Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice
Výroční zpráva
2012
Občanské sdružení registrované MVČR č.j.: II/s-OS/1-23 263/94-R
IČO: 48 161 781; č. ú.: 237887455/0300, Poštovní spořitelna ČSOB, a. s.
Se sídlem na adrese: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 530 02 Pardubice
Obsah
1
Úvod.................................................................................................................................................... 2
2
Orgány VUS Pardubice....................................................................................................................... 5
3
Přehled koncertních akcí v roce 2012 ................................................................................................. 8
4
Příprava a soustředění ....................................................................................................................... 10
5
Repertoár ........................................................................................................................................... 11
6
Dotační a grantový přehled ............................................................................................................... 12
7
Prezentované společnosti .................................................................................................................. 13
8
Hodnocení náboru ............................................................................................................................. 14
9
Členové, zpěváci a spolupracovníci .................................................................................................. 15
10 Spoluúčinkující v koncertech VUS ................................................................................................... 17
10.1
Hudební tělesa a sbory ............................................................................................................. 17
10.2
Výkonní umělci - jednotlivci ................................................................................................... 19
11 Zprávy, ocenění, záštity .................................................................................................................... 22
12 Majetek souboru ............................................................................................................................... 26
13 Účetní uzávěrka ................................................................................................................................ 27
14 Archiválie, použité zkratky, přílohy ................................................................................................. 28
PARTNER ROKU 2012
V PROJEKTU
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 2 (celkem 29)
1 Úvod
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (dále jen VUS) je nepolitickým občanským sdružením
mladých amatérských zpěváků působících v oblasti kultury ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., v platném
znění a předpisů. Soubor byl založen v roce 1950, a to jako vysokoškolský zájmový kroužek. V roce
1993 byl zaregistrován u MVČR jako občanské sdružení a v roce 2004 přeregistrován na občanské
sdružení pracující s mládeží.
Hlavním posláním souboru je provádět díla naší i světové literatury, šířit hudební kulturu a esteticky
rozvíjet hudební výchovu mládeže.
Většina členů souboru jsou studenti (zejména Univerzity Pardubice, ale mohou jimi být i studenti
z dalších vysokých a středních škol). Vedle nich v souboru působí starší zpěváci, kteří vedou mladé lidi
k rozvoji jejich hudebního nadání. Repertoár se skládá ze skladeb duchovních, populárních,
muzikálových, filmových i lidových. Coby hudební těleso účinkuje na koncertech pořádaných
kulturními organizacemi a jako občanské sdružení pořádá vlastní koncertní akce. Činnost souboru
je rozvíjena a zároveň propojena s reprezentací Univerzity Pardubice, v jejichž prostorách soubor sídlí
a působí. Soubor vydal propagační CD TE DEUM, ECCE HOMO a DONATIO.
Za dobu fungování VUS se v něm vystřídali tito umělečtí vedoucí:
1950 – 1992 Doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc.
1993 – 2007 Jiří Kožnar, Dis.
2008 – 2010 MgA. Ondřej Tajovský
2010 – doposud MgA. Tomáš Židek
1.1 Stručné shrnutí roku 2012
VUS Pardubice je řádným členem (evidenční číslo 531) Unie českých pěveckých sborů, IČ: 449045,
která za něj uzavřela s Ochranným svazem autorským licenční smlouvu na rok 2012 o veřejném
provozování hudebních děl.
VUS disponuje repertoárem vhodným pro různé příležitosti. Koncerty připravuje z vokálních a vokálně
instrumentálních děl všech slohových období. Hudební pořady upravuje pro divadla, kulturní domy,
kluby, historické, chrámové i školní objekty. Účinkuje se symfonickými i komorními hudebními tělesy
a spolupracuje i s dalšími sbory.
Repertoár 62. koncertní sezóny VUS 2012 byl cíleně zaměřen na díla jubilujících osobností dějin
našeho národa. Císař RUDOLF II. Habsburský, jediný panovník dynastie, který svou vládu přenesl do
Prahy, a tím ji učinil světovou metropolí, měl v tomto roce dvě jubilea (18. července 1552, Vídeň – 20.
ledna 1612, Praha). K tomuto dokonale korespondoval státem vyhlášený Pernštejnský rok 2012
v kulturním programu „Česká šlechta“, který se Pardubic dotýkal hlavně z důvodu dlouhodobého
sídelního místa Pernštejnů. Prvním koncertem 20.1.2012 jsme v sídle Pernštejnů (Zámek Pardubice)
připomenuli 400. výročí úmrtí Rudolfa II. hudbou autorů doby tohoto císaře i doby pánů z Pernštejna.
Téma jsme pak připomínali na dalších zimních koncertech i z počátku jara. Dalšími jubilujícími
osobnostmi byli básníci, spisovatelé, překladatelé Josef Václav Sládek (27. října 1845 Zbiroh – 28.
června 1912 Zbiroh) a Jaroslav Vrchlický (17. února 1853 Louny – 9. září 1912 Domažlice).
Se zhudebněnými díly těchto autorů (zejm. Jarní romance zhudebněná Zdeňkem Fibichem) VUS vedle
dalších sborů UČPS účinkoval v abonentním cyklu Filharmonie Hradec Králové. Program pak
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 3 (celkem 29)
reprizoval v Semilech a Chotěboři. Část koncertu bylo provedeno i na Tradičním májovém koncertu
v Pardubicích ve spolupráci se sborem a orchestrem Konzervatoře Pardubice.
Koncertní vystoupení v červnu byly hlavně ve znamení soutěží a přehlídkových festivalů. Jméno Josefa
Bohuslava Foerstera, hudebního skladatele, který poslal do světa hudby hned několik básní J. V. Sládka
i J. Vrchlického, se v našem repertoáru v tomto roce pomnožilo. Hlavně z tohoto důvodu byla
samozřejmostí účast souboru na nesoutěžních mezinárodních festivalech, nesoucích jméno tohoto
skladatele. Jsou jimi festivaly Foersterovy Osenice (obec Dětenice) a Foersterovy dny (obec Libáň)
v okrese Jičín. Výročí básníků jsme vnesli do programu městského festivalu „Zrcadlo umění“
v Pardubicích a soutěží Festivalu sborového umění Jihlava 2012 i Mezinárodního festivalu
akademických sborů IFAS 2012. Výsledky MF byl VUS dokonale ostříbřen a to ve všech soutěžních
kategoriích těchto MF. Ve tvrdé konkurenci, jak bylo uvedeno ve čtvrtletníku sborového dění
CANTUS, se VUS na základě bodového hodnocení porot umístil těsně pod hranicí zlata. Jako jeden
z mála VUS na IFAS příkladně soutěžil ve třech kategoriích. Zde obdržel i mimořádnou cenu
za provedení úpravy lidové skladby Jana Vičara. Na FSU Jihlava v soutěži skladeb tzv. novinek, získala
novinka Tomáše Židka „Ciaccona“ třetí místo. Velmi významným koncertem byla konference Letní
školy slovanských jazyků pořádaná na Zámku Josefa Hlávky v Lužanech, kde soubor účinkoval v srpnu.
Pozvání sem se mu dostalo od Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, zejména z důvodu
výročí Sládka a Vrchlického, kteří byli častými hosty a přáteli Hlávkových. Do projektu jubilantů
vstoupila Nadace Leoše Janáčka, která jej nepřímo podpořila tím, že financovala provedení Janáčkova
„Otčenáše“, a to na čtyřech místech v ČR. S tímto dílem se pak spojil průvodní program jubilantů
a koncertní programy byly uvedeny v Dolní Hedči (Králíky – Pardubicko), v Olešnici na Moravě,
Mikulově a Boskovicích.
Programy podzimních koncertů nesly poselství Pernštejnů, výročí 460 let od narození Rudolfa II. 100.
výročí úmrtí obou výše jmenovaných básníků, tak i náznak blížícího se 100. výročí narození
východočeského skladatele Karla Židka (17. listopadu 1912, Hrochův Týnec – 24. června 2001,
Chrudim). Báseň „Sv. Václav, České kníže“ s textem J. V. Sládka, zhudebněná právě Karlem Židkem,
nejlépe vystihuje a zároveň spojuje výročí jubilantů. Zazněla nejen na Podzimním Svatováclavském
koncertu v sídle Pernštejnů na hradě Kunětická Hora. V programu jubilantů bylo zařazeno i dílo
Královehradeckého autora Jiřího Strejce (17. dubna 1932, Praha – 8. prosince 2010, Praha), kolegy
a přítele Karla Židka. Proto jsme uskutečnili první koncert trilogie v místě působení J. Strejce
v katedrále Ducha sv. v Hradci Králové. Tento koncert k našemu zklamání neměl předpokládanou
odezvu. Další dva následující v Chrudimi a Pardubicích tomu byly pravým opakem. Ohlas a úspěch
projektu vedl k tomu, že byl soubor pozván Východočeským památkovým ústavem na slavnostní
ukončení Pernštejnského roku na zámku v Pardubicích dne 12. 12. 2012 před čestnými hosty. Večer
jsme zde pak odzpívali i Tradiční vánoční koncert pro veřejnost.
