Cesta časem v zámeckém křídle
Městské policii je dvacet let
Sport měsíce - šachy
V Třebíči byl otevřen Senior Point
11/2012
Ceny města v dobrých rukou
Letošní Ceny města Třebíče předány... Více na str. 4 a 5 Ilustrační foto: Petr Škarabela
Informace
na str. 24
CESTY ČASEM
Městský kronikář
Jan Suchenius:
„Račte vstoupit
do minulosti Třebíče!
Naučíme vás stavět baziliku,
podíváme se, jak se město
během staletí proměnilo
a jak se v něm
dříve žilo.“
Benátský kupec
Francesco Calligardi:
„Pojďte s námi odhalit
tajemství vzniku věcí!
Naučíme vás mlít mouku,
péct chleba, plést provazy,
vyrábět kola, stavět
betlémy a další užitečné
dovednosti.“
Co je nám svaté
Slovo
na úvod
Vážení čtenáři, milí spoluobčané!
Listopad se nám pomalu chýlí ke
konci a rok 2012 míří k závěru.
Někteří z Vás už pomalu nakupují
vánoční dárky, někteří pomalu
již rekapituluji letošní rok a v některých doznívají různě smíšené
pocity z událostí, kterých jsme i k
naší nelibosti součástí.
Počátkem října jsem v kině
shlédl film Davida Ondříčka „Ve
stínu“, jehož děj se díky skutečným dobovým souvislostem stává nadčasovou úvahou o tom, do jaké míry může jedinec vzdorovat organizované síle zla prorostlé do
státních struktur. O to větší hrůzostrašný zážitek pro mě znamenal výsledek letošních podzimních voleb do krajských zastupitelstev. Člověk si pak klade otázku, zda
doopravdy lidé touží po návratu do těchto dob nesvobody, zastrašování a devalvace
základních lidských hodnot.
I proto jako balzám na duši působí vzpomínky na člověka, který pro Vás v mládí,
a stejně tak pro mnoho dalších, vytvořil svět, ze kterého čerpáte dodnes, a vzpomínky Vás vždy zahřejí na srdci. V minulém úvodníku se rozepsal místostarosta Milan
Zeibert o MUDr. Aloisi Pučalíkovi, a ten přesně do této kategorie lidí spadá. Bohužel
si však musím postesknout, že jak stárnu, tak se s lidmi Aliho formátu setkávám stále
méně, což je nesmírná škoda pro celé naše město i celou naši společnost. Tímto se
Alimu omlouvám, že jsem se nemohl účastnit jeho narozeninové oslavy k mimořádnému životnímu jubileu a dodatečně gratuluji a přeji vše nejlepší!
V minulých číslech zpravodaje jste byli informování o mnohém, co se v našem městě
chystá a jistě i další vydání budou nositeli podobných zpráv. Je pro mě někdy dosti
zarážející reakce některých jedinců a jejich nepřiměřená podpora ze strany médií.
Je doopravdy nutné za každou cenu hledat jenom to špatné, vytvářet neustále
konfrontační atmosféru? Bylo řečeno, že pro další rozvoj našeho města je nezbytná
politika směrem k mladým rodinám. A odpověď? Bylo vytvořeno 80 nových míst
v mateřských školkách, byla zahájena dostavba plaveckého areálu Laguna, chystá se
k realizaci projekt dostavby Domu dětí a mládeže. Vždyť toto jsou vše pozitivní zprávy, které si jistě zaslouží podporu a následování. Všechny tyto projekty jsou jasným
signálem toho, že politika radnice je plně zaměřena na rodiny s dětmi, za což jsem
osobně (i jako rodič) velmi rád.
Mezi nás se pomalu vkradl šedý podzim. Tuto nebarevnou atmosféru provázenou
mnohdy špatnou náladou umocněnou negativními jevy z okolí naší společnosti
je třeba přečkat. Věřím, že bude lépe! Po „rudém podzimu“ Vám proto přeji prozářenou bílou zimu a poklidnou předvánoční atmosféru.
Martin Svoboda, radní města Třebíče
V tomto čísle naleznete:
CENY MĚSTA V DOBRÝCH RUKOU
str. 4 a 5
SPORT MĚSÍCE - ŠACHY
str. 11
POLICIE MLADÁ, ALE ZKUŠENÁ
str. 18
Nic vám není svaté, říkávala babička, když jsme v dětství provedli nějaký ten kousek, co starším nebyl po chuti. Význam
těch slov jsem příliš tenkrát nechápal, či spíše chápat nechtěl.
Byli jsme mladí, a proto bez zábran a bez skrupulí.
S věkem ta bezprostřednost odcházela. Možná jsme trochu
zmoudřeli, co já vím. Nicméně, stál jsem nedávno před kontejnerem na běžný domovní odpad, vedle něhož si někdo ulevil
čtyřmi pneumatikami. Samozřejmě ojetými. Otočil jsem se
a málem šlápl do psího exkrementu, tedy jak jsme dříve říkali
- do hovínka.
Nasedl jsem do auta, odlepil se od chodníku a přemýšlel, co že
to je za lidi, kteří se takto lhostejně chovají ke svému okolí. Mezitím jsem dospěl na okraj ulice, kde se jednosměrným krčkem
vyjíždí na hlavní silnici. Ještěže tam je „stopka“, sice zbytečná,
ale kterou raději dodržuji. Proti mně se řítil náklaďák firmy,
provádějící nedalekou stavbu. Zůstal jsem stát, abych rukou
výmluvně mířil k zákazové značce. Neměl jsem to dělat. Okénka našich vozidel šla dolů, z dialogu však mnoho nezbylo. Řidič
výše postavený (podle sedačky ve voze) si vzal slovo a jen tak
se ho nevzdal.
Co říkal, si domyslíte. Nebylo to ani příjemné, ani dvakrát
slušné. No nic. Do třetice všeho dobrého, prý... Ne. U sběrného
dvora právě skládal přebytky pán v letech - kamera nekamera.
Zvenčí, před vrata samozřejmě.
Maně jsem si vzpomněl na babičku, která už pětatřicet let nežije. Měla pravdu - nic nám není svaté. Už vím, co to znamená.
František Jůza
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor,grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 20. listopadu 2012.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 30. listopadu 2012.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Ceny města jsou
Emanuel Ranný a Oldřich Navrátil
Třebíčanům přirostli k srdci
Mám ten obrat v hlavě od prvního dětského sledování nejznámější české pohádky: „Princezna
Krasomila je v dobrých rukou
krále Miroslava!“ Že budou letošní Ceny města Třebíče v dobrých
rukou výtvarníka Emanuela Ranného a herce Oldřicha Navrátila,
o tom snad nepochyboval nikdo.
Jejich odhlasování na schůzi
zastupitelstva bylo dílem několika vteřin, písemně předložené
zdůvodnění návrhu bylo tak
jasné, že je nebylo třeba nijak
komentovat. Dvojice umělců
k sobě krásně pasovala. Jestliže
v nejlepším slova smyslu lidové
herectví Oldřicha Navrátila je
přístupné každému, tvorbu Emanuela Ranného ocení především
znalci výtvarného umění.
Místostarosta Milan Zeibert gratuluje k Ceně města Třebíče Emanuelu Rannému
Senior Point už slouží
Za účasti četných hostí a zájmu médií otevřelo město slavnostně ve středu 7. listopadu Senior Point – prostor pro starší spoluobčany. Symbolickou
červenou pásku s logem města přestřihli při vstupu do nových prostor místostarostové Marie Černá a Pavel Svoboda a vedoucí odboru sociálních věcí
Martina Machalová.
Senior Point je určen pro věkovou skupinu 55 let a více. Pro starší občany
má plnit především úlohu informačního centra a klubovny. Na místě bude
vždy přítomen pracovník, který seniorům poradí a vyhledá informace a
pomůže vyřídit žádost o Senior pas. Důležité bude především poradenství
v sociální oblasti. V programu se počítá s pravidelnou klubovou činností.
Prostory budou moci využívat i zájmové a neziskové organizace seniorů.
Návštěvníkům poslouží počítače s připojením na internet. V klidném a příjemném prostředí si lidé budou například moci vypít i šálek kávy.
„Toto zařízení si vyžádali sami senioři. Objevilo se to v závěrech veřejného projednání problémů města s občany na loňském listopadovém
Fóru Zdravého města. Shodou okolností se uvolnily prostory na městském
úřadu, které byly s minimální investicí upraveny pro potřeby této cílové
skupiny, řekla místostarostka Marie Černá. Nový Senior Point najdou občané v budově radnice na Masarykově náměstí 116/6. Kromě hlavního
vchodu se do něj lze dostat také bočním bezbariérovým vchodem. Vstup je
Zprava Marie Černá, Pavel Svoboda a Martina Machalová
zdarma, otevřeno v rámci běžné provozní doby městského úřadu. Bližší informace jsou k dispozici na telefonních číslech 568 805 171 a 601 573 020
nebo na e-mailu [email protected]
(ip)
Třebíč navštívila velvyslankyně Indonésie
Na návštěvu Třebíče přijela v pondělí 12. listopadu velvyslankyně Republiky Indonésie
v České republice Emeria Wilujeng Amir Siregar
Cílem její cesty bylo seznámení se s městem, památkami UNESCO i možnostmi hospodářské spolupráce. Setkání na radnici
se kromě starosty Pavla Heřmana a místostarostky Marie Černé zúčastnili místopředseda Okresní hospodářské komory
Petr Škarabela, jednatel společnosti TTS Richard Horký a jednatel skupiny firem Kapucín Milan Šťastný. Na návštěvu paní
velvyslankyně bude v listopadu navazovat mise třebíčských podnikatelů do Indonésie.
(ip)
4
v dobrých rukou
Při setkání oceněných s vedením města, které proběhlo po předání cen a skončení profesor k přijímačkám na brněnskou JAMU připravil. Po letech si teď můžeme
divadelního představení Blázinec v prvním poschodí, si navíc sedli i lidsky. Veselé společně říct (a rád bych viděl toho smělce, který by tvrdil opak), že Ceny města
Milan Zeibert
Navrátilovy historky z dob třebíčského mládí, z hereckého prostředí i ze setkání Třebíče za rok 2012 jsou v těch nejlepších rukou.
s českými výtvarníky doplňoval Ranný tichým hlasem zasvěcenými podrobnostmi. Že se s hvězdami
výtvarného nebo literárního světa přátelí Ranný, se
dá koneckonců předpokládat, ale že je mezi nimi
jako ryba ve vodě i herec, jehož si mnozí ztotožňují
s Bajzou či Nádeníčkem, je přece jen překvapením.
Oba oslavenci tak společně zavzpomínali třeba na
Ladislava Nováka, jenž byl pro jednoho uměleckým
souputníkem, pro druhého důležitým učitelem, který
ho přivedl k herectví. Spolu s Novákem připomenul
Navrátil další legendární profesory třebíčského gymnázia: Muhamada Aliho Šilhavého, Karla Pavlase
a Marii Ondrusovou. Když v řeči zabloudil k táboru na
Lančově v roce 1961, kde se od Josefa Bublana naučil
krásné trampské písničky, zůstal poprvé a naposled
za celý večer zaskočen informací, že skautský vůdce
Josef Bublan byl spolu s dalšími čestnými občany na
slavnostním večeru rovněž přítomen. (Těžko by ho
těch letech poznal v publiku mezi dalšími téměř pěti
sty diváky.) Jak je Třebíč malá, ukázala i vzpomínka
starosty Pavla Heřmana, jemuž si před lety Navrátilův
otec postěžoval, že „kluk se mu asi dá ke komedianOldřich Navrátil přebírá Cenu města Třebíče z rukou místostarosty Pavla Pacala
tům“. Dobře, že se dal, dobře že ho jeho gymnazijní
Oslavili diamantovou svatbu
Krásné životní jubileum oslavili manželé Anastázie
a Josef Hanáčkovi z Třebíče. Na společné cestě životem spolu kráčejí již šedesát let. K diamantové
svatbě jim v sobotu 27. října pogratuloval místostarosta Milan Zeibert v doprovodu matrikářky
Aleny Svobodové. U příležitosti diamantové svatby
se Anastázie a Josef Hanáčkovi zapsali do pamětní
knihy matriky městského úřadu.
(ip)
Slavnostní shromáždění
Tradičně, letos v pátek 26. října, se uskutečnilo
před budovou radnice na Karlově náměstí slavnostní shromáždění občanů u příležitosti Dne
vzniku samostatného československého státu.
Věnce a květiny položili k pamětním deskám
představitelé radnice (na snímku starosta Pavel Heřman a první místostarosta Pavel Pacal)
a dalších organizací.
(ip)
Školní prázdniny jsou všechny prázdniny v roce
Odbor dopravy třebíčské radnice připravuje podle plánu několik změn v novém
systému městské autobusové dopravy. Jak městský úřad oznámil před zavedením
nových jízdních řádů, budou zapracovány nejpočetnější připomínky.
Od 1. listopadu došlo ke změnám na lince číslo 31. Iniciovali je zástupci místních
částí s cílem zajistit lepší obsazenost jednotlivých spojů.
Další změny na linkách MAD proběhnou k 1. prosinci
Hledá se optimální model fungování linky číslo 10 v takovém režimu, aby byla
zajištěna obsluha zastávky Hřbitov i zastávek Generála Svobody a Marie Majerové.
Zajistit je také nutné spojení z Týna těsně po 22. hodině po skončení odpoledních
směn. Změny na lince číslo 10 ovlivní i jiné linky, proto je jejich příprava delší. V listopadu začne pracovní skupina složená ze zástupců městského úřadu a dopravce
vyhodnocovat obsazenost jednotlivých spojů a vybírat minimálně obsazené s cílem jejich redukce již od 1. prosince.
Probíhá anketa o změnách na lince číslo 14, ke kterým by mělo dojít od 1. ledna
příštího roku.
Naplno od 1. března příštího roku
Konečný model městské autobusové dopravy bude po optimalizaci spuštěn podle plánu od 1. března 2013.
(ip)
Na základě množících se dotazů odbor dopravy městského
úřadu pro vysvětlení ještě sděluje, že „školní prázdniny“ jsou
podle nového jízdního řádu všechny školní prázdniny v průběhu kalendářního roku, nikoliv pouze hlavní prázdniny
v letních měsících.
5
Z RADNICE
Nové parkoviště už slouží řidičům Oprava chodníku v ulici Branka
S koncem října završila radnice důležitou investiční akci. V sídlišti Hájek
v ulici Františka Hrubína postavilo město v období od července do října
nové parkoviště. To alespoň částečně řeší trvalou absenci parkovacích míst
v této lokalitě.
Jedná se o další etapu regenerace veřejných prostranství. Problémem
této slepé ulice byl především citelný nedostatek parkovacích míst. Ve východní části lokality vznikla v prostoru mezi panelovými domy plocha pro
22 automobilů. K parkovišti přiléhá nový chodník a kontejnerová kóje. Pro
ozelenění prostoru byly vysázeny stromy a keře. Celkové náklady včetně
přeložek inženýrských sítí přišly na 1,8 milionů korun. Město je platilo ze
svého rozpočtu.
Regenerace panelového sídliště probíhá také v městské části Borovina
- Za Rybníkem. Zatímco jedna etapa je dokončena, pokračují práce na dalších lokalitách, mimo jiné na ulici Okružní.
