Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice
Výroční zpráva 2013
Občanské sdružení registrované MVČR č.j.: II/s-OS/1-23 263/94-R, do 31. 12. 2013
Spisová značka: L 2182 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, od 1. 1. 2014
IČ: 481 61 781; č. ú.: 237887455/0300, Poštovní spořitelna ČSOB, a. s.
Se sídlem: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 530 02 Pardubice
Obsah
1
Úvod.................................................................................................................................................... 3
2
Orgány VUS Pardubice....................................................................................................................... 4
3
Přehled projektů .................................................................................................................................. 7
4
Příprava a soustředění ....................................................................................................................... 12
5
Repertoár ........................................................................................................................................... 13
6
Dotace granty a příspěvky ................................................................................................................ 15
7
Prezentované společnosti .................................................................................................................. 16
8
Zhodnocení náboru ........................................................................................................................... 17
9
Členové, zpěváci, ostatní .................................................................................................................. 18
10 Spoluúčinkující v koncertech ............................................................................................................ 20
11 Ocenění ............................................................................................................................................. 24
12 Majetek souboru ............................................................................................................................... 26
13 Účetní uzávěrka ................................................................................................................................ 27
14 Archiválie, použité zkratky, přílohy ................................................................................................. 28
PARTNER ROKU 2013 V PROJEKTU
UMĚLECKÁ BESEDA150 NEJEN V KONTEXTU VĚROZVĚSTŮ1150
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 2 (celkem 29)
1. Úvod
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (dále jen VUS) je nepolitickým občanským sdružením
mladých amatérských zpěváků působících v oblasti kultury ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., v platném
znění a předpisů. Soubor byl založen v roce 1950, a to jako vysokoškolský zájmový kroužek. V roce
1993 byl zaregistrován u MVČR jako občanské sdružení a v roce 2004 přeregistrován na občanské
sdružení pracující s mládeží. Registrace o. s. dnem 31. 12. 2013 pozbývá platnosti s účinností Zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (od 1. 1. 2014) bude sdružení transformováno na spolek a zapsáno
v registru spolků u krajského soudu v Hradci Králové.
Hlavním posláním souboru je provádět díla naší i světové literatury, šířit hudební kulturu a esteticky
rozvíjet hudební výchovu mládeže.
Většina členů souboru jsou studenti (zejména Univerzity Pardubice, ale mohou jimi být i studenti
z dalších vysokých a středních škol). Vedle nich v souboru působí starší zpěváci, kteří vedou mladé lidi
k rozvoji jejich hudebního nadání. Repertoár se skládá ze skladeb duchovních, populárních,
muzikálových, filmových i lidových. Hudební těleso účinkuje na koncertech pořádaných kulturními
organizacemi a jako občanské sdružení pořádá vlastní koncertní akce. Činnost souboru je rozvíjena
a zároveň propojena s reprezentací Univerzity Pardubice, v jejíchž prostorách soubor sídlí a působí.
Soubor vydal propagační CD TE DEUM, ECCE HOMO a DONATIO.
Dirigenti – umělečtí vedoucí
1950 – 1992 Doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc.
1993 – 2007 Jiří Kožnar, Dis.
2008 – 2010 MgA. Ondřej Tajovský
2010 – doposud MgA. Tomáš Židek
1.1
Stručné shrnutí roku 2013
VUS Pardubice je řádným členem (evidenční číslo 531) Unie českých pěveckých sborů, IČ: 449045,
která za něj uzavřela s Ochranným svazem autorským licenční smlouvu na rok 2013 o veřejném
provozování hudebních děl.
Celoroční činnost souboru v roce 2013 byla dělena z pohledu působení na dva základní projekty hudebně vzdělávací a koncertní. Hudebně vzdělávací projekt je zaměřen na základní vybavenost
souboru repertoárem, personálem, materiálem, zázemím, výstrojí a technickými prostředky. Projekt
uvádíme pod názvem „Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013“. Do HEVM patří soutěže
a přehlídky, tedy jeho výsledek je měřitelný zejména ohodnocením z mezinárodních soutěží. Koncertní
činnost byla projektována v cyklech – celostátním, krajském a městském, kde krajský je podprojektem
celostátního a městský je podprojektem krajského. Dalším podprojektem celostátního cyklu bylo
uskutečnění mimořádného počinu s důrazem na téma roku v období oslav svátku studentů. Bylo
to mezinárodní koncertní turné v ČR pod názvem „Den studentstva 2013 v kontextu Velké Moravy“.
V roce 2013 sbor účinkoval celkem čtyřicetčtyřikrát, z toho bylo pět vystoupení na Slovensku.
Po dlouholeté spolupráci v tomto roce ukončil svou činnost pro soubor archivář Jan Průcha, kterému jsme
společně poděkovali za jeho práci a popřáli klidný podzim života. Jeho výborně odvedenou práci, kterou
pro soubor vykonával více než čtyřicet let, převzal a navazuje na ni člen výboru Jaroslav Maceček.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 3 (celkem 29)
2. Orgány VUS Pardubice
Statutární zástupce
Pozice
Předseda
Místopředsedkyně
Jednatel
Revizní jednatel
Člen výboru
I. statutární zástupce
II. statutární zástupce
III. statutární zástupce
-----
Jméno a příjmení
Milan Linhart
Mgr. Simona Krausová
MgA. Tomáš Židek
Ing. Jan Serbousek
Bc. Jaroslav Maceček
2.1 Šéfdirigent VUS Pardubice
MgA. Tomáš Židek, nar. 8. února 1981 v Chrudimi.
Základy hudebního vzdělání získal jednak od svého otce Petra Židka (flétnista, skladatel, dlouholetý
ředitel ZUŠ Chrast), ale také od dědečka Karla Židka (1912 – 2001), ředitele chrudimského kůru
a hudebního skladatele. Absolvoval Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi a Konzervatoř Pardubice,
kde studoval nejprve hru na violu, později také hru na varhany a zejména dirigování u O. Tvrdého
a doc. V. Nováka. Několikrát se také zúčastnil sbormistrovských kurzů pořádaných agenturou „Artama“
(např. M. Uherek, prof. Skopal, M. Sedláček, doc. L. Mátl).
Je absolventem HAMU v Praze, kde studoval postupně orchestrální dirigování u Prof. R.
Elišky, Doc. P. Vronského, H. Farkače a Ch. O. Munroe, operní dirigování u Prof. J. Kuchinky,
L. Svárovského, N. Baxy a F. Babického a sborové dirigování u Prof. J. Chvály a Doc. L. Mátla. V srpnu
roku 2005 se také zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stringera v rakouském Badenu.
Jako dirigent spolupracoval mj. s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové,
Filharmonií B. Martinů Zlín (Talentinum 2006), Severočeskou filharmonií Teplice, Komorní
filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice a Plzeňskou filharmonií.
Čtyřikrát byl také pozván k řízení zahajovacího koncertu festivalu „Tomáškova a Novákova Skuteč“.
Vedle symfonických projektů se dirigentsky podílel na nastudování a provádění Händlovy opery Julius
Caesar v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Pravidelně hostuje mj. u Komorní filharmonie Pardubice
a Filharmonie Hradec Králové (např. festival „Žižkovský podzim 2010“ v Praze).
Jako sbormistr spolupracoval s mnoha vokálními tělesy regionu, zejména se sborem „Salvátor“, který
roku 1999 založil a vedle koncertní činnosti se zúčastnil několika mezinárodních soutěží
(http://salvator.chrudim.cz). Roku 2009 se s tímto tělesem účastnil také Pražského jara (Foerstrovy
Osenice).
Od roku 2009 vyučuje na Konzervatoři Pardubice na oddělení hudební teorie a dirigování. Jako dirigent
orchestru konzervatoře a sboru realizoval mj. na jaře roku 2012 úspěšnou inscenaci Smetanovy Prodané
nevěsty.
Příležitostně se věnuje i kompozici – v únoru 2005 proběhla ve Východočeském divadle v Pardubicích
premiéra jeho melodramatického baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“, a nedávno byla také
jeho sborová kompozice oceněna na FSU Jihlava.
Ve volném čase se mj. zabývá muzikologií. Tiskem vyšly již dvě jeho práce. V roce 2009 proběhla pod
jeho vedením v Chrudimi mezinárodní muzikologická konference „Česká a slovenská hudba a totalita“.
Sám přednášel v Praze na mezinárodní konferenci týkající se tvorby Josefa Bohuslava Foerstera.
Je statutární zástupce VUS Pardubice na pozici jednatel.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 4 (celkem 29)
Dirigent k činnosti souboru
Rok 2013 mohu zhodnotit jako nesmírně přínosný a po všech stránkách úspěšný. Díky projektu
„Umělecká beseda nejen v kontextu věrozvěstů“ se repertoár souboru posunul ke zcela nevšedním
dílům, jako např. Sedmá „hlaholská“ mše Jana Hanuše, jejímž několikerým slavnostním provedením
spolu se sbory ze Slovenska a Polska náš projekt vyvrcholil. Jednoznačně pozitivním faktorem pro práci
VUS zůstává nadále všestranná podpora a spolupráce zejména s Univerzitou Pardubice, s městem
Pardubice, Konzervatoří Pardubice i dalšími institucemi a organizacemi. Těší mne, že soubor i nadále
získává svůj stálý okruh posluchačů, je zván ke koncertním vystoupením v rámci Pardubického kraje
i celé ČR (např. slavnostní koncert festivalu Žižkovský podzim 28. října v památníku na Vítkově Praha).
