u-noviny I duben-květen
Univerzita 2014 I
ožije v létě
uměním
Rušná
společenská
sezona
Studentky
poznaly školy
ve Francii
strana 2
strana 5
strana 6
IAESTE
zve do
zahraničí
strana 5
strana 1
Borský
kampus má
kavárnu
strana 8
novin
duben-květen 2014 ▌ročník 3 ▌číslo 4 ▌vydává Západočeská univerzita v Plzni
slovo rektorky
Nové Akademické centrum otevřela na začátku května ZČU v centru Plzně. Akademické centrum se nachází na rohu
Sedláčkovy a Riegrovy ulice v prostorách, kde původně měla univerzita své dílny a technické zázemí. Celé centrum tvoří
tři části: Informační a propagační centrum, studentská kavárna Íčko a Galerie Ladislava Sutnara, která přesídlila z Jungmannovy ulice. Celková rekonstrukce stála deset milionů korun. Od nového akademického roku začne studentská kavárna
nabízet pravidelné kulturní programy pro studenty i širokou veřejnost.
Foto: VÁCLAV BAXA
Mezinárodní letní jazyková škola bude
letos na univerzite
ˇ už po pe
ˇtadvacáté
I o prázdninách může člověk chodit do školy. Někteří z nás se například chtějí naučit pár slovíček
před odjezdem na dovolenou do
Francie nebo prostě jen nechceme
vypadnout z každodenního sebevzdělávání. A že je takových lidí
dost, ukazuje Mezinárodní letní
jazyková škola.
Poprvé se uskutečnila v roce
1990 a za tuto dobu se z ní stala
jedna z největších mezinárodních
událostí pořádaných v našem kraji, na kterou se každoročně sjíždí
stovky účastníků z řad studentů,
dospělých a dětí z České Republiky i ze zahraničí. Letos chystá
univerzita její jubilejní 25. ročník
a nabízí angličtinu, francouzštinu,
italštinu, němčinu, portugalštinu,
ruštinu, španělštinu a češtinu pro
cizince.
Jazykové kurzy proběhnou
v termínu od 7. do 25. července
a studenti se mohou zdokonalit
v běžné konverzaci v některém
z osmi nabízených jazyků, připravit se na jazykovou zkoušku či ma-
turitu, prohloubit si znalost práva,
právnické angličtiny a další. Letní
škola také rozšíří nabídku kurzů
pro děti cizinců žijící v Čechách.
Celodenní a odpolední jazykové kurzy jsou navrženy v různých
úrovních pokročilosti a v nabídce
jsou i kurzy specializované. Ve
výuce se klade důraz na rozšíření jazykových znalostí a jejich
praktické uplatnění, které si dále
mohou žáci vyzkoušet v konverzaci se zahraničními účastníky
na populárních večírcích, při or-
ganizovaných sportovních aktivitách i v průběhu výletů a dalších
kulturních akcí. Propojení výuky
a doprovodného programu posiluje neformální kontakt mezi studenty a vyučujícími a poskytuje
prostor pro komunikaci mezi českými a zahraničními účastníky.
V tomto smyslu je letní škola výjimečná a svou koncepcí bourá jazykové, kulturní i věkové bariéry.
Poslední zájemci se mohou ještě hlásit. Více na www.isls.cz.
 Jana Jánská Lonská
Milí studenti, kolegové a čtenáři,
otvíráte další číslo univerzitních
novin a já bych Vás jejich prostřednictvím ráda pozvala do
nového Akademického centra
Západočeské univerzity, které
s prvními květnovými dny vítá
své návštěvníky. Naše rozvíjející
se moderní univerzita si toto zastoupení v srdci města, ve kterém
sídlí, zaslouží.
Nové centrum jsme zhotovili
v naší budově v Sedláčkově ulici
a spojili jsme jej s unikátní literární kavárnou a Galerií Ladislava
Sutnara, kterou jsme sem přemístili z Jungmannovy ulice. Naším
cílem bylo vytvořit příjemný prostor, kde by mohli naši studenti,
zaměstnanci i veřejnost trávit volný čas, setkávat se nebo si prostě
jen odpočinout. Do budoucna bychom v tomto našem centru chtěli pořádat kulturních akce, besedy
nebo cestopisné přednášky. Navíc jsou zde i konferenční prostory
se samostatným vstupem, které
budou sloužit ke konání tiskových
konferencí i k pracovním jednáním. Samotné informační centrum
tedy bude sloužit vícero účelům:
od volnočasových přes kulturní
až po prezentaci naší vysoké školy
směrem k široké veřejnosti a samotným Plzeňanům.
Věřím, že si nové prostory oblíbíte a budete je užívat co nejvíce.
 Ilona Mauritzová, rektorka
Studenti ope
ˇ t zvolili svého krále Majáles
Králem letošních slavností jara
Majáles se stal hrabě Marek Cihle
z Bolevce, student FF ZČU. V plzeňském amfiteátru ho poslední
dubnový víkend korunovala rektorka univerzity Ilona Mauritzová. (snímek vpravo) Následoval hudební
open air festival při němž vystoupily
známé i méně známé kapely, mimo
jiné například Chinaski, MIG 21,
Tomáš Klus, Horkýže Slíže a další.
Vyvrcholení studentských slavností
předcházel průvod studentů v kostýmech městem (snímek vlevo) a happeningy na čtyřech pódiích v centru města. Majáles se konaly letos
v Plzni již po pětadvacáté.
 (un)
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
ˇ í Šimeček
Foto: Jir
strana 2
Seniorˇi cvičili pame
ˇ t’
Univerzita třetího věku ZČU (U3V) se přidala i letos
k Národnímu týdnu trénování paměti, který proběhl
10. až 15. března. Celkem se osvětových seminářů zúčastnilo 167 posluchačů. V rámci Dne otevřených dveří
Ústavu celoživotního vzdělávání připravila pro zájemce ukázkovou hodinu mozkového joggingu. Trénování
paměti je také jedním z kurzů U3V, o které je mezi seniory velký zájem.
Foto: Vladimír Nový
I duben-květen-2014 I u-noviny
Konstrukci vozu ukazuje Techmania
Hmotnost každého kolejového vozidla charakterizuje mimo jiné i jeho technickou úroveň
Hledání cesty pro dosažení co nejpříznivější hodnoty tohoto parametru bylo hlavní motivací k řešení projektu s názvem Výzkum
a vývoj hybridní skříně kolejového vozidla, a to v rámci programu
ministerstva průmyslu a obchodu,
TIP, číslo projektu FR-TI3/449.
Fakulta strojní, konkrétně Regionální technologický institut, naší
univerzity byla hlavním řešitelem
a koordinátorem tohoto projektu. Dalšími účastníky byly firmy
ŠKODA TRANSPORTATION,
a.s., Lacomposite, s.r.o., a výzkumná organizace Výzkumný
a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. Řešení probíhalo v letech 2011 až 2013.
Vycházelo se z poznatků, které
ZČU získala už v průběhu řešení
projektu Výzkumné centrum kolejových vozidel, kdy testováním
modelového funkčního vzorku
hybridní skříně byla prokázána nadějná cesta k úspoře hmotnosti.
Hybridní hrubá stavba skříně
představuje koncepci založenou
na použití různých materiálů na
jednotlivé komponenty skříně. Využívá přitom výhodných vlastností materiálů vhodných pro každý
komponent skříně. Základní rozměry vozu, tedy délka, šířka, výška
a počet dveří odpovídají vozům metra provozovaným v Praze, Petrohradu a v dalších městech bývalého
východního bloku. Na konstrukci
spodku vozidla byla použita ocel
s vysokou mezí kluzu 700 MPa, na
podlahu nerezová ocel. Také vaznice je z oceli s vysokou mezí kluzu.
Bočnicové a střešní moduly jsou
z kompozitních sendvičových panelů. Bočnicové moduly mají pěnové jádro, obvodový ocelový profil
a kompozitní potahy ze skelných
vláken a pojiva z epoxidové pryskyřice. Střešní panely mají voštinové jádro a kompozitní potahy ze
skelných vláken a epoxidové prys-
kyřice. Klíčovým místem skříně
byl spoj mezi kompozitními a ocelovými částmi. Podařilo se jej vyřešit originálním šroubovým spojem
kombinovaným s lepením. Řešení je
chráněno užitným vzorem č. 26176.
Hybridní skříň prošla statickými
pevnostními zkouškami podle ČSN
EN 12663-1. Přestože nevyhověla
stoprocentně, potvrdilo se, že může
snížit hmotnost skříně kolejového
vozidla až o pětinu. Řešitelský tým
chce ve výzkumu a vývoji pokračovat a hrubou stavbu skříně vozidla
dokončit pro další ověřování, včetně případného zkušebního provozu.
Proto byl podán návrh nového projektu do programu ALFA Technologické agentury ČR. Společným
úsilím vytvořená hybridní skříň
vozu metra se stane od května 2014
dočasným exponátem Regionálního
technologického institutu v plzeňském Techmania Science Center.
