XLVI. ročník
IŘ
mlj
Skalák
Skalák
mlj
mlj
mlj
Přemek Špráchal
IŘ
Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVI-9-10/2013,
ilustrace: Míša Hnyková, redakce: Ivana Řehořová,
náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny
nejlépe přílohou na [email protected],
tel: 481 540 278, vytiskl H&H Servis 2013.
Září - říjen 2013
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
Přemek Špráchal
IŘ
mlj
ZPRÁVY Z MĚSTA
výjimku ze „Směrnice“, aby bylo
možné realizaci opravy chodníku zadat „napřímo“. Město získalo na tuto
akci dotaci. Je třeba určit co nejdříve
zhotovitele.
Rozprava: Zelinková považuje za neobvyklé opravovat chodník před ZŠ,
když se tam následně má realizovat
zateplení objektu. Práce na zateplení
mohou poškodit chodník.
Matura − přidělená dotace musí být
vyčerpána letošní rok a zateplení objektu ZŠ se v letošním roce nebude
zcela určitě realizovat. Dělá se energetický audit a probíhají práce související s podáním žádosti.
Bárta doporučuje schválit návrh.
Štěpánek nevidí problém v tom, že by
se nejdříve opravil chodník a potom
zateplil objekt ZŠ.
Škodová podotkla, že ing. Zelinková,
nenapadla „Směrnici“, ale postup prací. Když se bude dělat zateplení, bude
se muset postavit lešení.
Štěpánek − dobrá firma by neměla
chodník poškodit. Upozornil na skutečnost, že ve „Směrnici“ je prostředek pro přímé zadání.
Nechanický − je ještě třeba odsouhlasit max. částku.
3/Různé
Zajištění propagačního materiálu pro
město (skládací mapy) ve smyslu
předloženého návrhu předkladatelů
Ze zápisu Ing. Štěpánka z 29.
zasedání městského zastupitelstva
dne 14. 8. za účasti 6 zastupitelů, za
předsednictví starosty města a přítomnosti 2 občanů
1/ Odsouhlasení zhotovitele akce
„Oprava kanalizace“
mlj
Jedná se o opravu havarijního stavu
kanalizace před objektem radnice. Na
tuto akci bylo vypsáno výběrové řízení. Ze dvou přihlášených firem byla
vybrána firma Matoušek Vysoké nad
Jizerou jako nejlacinější.
2/ Problematika zajištění opravy
chodníku před objektem ZŠ. Na tuto
stavební akci bylo vypsáno výběrové
řízení a „Směrnice“.
Nikdo se do této soutěže nepřihlásil.
Pan starosta po konzultaci s panem
Nechanickým došli k závěru, že by
bylo dobré, aby zastupitelstvo udělilo
2
František Šalda 70 let
MUDr. Blanka Šinkorová 70 let
Václav Šulc 70 let
Jiří Berka 75 let
Jaroslav Kučera 78 let
Miroslav Kučera 82 let
Věra Metelková 81 let
Věra Petrušková 76 let
Hana Strnádková 81 let
Marie Šírová 81 let
Ivan Tišnovský 74 let
Josef Vedral 76 let
Sklenařice
Hana Raková 70 let
Irena Kristanová 75 let
Jaroslav Rak 71 let
Helena Voženílková 88 let
Stará Ves
Helena Dolenská 74 let
Helkovice
Václav Bláha 71 let
Horní Tříč
Jan Anděl 70 let
Hana Andělová 70 let
Hodně zdraví!
Kája Bárta
Na XLIV. divadelní přehlídku
po zbrusu nových schodech!
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Svatby
Ve Sklenařicích u sokolovny se vzali
3. srpna 2013 Michal Metelka
z Vysokého nad Jizerou a Helena Háková z Příkrého.
Dne 9. srpna 2013 uzavřeli u sochy sv.
Josefa ve Sklenařicích manželství
Pavel Roleček z Pardubic a Jitka Goldmannová
z Malých
Svatoňovic
v okrese Trutnov.
Milan Jurčeka a Martina Boldišová,
oba z Prahy, byli oddáni v městském
parku ve Vysokém nad Jizerou 21.
září 2013.
Hodně štěstí!
Blahopřání. V Helkovicích oslaví
19. října manželé Maruše a František
Knopovi zlatou svatbu.
Úmrtí
Dne 29. července 2013 zemřel pan Josef
Filounek ze Staré Vsi ve věku 82 let.
