek,
zkonzervován jeden předmět z podsbírky církevního umění a provedena retuš modelu rotundy .
V průběhu roku bylo zpracováno celkem 468 ks přírůstků, například v podsbírce textilu bylo
našito 250 ks inventárních čísel na nové přírůstky, v podsbírce řemesel bylo označeno 183 ks
předmětů a v pomocné evidenci 35 ks předmětů. Konzervací prošlo celkem 171 ks přírůstků,
například formičky, boty, čajový servis a sklo.
Zakonzervováno bylo celkem 84 ks pečiva z výstavy „Hody, hody doprovody“, které bude
možné použít při realizaci dalších výstav.
- Členové komise pro kontrolu depozitářů provedli jednu kontrolu depozitářů, včetně zápisu,
vzhledem k stěhování sbírkových předmětů do nových depozitářů byla dezinsekce depozitářů
přesunuta na jaro 2013.
V rámci preventivní konzervace bylo sledováno klima (teplota, vlhkost, světlo) v prostorách
objektů JMM systémem Hanwell (správa všech systémů Hanwell JMM, spolupráce
s dodavatelskou firmou TR Instruments) přístroji firmy Comet a přístrojem Elsec a jeho
vyhodnocování, dále bylo provedeno ošetření 8 ks předmětů proti dřevokaznému hmyzu a také
kontrola režimu uložení sbírkových předmětů pro Jihomoravský kraj včetně zápisu. Úprava
klimatu ve vybraných prostorech (zástup během dovolených).
- Spolupráce s pracovištěm zoologie při přípravě revize (ryby) a při repreparaci brouků ze
staré entomologické sbírky brouků (čeledi krascovití a střevlíkovití -110 ks, preparace nového
materiálu brouků - 894 ks, spolupráce na stěhování tekutinového depozitáře, depozitáře
dermoplastů (ptáci) a depozitáře entomologie do nových prostor.
- Spolupráce s pracovištěm geologie při přípravě revize podsbírky (úprava uložení části sbírek,
ošetření sbírek – cca 250 ks), na zajištění terénní dokumentace (projekt „Průzkum transportu
těžkých minerálů při povodních“ – opakované sledování stavu) a při konzervaci a úpravě sběrů.
Dále bylo pokračováno v adjustaci fosilních kostí( lokalita Hostim a Hrušovany nad Jevišovkou
– zpevňováno a lepeno 15 ks) a v číslování geologických vzorků (mineralogie 30 ks).
- Spolupráce s pracovištěm archeologie v komisi pro revizi podsbírky (podklady pro odpis
z CES, při dohledávání a aktualizaci excelových seznamů podsbírky archeologie a dílčích
seznamů).
Ošetření materiálu ze záchranných výzkumů JMM – Vrbovec (222 ks) Corštejn (21 ks),
konzervace a restaurování sbírkových předmětů ze sbírky (nádoby 23 ks, kovy 20 ks),
rekonstrukce zjištěných závad na materiálu během revize (oprava mísy, hrnce z expozice).
Spolupracovník pro pozitivní archeologický výzkum (Oleksovice – terénní průzkum).
Přečíslování chybně označených souborů (Hnanice) spolupráce s R. Hetflaišem (Chvalovice I;
Jevišovice – „Slatina – Klobouček, Znojmo, ul. Bratří Čapků; Znojmo Hradiště; Corštejn; Práče;
Znojmo, Vlkova věž; Znojmo – Suchohrdly; Žerotice, Kyjovice, Mlynářský kopec; Boskovštejn
-zámeček; Znojmo - U branky.
Spolupráce při stěhování archeologické sbírky do Hnanic (příprava – balení, přesun hrobů in situ
3 ks z „těšetického“ depozitáře, příprava pro odvoz souboru nálezů z Těšetic pro fakultu
archeologie MU, příprava pro odvoz předmětů pomocné evidence a spolupráce při rušení
expozice na hradě a v MK.
Zajištění průzkumu metodou počítačové tomografie hrobu in situ z doby bronzové (Mgr. M
Hložek, laboratoře MCK TMB)
21
Ošetření a fotodokumentace přírůstků (kovy 52 ks), fotodokumentace, odběr vzorků, základní
očištění souboru depotu z Lukova (železný meč, dýka a další kovové předměty; dar. Z.
Faragové).
Zajištění rentgenového průzkumu a analýzy stanovení prvkového složení v laboratoři
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy ing. D. Perlík; metalografický průzkum.v laboratoři
Archeologického ústavu AV v Praze, dr. J. Hošek.
- Spolupráce s pracovištěm dějin umění na realizaci adrenalinových tras "Kámen v architektuře
královského města Znojma" – (termín se přesunul na rok 2013, přesto proběhly přípravné práce
– průzkum znečištění povrchu, možnosti čištění); spolupráce při stěhování podsbírky Volné
sochy, Lapidária (částečně splněno spolu s přípravnými pracemi, balení, průzkum,
fotodokumentace, další fáze byla přesunuta na rok 2013) a sbírkové předměty z depozitáře TGM
21 (terče) do nových depozitářů v Hnanicích.
- Průzkum a fotodokumentace soustavou stereomikroskopu - kovy 52 ks, depot z Lukova
(železný meč, dýka a další kovové předměty), dečka s výšivkou, skleněná panenka, mince a
papírové bankovky.
- Odborná spolupráce se soukromou restaurátorkou kamene Michaelou Mrázovou (ošetření
sbírkových předmětů lapidária); s kolegy Technického muzea v Brně (konzervátorská pracoviště,
MCK TM v Brně – Michal Mazík, plynování; Hana Grossmannová – absorpční nátěry); AÚ AV
Praha Stelle Ottenwelter –ošetření železných archeologických nálezů siřičitanovou desalinací a
elektrochemické ošetření archeologických stříbrných předmětů.
- Průběžné vedení všech konzervátorských zásahů včetně fotodokumentace, zpracování
konzervátorské agendy.
- Práce v komisi pro revizi části knihovního fondu knihovny JMM (Bi 1 – Bi 28 729); práce
v komisi pro inventarizaci majetku JMM a pro inventarizaci sbírek, práce v odpisové a likvidační
komisi; zajišťování zápisů z porad oddělení služeb, zajištění chodu oddělení služeb během
nepřítomnosti vedoucího oddělení.
- Průvodcovská činnost (rotunda, hrad), statistika využívání jazykových mutací průvodcovských
textů v rotundě.
1.2.3. Dokumentace
a) selekce
- Účast na záchranných archeologických výzkumech :
Oleksovice - stavba penzionu, Znojmo, Palliardiho ul. - oprava vodovodu, Bantice – hala
zemědělského družstva, Znojmo, Žižkovo nám. – kabelové vedení NN, Znojmo, Husovy sady kabelové vedení NN, Vrbovec - rekonstrukce silnice, Znojmo, Vídeňská ul. a Průmyslová ul. –
rekonstrukce vodovodu, Jaroslavice, kostel sv. Jiljí – úpravy terénu a odvodnění, Hrušovany nad
Jevišovkou, ul. Nádražní – cyklostezka, Vranov nad Dyjí, pláž – ČOV.
- Práce v terénu (sběr a následné sušení a preparace nových položek do herbáře) na lokalitách:
Vlkov, PP Skalky, Šatov, Pavlice, Hostim pro pracoviště botaniky.
b) tezaurace
- Spolupráce s pracovištěm archeologie probíhala především při průběžné evidenci přírůstků
z roku 2011 a nově získaných přírůstků z roku 2012 (příprava podkladů k přírůstkovým listům,
kontrola materiálu - Znojmo, Horní nám. 6 a archeologického materiálu získaného od
ÚAPP, dále při přípravě podkladů pro hlášení změn do CES, při provedení zpětné kontroly
přírůstkových čísel a souborů v přírůstkových knihách.
V archeologickém programu Demus bylo zapsáno nebo opraveno cca 16180 ks revidovaných
předmětů i nově získané soubory.
Spolupráce při deinstalaci archeologické expozice na hradě a v minoritském klášteře,
provedení fotodokumentace a oprava lokace sbírkových předmětů v Demusu a v inventárních
knihách - 1240 ks.
22
Pořizování fotodokumentace sbírkových předmětů a její následné ukládání do databáze
programu Demus.
Vyklízení těšetického depozitáře a odvoz materiálu do depozitáře v Hnanicích.
Vytváření kresebné dokumentace pro nálezové zprávy a vyhledávání a příprava materiálu pro
badatele.
- V rámci spolupráce s pracovištěm botaniky bylo prováděno sušení, preparace a lepení nově
získaných herbářových položek za rok 2012 - 174 ks, zápis základních údajů (druh, lokalita,
datum sběru, sběratel) do počítačové podoby herbářových položek ze sbírky Z. Musila,
Březinové, K. Žákové, L. Reiterové a R. Řepky- celkem 238 ks. Databáze sběrů z let 2007 –
2011 byla vedena pouze v excelové tabulce a pro šetrnější ukládání herbářových položek byly
lepeny speciální obálky
- Pro pracovištěm zoologie bylo provedeno upřesnění digitální evidence v entomologické
podsbírce, část motýli – výpis druhové determinace, lokalit, nálezových dat, případně dalších
okolností ze štítků pod jednotlivými preparáty a zapsání těchto informací do evidenční databáze celkem 725 ks.
Spolupráce při stěhování depozitáře.
- S kurátorem pracoviště geologie proběhla spolupráce při přípravě revize.
- Spolupráce s pracovištěm historie při převozu části sbírkových předmětů do nově vytvořeného
depozitáře v Hnanicích, pomoc při balení a příprava k odvozu z hradního depozitáře a při
dovozu nově získaných exponátů do podsbírky řemesel
- Spolupráce s pracovištěm dějin umění při stěhování exponátů z depozitáře na nám. TGM 21 do
depozitáře v Hnanicích a v Domě umění a při přípravě nových expozic na hradě.
2. PREZENTACE
2.1. PLÁN VÝSTAV
Dům umění – I. poschodí
• ZUŠ – výstava tvorby žáků Základní umělecké školy ve Znojmě
termín: 12. 1. – 18. 2.
• Zdeněk Maixner – sochy – kresby
termín: 23. 2. – 31. 3.
• Stanislava Grebeníčková, Milan Handl - Plochou, hmotou, prostorem-skleněné plastiky
a šperky
termín: 5. 4. – 8. 5.
• Co nového... - výstava přírůstků JMM
termín: 17. 5. – 24. 7.
• 5 krát 100 - J. T. Fischer, M. Smutný, E. Kotrba, J. Růžička, K. Černý
termín: 2. 8. – 6. 10.
• MIMOFRAME – výstava z mezinárodní fotografické soutěže
termín: 11. 10. – 27. 10.
• Karel Pokorný – osobně
termín: 1. 11. – 1. 12.
• Hračky ze skříně - historické kočárky, hračky (1900-1969)
termín: 6. 12. – leden 2013
Dům umění – přednáškový sál
•
Strom roku 2011
termín: 4. ledna – 22. března 2012
23
• 90 let organizované filatelie ve Znojmě
termín: 26. – 31. 3.
• Jarní probuzení
termín: 2. – 9. 4.
• Kantorské jaro 2012 – učitelé a jejich žáci znojemského regionu
termín: 17. 4. – 19. 5.
• Sbírám, sbíráš, sbíráme - zápalkové nálepky, historické pohlednice a fotografie nejen ze
starého Znojma
termín: 25. – 31. 5.
• Hvězdárny u nás a Problematika světelného znečištění – ve spolupráci se Znojemskou
astronomickou společností
termín: 1. – 30. 6.
• Josef Fantura - Kouzlo ženy- fotografie
termín: 4. 7. – 8. 9.
• Hroznová koza a my
termín: 4. 10. – 3. 11.
• Martin Syka – Dvě země na březích Indického oceánu - fotografie z cest po Keni a Indii
termín: 8. 11. – 24. 11.
• Prodejní vánoční výstava prací Patchworkového klubu Znojmo
termín: 30. 11. – 21. 12.
Dům umění – mázhaus
• ŠTĚ-PÁNKOVI - obrazy
termín: 11. 1. – 10. 3.
• Orchideje Znojemska – Antonín Komenda (fotografie)
termín: 13. 3. – 12. 5. 2012
• Výstava k Muzejní noci 2012 – Můj oblíbený koníček
termín: 20. 5. – 30. 6.
• Libor Kocanda - FRAGMENTY
termín: 10. 7. – 18. 8. 2012
• 60 x 90 x 60 Znojemský fotoklub (90. výročí)
termín: 21. 8. – 21. 9.
• Plný talíř malování – doprovodná výstava k Festivalu Znojemský hrozen 2012
termín: 24. – 26. 9. 2012
• Hroznová koza a my
termín: 4. 10. – 3. 11.
• Výstava výtvarných prací Ateliér Samuel – Oblastní charita Znojmo
termín: 7. – 27. 11.
• DDM Znojmo – Děti malují pro Konto Bariéry
termín: 4. – 31. 12.
Minoritský klášter – malý výstavní sál
• Kamenožrouti
termín: do 11. 2.
• Ornitologické novinky, aneb „ptáci, dejte si pozor, naše věda vás sleduje!“
termín: 16. 2. – 17. 3.
24
• Volání jara, aneb hody, hody, doprovody
termín: 22. 3. – 27. 4.
• Papírová platidla c. k. mocnářství 1759-1914
termín: 3. 5. – 15. 7.
• Poslední moravské moře
termín: 19. 7. – 16. 9.
• Indiáni z velkých plání, aneb hrdinové Karla Maye ve světle skutečnosti
termín: 27. 9. – 23. 11.
• „PF“ka ze sbírky JMM
termín: 29. 11. – 5. 1. 1013
Minoritský klášter – ambit
• Sbírám, sbíráš, sbíráme – skvosty soukromých sběratelů
Termín: 25. 5. – 17. 6., K muzejní noci 2012
• Veselé vánoční hody aneb za tajemstvím štědrovečerního stolu
termín: 29. 11. – 5. 1. 2013
Minoritský klášter – 1. Patro
• Plazi v muzeu
termín: 7. – 17. 6. (prodlouženo do 23. 6.)
Výstavy, které se uskutečnily mimo plán výstav 2012:
• Sbírám, sbíráš, sbíráme - zápalkové nálepky, historické pohlednice a fotografie nejen ze
starého Znojma, k muzejní noci 2012
termín: 25. – 31. 5.
•
Sbírám, sbíráš, sbíráme – skvosty soukromých sběratelů
Termín: 25. 5. – 17. 6., k muzejní noci 2012 v budově minoritského kláštera
• Hroznová koza a my
termín: 4. 10. – 3. 11.
• Martin Syka - Dvě země na březích Indického oceánu - fotografie z cest po Keni a Indii
termín: 8. 11. – 24. 11.
• Výstava k Muzejní noci 2012 – Můj oblíbený koníček
termín: 20. 5. – 30. 6.
