Omický
zpravodaj
Ročník XX. 9/2014 září
___________________________________________________________________________
V tomto čísle zpravodaje naleznete:
• Slovo starostky
• Volební programy všech stran kandidujících v obci Omice
• Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstva obce
• Výňatek zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.9.2014
• Pozvánka na kulturní akci – 100. výročí založení Sokola v Omicích
• Vzpomínka na Mladé hody
• Neznámý omický talent
•
Úspěšná prezentace Omické kytaristky na soutěži vyhlášené
Ministerstvem školství 2014
•
Inzerce
•
Zimní bazárek
•
Společenská kronika
Vážení a milí spoluobčané,
tak jsme se po deštivém létě opět ocitli na prahu podzimu a zase ty prázdniny nějak
rychle utekly. Letošní léto nám připravilo mnoho nemilých okamžiků v důsledku extrémních
dešťů. Až do neděle 3.8. 2014 jsem byla přesvědčena, že jediná živelná pohroma, které se
v naší vesnici na kopci nemusíme obávat, je povodeň. Liják této zmiňované neděle nám ukázal,
že před vodou člověk opravdu neuteče ani na kopci a to ani v mém případě, kdy je dům téměř
na nejvyšším bodě. Následky podmáčeného domu jsou viditelné dodnes. To ale není nic proti
tomu, jak dopadli někteří spoluobčané v níže položených lokalitách, kdy se například v ulici
Pod Vinohrady valila rozbouřená řeka a zaplavovala vše v širokém okolí. Chtěla bych aspoň
dodatečně moc poděkovat omickým hasičům i mnoha dobrovolníkům z řad omických občanů
za velkou pomoc při odklízení ničivých následků vodního živlu.
Když už píšu o odklízení následků vodního živlu, tak bych teď ráda navázala na
odklízení následků lidského živlu. Ten vodní jaksi nemůžeme ovlivnit, ale o to víc mě štve ten
bezohledný lidský. Přilehlé lesy v okolí Omic už byly tak zaneřáděny odpadky a černými
skládkami, že jsme se rozhodli poprosit
místní občany o pomoc při jejich úklidu a
zorganizovali brigádu. Naplnilo se několik
kontejnerů odpadu všeho druhu a pneumatik,
které se třídily zvlášť a budou zvlášť
odvezeny příslušnou firmou, bylo napočítáno
110! Také si někdo budoval zděné jádro
v bytě a to umakartové včetně dalšího
stavebního odpadu vyvezl přímo na lesní
cestu nad naší ČOV. Nevím, nechápu,
nerozumím takovému chování, a co k tomu
dotyčné jedince vede vyhodit staré
pneumatiky, záchodovou mísu či celé umakartové
jádro do lesa?? Určitě si nemyslím, že by se takto
choval někdo z našich spoluobčanů. To přece nemá
logiku ničit si okolní prostředí „bordelem“, když máme
v Omicích spoustu kontejnerů na odpad všeho druhu,
2 x za rok je k dispozici velkoobjemový kontejner, staré
televize, pračky, pneu atd. je možné odevzdat na OÚ a
menší objem stavební suti ve sběrném dvoře v ulici
Dolny.
Velmi rádi bychom nějakého takového
přespolního „chytráka“ identifikovali a dali mu pak
k úhradě ty desetitisíce, které obec následný úklid stál.
Zkusíme na exponovaná místa umístit fotopasti a
uvidíme, lapíme-li ptáčka. Každopádně děkuji všem
dobrovolníkům, kteří se sobotního úklidu zúčastnili,
udělalo se hrozně moc prospěšné a viditelné práce.
Teď ale budu pokračovat jednou velmi pozitivní
zprávou. Podařilo se vyjednat s Ředitelstvím silnic a
dálnic finanční kompenzaci za zvýšený obsah chloridů v obecních jímacích studních s pitnou
vodou, ke kterému došlo mnohaletým solením nedaleké dálnice, tak jak jsem už mockrát psala.
ŘSD si nechalo udělat vlastní geologický průzkum lokality a s obcí se v tomto ztotožnilo.
Následovalo několikero jednání o možném řešení vzniklé škody jak v Omicích, tak v Praze,
ztížené velmi častými personálními změnami na nejvyšších postech ŘSD. Nakonec ale došlo
k dohodě a podepsání smlouvy o náhradě škody ve výši 3.000.000,-Kč, (třetina ročního
rozpočtu obce), což považuji za velký úspěch, protože ještě před třemi lety vypadala jakákoli
podobná dohoda v nedohlednu a nereálně. Část těchto finančních prostředků (cca 900.000,Kč) bude nyní použito na budování dočasného řešení zásobování pitnou vodou propojením
vedení do Popůvek, kde by měla začít realizace v nejbližších týdnech.
Další pozitivní zprávou je, že jsem dostala konečně zprávu ze Státního fondu životního
prostředí o ukončení administrace k dotaci na intenzifikaci naší ČOV. Nyní se čeká už jen na
podpis z ministerstva životního prostředí. Na začátek října tedy chystáme vše potřebné
k převzetí staveniště stavební firmou.
Závěrem ještě jedna optimistická zpráva. V obci nám opět přibylo několik občanů, nebo
spíš malých občánků a tak jsem ráda, že se ještě ke konci mého volebního období stihnu
zúčastnit této milé tradice, jejich oficiálního uvítání do života a do naší pěkné obce. Tentokrát
uvítáme dvojčátka Andělu a Ludmilu Hetflaišovou, holčičku Terezii Holešovskou a chlapečka
Marka Novotného.