(ip)
Foto: Archív MěÚ
Do přestavby chodníku v ulici Branka se pustil odbor dopravy. Jedná se o úsek v severní části lokality o ploše kolem 120 metrů čtverečních. Je potřeba napravit zvlněný a popraskaný povrch. Typické betonové dlaždice z doby 70. a 80. let o rozměru
třicet krát třicet centimetrů budou nahrazeny pevnější a trvanlivější dlažbou dvacet
na dvacet centimetrů. Dojde také na výměnu silničních i záhonových obrub. (ip)
Soukenická ulice s novou dlažbou
Poslední říjnový den byl také posledním dnem, kdy lidé mohli vidět řemeslníky
pokládat dlažbu v Soukenické ulici. Mezi poštou a lávkou přes řeku vznikla příjemná
zóna pro chodce.
Práce probíhaly v podzimních měsících. Po lokálních vysprávkách odlehčovací kanalizační stoky se dělalo dláždění povrchů. Starý asfalt nahradily kamenné kostky.
Město nechalo osadit také nové veřejné osvětlení. Frekventované místo uprostřed
centra Třebíče bude po obnově příjemné především pro pěší.
(ip)
Foto: Archív MěÚ
Zkouška protipovodňových zábran
Centrum města Třebíče je od letoška dobře chráněno proti velké
vodě. Nové zdivo z betonu a kamene se v případě blížící se povodně
rychle doplní mobilním hrazením z hliníku. Jeho instalaci zkoušeli
v úterý 30. října profesionální a dobrovolníci hasiči. Nácvik zásahu sledoval přímo na místě starosta Pavel Heřman v doprovodu místostarosty
Milana Zeiberta. Na pozvání města se přijeli podívat také zástupci radnice z Českého Krumlova.
Cíl akce popsal starosta Pavel Heřman: „Jedná se o mobilní zábrany.
Práce s nimi musí být natrénovaná. Dohodli jsme se s hasičským záchranným sborem, že manipulaci budou provádět oni. Profesionálním
hasičům budou pomáhat dobrovolní. Všechno se musí zabezpečit, aby
logistika fungovala. Hliníkové hrazení vypadá na první pohled unifikovaně, ale jsou v něm obsaženy různé kusy vyrobené na míru. Díly je
potřeba nákladními automobily průběžně navážet, stavět stojky, vkládat lamely. Celé se to pak musí zpevnit, aby případná rozvodněná řeka
zůstala v korytě. Dnešní cvičení nemá časový limit. Je to první stavění
svého druhu, všichni zúčastnění se s hrazením budou učit zacházet.
Sám jsem zvědavý, jak to půjde.“
Mobilní hliníkové hrazení pořídilo město za 5,6 milionů korun. (ip)
Foto: Ivan Přibík
6
Ulice B. Němcové rekonstruována
Jednou z investičních akcí města byla v letošním roce oprava ulice Boženy Němcové. Rekonstrukci menší slepé ulice s vilkami zahájilo město před dvěma lety výměnou
vodovodního řadu. Letos přišla na řadu kanalizace.
Při zemních pracích se realizační firma musela potýkat s problémem, kterým bylo
nečekaně tvrdé podloží. Skálu se při výkopech podařilo překonat a původní oddělená
dešťová a splašková kanalizace mohla být nahrazena novou, sdruženou. Konečnou
povrchovou úpravu tvoří asfaltový koberec a betonová dlažba. Akce si z městského
rozpočtu vyžádala celkovou částku přes dva miliony korun.
(ip)
Foto: Archív MěÚ
Není malých rolí aneb Živý betlém podruhé
Již někdy na počátku devadesátých let se zrodila tradice předvánočního setkávání třebíčských radních a zastupitelů. Každoročně se zvolení zástupci občanů
scházívali v Malovaném domě, aby si společně zazpívali české a moravské koledy. V posledních letech se pak ke zpívání přidala další tradice – populární vážení
zastupitelů a s tím související sbírka finančních prostředků na charitativní účely.
Hudební doprovod i sbormistrovské vedení předvánočních setkání zajišťovali
vždy významní třebíčští hudebníci - v první porevolučních letech to byl vynikající muzikolog a učitel ZUŠ dr. Otmar Urban, po něm převzal pomyslnou taktovku
tehdejší ředitel MKS a skvělý varhaník Marek Buš, několikrát na této tradiční komorní akci zahrál i tehdejší předseda kulturní komise Miloš Samek.
V loňském roce poprvé napadla současné radní „kacířská“ myšlenka - neschovávat se se svým zpěvem za zdi Malovaného domu, ale podělit se o pohodovou
atmosféru blížících se nejkrásnějších svátků v roce se všemi Třebíčany. A na světě
byl originální nápad – v rámci tradiční akce Vánoční náměstí potěšit spoluobčany společným zazpíváním nejznámějších koled v kostýmech Živého betléma.
Historicky první veřejné hudebně- divadelní vystoupení třebíčských komunálních politiků mělo velký ohlas i skvělou atmosféru – zaplněné Karlovo náměstí
zpívalo spontánně s nimi. I když největší pozornost sklidila ústřední dvojice Marie a Josefa ve věrohodném podání místostarostky Marie Černé a starosty Pavla
Heřmana a místostarostové Pavel Pacal, Milan Zeibert a Pavel Svoboda v rolích
tří králů také početné publikum prvoplánově zaujali, i ostatní účinkující vložili
do svých výkonů vše a odcházeli z pódia s pocitem s pocitem, že „není malých
rolí“.
Pod vedením a za doprovodu populárního šéfa sboru Musica Animata Karla Tomka se tedy i letos uskuteční na Karlově v rámci posledního dne akce Vánoční náměstí Živý betlém v možná místy muzikantky neumělém, ale o to upřímnějším
podání třebíčských radních a zastupitelů.
Milí Třebíčané, všechny vás letos opět na předvánoční Karlovo náměstí srdečně
zveme. Přijďte nás ve čtvrtek 20. prosince v 16 hodin podpořit jak svou
přítomností, tak i svým zpěvem.
Za zpívající třebíčské radní a zastupitele Jaromíra Hanáčková
Živý betlém v roce 2011
Povolení parkovacích míst pro rok 2013
Blížící se konec kalendářního roku se vždy nese nejen ve znamení doladění
veškerých restů, na které jsme zapomněli nebo je úmyslně odsouvali, ale
také ve vyřizování záležitostí, které jsou spojeny s rokem nadcházejícím.
Vyřízení parkovací karty patří pro některé z nás právě k takovým věcem.
V následujícím článku bychom chtěli upozornit občany, kteří si některou níže
uvedenou formu parkování vyřizují, na několik skutečností.
Parkování vozidel osob ZTP
Vyhrazené parkovací místo pro vozidlo osoby ZTP nebo ZTP/P může být na základě schválených podmínek Rady města Třebíče ze dne 11. 10. 2011 povoleno nejdéle na dobu jednoho
kalendářního roku. Žadatel, kterému bylo v minulosti již takové místo zřízeno, musí před
uplynutím lhůty prokázat, že nadále trvají podmínky, pro které bylo vyhrazené parkovací
místo poskytnuto. Pokud nebudou příslušné doklady předloženy a žadatel nebude reagovat
ani na výzvu silničního správního úřadu, vyhrazené parkovací místo bude zrušeno. Od roku
2013 se již k rozhodnutí o povolení parkovacího místa nebude vydávat parkovací karta. Parkovací místo s příslušným označením a dodatkovou tabulkou s registrační značkou vozidla
může být obsazeno pouze tímto vozidlem. Odbor dopravy vede seznam těchto parkovacích
míst, aktualizuje ho a předává Městské policii Třebíč, která zajišťuje kontrolu oprávněnosti
parkování.
Parkování na vyhrazeném parkovišti na ulici Manželů Curieových
V poslední době přibývá dotazů na možnost parkování na tomto parkovišti. Jelikož se jedná
o parkoviště s vyhrazeným režimem (parkovací místo na konkrétního žadatele) a nízkým
počtem parkovacích míst, chtěli bychom upozornit majitele parkovacích karet do této lokality, aby si povolení pro další kalendářní rok vyřídili nejpozději do 11. ledna 2013. Pokud tak
neučiní, bude parkovací místo na základě zvýšeného zájmu poskytnuto dalšímu žadateli.
Umístění parkovacích karet a parkovacích lístků ve vozidle
Pravidelnými kontrolami strážníků Městské policie Třebíč jsou často zjišťovány případy nesprávného umísťování parkovacích karet a parkovacích lístků ve vozidlech. Dle platného nařízení k parkování je řidič povinen parkovací kartu umístit za dodržení podmínky viditelnosti
líce celé karty na přístrojové desce vozidla za jeho předním sklem. Stejným způsobem musí
být viditelný i parkovací lístek z parkovacího automatu. Tato podmínka je ocitována i na zadní straně parkovacích karet. Po zaparkování vozidla na placeném parkovišti je řidič vozidla
povinen tuto podmínku dodržet a předejít tak následnému šetření této události. Nestačí
tedy parkovací kartu zakoupit a mít kdekoli ve vozidle, ale umístit ji dle předepsaného způ-
sobu, aby veškeré údaje na ní byly v době zaparkování vozidla viditelné a kontrolovatelné.
Pokud tomu tak není, je to stejné, jako by karta ve vozidle vůbec nebyla. Dodat kartu do vozidla dodatečně až při projednávání přestupku nelze. Mnozí řidiči se omlouvají, že opomněli
kartu uložit ve vozidle na předepsané místo, v jiných případech uvádějí, že jim karta spadla
na podlahu apod. Strážníci při zjištění porušení těchto povinností proto provádějí kompletní
dokumentaci vozidla pro případné následné prokázání přestupku.
Přímo na místě spáchání přestupku lze v blokovém řízení za tento přestupek uložit pokutu
do 2.000 Kč, ve správním řízení (projednáváno na MěÚ) se jedná o pokutu od 1.500 Kč do
2.500 Kč. K tomu je nutno ještě přičíst náklady řízení ve výši 1.000 Kč. Strážníci Městské policie Třebíč se zvýšenými kontrolami zaměří na dodržování správného umístění parkovacích
karet a na další porušování ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Novela
tohoto zákona přinese v lednu změnu. Pokud nebude zjištěn pachatel přestupku (odkazy na
osobu blízkou apod.), bude za jednání plně odpovědný provozovatel vozidla.
Zajisté je na místě řidiče na tuto skutečnost upozornit, aby se nestávaly případy, že i majitelé
řádně zaplacených parkovacích karet se jejich špatným umístěním nebo nevystavením mohou zbytečně dostat do této nepříjemné situace.
Novinky
· Parkování na původně placených parkovištích na ulicích Na Potoce a Pod Zámkem bude od
ledna 2013 poskytnuto veřejnosti bezplatně.
· Před finančním úřadem můžete dle dopravního značení parkovat s parkovacím kotoučem
(doposud byl tento způsob parkování umožněn před poštou a v ulici Vítězslava Nezvala).
Parkovací kotouč lze zakoupit v papírnictví, městský úřad tyto kotouče neprodává.
· V parkovacích kartách pro další kalendářní období nebude již uváděna identifikace žadatele.
… a závěrem
Parkovací karty pro další kalendářní rok jsou již v prodeji. Pokud jste právě tady
nenašli to, co vás zajímá, prohlédněte si webové stránky města Třebíče na adrese www.trebic.cz , kde v rubrice „Parkování v Třebíči“ najdete platné nařízení
a ceník pro parkování, podmínky pro získání parkovacího místa pro vozidlo osoby ZTP, žádosti o parkovací karty, případně další informace k této agendě. Pro
písemné i osobní jednání kontaktujte paní Jitku Matejovou na telefonním čísle
568 896 236, e-mail: [email protected] , budova B MěÚ Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, odbor dopravy, dveře č. 307.
(jm)
7
Ředitel společnosti MANN+HUMMEL navštívil radnici
Jednatel výrobní divize firmy MANN+HUMMEL v Nové Vsi Jiří Paroulek přijal pozvání třebíčské radnice a navštívil vedení města.
V pátek 2. listopadu se s ním setkali starosta Pavel Heřman a
místostarosta Pavel Pacal.
Foto: Ivan Přibík
Cílem návštěvy bylo navázat bližší kontakty a vyměnit si důležité informace mezi městem a společností MANN+HUMMEL, která patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Jiří Paroulek seznámil oba politiky s děním ve firmě a pohovořil o zahájení výstavby nové výrobní haly. Starosta
Pavel Heřman a místostarosta Pavel Pacal prezentovali plánované investiční akce města. Ocenili
také přínos firmy při vytváření pracovních míst i při podpoře kultury a sportu.
Všichni tři pánové se shodli, že k největším výzvám vzájemné spolupráce bude patřit pokusit se
prosadit lepší silniční napojení Třebíče a okolí a zastavit odliv mladých lidí z regionu.
(ip)
Město prodalo tři nepotřebné objekty
Planetka Třebíč
Radnice má být dobrým hospodářem, nikoli však podnikatelem. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo
města ve čtvrtek 1. listopadu odprodat tři budovy.
Své nové majitele získaly tyto objekty: bývalý hostinec
v Hasskově ulici, středisko obchodu a služeb v ulici Na
Kocandě a bývalá kotelna K7 v Mládežnické ulici.
Prodej vysvětlil místostarosta Pavel Pacal, který má
na radnici ve své kompetenci městský majetek: „Byl to
naprosto zbytný majetek města, ve kterém z větší části
probíhala podnikatelská činnost. Městu však podnikat
nepřísluší, to mají dělat podnikatelé. Proto jsme rozhodli o odprodeji. Objekt bývalé Kocandy byl vydražen
formou aukce za částku 4.568.000 korun. Nový majitel
Bývalý hostinec v Hasskově ulici
tam má zájem provozovat prodejnu potravin a malé
bistro. Formou aukce se podařilo prodat také nemovitost v ulici Hasskova, kde bývala restaurace Betlém, za
částku 3.609.600 korun. V souladu s podmínkami aukce udělá nový vlastník ve spodní části cukrárnu, v horní
části budou i nadále kanceláře a byt. Obálkovou metodou byla za cenu 550 tis. korun prodána kotelna K7 v ulici
Mládežnická. Majitel tam postaví několik garážových stání.“
Peníze získané z prodeje třech objektů budou podle slov místostarosty Pavla Pacala přesunuty jako volné prostředky do rozpočtu města. V žádném případě prý nebudou použity k další spotřebě.
(ip)
Objevy nových planetek a jiných vesmírných těles nejsou
žádnou vzácností. V médiích o těchto událostech slýcháme
velmi často. Zajímavá je však skutečnost, že jedna z nových
planetek dostala jméno Třebíč.
Planetka se nachází v prostoru mezi Marsem a Jupiterem.
Letos v létě ji objevil astronom Miloš Tichý a v pátek
9. listopadu věnoval objevitel městu certifikát se
záznamem této události. Pamětní listinu převzali
místostarostové Pavel Pacal a Milan Zeibert. Setkání
se zúčastnili rovněž Jana Tichá, ředitelka Observatoře
Kleť, a Rostislav Štork, tajemník třebíčské pobočky České
astronomické společnosti.
(ip)
Uctili památku padlých
Také Třebíč uctila památku vojáků zemřelých ve válečných konfliktech. U příležitosti Dne válečných veteránů,
který připadl na neděli 11. listopadu, položili o dva dny dříve kytice k pomníku a hrobům na Starém hřbitově představitelé zdejší radnice. Krátké vzpomínky se zúčastnili místostarostové Pavel Svoboda a Milan Zeibert
a s nimi člen Klubu vojenských důchodců Jan Hrubý.