• Libor Kocanda
termín: 10. 7. – 18. 8. 2012
• 60 x 90 x 60 Znojemský fotoklub (90. výročí)
termín: 21. 8. – 21. 9. 2012
• Plný talíř malování – doprovodná výstava k Festivalu Znojemský hrozen 2012
termín: 24. – 26. 9. 2012
2.2. Sbírkotvorné oddělení
2.2.1. Botanika
– výstava ŠTĚ-PÁNKOVI - obrazy proběhla dle plánu v první čtvrtině roku
– Muzejní noc s odborným výkladem; lepení herbářových přáníček a soutěže proběhly dle plánu
25. 5. 2012
– výstava Co nového... - výstava přírůstků JMM proběhla dle plánu
– Zdeněk Maixner – sochy, kresby v DU proběhla dle plánu, kurátorem byl J. Frecer
25
– příprava scénáře expozice resp. úpravy scénáře expozice živé přírody v souvislosti se
zvětšením výstavního prostoru – byl zpracován a odevzdán návrh scénáře a rámcový rozpočet
– nad rámec plánu byla zpracována základní studie pro možné zpřístupnění zadního dvorního
traktu JMM (ve spolupráci s dalšími kurátory)
2.2.2. Geologie
– Až do 11. 2. pokračovala výstava Kamenožrouti - zahájená v roce 2011. Součástí výstavy v
roce 2012 byly doprovodné akce - komentované prohlídky, degustace minerálů 3x.
– Pro muzejní výstavu "Co nového..." byla připravena mineralogicko geologická prezentace s
textovou částí a 23 sbírkovými předměty.
– V termínu od 19. 7. do 16. 9. se uskutečnila výstava Poslední moravské moře na níž byly
prezentovány výsledky vlastních paleontologických výzkumů. Součástí výstavy byly 3
komentované prohlídky.
– V rámci alternativních činností byla geologem ve spolupráci s širší sběratelskou veřejností
připravena v Domě umění výstava Hračky ze skříně, která byla zahájená vernisáží 7.12.
– Jako součást akcí Muzejní noci 25.5. byla připravena ve spolupráci s regionálními sběrateli
výstava Sbírám, sbíráš, sbíráme,...(10 stanovišť různých sběratelů) výstava byla prodloužena
až do 17.6. Následně proběhla demontáž výstavy.
– Geolog se zapojil do přípravy výstavy Indiáni z Velkých plání (příprava textové přílohy,
zápůjčka nerostných surovin).
Všechny výstavní akce se uskutečňovaly ve spolupráci s výtvarnou dílnou (V. Prášková)
– nad rámec plánu spolupráce na základní studii pro možné zpřístupnění zadního dvorního traktu
JMM
2.2.3. Zoologie
– kurátor výstavy Ornitologické novinky – minoritský klášter, malý výstavní sál a křížová
chodba, 16. 2. – 17. 3. – proběhla dle plánu
– kurátor výstavy Plazi v muzeu – proběhla dle plánu, realizována byla v prostorách 1. Patra
MK, ve dnech 7. – 22. 7.
– spolupráce na přípravě a realizaci výstavního projektu „Co nového…“ v Domě umění –
proběhla dle plánu
– příprava scénáře pro rozšíření expozice Živá příroda Znojemska do prostor současného
zoologického depozitáře – byl zpracován a odevzdán návrh scénáře a rámcový rozpočet
– 1x výměna fotografií ve variabilní části expozice Živá příroda Znojemska (II. – III. čtvrtletí,
vážky Znojemska) – nebyla uskutečněna z časových důvodů (spolupráce nad rámec plánu na
výstavě „Indiáni …“, řešení terénních průzkumů nad plánovaný rozsah)
– spolupráce na výstavě Indiáni z velkých plání, aneb hrdinové Karla Maye ve světle
skutečnosti – zápůjčka fotografií, exponátů ze zoologické podsbírky, řešení zápůjčky
zoologických preparátů z Národního muzea Praha a jejich převoz
2.2.4. Archeologie
– Expozice archeologie Znojemska. Expozice byla kompletně vyklizena. Předměty byly
zabaleny dle materiálu (kovové předměty zatavovány, uzavírány do vlhko odolných materiálů
apod.), uloženy v depozitáři č. dveří 58. Byla pořízená dokumentace předmětů a jejich uložení.
Ve většině případů byla pořízená fotografická dokumentace. Část předmětů byla předána pro
ošetření do laboratoře (spolupráce A. Komendová).
– na podkladu libreta je zpracováván scénář výstavy s pracovním názvem „Archeologické
památníky Znojemska“. Jako spojující téma drží scénář myšlenkovou linii zemědělství. Ve
scénáři se objevují přesné odkazy na originály, které budou vystaveny. Udávány jsou i informace
s pomocným obrazovým materiálem k replikám předmětů. Podrobně jsou pro trefnou realizaci
popisovány hrobové celky, rekonstrukce pomocí figurín a dalších prostředků. Děj expozice bude
probíhat současně v několika rovinách, bude dodrženo téma expozice, časová osa, osnovy dějů
samotných kultur, aby byla zvýrazněna odlišnost a zároveň abychom upozornili na podobnost
26
v jednotlivých epochách a divák neztratil přehled. První etapa scénáře se týká plnění prostoru
nové expozice, umístnění předmětů, kulturního sladění, začlenění interaktivních pomůcek aj.
Prozatimní verze je splněna na 50 %. Souběžně se realizuje stavební úprava prostor, pokračování
bude následné dle finančních prostředků.
– archeologická expozice na znojemském hradě – proběhla kompletní deinstalace expozice
v souvislosti se změnou obsahu této výstavní prostory.
– realizace výstavy „Indiáni Velkých Plání …“ s doprovodnými dílnami pro ZŠ, s prezentací
komentované prohlídky pro ZŠ a veřejnost. Výstava návštěvníky seznámila s historií a životem
indiánů Severní Ameriky. Součástí expozice byly repliky českých euroindiánů, jejichž činnost
zde byla také prezentována. Doba trvání 27. 9. – 23. 11. 2012.
– proběhla spolupráce na přípravě a realizaci výstavního projektu „Co nového …“ v Domě
umění. Prezentován zde byl výběr z archeologických darů a přírůstků za posledních 5 let.
– prosinec 2012 upřesnění scénáře a poskytnutí keramického materiálu pro výrobu replik do
archeologické expozice v podzemí na Horním a Václavském náměstí, investor – město Znojmo
2.2.5. Historie
– Od ledna probíhala ve spolupráci s J. Mačudou organizačně poměrně náročná příprava
tématické instalace v palácových sklepeních na Cornštejně. Sklepení byla osvětlena
prostřednictvím kovaných svícnů na stěnách a na stolech. Ve sklepení starého paláce byla
vytvořena imitace středověké hladomorny s mučírnou, pro kterýžto účel byl zakázkově vyroben
žebříkový skřipec, mučící nástroje, figuríny trestanců a okovy. Sál podzemí nového paláce
vyplnila přípravna jídla a večeřadlo pro hradní posádku. Scénu doplnily vinné sudy, kádě,
rekvizity jídla, závěsná hrazda na maso, stoly se štokrlemi a lavicemi, figurína služky-děvečky,
dřevěné nádobí, ošatky, svícny a jiné drobnosti. Expozice byla zpřístupněna veřejnosti v průběhu
června.
– V únoru a v dubnu probíhala příprava výstavy Papírová platidla c. k. mocnářství 1759-1914.
Byl proveden základní historický přehled vývoje papírových platidel na našem území do roku
1918 a shromážděny dostupné obrazové materiály. Ze sbírky JMM byly vybrány vhodné kusy
pro expozici a na základě smlouvy bylo několik exponátů zapůjčeno ze sbírky Moravského
zemského muzea v Brně. Výstava byla instalována v malém sále minoritského kláštera a
opatřena německojazyčným sylabem.
– Na jaře historik spolupracoval na přípravě kolektivní celomuzejní výstavy Co nového…?
v Domě umění. Konkrétně vypracoval úvodní textové panely s popisem náplně a historie JMM a
dále panely s přehledem sbírkotvorné činnosti pracoviště historie za posledních pět let. Vybral
také pro výstavu reprezentativní exponáty z podsbírek numismatiky a listin.
– V červenci se historik ve spolupráci s J. Frecerem věnoval intenzívně přípravě velké výstavy
5 krát 100 v Domě umění. Historik zpracoval životní osudové portréty medailéra J. T. Fischera,
spisovatele K. Černého a malíře J. Růžičky. Příprava zahrnovala větší množství výpůjček
exponátů od soukromých majitelů (dr. Benešovská, p. Rydval, p. Žák, pí Balíková, pí
Matyasková, p. Pelán), rešerše ve Státním okresním archivu ve Znojmě (pozůstalost po Karlu
Černém) a ve sbírkách JMM. Úzká spolupráce probíhala zejména s Dr. Klárou Benešovskou,
dcerou medailéra J. T. Fischera, která pomohla výstavu propagovat i na stránkách prestižního
časopisu Atelier.
2.2.6. Historie/řemesla
– příprava expozic na sezónu: hrad (přízemí), minoritský klášter (Černé řemeslo a Zbraně
orientu), expozice v Louckém klášteře (kontrola vitrín); dále pracovní listy k expozici Zbraně
orientu (200 stran)
– realizace autorských výstav Volání jara, aneb hody, hody doprovody ve spolupráci
s A. Dománskou, Indiáni z velkých plání, aneb hrdinové Karla Maye ve světle skutečnosti
ve spolupráci s Mgr. A. Nejedlou a A. Dománskou a Veselé vánoční hody, aneb za tajemstvím
štědrovečerního stolu
27
– příprava textů a výběr nových sbírkových předmětů do stálé expozice Černého řemesla
v minoritském klášteře, k jejímuž celkovému obnovení však z technických důvodů nedošlo
– obměna vystavených sbírkových předmětů ve středové vitríně expozice Zbraně orientu;
doplnění informací a fotografií do informačního kiosku umístěnoho v expozici + doplnění
fotografií na webové stránky Jihomoravského muzea (ve spolupráci s I. Žákem)
– spolupráce při realizaci celomuzejní výstavy Co nového…? (společně s A. Dománskou) a
expozice Co skrývala hradní sklepení? na Cornštejně (společně s PhDr. J. Kacetlem)
– spolupráce při výstavách a expozicích Jihomoravského muzea: nová expozice v přízemí
Hradu situována v části do Deblínské kaple a dále Selské jizby na hradě; 90 let organizované
filatelie na Znojemsku; Papírová platidla c. k. mocnářství 1759–1914
– příprava expozice v Měšťanském sklepě pro Městský úřad Znojmo Vinařství znojemského
regionu (součást Adrenalinových tras znojemského podzemí)
– dvě dlouhodobé smlouvy o výpůjčce č. 23/2012 (expozice „Bitva tří císařů“ pro Muzeum
Brněnska) a 26/2012 (historická expozice v Louce pro Znovín Znojmo) a dále ještě jedna
krátkodobá smlouva o výpůjčce (Regionální muzeum v Mikulově).
2.2.7. Dějiny umění
– repase instalace v císařském sále znojemského hradu – navrácení obrazové galerie Habsburků
– nová instalace a popisky (spolupráce s PhDr. J. Kacetlem)
– nová instalace nábytku do dvou místností v opravené části znojemského hradu, a instalace
místnosti věnované Rotundě sv. Kateřiny
– nad rámec plánu spolupráce na základní studii pro možné zpřístupnění zadního dvorního traktu
JMM
Kurátor výstav:
– Zdeněk Maixner – sochy – kresby
– Stanislava Grebeníčková, Milan Handl – Plochou, hmotou, prostorem – skleněné plastiky
a šperky
– „Co nového…“ – výstava přírůstků JMM (spolupráce s ostatními kurátory JMM)
– 5x100 - J. T. Fischer, M. Smutný, E. Kotrba, J. Růžička, K. Černý (spolupráce s PhDr. J.
Kacetlem)
– MIMO FRAME - výstava z mezinárodní fotografické soutěže
– Karel Pokorný – osobně
– Josef Fantura – Kouzlo ženy – fotografie
– Hroznová koza a my
– ŠTĚ-PÁNKOVI - obrazy
– Libor Kocanda – Fragmenty
– 60 x 90 x 60 Znojemský fotoklub (90. výročí)
– Výstava výtvarných prací Ateliér Samuel – Oblastní charita Znojmo
– Spolupráce s M. Mažárovou na instalaci výstavy k akci Muzejní noc 2012 na téma „Můj
oblíbený koníček“
Prezentační výpůjčky sbírkového fondu
– mezinárodní výstava „Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády
Jagellonců 1386-1572“ v Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře – vydán katalog
– pokračování mezinárodní výstavy “Europa Jagellonica – Art And Culture in Central Europe
under the Rule of the Jagiellonian Dynasty 1386-1572” v Národním muzeum ve Varšavě
v Polsku
– výstava „Hračky, hry a loutky na zámku a v podzámčí“ – SZ Vranov – vydán katalog
– výstava „Po stopách moderny. Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty
dekorativního umění v letech 1880-1930“ – Moravská galerie v Brně - vydán katalog
28
2.2.8. Fotoarchiv a dokumentace současnosti
– výstava „90 let organizované filatelie ve Znojmě“, 26. – 31. 3. 2012 v přednáškovém sále
Domu umění; zajištění smlouvy, zhotovení pozvánky a plakátu, doplnění výstavy o exponáty ze
sbírek JMM, účast při instalaci a deinstalaci výstavy
– spolupráce na výstavě „Volání jara, aneb Hody, hody, doprovody“ v malém výstavním sále
minoritského kláštera, 22. 3. – 27. 4. 2012
– spolupráce na výstavě „Co nového…?“ v 1. patře Domu umění, 18. 5. – 24. 7. 2012
– kresba tří kusů historických karet pro novou expozici na Cornštejně
– zajišťování replik masných pokrmů pro novou expozici na Cornštejně ve spolupráci
s výtvarným oborem Základní umělecké školou ve Znojmě
– spolupráce na výstavě „5x100“ v 1. patře Domu umění, 3. 8. – 6. 10. 2012
– spolupráce na výstavě „Hračky ze skříně“ v 1. patře Domu umění, 7. 12. 2012 – 2. 2. 2013
– spolupráce na výstavě „Veselé vánoční hody“ v ambitu minoritského kláštera, 29. 11. 2012 –
5. 1. 2013
– spolupráce na výstavě „Indiáni velkých plání“ v malém výstavním sále minoritského kláštera,
27. 9. – 23. 11. 2012 – účast na deinstalaci výstavy
– výstava „Přání PF ze sbírek Jihomoravského muzea“ v malém výstavním sále minoritského
kláštera, 29.11.2012 – 5.1.2013, zhotovení pozvánky a plakátu, výběr sbírkových předmětů,
účast při instalaci výstavy
2.3.Oddělení služeb
2.3.1.Propagace
- Spolupráce při organizaci výstav, při jejich technické přípravě, při realizaci a zajištění
vernisáží. Všechny výstavy a další akce, pořádané v rámci muzea byly propagovány ve
spolupráci se sdělovacími prostředky, s kulturními organizacemi regionu, školami a reklamními
agenturami.
- Spolupráce na přípravě a realizaci informačního dvouměsíčníku JMM a digitálního měsíčníku
Muzeality.
- Organizace průvodcovské služby na všech objektech JMM, rozpis služeb, nábor a výběr
sezónních průvodců pro znojemský hrad a zříceninu Cornštejn. Zaškolení průvodců bylo
zajištěno převážně před sezónou. Zaškolení pokladních.
- Vedení statistiky návštěvnosti muzea je prováděno průběžně během roku za každý měsíc
v jednotlivých objektech muzea.
- Organizování svatebních obřadů na znojemském hradě a realizace svatebních smluv.
- Realizace smluv o provádění historického šermu na zřícenině hradu Cornštejn
- Realizace smluv o konání výstavy.