 Petr Heller, Miloslav Kepka
Mu
˚ že Arabfest zme
ˇ nit pohled české verˇejnosti na arabský kout sve
ˇ ta?
Pátý ročník Festivalu arabské kultury v Plzni, tentokrát s podtitulem Podej mi flétnu a zpívej se konal
4. dubna v dobrovolnickém centru Totem. Může festival změnit pohled české veřejnosti na arabský
svět? Věřili lidé pořádající tuto akci na počátku, že se může stát stálicí mezi kulturními plzeňskými
akcemi? Nejen na to jsme se zeptali Daniela Křížka, uznávaného odborníka na islámskou mystiku,
dějiny a kulturu muslimských zemí.
Festival arabské kultury se začíná řadit mezi tradiční plzeňské akce. Když před pěti lety
vznikal, věřil jste, že se z něj
může vzniknout tradice?
Musím přiznat, že jsem první
ročník Arabfestu bral prostě jako
sice obdivuhodnou, ale přesto jen
nárazovou snahu našich studentek a studentů okořenit si tvůrčím
způsobem běžné studium. Organizační tým festivalu mě však záhy
vyvedl z omylu a přesvědčil, že
má dlouhodobou vizi, kterou skrze jednotlivé ročníky festivalu naplňuje. Řekl bych, že Arabfest už
patří mezi tradiční plzeňské akce,
své návštěvníky počítá na tisíce,
pomáhá vytvářet a kultivovat kontakty a vztahy mezi ZČU a zahraničními institucemi i s městem.,
a to nejen po linii projektu Plzeň
- evropské hlavní město kultury.
Díky Arabfestu se u nás scházejí
velvyslanci z několika arabských
zemí. Organizační tým Arabfestu,
který vznikl okolo autorky původního nápadu Terezy Sváškové, od
počátku pracuje velmi kreativně i efektivně a nabízí zajímavé
a inspirující akce pro odborníky
i laiky. Náplň festivalu je navíc rok od roku pestřejší a méně
předvídatelná. Jinými slovy, od
arabské kuchyně a břišních tanců
v prvním ročníku k arabskému
street artu a komiksu v ročníku
pátém.
Arabská kultura se bohužel ne
vždy setkává s kladnými reakcemi lidí. S jakými ohlasy jste
se ve spojitosti s Arabfestem
setkal?
Neodpustím si poznámku, že po-
jem arabská kultura má či může
mít bezpočet významů, velmi
různorodý obsah. Tři sta milionů
Arabů žijících v rozsáhlém geografickém rámci se obklopuje
často velmi odlišnými kulturními
kulisami. Na tuto diverzitu právě
Festival arabské kultury poukazuje a ilustruje ji. Vím ale, kam asi
míříte. Kromě pozitivní odezvy,
která je kromě jiného dosvědčována samotnou vzrůstající návštěvností festivalu, se pravidelně
ozývají hlasy odsuzující takové
aktivity, obviňující organizátory
z podpory islamizace České republiky a podobně. Nedělám si
iluze, že by Arabfest mohl významně přispět ke změně xenofobních postojů nevzdělaných
autorů takových obvinění (ačkoli
by si z něho mohli přinejmenším
odnést poučení, že ne všichni Arabové jsou muslimové), jistě však
umožňuje prohlubovat poznání
u těch, pro které není odlišnost
zdrojem strachu nebo dokáží právě skrze poznávání tyto často iracionální obavy potlačit.
Může festival změnit negativní
vnímání arabského světa?
Nejsem si jistý, který z přínosů
by bylo možné označit za hlavní. Rozhodně však mezi ně patří snaha prohloubit naší znalost
konkrétních bohatých a v mnoha
ohledech inspirujících kulturních
tradic. Patří sem už zmiňovaná
kultivace existujících a tvorba
nových kontaktů a vztahů mezi
ZČU a českými i zahraničními
akademickými či nevládními
institucemi, diplomatickými re-
prezentacemi arabských zemí,
městem Plzeň. Jiným důležitým
přínosem je růst odborných znalostí i dovedností členů organizačního týmu Arabfestu, z jejichž
práce a zaujetí těží různým způsobem také katedra blízkovýchodních studií. Jistě přitom nezmiňuji
všechny formy přínosu. Pokud jde
o položenou podotázku, festival
asi nemůže nijak zásadně změnit
obecnou percepci Arabů, kteří
jsou spojováni s nejrůznějšími,
a bohužel častěji negativními, stereotypy. Myslím však, že není malých cílů. Pokud vedle všech zmíněných pozitivních efektů festival
přivede hosty a diváky k poznání,
že arabská realita není černobílá
a nelze ji vtěsnat do několika
jednoduchých, kategorických pouček, jde o významný úspěch.
Jakým způsobem se podílí Západočeská univerzita v Plzni na
konání festivalu?
Západočeská univerzita se kromě finanční pomoci podílí na
Arabfestu poskytováním organizačního zázemí, nabízí potřebné
prostory, audiovizuální techniku,
materiální pomoc, poskytuje určitou odbornou garanci celé akci
a podobně. To vše samozřejmě
především prostřednictvím katedry blízkovýchodních studií
a jejích zaměstnanců, kteří se
i jako přednášející podílí na programu jednotlivých ročníků.
Co se vám na této akci líbí nejvíce?
Záleží na perspektivě. Jsem-li
v roli prostého diváka, pak mě
oslovuje zejména pestrost pro-
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
Foto: Alexandra KollarovÁ
gramu festivalu. Mohu si vybírat
mezi tématy odborně podanými
inspirujícími osobnostmi z České
republiky a ze zahraničí, zajdu na
výstavu fotografií nebo na koncert, pochutnám si na vybraném,
zkušeně připraveném arabském
jídle. Zvolím-li perspektivu zástupce vedení katedry blízkovýchodních studií, pak především
tleskám iniciativě, vůli, obětavosti a schopnostem našich studentek
a studentů, Pořádáním festivalu získávají cenné zkušenosti po
čistě odborné i praktické stránce.
Díky svému zaujetí a nadšení pro
svůj obor také jednak zviditelňují svou alma mater a celé město
Plzeň, ale – možná především –
přispívají podle svých možností
k hlubšímu poznání a porozumění
kultuře, jež je nám bližší, než by
se na první pohled mohlo zdát.
Ani program tohoto ročníku
nebude ochuzen o další z vašich
zajímavých příspěvků. Prozradíte, na co se mohou návštěvníci těšit?
Jste příliš laskavá. Ačkoli doufám, že hosté mé přednášky
s názvem Kaligrafie: kdysi,
dnes skutečně nebudou zklamáni. Osobně obdivuji uměleckou
tradici islámské kulturní sféry
a také se jí odborně zabývám.
Mou rolí v programu Arabfestu je ukázat hlavní rysy tradice
arabské kaligrafie a především
představit její roli a podoby
v současném umění. Moderní
arabská kaligrafie samozřejmě
vychází z tradičních principů,
díky spojení s novými technikami, umožněnými například počítačovými grafickými programy,
však nabývá nových forem a výrazů. Hosté se nemusejí obávat
příliš teoretického výkladu, budeme si především promítat krásná díla z minulosti i současnosti.
 Kristýna Rottová
u-noviny I duben-květen 2014 I
strana 3
NTIS má nový projekt
AtrCamp bude letos podesáté
Baví vás kreslit, malovat, fotografovat, tančit, vymýšlet a tvořit? Právě pro vás je tu desátý ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp, kterou pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.
Letošní nabídka je nejširší v dosavadní historii letní školy a obsahuje čtyřicítku umění a zajímavých
kurzů včetně řady novinek.
Zástupci řešitelů na zahajovací schůzce ve Florencii.
Foto: archiv UN
Výzkumný program P3 „Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur“ centra excelence NTIS získal prestižní projekt Marie
Curie plně financovaný ze 7. Rámcového programu Evropské komise.
Projekt s akronymem MOTORIST „MOTOrcycle Rider Integrated SafeTy“ s celkovým
rozpočtem přes 300 tis. EUR
volně navazuje na projekt
6. Rámcového programu MYMOSA řešený v letech 2006
– 2009. Koordinátorem projektu je univerzita ve Florencii
a projekt disponuje dalšími
8 řešiteli a 6 tzv. přidruženými partnery převážně z oblasti
průmyslu.
Cílem projektu je posílit
personální kapacity výzkumu
v oblasti bezpečnosti motocyklistů přijetím jednoho začínajícího výzkumníka a jednoho
zkušeného výzkumníka, kteří
budou ve spolupráci se zaměstnanci výzkumného týmu
P3 pracovat na dané problematice s využitím virtuálního
modelu člověka.
Odpovědný řešitel, ing. Luděk Hynčík, Ph.D., věří, že
projekt posílí nejen výzkumné
kapacity v dané oblasti, ale
přispěje i ke zvýšení publikačních aktivit a prestiže NTIS
v Evropském výzkumném
 (un)
prostoru.
ArtCamp 2014 se uskuteční od
7. do 25. července a jeho účastníci
se mohou těšit na tvůrčí atmosféru
a inspirativní prostředí moderní budovy Fakulty designu a umění, kde
budou pracovat pod vedením místních pedagogů i hostujících umělců
z České republiky, Polska, Portugalska, Srbska a USA.
