Plzeň
2015
Evropské
hlavní město
kultury
Program projektu
Kniha první
zima 2013
Obsah brožury
Cestovní ruch
Vize
Land Art
Image
Nové impulsy
Participace
Loutky
Architektura
Hrdost
Kulturní fabrika
Transformace
Evropa
Kreativita
Kreativní inkubátor
Business
Dobrovolníci
Kultura
Participace
Zapojení
Krajina
Prameny
Emoce
Design
Kulturní identita
Investice
Spolupráce
SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV
PROJEKTU
Networking
Inspirace
Melina Mercouri
Komunita
Pivo
Kulturní turismus
Infrastruktura Partnerství
Technologie
Propojení
Pilsen,
Cestovní ruch
open up!
TRASY PROGRAMU
Umění a technologie1/2
Vztahy a city3/4
Příběhy a prameny5/6
Tranzit a menšiny7/8
HLAVNÍ BODY PROGRAMU
Velké akce9/10
Výstavy11/12
Živé umění13/14
Nová média15/16
Světovar17/18
Veřejný prostor a zapojení obyvatel
19/20
Region21/22
KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015 MÍŘÍME?
23/26
JAK VZNIKÁ PROGRAM PRO PLZEŇ 2015
27/32
ZAPOJTE SE33
TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z PLZNĚ
Katedrála sv. Bartoloměje
37/38
Pivovar39/40
Velká synagoga41/42
Zoo a botanická zahrada
43/44
Techmania Science Center
45/46
CESTOVNÍ RUCH47
ORGANIZAČNÍ TÝM48
ROZPOČET PROJEKTU PLZEŇ
– EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 49
KONTAKTY50
PLZEŇ JE MĚSTEM PRŮMYSLU A PIVA, JE MĚSTEM
NA CESTĚ NA ZÁPAD, MĚSTO, KTERÉ LEŽÍ NA OBCHODNÍ
ZLATÉ STEZCE, MĚSTO ČTYŘ ŘEK.
Dnes je i městem, které pro rok 2015 získalo prestižní titul
Evropské hlavní město kultury. Otevřenost a kreativita,
trvalá a udržitelná proměna v respektovanou kulturní
metropoli, prostor pro dialog kultur, etnik i národů, široká
účast občanů na životě svého města - to jsou hlavní cíle
tohoto projektu.
V roce 2015 se Plzeň naplno otevře kulturní Evropě jako
hostitel špičkových umělců i jako jejich sebevědomý partner.
Jako skrytý poklad pro návštěvníky města, kteří budou moci
objevovat příběhy Plzně spojené s architekturou,
historickými událostmi nebo průmyslovými areály.
V roce 2015 využije Plzeň projekt Evropské hlavní město
kultury jako moment změny. Otevře jedinečnou možnost
znovu diskutovat o vlastní identitě, stane se příležitostí
k léčbě neklidem. Již dnes lze ve městě vycítit novou
atmosféru, vždyť o projektu Evropské hlavní město kultury
se diskutuje dnes a denně v mnoha souvislostech.
Plzeň významně investuje do kulturní infrastruktury.
Vzniká nové divadlo, kulturní továrna Světovar, novou
tvář získává řada veřejných prostor. Projekt Evropské
hlavní město kultury zároveň inspiruje jak tradiční kulturní
instituce, tak i nové hráče z řad neziskových organizací
a občanské společnosti.
Rodí se nové příležitosti k mezinárodní spolupráci
a tvorbě nových vzrušujících inscenací, výstav, koncertů,
uměleckých intervencí. Ohledávají se nová témata,
navazuje komunikace a vztahy.
Úlohou umělců je překvapovat, přinášet novou perspektivu,
objevovat skryté. Projekt Evropské hlavní město kultury
může přispět k proměně pohledu na Plzeň, a to nejen v roce
2015, ale doufejme i do budoucna.
V logu projektu Plzeň 2015 je pět teček.
Jednotlivé tečky se během příprav jedna k druhé
přidávají. Možná to připomíná hrací kostku, my ale stavíme
spíše domino. Aby bylo domino zábavné, je třeba poskládat
k sobě spoustu dílků, které svým obsahem na sebe
navazují a vzájemně komunikují. Domino ukazuje zároveň
cestu i stavbu, která vyžaduje trpělivost, cit pro odhad
a proporci, vytrvalost a někdy i odvahu, které jsou odměněny
krátkým, ale intenzivním zážitkem.
Pojďte spolu s námi sledovat, jak k sobě stavíme jednotlivé
dílky programu, pojďte se seznámit se všemi, kdo staví
s námi, a nechte se vést vzrušující trasou k jedné
nenápadné, ale o to zajímavější tečce na mapě Evropy.
Představujeme tečky, body, trasy, prolínání a setkávání
programu pro Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015.
1/2
Trasy programu
UMĚNÍ A TECHNOLOGIE
Kreativita a inovace, které jsou zdrojem budoucí prosperity
Plzně v evropské konkurenci a spolupráci, vyrůstají
z živého odkazu velkých tvůrčích osobností, jež v Plzni
započaly svoji kariéru. Plzeňští rodáci Jiří Trnka,
Josef Skupa, Ladislav Sutnar, ale také řada osobností
ze světa průmyslu a technologií jsou inspirací pro ryze
současné projekty. Připravujeme takové projekty, které
skloubí nové technologie nebo špičkové dovednosti
s inovací ve všech směrech, včetně získávání nového
publika pro současné umění, design, divadlo, tanec,
hudbu, nový cirkus a kombinace žánrů.
KUSU
HO CIR 2015
É
V
O
N
SEZÓNA čovat” celý rok řed stav í
p
o
bude „k tech města a n ičn ích
s
á
r
č
h
ah a
po všec špičkov ých z ž á n r u.
desítku ečností tohoto
spol

TRNK Y
J IŘ ÍHO omene
A
D
A
R
tm i př ip
VA Z A H
V Ý STA ro rod iny s dě mátora
i
p
u rčená lo loutká ře, a n í trad ičn ích
c
dí
o
om
r n íka p
log ií.
a v ý t va ov ých tech no u zeu
n
m
i
ém
d o č e sk
V Z ápa na do k větna
od břez 015.