Ohlas činnosti sboru je mj. patrný z mnohých periodik i médií. VUS je mezi sbory Pardubického kraje
jediným, který má vlastní koncertní cyklus s tematicky sevřenou a promyšlenou dramaturgii, jenž
vychází vždy z konkrétního projektu. Výrazným úspěchem bylo získání dvou zlatých pásem a tří
zvláštních cen na mezinárodním festivalu „Akademická Báňská Bystrica 2013“, a také zlaté pásmo
s třetí cenou za novinkovou kompozici na FSU Jihlava 2013. Zvláště o posledně zmíněné zlaté ocenění
se sbor již dlouhodobě snažil. Nezanedbatelným pozitivním faktem je opět mírné zvýšení počtu členské
základny.
Do budoucna je třeba pokračovat v nastoleném trendu, sbor nyní nabízí pořadatelům široký rozsah
vokálního repertoáru jednak s duchovní tématikou, pořad lidové hudby v krojích, pásmo renesančních
madrigalů, program se zaměřením na soudobou vokální tvorbu, a v neposlední řadě i hudbu populární.
Děkuji všem za práci a to nejen pěveckou. Zejména pak výboru VUS v čele s nesmírně obětavým
předsedou Milanem Linhartem.
MgA. Tomáš Židek, v. r.
2.2
Výbor k činnosti souboru
Vážení přátelé, milí partneři,
rok 2013 po stránce ekonomické znamenal nárůst prostředků, tedy dorovnání ztráty z roku
předminulého, a to díky mimořádnému a markantnímu zvýšení členských příspěvků a anulování
investic do majetku sboru. Rok s číslem třináct přinesl velmi neblahé okolnosti, které znamenají ztrátu
mnoholetých partnerů – sponzorů, kteří jsou z blíže nejasných příčin společností kriminalizováni.
V případě, že uvolní finanční prostředky na podporu naší činnosti, bude to velmi úctyhodné. Přejeme
jim hodně sil a dobré právní pomoci. Musíme být připraveni na variantu, že na financování sboru
zůstaneme sami s podporami morálními nebo recipročními. Konec podpory nám oznamuje
i Východočeská tiskárna, s.r.o., která se potýká s platební neschopností. Dlouholetý partner DEKRA
Industrial, s.r.o. (dříve Qualitest) byla mateřskou firmou spol. DEKRA odprodána jiné zahraniční
společnosti, a jak se k partnerství s VUS postaví nový vlastník, musíme počkat. Repertoárová
vybavenost i kvalita prezentace nastudovaného dosahuje špičkové úrovně světově uznávaného
hudebního tělesa, o čemž svědčí zlaté vavříny získané v uplynulém roce v mezinárodních soutěžích.
Je pravděpodobné, že částky dotačních příspěvků města i kraje budou opět na následující období
sníženy, ne-li anulovány úplně. Toto hlavně z důvodu klesajících rozpočtů, zejména krajského, kde jsme
měli dlouhá léta dobrou pozici. Největší podíl na financování akcí mělo již druhým rokem Ministerstvo
kultury – Odbor regionálních a národnostních kultur, a to v celostátním projektu. Částečně byla státem
podpořena i cesta na soutěž Akademická Banská Bystrica, kde jsme byli oceněni jakožto nejlepší
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 5 (celkem 29)
zahraniční sbor. MKČR je opakovaně partnerem roku našeho souboru. Ve stejném programu
s projektem „Sborová tvorba – perla české hudby “ žádáme MKČR o dotaci na rok následující.
Doufejme, že i tento náš celostátní projekt bude státem podpořen. Z důvodu státní podpory vedeme
podvojné účetnictví. S ohledem na skutečnost, že nás jeho zpracování u bývalé účetní stálo finance,
které si nemůžeme dále dovolit investovat, byla ke správě účetnictví přizvána naše členka Tereza
Vojtíšková. Tím snižujeme náklady na účetnictví na třetinu. Naší kolegyni je třeba poskytnout potřebná
školení a asistenci, a také vyžadovat důslednost a hlavně včasnost zpracovávání dokladů.
Rok 2013 byl posledním rokem „občanských sdružení“ registrovaných Ministerstvem vnitra.
S účinností Zákona č. 89/2012 Sb. (nového) Občanského zákoníku - od 1. ledna 2014, všechna
o. s. zanikají a nabývají nové právní formy „spolek“, které jsou v evidenci registru krajských soudů.
Vzhledem k platnosti nového zákoníku budeme muset upravit stanovy, pravomoci orgánů, práva
a povinnosti členů i název sdružení tak, jak tento zákon ukládá. Na povinné změny je dána dvou-tříletá
ochranná lhůta, ve které je nutné změny provést a zaregistrovat. Této lhůty využijeme, v jejím průběhu
se budeme řídit stávajícími předpisy. Nevýhoda, která je s tímto spojena, je zpoplatnění registrace
i každá změna v ní.
Milan Linhart – předseda VUS Pardubice a I. statutární zástupce
Je členem VUS od roku 1998. Do výboru byl poprvé zvolen v r. 2005, a jeho předsedou se stal v roce
2008. Jeho cílem je, aby soubor splňoval podmínky organizace pracující s dětmi a mládeží. Realizace
tohoto poslání se ne vždy setkávala s plným porozuměním, a to zejména ve vlastních řadách. Na druhou
stranu tato činnost přinesla své výsledky příkladně v rozvoji spolupráce s Univerzitou Pardubice,
a jednu dobu i v opakované státní podpoře Odboru pro mládež MŠMT. Pro VUS plánuje a připravuje
krátkodobé i dlouhodobé koncertní akce a projekty. Vede a zodpovídá za ekonomiku souboru.
Mgr. Simona Krausová – místopředsedkyně VUS Pardubice a II. statutární zástupce
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 2013 v oboru Resocializační pedagogika
je členkou VUS od roku 2008 a zároveň jeho sólistkou. Do funkce místopředsedkyně byla kooptována
v listopadu 2012 a zvolena členskou schůzí 2013. Její vztah k souboru je výjimečný, zpracovává
docházku souboru, je příkladnou členkou, schopnou organizátorkou, oblíbenou kolegyní.
Ing. Jan Serbousek – revizní jednatel VUS Pardubice
V dětství navštěvoval ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Absolvoval Dopravní fakultu Jana Pernera
Univerzity Pardubice. Do VUS přišel v roce 2008. Je zpěvákem i sólistou tenorových partů, absolvoval
hodiny sólového zpěvu u Josefa Línka. Ve funkci revizního jednatele je od roku 2010.
Bc. Jaroslav Maceček – člen výboru VUS Pardubice
Studuje na Fakultě chemicko-technologické 2. ročník magisterského studia. Do roku 2009 zpíval
ve sboru Song při gymnáziu Vsetín. Ve výboru je třetí volební období, plní administrativní povinnosti
vedení sboru a tvoří grafické návrhy propagačních materiálů VUS, rovněž pomáhá s přípravou koncertů
po technické stránce. Od roku 2013 obstarává archiv sboru.
Činnost výboru
Během období se uskutečnily čtyři schůze výboru, probíhaly podle potřeby. Výbor o průběhu svých
jednání vydává písemné zprávy a usnesení, které členům zveřejňuje prostřednictvím webových stránek
VUS. Archivuje je v písemné podobě. Revizní jednatel provádí kontroly hospodaření, zejména
finančních pohybů a jedenkrát za 3 měsíce vydává revizní zprávu, která je členům zpřístupněna stejným
způsobem.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 6 (celkem 29)
3. Přehled projektů
3.1 HUDEBNÍ A ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE 2013
Projekt je zaměřen na "obsahovou výbavu sboru". Tedy na studium repertoáru, materiální výbavu,
provozu schopné zázemí (kancelář, archiv, zkušebny) a na personální stránku (nábor) z důvodu
přirozené migrace VŠ kolektivu. Snahou je dosáhnout rychlého začlenění příchozích do kolektivu,
doučit je aktuální repertoár, vybavit potřebnou výstrojí, materiálem. Věnovat jim nadstandardní čas
a plní-li KANDIDÁTI podmínky, získají členství. Proces je individuální, trvá 3 až 6 měsíců. Znalost not
nebo absolvování ZUŠ není podmínkou. Důležitá je snaha, obětavost a smysl pro sborový život. Cílem
je dosáhnout hlasové kultury celku ke konkurenceschopnosti akademického sboru při reprezentaci
na festivalech, přehlídkách. Doučení repertoáru zajišťují asistenti, zejména posluchači konzervatoře
obor dirigování. Repertoárovou výbavu půlročně plánuje a nastudování řídí profesionální dirigent.
Výbor a zaměstnanci se pak starají o zázemí a organizaci souboru.
Od roku 2005 tento projekt nazýváme "Hudební a estetické vzdělávání mládeže". Až do roku 2008 byl
dotován odborem Mládež MŠMT. Pro rozvoj tohoto projektu jsme získali v časech podpory MŠMT
v programu rozvoj MTZ finance na nákup dvou profesionálních pianin (elektrické a akustické).
S nástupem hospodářské krize nás MŠMT přestalo dotovat. V současnosti nás podporuje Pardubický
kraj v programu volnočasových aktivit a již několik let získáváme symbolický grant od Nadace umění
pro zdraví. Projekt podpořil i Městský obvod Pardubice 2. V roce 2012 to bylo i Statutární město
Pardubice, které přispělo grantem na vybavení při budování úložiště v kanceláři sboru. V tomto projektu
jsme se vždy snažili udržet krok s jinými sbory, zejména takovými, které jsou tělesem zřízeným jinou
vysokou školou, která má hudbu v poslání a sborový zpěv v učebních osnovách.