Závěrem roku soubor ziskem Zlatého pásma zvítězil ve své kategorii na XIII. mezinárodním festivalu
adventní a vánoční hudby PRAŽSKÉ VÁNOCE 2012. VUS soutěžil v kategorii III - „Dospělé
pěvecké sbory“
V roce 2012 zpěváci VUS nastupovali ke koncertní produkci včetně soutěží, přehlídek a vlastních
koncertů celkem čtyřiapadesátkrát. S rokem 2012 a projektem „Od hudby doby císaře Rudolfa II.
A pánů z Pernštejna k časům Jaroslava Vrchlického, Josefa Václava Sládka a Karla Židka“, se VUS
rozloučil Tradičním koncertem Východočeské tiskárny a Města Sezemice 21. 12. 2012
v Sezemickém domě.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 4 (celkem 29)
2 Orgány VUS Pardubice
Pozice
Předseda
Místopředsedkyně
Jednatel
Revizní jednatel
Člen výboru
Statutární zástupce
I. statutární zástupce
II. statutární zástupce
III. statutární zástupce
-----
Jméno a příjmení
Milan Linhart
Bc. Simona Krausová
MgA. Tomáš Židek
Ing. Jan Serbousek
Bc. Jaroslav Maceček
2.1 Šéfdirigent VUS Pardubice
MgA. Tomáš Židek, nar. 8. února 1981 v Chrudimi.
Základy hudebního vzdělání získal jednak od svého otce Petra Židka (flétnista, skladatel, dlouholetý
ředitel ZUŠ Chrast), ale také od dědečka Karla Židka (1912 – 2001), ředitele chrudimského kůru
a hudebního skladatele. Absolvoval Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi a Pardubickou konzervatoř,
kde studoval nejprve hru na violu, později také varhany a zejména dirigování u O. Tvrdého
a doc. V. Nováka. Několikrát se také zúčastnil sbormistrovských kurzů, pořádaných agenturou
„Artama“ (např. M. Uherek, prof. Skopal, M. Sedláček, doc. L. Mátl).
Tomáš Židek je absolventem HAMU v Praze, kde studoval postupně orchestrální dirigování u Prof. R.
Elišky, Doc. P. Vronského, H. Farkače a Ch. O. Munroe, operní dirigování u Prof. J. Kuchinky,
L. Svárovského, N. Baxy a F. Babického a sborové dirigování u Prof. J. Chvály a Doc. L. Mátla.
V srpnu 2005 se také zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stringera v rakouském
Badenu.
Jako dirigent spolupracoval mj. s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové,
Filharmonií B. Martinů Zlín (Talentinum 2006), Severočeskou filharmonií Teplice, Komorní
filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice a Plzeňskou filharmonií.
Čtyřikrát byl také pozván k řízení zahajovacího koncertu festivalu „Tomáškova a Novákova Skuteč“.
Vedle symfonických projektů se dirigentsky podílel na nastudování a provádění Händlovy opery Julius
Caesar v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Pravidelně hostuje mj. u Komorní filharmonie Pardubice
a Filharmonie Hradec Králové (např. festival „Žižkovský podzim 2010“ v Praze).
Jako sbormistr spolupracoval s mnoha vokálními tělesy regionu, zejména se sborem „Salvátor“, který
r. 1999 založil a vedle koncertní činnosti se zúčastnil několika mezinárodních soutěží (viz
http://salvator.chrudim.cz/). 30. května 2009 se s tímto tělesem účastní také Pražského jara (Foerstrovy
Osenice). Od září 2010 je dirigentem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru
Pardubice (viz http://vus.upce.cz/), kde rozvíjí bohatou interpretační činnost a pedagogicky působí
na Univerzitě Pardubice.
Od roku 2009 Tomáš Židek vyučuje na Konzervatoři Pardubice na oddělení hudební teorie a dirigování.
Jako dirigent konzervatorního orchestru a sboru realizoval mj. na jaře r. 2012 úspěšnou inscenaci
Smetanovy Prodané nevěsty.
Příležitostně se Tomáš Židek věnuje i kompozici – v únoru 2005 proběhla ve Východočeském divadle
v Pardubicích premiéra jeho melodramatického baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“,
a nedávno byla také jeho sborová kompozice oceněna na FSU Jihlava.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 5 (celkem 29)
Ve volném čase se mj. zabývá T. Židek muzikologií. Tiskem vyšly již dvě jeho práce. V květnu 2009
proběhla pod jeho vedením v Chrudimi mezinárodní muzikologická konference „Česká a slovenská
hudba a totalita“. Sám přednášel v Praze na mezinárodní konferenci, týkající se tvorby Josefa Bohuslava
Foerstera (listopad 2009). Je statutární zástupce VUS Pardubice na pozici jednatele.
Slovo dirigenta k činnosti souboru
Rok 2012 hodnotím po hudební stránce jako velmi úspěšný. Díky našemu projektu „Jubilanti“
se repertoár souboru vzepjal do nebývalé šíře. Jednoznačně pozitivním faktorem pro práci VUS
je všestranná podpora a spolupráce zejména s Univerzitou Pardubice, s městem Pardubice,
Konzervatoří Pardubice i dalšími institucemi a organizacemi. Těší mne, že soubor i nadále získává svůj
stálý okruh posluchačů, je zván ke koncertním vystoupením v rámci Pardubického kraje i celé ČR.
Ohlas činnosti sboru je mj. patrný z mnohých periodik i médií. VUS je mezi sbory Pardubického kraje
jediným, který má vlastní koncertní cyklus s tematicky sevřenou a promyšlenou dramaturgií.
Jeho udržení do budoucna však závisí na řadě hledisek, zejména finančních…
Do budoucna je třeba pokračovat v nastoleném trendu, sbor nyní nabízí pořadatelům široký výběr
vokálního repertoáru jednak s duchovní tématikou (včetně pravoslavné hudby), pořad lidové hudby
v krojích, také program se zaměřením na soudobou vokální tvorbu, a v neposlední řadě i hudbu
populární. Chtěl bych všem poděkovat za spolupráci – vedle všech zpěváků také výboru, vedenému
panem Milanem Linhartem, neboť úspěchy VUS jsou podloženy nejen hudebně – vzdělávací činností,
ale i jeho obětavou organizační prací.
MgA. Tomáš Židek, v. r.
2.2 Výbor VUS Pardubice
Vážení přátelé, milí partneři,
rok 2012 byl po stránce ekonomické pravým opakem roku předešlého a vykázal ztrátu, ze které
se sdružení bude jen těžko bez nepopulárních opatření zvedat. Prodělek přesahující 115 000 Kč není
vůbec dobrou zprávou. Budeme muset vyrušit mnohé služby a nadstandardní výhody, které skýtají naše
nastavená pravidla oproti jiným sdružením. Mezi našimi partnery se našel jen jeden, který se pokusil na
poslední chvíli tento propad snížit, proto je bilance takto tristní. Byť repertoárová vybavenost i kvalita
předvádění nastudovaného repertoáru dosahuje špičkové úrovně světově uznávaného hudebného tělesa,
je zřejmé, že toto nestačí k získání větší přízně a zajištění chodu a uspokojení všech potřeb našich členů.
Je smutné, že částky dotačních příspěvků jsou rok od roku stále snižovány a kritéria pro jejich získání
naopak stále přitvrzovány, dosažené výsledky souboru v tomto dnes snad nehrají žádnou roli. O tomto
svědčí i fakt, že soubor obdržel titul „SBOR ROKU 2011“, a byť je partnerům předkládán, částky
k zajištění činnosti zůstávají stejné, nebo jsou nižší, případně dokonce anulované, v mnohých případech
je spolupráce ukončena. Světlou výjimku v roce 2012 byla podpora v dotačním řízení Ministerstva
kultury – Odboru regionální a národnostní kultury na projekt popsaný v č. 1.1 této zprávy. Je pravdou,
že tímto se MKČR stalo partnerem našeho souboru roku 2012. Ve stejném programu s projektem
„Umělecká beseda 150 nejen v kontextu věrozvěstů 1150 “ žádáme MKČR o dotaci na rok následující.
Doufejme, že i tento projekt osloví. Z důvodu státní podpory bylo zavedeno podvojné účetnictví.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 6 (celkem 29)
Na bilanci roku se přičinila přestavba kanceláře. Byla to investice, která se samozřejmě nebude
opakovat. Investice po odečtení grantu města na přestavbu v uvedeném celkovém prodělku činila
40 000 Kč. Ostatní ztráty jsou z důvodu snížení příjmů za propagaci oproti neklesajícím nákladům.
Situaci se pokoušíme řešit ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery. Pokud to bude nezbytně nutné
k dosažení potřebné jistoty, a pomůže-li to k získání trvalé přízně, případně nás oslovení partneři
požádají, může nastat, že budeme řešit změnu právnické osoby ze stávajícího občanského sdružení
na obecně prospěšnou společnost.