Návštěvníci nového kurzu animované tvorby projdou celým procesem výroby animovaného filmu
od tvorby scénáře a výroby loutek,
přes animaci a práci se zvukem
a efekty až k výslednému snímku.
Silné zastoupení bude mít i design. Vedle přípravného kurzu interiéru, nábytku a hraček. Posledně
jmenovaný kurz povede hostující
pedagog Marco Ginoulhiac z University of Porto v Portugalsku
a jedním z inspirativních zdrojů pro
jeho účastníky bude i dílo Ladislava
Sutnara.
Po dvou letech se do Plzně vrátí Pawel Frackiewicz, pedagog
Akademie výtvarných umění ve
Wroclawi. Ten účastníky svého
kurzu kresby naučí i méně známou
japonskou techniku tisku ze dřeva
Mokulito. S tradičním japonským
deskotiskem neboli technikou
Moku Hanga se můžete seznámit
v kurzu dalšího hosta ArtCampu
Tomasze Kawełczyka z Akademie
výtvarných umění v Lodži. Jeho
kolega Wieslaw Karolak s vámi
vyrazí za poznáním města, jeho
architektury, atmosféry a obyvatel
v plenérovém kurzu kresby a malby.
Pokud vás už nebaví malovat na
papír, můžete si v létě zkusit malování papírem. Původem srbská
umělkyně žijící v Praze Mira Antonović vás seznámí s netradiční technikou, při níž hraje hlavní roli papírovina. Po roce se do Plzně vrátí
Samantha Skelton z Miami University v USA, která opět povede kurz
tvorby šperku, kde se seznámíte
s různými šperkařskými technikami
a vytvoříte vlastní kolekci šperků.
Ti pokročilí mohou absolvovat týdenní soustředění s další americkou umělkyní Sandrou Gross, jež
pracuje zejména se sklem a jedním
z hlavních témat kurzu bude proto
transparence. Z Miami Universi-
ty opět přijede i John Humphries,
jehož kurz se tentokrát zaměří na
techniky koláže.
Vůbec poprvé letos ArtCamp
nabízí i kurz zaměřený na pohybové umění. Pod vedením Kateřiny Bednářové poznáte možnosti
vyjádření prostřednictvím tance
a zjistíte, jakou roli při tanci hrají
prostor, čas a pohyb. Nebo raději
vysedáváte u počítačových her?
Pak vás určitě bude zajímat, jak
vzniká jejich design. Práci designéra počítačových her si můžete
vyzkoušet díky dalšímu novému
kurzu – navrhnete herní prostředí,
postavy, kostýmy i předměty ve
hře, ke které vytvoříte storyboard.
Vedle horkých novinek můžete
samozřejmě vybírat z nabídky dalších už tradičních kurzů i přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Naučíte se vytvářet loga
a interaktivní animace, vyrábět
a dekorovat předměty z porcelánu, ručně vázat knihy, vyzkoušíte
si různé role před i za kamerou,
přetvoříte prostor pomocí světla
a hudby, zdokonalíte své kresebné
dovednosti, stanete se tvůrci komiksů i návrháři obuvi, vyrazíte
fotografovat krajinu i architekturu
a mnoho dalšího.
Poslední zájemci se mohou ještě hlásit. Nabídku kurzů najdete na
www.fdu.zcu.cz/artcamp. Hlásit se
můžete do 15. května 2014.
 Lenka Kodýtková
Studenti se účastnili Olympijských her
Mnoho medailí přivezli čeští sportovci z nedávno proběhlých zimních Olympijských her v Soči. Diváci
tyto úspěchy (ale i některé neúspěchy) mohli sledovat na obrazovkách České televize. V rámci vysílání
se objevila novinka, která některým lidem zcela změnila zážitek ze ZOH, protože poprvé v historii bylo
televizní vysílání opatřeno živými skrytými titulky.
Právě stínovým řečněním, díky němuž vznikají živé skryté titulky, se
zabývá několik studentů filozofické a pedagogické fakulty. Dostali
za úkol vytvořit titulky k přibližně osmdesáti hodinám přenosu ze
ZOH. Byly vybrány nejzajímavější sportovní disciplíny s ohledem
na předpokládanou sledovanost a
možný medailový zisk. Biatlon,
krasobruslení, severská kombinace
či hokej jsou jen několika příklady.
Reakce "čtenářů" těchto titulků,
mezi něž patří především osoby se
sluchovým postižením, na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé nadše-
ně komentovali množství informací, které se k nim tímto způsobem
dostalo. "Titulkování sportu, a OH
obzvláště, mě stále překvapuje
v tom, jak se při jednom přenosu
dozvím o daném sportu víc informací, než za třicet let bez titulků."
napsal jeden z účastníků fóra na
webových stránkách Kochlear.cz .
Pro samotné stínové mluvčí se
též jednalo o skvělý zážitek. Běžně totiž titulkují pořady především
politického charakteru. Příležitost
vidět v akci ty nejlepší sportovce
z celého světa byla pro ně velice
příjemnou změnou. Mohli fandit
českým zástupcům a přitom tvořit něco smysluplného. Není totiž
větší odměny,
než když si člověk
1
může
přečíst
kladné
reakce na jím
100 81 0 12
7 67 145
vykonanou práci.
Se slavnostním zakončením
ZOH skončilo též titulkování této
velké události. Už teď se ale pracuje na vylepšení stávajícího systému rozpoznávání řeči a tvoří se
nové komplety pro další a další pořady. Pokud vše půjde podle plánu,
tak už příští, tedy letní Olympijské
hry v Rio de Janeiru budou otitulkovány do poslední disciplíny.
 Pavel Petrle
Bienále je výzvou pro talentované výtvarníky
Zájmové sdružení právnických
osob Bienále kresby Plzeň vyhlásilo soutěž - 9. mezinárodní bienále
kresby Plzeň 2014. Zúčastnit se jí
mohou talentovaní výtvarníci, kteří zašlou jednobarevné kresby do
maximálního formátu 100x70 cm
– formát podložky. Od jednoho autora může být do soutěže zařazeno
nejvýše pět prací vytvořených po
roce 2010.
Přihlášky do soutěže jsou k dispozici v kanceláři Bienále kresby Plzeň a na webové stránce:
www.bienale-plzen.cz. Součástí
přihlášky je zaplacení nevratného
vstupního poplatku ve výši 500,- Kč.
Díla s přihláškou a kopií dokladu
o zaplacení poplatku musí být pořadateli odeslána do 31. května 2014.
Mezinárodní porota rozhodne
o udělení Grand Prix a dále má
právo udělit některým dílům short
list. Kromě toho budou uděleny
ceny partnerů. Oceněná díla budou
vystavena v Plzni od 8. října do
 (un)
16. listopadu 2014.
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
Seminář s názvem „High-tech technologie v oblasti úpravy a hodnocení povrchů“ se uskutečnil na
konci března pod záštitou Regionálního technologického institutu. Krom našich odborníků se jej zúčastnili i zástupci z celosvětově uznávaných firem
jako Alicona GmbH, OTEC Präzisionsfinish GmbH,
SHM, s.r.o., Innomia a.s. a Hofmeister, s.r.o., celkově
neuvěřitelných 72 specialistů. Ukázalo se, že dané
téma je velmi aktuální a ze strany zástupců průmyslu byl velký zájem o spolupráci v této oblasti. Díky
tomu byly navázány nové kontakty a rozjednána konkrétní témata spolupráce. Někteří z účastníků si dokonce rovnou přivezli vlastní vzorky, se kterými mají
problém a tak bylo možné se ihned zamyslet se nad
možnostmi řešení. Na snímku je zachycena debata
nad problematikou měření vzorků se zástupci firmy
Pramet Tools, s.r.o (zleva Ing. Miroslav Kouřil, Pavel
Holec, Roman Reindl, Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., Ing.
 (un)
Ivana Česáková).
strana 4
I duben-květen 2014 I u-noviny
Univerzita prˇedstaví nekonvenční a divokou osobnost Bohumila Hrabala
Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Slavnosti sněženek a spousta
dalších legendárních příběhů se
nám vybaví pod jediným jménem: Bohumil Hrabal. 28. března
by tento výjimečný člověk oslavil sté narozeniny.
Dílo nadaného prozaisty ovlivnila nejistá doba a divoký sled
nejrůznějších událostí: poprvé
spatřuje světlo světa, když se
Evropa zuřivě chystá do první
světové války. Dospívá v době
prosperující první republiky,
s odřenýma ušima maturuje na
reálném gymnáziu a podle přání
rodičů se dává na právnickou fakultu. Půl roku po jeho pětadvacetinách bují válka nová. Němec-
ká okupace zavírá české vysoké
školy a Hrabal se živí jako železniční dělník a výpravčí.