2
Trasy programu
3/4
VZTAHY A CITY
Veřejná diskuse, dialog a pozvolná aktivizace společnosti
dávají naději na její postupné otevírání. Tento základní cíl
projektu Plzeň 2015 je definován nejen sloganem Open Up!,
ale i touto programovou linií, která akcentuje nejen potřebu
veřejné diskuse a výměny zkušeností v rámci veřejně
přístupných konferencí, ale i potřebu obecné kultivace
veřejného prostoru v nejširším slova smyslu. K té nemůže
dojít, aniž by proběhla reflexe toho, co dnešní situaci
předcházelo a co ji formovalo. Proto řada projektů zkoumá
dopady totality na společnost a mezilidské vztahy.
VÝ STAVA
ČESK Á KU LT UR A
POD TL AKEM DVOU
se představí v Z ápad TOTA LIT
očeské ga ler ii
na podzim 2015.

Již tradičn í DEN ME
LINY MERCOU RI
rozšiřujeme o velkou
sousedskou
oslav u, Ev ropsk ý de
n sousedů
31. května 2015. Oba
vrcholem dvou měsíc dny jsou
ů pro veřejný
prostor, kdy v květn
u a červ nu celá
Plzeň ožije arch itekt
on ick ým i
NÍ
in sta lacem i, výstava
K U LT U R TOVA R
mi
Ě
V
S
a dočasným i uměle
U
ck ým i
FA BR IK X4
zása hy ve veřejném
4
o
jeme ja k u r,
u
prostor u.
m
r
fo
lt
u
ý dů m k
ev ropsk de i m ístem
kter ý bu ho d ia log u.
é
ev ropsk
5/6
Trasy programu
PŘÍBĚHY A PRAMENY
Přihláška, se kterou Plzeň soutěžila o titul Evropské hlavní
město kultury, říká: „Nejde o nic méně, než o pochopení
historie, o všeobecnou nutnost revitalizace v mnoha směrech.
Revitalizace principů udržujících živý vztah s minulostí
a tradicí, vztahů venkova a města, vztahu ke krajině,
revitalizace památek kulturních a industriálních.“ V rámci
tohoto programového proudu budeme nejen hledat skutečnou
i subjektivní historii Plzně a Střední Evropy, ale také
se věnovat klíčovým událostem 20. století, které definovaly
naši společnost. Se zvláštní pozorností se obracíme
k Plzeňskému kraji, jeho krajině a vztahu k bohatství
barokních památek v evropském kontextu. A nelze pominout,
že jedním z nejdůležitějších plzeňských pramenů je ten,
který dělá plzeňské pivo takovým, jaké je. Jako záminka
ke zkoumání průmyslové identity Plzně poslouží znamenitě.
SKRY TÉ M
je digitá ln í pr ĚSTO
ůvodce Plzn
Pro procházk
u městem si m í.
v ybrat jednoh
ů
o ze sedm i pr žete
ůvodců
a nechat se v
ést jeho subjek
tiv n í
trasou, která
od h
pamětihod nos alí nejen
v zpom ín k y, př ti, ale ta ké
které dotvářej íběhy a zá žitk y,
í atmosféru m
ěsta.
B ude pro vše
ch ny návštěv
n ík y
ke stažen í zd
ar m
po celý rok 20 a
15.
2015
V roce širokou
o
r
éně
p
budou ev řené nejm iér y
inter
os t ot
veřejn n str uova né Loose.
a
o
tř i rek itekta A dolf ožnost
u,
mi m
a rch
u s n i ejich v zn ik
l
o
p
s
j
A
y
h
e
ě
i s tá l
t př í b
objev i ch majitelů ího
i
j
je
ativ n
in spir ora.
u
a t
ATST V Í
BA ROKN Í BOH
iv í rozsáh lý
ož
e
Plzeňského kraj dnů ba roka,
tý
prog ra m Devět
do sr pna 2015
ce
en
rv
kter ý od če
av í
h týdnů před st
po devět letn íc
tů
ích koncer ,
devět vy nikajíc
cí
deln ích produk
ta nečn ích a diva s regionálním i
a ve spolupráci
ví
pa mátka m i obje
orga nizacem i a
o
éh
padočesk
da lší poklady zá i současné.
ní
ič
ad
venkova, tr
věnovat
Ba roku se bude
dočeské
pa
i výstava v Zá
za hájena
de
bu
ga lerii, která
.
v prosinci 2015
Trasy programu
7/8
TRANZIT A MENŠINY
Jednota v rozmanitosti a rozmanitost v jednotě není jen
proklamativním a módním souslovím posledních let.
Je žitou zkušeností Evropy. Plzeň jako křižovatka na cestě
mezi „starou“ a „novou“ Evropou je ideálním místem pro
rozvíjení aktivit, které spojují bez ohledu na to, odkud kdo
přichází a jaký je.
BOHU MÍR LINDAU ER
,
plzeňský rodá k a ma
líř,
v 19. století odešel na
Nový
Zéla nd, kde vy tvoř il
ne
bý
va lou
kolekci obra zů maor
sk ých náčeln íků
ve st ylu dobového po
vídeňských měšťa nů rtrét u
. Naprosto
un ikátní sbírka čt yř
iceti portrét ů,
která pro Maor y znam
en
pro nás Slovan ská ep á víc, než
opej, popr vé
opustí Nový Zéla nd
a před staví
se na výstavě v Plzn
i v létě 2015.
Doprovod ný prog ra m
pa k zapojí
T
i současné umělce do
P ROJ EK A
dialogu
PK
s evropsk ým i m inor
C H A L O U OM A
ita m i.
T
A
STRÝČK od konce
už
z apojuje do t v ů rčích
3
1
0
2
í
roku
ince žijíc
d ílen ciz n i.
v Plz
9/10
Hlavní body programu
VELKÉ AKCE
Plzeň se jako město představí svým obyvatelům i návštěvníkům
při velkých akcích ve veřejném prostoru: 17. ledna 2015 při
slavnostním zahájení, v březnu se propojí dříve konkurenční
pivovary při slavnostním otvírání Světovaru. Duben otevře
velké plzeňské tovární areály při akci Továrny představivosti.