2.3.2.Výtvarná dílna
- Grafické řešení, výroba popisek a textů, prostorové řešení, instalace a deinstalace výstav,
aranžování exponátů, adjustace, balení vystavených exponátů.
- V červnu byla provedena repase stálých expozic v minoritském klášteře a v Domě umění, a
proběhla spolupráce při instalaci nových částí expozic na znojemském hradě. Pro zříceninu
hradu Cornštejn byly vyrobeny části dekorací do stálé expozice ve sklepení
- Instalace výstav na Znojemskou muzejní noc 2012
- Kurátorka výstav:
Martin Syka – Dvě země na březích oceánu – Keňa a Indie – fotografie, Kantorské jaro 2012 –
učitelé a jejich žáci znojemského regionu, Sbírám, sbíráš, sbíráme - zápalkové nálepky,
historické pohlednice a fotografie nejen ze starého Znojma, Vánoční výstava prací
Patchworkového klubu Znojmo a DDM Znojmo – Děti malují pro Konto Bariéry.
29
2.3.3. Knihovna
- Provoz a služby badatelny JMM byly zajišťovány pro veřejnost 2 x týdně během celého roku.
Navštívili ji 4 badatelé z řad veřejnosti a prezenčně bylo vypůjčeno 65 knih a 5 položek
z dokumentace k rotundě sv. Kateřiny.
- Spolupráce na výstavě Co nového... - výstava přírůstků JMM, kde byly prezentovány přírůstky
fondu knihovny JMM.
- K výstavám Ornitologické novinky aneb „ptáci dejte si pozor, naše věda vás sleduje“, Poslední
moravské moře a Veselé vánoční hody byly realizovány doprovodné tématické výstavy knih
z fondu odborné literatury.
2.3.4. Konzervátorské laboratoře
- Spolupráce s kurátorem historických podsbírek Mgr. J. Mačudou při realizaci jarní výstavy
Volání jara, aneb hody, hody, doprovody, příprava materiálů, konzervace vybraných sbírkových
předmětů, realizace výstavy.
- Spolupráce s kurátory jednotlivých podsbírek (J. Mačuda, J. Frecer, J. Šmerda, A. Nejedlá) při
realizaci výstavy přírůstků JMM „Co nového…“, výběr a příprava materiálů, konzervace
vybraných sbírkových předmětů, spolupráce při realizaci výstavy (historická a archeologická
část).
- Příprava vybraného materiálu, konzervace sbírkových předmětů pro výstavu „Papírová platidla
c. k. mocnářství 1759-1914“, restaurování torza bankovky (anticipační list 2 zlaté vídeňské
měny),
2 ks sbírkových předmětů.
- Konzervování 1 ks sbírkového předmětu (četnická šavle) pro výstavu „90 let organizované
filatelie ve Znojmě“.
- Konzervace a restaurování sbírkových předmětů pro výstavu „ 5x100“, celkem 18 ks
sbírkových předmětů z umělecko historických podsbírek, spolupráce při instalaci.
- Spolupráce s kurátorem historických podsbírek Mgr. J. Mačudou při realizaci výstavy „Indiáni
z velkých plání, aneb hrdinové Karla Maye ve světle skutečnosti“, příprava materiálu,
konzervace sbírkových předmětů (pušky), realizace výstavy.
- Příprava vybraného materiálu, konzervace sbírkových předmětů pro výstavu „Veselé vánoční
hody aneb za tajemstvím štědrovečerního stolu“, konzervování 11 ks sbírkových předmětů,
výroba odlitků z perníkových forem pro výstavu.
- Spolupráce s kurátorem výstavy J. Šmerdou při realizaci výstavy Hračky ze skříně - historické
kočárky, hračky (1900-1969) - ošetření vybraných předmětů - 5 ks a při výběru doprovodného
materiálu.
- Spolupráce na přípravě propagačních materiálů a při instalaci výstavy Orchideje Znojemska –
Antonín Komenda (fotografie).
- Pro výstavu Ornitologické novinky aneb „ptáci dejte si pozor, naše věda vás sleduje bylo
provedeno čištění dermoplastů ptáků (8 ks).
- Pro výstavu Papírová platidla c. k. mocnářství 1759-1914 byla provedena fotodokumentace
bankovek soustavou stereomikroskopu.
- Spolupráce s J. Šmerdou u výstavy Poslední moravské moře - ošetření a preparace vzorků
(6ks), oprava ilustrační plastiky chobotnice.
- U výstavy Plazi v muzeu proběhla spolupráce s A. Reiterem a desinfekce materiálu.
- Spolupráce s TMB při zapůjčení autorské výstavy Když oči nestačí….
2.3.5. Dokumentace
- Spolupráce na přípravě výstav Zdeněk Maixner - sochy - kresby, Volání jara, aneb hody,
hody, doprovody, Stanislava Grebeníčková, Milan Handl – sklo, Co nového... - výstava přírůstků
JMM,
5 krát 100, Indiáni z velkých plání, aneb hrdinové Karla Maye ve světle skutečnosti,
Veselé vánoční hody, Plazi v muzeu.
30
2.4 Návštěvnost
Cornštejn
Kategorie
Expozice+výstavy
Kulturně výchovné
akce
Rotunda
Minoritský
sv.
klášter
Kateřiny
12 147
4 359
Prokop
Diviš
Hrad
9 233
11 012
3 402
108
1708
700
3 342
Konference,
semináře, sympozia
Akce s volným
vstupem
Dům
umění
151
Mimo
JMM
Celkem
30 500
70 804
1225
7 083
286
286
2 108
2 172
2 305
271
11 449
9 333
15 178
11 130
6 407
7 746
422
788
6 856
Výstavy připravované
pro jiné organizace
Ostatní
Celkem 2012
Celkem 2011
15 489
16 824
4 359
3 666
31 725
26 334
Návštěvnost edukačních programů:
Měsíc
2012
1
10
2
221
3
689
4
269
5
229
6
215
7
52
8
35
9
17
10
230
11
454
12 CELKEM
403
2 824
Návštěvnost
www.znojmuz.cz:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
celkem od
1.1.2007
přístupy
7327
14540
20757
22695
23440
21644
110403
3 INTERPRETACE
3.1. XXXII. Přednáškový cyklus – proběhl v souladu s plánem:
12. 1.
Petr Lazárek (Správa Národního parku Podyjí)
Dvacet let obnovené turistiky v Národním parku Podyjí
19. 1.
PhDr. Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Kronika Hradiště u Znojma
26. 1.
Ing. Radek Dřevěný (Znojemská astronomická společnost)
Co nás čeká ve vesmíru v roce 2012?
2. 2.
Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)
Jakobíni v sutaně - vzpoura v Lukově u Znojma roku 1803. Neklidní kněží, strach z
revoluce a konec osvícenství na Moravě.
9. 2.
Mgr. Jiří Mačuda (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Co se jedlo na Znojemsku: obřadní a každodenní strava znojemského lidu
16. 2.
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)
Osvobození sedláků aneb Počátky kapitalismu na Znojemsku
31
85 029
75 821
23. 2.
Mgr. Jaroslav Šmerda (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Geologické zajímavosti na jihovýchodním okraji Českého masivu
1. 3.
Ing. Radomír Němec (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Nové druhy rostlin v Podyjí aneb mohou za to globální změny klimatu?
8. 3.
Mgr. Vlasta Škorpíková (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
Ptáci Národního parku Podyjí
15. 3.
Mgr. Jan Dušek (DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, České Budějovice)
Proč si ryby pod Vranovem neužívají život na houpačce?
22. 3.
Alena Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Když oči nestačí… aneb co se na výstavu
3.2. Sbírkotvorné oddělení
3.2.1. Botanika
– setkání AMG "jarní setkání botaniků – Znojemsko" od 28. 5. do 1. 6. 2012 proběhlo dle
plánu; v rámci setkání byla přednesena přednáška o cévnatých rostlinách regionu
– přednáška "Nové druhy rostlin v Podyjí aneb mohou za to globální změny klimatu?",
přednáškový cyklus JMM, 1. 3. 2012 – proběhla dle plánu
– Gageing 2012 – tradičně pořádané setkání mapovatelů křivatců na Znojemsku proběhlo dle
plánu 15. 3. – 18. 3. 2012
– účast na podzimním setkání muzejních botaniků v MZM v Brně proběhla dle plánu v listopadu
2012
– zápůjčky herbářového materiále ze sbírek JMM v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm.
d) byla realizována jedna (podsbírka mykologická); dále proběhly prezenční návštěvy badatelů
(8 badatelů)
– poskytování informací odborné i laické veřejnosti o sbírkovém fondu pracoviště botaniky
v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d) probíhalo dle plánu (především mykologické
konzultace, celkem 11 návštěv badatelů)
– účast na žádné konferenci neproběhla z důvodů kolize s pracovními záležitostmi
– nad rámec plánu bylo zřízení a vedení mykologické poradny (vždy v pondělí v odpoledních
hodinách) – mykologickou poradnu využilo více než 70 tazatelů
publikace
– publikace v regionálním tisku k sezónním zajímavostem (mykologické články a články o
léčivých nebo jedlých málo známých rostlinách)
NĚMEC R., ŽÁKOVÁ K.: Významné nálezy vlhkomilných cévnatých rostlin na území Národního
parku Podyjí v biotopu polních mokřadů. Thayensia 9 (ISSN 1212-3560).
– nad rámec plánu byla spolupráce na dokončení reprezentativní publikace o NP Podyjí:
Prokůpek, B. a kolektiv autorů: Národní park Podyjí. Kniha druhá. Správa Národního parku
Podyjí, Znojmo a Praha 2012.
3.2.2. Geologie
– v rámci akce – Muzejní noc (25. 5.) koordinovalo geologické pracoviště přípravu prezentací
vystavovatelů (sběratelů kuriozit) v minoritském klášteře a v expozici na hradě.
– Pro cyklus muzejních přednášek byla připravena přednáška na téma Geologické zajímavosti
na jihovýchodním okraji Českého masivu (23. 2.).
32
– Ve spolupráci se S NP Podyjí proběhla dne 31. 3. plánovaná exkurze pro veřejnost Cesta
závějemi prachu zaměřená na geologii východní část NP (součástí akce byla i návštěva
keramické dílny Š. Maixnera v Hnanicích) a mimo plán se uskutečnila dne 16. 10. geologicko
paleontologická exkurze do třetihor – Autobusem za mlži, plži a hlavonožci.
– Na Velký pátek 6. 4. se uskutečnila velikonoční vycházka za poklady Znojemska z cyklu Když
se hora otevře (trasa vedla okolím
– Geolog se ve dnech 1. – 4. 10. zúčastnil odborného semináře v Opavě, který pořádala oborová
komise AMG, na semináři prezentován příspěvek o geofaktorech životního prostředí Každý den
trocha geologie.
– Pracoviště zabezpečovalo v roce 2012 zpřístupnění vybraných částí geologických sbírek
a zápůjčky sbírkových a dokumentačních materiálů ze studijních důvodů - studenti MU v Brně
(paleontologická a mineralogická podsbírka).
– Poskytovány byly informace odborné i laické veřejnosti o sbírkovém fondu pracoviště
geologie.
publikace
– nálezová zpráva a charakteristika nového výskytu skarnoidních hornin u Vevčic (rozpracovaný
text pro Acta Musei Moraviae - Scietiae geologicae)
–recenze příspěvku Buriánek, Tomanová, Otava: Kde jsou zdrojové oblasti klastických
sedimentů na východním okraji Českého masivu? pro Acta Musei Moraviae – Scientiae
geologicae 1/2012
– korektury textové části (geologie) pro publikaci B. Prokůpka o NP Podyjí
– ve spolupráci se S NP byl přípraven námět a text pro informační panel Na okraji Českého
masivu (umístěn je u Konic na turistické stezce vedoucí přes Kraví horu).
– v regionálním tisku byly publikovány příspěvky propagující činnost geologického pracoviště o
akcích pracoviště
3.2.3. Zoologie
– Muzejní noc – spolupráce na přípravě prezentace sběratelů, prezentace Expozice živé přírody
Znojemska, fotodokumentace, spolupráce na programu – proběhlo dle plánu
– přednáška Za kaloni do jihozápadního Íránu – v rámci přednáškového cyklu Správy NP
Podyjí – proběhla 28. 2.
– zajištění přednášek pro přednáškový cyklus JMM – Mgr. Vlasta Škorpíková (Krajský úřad
Jihomoravského kraje) „Ptáci Národního parku Podyjí“ a Mgr. Jan Dušek (DAPHNE ČR –
Institut aplikované ekologie, České Budějovice) „Proč si ryby pod Vranovem neužívají život
na houpačce?“
– 2 x exkurze pro veřejnost – „Evropská netopýří noc“ – ve spolupráci se Správou NP Podyjí v
Čížově a v Hradci Králové – akce proběhly 1. 9. a 8. 9.
– organizace semináře zoologů muzeí a státní správy – v rámci činnosti oborové komise
zoologů při Asociaci muzeí a galerií ČR; seminář byl realizován ve spolupráci se Správou NP
Podyjí ve dnech 12. – 14. září, zúčastnilo se celkem 34 zoologů. V rámci semináře byly
předneseny prezentace o regionální zoogeografii, o činnosti pracoviště a spolupráci se Správou
NP Podyjí, připravena a úspěšně realizována byla také exkurze po významných zoologických
lokalitách východního Znojemska.
– prezentace výsledků na mezinárodní odborné konferenci Zoologické dny 2012 v Olomouci
(únor) – proběhla, viz přehled publikací
– účast na výročním zasedání České společnosti pro ochranu netopýrů – proběhla 12. 4.
– badatelské i nebadatelské konzultace v oboru zoologie dle zájmu veřejnosti – celkem za rok
2012 bylo realizováno 31 konzultací, nejčastěji pro orgány státní správy v ochraně přírody a dále
pro soukromé badatele (determinace živočichů, údaje o výskytu, rady asistence v souvislosti
s výskytem netopýrů apod.).
33
publikace
– v roce 2012 pokračovala příprava publikací výsledků plynoucích z projektu výzkumu
mokřadů, rukopisy nebyly dosud dokončeny:
• Draví vodní brouci Znojemska (částečně publikováno, viz níže)
• Vážky Znojemska
• Příspěvek k poznání rozšíření obojživelníků na jihozápadní Moravě
• Drobní zemní savci v břehových porostech
– k zpracovávané tématice vodních brouků se váže doplnění Katalogu vodních brouků ČR. Na
této publikaci se sice kurátor autorsky přímo nepodílel, ale data připravená ze sbírky JMM byla
hojně využita a byla zásadním doplňkem publikace; poděkování kurátorovi a Jihomoravskému
muzeu za zpřístupnění sbírkových dat je v publikaci řádně uvedeno. Citace:
BOUKAL D. S., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KONVIČKA O., KŘIVAN V., SEJKORA R., SKALICKÝ S.,
STRAKA M., SYCHRA J. & TRÁVNÍČEK D., 2012: Nové a zajímavé nálezy vodních brouků
z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae,
Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae,
Heteroceridae). Klapalekiana, 48: 1–21.
– dokončena byla knižní publikace Ptáci Národního parku Podyjí/Thayatal (v rámci
přeshraničního projektu „Příroda bez hranic“). Jedná se o rozsáhlou publikaci s významným
autorským podílem A. Reitera a s uplatněním sbírkových dokladů i nálezové databáze JMM.