V roce 1946 dokončuje studia,
stává se doktorem práv, svůj titul
ale nikdy nevyužije. Právnická
kariéra jej neláká, inspiraci pro
své příběhy hledá jinde. Aniž
stačí vstřebat hrůzy druhé světové války, už je tu komunistický
převrat. Chvíli pracuje v kladenských ocelárnách, těžký úraz jej
přivádí k profesi baliče starého
papíru v libeňských sběrných surovinách a později k divadlu, kde
se živí jako kulisák.
Přetlak v mysli inteligentního muže prosakuje ven nejprve
prostřednictvím surrealistických
básní. Záhy v sobě objevuje
schopnosti prozaika s osobitým
a nezaměnitelným projevem.
Těžká a nekonvenční souvětí
jsou pro mnohé čtenáře překážkou, jak později objeví režisér
Jiří Menzel a zfilmuje několik
Hrabalových předloh. Radost
z nově nabyté svobody a demokracie mu není dopřána dlouho.
Jeho záhadná smrt v roce 1996
putování nadaného spisovatele
ukončuje.
Na Hrabalovo výročí nezapomíná ani Západočeská univerzita v Plzni, která jej slaví v akademickém duchu. Hrabalovské
narozeniny otevřela neformální
přednáška Jiřího Staňka z Peda-
gogické fakulty, která studentům
i veřejnosti přiblížila nekonvenční a divokou osobnost české
literatury. Akce se uskutečnila
v březnu ve studovně Univerzitní
knihovny ve Veleslavínově ulici.
Slavnosti budou ještě pokračovat dalšími akcemi – veřejným
čtením a promítáním menzelovských filmů, které v nových univerzitních prostorách na Borech
doplní komentář zasvěceného
odborníka.
Celý březen nabízely univerzitní studovny volně pastelky
a papíry, které studenti mohli
využít k zachycení svých pocitů
z Hrabalových děl. Ani jejich
výtvory nezůstanou utajeny zvídavým pohledůmveřejnosti a tato dílka jsou vystavena.
 Martina Gillichová
„Autorské čtení vnímám jako návrat ke korˇenu
˚ m literatury,“ rˇíká Jirˇí Hájíček
Jiří Hájíček je jedním z uznávaných současných českých spisovatelů. Při autorském čtení, na něž přijel na konci letošního března na Pedagogickou fakultu
Západočeské univerzity v Plzni, četl posluchačům ze své knihy nazvané Rybí krev. Za tento román získal v loňském roce prestižní ocenění Magnesia Litera. Byla
to již druhá Magnesia Litera, kterou bylo jeho dílo oceněno. V roce 2006 ji obdržel za knihu Selský baroko. Krom toho napsal román Zloděj zelených koní a řadu
povídek i básní, kterými se poprvé uvedl na české literární scéně. Román Rybí krev popisuje z pohledu mladé dívky, jak probíhalo vystěhovávání obyvatel vesnic,
které měly být zlikvidované kvůli výstavbě jaderné elektrárny Temelín.
Zaujalo mě to, když jste
v rámci představení knihy
mluvil o individuálních dějinách, které vyzdvihujete ve
svých dílech nad ty „velké“.
Jak jste k tomu došel?
Hlavně asi četbou. Jak jsem říkal, já jako čtenář rád čtu silné
příběhy a ty jsou vždycky ukotvené v nějaké době. Ale právě
pro mě má to kouzlo, tu poezii,
že takto, skrze nějaký osobní, individuální příběh, můžete
historii prožít trošku jinak, než
když čtete nějakou objektivní
historickou práci. Anebo když
čtete nějaký román, o kterém
víte, že je vyprávěný shora a je
takový, že se tam dozvíte hodně
o historii, ale už méně o tom, jak
lidé žili. A já si myslím, že v tom
je síla beletrie a románů. Tam se
člověk dozví o té době něco, co
se nedozví z historických a vědeckých knih.
Stává se vám, že během psaní
ztratíte inspiraci, či máte pochybnosti ohledně vybraného
tématu? A jak to eventuálně
řešíte?
Pochybnosti má člověk neustále.
Já nejsem natolik sebevědomý,
abych neměl pochybnosti. To už
vlastně patří trošku k té práci.
Nestává se mi, že bych pochyboval o tom tématu, protože já si
témata vybírám poměrně dlouho
a dlouho si rozmýšlím věc, na
které budu pracovat. Takže to už
nejsou pochybnosti o tématu, ale
samozřejmě jsou pochybnosti
o tom, jestli to napíšu dobře, jestli uchopení tématu je správné.
O tom jsou pochybnosti vždycky. Ale ta pochybnost, ta nespokojenost, to na druhou stranu
pomáhá, to je hnací motor.
Když své dílo vydáte nebo dokonce před lidmi osobně předčítáte, nemáte obavy, že čtenářům odhalíte víc, než byste
reality, nebo spíše snaha zachovat atmosféru vámi vybrané
doby?
V první řadě je pro mě psaní ten
proces samotný. Zase to přirovnám k poloze čtenáře. Já mám
rád, když se čtenář nadchne příběhem a totéž zkouším jako autor při psaní. Je to radost a určité
vzrušení z tvůrčího procesu, protože vlastně stvoříte jinou realitu
a postavy, byť jsou třeba ukotvené v reálném světě, což u mě
jsou, protože já píšu realistickou
prózu. Přesto je to takový váš vytvořený svět, kde vy si určujete
pravidla, rozhodujete a postrkujete postavy jako figurky
chtěl? Přeci jen vaše tvorba do
značné míry ukazuje, jaký jste.
Já myslím, že tyto obavy už mám
za sebou. Každý autor, když začíná, napíše nějaký text a vydá ho,
vždycky jde s kůží na trh. To je
součást psaní a profese spisovatele, protože kdybyste psala něco,
co se vás nijak nedotkne, kde nemáte pocit, že dáváte kus ze sebe,
tak byste asi nenapsala dobrou
knihu. Tak se dá napsat vědecká
práce nebo novinový článek, ale
asi se tak nedá napsat to, co píšu
já, to znamená beletrie, román.
Takže jste se s tím v podstatě
smířil.
Ano. Jak říkám, je to součást
profese a psaní beletrie. Autor,
samozřejmě, jak říká Milan Kundera, by neměl být vidět za svým
dílem, ale to, že člověk třeba jezdí
na autorská čtení a podobné akce,
tak já to mám docela rád. Jednak
je to zpětná vazba a jednak je veřejné čtení takové oživení, dříve to
nebylo. Ale já to vnímám jako návrat ke kořenům. Literatura vznikala původně v té slovesné formě,
takže nyní se to tak trošku navrací
tím, že autor čte čtenářům.
Když se vrátím k těm autorským čtením, vy je vítáte jako
zpětnou vazbu, nebo se i trošku
obáváte reakcí čtenářů?
Ne, kdybych měl jezdit na čtení
s obavami, tak bych to nedělal.
Když píšete příběh, soustředíte
se jen na něj a necháváte se jím
vtáhnout nebo se na něj koukáte spíše shora a stavíte ho tak,
aby zaujal čtenáře?
Ono je to asi vždycky trochu napůl, protože já se vždycky snažím
dělat to, co mám rád jako čtenář.
A já jako čtenář se rád nechávám vtáhnout příběhy. Často se
nechávám strhnout vyprávěním,
ale potom samozřejmě je třeba
se nad to povznést a podívat se
na text shora a poupravit ho. To
se dělá při korekturách. Zase je
dobré nechat proces plynout, vychrlit ze sebe ten text. Tak to dělá
řada autorů, vychrlí text a potom
s ním dál pracují. Já považuji korektury a práci s textem za stejně
důležitou fázi jako samotné psaní.
Je pro vás psaní, tak jako bývá
četba, únikem do nějaké jiné
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
Podle vás, za úspěchem Selského baroka a Rybí krve stojí spíše významné historické události v pozadí, nebo jsou to lidské
postavy a příběhy?
Já myslím, že je to obojím, protože alespoň z mého pohledu má
být dobrý román o něčem, to je
to téma, to jsou dejme tomu ty
historické okolnosti. Ale zároveň
aby to nebylo jen nějaké chladné historické pojednání, tak to
musí být naplněné živými lidskými osudy. To je ta druhá složka.
Řekl bych, že téma asi přitáhne
čtenáře jako první. A když si ten
román přečtou, doufám, že ocení
i vnitřní život postav, jejich životnost a uvěřitelnost. Samozřejmě
pak jsou autoři, kteří se spíše
zaměřují na postavy nebo píší
experimentální prózu, to už záleží na konkrétním autorovi. Ale
já jako autor i jako čtenář mám
rád, když je román o něčem. To
znamená téma, které třeba nebylo zpracované nebo které je dobré připomenout a vytáhnout ho
ze zapomnění. To je případ Rybí
krve i Selskýho baroka. Jsou to
už taková zoufalá témata, věci,
které se udály a nejdou napravit,
ale mohou být pro někoho zajímavé.
V podstatě od vás byla docela odvaha vytáhnout znovu na světlo
kolektivizaci v padesátých letech
minulého století (Selský baroko)
a zánik vesnic při výstavbě jaderné elektrárny Temelín (Rybí
krev).