V květnu se Plzeň stane dějištěm monumentálních oslav
70. výročí konce války, kdy se připomenutí vojenských událostí
propojí s pohledem umělců.
Květen a červen budou měsíci pro veřejný prostor se vším,
co k tomu patří – dočasnými výtvarnými intervencemi,
sousedskými slavnostmi, otvíráním neobjevených míst.
V létě se můžete těšit na hudební festival Živá ulice ve městě
a na 9 týdnů barokního programu v plzeňském regionu –
rozsáhlý program živých uměleckých akcí v prostředí
unikátních barokních památek, které budou velkým evropským
turistickým objevem.
Září je sezóna divadelních festivalů – největší český divadelní
festival Divadlo doplní čerstvě založený festival nového cirkusu.
V regionu bude vrcholit land artový festival v krajině Re:mind
a 9 týdnů industriálních stop.
Program pro rok 2015 by neměl být ohraničen koncem,
měl by být novým začátkem kulturního života v Plzni.
K této příležitosti jsme na 12. prosince 2015 připravili slavnost
pulzujících světel, která jasně připomenou polohu Plzně
na hlavním tahu do Německa a dál do Evropy.
Více však ještě neprozradíme!
Hlavní body programu
11/12
VÝSTAVY
Prolínání tradice a inovace má v Plzni podobu připomenutí si
významných tvůrčích osobností spojených s městem a aktuálním
pohledem na jejich odkaz. Je to především výtvarná, loutkářská
a architektonická tradice, na kterou můžeme v Plzni navázat.
Dílo Jiřího Trnky si připomeneme dvěma výstavami
– jednou rozsáhlou retrospektivní a jednou určenou rodinám
a dětem inspirovanou slavnou Zahradou. Shodou okolností tuto
výstavu připravují Trnkův syn Jan a vnuk Matyáš.
Západočeská galerie připravila skvělé výstavy: z mnichovských
sbírek se představí díla předních malířů moderny, z Nového
Zélandu poprvé do Evropy přiveze sbírku portrétů Maorů
plzeňského rodáka Bohumíra Lindauera.
Západočeské muzeum připravuje zmapování odkazu Ladislava
Sutnara, který rozvíjí Fakulta umění a designu Západočeské
university. Architekt Adolf Loos zanechal v Plzni své rozsáhlé dílo
v podobě unikátních interiérů, z nichž některé budou v roce 2015
zpřístupněny ve speciální prohlídkové trase. Architekturu Plzně
přiblíží výstavy přímo na ulicích města.
K loutkové tradici se vrátíme v aktuální výstavě loutkářského
umění z celé Evropy, která vznikla pod dohledem Matěje Formana.
Současné výtvarné umění pomůže otevřít tovární areály.
Jedinečnou příležitost jak objevit jeden z nich – areál Plzeňského
prazdroje – vytvoří výstava současného designu za účasti
předních světových designérů.
13/14
Hlavní body programu
ŽIVÉ UMĚNÍ
Plzeň je městem divadla, Vendelína Budila, Jiřího Trnky nebo
Josefa Skupy. Jedno z nejstarších stálých divadel, Divadlo
J. K. Tyla, má rekordní počty předplatitelů, investuje do stavby
nového moderního divadla, které se divákům otevře v září 2014.
Plzeň hostí jeden z největších českých divadelních festivalů.
Přípravy na rok 2015, jeho průběh a odkaz by mělo pro divadlo
v Plzni znamenat nový impulz: možnost otevřít se světu díky
areálu Světovar, založit novou tradici díky festivalu a showcase
nového cirkusu ze střední a východní Evropy pod realizačním
dohledem Cirqueonu, najít nové publikum pro živé umění díky
rozsáhlé sezoně nového cirkusu, která zaplaví celé město
a všechny velké i menší městské obvody Plzně.
Evropská sezóna současného divadla a tance navíc obohatí
program Divadla J. K. Tyla. Těšit se můžete např. na akrobata
a provazochodce Davida Dimitriho, francouzský Cirque Trottola
nebo na vskutku evropský taneční soubor Les Slovaks.
Díky Petru Formanovi se umělci do Plzně nevydají na jeden
z mnoha zájezdů, ale na přátelské setkání a odevzdají v Plzni
maximum při hledání nového publika pro žánr nového
cirkusu a obecně všech nových přístupů k divadlu.
Hlavní body programu
15/16
NOVÁ MÉDIA
Město je dobrodružným místem pro cestování a objevování
hlavně tehdy, když máte dobrého průvodce. Nové technologie
nám pomůžou přenést bedekry do mobilních telefonů a na web,
ale nezapomeneme ani na staré technologie a ty, kteří
se zatím po městě pohybují s klasickou mapou.
Jedním z klíčových projektů Plzně 2015 je Skryté město.
Sedm postav od studenta, přes veterána 2. světové války
po imigrantku představí Plzeň v digitálním průvodci ze svého
subjektivního pohledu. Průvodce vzniká při zapojení široké
veřejnosti na rozmanitých dílnách. Během roku 2015 bude
zdarma ke stažení jako mobilní aplikace pro telefony a tablety.
Jeho obsahem budou nejen výjimečné turistické trasy,
ale také osobní příběhy, vzpomínky a zážitky
z běžně skrytých míst v Plzni.
Ve spolupráci s Auto*matem připravujeme plzeňskou verzi
Zelené mapy, vznikne trasa po industriálních památkách nejen
po Plzni, ale také po Plzeňském kraji, investujeme do pilotních
tras Plzeňského architektonického manuálu. Tyto všechny
průvodce navíc propojíme se systémem iTagů Plzeňského
městského dopravního podniku.
17/18
Hlavní body programu
SVĚTOVAR
Světovar je jednou ze zásadních investic města Plzně
do projektu Evropské hlavní město kultury a základem
pro jeho udržitelnost po roce 2015. Měl by se stát Evropským
domem kultury, který reflektuje středoevropský prostor
živého umění a přináší do něj nové impulzy.