Vaše starostka Libuše Štěpánská
P.S. Není mi rozhodně jedno, kam se bude ubírat komunální politika v naší obci po říjnových
volbách, a proto jsem se rozhodla znovu kandidovat do zastupitelstva, aniž bych ovšem měla
v dalším volebním období ambice na post starostky. V těchto dnech se ke mně dostala
informace o neférové volební protikampani, která probíhá proti mé osobě. Každému, kdo
aspoň trošku sledoval poslední 4 roky dění v obci, četl moje články a zápisy ze zasedání, tak
tomu je asi jasné, komu a proč takto „ležím v žaludku“, že potřebuje vynakládat energii a
peníze tímto směrem. Nicméně se nehodlám k obsahu a formě této kampaně nijak vyjadřovat.
**********************************************************
Volební program
Nezávislí – Za zachování kvality života v Omicích
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás oslovili se svým programem a požádali vás o potvrzení vaší
přízně tak, abychom mohli pokračovat v projektech započatých v tomto volebním
období. Naším cílem je zachování vysoké kvality života v naší obci.
Členové našeho sdružení nezávislých kandidátů se v posledním volebním období
spolupodíleli na rozhodování v rámci zastupitelstva pod vedením starostky Libuše
Štěpánské (Pličkové) a místostarosty Ing. Zbyňka Holešovského. Toto zdůrazňujeme
proto, abychom se otevřeně přihlásili k tomu, co se zastupitelstvu podařilo, ale i
nepodařilo v minulém volebním období vybudovat. Úspěchy minulého zastupitelstva
jsou tedy pro nás to nejlepší doporučení pro žádost o vaši důvěru. Dovolte nám tedy
vyjmenovat alespoň základní body, čeho obec v minulém období dosáhla.
Na prvním místě je to obrovský úspěch v získání dotace z EU a SFŽP ve výši 20
mil. korun na intenzifikaci ČOV Omice. Málokdo věřil, že se tyto finanční prostředky
z fondů EU pro Omice podaří získat.
Pro někoho stejně nereálně vypadalo získání finanční kompenzace od Ředitelství
silnic a dálnic za znehodnocení obecních jímacích studní s pitnou vodou pro Omice. I
to se po několikaletém náročném jednání podařilo a s ŘSD byla podepsána Smlouva o
náhradě škody ve výši 3.000.000,-Kč s termínem plnění do konce září tohoto roku.
Dále je třeba zmínit vybudování obrubníků na začátku ulice Brněnské, demolice
starých hospodářských budov u obecního domu č. 18, nová fasáda na obecním domě a
celková úprava přilehlého okolí. Bohužel se nepodařilo, díky nesouhlasu jednoho
majitele pozemku, vybudovat tak dlouho očekávaný chodník, vedoucí od obecního
domu až k odbočce ke kostelu.
Nové výsadby a úpravy se také dočkalo okolí autobusové zastávky u prodejny
Enapo. Alej z několika okrasných třešní byla vysázena podél hřbitovní zdi namísto
starých a přerostlých smrků. Několik nových herních sestav bylo přidáno na obecní
dětské hřiště, kdy se myslelo nejen na nejmenší děti, ale i na ty starší.
Co se týká novinek v kulturním a společenském životě obce, obnovili jsme po
mnoha letech tradici vítání nových občánků do naší obce a dokonce zde proběhly i dvě
svatby, jedna na zahradě snoubenců a druhá, poprvé v historii obce, i na místním
obecním úřadě. Před vánoci již 2x obec pořádala vánoční jarmark s pohoštěním, který
se vždy těšil velkému zájmu návštěvníků. Také kulturní odpoledne pro naše seniory
s vystoupením dětského souboru Rákosníček, cimbálové muziky Omičan a s hudebním
programem ZUŠ, mělo velký úspěch. Velké změny také nastaly v obecní knihovně,
knihy jsou přehledně roztříděny a také zaneseny do počítačového systému, takže pro
čtenáře je nyní vyhledávání autora či knihy velmi jednoduché.
Pro další nezávislý rozvoj obce bylo klíčové rozhodnutí soudu o odmítnutí
finančních nároků developerské firmy prosazující megalomanské zastavění vojenského
areálu bez ohledu na názor občanů vyjádřený v referendu, konaném v roce 2008.
Základem našeho nového volebního programu jsou následující body:
1) V příštím volebním období bude v naší obci schvalován nový územní plán. Tento
dokument ovlivní Omice na desetiletí a proto je nanejvýš důležité maximálně
zodpovědně k tomuto procesu přistupovat a především nedovolit nepřiměřené zastavění
okolí obce v souladu s referendem, tj. názorem omických občanů.
2) Zachování kvality života v obci jako klidné oázy v dosahu Brna, přitažlivé nejen pro
starousedlíky, ale také pro nově příchozí osobnosti z Brna a okolí. Výstavba v bývalém
vojenském areálu bez předem vybudované příjezdové komunikace vedoucí mimo obec
by znamenala devastaci životního prostředí hlukem a emisemi a to nejen na ulici
Brněnské a Tetčické, ale i v přilehlých částech obce a s tím související pokles hodnoty
nemovitostí omických občanů.
3) Udržení vyrovnaného hospodaření obce, o čemž bude i nadále veřejnost pravidelně
informována.
4) Dokončení investičních akcí minulého volebního období:
• Intenzifikace ČOV
• Napojení pitné vody na vodojem ve Střelicích
• Vybudování chodníků a parkovacích státní na ulici Tetčická
• Nové veřejné osvětlení obce
5) Podpora místních spolků (hasiči, Sokol) a také kulturních a společenských akcí (hody,
den dětí, maškarní karneval, vánoční jarmark, vítání občánků, svatby, kulturní akce pro
seniory, atd.)
6) Důraz na veřejný pořádek a pokračování v úpravách a rozšiřování zeleně, výsadby
stromů, keřů a květin na veřejných prostranstvích.
Milí spoluobčané, každý z nás na kandidátce našeho sdružení je rodilým Omičanem,
případně dlouhodobě žijícím občanem Omic. Chceme prožít v Omicích nejen další 4
roky v klidu, bezpečí a v hezkém prostředí bez ohrožení tisíci projíždějících automobilů
kolem našich i vašich domovů. Prosíme vás o váš hlas, který nás v tomto úsilí podpoří.