Já bych to nebral jako odvahu, pro
mě ta témata jsou osobní, ať už je to
Selský baroko, což je příběh mé rodiny ze strany otce, nebo Rybí krev,
protože tam je zase prostředí rodiny mojí maminky. Takže tyhle dva
romány beru tak, že jsem je napsat
„musel“. Ty se mě hodně dotýkaly,
takže ke mně ta témata vlastně přišla.
Takže dalo by se říci, že to co píšete se vás dotýká nejen emocionálně ale i osobně.
Je to tak, v těchto dvou případech.
I třeba román Zloděj zelených koní,
je to příběh o hledačích vltavínů, to
je také takový zajímavý fenomén.
Já jsem z toho řadu věcí zažil, jako
kluk jsem třeba chodil kopat s jednou partou vltavíny, takže jsou to
věci víceméně odžité. Já mám rád
autory jako je Jack London nebo
Jack Kerouac nebo Céline. To jsou
prostě lidé, kteří to, co zažili, dokázali nějak zprostředkovat. A takovou literaturu oceňuji. Myslím, že
v beletrii by měla být nějaká pravda
o životě, kterou chcete zprostředkovat dalším. Ti se s ní buď ztotožní
nebo neztotožní, najdou si tam
něco, co v nich zarezonuje, něco,
co sami prožili a s čím třeba mohou
souhlasit. A tím je to potěší.
Když se tedy vrátím k úplnému
začátku našeho rozhovoru, dalo
by se říci, že vaše dílo do jisté
míry mapuje vaše individuální
dějiny.
Jak jsem říkal, já upřednostňuji ty
osobní, individuální dějiny, ale nežijeme ve vzduchoprázdnu, takže
vždycky je to i nějaká výpověď o té
které době.
 Marie Liprtová
u-noviny I duben-květen 2014 I
strana 5
Večery plné tance a dobré hudby na univerzite
ˇ
Uvítali jsme jaro plesem
Do právě začínajícího jara vstoupila Západočeská univerzita v Plzni již 23. reprezentačním plesem,
který tradičně pořádala Stavovská unie studentů
ZČU. Slavnostní večer zahájila rektorka Ilona Mauritzová a programem provázel absolvent univerzity
a moderátor Jan Anderle. Parket byl po většinu času
zaplněný do posledního místa. Rytmus udával Tanečˇ ák
ní orchestr Miroslava Novotného. Foto: Vojteˇch Dvor
Hrabe
ˇ Dracula plesal mezi studenty
Baronky, upíři, tajemní šlechtici a záhadné hraběnky – ti všichni se sešli v půlce března na
tradiční akci Studentský ples ZČU ve velkorysých prostorách Parkhotelu Plzeň. Letos prostorem hlavního sálu poletovali netopýři a prostor dekorovaly výjevy tajemných drákulů a temných
hradů, protože celý večer se nesl ve stylu Dracula! Již osmý ročník Studentského plesu ZČU byl
tak opět úspěšnou akcí nejen v očích studentů, ale také pedagogů, zástupců různých plzeňských firem a institucí.
Večerem prováděl upírský moderátor Ondřej Duspiva a společenskou atmosféru navozovala
plzeňská kapela Brothers and
Sestra Klára. Program byl kromě tanečních bloků naplněn několika stylovými představeními,
která pak dokreslila celkovou
atmosféru. Ať už to bylo na začátku plesu tajemné vystoupení
z temné rakve s názvem Vampires of the Transylvania či klasický tanec v podání Pavla Sherina
s krásně oblečenou drákulovskou
partnerkou Martinou Horákovou.
Nicméně nelze zapomenout na
švihadlové vystoupení Kaerobic
Clubu Plzeň a dramatické vystoupení skupiny E-motion.
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo velmi netradiční půlnoční představení Věry Vybíralové,
která během pouhých čtyř minut
nakreslila velkoformátový obraz hlavních organizátorů plesu,
kteří jí byli modelem. Namalovala obraz více jak tři metry
široký a dva metry vysoký, což
byla velmi neobvyklá podívaná.
„Při plánování a navrhování tématu Studentského plesu ZČU
se vždy snažíme o to, aby hlavní
téma bylo originální, ale zároveň
ctilo společenský ráz akce. Proto
chceme, aby kostýmy vycházely
ze společenského oděvu, který se
pomocí doplňků dá osobitě doplnit,“ uvedla jedna z hlavních
organizátorek Pavla Kojanová.
A tak se celý večer po parketě proháněli upíří v dlouhých pláštích
a baronky s dramatickými účesy
či upírskými zuby. „Opět jsem se
skvěle bavila na plese, který není
jen klasickou večerní událostí,
ale i skvělým stylovým zážitkem
a rozhodně žádným maškarním,“
poznamenala Lucie Mudráková.
Podporu Studentskému plesu
ZČU vyjádřila také rektorka Ilona
Mauritzová, která se jako každý
rok ujala zahájení plesu a úvodního slova. Mimo jiné podpořila
organizátory, aby v podobných
aktivitách dále pokračovali. Starosta městského obvodu Plzeň 3
Jiří Strobach popřál studentům
skvělou zábavu a mnoho úspěchů osobních i studijních. „Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na
přípravách podíleli, jmenovitě
Pavle Kojanové, Denise Wágnerové a Lucce Königsmarkové, bez
kterých by se letošní ročník stejně jako ten minulý neuskutečnil,“
shrnul organizátor Jakub Nedvěd. Takže lze jen popřát, aby se
další ročník vydařil stejně a organizátorům z řad studentů a studentských organizací ESN Pilsen
a SUS nedošla energie, kterou
čerpají z úspěchu plesu a nadšení, které vidí na návštěvnících
 (ko)
plesu – tedy na Vás!
Hudební anketa Žebrˇík na ZČU
Cenu za nejkreativnější počin ZČU získala v anketě naše Fakulta aplikovaných věd
Letošní slavnostní vyhlášení výsledků hudební ankety Žebřík se
poprvé uskutečnilo v novém prostředí – v budově Fakulty designu
a umění v areálu Západočeské
univerzity v Plzni na Borech se
sešla hudební elita. Show moderovaná Tomášem Hanákem
a Bárou Polákovou nabídla exkluzivní vystoupení Mekyho Žbirky,
Tomáše Kluse, Vladimira 518 &
Idiot live bandu s Matějem Ruppertem a Romanem Holým i koncerty skupin UDG a A Banquet.
„Najít vhodný prostor pro tak
specifickou akci, která kombinuje slavnostní ceremoniál, indoor
festival a velkou celonoční párty,
není jednoduché. A proto je tak
trochu zázrak, že jsme objevili
budovu Fakultu designu a umění,
která se na Žebřík nejen dokonale hodí, ale navíc je to velmi
inspirativní umělecké a kulturní prostředí,“ vysvětlil Jaroslav
Hudec z pořádající společnosti
iReport.
Pořadatelé předali 27 cen
v devíti kategoriích podle výsledků hlasování na serveru anketazebrik.cz. Pro sošky si přišli
například Tomáš Klus, Anna K,
rapper Vladimir 518 nebo kapela Mandrage.Vůbec poprvé byla
udělena také Cena za nejkreativnější počin ZČU, do které nomi-
novaly své nejúspěšnější loňské
projekty všechny fakulty a součásti ZČU.
„Hudební anketa Žebřík vyhlašuje nejlepší umělce v různých
kategoriích a hodnotí úspěšné
tvůrce. Podobně Západočeská
univerzita v Plzni podporuje talenty a dává jim prostor vyniknout a zúročit jejich dovednosti.
Počiny nominované na cenu dokládají, že univerzita má potenciál v mnoha rozličných oborech,
ve kterých její absolventi nacházejí uplatnění,“ uvedla rektorka
ZČU Ilona Mauritzová.
Studenti, zaměstnanci i veřejnost hlasovali po celý únor na
webových stránkách ZČU pro
jeden z jedenácti nominovaných
projektů. Zvítězila Fakulta aplikovaných věd a její výzkumné
centrum NTIS s novou metodou
pro vytváření oxidových a oxynitridových vrstev ve výbojovém
plazmatu. Obdržela 513 hlasů.
Uvedená metoda se používá například k přípravě vrstev pro
dotykové panely, displeje mobilních telefonů a pro optický
a elektronický průmysl. Řešení
bylo v roce 2013 zaregistrováno
Cenu za nejkreativnější počin ZČU předali rektorka Ilona Mauritzová a děkan Fakulty designu a umění Josef
Mištera vedoucímu katedry fyziky Fakulty aplikovaných
věd Jaroslavu Vlčkovi (zcela vpravo).
Na Fakultě umění a designu bylo v sobotu večer plno.
jako společný evropský patent
Západočeské univerzity v Plzni
a firmy Trumph Hüttinger.
Cena v podobě zmenšeného
žebříku vznikla na Fakultě umění a designu a profesoru Jaroslavu Vlčkovi z katedry fyziky
ji jako zástupci vítězného týmu
předala rektorka Ilona Mauritzová a děkan Fakulty designu
a umění Josef Mištera. Na druhém místě s počtem 233 hlasů
skončil projekt Fakulty designu
umění Modeli da Torino a třetí
byla Fakulta elektrotechnická
s chytrým zásahovým oblekem
pro hasiče vyvinutým výzkumníky z RICE, který získal 190
hlasů.