Bude stát na čtyřech programových pilířích, možná proto
se pro kulturní fabriku v areálu Světovaru vžil název 4x4:
na uměleckých rezidencích, na komunitní angažovanosti,
na programu živého umění a jako zárodek kreativního
inkubátoru. Čtyři variabilní sály budou v roce 2015 hostit
divadelní koprodukce s Théâtre le Manège z Monsu a dalšími
partnery, „evropské festivaly“ a také otevírat cestu
k seznámení se s rozmanitými kulturami. Poskytne zázemí
pro umělecké rezidence v oblasti živého a výtvarného umění
i pro spolkové aktivity obyvatel městské části Slovany.
Světovar je zároveň jedním z industriálních areálů, které
plzeňská veřejnost a návštěvníci dostanou díky projektu
Plzeň 2015 zpět k dispozici jako živou součást města.
Hlavní body programu
19/20
VEŘEJNÝ PROSTOR
A ZAPOJENÍ OBYVATEL
Veřejný prostor je jedním ze zásadních témat programu
a bude se v mnoha aktivitách a ve spolupráci s řadou partnerů
prolínat celým rokem 2015 v rámci programového proudu Vztahy
a city. Je to téma, které momentálně zajímá Českou republiku,
ale i Evropu. Projekt Evropského hlavního města kultury nabízí
možnost, jak jej přenést do prostoru celého města. V rámci projektu Město jako výstava se uskuteční dočasné architektonické
zásahy i akupunkturní umělecké intervence.
Zapojení široké veřejnosti do debaty a péče o veřejný prostor jsou cestami, jak téma otevřít obyvatelům města. Program Pěstuj prostor
umožňuje zapojení veřejnosti prostřednictvím jejích návrhů
na zlepšení konkrétních míst na webu, v rámci společných dílen
a dobrovolnických aktivit. Ve spolupráci s Centrem pro komunitní
práci je tento projekt realizován i ve školách, kterých se již
zapojilo více než deset. Téma aktivismu a participace v architektuře
bude předmětem zkoumání a diskuse architektů, například během
konference reSITE nebo při výstavě Městské zásahy.
Ekvivalentem veřejného prostoru ve městě je krajina v regionu.
Za účasti veřejnosti vzniká land artový Park sv. Jiří v Plzni
na Doubravce a ostrovy land artu v Nečtinech, Spáleném Poříčí
i v dalších místech Plzeňského kraje.
Na téma veřejného prostoru se zaměřuje i jedna z nejintenzivnějších
spoluprací s neziskovým sektorem v Plzni – sdružení „k světu.“ již
v roce 2013 připravilo festival v lodních kontejnerech a dál rozvíjí svoje
aktivity například při pořádání plzeňské Pecha Kucha Night nebo
přípravách oživení náplavky plzeňských řek. Tématu se budou věnovat
také umělci na rezidencích ve Světovaru. A samozřejmě jej ovlivní
i přítomnost novocirkusových představení na různých místech města.
21/22
Hlavní body programu
REGION
Evropské hlavní město kultury má za cíl přispět k rozvoji
celého regionu, Plzeňského kraje. Tým Plzně 2015 se zaměřil
na tři témata pro západní Čechy typická a zároveň ne dostatečně
objevená: západočeské baroko, kulturní krajinu a landart
a industriální dědictví.
Území kraje jsme rozdělili na 9 oblastí. Každá z nich nese jiný
příběh, každá z nich je jedinečná. Vedle unikátních barokních
památek představíme zázračná místa, prameny a madony,
historické cesty. Během roku 2015 oživíme těchto 9 lokalit
s významnými barokními památkami programem špičkových
hudebních, tanečních i divadelních produkcí, zahradních
slavností s barokními ohňostroji, výstav i ochutnávek
gastronomie a vín. Zároveň se zaměříme i na místní tradice,
poutě, procesí. Ve dvou letních měsících zažijete 9 týdnů baroka.
Ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového
dědictví představíme v roce 2015 v rámci festivalu 9 týdnů
industriálních stop průmyslové památky Plzeňského kraje.
Velkou mezinárodní soutěží krajinářů Recovering landscape
budeme iniciovat téma znovuobnovení života ve vysídlených
územích. Téma opuštěné krajiny ponese i land artový festival
Re:mind.
Ve spolupráci s ateliérem prof. akad. soch. Jiřího Beránka
Fakulty umění a designu a jeho studenty znovu ožívají
opuštěné kostely v sudetském příhraničí, které se tak opět
mohou stát oduševnělými místy.
9 TÝDNŮ BAROKA
Nepomucko / Jižní Plzeňsko
29. 6. - 5. 7. zahájení
Klatovsko
6. 7. - 12. 7.
Stodsko / Chotěšovsko 13. 7. - 19. 7.
Plánsko / Tachovsko 20. 7. - 26. 7.
Konstantinolázeňsko/ Stříbrsko 27. 7. - 2. 8.
Domažlicko
3. 8. - 9. 8.
Radnicko / Plasy 10. 8. - 16. 8.
Manětínsko / Nečtinsko 17. 8. - 23. 8.
Sušicko
24. 8. - 30. 8.
KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015
MÍŘÍME?
SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI KULTURNÍMI SÍTĚMI
IN SITU
– prostřednictvím spolupráce s festivalem 4+4 dny v pohybu
spolupracujeme s evropskou sítí In Situ, která se zaměřuje
na umění ve veřejném prostoru
TRANSEUROPEHALLES
– společně s Johan Centrem Plzeň se podílíme na přípravách
výročního setkání členů sítě TransEuropeHalles v Plzni
SPACE
– naše partnerská organizace Pap-rna se zapojila do projektu
Space pro mladé evropské kulturní manažery. V roce 2015
zároveň Plzeň bude spolupořádat jejich výjezdní seminář
A SOUL FOR EUROPE
– spolupráce na přípravě konference v roce 2015
CIRCOSTRADA NETWORK
– prostřednictvím organizace Cirqueon/Zahrada, o.p.s.
připravujeme společné setkání členů sítě pro nový cirkus
v Plzni v rámci festivalu nového cirkusu
EVROPSKÁ SÍŤ GREENWAYS
– příprava konference na rok 2015
IFLA EUROPE
– mezinárodní soutěž krajinářských architektů
CIVILSCAPE
– mezinárodní konference Landscape Forum evropské
platformy CIVILSCAPE v roce 2015
reSITE
– konference a festival v roce 2015
EVROPSKÁ KULTURA V PLZNI











Mezinárodní festival DIVADLO
Festival Finále
Mezinárodní filmový festival Jeden svět
Smetanovské dny
Mezinárodní festival nového cirkusu
Sezóna evropského nového cirkusu
Sezóna současného evropského divadla a tance
Sezóna výstav v Západočeské galerii
Jazz bez hranic
Bonjour Plzeň
Týden hispánské kultury
OSLAVA EVROPSKÉ ROZMANITOSTI
 Světovar jako dům evropských kultur
 Zásahy ve veřejném prostoru Plzně se zahraničními
partnery, umělci a zapojením veřejnosti
 Projekt Skryté město – digitální platforma
ke sdílení paměti města
KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015
MÍŘÍME?