Tato činnost se řadí do kapitoly celoživotního vzdělávání v oblasti sborového zpěvu. I profesionální
hudebník s nácvikem nového díla získává nové poznatky a zkušenosti, jako každý v jiném oboru, když
je nucen vzít do ruky odbornou literaturu, aby mohl něco zařídit, koupit či sjednat. My se soustředíme
na mládež, ze které se stávají osobnosti, které po ukončení činnosti fungují v profesionálních tělesech,
minimálně si od nás odnesou smysluplného celoživotního koníčka. K plánům souboru v roce 2014
přináleží udržení stávajících podmínek, pořízení (doplnění) sborového oděvu nově příchozím, ladění
a opravy nástrojů (pianin), zakoupení nových počítačů. Na UPa bude po elektronickém auditu odpojeno
každé PC, které nebude mít OS W-7. Naše PC jsou z let 2001 a 2006. Tyto počítače z kapacitních
a operačních důvodů nejsou schopné instalace a práce s předepsaným OS, který bude nutný v červnu
2014. V budoucnu bychom rádi dosáhli nákupu klavíru (křídla) pro umístění na fakultě, kde sídlíme.
Po rekonstrukci posluchárny (zvané Wonkova) bychom mohli pořádat veřejné koncerty a připravovat
akce spojených sborů přímo v sídle souboru.
Podprojektem této činnosti byla naše účast v mezinárodní soutěži Akademická Banská Bystrica 2013.
Výsledky této činnosti jsou měřeny repertoárem (bod 5), personálem (body 8 a 9), získanými cenami
v soutěžích (bod 11) i majetkem souboru (bod 12).
Náklady: 360 400 Kč
Výsledek: - 234 100, tj. 64,78 % z vlastních zdrojů
Dále financováno ze zdrojů:
Města 10,32 %, kraje 5,53 %, státu 5,53 %, sponzorů za reklamu 12,45 % a nadačního daru 1,38 %.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 7 (celkem 29)
3.2 UMĚLECKÁ BESEDA150 NEJEN V KONTEXTU VĚROZVĚSTŮ1150
Celostátní koncertní projekt tematicky cílený k jubileím vzpomínaným v roce 2013. Zaštítil dva
podprojekty (zn. 3.2.1 a 3.2.2), z nichž jeden obsahuje projekt malého dosahu (zn. 3.2.1.1). Předmětem
bylo nastudování repertoáru autorů sdružených v Umělecké besedě, která byla založena v roce 1863,
a jejímž prvním předsedou hudební sekce byl Bedřich Smetana. Rovněž jsme pro tyto koncerty
nastudovali skladby na téma příchodu Cyrila a Metoděje v roce 863 na Velkou Moravu. V projektu jsou
koncerty pořádané přímo naším souborem a koncerty pořádané jinými organizacemi, kde jsme
účinkovali za honorář s programem skladeb nastudovaných pro naplnění jeho obsahu. Tato koncepce
byla nutná pro zajištění prostředků k naplnění poslání v roce 2013.
Náklady: 639 800 Kč
Výsledek: - 68 900 Kč, tj. 10,86 % z vlastních zdrojů
Příjmy z projektu a vlastního prodeje 223 000 Kč tj. 35,15 %
Dále financováno ze zdrojů:
Města 11,27 %, kraje 6,15 %, státu 15,76 %, sponzorů za reklamu 16,24 %, nadační dary 4,57 %
3.2.1
CYKLUS KONCERTŮ V PARDUBICKÉM KRAJI
Je součástí výše uvedeného koncertního cyklu. Projekt obsahuje akce, které se dotýkají veřejnosti
Pardubického kraje. V projektu bylo učiněno 18 koncertních vystoupení, které pořádalo o.s. VUS
Pardubice, některé ve spolupráci s místním pořadatelem nebo spolupořadatelem. Několik z nich
bylo určeno pro uzavřené společnosti, pozvané obecenstvo. V tomto případě jsou to koncerty, které
pomohly s financováním projektu, na kterých jsme uváděli hudbu tématu celostátního projektu.
V tomto projektu byly použity všechny finance z grantu z programu podpory kulturních aktivit
v Pardubickém kraji, samozřejmě i dotace a příspěvky Statutárního města Pardubice, které byly
poskytnuty na podprojekt 3.2.1.1.
Náklady: 317 600 Kč
Výsledek: - 49 850 Kč, tj. 15,7 % z vlastních zdrojů
Příjmy z projektu a vlastního prodeje 67 250 Kč tj. 21,17 %
Dále financováno ze zdrojů:
Měst 16,21 %*), kraje 3,15 %, státu 15,74 %, sponzorů za reklamu 24,87 %, nadační dary 3,14 %
*) Statutární město Pardubice, Městské obvody Pardubice I, II a V, Město Lázně Bohdaneč
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 8 (celkem 29)
3.2.1.1 TRADIČNÍ KONCERTY V PARDUBICÍCH
V roce 2013 byly tyto koncerty pod záštitou paní primátorky Statutárního města Pardubice
MUDr. Štěpánky Fraňkové a jejího náměstka pro sport a kulturu pana Františka Brendla.
Tradiční koncerty jsou páteří koncertní činnosti sboru. Jsou pořádané výhradně naším sdružením.
Koncerty jsou součástí projektu 3.2.1 a cyklus byl zastřešen celostátním projektem 3.2. Uskutečnily
se podle plánovaného schématu. Májový koncert byl z důvodu dvou akcí, které se konaly v plánovaném
termínu na Zámku Pardubice a v Sukově síni o týden přesunutý, a rovněž bylo změněno místo, protože
předprodej v původně plánovaných prostorách byl nulový. Po dohodě s Východočeským muzeem se
uskutečnil na Zámku Pardubice. Projekt je prioritně financován z příspěvků města a jeho obvodů.
Zvolili jsme úspornější provedení koncertních programů minimalizací placených honorářů
spoluúčinkujícím a zmenšením tiskových formátů plakátů z A2 na A3 a z A4 na A5, čímž se snížil
náklad na propagaci. Menší investice do výroby a výlepů plakátů nebyly šťastné, zaznamenali jsme
odezvu z řad publika, že koncerty byly málo propagovány. Programový plán koncertů se nezměnil.
Projekt byl poprvé s tímto názvem uveden v roce 2005, se založením tradice Velikonočního koncertu.
Nejmladším koncertem je koncert Valentýnský, byl poprvé uveden o rok později. Májový koncert byl
v pořadí 63. Podzimní koncert na Kunětické hoře 18. a Vánoční na Zámku Pardubice nesl číslo 62.
Náklady: 297 200 Kč
Výsledek: - 95 890 Kč, tj. 32,27 % z vlastních zdrojů
Příjmy z projektu a vlastního prodeje 28 500 Kč tj. 9,59 %
Dále financováno ze zdrojů:
Města 14,3 %, kraje 1,45 %, státu 9,75 %, sponzorů za reklamu 30,96 %, nadační dary 1,68 %
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 9 (celkem 29)
3.2.2
DEN STUDENTSTVA 2013 V KONTEXTU VELKÉ MORAVY
Jde o druhý podprojekt „Umělecké besedy v kontextu věrozvěstů“ vedle Cyklu koncertů v Pardubickém
kraji. Od září se soubor intenzivně připravoval na oslavu, lépe řečeno na vrchol projektu 3.2, kterým bylo
provedení díla člena Umělecké besedy s obsahem oslavy příchodu Cyrila a Metoděje, 7. mše – hlaholská,
op. 106. Skladatel zhudebnil text slovanské liturgie užívané řeckokatolickou církví, někdy bývá uváděno,
že se zpívá ve staroslověnštině. Chór Medici Cantantes Universytétu Medycznego we Wroclawiu
a Spevácky sbor Apollo Bratislava - tato hudební tělesa s námi účinkovala ve městech Velehrad,
Chrudim, Praha a Pardubice. V ČR po patnáctileté přestávce znělo dílo mistra Jana Hanuše - 7. mše
hlaholská. Na varhany hrál jmenovec skladatele, ředitel dvou kůrů sv. Barbory a sv. Jakuba v Kutné
Hoře, MgA. Michal Hanuš. Zvony rozezněl posluchač Konzervatoře Pardubice Tomáš Novák
a baryton zpíval Jan Jiráček, umělecký vedoucí sboru Cantus amici z Pardubic.
Koncerty byly zahájeny společným zpěvem písně Hospodine, pomiluj ny v úpravě Otto Alberta
Tichého a před samotným provedením Hanušovy hlaholské mše v galapořadu sbory uvedly vlastní
bloky. První koncert byl ve čtvrtek 14. 11. v okrese Uherské Hradiště v Bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Koncert dokumentovala Česká televize a odvysílala
o něm zmínku v pořadu Křesťanský magazín (8. 12. 2013), včetně rozhovorů s účinkujícími.
V rámci oslav Dne studentstva se sbory zúčastnily v pátek 15. 11. v podvečer tradičního pietního
aktu Univerzity Pardubice u „Památníku Boje studentů za svobodu“, kde přítomným společně
zazpívaly Českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur včetně zmíněného
Hospodine, pomiluj ny. Provedení řídila dirigentka polského sboru, slečna Magdalena Lipska. Poté
se sbory přemístily do Chrudimi, kde učinily reprízu velehradského galakoncertu.
Projekt tří slovanských sborů se kryl s bienále FESTA ACADEMICA pořádaným Unií českých
pěveckých sborů. Hlavní koncert se uskutečnil v kostele sv. Markéty Antiochijské v Břevnovském
klášteře. Zde v osmdesátých letech minulého století autor zkomponoval 7. mši hlaholskou, která
zahájila koncert „STUDENTI SAMETU“ v sobotu 16. 11. v 16:30. V neděli dopoledne hostující
sbory zpěvem doprovodily Mše svaté v pražských chrámech.
