2014/2015
80. KONCERTNÍ SEZÓNA
80 LET ORCHESTRU
7
ORCHESTRÁLNÍ KONCERTY
29
KOMORNÍ KONCERTY & KLAVÍRNÍ RECITÁLY
65
FOK PRO NOVÉ GENERACE
99
PŘEHLED ABONENTNÍCH CYKLŮ 111
VSTUPENKY & PŘEDPLATNÉ
135
Slovo
primátora
Vážení milovníci hudby,
mám milou povinnost pogratulovat Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK ke
krásnému jubileu. Výroční 80. sezóna, kterou letos touto brožurou orchestr otevírá,
svědčí o tom, že FOK je kvalitní, stabilní a že je o něj stále zájem. Vždyť co by to bylo
za umělecké těleso bez spokojených posluchačů. A těch měl FOK za celou dobu
svého fungování bezpočet.
Rád bych orchestru touto cestou popřál ještě mnoho let bezproblémového fungování, aby si udržel svou vysokou úroveň, a především další a další generace spokojených příznivců a posluchačů. Vám, kteří si tato slova právě čtete, pak přeji mnoho
obohacujících kulturních zážitků, a ať si můžete umění Symfonického orchestru
hl. m. Prahy FOK vychutnávat ještě mnoho sezón. Sám velmi rád navštěvuji koncerty vážné hudby, a proto doufám, že se na některém z nich při poslechu setkáme.
Tomáš Hudeček
primátor hl. m. Prahy
80 LET ORCHESTRU
Každý koncert
má svůj příběh
„Kde jste doma, maestro?“ zeptal jsem se Muhaie Tanga při našem prvním setkání
v Šanghaji a on mi vyjmenoval čtyři města v různých světadílech. Tehdy jsme vedli debatu o programech pro nadcházející sezónu. Jsou stejně barvité… „Pozdravujte ode
mě v Norimberku,“ reagoval Jac van Steen na informaci, kde že koncertujeme v rámci
Dnů Prahy. „Byl jsem tam hudebním ředitelem a stále se tam pravidelně vracím. Tak,
co kdybychom sezónu zahájili Mahlerem?“… „Serge se ti chystá napsat, že koncertem
s FOKem by uzavřel oficiálně svoji mezinárodní kariéru,“ avizoval jeden z mých kolegů, „chce ti to ale napsat sám.“ Serge Baudo s námi koncertoval poprvé v roce 1959
a bylo to jeho první zahraniční angažmá. Nyní se tato etapa uzavře… „Musíš přijet
do Prahy na společný koncert,“ signalizoval Pietari Inkinen z Tokia houslistce Arabelle
Steinbacher, právě koncertující v Madridu, a ta ráda s návratem k FOKu do Prahy souhlasila i za cenu razantního zásahu do svého kalendáře… „Co takhle Ondřej Havelka?“
zaznělo při týmové debatě o galakoncertu k 80. narozeninám orchestru…
Koncerty se nerodí z teoretických dramaturgických úvah, ale jsou výsledkem živých
inspirací, setkání a rozhovorů dirigentů, sólistů, dramaturgů, promotérů a vizionářů
všeho druhu. A také návštěvníků koncertů, kteří jsou součástí té barvité debaty, aniž
by to někdy tušili. Výsledkem je příběh. Znáte-li příběhy jednotlivých koncertů, máte-li možnost nahlédnout do zákulisí jejich zrodu i úvah dramaturga, umocní to Váš
zážitek z hudby samotné a jejího provedení. Jde o pohled do zákulisí, který jsme Vám
dosud neumožňovali. Nyní tu možnost prostřednictvím komentářů ke koncertům
poprvé máte.
Také 80 let existence Orchestru F.O.K., jak zní jeho původní název, je příběhem, který
stojí zato si připomenout. Tím spíš, že orchestr sám je jeho pointou.
Daniel Sobotka
ředitel Symfonického orchestru
hl. m. Prahy FOK
2014 / 2015 9
80 let Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK
Jak se zrodila zkratka F.O.K.
Na počátku existence Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK byla odvážná idea
Rudolfa Pekárka. Ten věřil, že nepříznivému dopadu hospodářské recese na pražský
hudební život lze čelit vytvořením nového všestranného orchestru, který by uspokojil
rostoucí potřeby rychle se rozvíjejícího zvukového filmu a rozhlasového vysílání.
Založení tělesa prosadil Pekárek v druhé polovině roku 1934 na schůzi obdobně
smýšlejících mladých kvalifikovaných hudebníků, kteří jej pověřili uměleckým
a organizačním vedením právě vzniklého orchestru.
Nový 24členný soubor zvažoval v zájmu uhájení své existence v těžkých dobách –
vedle uplatnění ve filmu a v rozhlase – také pravidelné účinkování v operních představeních. Operní činnost jako jediná nebyla ovšem nikdy plně uskutečněna.
Hlavním zájmem a cílem všech zúčastněných byla pochopitelně možnost pořádat
své vlastní koncerty, a to i přes zřejmá úskalí daná existenční nejistotou nového
orchestru bez jakékoliv subvence, i tvrdou konkurencí již zavedených velkých symfonických těles a řady menších orchestrů.
Široké spektrum předpokládaných aktivit inspirovalo designovaného šéfa orchestru
Rudolfa Pekárka k odpovídajícímu pojmenování tělesa. Použitím iniciál slov Film,
Opera a Koncert vznikl název „Orchestr F.O.K.“.
Orchestr F.O.K. v roce
1938 s dirigentem
Milošem Smatkem
a hlasatelem Ivanem
Havlem při přímém
přenosu ve studiu I
Československého
rozhlasu
Orchestr F.O.K. v roce
1938 s dirigentem
Rudolfem Pekárkem
ve Smetanově síni
Od soukromého komorního tělesa k metropolitnímu symfonickému orchestru
Úspěšné složení konkurzní zkoušky ve studiích Radiojournalu, tj. Československého
rozhlasu, přineslo překonání existenční bariéry a dosažení prvního velkého úspěchu.
Pravidelné relace v rozhlase se tak staly prvním stabilním angažmá orchestru. Jejich
počet postupně rostl a v letech 1936–1937 dosáhl frekvence pěti relací týdně.
Filmová unie nejprve spolupráci odmítla, úspěchy v rozhlase a Pekárkova diploma10 2014 / 2015
2014 / 2015 11
tická jednání pak ale přece jenom vedly k uzavření důležité dohody. To umožnilo
Orchestru F.O.K. nahrát ještě v roce 1935 hudbu k 18 filmům. Pekárek sám se pak
dokonce stal členem výkonného výboru vlivné Filmové unie. Práce pro film se stala
na řadu let základním zdrojem prostředků pro zajištění existence orchestru.
Od roku 1935 až do založení samostatného filmového orchestru v roce 1943 nahrál
Orchestr F.O.K. hudbu k téměř všem českým filmům. Řadí se k nim například Kristián,
Baron Prášil, Cesta do hlubin študákovy duše, Bílá nemoc, Tři vejce do skla. Celkový počet
filmů, k nimž Orchestr F.O.K. natočil hudbu, dosahuje neuvěřitelného čísla 212.
Koncertní činnost zůstávala po celé období stabilizace orchestru hlavním cílem jeho
uměleckých aspirací. V prvních letech však nebylo pořádání veřejných koncertů ve
vlastní režii v ekonomických možnostech nového tělesa. Orchestr byl proto závislý na
pozvání od jednotlivých pořadatelů. Prvním, kdo přizval těleso k uspořádání koncertu, byl Spolek výtvarných umělců Mánes, a to 25. března 1936. Taktovky se tehdy ujal
pozdější dlouholetý šéfdirigent FOKu dr. Václav Smetáček.
Rok 1937 přinesl Orchestru F.O.K. významné angažmá, které s jeho jménem a kvalitou
seznámilo široký okruh obecenstva. Jednalo se o účast v představeních Ibsenova Peer
Gynta v Městském divadle na Královských Vinohradech. Scénickou hudbu Edvarda
Griega hrál Orchestr F.O.K. ve všech reprízách pod taktovkou Rafaela Kubelíka.
Slavnostním pořadem konaným v den státního svátku 28. října 1937 a věnovaným
památce T. G. Masaryka zahájil orchestr řadu koncertů v sále Městské knihovny, které
pokračovaly i v následujícím roce.
Prvním koncertem po okupaci země bylo vystoupení pro nuselskou sekci Sokola
s uvedením Larga z Novosvětské symfonie a Slovanských tanců Antonína Dvořáka.
Obdobně zaměřených koncertů se v následujícím období konala celá řada. Významnou událostí roku 1939 bylo zahájení velkého cyklu nedělních dopoledních koncertů
ve Smetanově síni. V září roku 1941 se uskutečnilo jedinečné setkání orchestru s Václavem Talichem při provedení Dvořákových Slovanských tanců demonstrativně přijatých zaplněným stadionem pražské Štvanice. V srpnu 1942 byl orchestr dán v rámci
„totálního nasazení“ k plné dispozici pražské německé opeře. Činnost orchestru byla
až do konce války zcela omezena a podařilo se uspořádat jen 6 dalších koncertů.
Již na podzim roku 1945 byl vypsán první abonentní cyklus pro pražské publikum.
Velký význam pro postavení a rovněž popularitu orchestru u jeho abonentů sehrála
Smetáčkova dramaturgie. Šéfdirigent se soustředil na širokou škálu světové a české
tvorby. V tematických cyklech (například Beethovenových či Dvořákových symfonií,
velkých vokálně-symfonických děl Antonína Dvořáka) byli posluchači postupně seznamováni se základními díly orchestrálního repertoáru.
V roce 1947 vystoupil Orchestr F.O.K. poprvé na festivalu Pražské jaro: dne 15. května
ve Smetanově síni provedl pod taktovkou Rafaela Kubelíka se sólistou Davidem Ois12 2014 / 2015
Orchestr F.O.K.
s dirigentem Václavem
Talichem při provedení
Dvořákových
Slovanských tanců
na štvanickém stadionu
v září 1941
trachem koncerty pro housle a orchestr Johannesa Brahmse (D dur op. 77), Sergeje
Prokofjeva (č. 1 D dur op. 19) a Arama Chačaturjana. Cenným dokumentem je zvukový záznam koncertu pořízený Československým rozhlasem.
Výsledek mnohaletého úsilí vedení orchestru o veřejné uznání významu tělesa
přichází 1. ledna 1952. Po vzoru jiných měst Evropy zřizuje k tomuto datu pražská
radnice svůj profesionální reprezentační orchestr. Tradiční zkratka zůstává zachována
a nový název orchestru zní: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Anglický
ekvivalent Capital City of Prague Symphony Orchestra se zkracuje na Prague Symphony Orchestra, v německy mluvících zemích pak užívá orchestr název Prager Symphoniker, česká verze Pražští symfonikové se stává všeobecně používaným
synonymem oficiálního názvu tělesa.
V roce 1957 odcestoval orchestr do Polska na své první zahraniční turné (Krakov,
Varšava). V témže roce vystupoval se skvělými úspěchy v Itálii (Perugia, Città di Castello, Sulmona, Arezzo, Florencie, Miláno, Benátky), Rakousku (Linec, Vídeň) a v Německu (Lipsko, Jena). Nadšené přijetí Dvořákova Requiem v Itálii, ovace ve vídeňském
Musikvereinu a úspěch na mezinárodním festivalu v Lipsku znamenaly okamžité
2014 / 2015 13
Po Smetáčkově odchodu z funkce šéfdirigenta postupně převzali umělecké vedení
Ladislav Slovák (1972–1976), Jindřich Rohan (1976–1977) a Jiří Bělohlávek (1977–
1990), jehož působení tvoří významnou etapu z hlediska intenzivního uměleckého
rozvoje tělesa. Nový mladý šéfdirigent tehdy inicioval generační výměnu hráčů
a vytrvale rozšiřoval repertoár orchestru odvážnou dramaturgií, přičemž dával příležitost i moderním českým skladatelům. Sám Bělohlávek vytrvalou prací s orchestrem
umělecky rostl a postupně se profiloval skrze zdravou ctižádost, sebekázeň a úsilí
jako výrazná umělecká osobnost. Po něm nastoupili do vedení orchestru postupně Petr Altrichter (1990–1992), Martin Turnovský (1992–1995) a Gaetano Delogu
(1995–1998).
a také trvalé zapojení do evropského
hudebního dění. Symfonický orchestr hl.
m. Prahy FOK hostoval ve většině evropských zemí, opakovaně též v Japonsku
a Spojených státech. Navštívil rovněž Jižní Ameriku, Portoriko, Tchaj-wan, Koreu,
Turecko, Izrael, Čínu, Omán a další země.
S výjimkou let 1958 a 1961 vyjíždí orchestr na zahraniční pódia každoročně.
Zakladatel, šéfdirigenti a dirigenti
Rudolf Pekárek, zakladatel Orchestru
F.O.K., byl na podzim roku 1941 deportován transportem B do Lodže a nastoupil
tak cestu německými koncentračními
tábory. Válečné útrapy přežil a po roce
1945 se k orchestru vrátil v roli správního
ředitele. Další zlom v jeho životě znamenal rok 1948. Stejně jako řada významných osobností české hudby (Kubelík, Firkušný) se i on po strašných zkušenostech
z období 2. světové války rozhoduje pro
emigraci a na podzim 1948 odjíždí do
Austrálie. Tam se stává dirigentem West
Australian Symphony Orchestra v Perthu
a později šéfdirigentem Queensland
Symphony Orchestra v Brisbane. Žádná
jiná umělecká osobnost, která prošla
historií orchestru, s ním není tak důvěrně
spjata, jako dr. Václav Smetáček. U dirigentského pultu se v hojné míře objevoval, byť jako host, již od samých počátků
existence tělesa. V květnu roku 1942 byl
pověřen funkcí šéfdirigenta a od té doby
se datuje výrazná a nesmírně důležitá
umělecká éra orchestru. Václav Smetáček
byl šéfdirigentem z dnešního pohledu
neuvěřitelných třicet let.
14 2014 / 2015
Václav Smetáček řídí
koncert se sólistou
Svjatoslavem Richterem
v roce 1966
Rudolf Pekárek
Počátkem sezóny 2001/2002 funkci šéfdirigenta FOK převzal v Praze dobře známý,
respektovaný a publikem i členy orchestru FOK od roku 1959 uctívaný francouzský
dirigent Serge Baudo. Nezapomenutelným zážitkem se pro pražské posluchače stalo
např. Baudovo provedení oratoria Arthura Honeggera Jana z Arku na hranici v polovině června 2004. Baudo obohatil programy orchestru FOK o četné pozoruhodné kreace – zvláštní pozornost věnoval francouzské hudbě a také dílům soudobých autorů
a skladatelů 20. století.
2014 / 2015 15
Když s koncem sezóny 2005/2006 skončila šéfovská éra Serge Bauda, vstoupil orchestr do nové fáze svého vývoje: funkci šéfdirigenta převzal Jiří Kout. Jiřího Kouta
provázela pověst proslulého operního dirigenta, který vytvořil špičková provedení
děl Richarda Wagnera, Richarda Strausse a Leoše Janáčka v operních divadlech světového renomé. Kout je mj. nositelem státního vyznamenání – medaile Za zásluhy
o stát v oblasti kultury a umění, které mu v roce 2007 udělil prezident Václav Klaus.
V roce 2010 také obdržel Cenu Thálie. Od října 2011 však bohužel Jiřího Kouta pronásledovaly zdravotní problémy, které mu znemožňovaly plně vykonávat svou funkci.
Na jaře 2013 se stal čestným šéfdirigentem.
Mezi významné české dirigenty, kteří s orchestrem dlouhodobě spolupracovali, patří
zejména Václav Neumann, Zdeněk Košler, Vladimír Válek a Zdeněk Mácal. První jmenovaný uskutečnil vedle šéfdirigenta Smetáčka zajímavé nahrávací projekty, které
čekají na znovuobjevení – například vůbec první český záznam raných symfonií Antonína Dvořáka.
Umělecké renomé a respekt si orchestr udržoval po celou dobu své existence spoluprací s mezinárodně uznávanými dirigenty (Václav Talich, Rafael Kubelík, Karel
Ančerl, sir Georg Solti, Seiji Ozawa, Walter Süsskind, Zubin Mehta, Kurt Masur, Carlos
Dirigent Gennadij
Rožděstvenskij řídí
orchestr v roce 2004
Koncert sopranistky
Renée Fleming v roce
2003
P OVA Ž U J E S I Z A Č E S T U D Ě L I T
pa nu
titu l
ČESTNÝ ŠÉFDIRIGENT
Praha / St. Gallen
dne 24. dubna 2013
Vlastimil Mareš
Daniel Sobotka
předseda Umělecké rady
ředitel
Kleiber, sir Charles Mackerras, Charles Dutoit, Gennadij Rožděstvenskij, Leonard Slatkin, Michel Plasson, Neeme Järvi, Krzysztof Penderecki, Christoph Eschenbach, Eliahu
Inbal, Yan Pascal Tortelier, Paavo Järvi, Richard Hickox, Andrej Borejko, Helmuth Rilling ad.), instrumentálními sólisty (David Oistrach, Isaac Stern, Josef Suk, Arthur Rubinstein, Rudolf Firkušný, Svjatoslav Richter, Claudio Arrau, Murray Perahia, Ivan Moravec, Garrick Ohlsson, Maurice André, Mstislav Rostropovič, Mischa Maisky, Martha
Argerich, Hienrich Schiff, Anne-Sophie Mutter, Leila Josefowicz, Sergei Nakarjakov,
Vadim Repin ad.) a pěvci (Kim Borg, Katia Ricciarelli, Gabriela Beňačková, Anne Sofie
von Otter, Peter Dvorský, Thomas Hampson, Ruggero Raimondi, Philip Langridge,
Renée Fleming, Bernarda Fink, Linda Watson, Eva Urbanová ad.).
Roman Bělor, Bohuslav Vítek, Martin Rudovský
16 2014 / 2015
2014 / 2015 17
GALERIE
DIRIGENTŮ
GALERIE
DIRIGENTŮ
V 80. SEZÓNĚ
KONCERTY MUHAIE
TANGA V 80. SEZÓNĚ
3. 12. 2014
4. 12. 2014
17. 6. 2015
18. 6. 2015
18 2014 / 2015
V 80. SEZÓNĚ
MUHAI TANG | hlavní dirigent
JAC VAN STEEN | hlavní hostující dirigent
rok narození: 1949
oblíbený skladatel: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms, Petr Iljič Čajkovskij
rok narození: 1956
oblíbený skladatel: Anton Bruckner
významné posty:
1988–2001 šéfdirigent Orchestru Gubelkian v Lisabonu
1991–2001 šéfdirigent australského Queensland Symphony Orchestra
2003–2006 hudební ředitel Finské národní opery
2010–dosud šéfdirigent Bělehradských filharmoniků
významné posty:
1997–2002 šéfdirigent Norimberských symfoniků
2002–2005 hudební ředitel Výmarské opery
a šéfdirigent Státního orchestru Výmar
2008–2013 šéfdirigent Dortmundských filharmoniků
KONCERTY JACA VAN
STEENA V 80. SEZÓNĚ
17. 9. 2014
18. 9. 2014
24. 6. 2015
25. 6. 2015
2014 / 2015 19
GALERIE
DIRIGENTŮ
GALERIE
DIRIGENTŮ
V 80. SEZÓNĚ
20 2014 / 2015
V 80. SEZÓNĚ
PETR ALTRICHTER
11. 3. a 12. 3. 2015
CHRISTIAN ARMING
15. 4. a 16. 4. 2015
JAROSLAV BRYCH
14. 10. a 25. 12. 2014
HEIKO MATHIAS FÖRSTER
24. 9. a 25. 9. 2014
14. 1. a 15. 1. 2015
SERGE BAUDO
8. 10. a 9. 10. 2014
TOMÁŠ BRAUNER
10. 12. a 11. 12. 2014
PIETARI INKINEN
22. 10. a 23. 10. 2014
MARKO IVANOVIĆ
4. 10., 29. 11. 2014, 19. 3., 20. 3., 23. 3.,
28. 3., 5. 5., 6. 5., 7. 5., 6. 6. 2015
2014 / 2015 21
GALERIE
DIRIGENTŮ
GALERIE
DIRIGENTŮ
V 80. SEZÓNĚ
22 2014 / 2015
V 80. SEZÓNĚ
ELLI JAFFE
11. 2. a 12. 2. 2015
GRAEME JENKINS
4. 3. a 5. 3. 2015
VOJTĚCH SPURNÝ
12. 11., 26. 11. 2014,
25. 3. a 13. 5. 2015
MAREK ŠEDIVÝ
1. 1. 2015
JAKUB KLECKER
1. 4. 2015
JAN KUČERA
27. 8., 28. 10. a 20. 11. 2014
MAREK ŠTILEC
19. 12. 2014
RASTISLAV ŠTÚR
7. 1. a 8. 1. 2015
2014 / 2015 23
GALERIE
DIRIGENTŮ
V 80. SEZÓNĚ
STANISLAV VAVŘÍNEK
15. 12. 2014
ANDREAS SEBASTIAN WEISER
5. 11. a 6. 11. 2014
24 2014 / 2015
PETR VRONSKÝ
25. 2. a 26. 2. 2015
ORCHESTR
V 80. SEZÓNĚ
1. housle
Rita Čepurčenko
koncertní mistr
Jiří Hurník
koncertní mistr
Antonín Pergler
zástupce koncertního
mistra
Pavel Šafařík
zástupce koncertního
mistra
Adéla Vondráčková
zástupce koncertního
mistra
Anna Anghelescu
Radim Šisler
Světlana Pechoušková
Petr Hlaváč
František Kosina
Filip Šilar
Matěj Vlk
Pavel Štecher
Martin Kameš
Blanka Fousková
Jan Mráček
Josef Riedlbauch
Maria Ericsson Vlach
Kateřina Penková
Monika Urbanová
2. housle
Miloš Havlík
vedoucí skupiny
Costin Anghelescu
zástupce vedoucího
skupiny
26 2014 / 2015
Zdeněk Jiroušek
zástupce vedoucího
skupiny
Marie Vaňková
Josef Bauer
Jan Nykrýn
Vlasta Beranová
Vladislava Hořovská
Vladimír Kučera
Hana Šimečková
Jiljí Teringer
Petr Typolt
Nila Fleissigová
Anna Vaňková
Marie Kosinová
Miluše Skoumalová
viola
Pavel Peřina
vedoucí skupiny
Tomáš Duda
zástupce vedoucího
skupiny
Vladimír Bažant
zástupce vedoucího
skupiny
Alan Melkus
Oldřich Smola ml.