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
 Kamila Kvapilová
Tomáš Klus zazpíval i několik písniček z nového
ˇ í Šimeček
alba.
Foto: Jir
strana 6
Jak bude otevřena
UNIVERZITNÍ knihovna
o Prázdninách
Zkrácená otevírací doba od:
30. 6.–14. 7.
8.00–15.00 h
Zavřeno:
14. 7. – 22. 8.
Zkrácená otevírací doba:
25. 8. – 12. 9.
8.00–15.00 h
Normální provoz:
od 15. 9.
8.00–20.00 h
Informace najdou čtenáři
na www.uk.zcu.cz
www.facebook.com/ukzcu
I duben-květen 2014 I u-noviny
Zaplet’te se do mezinárodní knihovnické síte
ˇ
Díky účasti Univerzitní knihovny
ZČU v projektu Cíl 3 - Česko-saská síť knihoven - Informace
bez hranic mají studenti i pedagogové nově možnost využívat
zdarma mezinárodní výpůjční
službu s univerzitními knihovnami v Chemnitz a Zittau/Görlitz.
A navíc se mohou těšit na množství e-knih, které pro ně budou
z projektu pořízeny.
Cílem jednoročního projektu je
prostřednictvím sítě spolupracujících knihoven v příhraničních
oblastech Česka a Saska zprostředkovat informace a informační zdroje uživatelům knihoven, studentům i všem ostatním
zájemcům z řad veřejnosti. Do
akce jsou zapojeny čtyři instituce:
Technische Universität Chemnitz, Hochschule Zittau/Görlitz,
Západočeská univerzita v Plzni
a Krajská vědecká knihovna
v Liberci. Projekt navazuje na dosavadní úspěšnou spolupráci s TU
Chemnitz v projektu Česko-saská
vysokoškolská iniciativa (2009
-2012).
Využijte proto bezplatné výpůjčky z obou saských knihoven
a obraťte se na pracovníky jednotlivých odborných oddělení.
Fondy těchto knihoven si můžete
prohlédnout z webových stránek
Univerzitní knihovny věnované
projektu.
Z prostředků projektu doplní
knihovna ZČU fond e-knih. Tentokrát se zaměří na oblast humanitních a společenských věd.
Dalšími aktivitami projektu
jsou workshopy k tématům fungování a řízení knihoven. Dále pro-
běhnou Dny knihoven v Chemnitz
a Plzni, při kterých se studenti seznámí se službami těchto zařízení
a nabídkou elektronických informačních zdrojů. Ke zvyšování
odborných kompetencí knihovníků se uskuteční výměnné pobyty
pracovníků zapojených institucí.
Více o aktivitách projektu a aktuálním dění se dozvíte na webu
Univerzitní knihovny: http://
knihovna.zcu.cz/projekty/Chem (un)
nitz/projekt.html
Studentky KRO FF ZČU byly na stáži v partnerském regionu
Projekt spolupráce Katedry románských jazyků Filozofické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni (KRO FF ZČU) s ESPE École supérieure du professorat et
de l'éducation de l´Université
de Franche-Comté (dříve IUFM
de Franche-Comté) pod názvem
„Studenti KRO FF ZČU na stáži
v partnerském regionu“ byl realizován díky finanční podpoře
z dotačního programu Plzeňského kraje a ZČU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti
mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů
v roce 2013.
Projekt navázal na dosavadní spolupráci zahájenou v roce
2010. V rámci této spolupráce
KRO FF ZČU pravidelně zajišťuje francouzským studentům
pedagogickou stáž v České republice. Každoročně přijíždí do
Plzně několik stážistů, kteří po
dobu čtyř týdnů hospitují a vyučují francouzštinu pod vedením
zkušených pedagogů na Mikulášském gymnáziu.
V roce 2013 přijely dokonce dvě
skupiny francouzských studentů
a všichni se s nadšením aktivně
zapojili nejen do univerzitního,
ale i kulturního a sportovního dění
v Plzni.
Díky finanční podpoře Plzeňského kraje se vzájemná spolupráce
ještě upevnila. Poskytnutá dotace
umožnila absolvovat 10ti denní
studijní stáž pěti studentkám a pedagogickému pracovníkovi v partnerském regionu Franche-Comté.
Loni zavítaly plzeňské studentky Tereza Paálová, Markéta Stolínová, Anna Benešová, Michala
Hromiaková a Karolína Němcová
do partnerského kraje Franche-Comté. Z francouzské strany byla
pro studentky zajištěna stáž v městečku Lons le Saunier.
Studentky byly vřele přijaty na
školách Collège Rouget de Lisle
a na Lycée Jean Michel, kde participovaly na výuce francouzštiny, angličtiny, zeměpisu a základů společenských věd. Zde měly
možnost zúročit své jazykové dovednosti a v diskuzích prezentovat Plzeň a Plzeňský kraj. Během
stáže se seznámily s francouzským
vzdělávacím systémem, s vyučovacími metodami, observovaly na
vyučovacích hodinách a ve svém
volném času poznávaly každodenní život městečka Lons le Saunier.
Z absolvovaného programu studentky velice zaujal přísně vedený
absence a prospěchu žáků a popis
náplně práce hlavního výchovného
poradce a ostatních vychovatelů.
Studentky ocenily vřelé přijetí od
vedení zúčastněných škol a zprostředkované informace o učitelském povolání ve Francii. Je potěšující, že studentky se ve svých
hodnoceních stáže pochvalně vyjadřovaly k organizaci, průběhu,
jejímu profesnímu a osobnímu přínosu, nešetřily pozitivními ohlasy
a stáž ve Francii si naplno užily.
Za účelem zajištění organizačních a administrativních záležitos-
tí spojených s realizací projektu
absolvovala týdenní stáž odborná
asistentka Katedry románských
jazyků, Mgr. Sylvie Vondráková,
pověřená zajištěním vzájemné
spolupráce s ESPE de Franche-Comté, které byl umožněn „job-shadowing“ na přednáškách
a odborných seminářích francouzských kolegů. V rámci stáže se jí
dostalo přijetí u vedoucích představitelů ESPE – zástupkyně ředitele
Catherine Caille - Cattin a Bernarda Blochse zajišťujícího zahraniční
vztahy.
Navštívila rovněž ESPE ve městě Vesoul, kde se setkala s ředitelkou Jocelyn Drouhot. Společně
shrnuly dosavadní vývoj vzájemné
spolupráce a jednaly o jejím dalším pokračování v oblasti výměn
studentů a výzkumu. Za výborné
organizační zajištění z francouzské
strany patří velké poděkování panu
Bernardu Blochsovi.
Dokladem úspěchu, se kterým
se dosavadní spolupráce a uskutečněný výměnný program setkává,
bylo uzavření výběru francouzských studentů a potvrzení jejich
návštěvy v Plzni na jaře letošního
roku.

Mgr. Sylvie Vondráková
KRO FF ZČU
školní režim, prezentace propracovaného programu na kontrolu
Odbor školství krajského úrˇadu spolupracuje s univerzitou
Plzeňský kraj – zejména Odbor
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje spolupracuje s mnoha různými sociálními partnery. Významnou pozici
mezi nimi zaujímá Západočeská
univerzita v Plzni, zejména Pedagogická fakulta. Kladně je hodnoceno zavádění nových studijních
programů v oblasti pedagogických
věd i realizace praxe studentů na
školách v Plzeňském kraji.
Pracovníci z Katedry psychologie byli aktivně zapojeni do projektů vyhlašovaných Plzeňským
krajem např. Krok do života 1
a Šance pro budoucnost. Oba projekty se zabývaly problematikou
dětí opouštějících dětské domovy
a jejich začleněním do společnosti. Odborníci z kateder vysokých
škol působí ve výuce na některých
středních školách, které Plzeňský
kraj zřizuje, např. na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové
škole elektrotechnické a Střední
odborné škole obchodu, užitého
umění a designu v Plzni.
Školství prochází v současné
době řadou změn, jejichž cílem je
snaha posílit roli vzdělávání, které je jedním z hlavních nástrojů
zlepšování konkurenceschopnosti
naší republiky nejen v rámci Evropské unie, ale i ve světě.
Školství Plzeňského kraje řeší
v posledních letech zejména problematiku klesajícího zájmu žáků
základních škol o studium na
technicky orientovaných středních odborných školách. Na trhu
práce je o technicky vzdělané zaměstnance stále větší zájem. Je
snaha obnovit znovu tradici, kdy
zejména Plzeň patřila k technicky
vyspělým a světově uznávaným
městům.
Výsledkem této snahy bylo vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání
mládeže Plzeňského kraje“ již
v roce 2009. S úspěchem se setkala i soutěž, pro jejíž název bylo
použito známé české úsloví „Řemeslo má zlaté dno“.