Citace:
ŠKORPÍKOVÁ V., REITER A., VALÁŠEK M., KŘIVAN V. & POLLHEIMER J., 2012: Ptáci
Národního parku Podyjí / Thayatal. Die Vögel des Nationalparks Podyjí / Thayatal. Správa
Národního parku Podyjí, Znojmo, 396 pp.
– spoluautorský podíl na článku ve sborníku Thayensia 9 – citace:
REITER G., REITER A. & JERABEK M., 2012: Übersicht über die Kleinsäuger in den
Nationalparks Thayatal und Podyjí. Thayensia, 9: 95–104.
– již s vročením 2011 byl publikován článek o spolehlivosti determinace některých vzhledově
podobných druhů netopýrů v ČR:
LUČAN R. K., BENDA P., REITER A. & ZIMA J., 2011: Reliability of field determination in
three cryptic whiskered bats (Myotis alcathoe, M. mystacinus, M. brandtii) and basic
biometric characters: evidence from the Czech Republic. Vespertilio, 15: 55–62
– nad rámec plánu byla dokončena další publikace týkající se ekologie netopýrů na lokalitě
Ledové sluje:
ANDREAS M., REITER A. & BENDA P., 2012: Prey selection and seasonal diet changes in the
western barbastelle bat (Barbastella barbastellus). Acta Chiropterologica, 11(1): 81–92.
– nad rámec aktuálního plánu byla také spolupráce na dokončení reprezentativní publikace
o středním Podyjí, tato publikace byla intenzivně připravována především v předchozích letech:
Prokůpek, B. a kolektiv autorů: Národní park Podyjí. Kniha druhá. Správa Národního parku
Podyjí, Znojmo a Praha 2012.
– další publikace byla připravena v rámci spolupráce s NM Praha na výzkumu fauny Blízkého
východu, vyšla na přelomu let 2011 a 2012:
VALLO P., BENDA P. & REITER A., 2011: Yellow-bellied or white-bellied? Identity of
Arabian house bats (Vespertilionidae: Scotophilus) revealed from mitochondrial DNA and
morphology. African Zoology, 46(2): 350–361.
– publikace v regionálních periodikách:
REITER A. (2012): Ptáci v Jihomoravském muzeu. Znojemsko, 14. 2. 2012, s. 6.
REITER A. (2012): Počet kriticky ohrožených netopýrů roste. Znojemsko, 13. 3. 2012, s. 5.
REITER A. (2012): Je ideální čas na pozorování mloků, vydali se hledat svá zimoviště.
Znojemsko, 16. 10. 2012, s. 5.
34
– práce technického redaktora časopisu Thayensia – na začátku roku 2012 bylo vydáno č. 9,
v listopadu byl zahájen sběr rukopisů pro číslo 10, do konce roku byly k recenzím zaslány 3
rukopisy.
– výzkum čolků velkých ve spolupráci s AOPK ČR byl představen ve dvou konferenčních
příspěvcích publikovaných formou abstraktu:
MAČÁT Z., REITER A., JEŘÁBKOVÁ L., 2012: Diverzita velkých čolků na Znojemsku. Pp. 127–
128. In: BRYJA J., ALBRECHTOVÁ J. & TKADLEC E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012,
Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. ÚBO Brno, 242 pp.
MAČÁT Z., JEŘÁBKOVÁ L., REITER A., 2012: Velcí čolci na Znojemsku. Herpetologické
informace, 11 (1): 8.
3.2.4. Archeologie
– Muzejní noc. Proběhla prezentace archeologie Znojemska, odborný výklad, doprovodný
program formou odrátkování střepů (prezentování drátenického řemesla)
– navíc proběhla prezentace archeologického materiálu při akci Ozvěny muzejní noci
(občanské sdružení Tiflo) s doprovodným programem formou odrátkování střepů (prezentování
drátenického řemesla). Místo konání – znojemský hrad, 28. 5. 2012.
– Program s archeologickou tématikou při spolupráci se školami na den „Hurá na prázdniny“
25. 6. 2012.
– zápůjčky archeologického materiálu ze sbírek JMM v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2
písm. d). Stále je aktuální dlouhodobá zápůjčka 17/2010 (Přeskače), 23/2010 (Znovín, Znojmo).
Byla sjednána zápůjčka 1/2012 (ÚAPP Brno), 5/2012 (FFMU), 6/2012 (PFMU), 7/2012
(FFMU), 8/2012 (PFMU), 9/2012 (MZM Brno), 20/2012 (FFMU). Vrácena byla zápůjčka
5/2011 (FFMU Brno), 18/2011 (ÚAPP Brno), 1/2012 (ÚAPP Brno), 5/2012 (FFMU), 6/2012
(PFMU), 7/2012 (FFMU), protokol k zápůjčce nesbírkového předmětu (skrčence) – Technické
muzeum Brno. Vypůjčena byla zápůjčka z Náprstkova muzea v Praze 17/2012. Protokolem
JMM 124/2012 byl převeden materiál do Těšetické základny.
– za archeologické oddělení jsou evidovány reprodukce fotografií archeologického materiálu ze
sbírek JMM a to 54/2012, 60/2012, 69/2012, 138/2012, 139/2012.
– poskytování informací odborné i laické veřejnosti o sbírkovém fondu pracoviště archeologie v
souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d). Informace byly poskytovány průběžně
badatelským návštěvám, školám, emailem, telefonicky.
– Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011, Brno – Špilberk, 25. –
26. 4. 2012, bez referátu
– Otázky neolitu a eneolitu, XXXI. Pracovní setkání, Dobřany u Plzně, 24. – 26. 9. 2012, bez
referátu.
Prezentace přednášky pro veřejnost – Muzeum Moravský Krumlov „Od neolitu po středověk.
Zajímavé lokality Moravskokrumlovska“, termín 31.1.2012.
Prezentace přednášky pro veřejnost – obec Hostěradice „Řád Německých rytířů“, termín 1. 6.
2012
– prezentace přednášky „Album českého indiána“ v souvislosti s výstavou „Indiáni z velkých
plání“, která byla nabyta doprovodnými přednáškami v expozici a edukačními programy pro
děti, byla pro zájem širší veřejnosti přesunuta do přednáškového cyklu Jihomoravského muzea
únor/2013.
– spolupráce s Filozofickou fakultou Slezské univerzity v Opavě (semináře, poskytování
studentům materiál k závěrečným pracím, odborné konzultace apod.)
publikace
Vydáno:
Nejedlá, A. 2011: Hostěradice (okr. Znojmo), Přehledy výzkumů 52-1, 212-213 (vydáno Brno
2012).
35
Nejedlá, A 2011: Morašice (okr. Znojmo), Přehledy výzkumů 52-1, 220-221 (vydáno Brno
2012).
Nejedlá Alena 2012: Recenze článku: O rodu a rodině archeologa Jaroslava Palliardiho, autor
PhDr. Karel Sklenář, Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno.
Do tisku odevzdáno:
Vyhodnocení Kaufmanovy sbírky kultury s vypíchanou keramikou na katastru obce Rybníky u
Moravského Krumlova (okr. Znojmo), Sborník Vratislavu Janákovi k šedesátinám – v tisku.
Nejedlá, A 2012: Terénní prospekce lokalit s moravskou malovanou keramikou na Znojemsku,
Otázky neolitu a eneolitu. Mikulov 2012.
Rozpracováno:
Olbramovice (okr. Znojmo), Přehledy výzkumů.
Vrbovec (okr. Znojmo), Přehledy výzkumů.
3.2.5. Historie
– Zodpovědnost za průběh 32. přednáškového cyklu JMM 2012 – přednáškový cyklus se
uskutečnil dle plánu
– Průběžně bylo poskytováno odborné prezenční, emailové a telefonické poradenství badatelům
a zájemcům o historii z řad veřejnosti.
– Historik zodpovídal za společenskovědní přednášky v rámci 32. přednáškového cyklu JMM
2012.
– Spolupráce při organizačním zajištění Muzejní noci 2012 (25. 5.). Zajištění tradičních strašidel
v podzemí (studentky a studenti Gymnázium a SOŠPg Znojmo) a pozorování hvězd pod širým
nebem (Znojemská astronomická společnost).
– V lednu proběhla spolupráce s Petrem Lazárkem a Správou NP Podyjí na vydání celobarevné
skládačky „Hrady středního Podyjí“ (12 stran).
Přednášková činnost:
1) Kronika Hradiště u Znojma. Přednesena dne 9. 1. 2012 v Městské knihovně ve Znojmě
v rámci Akademie třetího věku a v rámci 32. přednáškového cyklu JMM 19. 1. 2012 v Domě
umění JMM.
2) Virtuální vycházka po znojemských hradbách. Přednesena dne 6. 2. 2012 v Městské knihovně
ve Znojmě v rámci Akademie třetího věku.
3) Krumlov na železnici z Brna do Vídně. Přednesena dne 14. 2. 2012 v Městském muzeu
v Moravském Krumlově.
4) Putování po hradech horního Podyjí I. Celodenní naučná exkurze v rámci cyklu vycházek
Národního parku Podyjí pro veřejnost dne 14. května 2012.
5) Historie obce Kasárna u Znojma. Přednesena dne 19. května 2012 v budově kulturního domu
v Kasárnách u Znojma. Uspořádala Městská knihovna ve Znojmě.
6) Obléhání Znojma roku 1404. Přednesena v Domově pro seniory v Novém zámku
v Jevišovicích dne 17. srpna 2012.
7) Bitva u Znojma 1809 a její dopad na život v regionu Znojemska. Přednesena v rámci
Jevišovických historických slavností dne 17. srpna 2012 v restauraci U Suchého čerta
v Jevišovicích.
Publikace:
- Kacetl, J. – Lazárek, P.: Hrady středního Podyjí – malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí
jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran. Vydala Správa NP Podyjí ve spolupráci s JMM
Znojmo v únoru 2012.
- Prokůpek, B. a kolektiv autorů: Národní park Podyjí. Kniha druhá. Znojmo a Praha 2012.
Výrazný autorský podíl na oddílech II. Lidé a III. Místopis. Prezentace knihy veřejnosti
proběhla v Divadle Archa v Praze dne 19. 9. a v Městské knihovně ve Znojmě 4. 12. 2012.
36
Články:
- Kacetl, J.: Hrad Cornštejn. Přístupné ochozy i sklepení. Věstník Asociace muzeí a galerií
České republiky 2/2012, s. 14.
- Kacetl, J.: 120 let od vztyčení Schweighoferova kříže na městském hřbitově. Život farností
Znojma 7/2012, s. 8-9.
- Kacetl, J.: 60 let od zbourání kaple Panny Marie Pomocné ve Znojmě. Život farností Znojma
9/2012, s. 9-11.
- Foltánková, K. – Kacetl, J.: Mezi antickými sloupy prosvítá město vína. Znojemský Deník 16.
9. 2012.
Vystoupení na konferencích:
– Ve dnech 24. až 26. 4. 2012 se historik zúčastnil konference Muzea a památková péče
v Pelhřimově (66 účastníků). Autorský příspěvek: „15 let návštěvnického provozu na hradě
Cornštejně“, ve kterém historik přiblížil nedávné rekonstrukční práce na hradě Cornštejně a
jejich vliv na zviditelnění hradu v turistickém ruchu jižní Moravy. Jedním z výstupů bude
sborník příspěvků, který vyjde v roce 2013. Konference přispěla i k navázání nových kontaktů s
kulturními a muzejními institucemi v Dolním Rakousku.
– Dne 13. 11. 2012 se historik v Praze zúčastnil konference „ProPamátky“, kterou pořádal
Institut pro památky a kulturu o.p.s. na téma Obnova a využívání nádraží (150 účastníků).
Autorský příspěvek: „Železniční stanice Hevlín na bývalé Státní dráze z Brna do Vídně“.
Historik v něm zúročil výzkum z minulých dvou let na téma historie železniční sítě na
Znojemsku. Konference přispěla k navázání nových kontaktů s odborníky v oboru.
Odborná redakce a oponentura:
– Pokračovala spolupráce se Státním okresním archivem ve Znojmě na poli redakční rady
archivního sborníku jakožto jediného historického a vlastivědného sborníku Znojemska
a Moravskokrumlovska. Redakční rada zasedala 23. 4. a 4. 5. 2012. Připravovaný ročník 2011
vyšel s půlročním zpožděním v prosinci 2012. Historik do něj autorsky přispěl recenzemi: 1)
Markel, M.: Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria. Politika jihomoravských
Němců v letech 1848-1919. Brno 2010. 2) Kerschbaumer, E.-Lindtner, H. a kol.: Bekanntes und
Unbekanntes rund um Raabs. Raabs 2009.
Nesplněné záměry:
– Vzhledem k opětovnému seškrtání dotace z rozpočtu Města Znojma nedošlo ani v roce 2012
k vydání avizované brožované publikace „140 let železné dráhy na Znojemsku.“ Materiál bude
z části použit v roce 2013 v rámci přeshraničního projektu „140 let Severozápadní dráhy“.
– Sepsání a vydání populárně-naučné brožury o znojemské rotundě bylo vzhledem
k zaneprázdnění historika svěřeno brněnské historičce Dr. Kateřině Dvořákové.
– Sepsání a vydání populárně-naučné brožury o Hradišti sv. Hippolyta a jeho pamětihodnostech
ve spolupráci s tamní farností bylo vzhledem k výše popsané zaneprázdněnosti a novým
prioritnějším úkolům odloženo.
3.2.6. Historie/řemesla
– přednáškový cyklus Jihomoravského muzea: přednáška Co se jedlo na Znojemsku (9. 2.)
– muzejní noc (25. 5.) – příprava a účast v programu „Hradního medvídkování“ ve spolupráci
s A. Dománskou a J. Šmerdou
– zprostředkování informací badatelům – celkem 16 osob
– průvodcovská činnost: rotunda (5x), hrad (2x); minoritský klášter (1x); dále 3 komentované
prohlídky k výstavě „Indiáni z velkých plání…“ společně s Mgr. A. Nejedlou
– účast na odborném semináři „Textil v muzeu. Dětský textil a textilní hračka“ (13. – 14. 6.
2012)
37
publikace
- MAČUDA, Jiří. O chorvatském kroji. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky,
Praha: AMG, ročník 12, číslo 4, od s. 20, 1 s. ISSN 1213-2152. 2012.
- MAČUDA, Jiří – NEJEDLÁ, Alena: Indiáni z velkých plání. Věstník Asociace muzeí a galerií
České republiky, Praha: AMG, ročník 12, číslo 5, od s. 28, 1 s. ISSN 1213-2152. 2012.
- MAČUDA, Jiří – NEJEDLÁ, Alena: Minoritský klášter ovládnou Indiáni. Znojmo: Znojemský
deník, č. 223, 22. září 2012, 1 s.
- MAČUDA, Jiří: Štědrý večer začínal na venkově klekáním. Znojmo: Znojemský deník, č. 293,
15. prosince 2012, 1 s.
3.2.7. Dějiny umění
– spolupráce s M. Mažárovou při zabezpečení a organizaci kulturního programu Kulturní léto v
Domě umění – představení loutkového divadla pro děti, v letošním roce jsme uspořádali 6
představení, tvorba plakátu.