Jan Nykrýn ml.
Zuzana Peřinová
Vladimír Zajačik
Jiří Zajíc
Milan Vladyka
Vladan Malinjak
Věra Binarová
Ludmila Topiarzová
violoncello
Miloš Jahoda
koncertní mistr
Jan Chuchro
zástupce koncertního
mistra
Jaroslav Matějka
zástupce koncertního
mistra
Richard Žemlička
Petr Malíšek
Věra Anýžová
Michaela Zelenková
Petra Malíšková
Roman Stehlík
Jan Halama
Václav Fleissig
kontrabas
Martin Zelenka
vedoucí skupiny
Michal Novák
zástupce vedoucího
skupiny
Lukáš Verner
zástupce vedoucího
skupiny
Jan Vokoun
David Fendrych
Vladimír Malík
Václav Hoskovec
Marek Lustig
Jan Buble
flétna
Hana Brožová
vedoucí skupiny
Simona Pingitzer
zástupce vedoucího
skupiny
Jiří Skuhra
Martin Klimánek
Petra Hoďánková (pikola)
hoboj
Liběna Séquardtová
vedoucí skupiny, koncertní
mistr dechové harmonie
Jurij Likin
zástupce vedoucího
skupiny
Radim Kocina
Jan Hoďánek
(anglický roh)
Monika Boušková
(anglický roh)
klarinet
Jaroslav Marek
vedoucí skupiny
Vlastimil Mareš
zástupce vedoucího
skupiny
Miroslav Plechatý
(es klarinet, basklarinet)
Jan Mach (basklarinet)
Zbyněk Cícha
(basklarinet)
fagot
Svatopluk Čech
vedoucí skupiny
Luboš Hucek
zástupce vedoucího
skupiny
Václav Fürbach
Jaroslav Jedlička
(kontrafagot)
Petr Němeček
(kontrafagot)
pozoun
Jiří Novotný
vedoucí skupiny, zástupce
koncertního mistra
dechové harmonie
Kurt Neubauer
Václav Ferebauer
zástupce vedoucího
skupiny
Stanislav Penk
Antonín Keller
lesní roh
Zuzana Rzounková
zástupce vedoucího
skupiny
František Langweil
Petr Hernych
vedoucí skupiny
Tomáš Kirschner
Petr Chomoucký
Martin Sokol
Eva Krajhanzlová
tuba
Miroslav Husák
trubka
Marek Zvolánek
zástupce vedoucího
skupiny
Marek Vajo
Jan Fišer
vedoucí skupiny
Josef Řezníček
Milan Bašta
ORCHESTR
V 80. SEZÓNĚ
bicí nástroje
Lubor Krása
vedoucí skupiny
Svatopluk Čech ml.
zástupce vedoucího
skupiny
Martin Kopřiva
David Řehoř
Junko Honda
harfa
Hana Jouzová
neobsazeno
klávesové nástroje
Daniela Valtová Kosinová
2014 / 2015 27
ORCHESTRÁLNÍ KONCERTY
Vážení
posluchači,
následující nabídka koncertů vlastně není jen nabídkou, jedná se také o sbírku
zasvěcujících příběhů. Ovšem tyto krátké příběhy jsou onou pověstnou špičkou
ledovce, pod níž se odehrává nespočet dalších drobných historek, vtipů a bonmotů.
Samozřejmě ne všechny příběhy, které kolem našeho orchestru obíhají, lze vyprávět
koncertem. Byla by však škoda o nich nevědět, protože vypovídají o fenoménu F.O.K.
Jedním z takových příběhů je život a dílo violoncellisty Zdeňka Koníčka. Pan Koníček
se narodil v roce 1918 a setkal jsem se s ním 7. března 2014. Dlouho jsme rozmlouvali i o orchestru FOK, neboť je s ním bytostně spojen; bylo to pro mě neuvěřitelné
setkání. Pan Koníček se osobně znal se zakladatelem orchestru Rudolfem Pekárkem,
který jej představil dr. Václavu Smetáčkovi. Po letech se dokonce stal koncertním
mistrem violoncell. A také spolu s legendárním koncertním mistrem Břetislavem
Novotným založil v roce 1955 slavné Kvarteto města Prahy, původně Kvarteto FOK.
S ním sjezdil celý svět a skrze hudbu hrdě reprezentoval Prahu. V roce 1968 emigroval a do vlasti se vrátil před 10 lety. Celou dobu ale činnost svého mateřského
orchestru sledoval a dodnes sleduje.
Po setkání s panem Koníčkem jsem ještě více pochopil, že následující příběhy nejsou
jen více či méně ohmatanými stránkami v kronice jménem FOK, ale že jde
o nekonečný zástup tváří a osudů utvářejících naši přítomnost. A nad tím vším zní
hudba.
Martin Rudovský
dramaturg orchestrálních koncertů
2014 / 2015 31
27. 8. 2014
STŘEDA, 17.00 HOD.
VALDŠTEJNSKÁ
ZAHRADA
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
V 18.20 HOD.
KONCERT
BEZ PŘESTÁVKY
FILMOVÁ HUDBA VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ
KAREL HAŠLER Po starých zámeckých schodech
E. F. BURIAN Chlupatý kaktus
JOSEF STELIBSKÝ Praha je krásná
JÁRA BENEŠ C. a K. polní Maršálek,
To neznáte Hadimršku, Přednosta stanice
JIŘÍ ŠUST Ostře sledované vlaky
ZDENĚK LIŠKA Obchod na korze
JIŘÍ BAŽANT / JIŘÍ MALÁSEK Den je krásný
JIŘÍ SUCHÝ / JIŘÍ ŠLITR Babetta
ZAHAJOVACÍ KONCERT 80. SEZÓNY
GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 2 c moll
„Vzkříšení“
Lucie Silkenová | soprán
Yvonne Naef | alt
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Lukáš Vasilek | sbormistr
Jac van Steen | dirigent
32 2014 / 2015
18. 9. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
KONCERT
BEZ PŘESTÁVKY
Jan Kučera | dirigent
CENY VSTUPENEK
400, 560, 660, 800,- Kč
VSTUP VOLNÝ
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK1
17. 9. 2014
STŘEDA, 19.30 HOD.
Filmem zkratka FOK začíná, a to zcela právem. Podle všech historických pramenů
se totiž zdá, že prvním zaznamenaným počinem čerstvě vzniklého orchestru se
stalo natáčení filmové hudby k burianovskému Hrdinnému kapitánu Korkoránovi
– datum premiéry 24. 8. 1934. A pak následovaly hity jako Dívka v modrém, Hej
rup!, Svět patří nám, Škola základ života, Tři vejce do skla, U pokladny stál, Kristián…
Pražští symfonikové se také vracejí do Valdštejnské zahrady, kde tradičně jejich
sezóny začínaly.
Monumentální Mahlerova Druhá symfonie je hned z několika důvodů
vhodným klíčem k otevření jubilejní 80. sezóny. FOK se v ní představí v plné
kráse, na pódiu budou skoro všichni členové. Druhá symfonie dává také veliký
prostor sboru, přičemž ten Pražský filharmonický tu není náhodou; založen
legendárním Janem Kühnem v prosinci 1934 totiž slaví spolu s námi! A konečně
„naše“ sopranistka Lucie Silkenová, která od roku 2010 nechybí v žádné sezóně
FOK a zpívala už i s oddaným mahlerovcem Jacem van Steenem, hlavním
hostujícím dirigentem sezóny.
ABONENTNÍ
KONCERT
A1, B1
2014 / 2015 33
24. 9. 2014
STŘEDA, 19.30 HOD.
25. 9. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
OBRÁZKY Z VÝSTAVY
VLADIMÍR SOMMER
ntigona, předehra k Sofoklově tragédii
A
ROBERT SCHUMANN Koncert pro housle a orchestr d moll WoO 23
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ
Obrázky z výstavy (instr. Maurice Ravel)
Program připravili a uvádějí
Lucie Pernetová a Marko Ivanović
Veronika Eberle | housle
Heiko Mathias Förster | dirigent
Marko Ivanović | dirigent
Koncerty jsou věnovány dr. Václavu Smetáčkovi, nejdéle působícímu
šéfdirigentovi Pražských symfoniků (1942–1972) a klíčové postavě v historii
orchestru. Na program zařazujeme dvě skladby s „grand seigneurem“ světového
dirigování zvlášť spjaté. Sommerovu předehru k Antigoně uváděl Smetáček ve
svých programech tak často, jak jen mohl. Dokonce ji i natočil. A Musorgského
Kartinkám se obdivoval natolik, že za 2. světové války, kdy se nesměla hrát
Ravelova úprava, je sám instrumentoval. Pro jediné provedení.
Samozřejmě, hudba je jen jedna. Ale může být různě kořeněná. Například
italskou melodií, klenutou jak tamější obloha. Děti a jejich rodiče se budou moci
přesvědčit, že italská hudba je prodchnutá zvukomalebností a lidovými zpěvy.
Koncerty cyklu Orchestr na dotek jsou vhodné pro děti ve věku 5–13 let. Orchestr
je umístěn uprostřed Smetanovy síně a publikum sedí v půlkruhu kolem něj.
O přestávce si malí posluchači mohou „sáhnout“ na hudební nástroje v orchestru
a popovídat si s hudebníky.
Heiko Mathias Förster
4. 10. 2014
SOBOTA, 11.00 HOD.
LA MUSICA ANEB HUDBA ITALSKÁ
BALET PRAHA JUNIOR
HUDEBNÍ KLUB FÍK
Sóla: studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
Veronika Eberle
ABONENTNÍ
KONCERT
C1, D1
ORCHESTR NA DOTEK
ANEB CESTY HUDEBNÍ EVROPOU
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
RODINNÝ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 12.30 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
DĚTI DO 15 LET 150,- Kč
DOSPĚLÍ 300,- Kč
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
Lucie Pernetová, Marko Ivanović
ABONENTNÍ
KONCERT
OND1
24. 9. 2014
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
34 2014 / 2015
2014 / 2015 35
8. 10. 2014
STŘEDA, 19.30 HOD.
9. 10. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
SERGE BAUDO NAPOSLEDY S FOK
CÉSAR FRANCK
Symfonie d moll
CLAUDE DEBUSSY
Utrpení sv. Šebestiána (výběr)
JEAN SIBELIUS Finlandia op. 26
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Koncert pro housle a orchestr e moll op. 64
JOHANNES BRAHMS Symfonie č. 4 e moll op. 98
Kateřina Kněžíková | soprán
Jana Wallingerová | mezzosoprán
Jana Sýkorová | mezzosoprán
Arabella Steinbacher | housle
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Marek Vorlíček | sbormistr
Serge Baudo | dirigent
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
9. 10. 2014
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
36 2014 / 2015
Serge Baudo a orchestr FOK, to je love story, která trvá od prvního setkání
v roce 1959. Tento vztah je vyplněný neuvěřitelným množstvím společných
koncertů, tedy čistého času několika týdny šarmantní francouzské hudby.
A nejinak tomu bude i tentokrát, kdy zaznějí symfonické klenoty Césara
Francka a Clauda Debussyho. Maestro symbolicky přijíždí s programem, který
je reprízou onoho památného koncertu z roku 1959. Po jeho boku vystoupí
tři hvězdy českého pěveckého nebe. Tímto koncertem se chce Serge Baudo
rozloučit s mezinárodní kariérou.
STŘEDA, 19.30 HOD.
23. 10. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
Pietari Inkinen | dirigent
Podtitul těchto koncertů by mohl znít: Arabella se vrací… Tato velká virtuoska
našich dnů hrála s FOKem pod taktovkou Jiřího Kouta v prosinci roku 2008 a stále
na to vzpomíná. Nebylo nic snazšího, než s ní domluvit další setkání! Tentokrát
povede orchestr mladý Fin Pietari Inkinen, který řídil FOK v červnu 2007. Od té
doby objel svět a dirigoval na nejprestižnějších pódiích. Nejenže oba toužili po
návratu do Smetanovy síně, ale také si vyžádali ke spolupráci jeden druhého.
Mendelssohnův nádherný koncert tak bude místem splynutí dvou hudebních duší.
Arabella Steinbacher
ABONENTNÍ
KONCERT
A2, B2, F.O.K.
22. 10. 2014
PIETARI INKINEN & ARABELLA STEINBACHER
KONEC KONCERTU
VE 21.20 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
Pietari Inkinen
ABONENTNÍ
KONCERT
C2, D2
22. 10. 2014
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
23. 10. 2014
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
2014 / 2015 37
28. 10. 2014
ÚTERÝ, 17.00 HOD.
KONCERT PRO REPUBLIKU
BEDŘICH SMETANA
Má vlast
Jan Kučera | dirigent
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ANDREW SVOBODA Elevation (česká premiéra)
JOHANNES BRAHMS
Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll op. 102
SERGEJ PROKOFJEV Romeo a Julie (výběr ze suit)
Rita Čepurčenko | housle
Miloš Jahoda | violoncello
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
CENY VSTUPENEK
400, 560, 660, 800,- Kč
Rita Čepurčenko
28. 10. 2014
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
Každý český orchestr musí hrát Mou vlast. Vždyť je to také jeho vlast, resp. naše
vlast. V případě FOKu se tak poprvé stalo pár let po založení, a to 19. listopadu
1939. Na dirigentském stupínku stál Otakar Jeremiáš. Jak samozřejmé se nám
dnes zdá provedení Mé vlasti a jak nesamozřejmé bylo za Protektorátu Čechy
a Morava! Koncert pro Republiku je již tradicí a je věnován všem, kdo se o
Republiku zasloužili...
Miloš Jahoda
6. 11. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
Václav Strnad, Bruno Bělčík, Karel Šroubek, Štefan Czapáry, Břetislav Novotný, Jan
Opšitoš, Jiří Tomášek, Josef Riedlbauch, Miroslav Laštovka, Antonín Pergler, Jan
Mráček, Zdeněk Koníček, Miroslav Petráš… Co všechna tato jména spojuje? Jde
o bývalé koncertní mistry Pražských symfoniků, od prvních po nedávné. A právě
jim jsou věnovány tyto koncerty. Na koncertní mistry se totiž nesmí zapomínat.
Většinu slávy sklízejí dirigenti a sólisté, ovšem koncertní mistr je pravou duší
orchestru, je to kapitán a mluvčí znějícího organismu. A přesně takoví jsou také
oba dnešní protagonisté – Rita Čepurčenko a Miloš Jahoda.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
STŘEDA, 19.30 HOD.
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
Andreas Sebastian Weiser | dirigent
KONEC KONCERTU
V 18.45 HOD.
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK2
5. 11. 2014
SÓLO PRO KONCERTNÍ MISTRY
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
Andreas Sebastian Weiser
ABONENTNÍ
KONCERT
A3, B3
5. 11. 2014
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
5. 11. 2014
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
38 2014 / 2015
2014 / 2015 39
20. 11. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
NAROZENINOVÝ GALAKONCERT
Pavel Šporcl | housle
Dagmar Pecková | zpěv
Jiří Stivín | flétna
Jiří Bárta | violoncello
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
Ondřej Havelka | zpěv, průvodce večerem
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
Jan Kučera | dirigent
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
40 2014 / 2015
Program připravili a uvádějí
Lucie Pernetová a Marko Ivanović
BALET PRAHA JUNIOR
HUDEBNÍ KLUB FÍK
Sóla: studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
Na další cestě hudební Evropou tentokrát zamíříme k blízkým sousedům do
Německa. Jaká je vlastně jejich hudba? Například může být protkána německou
důmyslností a smyslem pro řád. Co má společného s tou „naší“? O tom a mnoha
dalších zajímavostech bude vyprávět dětem orchestr a průvodci dopoledním
koncertem vhodným pro společnou návštěvu rodičů a dětí ve věku 5–13 let.
Orchestr je umístěn uprostřed Smetanovy síně a publikum sedí v půlkruhu
kolem něj. O přestávce si malí posluchači mohou „sáhnout“ na hudební nástroje
v orchestru a popovídat si s hudebníky.
CENY VSTUPENEK
400, 560, 660, 800,- Kč
Ví se kde – Kmochova restaurace u Divadla na Vinohradech. Ale popravdě
se úplně přesně neví kdy. Časem se datum ustálilo na neurčitém – „ke konci
roku 1934“, a proto se také koncert k výročí založení koná na konci listopadu.
Věděli bychom více, ale veškeré dokumenty shořely za 2. světové války při
bombardování Prahy. Předchůdci významně slavili založení FOKu v roce 1964,
1974, 1984 atd., ale proč se v brožuře ke 20 letům orchestru píše o založení FOKu
na přelomu roku 1933 a 1934? A proč Rudolf Pekárek ve všech svých v Austrálii
otištěných programech uvádí rok založení 1933?
29. 11. 2014
SOBOTA, 11.00 HOD.
DIE MUSIK ANEB HUDBA NĚMECKÁ
Marko Ivanović | dirigent
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK3
ORCHESTR NA DOTEK
ANEB CESTY HUDEBNÍ EVROPOU
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
RODINNÝ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 12.30 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
DĚTI DO 15 LET 150,- Kč
DOSPĚLÍ 300,- Kč
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
ABONENTNÍ
KONCERT
OND2
2014 / 2015 41
3. 12. 2014
STŘEDA, 19.30 HOD.
4. 12. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
ADVENTNÍ KONCERT
JOHANN SEBASTIAN BACH
Sinfonia z kantáty „Ich habe meine Zuversicht“ BWV 188
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Rondo pro flétnu a orchestr D dur K. Anh. 184
JACQUES IBERT Koncert pro flétnu a orchestr
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Roční doby op. 37a (instr. David Matthews)
Simona Pingitzer | flétna
Daniela Valtová Kosinová | varhany
3. 12. 2014
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
42 2014 / 2015
BOHUSLAV MARTINŮ
Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 H 196
JAN KLUSÁK
Hořkosti, cyklus písní pro baryton a orchestr (světová premiéra)
ANTONÍN DVOŘÁK Symfonie č. 7 d moll op. 70
Daniela Valtová Kosinová
Muhai Tang
Český skladatel a bývalý herec Divadla Járy Cimrmana Jan Klusák je skoro
stejně mladý jako FOK, narodil se v dubnu roku 1934. A také s FOKem žije.
Zatím poslední premiérou byla skladba Axis temporum – psal se duben roku
2004 a dirigoval Petr Altrichter. V prosinci 2014 na pultech poprvé leží Hořkosti,
zhudebnění hlubokých veršů Josefa Václava Sládka. Koncerty se konají v rámci
Dnů Bohuslava Martinů, s jehož dílem je FOK propojen od svých počátků.
Roman Janál
Tomáš Jamník
11. 12. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
Tomáš Brauner | dirigent
Za 80 let FOKu se u pultu prvního flétnisty vystřídalo mnoho zvučných jmen –
za všechny jmenujme Jaroslava Josífka, Miloslava Klementa či Václava Michálka.
Toho času zde sedávají a stříbřité tóny vyluzují dvě dámy – Hana Brožová a Simona
Pingitzer, přičemž vedle hlavního dirigenta jubilejní sezóny Muhaie Tanga se
představí ta druhá jmenovaná. A nebude hrát ledajaký kousek. Nejen že Ibertův
flétnový koncert patří k těm nejúžasnějším, ale zrodil se ve stejný rok jako FOK –
skladatel jej napsal v roce 1934.
STŘEDA, 19.30 HOD.
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
Roman Janál | baryton
Tomáš Jamník | violoncello
Muhai Tang | dirigent
Simona Pingitzer
ABONENTNÍ
KONCERT
C3, D3
10. 12. 2014
POCTA BOHUSLAVU MARTINŮ
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
Tomáš Brauner
ABONENTNÍ
KONCERT
A4, B4
10. 12. 2014
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
2014 / 2015 43
15. 12. 2014
PONDĚLÍ, 19.30 HOD.
VÁNOCE S HRADIŠŤANEM
HRADIŠŤAN
Stanislav Vavřínek | dirigent
NOVOROČNÍ KONCERT
ANTONÍN DVOŘÁK
Slovanské tance op. 46 a 72
1. 1. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
Marek Šedivý | dirigent
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
350, 500,- Kč
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK4
NA VSTUPENKY
NEJSOU
POSKYTOVÁNY
SLEVY.