V roce 2013 byl schválen program „Podpora technického
a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“, který je zaměřen
na spolupráci základních a středních škol. Další aktivitou je soutěž
„Technika má zlaté dno“ určená
žákům středních škol.
Těm je určena také „Technická olympiáda Plzeňského kraje“,
která se realizuje ve spolupráci
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
právě se Západočeskou univerzitou. Jedná se soutěž školních
týmů, které řeší tematické okruhy
a technické problémy stanovené
ZČU. Práci mohla vytvořit skupina žáků jedné školy. Konzultace
byly možné pouze s vyučujícími
střední školy nebo ZČU. Účast
15 týmů z 9 středních škol byla
organizátory kladně hodnocena.
5. února 2014 probíhala prezentace prací v prostorách ZČU. Vítězové si odnesli tablety a poukázky na nákup elektroniky, které
převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse
a rektorky ZČU Ilony Mauritzové.
K nejúspěšnějším patřily týmy
z Vyšší odborné školy a Střední
průmyslové školy elektrotechnické v Plzni, z Gymnázia Sušice,
z Gymnázia v Domažlicích
a Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy
profesora Švejcara v Plzni.
„Těší mě přístup středních škol,
které podporují rozvoj dovedností
žáků. Stejně tak skutečnost, že Plzeňský kraj podporuje zájem žáků
o studium technických oborů, které představují jistotu pozdějšího
uplatnění v práci“, zhodnotila
rektorka ZČU Ilona Mauritzová.
Školství je oblast, která je odrazem celé společnosti. Neustále
se mění a vyvíjí. Školství v Plzeňském kraji má obrovský lidský potenciál, který bude i nadále
zárukou jeho dalšího pozitivního
vývoje. V něm zaujímají střední
školy zřizované Plzeňským krajem a Západočeská univerzita
v Plzni významné a nezastupitel oš, kú
né místo.
u-noviny I duben-květen 2014 I
strana 7
ZČU je perspektivní zame
ˇ stnavatel
Studenti probudí kostel
Plzeňský kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Františkánské
ulici ožije v pátek 23. května od
19 hodin neobvyklým programem – studenti Lékařské fakulty
University Karlovy v Plzni a Západočeské univerzity v Plzni společně pořádají již popáté akci nazvanou Noc kostelů. Připraveny
budou komentované prohlídky,
koncerty, workshopy či divadelní
představení. Návštěvníci nahlédnou do obvykle nepřístupných
částí kostelů např. na varhanní
kůr, do sakristie, věže, krypty,
nebo klášterní zahrady. Součástí programu budou modlitby či
rozjímání. Tento projekt nemá
v plzeňské diecézi obdobu, avšak
ve stejný den se otevřou brány kostelů i na dalších místech
v tuzemsku i v zahraničí. Akce je
určena pro studenty i pro širokou
veřejnost.
Poprvé Noc kostelů (Lange
Nacht der Kirchen) proběhla
v roce 2005 ve Vídni. Loni se do
ní zapojilo už více než 1300 kostelů. Více na www.nockostelu.cz.
 (un)
IAESTE nabízí práci i stáže
19. března se na Západočeské
univerzitě v Plzni uskutečnil již
19. ročník Veletrhu pracovních
příležitostí. Prezentovalo se na
něm 114 firem shánějících vysokoškoláky na volné pracovní
pozice, čímž se plzeňský veletrh
stal největším veletrhem práce
v ČR. Podle organizátorů letošním veletrhem prošlo přes 4 500
návštěvníků, aktivně hledajících
budoucí uplatnění. Akci každoročně pořádá Stavovská unie
studentů ZČU, studentská organizace IAESTE a Západočeská
univerzita v Plzni. Ta se navíc
na letošním ročníku poprvé přestavila nejen v roli pořadatele,
ale také vystavovatele. „Patříme
k největším zaměstnavatelům
v Plzeňském kraji a našim absolventům můžeme nabídnout
perspektivní uplatnění, například
v nově budovaných výzkumných
centrech,“ vysvětlil prorektor
pro rozvoj a vnější vztahy Josef
Basl, který veletrh zahajoval.
 (un)
Österreich-Tage, aneb Plzeˇ
n žije Rakouskem
Již podruhé si mohli na pár dní
nejen studenti a učitelé, ale také
širší veřejnost vyzkoušet, jaké to
je být „Rakušan“. Rakouské dny,
které představila Katedra německého jazyka Fakulty pedagogické
ZČU 12. až 14. 3. v prostorách
Rakouské knihovny Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského
kraje, proběhly opět za podpory Rakouského kulturního fóra
a Spolkového ministerstva školství, umění a kultury (BMUKK
– Referát „Kultur und Sprache“).
I tentokrát jsme se mohli vydat
například po stopách rakouské
hudby, rakouské fotografie i rakouské němčiny. Kromě překonávání hranic byly Rakouské dny
zaměřené na další vzdělávání učitelů, což je v souvislosti s právě
probíhajícími diskuzemi o kvalifikaci českých učitelů opravdu
velmi aktuální. Tomu odpovídal
i počet přihlášených učitelů, kteří
po absolvování seminářů obdrželi
certifikát rakouského Spolkového ministerstva školství, umění
a kultury.
Rakouské dny zahájila výstava
Kurta Kaindla na téma „Cesty po
zemi nikoho“. Tato výstava fotografií, které pocházejí z pásma
okolo bývalé železné opony, byla
symbolem boření hranic a poznávání nových kultur, což je typické
právě i pro Rakouské dny. Po výstavě následovalo pásmo nejlepších rakouských krátkých filmů
roku 2014. Ve čtvrtek se Rakouské dny otevřely přímo učitelům
a studentům, kteří se mohli účastnit různých workshopů. Workshopy a aktivitami na různá témata
účastníky provázeli rakouští experti. Dr. Clemens Tonsern představil učitelům výukový materiál
na téma „Znáš Rakousko“, Mag.
Brigitte Stückler-Sturm vedla
literární workshop s učiteli německého jazyka, na kterém diskutovali kromě jiného i o tom,
jak představit mladým žákům
a studentům literaturu a také
o tom, která je pro ně vůbec vhodná. Obzory studentů KNJ FPE
ZČU rozšířila Dipl. päd. Lydia
Hermann, která se se studenty
bavila o práci s hlasem, hudbě,
výuce němčiny pomocí písniček
a kreativního psaní a nakonec si
spolu složili a zazpívali vlastní
song. Protože je Lydia Hermann
také známou rakouskou zpěvačkou, konal se ve čtvrtek večer
i její koncert, který byl velmi pří-
jemným zakončením celého dne.
Za zmínku také stojí přednáška
pana MR Mag. Norberta Habelta,
který učitelům německého jazyka
přiblížil možnosti dalšího vzdělávání v Rakousku. V pátek se
konal ještě jeden workshop pod
vedením Mag. Brigitte Stückler-Sturm na téma „Být v Rakousku mladý“. Na tomto workshopu byly představeny různé texty
a témata vhodná pro výuku.
Atmosféra na Rakouských
dnech byla velice příjemná. Ze
všech možných koutů v Galerii Evropského domu na nám.
Republiky jste mohli slyšet přátelské rozhovory snad všech věkových kategorií v německém
jazyce. Pořadatelé Rakouských
dnů jsou hrdi na to, že se v Plzni již podruhé mohla konat akce
takovýchto multikulturních rozměrů a děkují všem, kteří akci
podpořili – zejména Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Rakouskému kulturnímu fóru
a rakouskému Spolkovému ministerstvu školství, umění a kultury.
Organizátoři i účastníci se již těší
na v pořadí třetí Rakouské dny,
které by se měly konat v Plzni
opět příští rok.  Michaela Voltrová
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
Mezinárodní studentská organizace IAESTE, která vznikla
v roce 1948, dnes působí v 85 zemích světa a už více než
65 let se věnuje výměnnému programu za účelem profesního
a osobního růstu vysokoškolských studentů. K naplňování
svých cílů a poslání se zaměřuje na zajišování odborných
mezinárodních stáží, pořádání personalistických projektů
a odborný rozvoj vlastních členů.
V současnosti IAESTE působí
prostřednictvím svých lokálních
center na sedmi českých univerzitách. Většinu členů tvoří studenti
a akademičtí pracovníci těchto škol,
zbývající pak kolegové a přátelé
z jiných univerzit, díky čemuž má
organizace přímý kontakt s děním
na univerzitách a dokáže reagovat
na zájmy a potřeby studentů od
prvního ročníků až po absolvování.
NAŠE PROJEKTY
Nově přijatým studentům IAESTE pomáhá zorientovat se ve vysokoškolské džungli díky projektu
Průvodce prváka – brožuře, jež
studentům ulehčuje orientaci během prvních dnů na vysoké škole.
V průvodci prváka studenti naleznou například údaje o ubytování,
stravování v menzách či otvírací
doby knihoven, ale také tipy pro trávení volného času a mnoho dalšího.