V neděli 17. 11. odpoledne jsme sami uspořádali čtvrtý a poslední koncert v Sukově síni Domu
hudby Pardubice. Tento byl pod záštitou primátorky Statutárního města Pardubic MUDr. Štěpánky
Fraňkové a jejího náměstka pro kulturu a sport pana Františka Brendla a 1. náměstka hejtmana
Pardubického kraje pro zdravotnictví Ing. Romana Línka, MBA. Wroclaw, regionální město
vojvodství Dolního Slezska a Pardubice, naše krajské město, představitelé těchto regionů před
deseti lety podepsali smlouvu o rozšířené spolupráci regionů. Podpis tohoto protokolu uskutečnil
tehdejší hejtman a dnešní 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje v jedné osobě, výše zmíněný
Roman Línek, který úvodem koncertu promluvil k publiku, když dozněly státní hymny účinkujících
a srdečně přivítal účinkující sbory. Koncerty (Praha, Pardubice) navštívil a účinkujícím osobně
poděkoval syn autora díla, pan Ivan Hanuš.
Náklady: 231 700 Kč
Výsledek: - 87 500 Kč, tj. 37,76 % z vlastních zdrojů
Příjmy z projektu a vlastního prodeje 38 500 Kč tj. 16,40 %
Dále financováno ze zdrojů:
Města 16, 17 %, kraje 5,18 %, státu 0,99 %, sponzorů za reklamu 2,16 %, nadační dary 4,32 %
Účastníků a Unie českých pěveckých sborů 17%
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 10 (celkem 29)
3.3 Koncerty a vystoupení – rozdělení
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
datum
06.01.
10.02.
27.02.
08.03.
17.03.
24.03.
26.04.
09.05.
10.05.
11.05.
11.05.
11.05.
16.05.
22.05.
27.05.
28.05.
28.05.
09.06.
20.06.
22.06.
23.06.
29.06.
31.08.
31.08.
07.09.
17.09.
30.09.
04.10.
27.10.
28.10.
14.11.
15.11.
15.11.
16.11.
17.11.
21.11.
02.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
19.12.
20.12.
21.12.
město / region
Janské Lázně / HK
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Lázně Bohdaneč / PA
Pardubice
Chrudim/ PA
Banská Bystrica / SK
Banská Bystrica / SK
Banská Bystrica / SK
Banská Bystrica / SK
Banská Bystrica / SK
Nymburk / SČ
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Stará Boleslav / SČ
Pardubice
Kopidlno / HK
Lázně Bohdaneč / PA
Jihlava / Vysočina
Chrudim / Pa
Třemošnice / Pa
Podlažice / PA
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Lázně Bohdaneč / PA
Praha
Velehrad / ZL
Pardubice
Chrudim
Praha
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Chroustovice / PA
Ratibořice / HK
Pardubice
Sezemice / PA
Chrudim / PA
Uhersko / PA
název koncertu
Tříkrálový koncert VUS
Valentýnský koncert VUS
Otevření Univerzitního IT centra
2. Ples Fakulty el. a informatiky
Jarní koncert VUS
Jarní koncert VUS
Hudba východu "Christos voskres"
ABB 2013, 1. festivalový koncert
ABB 2013, promenádní koncert
ABB 2013, soutěž smíšených sborů
ABB 2013, soutěž komorních sborů
ABB 2013, 3. fest. GALAKONCERT
Nymburské dny B. M. Černohorského
Konference FLP
62. tradiční májový koncert VUS
Gymnázium Dašická Pardubice
Gymnázium Mozartova Pardubice
Musica Angelica
Zrcadlo Umění
Kopidlnské slavnosti
Hudba východu "Christos voskres"
Festival sborového umění
Svatba Jana Bednářová
Svatba Lucie Vitková
K výročí C+M
Zahájení vstupu do databáze Scifinder
Zahájení akademického roku
Podzimní koncert
Koncert ke vzniku ČSR
Koncert ke vzniku ČSR
1150. výročí
Ke dni studentů
1150. výročí
Festa Academica
Ke Dni studentů
Otevření auly FZS, UPa
Tradiční předvánoční koncert
63. tradiční vánoční koncert
Vánoční koncert
Vánoční koncert
Vánoční koncert s KFP
Tradiční vánoční koncert VČT a města
Vánoční koncert s KFP
Vánoční koncert
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
pořadatel
Kino Vlast J. Lázně
VUS
UPa
FEI
VUS / IC L. Bohdaneč
VUS
Chrudimská Beseda
Univerzita Mateja Béla
Univerzita Mateja Béla
Univerzita Mateja Béla
Univerzita Mateja Béla
Univerzita Mateja Béla
Město Nymburk
FEI
VUS
Gymnázium Dašická Pa
Gymnázium Mozartova
Um. agentura Hortus
KC Pardubice
Město Kopidlno
VUS / IC L. Bohdaneč
Sdružení pro FSU Jihlava
Interní akce VUS
Interní akce VUS
VUS
UPa
Univerzita Pardubice
VUS
VUS / IC L. Bohdaneč
Doc. Mgr. Jiří Hošek
Matice Velehradská, UČPS
Univerzita Pardubice
Chrudimská beseda
UČPS
VUS
Univerzita Pardubice
VUS
VUS
Učiliště Chroustovice
Národní památkový ústav
Komorní filharmonie Pa
VUS
Chrudimská Beseda
Obec Uhersko
projekt
3.2
3.2.1.1
3.2.1
3.1
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.1
3.2.1.1
3.2.1
3.2.1
3.2
3.1
3.2
3.2.1
3.1
3.2.1
3.2.1
3.1
3.2.1.1
3.2.1
3.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.1
3.2.1.1
3.2.1.1
3.2.1
3.2
3.2
3.2.1
3.2.1
3.2.1
Stránka 11 (celkem 29)
4. Příprava a soustředění
4.1 Pravidelné zkoušky
VUS zkouší pravidelně (kromě července a srpna) vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zkoušky jsou tříhodinové.
V tabulce je uveden celkový počet uskutečněných zkoušek a hodin studia repertoáru.
měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
4.2
zkoušek hodin
měsíc
zkoušek hodin měsíc
8
24
5
15 Září
Květen
7
21
5
15 Říjen
Červen
6
18
0
0
Červenec
Listopad
6
18
1
3
Srpen
Prosinec
zkoušek
8
8
7
2
hodin
24
24
21
6
Výjezdní soustředění
Kromě pravidelných zkoušek se příprava VUS koná na výjezdních soustředěních.
Přehled všech výjezdních soustředění za rok 2012 včetně počtu účastníků je níže.
Místo soustředění
4. – 6.1. Penzion Betlém Janské Lázně
19. – 21.4. RZ Mladočov u Litomyšle
7. – 10. 9. Farnost Vrbatův Kostelec
29.11 – 1. 12. RZ Mladočov u Litomyšle
Příprava na soustředění v hodinách
Datum
4.3
účastníků
35
32
23
31
hodin zk.
18
15
13
18
64
Nastudování repertoáru
Za rok 2013 se uskutečnilo 63 řádných zkoušek o objemu 189 hodin. K tomu se konala 4 výjezdní
soustředění, v rámci kterých se zkoušelo 64 hodin.
Celkem VUS v roce 2013 zkoušel 253 hodin.
Jmenné seznamy účastníků soustředění jsou uloženy v archivu VUS, viz bod 14.1 této zprávy.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 12 (celkem 29)
5. Repertoár
5.1
Číslo
18
Skladby a díla nově nastudované v roce
Název
Česká píseň
Autor
J. B. Forester
Nar. - úmrtí
1859-1951
Poč. prov.
3
29
O la, oche bon echo
O. di Lasso
1532-1594
1
175
Il bianco e dolce cigno
J.Arcadelt
1504-1568
1
185
Večerní les
A. Dvořák
1841-1904
1
192
Rorando Coeli
J. C. Vodňanský
1572-1622
2
240
Láska opravdivá
L. Janáček
1854-1928
1
978
Sedmá mše "hlaholská"
J. Hanuš
1915-2004
4
983
Angeli archangeli
J. Jartim
1970
2
984
Ave Maria
P. Špilák
1979
2
986
Duo ubera tua
G. P. da Palestrina
1525-1594
1
987
Quam pulchra es
G. P. da Palestrina
1525-1594
3
988
The eyes of a child
S. Henryson
1963
5
989
Run, run, run
A. Edenroth
990
De gospel train
N. Cain
1896-1997
1
992
I want jesus to walk with me
M. Hogan
1957-2003
3
993
Elijah rock
M. Hogan
1957-2003
2
994
Praedicatio
Z. Lukáš
1928-2007
8
995
Otčenáš
E. Axman
1887-1949
13
996
Ave
J. Teml
1935
7
998
Oblačný pták
J .B. Forester
1859-1951
1
999
Svatí Cyril a Metoděj
A. Tučapský
1928
5
1000
Ej lásko, lásko
T. Židek
1981
7
1001
Petřík
B. Nikodém
1909-1970
6
1003
Na dobrú noc bozk ti dám
A. Lieskovký
1913 -1995
4
1005
Ej, dala som si
J. Kasal
1923
1
1006
U slavu sv. ap. Cirila a Metoda
F. Liszt
1811-1886
4
1007
Benedictus (mše Es-Dur)
A. Hnilička
1826-1909
4
1008
Intráda s textem
C. Demantius
1567-1643
1
1009
Dva madrigaly (Dívko má)
J. Dowland
1562-1626
1
1010
Dva madrigaly
H. L. Hassler
1564-1612
1
1011
Hospodine, pomiluj ny
M. Krejčí
1891-1964
4
1012
Blue bird
C. W. Stanford
1852-1924
2
1013
Abendlied
J. Rheinberger
1839-1901
1
1014
Virga Jesse
A. Bruckner
1824-1896
4
1015
Chvalíte Hóspoda s nebés
P. I. Čajkovskij
1840-1893
5
1016
Pastorální mše, op. 17
A. Hnilička
1826-1909
5
1
Čísla byla souborem nastudována a uvedena před rokem 2008 (nejpozději v roce 1982).