OSLAVA EVROPSKÝCH HODNOT
Rozmanitost, tolerance, otevřenost, spolupráce, solidarita,
dostupnost, inovace a respekt k tradicím, dialog, to jsou hodnoty, na kterých stavíme program Plzně 2015
 Doprovodný program k výstavě Bohumíra Lindauera
 Světovar
 Spolupráce s festivalem Brave Kids z Vratislavi
 Chaloupka Strýčka Toma – projekt se zapojením minorit
a cizinců v Plzni do programu Plzně 2015
 Inovace v kreativním inkubátoru na Světovaru
 Programové linie kulturní krajina a industriální dědictví
ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY
PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI
 Kulturní fabrika Světovar a kreativní inkubátor
 Everfund – crowdsourcingová platforma
 Podpora cestovního ruchu – speciální mapy a průvodci:
Zelená mapa Plzně, Plzeňský architektonický manuál,
stezky průmyslového dědictví
 Krekr – projekt inovace ve firmách prostřednictvím uměleckých intervencí ve spolupráci se švédskou společností TILLT
 Strategické zaměření na západočeské baroko jako marketingovou značku pro regionální cestovní ruch
 Park svatého Jiří jako land artový park se zapojením veřejnosti
síť Synapsis pro kulturní spolupráci v regionu
 Nová budova Divadla J. K. Tyla - investice do nejmodernější
divadelní budovy v ČR
KOPRODUKCE
 Inscenace Un Beau Matin, Aladin společně
s Le Théâtre Du Jeu De Paume, Aix-en-Provence
 Nová inscenace souboru Cirk La Putyka a Cirkus Cirkör
 Nová site specific inscenace souboru Farma v Jeskyni
 Nová inscenace Otec Ubu společně s Théâtre Le Manège Mons
MĚSTO A OBČANÉ – ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
 Crowdfundingová platforma Everfund
 Projekty pro zapojení veřejnosti: Skryté město, Chaloupka
strýčka Toma, Pěstuj prostor, Město jako výstava, realizace
komunitního Parku sv. Jiří
 Klub strážných andělů – ambasadoři, dobrovolníci, stážisté
 Umění ve veřejném prostoru: Kontejnery k světu
 Projekty se školami: Kreativní demokratická škola, dílny
s Post Bellum, mikrogranty pro školní projekty
 Fórum pro kreativní Plzeň, konference a platforma pro diskuzi
o udržitelnosti výsledků projektu Plzeň 2015 ve městě
 Arts management – vzdělávací program pro neziskové
organizace a úředníky města
SPOLEČNÉ PROJEKTY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY







Bohumír Lindauer – Alte Nationalgalerie Berlin
& Lindauer Foundation New Zealand
Mnichov, zářící metropole umění – Villa Stuck
Design Meeting – Evropské vysoké školy designu
Mezinárodní festival nového cirkusu – Circostrada, Cirqueon / Zahrada, o.p.s.
Baroko – společný projekt se zástupci Euroregionu Dunaj-Vltava
Městské zásahy, mezinárodní otevřená výzva, výstava
(Urban Interventions, Open International Call), spolupráce
s Vallo a Sadovský
Ostrovy Land artu – přeshraniční dílny
JAK VZNIKÁ PROGRAM
PRO PLZEŇ 2015
Některé projekty připravuje a produkuje sama společnost
Plzeň 2015, o.p.s. Je jich ale malé množství ze všech, které
se v roce 2015 budou realizovat. Většina projektů vzniká
s partnery, s kterými spolupracujeme finančně, konzultacemi,
sdílením know how a zapojením do mezinárodních sítí.
Spolupracujeme jak s organizacemi z Plzně a Plzeňského kraje,
tak s národními a zahraničními partnery.
Klíčovým úkolem společnosti Plzeň 2015, o.p.s. je připravit
dlouhodobě udržitelný program, který zachová odkaz projektu
Evropské hlavní město kultury pro Plzeň do budoucna.
Proto jsme vytvořili Everfund, webovou stránku, která umožňuje
podporovat projekty se zapojením individuálních dárců a která
funguje na principu crowfundingu. Web Everfund je připraven
ke spuštění na začátku roku 2014 a do konce roku 2015 by měl
podpořit alespoň 100 tvůrčích projektů. Kromě možnosti získat
podporu veřejnosti budeme vybrané projekty doporučovat
našim firemním partnerům a zajistíme jim zázemí v podobě
konzultací a marketingu.
Další projekty a instituce podporují ze svých rozpočtů
a prostřednictvím grantů Město Plzeň a Plzeňský kraj.
Díky memorandu o spolupráci mezi Městem Plzní, Plzeňským
krajem a Plzní 2015 se rozšířily možnosti pro organizace, které
připravují projekty pro Plzeňský kraj a které souvisí
s projektem Plzeň 2015.
PROJEKT PLZEŇ
- EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO
KULTURY 2015 VZNIKÁ ZA PODPORY:
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
TAKÉ PROJEKTOVÝM PARTNERŮM!
















Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta umění a designu
Západočeské univerzity
Západočeská galerie v Plzni
ZOO Plzeň
Techmania Science Centre
Galerie města Plzně
Západočeské muzeum v Plzni
Plzeňská filharmonie
Divadlo Josefa Kajetána Tyla
k světu.