(ip)
Moderní metody řízení lidských zdrojů na radnici
V posledním čtvrtletí roku 2010 započalo město Třebíč ve spolupráci se společností BNV Consulting, s. r. o. s realizací projektu „Podpora zvýšení kvality veřejné správy města Třebíče prostřednictvím systémových nástrojů personalistiky“, reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.01/57.00126. Realizaci tohoto projektu umožnilo městu spolufinancování z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Náplní projektu, který v říjnu 2012 skončil, byla podpora zavádění moderních metod řízení lidských zdrojů na městském úřadě. V průběhu projektu byly uskutečněny klíčové aktivity spočívající v definování kompetenčních modelů pro vytvoření systému hodnocení a systému vzdělávání, v nastavení systému hodnocení kompetencí zaměstnanců, ve vytvoření systému interní
a externí komunikace a ve vytvoření interního systému vzdělávání a jeho pilotního ověření. Realizace tohoto projektu tak umožnila pomocí systémových nástrojů řízení lidských zdrojů
zlepšit kvalitu výkonu veřejné správy na městském úřadě.
(ep)
8
* 17. 1. 1935 v Třebíči - † 23. 7. 2012
Letos o prázdninách se uzavřela životní dráha
třebíčského rodáka, bytostného divadelního herce Milana Riehse. Prkna, která znamenají svět,
pokoušel už od dětství v třebíčském studiu Jednotného klubu pracujících, hrál dokonce titulní
roli v Tylově Strakonickém dudákovi. Herectví
vystudoval na pražské DAMU, absolvoval v roce
1958, mezi jeho spolužáky patřili kupříkladu Ivanka Devátá, Libuše Švormová, Jaroslav Kepka či Ladislav Trojan. Kroky v prvním Riehsově angažmá
vedly na rodnou Vysočinu, v jihlavském Horáckém
divadle působil až do roku 1962 a zahrál si tu
mimo jiné historickou postava Boleslava ve stejnojmenné hře Milana Jariše. Další čtyři roky měl
angažmá v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci,
kde ztvárnil například Harryho Domina v Čapkově
R. U. R., Malcolma v Shakespearově Macbethovi
i titulní roli v Gogolově Revizorovi. Hlavních rolí
bylo později stále více a herce si povšimli pražští
hledači talentů, konkrétně režisér Otomar Krejča.
Ten odcházel z Národního divadla, zakládal Divadlo Za branou a Milana Riehse čekalo osudové
setkání s nejdůležitějším divadelníkem jeho kariéry. Již v pětašedesátém Riehs hostuje Za branou
v menší roli v Ghelderodových Maškarách z Ostende, aby rok poté, už jako člen souboru, pod
Krejčovým vedením hrál Andreje, bratra Tří sester
(v dnes již legendární inscenaci vystoupil po boku
divadelních hvězd té doby Marie Tomášové, Věry
Kubánkové, Jana Třísky či Radovana Lukavského).
Účinkoval prakticky ve všech inscenacích souboru,
který byl v té době považován za jeden z vrcholů
českého divadelnictví, dostal se také k roli Alexandra Medicejského v Mussetově Lorenzacciovi i k
titulnímu Ivanovovi v Čechovově rané hře. Posrpnová normalizace ovšem Krejčovi a jeho souboru
nepřála a divadlo bylo v roce 1972 mocenským
zásahem zlikvidováno.
Riehs začíná ještě v tomto roce spolupracovat s libeňským divadlem (tehdy Divadlo S. K.
Neumanna, dnes Divadlo pod Palmovkou), ale
angažmá tam získává až 1973. Mezi
jeho budoucí kolegy patří Marie
Drahokoupilová, Věra Galatíková, Zdena Hadrbolcová, Ladislav Frej či Jan Skopeček. Zprvu
se na jevišti libeňského divadla
objevuje v socialisticky „angažovaných“ hrách,
které soubor produkuje, ale brzy se tam začíná repertoár umělecky stabilizovat a ve druhé polovině
sedmdesátých let se v Libni hraje už velmi dobré,
dramaturgicky objevné divadlo, libeňští dokonce
pod svá ochranná křídla berou jako hosty i Otomara Krejču a dalšího z režimem neoblíbených tvůrců, Jana Grossmana. U Krejči si Milan Riehs v Libni
zahrál v Čechovově Platonovovi či v Evě krajčířce
Gabriely Preissové, u Grossmana pak v dalším
Čechovovi, slavném Strýčkovi Váňovi, i v antické
klasice (Oidipús). Celá řada rolí v kvalitních titulech libeňského souboru pak potkávala herce v sedmdesátých i osmdesátých letech, připomeňme
alespoň prvního porotce v Dvanácti rozhněvaných
mužích, důvěřivého Orgona v Molierově Tartuffovi
Foto: Archív autora 3x
či svůdcova sluhu Sganarela v Donu Juanovi od
téhož francouzského klasika. Po listopadu 1989
bylo Divadlo Za branou
obnoveno, Milan Riehs
se vrací na plný úvazek
k Otomaru Krejčovi,
hraje významnou roli
Gajeva v Čechovově Višňovém sadu, nová doba
však znovuobnovenému
souboru nepřeje (tentokrát je „na vině“ ekonomika, nikoliv ideologie)
a Krejčovo divadlo po
několika letech zaniká.
Od roku 1995 je Riehs bez angažmá, na jevišti
vystupuje jen příležitostně, drobnější role ztvárnil
v několika inscenacích Činoherního klubu.
Byl výraznou postavou českého divadla, jeho
pyknický typ s výše posazeným hlasem a hedonistickým výrazem v tváři uměl rozehrát struny laskavosti na straně jedné, ale i zpupnosti či krutosti
na straně druhé. Nenápadné, ale přesné herectví
dokázalo právě oscilací mezi těmito krajními póly
divákům představit postavy nejednoznačné, často
i s určitou dávkou tajemství.
Ve filmu a na televizní obrazovce se Milan Riehs
objevoval poměrně často, i když většinou v menších rolích. Nejvýraznější part měl v roce 1976 ve
filmu Dušana Kleina Případ mrtvých spolužáků,
kde ztvárnil tajemného obchodníka, který se vystěhoval do Německa
a jehož temná minulost
není v detektivně-špionážně laděném snímku
stoprocentně prokázána. Jeho výraznou
fyziognomii a nezaměnitelné herectví si lze
připomenout i v úspěšných snímcích Smrt
krásných srnců (1986)
či Je třeba zabít Sekala
(1998). Riehsova typu
si povšimli i zahraniční
filmaři, takže se objevil
v několika německých
filmech, ale také ve Formanově Amadeovi (1984). Od nadace Život umělce obdržel herec roku 2006 cenu Senior Prix. Se
svým profesním osudem byl spokojený, považoval
se nikoliv za hvězdu, ale za „poctivého dělníka“
hereckého cechu. V roce 1997, kdy už jako herec
fungoval bez stálého angažmá, to pro Chebský
deník shrnul slovy: „Měl jsem skutečně štěstí,
protože pro mě prkna znamenala doopravdy svět.
Projel jsem celou Evropu a za svůj život jsem hrál
ve značném množství filmových a divadelních
rolí. Sešel jsem se s celou plejádou slavných herců.
Hrál jsem na sto dvacet rolí a spolupracoval snad
s devadesáti režiséry. Musím však říci že jsem hrál
všechny role rád.“
JAN KERBR
POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI
Milan Riehs
9
Společný dopravní provoz motoristů a cyklistů – CYKLOPIKTOKORIDORY
V říjnovém čísle Třebíčského zpravodaje byl představen princip chování účastníků dopravního provozu v rámci dopravního opatření CYKLOPRUH.
V aktualizovaném generelu cyklodopravy ve městě Třebíč jsou navrženy další opatření pro cyklistickou dopravu. Návrh obsahuje označení jednotlivých úseků a uzlů, ve kterých jsou navržena jednotlivá opatření pro cyklistickou dopravu. U cykloturistického účelu dopravy je snaha o větší
míru ochrany cyklistů (vytvoření více vlastního chráněného prostoru). Pro tento požadavek však v určitých profilech nejsou nebo už ani nemohou
být zajištěny odpovídající podmínky. V případě cyklodopravy se jedná především o vhodné přerozdělení současného dopravního prostoru. Dalším
prvkem integračního opatření cyklodopravy je cyklistický piktogramový koridor„CYKLOPIKTOKORIDOR“. Definované opatření cyklopiktokoridoru je
navrženo například na ulici Velkomeziříčská (cyklopiktokoridory ve stoupání úsek Brněnská – Modřínová či úsek Augustina Kratochvíla – Míčova).
Pravidla silničního provozu stanoví obecnou, ale velmi Jak mohu odbočovat?
důležitou povinnost - každý při účasti na provozu na
Cyklopiktokoridor pouze naznačuje průjezd daným směrem, můžete
pozemních komunikacích je povinen chovat se ohleduna něj kdekoliv najet či jej opustit. Dávejte včas znamení o změně směplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiru jízdy, odbočujte předvídatelně a ujistěte se, že nikoho za vámi ani
ných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život
před vámi neohrozíte.
zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně techPro odbočování v místě s cyklopiktokoridorem neplatí žádná zvláštní
nickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provoustanovení, piktogramy pouze podkreslují předpokládaný pohyb cykzu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
listy v daném směru. Pohybujte se tedy v souladu s všeobecně platnými pravidly společného provozu.
CYKLOPIKTOKORIDORY:
Cyklopiktokoridor“ je tvořen symbolem cyklisty se směrovým znakem (resp. pouze
zmenšeným piktogramem cyklisty), který je v souladu s platnou českou legislativou definován jako Nápis na vozovce (V 15) dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se
provádí Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění
pozdějších předpisů).
- piktogramové koridory pro cyklisty – hovorově „pikťáky“
- cyklopiktokoridory jsou především integračním opatřením cyklodopravy
- naznačují stopu průjezdu cyklistů (i ostatním)
- zajišťuje zvýšení vnímání cyklistů v prostoru a zajišťuje vyšší bezpečnost plynoucí
ze vzájemné informovanosti tedy důraz na ohleduplnost
Komunikace s vyznačeným cyklopiktokoridorem:
- vhodné přerozdělení společného provozu v hlavním dopravním prostoru
- cyklopiktokoridor je vyznačen pouze vodorovným dopravním značením
- při souvislém opakování umožňuje souběžný pohyb jízdních kol a osobních vozidel
Kudy a jak mohu projet?
Pohybujte se po piktogramech, naznačují vám vhodný průjezd na jízdním kole v daném směru při zachování bezpečnostních odstupů (např.
od obruby či parkování). Piktogramy vám nedávají žádná zvláštní práva ani povinnosti, pouze vám usnadňují sdílení prostoru ve společném
provozu s ostatními vozidly. Pokud se piktogramy souvisle opakují, mohou vás
v rámci jízdního pruhu zleva míjet osobní či jednostopá vozidla, avšak rozměrnější
vozidla vás v něm zpravidla předjet nemohou. Jestliže byste tedy na delším úseku
takové vozidlo výrazně omezovali, buďte ohleduplní, a pokud je to možné, opatrně
a předvídatelně zvolněte a uvolněte mu cestu vybočením vpravo.
Pohybujte se v jiném než vyhrazeném jízdním pruhu, cyklopruhem neprojíždějte. Můžete do něj vjet pouze v odůvodněných případech, například při odbočování či objíždění překážky. Nesmíte přitom omezit ani ohrozit cyklistu, který cyklopruhem projíždí. V případě, že cyklista odbočuje vlevo, objíždí překážku či předjíždí cyklistu,
umožněte mu přeřazení do vašeho jízdního pruhu.
Piktogramy na vozovce vám ve společném provozu napomáhají předvídat pravděpodobný pohyb cyklistů v daném směru. V jízdním pruhu
se souvisle vyznačeným cyklopiktokoridorem s rozměrnějším vozidlem zpravidla musíte piktogramy pojíždět
(s cyklisty se řadíte za sebou). Nikdy se nesnažte projet vedle cyklisty, pokud vedle
vašeho vozidla nezbývá dostatek místa, ani si tento průjezd nevynucujte – bezpečné předjetí vám buď cyklista na vhodném místě umožní sám vybočením vpravo,
anebo tak učiníte až v dostatečně širokém úseku. V takovém případě podél cyklistů
projíždějte vždy ohleduplně a se zvýšenou opatrností, tj. přiměřenou rychlostí a s
dostatečným bočním odstupem.
10
Jak se mám chovat u parkovacích stání?
Dbejte zvýšené opatrnosti, především s ohledem na možnost otevření
dveří či couvání automobilů. Pokud projíždíte po ose piktogramu, měli
byste mít od většiny parkujících vozidel dostatečný boční odstup (výjimkou mohou být rozměrná nebo špatně zaparkovaná vozidla). Piktogramy vám i ostatním pouze názorně „podkreslují“ doporučený koridor vašeho
pohybu, zabránit neopatrnosti motoristů či spolucestujících však nemohou. Pokud
chce motorista právě zaparkovat či vyjet, buďte ohleduplní a umožněte mu to objetím, zpomalením či zastavením.
Parkujte co nejvíce vpravo, nezasahujte svým vozidlem na čáru ohraničující parkování – zachováte tak dostatečný bezpečnostní odstup
od cyklopiktokoridoru. Před otevřením dveří při vystupování z vozidla
se nejprve ujistěte, zda právě nepřijíždí cyklista. Totéž platí i pro spolujezdce a při
nastupování do vozidla.
Cyklopiktokoridor končí – co dál?
Pokračujete plynule dále ve stejném jízdním pruhu společně s motoristy
bez zvláštních opatření anebo v navazujícím integračním opatření (cyklopruhu) – současná situace zde zatím jinou úpravu neumožňovala. V některých případech vám může být umožněn též výjezd mimo vozovku.
Pokud na cyklopiktokoridor nenavazuje jiné integrační opatření (cyklopruh), pokračujete i nadále s cyklistou ve stejném jízdním pruhu. Tento
se však často zužuje – dbejte proto zvýšené opatrnosti, protože v takovém případě se i s osobním vozidlem musíte pohybovat za cyklistou, případně vybočit vlevo mimo váš jízdní pruh.
Mohu v cyklopiktokoridoru zastavit?
Jestliže to není nezbytně nutné, tak v něm nezastavujte
ani nestůjte. Blokováním cyklopiktokoridoru zhoršujete
podmínky především projíždějícím cyklistům, kteří se
musejí zařadit mezi ostatní vozidla. Pokud přesto musíte
zastavit, chovejte se přitom opatrně a předvídatelně, abyste ostatní neohrozili.
Dagmar Moláková, odbor rozvoje a územního plánování
Ilustrační foto: ŠJů - cs.wikipedia.org www.alternativni-cyklistika.cz
» došlo k nárůstu členské základny a přišly i úspěchy...«
Třebíč se na šachové mapě objevila poměrně pozdě – v roce 1921 zde byl založen
Šachový odbor Sportovní společnosti Třebíč se sídlem v Mottlově kavárně. Kromě toho
se hrávalo i v dalších v kavárnách a restauracích, zejména v Dělnickém domě. Ale již
v červnu 1922 se místní šachisté v čele s prof. Šabršulou dokázali vzepnout k veliké akci
– I. sjezdu tehdejší Brněnské šachové župy s řadou turnajů, zápasů, bleskových a řešitelských soutěží. Prvním předsedou šachového klubu byl Josef Kopečný, sídlem klubu
kavárna u Mottlů na Karlově náměstí. Organizováno bylo více než 40 aktivních šachistů.
Prvním oficiálním mistrem města Třebíče byl v roce 1929 prof. Šabršula. Byl profesorem
Obchodní akademie, romanopiscem a autorem řady odborných publikací.