Milan Linhart – předseda VUS Pardubice a I. statutární zástupce
Je členem VUS od roku 1998. Do výboru byl poprvé zvolen v r. 2005, a jeho předsedou se stal v roce
2008. Cíleně klade důraz na skutečnost, aby soubor splňoval podmínky sdružení mládeže a zejména
organizace pracující s dětmi a mládeží. Realizace tohoto poslání se ne vždy setkávala s plným
porozuměním, a to zejména ve vlastních řadách. Na druhou stranu tato činnost přinesla své výsledky
příkladně v rozvoji spolupráce s Univerzitou Pardubice, a jednu dobu i v opakované státní podpoře
Odboru pro mládež MŠMT. Pro VUS plánuje a připravuje krátkodobé i dlouhodobé koncertní akce
a projekty. Vede a zodpovídá za ekonomickou situaci souboru.
Bc. Simona Krausová – místopředsedkyně VUS Pardubice a II. statutární zástupce
Posledním rokem studuje na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice magisterský obor Resocializační
pedagogika. Je členkou VUS od r. 2008 a sólistkou souboru. Na funkci místopředsedkyně byla
kooptována v listopadu 2012, po odstoupení bývalého místopředsedy. Její vztah k souboru
je výjimečný, je příkladnou členkou a její docházka je za poslední dva roky nejlepší z celého souboru.
Pokud může udělat cokoli ve prospěch celku, ochotně se toho ujímá.
Ing. Jan Serbousek – revizní jednatel VUS Pardubice
V dětství navštěvoval ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Absolvoval Dopravní fakultu Jana Pernera
Univerzity Pardubice. Do VUS přišel v roce 2008. Kromě aktivity ve sboru dnes navíc dochází
na hodiny zpěvu a připravuje se k přijímacím zkouškám na konzervatoř. Funkci revizního jednatele
zastává od roku 2010.
Bc. Jaroslav Maceček – člen výboru VUS Pardubice
Studuje na Fakultě chemicko-technologické 1. ročník magisterského studia. Do roku 2009 zpíval
ve sboru Song při gymnáziu Vsetín. Ve výboru je třetí volební období, plní administrativní povinnosti
vedení sboru a tvoří grafické návrhy plakátů VUS.
Činnost výboru
Schůze výboru probíhaly jedenkrát měsíčně, vždy před koncem kalendářního měsíce. V případě nutnosti
se uskutečnily mimořádně z důvodu vydání nutného usnesení. Výbor o průběhu svých jednání vydává
písemné zápisy, které členům zveřejňuje prostřednictvím webových stránek VUS, a archivuje
je v písemné podobě – viz 14.1 archiválie.
Revizní jednatel provádí kontroly hospodaření a jedenkrát za 3 měsíce vydává revizní zprávu.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 7 (celkem 29)
3 Přehled koncertních akcí v roce 2012
3.1 Koncerty pořádané
Číslo
2
3
5
9
20
30
34
42
44
47
Datum
20.01.
19.02.
15.04.
24.05.
02.09.
08.09.
28.09.
16.11.
18.11.
03.12.
Místo
Zámek Pardubice
Centrum D. Bosco Salesiáni Pardubice
K. P. Marie Sedmibolestné - Kostelíček
Univerzita Pardubice, aula Pardubice
Kostel sv. Jakuba staršího Boskovice
k. sv. Jana Křtitele Podskála - Chrudim
Hrad Kunětická Hora
Katedrála sv. Ducha Hradec Králové
Kostel sv. Bartoloměje Pardubice
UPa, FCHT Pardubice
Název akce / pořadatel
Koncert k poctě Rudolfa II. / VUS
Valentýnský masopust / VUS
Velikonoční k. "Christos voskres" / VUS
61. tradiční Májový koncert / VUS
Leoš Janáček Otčenáš / VUS
Koncert duchovní hudby / VUS
Svatováclavský koncert / VUS
100 let Karla Židka / VUS
100 let Karla Židka / VUS
Tradiční předvánoční koncert / VUS
3.2 Koncerty pořádané jinými organizacemi
Číslo
4
6
8
10
13
14
15
16
18
24
25
26
27
33
35
36
38
39
40
43
45
46
49
53
54
Datum
01.03.
22.04.
17.05.
27.05.
02.06.
08.06.
13.06.
17.06.
21.06.
17.08.
17.08.
31.08.
01.09.
26.09.
05.10.
27.10.
28.10.
03.11.
15.11.
17.11.
20.11.
02.12.
06.12.
16.12.
21.12.
Místo
ABC Klub na Olšinkách
K Nanebevzetí P. Marie D. Hedeč
Sál Filharmonie Hradec Králové
Kostel M. Magdaleny L. Bohdaneč
Kostel sv. Ducha, Libáň (Jičín)
Kulturní centrum Golf, Semily
Aula Univerzita Pardubice
Zámek Chotěboř
Zámek Pardubice, 19:15 Pardubice
Zámecká kaple, 17:30 Lužany
Zámecká kaple, 20:10 Lužany
Evangelický kostel Olešnice / Mor.
Dietrichsteinská hrob, 11:00 Mikulov
Univerzita Pardubice, knihovna
Muzeum Chrudim
Synagoga Heřmanův Městec
Kostel sv. M. Magdaleny L. Bohdaneč
K. sv. Bartoloměje Mladočov Litomyšl
Dům hudby Pardubice
Kostel Nanebevzetí P. Marie Chrudim
Zámek Pardubice
Zámek Nasavrky
Dům hudby Pardubice
Evangelický kostel Bohuslavice / M.
Sezemický dům Sezemice (Pardubice)
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Název akce / pořadatel
Zahájení 1. plesu / FEI UPa
L. Janáček Otčenáš / KC Střelnice Králiky
Jarní koncert / Filharmonie H. Králové
Májový koncert / IC Lázně Bohdaneč
Foersterovy dny 2012 / hudební festival
Jarní koncert / VČ UČPS
Koncert pro konferenci SSC / FChT UPa
Oslavy 150. let / Doubravan Chotěboř
Vyřazení 9. tříd / ZŠ Resslova Pardubice
Vyst. Letní škola slov. jazyků / UK Praha
Koncert veřejnost / Obec Lužany
Leoš Janáček Otčenáš / CČE Olešnice
Matiné / Festival Kampanila Mikulov
Bibliotheca academica 2012 / UPa
Zemědělská konfer. 150 let / SSZ a VOŠ
Konc. ke dni ČS státnosti / Heřm. Městec
Koncert ke dni ČSR / IC Lázně Bohdaneč
Zpěv VUS při mši / Farnost Mladočov
Symfonický koncert / Konzervatoř Pce
100 let Karla Židka / Chrudimská Beseda
Vystoupení pro firmu / RETIA a.s.
1. Adventní koncert / Město Nasavrky
Adventní koncert / Le Quattro Stagioni
Adventní koncert / Obec Bohuslavice / M.
Vánoční koncert VČT a města / Sezemice
Stránka 8 (celkem 29)
3.3 Festivalové přehlídky
Číslo
7
11
12
17
20
28
Datum
28.04.
02.06.
02.06.
21.06.
04.07.
01.09.
Místo
K. Nejsvětější Trojice Sobětuchy
Kostel Narození P. Marie, 9:00 Osenice
Amfiteátr, 13:00 Osenice (Jičín)
Zámek, Příhrádek, 18:00 Pardubice
Univerzita Pardubice, aula Pardubice
Kostel sv. Jana Křtitele, 19:00 Mikulov
Název akce / pořadatel
Zpěv / Festival Atheny východních Čech
Foersterovy Osenice 2012 / UČPS
Foersterovy Osenice 2012 / UČPS
Zrcadlo umění / KC Pardubice
Zahajovací koncert / IFAS
Setkání účastníků / Kampanila Mikulov
3.4 Soutěže
Číslo Datum Místo
Název akce / pořadatel
19
30.06. Dům kultury Jihlava
Komorních sborů / FSU Jihlava 2012
21
05.07. Aula Univerzita Pardubice
9:00 kat. A1 / IFAS
22
05.07. Aula Univerzita Pardubice
11:00 kat. A2 / IFAS
23
05.07. Aula Univerzita Pardubice
9:00 kat. B2 - folklor / IFAS
52
15.12. Národní dům na Vinohradech Praha Pražské Vánoce 2012 / Club Tours Agentur
3.5 Benefice, piety a další
Číslo Datum Místo
1
20.01. Posluchárna H1 FEI Pardubice
31
09.09. K. Božího těla Vrbatův Kostelec
32
25.09. Krematorium Pardubice
37
28.10. Nám. Čs. Legií, 14:00 Pardubice
41
16.11. UPa, Památník 17. listopadu, 18:00
48
05.12. Muzeum Chrudim
50
12.12. Zámek Pardubice, 17:10
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Název akce / pořadatel
Den otevřených dveří / UPa FEI
Zpěv při mši / Farnost Vrb. Kostelec
Pohřeb pana Jana Petrlíka (vrátný UPa)
Akt k 94. výročí vzniku ČSR / Pardubice
Akt ke Dni boje studentů za svobodu / UPa
70 let transportu Židů / Chrudimská Beseda
Vystoupení Závěr Pernštejnského roku / VČM
Stránka 9 (celkem 29)
4 Příprava a soustředění
4.1 Pravidelné zkoušky
VUS zkouší pravidelně (kromě měsíce července a srpna) vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zkoušky jsou
tříhodinové. V tabulce je uvedený počet uskutečněných zkoušek.