Dne 31. 7. 2013 zemřela paní Zdeňka
Živnová z Vysokého nad Jizerou ve věku
83 let.
Dne 3. září 2013 zemřel pan Bohuslav
Nosek z Helkovic ve věku 82 let.
Dne 5. 9. 2013 zemřela paní Jindřišk a
Kliešťová z DPS Vysoké nad Jizerou
(naposled DD Rokytnice nad Jizerou) ve
věku 83 let.
Dne 7. září zemřela paní Libuše Brumlichová z Vysokého nad Jizerou ve věku
nedožitých 92 let.
Životní jubilea
Vysoké nad Jizerou
Kristina Bartoničková 80 let
Jiřina Janoušková 87 let
Alžběta Poláková 83 let
Jiří Strejček 79 let
Vyjadřujeme upřímnou soustrast.
31
foto mlj
Bývalá fara
Roprachtice a
okolí včetně
krámu mistra
Vichra
30
Mgr. Jana Bartoničky a Mgr. Blanky
Kučerové.
ROZPRAVA:
Zelinková vyjádřila podporu k realizaci propagačního materiálu města.
Matura − na dotčených kapitolách
nejsou žádné finanční prostředky. Případná realizace musí být tedy uhrazena z toho, na čem se dohodli a to by
mělo být uvedeno v předloženém materiálu od předkladatelů.
Bárta, Kučerová − je to tam.
Kučerová − počet inzerentů se rovná
nákladům na mapy. Finanční prostředky včetně DPH, které si město bude
účtovat od inzerentů, pokryjí náklady
na zhotovení mapek v počtu 5 000
výtisků včetně DPH.
Štěpánek seznámil přítomné s historií
řešené problematiky. Upozornil na
chyby v předložené kalkulaci.
Kučerová − ano, při minimálním počtu
10 inzerentů, ale nyní je již přihlášeno
18 inzerentů.
Štěpánek vznesl k přítomným i řadu
doplňujících dotazů, které nejsou řešeny. Jaká bude distribuce? Budou mapy
prodávány nebo zdarma? Kolik dostane inzerent za svých 1 800 Kč mapiček?
Upozornil, že město má propagační
materiál „Vysoké nad Jizerou“ 3. vydání v počtu cca 800 ks.
Zarazil se nad formulací předkladatelů, cit. „V rozpočtu města pro rok
2013 jsou pro realizaci tohoto záměru
k dispozici dostatečné prostředky“,…
Bárta z jednání s panem starostou nabyl dojmu, že již město nemá žádné
propagační materiály.
Matura − problematika brožury
„Vysoké nad Jizerou“ byla řešena v
minulosti na veřejném zasedání ZM.
Byl realizován dotisk. Přiznal problémy s distribucí.
Štěpánek − je třeba dořešit ještě řadu
záležitostí. Např. v brožuře „Vysoké
nad Jizerou“ jsou uvedeny podnikatelské subjekty zcela zdarma a v chystaném materiálu zaplatí inzerent. Je to
tak spravedlivé? Je to řádně připravené?
Matura považuje formát vizitky pro
jednoho inzerenta za nedostatečný.
Kučerová − formát bude záležet na
počtu inzerentů.
Bárta − mělo by se jednat o obyčejnou
skládačku. Mapy, textová část v několika jazykových mutacích a inzeráty.
Pokud bude inzerentů 15 − 18, tak se
jejich požadavky na jednu stranu nevejdou a musí být prezentovány po
okrajích mapy.
Kučerová − podoba mapy je věcí grafika.
Bárta − o tom, že brožurky „Vysoké
nad Jizerou“ jsou ještě k mání, se dozvěděl zde na jednání. Když jednal s
kulturní komisí, předpokládal, že nic
takového není. Jednal i s panem
Havlem, který by měl zájem o nějaký
propagační materiál města do IC.
Matura − nechápe, jak jsou šířeny tyto
informace. U paní Řehořové, členky
kulturní komise, by se každý mohl
jednoduše dopátrat pravdy.
Zelinková − pokud na „skládačku“
přispějí i podnikatelské subjekty, tak
by město mělo unést nějakých 15 000
nebo 20 000 Kč ze svého rozpočtu.
Bude se jednat i o propagaci města,
kterou je třeba zviditelnit. Mapičku
považuje za vhodný prostředek.