Bienále kresby Plzeň
Dominik centrum
Centrum pro komunitní práci
Aerofilms
Divadlo Alfa
Obec sokolská















Národní památkový ústav
Klub českých turistů
Česká komora architektů
Nadace Proměny
IFLA Europe
Civilscape
Místní akční skupiny
Plzeňského kraje
Zahrada o.p.s.
4+4 dny v pohybu
Muzeum loutek
Plzeňská diecéze
Židovská obec
Institut Français de Prague
British Council
Goethe Institut
SÍŤ EVROPSKÝCH HLAVNÍCH
MĚST KULTURY







Aarhus 2017
Wroclaw 2016
Donostia San Sebastian 2016
Mons 2015
Umeå 2014
Riga 2014
Košice 2013
 Marseille-Provence 2013
 Guimarães 2012
 Tallinn 2011
 Ruhr 2010
 Linz 2009
 Lille 3000
SMLOUVY
O SPOLUPRÁCI - MINIGRANTY
 Místní akční skupiny
Český Západ – Místní partnerství
 Galerie Klatovy / Klenová
 Centrum španělské kultury
a vzdělávání
 Obec Nečtiny
 Ponton, občanské sdružení
 Žonglér, o.s.
 Gymnázium Františka Křižíka
a základní škola s.r.o.
 Nadační fond Zelený poklad
 Společenstvo českých knihařů
 Soukromá střední uměleckoprů-
myslová škola – Zámeček, s.r.o.
 Plzeňská diplomatická simulace, o.s.
 Ing. Radek Charvát
 cojc gGmbH
 Unie výtvarných umělců
plzeňské oblasti
 Úterské občanské sdružení Bart
 ENVIC, občanské sdružení
 Česká společnost
Josepha Haydna, o.s.
 Mikroregion Nepomucko
 Občanské sdružení
Pod Zelenou Horou
 JOHAN o.s.
 EduArt, občanské sdružení
 Střední odborné učiliště
stavební, Plzeň, Borská 55
 Mgr. Helena Diensbierová
Šimicová
 Markéta Markgraf Hossingerová
 Mgr. Dagramr Wizovská
 Dobrovolnická regionální
agentura DoRa
 Cultura Africa, o.s.
 Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže Plzeň
SMLOUVY
O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI










Jsme částí Země, o.s.
iREPORT s.r.o.
Dominik Centrum, s.r.o.
ZČG v Plzni, p.o.
Ivo Hucl
Biskupství plzeňské
Canticorum o.s.
Eallin TV s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni
ksvětu.








Centrum pro komunitní práci západní Čechy, o.s.
TRK o.s.
PaNaMo, o.s.
OCET o.p.s.
ART Prometheus o.s.
KVAS o.s.
Mezinárodní folklorní festival
CIOFF









Excellent Plzeň, s.r.o.
Slovensko-český klub, o.s.
Jump films
JBV Plzeň, s.r.o.
Cultura Africa, o.s.
Arabfest, o.s.
Centrum španělské kultury
a vzdělávání
Plzeňský fotoklub
Škoda Plzně
PODPORUJEME
 TANDEM - Centrum česko
-německých výměn mládeže
 24 o.s.
 CPKP o.s.
 Uličník, o.s.
 Lion´s club
 Výstava fotografií
Jeana-Marca Caracci
 SK Slavia Plzeň
 Alliance française de Plzeň
ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI









České centrum Brusel
České centrum Bratislava
České centrum Mnichov
České centrum Berlin
město Regensburg
město Liège
manège.mons
Maison Folie Mons
Numédiart Mons
 L’Ecole du Futur Mons
 Transcultures Mons
 Centrum Bavaria Bohemia Schönsee
 Brave Kids Wroclaw
aedec Strasbourg
 Theaterpädagogische Zentrum das Ei + A-BASTA!, o.s.
DĚKUJEME SPONZORŮM!









Nadace ČEZ
Milknatu
Plzešká teplárenská
CS Cargo
Veolia Voda - Vodárna Plzeň
Metrostav
Panasonic
Toi Toi
Bauhaus
MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE:





Český rozhlas Plzeň
MF Dnes
ZAK TV
Kulturní měsíčník Žurnál
Plzeňský kalendář – Pilsen Events Calender
DĚKUJEME SPONZORŮM!
Projekt Evropské hlavní město kultury je investicí do budoucnosti
a prosperity nejen Plzně, ale celé České republiky. Dlouhodobý dopad
projektu potvrzují zkušenosti z předchozích let a dalších zemí a měst,
která projekt využila jako nástroj svého rozvoje a strategické změny.
Podpora vzdělávání, inovace a kreativity s ohledem na dlouhodobou
udržitelnost jsou společné cíle s cíli řady firem, které se soustředí
na dlouhodobý rozvoj. Staňte se partnerem projektu Plzeň 2015
a spojte se s nejrozsáhlejším kulturním a rozvojovým projektem
v České republice a Evropě!
EVERFUND
Everfund představuje nové pojetí webové platformy, která pomáhá
na svět unikátním projektům z různých oblastí kultury, kreativních
odvětví a sociálního podnikání. Záměrem platformy je startovat
a zviditelňovat projekty a tím jim pomoci sehnat nejen potřebné
finance ale i jinou formu podpory, např. hmotný dar či přímo spolupracovníky, sponzory a sympatizanty. Ti se mohou zapojit
svými schopnostmi, nápady nebo dovednostmi. Kombinací
komunitního financování (crowdfundingu) a přímého zapojení lidí
se vytváří komunita, díky níž nápady ještě před realizací získávají
potřebné zdroje. Kromě nabídky pomoci se zakládáním a plánováním
projektů pracuje tým Everfundu také s komerčními partnery.
Těm nabízí možnost využít platformu jako nástroj ukazující
oblíbenost projektů a preference veřejnosti. Everfund tak ideálně
slouží k plnění společenské odpovědnosti firem či cílenému
a efektivně mířenému sponzorství.
