Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 nabídne přes 650 kulturních akcí
I když do ledna 2015 zbývá něco přes rok, přípravy projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015 jsou v plném proudu. „V současné chvíli máme již 85% hlavního programu
naplánovaného a potvrzeného," říká na úvod umělecký šéf projektu Petr Forman. Plzeň 2015
nabídne po celý rok přes 50 velkých kulturních událostí ve veřejném prostoru a přes 600 dalších
akcí.
„Finanční prostředky na program máme zajištěny v dostatečné výši, i když například ve srovnání
s ostatními evropskými městy kultury jsou o něco nižší. Přesto jsme schopni zajistit umělecky kvalitní
program, který bude důstojně reprezentovat nejen Plzeň, ale celou Českou republiku před očima
evropské kulturní veřejnosti," doplňuje nový ředitel pořádající obecně prospěšné společnosti Jiří
Suchánek.
Celkový rozpočet projektu činí 420 miliónů Kč. Hlavními donátory jsou město Plzeň, Ministerstvo
kultury České republiky, Evropská unie a Plzeňský kraj. „Samozřejmě ale ještě máme prostor pro
spolupráci s privátním sektorem a počítáme s příjmy ze vstupného," dodává Jiří Suchánek.
Ţánrově se program rozprostře od divadla, přes hudbu, výstavy, architekturu, tanec, performance,
instalace ve veřejném prostoru aţ po komunitní program, vzdělávací projekty a setkání. „Některé akce
připravuje sama naše společnost, na velké části ale spolupracujeme s místními, národními i
zahraničními pořadateli, institucemi a partnery," doplňuje Petr Forman. „Propojujeme je finančně,
konzultacemi, sdílením know how nebo třeba i zahrnutím do mezinárodních sítí."
Přerod Plzně v kulturní metropoli České republiky začne jiţ na podzim 2014, kdy v centru města
zakotví Manège Carré Senart, magická manéţ Françoise Delarozière, výtvarníka paříţské divadelní
společnosti Royal de Luxe, pro kterou vytvořil řadu obřích loutek chodících ulicemi měst. Plzeň bude
teprve devátým městem světa, kde se manéţ představí.
Samotný program odstartuje Slavnostním zahájením 17. ledna 2015 a kaţdý měsíc nabídne velkou
akci ve veřejném prostoru. V lednu vystoupí na hlavním náměstí například světoznámý švýcarský
provazochodec David Dimitri, v únoru se lidé vydají na festival světla, v březnu pak na slavnostní
zahájení provozu kulturně-komunitního centra v bývalém pivovaru Světovar. V dubnu se otevřou
plzeňské tovární areály při akci Továrny představivosti a v květnu se Plzeň stane dějištěm
monumentálních oslav 70. výročí konce války. Květen a červen budou měsíci, kdy umění „obsadí"
veřejný prostor - dočasnými výtvarnými instalacemi, sousedskými slavnostmi nebo otevíráním dosud
neobjevených míst. „V létě se můžete těšit v centru města na multižánrový festival Živá ulice a
v Plzeňském kraji na 9 týdnů baroka - rozsáhlý program živých uměleckých akcí v prostředí
unikátních barokních památek," vyjmenovává Petr Forman. V září doplní Mezinárodní festival
Divadlo nově zaloţená přehlídka nového cirkusu, která se stane součástí sezóny tohoto oblíbeného
ţánru. Celý rok oţiví náměstí i sídliště Plzně přední evropská jména nového cirkusu - například Les
Colporteurs nebo Cirque Trottola. Program Divadla J. K. Tyla obohatí také současné divadlo a tanec,
například soubor Les Slovaks.