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 13 (celkem 29)
5.2
Číslo
17
170
203
362
428
483
526
542
569
572
590
695
701
712
722
764
769
831
832
849
883
889
899
902
908
916
918
928
931
933
937
939
943
944
945
946
947
956
957
958
959
962
965
966
980
Skladby zpívané – nastudované v letech minulých (od r. 2008)
Název
Česká mše Vánoční
Gaudeamus Igitur
Aká si mi krásná
Česká píseň
White Chistmass
Zvěstování
Podzimní ráno
Stálá láska
Bezpečnost
Veru si ty, šohajíčku
Ride the Chariot
Kde domov můj
Halleluja
Pater mi
Ave Maria
Ikaw
Pod zeleným dubem
Tristis est anima mea
Pater meus
O magnum mysterium
Vánoce
Laudate Dominum
Adam a Eva
Ad te levavi
Láska a smrt (cyklus)
Cheruvimskaja pěsň
Slava vo vyšnich Bogu
Nad Tatrou sa blýska
Decantabat populus
Svatý Václave
Wittnes
Jarní romance
Věruju
Blagoslovi duše moja
Bogorodice děvo radujsja
Vozně su ťa, Bože moj
Pomyšljaju děň strašnyj
Neščastná vojna
Popule meus
Hospodine, pomiluj ny
Sadaj slniečko horůce
Slovácké národní písně
Byla cesta byla ušlapaná
Vyšla hvězda jasná
Pojď, řekni to horám
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Autor
J. J. Ryba
L. Bárta
E. Suchoň
B. Smetana
I. Berlin
B. Martinů
V. Sommer
P. Eben
P. Eben
O. Halma
H. Smith
F. Škroup
G. F. Händel
A. Tučapský
F. Biebl
L. Ocampo
P. Eben
A. Tučapský
A. Tučapský
M. Lauridsen
J .B. Forester
G. O. Pitoni
J. Křička
T. Židek
P. Eben
P. I. Čajkovskij
D. S. Bortňanskij
J. Matúška
J. Rychnovský
O. A. Tichý
J. Halloran
Z. Fibich
P. I. Čajkovskij
S. V. Rachmaninov
S. V. Rachmaninov
D. S. Bortňanskij
A. A. Archangelskij
V. Novák
T. L. da Vittoria
O. A. Tichý
A. Tučapský
V. Říhovský
L. Trykar
J. Teml
P. Židek
Nar. - úmrtí
1765-1815
1928-1972
1908-1993
1824-1884
1888-1989
1890-1959
1921-1997
1929-2007
1929-2007
1907-1985
1801-1862
1685-1759
1928
1906- 2001
1960
1929-2007
1928
1928
1943
1859-1951
1657-1743
1882-1969
1981
1929-2007
1840-1893
1751-1825
1821-1877
1545-1616
1890-1973
1916-1997
1850-1900
1840-1893
1873-1943
1873-1943
1751-1825
1846-1924
1870-1949
1548-1611
1890-1973
1928
1871-1950
1972-2014
1935
1942
Poč. prov.
4
4
2
2
1
2
1
1
1
7
10
3
3
1
7
6
1
1
1
3
5
4
2
5
1
7
4
3
1
8
1
1
5
4
4
3
4
1
4
11
6
7
1
1
1
Stránka 14 (celkem 29)
6. Dotační a grantový přehled
Uveden počet dotačních případů a procentuální objem prostředků v ročních příjmech.
6.1 Podíl měst - Pardubice, jejich obvody a další
Město Pardubice – Program podpora kultury
Městský obvod Pardubice I
Městský obvod Pardubice II
Městský obvod Pardubice V
Město Lázně Bohdaneč
5 dotací
1 dotace
1 veřejná finanční podpora
1 dotace
2 granty
9,8 %
0,5 %
1,5 %
0,2 %
0,9 %
6.2 Podíl Pardubického kraje
Kancelář hejtmana
Odbor školství kultury a sportu
2 dotace
2 granty
3,8 %
1 dotace
1 dotace
11,9 %
6.3 Státní dotace
Ministerstvo kultury ORNK – celoroční projekt
Ministerstvo kultury ORNK – zahraniční kontakty
6.4 Ostatní dary a příspěvky
Akademická Banská Bystrica 2013
Unie českých pěveckých sborů
Nadace život umělce
Nadace Umění pro zdraví
Příspěvky hostujících sborů
FSU Jihlava
Finanční výhra umístění soutěži
Příspěvek na náklady
2 dary
1 příspěvek
2 sbory
Příspěvek na náklady
1%
1,9 %
2 %
0,5 %
2%
0,6 %
6.5 Dotace v režimu „de minimis“
P. č.
Poskytovatel
1
Statutární město Pardubice
2
Úřad městského obvodu Pardubice II
3
Statutární město Pardubice
4
Statutární město Pardubice
5
Statutární město Pardubice
6
Statutární město Pardubice
7
Statutární město Pardubice
8
Pardubický kraj
9
Pardubický kraj
Celkem
IČ
00274046
00274046
00274046
00274046
00274046
00274046
00274046
70892822
70892822
Datum
4.4.2012
11.5.2012
16.8.2012
25.10.2012
16.5.2013
1.8.2013
1.8.2013
29.10.2013
14.11.2013
v€
1 422,76
792,08
281,01
803,05
1 347,19
674,37
770,71
194,17
257,64
6 543,00
V roce 2011 VUS neobdržel žádnou dotaci podléhající evidenci režimu „de minimis“.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 15 (celkem 29)
7. Prezentované společnosti
Kromě společností, institucí a organizací výše uvedených, jsme prezentovali v materiálech koncertů
a na webu v záložce poděkování tyto organizace:
7.1 Smluvně reklamované
Univerzita Pardubice
METROSTAV, a. s.
Východočeská tiskárna, s. r. o.
Správa a údržba silnic Pa kraje
MLIC Lázně Bohdaneč, o.p.s.
OK Centrum
DEKRA Industrial, s. r. o.
MK SDB Pardubice
7.2 Za služby a slevy z nich
Dopravní podnik města Pardubic, a. s.
Český rozhlas Pardubice
Kulturní centrum Pardubice
Služby města Pardubic, a.s.
Rozvojový fond Pardubice
České dráhy, a. s.
7.3 Z titulu dotací, příspěvků a darů
MKČR - partner roku prezentováno na str. 2
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 16 (celkem 29)
8. Zhodnocení náboru
V rámci projektu Hudební a estetické vzdělávání mládeže (viz 3.1)
Sídlo a činnost souboru je na Univerzitě Pardubice, která ve svých studijních programech nemá hudební
obor. Vzhledem k tomu, že studenti UPa nemají možnost odborného hudebního vzdělávání, provádíme
tuto činnost sami. Projekt je směřován k aktivní účasti mládeže a získání členství v souboru.
8.1 Nábor z předešlých let, včetně odešlých
č.
1
2
3
4
5
6
Hlas
S2
B2
S1
B1
S2
B2
Příjmení jméno
Andrlová Lenka
Darebný Viktor
Zbahnová Eva
Popelka Mirek
Močubová Michaela
Míča Ondřej
Stav
Členka od 13.5.2013
Člen od 13.5.2013
Pokračuje jako kandidátka
Členství neobdržel odešel 1.2.2013
Členka 15. 12. 2012 - 31. 8. 2013
Člen 9. 9. 2003 – 30. 6. 2013
Příjmení jméno
Eliška Scholzová
Barbora Maňáková
Pavlína Kopecká
Jana Nedomová
Vojtěch Záleský
Nadan Pojer
Jana Mimrová
Antonín Forman
Jaroslav Zemek
Adéla Karbanová
Stav k 31.12.
Kandidátka pokračuje
Kandidátka pokračuje
Kandidátka pokračuje
Kandidátka pokračuje
Kandidát pokračuje
Kandidát pokračuje
Kandidát a členka od 16.11.
Kandidát – skončil před 31.12.
Kandidát – skončil před 31.12.
Kandidátka – skončila před 31.12.
8.2 Nábor v roce
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hlas
S2
A1
A2
A2
T2
B2
A2
T2
B1
S2
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 17 (celkem 29)
9. Členové, zpěváci a další
9.1 Členská základna k 1. lednu
č Hlas Příjmení jméno
1 S 1 Pekáčová Barbora
2 S 1 Vitková Lucie **
3 S 1 Jiřenová Veronika
4 S 1 Procházková Lucie
5 S 2 Andrlová Lenka
6 S 2 Kutinová Tereza
7 S 2 Močubová Michaela
8 S 2 Vojtíšková Tereza
9 S 2 Schiedková Anna
10 A 1 Bednářová Jana ***
11 A 1 Mičicová Lucia
12 A 1 Molčanová Lucie
13 A 1 Víšková Hana
14 A 1 Buchtová Petra
15 A 2 Buková Lenka
16 A 2 Kožnarová Pavla
17 A 2 Krausová Simona
18 T 1 Koriták David
19 T 1 Doležal Jakub
20 T 1 Künzel Martin
21 T 2 Jankovský Martin
22 B 1 Popelka Mirek
23 T 2 Serbousek Jan
24 B 1 Rychetský Aleš
25 B 1 Šplíchal Radek
26 B 2 Darebný Viktor
27 B 2 Maceček Jaroslav
28 B 2 Míča Ondřej
29 B 1 Pikla Jakub
30 S 1 Zbahnová Eva
Věkový průměr členské základny
Město
Holice
Ústí n. Orlicí
Železný Brod
Pardubice
Žilina
Trutnov
Přibyslav
Malá Ledská
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Šumperk
Pardubice
Broumov
Přelouč
Sezemice
N. Bydžov
Pardubice
Poděbrady
Ústí nad Orlicí
Heřmanův Městec
Svratka
Rychnov / Kn.