Studentům a absolventům, kteří
se v českém studijním prostředí
vyznají a rádi čelí novým výzvám,
IAESTE zprostředkovává mezinárodní výměnné praxe, během
nichž poznají nejen cizí kulturu
a jazyk, ale také práci v mezinárodním týmu. Nasbírají zkušenosti, kterými výrazně zvýší svoji
cenu (nejen) na pracovním trhu.
IAESTE pomáhá také budoucím
absolventům a zvídavým studentům, kteří si už hledají zaměstnání
nebo by se jen rádi zorientovali na
trhu práce. Organizace podává pomocnou ruku prostřednictvím bezplatného katalogu iKariéra, který
nabízí nejen přehled zajímavých
pracovních pozic, ale také cenné
rady ohledně psaní životopisu či
motivačního dopisu včetně tipů,
jak uspět na pracovním pohovoru.
Největším projektem IAESTE
je Veletrh pracovních příležitostí,
díky němuž navazují studenti ZČU
a absolventi VŠ kontakty s personalisty velkých i malých českých
a zahraničních firem nabízející ch
absolventům vysokých škol a studentům uplatnění. Personalisté zde
mohou studentům představit možnosti budoucího uplatnění v oboru
a nabídnout jim další možnosti
spolupráce formou stáže, praxe či
zadáním diplomové práce.
ČLENSTVÍ
Chod organizace ve svém volném
čase zajišťují studenti mnoha oborů, kteří se v přátelském prostředí učí dovednostem, jež nejsou
standardní součástí jejich studia.
Získávají cenné zkušenosti z oblasti komunikace, vyjednávání,
projektového řízení, marketingu či
PR. Pokud tě tyto oblasti zajímají,
rád/a se podílíš na personalistických projektech, baví tě jazyky či
cestování a rád/a funguješ v týmu,
můžeš se k IAESTE přidat i ty!
 Petra Vomelová
strana 8
Nová kavárna žije
akademickým rokem
Od září loňského roku si můžete v univerzitním areálu na Borech zajít na kávu, bagetu či dortík do kavárny
CrossCafe. Provozního manažera Libora Pokorného jsme
se zeptali, jaké jsou výhody a jaká jsou úskalí provozování kavárny přímo v prostorách univerzity.
I duben-květen 2014 I u-noviny
V Osveˇtimi jsme prˇestali být lidmi, vzpomíná Eva Lišková
Bylo jí deset. Žila s rodinou v malé východočeské vísce Luže. Pak přišla německá
okupace a život Evy Liškové se obrátil naruby.
Kvůli svému náboženskému původu zažívala
židovská dívka několik let doslova peklo. Paní
Liškové je osmdesát čtyři let. Letos opakovaně navštívila Plzeň a besedovala se stovkami
středoškoláků. Setkání s ní bylo součástí
akce nazvané „Místa utrpení“, kterou pořádala Západočeská univerzita.
„Hitler nám dal najevo, že jsme jiní. Zakazoval všecko. Chodit do školy, nařídil nám
odevzdat auto, vzali nám obchod. Dostali
jsme šesticípou hvězdu s nápisem Jude.
Opatření sílila, až začaly transporty,“ vracela se Eva Lišková v čase. Začátkem prosince
1942 byla celá rodina poslána do Terezína.
I když žili ve stísněných a hygienicky špatných podmínkách, zůstávali pohromadě.
„Mohla jsem se setkávat s tatínkem, maminkou a sestrou. Tatínek pracoval v krematoriu
a sestra jako ošetřovatelka. Maminka dostala
tehdy tyfus, což nebylo dobré. Za rok jsme šli
do rodinného lágru Birkenau. Transport, který
dorazil před námi, byl zaplynován; téměř čtyři
tisíce českých židů. My jsme měli skončit
stejně,“ pokračuje.
V Osvětimi byla rodina rozdělena. Mladá
dívka ale zůstávala s matkou, což jí dodávalo
sílu přežít. V třípatrových palandách se mačkaly desítky vyhladovělých, žíznivých a vyčerpaných vězňů. „Když někdo utekl, stáli jsme
apely. Nesměli jsme se pohnout. Zacházeli
s námi hůř než s dobytkem. Už jsme nebyli
lidmi, ale stádem,“ líčila Lišková. Všudypřítomná zoufalost a nekonečné utrpení vedlo
některé sebevraždě. Skočili do ostnatných
drátů. „Mě drželo to, že jsem měla maminku,“ dodala. Společně s matkou byla vybrána
na práci. „Naložili nás do dobytčáků a vezli na
sever Polska do Stutthofe,“ popisovala zvrat
událostí paní Lišková. Vězeňkyně spaly nejdříve venku na písku, později se vtěsnaly do
domů. V místnostech jich nocovalo několik
set. Přes den tvrdě pracovaly.
Ze Stutthofu však putovaly ženy dál. Dělaly třímetrové zákopy proti sovětské armádě.
Téměř bez jídla, pití, zablešené, zavšivené
a na pokraji svých sil. „Vytvořily jsme s Češkami skupinu a pomáhaly si. Dělily jsme se
INZERCE
Jak byste zhodnotil první půlrok fungování kavárny
CrossCafe v areálu ZČU? Splnil vaše očekávání?
Velmi kladně. Naše velká cílová skupina jsou studenti Západočeské univerzity v Plzni. Proto jsme se rozhodli jít co nejblíže
prostředí, kde tráví nejvíce času. Na hodnocení našeho působení je ještě brzy. Ale trápí nás zkouškové období, a víkendy
jsou v návštěvnosti také slabší. To je ale dáno systémem fungování školy a musíme si s tímto výkyvem poradit.
Na co k vám studenti a zaměstnanci nejčastěji chodí?
Nejvíce letí espresso s sebou, dort Charleston, šunková bageta
a dýňová kostka. Jídlo se ale často mění v závislosti na naší nabídce, kterou obměňujeme každé roční období, a samozřejmě
i na momentální chuti studentů.
Jak se osvědčil provoz o víkendech a ve zkouškovém období?
To jsou zatím bohužel největší slabiny kavárny na ZČU. O víkendu máme otevřeno pouze v sobotu. Zkouškové období bylo
pro nás první, a bohužel ne zrovna radostné období. Studenti
i zaměstnanci stále ubývali, tak, jak byli studenti úspěšní ve
zkouškách.
Jaké jsou z vašeho pohledu výhody, popřípadě nevýhody
provozu kavárny přímo v budově univerzity?
Jednoznačnou výhodou je blízkost naší silné cílové skupiny.
Nevýhodou je naopak systémovost provozu ZČU – víkendy,
zkouškové období a čekají nás prázdniny. To je pro nás zatím
velká neznámá.
Chystáte pro naše studenty a zaměstnance nějaké speciální
akce?
Už je i realizujeme! Máme tzv. „Studentské středy“, kdy nabízíme vybranou kávu za zvýhodněnou cenu. Připravujeme
i sendviče, které budeme prodávat pouze v kavárně ZČU. Také
jsme rozjeli akci „4+1 káva s sebou zdarma“.
Co si vy osobně dáte v CrossCafe nejraději?
Nejraději mám tvarohový dort s lesním ovocem nebo malinami a cappuccino. Velká dobrota je také naše novinka – jahody
se šlehačkou.
 Kamila Kvapilová
Vydala: Západočeská univerzita v Plzni
| odbor Vnější vztahy | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
| [email protected] | Telefon: 377 631 078
| Prepress: NAVA DTP, spol. s r. o.
| Tisk: NAVA TISK, spol. s r. o., Plzeň | Toto vydání vyšlo
nákladem 4 000 kusů | Evidováno pod číslem MK 41402/2011 OMA
| Uzávěrka příštího čísla je 2. června 2014
www.zcu.cz
www.facebook.com/ZCU.CZ
o potravu s těmi, které nemohly pracovat.
Ve stanech a s jednou dekou jsme spaly
v zimě, i při mrazech, kdy nešlo ani kopnout
krumpáčem do země,“ vypráví pamětnice.
Další strádání přinesl pochod smrti trvající
několik dnů a nocí. Paní Lišková část cesty
svou matku musela za pomoci kamarádky
nést. Nakonec byly všechny zahnány do stodoly. „Moje maminka ten večer řekla: ´Atť se
stane cokoli, já už dál nepůjdu. Už nemůžu!´
Ráno se otevřela vrata, vešla Madďarka a oznámila nám, že Němci utekli,“ vzpomíná stále
ještě trochu nevěřícně. V mrazech a ve zbídačeném stavu se prožebrávaly přes Polsko
až na Slovensko, kde se dočkaly konce války.
Když se vrátily do rodné Luže, jejich dům byl
neobyvatelný. Kromě Eviny matky a sestry
bylo zabito téměř celé její širší příbuzenstvo.
Přeživší se přestěhovaly do Prahy. Ačkoli
Eva Lišková začala postupně novou etapu
svého života, na prožité utrpení nemůže zapomenout. Před nebezpečími antisemitismu,
lidského násilí a zvrácenosti proto varuje na
besedách, kterých se účastní nejen v České
republice.
 Klára Mrázová
Download

duben-květen 2014 - Noviny - Západočeská univerzita v Plzni