Matura nevidí problém ve finanční
3
stránce projektu. Upozornil přítomné,
že neviděl žádný návrh podobné mapy. ZM v řadě případů řešení problematiky odkládá na příště a v tomto
případě nevidíme nic a všem to je jasné. Kučerová informovala o jednání
Mgr. Bartoničky s Mgr. Benešem.
Podotkla, že informace o městě jsou
naprosto zoufalé. Návštěvník města by
měl z řešeného materiálu zjistit základní informace.
Pokud bude mapička uhrazena z inzerce, není důvod ji nadále prodávat. Problémy s DPH.
Návrh textové části vychází z materiálů kulturní komise.
Škodová přednesla návrh na usnesení.
Štěpánek − formulace se kloní k tomu,
aby záměr realizovala firma Mgr. Beneše. Limituje účast ostatních firem.
Žádost pana Františka Matouška o
odkoupení části pozemku města cca
60 m2 p. č. 2253/1 v k. ú. Vysoké nad
Jizerou ve smyslu předložené situace.
Jedná se o pozemek tvořící komunikaci v prostoru bývalého LV Větrov.
Záměr města o odprodeji byl zveřejněn.
4/ Diskuse
Matura informoval přítomné o řešení
poruch na vodovodním řádu před objektem radnice.
Zelinková vznesla dotaz na stav městského rozhlasu.
Matura − rozhlas je porouchán. Vlivem bouřek odešel počítač. Porucha
nahlášena.
Zelinková navrhuje, aby jednání ZM
měla vždy pevný začátek od 18.00
hod. Zamezilo by to problémy s účastí.
Vyjádřila poděkování zaměstnancům
muzea ve Vysokém nad Jizerou za
organizaci promítání fotografií ze dne
2. 8. 2013 a za zhotovení výstavy fotografií ve vestibulu radnice.
●
USNESENÍ
ZM odsouhlasilo rozhodnutí pověřené
výběrové komise na dílo „Oprava kanalizace“ a odsouhlasilo, aby pan starosta podepsal s firmou Matoušek Vysoké nad Jizerou příslušnou smlouvu o
dílo
ZM rozhodlo, aby investiční akce
„Oprava chodníku a zábradlí před budovou ZŠ ve Vysokém nad Jizerou“
byla řešena přímým zadáním. Zodpovídá starosta města. Max. cena 166
000 Kč
ZM odsouhlasilo pořízení skládacích
map města ve formátu B3, nákladu 5
000 ks v celkové částce 34 485 Kč
včetně DPH. Distribuce zdarma. Každý inzerent dostane 50 ks. Za pořízení
zodpovídají Mgr. Bartonička, Mgr.
Kučerová. Termín do konce září 2013.
ZM rozhodlo nevyhovět žádosti pana
Františka Matouška a rozhodlo neprodávat mu z majetku města Vysoké nad
Jizerou část pozemku, cca 60 m2, p. č.
2253/1 v k . ú. Vysoké nad Jizerou, ve
smyslu předložené situace
Mgr. Lucie Strnádková,
Jindřich Matura
Další zasedání proběhlo 23. září.
●●●●●
DŘÍVE A NYNÍ (VB)
asi J. Hladík asi před 1. svět. válkou
1909 dřevěnný most nahrazen betonovým
Jednoduchá pravda
Doplněk k jednání zastupitelstva o
nové propagační skládačce, na kterém
padly některé zkreslené výroky o současné brožurce
Původní brožura Vysoké nad Jizerou
vyšla poprvé na podzim 2010 a napo4
29
„Víte, když to měříte vy, jsem klidný,“
říkal jeden z účastníků letošního mistrovství, „i když nevyhrávám. Je to bezva pocit dojet do cíle a rovnou vidět svůj čas a
aktuální pořadí. To se dřív nestávalo.“
S podobnými ohlasy se rozhodčí Vysockého ski klubu – pod
který naše rodina patří a jehož
jménem mimo jiné také vystupujeme – setkávají tedy nejen
na území České republiky, ale
také v okolních státech.
Důležitou součástí spolupráce je
skromnost a především inovativní přístup. Díky přinášení
nových technologií se nám daří
držet krok s konkurencí a leckdy být i o pár novinek před ní.
Letos jsme například měli online výsledky na webových
stránkách. „Skvěle se s vámi
spolupracovalo. Jste suprový
tým! To se nestává!“ Sděloval své nadšení prezident
mistrovství, pan Thomas
Zumbrunn. Spolu se slušností, na kterou poukazují především pořadatelé, to pomáhá skupině šířit dobré jméno
jak jí, tak celému městu Vysoké nad Jizerou.