Začátkem 30-tých let přibývalo členstva a mezi známé šachisty patřili Kratochvíl,
Janík, Hurt st., Jaitner a JUDr. Iša a rovněž JUDr. Artur Mandler, který působil v Třebíči
jako advokát a byl silným praktickým hráčem, ale zejména světově proslulým úlohářem.
Byl velkým přítelem velmistra Richarda Rétiho a vydal po jeho smrti sbírku Rétiho studií
s podrobnými komentáři. Během války vládl v Třebíči čilý šachový ruch a začalo se hrát i v
hotelu Zlatý Kříž. Hodně se hrál bleskový šach na diktát a volné partie. V roce 1941 se stal
přeborníkem Třebíče Bohumil Urban, statkář z nedalekých Kracovic.
Po osvobození v roce 1945 se Třebíč v rámci Brněnské šachové župy příliš neprosazovala, teprve po r. 1949 se začala pravidelně zúčastňovat soutěží družstev i jednotlivců v rámci Jihlavského kraje. Stále více se prosazovali mladí hráči Hobza a Hurt, kteří
patřili k nejlepším. Zúčastnili i polofinále mistrovství ČSR, která se hrála v Třebíči, a to
Hobza v roce 1959 a Hurt v roce 1960. Z těchto turnajů je např. památná výhra Františka Hobzy s Františkem Pithartem a známá je i partie budoucího velmistra Lubomíra
Kaválka s Miroslavem Hurtem, kterou však tehdejší velký talent československého šachu
a budoucí reprezentant vyhrál. Mezi další známé třebíčské hráče v této éře patřili Dr. Střítecký, Dr. Samek, Dr. Krátký, Dvořáček, Dudr a bratři Kopeční, synové prvního předsedy
šachového klubu. V roce 1956 byla založena Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, do níž
byl začleněn i oddíl šachů. Kromě toho se šachisté začali organizovat i v dělnické čtvrti
Třebíče-Borovině, kde se známých hráčů působili Nechvátal a Sygan. Ovšem šachy se zde
velmi aktivně hrály již za války a po osvobození se Borovina proslavila velkým bleskovým
turnajem.
V šedesátých letech došlo k přílivu mladých hráčů, z nichž vynikali např. Karel Hurt,
Havlát, Vajsar, kteří slavili úspěchy jak v dorosteneckých kategoriích, tak mezi dospělými.
Systematicky se s mládeží začalo pracovat až počátkem sedmdesátých let pod vedením
další známé postavy třebíčského šachu, učitele Jaroslava Malého, který v šachovém
kroužku Domu pionýrů a mládeže v Třebíči vychoval desítky mladých šachistů a šachistek. Největšího úspěchu v mládežnické kategorii dosáhnul třebíčský šach v letech 1975–
1976, kdy Spartak Třebíč zvítězil v žákovské kategorii Velké ceny ČSSR, které se zúčastnilo
v sérii 31 turnajů 349 družstev a 1618 hráčů! Základní sestavu tvořili Libor Beroun, Milan
Werl, Jan Tesař a Zdeněk Kucián a dále zasáhli do hry Michal Kolman, Miroslav Michálek,
Pavel Škrdla a na dívčí šachovnici (tato se nehrála na všech turnajích) Jitka Pleskačová.
V roce 1977 došlo ještě k jedné významné události. Šachový oddíl přesídlil z hrací místnosti v hotelu „Podlipný“ u vlakového nádraží do Sportovní haly Leopolda Pokorného,
kde měl azyl dlouhých následných 28 let.
Počátkem 80. let došlo v důsledku zprovoznění Jaderné elektrárny v nedalekých
Dukovanech k velkému přílivu obyvatel do regionu a tím i zvýšení počtu členů šachového oddílu až na 70 hráčů! Objevila se nová jména jako Kičmer, Odstrčil, Paluch, Hulín,
Skořepa, Zachariáš a další, z nichž většina již byla zkušenými šachisty z jiných klubů.
Protože stále ještě byli aktivní šachisté starší generace (Hobza, Hurt, Kopečný, Dr. Krátký,
V úvodním utkání 1. ligy porazili třebíčtí šachisté Kroměříž 5,5 - 2,5
Malý…) a dařilo se i tehdejší mladé generací místních odchovanců (Veselý, Huňáček,
Tesař, Michálek, Prokeš, Petrů…) nastala velká konjunktura třebíčského šachu. Dařilo
se zejména v soutěži družstev, která vyvrcholila až postupem do I. ligy (druhá nejvyšší
soutěž) a zejména pořadatelstvím mnoha mezinárodních turnajů, nejprve pod názvem
„Dukovanské věže“, na které po úmrtí velké osobnosti třebíčského šachu Miroslava Hurta
v roce 1986 neméně úspěšně navázaly jeho memoriály. Ve stejném roce došlo ke zrušení
Spartaku Třebíč a na základě slučovací valné hromady vznikla nová tělovýchovná jednota TJ Třebíč, jejíž výkladní skříní byli kromě extraligových kuželkářů i šachisté. Koncem
osmdesátých a začátkem devadesátých let minulého století na šachové mapě tehdejšího
Československa zaujímala Třebíč významné místo a v jejich barvách hrálo i mnoho známých brněnských šachistů (Jurka, Mudrák, Vyskočil, Věchet, D. Pospíšil a další).
SPORT MĚSÍCE
ŠACHY
WGM Eva Kulovaná na letošní šachové olympiádě v Istanbulu
Foto: Archív autora 2x
Politické a společenské změny ve společnosti však ve svém důsledku znamenaly velký
ústup ze slávy třebíčského šachu. Spousta hráčů a funkcionářů dala zcela logicky přednost
budování profesní kariéry a svým podnikatelským aktivitám, došlo nejprve k útlumu a posléze k úplnému ochromení klubovního života.„A“ družstvo se postupně propadlo z I. ligy
až do krajského přeboru (ostatní družstva se postupně z personálních důvodů přestala stavět), nehrály se klubovní a okresní přebory a došlo k drastickému úbytku členů. Spousta
hráčů zcela zanechala aktivní činnosti nebo se z Třebíče z důvodu změny zaměstnání odstěhovali, někteří raději změnili klubové barvy nebo hostovali v jiných oddílech. Po úmrtí
učitele Jaroslava Malého a Vladimíra Kopečného zanikla jakákoliv práce s mládeží. Oddíl
obětavě udržoval při životě Josef Sedlák, bývalý úspěšný basketbalista a velký šachový
fanda. Protože hrací místnost byla mnohdy již na hranici regulérnosti (neodpovídající
minimální teplota při zápasech) a absence jakýchkoli investic do Sportovní haly ji učinila
již prakticky neobyvatelnou, zdálo se, že osud třebíčského šachu pod hlavičkou TJ Třebíč
je zpečetěn.
V červnu 2005 došlo z podnětu autora těchto řádků k založení občanského sdružení
ŠK Caissa Třebíč, které mělo pouhých 11(!) členů, jež ohlásili hromadný přestup do nově
založeného subjektu a hrací místností se stal dlouhodobě pronajatý salonek v 6. patře
příjemného prostředí hotelu Atom. Během následujících sedmi let došlo k velkému nárůstu členské základny a přišli i úspěchy sportovní. Družstvo„A“ se po téměř dvaceti letech
vrátilo do I. ligy a ostatní tři týmy bojují v Krajských soutěžích. První družstvo pro druhou
nejvyšší soutěž posílili GM Petr Velička, který vzhledem k termínovým kolizím s německou
bundesligou odehraje jen několik zápasů a dále mezinárodní mistři David Kaňovský, Petr
Pisk a Marián Kantorík, který společně s FM Jaromírem Bednářem a KM Martinem Lednickým dojíždějí k zápasům ze Slovenska. Rovněž v„B družstvu jsou tři zajímaví hosté a to KM
Stanislav Věchet, GM ICCF Jan Židů a ze sousedního Rakouska KM Martin Kropik. Největší
hvězdou je však rodačka ze Starče, špičková česká reprezentantka, účastnice šachových
olympiád a mezinárodní velmistryně Eva Kulovaná.
Jelikož náklady na jednu prvoligovou sezonu se pohybují kolem 120 000 Kč, klub by se
neobešel bez sponzorů. Hlavním partnerem je již několik let zemědělský holding RHEA,
pod jehož názvem i družstva hrají a přispívá i několik dalších třebíčských podnikatelských
subjektů. Více se o třebíčských šachistech můžete dozvědět na webových stránkách klubu, které najdete na adrese: www.caissa-trebic.cz.
Miroslav Michálek
11
FÓRUM
Zdravého města
Již druhé fórum s občany uspořádalo Zdravé město Třebíč
v úterý 13. listopadu. Poprvé se tak stalo před rokem a řada
požadavků a přání účastníků již byla splněna nebo se plní
průběžně.
Letos se fórum uskutečnilo ve velkém sále Národního domu
a ten brzy připomínal včelí úl. Jednak se tady hbitě pracovalo
a diskutovalo, a pak také došlo k nárůstu původních deseti
okruhů a témat o celých sedm. To vyplynulo ze skutečnosti,
že veřejnou diskusi o problémech města si nenechalo ujít na
sto patnáct občanů, mezi kterými bylo až překvapivě mnoho mladých tváří, a jak se ukázalo, právě mladí si uvědomují
vlastní zodpovědnost ve vztahu k budoucnosti. Blíže se k tématu vrátíme v příštím čísle Třebíčského zpravodaje.
(fj)
Prevenci zubního kazu bylo věnováno pětadvacet přednášek
Foto: Archív Zdravého města Třebíč
Pro zdravé zuby v mateřských školách
V rámci projektu Zdravé město financovaného z příspěvku Kraje Vysočina bylo během měsíce října
realizováno dvacet pět přednášek týkajících se prevence zubního kazu v mateřských školách v Třebíči.
Podařilo se také sponzorsky sehnat vzorky zubních past, celkem čtyři sta kusů i s kartáčky.
(io)
12
ˇ EVE
ˇ NÉ NÍZKOENERGETICKÉ EKOLOGICKÉ STAVBY
DR
vedle autosalonu Toyota, Střítež 11, Třebíč
KADEŘNICKÝ SALON
TOP
Hospodářská komora
B TECHNIKu je osmnáct!
Firma B TECHNIK s. r. o., která má prodejnu v Třebíči naproti hotelu ATOM, slaví
osmnáctiny. Za dobu své existence si vybudovala pevné postavení na trhu a dokáže
uspokojit každého zájemce o kvalitní techniku. B TECHNIK se věnuje prodeji a servisu
strojů pro řadu oborů. Především jde o kompletní systémy tlakové vzduchotechniky.
Jak říká Petr Šmejkal, majitel firmy B TECHNIK s. r. o., „máme vše od kompresoru až po
rychlospojku.“ Specialisté firmy B TECHNIK
dokážou poradit zájemcům jaký výkon je
pro jejich aplikaci potřebný, jak má být stlačený vzduch čistý, jak má vypadat rozvod
vzduchu, a to všechno zároveň také dodat,
namontovat a provádět následný servis.
Nejčastějšími zákazníky jsou v tomto oboru Foto: Archív B TECHNIK s. r. o.
průmyslové závody a autoservisy.
Dalšími obory, kterým se B TECHNIK s. r. o. věnuje, je prodej a servis čistící a úklidové techniky, nářadí, tvářecích a obráběcích strojů a nástrojů, dílenského vybavení a v neposlední řadě také zahradní a motorové techniky pro zahradníky a chataře
i pro profesionály.
Petr Šmejkal nám ale prozradil i něco o dalších aktivitách jeho firmy. Říká:
„Považuji za velice důležité podporovat v místě,
kde máme kořeny, také
neziskovou činnost. Proto
již řadu let finančně sponzorujeme řadu aktivit od
sportu, přes kulturu až po
charitu. Desítky i stovky
tisíc korun od nás dlouhodobě dostávají například
třebíčští florbalisté, baseballisté nebo nově také
hokejisté Horácké Slavie.
Podílíme se také sponzorsky na kulturních akcích, z nichž bych nejvíce
Prodejna B TECHNIK v Třebíči
vyzdvihnul multikulturní
festival Zámostí, který
nám jiná města mohou závidět.“ Petr Šmejkal ale ve výčtu aktivit může pokračovat: „Nesmím však zapomenout ani na motosraz WIMS nebo Třebíčské kulturní léto
Městského kulturního střediska Třebíč.“
Nezbývá, než poděkovat za informace a přízeň třebíčskému sportu i kultuře
a popřát firmě B TECHNIK s. r. o. všechno nejlepší k jejím osmnáctinám.
(vl)
Pozor na kapsáře, radí policisté
Blíží se opět předvánoční čas provázený nákupní horečkou. Tento předvánoční shon
je právě také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se
pohybuje větší množství lidí a hlavně místa, kde mají možnost okamžitě zmizet
v davu. Využívají tak nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Okradení se většinou o krádeži dozví až u pokladny, kdy zjistí, že nemají nákup čím zaplatit. Mnohdy jim to však sami příliš usnadňujeme.– batohy na
zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky a peněženky
na pultech, v nákupních vozících apod.
V závěru loňského roku v měsících listopadu a prosinci zaevidovali policisté na
Vysočině celkem 25 případů kapesních krádeží. Za prvních devět měsíců letošního roku evidují policisté 104 případů kapesních krádeží v rámci celého kraje. Jde
o trestnou nebo přestupkovou činnost, kterou se bohužel daří objasňovat velice
obtížně. Pachatelé jsou dobře organizovaní a jedná se mnohdy o celé skupiny. Dále
si kapsáři volí prostředí, které jim poskytne anonymitu a možnost rychlého opuštění místa krádeže. Mezi typická riziková místa patří hromadné dopravní prostředky,
obchodní centra, kulturní a sportovní akce, rušné ulice, tržiště a čekárny ve zdravotnických zařízeních. Příležitost ovšem pachatelé využijí téměř kdekoli.
Obezřetní by měli být také prodavači. Zloději využívají nepozornosti obsluhujícího
personálu a následně v nestřeženém okamžiku odcizí vystavené zboží mnohdy ne-
malých hodnot. V neposlední řadě by měli být na pozoru i řidiči motorových vozidel, kteří přijedou na nákupy a vozidla parkují u obchodních center. Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost
případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo
uzamknout. Vozidlo by nemělo zůstat odemčené ani při ukládání nakoupených
věcí do zavazadlového prostoru nebo při odvezení nákupního vozíku, byť by to bylo
jen na krátký okamžik.
Mějte proto neustále své věci pod kontrolou:
- tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam
nevidíte,
- svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
- nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN)
mějte zásadně
odděleně od samotné karty,
- kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla,
- uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích.
nprap. Martin Dušek
Policie ČR, Preventivně informační skupina Jihlava
Základní umělecká škola Třebíč
První VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO ODDĚLENÍ -11. 12. 2012 v 16.30 hodin
velký sál FÓRUM
Druhý VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ - 12. 12. 2012 v 17.00 hodin - divadlo PASÁŽ
14
PŘIJĎTE SI
PRO JEŠTĚ
VÝHODNĚJŠÍ TARIFY
Nejrychlejší internet o čtvrtinu
levněji a k němu ještě
30% sleva na paušál na volání!
Navíc voláte celý rok
v naší síti zdarma!
www.mobile-trebic.cz
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
✆ 604 929 900
ZDRAVÁ
NENÍDRAHÁ
9(Ĺ(
-7('
'$58
ých
dárkov
prodej
DKiMHQ
ãHNł]
minerální
izolace
®
s ECOSE Technology
bez formaldehydu, fenolů a akrylátů
až z 80 % z recyklovaného skla
za cenu srovnatelnou s běžnou izolací
NAKUPUJTE U NAŠICH PRODEJCŮ:
www.ecose.cz
www.sepos.cz
7ĜHEtþ
m: 607 832 804
Hrotovická 160
[email protected]
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
NA SVAHU
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Ulici vymezují zejména panelové domy na svahu
nad údolím Týnského potoka a ulice Cyrilovy.