44 2014 / 2015
CENY VSTUPENEK
400, 560, 660, 800,- Kč
Velký český básník Vladimír Holan napsal verš: „Co je bez chvění, není pevné...“
Když tedy Jiří Pavlica na popud Pražských symfoniků složil suitu hudebních
dialogů mezi orchestrem a svou cimbálovou muzikou a nazval ji Chvění, vzniklo
pouto, které je pevné. Důkazem toho jsou nejen četná vystoupení Hradišťanu
v kostele sv. Šimona a Judy v rámci Koncertního jednatelství FOK, ale také
crossoverová setkání s orchestrem v náručí Smetanovy síně Obecního domu.
Nechť se tedy chvějí i sochy Vyšehrad a Slovanské tance trůnící na stranách pódia,
když s Hradišťanem slavíme Vánoce!
Na pódium přichází dirigent Václav Smetáček. Ke klavíru zasedá slavná,
bohužel dnes trochu zapomenutá Eva Bernáthová (*1922!), která zaskočila za
nemocného Josefa Páleníčka. Na emporu vpochoduje Hudba pražské posádky
pod vedením kapitána Jana Faderhonse. Na pultech muzikantů Čajkovského
Symfonie č. 6, Koncert pro klavír b moll a Slavnostní předehra 1812. Paní Eva
hrála poprvé s orchestrem. Byl 1. leden 1948 a koncert se musel pro obrovský
úspěch za tři týdny opakovat. Prostě FOK pořádá Novoroční koncerty od
nepaměti a každý má svůj příběh.
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK8
2014 / 2015 45
7. 1. 2015
STŘEDA, 19.30 HOD.
8. 1. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
FILMOVÉ INSPIRACE
14. 1. 2015
IVAN ŽENATÝ
GUSTAV HOLST Planety op. 32
JOHN WILLIAMS Hvězdné války, suita
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
Petr Fiala | sbormistr
ANTONÍN DVOŘÁK Scherzo capriccioso op. 66
BOHUSLAV MARTINŮ
Koncert pro housle a orchestr č. 2 H 293
JEAN SIBELIUS Symfonie č. 2 D dur op. 43
Ivan Ženatý | housle
Rastislav Štúr | dirigent
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
C4, D4, F.O.K.
15. 1. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
Heiko Mathias Förster | dirigent
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
STŘEDA, 19.30 HOD.
KONEC KONCERTU
VE 21.40 HOD.
Jak několikrát v této brožuře připomínáme, FOK se zrodil i jako filmový orchestr,
přičemž v jubilejní sezóně se k tomu zvlášť hrdě hlásíme. Protože je však ve
zkratce také K jako koncert, rozhodli jsme se s dirigentem Štúrem po dva večery
oba světy spojit. A jaká jiná díla vybrat než Holstovy Planety, které podkreslují
tolik filmů, a Williamsovu hudbu k Hvězdným válkám, jež dobývá orchestrální
pódia a kterou Americký filmový institut vyhlásil nejlepší filmovou hudbou
20. století? Mimochodem Johna Williamse Planety velmi inspirovaly, zejména
bojovná planeta Mars.
Ivan Ženatý je s orchestrem FOK opravdu ženatý. Vždyť již třikrát byl rezidenčním
umělcem Pražských symfoniků, poprvé už na konci 80. let. To když vyhrál houslovou
soutěž na Pražském jaru. Také dirigent Heiko Mathias Förster začíná být náš. Od roku
2009 s ním spolupracujeme pravidelně a prožili jsme i několik zahraničních koncertů,
což vždy stmelí kolektiv nejlépe. Nejinak tomu bude i teď, kdy si protagonisté
koncertů téměř ihned sbalí kufry a vyrazí spolu na turné směr Španělsko.
Rastislav Štúr
Ivan Ženatý
Český filharmonický sbor Brno
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
Heiko Mathias Förster
ABONENTNÍ
KONCERT
A5, B5
14. 1. 2015
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
46 2014 / 2015
2014 / 2015 47
11. 2. 2015
STŘEDA, 19.30 HOD.
12. 2. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.40 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
GERSHWIN & MAHLER
GEORGE GERSHWIN / JAROSLAV JAKUBOVIČ
Variace na témata z opery Porgy a Bess (světová premiéra)
JAROSLAV JAKUBOVIČ
Sára a Abrahám, koncert pro saxofon,
klavír a orchestr (světová premiéra)
GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“
Jaroslav Jakubovič | saxofon
Emil Viklický | klavír
11. 2. 2015
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
ZDENĚK ŠESTÁK
Paměť, symfonická freska
SERGEJ RACHMANINOV
Koncert pro klavír a orchestr
č. 1 fis moll op. 1
IGOR STRAVINSKIJ
Petruška (suita z baletu)
Valentina Lisitsa | klavír
Elli Jaffe | dirigent
Petr Vronský | dirigent
S dirigentem a také vynikajícím synagogálním zpěvákem Elli Jaffem se již přes 20 let
vrháme do dobrodružství. V jeho programech se vždy setkáváme s něčím novým.
Tentokrát to bude jazz a dva jeho milovníci, klavírista Emil Viklický a saxofonista
Jaroslav Jakubovič. Ovšem nemysleme si, že FOK s jazzovými saxofonisty ještě
nespolupracoval. Vzpomeňme setkání Václava Smetáčka s jazzovou legendou
Karlem Krautgartnerem, ze kterého vzešla nahrávka koncertu pro saxofon
a orchestr Alexandra Glazunova.
Jaroslav Jakubovič
ABONENTNÍ
KONCERT
C5, D5
VALENTINA LISITSA
Emil Viklický
25. 2. 2015
STŘEDA, 19.30 HOD.
26. 2. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.40 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
Elli Jaffe
Skladatel Zdeněk Šesták (*1925!) patří k našim nejzasloužilejším posluchačům
– od nepaměti chybí na málokterém koncertě, na málokteré besedě. Proto
chceme-li oslavit jeho devadesátiletý vztah s múzou Euterpé, tedy Hudbou,
nemůže být příhodnější skladby než symfonické variační fresky Paměť. Také
s dirigentem Petrem Vronským pojí FOK důstojný vztah, z jeho „prvního“
koncertu v roce 1974 zařazujeme Stravinského uhrančivou suitu z Petrušky.
S první dámou rachmaninovovského klavíru náš vztah právě začíná…
ABONENTNÍ
KONCERT
A6, B6
26. 2. 2015
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
12. 2. 2015
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
48 2014 / 2015
2014 / 2015 49
4. 3. 2015
JIŘÍ BÁRTA
5. 3. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
RALPH VAUGHAN-WILLIAMS
Fantazie na téma Thomase Tallise
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 Es dur op. 107
JOSEPH HAYDN
Missa in angustiis d moll „Nelsonmesse“ Hob. XXII/11
Jiří Bárta | violoncello
Marie Fajtová | soprán, Sylva Čmugrová | mezzosoprán,
Václav Lemberk | tenor, Jozef Benci | bas
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR, Marek Vorlíček | sbormistr
Graeme Jenkins | dirigent
Přes deset let spolupracoval s Pražskými symfoniky dirigent Maxim Šostakovič.
Z této krásné konjunkce vzešlo neuvěřitelné množství nahrané hudby jeho otce,
velkého Dmitrije Šostakoviče. A v těchto večerech se představí další dva účastníci
zmíněného projektu – brilantní cellista Jiří Bárta a Kühnův smíšený sbor, svého
času člen organizace FOK. Hrají-li tedy Pražští symfonici hudbu Dmitrije Šostakoviče, jedná se o interpretaci historicky poučenou.
Jiří Bárta
ABONENTNÍ
KONCERT
C6, D6
4. 3. 2015
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
11. 3. 2015
EUGEN INDJIC – LUDWIG VAN BEETHOVEN
STŘEDA, 19.30 HOD.
Graeme Jenkins
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“
Symfonie č. 7 A dur op. 92
STŘEDA, 19.30 HOD.
12. 3. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
Eugen Indjic | klavír
Petr Altrichter | dirigent
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
Francouzsko-americký světoobčan a fenomenální klavírista Eugen Indjic hraje
s FOKem již přes 40 let, společně odehráli přes 30 koncertů, a to nepočítáme
recitály v rámci Světové klavírní tvorby. V roce 2010 byl pan Indjic dokonce
rezidenčním sólistou FOK. Zkrátka když nastupuje na jeviště Smetanovy síně, zažívá
několikanásobné déjà-vu. Když jsme s Eugenem přemýšleli, co by zahrál na tomto
koncertě, ptali jsme takto: Co ještě s FOKem nehrál? A klavírista jmenoval již jen dva
koncerty ze světového repertoáru. Vybrali jsme Beethovena a v příštích sezónách
jistě zazní ten druhý. Ke koncertu ještě doplňme, že dirigenta Petra Altrichtera pojí
s Eugenem Indjicem dlouholeté přátelství – prostě sehraná dvojka.
Eugen Indjic
KONEC KONCERTU
VE 21.20 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
Petr Altrichter
ABONENTNÍ
KONCERT
A7, B7, F.O.K.
11. 3. 2015
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
11. 3. 2015
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
50 2014 / 2015
2014 / 2015 51
19. 3. 2015
20. 3. 2015
23. 3. 2015
ČTVRTEK, PÁTEK,
PONDĚLÍ, 19.00 HOD.
PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA
KOSTEL SV. ANNY
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
CENY VSTUPENEK
380, 450,- KČ
KDOKOLI
KOPRODUKČNÍ PROJEKT
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU HL. M. PRAHY FOK
A DIVADLA NA VINOHRADECH
HUGO VON HOFMANNSTHAL
KDOKOLI (JEDERMANN, EVERYMAN)
Věra Koubová | překlad
Jaroslava Šiktancová | režie
Ivan Řezáč | Kdokoli
Roman Janál | baryton
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
BODYVOICEBAND
HUDBA
FRANK MARTIN Sechs Monologe aus Jedermann
JEAN SIBELIUS Jokamies op. 83
Marko Ivanović | dirigent
NA VSTUPENKY
NEJSOU
POSKYTOVÁNY
SLEVY
52 2014 / 2015
premiéra 19. 3. 2015
Zakladatel Rudolf Pekárek vložil do erbu orchestru zkratku FOK, aby tak
předznamenal budoucí činnost nově vzniklého souboru: O znamená Operu
a další scénické příležitosti. Ovšem nakonec se orchestr ve své historii divadelním
prknům téměř vyhnul. Téměř – v roce 1937 hrál FOK v Divadle na Vinohradech
scénickou hudbu Edvarda Griega k představení Peer Gynt. Rozhodli jsme se
tedy k 80. narozeninám tuto dávnou spolupráci připomenout a s Divadlem
na Vinohradech jsme připravili hudebně dramatické mysterium Kdokoli, kde
hudba hraje důležitou úlohu. Neobvyklý kulturní počin zpřítomňující jedno ze
základních děl evropské kultury se uskuteční ve vzácném sakrálním prostoru
Pražské křižovatky.
ORCHESTR NA DOTEK
ANEB CESTY HUDEBNÍ EVROPOU
28. 3. 2015
SOBOTA, 11.00 HOD.
LA MUSIQUE ANEB HUDBA FRANCOUZSKÁ
Program připravili a uvádějí
Lucie Pernetová a Marko Ivanović
BALET PRAHA JUNIOR
HUDEBNÍ KLUB FÍK
Sóla: studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
Marko Ivanović | dirigent
Francie je zemí šarmantních dam a vybraného vkusu. O tom, jak může hudbu
„provonět“ například francouzský šarm, si bude s dětmi povídat dvojice
moderátorů Lucie Pernetová a Marko Ivanović. Ten je zároveň dirigentem
orchestru, který bude připraven i na zvídavé otázky dětí o přestávce, kdy si
malí posluchači mohou prohlédnout nástroje zblízka a dokonce si na ně zkusit
zahrát! Koncert je vhodný pro společnou návštěvu rodičů a dětí ve věku 5–13 let.
Orchestr je umístěn netradičně uprostřed Smetanovy síně a publikum sedí
v půlkruhu kolem něj.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
RODINNÝ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 12.30 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
DĚTI DO 15 LET 150,- KČ
DOSPĚLÍ 300,- KČ
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
ABONENTNÍ
KONCERT
OND3
2014 / 2015 53
1. 4. 2015
STŘEDA, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
KONCERT
BEZ PŘESTÁVKY
STABAT MATER
ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat Mater op. 58
Pavla Vykopalová | soprán
Michaela Kapustová | alt
Aleš Briscein | tenor
Peter Mikuláš | bas
ČESKÝ FILHARMONICKÝ
SBOR BRNO
Petr Fiala | sbormistr
Jakub Klecker | dirigent
CENY VSTUPENEK
400, 560, 660, 800,- Kč
BEDŘICH SMETANA Tři tance z Prodané nevěsty
SERGEJ PROKOFJEV Koncert pro klavír č. 3 C dur op. 26
LEOŠ JANÁČEK Taras Bulba
Boris Giltburg | klavír
Christian Arming | dirigent
Od roku 1937 se v Bruselu koná asi nejnáročnější hudební soutěž, často
přirovnávaná k olympiádě. Jde o Soutěž královny Alžběty. 2. června 2013 ji
vyhrál rusko-izraelský klavírista Boris Giltburg. Je nám tedy ctí, že můžeme
tohoto „olympijského vítěze“ – my mu říkáme Borja – opět u FOKu přivítat,
poprvé s tímto cenným skalpem. A protože jeho srdečním skladatelem je
Sergej Prokofjev, jak již dokázal v roce 2010, kdy hrál ve Smetanově síni
koncert č. 1, také na těchto koncertech zahraje Prokofjevovu hudbu –
vyhlášený koncert č. 3 C dur.
Christian Arming
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK9
1. 4. 2015
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
54 2014 / 2015
Od založení orchestru FOK bylo bohužel ve 20. století málo údobí, kdy bylo
možné uvádět Stabat Mater, i Dvořákovo, v přirozeném spojení s blížícími se
Velikonocemi. Proto až v 90. letech bylo bezpečné založit dnes třiadvacetiletou
tradici provádění Dvořákova veledíla v tomto posvátném období.
Třiadvacetiletou, neboť FOK tak poprvé učinil v dubnu roku 1992. Zpívali
Magdalena Hajóssyová, Marta Beňačková, Miroslav Kopp, Richard Novák, Bambini
di Praga a Kühnův smíšený sbor. Dirigoval přeborník na Stabat Mater Pavel Kühn.
15. 4. 2015
BORIS GILTBURG
STŘEDA, 19.30 HOD.
16. 4. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
Boris Giltburg
ABONENTNÍ
KONCERT
C7, D7
2014 / 2015 55
5. 5. 2015
6. 5. 2015
7. 5. 2015
ÚTERÝ, STŘEDA,
ČTVRTEK, 19.00 HOD.
PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA
KOSTEL SV. ANNY
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
CENY VSTUPENEK
380, 450,- KČ
KDOKOLI
KOPRODUKČNÍ PROJEKT
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU HL. M. PRAHY FOK
A DIVADLA NA VINOHRADECH
HUGO VON HOFMANNSTHAL
KDOKOLI (JEDERMANN, EVERYMAN)
Věra Koubová | překlad
Jaroslava Šiktancová | režie
Ivan Řezáč | Kdokoli
Roman Janál | baryton
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
BODYVOICEBAND
HUDBA
FRANK MARTIN Sechs Monologe aus Jedermann
JEAN SIBELIUS Jokamies op. 83
ORCHESTR NA DOTEK
ANEB CESTY HUDEBNÍ EVROPOU
6. 6. 2015
SOBOTA, 11.00 HOD.
MUZYKA ANEB HUDBA RUSKÁ
Program připravili a uvádějí
Lucie Pernetová a Marko Ivanović
BALET PRAHA JUNIOR
HUDEBNÍ KLUB FÍK
Sóla: studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
Marko Ivanović | dirigent
Může být hudba prodchnuta barevností a vášní? Na koncertě, který zakončí
naše putování s dětmi po hudební Evropě, si ukážeme, že ruská hudba taková
je. Během koncertu se děti dozvědí mnoho zajímavostí, poslechnou si skladby
a také si zasoutěží. O přestávce se mohou rozběhnout do orchestru a vyzkoušet
si nástroje – proto Orchestr na dotek. Koncert je vhodný pro společnou návštěvu
rodičů a dětí ve věku 5–13 let. Orchestr je umístěn netradičně uprostřed
Smetanovy síně a publikum sedí v půlkruhu kolem něj.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
RODINNÝ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 12.30 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
DĚTI DO 15 LET 150,- Kč
DOSPĚLÍ 300,- Kč
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
Marko Ivanović | dirigent
NA VSTUPENKY
NEJSOU
POSKYTOVÁNY
SLEVY
56 2014 / 2015
premiéra 19. 3. 2015
Zakladatel Rudolf Pekárek vložil do erbu orchestru zkratku FOK, aby tak
předznamenal budoucí činnost nově vzniklého souboru: O znamená Operu
a další scénické příležitosti. Ovšem nakonec se orchestr ve své historii divadelním
prknům téměř vyhnul. Téměř – v roce 1937 hrál FOK v Divadle na Vinohradech
scénickou hudbu Edvarda Griega k představení Peer Gynt. Rozhodli jsme se
tedy k 80. narozeninám tuto dávnou spolupráci připomenout a s Divadlem
na Vinohradech jsme připravili hudebně dramatické mysterium Kdokoli, kde
hudba hraje důležitou úlohu. Neobvyklý kulturní počin zpřítomňující jedno ze
základních děl evropské kultury se uskuteční ve vzácném sakrálním prostoru
Pražské křižovatky.
ABONENTNÍ
KONCERT
OND4
2014 / 2015 57
17. 6. 2015
MUHAI TANG & YINGDI SUN
STŘEDA, 19.30 HOD.
18. 6. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
MIRIAM HYDE
Kelso Ouverture
JOHANNES BRAHMS
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur op. 83
ANTONÍN DVOŘÁK
Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“
Yingdi Sun | klavír
Muhai Tang | dirigent
17. 6. 2015
10.00 HOD.
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ
ZKOUŠKA
FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 9 C dur „Velká“
RICHARD WAGNER
Mistři pěvci norimberští: Předehra, monology Hanse Sachse
„Was duftet doch der Flieder“ a „Wahn! Wahn! Überall Wahn!“
Parsifal: Hudba k proměně
Tannhäuser: árie Wolframa
„Blick ich umher in diesem
edlen Kreise“ a „O du, mein
holder Abendstern“
Adam Plachetka | baryton
Jac van Steen | dirigent
CENY VSTUPENEK
300, 360, 460, 600,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
A8, B8
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 80. SEZÓNY
Koncerty jsou věnovány Rudolfu Pekárkovi. Libeňský rodák je znám především jako
zakladatel a první manažer orchestru FOK. Ovšem to zdaleka nevystihuje všechny
jeho aktivity. Pekárek totiž po své emigraci v roce 1948 zamířil k protinožcům
a v letech 1954–1967 stál v čele Queensland Symphony Orchestra. Dramaturgie
koncertů je rekonstrukcí jednoho z Pekárkových koncertů v Brisbane. Příznačně se
taktovky ujme Muhai Tang, který byl po Pekárkovi nejdéle sloužícím šéfdirigentem
(1991–2001) tohoto významného australského tělesa.
Adam Plachetka vyrostl ve velkou hvězdu světové opery. A je nám opravdovou
ctí, že tak trochu vyrostl i pod plachetkou FOK. Vždyť v roce 2006 se v kostele
sv. Šimona a Judy představil v händelovském a mozartovském programu. V roce
2007 opět v kostele, opět Händel – role v Judovi Makabejském, 2009 zase
Händel – oratorium Samson. A konečně listopad 2012 – recitál v Rudolfinu, jak
jinak než po händlovsku. Logickým dalším krokem je vystoupení s orchestrem
FOK ve Smetanově síni, mimořádně s hudbou Richarda Wagnera.
24. 6. 2015
STŘEDA, 19.30 HOD.
25. 6. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.40 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
400, 560, 660, 800,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
C8, D8, F.O.K.
25. 6. 2015
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
17. 6. 2015
18.15 HOD.
SETKÁNÍ S UMĚLCI
58 2014 / 2015
2014 / 2015 59
80 + 20 ANEB SLAVÍME SPOLEČNĚ
SPOLUPRÁCE SYMFONICKÉHO ORCHESTRU HL. M. PRAHY FOK
A GYMNÁZIA A HUDEBNÍ ŠKOLY HL. M. PRAHY V SEZÓNĚ 2014/2015
Když se spojí dvě pražské instituce, pro které je charakteristická láska k hudbě a nadto slaví v roce 2014 svá výročí, vznikne silné vzájemné pouto. Pojďte s námi zažít
mladistvou dravost, profesionální rozvážnost, týmovou spolupráci i sólová vystoupení v podání těch nejlepších studentů Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a jejich kolegů z FOK.
14. 10. 2014 Út 19.30 hod.