Zdraví vás Libuše Štěpánská, starostka
Ing. Zbyněk Holešovský, místostarosta, projektant
David Karas, vedoucí technického oddělení
Bc. Jitka Kutlvašrová, učitelka
Mgr. Soňa Woffová, vedoucí oddělení marketingu
Ing. Viktor Fiala, obchodní ředitel
**********************************************************
Volební program strany
Pro Omice a naše děti
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
napojení obce na kvalitní zdroj vody
intenzifikaci ČOV
výstavbě dle schváleného územního plánu
kulturním a společenským akcím
vyrovnanému rozpočtu obce
výstavbě chodníků, osvětlení apod.
vyřešení problému bývalého vojenského areálu
údržbě obecních komunikací
zastavění orné půdy v katastru obce
vydírání obce
černým skládkám v katastru obce
upřednostňování osobních zájmů nad zájmy obce
Kandidáti strany: Petr Kadela, technik
Luboš Hájek, technik
Ing. Radoslav Matuška, technik
Ing. Jaromír Plachý, OSVČ ve stavebnictví
Jiří Trnka, soukromý podnikatel
Ing. Michala Paterová, referent správy daní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úřad místem veřejné služby
Školka pro všechny omické děti
Smysluplné využití bývalého
vojenského prostoru
Citlivý rozvoj obce
Podpora sportu, kultury a příležitostí
využití volného času
Podpora spolků v obci
Ochrana seniorů – zákaz podomního
prodeje
Efektivní dopravní obslužnost
Důraz na kvalitu života v obci – zákaz
pálení mimo určené dny, neděle „den
klidu“
Aktivní přístup obce k vyhlášeným
dotačním programům
Vodovod pro obec
Rekonstrukce velkého hřiště,
sokolovny a školky
Řádná péče o i nfrastrukturu obce, její
obnova a rozvoj
www.ods.cz
Mgr. Josef Dočkal, právník
Vítězslav Vrbka, podnikatel
MUDr. Helena Rusanova, lékařka
Petr Hetflaiš, podnikatel
Mgr. Jana Horká, asistentka
zahraničního obchodu
Rostislav Chmelař, podnikatel
Bc. Vít Rusanov, manažer
Petra Dočkalová, DiS., ekonomka
Denisa Pořízková, mateřská
dovolená
www.ods.cz
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom představili program volební strany – sdružení nezávislých kandidátů
„ Žijme lépe“
- pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014.
Program sdružení nezávislých kandidátů:
• respektujeme výsledek referenda, které vyjádřilo jednoznačné STOP satelitní výstavbě
v Omicích
• jsme pro pozvolnou výstavbu a přirozený rozvoj obce
• budeme podporovat činnost společenských organizací, které jsou hybnou pákou dění
v obci (Hasičský sbor, Sokol, Červený kříž)
• nechceme zapomínat na naše nejstarší spoluobčany a plánujeme pro ně pořádat
kulturní a společenské akce jako projev úcty ke stáří
• chceme zlepšovat a vytvářet nové podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit dětí a
mládeže
• budeme se zabývat řešením situace předškolního vzdělávání v obci
• budeme usilovat o získání a čerpání dotací ze všech možných dostupných fondů na
rozvoj obce
• morální kvalita našich kandidátů je podložena prací pro obec a neziskové organizace
1. Radek Bukovský, 44 let, státní zaměstnanec Omice, bez politické příslušnosti
2. Mgr. Bronislava Mlíková, 29 let, referent regionálního rozvoje Omice,
bez politické příslušnosti
3. Radek Leskovjan, 43 let, státní zaměstnanec, Omice, bez politické příslušnosti
4. Mgr. Lenka Horká, 67 let, učitelka Omice, bez politické příslušnosti
5. Martin Londýn, 36 let, vedoucí servisu Omice, bez politické příslušnosti
6. Lenka Charvátová, 31 let, kontrolorka řízení výroby, Omice, bez politické příslušnosti
7. Michal Tomeček, 41 let, IT technik, Omice, bez politické příslušnosti
8. Libuše Sosíková, 43 let, manažerka, Omice, bez politické příslušnosti
9. Mgr. Miloš Kundrát, 43 let, manažer, Omice, bez politické příslušnosti
VOLTE ČÍSLO 4. Volte volební stranu „Žijme lépe“.
Mladá iniciativa
Milí spoluobčané, vážení voliči,
jelikož neplánujeme konání žádných předvolebních meetingů, rozhodli jsme se touto
formou připomenout, jak naše sdružení Mladá iniciativa pracovalo minulé volební období a
zopakovat naše představy, názory či plány do období nadcházejícího. Chtěli bychom navázat
na práci minulého zastupitelstva a dokončit plány, které jsme si dali na začátku založení našeho
sdružení.
Dovolte nám tímto zhodnotit uplynulé působení našeho sdružení v zastupitelstvu Obce
Omice. Jedna z věcí, které si vážíme, bylo udržení rozvoje obce. Jelikož patříme ke starousedlickým
rodinám, považujeme za prioritu rozumnou a regulovanou výstavbu, která by neporušovala ráz a
chod naší obce. Avšak jedním územním plánem všechno neskončilo, a proto je třeba dál jednat
s investory i přes žaloby, které byly na obec podány. Chceme se snažit hledat společná řešení,
zejména ke spokojenosti občanů.
Pozitivum v našem snažení najdeme také v prostorách a místech pro trávení volného času. Tím
máme na mysli zlepšení stavu hřiště, zahradu mateřské školky a dětského hřiště. Daří se i v postupné
opravě místní Sokolovny, na což i nadále chceme klást velký důraz.