NA ŠPITÁLCE
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Název ulice je odvozen podle špitálu, který tu v roce
1405 založil třebíčský měšťan a obecní starší Janko
pro zchudlé a opuštěné staré měšťany. Špitálu věnoval pole, dlouho potom nazývané Špitálské pole. Nyní
je v těchto místech vedena ulice.
NA ÚBOČÍ
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Krátká ulička ve skalnatém svahu Hrádku .
NA VYHLÍDCE
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Na starém Podklášteří v blízkosti Hrádku s krásným
výhledem na město leží jedna z nejmalebnějších třebíčských ulic, připomínající historii tohoto místa.
16
„Náš Olda“ tradičně doma nezklamal
„Jeho doba ještě přijde,“ pokývala hlavou principálka vlastní divadelní společnosti
paní Julie Jurištová. Řeč byla o Oldřichu Navrátilovi, třebíčském rodákovi, který právě
přebíral v divadle Pasáž Cenu města Třebíče spolu s grafikem Emanuelem Ranným.
Paní Jurištová dobře věděla, co říká. Stejně dobře ví, proč Navrátila angažuje ve
svém divadle. On, ač šedesátník, zraje a zraje. Potvrdil to i při slavnostním večeru,
který pro něho rozhodně nebyl odpočinkovým. Vždyť šedesátka je jen jednou
v životě...
Oldřich i přes bujaré oslavy těch dní a viditelnou únavu v zázemí dokázal, že je
profesionálem na svém místě. A byl neotřele vtipný, bohém v dobrém rozmaru,
kterého mají lidé rádi. Ano. Mimoděk to potvrdila zase Julie Jurištová: „Hráli jsme
třeba v Ostravě. Na konci lidé vstali, a to zde není běžné, a vzdali Oldovi hold.
Okázale a upřímně. Jeho prostě mají rádi všude.“ V Třebíči ale zvlášť, vždyť jeho
generace i daleko mladší ho tady znají. V jeho kraťasech, s lehkým úsměvem na
rtech.
Přestože je spíše nositelem humorných postav, jeho pouto k Třebíči je zcela vážné.
I tak ale jeho existenci sympaticky zlehčil, když trochu zaskočen měl bezprostředně
po převzetí ocenění odpovědět na pár otázek. Navrátil totiž není řečník, Navrátil je
herec, a to je v kumštu velký rozdíl. A tak konstatoval napůl žertem, napůl vážně:
„Asi vám tady zůstanu, vždyť tady máme hrob!“ Publikum malinko morbidní
repliku přijalo s nadšeným pochopením. Oldřich Navrátil v té chvíli trochu možná
nevědomky prozradil něco ze svého vnitřního já. A možná právě, že v tom je jeho
síla. Určitě proto ho ale máme rádi. Je to „náš Olda“.
(fj)
Oldřich Navrátil ve hře Blázinec v prvním poschodí
Otevírací doby památek a informačních center Vánoce 2012
Synagoga
Malovaný dům
Bazilika
Zámek expozice
Penzion
+ galerie L. Nováka
9:00 - 12:00
9:00 – 12:00
12:30 - 17:00
12:30 – 16:00
Sobota 22. 12.
9:00 – 13:00
Neděle 23. 12.
Pondělí 24. 12.
Pátek 21. 12.
8:00 – 16:00
9:00 – 16:00
Otevřeno
12:30 – 17:00
10:00 – 16:00
9:00 – 16:00
Otevřeno
Zavřeno
12:30 – 17:00
10:00 – 16:00
9:00 – 16:00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Úterý 25. 12.
Zavřeno
--
Středa 26. 12.
13:00 – 16:00
--
9:00 - 12:00
9:00 – 12:00,
12:30 - 17:00
12:30 – 17:00
9:00 - 12:00
9:00 – 12:00
12:30 - 17:00
12:30 – 16:00
Sobota 29. 12.
9:00 – 13:00
Neděle 30. 12.
Pondělí 31. 12.
Čtvrtek 27. 12.
Zavřeno
otevřené IC Bazilika
13:00 – 16:00 +
13:00 – 16:00
Zavřeno
otevřené IC Bazilika
8:00 – 16:00
9:00 – 16:00
Zavřeno
8:00 – 16:00
9:00 – 16:00
Zavřeno
12:30 – 17:00
10:00 – 16:00
9:00 – 16:00
Zavřeno
Zavřeno
12:30 – 17:00
10:00 – 16:00
9:00 – 16:00
Zavřeno
10:00 – 14:00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
__
9:00 - 12:00
9:00 – 12:00
12:30 - 17:00
12:30 – 17:00
Pátek 28. 12.
Úterý 1. 1.
13:00 – 16:00 +
13:00 – 16:00
Středa 2. 1.
13:00 – 16:00 +
13:00 – 16:00
Zavřeno
otevřené IC Bazilika
8:00 – 16:00
9:00 – 17:00
Otevřeno
I
ŽELARY
Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let
Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. Eliška, lékařka z brněnské nemocnice, se ocitá v nebezpečí života stejně jako všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary, v pozemském ráji, kam hřmění války zatím
nedolehlo. Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty a především
lásku, o jaké neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo jako ztráta identity,
se mění v nalezení svého pravého já. Její příběh se proplétá s příběhy místních svérázných horalů – kořenářky Lucky, kovářského pomocníka Jozy,místního doktora,
který už dávno ztratil Boha, faráře, který věří, že ho nalezne, Ženi, která žije v jeho
blízkosti den za dnem, a mnoha dalších.
Nepatetický patos, nehrdinští hrdinové a především neopakovatelná poetika, kterou jako zázrak z čistého nebe vnesla do české literatury zcela jedinečná spisovatelka Květa Legátová, to je východisko k jevištní podobě dvou mimořádných českých
knih uváděných pod společným názvem Želary.
Na scéně Divadla Rokoko je nastudoval mladý režisér Pavel Khek v české premiéře.
Obsazení: Evellyn Pacoláková, Vasil Fridrich, Jitka Smutná, Oldřich Vízner a další.
Foto: Archív MDP Rokoko
DIVADLO PASÁŽ ČTVRTEK 13., PÁTEK 14. PROSINCE 2012, VŽDY V 19 HODIN
Anna Franková
Cílem mezinárodní putovní výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost je podnítit návštěvníky
k tomu, aby se zamysleli nad významem tolerance,
lidských práv a demokracie v dnešním světě. Výstavě
dominuje především příběh Anny Frankové a její rodiny, který je zasazen do kontextu světových událostí
a historie holocaustu. Můžeme si také přečíst výpovědi očitých svědků tohoto období. Výstava se dále
snaží vést návštěvníky k zamyšlení nad tím, v čem
tkví podobnost a rozdíly mezi událostmi z minulosti,
jako byla druhá světová válka a holocaust, a situací
v dnešním světě.
(mks)
Zadní synagoga, do 9. prosince 2012
Faust, Markétka a Harpagon
Známá trojice uvedená v titulku nikdy nepatřila a pravděpodobně ani nebude patřit k sobě. Něco společného však přece tyto postavy mají. V rozmezí
jediného týdne se objevily na prknech divadla Pasáž, i když každý v provenienci jiného souboru: Fausta a Markétku přivezla pražská „Ypsilonka“, zatímco
Chudáka Harpagona zde ztvárnil Josef Dvořák s vlastní divadelní společností.
A ještě další věc měly oba kusy společnou. Žádná klišé, nýbrž neotřelé podání
charakterů zúčastněných postav, s notnou dávkou ironie, fantazie a improvizace. V té nejspíš zvítězil Dvořák, poměřovali bychom ho s Martinem Dejdarem. Přesto oba byli dobří, oba zaujali diváky a oběma se dostalo vřelého
poděkování.
Smůlu měli snad jen ti, kdo očekávali vážné a seriózní divadlo. Nejspíš jich ale
nebylo mnoho, neb právě tito lidé bývají divadla znalí, a tak dobře vědí na co
jdou. Dvořák i Dejdar tak pobavili, a co v dnešní poněkud posmutnělé době
můžeme vlastní více chtít. Navíc skutečnost, že humor v Čechách nevymřel,
a že dokážeme na věci nahlížet s nadsázkou, dává velkou naději, že zase bude
líp. Pokud přece někdo své návštěvy v divadle litoval, budiž nahlédne do programu Městského kulturního střediska. Také prosinec je pořady nabitý tak, že
si každý určitě ten „svůj“ vybere.
(fj)
II
Duševně krásní Fešáci v Třebíči
Vzpomínám na léta vojenská, kdy ke mně jakýmsi řízením osudu doputovala deska s názvem Ostrov Fešáků. Smůlou smůlovatou byla skutečnost, že náš útvar byl vybaven snad vším, zpravidla zcela zbytečným,
jenom ne gramofonem. Tak černé, velké a kulaté „elpíčko“ leželo na dně
skříně až do vytouženého civilu. Jen občas jsem se zadíval na přebal,
kde byla krásně barevně vyvedena parta muzikantů, co nás učila, jak
chutná country. Ne, že bychom neznali Greenhorny, Rangers a další skupiny nebo zpěváky, co propadli americké lidovce. Jenže Fešáci tak nějak
dali tomuto žánru zcela nový rozměr. Také fyzický, vždyť s nimi v té době
hrál fenomén Michal Tučný!
Přesto Ostrov Fešáků začínal slovy Petra Novotného: „... Fešáci nejsou
krásní fyzicky, ale duševně! A duševní krása, jak sami vidíte, není vidět...“ Nebo tak nějak. Léta pak neúprosně zasáhla i do existence skupiny - jedni odcházeli, jiní přicházeli. Jak se muzikanti prostě mění. Kdo
však nikdy neskončí v propadlišti dějin, je Michal Tučný, který sice s Fešáky naplnil jen ohraničenou epizodu, nicméně jeho duše nikdy zcela
neodešla. Bylo by mu pětašedesát. Fešákům je o dvacet let méně.
Jejich TOUR 45 zavítá 3. prosince do Třebíče a dá se říci, že v nejsilnější
sestavě! Přijede Michaela Tučná, přijede Petr Novotný... A samozřejmě
ti, co pamatují začátky, Ostrov Fešáků tehdy přinesl mimo jiné repliku:
„Já palubní jsem básník, na všechno najdu rým, pimparára, pim, pim, pim, jmenuji se Jan Turek...“ Ptám se autora
toho výroku: „Kromě toho, že jsme všichni byli mladší,
jaký je rozdíl mezi country scénou v době, kdy Fešáci začínali a dneškem?“
„Bylo to hlavně v obsazení kapely. Tenkrát se začínalo na
akustické nástroje bez bicích nástrojů a podobně. V dnešní době jsou takřka všechny country kapely elektrifikovány a mají obsazení stejné jako popové nebo rockové
kapely,“ vzpomíná Turek. A pamatuje si ještě, kdy poprvé Fešáci vystoupili v Třebíči? Nezaváhá: „Myslím, že to
mohlo být v prosinci 1984 . To byl první vánoční salon. Teď
v prosinci, třetího, to bude 91. salon v pořadí.“ Úctyhodné
číslo. A paměť, samozřejmě.
Antonín Kny vystřídal kapelníka Karla Poláčka a skupinu
vede dodnes. Napadá mě otázka, která nutně musí po
pětačtyřiceti letech trvání skupiny přijít. Můžeme se těšit
i na padesátiny? „Rádi bychom, ale dnes opravdu nikdo
neví,“ stojí oběma nohama na zemi. „Situace ve společnosti dobrá není a lidé hodně šetří. Hlavně na kultuře. Což
se projevuje u všech kapel a interpretů hlavně poklesem
koncertů a prodeje hudebních nosičů. Ale nechme se překvapit, plány máme a uděláme vše pro to, abychom i v
Třebíči naše ‚padesátiny‘ oslavili.“
Za kapelou je více než solidní diskografie, co nabídnou
Fešáci k pětačtyřicetinám? „Fešáci vydali letos u vydavatelství Supraphon ke 45. výročí skvělé dvojalbum, které
mapuje období skupiny od jejího vzniku, tedy od roku
1967 do roku 2012,“ přiblížil současnost kapelník a manažer v jedné osobě. „Vybrali jsme základní pilíře fešácké hudební historie. Prostě nejlepší a nejznámější písně ze všech
řadových alb. Písně jsou remasterovány, to znamená zvukové upraveny tak, aby hrály lépe po technické stránce, než
byly původně natočeny. Je jich celkem devětačtyřicet. Prostě čtyřicet pět písní, stejně jako výročí Fešáků, ze všech alb.
A dotočili jsme během prázdnin také čtyři úplné novinky, pro posluchače jako bonusy.“
Moje vojenské vzpomínky pomalu končí. Ale Antonín Kny přece ještě tahá eso z rukávu: „Dobrá zpráva pro posluchače
a diváky našeho třebíčského koncertu je ta, že budeme album 3. 12. na koncertě křtít. Zde bude možno si ho i koupit
za zvýhodněnou cenu.“
František Jůza
Foto: Archív skupiny Fešáci 4x
FEŠÁCI „TOUR 45“ Třebíč, Národní dům Pondělí 3. prosince 2012 v 19 hodin
III
IV
NA VÝSLUNÍ
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Jde o místo připomínající spíše náměstíčko, v jehož
zákoutí takřka po celý den svítí slunce.
NAD BABOU
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Drobná ulička leží v blízkosti rybníka Baba či hovorově
Babák.
NAD LESEM
Ulice se nachází v městské části Stařečka.
Příkrá ulice ve svahu nad lesem na Krajíčkově
stráni.
NAD ZÁMKEM
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Výmluvný název ulice dává nezpochybnitelnou informaci o její poloze - vede od zámku směrem ke křižovatce ulic Račerovická, 9. května, U Obůrky a U Kuchyňky, vyústí jen těsně před touto spojnicí.
17
Policie mladá, ale zkušená
Ing. Ladislav Prvák
Dvacet roků v život
životě člověka uteče jako voda, po první dvacítce jsme sotva dospělí. V historii třebíčských strážníků je to
období mnoh
mnohdy těžce nabytých zkušeností. Městská policie Třebíč je tedy z hlediska věku mladá, avšak v praxi již
zkušená a osvědčená. „Snažíme se udržet stabilní kolektiv a mou myšlenkou je tento tým omlazovat, protože
lidé stá
stárnou, dochází k fyzickému opotřebení a je třeba kontinuálně přenášet zkušenosti na mladší generaci,“ říká současný ředitel Ing. Ladislav Prvák. „Za mě odešlo jen pár strážníků, všeobecně se dá říci, že si
strážníci považují právě stability zaměstnání u obecní správy a migrace je skutečně minimální. Za pět
str
llet, kdy jsem ve funkci, myslím, že se i radikálně změnil pohled občanů na práci městské policie. Dodržujeme koncepci, kterou jsem při nástupu vypracoval a strážníci naplňují heslo ‚Vstříc občanům‘,
a v tom hodláme pokračovat.“
Z hlediska kvality života, která v tomto městě patří na přední místo mezi srovnatelnými městy co do počtu obyvatel, lze hodnotit kladně i významný přínos městské
policie. „Je za ní spousta obětavé práce a kvalitních výsledků, které strážníci dosahují nejenom pod vedením svých velitelů, ale také díky podpoře politického vedení
města,“ připomíná ředitel Prvák. „Co se týká technického vybavení, tam je změna
obrovská, protože strážníci začínali doslova s ničím. Jen s nejstarším vozidlem, které na radnici zbylo,“ doplňuje manažerka prevence kriminality Bc. Lucie Šerková.