Chvaletice
Vysoké Mýto
Kutná Hora
Nový Hrozenkov
Pardubice
Chotěboř
Blatnice / Sv. Ant.
věk 1.1.
23
28
19
20
23
21
20
21
36
31
24
24
25
20
38
40
23
21
23
25
26
15
28
29
26
19
23
25
17
24
24,57
statut
studentka UPa
pracující
studentka KP
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
pracující
pracující
studentka UPa
pracující
pracující
studentka UPa
pracující
pracující
studentka UPa
student UPa
student UPa
student UPa
pracující
student KP
pracující
student VŠE Pha
pracující
student KP
student UPa
student UPa
student KP
studentka UPa
9.2 Pracovníci VUS
Pozice
Šéfdirigent
Fundraising a reklama
Správa účetnictví
Archiv a evidence not
1. asistent dirigenta
Hlasová poradkyně
Jméno
Tomáš Židek
Milan Linhart
Tereza Vojtíšková
Jaroslav Maceček
Jakub Pikla
Martina Forštová
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Město
Chrudim
Pardubice
Hřibiny
Nový Hrozenkov
Chotěboř
Pardubice
Věk
32
48
20
24
18
48
Statut
Zaměstnaný
Zaměstnaný
Studentka
Student
Student
Zaměstnaná
Stránka 18 (celkem 29)
9.3 Členská základna k 31. prosinci
č Hlas Příjmení jméno
1 S 1 Pekáčová Barbora
2 S 1 Formanová Lucie **
3 S 1 Jiřenová Veronika
4 S 1 Procházková Lucie
5 S 2 Andrlová Lenka
6 S 2 Kutinová Tereza
7 S 2 Scholzová Eliška
8 S 2 Vojtíšková Tereza
9 S 2 Schiedková Anna
10 A 1 Kúrová Jana ***
11 A 1 Mičicová Lucia
12 A 1 Molčanová Lucie
13 A 1 Víšková Hana
14 A 1 Buchtová Petra
15 A 1 Maňáková Barbora
16 A 2 Kopecká Pavlína
17 A 2 Nedomová Jana
18 A 2 Mimrová Jana
19 A 2 Buková Lenka
20 A 2 Kožnarová Pavla
21 A 2 Krausová Simona
22 T 1 Koriťák David
23 T 1 Doležal Jakub
24 T 1 Künzel Martin
25 T 2 Jankovský Martin
26 T 2 Záleský Vojtěch
27 T 2 Serbousek Jan
28 B 1 Rychetský Aleš
29 B 1 Šplíchal Radek
30 B 2 Darebný Viktor
31 B 2 Maceček Jaroslav
32 B 2 Pojer Nadan
33 B 1 Pikla Jakub
34 S 1 Zbahnová Eva
Věkový průměr
Město
věk 31.12.
Holice
24
Ústí n. Orlicí
29
Železný Brod
20
Pardubice
21
Žilina
24
Trutnov
22
Praha
20
Hřibiny
22
Pardubice
37
Pardubice
32
Pardubice
25
Šumperk
25
Pardubice
26
Broumov
21
Tišnov
19
Opatovice / L.
20
Bystřice p. Host.
20
Česká Třebová
19
Přelouč
39
Sezemice
41
N. Bydžov
24
Pardubice
22
Poděbrady
24
Ústí nad Orlicí
26
Heřm. Městec
27
Slepotice
23
Rychnov / Kn.
29
Chvaletice
30
Vysoké Mýto
27
Kutná Hora
20
Nový Hrozenkov
24
Ostrava
19
Chotěboř
18
Blatnice / Sv. Ant.
25
24,8
statut
pracující
pracující
studentka KP
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
pracující
pracující
studentka UPa
studentka UPa
pracující
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka UPa
studentka KP
pracující
pracující
pracující
student UPa
student UPa
student UPa
pracující
student UPa
pracující
student VŠE Pha
pracující
student KP
student UPa
student UPa
student KP
studentka UPa
Kurzívou jsou v tabulce uvedeni zpěváci – kandidáti.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 19 (celkem 29)
10. Spoluúčinkující v koncertech VUS
10.1 Hudební tělesa a sbory
Corvus quartett
Corvus Quartett je pardubická smyčcová formace, kde na housle hraje Libor Ježek a Petr Vrána,
na violu Petr Klas a na violoncello David Matoušek.
Choir medici cantates
Sbor byl založen v říjnu roku 2000. Jeho zakladatelkou je Agnieszka Franków-Żelazny, doktorka
umění, absolventka oboru zpěv na katedře hudební výchovy. Je rovněž držitelkou mnoha ocenění jako
například „Nejlepší studentka Dolního Slezska pro rok 2004” a také „Nejlepší dirigentka pro rok 2004,
2006, 2008, 2010” Asistentkou dirigentky je Magdalena Lipska.
Sbor od počátku reprezentuje Lékařskou akademii v Polsku i v zahraničí, kde získal označení ,,zpívající
lékaři“. Účasti v polských i mezinárodních pěveckých soutěžích sboru přinesly více než 40 prestižních
ocenění, díky kterým mohli členové sboru navštívit mnoho krásných míst jako je Slovensko, Řecko,
Anglie, Irsko, Španělsko, Francie, Rakousko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Rusko, Česká
Republika, Švédsko, Slovinsko, Maďarsko, Belgie, Itálie a Turecko.
Vysoká umělecká úroveň, velmi přátelská atmosféra a atraktivní repertoár je to, na co jsou členové
sboru hrdí, proto ve sboru zůstávají i po ukončení studií a zpívají nadále. V roce 2007 sbor natočil dvě
desky s názvy „Musica Sacra” a „Musica Profana”. V roce 2008 vydal album koled „Za gwiazdą”.
Dne 27. listopadu 2010 se uskutečnil jubilejní koncert k 10. výročí sboru.
Magdalena Lipska – absolventka Hudební akademie Karola Lipińskiego, oboru Hudební nauky,
ve třídě dirigování Dr.Agnieszki Franków-Żelazny a Fakulty medicíny Piastów Śląskich ve Wrocławi,
obor zdravotní sestra, studentka oboru Vokální hudby, ve třídě sólového zpěvu u prof. Danuty PaziukZipser. Od 9 let zpívá ve sboru Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego ve Wrocławi, kde od října
2012 vykonává funkci asistenta dirigenta. Spolupracuje také se sborem Filharmonii Wrocławskiej
a se sborem Festiwalowy Wratislavia Cantans. Od ledna 2011 řídí sbor Liceum Ogólnokształcącego
nr XVII ve Wrocławi, který sama založila. V březnu 2012 získala první místo a zároveň cenu za nejlepší
metodickou práci se sborem na XIV. Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych v Poznani.
Spevácky zbor Apollo
Spevácky zbor Apollo vznikl v roce1995 jako vysokoškolský sbor, ve kterém zpívají studenti z celého
Slovenska studující na vysokých školách v Bratislavě. Za velmi krátkou dobu se sbor vypracoval
na kvalitní reprezentativní sbor Slovenska, o čemž svědčí řada ocenění:
1998 1. místo na mezinárodním festivalu „Pražské dny sborového zpěvu“ a zvláštní cena za stylové
provedení soutěžního programu. 2002 zvláštní cena za výborné předvedení české současné hudby
na mezinárodním soutěžním festivalu „Jaro se otvíra“ v Českém Krumlově. 2005 zlatá medaile
na mezinárodním sborovém festivalu “Svátky písní Olomouc”.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 20 (celkem 29)
Často vystupuje na prestižních akcích domácího i mezinárodního charakteru. Navštívil Itálii, Českou
republiku i jiné země Evropy.
Zaměřuje se na současnou sakrální slovenskou tvorbu. Nastudoval a interpretoval rozsáhlé skladby
od vynikajícího slovenského skladatele Pavla Krška. (Stabat Mater, Rekviem, Te Deum, Missa
Solemnis). V roce 2003 sbor nahrál CD Moteta s díly Antona Brucknera a v roce 2012 vznikla nahrávka
"Requiem pre dva zbory, sóla a organ od Pavla Kršku." Sbor je spoluorganizátorem festivalů sborové
hudby v Bratislavě.
Anastazja Sieńkowiec - studuje sborové dirigování a hudební výchovu na „Hudobnej akadémii“
v Gdaňsku. Pracuje s pěveckými sbory v Polsku a Bělorusku. Absolvovala mnoho odborných kurzů
a workshopů, například kurz pro dirigenty s názvem "Estónska zborová hudba" pod vedením
Prof. Toomasa Kaptena či „Národní seminář a workshop současné sborové hudby“ pod vedením
Prof. Barta Boukaerta. V současnosti působí v rámci studentské praxe jako odborná asistentka Dr. Art.
Milana Koleny a tedy spolupracuje s pěveckým sborem Apollo v Bratislavě.