Dalším bodem, ve kterém jsme uspěli je získání dotací. Finanční pomoc na intenzifikaci
čistírny odpadních vod je velké plus a zajistí tak obci jen minimální zadlužení. Budeme se snažit
získat dotace na další velké investice v obci, například na opravu či rozšíření mateřské školky,
výstavbu chodníků a parkovacích stání.
Důležitým úkolem bude dořešení kvalitního zdroje pitné vody pro obec. Prvním mezníkem
v tomto bodě je smlouva mezi obcí a ŘSD o náhradě škody způsobené zasolením vody. Následně pak
dočasné napojení na vodovod z Popůvek.
Ne vše se nám podařilo uskutečnit. Zejména nezahájení výstavby chodníků a parkovacích míst
považujeme za mínus, které chceme dořešit.
V dalším volebním období se chceme zaměřit na zlepšení podmínek pro kulturní a sportovní
vyžití a na pokračování celkového rozvoje obce. V našem zájmu je také uvést tato stávající zařízení
do provozuschopného stavu. Důležitá totiž není jen výstavba a budování zařízení nových, ale
především fungující údržba těch stávajících. Pokud finance dovolí, chtěli bychom apelovat na projekt
průtahu obcí, který by zajistil bezpečnější pohyb všech občanů po obci, její průjezd a dostatek
parkovacích a odstavných stání pro automobily. Nedílnou součástí zahrnutou v projektu by pak byl i
odtok dešťových vod, který je po letošních povodňových zkušenostech jednou z důležitých věcí.
Obec Omice, ve které žijeme a kterou máme rádi, si zaslouží naši pomoc. Naše sdružení
vzniklo proto, že se chceme podílet na dění v obci a být její aktivní součástí. Za každou podporu,
ať už přímo u volebních uren nebo při jiné příležitosti, Vám předem děkujeme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ing. Věra Novotná, 29 let, projektantka
Mgr. Michaela Paterová, 31 let, učitelka pro střední školy
Ing. Pavel Slovák, 38 let, administrativní pracovník
Viktor Patera, 33 let, technik
Pavel Rujbr, 24 let, kameník
Martina Putnová, 36 let, poradkyně v celostní medicíně
Petra Uhlířová, DiS., 25 let, podnikatelka
Bc. Martin Charvát, 27 let, student
Informace o způsobu hlasování ve volbách
do zastupitelstev obcí
Volič: Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o
státního občana České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana
České republiky nebo o státního občana členského státu
Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději
15 dnů přede dnem voleb. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, starosta obce uvede,
které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého
z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. V naší obci Omice je jeden volební
okrsek na adrese obecního úřadu Tetčická 51, 664 41 Omice.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem “vzor”,
prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na
hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen
k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem
o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na
území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů)
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku
v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných
vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě,
případně na druhé straně hlasovacího lístku. Volební stranou může být politická strana, politické
hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je
na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace
doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou
obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb..
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti
požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
•
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.
•
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
•
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana
s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran,
je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky
.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na
voličský průkaz, hlasování předem do úschovy,
korespondenční hlasování
Platná právní úprava v případě voleb do
zastupitelstev obcí neupravuje institut voličských
průkazů a dosud ani možnost hlasování předem
do úschovy nebo korespondenčního hlasování.
Andrea Zahradníková
Vážení čtenáři,
příští měsíc nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Je až neuvěřitelné, kolik se objevilo
kandidátek. Mnohé obce by nám mohly závidět. Věřím, že většina těch, kteří se hlásí do
obecního zastupitelstva, má dobré úmysly a chce tuto obec pozvednout. Je hodně práce, která
čeká budoucí zastupitelstvo. Volební programy jsou velmi zajímavé, a proto vás žádám,
vybírejte pečlivě. Chci věřit, že převážná část občanů na jednotlivých kandidátkách má dobré
Lon. jun.
úmysly.
V ý ň a t e k z e Z Á P I S U
o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice,
konaného dne 15. září 2014 na Obecním úřadě v Omicích
Starostka Libuše Štěpánská zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice
(dále jen „zastupitelstvo obce“) v 17:00 hod. a všechny přivítala.
Bod č. 1
Technický bod
Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno osm
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Libuše Štěpánská, Ing. Zbyněk Holešovský, Ing. Radoslav Matuška, Lukavský
Zbyněk, Oldřich Londýn, Luboš Hájek, Petr Kadela, Marie Uhříčková
Omluveni: Ing. Věra Novotná
Nepřítomni:
* Zapisovatelkou byla jmenována: paní Andrea Zahradníková
* Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
* Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu o průběhu V. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi
byli pan Ing. Zbyněk Holešovský a pan Petr Kadela, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Pan Ing. Zbyněk Holešovský
Hlasování č. 1: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1
Pan Petr Kadela
Hlasování č. 2: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1
Usnesení č.1/1509/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu V. zasedání
zastupitelstva obce Omice pana Zbyňka Holešovského a pana Petra Kadelu.
Starostka přednesla návrh programu zasedání.
Návrh programu:
1) Technické body
2) Schválení smlouvy o náhradě škody mezi ŘSD a obcí Omice
3) Rozpočtové opatření č. 7
4) Rozpočtové opatření č. 8
5) Schválení generální opravy obecního cimbálu
6) Projednání žádosti pana Fridricha o povolení stavby
7) Schválení novelizované směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0
Usnesení č. 2/1509/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.
Bod č. 2
Schválení smlouvy o náhradě škody mezi ŘSD a obcí Omice
Mezi obcí Omice a ŘSD došlo k dohodě ohledně výše kompenzace za znečištění obecních jímacích
studní s pitnou vodou. Na základě Smlouvy o náhradě škody bude vyplacena obci částka 3.000.000,Kč do konce září 2014.
Hlasování č. 4 : pro 6; proti 2 ( p. Lukavský, p. Londýn); zdržel se 0
Usnesení č. 3/1509/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o náhradě škody mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a obcí Omice. Smlouva je přílohou zápisu.