– Zajištění doprovodného programu akce „Muzejní noc v JMM 2012“ pro objekt Domu umění
zahrnující doprovodné aktivity pro návštěvníky a vyhodnocení a prezentaci výtvarné soutěže pro
žáky ZŠ na téma: „Můj oblíbený koníček“
– badatelské využití podsbírek dějin umění 3 badatelskými návštěvami
publikace
– informace v regionálním tisku k výstavám JMM: - Zdeněk Maixner – sochy – kresby;
Stanislava Grebeníčková, Milan Handl – Plochou, hmotou, prostorem – skleněné plastiky
a šperky; „Co nového…“ – výstava přírůstků JMM; 5x100 - J. T. Fischer, M. Smutný, E. Kotrba,
J. Růžička, K. Černý; MIMO FRAME; Karel Pokorný – osobně; Josef Fantura – Kouzlo ženy –
fotografie; Hroznová koza a my; ŠTĚ-PÁNKOVI – obrazy; Libor Kocanda – Fragmenty; 60 x
90 x 60 Znojemský fotoklub (90. výročí)
3.2.8. Fotoarchiv a dokumentace současnosti
– Zajišťování badatelských návštěv - příprava materiálu, zajištění reprodukce vybraných snímků,
příprava smluv (deset badatelských návštěv)
– „Muzejní noc“ 25. 5. 2012 od 19.00 do 23.00 – fotografie (zkompletování za všechny objekty,
úprava, popis) - 439 ks; dozor v expozici Zbraně orientu po celou dobu akce
- Průvodcovská činnost na znojemském hradě 25.-26.9., 10.10., 22.11. 2012
– účast na semináři Trvanlivost klasických a digitálních fotografií a metody jejího měření,
28. 3. 2012 v Technickém muzeu v Brně
3.3.Oddělení služeb
3.3.1. Konzervátorské laboratoře
- Člen komise konzervátorů - restaurátorů a člen pracovní skupiny textil při AMG. Účast na
workshopech „Role digitalizace při záchraně i uchování kulturního dědictví“, „Trvanlivost
klasických a digitálních fotografií“ a „ Správa barev při výrobě a prezentaci fotografií“ v TM
v Brně, účast na semináři „Textil v muzeu – dětský textil a textilní hračka“ v TM v Brně, účast
na semináři STOP „ Ochrana památek plynováním“ NTM v Praze a účast na semináři „ Ochrana
mečů ve sbírkách“ v Muzeu Policie ČR v Praze. Účast na setkání konzervátorů-restaurátorů
jihomoravského kraje v Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU v Brně.
- Člen Revizní komise KR, zástupce Jihomoravské sekce: organizace a účast na jednání
jihomoravské sekce KR (exkurze laboratoří v kampusu Ústavu chemie přírodovědecké fakulty
MU), účast na jednání výboru KR, admin. webových stránek KR (http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru), organizace a
účast na Konferenci v Litoměřicích, činnost v oborových skupinách Textil a Kovy (Povrchové
úpravy železných kovů a Ochrana mečů ve sbírkách).
Účast na semináři firmy Hanwell v Praze.
38
- V rámci „Muzejní noci“ byla společně s kurátorem historických podsbírek Mgr. J. Mačudou
realizována akce „ Hradní medvídkování“ a výroba dárkových krabiček.
- Účast na akci pro vybrané školy v rámci Dne dětí s názvem „Hurá na prázdniny“ – pořádání
dětských her (puzzle).
- Příprava prezentace přednášky Když oči nestačí… aneb co se na výstavu nevešlo (přednáška
nabídnuta jako doprovodný program k zapůjčené výstavě Když oči nestačí… TMB v roce 2012 2013).
3.3.2. Výtvarná dílna
- Zajištění doprovodného programu ke Znojemské muzejní noci 2012 - výroba dárkových
obálek.
- Zajištění programu ke dni Hurá na prázdniny.
- Provádění průvodcovské činnosti dle potřeby na výstavách v Domě umění.
- Členka výstavní komise.
3.3.3. Knihovna
- Muzejní noc- spolupráce s A. Dománskou při přípravě a realizaci programu se neuskutečnila
z důvodu dlouhodobé nemoci.
- Člen komise knihovníků - účast na semináři knihovníků v Uherském Hradišti a na zasedání
komise knihovníků jihomoravského kraje při AMG.
- Účast na akci „Hurá na prázdniny“ – pořádání dětských her (puzzle) pro základní školy –
spolupráce s A. Dománskou.
3.3.4. Dokumentace
- Příprava „Muzejní noci“ – sběry rostlin a výroba obálek.
- Spolupráce na akci „Hurá na prázdniny“ – „Herbářová přáníčka“.
- Spolupráce se školami – „Výuka přírodou a historií“.
- Doprovodné akce pro školy k výstavě „Indiáni z velkých plání, aneb hrdinové Karla Maye
ve světle skutečnosti“.
3.3.5. Správce VT
- Technické zajištění Přednáškového cyklu JMM dle požadavků přednášejících bylo realizováno
v 1. čtvrtletí 2011.
- Zpracování inventur znojemský hrad, MK, DU a Cornštejn.
- Technické zajištění ozvučení akce Muzejní noc v MK.
- Realizace cenových nabídek (PC, periférie, komponenty…).
- Aktualizace ekonomického SW Modulsoft, SYSLÍK, správce pošty a datové schránky.
- Správa sítě, serveru.
- Kontrola pokladen.
- Kontrola vstupného na všech objektech.
- Antivirová správa - aktualizace virové a programové báze, testy, odstraňování virů.
- Aktualizace informačního kiosku v expozici Zbraně orientu a databáze na www stránkách
muzea "Digitalizace".
3. 3. 6. Edukace
- Účast na workshopu Tvorba pracovních listů a na workshopu Dramatická výchova v muzeu a
galerii. Vše pořádáno Metodickým centrem muzejní pedagogiky (MCMP) při MZM.
- Aktivní účast na kurzu Základy muzejní pedagogiky, který pořádá 1x měsíčně MCMP.
- Edukační programy spolu s pracovními listy či méně náročnou tvůrčí aktivitou byly vytvářeny
v průběhu celého roku k těmto výstavám: S. Grebeníčková, M. Handl – Plochou, hmotou,
prostorem; Co nového…?; 5x100; Karel Pokorný – Osobně.
39
- Organizace a zajištění aktivit na akci Hurá na prázdniny a muzejní noci. K muzejní noci byl
připraven také kvíz Tajemství Domu umění.
- V průběhu května byly vytvořeny dva specifické edukační programy s pracovními listy určené
pro jednorázovou návštěvu Domu umění středoškoláky z Třebíče a Uničova.
- Organizace Pohádkového léta. Od června do srpna se odehrálo v rámci Pohádkového léta
v Domě umění celkem 6 divadelních představení. Celková návštěvnost: 797
Pohádkové léto bylo ještě doplněno o výtvarné dílny pro rodiče s dětmi – Za ztracenou
princeznou, Povídání o drakovi.
4. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
4.1. Sbírkotvorné oddělení
4.1.1. Botanika
– spolupráce se ZŠ Václavské náměstí na školním vzdělávacím programu „Přírodou
ke vzdělávání“ proběhla dle plánu 27. 9. 2012
– organizace akce pro školy „Hurá na prázdniny“ proběhla dle plánu v 25. 6. 2012
– příprava pracovního listu pro základní školy k expozici živé přírody proběhla dle plánu ve
druhé polovině roku ve spolupráci s M. Mažárovou a A. Reiterem
– realizována byla ve spolupráci se Správou NP Podyjí skládačka "Orchideje Národního parku
Podyjí/Thayatal"
– realizována byla ve spolupráci se Správou NP Podyjí skládačka "Vřesoviště v regionu
Národního parku Podyjí/Thayatal"
– spolupráce na odborných exkurzích studentů MU Brno a dalších exkurzích – účast studentů na
exkurzích v rámci terénního setkání botaniků a účast studentů na společných terénních
výzkumech
4.1.2. Geologie
– Pracoviště se zapojilo do přírodovědných vzdělávacích programů pro základní a střední školy
nabídkou přednášek a exkurzí zveřejněných na www.znojmuz.cz a doplňkovými akcemi
k připraveným výstavám (takových akcí proběhlo celkem 12).
Geolog se též zapojil:
– do organizace Projektového dne ZŠ Václavské nám (27. 9.) - geologické stanoviště na téma
biogenní prvky a minerály.
– do účasti na muzejní akci pro ZŠ Hurá na prázdniny (25. 6.) - Kameny kolem nás poznávání hornin a minerálů.
- Připravil akci pro skupinu nevidomých – Ozvěny muzejní noci - uskutečnila se dne 28. 5.
2012 v expozici na hradě (spolupráce se znojemským TyfloCentrem).
– připravena byla verze pracovního listu k expozici Neživá příroda.
– Na žádost CEV Chaloupky připravil geolog GEO víkend - dvoudenní vzdělávací akci pro
učitele přírodopisu na ZŠ a SŠ - nazvanou Na okraj Českého masivu (22. – 23. 9).
4.1.3. Zoologie
– spolupráce se ZŠ Václavské náměstí na školním vzdělávacím programu „Přírodou
ke vzdělávání“ – pokračovala formou přípravy stanoviště společného s geologií, vlastního
projektového dne 27. 9. jsem se nemohl zúčastnit kvůli termínové kolizi s plánovanou dovolenou
– spolupráce s přírodovědným seminářem GPOA Pontassievská (učitelka Michaela
Leischnerová) – konzultační seminář pro studenty k biologické olympiádě byl uskutečněn
celkem 7 x během zimních měsíců.
– 30. 4. proběhla odborná exkurze pro studenty (32 účastníků) v NP Podyjí
– 9. – 10. 11. Proběhla dvoudenní odborná exkurze (16 účastníků) v NP Podyjí
– příprava a realizace přednášek či jiných aktivit pro školy – byly realizovány dvě přednášky na
téma obojživelníci – v ZŠ Tasovice (22. 5.) a GPOA Pontassievská (12. 12.)
40
– spolupráce na odborných exkurzích studentů katedry zoologie PřF UK Praha v NP Podyjí
(proběhla 7. – 10. 5.) a studentů odborné biologie University Essen v NP Podyjí (proběhla 1. – 5.
6.)
– příprava pracovního listu k expozici Živá příroda Znojemska – pracovní list byl vytvořen ve
spolupráci s M. Mažárovou a R. Němcem
– nad rámec plánovaných aktivit byla realizována odborná přednáška a exkurze pro studenty
magisterského studia biologie Univerzity Hradec Králové (22. 6.)
– 7. – 16. 6. celkem 8 x odborný výklad pro školy k výstavě Plazi v muzeu
– 20. 5. konzultace k diplomové práci – Zdeněk Mačát – Morfologická analýza a aktualizace
rozšíření velkých čolků na Znojemsku.
4.1.4. Archeologie
– prezentace přednášky „Lovci starší a mladší doby kamenné (paleolit, mezolit)“ pro školy,
jaro/zima 2012. Termín 24. 1. 2012, 1. 3. 2012 ZŠ Judr. Mareše; 18. 4. 2012 ZŠ Vedrovice, 18.
12. 2012 GPOA Znojmo, 20. 12. 2012 ZŠ Mikulovice.
– prezentace přednášky „Po stopách českého vojáka v rakouskouherské uniformě na Soče“ pro
školy, zima 2012. V souladu s §10a 483/2004 Sb., ods. 2 písm. b). Termín 12. 12. a 13. 12. 2012
ZŠ Náměstí Republiky.
– na vyžádání proběhl odborný výklad při výstavě „Indiáni z Velkých Plání“ pro Gymnázium
Dr. Polesného, ZŠ Judr. Mareše na Vídeňské ulici. Termín: říjen 2012.
– proběhla příprava jednoduchého pracovního listu, ale vzhledem k zrušení archeologické
expozici nebyl uveden v tisk.
4.1.5. Historie
Kulturně výchovná činnost pracoviště se konkrétně projevovala při těchto akcích:
– dne 3. 2. 2012 provedl historik doktorandy pod vedením doc. Tinkové z Ústavu českých dějin
FF UK po znojemském hradě.
– dne 17. a 19. 4. 2012 provedl historik žáky ZŠ Tasovice po pamětihodnostech města Znojma.
Historický výklad byl doplněn o drobné zajímavosti a pověsti.
– ne 27. 9. 2012 spolupracoval historik na projektovém dnu ZŠ Václavské náměstí ve Znojmě,
kde na jednom ze stanovišť pomáhal žákům určovat znojemské pamětihodnosti na základě
starých fotografií.
– v březnu historik poskytl odbornou konzultaci Renatě Šístkové, studentce VŠB-TU Ostrava,
pro její práci „Technické památky na Znojemsku“.
– v červenci na pracovišti historie v rámci odborné praxe částečně pracovala slečna Monika
Mikulášková, studentka muzeologie FF MU v Brně.
– v prosinci historik poskytl konzultaci Ondřeji Neubauerovi, studentovi historie FF JU v Č.
Budějovicích, pro jeho připravovanou bakalářskou práci o Charlesi Sealsfieldovi.
4.1.6. Historie/řemesla
– spolupráce se školami: Hurá na prázdniny – den plný her pro děti (25. 6.)
– pracovní sešity určené dětem ve stálé expozici Zbraně orientu a vytvoření pracovního sešitu
pro expozici Černého řemesla (I. čtvrtletí)
– spolupráce na výukovém programu, tzv. „dílničkách“ během výstavy „Indiáni velkých
plání...“ (13 komentovaných prohlídek pro ZŠ Suchohrdly/Kuchařovice, ZŠ Tasovice, ZŠ
Pavlice, ZŠ JUDr. Mareše Znojmo, ZŠ Jubilejní park Znojmo, ZŠ nám. Republiky Znojmo, ZŠ
Slovenská Znojmo a ZŠ Pražská Znojmo)
– přednáška Velikonoce svátky jara (2x ZŠ nám. Republiky a 2x ZŠ JUDr. Mareše)
– přednáška Vánoce v české lidové kultuře trochu jinak (2x pro ZŠ Suchohrdly/ Kuchařovice;
3x pro ZŠ JUDr. Josefa Mareše a 4x pro ZŠ nám. Republiky)
– Výuka přírodou a historií pro ZŠ Václavské nám. a ZŠ Jubilejní park (27. 9.)
– metodická spolupráce se studenty vykonávajícími své školní praxe v Jihomoravském muzeu
41
4.1.7. Dějiny umění
– spolupráce s M. Mažárovou na grafické podobě edukačních listů ke stálým expozicím v Domě
umění JMM
– je připravena přednáška pro studenty středních škol na téma: Výtvarná kultura ve Znojmě v 1.
polovině 20. stoletní, realizace závisí na zájmu škol
– spolupráce na realizaci akce Hurá na prázdniny – výtvarné stanoviště v Domě umění
4.1.8. Fotoarchiv a dokumentace
– přednáška „Návštěvy prezidentů Masaryka a Beneše ve Znojmě“ 4. 10. 2012 pro dějepisný
seminář Gymnázia dr. Karla Polesného, Komenského nám. 4
– přednáška „Národní obrození ve Znojmě a Jan Vlk“ 1. 11. 2012 pro dějepisný seminář
Gymnázia dr. Karla Polesného, Komenského nám. 4
– Spolupráce na programu pro děti v rámci výstavy „Indiáni velkých plání…“: 11. 10., 15. 10.,
17. 10., 23. 10., 24. 10.
4.2. Oddělení služeb
4.2.1. Konzervátorské laboratoře
- Spolupráce s Domem dětí – archeologický kroužek „Indiana Jonese“ vedoucí Leoš Malena.