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Zkoušek Hodin Měsíc
Zkoušek Hodin Měsíc
Zkoušek
7
21
8
24 Září
7
Květen
8
24
5
15 Říjen
7
Červen
8
24
2
8
8
Červenec
Listopad
5
15
2
6
3
Srpen
Prosinec
Hodin
21
21
24
15
4.2 Výjezdní soustředění
Kromě pravidelných zkoušek se příprava VUS koná na výjezdních soustředěních.
Přehled všech výjezdních soustředění za rok 2012 včetně počtu účastníků je níže.
Datum
Místo soustředění
6. - 8.1. Penzion Betlém Janské Lázně
20. -22.4. Poutní dům D. Hedeč Králíky
7. – 10. 9. Farnost Vrbatův Kostelec
2. – 4. 11. RZ Mladočov u Litomyšle
Příprava v hodinách v rámci soustředění 2012
Poč. účastníků
34
35
24
28
hodin zk.
18
15
12
14
59
Za rok 2012 se uskutečnilo 70 řádných zkoušek o objemu 218 hodin. K tomu se konala 4 výjezdní
soustředění, v rámci kterých se zkoušelo 59 hodin.
Celkem se VUS v roce 2012 připravoval 277 hodin.
Jmenné seznamy účastníků soustředění jsou uloženy v archivu VUS, viz bod 14.1 této zprávy.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 10 (celkem 29)
5 Repertoár
Číslo
17
64
122
166
170
190
362
428
483
529
548
569
572
590
693
695
717
764
848
875
888
891
893
896
899
902
906
907
914
916
918
919
920
921
922
924
927
928
929
930
931
932
933
934
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
Název
Česká mše vánoční
Magnificat
Qui confidunt in Dominum
Ave verum corpus
Gaudeamus igitur
Proč bychom se netěšili
Česká píseň
White Christmas
Zvěstování
Pražské zvony
Velké, širé rodné lány
Bezpečnost
Veru si ty, šohajíčku
Ride the Chariot
Santo, santo
Kde domov můj ?
Narodil se Kristus Pán
Ikaw
Down by the Riverside
Mše D dur, op. 86
Don´t Worry, Be Happy
Wonderful World of Sports
Otčenáš
Ave Maria
Adam a Eva
Věčná píseň
Ave Maria
Zachodí slunéčko
Stabat mater
Cheruvimskaja pěsň
Slava vo vyšnich Bogu
Prorokovali proroci
Svítá
Salve regina
Šumění deště
Večer
Lesní studánka
Nad Tatrou sa blýska
Ach, synku, synku
Já byl tak rád
Decantabat populus
Kyrie
Svatý Václave
Musica noster amor
In semita iusticiae vita
Witness
Quant j´ai ouy le tabourin
Jarní romance, op. 23
Ach, mamičko, mamko
Rodný kraj
Nechoď , synku, přes Polanku
Věruju
Blagoslovi, duše moja
Bogorodice, děvo, radujsja
Vozněsu Ťa, Bože moj
Pomyšljaju děň strašnyj
Okovy lásky
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Autor
Jakub Jan Ryba
Šimon Brixi
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Wolfgang Amadeus Mozart
Lubor Bárta
Bedřich Smetana
Bedřich Smetana
Irving Berlin
Bohuslav Martinů
Josef Bohuslav Foerster
Josef Bohuslav Foerster
Petr Eben
Oldřich Halma
Henry Smith
Argentinská duchovní
František Škroup (arr.V. Říhovský)
Tradiční vánoční hymnus
Louie Ocampo
Moses Hogan
Antonín Dvořák
Bobby McFerrin
Anders Edenroth
Leoš Janáček
Karel Židek
Jaroslav Křička
Josef Bohusla Foerster
Jacobus Gallus
Jan Vičar
Josef Bohuslav Foerster
Petr Iljič Čajkovskij
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij
Jiří Rychnovský
Jaroslav Ježek
Petr Eben
Václav Pokorný
Josef Bohuslav Foerster
Josef Bohuslav Foerster
Janko Matúška
Tomáš Židek
Jacob Regnart
Jiří Rychnovský
Jiří Rychnovský
Otto Albert Tichý
Jacob Handl - Gallus
Zdeněk Lukáš
Jack Halloran
Claude Debussy
Zdeněk Fibich
Miroslav Raichl
Jindřich Praveček
Jaroslav Křička
Petr Iljič Čajkovskij
Sergej Vasiljevič Rachmaninov
Sergej Vasiljevič Rachmaninov
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij
Alexandr Andrejevič Archangelskij
Jacob Regnart
Nar. - úmrtí
1765 - 1815
1693 - 1735
1564 -1621
1756 -1791
1928 - 1972
1824 - 1884
1824 - 1884
1888 - 1989
1890 - 1959
1859 - 1951
1859 - 1951
1929 - 2007
1907 - 1985
neznáme
1801 - 1862
1957 - 2003
1841 - 1904
1950
1963
1854 - 1928
1912 - 2001
1882 - 1969
1859 - 1951
1550 -1591
1949
1859 - 1951
1840 - 1893
1751 - 1825
1545 - 1616
1906 - 1942
1929 - 2007
1918 - 2011
1859 - 1951
1859 – 1951
1821 - 1877
1981
1540 - 1599
1545 - 1616
1545 – 1616
1890 - 1973
1550 - 1591
1928 - 2007
1916 - 1997
1862 - 1918
1850 - 1900
1930 - 1998
1885 - 1969
1882 - 1969
1840 - 1893
1873 - 1943
1873 - 1943
1751 - 1825
1846 - 1924
1540 – 1599
Poč. prov.
1
1
9
2
2
2
6
3
8
7
7
6
14
6
1
5
1
8
2
1
4
1
4
1
7
3
9
3
2
5
6
1
2
9
5
1
3
1
1
7
5
7
19
13
8
3
6
4
3
3
4
9
2
3
10
8
6
Stránka 11 (celkem 29)
Číslo
949
954
955
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
970
977
980
982
Název
Ze země jsem na zem přišel
Ciaccona
Rodné brázdy v šíř i v dál
Popule meus
Hospodine, pomiluj ny
Sadaj, slniečko horúce
Missa Lux et origo
Richte mich, Gott - Psalm 43
Slovácké národní písně
Svatý Václav, české kníže, op. 61
Missa in honorem Ssmi
Byla cesta, byla ušlapaná
Salvatoris
Vyšla hvězda jasná
Vánoce + Vánoční aleluja
Náš milý svatý Václave
Pojď , řekni to horám
Poslechněte málo, panímámo
Nar. - úmrtí
1859 - 1951
1981
1859 - 1951
1548 - 1611
1890 - 1973
1928
1961 - 2010
1809 - 1847
1871 - 1950
1912 - 2001
1912 - 2001
1972
1935
1911 - 1940
16. stol.
1942
Autor
Josef Bohuslav Foerster
Tomáš Židek
Josef Bohuslav Foerster
Thomaso Ludovico da Vittoria
Otto Albert Tichý
Antonín Tučapský
Jiří Strejc
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Vojtěch Říhovský
Karel Židek
Karel Židek
Lukáš Trykar
Jiří Teml
Alois Ručka
Anonym
Petr Židek
Autor není uveden
Poč. prov.
14
8
1
1
11
2
4
2
2
6
3
5
3
3
1
6
5
6 Dotační a grantový přehled
Uveden počet dotačních případů a procentuální objem prostředků v ročních nákladech VUS.
6.1 Dotace města Pardubice, jeho obvodů a dalších měst
Město Pardubice – Program podpora kultury
Městský obvod Pardubice I
Městský obvod Pardubice II
Město Chrast u Chrudimi
4 dotace
1 dotace
1 veřejná finanční podpora
1 dotace
8,16%
0,32%
2,12%
0,11%
6.2 Státní dotace a granty Pardubického kraje a státu
Ministerstvo kultury ORNK
Pardubický kraj
1 dotace
1 grant a 2 dotace
8,48%
4,24%
1 dar
Cena SBOR ROKU 2011
1 příspěvek
1 příspěvek
1 dar
1 dar
0,74%
0,53%
1,06%
0,74%
3,71%
2,12%
6.3 Ostatní granty a dotace
Město Lázně Bohdaneč
Unie českých pěveckých sborů
Nadace Život umělce
Nadace umění pro zdraví
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“
Nadace Leoše Janáčka
6.4 Dotace v režimu „de minimis“
Instituce
Statutární město Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice II
Statutární město Pardubice
Statutární město Pardubice
Objem
35 000
20 000
7 000
20 000
Datum
4.4.2012
11.5.2012
16.8.2012
25.10.2012
V letech 2010 a 2011 VUS neobdržel žádnou dotaci podléhající evidenci dle režimu „de minimis“.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 12 (celkem 29)
7 Prezentované společnosti
Kromě společností, institucí a organizací výše uvedených, jsme prezentovali v materiálech koncertů
a na webu v záložce poděkování tyto organizace:
7.1 Smluvně reklamované
Univerzita Pardubice
METROSTAV, a. s.