Kostel sv. Šimona
a Judy
KH1
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
GIOACCHINO ROSSINI Semiramis, předehra k opeře
WOLFGANG AMADEUS MOZART Symfonie k opeře Es dur pro flétnu, lesní roh,
fagot a orchestr KV 297b
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“
Sóla: členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
SYMFONICKÝ ORCHESTR GYMNÁZIA A HUDEBNÍ ŠKOLY HL. M. PRAHY
PRAŽŠTÍ SYMFONIKOVÉ KOMORNĚ
Radek Baborák | dirigent
JOSEPH HAYDN
Symfonie č. 6 D dur „Ráno“ Hob. I/6
Symfonie č. 7 C dur „Poledne“ Hob. I/7
Symfonie č. 8 G dur „Večer“ Hob. I/8
80 + 20 = 100
Koncert k výročí dvou pražských institucí, které spojuje láska k hudbě
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK V KOMORNÍM SLOŽENÍ
A STUDENTI GYMNÁZIA A HUDEBNÍ ŠKOLY HL. M. PRAHY
Jaroslav Brych | dirigent
10. 3. 2015 Út 19.30 hod. Kostel sv. Šimona
a Judy
KH6
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 20. VÝROČÍ HUDEBNÍHO STUDIA NA GMHS
JUVENTUS COLLEGIUM FOK
JAROSLAV PELIKÁN Concerto grosso pro dechové a smyčcové nástroje
(světová premiéra)
WOLFGANG AMADEUS MOZART Kvintet A dur pro flétnu a smyčcový kvartet KV 581
GIOACCHINO ROSSINI Variace pro flétnu na motivy kavatiny z opery Jezerní panna
s doprovodem smyčcového kvarteta (dobový přepis Francesco Scherer)
JEAN FRANÇAIX Oktet pro klarinet, lesní roh, fagot a smyčcový kvintet
Sóla: studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy vybraní
na základě konkurzu
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
dirigent v jednání
21. 5. 2015 Čt
19.30 hod.
Kostel sv. Šimona
a Judy
VSTUPENKY:
[email protected]
A 1 HODINU PŘED
KONCERTEM
V POKLADNĚ
V MÍSTĚ KONÁNÍ
11. 6. 2015 Čt
19.30 hod.
Rudolfinum,
Dvořákova síň
VSTUPENKY
[email protected]
A 1 HODINU PŘED
KONCERTEM
V POKLADNĚ
V MÍSTĚ KONÁNÍ
GYMNÁZIUM
A HUDEBNÍ ŠKOLA
HL. M. PRAHY
Mario Carbotta | flétna
JUVENTUS COLLEGIUM FOK
STUDENTI GYMNÁZIA A HUDEBNÍ ŠKOLY HL. M. PRAHY
60 2014 / 2015
GMHS
2014 / 2015 61
KONCERTY NA ZÁJEZDECH, FESTIVALECH
A PRO JINÉ POŘADATELE
25. 8. 2014
Praha – Obecní dům, Smetanova síň
Konference Chisa
3. 9. 2014 České Budějovice – Divadelní sál Metropol
Hudební slavnosti Emy Destinnové
30. 9. 2014 Kroměříž
Kroměřížské hudební léto
Praha – Obecní dům, Smetanova síň
31. 10. 2014
Koncert pro Arcidiecézní charitu Praha
Praha – Obecní dům, Smetanova síň
listopad 2014
Ples Magistrátu hl. m. Prahy a Obecního domu
Španělsko
17.–25. 1. 2015
zahraniční turné
26. 1. 2015 Praha – Rudolfinum, Dvořákova síň
Novoroční koncert pro skupinu E.ON ČR
18.–25. 4. 2015 Německo
zahraniční turné
21. 5. 2015 Praha – Obecní dům, Smetanova síň
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro
26. 5. 2015 Praha – Obecní dům, Smetanova síň
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro
31. 5. 2015 Ostrava – Dům kultury města Ostravy
Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj
Praha – Rudolfinum, Dvořákova síň
11. 6. 2015
Galakoncert Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
62 2014 / 2015
KOMORNÍ KONCERTY
& KLAVÍRNÍ RECITÁLY
Vážení milovníci
komorní hudby,
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK slaví osm hudebních desetiletí. Koncertní
jednatelství se nemůže pyšnit tolika křížky, ale v určitém okamžiku obohatilo programovou nabídku FOKu o komorní cykly, které už také mají svoji historii. Ve snaze
reflektovat některé její momenty se vracíme k úspěšnému cyklu Obrazy a hudba,
který Vás po sedmi letech znovu zavede do Anežského kláštera. Zvu Vás také do
Dvořákovy síně Rudolfina na klavírní recitály a samozřejmě na komorní cykly do našeho domovského sálu v kostele sv. Šimona a Judy. Za všechny vybírám řadu kantát
jubilujícího Johanna Sebastiana Bacha a především cyklus Komorní hudba, kde
jsme se přihlásili ke kulatinám orchestru přizváním hráčů FOKu s jejich komorními
soubory.
Jaroslav Šefrna
dramaturg komorních koncertů
2014 / 2015 67
30. 9. 2014
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL SV. ŠIMONA
A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.10 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
MALA PUNICA ENSEMBLE
JOHANNES CICONIA, MATTEO DA PERUGIA,
FRANCESCO LANDINI, PAOLO DA FIRENZE
MALA PUNICA ENSEMBLE
Pedro Memelsdorff | umělecký vedoucí, zobcová flétna
Barbara Zanichelli | soprán
Markéta Cukrová | mezzosoprán
Gianluca Ferrarini | tenor
Helena Zemanová,
Thomas Baeté | niněra
Pablo Kornfeld | varhany
DMITRY ONISHCHENKO – KLAVÍRNÍ RECITÁL
FRANZ LISZT Balada č. 2 h moll S 171
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Roční doby op. 37a
JOHANNES BRAHMS Variace na Paganiniho téma op. 35
SERGEJ RACHMANINOV Sonáta č. 2 b moll op. 36
Dmitry Onishchenko | klavír
DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM
KLAVÍRNÍ RECITÁL
KONEC KONCERTU
VE 21.10 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
Na jaře 2013 hrál výjimečný talent ze Lvova v Rudolfinu 3. koncert Sergeje
Rachmaninova. Jeho výkon byl strhující, technicky dokonalý a zároveň zasněný,
fantazijní. Byl to impulz k tomu, abychom Dmitrije Onishchenka pozvali k sólovému recitálu. Podařilo se – i zde se dočkáme Rachmaninova a spolu s ním dalších
atraktivních autorů. Mimochodem kdo si chce poslechnout Čajkovského Roční
doby také ve verzi pro orchestr, zazní na koncertech 3. a 4. prosince s dirigentem
Muhaiem Tangem.
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
4. 10. 2014
SOBOTA, 19.30 HOD.
CENY VSTUPENEK
200, 330, 420, 500,- Kč
Dmitry Onishchenko
ABONENTNÍ
KONCERT
SH1
68 2014 / 2015
Granátová jablka – latinsky „mala punica“ – ve středověku symbolizovala plodnost
a tajemství. Tajemstvím a symboly je opředené i středověké umění, zvláště pro
moderního člověka. V podání prestižního „panevropského“ souboru Mala Punica
nám však ze skladeb italských autorů z přelomu 14. a 15. století nezůstane nic
utajeno. České srdce může těšit, že stálou členkou souboru je i mezzosopranistka
Markéta Cukrová.
ABONENTNÍ
KONCERT
SKT1
2014 / 2015 69
14. 10. 2014
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL SV. ŠIMONA
A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
PRAŽŠTÍ SYMFONIKOVÉ KOMORNĚ
JOSEPH HAYDN
Symfonie č. 6 D dur „Ráno“ Hob. I/6
Symfonie č. 7 C dur „Poledne“ Hob. I/7
Symfonie č. 8 G dur „Večer“ Hob. I/8
SYMFONICKÝ ORCHESTR
HL. M. PRAHY FOK
Studenti Gymnázia
a Hudební školy hl. m. Prahy
Jaroslav Brych | dirigent
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
GEORG PHILIPP TELEMANN
Koncert pro lesní roh, smyčce a basso continuo D dur TWV 51:D8
ANTONIO VIVALDI
Koncert pro 4 housle, violoncello, smyčce a continuo h moll RV 580
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Mesiáš HWV 56 (výběr z árií pro tenor)
FRANTIŠEK XAVER RICHTER
Sinfonia à quattro c moll
JOSEPH HAYDN
Koncert pro lesní roh a smyčce č. 1 D dur Hob. VIId/3
Kateřina Javůrková | lesní roh
Petr Nekoranec | tenor
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
ABONENTNÍ
KONCERT
KH1
70 2014 / 2015
Ne náhodou jsme vybrali pro zahajovací koncert cyklu komorní hudby symfonie
Josepha Haydna Ráno – Poledne – Večer. Dávají totiž prostor pro sólové uplatnění
orchestrálních nástrojů a to považujeme v jubilejní sezóně za důležité. Mezi interprety
budou nejlepší studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Koncert poskytuje
mimořádnou příležitost slyšet Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v prostoru, kde
jinak zní komorní hudba.
V jubilejní 80. sezóně obnovujeme oblíbený cyklus Obrazy a hudba a vracíme ho
zpátky do koncertní síně Kláštera sv. Anežky České. V úvodním koncertním programu cyklu se představí výrazné osobnosti nastupující mladé hudební generace
– dva vítězové loňských ročníků prestižních interpretačních soutěží. Hráčka na
lesní roh Kateřina Javůrková zvítězila v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro
a tenorista Petr Nekoranec v Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka.
Kateřina Javůrková byla také hornistkou našeho orchestru.
Na začátku koncertu se můžete těšit na krátkou přednášku kurátora Národní
galerie k promítanému obrazu ze sbírek Národní galerie:
Petr Jan Brandl – Sen proroka Eliáše, 1724.
23. 10. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
KLÁŠTER
SV. ANEŽKY ČESKÉ
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.10 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
250,- Kč
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
ABONENTNÍ
KONCERT
OH1
VSTUPENKA NA
KONCERT OPRAVŇUJE
NÁVŠTĚVNÍKY KE
ZVÝHODNĚNÉMU
VSTUPU DO NÁRODNÍ
GALERIE.
2014 / 2015 71
4. 11. 2014
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL SV. ŠIMONA
A JUDY
HANA BLAŽÍKOVÁ & PETR WAGNER
JOHANN JOSEPH FUX
ATTILIO ARIOSTI
GIOVANNI BONONCINI
PIETRO BALDASSARI
Hana Blažíková | soprán
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
ENSEMBLE TOURBILLON
Petr Wagner | umělecký vedoucí, viola da gamba
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
SH2
72 2014 / 2015
11. 11. 2014
KVARTETO MARTINŮ
FRANTIŠEK ŠKROUP Smyčcový kvartet č. 2 c moll op. 25
ZDENĚK LUKÁŠ Kvítek šáronský, cyklus písní op. 280
BOHUSLAV MARTINŮ Klavírní kvintet č. 2 H 298
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
Olga Černá | mezzosoprán
Robert Kolinsky | klavír
KOMORNÍ KONCERT
KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák | I. housle
Libor Kaňka | II. housle
Zbyněk Paďourek | viola
Jitka Vlašánková | violoncello
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
Sopránové árie s koncertantní violou da gamba představují vskutku atraktivní
program. Zvuk violy da gamba se krásně pojí se zpěvním hlasem, oba se navzájem doplňují – gamba zpěv inspiruje v artikulaci, zpěv gambu v melodických liniích. Těchto daností využijí dva vynikající čeští interpreti, u nichž můžeme hovořit
o světovém renomé.
Netradiční program odpovídá snahám kvarteta uvádět na pódia zapomenuté
skladby i soudobou tvorbu. Kvartet Františka Škroupa soubor dokonce
v novodobé premiéře zaznamenal pro archiv Českého rozhlasu. Cyklus
Zdeňka Lukáše Kvítek šáronský zahrnuje pět nádherných milostných písní pro
mezzosoprán a smyčcové kvarteto na biblické texty z Písně písní. Kvarteto
Martinů hrálo poprvé pro FOK v roce 1986 – je to tedy dlouhý společný příběh.
Hana Blažíková a Petr Wagner
Olga Černá
Robert Kolinsky
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
Kvarteto Martinů
ABONENTNÍ
KONCERT
KH2
2014 / 2015 73
22. 11. 2014
SOBOTA, 19.30 HOD.
DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM
KLAVÍRNÍ RECITÁL
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 330, 420, 500,- Kč
GIOVANNI BELLUCCI – KLAVÍRNÍ RECITÁL
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Confutatis maledictis & Lacrimosa z Requiem KV 626
(transkripce pro klavír Franz Liszt)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“
(transkripce pro klavír Franz Liszt)
FRYDERYK CHOPIN
Variace A dur „Vzpomínka na Paganiniho“
Etuda c moll op. 10 č. 12 „Revoluční“
Mazurka a moll op. 7 č. 2
Polonéza As dur op. 53 „Heroická“
FRYDERYK CHOPIN / FRANZ LISZT
Šest polských písní S 480
FRANZ LISZT
Uherská rapsodie č. 12 cis moll S 244
EBEN TRIO
JOSEPH HAYDN Klavírní trio č. 43 C dur Hob. XV/27
PETR EBEN Klavírní trio
ANTONÍN DVOŘÁK Klavírní trio č. 3 f moll op. 65
EBEN TRIO
Roman Patočka | housle
Jiří Bárta | violoncello
Terezie Fialová | klavír
27. 11. 2014
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
KLÁŠTER
SV. ANEŽKY ČESKÉ
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
250,- Kč
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
Giovanni Bellucci | klavír
ABONENTNÍ
KONCERT
SKT2
74 2014 / 2015
Klavírní recitál italského virtuosa Giovanniho Bellucciho je prvním koprodukčním
koncertem v tomto cyklu. Pořádáme ho společně s Klavírním festivalem Rudolfa
Firkušného, organizovaným MHF Pražské jaro. Bellucci není ve FOKu poprvé –
s orchestrem hrál už v roce 1993 Beethovenův 5. klavírní koncert. Pátého Beethovena
zahraje i v programu recitálu, tentokrát ovšem klavírní úpravu 5. symfonie.
Trio nazvané podle jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé
poloviny 20. století bude mít v komorních cyklech FOK premiéru. Před ní vystoupí
v mnichovském Gasteigu a pařížském Auditoriu du Louvre. Od letošního roku je
členem souboru Jiří Bárta, který bude v naší jubilejní sezóně koncertovat rovnou
třikrát – na Narozeninovém koncertu a jako sólista březnového abonentního
programu.
Na začátku koncertu cyklu Obrazy a hudba se můžete těšit na krátkou přednášku
kurátora Národní galerie k promítanému obrazu ze sbírek Národní galerie:
Josef Bergler ml. – Návrh opony Stavovského divadla, 1803.
ABONENTNÍ
KONCERT
OH2
VSTUPENKA NA
KONCERT OPRAVŇUJE
NÁVŠTĚVNÍKY KE
ZVÝHODNĚNÉMU
VSTUPU DO NÁRODNÍ
GALERIE.
2014 / 2015 75
2. 12. 2014
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL SV. ŠIMONA
A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 20.45 HOD.
KONCERT
BEZ PŘESTÁVKY
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
HUDBA RUDOLFÍNSKÉ PRAHY
ALESSANDRO OROLOGIO Intrada à 5
PHILIPPE DE MONTE Missa super Confitebor tibi Domine
Langue al vostro languir (IV: Libro dei
madrigali à cinque voci)
LIBERALE ZANCHI Canzona à 4
PHILIPPE DE MONTE Già fu chi m'hebbe cara (I: Libro dei
madrigali à sette voci)
JACOB REGNART Litanie de Virginis Mariae
CAPPELLA MARIANA
CAPELLA ORNAMENTATA
Vojtěch Semerád | umělecký vedoucí, tenor
Griet De Geyter | soprán, Marta Fadljevičová | soprán,
Daniela Čermáková | alt, Tomáš Lajtkep | tenor,
Tomáš Král | baryton, Roman Hoza | baryton,
Jaromír Nosek | bas
BACH: BRANIBORSKÉ KONCERTY
JOHANN SEBASTIAN BACH
Braniborské koncerty č. 1–6 BWV 1046–1051
CAPELLA DA CAMERA PRAGA
Alexej Rosík | koncertní mistr
Lukáš Verner | umělecký vedoucí
9. 12. 2014
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.55 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
Komorní soubor Capella da Camera Praga založil během studií nynější
kontrabasista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Lukáš Verner. Stěžejní
dílo barokního orchestrálního repertoáru, šestice Braniborských koncertů, je pro
interprety výzvou – nikoli prostředkem k autentické interpretaci, ale ke zcela
svébytnému pojetí.
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
Capella da Camera Praga
ABONENTNÍ
KONCERT
SH3
76 2014 / 2015
Přesuneme se na sklonek 16. století, kdy se Praha stala rezidenčním městem
císařského dvora za vlády Rudolfa II. Habsburského. Tento milovník umění pozval
do Prahy největší mistry své doby, aby z provinčního města vytvořil kulturní
centrum renesanční Evropy. Skladby představitelů rudolfínské kapely jsou
srovnatelné s tvorbou tehdejších evropských špiček, k nimž Philippe de Monte
nesporně patřil.
ABONENTNÍ
KONCERT
KH3, BACH
2014 / 2015 77
13. 12. 2014
SOBOTA, 19.30 HOD.
DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM
KLAVÍRNÍ RECITÁL
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
MARIÁN LAPŠANSKÝ – KLAVÍRNÍ RECITÁL
ZDENĚK FIBICH Nálady, dojmy, upomínky op. 41 (výběr)
LEOŠ JANÁČEK Sonáta pro klavír „1. X. 1905“
JOHANNES BRAHMS Intermezzo b moll op. 117 č. 2
Intermezzo es moll op. 118 č. 6
EDVARD GRIEG Lyrické kusy (výběr)
ISAAC ALBÉNIZ Iberia, suita (výběr)
Španělská suita (výběr)
Marián Lapšanský | klavír
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 330, 420, 500,- Kč
Mezinárodně uznávaný slovenský klavírista Marián Lapšanský je ve FOKu téměř
doma. Jeho první klavírní recitál pod naší hlavičkou se uskutečnil v roce 1975,
s orchestrem hrál poprvé o tři roky později. Od té doby se k nám pravidelně vrací,
naposledy zde vystoupil v roce 2006 v klavírním duu se Zuzanou Peulechovou.
Málokdo ví, že Marián Lapšanský studoval několik let i hru na housle, ale když
bylo třeba se rozhodnout, zvítězil všestranný klavír.
Marián Lapšanský
ABONENTNÍ
KONCERT
SKT3
78 2014 / 2015
ŠTEFAN MARGITA
CÉSAR FRANCK
Panis angelicus
GAETANO DONIZETTI
Nápoj lásky, árie Nemorina Una furtiva lagrima
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Don Giovanni, duet Donny Anny a Dona Ottavia
NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV
Sadko, árie kupce
FRANCESCO CILEA
Arlézanka, lamento Federica
GIUSEPPE VERDI
La traviata, „Přípitek“
19. 12. 2014
PÁTEK, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
400, 500, 600,- Kč
Štefan Margita | tenor
Kateřina Šmídová-Kalvachová | soprán
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Marek Štilec | dirigent
Své jediné letošní vystoupení v předvánoční Praze věnuje Štefan Margita naší
jubilejní sezóně. Patří do ní, protože s FOKem vystoupil poprvé v roce 1987
a od té doby je naším častým hostem. V mimořádném recitálu ho doprovodí náš
orchestr a partnerkou mu bude Kateřina Šmídová-Kalvachová.
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK5
NA VSTUPENKY
NEJSOU
POSKYTOVÁNY
SLEVY.
2014 / 2015 79
25. 12. 2014
ČTVRTEK, 17.00 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
V 18.00 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
260, 360, 460,- Kč
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK6
80 2014 / 2015
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUB JAN RYBA
Česká mše vánoční
Eva Forejtová | soprán
Lenka Kučerová | alt
Petr Frýbert | tenor
Tomáš Jindra | bas
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Marek Vorlíček | sbormistr
SYMFONICKÝ ORCHESTR
HL. M. PRAHY FOK
BACH: VÁNOČNÍ KANTÁTY
JOHANN SEBASTIAN BACH
„Süßer Trost, mein Jesus kömmt“ z Vánoční kantáty BWV 151
„Gloria in excelsis Deo“ z Vánoční kantáty BWV 191
Magnificat D dur BWV 243a (vánoční verze)
MARTINŮ VOICES
Lukáš Vasilek | sbormistr
PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR
Vojtěch Jouza | dirigent
PÁTEK, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
260, 360, 460,- Kč
Jaroslav Brych | dirigent
Specialitou Rybovy České mše vánoční v kostele sv. Šimona a Judy je tradiční
produkce „cum populo“ (s publikem). Návštěvníci koncertu si zde mohou (ale nemusí)
„Rybovku“ zazpívat z obdržených not a od dirigenta Jaroslava Brycha dostanou
v úvodu lekci správného rozezpívání. Letos poprvé doprovodí umělce a publikum náš
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.
26. 12. 2014
Program svatoštěpánského koncertu oslavuje Ježíšovo narození dvěma kantátami
svatotomášského kantora a vánoční verzí jeho slavného Magnificat. Ta spočívá
ve vložení německých slok s připomenutím betlémského příběhu do původního
latinského textu. Vedle smyčců a dřevěných dechů podtrhnou slavnostní atmosféru
trubky a tympány.
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK7
ABONENTNÍ
KONCERT
BACH
2014 / 2015 81
6. 1. 2015
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL SV. ŠIMONA
A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.10 HOD.