- Spolupráce s VOŠR v Brně obor restaurování keramiky, vedoucí oboru A. Netopilová –
zajištění
odborné praxe (I. Slámová); oponentury závěrečných prací, výběr témat závěrečných prací.
- Spolupráce s Ústavem chemie přírodovědecké fakulty MU v Brně obor Chemie konzervovánírestaurování, profesor J. Příhoda – spolupráce při výběru bakalářských prací.
- Spolupráce s Stavební fakultou VUT Brno, ing O. Hnilica – zpracování klimatologickým
měření v rotundě.
- Metodické vedení v oboru klimatologie – bakalářská práce J. Valenta, zahradnická fakulta MU
Lednice.
4. 2. 2. Edukace
- Během ledna a února vznikly edukační programy včetně pracovních listů ke stálým expozicím
v Domě umění (Mistrův pomocník, Příběh domu č. 11, Křivky gotické a barokní, Znojemský
peníz, Co předcházelo korunám, Zasloužená medaile), které byly zároveň obsahem praktické
části bakalářské práce psané na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. Na
grafické úpravě těchto pracovní listů se podílel kurátor uměleckohistorických sbírek J. Frecer a
reprodukce mincí poskytla V. Prášková. Odborný dohled při vytváření pracovních listů
k numismatické expozici zajistil historik J. Kacetl.
- Ve druhé polovině roku byly vytvořeny také edukační programy ke stálým expozicím
v minoritském klášteře. Z prostorových důvodů byla upřednostněna expozice Živé přírody
Znojemska (Výletníci aneb toulky znojemskou přírodou, Cesta z města) a z týchž důvodů bylo
také odsunuto realizování již vytvořeného programu k expozici Neživá příroda Znojemska
(Geologie) až na rok 2013. Na těchto programech spolupracovali: A. Reiter, R. Němec, J.
Šmerda.
- K výstavě znojemského keramika Zdeňka Maixnera (únor-březen) byla vytvořena první
výtvarná dílna z cyklu Poznávej a tvoř… s názvem Pečené kachle. Po osvědčení tvůrčích dílen
cyklus Poznávej a tvoř… jako doprovodného programu byly vytvářeny i k dalším výstavám
v průběhu roku (Na hodinu sklářem – duben, Znojmo v roce 3012 – červen, Návštěva u
Vinnetoua – říjen/listopad). Na nejnáročnější a zároveň nejúspěšnější tvůrčí dílně se velkou
měrou podíleli: A. Nejedlá, A. M. Drozdová, J. Mačuda, R. Hetflaiš.
- Před velikonočními prázdninami se žáci v rámci expozice Staré umění Znojemska dozvěděli
Proč slavíme Velikonoce?. V době adventu byla školám nabídnuta akce Tvořivé Vánoce, která
se pro značný úspěch stane každoroční vánoční aktivitou včetně obměny u příležitosti Velikonoc
(Tvořivé Velikonoce). V rámci prvních Tvořivých Vánoc se uskutečnily několikrát dvě dílny –
42
Pod stromečkem (akce pro nejmenší) a Krása slaměných ozdob. Ukázkou tradiční výroby svíček
ze včelího vosku se na nich 2x podílel i J. Šmerda.
- Komentovaná prohlídka s autorem vystavených děl z cyklu s názvem Na slovíčko, …! pro žáky
vyšších ročníků ZŠ a víceletých gymnázií nebo středních škol. Na program Na slovíčko, sochaři!
se Zdeňkem Maixnerem navázala v listopadu prohlídka Na slovíčko, malíři! s akad. malířem a
vysokoškolským pedagogem Karlem Pokorným.
- U příležitosti jarních prázdnin se podařilo navázat spolupráci s Domem dětí a mládeže Znojmo
na náplni příměstských táborů. Celkem byly pro DDM Znojmo vytvořeny 4 různé programy.
- Zajištění náplně projektového dne Výuka přírodou a historií pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ Václavské
náměstí, Znojmo na 4 stanovištích. V Karolininých sadech pro ně bylo připraveno poznávání
znojemských pamětihodností, hornin a minerálů, semen a rostlin, lidových užitkových předmětů,
ale i vlastní výroba mouky na tzv. zrnotěrkách. Do realizace projektového dne se zapojili: J.
Mačuda, J. Šmerda, R. Němec, J. Kacetl, R. Hetflaiš, A. Nejedlá.
- Na znojemském hradě se podařilo před koncem sezóny zprovoznit „dětský koutek“ na
pokladně, který pomůže malým návštěvníkům zkrátit si čas čekání na prohlídku.
- Velmi přínosnou spolupráci se podařilo navázat se Střediskem služeb školám Znojmo –
propagace výchovně-vzdělávacích aktivit muzea, umožnění účasti muzejního pedagoga na
poradě vedoucích předmětových sekcí. Odbor školství, kultury a památkové péče Městského
úřadu Znojmo umožnil také zúčastnit se porady ředitelů znojemských základních škol.
5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
5.1. Sbírkotvorné oddělení
5.1.1. Botanika
Výzkumné a dokumentační práce v terénu probíhaly ve spolupráci s ostatními pracovišti JMM,
zejména zoologie a geologie.
– podle plánu proběhlo zpracování sběrů (excelovská tabulka) a části výsledků výzkumu polních
mokřadů ve spolupráci s MU Brno, SNP Podyjí a MENDELU Brno, případně s dalšími
pracovišti; podle plánu probíhal i výzkum mokřadních lokalit včetně sběru dokladového
materiálu, pořizování fytocenologických snímků, fotodokumentace významných taxonů,
rostlinných společenstev a lokalit
– mapování křivatců českých proběhlo v březnu ve spolupráci s MU Brno, SNP Podyjí a OŽP
KÚ JmK
– dokumentace xerotermních lokalit regionu v souvislosti s připravovanou výstavou (víceletý
úkol) probíhal podle plánu (průběžně byly navštěvovány významné lokality na Znojemsku)
– i v roce 2012 byly průběžně dokumentovány mechorosty a lišejníky (zejména rod Usnea)
– ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí, Odborem životního prostředí KÚ se
dohledávaly lokality výskytu druhů a byly řešeny aktuální otázky v ochraně přírody, stanovišť,
zvláště chráněných druhů a lokalit
– nad rámec plánu byl realizován placený průzkum pro Pulsatilla o.s.
– nad rámec plánu byl realizován placený průzkum pro ČSOP Kněžice
5.1.2. Geologie
Vlastní výzkumná činnost pracoviště byla v roce 2012 zaměřena na následující témata:
– základní výzkum a hmotná dokumentace krystalinika a pokryvných útvarů s využitím
dočasných odkryvů;
– periodická dokumentace ložisek nerostných surovin v regionu (spolupráce se členy Těžební
unie)
– v rámci výzkumné činnosti pracoviště byla průběžně pořizována fotodokumentace
významných geologických a geomorfologických jevů na Znojemsku a v přilehlých jednotkách
Českého masivu a Západních Karpat;
43
– pokračování výzkumu těžkých minerálů bylo zaměřeno na jejich distribuci v sedimentech
a v eluviích;
– podle plánu proběhlo následné měření a dokumentace vybraných profilů říčního dna Dyje
(uskutečnilo se 10 let po první velké povodni v povodí na lokalitách Bílý kříž, Hamry, Lipina,
Strachotice);
– prověřovány byly výskyty vltavínonosných a jim příbuzných sedimentů na Moravě (Třebíčsko,
Znojemsko, Vranovsko);
– sledování výskytů a složení měkkýší fauny v neogenních sedimentech na Znojemsku;
Terénní výzkumné a dokumentační práce geologa probíhaly ve spolupráci s ostatními pracovišti
JMM, často v rámci mezioborové spolupráce v terénu (botanika, zoologie), archeologie (ZAV),
historie (kamenné prvky staveb, lapidarium) a ve spolupráci s odd. služeb (konzervátorská
dílna).
5.1.3. Zoologie
Výzkumná aktivita zoologického pracoviště byla v roce 2012 zaměřena na následující témata:
– dokončení zpracování materiálu získaného v rámci projektu DE07P04OMG006 (výzkum
mokřadů) – proběhla determinace většiny dosud nedořešených skupin brouků, pokračovalo
zpracování publikací
– zimní monitoring vodních ptáků v NP Podyjí a na dalších částech toku Dyje proběhl ve
spolupráci se Správou NP Podyjí a RŽP KÚ JmK, pobočka Znojmo, 13. a 14. 1. Výsledky
předchozích ročníků tohoto monitoringu byly rozsáhle uplatněny při přípravě knihy o ptactvu NP
Podyjí (viz kap. 3.2.3 interpretace)
– monitoring zimovišť netopýrů – proběhl na konci ledna, dokončen v průběhu února, výsledky
byly postoupeny ČESON a uhrazeny dle smlouvy
– monitoring letních kolonií netopýrů na Znojemsku – proběhl dle plánu, výsledky byly
postoupeny ČESON a uhrazeny dle smlouvy
– monitoring netopýrů v době letové aktivity na lokalitě Ledové sluje (3 x ročně) ve spolupráci
se Správou NP Podyjí, ČESON a AOPK ČR– proběhl dle plánu, výsledky byly postoupeny
ČESON a uhrazeny dle smlouvy
– monitoring stavu populací významných druhů a managementových zásahů v NP Podyjí – bylo
rozpracováno monitoringové schéma pro malé vodní nádrže, se zaměřením na obojživelníky.
Realizovány byly letní kontroly dle tohoto schématu, výsledky byly odevzdány a proplaceny.
– podíl na projektu výzkumu fauny netopýrů Blízkého východu ve spolupráci s Národním
muzeem a PřF UK Praha – projekt byl ukončen poslední zahraniční cestou (z hlediska JMM
mimopracovní), postupně jsou zpracovávány publikační výsledky i popularizační prezentace (viz
kap. 3.2.3 interpretace a plán na rok 2013)
– na základě dohody s Agenturou ochrany přírody pokračoval průzkumu zaměřený na čolky
z druhové skupiny čolka velkého, a to jak mapování lokalit, tak testování efektivity metod
průzkumu. Celkem se jednalo o dvě třídenní akce během dubna a července. Výsledky jsou
postupně publikovány formou konferenčních abstraktů (viz kap. 3.2.3 interpretace), využity byly
k přípravě diplomové práce Zdeňka Mačáta, obhájené na PřF UP Olomouc.
– sdílení nálezových dat z evidence sbírek JMM pro nálezovou databázi ochrany přírody – tento
projekt nebyl dosud dořešen, práce na něm nepokročily vzhledem k časové zaneprázdněnosti
odborníků z AOPK; potřebné údaje a možnosti z hlediska JMM byly připraveny
– nad rámec původně plánovaných aktivit byl v průběhu celé vegetační sezóny řešen projekt
„Zelený pás Evropy – průzkumu vybraných lokalit“ pro ZO ČSOP Kněžice. Průzkum se týkal 9
lokalit ve sběrné oblasti muzea, cílen byl v některých lokalitách na obojživelníky, v dalších
zejména na hmyz. Projekt byl ukončen závěrečnou zprávou a byl v souladu s objednávkou
zaplacen. Mimo to přinesl značné množství (více než 500) exemplářů brouků do entomologické
sbírky JMM.
44
5.1.4. Archeologie
– dle zákona 1987, O státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) jsem
provedla tyto archeologické výzkumy:
1/2012 Znojmo – Dvořákova ulice
2/2012 Znojmo – Rooseveltova ulice
3/2012 Znojmo – Staré město, Jáma
4/2012 Znojmo – Tasovice lom
5/2012 Znojmo – Oleksovice
7/2012 Znojmo – ulice Vídeňská a Průmyslová
9/2012 Čížov, okr. Znojmo
11/2012 Znojmo, ulice Suchohrdelská
12/2012 Znojmo, ulice Palliardiho, Kunštátská
13/2012 Znojmo, Bantice hala
14/2012 Znojmo, ulice Brněnská, depo
15/2012 Moravský Krumlov, okr. Znojmo
16/2012 Vranov nad Dyjí, pláž. Okr. Znojmo
17/2012 Znojmo, Žižkovo náměstí
18/2012 Dobelice, komunikace, okr Znojmo
19/2012 Znojmo, Suchohrdly – zahrádkářská kolonie
20/2012 Znojmo, ulice Brněnská
21/2012 Znojmo, Husovy Sady
22/2012 Vrbovec, okr. Znojmo
23/2012 Jaroslavice, okr. Znojmo
24/2012 Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo
25/2012 Moravský Krumlov, okr. Znojmo
– výzkumné a dokumentační práce v terénu probíhaly ve spolupráci s ostatními pracovišti JMM,
zejména s geologií a konzervátorskou laboratoří. Výsledky činnosti jsou zpřístupněny státní
správě a veřejnosti v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2.
– v rámci výzkumné činnosti pracoviště byla průběžně pořizována fotodokumentace
významných nálezů, zemních prací a lokalit Znojemska.
– v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst.2 písm. e) jsem zpracovala tyto odborné posudky,
které se týkaly prací neohrožující archeologické památky: fyzické osoby (posudek FO1 – FO3).
– povrchový průzkum vybraných lokalit regionu proběhl v rámci archeologických dohledů.
– proběhla tvorba dokumentace závěrečných zpráv z archeologických dohledů, vypracování
OZA, ZAA pro AÚAVČR Brno a pro archiv Jihomoravského muzea, taktéž vypracování
nálezových zpráv z pozitivních archeologických výzkumů včetně obrazové dokumentace pro
archiv Akademie věd v Brně, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a investora akce. Údaje byly
dodány do programu MEGALIT, který slouží jako archiv archeologických výzkumů a dohledů
na území ČR.
– stále probíhá vědeckovýzkumná činnost týkající se postupného (dlouhodobého) mapování
lengyelských hrobů na území České republiky a sousedících států. Řeší problematiku pohřebního
ritu zmíněné kultury. Tato činnost předpokládá spolupráci s odbornými institucemi a
dokumentačním fondem jednotlivých organizací. Vzhledem k náročným úkolům souvisejícím
s realizací nové expozice, jsou informace vedeny ve formě databáze. Byla uplatněna spolupráce
s dalšími archeologickými institucemi (Archeologický ústav Akademie věd Brno, Ústav
archeologické památkové péče Brno, Muzeum a informační centrum Vedrovice aj.)
5.1.5. Historie
Hlavní okruhy výzkumu v roce 2012:
- Východní obléhací tábor u hradu Cornštejna. Historik pokračoval v terénním průzkumu a
hledání historických souvislostí této lokality, čemuž napomohla i současně probíhající práce
45
na stavebně-historické analýze Hlásky předsunutého opevnění Na Baště na protější straně
dyjského údolí. V průzkumu bude pokračováno i v následujícím období.
– v březnu se historik zúčastnil kontrolní obhlídky objektu pozdněgotické pevnostní věže Hláska
na předsunutém opevnění Na Baště. Pro účely správního řízení ve věci rekonstrukce a zastřešení
a zpřístupnění objektu historik následně vypracoval elaborát OPD (operativní průzkum a
dokumentace) „Hrad Cornštejn (k.ú.Bítov) – kamenná věž Hláska na předsunutém
opevnění Na Baště“ (13 stran textu + příloha s petrografickým posudkem Mgr. J. Šmerdy + 71
snímků obrazové přílohy). Dalším výstupem bude v roce 2013 článek pro časopis Thayensia.