ZAPOJTE SE
PLZNĚ, KDE BUDEME VIDĚT
STRÁŽNÝ ANDĚL Plzně – Evropského hlavního města
kultury 2015 figuruje jako zastřešující symbol pro všechny,
kteří podporují město Plzeň a pomáhají jeho rozvoji skrze
zapojení do projektu Plzeň 2015.
PODPOROVATEL – AMBASADOR
Zajímá se o dění kolem projektu Plzeň 2015 a podporuje
ho slovy i v myšlenkách a svojí účastí na vybraných akcích.
Pomáhá šířit informace, které získává z newsletterů a pozvánek,
účastní se akcí podle svého zájmu, zve své přátele a rodinu,
cítí sounáležitost s projektem, pomáhá budovat jeho kladnou
image a prestiž.
DOBROVOLNÍK
Podílí se aktivně na hladkém průběhu akcí Plzně 2015.
Má možnost být přímo u toho! Zapojuje se do aktivit spojených
s projektem Plzeň 2015, činnosti mohou být různorodé
– pořadatelské, hostitelské, administrativní či manuální.
Záleží na tom, co Vás baví a zajímá a na vzájemné domluvě.
Můžete pomáhat budovat příjemnou atmosféru ve městě,
zvelebovat veřejný prostor, podílet se na společenských akcích,
tvořit, tančit, smát se, potkávat zajímavé lidi… být u toho.
STÁŽISTA
Je nedílnou součástí týmu Plzeň 2015. Podílí se na každodenním
chodu organizace. Plzeň 2015, o.p.s. hostí také stážisty, studenty
i absolventy různých oborů z ČR i zahraničí. Konkrétní náplň
stáže je vždy nastavena individuálně dle potřeb organizace
Plzeň 2015 a možností a zájmů stážisty. Plzeň 2015 spolupracuje
s různými dobrovolnickými službami, ale nabídky stáží
vypisuje i přímo. Rozhodující je motivace, nikoliv věk.
Napište nám na adresu: [email protected] nebo se přímo
zaregistrujte na webových stránkách www.plzen2015.cz,
získejte více informací a staňte se součástí projektu Plzeň 2015.
MUZEA
PIVOVAR
DIVADLA
GALERIE
CESTY
ULICE
POLOHA PLZNĚ V EVROPĚ
TALLINN
AARHUS 2017
GLASGOW
RIGA
WROCLAW 2016
RUHR
MONS
LINZ
DONOSTIA
SAN SEBASTIAN 2016
MARSEILLE
37/38
To nejzajímavější z Plzně
KATEDRÁLA
SV. BARTOLOMĚJE
Skutečnou dominantou Plzně je katedrála sv. Bartoloměje,
jejíž stavba započala spolu se založením města a byla
dokončena počátkem 16. století. Chrám je národní kulturní
památkou, stejně jako opuková socha na jeho hlavním oltáři,
známá Plzeňská madona. Socha představuje tzv. „krásný
styl“ období gotiky. Katedrála se pyšní nejvyšší kostelní
věží v České republice (102,6 m), z jejíchž ochozů můžete
na celé město a jeho okolí shlížet z výšky 60 metrů.
Šternberská kaple s visutým svorníkem pochází z 1. pol.
16. století. V roce 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni
biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou.
Sousoší na vnější východní straně chrámu znázorňuje
Krista na hoře Olivetské, chráněného řadou malých
andělíčků, z nichž jeden vám podle legendy splní
i ta nejtajnější přání…
To nejzajímavější z Plzně
39/40
PIVOVAR
Pivovar Plzeňský Prazdroj, rodiště světoznámého ležáku
Pilsner Urquell, je největším pivovarem v České republice.
Pivo se v Plzni vaří takřka od jejího založení. Samotný
Plzeňský Prazdroj založili a postavili společnými silami
právováreční měšťané v roce 1842. V tehdejším Měšťanském
pivovaru v Plzni byla uvařena první várka spodně
kvašeného ležáku, který následně dobyl celý svět pod
jménem Pilsner Urquell. Plzeňský Prazdroj je významným
výrobcem a exportérem českého piva, vyváží pivo
do více než 50 zemí po celém světě.
Plzeňský Prazdroj je jedním z turisty nejnavštěvovanějších
míst ve městě, ročně jeho prohlídkovými trasami projde
více než 250 tisíc návštěvníků z celého světa.
www.prazdrojvisit.cz
41/42
To nejzajímavější z Plzně
VELKÁ SYNAGOGA
Židé žijí na Plzeňsku již od 14. století, v průběhu staletí bylo
v Plzni celkem pět synagog, z nichž se do dnešní doby
zachovaly jen dvě - Stará synagoga, kterou najdete
ve vnitrobloku domů ve Smetanových sadech (původně
zde bývala i židovská škola, nyní na jejím místě najdete
netradiční Památník obětem holocaustu) a Velká synagoga.
Velká synagoga, postavená v roce 1893 v maurskorománském stylu, je třetí největší v Evropě.
Je svědectvím bohaté židovské obce v Plzni, která byla
bohužel v průběhu nacistické okupace v letech 1939 - 1945
téměř zdecimována. Historická budova prošla koncem
20. století náročnou rekonstrukcí a kromě náboženských
účelů slouží díky vynikající akustice a unikátní atmosféře
i jako koncertní a výstavní sál.
To nejzajímavější z Plzně
43/44
ZOO
A BOTANICKÁ ZAHRADA
Ideálním cílem rodinného výletu je plzeňská Zoologická
a botanická zahrada. Nachází se blízko centra města,
v atraktivně členitém areálu s vodními plochami, arboretem,
skalami a parkovou úpravou. Žije tu přes 1 300 druhů zvířat,
hvězdami je pár indických nosorožců či žirafy
Rothschildovy. Najdete tu volné přírodní výběhy opic
a šelem, druhý největší medvědinec v Evropě, sukulentní
skleník či naučné stezky. Součástí Zoo je botanická část
s meditační Japonskou zahradou a vesnický statek Lüftnerka.