ČESKÉ TRIO
JOSEPH HAYDN Trio G dur Hob. XV/25
SERGEJ RACHMANINOV Elegické trio č. 1 g moll
EDUARD DOUŠA Trio (premiéra)
JOHANNES BRAHMS Trio č. 2 C dur op. 87
ČESKÉ TRIO
Dana Vlachová | housle
Miroslav Petráš | violoncello
Milan Langer | klavír
BIONDI & BRUNIALTI – KLAVÍRNÍ RECITÁL
CLAUDE DEBUSSY
Malá suita pro čtyřruční klavír
Symfonie h moll pro čtyřruční klavír
SERGEJ RACHMANINOV
Šest kusů op. 11
GIOVANNI SOLLIMA
Subsongs
Paola Biondi, Debora Brunialti | klavírní duo
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
KH4
82 2014 / 2015
10. 1. 2015
SOBOTA, 19.30 HOD.
DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM
KLAVÍRNÍ RECITÁL
KONEC KONCERTU
VE 21.10 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
Již od 90. let 19. století reprezentuje České trio interpretační tradici české komorní
hudby. V jeho řadách se vystřídali mnozí velcí instrumentalisté a v jeho současné
sestavě najdeme bývalého koncertního mistra violoncell a sólistu FOK Miroslava
Petráše. To je dobrý důvod, proč tento soubor přizvat do jubilejní sezóny.
Program tříkrálového koncertu je atraktivní mimo jiné premiérou díla českého
soudobého skladatele Eduarda Douši.
Do cyklu klavírních recitálů jsou pravidelně zařazovány programy pro dva klavíry.
V této disciplíně letos vystoupí dvě půvabné italské klavíristky, které se rozhodly
už v prvním roce studia na konzervatoři v italském Janově založit klavírní duo.
Zajímavostí programu je skladba jejich krajana a současníka Giovanniho Sollimy,
napsaná před 15 lety.
České trio
Paola Biondi, Debora Brunialti
CENY VSTUPENEK
200, 330, 420, 500,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
SKT4
2014 / 2015 83
20. 1. 2015
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL SV. ŠIMONA
A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 20.45 HOD.
KONCERT
BEZ PŘESTÁVKY
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
TIBURTINA – ZROD POLYFONIE
MUSICA ENCHIRIADIS
Pane, otevři mé rty…
AQUITÁNSKÁ POLYFONIE
Dnes se naše hlasy rozezní v symfonii písní…
CODEX CALIXTINUS
Pojďte, všichni křesťané, uctít Krista…
NOTREDAMSKÁ ŠKOLA
Oroduj za nás, Panno Maria…
LUBOMÍR BRABEC
JOHN DOWLAND
LEOPOLD SILVIUS WEISS
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO
JOAQUÍN TURINA
FRANCISCO TÁRREGA
BENVENUTO TERZI
Lubomír Brabec | kytara
TIBURTINA ENSEMBLE
Barbora Sojková | umělecká vedoucí
22. 1. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
KLÁŠTER
SV. ANEŽKY ČESKÉ
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
250,- Kč
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
V programu mapujícím vznik vícehlasu, jak se odráží ve významných evropských
pramenech, se přesuneme do románských a gotických chrámů 10.–12. století.
Zažijeme vymanění liturgické hudby z nadvlády gregoriánského chorálu
a fascinaci tehdejších tvůrců souzvukem. Provedení vyžaduje stylově čistý
chrámový prostor, kterým koncertní síň kostela sv. Šimona a Judy bezesporu je.
Tiburtina Ensemble
ABONENTNÍ
KONCERT
SH4
84 2014 / 2015
Kytarový recitál v rámci cyklu Obrazy a hudba představí průřez tvorbou
pro drnkací nástroje od anglické vrcholné renesance přes pozdní baroko až
k nejpočetněji zastoupeným skladatelům přelomu 19. a 20. století. Lubomír
Brabec přitom oslaví kulaté výročí – první recitál pro FOK odehrál přesně před
čtyřiceti lety.
Na začátku koncertu se můžete těšit na krátkou přednášku kurátora Národní
galerie k promítanému obrazu ze sbírek Národní galerie:
Pablo Picasso – Karta a plynový hořák, 1912–1913.
ABONENTNÍ
KONCERT
OH3
VSTUPENKA NA
KONCERT OPRAVŇUJE
NÁVŠTĚVNÍKY KE
ZVÝHODNĚNÉMU
VSTUPU DO NÁRODNÍ
GALERIE.
2014 / 2015 85
3. 2. 2015
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL SV. ŠIMONA
A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.20 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
KH5
86 2014 / 2015
MUSICA PRO ANIMA
JAN ZACH Smyčcový kvartet A dur
ANTONÍN REJCHA Kvintet F dur pro hoboj a smyčce op. 107
ANTONÍN DVOŘÁK Smyčcový kvintet č. 2 G dur op. 77
MUSICA PRO ANIMA
Rita Čepurčenko | I. housle
Matěj Vlk | II. housle
Jan Nykrýn | viola
Věra Anýžová | violoncello
Michal Novák | kontrabas
Liběna Séquardtová | hoboj
17. 2. 2015
JAROSLAV TŮMA – VARHANNÍ RECITÁL
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
GIROLAMO FRESCOBALDI
PIETER CORNET
JOHANN PACHELBEL
GEORG MUFFAT
JOHANN KASPAR KERLL
JAN KŘTITEL KUCHAŘ
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
Jaroslav Tůma | varhany
KONEC KONCERTU
VE 21.20 HOD.
Adéla Srncová | taneční improvizace
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
Koncertní mistr našeho orchestru Rita Čepurčenko je uměleckou vedoucí komorního souboru Musica Pro Anima, jehož sestavu tvoří další přední členové FOK.
Soubor je důkazem častého tvrzení orchestrálních hráčů – totiž že komorní hra
je pro ně „duševní očistou“. Program koncertu nabízí výhradně český repertoár
18. a 19. století.
Netradiční projekt „O Víře, Naději a Lásce aneb Královský nástroj tančí“ spojující
hudbu a tanec se zabývá třemi základními atributy křesťanské tradice v moudrostech biblických a antických textů. Barokní varhanní skladby využívá Adéla Srncová pro vlastní choreografii s využitím prvků taneční improvizace.
Musica Pro Anima
Jaroslav Tůma
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
Adéla Srncová
ABONENTNÍ
KONCERT
SH5
2014 / 2015 87
28. 2. 2015
SOBOTA, 19.30 HOD.
DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM
KLAVÍRNÍ RECITÁL
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 330, 420, 500,- Kč
VALENTINA LISITSA – KLAVÍRNÍ RECITÁL
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonáta č. 17 d moll op. 31 č. 2 „Bouře“
ROBERT SCHUMANN
Symfonické etudy op. 13
JOHANNES BRAHMS
Intermezza z opusů 116 a 119
SERGEJ RACHMANINOV
Sonáta č. 1 d moll op. 28
Valentina Lisitsa | klavír
Klavírní hvězda původem z Ukrajiny vůbec poprvé přijede do Prahy! Valentina
Lisitsa nastartovala svoji kariéru netradičním způsobem – prosadila v konzervativním světě klasické hudby způsob prezentace přes stránky YouTube. Nyní je zde
populární stejně jako popové hvězdy, vedle toho vyprodává nejlepší sály světa
a ročně absolvuje až 80 koncertů. Ve FOKu ji uslyšíme hned ve třech večerech –
kromě tohoto recitálu vystoupí jako sólistka s naším orchestrem.
Valentina Lisitsa
ABONENTNÍ
KONCERT
SKT5
88 2014 / 2015
JUVENTUS COLLEGIUM FOK
JAROSLAV PELIKÁN
Concerto grosso pro dechové a smyčcové nástroje
(světová premiéra)
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Kvintet A dur pro flétnu a smyčcové kvarteto KV 581
GIOACCHINO ROSSINI
Variace pro flétnu na motivy kavatiny z opery Jezerní panna
s doprovodem smyčcového kvarteta (dobový přepis Francesco Scherer)
JEAN FRANÇAIX
Oktet pro klarinet, lesní roh, fagot a smyčcové kvinteto
Mario Carbotta | flétna
JUVENTUS COLLEGIUM FOK
Kateřina Penková | housle, Maria Ericsson Vlach | housle,
Anna Anghelescu | housle, Jan Nykrýn | viola,
Petra Malíšková | violoncello, Martin Zelenka | kontrabas,
Hana Brožová | flétna, Jan Hoďáněk | hoboj,
Jan Mach | klarinet, Václav Fürbach | fagot, Petr Hernych | lesní roh
Hráči mladší generace Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK založili z nadšení pro komorní hudbu v roce 2009 vlastní soubor a od té doby odehráli mnoho
koncertů v našich prostorách i jinde. Do jubilejní sezóny si pozvali ke spolupráci
známého italského flétnistu Maria Carbottu a vybraného studenta Gymnázia
a Hudební školy hl. m. Prahy.
10. 3. 2015
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.30 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
KH6
2014 / 2015 89
19. 3. 2015
ČTVRTEK, 19.30 HOD.
KLÁŠTER
SV. ANEŽKY ČESKÉ
VIRTUOSI DI PRAGA
WOLFGANG AMADEUS MOZART Malá noční hudba KV 525
SAMUEL BARBER Adagio
MICHAEL KOCÁB Slavnosti porozumění
MILAN SVOBODA Concerto grosso pro housle, klavír a smyčce
Milan Svoboda | klavír
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
250,- Kč
MÍSTA V SÁLE NEJSOU
ČÍSLOVANÁ.
VIRTUOSI DI PRAGA
Oldřich Vlček | umělecký vedoucí, housle
Tento koncert lze nazvat dvojitým „comebackem“. Tak jako my vracíme cyklus
Obrazy a hudba do své koncertní nabídky i do Kláštera sv. Anežky České, komorní
orchestr Virtuosi di Praga se vrací na koncertní pódia. Programem, který k této
příležitosti zvolil, chce navázat na své vynikající sezóny. Proto volba populárního
repertoáru, proto představení skladeb od 18. století po současnost.
Na začátku koncertu se můžete těšit na krátkou přednášku kurátora Národní galerie k promítanému obrazu ze sbírek Národní galerie: Karel Černý – Milenci, 1943
Virtuosi di Praga
ABONENTNÍ
KONCERT
OH4
MARTIN KASÍK – KLAVÍRNÍ RECITÁL
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonáta č. 14 cis moll op. 27 č. 2 „Měsíční svit“
Sonáta č. 26 Es dur op. 81a „Les Adieux“
MAURICE RAVEL
Pavana za mrtvou infantku
Sonatina
SERGEJ PROKOFJEV
Preludium C dur op. 12 č. 7
Sonáta č. 3 a moll op. 28
21. 3. 2015
SOBOTA, 19.30 HOD.
DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM
KLAVÍRNÍ RECITÁL
KONEC KONCERTU
VE 21.15 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
Martin Kasík | klavír
V roce 2005 jsme s ním odehráli 26 koncertů na úspěšném tříměsíčním turné po
Spojených státech amerických. Martin Kasík je pro nás vítaným sólistou dodnes
a jsme rádi, že jeho recitál obohatí i naši jubilejní sezónu. Prezident Chopinova festivalu v Mariánských Lázních má vedle hudby ještě jednu velkou vášeň – šachy.
„U šachů i klavíru je nutná koncentrace a pocit, že se musí podat perfektní výkon!“
CENY VSTUPENEK
200, 330, 420, 500,- Kč
Martin Kasík
ABONENTNÍ
KONCERT
SKT6
VSTUPENKA NA
KONCERT OPRAVŇUJE
NÁVŠTĚVNÍKY KE
ZVÝHODNĚNÉMU
VSTUPU DO NÁRODNÍ
GALERIE.
90 2014 / 2015
2014 / 2015 91
24. 3. 2015
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
BACH: KANTÁTY
JOHANN SEBASTIAN BACH
„Mache dich, mein Geist,
bereit”, kantáta BWV 115
„Es ist das Heil uns
kommen her”,
kantáta BWV 9
Missa in A BWV 234
Inma Ferez | soprán
Marta Infante | alt
José Pizarro | tenor
José Antonio Carril | bas
LA CAPILLA REAL DE MADRID
Óscar Gershensohn | umělecký vedoucí
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová | umělecká vedoucí, flauto traverso
ABONENTNÍ
KONCERT
SH6, BACH
92 2014 / 2015
Kompletní provedení všech 132 kantát Johanna Sebastiana Bacha je několikaletým
koncertním projektem španělského vokálního souboru La Capilla Real de Madrid.
Ten připravil společně s českým barokním orchestrem Collegium Marianum
program chrámových kantát už v roce 2013 pro madridské České centrum a nyní se
koprodukce přesouvá do Prahy. Capilla Real má i jiné vazby na Čechy: altistka Marta
Infante studovala zpěv na Ostravské univerzitě a od té doby propaguje ve své rodné
zemi i český repertoár.
BACH: VELIKONOČNÍ KANTÁTY
JOHANN SEBASTIAN BACH
Ouvertura g moll BWV 1070
„Bleib bei uns, denn es will
Abend werden“ z Velikonoční
kantáty BWV 6
„Lobet den Herrn, alle Heiden“,
moteto č. 6 BWV 230
„Erschallett, ihr Lieder“
z Velikonoční kantáty BWV 172
Lenka Cafourková | soprán
Barbora Polášková | alt
Jakub Kubín | tenor
Jiří Miroslav Procházka | bas
6. 4. 2015
PONDĚLÍ, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
260, 360, 460,- Kč
CZECH ENSEMBLE BAROQUE & CHOIR
Tereza Válková | sbormistryně
Peter Zajíček | koncertní mistr
Roman Válek | dirigent
Ve spolupráci s majitelem kostela sv. Šimona a Judy, Hospitálským řádem
sv. Jana z Boha – Milosrdnými bratry, připravujeme bachovský program pro
Svatý týden. Kantáty a moteto zazní za doprovodu dobových nástrojů postupně
na dvou místech: kromě naší koncertní síně také v brněnském konventu
Milosrdných bratří.
MIMOŘÁDNÝ
KONCERT
MK10
ABONENTNÍ
KONCERT
BACH
2014 / 2015 93
18. 4. 2015
SOBOTA, 19.30 HOD.
DVOŘÁKOVA SÍŇ
RUDOLFINUM
KLAVÍRNÍ RECITÁL
KONEC KONCERTU
VE 21.20 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 330, 420, 500,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
SKT7
94 2014 / 2015
MARTIN HELMCHEN – KLAVÍRNÍ RECITÁL
WOLFGANG AMADEUS MOZART
12 variací C dur na francouzskou píseň
„Ah, vous dirai-je, Maman“ KV 265
ANTON WEBERN
Variace pro klavír op. 27
FRANZ SCHUBERT
Impromptu pro klavír B dur op. posth. 142/3 D 935
Andante (Téma s variacemi)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Diabelliho variace op. 120
21. 4. 2015
LA MORRA – MADRIGALY
BARTOLOMEO TROMBONCINO, MARCHETTO CARA,
BENEDETTO GARETH, SEBASTIANO FESTA,
GUGLIELMO EBREO, DOMENICO DA PIACENZA,
NICOLAS CRAEN, FRANCESCO DA MILANO
LA MORRA
Vivabiancaluna Biffi | zpěv a housle
Corina Marti | flétny a renesanční cembalo
Michal Gondko | viola da mano
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
KONEC KONCERTU
VE 21.20 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
Martin Helmchen | klavír
V našem cyklu recitálů vystoupí mladý německý pianista vůbec poprvé. S orchestrem debutoval pod taktovkou Jiřího Kouta už v roce 2007, v minulé sezóně svůj
další orchestrální koncert odřekl z rodinných důvodů. Rádi ho proto nyní uvítáme
v recitálu. Sólová a komorní hra je Helmchenovou velkou vášní, často vystupuje
s další milým hostem FOKu, izraelskou klarinetistkou Sharon Kam.
Itálie kolem roku 1500 žila renesancí. Ve Florencii, Sieně, Milánu nebo Římě vznikaly mistrovské skladby renesanční polyfonie, především madrigaly. Přesně tento
repertoár objevuje a přináší na pódia vokálně-instrumentální soubor La Morra.
Jeho název je inspirován instrumentální skladbou La Morra holandského renesančního skladatele Heinricha Isaaca.
Martin Helmchen
Vivabiancaluna Biffi
Corina Marti
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
Michal Gondko
ABONENTNÍ
KONCERT
SH7
2014 / 2015 95
28. 4. 2015
ÚTERÝ, 19.30 HOD.
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
KOMORNÍ KONCERT
PAVEL ŠPORCL
JOHANNES BRAHMS
Sonáta č. 1 G dur op. 78
Sonáta č. 2 A dur op. 100
Sonáta č. 3 d moll op. 108
Pavel Šporcl | housle
Petr Jiříkovský | klavír
KONEC KONCERTU
VE 21.00 HOD.
KONCERT
S PŘESTÁVKOU
CENY VSTUPENEK
200, 260, 300,- Kč
ABONENTNÍ
KONCERT
KH7
96 2014 / 2015
Představovat nejvýraznějšího českého houslistu střední generace není nutné.
V našich sezónách i na našich nahrávkách účinkoval už mnohokrát – proto jsme
ho také pozvali do programu listopadového Narozeninového koncertu. Na svých
recitálech v kostele sv. Šimona a Judy Pavel Šporcl rád uvádí výběr z tvorby jednoho
autora. Na mozartovský recitál z roku 2006 tentokrát navazuje třemi ranými sonátami
Johannesa Brahmse.
FOK PRO NOVÉ GENERACE
Děti mají rády FOK
a FOK má rád děti
Muzikanti mají totiž s těmi nejmenšími (minimálně) jedno společné: rádi si hrají
a prostředí orchestru je pro zábavu a hry jako stvořené. Tolik zajímavých věcí a ještě
zajímavějších lidí se totiž pod jednou střechou jen tak nevidí. Ačkoli se obvykle pořady pro děti označují jako edukativní, troufám si říci, že tento název existuje především kvůli dospělým. Děti, které k nám chodí, už dávno vědí, že se u nás nebudou nic
učit, ale právě naopak. Budou všemi smysly zažívat hudbu v její nejčistší podstatě.
Moje nejoblíbenější část každého koncertu pro školy nebo rodiče s dětmi je ta, kdy
se muzikanti přestanou dívat do not, a nechají se strhnout upřímným nadšením dětí
k neorganizované tvůrčí vřavě. V takovou chvíli mám pocit, že naši hudebníci jsou
s dětmi naladěni na stejnou notu.
Přijďte si poslechnout a vezměte svoje děti s sebou! Těší se na vás lektorka s pohádkovým jménem Amálka K. Třebická, dvojice sympaťáků s kouzelnou dirigentskou
hůlkou Marko Ivanović a Vojtěch Spurný a řada dalších osobností, které vás bezpečně provedou i tím nejnapínavějším hudebním příběhem.
Uši můžete nechat doma. Hudba se totiž nejlépe poslouchá srdcem.
Eva Kolková
za nadšené organizátory edukativních pořadů
2014 / 2015 101
HUDEBNÍ
KLUB FÍK
HUDEBNÍ KLUB FÍK
HUDEBNÍ
KLUB FÍK
Hudební klub FÍK je určen pro děti ve věku od 5 do 10 let. Děti se na klubových
setkáních aktivně seznamují nejen s hudbou, ale také s dalšími uměleckými obory,
např. výtvarným, divadelním a tanečním. Zde jsou zkušenými lektorkami z České
Orffovy společnosti připravovány na témata koncertů, kterými budou jednotlivé
bloky završeny. V každém bloku prožijí děti jedno sobotní dopoledne v kostele
sv. Šimona a Judy a jedno ve Sladkovského sále Obecního domu, po něm pak
vyslechnou koncert cyklu Orchestr na dotek ve Smetanově síni Obecního domu.
Děti z klubu obohatí koncerty svým vystoupením, které si při setkáních připravily.
Hudební klub FÍK pořádáme za podpory Obecního domu.
DOPORUČENÁ
VĚKOVÁ KATEGORIE:
5–10 LET
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
LA MUSICA ANEB HUDBA ITALSKÁ
20. 9. 2014
So
8.30–10.30
11.00–13.00
(1. skupina)
(2. skupina) kostel sv. Šimona a Judy
4. 10. 2014
So
9.00–10.30
Sladkovského sál Obecního domu
SLADKOVSKÉHO SÁL
OBECNÍ DŮM
WORKSHOP
DIE MUSIK ANEB HUDBA NĚMECKÁ
8. 11. 2014
So
29. 11. 2014 So
8.30–10.30
11.00–13.00
(1. skupina)
(2. skupina) kostel sv. Šimona a Judy
9.00–10.30
Sladkovského sál Obecního domu
LA MUSIQUE ANEB HUDBA FRANCOUZSKÁ
14. 3. 2015
So
8.30–10.30
11.00–13.00
(1. skupina)
(2. skupina) kostel sv. Šimona a Judy
28. 3. 2015
So
9.00–10.30
Sladkovského sál Obecního domu
Počet setkání: 8
Členství v klubu: 800 Kč
(v ceně je zahrnuta abonentní vstupenka na cyklus Orchestr na dotek)
Stávajícím členům Hudebního klubu FÍK bude rezervováno místo do 13. 6. 2014 –
zájem o znovuzařazení je nutné potvrdit na níže uvedených kontaktech. Noví členové budou přijímáni do 31. 8. 2014 nebo do naplnění kapacity klubu (80 dětí).
Informace o cyklu Orchestr na dotek najdete na straně 104.