– v květnu a červnu se historik zabýval odbornou přípravou pro budoucí expozici o historii
znojemského hradu. Za tím účelem provedl rešerši dostupné literatury a limitovaný výzkum
v Státním okresním archivu ve Znojmě. Výsledky práce budou použity v nové expozici, která
vznikne v příštích letech v opravených prostorách deblínského zámku.
– v srpnu se historik dvakrát sešel s paní Annou Lichou (nar. 1925), rodačkou a pamětnicí
z Hradiště u Znojma, aby zaznamenal a přehledně sepsal její vzpomínky na mládí a život na
Hradišti a životní osudy v těžkém čase druhé světové války a nástupu komunistické totality.
Výstupem je 10stránkový strojopis, který prošel korekturou pamětnice a byl zapsán do podsbírky
listin JMM (inv. č. L2349). Vznikl tak dílčí, leč důležitý pramen tzv. orální historie Hradiště ve
20. století.
– v prosinci historik zpracoval nález stříbrné mince Matyáše Korvína, krále uherského a
českého. Minci nalezl v létě 2012 náhodně archeolog Mgr. Martin Kuča v novém paláci na hradě
Cornštejně. Výstupem je nálezová zpráva, která je připravena k publikaci v odborném periodiku
v roce 2013.
Další odborná práce:
– Dne 3. 1. 2012 historik přivítal ve Znojmě Dr. Dorit Low Noetherovou, vnučku zakladatele
předválečné továrny na zpracování kůží (pozdější Galy) Alfreda Weinbergera. Společně se členy
Okrašlovacího spolku ve Znojmě ji provedl rodinnými vilami na Rudoleckého ulici a následně
pohovořil o rodinných osudech. Jedním z výstupů je spolupráce na článku L. Černoška a K.
Jakla Vila Hanuše Weinbergera ve Znojmě ve Sborníku SOkA 2011.
– V lednu byla vypracována pracovní bibliografie časopisu Znaimer Bilder aus Vergangenheit
und Gegenwart (1901, 1903, 1907, 1911)
– V lednu historik navštívil Vídeň a tamní Rakouský státní archiv a pokračoval v selekci
materiálu k dějinám Znojemska. U materiálu k dějinám tzv. Podyjské elektrické dráhy byly
objednány digitální kopie pro badatelské účely.
– Od března připravoval historik ve spolupráci s vedením muzea a spolkem muzea v Recu
(Museum Retz Förderverein) žádost o podporu přeshraničního projektu „Známé i neznámé
památky Podyjí“ z Fondu malých projektů operačního programu jižní Morava – Dolní
Rakousko v operačním programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007-2013“. Žádost byla přijata a v listopadu byla projektu přiznána finační podpora
ve výši 85 procent nákladů.
– Od dubna připravoval historik ve spolupráci s vedením muzea a Hollabrunnským muzejním
spolkem (Hollabrunner Museumsverein) žádost o podporu přeshraničního projektu „140 let
Severozápadní dráhy – minulost a budoucnost důležité přeshraniční tepny“ opět z Fondu
malých projektů operačního programu jižní Morava – Dolní Rakousko v operačním programu
„Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“. Žádost byla
přijata a v listopadu byla projektu přiznána finační podpora ve výši 82,1 procent nákladů.
Subvenci pro tento projekt získá JMM i z prostředků Dolnorakouské zemské vlády.
– V březnu vypracoval historik na žádost organizačního odboru Městského úřadu ve Znojmě
krátkou studii Nástin vývoje podoby znaku města Znojma. V této souvislosti provedl rešerši
stávající literatury k tématu a vlastní srovnávací průzkum pečetí města na originálních
středověkých a novověkých listinách uchovávaných v Státním okresním archivu ve Znojmě.
46
– V květnu historik navázal spolupráci s členy spolku při muzeu jihomoravských rodáků
v Lávě nad Dyjí (Südmährisches Heimatsmuseum in Laa/Thaya – předsedkyně Mag. Brigitta
Appelová). Proběhla reciproční návštěva muzea ve Znojmě a muzea v Lávě a prodiskutována
možná budoucí spolupráce mezi členy lávského muzejního spolku a znojemským pracovištěm
historie.
– V srpnu historik navázal kontakt s paní Ullou Kreuzinger Ferrantovou, dcerou předválečného
znojemského obchodníka s hudebninami ve Znojmě, která dnes bydlí ve Vídni a v Římě. Paní
Kreuzinger-Ferrantová nabídla muzeu digitální kopie unikátních vedut Znojma z 1. poloviny 19.
století od malíře Matěje Adolfa Charlemonta. Tyto kopie muzeum získá v roce 2013.
– V říjnu historik odborně zpracoval nález torza pamětní listiny nalezené ve vrcholovém křížku
barokní zděné poklony na rozcestí Bítovské ulice a odbočky k přehradní hrázi ve Vranově nad
Dyjí. Poklona původně stávala na dně dnešního přehradního jezera u Jelenova mlýna, roku 1932
byla přemístěna na současné místo a pamětní listina tuto akci dokumentuje. Torzo listiny bylo
městysem Vranov muzeu darováno. Bylo zapsáno do podsbírky listin (inv.č. L2348).
– Ve věci finálních úprav na Kopalově pomníku ve Znojmě došlo v roce 2012 k definitivnímu
rozhodnutí vedení města. Na pomník byly instalovány ozdobné atributy, ale pamětní bronzové
nápisy nikoli. Nápisy byly na základě smlouvy převezeny do Jihomoravského muzea ve Znojmě
a jsou uloženy v depozitáři oddělení historie.
5.1.6. Historie/ řemesla
– lidová kultura na Znojemsku: lidový oděv se zvláštním zřetelem na kroj z dolního Znojma a
Starého Šaldorfa (zajištění páru figurín v krojích pro expozici „Selská jizba“ na hradě); zvyk
vynášení smrti a tradiční strava v masopustním a velikonočním období (k výstavě „Volání
jara…“); obyčeje vánočního cyklu a zejména Štědrého večera (k výstavě „Veselé vánoční
hody…“); sběr a zahájení studia dat ke svatbě a svatebním obyčejům (k plánované výstavě na
rok 2013 „Tradiční svatba na Znojemsku“)
– lidová obřadnost slovanských národů: mýtus jarního novoročí (k výstavě „Volání jara…“);
obyčeje a obřadní hádání + význam hojnosti štědrovečerního stolu (k výstavě „Veselé vánoční
hody…“)
– ve spolupráci s knihovnou JMM (M. Nevrklová), Městskou knihovnou Znojmo, Ústřední
knihovnou FF MU i Ústavem evropské etnologie při FF MU Brno průběžný sběr dat
o národopisu znojemského regionu s využitím během autorských výstav a přednášek
5.1.7. Dějiny umění
– probíhající sběr dat o keramické historii znojemského regionu (s využitím archivních pramenů
SOkA Znojmo) se zaměřením na keramickou firmu Ditmar Znojmo. Plánované využití
informací k chystané výstavě ke 135. výročí založení továrny. Data budou publikována v
chystaném katalogu v roce 2013.
– sběr dat o autorech regionu, převážně J. Růžička, M. Smutný a E. Kotrba pro výstavu „5x100“
v Domě umění JMM (SOkA Znojmo, soukromé archivy) – publikování na textových panelech
na výstavě.
6. PROPAGACE
6.1.Sbírkotvorné oddělení
6.1.1. Historie
– Historik zpracoval v lednu obsahovou podobu trojjazyčného informačního a orientačního
systému v objektu minoritského kláštera. Systém bude realizován v následujících letech.
– v lednu vytvořil historik nové obsahy stránek o Cornštejně ve třech jazykových verzích na
nejpoužívanější internetové encyklopedii Wikipedia:
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Corn%C5%A1tejn; http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Corn%C5%
A1tejn; http://en.wikipedia.org/wiki/Corn%C5%A1tejn_Castle )
47
– v lednu spolupracoval historik s Ivo Žákem na krátkém amatérském videu o hradě Cornštejně
pro účely představení objektu v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musealis.
– v květnu připravil historik k vydání novou anglickou verzi propagační skládačky
Jihomoravského muzea ve Znojmě, která prezentuje všechny jeho objekty. V červnu provedl
korektury nových vydání propagačních letáků k Památníku Prokopa Diviše a k rotundě sv.
Kateřiny.
– v červnu historik spolupracoval na textové náplni naváděcího orientačního systému mezi
novou odstavnou plochou pro automobily a hradem Cornštejnem.
– v červenci historik provedl korekturu sylabu pro průvodce na znojemském hradě v češtině a
němčině.
– v říjnu se historik zúčastnil natáčení dokumentárního pořadu o Znojmě a znojemském hradě
z dílny rakouské televize ORF.
6.1.2. Historie/řemesla
– informování médií (převážně regionálních) o výsledcích pracoviště: o přednášce „Co se jedlo
na Znojemsku (Český rozhlas Brno), o masopustních zvycích (Znojemský deník); k výstavě
„Volání jara…“ (Český rozhlas 6, Znojemský deník); k výstavě „Co nového…?“ (Věstník
AMG), k výstavě „Indiáni velkých plání…“ (Znojemský deník, Věstník AMG); k výstavě
„Veselé vánoční hody“ (Český rozhlas Brno, Znojemské listy a Znojemský deník)
– aktuální informace k výstavám a činnosti prezentované v elektronickém časopise JMM
„Muzeality“
– webové stránky JMM: aktualizace informací o pracovišti historie a historie/řemesla ve
spolupráci s PhDr. J. Kacetlem
– kontrola pozvánek a plakátů před jejich rozesíláním do lokálních médií
6.1.3. Dějiny umění
– spolupráce při realizaci reklamních bannerů na fasádě Domu umění k výstavám JMM, které
kurátorsky zajišťuje oddělení dějin umění
– realizace tvorby plakátu k výstavám JMM: Grebeníčková, Milan Handl – Plochou, hmotou,
prostorem – skleněné plastiky a šperky; „Co nového…“ – výstava přírůstků JMM; 5x100 - J. T.
Fischer, M. Smutný, E. Kotrba, J. Růžička, K. Černý; MIMO FRAME; Karel Pokorný – osobně;
Josef Fantura – Kouzlo ženy – fotografie; Libor Kocanda – Fragmenty
– spolupráce na dodání grafických podkladů na oficiální profil muzea na facebook.com –
spolupráce s M. Mažárovou
– spolupráce novém e-mail marketingovém produktu muzea MUZEALITY – měsíční
periodikum - spolupráce s M. Mažárovou
– spolupráce na nové grafické podobě propagačního dvouměsíčníku JMM – spolupráce s M.
Mažárovou
– vytvoření grafické podoby oficiální PFky JMM – spolupráce s M. Mažárovou
– vytvoření propagačního banneru JMM pro JMK – spolupráce s M. Mažárovou
– vytvoření nové propagační plochy před vrátnicí DU, nový propagační banner Domu umění,
vytvoření grafického plánu DU s orientací pro návštěvníky – spolupráce s M. Mažárovou
– zajištění vydání anglické mutace propagační skládačky JMM, repase fotek, zajištění překladu
6.2.Oddělení služeb
6.2.1. Správce VT - propagace
- Spolupráce při přípravě propagačních letáků, obsahová náplň a spolupráce při realizaci
plakátů, letáků, orientačních tabulí, pozvánek k výstavám a ostatním akcím JMM.
- V průběhu roku byla zajišťována reklama v médiích – spolupráce se školami, kulturními
organizacemi města a okresu, reklamními agenturami, propagace akcí a činnosti JMM v tisku,
48
rádiu a TV, poskytování informací médiím dle požadavků, aktualizace internetové stránky JMM
www.znojmuz.cz.
- Zajišťování prodeje publikací, katalogů, pohlednic a ostatních suvenýrů, včetně vstupenek
s využitím počítačů nainstalovaných ve vrátnicích v DU, MK, na hradě a na Cornštejně.
6.2.2.Výtvarná dílna
- Grafická příprava a tisk propagačních materiálů k jednotlivým akcím JMM (letáky, informační
brožury, plakáty, pozvánky, prospekty, orientační tabule).
- Spolupráce při vernisážích výstav.
- Vedení adresáře pro rozesílání tištěných pozvánek na jednotlivé akce JMM a jejich distribuce.
- Spolupráce při propagaci výstavních, vzdělávacích a kulturních akcí JMM, prezentace
propagačních materiálů JMM, upomínkových předmětů na všech objektech JMM.
- Pomoc při organizaci a propagaci Kulturního léta v Domě umění.
6.2.3.Knihovna
- Vedení skladové agendy, zásobování prodejních míst sortimentem, vedení skladové agendy
v PC a nákup sortimentu publikací a zboží. Nabídka a realizace komisního prodeje publikací,
podklady pro fakturaci.
6. 2.4. Edukace
- Pro nově vzniklou výchovně-vzdělávací činnost byly ve spolupráci se správcem IT (I. Žákem)
upraveny webové stránky muzea, kde byla průběžně aktualizována nabídka jednotlivých
doprovodných programů.
- Průběžně byly vytvářeny pro zajištění podpory a propagace nových edukačních programů
informační letáky.
- Od začátku roku 2012 bylo rozšířeno působení muzea na sociální síti facebook.com. Oficiální
profil muzea je pravidelně aktualizován pozvánkami, fotografiemi i nejrůznějšími událostmi.
S pořizováním a úpravou fotografií vypomáhá J. Frecer.
- V průběhu února byla společně s J. Frecerem vytvořena podoba i obsahová náplň e-mailového
měsíčního zpravodaje s názvem Muzeality. Od března vychází pravidelně každý měsíc. Svými
odbornými články doplňují obsah Muzealit i odborní pracovníci. Společným produktem s J.
Frecerem je také obnova tradičního tištěného dvouměsíčníku, který v atraktivnější grafické
podobě vychází od měsíce května. Do jeho úprav na období červenec-srpen a září-říjen zasáhla
také V. Prášková.
- Ve spolupráci s kurátorem uměleckohistorických sbírek J. Frecerem byly vytvořeny propagační
materiály k Pohádkovému létu a akci Hurá na prázdniny.
7. PLÁNOVÁNÍ
7.1. - identifikace bezprostředních priorit
• stěhování sbírkového fondu do Hnanic, především pak z náhradních prostor, které nám
bezplatně poskytlo město Znojmo, navíc přestěhovány i depozitáře z hradu č. 3,7 a 21 a
z MK archeologický
• realizace stavebních prací pro rozšíření výstavních a expozičních prostor v 2NP
minoritského kláštera – dotace na investice ve výši 2.050 tis.Kč vyčerpána k 31.12.