Východočeská tiskárna, s. r. o.
DEKRA Industrial, s. r. o.
MK SDB Pardubice
Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.
Služby města Pardubic, a. s.
BAMBAS Elektroodpady, s. r. o.
IC Lázně Bohdaneč
Orchestra d´archi Pardubice
7.2 Za služby a slevy
Dopravní podnik města Pardubic, a. s.
Český rozhlas Pardubice
IC Pardubice Region Tourism
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Jiří Kožnar – hudební servis
České dráhy, a. s.
Igor Sviridov, fotostudio ÚSMĚV
Stránka 13 (celkem 29)
8 Hodnocení náboru
Volnočasové hudební a estetické vzdělávání mládeže (VHEVM)
Sídlo a činnost souboru je na Univerzitě Pardubice, která ve svých studijních programech nemá hudební
obor. Vzhledem k tomu, že studenti UPa nemají možnost odborného hudebního vzdělávání, provádíme
tuto činnost sami. Projekt je směřován k aktivní účasti mládeže a získání členství v souboru.
8.1 Nábor z roku 2011, členství a pokračování
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hlas
S1
S1
A1
T1
T1
S2
A1
S2
A2
S2
S2
T2
B1
Příjmení jméno
Jiřenová Veronika
Procházková Lucie
Mičicová Lucia
Koriťák David
Doležal Jakub
Schiedková Anna
Ekertová Kateřina
Nedvědová Marie
Malíková Pavlína
Poláková Barbara
Hejnová Helena
Pokorný Petr
Hejna Viktor
Statut ke konci roku 2012
Členka 1. 3. 2012
Členka 7. 2. 2012
Členka 1. 3. 2012
Člen 7. 2. 2012
Člen 1. 2. 2012
Členka 7. 9. 2012
Kandidátka skončila 2/2012
Kandidátka skončila 2/2012
Kandidátka skončila 2/2012
Kandidátka skončila 2/2012
Kandidátka skončila 2/2012
Kandidát skončil 6/2012
Kandidát skončil 2/2012
8.2 Nábor 2012, stav ke konci roku
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Hlas
S2
S2
A1
B1
S2
B1
B2
S1
Příjmení a jméno
Vojtíšková Tereza
Močubová Michaela
Buchtová Petra
Pikla Jakub
Andrlová Lenka
Popelka Mirek
Darebný Viktor
Zbahnová Eva
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Zůstává do r. 2013
Členka 3. 09. 2012
Členka 15. 12. 2012
Členka 15. 12. 2012
Člen 15. 12. 2012
Kandidátka
Kandidát
Kandidát
Kandidátka
Stránka 14 (celkem 29)
9 Členové, zpěváci a spolupracovníci
9.1 Členská základna k 1. lednu
č. Hlas Příjmení a jméno
1 S1 Jiřenová Veronika
2 S1 Pekáčová Barbora
3 S1 Procházková Lucie
4 S1 Vitková Lucie
5 S2 Hejnová Helena
6 S2 Kutinová Tereza
7 S2 Nedvědová Marie
8 S2 Schiedková Anna
9 S2 Slavíčková Blanka
10 S2 Vrabcová Lucia
11 A1 Bednářová Jana
12 A1 Ekertová Kateřina
13 A1 Mičicová Lucia
14 A1 Molčanová Lucie
15 A1 Poláková Barbara
16 A1 Víšková Hana
17 A2 Buková Lenka
18 A2 Kožnarová Pavla
19 A2 Krausová Simona
20 A2 Malíková Pavlína
21 T1 Doležal Jakub
22 T1 Koriťák David
23 T1 Künzel Martin
24 T1 Maceček Jaroslav
25 T2 Bašus Petr
26 T2 Jankovský Martin
27 T2 Pokorný Petr
28 T2 Serbousek Jan
29 B1 Haupt Jaromír
30 B1 Hejna Viktor
31 B1 Levý Martin
32 B1 Rychetský Aleš
33 B1 Šplíchal Radek
34 B2 Míča Ondřej
Věkový průměr k 1. 1. 2012
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Město
Železný Brod
Holice
Pardubice
Ústí nad Orlicí
Solnice
Trutnov
Karviná
Pardubice
Pardubice
Sedlec
Pardubice
Slaný
Pardubice
Šumperk
Lázně Bohdaneč
Pardubice
Přelouč
Sezemice
Nový Bydžov
Teplice nad Metují
Poděbrady
Pardubice
Ústí nad Orlicí
Nový Hrozenkov
Zásmuky
Kostelec u HM
Přímětice
Rychnov / Kněžnou
Pardubice
Náchod
Kutná Hora
Chvaletice
Vysoké Mýto
Pardubice
Věk k 1.1.
18
22
19
27
22
20
20
35
41
21
30
19
23
23
18
24
37
39
22
20
22
20
24
22
24
25
20
27
31
22
24
28
25
24
24,65
Statut
Studentka KP
Studentka UPa
Studentka UPa
Pracující
Studentka UPa
Studentka UPa
Studentka UPa
Pracující
Pracující
Studentka UPa
Pracující
Studentka UPa
Studentka UPa
Studentka UPa
Studentka SŠ
Studentka UPa
Pracující
Pracující
Studentka UPa
Studentka UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Pracující
Pracující
Student UPa
Student UPa
Pracující
Pracující
Student UPa
Stránka 15 (celkem 29)
9.2 Pracovníci VUS
Pozice
Jméno
Město
Věk
Šéfdirigent
Tomáš Židek
Chrudim
31
Zaměstnaný
Fundraising a reklama
Linhart Milan
Pardubice
47
Zaměstnaný
Čestný dirigent
Kožnar Jiří
Sezemice
42
OSVČ
Archiv a evidence not
Průcha Jan
Pardubice
81
Důchodce
Statut
9.3 Členská základna k 31. prosinci
č Hlas
Příjmení jméno
1 S 1 Pekáčová Barbora
2 S 1 Vitková Lucie
3 S 1 Jiřenová Veronika
4 S 1 Procházková Lucie
5 S 2 Andrlová Lenka
6 S 2 Kutinová Tereza
7 S 2 Močubová Michaela
8 S 2 Vojtíšková Tereza
9 S 2 Schiedková Anna
10 A 1 Bednářová Jana
11 A 1 Mičicová Lucia
12 A 1 Molčanová Lucie
13 A 1 Víšková Hana
14 A 1 Buchtová Petra
15 A 2 Buková Lenka
16 A 2 Kožnarová Pavla
17 A 2 Krausová Simona
18 T 1 Koriták David
19 T 1 Doležal Jakub
20 T 1 Künzel Martin
21 T 2 Jankovský Martin
22 B 1 Popelka Mirek
23 T 2 Serbousek Jan
24 B 1 Rychetský Aleš
25 B 1 Šplíchal Radek
26 B 2 Darebný Viktor
27 B 2 Maceček Jaroslav
28 B 2 Míča Ondřej
29 B 1 Pikla Jakub
30 S 1 Zbahnová Eva
Věkový průměr členské základny
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Město
věk 31.12.
Holice
23
Ústí n. Orlicí
28
Železný Brod
19
Pardubice
20
Žilina
23
Trutnov
21
Přibyslav
20
Hřibiny
21
Pardubice
36
Pardubice
31
Pardubice
24
Šumperk
24
Pardubice
25
Broumov
20
Přelouč
38
Sezemice
40
N. Bydžov
23
Pardubice
21
Poděbrady
23
Ústí nad Orlicí
25
Heřm. Městec
26
Svratka
15
Rychnov / Kn.
28
Chvaletice
29
Vysoké Mýto
26
Kutná Hora
19
Nový Hrozenkov
23
Pardubice
25
Chotěboř
17
Blatnice / Sv. Ant.
24
24,57
statut
studentka UPa
pracující
studentka KP
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
pracující
pracující
studentka UPa
studentka UPa
pracující
studentka UPa
pracující
pracující
studentka UPa
student UPa
student UPa
student UPa
pracující
student KP
pracující
student VŠE Pha
pracující
student KP
student UPa
student UPa
student KP
studentka UPa
Stránka 16 (celkem 29)
Kurzívou jsou v tabulce uvedeni zpěváci – kandidáti.