„Dnes mají strážníci k dispozici tři služební vozidla, jsou vybaveni kamerami - ty
osobní mohou použít v případě nějakého rizika, protože je zde druhý aspekt: lidé
jsou agresívnější, rychlejší a lépe technicky vybaveni a jsou tak trochu víc hádaví,
takže strážníci nemohou s vybaveností zaostávat. Je to pro bezpečnost občanů i jejich, zásahy jsou stále rizikovější, moderní vybavení je nutností.“
Co by se stalo, kdyby někdo z kamerového dohledu porušil pravidla ochrany údajů
na sledovacích pracovištích? Ladislav Prvák výmluvným gestem doplní odpověď:
„Je to hrubé porušení pracovní kázně a bylo by to na rozvázání pracovního poměru
tzv. na hodinu. Pak by řešení záviselo na tom, jaký materiál se dostal ven a jakým
způsobem. To už by ale posuzovaly orgány činné v trestním řízení. Byli bychom
nekompromisní, nejde to jinak.“
Chybí legislativa vůči nepřizpůsobivým
Co nejvíc strážníky tíží? Ladislav Prvák odpovídá okamžitě: „Nedostačená legislativa k ráznějšímu postupu proti nepřizpůsobivým částem obyvatelstva - bezdomovcům či lidem žijícím na okraji společnosti, a hlavně to, že je jakási benevolence ze
strany státu postihovat případné hrubé jednání, které zkouší hlavně různí drzí výrostci - těmi počínaje, protože svůj nevybíravý slovní projev přenášejí i do jednání
se strážníky…“ Co jim nejvíce ze strany občanů chybí? Lucie Šerková má podobný
názor: „Slušnost. Nejvíce diskutované téma. Ta hraje roli ve většině případů na ulici.
Lidem doporučuji dodržovat předpisy co nejvíce. Do konfliktu s městskou policií se
zpravidla nedostane člověk, který se chová v mezích zákona a ctí platné normy. To
vše je o obyčejné lidské slušnosti.“ Komunikace je nesporně důležitá. Potažmo právě vzpomínaná slušnost. „A vystupuji-li slušně, není důvod, aby se strážník choval
neslušně. A on většinou komunikuje slušně i s osobami, které jsou agresivní. On
totiž musí…,“ s povzdechem přidá Šerková. Napadá mě: vydrží pak vůbec strážníci takové hrubé jednání? „Musí. Pokud ne, musí svléci uniformu a jít dělat někam
jinam,“ nekompromisně trvá na vstřícném přístupu ředitel Prvák.
Kamery nad zlato - statistiky hovoří jasně
Městský kamerový systém v současné době čítá dvaadvacet kamer stacionárních,
ale máte i kamery v autech, připomínám výrazný pomocný a preventivní prvek.
„Přesně tak. A strážníci jsou vybaveni i kamerami připevněnými na jejich oděvu,“
pokývá souhlasně hlavou Prvák. „Každý strážník, použije-li kameru, musí informovat příslušnou osobu o tom, že rozhovor nebo dané řešení přestupku je zaznamenáváno a v případě nějakých rozporů lze záznam zpětně konfrontovat při dořešování té které akce.“ Co stacionární kamery? Je jich dostatek nebo byste přivítali
ještě další? „Budeme se dále snažit o rozšiřování kamerového systému. Pomáhá,
vypovídají o tom příslušné statistiky, které jasně určují, že kamery odhalují zločinná jednání, odhalují přestupky a protiprávní jednání jako taková. Svým způsobem
nahrazují strážníka v ulici, protože ten nemůže fyzicky být všude. Ale také nejsou
všemocné a přítomnost strážníka v terénu je nenahraditelná. Přesto kamery nám
velice pomáhají v práci a v budoucnu se budeme snažit stále rozšiřovat monitorovaní lokalit.“
18
Výstup z kamer je pod neustálým dohledem
Nejsme hrozbou pro občany
A co vzkazuje ředitel Městské polici Třebíč občanům? „Nejsme hrozbou pro občany. Jsme tady na pomoc občanům. Klademe proto větší důraz na prevenci, než na
represi. Přestože i ta je v odůvodněných případech nezbytná. Nebojte se volat na
linku 156. Jsme tady čtyřiadvacet hodin pro vás a když vidíte páchání nějakých
nešvarů, upozorněte nás. Klidně anonymně, nebojte se, jména nikde neuvádíme,
anonymitu zachováváme. V žádném případě nebude člověk na lince 156 odmítnut,
linku je ale třeba nezneužívat.“
Městská policie, to ale nejsou jen kamery či pověstné botičky na autech. Strážníci se podílejí velkou měrou na prevenci kriminality. Sem spadá práce se seniory,
kterým je vysvětlována problematika jejich bezpečí, zejména co se týká uložení
cenností, zamykání, dodržování bezpečných postupů při otevírání cizím lidem.
Protipólem je mládež, zejména děti školou povinné. Jim patří akce podporující
bezpečné přecházení, drogová prevence. Všeobecně pak strážníci působí na občany
prostřednictvím programů určených široké veřejnosti, například při osvědčených
dopravních dopolední, táborů s adrenalinovou příchutí apod.
Je toho více, co městská policie činí ve prospěch bezpečnosti ve městě. Popsat
tady ale nelze všechno, na důsledné zhodnocení dvacetiletí strážníků v Třebíči by
nestačil celý časopis. Závěrem tedy jeden čerstvý statistický závěr - město Třebíč
v současné době patří k nejbezpečnějším na Vysočině.
František Jůza
AKCE NA PROSINEC A LEDEN – VANA ZDARMA!
9iQRėQtGiUHNNHNDģGpNRXSHOQH9iQRėQtNDSU]GDUPD
'2.21ÿ(1$
To byl talent!
Na kontrolních oddílových závodech Spartaku
Třebíč v dubnu 1965 se mezi jmény třebíčských
atletických stálic Šofr, Šťastný, Máca, Neugebauer
objevuje jméno patnáctiletého Toníka Ošmery,
žáka ZDŠ Myslibořice. Při mém delším pátrání mě
překvapily nadprůměrné žákovské výkony, které
byly u jeho jména uváděny. A což teprve, když
jsem prohlížel třebíčské tabulky oddílových rekordů mladšího dorostu, vydaných v roce 1969: 100 m
11,3 vt, dálka 645 cm, disk 1,5 kg 45,18 m (do roku
2009 nepřekonán) a u všech třech výkonů, vytvořených v roce 1965, jméno Antonín Ošmera.
Napadlo mě, že to mohl být, v pozdějších letech
jeden z nejlepších třebíčských ligových hokejistů,
dlouholetý kapitán, Toník Ošmera. Ta podoba na fotce, i ročníkem by to tak zhruba souhlasilo. Jenže hned několik atletů-pamětníků mně moji domněnku vyvrátilo. To není on, to byl
Ošmera z Myslibořic. Tak jak to vlastně je?
V Myslibořické škole založili kolem roku 1960 kroužek lehké atletiky. Kroužek vedl a současně byl i trenérem žáků a žákyň nezapomenutelný pan učitel Miroslav Michálek. Ten vybral
z žáků ty nejtalentovanější a za čtyři roky, a teď pozor!, skončili na přeborech ČSSR 1964
v Praze jako třetí žákovský lehkoatletický oddíl v ČSSR (skončily za nimi oddíly Sparty, Zbrojovky, Bratislavy a další). Onen Toník Ošmera na těchto přeborech ČSSR vyhrál disk, byl druhý
na 60m a byl finišmanem vítězné myslibořické štafety na 4 x 60 m. Ještě v témže roce na
přeborech kraje v Brně vyhrál disk a 60 m.
Pan učitel o něm v časopise „Lehká atletika“ píše: „Toník dosahuje nadprůměrných výsledků,
když ještě jako žák dosáhl v osobních rekordech 60 m 7,3 vt, 60 m přek. 8,8 vt, 500 m 1:22,3
min, dálka 602 cm, výška 155 cm, disk 1 kg 48,89 m (v roce 2010 překonal Jiří Sýkora), koule
4 kg 13,80 m, oštěp 400 g 40,60 m, tyč 280 cm,“ a ještě o něm dodává „je to typ budoucího
desetibojaře“. V celostátních tabulkách atletů Československa 1964, byl Toník mezi žáky prv-
Foto: Archív autora 2x
ní v disku a trojboji, druhý na 60 m, třetí na 60 m přek. (jsou za ním i budoucí reprezentanti
ČSSR Kárský a Kodejš) a osmý v dálce. V anketě o nejúspěšnějšího sportovce okresu Třebíč se
umístil čtrnáctiletý Antonín Ošmera mezi známými sportovci na 4. místě. Od roku 1965, po
ukončení ZDŠ, byl Ošmera členem Spartaku Třebíč, rokem 1967 ale jeho jméno z třebíčské
atletiky zmizelo nadobro.
Tou velkou nadějí třebíčské lehké atletiky byl opravdu vynikající třebíčský hokejista Antonín
Ošmera (1950), zahrál si i extraligu za Kometu, dlouholetý kapitán mužstva, který sice pochází z Lipníka, ale základní školu navštěvoval opravdu v Myslibořicích. S atletikou skončil
a věnoval se od roku 1967 lednímu hokeji.
Pavel Navrkal
Zajímavý kámen – kamenné sedátko
Sedátko je vytesané v žulovém bloku u potoka přetínajícího cestičku nad Janovým mlýnem směrem k zahrádkářské kolonii za Poliklinikou. Pro potřebu Okrašlovacího spolku poskytovali lesníci okolních panství za pohoštění v Lorenzově vinárně ochotně sazenice lesních stromků. V roce 1907
dokončili úpravu cest a zeleně podél potůčku od Janova mlýna směrem k Terůvkám. Vytesaný monogram v kameni „JL“ (Jakub Lorenz, zakládající člen
Okrašlovacího spolku a datum dokončení úprav).
Přijde vám text povědomý? Pak jste nejspíš
měli možnost zhlédnout a v lepším případě
i přečíst první z dnes už dvojice knih o vzácných či zajímavých kamenech na Třebíčsku.
Ta druhá knížka právě vychází a 14. prosince v 17 hodin proběhne její slavnostní
křest, stejně jako v prvním případě, v hudebním oddělení Městské knihovny v Třebíči v Hasskově ulici. A jestliže slavná předchůdkyně druhého díla kolektivu autorů
Marie Dvořákové, Jana Horkého, Emanuela
Nožičky, Františka Peštála a Karla Průši šla
na dračku, pak je nasnadě, že nikdo, koho
zajímá „kamenná“ historie regionu, neměl
by na křtu chybět. Nejenže si zde knížku
hned může koupit, ale autoři mu ji navíc
rádi podepíšou a docela určitě přidají něco
zajímavostí ze své více než záslužné práce,
která je jim velkým koníčkem.
Na snímku vlevo nahoře je výše popisovaný kámen, vlevo dole je sedátko tak, jak
ho zachytil ilustrátor knížky Jan Horký. Vpravo je přední část přebalu, který dává
tušit, které že knížky je tato volným pokračováním. Foto: Archív autorů
(fj)
20
baseball (3. 8. 1973)
Co bylo vrcholem vaší hráčské kariéry a co byste řekl o svých sportovních začátcích? Kdo měl na váš sportovní rozvoj největší vliv a jak vaše
sportování podporovali rodiče?
Největším vrcholem byla moje účast v národním týmu ČR na baseballovém
MS v Holandsku, dále dva Evropské poháry a více jak deset let v České baseballové extralize. Nezapomenutelným zážitkem byl pro mě každý turnaj,
každé kvalitní utkání, kterého jsem se zúčastnil, i to prohrané. Samostatnou
kapitolou byla účast na třech jarních kempech na Floridě a několik přátelských utkání během nich proti profesionálům z MLB (Americká profesionální
soutěž).
Foto: Archív P. Jozka 2x Největší vliv na moji kariéru
měli trenéři z USA, hlavně
americký trenér Tomas Randolph v Chocni, kde jsem hrál dva
roky. Dále trenéři v Brně, kde
jsem hrál mnoho roků v Extralize. Jmenovitě Hynek Čapka,
Arnošt Nesňál, Geoff Samuels,
Jan Rubeš a Tomáš Vavruša.
Základy baseballu jsem získal
hlavně v Třebíči, a to díky trojici
trenérů Roman Burda, Radek
Koudela a Pavel Svoboda.
V dětství, během mých prvních
hokejových krůčků určitě ovlivňovali moji účast na tréninku
hlavně rodiče, což se mi stalo
později osudné a díky nedostatečné podpoře jsem ukončil
svoji hokejovou kariéru. Následně jsem se věnoval dostupným sportům v blízkosti svého bydliště a od
třinácti, po náborech do baseballu, šel jsem již svou vlastní cestou a baseball,
který se stal sportem číslo jedna, ovlivňoval moje další kroky.
V mládí většinou zkoušíme různé sporty. Jaká je vaše zkušenost?
Tak jako každé, dříve narozené dítě, jsem zkoušel mnoho sportů. Od přípravky do deseti let jsem hrál hokej, po hokeji jsem chvíli koketoval s judem a atletikou a současně jsem jezdil na koních. S baseballem jsem začal ve 13 letech
v Třebíči a od té doby jsem se tomuto sportu věnoval naplno. Každou zimu mě
dodnes naplňuje sjezdové a rekreační lyžování.
Pokuste se porovnat vaši sportovní aktivitu se školní docházkou.
Sport byl pro mě vždy číslo jedna a věnoval jsem mu každý svůj volný čas.
V době dospívání navštěvovali vaši vrstevníci zábavy. Vy jste musel na
trénink. Nebylo vám to někdy líto?
Každý sportovec si najde nějaký ten volný čas na zábavu, hlavně mimo sezónu, ale nikdy jsem nevynechal své tréninky a utkání na úkor třeba posedávání
po barech. Zábavou byl pro mě trénink, sportovní kolektiv a utkání.
Jaké byly vaše sportovní úspěchy?
Hráčské úspěchy: Pohár mistrů evropských zemí v Itálii, Holandsku a Německu, Pohár vítězů pohárů evropských zemí v ČR, 5 x účast na Pražském baseballovém týdnu, 3 x soustředění v USA na Floridě s Draky Brno a mužskou
reprezentací ČR, 8. místo na mužském MS 2005 v Holandsku s reprezentací
ČR, druhé místo v extralize 2007 v Brně, třetí místo v extralize 2008 v Brně
a v neposlední řadě první, druhé a třetí místo v druhé nejvyšší baseballové
soutěži v ČML.
Trenérské úspěchy: Trenér nahazovačů mládežnické reprezentace ČR, ME
kadetů 2008 (třetí místo v Itálii, účast na MS U16 v Thaipei, ME U16 v roce
2009 (třetí místo na ME v ČR). Hrající trenér mužů Třebíč Nuclears v roce 2010
a 2011, dlouholetý trenér baseballové mládeže Třebíče.
Pořadatelské úspěchy: Aktivně jsem se zapojil do pořadatelství mnoha mezinárodních i republikových turnajů v Třebíči, halových turnajů v Hrotovicích,
ME U16 v Třebíči 2011 a ME U21 také v Třebíči.
Popište další sportovní kariéru, když jste odešel za sportem mimo Třebíč.