Bod č. 3
Schválení rozpočtového opatření č. 7/2014
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7.
Hlasování č. 5 : pro 8; proti 0; zdržel se 0
Usnesení č. 4/1509/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou tohoto zápisu.
Bod č. 4
Schválení rozpočtového opatření č. 8/2014
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8.
Hlasování č. 6 : pro 8; proti 0; zdržel se 0
Usnesení č. 5/1509/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou tohoto zápisu.
Bod č. 5
Schválení generální opravy obecního cimbálu
Paní starostka přednesla žádost pana Pavla Rujbra – primáše cimbálového souboru Omičan o nutnosti
generální opravy obecního cimbálu. Jelikož znovu obnovená cimbálová muzika Omičan se velmi
aktivně podílí na kulturních akcích obce a úzce spolupracuje s dětských souborem Rákosníček,
starostka žádá zastupitelstvo o schválení a uvolnění částky cca 50.000,-Kč z rozpočtu obce na
generální opravu cimbálu.
Hlasování č. 7: pro 8; proti 0; zdržel se 0
Usnesení č. 6/1509/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e opravu obecního cimbálu z rozpočtu obce a dodatečné
zaevidování cimbálu do majetku obce.
Bod č. 6
Projednání žádosti pana Fridricha o povolení stavby
Pan Fridrich předložil na obec žádost o povolení přístavby zázemí provozovny Omice, č.p.116.
Starostka informovala, že celou záležitost konzultovala na stavebním úřadě ve Střelicích. Zamýšlená
stavba stavebníka není v souladu s platným územním plánem, jelikož tato plocha je označená jako
BR, má sloužit k bydlení v rodinném domě, nikoli ke stavbě zázemí a kanceláří provozovny. Původní
zámečnická dílna byla zkolaudována v roce 1994, tzn. ještě před platným ÚP z roku 1999, který tuto
plochu specifikuje. Dle stavebního úřadu je jedinou možností postavit na místě zchátralé dílny 1
rodinný dům. Pan Fridrich by se měl nejprve poradit na stavebním úřadě, jak nejlépe postupovat,
jelikož závazné povolení stavby vydává stavební úřad.
Zastupitelstvo obce Omice bere na vědomí.
Bod č. 7
Schválení novelizované směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Od 1.1.2014 došlo k navýšení částek uvedených v § 12 odst. 3 zákona o veř. zakázkách na
dvojnásobek, tzn. v případě dodávek a služeb do hodnoty 2.000.000,- Kč a v případě stavebních prací
do hodnoty 6.000.000,- Kč.
Je potřeba schválit směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle této zákonné úpravy.
Hlasování č. 8: pro: 8; proti 0; zdržel se 0
Usnesení č. 7/1509/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e novelizaci směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, která je přílohou zápisu.
Bod č. 8
Závěr
Starostka ukončila po projednání všech bodů program zasedání Zastupitelstva obce Omice v
18 hodin.
V Omicích dne 15.září 2014
**********************************************************
100. výročí založení SOKOLA v OMICÍCH
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI PRO OBČANY
Sokol Omice pořádá v neděli 5.10.2014 v 17.00 hod v sále sokolovny
v rámci oslav
100. výročí založení sokolské organizace zábavný podvečer.
Těšit se můžete na vystoupení dětského folklórního souboru Rákosníček
Lenky Horké, na muzikálové
vystoupení Šmoulinky pod
vedením Jany Borkovcové a
cimbálovou kapelu Omičan
Pavla Rujbra.
Občerstvení zajištěno.
Za Sokol Omice se na vás těší a srdečně
všechny zvou,
Radek Bukovský, předseda Sokola Omice
Martin Londýn, jednatel Sokola Omice
Vzpomínka na MLADÉ HODY 2014
Rok se s rokem sešel a 27. 7. 2014 se konaly již 11. mladé hody.
V pátek 25. 7. šli naši stárci a další pomocníci kácet máju, která byla
letos bohužel poznamenána špatným počasím v podobě lokální
bouřky. I přesto se podařilo letos 21,7 metrů dlouhou máju pokácet a
dovést před místní sokolovnu, kde proběhlo čištění, výměna špice a
následné posezení u pana Vašici, kde nám zazpívali členové
folklórního souboru Fjertúšek a zástupce chasy z Hodonína. I přesto,
že nám letos v pátek nepřálo počasí, proběhla s poměrně slušnou účastí
pod kaštany předhodová zábava, kde hrála rocková skupina ŠOK ze
Střelic.
V sobotu 26. 7. se počasí umoudřilo a chystání májek, placu pod
kaštany a stavění máje se už k naší spokojenosti obešlo bez deště a větších komplikací. V podvečer
proběhla generální zkouška omických stárků a zkouška souboru „RÁKOSNÍČEK“ s cimbálovou
hudbou pod vedením primáše pana Pavla Rujbra, která nám zahrála i po stavění máje.
V neděli 27. 7. přišel hřeb celých hodů, kterými nás doprovázela dechová hudba „Střeličáci“ a
ve večerních hodinách cimbálová
hudba pod vedením primáše pana
Pavla
Rujbra.
Stárci
letos
zatancovali při odpolední zábavě
českou a při večerní zábavě
československou
besedu.
Při
odpoledním průvodu byla vzdána
čest a uctěna památka padlým
vojákům a obyvatelům obce
Omice v 1. Světové válce, která
započala před 100 lety. Velké
obavy panovaly před i při večerní zábavě, kdy se na Omice hnala bouřka, ale naštěstí nás minula
a vše proběhlo bez vážnějších komplikací v podobě stěhování kapely do sokolovny, jak tomu bylo
při hodech v roce 2007, kdy kolem 22:00 hodiny přišla bouřka.