• pro zahájení stavebních prací na rozšíření expozičních a výstavních prostor
v minoritském klášteře je nutné přestěhovat několik depozitářů (z tzv. těšetického
vzniknou dva depozitáře – zoologický a historický (listiny, numismatika) do uvolněného
historického se přesune sklad zboží a po skladu zboží se nastěhuje tekutinový zoologický
depozitář - vše přestěhováno
• v případě získání dotace z ministerstva kultury z programu ISO D na restaurování dvou
barokních soch umístěných u zdi minoritského kláštera bude realizováno restaurování 49
dotaci jsme neobdrželi přesto se nám podařilo díky odpuštění nájmu za hrad městem
Znojmem ve výši 100 tis.Kč zrestaurovat sochu sv. Jana Nepomuckého (245 tis.Kč)
• realizování expozic ve sklepeních na zřícenině hradu Cornštejn, díky získání účelově
určeného příspěvku na provoz zpřístupněna expozice s názvem „Co skrývala hradní
sklepení“
• realizace velkých autorských výstav –„Co nového... - výstava přírůstků JMM „, „5 krát
100 - J.T. Fischer, M. Smutný, E. Kotrba, J. Růžička, K. Černý“ a „Plazi v muzeu“ –
všechny plánované výstavy uskutečněny
• realizace muzejní noci tentokrát na téma sběratelství – představí se vybraní sběratelé z
regionu – muzejní noc 25.5.2012, (5.350 vstupů do objektů)
• zrušení poslední části původní expozice z roku 1994, od deblínské kaple do předu (tři
sály), kde bude instalován historický nábytek a rozšířena expozice k rotundě, NKP – po
provedení oprav omítek a vymalování městem Znojmem a instalaci expozic byl hrad
zpřístupněn návštěvníkům od 28. 6. 2012
• díky zaměstnání osob se zdravotním postižením se nám podařilo získat přes Ligu
vozíčkářů dotaci ve výši 121 590 Kč
• v souladu s knihovním zákonem byla provedena revize části knihovního fondu
- analýza sbírek
• v podsbírkách byla dle plánu provedena inventarizace
• restaurování sbírkového fondu dodavatelsky celkem za 769 680 Kč – barokní oltář 399 200
Kč, socha sv. Jana Nepomuckého 244 530 Kč, svatební šaty 25 000 Kč, TM váhy, dva
střelecké terče, obraz a dřevěná socha anděla od Heinze 85 450 Kč, SUPŠ a VOŠ Turnov
11ks předmětů (hodiny,meč, dýky, nože, štíty) za 15 500 Kč.
• konzervace a preparace sbírkového fondu v konzervátorských laboratořích - 4 133 ks
• rozšiřování sbírkového fondu vlastním sběrem, nákupy či dary – počet př. č. 140 s 19 465
ks
• pokračovala i digitalizaci sbírek vlastními zdroji ale i v rámci projektu kraje
- analýza okruhu působnosti
Jihomoravské muzeum působí především v rámci okresu
vědeckovýzkumných aktivit dochází i k přesahu do sousedních krajů.
Znojmo,
v případě
- analýza potřeb
• jednání s vlastníkem hradu o postupu prací při rekonstrukci hradu – v roce 2012 město
realizovalo rekonstrukci střechy v křídle nad sály předků i císařským
• příprava sbírek pro stěhování do nových depozitárních prostor v Hnanicích – přestěhován
depozitář ve výpůjčce Masarykovo nám 21, archeologický i s předměty se zrušené
archeologické expozice v MK a z hradu z místností 3, 7 a 21. Z důvodu stavebních prací
v rámci rozšíření výstavních a expozičních prostor v minoritském klášteře byly v rámci
budovy provedeny rovněž přesunu – zrušeny dva zoologické depozitáře, vystěhován ke
zpracování byl i prostor archeologického deponu z Těšetic, prostor byl rozdělen na
depozitář listin (přesun z nevyhovujícího vlhkého prostoru z přízemí) a do druhé části se
přesunul zoologický depozitář. Zoologický tekutinový depozitář se přesunul do prostor
bývalého skladu zboží.
• získání dotací od Města Znojma na kulturní činnosti – získáno celkem 150 tis. Kč
• k zlepšení bezpečnosti návštěvníků jednání s Lesy ČR o vybudování cesty lesem z odstavné
plochy pro auta na zříceninu hradu Cornštejn – lesní cesta i s odstavnou plochou pro auta
Lesy ČR vybudována
• prostorově výtvarné řešení nové expozice archeologie předáno v dubnu, bylo podkladem
pro podání účelové dotace na novou archeologickou expozici
50
- plánování oprav, renovací, úprav a nákupu zařízení
• spolupráce s městem na akcích realizovaných v rámci zaplaceného nájemného: na hradě
byla provedena oprava omítek a výmalba v deblínské kapli a tří sálů před ní. V císařském
sále a přilehlé místnosti byla po rekonstrukci střechy povedena výmalba a natřeny byly
dvoje vstupní dveře. Celkem město provedlo práce za 521 tis.Kč
• realizace plánovaných prací dle projektové dokumentace na rozšíření expozičních a
výstavních prostor v 2NP minoritského kláštera – realizováno v souladu se schváleným IZ
• restaurování barokního oltáře – barokní oltář byl dle smlouvy v prosinci instalován do
prostor deblínské kaple
Stavební opravy a úpravy objektů Dům umění a hrad (budovy v nájmu)
V péči o nemovité a kulturní památky a jejich údržbě, je rozhodující záměr vlastníka budov Města Znojma.
V závislosti na aktuálně prováděných pracích investora - Města Znojma, se odvíjela činnost
stavebního odd. Toto zajišťovalo zázemí a potřebnou součinnost stavebním a jiným firmám
pracujícím v objektu.
Vlastní plán činnosti v objektech JMM
Minoritský kláštera budova čp. 8.
• byly provedeny nátěry 20 ks zbývajících oken min. kláštera orientovaných do ulice
Přemyslovců – dodavatelem
• nátěry mříže a brány dělící dvůr MK od sousedního pozemku Obchodní akademie –
realizováno dodavatelem
• nátěry mříže z ul. Přemyslovců a mříže do zadního traktu MK – realizováno dodavatelem
• zhotovení a výměna 2 ks dveří do sklepa a místnosti bývalé vrátnice v objektu min. kláštera realizováno dodavatelem
• vyklizení a uvolnění prostor „těšetického“ archeologického materiálu – realizováno JMM
• v takto uvolněném depozitu bude provedeno přepažení na dvě části a zřízení dvou
samostatných depozitářů (zoolologie a historie) - realizováno dodavatelem
• v obou částech depozitářů provedena nová elektroinstalace s osvětlením - realizováno
dodavatelem
• v obou částech depozitářů bylo zabudováno ústřední vytápění (temperování) napojené na
stávající kotelnu a rozvody - realizováno dodavatelem
• do takto připravených prostor bylo provedeno přestěhování sbírkových předmětů z rušeného
depozitu zoologie sousedícího s expozicí „živé přírody“ – realizováno JMM
• tekutinový depozitář přestěhován do skladu zboží, sklad zboží přestěhován do bývalého
depozitáře historie, který byl přestěhován do 1.patra do nově vzniklého depozitáře –
pracovníci JMM
• uvolněný depozit zoologie byl využit po vystěhování a po úpravách k rozšíření expozice „živé
přírody“ – realizováno dodavatelelem v rámci projektu „rozšíření expozičních a výstavních
prostor“
Byly provedeny přípravy nezbytné pro zahájení stavebních prací na „rozšíření archeologické
expozice„ dle projektu Ing. A. Čeledy
• byly rozebrány regály z uvolněného archeologického depozitu – pracovníci JMM
• vystěhovány a převezeny do depozitáře Hnanice vystavené sbírkové předměty –
• rozebrány a odstraněny stávajících 8 ks skleněných vitrín s ocelovými rámy a po celé délce
depozitu „ proudová vitrína“ (24 m ) - realizováno dodavatelem
• dále byly vystěhovány prostory bývalého bytu, nyní depozit dějin umění do nového
depozitáře v Hnanicích – pracovníci JMM
51
byly provedeny stavební práce v rámci akce rozšíření expozičních a výstavních prostor“ dle
projektu Ing A. Čeledy
Hrad
• v přízemí hradu byly vyklizeny expozice až po deblínskou kapli, sbírkové předměty
odvezeny do depozitářů – pracovníci JMM
• na vitrínách byla odstraněna 12V elektroinstalace s osvětlením a skleněné části vitrín,
dřevěné části vitrín byly rozebrány a vyvezeny – pracovníci JMM
• v uvolněných prostorách byla provedena expozice nábytku a rotundy
před instalací bylo nutné provést
• zednické zapravení poškozených omítek – realizováno městem Znojmem
• výmalba stěn - realizováno městem Znojmem
• částečná oprava parketových podlah – realizováno dodavatelem
• převozy exponátů a vlastní instalace expozice – pracovníci JMM
• po dokončení oprav stropů ( investor Město Znojmo) v „císařském sále“ zde bude opětovně
zřízena obrazárna – výmalba sálů realizována městem Znojmem, instalaci expozice pak
pracovníci JMM
• nátěr dvou vstupních dveří - realizováno městem Znojmem
• vyklizení depozitářů č. 3, 7 a 21 a převoz sbírkových předmětů do Hnanic
•
Cornštejn
• zajištění výroby a osazení mříží do vstupů podzemí "starého" a "nového" paláce
• pomoc s instalací nové expozice s názvem „Co skrývala hradní sklepení“
• zajištění prodloužení palisády na nádvoří z důvodu zamezení neoprávněného vstupu do areálu
Hnanice - depozitář
• do prostor nového depozitáře bylo postupně přestěhováno:
- část fondu archeologické sbírky z depozitáře a zrušené archeologické expozice z objektu
minoritského kláštera
- část podsbírky dějin umění z dočasného depozitáře Masarykovo nám 21 poskytnutého městem
Znojmem
- část podsbírky dějin umění z dočasného depozitáře bývalého bytu v budově MK a
- v závěru roku pak i část podsbírky dějin umění a historie z místností č. 3, 7 a 21 na hradě,
• z důvodu bezpečnosti instalována mříž na zadní vchod a hlavní skleněné dveře vyměněny za
plastové – realizováno dodavatelem
Dům umění
• instalace generálního klíče - realizováno dodavatelem
Stolařská dílna
Spolupráce při instalacích a reinstalacích výstav. Manipulace, převozy, sestavování a demontáže
vitrín. Práce na Cornštejně při přípravách na návštěvní sezonu, údržba a obsluha průvodcovské
činnosti a jejího tech. zázemí. Drobné restaurátorské práce, výroba částí a doplňků vybavení
nábytkem a výstavním fundusem, dle požadavků a potřeb.
Stěhovací práce, převozy a manipulace se sbírkovými předměty, nábytkem a jiným vybavením
při postupném uvolňování a stěhování prostor. Práce na zřizování expozice nábytku a rotundy v
přízemí hradu.
Údržba
Úklid a údržba venkovních prostranství a travnatých ploch. Spolupráce při instalacích a
reinstalacích výstav. Manipulace, převozy, sestavování a demontáže vitrín. Práce na Cornštejně
při přípravách na návštěvní sezónu, údržba a obsluha průvodcovské činnosti a jejího technického
zázemí. Stěhovací práce, převozy a manipulace se sbírkovými předměty, nábytkem a jiného
vybavení při postupném uvolňování a stěhování prostor. Drobné zámečnické, kovoobráběcí a
52
práce elektro dle požadavků a potřeb. Práce na zřizování expozice nábytku a rotundy v přízemí
hradu.
8. ŘÍZENÍ
Stav
8.1. Sbírkotvorné oddělení
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D., vedoucí oddělení, kurátor – zoolog, zástupce ředitelky
Mgr. Jaroslav Šmerda, kurátor – geolog
Ing. Radomír Němec, kurátor – botanik
Mgr. Jiří Mačuda, kurátor historických sbírek
PhDr. Jiří Kacetl, kurátor – historik
Mgr. Alena Nejedlá, kurátor – archeolog
Frecer Jaroslav, kurátor dějin umění
Mgr.Anna Marie Drozdová /MD Alena Vysočanová, – fotoarchiv a dokumentace současnosti
8.3. Oddělení služeb
Marie Nevrklová, kurátor – knihovník, vedoucí oddělení
Domanská Andrea - konzervátora
Alena Komendová - konzervátora
Žák Ivo - správce VT, propagace
Vladimíra Prášková - výtvarnice
Rostislav Hetflaiš – dokumentátor
Bc.Monika Mažárová – muzejní pedagog od 1.6.2012
8.4. Oddělení správy budov
Rostislav Voborný - vedoucí,stav. technik
Milan Zapletal - údržba
Vladimír Hanzal - stolař
Jana Vedrová – úklid
Ludmila Buchlovská– úklid
pokladní - vrátné DU, MK - Procházková, Hamzová, Valová, Neužilová, Dejdarová
noční vrátní DU - Vala, Plaček, Moltaš
noční vrátný Cornštejn – Buchlovský, Kvoch 31.5. - 8.10.2012
8.5. Oddělení ekonomické
Ing. Pavel Kaman – vedoucí, ekonom
Jana Šťastná - do sekretářka, účetní 30.6.2011 odchod do důchodu
Jana Pokorná – do sekretářka, účetní od 23.6.2011
Zapletalová Dagmar - mzdová účetní, personalista
Bc. Monika Mažárová – průvodkyně DU do 31.5.2012
Kateřina Mikysková – průvodkyně DU od 20.6.2012
průvodkyně Cornštejn 1.6. – 30.9.2012
BOZP a PO je řešena v naší organizaci dodavatelsky, bezpečnostním a požárním technikem a
zároveň i správcem budov je Rostislav Voborný.
Statistiku návštěvnosti objektů a internetových stránek zajišťuje Ivo Žák. Za statistiku
mzdovou zodpovídá Dagmar Zapletalová, za ekonomickou Ing. Pavel Kaman. Spisovou službu
vede Jana Pokorná.
Dokumentaci činnosti zajišťují jednak jednotlivý odborní pracovníci, správce VT-propagace a
především pak pracovnice fotoarchívu a dokumentace současnosti Mgr.Anna Marie Drozdová,
kurátorka – knihovnice Nevrklová Marie a dokumentátor Rostislav Hetflaiš.
Za plány a zprávy o činnosti oddělení odpovídají vedoucí oddělení.
53
Podklady pro plán předložil:
RNDr. Reiter Antonín, PhD. – sbírkotvorné oddělení
Nevrklová Marie – oddělení služeb
Rostislav Voborný – oddělení správy budov
54
II. Hospodaření
II.1. Oblast výnosů
Jihomoravské muzeum ve Znojmě v roce 2012 hospodařilo s finančními prostředky v celkové
výši 19 684 tis. Kč:
16 530
16 530
příspěvek na provoz od zřizovatele
673
příspěvek na provoz od zřizovatele účelový
673
150
150
účelový příspěvek z rozpočtu Města Znojma
podpora de minimis
122
122
tržby z prodeje zboží
130
163
1 400
1 502
tržby z prodeje služeb
tržby z pronájmu
241
276
úroky
50
53
zapojení fondů
5
197
jiné ostatní výnosy (aktivace, náhrada od pojišťovny …..)
8
18
19 684
CELKEM
19 309
II.2. Oblast nákladů
Celkové náklady činily k 31.12. 2012 19 210 tis. Kč a jsou tvořeny:
v tis.Kč
plán
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba - vodné
prodané zboží
aktivace dlouhodobého majetku
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby (výstavy, poštovné, telefony, tisky, nájem …)
osobní náklady
ostatní náklady (poplatky ……)
odpisy dlouhodobého majetku
drobný dlouhodobý majetek
CELKEM
630
1 420
70
110
-5
1 800
40
15
1 130
11 186
103
1 820
990
19 309
skutečnost
612
1 404
76
111
-6
1 831
39
11
1 101
11 138
96
1 817
980
19 210
K 31.12.2012 Jihomoravském muzeum ve Znojmě vykázalo zlepšený hospodářský výsledek ve
výši 474 395,99 Kč. Tato částka bude po schválení zřizovatelem rozdělena do fondu odměn a do
rezervního fondu.
Zpracovala: Vladimíra Durajková
Ve Znojmě dne 4. 3. 2012
55
Download

Zpráva o činnosti za rok 2012