MUZYKA ANEB HUDBA RUSKÁ
23. 5. 2015
So
8.30–10.30
11.00–13.00
(1. skupina)
(2. skupina) kostel sv. Šimona a Judy
6. 6. 2015
So
9.00–10.30
Sladkovského sál Obecního domu
102 2014 / 2015
ČLENSTVÍ V KLUBU:
800 KČ
Klub diváků divadla Minor partnerem FOK
Členové Hudebního klubu FÍK (a jejich doprovod – max. 5 osob)
a abonenti cyklu Orchestr na dotek obdrží 20% slevu na nákup
vstupenek na představení z repertoáru divadla Minor.
KONTAKT:
OBECNÍ DŮM
NÁM. REPUBLIKY 5
110 00, PRAHA 1
E-MAIL: [email protected]
TEL.: 222 002 425
2014 / 2015 103
ORCHESTR
NA DOTEK
ORCHESTR NA DOTEK
SMETANOVA SÍŇ, OBECNÍ DŮM, 11.00 HODIN
Cyklus je vhodný pro společnou návštěvu rodičů a dětí (ve věku 5–13 let). Orchestr
je umístěn uprostřed Smetanovy síně a publikum sedí v půlkruhu kolem něj. Kapacita je proto omezená. Koncert trvá zhruba dvě hodiny s přestávkou, v níž si malí
posluchači mohou „sáhnout“ na hudební nástroje v orchestru a popovídat si s hudebníky. Koncerty tematicky navazují na činnost Hudebního klubu FÍK, ale členství
v klubu není podmínkou návštěvy koncertu.
DOPORUČENÁ
VĚKOVÁ KATEGORIE:
5–13 LET
SMETANOVA SÍŇ
OBECNÍ DŮM
RODINNÉ KONCERTY
4. 10. 2014
29. 11. 2014
28. 3. 2015
6. 6. 2015 So
So
So
So
104 2014 / 2015
Samozřejmě, hudba je jen jedna. Ale může být různě kořeněná. Například italskou
melodií, klenutou jak tamější obloha. Hudbu může také provonět francouzský šarm
či může být protkána německou důmyslností. A konečně může být také prodchnuta
ruskou barevností a vášní. Však uslyšíte v dalším cyklu Orchestr na dotek, tentokrát
s podtitulem Cesty hudební Evropou.
Informace o jednotlivých koncertech cyklu Orchestr na dotek
najdete na stranách 35, 41, 53 a 57.
Informace o předplatném na cyklus Orchestr na dotek
najdete na straně 119.
POŘADY
PRO ŠKOLY
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
DRUHÉ STUPNĚ ZŠ
A STŘEDNÍ ŠKOLY
VELKÉ PŘÍBĚHY SYMFONICKÉ HUDBY
KOMENTOVANÝ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Proč někdo má rád určitou skladbu a často ji poslouchá, zatímco jinému připadá
nesrozumitelná a těžká? Vzbuzuje hudba v lidech tytéž pocity? Musí být melodie
vždycky taková, aby si ji člověk zapamatoval a dokázal ji zazpívat? Může existovat
vůbec hudba bez melodie? Znamená umění instrumentace, že skladatel rozumí
všem nástrojům a umí na ně hrát? Co v duchu může slyšet, když píše pro symfonický orchestr? A co to vlastně je „symfonická hudba“? Na tyto a další otázky se pokusíme spolu s publikem najít odpověď v pokračování cyklu koncertů pro školy
v sezóně 2014–2015.
Kromě jiného se podíváme na hudbu takříkajíc „zevnitř“ a prozkoumáme, proč je
tak působivá. Vydáme se na cestu do české krajiny se Smetanovou symfonickou
básní Z českých luhů a hájů, abychom zjistili, co spojuje hudebníka a malíře. Připomeneme si vzrušující milostný příběh Romea a Julie ze Shakespearova dramatu
a srovnáme ho se zpracováním ve stejnojmenné Čajkovského orchestrální fantazii.
A zjistíme, zda měl Maurice Ravel pravdu, když jednou prohlásil: „Napsal jsem jen
jednu opravdu úspěšnou skladbu – Bolero. Naneštěstí v něm chybí hudba!“
Zasvěceným průvodcem při odhalování hudebních tajemství nám bude Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením dirigenta, klavíristy a moderátora Vojtěcha Spurného.
12. 11. 2014 St
10.00 hod.
BEDŘICH SMETANA Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast
aneb Co je to SYMFONICKÁ HUDBA
25. 3. 2015St
10.00 hod.
MAURICE RAVEL Bolero aneb Co je to INSTRUMENTACE
13. 5. 2015St
10.00 hod.
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Romeo a Julie aneb Co je to MELODIE
CENY VSTUPENEK
80,- Kč
OBJEDNÁVKY POSÍLEJTE
NA E-MAIL:
[email protected],
TEL. 602 595 781
106 2014 / 2015
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Vojtěch Spurný | dirigent
POŘADY
PRO ŠKOLY
PŘEHLED DALŠÍCH POŘADŮ PRO ŠKOLY:
Mateřské školy
Seznamte se s muzikanty aneb Než půjdeme na koncert – workshop
KOSTEL
SV. ŠIMONA A JUDY
CENY VSTUPENEK
80,- Kč
ateřské školy, I. stupeň ZŠ
M
SERGEJ PROKOFJEV: Péťa a vlk – hudební pohádka
účinkují: Dechový kvintet Q Wind, moderátor: Lenka Ebelová
LINARD BARDILL: Růže z Jericha – hudební pohádka
INFORMACE
účinkují: Five Elements Quintet, Saša Rašilov / Josef Hervert, Václav Rašilov
A OBJEDNÁVKY POŘADŮ:
[email protected],
I. stupeň ZŠ
TEL. 602 595 781
DĚTSKÁ OPERA PRAHA: Malý Mozart – opera
účinkují: Dětská opera Praha, Jiřina Marková-Krystlíková, komorní orchestr
I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ
BENJAMIN BRITTEN: Průvodce mladého člověka orchestrem – komentovaný pořad
účinkují: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,
diriguje a slovem provází Vojtěch Spurný
Termíny: 26. 11. 2014 v 9.00 hod. a 10.45 hod.
I I. stupeň ZŠ
Orchestr bez fraku – zážitkové dopoledne s FOKem v Obecním domě
účinkují: Jana Budková, členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Spirituály a gospely
účinkuje: Pražský komorní sbor
Podrobnější informace o našich programech naleznete na stránkách www.fok.cz.
108 2014 / 2015
PŘEHLED ABONENTNÍCH CYKLŮ
DARUJTE
ZÁŽITEK
Dárkové poukazy FOK
v prodeji po celou sezónu
Předplatné
Jste-li častými posluchači Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK,
zakupte si předplatné a využijte výhody pravidelného návštěvníka.
VÝBĚR Z 11 ABONENTNÍCH CYKLŮ
AŽ 40% SLEVA Z BĚŽNÉHO VSTUPNÉHO
JISTOTA STÁLÉHO MÍSTA V SÁLE
PRAVIDELNÉ ZPRÁVY A NABÍDKY Z ORCHESTRU
PŘEDPLATNÉ JE PŘENOSNÉ
Nevybrali jste si konkrétní abonentní cyklus? Sestavte si vlastní VOLNÉ PŘEDPLATNÉ!
Při výběru 4 a více libovolných koncertů z nabídky 80. sezóny
získáváte 20% slevu na vstupné a další předplatitelské výhody.
Bližší informace k nákupu předplatného najdete na str. 138–139.
Pokladna FOK
v Obecním domě:
Po–Pá 10.00–18.00 hodin
náměstí Republiky 5, Praha 1,
tel.: +420 222 002 336
e-mail: [email protected]
2014 / 2015 113
A/B
17. 9. 2014St A1
18. 9. 2014Čt B1
Orchestrální cyklus A/B
SMETANOVA SÍŇ, OBECNÍ DŮM, 19.30 HODIN
ZAHAJOVACÍ KONCERT 80. SEZÓNY
GUSTAV MAHLER Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“
Lucie Silkenová | soprán, Yvonne Naef | alt
Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek | sbormistr
více informací na str. 33
Jac van Steen | dirigent
8. 10. 2014 St A2
9. 10. 2014 Čt B2
SERGE BAUDO NAPOSLEDY S FOK
CÉSAR FRANCK Symfonie d moll
CLAUDE DEBUSSY Utrpení sv. Šebestiána (výběr)
Kateřina Kněžíková | soprán, Jana Wallingerová | mezzosoprán,
Jana Sýkorová | mezzosoprán
Kühnův smíšený sbor, Marek Vorlíček | sbormistr
více informací na str. 36
Serge Baudo | dirigent
5. 11. 2014 St A3
6. 11. 2014 Čt B3
SÓLO PRO KONCERTNÍ MISTRY
ANDREW SVOBODA Elevation (česká premiéra)
JOHANNES BRAHMS Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll op. 102
SERGEJ PROKOFJEV Romeo a Julie (výběr ze suit)
Rita Čepurčenko | housle, Miloš Jahoda | violoncello
více informací na str. 39
Andreas Sebastian Weiser | dirigent
10. 12. 2014St A4
11. 12. 2014Čt B4
POCTA BOHUSLAVU MARTINŮ
BOHUSLAV MARTINŮ Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 H 196
JAN KLUSÁK Hořkosti, cyklus písní pro baryton a orchestr (světová premiéra)
ANTONÍN DVOŘÁK Symfonie č. 7 d moll op. 70
IVAN ŽENATÝ
ANTONÍN DVOŘÁK Scherzo capriccioso op. 66
BOHUSLAV MARTINŮ Koncert pro housle a orchestr č. 2 H 293
JEAN SIBELIUS Symfonie č. 2 D dur op. 43
14. 1. 2015 St A5
15. 1. 2015 Čt B5
Ivan Ženatý | housle
Heiko Mathias Förster | dirigent
více informací na str. 47
VALENTINA LISITSA
ZDENĚK ŠESTÁK Paměť, symfonická freska
SERGEJ RACHMANINOV Koncert pro klavír a orchestr č. 1 fis moll op. 1
IGOR STRAVINSKIJ Petruška (suita z baletu)
25. 2. 2015 St A6
26. 2. 2015Čt B6
Valentina Lisitsa | klavír
Petr Vronský | dirigent
více informací na str. 49
EUGEN INDJIC – LUDWIG VAN BEETHOVEN
LUDWIG VAN BEETHOVEN Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“
Symfonie č. 7 A dur op. 92
11. 3. 2015 StA7
12. 3. 2015 Čt B7
Eugen Indjic | klavír
Petr Altrichter | dirigent
více informací na str. 51
MUHAI TANG & YINGDI SUN
MIRIAM HYDE Kelso Ouverture
JOHANNES BRAHMS Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur op. 83
ANTONÍN DVOŘÁK Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“
17. 6. 2015 St A8
18. 6. 2015 Čt B8
Yingdi Sun | klavír
Muhai Tang | dirigent
více informací na str. 58
Roman Janál | baryton, Tomáš Jamník | violoncello
více informací na str. 43
Tomáš Brauner | dirigent
Počet koncertů: 8
Ceny abonentních vstupenek: 1 480, 1 840, 2 320, 2 960 Kč
114 2014 / 2015
2014 / 2015 115
C/D
24. 9. 2014 StC1
25. 9. 2014 Čt D1
Orchestrální cyklus C/D
SMETANOVA SÍŇ, OBECNÍ DŮM, 19.30 HODIN
OBRÁZKY Z VÝSTAVY
VLADIMÍR SOMMER Antigona, předehra k Sofoklově tragédii
ROBERT SCHUMANN Koncert pro housle a orchestr d moll WoO 23
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ Obrázky z výstavy (instr. Maurice Ravel)
Veronika Eberle | housle
více informací na str. 34
Heiko Mathias Förster | dirigent
22. 10. 2014St C2
23. 10. 2014 Čt D2
PIETARI INKINEN & ARABELLA STEINBACHER
JEAN SIBELIUS Finlandia op. 26
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Koncert pro housle a orchestr e moll op. 64
JOHANNES BRAHMS Symfonie č. 4 e moll op. 98
GERSHWIN & MAHLER
GEORGE GERSHWIN / JAROSLAV JAKUBOVIČ Variace na témata z opery
Porgy a Bess (světová premiéra)
JAROSLAV JAKUBOVIČ Sára a Abrahám, koncert pro saxofon,
klavír a orchestr (světová premiéra)
GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“
11. 2. 2015 St C5
12. 2. 2015 Čt D5
Jaroslav Jakubovič | saxofon, Emil Viklický | klavír
Elli Jaffe | dirigent
více informací na str. 48
JIŘÍ BÁRTA
RALPH VAUGHAN-WILLIAMS Fantazie na téma Thomase Tallise
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 Es dur op. 107
JOSEPH HAYDN Missa in angustiis d moll „Nelsonmesse“ Hob. XXII/11
4. 3. 2015 St C6
5. 3. 2015 ČtD6
Jiří Bárta | violoncello, Marie Fajtová | soprán, Sylva Čmugrová | mezzosoprán,
Václav Lemberk | tenor, Jozef Benci | bas
Arabella Steinbacher | housle
Kühnův smíšený sbor, Marek Vorlíček | sbormistr
více informací na str. 37
Pietari Inkinen | dirigent
Graeme Jenkins | dirigent
více informací na str. 50
3. 12. 2014 StC3
4. 12. 2014 ČtD3
ADVENTNÍ KONCERT
JOHANN SEBASTIAN BACH Sinfonia z kantáty „Ich habe meine Zuversicht“ BWV 188
WOLFGANG AMADEUS MOZART Rondo pro flétnu a orchestr D dur K. Anh. 184
JACQUES IBERT Koncert pro flétnu a orchestr
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Roční doby op. 37a (instr. David Matthews)
BORIS GILTBURG
BEDŘICH SMETANA Tři tance z Prodané nevěsty
SERGEJ PROKOFJEV Koncert pro klavír č. 3 C dur op. 26
LEOŠ JANÁČEK Taras Bulba
15. 4. 2015 StC7
16. 4. 2015 Čt D7
Simona Pingitzer | flétna, Daniela Valtová Kosinová | varhany
Christian Arming | dirigent
více informací na str. 55
24. 6. 2015 St C8
25. 6. 2015 Čt D8
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala | sbormistr
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 80. SEZÓNY
FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 9 C dur „Velká“
RICHARD WAGNER Mistři pěvci norimberští: Předehra, monology Hanse Sachse
Parsifal: Hudba k proměně
Tannhäuser: árie Wolframa
Rastislav Štúr | dirigent
Adam Plachetka | baryton
více informací na str. 42
Muhai Tang | dirigent
7. 1. 2015 StC4
8. 1. 2015 Čt D4
FILMOVÉ INSPIRACE
GUSTAV HOLST Planety op. 32
JOHN WILLIAMS Hvězdné války, suita
více informací na str. 46
Boris Giltburg | klavír
Jac van Steen | dirigent
více informací na str. 59
Počet koncertů: 8
Ceny abonentních vstupenek: 1 480, 1 840, 2 320, 2 960 Kč
116 2014 / 2015
2014 / 2015 117
F.O.K.
9. 10. 2014 Čt B2
CYKLUS F.O.K.
ORCHESTR NA DOTEK ANEB CESTY HUDEBNÍ EVROPOU
SMETANOVA SÍŇ, OBECNÍ DŮM, 19.30 HODIN
SMETANOVA SÍŇ, OBECNÍ DŮM, 11.00 HODIN
SERGE BAUDO NAPOSLEDY S FOK
CÉSAR FRANCK Symfonie d moll
CLAUDE DEBUSSY Utrpení sv. Šebestiána (výběr)
LA MUSICA ANEB HUDBA ITALSKÁ
Kateřina Kněžíková | soprán, Jana Wallingerová | mezzosoprán,
Jana Sýkorová | mezzosoprán
Serge Baudo | dirigent
8. 1. 2015
D4
FILMOVÉ INSPIRACE
GUSTAV HOLST Planety op. 32
JOHN WILLIAMS Hvězdné války, suita
Čt Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala | sbormistr
více informací na str. 46
Rastislav Štúr | dirigent
12. 3. 2015 Čt B7
EUGEN INDJIC – LUDWIG VAN BEETHOVEN
LUDWIG VAN BEETHOVEN Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“
Symfonie č. 7 A dur op. 92
Eugen Indjic | klavír
více informací na str. 51
Petr Altrichter | dirigent
25. 6. 2015 Čt D8
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 80. SEZÓNY
FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 9 C dur „Velká“
RICHARD WAGNER Mistři pěvci norimberští: Předehra, monology Hanse Sachse
Parsifal: Hudba k proměně
Tannhäuser: árie Wolframa
4. 10. 2014
OND1
So
více informací na str. 35
DIE MUSIK ANEB HUDBA NĚMECKÁ
Kühnův smíšený sbor, Marek Vorlíček | sbormistr
více informací na str. 36
OND
29. 11. 2014 So
OND2
více informací na str. 41
LA MUSIQUE ANEB HUDBA FRANCOUZSKÁ
28. 3. 2015
OND3
So
více informací na str. 53
MUZYKA ANEB HUDBA RUSKÁ
6. 6. 2015
OND4
So
více informací na str. 57
Program připravili a uvádějí
Lucie Pernetová a Marko Ivanović
BALET PRAHA JUNIOR
HUDEBNÍ KLUB FÍK
Studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Marko Ivanović | dirigent
Adam Plachetka | baryton
více informací na str. 59
118 2014 / 2015
Jac van Steen | dirigent
Počet koncertů: 4
Ceny abonentních vstupenek: 920, 1 140, 1 420, 1 820 Kč
Počet koncertů: 4
Ceny abonentních vstupenek: 840 Kč (dospělí), 420 Kč (děti)
Místa v sále nejsou číslovaná.
2014 / 2015 119
VEŘEJNÉ GENERÁLNÍ ZKOUŠKY
SMETANOVA SÍŇ, OBECNÍ DŮM, 10.00 HODIN
GERSHWIN & MAHLER
GEORGE GERSHWIN, JAROSLAV JAKUBOVIČ, GUSTAV MAHLER
11. 2. 2015 StVG7
Jaroslav Jakubovič | saxofon, Emil Viklický | klavír
Elli Jaffe | dirigent
více informací na str. 48
Veronika Eberle | housle
EUGEN INDJIC – LUDWIG VAN BEETHOVEN
LUDWIG VAN BEETHOVEN
11. 3. 2015 StVG8
více informací na str. 34
Heiko Mathias Förster | dirigent
Eugen Indjic | klavír
22. 10. 2014 St VG2
PIETARI INKINEN & ARABELLA STEINBACHER
JEAN SIBELIUS, FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY, ANTONÍN DVOŘÁK
24. 9. 2014 StVG1
OBRÁZKY Z VÝSTAVY
VLADIMÍR SOMMER, ROBERT SCHUMANN, MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ
Arabella Steinbacher | housle
více informací na str. 37
Pietari Inkinen | dirigent
28. 10. 2014 ÚtVG3
KONCERT PRO REPUBLIKU
BEDŘICH SMETANA
více informací na str. 38
Jan Kučera | dirigent
5. 11. 2014 St VG4
SÓLO PRO KONCERTNÍ MISTRY
ANDREW SVOBODA, JOHANNES BRAHMS, SERGEJ PROKOFJEV
Rita Čepurčenko | housle, Miloš Jahoda | violoncello
více informací na str. 39
Andreas Sebastian Weiser | dirigent
3. 12. 2014 St VG5
ADVENTNÍ KONCERT
JOHANN SEBASTIAN BACH, WOLFGANG AMADEUS MOZART,
JACQUES IBERT, PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Petr Altrichter | dirigent
více informací na str. 51
STABAT MATER
ANTONÍN DVOŘÁK
1. 4. 2015
StVG9
Pavla Vykopalová | soprán, Michaela Kapustová | alt,
Aleš Briscein | tenor, Peter Mikuláš | bas
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala | sbormistr
Jakub Klecker | dirigent
více informací na str. 54
MUHAI TANG & YINGDI SUN
MIRIAM HYDE, JOHANNES BRAHMS, ANTONÍN DVOŘÁK
17. 6. 2015 St VG10
Yingdi Sun | klavír
Muhai Tang | dirigent
více informací na str. 58
Simona Pingitzer | flétna, Daniela Valtová Kosinová | varhany
více informací na str. 42
Muhai Tang | dirigent
14. 1. 2015 StVG6
IVAN ŽENATÝ
ANTONÍN DVOŘÁK, BOHUSLAV MARTINŮ, JEAN SIBELIUS
Ivan Ženatý | housle
více informací na str. 47
120 2014 / 2015
Heiko Mathias Förster | dirigent
Ceny jednotlivých vstupenek: 100 Kč; 28. 10. 2014 a 1. 4. 2015: 200 Kč
Na vstupenky nejsou poskytovány slevy.
2014 / 2015 121
SETKÁNÍ S UMĚLCI
VOLNÉ PŘEDPLATNÉ
pro ty, kteří se rádi rozhodují sami
4 A VÍCE KONCERTŮ
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
S 20% SLEVOU
Setkání s umělci před vybranými orchestrálními koncerty v Cukrárně Obecního
domu se stala již tradicí. Dirigenti, sólisté či autoři skladeb se s Vámi podělí o své
zkušenosti a postřehy a budou připraveni na Vaše dotazy. Setkání moderuje dramaturg Martin Rudovský. Setkání s umělci je přístupné pro držitele vstupenky na daný
koncert.
V průběhu besedy se podává malé občerstvení zdarma.