10 Spoluúčinkující v koncertech VUS
10.1 Hudební tělesa a sbory
Sbor Salvátor Chrudim
Vznikl v roce 1999. Dirigentem a zakladatelem sboru je MgA. Tomáš Židek. Sbor se specializuje
zejména na duchovní hudbu od gregoriánského chorálu až po současnost. Jméno tělesa je odvozeno
od zázračného obrazu sv. Salvátora – Spasitele, který je uložen a více než 350 let uctíván
v chrudimském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Sbor vstoupil brzy po svém vzniku do širokého
povědomí regionu a za poměrně krátkou existenci si vydobyl četné úspěchy i na mezinárodním poli.
Svou činností sbor mj. propaguje kvalitní českou sborovou tvorbu, která je dnes do značné míry
zapomenutá.
Sbor Cantus amici
Sbor založený jako Pardubický komorní sbor v r. 2012 oslavil 30 let existence. Dlouholetá praxe ve
sborovém zpěvu (u řady členů získaná v počátcích existence Vysokoškolského uměleckého souboru
v Pardubicích) se zúročila pod profesionálním vedením v renomé, které přesahovalo nejen rámec
východočeského regionu, ale i České republiky. Vedle kmenových sbormistrů a dirigentů sbor
spolupracoval s řadou profesionálních umělců působících jak v Pardubicích, tak i mimo ně. Jméno
Cantus amici můžeme nalézt na plakátech nejen koncertů tuzemských, ale i v zahraničí (Německo,
Polsko, Holandsko, Švédsko, Rakousko). Repertoár sboru je široký. Obsahuje kolem 300 položek
duchovních i světských skladeb z různých historických období i ze současnosti.
Soubor historických nástrojů CONSORT, Ing. Lubomír Moravec
Chrudimský CONSORT má za sebou více než dvacetiletou činnost, kterou lze charakterizovat
jednak jako nezávazné domácí muzicírování dle vzoru renesančních humanistů v 16. století, jednak
jako snahu o popularizaci hudby staré 300 – 500 let. Dobové hudební nástroje (zobcové flétny,
violy da gamba, loutna, cembalo) jsou k tomu nezbytnou pomůckou. Zakladatelem a uměleckým
vedoucím Consortu je ing. Lubomír Moravec, který zde uplatňuje zkušenosti získané
v „Pardubickém kvartetu“ (1953-69) a v souboru „Collegium musicum pardubicense“ (1968-88).
Členové:
Michaela Vávrová
-
zobcová flétna, viola da gamba
Tereza Skákalová
-
zobcová flétna
Daria Rosová
-
zobcová flétna
Daria Rosová ml.
-
loutna
Irena Pithartová
-
kvinton sopránový
Lubomír Moravec
-
viola da gamba
Kontrabasový kvartet The Pink Elephants
Netradiční těleso složené ze čtyř kontrabasistů a zpěváka hrajícího na kontrafagot. Příležitostně
bývá hostem i hráč na bicí nástroje. Tento jedinečný Bass band založili v roce 2005 členové
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 17 (celkem 29)
Filharmonie Hradec Králové a Komorní filharmonie Pardubice. Hraje, převážně klasickým
způsobem, úpravy různých populárních skladeb, taneční a filmovou hudbu, swing, rock nebo
písničky J. Ježka a K. Hašlera. Bez přehnaného respektu se pouštějí i do vážné hudby a pravidelně
uvádějí na svých vystoupeních skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších autorů, se kterými se
členové souboru setkávají ve svých domovských orchestrech. Toto basové kouzlení lze pravidelně
slyšet ve východočeských klubech a galeriích. Kvartet si však s chutí odskočí prostřednictvím
"výchovných koncertů" do školy, nebo si dopřeje lázeňskou proceduru při kolonádním koncertu.
Aranže skladeb zní možná trochu hlouběji než je obvyklé, ale přesto kontrabas překvapuje
obrovskou škálou zvukových dovedností a brilantní hrou ve výšce, kterou by u basy snad nikdo
nečekal. Hrají: František Machač – Basso I, Tomáš Dvořáček – Basso II, Radek Pokorný – Basso
III, Daniel Vlček– Basso IV, David Urban – zpěv a kontrafagot.
Orchestr posluchačů konzervatoře (OKP)
Orchestr posluchačů Konzervatoře Pardubice vznikl po několika letech existence školy. Během
několika let se vypracoval na takovou interpretační úroveň, že se začal zapojovat do hudebního
života města Pardubic i celého regionu. Prvním dirigentem byl prof. Luděk Lukeš, který vtiskl
orchestru tvář, a jeho následovníci pak nastoupený trend rozvíjeli. Byli to prof. Vojtěch Javora
a dále prof. Ortakar Tvrdý a PhDr. Vladimír Kulík. Vedle svých koncertů se podílí
na absolventských koncertech studentů školy jako doprovázející orchestr. Účastní se několika
soutěží v rámci ČR, odkud si přiváží významná ocenění (Concerto Bohemia). Na základě těchto
úspěchů byl přizván k účinkování ve Španělském sále Pražského hradu. Absolvuje i zahraniční
turné – Holandsko a opakovaně Švýcarsko. K 20. výročí založení školy se podílel na inscenaci
opery B. Smetany Hubička (s níž se představil mj. i ve Stavovském divadle v Praze) a o pět let
později na hudebním představení – inscenace baletu O. Nedbala Z pohádky do pohádky
a jednoaktové opery V. Blodka V studni. V neposlední řadě stojí také za zmínku nastudování
kompletního Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. K 30. výročí Konzervatoře Pardubice
spolupracoval OPK na inscenaci opery B. Martinů Veselohra na mostě. V tu dobu se střídají
u dirigentského pultu Jaroslav Brych a Jaromír Krygel. OPK již pravidelně každý rok doprovází
několik absolventů-sólistů při jejich absolventských koncertech. V roce 2009 dostal nabídku k
účasti na mezinárodním festivalu Le Quattro Stagioni, na němž provedl se sborem školy Vánoční
mši J. J. Ryby. Tato nabídka festivalu se opakuje i pro následující roky. Od r. 2010 je dirigentem
orchestru MgA. Tomáš Židek, absolvent školy a Pražské HAMU. Na podzim r. 2010 připomněl
orchestr dvojí jubileum Zdeňka Fibicha. Na podzim 2012 provedl ve spolupráci s pěveckým
oddělením školy Smetanovu operu Prodaná nevěsta.
Podkrkonošský symfonický orchestr, Bedřich Kameník, Jiří Kurfiřt
Podkrkonošský symfonický orchestr je amatérské těleso se sídlem v Semilech, které ve své nové
podobě vzniklo v roce 2007. Za pět sezón se PSO rozrostl na zhruba padesátičlenný soubor,
ve kterém působí profesionální i amatérští hudebníci ve věku od 13 do 87 let. Většinu jeho členů
tvoří studenti středních a vysokých škol a konzervatoří. Na zkoušky se hudebníci sjíždějí každý
týden z okruhu sta kilometrů. PSO si klade za cíl poskytovat hráčům i posluchačům přístup
k hudbě, s níž by se jinak mohli setkat v živé podobě jen na koncertech velkých profesionálních
orchestrů. Základ repertoáru orchestru tvoří romantické a novoromantické skladby 19. století, ale
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 18 (celkem 29)
i jiných hudebních období. Poctivá práce (prázdninová soustředění a mimořádné zkoušky) ho rychle
katapultovala mezi přední amatérská tělesa Královéhradeckého, Pardubického i Libereckého kraje.
Sbor Bořivoj Lomnice nad Popelkou
Slavný český kníže „dal jméno“ sboru, který poctil návštěvou v r. 1871 sám Mistr Bedřich Smetana.
Bořivoj pak skvěle plnil dobové vlastenecké úkoly. V r. 1863 vystoupil u příležitosti otevření
novogotické radnice, v r. 1868 se zúčastnil slavnosti položení základního kamene k Národnímu
divadlu. K výrazným sbormistrům Bořivoje patříl prof. Miloslav Valenta (nar. 1923), jenž řídil sbor
v letech 1962 – 1998, významnou organizátorkou hudebního života v okrese Semily je také
sbormistryně Zdena Lokajová.
Sbor Hlas Nová Paka
Předchůdce dnešního sboru starobylý Hlasoň inicioval na podnět Fr. Záhorského, jeho člena a dirigenta,
zrod První české pěvecké a hudební župy (1890 informační schůzka, ustavující schůze 1891), což byl
počin vskutku historický. Novodobý Hlas byl obnoven v r. 2000 ředitelkou tehdejší ZUŠ
Mgr. M. Martincovou a RNDr. J. Barešem. Účastnil se provedení České písně B. Smetany s KSOKrM,
vánoční kantáty L. Fišera a Missy pastoralis in D V. J. Kopřivy s Filharmonií Hradec Králové.
Mimořádným počinem bylo též uvedení díla Missa solemnis F. X. Brixiho (po 200 letech), které
nacvičila diplomantka Marie Čančíková-Frolíková. Umělecká vedoucí Mgr. Petra Lukavcová
z Lomnice n. P. je také sbormistryně dětského sboru Masarykovy ZŠ.
