Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého
a
Českomoravská kynologická jednota
ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec
pořádají
10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých
„ O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA“
(CACIT, res.CACIT, CACT, res. CACT, DIVIAĆAR )
6. – 7. prosince 2014
Andělská hora … Frýdštejn … Sychrov
Úvodní slovo pořadatele
Vážení přátelé
V letošním roce uplyne deset let od doby, kdy se český a slovenský klub chovatelů alpského
brakýře jezevčíkovitého dohodly na pořádání soutěže, která by měla každoročně porovnávat
pracovní úroveň nejlepších jedinců obou klubů. Od doby vzniku této myšlenky a její první
realizace v roce 2005 se mnohé změnilo, soutěž se stala prestižní mezinárodní akcí, které se
v minulých ročnících zúčastnili i zástupci Německa, Rakouska, Polska, Itálie, Slovinka,
Chorvatska a Maďarska. Za dobu konání této soutěže jsme viděli spoustu vynikající práce
a proto bylo jen otázkou času, přijít s nápadem, upořádat soutěž za účasti nejlepších jedinců,
kteří v uplynulých letech obsadili přední příčky výsledkových listin této soutěže. Od nápadu
k realizaci byl jen krůček a jubilejní roční této soutěže je jako stvořený pro realizaci této
myšlenky.
Uspořádáním letošního ročníku byla pověřena oblast č. 4 ČKCH ABJ Krkonoše, Český ráj. Pro
všechny členy naší oblasti je to veliká výzva a zároveň veliký závazek, věříme, že organizace a
prostředí zvolené pro průběh této akce uspokojí všechny účastníky. Jako centrum dění jsme
zvolili obec Frýdštejn, která je historicky spojena s mysliveckými tradicemi a se jménem prof.
Jaromíra Javůrka, který se velkou měrou zasloužil o dobré jméno české myslivosti u nás i ve
světě. Sobotní společný lov proběhne v honitbě MS Andělská hora v Kryštofově údolí, jedná
se o krajinu Podještědí, která nabízí nejen myslivecké vyžití v bohatě zazvěřených honitbách
s druhovou pestrostí lovné zvěře, ale i pohled na ráz krajiny s typickými roubenkami, klidné
prostředí a atmosféru která své návštěvníky posouvá zpět v čase. První den soutěže bude
vrcholit veřejnou mysliveckou taneční zábavou. Plemeno ABJ se v myslivecké kynologii stává
pojmem a proto otevření se veřejnosti považujeme za další krok v naší budoucí práci.
Nedělní pokračování soutěže bude v krásném prostředí okolí zámku Sychrov na myslivecké
chatě Hubertka. Celá soutěž vyvrcholí v nedělních odpoledních hodinách v penzionu Sport ve
Frýdštejně.
Nezbývá, než si přát příznivé počasí, zájem vůdců o tuto soutěž a těšit se na společné
setkání.
Nominace
Osloveni byli vůdci, kteří se v minulých ročnících této soutěže umístili na předních místech.
Bylo přihlédnuto k tomu, zda věk a kondice dovolí účast v soutěži. V případě potřeby bude
počet účastníku (do počtu 12 psů) doplněn podle nominací českého a slovenského klubu.
Uzávěrka přihlášek je 15.11. 2014. Přihlášky po tomto termínu nebudou akceptovány.
Přihlášky přijímá a registruje výcvikář klubu Broněk Máčalík.
PROPOZICE
Termín konání: 6. -7. 12 2014
Místo konání: Frýdštejn, Andělská hora, Sychrov
Organizátor:
Český
(www.alpskybrakyr.cz)
klub
chovatelů
alpského
brakýře
jezevčíkovitého
Spolupráce: MS Andělská hora, MS Sychrov, MS Petrašovice, OMS Liberec,
Organizační výbor: Miroslav Mackovčin – vedoucí oblasti č. 4 ČKCH ABJ
( tel. 724 524 390 , [email protected])
Registrace účastníků, ubytování, finanční záležitosti soutěže
Ing. Jiří Bradáč – ředitel zkoušek
( tel. 725 778 915 , [email protected] )
Organizace zkušební části soutěže
Ing. Libor Hanzlík – předseda klubu
pověřená osoba určená pořadatelem dle článku 2 všeobecné části ZŘ.
Jana Oravcová – ekonom klubu – finanční záležitosti klubu
Bronislav Máčalík – výcvikář – nominace a přihlášky psů
(kontakt viz www.alpskybrakyr.cz)
Veterinární dozor: MVDr. Lenka Močubová Martinková
Psi musí být klinicky zdraví, musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata
se záznamem o platném očkování proti vzteklině.
Za platné se považuje základní očkování za 21 dnů ode dne jeho provedení. Dále se považuje
za platné přeočkování během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.
Sbor rozhodčích: sbor je nominován v počtu 7 rozhodčích z výkonu a 1 vrchní.
Vrchní rozhodčí - ing. František Matějka
Rozhodčí z výkonu - nominují jednotlivé zúčastněné kluby
Udělované tituly: CACT – čekatelství na národního vítěze práce
CACIT – čekatelství na mezinárodního vítěze práce
„DIVIAČAR“ – pracovní titul dle ZŘ platných 1. 4. 2014
Organizační pokyny
Na zkoušky budou připuštěni jedinci zapsaní v plemenné knize FCI, řádně přihlášeni ke
zkouškám s potvrzenou přihláškou pověřeného člena organizačního výboru a se zaplaceným
účastnickým poplatkem.
Zkoušet se bude podle zkušebního řádu pro zkoušky honičů platného v ČR od 1. 4. 2014,
doplněného výkladem ke zkušebním řádům pro posuzování na klubových zkouškách KCH ABJ
schváleného na školení rozhodčích 11.5.2013 v Nové Živohošti, který je k nahlédnutí na
stránkách klubu v sekci informace. I v případě prokázání ochoty práce na černou zvěř v leči
bubou všichni soutěžící psi absolvovat ochotu práce na oplůtku.