45/46
To nejzajímavější z Plzně
TECHMANIA
SCIENCE CENTER
Techmania Science Center, nejnovější turistický cíl v Plzni,
sídlí ve zrekonstruované tovární hale v areálu plzeňské
Škodovky. Moderní interaktivní centrum vás přesvědčí,
že věda není jen o bádání, ale že si s ní lze i hrát.
Na ploše 3 000 m2 nabízí expozice zaměřené na fyzikální
hrátky, experimenty a vědecké novinky či expozici
MáToHáček, kolekci originálních vědeckých hraček (nejen)
pro děti. Ve stálé expozici o historii a současnosti plzeňské
Škodovky můžete obdivovat jedinečné technické památky
– první lokomotivu s laminátovou karoserií (1963), jediný
dochovaný trolejbus typu 3Tr3 (1947) nebo nejstarší
dochovanou elektrickou lokomotivu vyrobenou v Plzni.
www.techmania.cz
CESTOVNÍ RUCH
Plzeň je připravená hostit profesionálně jakoukoli větší
i menší konferenci nebo kongres.
Tři desítky kvalitních hotelů, dobrý výběr mezi restauracemi,
kvalitní veřejná doprava, to jsou samozřejmé předpoklady.
Plzeň se v cestovním ruchu zaměřuje na tzv. company visits –
Plzeňský prazdroj přiláká ročně kolem 270 tisíc návštěvníků.
Nově rekonstruovaný areál Science centra Techmania
má za cíl přivítat 200 tisíc návštěvníků.
ZOO Plzeň, která chová nejvíce druhů zvířat na světě,
má návštěvnost kolem 500 tisíc diváků ročně.
Divadlo J. K. Tyla navštíví každoročně přes 150 tisíc diváků.
Pro rok 2015 vznikne speciální návštěvnické centrum
s informacemi a prodejem vstupenek a suvenýrů na místě
plánované Galerie u Zvonu. Město Plzeň vedle toho zakládá
agenturu Plzeň turismus.
Více na: www.visitplzen.eu
Informační centrum města Plzně
nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň
Tel: +420 378 035 330
E–mail: [email protected]
Vstupenky na akce: www.icpilsen.cz
ORGANIZAČNÍ TÝM
JIŘÍ SUCHÁNEK
ředitel společnosti
[email protected]
ONDŘEJ KAŠPÁREK
manažer projektu Everfund
[email protected]
JIŘÍ SULŽENKO
programový ředitel
[email protected]
JIŘÍ BENÝR
finanční manažer
[email protected]
PETR FORMAN
umělecký šéf projektu
[email protected]
↳S IMONA KONRÁDOVÁ
právní administrace
[email protected]
JAN ZACHARIÁŠ
ředitel komunikace
[email protected]
↳A NDREA MELUŠOVÁ
region
[email protected]
KATEŘINA MELENOVÁ
regionální manažerka
[email protected]
↳P ETR KLEMENT
koordinátor realizace
programu
[email protected]
ALEXANDRA BRABCOVÁ
manažerka participace
[email protected]
ADRIANA KRÁSOVÁ
manažerka mezinárodních
vztahů
[email protected]
PETR ŠIMON
manažer mezinárodních
projektů
[email protected]
MICHAELA MIXOVÁ
programová manažerka
pro profesionální umění
[email protected]
MIRKA REIFOVÁ
PR a marketing
[email protected]
ALENA ČECHOVÁ
PR a marketing
[email protected]
JÁCHYM KLIMKO
brand manager
[email protected]
EVA KRAFTOVÁ
koordinátorka realizace
programu
[email protected]
↳A NNA HOUŽVIČKOVÁ
koordinátorka zahraničních
vztahů
[email protected]
↳M AREK SIVÁK
koordinátor participace
[email protected]
↳JANA HOLATOVÁ
koordinátor sekce participace
[email protected]
↳K ARINA KUBIŠOVÁ
koordinátor projektů sekce
participace
[email protected]
↳P ETRA HOLCOVÁ
asistentka ředitele
[email protected]
↳M ILAN SVOBODA
evaluace projektu
[email protected]
↳SOŇA RYCHLÍKOVÁ
koordinátorka realizace
programu
[email protected]
↳B LANKA BORŮVKOVÁ
Autobus linka 2015
Produkce autobusu
[email protected]
↳MONIKA BECHNÁ
manažerka pro programové
projekty
[email protected]
KLÁRA DOUBRAVOVÁ
produkce Sezóny Nového cirkusu
[email protected]
↳M ARTIN KOSA
Západočeské baroko
/koordinace a produkce
[email protected]
↳K LÁRA SALZMANN
Land art expert
[email protected]
↳T EREZA SVÁŠKOVÁ
koordinátorka uměleckého
rezidenčního programu
[email protected]
IDA KAISEROVÁ
projektová manažerka
[email protected]
OLGA PLCHOVÁ
produkční
[email protected]
PETR KLÍMA
koordinátor participace
[email protected]
KAMILA ŠVAJGROVÁ
koordinátorka komunikace
[email protected]
PŘÍJMY A VÝDAJE
PROJEKTU PLZEŇ 2015
9
%
10
%
12
%
PLÁNOVANÁ STRUKTURA
PŘÍJMŮ PROJEKTU
23
%
46
město Plzeň
ministerstvo kultury
Plzeňský kraj
EU
privátní sektor
%
KONTAKTY:
15
%
10
%
Plzeň 2015, o. p. s.
PLÁNOVANÁ STRUKTURA
VÝDAJŮ PROJEKTU
produkce projektů
marketing
provoz o.p.s.
75
%
Pražská 19
301 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: 378 035 360
[email protected]
wwwplzen2015.cz
www.facebook.com/Pilsen2015
ISBN 978-80-905671-0-8
Publikaci vydala Plzeň 2015, o.p.s v prosinci 2013 a je volně ke stažení na www.plzen2015.cz.
Kniha první je úvodní ze tří publikací, Kniha druhá s detailnějším programem vyjde v létě
2014 a Kniha třetí s kompletním programem celého roku 2015 vyjde v prosinci 2014.
Uvedený přehled programu není vyčerpávající a zohledňuje i akce ve stadiu příprav.
ISBN 978-80-905671-0-8
Download

06.12.2013 Kniha první