Sbor Antonín Dvořák Turnov
Zpěvácký spolek v Turnově se 4. května 1904 přejmenoval na Zpěvácký spolek Antonín Dvořák,
neboť s Mistrem udržoval prostřednictvím jeho přítele Aloise Göbla čilé styky. Sbor proslul jako
interpret Dvořákových skladeb a neúnavný organizátor festivalu Dvořákův Sychrov. Zúčastnil se
mnoha velkých projektů s řadou významných těles a sólistů. Dnes stojí v jeho čele mimořádná
osobnost turnovského kulturního života, všestranný a pohotový klavírista i organizátor, hudební
skladatel a jazzmen Mgr. Bohuslav Lédl, ředitel ZUŠ Turnov a držitel Ceny města Turnov (2007).
ORCHESTRA D´ARCHI
Jde o smyčcový komorní orchestr, složený převážně ze studentů Konzervatoře Pardubice. Založen byl
r. 1991 s ideou výchovy ke komorní interpretaci hudby. Orchestr má tradiční obsazení smyčců v počtu
11 - 15 hráčů a podle potřeby bývá rozšířen o dechové nástroje. Svou činnost vyvíjí na půdě
Konzervatoře Pardubice i mimo ni. Podílí se na doprovodech absolventských koncertů i na koncertech
pro mládež. Uměleckým vedoucím a dirigentem je pedagog Konzervatoře Pardubice
Mgr. Jiří Kuchválek, který dvacet let působil v Komorní filharmonii Pardubice. V současnosti je stálým
členem Českého komorního orchestru a je činný jako komorní hráč i sólista.
10.2 Výkonní umělci - jednotlivci
MgA. Michal Hanuš – Varhany
Hudební studia začal na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Václava Rabase. Od roku 2004
studoval na Akademii múzických umění v Praze u Jana Hory a následně u Pavla Černého. Během
studia se zúčastnil interpretačních kurzů v Praze (Martin Sander), Německu (Harald Vogel, Martin
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 19 (celkem 29)
Sander) a Norsku (Guy Bovet) a také dvou zahraničních stáží ve Stuttgartu (Ludger Lohmann)
a v Oslu (Terje Winge). Na mezinárodní soutěži varhaníků na festivalu „Pražské jaro 2006“ obdržel
Čestné uznání. V současné době působí jako chrámový varhaník v Kutné Hoře, v chrámech
sv. Jakuba a sv. Barbory. V chrámu sv. Jakuba také natočil své první CD a s VUS r. 2011 nahrál
varhany v CD DONATIO. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole v Kutné Hoře
a v Hostinném.
Marek Scholle - Varhany
Studuje 2. ročník navazujícího magisterského studia programu Matematika, obor Matematické
struktury (na MFF UK). Kromě toho je posluchačem 6. ročníku na pardubické konzervatoři obor
varhany. Jeho prvním učitelem varhan na ZUŠ Havlíčkova, Pardubice byl Jiří Kožnar – dirigent
VUS v letech 1993 – 2007
Jiří Kožnar, Dis – Klávesy
Je čestný dirigent Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Vystudoval Konzervatoř
Pardubice - obor varhany a dirigování. Věnuje se koncertní a pedagogické práci, hudebnímu
aranžmá sborové a elektro-akustické hudby, režii v hudebních studiích. Působí na ZUŠ, kde založil
varhanní oddělení. Spolupracuje s mezinárodním festivalem Bohemia Cantat a je členem poroty
Harantovských slavností historického zpěvu.
BcA. Daniel Rumler - Housle
Na housle začal hrát v šesti letech na ZUŠ v Trenčíně na Slovensku. Absolvoval Konzervatoř
Pardubice ve třídě Mgr. Jiřího Kuchválka. Na bakaláře studoval na HAMU v Praze u prof. Jiřího
Tomáška, kde pokračuje v magisterském studiu. V současné době je na studijní stáži na Hochschule
Luzern ve Švýcarsku u Igora Karška.
BcA. Hana Hrachovinová - Harfa
Absolventka Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze pod vedením Hany Müllerové –
Jouzové. Od roku 2009 studuje hru na harfu u doc. Jany Bouškové na Akademii muzických umění
v Praze. V letech 2006 a 2009 absolvovala mistrovské kurzy u Isabelle Perrin a Isabelle Moretti.
Pravidelně spolupracuje se studentskými i profesionálními orchestry, například s Hudbou hradní stráže
a policie ČR, Českým národním symfonickým orchestrem, Czech Virtuosi a Jihočeskou filharmonií.
Radek Doležal, Tomáš Novák – Bicí nástroje
Jsou posluchači Konzervatoře Pardubice, obor bicí nástroje.
Eva Kotásková – Viola
Posluchačka 6. ročníku Konzervatoře Pardubice ve violové třídě Mgr. Milana Řeháka. Blízká příbuzná
nedávno zesnulého významného českého sbormistra Milana Uherka.
Tereza Hořejšová – Soprán
S klavírem i zpěvem začala téměř současně v ZUŠ v Humpolci. Obě dovednosti rozvíjela i při
studiu gymnázia a několikrát jimi úspěšně reprezentovala v soutěžích uměleckých škol.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 20 (celkem 29)
Je držitelkou Ceny hejtmana Vysočiny za zpěv. Studuje na Konzervatoři Pardubice 4. rok obor zpěv
a 2. rok obor klavír.
MUDr. Jana Lesná – Soprán
Je osvědčená zejména v oblasti hudby duchovní. Pěvecké základy získala u chrudimské ZUŠ pod
vedením Jany Havlové, k dalšímu rozvoji přispívaly též konzultace u prof. Jany Jonášové v Praze.
Jana Heryánová Ryklová - Soprán
Absolventka HAMU Praha ve třídě doc. Jany Jonášové (2004), muzikální a technicky zdatná zpěvačka,
vystupovala již v době svého studia v rolích Mozartovy Zuzanky, Pucciniho Laurety, Verdiho Gildy
i Smetanovy Esmeraldy. Ve svém repertoáru má operní, operetní, duchovní, chrámovou i novodobou
vokální tvorbu. Věnuje se koncertní činnosti doma i v zahraničí.
Zuzana Hátlová - Alt
Základy zpěvu získala od soukromé učitelky zpěvu paní Heleny Matyášové a ve sboru Jitro
v Hradci Králové. Při studiu na průmyslové škole navštěvovala ZUŠ. Absolvovala roční jazykový
kurz včetně přípravy pro studium na konzervatoři. V současné době je posluchačkou 2. ročníku
Konzervatoře Pardubice obor zpěv u paní Martiny Forštové.
Aleš Nehněvajsa – Tenor
Absolvent Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a Konzervatoře Pardubice v oboru sólový zpěv.
Profesionální zpěvák, působící ve východočeském regionu. Člen souboru REBELCANTO, který
založil skladatel Miroslav Raichl. Pravidelně jako sólista účinkuje s Královehradeckým mužským
sborem a spolupracuje coby sólista se ZUŠ a Chlapeckým sborem BONIFANTES Pardubice.
Michal Kutek - Bas
Vystudoval sólový zpěv u Květy Koníčkové-Jonášové na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem. Věnuje se koncertnímu zpěvu a spolupráci s pěveckými sbory. Vyučuje na ZUŠ v Turnově.
Ondřej Míča - Bas
Člen VUS, zastával i funkci místopředsedy. Studuje na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity
Pardubice a zároveň je posluchačem 6. ročníku Konzervatoře Pardubice, obor sólový zpěv.
Jan Jiráček – Bas
Je posluchačem Konzervatoře Pardubice, kde se věnuje sólovému zpěvu a oboru dirigování.
Je uměleckým vedoucím Pardubického sboru Cantus amici.
Petr Kadlec – moderátor
Narodil se v roce 1980 v Rosicích nad Labem, vystudoval Ústav hudební vědy na FF UK, kde
pokračuje v doktorandském studiu. Muzikolog, hudební publicista, příležitostný popularizátor
hudby. V Českém rozhlase působí od roku 2002, v současné době jako hudební dramaturg Českého
rozhlasu 3 – Vltava. Koncerty pro studenty a pro dětské publikum připravoval spolu s dirigentem
Markem Ivanovičem pro Českou filharmonii.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 21 (celkem 29)
11 Zprávy, ocenění, záštity
V roce 2012 VUS získal v mezinárodních soutěžích čtyři stříbrná pásma s bodovým hodnocením jen
těsně pod hranicí zlata. Májový koncert získal záštitu náměstka hejtmana Pardubického kraje pana
Ing. Romana Línka. VUS se účastnil i nesoutěžních přehlídek. Osm zpěváků z VUS v celkovém počtu
devíti zástupců z ČR, se účastnilo mezinárodního projektu EUROCHOIR 2012. Podrobnosti a recenze
byly publikovány v časopisu www.cantus.eu v číslech 94 a 95.
11.1 Festival sborového umění Jihlava 2012
VUS v soutěži komorních sborů a novinkových skladeb.