Hrál jsem dva roky extraligu v Chocni, dále více jak osm let stejnou soutěž
za MZLU Brno a za několikanásobné mistry ČR Draky Brno. Dostal jsem se na
dvě MS a dvě ME. Odehrál jsem několik extraligových televizních utkání a několika utkání hvězd za ALL STAR. Zúčastnil jsem se PMEZ, PVP, PBT a dalších
významných turnajů a díky baseballu jsem procestoval takřka celou Evropu
a kousek světa.
Najdete ve své kariéře nějaký nezapomenutelný zážitek?
Na MS v Holandsku jsme prohráli 0:1 s Nikaraguou a 4:9 proti USA, ale po
utkání nám aplaudovala celá více jak pětitisícová tribuna a u východu před
šatnou čekaly davy baseballových fanoušků na naše podpisy a osobně nám
gratulovali ke krásným utkáním.
Sport mívá rodinnou tradici. Máte nějaké pokračovatele ve vašich stopách?
Baseball má v ČR krátkou tradici oproti tradičním českým sportům, takže
předchůdce nemám, ale můj syn pokračuje v baseballu, trénuje již od tří let
a letos v šesti odehrál svá první baseballová utkání. Věřím, že díky baseballovým a sportovním zkušenostem vůbec mu mám co předat a tak se těším na
jeho úspěchy.
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
Pavel Jozek
Co vám sport dal, co případně vzal?
Sport mi dal opravdu hodně a nedá se to ani vyjmenovat. Například chuť vítězit, nikdy se nevzdávat, touhu dosáhnout až na vrchol, a nejen ve sportu.
Naučil mě trpělivosti, pravidelnosti, pokoře a díky sportu jsem získal plno
přátel nejen v ČR, ale i po celém světě. Nemohu si vzpomenou na nic, co by
mi sport vzal.
(ps,fj)
21
VWDYHEQtVSRĜHQtEH]SRSODWNX
QHMOHYQČMãtSRMLãWČQtDXW
K\SRWpN\MLåRG
RVREQt~þHWEH]SRSODWNX
9LNWRU-HĜiEHN0LFKDO+UiþHN/XGYtN.UXåtN3HWU.XFKDĜtN
DRAHÝ BENZÍN?
Jezěte na BIOETHANOL E85
za 26 Kč/l
Úpravy vozidel od 6000,(více informací v prodejně)
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
Vydejte se na cestu časem v doprovodu
kupce Calligardiho a písaře Suchenia
Jak už jste si mohli
mohli přečíst v říjnovém Třebíčském zpravodaji, tento měsíc se
v opraveném zámeckém
zámecké křídle (dílo firmy ARCHATT Památky)
otevírá interakti
interaktivní expozice nazvaná Cesty časem. Ve
třech částech (Jak
(J se staví bazilika, Jak vzniká město
a Jaká byla řemesla)
řem
si návštěvníci vyzkoušejí leccos
z profesí sta
starých stavebníků i řemeslníků. Expozice
je určena ppředevším dětem a počítá se s návštěvami školních
školníc tříd i rodin s dětmi.
Protož
Protože se jedná o první záležitost tohoto
druhu nnejen v Třebíči, ale i v okolí, stojí za to
přiblíž si, jakým způsobem vznikala. Aupřiblížit
tore libreta je děkan pražské filozofické
torem
fak
fakulty
a mimochodem třebíčský rodák
Ph Michal Stehlík, Ph.D. s týmem, ktePhDr.
r se podílel např. na úspěšné Dolnorý
rakouské zemské výstavě instalované
v roce 2009 souběžně v Hornu, Raabsu
a Telči. Právě on přišel s nápadem,
aby expozicí provázely komiksové
figurky skutečných historických
postav benátského kupce Francesco
Call
Calligardiho
a písaře Jana Suchenia. (První
nám na náměstí zanechal Malovaný dům,
Písař Jan Suchenius
po druhém máme pojmenovánu ulici.) Výtvarníkem, z jehož pera vyšly i podoby obou
pánů, je Mgr. Jan Smolík, interiér jednotlivých místností v prvním patře zámeckého křídla navrhla firma DIS projekt ve spolupráci s MgA. Marcelou Smetanovou, jednotlivé exponáty vyrobila firma Amosdesign, případně jsou zapůjčeny
z Muzea Vysočiny Třebíč.
Třebíčané by měli vědět, že práce odborníků byla po celou dobu bedlivě sledována pracovníky městského úřadu a Městského kulturního střediska, které bude
expozici provozovat. Autorům, pro něž tato zakázka nebyla zdaleka první (Stehlíkův tým pracuje i na nové podobě muzea Vysočiny v sousedství), možná nebylo
ání
opakované upozorňování na přidání
místních prvků úplně příjemné.
Z naší strany to ale stálo jasně:
Jakmile vejdou Třebíčané do
ziliku, svoje
expozice, budou hledat svoji baziliku,
historické domy, svoje řemesla a svoje betlémy.
ýh
Ne vždy patriotismus zvítězil – třeba u zmíněnýc
zmíněných
muzzea
betlémů jsme museli respektovatt exkluzivitu muzea
ské betlémy budou
Vysočiny, takže oblíbené třebíčské
k vidění až tam.
to nemělo být preNa druhou stranu by naše město
dpokládá se totiž,
zentováno jako „střed světa“. Předpokládá
že za Cestami časem se vydá řada návštěvníků Třebíče a že budou lákadlem školníchh výletů či exkurzí,
případně letních táborů. Expozicee je navíc pojata
m jediné návštěvy
tak, že absolvovat ji celou během
je nemožné. Návštěvníci by se do ní měli opakovaně
vracet a pokaždé si vybrat jinou její část. V tomto
covnice a vysokosmyslu také zkušená muzejní pracovnice
líková z Husitskéškolská pedagožka Mgr. Klára Smolíková
ho muzea v Táboře proškolila pracovnice Městského
Kupec Francesco Calligardi
kulturního střediska, které se stanou zasvěcenými průvodkyněmi Cestami časem.
Čím pozvání na Procházky třebíčskou historií, jak zní podtitul názvu, uzavřít? Poděkováním těm, kteří se kolem tohoto „trochu jiného muzea“ nejvíce naběhali: pracovníkům
městského úřadu Pavlíně Zerzánkové a Ing. Igoru Smolovi, vedoucím odborů Mgr. Pavlu
Krausovi a Bc. Dagmar Molákové a ředitelce MKS Bc. Jaromíře Hanáčkové. Poděkování za
spolupráci patří řediteli Muzea Vysočiny v Třebíči Ing. Jaroslavu Martínkovi a pracovníku
moravskobudějovické pobočky muzea Václavu Kovářovi. A nakonec jsem si nechal poděkování populárním hercům Oldřichu Navrátilovi a Miloslavu Mejzlíkovi, kteří se v krátkém
film, jenž uvádí návštěvníky do expozice, ujali rolí kupce Calligardiho a písaře Suchenia.
Oba třebíčští rodáci dodali scénáři přesvědčivosti a dokonce do textu přidali slova „o milovaném městě“. Schválně, jestli si všimnete, kde…
Milan Zeibert
Městské kulturní středisko Třebíč
zve všechny zájemce na bezplatnou prohlídku nové expozice.
Dny otevřených dveří se uskuteční v pátek 23. 11. a v sobotu 24. 11., vždy od 10 do 17 hodin.
24
VYZKOUŠEJTE NOVÉ MODELY FORD
v Třebíči 26. – 30. 11. 2012
Del<ehZCustom Del<ehZB-max
škd_a|jd‡Ř[[d‡
šXe^Wj|lXWlW
šcWn_c|bd‡X[pf[łdeij
šialňbƒ`‡pZd‡lbWijdeij_
TŘEBÍČ, Spojovací 1339
www.AUTOACTIVITY.cz
Hledání dialogu
„Když se narodí strom, je to jako malý zázrak. Malá semínka dopadnou na zem, ale jen
některé z nich najde otevřenou náruč vlhké a životodárné země. Ta jej uchopí, hýčká a vyživuje. Spící život dostane impuls a probudí se. První lístky se zvedají ke slunci a z jeho
paprsků čerpají sílu.
Život stromu je počat.
Tolik dlouhých let před sebou! Tolik boje o místo na slunci! Každý cyklus čtyř ročních
období zapisuje strom do své kroniky letokruhů, ty se skládají do prstenců jeho těla a z
mladého, ohebného a zranitelného se stává dospělý a pevný. Z výšky své majestátnosti
se rozhlíží po kraji a ví, že své místo na slunci si vybojoval. Vede svůj dialog tajnou řečí se
zemí a povětřím. mezi svými prsty cedí sílu vichřice i pohlazení vánku. krčí se před údery
blesků, na svých ramenou nese tíhu sněhu. Jeho stín rok za rokem dosahuje dál. Zdá se,
jako by čas pro něj nehrál žádnou roli.
Čas je neúprosný.
V tom okamžiku přichází člověk, dotkne se ho rukou, pohladí jeho drsnou tvář, vdechne
jeho vůni.
Ten člověk je řezbář.
Vybral si strom, aby mu umožnil žít druhý život díky svým dovedným rukám, své fantazii,
svému řemeslnému umu a chuti poprat se s houževnatými prstenci letokruhů.“
Těmito slovy byl uveden katalog k mezinárodnímu řezbářskému sympoziu Dřevořezba
Třebíč 1996, které z vlastní iniciativy a za podpory města Třebíče uspořádalo pod vedením
svého ředitele Mgr. Miloslava Vyskočila Centrum pro další vzdělávání učitelů při tehdejším
Školském úřadu Třebíč. Sympozium probíhalo od 12. do 30. srpna v areálu bývalé Základní
školy Za Rybníkem (dnes Západomoravská vysoká škola). Na akci se sjeli řezbáři z Filipín,
Maďarska, Japonska, Indie, Dánska, Rakouska, Litvy, Ukrajiny, Rumunska, Polska a České
republiky. Přímo před zraky návštěvníků vytvářelo 21 autorů svá díla, ale i neopakovatelnou
úžasnou atmosféru.
Tehdejší návštěvníci měli možnost volně se procházet ve velké řezbářské dílně pod širým
nebem. Z uměleckořemeslného pohledu byly zastoupeny snad všechny podoby řezbářství.
Našla se zde složitá symbolika v dílech inspirovaných církevní tematikou, ale i práce navazující na linii absolutního sochařství, kladoucího důraz na zjednodušení tvarů, velkorysé
pronikání objemů a krásu dřeva. Rozdílné pojetí tvorby dané kulturním prostředím, z něhož
řezbáři pocházeli, vytvářelo nebývale široký pohledový rozměr.
Podle přijatého statutu mezinárodního řezbářského sympozia zanechali bezplatně zúčastnění řezbáři svá díla městu Třebíč. Plastiky vzniklé před 16 lety tak dodnes zdobí řadu
významných míst ve městě. Dvě z nich byly umístěny ve Fóru, jsou to Dva chlapci a Uzel,
další dvě s názvy Svatba a Jarmark v prostorách Městského úřadu na Karlově náměstí. Třetí
dvojice je ozdobou prostor Fondu Třebíč v Židovském městě a nesou název Noe s Holubicí
a Kristus.
Ve vstupních prostorách Zadní synagogy byla umístěna zajímavá plastika s názvem Koncert.
Ve spojovacím krčku mezi budovami polikliniky na Vltavínské ulici uvidíte Rozhovor dvou
draků. V České pojišťovně na Komenského náměstí našla důstojné místo plastika Muž
a žena, další v České spořitelně, kde se rozvíjí Květ. Prostor před restaurací Hotelu Atom dal
vyniknout velké plastice Začátek života na zemi. Při stoupání po schodišti k obřadní síni
v Malovaném domě spatříte Šťastnou nevěstu a v Národním domě mytologickou dřevořezbu
Bůh dobra. Při nově otevřené cestě k bazilice sv. Prokopa nemůžete přehlédnout Kapličku
s Pannou Marií a v exteriéru baziliky pak vysokou skulpturu Svatý František - ochránce přírody (na snímku). Pro kontakt dětí s uměním byly dvě plastiky Kyvadlo a Kaplička umístěny
v interiéru Základní školy a Mateřské školy Na Kopcích a jedna s názvem Skřítek v exteriéru
u Mateřské školy Benešova.
Tehdy na konci srpna 1996, kdy utichl koncert pil, seker a dlát, zdálo se být až neskutečné
a pokorné ticho, to ticho si plastiky nesou s sebou až do dnešních dnů. Je pouze na nás,
abychom toto dílo vnímali a ochraňovali v každodenním dialogu.
Miloslav Vyskočil
Sedmáci se učili pracovat v týmu
Jak důležitá a nelehká je práce v týmu, si v rámci výuky občanské výchovy vyzkoušeli žáci 7. M Základní školy T. G. Masaryka Třebíč. Byly vytvořeny tři týmy a v
každém z nich jmenován vedoucí, který musel naplánovat, rozdělit, kontrolovat
a nakonec i vyhodnotit práci podtýmů i jednotlivých členů.
Cílem bylo vytvořit prezentaci učiva občanské výchovy od září do počátku listopadu. V týmech pracovali tvůrci textových částí, kreslíři i technická podpora. Na zpracování týmového úkolu byl stanoven týdenní časový limit, v němž se žáci museli
potýkat na příklad s onemocněním vedoucího jednoho z týmů nebo se sháněním
potřeb pro vytvoření obrazových materiálů či s nečekanou absencí dvou členů
týmu v „den D“. Tím bylo vystoupení jednotlivých týmů před svými spolužáky
a představení výsledků své práce.
Text a foto: PaedDr. Petr Kapinus
Pikart mistrem České republiky i Slovenska!
Osmiletý třebíčský závodník Tomáš Pikart dokazuje, že motoristický sport má v krvi
a celková vítězství v mezinárodních mistrovstvích České republiky (8 závodů) a Slovenské republiky (7 závodů) to dokazují. Zcela ovládl kategorii Junior 1, určenou
jezdcům od 7 do 10 let. Blahopřejeme!
Foto: Archív týmu
(fj)
26
NÍ
RENČ
U
K
N
O
BEZK CENY
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
1.12.2012 Zastávka u Brna - Mariánské údolí - Chroustovské údolí - Litostrov - Zbraslav - Příbram - Vysoké Popovice (16,5 km), možnost prodloužení: Hornek - Domašov -Javůrek - Šmelcovna - údolí Bílého potoka s mnoha mlýny - Devět křížů - Zálesná Zhoř - Vysoké Popovice (33 km). Hornek
- vyhlídka vysoko nad údolím Říčky, vidět jsou okolní, lesem pokryté kopce, někdy i vrcholky Pálavy a lesy Drahánské vrchoviny. Šmelcovna - osada ležící
v údolí Bílého potoka s kaplí a Bezručovou pamětní deskou jako vítané odpočinkové místo s občerstvením. Bílý potok - v minulosti pro mlynářství celkem
hojně využíván, jsou zde budovy, které dříve sloužily mlynářskému řemeslu. Potok se zde hluboce zařezává do zvlněné náhorní plošiny, je zde 12 přechodů
po kládách a lávkách. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 6.03. Návrat vlakem z Vysokých Popovic v 12.25, 14.25, 16.25.