Při večerní zábavě a i po celou dobu konání hodů
nechyběla návštěva zástupců krojovaných chas, a to chasy
z Hodonína, Střelic, Troubska, Moravských Knínic,
Jundrova a folklorního souboru Fjertúšek ze slovenského
Moravského svätého Jánu.
Chtěli bychom tímto také poděkovat všem příznivcům,
kteří nás přišli podpořit a pomoci s přípravami. Dále
bychom chtěli poděkovat souboru „RÁKOSNÍČEK“ pod
vedením paní Lenky Horké, který obohatil odpolední
zábavu s vystoupením omických dětí za doprovodu cimbálové muziky, které bychom rádi také
poděkovali, za podporu při zpěvu a za krásné zpestření večerní zábavy. Poděkování patří také
panu Vašicovi, který nám dovolil uschovat máju a paní Hájkové a paní Simonové za jejich pomoc
při výběru vstupného. Velké poděkování patří i letošním sponzorům, a to Obci Omice a firmě
HUTIRA – OMICE.
Omičtí stárci
NEZNÁMÝ OMICKÝ TALENT
Chci vám napsat o jedné mladé, pilné a
hlavně velice skromné slečně z Omic, která se
věnuje tanci a má ho jako svého koníčka. Jmenuje
se Martina Hudíková a je tak skromná, že nechtěla
abych o ní tento článek napsala.
Od svých šesti roků navštěvuje ve svém volném
čase „Soukromou základní uměleckou školu Mgr.
Radmily Chmelové“ v Brně-Bystrci, kde se věnuje
tanečnímu oboru. Tanec se stal postupně jejím
koníčkem. Svým pilným tréninkem se spolu
s ostatními děvčaty ve svém oboru zdokonalily
natolik, že se od roku 2012 pravidelně zúčastňují
celostátních tanečních soutěží v Praze,
Pardubicích, Aši a Hradci Králové, odkud si vždy
přivezou diplom za umístění na prvních třech
místech. V roce 2012 se zúčastnily poprvé
mezinárodní soutěže v německém Selbu, kde
získaly první nominaci na „Světovou taneční
soutěž 2012“. Tato taneční soutěž se uskutečnila
v červenci v rakouském Villachu. Tam si poprvé
vyzkoušely soutěžit na světové úrovni. I když se neumístily na prvních místech, ale už i
to, že tuto nominaci získaly, bylo pro ně velkým úspěchem. V březnu letošního roku se
opět zúčastnily mezinárodní soutěže v německém Selbu, kde opět získaly nominaci na
„Světovou taneční soutěž 2014“, která se uskutečnila v Algarve v Portugalsku.
V německém Selbu bylo vybráno osm tanců, které na tuto soutěž postoupily. K jejich
velké radosti byly vybrány ve dvou tancích. V obsazení čtyřmi tanečnicemi se umístily
z celkových třinácti soutěžících skupin na osmém místě a v tancích s obsazením dvanácti
tanečnicemi se umístily na sedmém místě z celkových zúčastněných dvaceti čtyř
tanečních skupin. Toto velice dobré umístění je pro takové amatérské tanečnice velikým
úspěchem a děvčata to také pořádně ocenila. Svojí účastí na této světové taneční soutěži
děvčata reprezentovala nejen Brno, ale také celou Českou republiku. Tanečního
světového poháru se účastnily tyto země: Anglie, Německo, Japonsko, Portugalsko,
Španělsko, Švýcarsko, Česká Republika, Rumunsko, Jižní Afrika, Austrálie, Bulharsko,
Gibraltar, Itálie, Rusko, Jersey, Indie, Slovensko, Polsko, Severní Irsko,
Malajsie a Sri Lanka.
Příspěvek napsala babička Eva Lepšíková
Úspěšná prezentace Omické
kytaristky na soutěži vyhlášené
Ministerstvem školství 2014.
Každoročně vypsaná soutěž hudebních škol dala letos
příležitost kytaristům a klavíristům prezentovat své umění.
Na soutěži se střetnou ti nejtalentovanější žáci, aby ukázaly
své umění a podrobily se srovnání s konkurencí, která je rok od
roku větší a větší. Soutěž znamená nejen důslednou přípravu
učitele a žáka, ale v neposlední řadě i aktivní podporu rodičů.
S potěšením, ale i trochu s pýchou mohu říci, že takové žáky
mám v kytarové třídě vždy i já. Tito mladí kytaristé jsou
talentovaní, usilovní, pracovití a ochotni podat větší výkon jak jen
„vystoupit na koncertě“.
I Vendulka Holomková patří bezpochyby k těmto žákům, co potvrdil velký úspěch na letošní
kytarové soutěži. Společná intenzivní příprava byla uznána a odměněna cenou, na kterou jsme obě
velmi hrdé. Letos se zúčastnilo soutěže 5 kytaristů ZUŠ Rosice. Vendulka Holomková (jako jediná
Omičanka ) úspěšně absolvovala školní kolo kytarové soutěže, získala první cenu a tím postup do
okresního kola v Kuřimi.
Účast na soutěži předcházela ale dlouhá cesta, kterou bych na tomto místě ráda trochu
přiblížila. Vendulka přišla do mé třídy ještě jako 5- letá školkařka. Začala hrát na zobcovou flétnu,
ale ve třetí třídě ji zlákala kytara. Společná usilovná práce a samozřejmě Vendulčin hudební talent
přinášely úspěchy na koncertech během celého 1. stupně a po absolventském koncertě v 9. třídě
pokračovala Vendulka na 2. stupni. Navzdory přibývání nároků na gymnáziu a na domácí přípravu,
se ráda zúčastňovala i nadále pravidelně koncertů pořádaných ZUŠ. Po těchto koncertech mívala
pocit, jako nějaký horolezec, který právě zdolal vysněnou 8000 m vysokou horu. Vendulka je totiž i
nadšený sportovec. Její smysl pro disciplínu jí nejen ve sportu, ale i v hudbě vždy hodně pomáhal.