Petr Eben
- Salve Regina (Čtyři sbory na lat. texty, č. 4)
Zdeněk Lukáš
- In semita iusticiae vita
Jaroslav Křička
- Nechoď, synku, přes Polanku
Josef Bohuslav Foerster
- Ze země jsem na zem přišel, op. 121
Tomáš Židek – Ciaccona
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 22 (celkem 29)
11.2 XXII. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS
Jacob Handl Gallus - Musica, noster amor
Zdeněk Lukáš - In semita iusticiae vita
Petr Eben - Salve Regina (4 sbory na lat. texty, č. 4)
Josef Bohuslav Foerster - Ze země jsem na zem přišel
Jiří Rychnovský - Decantabat
Bohuslav Martinů - Zvěstování (Čtyři písně o Marii, č. 1)
Petr Iljič Čajkovskij - Věruju
Claude Debussy - Quant j´ai ouy le tabourin
Petr Eben - Bezpečnost (Láska a smrt)
Oldřich Halma - Veru si ty, šohajíčku
Miroslav Raichl - Ach, mamičko, mamko
Jaroslav Křička - Nechoď, synku, přes Polanku
Jan Vičar - Spala sem na seně (Zachodí slunéčko č.2)
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 23 (celkem 29)
11.3 Nesoutěžní přehlídky Foersterovy Osenice a Foersterovy dny v Libáni.
Osenice
Svatováclavský chorál - Otto Albert Tichý
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
- Qui confidunt in Domino
Jaroslav Křička - Adam a Eva, op. 81
Bohuslav Martinů - Zvěstování
Josef Bohuslav Foerster
- Pražské zvony, op. 112
- Večer, op. 175
- Ze země jsem na zem přišel, op. 121
Petr Eben - Salve Regina
Libáň
11.4 XIII. MF adventní a vánoční hudby PRAŽSKÉ VÁNOCE
Festival se konal v Národním domě na Vinohradech v Praze 2.
Jacob Handl Gallus – Ave Maria
Dimitrij Bortnianskij – Koncert č. 6
Dvě lidové koledy
Tomáš Židek – Ad te levavi
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 24 (celkem 29)
11.5 Zprávy a záštity
Záštita náměstka hejtmana Pardubického kraje
Titul SBOR ROKU 2011 – udělený v květnu 2012
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 25 (celkem 29)
12 Majetek souboru
12.1 Dlouhodobý majetek
12.2 Podrobný přehled DM
In.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Název DM
Tamburína
Futrál na klávesy
Yamaha klávesy
Brašna na minidisc
Pedál Volume k Yamaze
Minidisc
Mixpult s příslušenstvím
Koncový zesilovač
Reproduktorové kabely 2ks
Trezor cestovní
Tiskána HPLJ 1300
Sada kufrů
PC sestava Pentium 4
Software
Canon scanner 4400F
Violoncello 4/4+dolaďovac
Kopírovací stroj Canon PS
Kytara CRAFTER GAE-8
Ladička SAMWOO
Stojan na kytary
Kancelářské křeslo
LCD Yakumo
Pianino
Pianino
Halogenový reflektor
Notebook DELL Vostro
Chlad. zařízení KONTAKT
CANON TISKÁRNA
Notebook ACER E728
Kufr pro mixpult
Pořízeno
Cena poř. ks Cena kon. Staré inv.č.
01. 01. 1998
760,00
1
760,00
1
01. 01. 2000
1 290,00 1
1 290,00
3
31. 12. 2000 24 000,00 1 24 000,00
4
29. 01. 2001
1 400,00 1
1 400,00
5
06. 12. 2001
575,00
1
575,00
7
11. 04. 2002 11 990,00 1 11 990,00
9
15. 05. 2002 22 493,00 1 22 493,00
14
28. 01. 2004
8 000,00 1
8 000,00
17
28. 01. 2004
1 870,00 1
1 870,00
18
02. 03. 2004
630,00
1
630,00
19
13. 04. 2004
9 002,00 1
9 002,00
20
17. 06. 2005
1 599,00 1
1 599,00
22
31. 01. 2006 37 950,00 1 37 950,00
24
06. 05. 2006
1 798,00 1
1 798,00
25
02. 03. 2007
2 600,00 1
2 600,00
27
16. 03. 2007 11 090,00 1 11 090,00
28
30. 05. 2007 33 320,00 1 33 320,00
30
15. 05. 2007 14 239,00 1 14 239,00
31
15. 05. 2007
576,00
1
576,00
32
15. 05. 2007
1 015,00 1
1 015,00
33
14. 05. 2007
999,00
1
999,00
34
21. 06. 2007
3 800,00 1
3 800,00
36
18. 03. 2008
2 371,00 1
2 371,00
37
18. 03. 2008
2 371,00 1
2 371,00
38
03. 10. 2008
1 290,00 1
1 290,00
39
05. 12. 2008 19 400,00 1 19 400,00
40
05. 02. 2009 16 935,00 1 16 935,00
41
03. 03. 2010
1 923,00 1
1 923,00
42
16. 12. 2010
9 999,00 1
9 999,00
43
31. 07. 2010
2 390,00 1
2 390,00
44
Celkem 247 675,00
Změna inventárních čísel provedena při inventuře v září 2012 komisí (Linhart, Vojtíšková, Koriťák).
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 26 (celkem 29)
13 Účetní uzávěrka (do roku 2011 byla vedena daňová evidence)
13.1 ROZVAHA (Bilance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2012
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky dlouhodobého majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastník zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
Číslo
řádku
Stav k prvnímu dni účetního
období
Stav k poslednímu
dni účetního období
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
534 675
534 675
249 699
16 000
233 699
249 699
12
13
14
15
16
17
18
19
20
249 627
364 897
- 115 270
72
72
249 699
13.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2012
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
II. Služby celkem
III. Osobní náklady celkem
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek…
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmu celkem
NÁKLADY CELKEM
B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Změny stavu vnitroogranizačních zásob
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
V. Z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav položek
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem
VIII. Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění
č. ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hlavní činnost
756 647
89 293
401 766
242 020
Vedlejší činnost
185 434
185 434
23 568
756 647
652 311
232 631
185 434
174 500
174 500
5 032
114 648
300 000
652 311
-104 336
-104 336
174 500
-10 934
-10 934
Účetní uzávěrka 2012 byla předložena a schválena Členskou schůzí VUS Pardubice dne 25. 03. 2013.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 27 (celkem 29)
14 Archiválie, použité zkratky, přílohy
14.1 Archiválie
Zápisy ze schůzí výboru, z členských schůzí a revizní zprávy jsou pro členy dostupné pod přihlášením
na: http//vus.upce.cz.
Zápis ze členské schůze 2012 je archivován fyzicky pod č. 33 a 168/2012.
Zápisy ze schůzí výboru 2012 – archivní čísla: 11, 29, 41, 87, 136, 185, 198, 206 vše / 2012.
Revizní zprávy 2012 – 66, 136, 186, 291 vše / 2012.
Hlášení OSA za 1. pololetí – 137/2012 a 2. pololetí – 292/2012.
Výroční zpráva 2011 je archivována pod číslem 32/2012.
Seznamy účastníků soustředění: 5, 51, 199/2012.
Zápis z inventury, přečíslování DHIM na DM: 181/2012
14.2 Seznam použitých zkratek
AMU
CD
ČT
DFJP
DM
FEI
FChT
FSU
HAMU
IC
KD
KP
LQS
MF
MUBASO
MVČR
OKP
OSVČ
Pce
RZ
SDB
SŠ
UČPS
UPa
VČT
VŠ
VUS
ZUŠ
Akademie múzických umění
Kompaktní disk
Česká televize
Dopravní fakulta Jana Pernera
Drobný majetek
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemicko-technologická
Festival sborového umění
Hudební fakulta Akademie múzických uměni
Informační centrum
Kulturní dům
Konzervatoř Pardubice
Festival Le Quattro Stagioni
Mezinárodní festival
Museum barokních soch
Ministerstvo vnitra České republiky
Orchestr posluchačů konzervatoře
Osoba samostatně výdělečně činná
Pardubice
Rekreační zařízení
Salesiáni Dona Boska
Střední škola
Unie českých pěveckých sborů
Univerzita Pardubice
Východočeská tiskárna, s.r.o.
Vysoká škola
Vysokoškolský umělecký soubor
Základní umělecká škola
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 28 (celkem 29)
14.3 Přílohy
Důvěrná příloha výroční zprávy – přehled financování souboru v roce 2012. Je poskytována
partnerům souboru, orgánům místních samospráv a státním institucím.
Propagační materiály – plakáty.
Fotografická ročenka VUS Pardubice 2012 (foto a autor Martin Künzel)
Výroční zpráva 2012 byla předložena a schválena Členskou schůzí VUS Pardubice dne 25. 03. 2013.
Zápis z této Členské schůze VUS je archivován pod předešlým archivním číslem této schválené výroční
zprávy v archiváliích 2013.
Číslo následné archiválie je statutární zastoupení VUS Pardubice platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2012
Stránka 29 (celkem 29)
Download

text of the annual report 2012 - VUS Pardubice