Hniličkovo smyčcové trio
Hniličkovo smyčcové trio vzniklo v roce 2012 v Pardubicích a od počátku své existence se zabývá
interpretací klasické hudby. Soubor nese jméno významného českého hudebního skladatele 19. století,
kantora a ředitele Chrudimského kůru Aloise Hniličky, jehož Smyčcové trio d moll má soubor ve svém
repertoáru. Členové jsou: Klára Křivská – housle, Aleš Křivský – viola, Vilma Bartošová – violoncello.
Hniličkovo trio na koncertech uvádí skladby všech hudebních období od baroka po hudbu 20. století.
Mezi jinými skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Hniličky, Z. Kodalyho, A. Roussela
a dalších. Těleso úzce spolupracuje se Smíšeným sborem Salvátor Chrudim.
Sbor Salvátor Chrudim
Vznikl v roce 1999. Dirigentem a zakladatelem sboru je MgA. Tomáš Židek. Sbor se specializuje zejména
na duchovní hudbu od gregoriánského chorálu až po současnost. Jméno tělesa je odvozeno od zázračného
obrazu sv. Salvátora – Spasitele, který je uložen a více než 350 let uctíván v chrudimském chrámu
Nanebevzetí Panny Marie. Sbor vstoupil brzy po svém vzniku do širokého povědomí regionu a za poměrně
krátkou existenci si vydobyl četné úspěchy i na mezinárodním poli. Svou činností sbor mj. propaguje
kvalitní českou sborovou tvorbu, která je dnes do značné míry zapomenutá.
Sbor Cantus amici
Sbor založený jako Pardubický komorní sbor, v r. 2012 oslavil 30 let existence. Dlouholetá praxe
ve sborovém zpěvu (u řady členů získaná v počátcích existence Vysokoškolského uměleckého souboru
v Pardubicích) se zúročila pod profesionálním vedením v renomé, které přesahovalo nejen rámec
východočeského regionu, ale i České republiky. Vedle kmenových sbormistrů a dirigentů sbor
spolupracoval s řadou profesionálních umělců působících jak v Pardubicích, tak i mimo ně. Jméno
Cantus amici můžeme nalézt na plakátech nejen koncertů tuzemských, ale i v zahraničí (Německo,
Polsko, Holandsko, Švédsko, Rakousko). Repertoár sboru je široký. Obsahuje kolem 300 položek
duchovních i světských skladeb z různých historických období i ze současnosti.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 21 (celkem 29)
Symfonický orchestr posluchačů konzervatoře Pardubice (OKP)
Orchestr posluchačů Konzervatoře Pardubice vznikl po několika letech existence školy. Během několika
let se vypracoval na takovou interpretační úroveň, že se začal zapojovat do hudebního života města
Pardubic i celého regionu. Prvním dirigentem byl prof. Luděk Lukeš, který vtiskl orchestru tvář, a jeho
následovníci pak nastoupený trend rozvíjeli. Byli to prof. Vojtěch Javora a dále prof. Otakar Tvrdý
a PhDr. Vladimír Kulík. Vedle svých koncertů se podílí na absolventských koncertech studentů školy
jako doprovázející orchestr. Účastní se několika soutěží v rámci ČR, odkud si přiváží významná ocenění
(Concerto Bohemia). Na základě těchto úspěchů byl přizván k účinkování ve Španělském sále
Pražského hradu. Absolvuje i zahraniční turné – Holandsko a opakovaně Švýcarsko. K 20. výročí
založení školy se podílel na inscenaci opery B. Smetany Hubička (s níž se představil
mj. i ve Stavovském divadle v Praze) a o pět let později na hudebním představení – inscenace baletu
O. Nedbala Z pohádky do pohádky a jednoaktové opery V. Blodka V studni. V neposlední řadě stojí
také za zmínku nastudování kompletního Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. K 30. výročí
Konzervatoře Pardubice spolupracoval OKP na inscenaci opery B. Martinů Veselohra na mostě.
V tu dobu se střídají u dirigentského pultu Jaroslav Brych a Jaromír Krygel. OKP již pravidelně každý
rok doprovází několik absolventů-sólistů při jejich absolventských koncertech. V roce 2009 dostal
nabídku k účasti na mezinárodním festivalu Le Quattro Stagioni, na němž provedl se sborem školy
Vánoční mši J. J. Ryby. Tato nabídka festivalu se opakuje i pro následující roky. Od r. 2010
je dirigentem orchestru Tomáš Židek. Na podzim r. 2010 připomněl orchestr dvojí jubileum Zdeňka
Fibicha. Na podzim 2012 provedl ve spolupráci s pěveckým oddělením školy a operní režisérkou
Karlou Staubertovou Smetanovu operu Prodaná nevěsta.
Členové Collegium Camerale, Trutnov - 1. housle
Komorní soubor Collegium Camerale Trutnov je sdružení většinou amatérských hudebníků, jejichž
cílem je živé provozování komorní hudby především období baroka a klasicismu, nevyhýbají se však
ani ostatním obdobím včetně komorní hudby autorů současných.
Dechové kvinteto Konzervatoře Pardubice
Kvinteto je zřízeno konzervatoří a funguje od září 2013. Každý týden zkouší 2 hodiny a hraje na řadě
vystoupení. Studenti tím naplňují povinný předmět "komorní hra". Magdalena Josífková - flétna,
Pavel Korbička - hoboj, Lukáš Kyncl - klarinet, Petr Kičinko - fagot, Tomáš Bříza - lesní roh, umělecká
vedoucí Markéta Postlerová.
10.2 Výkonní umělci – jednotlivci
MgA. Michal Hanuš - Varhany
Hudební studia začal na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Václava Rabase. Od roku 2004 studoval
na Akademii múzických umění v Praze u Jana Hory a následně u Pavla Černého. Během studia
se zúčastnil interpretačních kurzů v Praze (Martin Sander), Německu (Harald Vogel, Martin Sander)
a Norsku (Guy Bovet) a také dvou zahraničních stáží ve Stuttgartu (Ludger Lohmann) a v Oslu (Terje
Winge). Na mezinárodní soutěži varhaníků na festivalu „Pražské jaro 2006“ obdržel Čestné uznání.
V současné době působí jako chrámový varhaník v Kutné Hoře, v chrámech sv. Jakuba a sv. Barbory.
V chrámu sv. Jakuba také natočil své první CD a s VUS r. 2011 nahrál varhany v CD DONATIO.
Pedagogicky působí na Základní umělecké škole v Kutné Hoře a v Hostinném.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 22 (celkem 29)
Jiří Kožnar, Dis – Klávesy
Čestný dirigent VUS. Vystudoval Konzervatoř Pardubice - obor varhany a dirigování. Věnuje
se koncertní a pedagogické práci, hudebnímu aranžmá sborové a elektro-akustické hudby, režii
v hudebních studiích. Působí na ZUŠ, kde založil varhanní oddělení.
Jan Jiráček – Bas
Je posluchačem Konzervatoře Pardubice, kde se věnuje sólovému zpěvu a oboru dirigování.
Je uměleckým vedoucím Pardubického sboru Cantus amici.
Jakub Šaroun a Jana Mourová (klavír), Tomáš Novák (bicí nástroje)
posluchači Konzervatoře Pardubice.
10.3 Praktikanti konzervatoře – členové sboru
Viktor Darebný – 3. ročník obor varhany, člen VUS od 3. 5. 2013
Hře na varhany se učil u M. Hanuše (bod 10.2). Ve 4. ročníku Gymnázia Jiřího Ortena začal
s varhanami na Konzervatoři Pardubice u prof. Josefa Rafaji a studium improvizace u prof. Václava
Uhlíře. Je členem a korepetitorem Učitelského SPS Tyl v Kutné Hoře. Vystupuje na sólových
koncertech i jako korepetitor. Jako varhaník působí v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci a v přilehlé Kostnici.
Jakub Pikla – 2. ročník obor dirigování, člen VUS od 15. 12. 2012
Absolvent ZUŠ Chotěboř v oborech viola a klavír. Po ukončení studia na Gymnáziu Chotěboř
studium na KP u Mgr. J. M. Krygela, MgA. T. Židka a Mgr. J. Brycha. Absolvent mezinárodních
kurzů duchovní hudby Convivium. Zakladatel a sbormistr Pěveckého sboru Gymnázia Chotěboř.
Varhaník ve farnostech Chotěboř, Nová Ves u Chotěboře a Pardubice. Účastník soutěží ve hře
na smyčcové nástroje. Stříbrný odznak UČPS.
Jana Mimrová – 4. ročník obor dirigování, členka VUS od 17. 11. 2013
Absolventka ZUŠ Česká Třebová (ČT) ve hře na klavír ve třídě BcA. Miluše Mimrové. Zde také
absolvovala literárně-dramatický a taneční obor. Účastnila se klavírních soutěží, kde obhájila přední
místa. Základy dirigování získala od svého otce houslisty a dirigenta MgA.Bohuslava Mimry. Na PK
je posluchačkou ve třídě prof. Mgr. Jaroslava Brycha a MgA.Tomáše Židka. 14x absolvovala
mezinárodní hudební kurzy ČHS a SPKU. Letos absolvovala Celostátní sbormistrovský seminář u prof.
PhDr. J. Skopala, CSc., J. Surovíka a Mgr. Lucie Gregorovič Fárové, pořádaného NIPOS-ARTAMA
Praha. Jako dirigentka vystupuje s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana ČT. Mj. jako varhanice
působí v České i Dlouhé Třebové. Příležitostně se věnuje hře na housle.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 23 (celkem 29)
11. Ocenění
V roce 2013 VUS se účastnil soutěží Akademická Banská Bystrica na Slovensku a Festivalu sborového
umění Jihlava. V soutěžích získal tři zlatá pásma, tři mimořádné ceny a 3. místo za dirigentovu
novinkovou skladbu. Podrobnosti a recenze byly publikovány v časopisu
www.cantus.eu,
ve Zpravodaji Univerzity Mateja Béla v B. Bystrici a Zpravodaji Univerzity Pardubice.