O způsobu použití systému GPS rozhodne pořadatel po dohodě s rozhodcovským sborem na
poradě rozhodčích před zahájením soutěže. Všechny součásti GPS budou dodány
pořadatelem.
Vůdce musí být na místě včas, vhodně myslivecky oblečen, vybaven barvářským řemenem,
loveckou zbraní s dostatečným počtem nábojů, doklady o způsobilosti k výkonu práva
myslivosti, průkazem původu a dokladem o platném zákonném očkování přihlášeného psa.
Dále bude vybaven reflexním oděvem pro bezpečný pohyb v leči.
Pokud vůdce v průběhu soutěže nemůže z legislativních důvodů používat loveckou zbraň,
zajistí si po dohodě s rozhodčím způsobilou osobu k tomuto výkonu.
Háravé feny, agresivní a nemocní psi nebudou ke zkouškám připuštěny. Psi právě nezkoušení
musí být na vodítku a pohybovat se v místě, kde nebudou rušit průběh soutěže.
Pořadatel neručí za škody způsobené psem nebo vůdcem v průběhu konání soutěže, ani za
případné škody způsobené jiným subjektům.
Účastnický poplatek a platební podmínky
Účastnický poplatek byl stanoven na 2500,- kč, částka bude hrazena při příjezdu výhradně
v české měně. Poplatek zahrnuje páteční večeři se slavnostním přípitkem, 2x ubytování se
snídaní v penzionu sport (www.pension-sport.eu), svačinu a oběd v průběhu sobotního dne
soutěže, vstup na taneční zábavu a občerstvení v průběhu zábavy, svačina a slavnostní oběd
v průběhu druhého dne zkoušek, režijní náklady na organizaci soutěže. V případě účastníků,
kteří si zajistí ubytování mimo organizátory soutěže, bude účastnický poplatek 1500,- kč.
Uzávěrka přihlášek pro vůdce – viz nominace , uzávěrka pro ostatní účastníky, kteří nejsou
nominováni klubem, je nejpozději do 15.11. 2014 na adresu vedoucího oblasti č. 4 – viz
organizační výbor
Rozhodčím a vůdcům ČKCH ABJ je účastnický poplatek hrazen klubem. Cestovní výdaje
delegovaným rozhodčím a vůdcům českého klubu budou proplaceny dle regulí klubu při
obsazení vozidla 4 osobami mající nárok na výplatu cestného.
Časový harmonogram průběhu soutěže
Pátek 5. 12. 2014
18,00 – 20,00
příjezd, registrace a ubytování účastníků v pensionu Sport Frýdštejn. Pension je v průběhu
soutěže pro veřejnost uzavřen, možné ubytování na termín konání soutěže je pouze přes
ČKCH ABJ. Závazné požadavky je nutné zaslat nejpozději do 15. 11. 2014 na adresu:
[email protected] . z kapacitních důvodů není možné garantovat ubytování pro
jednotlivé páry, bude- li mít někdo specifické požadavky na ubytování, má možnost si
individuálně vybrat z široké nabídky ubytování v obci Frýdštejn.
20,00 – 21,00 - Společná večeře
21,00 - 22,00 - Zahájení a losování startovních čísel
22,00
- Volná zábava, porada rozhodčích
Sobota 6.12.2014
6,00 – 7,00 - Budíček a snídaně
7,00 – 8,30
Odjezd auty do revíru Andělská hora, přejezd cca 30 min. Účastníci soutěže z řad korony si
s předstihem domluví s ředitelem zkoušek ing. Jiřím Bradáčem účast na této části soutěže. Je
možné se zúčastnit jako střelec za poplatek stanovený MS Andělská hora, nebo na stanovišti
jako doprovod střelce, popřípadě po dohodě s rozhodčími se zúčastnit jako honec.
8,30 - Nástup a zahájení společného lovu v Kryštofově údolí.
9,00 – 15,00
Společný lov dle pokynů mysliveckého hospodáře p. Romana Škramovského a disciplíny dle
pokynů rozhodčích. V průběhu dne společná teplá svačina.
16,00 - Výřad, společná večeře a posezení v Kryštofově údolí
19,00 – 21,00
Odjezd z Kryštofova údolí zpět do penzionu Sport Frýdštejn, osobní volno, porada rozhodčích
a zhodnocení prvního dne soutěže.
21,00
Volný program, posezení v penzionu kde bude pro účastníky připraveno občerstvení
v podobě švédského stolu nebo účast na veřejné taneční zábavě v KD Frýdštejn – bohatá
myslivecká tombola, zajištěné občerstvení pro účastníky soutěže za doprovodu DUA
DIAMANT.
Mapa trasy cesty Frýdštejn
GPS N 50° 39,12957¨ E 15°9,52505¨
Kryštofovo údolí GPS N 50°46,46685¨
E 14°56,00348¨
Neděle 7.12.2014
8,00 - Snídaně
9,00 - Přesun na chatu Hubertka, přejezd cca 8 km
9,30 - 14,00
Zahájení druhého dne soutěže disciplíny ochota práce na černé zvěři a dosled na uměle
založené pobarvené stopě staré min. 12 hod.
po celou dobu je na chatě zajištěno občerstvení.
Individuální přesun do Frýdštejna podle průběhu odzkoušených disciplín.
15,00 – 16,00
Společný slavnostní oběd
16 ,00
Vyhlášení výsledků PGK 2014
Mapa trasy cesty Frýdštejn – chata Hubertka
Download

2014 PGK propozice - Český klub chovatelů alpského brakýře