CUKRÁRNA
OBECNÍHO DOMU
18.15 HOD.
9. 10. 2014 čt B2
23. 10. 2014čt D2
5. 11. 2014 st A3
10. 12. 2014st A4
12. 2. 2015 čtD5
26. 2. 2015 čtB6
4. 3. 2015 st C6
11. 3. 2015 st A7
17. 6. 2015 st A8
25. 6. 2015 čt D8
Pokladna FOK v Obecním domě:
Po–Pá 10.00–18.00 hodin
náměstí Republiky 5, Praha 1
tel.: +420 222 002 336
e-mail: [email protected]
2014 / 2015 123
SKT
4. 10. 2014So
SKT1
SVĚTOVÁ KLAVÍRNÍ TVORBA
DVOŘÁKOVA SÍŇ, RUDOLFINUM, 19.30 HODIN
DMITRY ONISHCHENKO – KLAVÍRNÍ RECITÁL
FRANZ LISZT Balada č. 2 h moll S 171
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Roční doby op. 37a
JOHANNES BRAHMS Variace na Paganiniho téma op. 35
SERGEJ RACHMANINOV Sonáta č. 2 b moll op. 36
více informací na str. 69
Dmitry Onishchenko | klavír
22. 11. 2014 So
SKT2
GIOVANNI BELLUCCI – KLAVÍRNÍ RECITÁL
WOLFGANG AMADEUS MOZART C
onfutatis maledictis & Lacrimosa z Requiem
KV 626 (transkripce pro klavir Franz Liszt)
LUDWIG VAN BEETHOVEN S ymfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“
(transkripce pro klavír Franz Liszt)
FRYDERYK CHOPIN Variace A dur „Vzpomínka na Paganiniho“
Etuda c moll op. 10 č. 12 „Revoluční“
Mazurka a moll op. 7 č. 2
Polonéza As dur op. 53 „Heroická“
FRYDERYK CHOPIN / FRANZ LISZT Šest polských písní S 480
FRANZ LISZT Uherská rapsodie č. 12 cis moll S 244
BIONDI & BRUNIALTI – KLAVÍRNÍ RECITÁL
CLAUDE DEBUSSY M
alá suita pro čtyřruční klavír
Symfonie h moll pro čtyřruční klavír
SERGEJ RACHMANINOV Šest kusů op. 11
GIOVANNI SOLLIMA Subsongs
10. 1. 2015So
SKT4
Paola Biondi, Debora Brunialti | klavírní duo
více informací na str. 83
VALENTINA LISITSA – KLAVÍRNÍ RECITÁL
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonáta č. 17 d moll op. 31 č. 2 „Bouře“
ROBERT SCHUMANN Symfonické etudy op. 13
JOHANNES BRAHMS Intermezza z opusů 116 a 119
SERGEJ RACHMANINOV Sonáta č. 1 d moll op. 28
28. 2. 2015 So
SKT5
Valentina Lisitsa | klavír
více informací na str. 88
MARTIN KASÍK – KLAVÍRNÍ RECITÁL
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonáta č. 14 cis moll op. 27 č. 2 „Měsíční svit“
Sonáta č. 26 Es dur op. 81a „Les Adieux“
MAURICE RAVEL Pavana za mrtvou infantku
Sonatina
SERGEJ PROKOFJEV Preludium C dur op. 12 č. 7
Sonáta č. 3 a moll op. 28
21. 3. 2015 So
SKT6
více informací na str. 74
Giovanni Bellucci | klavír
Martin Kasík | klavír
více informací na str. 91
13. 12. 2014 So SKT3
MARIÁN LAPŠANSKÝ – KLAVÍRNÍ RECITÁL
ZDENĚK FIBICH Nálady, dojmy, upomínky op. 41 (výběr)
LEOŠ JANÁČEK Sonáta pro klavír „1. X. 1905“
JOHANNES BRAHMS Intermezzo b moll op. 117 č. 2
Intermezzo es moll op. 118 č. 6
EDVARD GRIEG Lyrické kusy (výběr)
ISAAC ALBÉNIZ Iberia, suita (výběr)
Španělská suita (výběr)
MARTIN HELMCHEN – KLAVÍRNÍ RECITÁL
WOLFGANG AMADEUS MOZART 12 variací C dur na francouzskou píseň
„Ah, vous dirai-je, Maman“ KV 265
ANTON WEBERN Variace pro klavír op. 27
FRANZ SCHUBERT I mpromptu pro klavír B dur op. posth. 142/3 D 935
Andante (Téma s variacemi)
LUDWIG VAN BEETHOVEN Diabelliho variace op. 120
18. 4. 2015 So
SKT7
Martin Helmchen | klavír
více informací na str. 94
více informací na str. 78
Marián Lapšanský | klavír
Počet koncertů: 7
Ceny abonentních vstupenek: 840, 1 400, 1 750, 2 100 Kč
124 2014 / 2015
2014 / 2015 125
KOMORNÍ HUDBA
KH
14. 10. 2014Út
KH1
více informací na str. 70
11. 11. 2014 Út
KH2
KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY, 19.30 HODIN
MUSICA PRO ANIMA
JAN ZACH Smyčcový kvartet A dur
ANTONÍN REJCHA Kvintet F dur pro hoboj a smyčce op. 107
ANTONÍN DVOŘÁK Smyčcový kvintet č. 2 G dur op. 77
PRAŽŠTÍ SYMFONIKOVÉ KOMORNĚ
JOSEPH HAYDNSymfonie č. 6 D dur „Ráno“ Hob. I/6
Symfonie č. 7 C dur „Poledne“ Hob. I/7
Symfonie č. 8 G dur „Večer“ Hob. I/8
MUSICA PRO ANIMA
Rita Čepurčenko | I. housle, Matěj Vlk | II. housle,
Jan Nykrýn | viola, Věra Anýžová | violoncello,
Michal Novák | kontrabas, Liběna Séquardtová | hoboj
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
Jaroslav Brych | dirigent
KVARTETO MARTINŮ
FRANTIŠEK ŠKROUP Smyčcový kvartet č. 2 c moll op. 25
ZDENĚK LUKÁŠ Kvítek šáronský, cyklus písní op. 280
BOHUSLAV MARTINŮ Klavírní kvintet č. 2 H 298
Olga Černá | mezzosoprán
Robert Kolinsky | klavír
více informací na str. 73
KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák | I. housle, Libor Kaňka | II. housle,
Zbyněk Paďourek | viola, Jitka Vlašánková | violoncello
9. 12. 2014 Út
KH3
BACH: BRANIBORSKÉ KONCERTY
JOHANN SEBASTIAN BACHBraniborské koncerty č. 1–6 BWV 1046–1051
více informací na str. 77
CAPELLA DA CAMERA PRAGA
Alexej Rosík | koncertní mistr
Lukáš Verner | umělecký vedoucí
6. 1. 2015
KH4
Út
více informací na str. 82
126 2014 / 2015
JUVENTUS COLLEGIUM FOK
JAROSLAV PELIKÁN Concerto grosso pro dechové a smyčcové nástroje
(světová premiéra)
WOLFGANG AMADEUS MOZART Kvintet A dur pro flétnu
a smyčcové kvarteto KV 581
GIOACCHINO ROSSINI Variace pro flétnu na motivy kavatiny z opery Jezerní
panna s doprovodem smyčcového kvarteta
(dobový přepis Francesco Scherer)
JEAN FRANÇAIX Oktet pro klarinet, lesní roh, fagot a smyčcové kvinteto
3. 2. 2015 Út
KH5
více informací na str. 86
10. 3. 2015 Út
KH6
Mario Carbotta | flétna
JUVENTUS COLLEGIUM FOK
více informací na str. 89
PAVEL ŠPORCL
JOHANNES BRAHMS Sonáta č. 1 G dur op. 78
Sonáta č. 2 A dur op. 100
Sonáta č. 3 d moll op. 108
28. 4. 2015 Út
KH7
Pavel Šporcl | housle
Petr Jiříkovský | klavír
více informací na str. 96
ČESKÉ TRIO
JOSEPH HAYDN Trio G dur Hob. XV/25
SERGEJ RACHMANINOV Elegické trio č. 1 g moll
EDUARD DOUŠA Trio (premiéra)
JOHANNES BRAHMS Trio č. 2 C dur op. 87
ČESKÉ TRIO
Dana Vlachová | housle, Miroslav Petráš | violoncello, Milan Langer | klavír
Počet koncertů: 7
Ceny abonentních vstupenek: 980, 1 260, 1 470 Kč
2014 / 2015 127
SH
30. 9. 2014 ÚtSH1
více informací na str. 68
4. 11. 2014 Út SH2
STARÁ HUDBA
KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY, 19.30 HODIN
MALA PUNICA ENSEMBLE
JOHANNES CICONIA, MATTEO DA PERUGIA, FRANCESCO LANDINI,
PAOLO DA FIRENZE
MALA PUNICA ENSEMBLE
Pedro Memelsdorff | umělecký vedoucí, zobcová flétna
Barbara Zanichelli | soprán, Markéta Cukrová | mezzosoprán,
Gianluca Ferrarini | tenor, Helena Zemanová, Thomas Baeté | niněra,
Pablo Kornfeld | varhany
HANA BLAŽÍKOVÁ & PETR WAGNER
JOHANN JOSEPH FUX, ATTILIO ARIOSTI, GIOVANNI BONONCINI,
PIETRO BALDASSARI
Hana Blažíková | soprán
více informací na str. 72
2. 12. 2014 Út SH3
více informací na str. 76
ENSEMBLE TOURBILLON
Petr Wagner | umělecký vedoucí, viola da gamba
HUDBA RUDOLFINSKÉ PRAHY
ALESSANDRO OROLOGIO Intrada à 5
PHILIPPE DE MONTE M
issa super Confitebor tibi Domine
Langue al vostro languir (IV: Libro dei madrigali à cinque voci)
LIBERALE ZANCHI Canzona à 4
PHILIPPE DE MONTE Già fu chi m'hebbe cara (I: Libro dei madrigali à sette voci)
JACOB REGNART Litanie de Virginis Mariae
CAPPELLA MARIANA
CAPELLA ORNAMENTATA
Vojtěch Semerád | umělecký vedoucí, tenor
Griet De Geyter | soprán, Marta Fadljevičová | soprán, Daniela Čermáková | alt,
Tomáš Lajtkep | tenor, Tomáš Král | baryton, Roman Hoza | baryton,
Jaromír Nosek | bas
TIBURTINA – ZROD POLYFONIE
MUSICA ENCHIRIADIS Pane, otevři mé rty…
AQUITÁNSKÁ POLYFONIE Dnes se naše hlasy rozezní v symfonii písní…
CODEX CALIXTINUS Pojďte, všichni křesťané, uctít Krista…
NOTREDAMSKÁ ŠKOLA Oroduj za nás, Panno Maria…
TIBURTINA ENSEMBLE
Barbora Sojková | umělecká vedoucí
20. 1. 2015 Út SH4
více informací na str. 84
JAROSLAV TŮMA – VARHANNÍ RECITÁL
GIROLAMO FRESCOBALDI, PIETER CORNET, JOHANN PACHELBEL,
GEORG MUFFAT, JOHANN KASPAR KERLL, JAN KŘTITEL KUCHAŘ
17. 2. 2015 Út SH5
Jaroslav Tůma | varhany, Adéla Srncová | taneční improvizace
více informací na str. 87
BACH: KANTÁTY
JOHANN SEBASTIAN BACH „ Mache dich, mein Geist, bereit”, kantáta BWV 115
„Es ist das Heil uns kommen her”, kantáta BWV 9
Missa in A BWV 234
24. 3. 2015 Út SH6
Inma Ferez | soprán, Marta Infante | alt,
José Pizarro | tenor, José Antonio Carril | bas
LA CAPILLA REAL DE MADRID
Óscar Gershensohn | umělecký vedoucí
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová | umělecká vedoucí, flauto traverso
LA MORRA – MADRIGALY
BARTOLOMEO TROMBONCINO, MARCHETTO CARA, BENEDETTO GARETH,
SEBASTIANO FESTA, GUGLIELMO EBREO, DOMENICO DA PIACENZA,
NICOLAS CRAEN, FRANCESCO DA MILANO
LA MORRA
Vivabiancaluna Biffi | zpěv a housle, Corina Marti | flétny a renesanční cembalo
Michal Gondko | viola da mano
více informací na str. 92
21. 4. 2015 Út SH7
více informací na str. 95
Počet koncertů: 7
Ceny abonentních vstupenek: 980, 1 260, 1 470 Kč
128 2014 / 2015
2014 / 2015 129
OH
23. 10. 2014Čt OH1
OBRAZY A HUDBA
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ, KOSTEL SVATÉHO FRANTIŠKA, 19.30 HODIN
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
GEORG PHILIPP TELEMANN Koncert pro lesní roh, smyčce
a basso continuo D dur TWV 51:D8
ANTONIO VIVALDI Koncert pro 4 housle, violoncello, smyčce
a basso continuo h moll RV 580
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Mesiáš HWV 56 (výběr z árií pro tenor)
FRANTIŠEK XAVER RICHTER Sinfonia à quattro c moll
JOSEPH HAYDN Koncert pro lesní roh a smyčce č. 1 D dur Hob. VIId/3
Kateřina Javůrková | lesní roh
Petr Nekoranec | tenor
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
více informací na str. 71
27. 11. 2014 Čt OH2
Promítaný obraz ze sbírek Národní galerie:
Petr Jan Brandl Sen proroka Eliáše, 1724
EBEN TRIO
JOSEPH HAYDN Klavírní trio č. 43 C dur Hob. XV/27
PETR EBEN Klavírní trio
ANTONÍN DVOŘÁK Klavírní trio č. 3 f moll op. 65
EBEN TRIO
Roman Patočka | housle
Jiří Bárta | violoncello
Terezie Fialová | klavír
více informací na str. 75
Promítaný obraz ze sbírek Národní galerie:
Josef Bergler ml. Návrh opony Stavovského divadla, 1803
LUBOMÍR BRABEC
JOHN DOWLAND Melancholy Galliard, My Lady Hunsdon’s Puffe
LEOPOLD SILVIUS WEISS Preludium in E, Náhrobek, Ciaccona in A
FERNANDO SOR Etuda in E op. 6/11, Variace op. 9 „Na Mozartovo téma“
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO Ukolébavka „La Arrulladora“, Tarantella
JOAQUÍN TURINA Hommage à Tárrega
FRANCISCO TÁRREGA Gran Jota
BENVENUTO TERZI Nevicata
22. 1. 2015 Čt OH3
Lubomír Brabec | kytara
Promítaný obraz ze sbírek Národní galerie:
Pablo Picasso Karta a plynový hořák, 1912–1913
VIRTUOSI DI PRAGA
WOLFGANG AMADEUS MOZART Malá noční hudba KV 525
SAMUEL BARBER Adagio
MICHAEL KOCÁB Slavnosti porozumění
MILAN SVOBODA Concerto grosso pro housle, klavír a smyčce
více informací na str. 85
19. 3. 2015 Čt OH4
Milan Svoboda | klavír
VIRTUOSI DI PRAGA
Oldřich Vlček | umělecký vedoucí, housle
Promítaný obraz ze sbírek Národní galerie:
Karel Černý Milenci, 1943
více informací na str. 90
Před každým koncertem cyklu Obrazy a hudba proběhne odborná přednáška kurátora Národní galerie k projekci vybraného obrazu ze Sbírky starého umění Národní
galerie v Praze.
Návštěvníci koncertu mohou své vstupenky na koncert použít ke vstupu do výstavních prostor NG v Praze, kde se setkají s originálem výtvarného díla z přednášky.
Vstupenky jsou přenosné.
Cyklus je pořádán ve spolupráci se Sbírkou starého umění Národní galerie v Praze.
Počet koncertů: 4
Cena abonentní vstupenky: 700 Kč
Místa v sále nejsou číslovaná.
130 2014 / 2015
2014 / 2015 131
BACH – MISTR BAROKA
KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY, 19.30 HODIN
BACH: KANTÁTY
JOHANN SEBASTIAN BACH „Mache dich, mein Geist, bereit”, kantáta BWV 115
„Es ist das Heil uns kommen her”, kantáta BWV 9
Missa in A BWV 234
9. 12. 2014Út
KH3
BACH: BRANIBORSKÉ KONCERTY
JOHANN SEBASTIAN BACHBraniborské koncerty č. 1–6 BWV 1046–1051
více informací na str. 77
CAPELLA DA CAMERA PRAGA
Alexej Rosík | koncertní mistr
Lukáš Verner | umělecký vedoucí
Inma Ferez | soprán, Marta Infante | alt,
José Pizarro | tenor, José Antonio Carril | bas
BACH
26. 12. 2014 Pá
MK7
BACH: VÁNOČNÍ KANTÁTY
JOHANN SEBASTIAN BACH „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“
z Vánoční kantáty BWV 151
„Gloria in excelsis Deo“ z Vánoční kantáty BWV 191
Magnificat D dur BWV 243a (vánoční verze)
MARTINŮ VOICES, Lukáš Vasilek | sbormistr
PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR
více informací na str. 81
Vojtěch Jouza | dirigent
24. 3. 2015 Út
SH6
LA CAPILLA REAL DE MADRID
Óscar Gershensohn | umělecký vedoucí
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová | umělecká vedoucí, flauto traverso
BACH: VELIKONOČNÍ KANTÁTY
JOHANN SEBASTIAN BACHOuvertura g moll BWV 1070
„Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ z Velikonoční kantáty BWV 6
„Lobet den Herrn, alle Heiden“, moteto č. 6 BWV 230
„Erschallett, ihr Lieder“ z Velikonoční kantáty BWV 172
více informací na str. 92
6. 4. 2015 Po
MK10
Lenka Cafourková | soprán, Barbora Polášková | alt,
Jakub Kubín | tenor, Jiří Miroslav Procházka | bas
CZECH ENSEMBLE BAROQUE & CHOIR
Tereza Válková | sbormistryně
Peter Zajíček | koncertní mistr
Roman Válek | dirigent
více informací na str. 93
Počet koncertů: 4
Ceny abonentních vstupenek: 640, 840, 1 040 Kč
132 2014 / 2015
2014 / 2015 133
NA KONCERT SE CHODÍ
S PŘÁTELI
Bonusy k hromadnému nákupu
již od 10 vstupenek
Kontakt pro zajištění servisu
v průběhu koncertů:
Kateřina Riethofová
e-mail: [email protected]
tel.: +420 602 311 469
VSTUPENKY & PŘEDPLATNÉ
VSTUPENKY & PŘEDPLATNÉ
Vstupenky na koncerty Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
je možné zakoupit:
• ON-LINE na webových stránkách www.fok.cz
• OSOBNĚ V POKLADNĚ V OBECNÍM DOMĚ
nám. Republiky 5, Praha 1
Tel.: 222 002 336, Fax: 222 322 501
E- mail: [email protected]
Po–Pá: 10.00–18.00
Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.
• 1 HODINU PŘED KONCERTEM V POKLADNĚ V MÍSTĚ KONÁNÍ
• V DALŠÍCH PŘEDPRODEJÍCH
Bohemia Ticket www.bohemiaticket.cz
Ticketpro www.ticketpro.cz
Via Musica www.viamusica.cz
Classictic www.classictic.com
Eventim www.eventim.cz
DĚTI DO 15 LET 50 %
Děti a žáci do 15 let mají nárok na 50% slevu ze vstupného na všechny koncerty
a předplatného na orchestrální cyklus Orchestr na dotek. V případě, že jde dítě
na koncert v doprovodu rodičů, doporučujeme využít rodinnou vstupenku.
STUDENTI 50 %
Pro studenty středních a vysokých škol nabízíme po předložení platného studentského průkazu slevu ve výši 50 % z ceny. Studentům středních a vysokých škol s hudebním zaměřením se poskytují vstupenky ke stání v ceně 20 Kč.
RODINNÁ VSTUPENKA
Cena Rodinné vstupenky, na niž mohou jít na jakýkoli koncert pořádaný FOK dva
dospělí s jedním až třemi dětmi do 15 let, se rovná ceně dvou vstupenek za plnou
cenu v dané kategorii.
SENIOŘI 50 %
Speciální sleva 50 % pro seniory na všechny koncerty se vztahuje na seniory narozené do 31. 12. 1952.
Přijímáme platby v hotovosti, v pokladnách v Obecním domě a v kostele sv. Šimona
a Judy též platby platební kartou. V pokladně v Obecním domě přijímáme poukázky:
Cheque Déjeuner: Unišek, Unišek plus, Cadhoc.
ZTP, ZTP/P 50 %
Po předložení průkazu ZTP a ZTP/P mají jejich držitelé nárok na 50% slevu z ceny
koncertů a předplatného.
DÁRKOVÉ POUKAZY
Chcete udělat radost svým blízkým vstupenkou na koncert FOK a bojíte se, že nevyberete ten správný? Obdarujte je naším dárkovým poukazem! Poukazy v hodnotě 200, 400,
500 nebo 1 200 Kč zakoupíte v pokladně FOK.