8.12.2012 Velké Meziříčí - NS Balinské údolí - Baliny - rozhledna Rubačka a studánka - Oslavička (9 km) nebo Vlčatín (10 km) nebo Rudíkov (11
km), možnost prodloužení : Nový Telečkov - Horní Heřmanice - Horní Radslavice - Zátiší - Kouty - Dolní Smrčné (27 km). NS Balínské údolí prochází malebnými loukami s říčkou Balinkou. Rubačka - rozhledna, která vznikla na střeše vodojemu, na vyhlídkový ochoz se stoupá po kovové konstrukci v níž je zakotveno
schodiště, blízko studánka. Zátiší - ve 14. století zde vznikla tvrz, přebudovaná na dnešní zámek, později upraven na lihovar. Odjezd autobusem z Třebíče v
6.56 (AN st. 4). Návrat vlakem z Oslavičky v 14.33, z Vlčatína v 14.36, z Rudíkova v 14.39, z Dolní Smrčné v 13.52, 15.55.
15.12.2012 Dolní Smrčné - Horní Smrčné - Pavlovský mlýn - Chlum - Bransouze (9 km), možnost prodloužení : do Číchova (12 km). Odjezd vlakem
z Třebíče hl. n. v 7.35 / z Boroviny v 7.38. Návrat vlakem z Bransouz v 11.55, 13.55, z Číchova v 11.59, 13.59.
26.12.2012 Štěpánský pochod do neznáma, vánoční výšlap v Třebíči, start na Karlově náměstí od sochy Cyrila a Metoděje v 8.45 hod, trasy 12 a 21 km.
Společně po trase Třebíč - Lubí - Ptáčov - Hostákov - Vladislav (12 km). Ve Vladislavi posezení a obdržení pamětních listů. Zpátky do Třebíče a) odjezd vlakem
v 11.06, 13.06, 15.09, 17.06, b) pokračovat pěšky přes Hluboček a Palečkův mlýn (21 km).
27.12.2012 Jihlava, Brána Matky Boží - Park Gustava Mahlera - Horní Kosov - Rantířov - Rounek - kaplička sv. Antonína - Rantířov (15 km),
možnost prodloužení : Zaječí skok - Jihlava, Staré Hory (20 km). Sraz je v 11.00 hodin ve vstupním prostoru Brány Matky Boží v Jihlavě. Odjezd vlakem z
Třebíče hl. n. v 9.25 / z Boroviny v 9.29. Návrat vlakem z Rantířova v 13.11, 15.36, z Jihlavy, Staré Hory v 13.16, 15.46.
29.12.2012 Na Mařenku (711 m), výstup obcí mikroregionu Podhůří Mařenky na nejvyšší kopec Třebíčska: Krahulov - Parní mlýn - Steklý rybník
- Hvězdoňovice - Kobylí hlava - Štěměchy - Dašov - Mařenka - Březová - Rokytnice - Čechočovice - Třebíč (25 km), možnost zkrácení: Předín - Mařenka - dále
stejně (16 km). Do Krahulova odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 / z Boroviny v 7.38, do Předína odjezd autobusem z Třebíče v 10.10, příchod do Třebíče.
31.12.2012 Výstup na Javořici s Vlastou Javořickou „Za studenský knoflík“, turistický pochod (pěší, lyže, cyklo, kůň), start libovolný, cíl Javořice (19
km). Nejmasovější loňská akce na Vysočině s účastí 5200 osob. Různé starty, my začínáme v Horní Cerekvi a končíme v Jihlávce. Jdeme po trase Horní Cerkev
- Horní Ves - zříc. Janštejn - U Obrázku - Studánka Páně - Javořice (837 m) - Kaliště - Jihlávka (19 km). Na vrcholu Javořice stánky, občerstvení, pamětní list,
knoflík. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31. Návrat vlakem z Jihlávky v 16.06.
28
29
PROSINEC 2012
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
VÁNOČNÍ DÁREK Z KNIHOVNY A KNIHKUPECTVÍ TROJAN
Chcete své blízké obdarovat vánočním dárkem na celý rok? Pak je překvapte průkazkou do knihovny.
Během celého roku si pak mohou půjčovat knížky a časopisy na všech našich výpůjčních místech.
K průkazce obdržíte nejen dárkový poukaz, ale i slevovou poukázku do Knihkupectví Trojan. Své
blízké tak můžete potěšit hned dvěma dárky najednou. Pořídit je můžete na všech odděleních a
pobočkách knihovny.
TÝDEN BOJE PROTI ZÁKEŘNÝM CHOROBÁM
ZŠ a MŠ Na Kopcích pořádá v týdnu od 26. do 30. listopadu 2012 akce na podporu nadačního fondu
KRTEK při dětské onkologii v Brně v rámci školy i pro veřejnost.
JARMARK PRO KRTKA . Prodej výrobků žáků a pracovníků školy pro nadační fond v knihovně Hasskova a na pobočce Modřínová, úterý 27. 11. až čtvrtek 29. 11. 2012 od 13:00 do 17:30 hod.
ANIMÁTOREM NA MALLORCE, ČÍŠNÍKEM NA IBIZE, POKOJSKOU V NĚMECKU A PRŮVODKYNÍ NA
VRANOVĚ
Pátek 23. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Zážitky a zkušenosti ze dvou až čtyřměsíčních praxí studentů Hotelové školy v Třebíči - LUCIE
KROBOVÉ, KRISTÝNY WALDOVÉ, TOMÁŠE KASÁRNÍKA A KAROLÍNY KŘENKOVÉ. Navštívíme s nimi
místa, kam jako turisté často jezdíme na dovolenou. Projekt Svět nepoznáš na dovolené je finančně
podpořen městem Třebíč.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Úterý 27. listopadu 2012, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Podzimní modely a plesové šaty zapůjčí paní Marie Hnízdilová, „Styl mode“ Třebíč.
VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNIČKA
Středa 28. listopadu 2012, 14:00 hod., klubovna dospělého oddělení
V další dílničce s Monikou Kabelkovou si tentokrát vyrobíme vánoční přáníčka, věnečky a další
drobné dárky. Materiál na výrobky si hradí zájemci sami.
S VOJTOU HAVLEM NA ALJAŠCE
Pátek 30. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Student Vojta Havel brigádničil letos v létě v továrnách na ryby na Aljašce. Jak se mu tam pracovalo
a co stihnul mimo brigádu nám popovídá na besedě. Projekt Svět nepoznáš na dovolené je finančně podpořen městem Třebíč.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Sobota 1. prosince 2012, od 13:30 hod., ústřední budova
6. ročník celostátní akce, jejímž cílem je propagace dětské knihy. Připraveny máme soutěže,
Lichožroutí dílničky s vydavatelstvím Anagram, burzu dětských knih, představíme nové tematické
kufříky, proběhne setkání a ocenění „čtecích rodin“ a představení Lichožrouti z cyklu Listování. Počet míst na představení Lichožrouti je omezen, vstupenky je nutné rezervovat na dětském oddělení.
Vstup na celou akci je zdarma, jen materiál v dílničkách si hradí zájemci sami, cena 20,- Kč.
Malé občerstvení a drobné ceny zajištěny. Podrobnosti o programu získáte v knihovně. Projekt
„Kniha dobrá nejen proti severáku“ byl finančně podpořen městem Třebíč. Partnerem Dne pro
dětskou knihu je SKUPINA ČEZ.
ZAPOMENUTÝ ČERT
Neděle 2. prosince 2012, 15:00 hod., pobočka Modřínová
Pohádka divadelní společnosti Ampulka.
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Úterý 4. prosince 2012, 16:00 hod., pobočka Modřínová
Mikulášská nadílka spojená s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ NA Kopcích.
Z HISTORIE BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA V TŘEBÍČI II
Úterý 4. prosince 2012, 17:00 hod.
Přednáška PhDr. Rudolfa Fišera, CSc. Akce se koná v rámci projektu Opakuj si: Vysočina finančně
podpořeného MK ČR.
FRANCOUZSKÝ KLUB
Čtvrtek 6. prosince 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
FRANCOUZSKÁ KURTOASNÍ POEZIE A LEGENDA O TRISTANOVI A IZOLDE.
Přednáší PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., ředitel Gymnázia v Havlíčkově Brodě.
AKORDEONOVÝ KONCERT. Pod vedením hudební pedagožky ZUŠ v Havlíčkově Brodě Ivany Laštovičkové účinkují Markéta Laštovičková, studentka Pražské konzervatoře a Žaneta Švecová, studenta
ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Obě jsou držitelkami titulu Talent Vysočiny a dalších ocenění z mezinárodních soutěží ve hře na akordeon. Projekt „Francouzský klub 2012“ je finančně podpořen městem
Třebíč.
PÁTEK PRO TALENTY
Pátek 7. prosince 2012, 16:00 hod., sál hudebního oddělení
Nenechte si ujít 2. setkání s mladými talenty z Třebíče a okolí. Úspěchy ve sportu, zpěv, zkušenosti
ze zahraničí, literární dílka i netradiční dort – to vše v jednom odpoledni. 2. talentového pátku se
mj. zúčastní:
Jiří Sýkora, držitel titulu Talent Vysočiny, úspěšný třebíčský atlet, mj. mistr ČR v kategorii dorostu v
desetiboji z uplynulých dvou let, student Hotelové školy v Třebíči.
Alžběta Vítková, držitelka titulu Talent Vysočiny, studentka třebíčského gymnázia, úspěšná účastnice studentských olympiád a soutěží, která se podělí o své zkušenosti ze soutěží v zahraničí.
Martin Hanák, žák ZŚ Benešova, úspěšný karatista z TJ karate Třebíč, mistr Moravy a Slezska a
držitel 5 zlatých medailí v kategorii ml. žáci do 30 kg. Ukázku s ním předvede Adam Klouda
Monika Nedvědická, žákyně 3. třídy ZŠ Benešova, známá ve svém okolí jako „spisovatelka“, vám
představí svoji první napsanou „knihu“ inspirovanou pořízením čtyřnohého přítele.
V rámci akce proběhne i vyhodnocení soutěže na Vysočině to žije! a v jednání je i účast dalších
mladých talentů. Projekt Svět nepoznáš na dovolené je finančně podpořen městem Třebíč.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Sobota 8. prosince 2012, 9:00 - 12:00 hod., pobočka Modřínová
PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ SOUBORU SLUNKO
Středa 12. prosince 2012, 15:30 hod., pobočka Modřínová
Vystoupení dětí ze známého pěveckého třebíčského souboru pod vedením Heleny Noskové.
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
3. 12. – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA (DDM + ODDM Třebíč)
15.00 - 17.00 - DDM Třebíč Hrádek
- Připraveno je čertovské tancování, ďábelské soutěže, plná nůše zábavy,
legrace, her a možná přijde i Mikuláš…
- Vstupné 20,- Kč.
9. 12. – VÁNOČNÍ DÍLNY
15.00 – 17.00 DDM Třebíč Hrádek
- Můžete si vyrobit keramický zvonek, vánoční dekorace pomocí techniky
Origami, nazdobit si perníčky a vyrobit si jednoduchý svícen na vánoční stůl.
- Vstupné 120,- Kč.
18. 12. – O VÁNOČNÍHO KAPRA
17.00 – 18.00 Bazén Laguna
- Plavecké závody pro děti a rodiče v rámci projektu Fit rodina 2012.
- Startovné 20,- Kč.
30. 11. – 2. 12. 2012 – NEKONEČNÝ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Místo konání: Heraltice u Okříšek (vytápěná budova).
Pro koho: kluky a holky 7 – 16 let.
Pohodová víkendovka v pohádkové říši plná překvapení, dárků i dobrot.
Zve vás kamarádský Kamenožrout, (ne)létající drak, milá královna, nerudný
hejkal a hrůzostrašný Gmork.
- Bližší informace na: [email protected]
Hvězdárna – pravidelné pozorování každý pátek, čas pozorování
uveden na www stránkách (za nepříznivého počasí posezení v sále hvězdárny – beseda nebo promítání zajímavostí z oboru astronomie a astronautiky).
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Úterý 11. prosince 2012, 16:00 hod., klubovna dospělého oddělení
Další setkání milovníků literatury tentokrát na téma Literatura a média. Informují nás média dostatečně o kulturním dění? Nakolik nás ovlivňují literární a kulturní pořady, ankety nebo i televizní šoty
v médiích? A jak jsme na tom v Třebíči? Diskusní pořad, na který pozveme i zástupce médií.
KŘEST KNIHY KAMENNÉ PAMÁTKY NA TŘEBÍČSKU
Pátek 14. prosince 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Pětice autorů Emanuel Nožička, Marie Dvořáková, Jan Horký, František Peštál a Karel Průša představí
svoji novou knihu, kterou bude možné na akci také zakoupit.
Pro seniory
Akce pro seniory se konají v rámci projektu „Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“,
který je finančně podpořen městem Třebíč. Vstup na přednášky 20,- Kč.
DĚDICTVÍ STOLETÍ PÁRY ANEB CO V NÁS ZŮSTALO Z 19. STOLETÍ
Pondělí 3. prosince 2012, 9:00 hod, sál hudebního oddělení
Přednáška představí 19. století jako jednu z nejvýznamnějších epoch v dějinách západní civilizace, v
níž se tradiční společnost proměnila v moderní. Přednáší Mgr. Milan Řepa, Ph.D., HÚ AV ČR.
JAK PŘEMÝŠLÍ MEDICÍNA
Pondělí 10. prosince 2012, 9:00 hod. sál hudebního oddělení
Etika, lékařská etika, samostatné rozhodování, možnost zástupného rozhodování pacientů a další
zajímavá témata - to vše v přednášce a diskusním setkání s MUDr. ThLic. Jaromírem Matějkem,
Ph.D., Th.D., akademickým pracovníkem Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z 1. STUPNĚ ZŠ T. G. MASARYKA V TŘEBÍČI
Pondělí 17. prosince 2012, 9:30 hod., sál hudebního oddělení
KATOLICKÉ A EVANGELICKÉ BAROKO 17. STOLETÍ. CLAUDIO MONTEVERDI - HEINRICH SCHÜTZ
Pondělí 17. prosince 2012, 10:00 hod., sál hudebního oddělení
Významné barokní skladatele představí skladatel a muzikolog prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
Slavnostní pasování letošních prvňáčků na nové čtenáře knihovny. Partnerem akce je SKUPINA ČEZ.
Pobočka Modřínová:
Úterý 27. listopadu 2012, 9:00 a 10:00 hod., ZŠ Benešova
Středa 28. listopadu 2012, 9:00 a 10:00 hod., ZŠ Na Kopcích
Dětské oddělení:
Úterý 4. prosince 2012, 8:15 a 9:15 hod., ZŠ Kpt. Jaroše
Středa 5. prosince 2012, 8:15, 9:15 a 10:00 hod., ZŠ Horka-Domky
Čtvrtek 6. prosince 2012, 8:15 a 9:15 hod., ZŠ T. G. Masaryka
Pátek 7. prosince 2012, 9:30 a 10:30 hod., ZŠ Týnská a ZŠ Vladislav
Pobočka Borovina:
Čtvrtek 13. prosince 2012, 9:00 a 10:00 hod., ZŠ Bartuškova
VýmĔna pIJedních
brzdových destiĂek (Astra G)
MLäRG.Ă bez DPH
CLASSIC SERVIS OPEL
üÍM STARŠÍ OPEL, TÍM LEVNĎJŠÍ OPRAVY.
Profesionální servisní program pro dokonalou péĂi i o starší vozy.
Naše nabídka:
Stáijí vozu podle
VIN ăísla
4 roky
5–6 let
7 a více let
Sleva piji opravĕ z«prodejní ceny
náhradních dílĽ Opel
10 %
20 %
30 %
Sleva na práci
v«autorizovaných servisech Opel
5%
10 %
15 %
www.servis.opel.cz
3UHMHPH9iPNUiVQpSURçLWt9iQRF
a úspešný Nový rok 2013!
Download

Třebíčský zpravodaj č. 11/2012