„Velkou pozornost věnujeme ve spolupráci s místními pořadateli výstavám, které připomenou
významné osobnosti spojené s městem," říká programový ředitel Jiří Sulţenko. Dílo Jiřího Trnky
přiblíţí výstava pro rodiče a děti inspirovaná slavnou Zahradou, kterou připravují Trnkův syn Jan a
vnuk Matyáš. Západočeská galerie představí díla velkých umělců mnichovské secese a průkopníky
avantgardy ze sbírek muzea Villa Stuck v Mnichově a galerie Lenbachhaus, mezi kterými nebudou
chybět taková jména jako Gabriel von Max, Franz von Stuck, Vassily Kandinski, Paul Klee a další
členové skupiny Der Blaue Reiter, ale také čeští zástupci secese a moderny, kteří v Mnichově ve
stejném období ţili a tvořili. Z Nového Zélandu poprvé do Evropy Západočeská galerie přiveze
jedinečnou sbírku maorských portrétů plzeňského rodáka Bohumíra Lindauera. Západočeské muzeum
připomene odkaz světově proslulého designéra Ladislava Sutnara. Ve speciální prohlídkové trase
budou zpřístupněny unikátní bytové interiéry architekta Adolfa Loose v Plzni. Pod dohledem Matěje
Formana také vzniká výstava aktuálního loutkářského umění z celé Evropy. Tovární areál Plzeňského
prazdroje oţiví přehlídka současného světového designu. „Nezapomeneme také na hudbu a koncerty.
Konkrétní jména budeme průběžně zveřejňovat v roce 2014," doplňuje výčet programu Petr Forman.
„Je pro nás zásadní, abychom připravili dlouhodobě udržitelný program, který zachová odkaz
projektu Evropské hlavní město kultury pro Plzeň i do budoucna," říká Jiří Suchánek. Obyvatelé tak
dostanou zpět k uţívání bývalý pivovar Světovar, který se se svými čtyřmi variabilními sály stane
prostorem pro ţivé umění, umělecké rezidence a místní komunitu. V roce 2015 bude Světovar hostit
divadelní koprodukce s Théâtre Le Manège z Monsu a dalšími partnery. Město Plzeň také paralelně
investuje do infrastruktury: staví se nová moderní budova pro Divadlo J. K. Tyla a rekonstruují se
veřejné prostory ve městě - například revitalizace sportovišť a promenády ve Štruncových sadech,
které se veřejnosti otevřely vloni v září.
„Velká řada aktivit se věnuje veřejnému prostoru s důrazem na zapojení obyvatel," doplňuje Jiří
Sulţenko. Například program Pěstuj prostor umoţňuje lidem dávat návrhy na zlepšení konkrétních
míst ve městě, v upravené podobě pak probíhá i na školách. V rámci projektu Město jako výstava se
uskuteční dočasné architektonické zásahy i akupunkturní umělecké intervence.
„Evropské hlavní město kultury má za cíl přispět také k rozvoji celého regionu," říká Jiří Suchánek.
Plzeň 2015 se tak zaměří na tři témata pro západní Čechy typická a zároveň ne dostatečně objevená:
industriální dědictví, umění v krajině a barokní památky, které oţijí hudebními vystoupeními a
celotýdenními programy. Ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví vzniká také
průvodce po industriálních památkách. Ve spolupráci s Fakultou umění a designu oţívají uměním
opuštěné kostely v sudetském příhraničí.
Plzeň 2015 nezapomene ani na menšiny a obyvatele všech národnostních i věkových kategorií.
Například projekt Chaloupka strýčka Toma zapojuje uţ od konce roku 2013 do tvůrčích dílen cizince
ţijící v Plzni; jako poctu seniorům a vzdání holdu stáří připravuje choreograf Peter Jaško na rok 2015
vystoupení k příleţitosti Sletu sokolů v Plzni.
Fotogalerie
Autor: ČIA (Alžběta Riethofová)
Zdroj: http://www.cianews.cz/kultura/plzen-evropske-hlavni-mesto-kultury-2015-nabidne-pres-650kulturnich-akci/
Download

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 nabídne přes 650