Takže všechny výzvy brala jako dobrodružství a inspiraci pracovat na sobě dále a nevzdávat se, když
se některé skladby zdály být těžké a některá místa technicky nezdolatelná.
I repertoár, který jsme spolu připravovaly na letošní soutěž byl velmi náročný. Vždyť 2. stupeň,
mezitím 18. letou Vendulku zavazoval zvládnout skladby, které hrávají i profesionální kytaristé na
koncertech. Např. virtuosní skladbu od I. Albenize – Asturias, nebo Tarantellu od J. K. Mertze je
možné slyšet na velkých mezinárodních pódiích. Naučit se skladby byla jedna „strana mince“, ale
potom je předvést před odbornou porotou, která je složená z profesionálních kytaristů a profesorů
Konzervatoře byla druhou "stranou mince“ a snad i těžší a zodpovědnější. Abychom vyloučily
všechny těžkosti spojené s touto napjatou situací, vystoupila
Vendulka několikrát na koncertech naší školy a tím získala velkou rutinu, která se během vyučování
získat nedala.
Takto připravená doslova zazářila ve školním kole a s první cenou získala postup do okresního
kola. I tady zabojovala velmi dobře a domů si přinesla druhou cenu. Vendulka se tímto zařadila k
nejúspěšnějším žákům nejen Omického oddělení, ale i celé Rosické školy.
Na tomto místě chci ještě poděkovat nejen rodičům Vendulky, ale všem, kterých děti se
zúčastnily soutěže za jejich neúnavnou podporu a zároveň jim přeji hodně radosti při poslechu
kytarové hry svých dětí.
Ve školním roce 2014 -15 čeká Vendulku absolventský koncert, na který se obě velmi těšíme
a uvítáme každého, kdo si rád poslechne úspěšnou Omickou mladou kytaristku.
Jana Stackeová
Vážená redakce Omického zpravodaje
S oblibou čtu Váš zpravodaj a těší mě, i když bydlím na kraji obce a nemám tolik času,
tak díky zpravodaji mám přehled jako bych byl součásti dění..
Některé články čtu opravdu s nadšením, ale některé články p. Londýna ml. mě opravdu
překvapují. Jako např. jeho potřebu si postěžovat, že ho rušil koncert a kdo chodí na operu, je
snad vadný?? Nicméně zavádějící nadpis“ Vadí vám štěkot sousedova psa ? Máte smůlu…“
Mimo jiné tam p. Londýn ml. podle sebe vyzdvihuje, že snad na vesnici platí jiný občansko
právní vztah než kdekoli jinde?
Pokusím se vysvětlit co je to „ nad míru přiměřenou poměrům“
První případ: Na vesnici žije již desátá generace myslivce, který chová myslivecky
upotřebitelné plemeno psa nebo psů, kteří štěkají, jakmile se něco pohne. Přijede movitý kupec
s tím, že by se rád usadil v oné vesnici a to hned vedle hajného. Tady nastává situace, že je
seznámen s poměry v místě obvyklými, to znamená, že ví, kam se stěhuje a co tam štěká již
stopadesát let.
Druhý případ: Žijete na vesnici, spokojeně, do města zajedete skoro jako na výlet, máte se
fajn a léta běží. I přijede movitý kupec s tím, že by se rád usadil v oné vesnici a to hned vedle
vás. Což o to, co by ne. Potíž je v tom, že je to známý chovatel psů, a na jeho zahradě proti
vašim oknům vyroste deset kotců, kde se množí psi jak na drátkách. O to by nešlo, ale veselý
štěkot od brzkých ranních hodin, až do pozdních nočních hodin daleko přesahující noční klid
souseda jistě nechá zcela ledově klidným.
Nechci ani nemohu zastupovat správní orgán, ale:
V prvním případě je hajný v právu. Teda záleží na movitosti dotyčného
pána a vlivu jeho o čtyřicet let mladší upištěné ženy..
Druhý případ, s největší pravděpodobnosti, chovatel bude muset učinit
příslušná opatření…
Vzhledem k tomu, že p. Londýn ml. má minimální právní vědomí, bylo
by dobré, aby se s někým kdo se v dané oblasti pohybuje, poradil. Kdysi
dávno inzeroval půjčení přípojného vozíku za kolo na výlety s dětmi. Bylo
to v době, kdy zákon zakazoval vozit děti ve vozíku za jízdním kolem.
Upozornil jsem ho na tuto skutečnost a bylo mi vráceno, ať se proberu a
nepletu si dojmy s pojmy. Proběhlo asi pět mailů, než p. Londýn ml. pochopil větu „ přívěsný
vozík za jízdní kolo je určen pouze k přepravě nákladu nikoliv osob“, a že se v něm děti vozit
prostě nesmí. Nyní je dotyčný zákon upraven, tak se není čeho bát. Teda až na neuvědomělého
šéfredaktora, který špatným nadpisem udělá víc škody než užitku.
Takže shrnuto: co se týče pořizování psů, by si měl člověk uvědomit, k čemu je dotyčná
rasa šlechtěna a zvážit, jestli bude mít čas a možnosti vytvořit pejskovi podmínky k životu tak,
aby neobtěžoval okolí a měl z něho radost.
A na závěr: pokud mně vadí štěkot sousedova psa, tak nemusím mít smůlu, protože lidé
na vesnici jsou milí, vstřícní a pomáhají si. Kdežto ve městě se neznají ani na patře v paneláku.
Karel Šmehlík,
spoluobčan
Jak se co nejlépe postarat o seniory?
V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto roku otevře nový domov pro seniory Akátový dům. Jedná
se o nový a krásný domov pro seniory, který poskytuje kvalitní bydlení se sociální péčí. O výhodách
a přínosech Akátového domu pro seniory jsme si povídali s paní Mgr. Večeřovou z vedení Akátového
dom u:
Na začátek otázka, která mě osobně zajímá – proč „Akátový dům“?
Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit na to, že jim strom
v letních dnech poskytne příjemný stín.
Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě?
Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, a proto si senioři
mohou nakoupit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí sami, bez pomoci druhých a bez
pocitu, že jsou na někom závislí.
Tzn., že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory?
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby senioři mohou, ale
nemusí využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora zhorší, nastupují hospodyně a
pečovatelky, které jsou připraveny se vším pomoci.
Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají a platí pouze
takové sociální služby, o které mají zájem a které skutečně
potřebují. Ubytování s poskytováním základní péče v samostatném
pokoji stojí 7.750,- Kč za měsíc.
A nakonec, co by jste popřála Akátovému domu a jeho obyvatelům.
Přeji všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si podzim
života užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou spokojení jak jeho
obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají.
Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455 ;
e-mail: [email protected] www.senbydleni.cz
**********************************************************
Milí spoluobčané, přátelé, sportovní i nesportovní nadšenci,
Před pár týdny jsme se pří pohledu na náš „obávaný“ kopec od vlaku rozhodli, že by
nebylo špatné uspořádat malý závod. Slovo dalo slovo a je zde první ročník sranda závodu na
kole s názvem Womický Hang.
Jde o to se pobavit, zasmát se, zapotit se a kdo chce, samozřejmě si může zkusit zazávodit
s časem. Prioritou je však závod dokončit, buďto na kole, nebo s jazykem na triku s kolem tlačíc
vedle sebe☺ Do placu dáváme i nejlepší čas jednoho z organizátorů (který si však kvůli
hledačům talentů a dopingové kontrole přeje zůstat v anonymitě), který činí 4:05 min. ☺
Připraven bude i mini závod a program pro ratolesti do 16 let. Proto neváhejte přijít s dětmi!
Více informací na přiloženém plakátě a kontaktech.
Těším se na Vás Martin Charvát
Registrace – informace - dotazy
Facebook: Womický hang 2014
Email: [email protected]
Tel: 737867078, 606716131, 733737849
PROFIL TRATĚ
HANG
LOGO
1. Omické MTB závody do vrchu
Zúčastněte se cyklistických závodů pro celou rodinu.
Termín
v sobotu 4.10.2014 od 13:00
Kde
na malém hřišti v Omicích
Start
pod Omickým viaduktem
Kategorie
Startovné 50 Kč, děti zadara (do 16 let)
Účast na vlastní nebezpečí.
Podmínkou účasti je funkční
horské kolo a ochranná helma.
Děti se mohou zúčastnit
soutěže pouze pod dohledem
rodičů.
• Předškoláci – slalom na malém hřišti
• Školáci – výjezd od malého hřiště na velké hřiště
• Všichni ostatní – Nádražní
Program:Startovné: 50,- Děti zdarma
13:00 Sraz a start dětských kategorií
14:00 Start hlavního závodu
16:00 Vyhodnocení a vyhlášení vítězů
Opékání špekáčků, zábava
MAPA
**********************************************************
Kalové čerpadlo – 1 000Kč.
Zahradní vysavač – 1 000Kč.
Zahradní drtič – 3 000Kč.
Prosklené dveře 80cm za odvoz.
tf. 733 558 700
Ilustrační fota:
**********************************************************
Obec Omice nabízí k prodeji nádoby na odpad 240l,
na kolečkách,
nádoby jsou černé – plastové. Cena 1000Kč.
**********************************************************
Prodám obývací stěnu cca 20 let starou, zachovalou, 3,5 m - cena 1 000Kč.
Dále prodám šuplíkový mrazák ZANUSI 150 l – cena 1 000Kč a
auto ŠKODA FELICIE Combi r. v. 1997 – cena 10 000Kč.
Tf. 732 811 795
Klub rodičů MŠ Omice a Sokol Omice pořádají
ZIMNÍ BAZÁREK
oblečení, obuvi, sportovního vybavení pro děti i dospělé a hraček
Kdy:
sobota 11. října 2014
9.00-11.00 příjem zboží
13.00-16.00 prodej zboží
16.00-16.30 výdej neprodaného zboží
Kde:
sokolovna Omice
Poplatek: prodávající 10% z ceny prodaného zboží – max. 50,-Kč
Přijímané zboží prosím předem viditelně označte samolepkou s pořadovým číslem a
cenou např. 1. 35Kč, 2. 25Kč 3. 40Kč......
Pro prodej si předem/ není podmínkou/ můžete připravit předchystaný formulář –
zašleme na vyžádání z mailu [email protected]
Pozor:
− nabízejte jen pěkné, čisté, nepoškozené a funkční věci
− drobné zboží / ponožky, drobné hračky, kostky, rukavice.../ balte do sáčků po
více kusech s jednou cenou za sáček
− ceny prosím zaokrouhlete na násobky pěti / 10,15,..50, 100..105....Kč/
− maximální počet zboží na jednoho prodávajícího je 60 položek
*************************************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k
našim jubilantům,kteří v měsících září oslavují svá
životní jubilea.
Pan Jaroslav ZÍDKA
Pan Oldřich LONDÝN sen.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně
pohody a splněných přání.
_____________________________________________________________________________
VÍTÁME MEZI NÁMI
v měsíci červenci se narodila dvojčátka
Ludmila a Anděla HETFLAIŠOVY,
taktéž v červenci holčička
Terezie HOLEŠOVSKÁ
a v srpnu chlapeček
Marek NOVOTNÝ
Rodičům blahopřejeme a miminkům
přejeme v životě to nejlepší.
OPUSTIL NÁS
V tichém zármutku oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a známým,
že v měsíci září nás navždy opustil
Pan František ŠUTERA
Čest jeho památce
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č.
MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816,
fax. 546412033, e-mail: [email protected]
Download

Omický zpravodaj září 2014