DRŽITELÉ ZÁKAZNICKÉ KARTY PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A. S. 10 %
HROMADNÝ ODBĚR VSTUPENEK ANEB NA KONCERT SE CHODÍ S PŘÁTELI
•bonusy k hromadnému nákupu již od 10 vstupenek
•
bonusy v podobě přípitku pro společnost před koncertem, v pauze či po skončení koncertu, pronájem salónku pro uzavřenou společnost, prohlídka Obecního
domu pro skupinu a další
•
kontakt pro zajištění servisu v průběhu koncertu:
Kateřina Riethofová, e-mail: [email protected], tel.: 602 311 469 , 222 002 432
136 2014 / 2015
SLEVY
DRŽITELÉ OPENCARD 5 %
Slevy lze využít na koncerty FOK pořádané v Obecním domě, kostele sv. Šimona a Judy,
v Rudolfinu a v klášteře sv. Anežky České. Pro uplatnění slevy je nutné předložení dokladu,
kterým bude prokázána skutečnost opravňující k čerpání slevy (prokázání data narození,
studia, atd.). Poskytované slevy se nedají slučovat. Veškeré slevy jsou poskytovány pouze
v předprodejní pokladně FOK v Obecním domě. Pořadatel si vyhrazuje právo na některé
koncerty slevy neposkytovat, či měnit jejich výši.
2014 / 2015 137
PŘEDPLATNÉ
Vyberte si z 11 abonentních cyklů ten, který nejlépe vyhovuje Vašim představám:
orchestrální či komorní, klavírní recitál, rodinný Orchestr na dotek či narozeninový
F.O.K. Kompletní nabídku abonentních cyklů najdete na straně 111–133.
•
•
•
•
až 40% sleva z běžného vstupného
jistota stálého místa v sále
pravidelné zprávy a nabídky z orchestru
předplatné je přenosné
Nevybrali jste si konkrétní abonentní cyklus? Sestavte si vlastní VOLNÉ PŘEDPLATNÉ!
Při výběru 4 a více libovolných koncertů z nabídky 80. sezóny získáváte 20% slevu
na vstupné a další předplatitelské výhody.
•
•
•
•
4 a více libovolných koncertů z nabídky 80. sezóny
zvýhodněná sleva 20 % z běžného vstupného
termíny koncertů si vybíráte sami
pravidelné zprávy a nabídky z orchestru
Předplatné zakoupíte v běžné otevírací době v pokladně FOK v Obecním domě hotově
či kartou. Jste-li novým předplatitelem, můžete si předplatné zakoupit i on-line přes
internet.
Předprodej předplatného i jednotlivých vstupenek na 80. sezónu zahajujeme
28. dubna 2014. Stávajícím předplatitelům rezervujeme místa do 30. června 2014.
Obecní dům
nám. Republiky 5, Praha 1
Tel.: 222 002 336
Fax: 222 322 501
E- mail: [email protected]
Po–Pá: 10.00–18.00
V období od 7. do 18. 7. 2014 je pokladna uzavřena.
Pokladna FOK se nachází v přízemí Obecního domu vlevo za hlavním schodištěm.
138 2014 / 2015
CENY ABONENTNÍCH VSTUPENEK V Kč:
POČET
KONCERTŮ
I. KATEGORIE
II. KATEGORIE
III. KATEGORIE
IV. KATEGORIE
A/B
8
2 960
2 320
1 840
1 480
C/D
8
2 960
2 320
1 840
1 480
F.O.K.
4
1 820
1 420
1 140
920
Orchestr na dotek
4
Světová klavírní tvorba
7
2 100
1 750
1 400
840
Komorní hudba
7
1 470
1 260
980
–
Stará hudba
7
1 470
1 260
980
–
Obrazy a hudba
4
Bach – mistr baroka
5
640
–
NÁZEV CYKLU
děti do 15 let 420,- Kč; dospělí 840,- Kč
700
1 040
840
Změny termínu, programu a účinkujících vyhrazeny.
Uvedené časy konců koncertů jsou pouze orientační.
Po zahájení koncertu nebude návštěvníkům umožněn vstup do sálu. Fotografování,
filmování a veškeré druhy audio a video záznamů jsou bez povolení Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK a Obecního domu zakázány. Žádáme posluchače, aby
před vstupem do sálu vypnuli mobilní telefony. Prosíme návštěvníky koncertů
o zachování konvence společenského oděvu.
2014 / 2015 139
SMETANOVA
SÍŇ, OBECNÍ
DŮM
I. kat.
II. kat.
III. kat.
IV. kat.
PÓDIUM
I.
I.
II.
II.
III.
III.
IV.
IV.
VI.
V.
VII.
VI.
VIII.
VII.
IX.
VIII.
PÓDIUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
V.
vlevo
1
2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
přízemí
I.
I.
II.
II.
III.
III.
IV.
IV.
V.
vpravo
1
2
3
4
5
6
7
balkón
hlavní balkón
vlevo
140 2014 / 2015
KOSTEL
SV. ŠIMONA
A JUDY
V.
VI.
VI.
VII.
VII.
VIII.
VIII.
IX.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
I. kat.
II. kat.
III. kat.
hlavní balkón
vpravo
2014 / 2015 141
KLÁŠTER
SV. ANEŽKY
ČESKÉ
PÓDIUM
PÓDIUM
Místa v sále nejsou
číslovaná.
KOSTEL
SV. ANNY,
PRAŽSKÁ
KŘIŽOVATKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. kat.
II. kat.
přízemí
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
balkón
142 2014 / 2015
2014 / 2015 143
KLUB PŘÁTEL FOK
RUDOLFINUM
Přidejte se ke komunitě přátel orchestru
a oslavte s námi 80. narozeniny!
Slavnostní přípitek před
Narozeninovým galakoncertem
I. kat.
II. kat.
III. kat.
IV. kat.
Vánoční setkání
II.
II.
Exkluzivní prohlídka Beethovenových
autografů v Lobkowiczkém paláci
invalidé
III.
IV.
V.
invalidé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2.
sloup 3.
4.
5.
6.
7.
sloup
sloup
sloup
sloup
sloup
balkón střed
Veřejné generální zkoušky zdarma
Prohlídka zákulisí a setkání
se členy orchestru
20% sleva do kavárny
Obecního domu
Parkování v OD Kotva
v době koncertu zdarma
V.
5.
6.
7.
8.
8.
IV.
1
2.
3. sloup
4.
přízemí
sloup
III.
balkón postranní vpravo
PÓDIUM
balkón postranní vlevo
Výjimečná setkání s umělci
I.
I.
Členství již od 1 000,- Kč
Kompletní informace
o výhodách členství
na www.fok.cz
Kontakt: Kateřina Riethofová,
e-mail: [email protected],
tel.: 222 002 432
144 2014 / 2015
OI
ost
m
hův
Čec
ost
JAK SE K NÁM DOSTANETE
žská
Paří
Mán
esův
Metro
Rudolfinum
Metro
Náměstí Republiky
Staroměstká
ká
STARÉ MĚSTO
Křiž
ovn
ic
Karlů
v mo
st
Obecní dům
Na
lí
ad
br
zá
Kostel
sv. Anny
Liliová
Sme
tano
vo n
á
bře
ží
Karlova
á
at
146 2014 / 2015
Staroměstké náměstí
Pancléřská
Zl
PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA, KOSTEL SV. ANNY
Zlatá ulice (u Liliové ulice), Praha 1; GPS: 50.55989, 14.2457278
metro – trasa A: stanice Staroměstská, Můstek
metro – trasa B: stanice Můstek
tramvaj – č. 17, 18: Karlovy lázně
autobus – č. 207: zastávka Staroměstská
parkování – v podzemních garážích na náměstí Jana Palacha a u Národního divadla
á
uh
Dlo
most
RUDOLFINUM
náměstí Jana Palacha 1, Praha 1; GPS: 50.089791, 14.415391
metro – trasa A: stanice Staroměstská
tramvaj – č. 17, 18: zastávka Staroměstská
autobus – č. 207: zastávka Staroměstská
parkování – v podzemních garážích na náměstí Jana Palacha
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17, Praha 1; GPS: 50.053192, 14.252784
metro – trasa A: stanice Staroměstská
metro – trasa B: stanice Náměstí Republiky
tramvaj – č. 5, 8, 14: zastávka Dlouhá
tramvaj – č. 17: zastávka Právnická fakulta
autobus – č. 207: zastávka Právnická fakulta
parkování – v podzemních garážích na náměstí Jana Palacha, obchodního domu
Kotva a Palladium
í
Klášter
sv. Anežky České
Kostel
sv. Šimona a Judy
Revolučn
JOSEFOV
OBECNÍ DŮM
náměstí Republiky 5, Praha 1; GPS: 50.087761, 14.427881
metro – trasa B: stanice Náměstí Republiky, trasa A: stanice Můstek
tramvaj – linka 5, 8, 24, 26: zastávka Náměstí Republiky
autobus – linka 207: zastávka Náměstí Republiky
parkování – v podzemních garážích obchodního domu Kotva a Palladium
KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY
Dušní ulice, Praha 1; GPS: 50.092065, 14.420564
metro – trasa A: stanice Staroměstská
tramvaj – č. 17: zastávka Právnická fakulta
autobus – č. 207: zastávky Právnická fakulta nebo Nemocnice Na Františku
Vltava
NOVINKA – Výhodné parkování v OD Kotva
Návštěvníci koncertů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v Obecním domě mohou využít cenově zvýhodněného parkování v OD Kotva, které se nachází jen pár kroků od Obecního domu.
Cena: 60,- Kč za 3-hodinový parking v době od 19.00 do 22.00 hodin v den konání koncertu
Jak to funguje: Po vjezdu a zaparkování si vyzvednete na informacích v garážích slevový kupón, který uplatníte při platbě v automatu před
výjezdem. Kupón bude návštěvníkům vydán po předložení platné vstupenky na koncert FOK pořádaný toho dne v Obecním domě.
Upozornění: Cena 60,- Kč se vztahuje pouze na parkování v den konání koncertu v uvedeném časovém rozmezí. V ostatních hodinách zaplatí
návštěvník cenu dle platného ceníku Parkingu OD Kotva. Upozorňujeme návštěvníky, že kapacita parkoviště je omezena a v mimořádných
případech se může stát, že vjezd na parkoviště nebude umožněn.
www.od-kotva.cz
2014 / 2015 147
Záštity a spolupráce v 80. sezóně
17. / 18. 9. 2014 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají pod záštitou RNDr. Tomáše Hudečka, PhD., primátora hl. m. Prahy
a J. E. pana Eduarda W. V. M. Hoekse, velvyslance Nizozemského království v České
republice.
24. / 25. 9. 2014 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
v České republice.
PMS
8. / 9. 10. 2014 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze.
EMBASSY OF FINLAND
PRAHA
22. / 23. 10. 2014 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají pod záštitou Velvyslanectví Finska v České republice.
VELVYSLANECTVÍ FINSKA
PRAHA
22. 11. 2014 – Dvořákova síň, Rudolfinum
Koncert se koná pod záštitou J. E. pana Pasquale D'Avino, velvyslance Italské republiky
v České republice.
CMYK
EMBASSY OF FINLAND
PRAHA
B&W
10. 1. 2015 – Dvořákova síň, Rudolfinum
Koncert se koná pod záštitou J. E. pana Pasquale D'Avino, velvyslance Italské republiky
v České republice.
VELVYSLANECTVÍ FINSKA
PRAHA
11. / 12. 2. 2015 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají pod záštitou J. E. pana Garyho Korena, velvyslance Státu Izrael
v České republice.
EMBASSY OF FINLAND
PRAHA
4. / 5. 3. 2015 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají pod záštitou J. E. paní Jan Thompson, Britské velvyslankyně
v České republice.
VELVYSLANECTVÍ FINSKA
PRAHA
15. / 16. 4. 2015 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají pod záštitou J. E. pana Garyho Korena, velvyslance Státu Izrael
v České republice.
18. 4. 2015 – Dvořákova síň, Rudolfinum
Koncerty se konají pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
v České republice.
24. / 25. 6. 2015 – Smetanova síň, Obecní dům
Koncerty se konají pod záštitou J. E. pana Eduarda W. V. M. Hoekse, velvyslance
Nizozemského království v České republice.
148 2014 / 2015
PRONÁJMY KOSTELA
SV. ŠIMONA A JUDY
Nabízíme k pronájmu historické prostory kostela sv. Šimona a Judy s profesionálním
zázemím, včetně podlahového topení, které umožňuje celoroční provoz.
HLAVNÍ KONCERTNÍ SÁL
Hlavní koncertní sál s vynikající akustikou, vhodný pro oratorní a komorní hudbu.
Je využíván i pro další akce, promoce, módní přehlídky, přehlídku Designblok, audio
i video nahrávání, rozhlasové a televizní přenosy. V sále jsou k dispozici mimořádně
kvalitní barokní varhany Andreas Wambetsser, klavír Bösendorfer, jednomanuálové
cembalo Lindholm.
Kapacita sálu: 400 míst
Sál je temperován.
MALÝ KONCERTNÍ SÁL
Malý koncertní sál je vhodný pro pořádání komorních koncertů a recitálů. K dispozici
je klavír značky Petrof.
Sál je dále využíván k pořádání seminářů, prezentací a tiskových konferencí.
Kapacita sálu: 50 míst
Sál je temperován.
FOYER
Foyer umožňuje pořádání výstav či společenských akcí, rautů apod.
Kapacita foyer: 150 míst k stání
Prostor je temperován.
INFORMACE A REZERVACE PRONÁJMŮ:
Eva Kolková
tel.: 224 800 286, mobil: 602 595 781, fax: 224 800 286, [email protected]
KONCERTNÍ JEDNATELSTVÍ FOK, Dušní ul., 110 00 Praha 1, Staré Město
V případě zájmu vám zašleme ceník nájmu prostor, zařízení a hudebních nástrojů.
www.fok.cz
150 2014 / 2015
KONTAKTY
KONTAKTY
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Obecní dům
nám. Republiky 5, 110 00, Praha 1
IČO: 00064475
DIČ: CZ00064475
č. ú. 11130011/0100
POKLADNA FOK
Obecní dům
nám. Republiky 5, Praha 1
Pokladna FOK se nachází v přízemí
Obecního domu vlevo za hlavním
schodištěm.
Tel.: 222 002 336
Fax: 222 322 501
E-mail: [email protected]
ŘEDITEL
Daniel Sobotka
SEKRETARIÁT ŘEDITELE
Pavla Klenorová
Tel.: 222 002 425,
222 315 981
E-mail: [email protected]
VEDOUCÍ KONCERTNÍHO JEDNATELSTVÍ
Jaroslav Šefrna
Tel.: 224 800 280
Mobil: 602 290 424
E-mail: [email protected]
EKONOMICKÁ NÁMĚSTKYNĚ
Miloslava Vaňková
Tel.: 222 002 402
Mobil: 607 709 112
E-mail: [email protected]
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
DĚKUJE SVÉMU ZŘIZOVATELI, HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE,
A PARTNERŮM ZA PODPORU V 80. SEZÓNĚ.
HLAVNÍ PARTNER
PARTNEŘI
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÁ
ŘEDITELKA
Eliška Nováková
Tel.: 222 002 415
Mobil: 606 690 185
E-mail: [email protected]
PUBLIC RELATIONS
Lucie Maňourová
Tel.: 222 002 416
Mobil: 606 681 849
E-mail: [email protected]
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
WWW.FOK.CZ
lidovky.cz
Zpravodajský server Lidových novin
MANAŽERKA ORCHESTRU
Tereza Kramplová
Tel.: 222 002 420
Mobil: 602 335 695
E-mail: [email protected]
DRAMATURG
Martin Rudovský
Tel.: 222 002 580
Mobil: 724 208 855
E-mail: [email protected]
152 2014 / 2015
VYDAL
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 2014
Redakční uzávěrka: 9. 4. 2014
Autoři textů: Martin Rudovský, Jaroslav Šefrna,
Lucie Maňourová, Kateřina Riethofová
Odpovědný redaktor: Pavel Petráněk
Grafická úprava a tisk: MiniMaxstudio
Autoři fotografií: Tanja Ahola, Karen Almond, David
Blazevic, Marco Borggreve, Peter Brenkus, Jimmy
Cohrssen, Petr Dyrc, Gilbert Francois, Sasha Gusov, Petra
Hajská, Libor Hajský, Pavel Hejný, Martin Kabát, Dagmar
Kneřová, Jakub Ludvík, Marek Malůšek, Bernd Noelle,
Ilona Sochorová, Luděk Sojka, Teri Varhol, archiv umělců
a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
LITERÁRNÍ
NOVINY
2014 / 2015 153
Energie
celý
den
s Vámi
Obecné informace
yy MARSH ve světě od roku 1871
yy Člen skupiny Marsh & McLennan Companies
yy Kanceláře ve 100 zemích
yy V České republice od roku 1992
yy 70 zaměstnanců -> odborníci na speciální druhy pojistné ochrany
yy Služby pro více než 1500 společností -> znalost a prestiž
yy Spolupráce pouze s licencovanými pojišťovnami a penzijními fondy
Specializujeme se také na
Místní makléř
- globální odbornost
yy Pojištění finančních rizik - pojištění odpovědnosti managementu
yy Pojištění záruk a pohledávek
yy Pojištění prohlášení a záruk u fúzí a akvizic
yy Pojištění ekologických rizik
yy Řízení programů zaměstnaneckých benefitů
Pracovní nástroje
yRisk
y
Explorer - seřazení rizik podle stupně nebezpečnosti
yBenchmarking
y
- jak jsou pojištěny srovnatelné společnosti v ČR,
v Evropě, ve světě
y30
y expertních skupin podle oborů podnikání a pojistných rizik
yProjekt
y
pojistného řešení s využitím mezinárodního know-how
s tuzemskými cenami a podmínkami
Pět hlavních důvodů proč zvolit MARSH
yyZajistíme Vám nejlepší cenu a nadstandardní podmínky
- Úspora nákladů a optimalizace pojistného krytí
yyProvedeme audit současného pojistného krytí zdarma
- Nabízíme bezplatný alternativní návrh pojistného krytí
yyStejná úroveň servisu v tuzemsku i v zahraničí
- Provozujeme pobočky, zastoupení a reprezentace ve více než 100 zemích
yyExpertní skupiny
- Disponujeme vyškolenými odborníky na konkrétní odvětví
yyZkušenost
- 141 let ve světě, v ČR 21 let
www.ppas.cz
Další dobrý důvod, proč být s námi
www.marsh.cz
MARSH, s.r.o.
Na Rybníčku 5
Praha 2, 120 00
[email protected]
221 418 111
největší výběr klasiky na trhu
více jak 1200 titulů skladem
CD, LP, DVD i Blu-ray, novinky i raritní kousky
Megastore Bontonland, Václavské nám. 1, Praha
www.bontonland.cz
15 obchodů v ČR
Společnost PETROF slaví
v roce 2014 své 150. narozeniny.
Zakladatel firmy Antonín PETROF
v roce 1864 postavil svůj první klavír.
Od té doby se mnohé změnilo,
ale um, pečlivost a inovativnost
Lidové noviny v lepší verzi
aplikace pro iPady a iPhony
s příjemným designem,
funkcemi a ovládáním.
Včetně příloh a magazínu
Pátek LN či měsíčníku Esprit LN.
našich klavírních mistrů
Zkuste si měsíc zdarma.
Stahujte v App Store.
však zůstala.
www.petrof.com
Kdekoliv
budete
ory
v
o
zh
Ro losti
á
Ud aly
ti v
Fes rty
ce
Kon ont
riz
Ho era
Op
et
Bal
ál
zik
u
M ičí
ran
h
a
Z
die
Stu
ře
ntá
e
Kom Knihy
t
Svě
ích
n
b
e
hud trojů
nás ue
v
Re
h
níc
b
e
hud sičů
no
Hilary Hahn
foto © Michael Patrick O’Leary
Hudební rozhledy
klasická hudba, jazz a world music
jsou vaše oči
do světa klasické hudby
Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8
e-mail: [email protected], tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127
on-line na http://www.casopisharmonie.cz
inz harmonie_FOK_2014.indd 1
24.3.2014 11:47:11
Adresa redakce: Radlická 99, 150 00 Praha 5
tel.: 251 552 425, 251 550 208, mobil: 773 554 672 • e-mail: [email protected] • www.hudebnirozhledy.cz
Denní přehled Czech AM / Tschechien am Morgen
přinášínadvoustranáchA4podstatnéazajímavézprávy
z businessu, ekonomiky a politiky České republiky.
C
Czech AM zasíláme e-mailem každý pracovní den
d
do 7.30 ráno v české, anglické a německé verzi.
Vበinformaãní
portál o opefie,
baletu a váÏné
hudbû
www.operaplus.cz
1 měsíc
ZDARMA
objednávejte na www.cianews.cz/FOK
Zpravodajství
pro management
Business and
Economy News
Market Monitors
for Managers
WWW.CIANEWS.CZ
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ
KULTURNĚ
SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK
lí
ě
d
n
o
p
.
í
é
n
d
e
ž
t
Ka tivní č
ra
i
p
s
n
i
h,
ihác e
n
k
,
dbě
mac
u, hu vní infor y
m
l
fi
o
tik
uzi
ýden h + exkl iční poli
t
ý
d
n
c
a
Kaž nologií
zahr
t.cz
k
tech z české a
e
p
s
Dramatické
.re
www
Bez názvu-10 1
4.4.2014 22:28:40
2014: Rok české hudby v Praze
Zaposlouchejte se...
Na www.hudbavpraze.cz najdete vše, co Vás
kolem hudby v Praze může zajímat – osobnosti,
místa, akce i interaktivní hudební mapu Prahy.
www.hudbavpraze.cz
www.prague.eu
© Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 2014
www.fok.cz
Download

zde - FOK