11.1
XV. Akademická Banská Bystrica 2013
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 24 (celkem 29)
Kategorie smíšených VŠ sborů ABB 2013
Giovanni Pierluigi da Palestrina - Quam pulchra es
Zdeněk Lukáš - Praedicatio
Peter Špilák - Ave Maria
Emil Axman - Otče náš
Oldřich Halma - Veru si ty, šohajíčku
Kategorie komorních sborů ABB 2013
Tomas Luis da Vittoria - Popule meus
Petr Iljič Čajkovskij - Věruju
Juraj Jartim - Angeli, archangeli
Tomáš Židek - Ad te levavi
11.2
LVI. Mezinárodní festival sborového umění Jihlava 2013
Kategorie smíšených sborů FSU Jihlava 2013
Zdeněk Lukáš - Praedicatio
Emil Axman - Otče náš
Jiří Teml – Ave
Tomáš Židek - Ej, lásko, lásko - vokální variace
Ej, lásko, lásko - novinka
Skladba byla do soutěže přihlášena bez jména skladatele.
Její ocenění je uvedeno ve výsledkové listině festivalu
viz: Historie 56. ročník http://www.fsujihlava.com
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 25 (celkem 29)
12. Majetek souboru
12.1
Dlouhodobý majetek
12.2
Přehled drobného majetku
In. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Název DM
Tamburína
Futrál na klávesy
Yamaha klávesy
Brašna na minidisc
Pedál Volume k Yamaze
Minidisc
Mixpult s příslušenstvím
Koncový zesilovač
Reproduktorové kabely 2ks
Trezor cestovní
Tiskána HPLJ 1300
Sada kufrů
PC sestava Pentium 4
Software
Canon scanner 4400F
Violoncello 4/4+dolaďovac
Kopírovací stroj Canon PS
Kytara CRAFTER GAE-8
Ladička SAMWOO
Stojan na kytary
Kancelářské křeslo
LCD Yakumo
Pianino
Pianino
Halogenový reflektor
Notebook DELL Vostro
Chlad. zařízení KONTAKT
CANON TISKÁRNA
Notebook ACER E728
Kufr pro mixpult
Pořízeno
Cena poř. ks Cena kon.
01. 01. 1998
760,00
1
760,00
01. 01. 2000
1 290,00 1
1 290,00
31. 12. 2000 24 000,00 1 24 000,00
29. 01. 2001
1 400,00 1
1 400,00
06. 12. 2001
575,00
1
575,00
11. 04. 2002 11 990,00 1 11 990,00
15. 05. 2002 22 493,00 1 22 493,00
28. 01. 2004
8 000,00 1
8 000,00
28. 01. 2004
1 870,00 1
1 870,00
02. 03. 2004
630,00
1
630,00
13. 04. 2004
9 002,00 1
9 002,00
17. 06. 2005
1 599,00 1
1 599,00
31. 01. 2006 37 950,00 1 37 950,00
06. 05. 2006
1 798,00 1
1 798,00
02. 03. 2007
2 600,00 1
2 600,00
16. 03. 2007 11 090,00 1 11 090,00
30. 05. 2007 33 320,00 1 33 320,00
15. 05. 2007 14 239,00 1 14 239,00
15. 05. 2007
576,00
1
576,00
15. 05. 2007
1 015,00 1
1 015,00
14. 05. 2007
999,00
1
999,00
21. 06. 2007
3 800,00 1
3 800,00
18. 03. 2008
2 371,00 1
2 371,00
18. 03. 2008
2 371,00 1
2 371,00
03. 10. 2008
1 290,00 1
1 290,00
05. 12. 2008 19 400,00 1 19 400,00
05. 02. 2009 16 935,00 1 16 935,00
03. 03. 2010
1 923,00 1
1 923,00
16. 12. 2010
9 999,00 1
9 999,00
31. 07. 2010
2 390,00 1
2 390,00
Celkem 247 675,00
Oproti roku 2012 nebyla evidována žádná změna v DHIM ani DM.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 26 (celkem 29)
13. Účetní uzávěrka
Výnosy
Nejsou předm.
Dary
daně
Osvobozeny *) Členské příspěvky
Dotace, příspěvky
města, kraje, obcí
Z koncertů
HČ
Z prodeje CD
Úroky přijaté
Přijaté příspěvky
Výnosy hlavní činnosti celkem
Náklady
50 837,00 Kč Náklady z titulu darů
275 544,00 Kč Z členských příspěvků
Na dotace, příspěvky města,
288 300,00 Kč kraje, obcí
238 265,00 Kč Ostatní náklady
26 000,00 Kč
32,33 Kč
30 744,00 Kč
909 722,33 Kč Náklady hl. činnosti celkem
50 837,00 Kč
176 010,50 Kč
97 000,00 Kč Náklady na reklamu
97 000,00 Kč Náklady vedlejší čin. celk.
115 297,00 Kč
115 297,00 Kč
288 300,00 Kč
252 952,81Kč
768 100,31 Kč
VČ
Příjmy za reklamu
Výnosy vedlejší činnosti celkem
Výnosy celkem
Rozdíl
HV=>V-N =
1 006 722,33 Kč Náklady celkem
123 325,02 Kč
883 397,31 Kč
*) Usnesení č. 7 Členské schůze dne 25. 03. 2013
Transformace hrubého výdělku na základ daně z příjmů
ř. 10
účetní hrubý výdělek
123 325,02 Kč
ř. 40
ř. 70
ř. 100
ř. 101
ř. 110
výdaje
náklady celkem
nejsou předmětem daně (dary)
hlavní činnost (dotace, přísp., úroky)
Osvobozeno (členské příspěvky)
515 147,50 Kč
515 147,50 Kč
50 837,00 Kč
288 332,33 Kč
275 544,00 Kč
ř. 170
výnosy celkem
614 713,33 Kč
ř. 200
ř. 251
ř. 270
základ daně brutto
odpočet pro NNO
základ daně netto
Dary, členské př. dotace, přísp.
města, kraje, obcí
nákl. (ř. 40): k ř. 100 50 837,k ř. 101
288 300,k ř. 110
176 010,50
= 515 147,50
náklady
výnosy
23 759,19 Kč ř. 10 + ř. 70 - ř. 170
23 759,19 Kč 30%; min 300 000,- max. 1 mil.
- Kč
Účetní uzávěrka 2013 byla předložena a schválena Členskou schůzí VUS Pardubice dne 31. 03. 2014.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 27 (celkem 29)
14. Archiválie, použité zkratky, přílohy
14.1
Archiválie
Zápisy ze schůzí výboru, z členských schůzí a revizní zprávy jsou pro členy dostupné pod přihlášením
na: http//vus.upce.cz.
Fyzicky jsou uloženy v archivu ve složce 001/2013
Obsah archiválie - složky 001/2013
Zápis ze Členské schůze VUS Pardubice dne 25. 03. 2013
Výroční zpráva 2012
7. zápis ze schůze výboru ze dne 31. 1. 2013
8. zápis ze schůze výboru ze dne 28. 2. 2013
9. zápis ze schůze výboru ze dne 13. 5. 2013
10. zápis ze schůze výboru ze dne 10. 10. 2013
Revizní zpráva za 1. čtvrtletí 2013
Revizní zpráva za 2. čtvrtletí 2013
Revizní zpráva za 3. čtvrtletí 2013
Revizní zpráva za 4. čtvrtletí 2013
Statutární zastoupení na období 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014
Seznamy účastníků soustředění
14.2
AMU
CD
ČT
ČHS
UPa
DFJP
FEI
FChT
FZS
HAMU
IC
MLIC
KD
KP
MF
Seznam použitých zkratek
Akademie múzických umění
Kompaktní disk
Česká televize
Česká hudební společnost
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta zdravotních studií
Hudební fakulta Akademie múz. uměni
Informační centrum
Městsko-lázeňské informační centrum
Kulturní dům
Konzervatoř Pardubice
Mezinárodní festival
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
MUBASO
MVČR
MKČR
OKP
Pce
RZ
SDB
SPKU
SŠ
UČPS
FSU
VČT
VŠ
VUS
ZUŠ
Museum barokních soch v Chrudimi
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Orchestr posluchačů konzervatoře
Pardubice
Rekreační zařízení
Salesiáni Dona Boska
Společnost přátel krásných umění
Střední škola
Unie českých pěveckých sborů
Festival sborového umění
Východočeská tiskárna, s.r.o.
Vysoká škola
Vysokoškolský umělecký soubor
Základní umělecká škola
Stránka 28 (celkem 29)
14.3
Přílohy
Důvěrná příloha výroční zprávy – přehled financování souboru v roce 2013. Je poskytována
partnerům souboru, orgánům místních samospráv a státním institucím.
Propagační materiály – plakáty.
Fotografická ročenka VUS Pardubice 2013 (foto a autor Martin Künzel)
Nepřiložené přílohy u tištěných verzí dodáváme na vyžádání.
Výroční zpráva 2013 byla předložena a schválena Členskou schůzí VUS Pardubice dne 31. 03. 2014.
Veřejně přístupná je na stránkách souboru http://vus.upce.cz
Zápis z této Členské schůze a Výroční zpráva 2013 jsou archivovány společně s dalšími usneseními,
zápisy a přehledy vydanými v roce 2014 ve složce archiválií pod číslem 001/2014.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2013
Stránka 29 (celkem 29)
Download

text výroční zprávy - VUS Pardubice