"The hole championship was
a big success and you were
with your work a big part of
it! " nám napsal technický ředitel Niklaus
Lang.
Aleš Hejral
VYSOCKÉ DETAILY
IŘ
28
sled potřetí na podzim 2012. Byla prezentována ve Větrníku. Každé vydání
je aktualizované. S aktualizací se počítá i pro eventuální další. První a druhý
rok byla snaha dostat co nejvíc publikací do světa a mít po ruce propagaci
města nejen pro návštěvníky, ale i
místní. Byly distribuované zdarma.
Třetí vydání se prodává, jak bylo rozhodnuto, tak, aby výtěžek městu činil
10 Kč za kus a bylo k dostání přímo
ve městě, zvlášť pro jeho hosty. Po
počátečním odmítání prodeje v muzeu
se prodává tam stejně jako v knihovně,
obě jsou zařízení města. Kromě toho
disponuje brožurou od začátku IC G.
Havla a nyní i trafika M. Brádlerové,
kde se velmi dobře v letošní sezóně
uplatnila. Nevidím nikde za celé tři
roky potíže s distribucí. Na městském
úřadu slouží k prezentaci města. Také
účastníci Krakonošova divadelního
podzimu ji dostávali. Je ovšem fakt, že
máme už jen něco přes dvě stě kusů.
Nikdy jsme se nesetkali s tím, že by
tento propagační materiál neplnil svoje poslání včetně estetického. To, že
zastupitelé, kteří ji od počátku znají,
nevědí o její existenci, je jiná věc. Nikdo s námi o tom nejednal. Myslím
s kulturní komisí, která stála u jejího
zrodu pro jakoukoli absenci podobného materiálu. Tudíž výrok že „informace o městě jsou naprosto zoufalé“
je poněkud zarážející. Informace zde
jsou poměrně vyčerpávající. Co se
týče uvedení podnikatelských subjektů
zdarma, jsou v brožuře zmapovány
různé služby, ovšem v žádném případě
formou reklamy. Překvapivé je i to, že
je brožura zřejmě považována za
„neviditelnou“. Škoda jen, že nemáme
jazykové mutace v němčině, angličtině a polštině, jak se původně předpokládalo. I tak je za ní kus poctivé práce pro Vysoké nad Jizerou.
Jménem kulturní komise
Ivana Řehořová
Ještě jednou
o mapě města
V předchozích číslech Větrníku byla
veřejnost informována o záměru pořídit nový propagační materiál - mapu
města. Jsme rádi, že vám můžeme
oznámit, že v době sepisování této
zprávy je již mapa v tisku a že v řádu
dnů bude připravena k distribuci. Co
tomuto výsledku předcházelo?
Po zdárném shánění potenciálních
inzerentů, kteří by projekt pomohli
spolufinancovat, se záměr dostal na
stůl našich zastupitelů. O jeho realizaci rozhodli na svém srpnovém zasedání téměř jednomyslně a práce tak
mohla pokračovat dál. Započalo shromažďování podkladů od jednotlivých
inzerentů, sestavování kratičkého, leč
informacemi nabitého textu o Vysokém a pořizování jeho překladu a –
v neposlední řadě – opatřování fotografií, bez nichž se mapa nemohla
obejít.
Vše se podařilo získat velmi rychle, za
což si zaslouží poděkování jak autor
informativního textu Michal L. Jakl,
tak jeho překladatelé do angličtiny,
němčiny a polštiny (Lucie Burgermeisterová, Kristina Poljaková, Slawomir Patalas). Vřelé díky pak náleží
i místním fotografům (Ondřeji Hlůžemu, Milanu Junkovi, Janě Svaté a Miroslavu Šaldovi), kteří ochotně po5
skytli své nejpodařenější kousky.
Bohužel ne všechny mohly být
vzhledem k omezenému prostoru
otištěny… Je zapotřebí si uvědomit,
že nebýt kromobyčejné vstřícnosti
všech jmenovaných spolupracovníků, přípravné práce by nemohly
postupovat tak rychle a stihnout
stanovený termín by bylo velmi
obtížné. Proto ještě jednou díky!
IŘ
Trochu odbočíme, když zmíníme,
že zajímavá je i ekonomická stránka věci – 5 000 kusů map ve formátu hotová i zahrada, přístupový chodník a
B3 a měřítku 1:6 000 bude stát (se odvodnění budovy.
vším všudy) 34 485 Kč, inzerenti při- Chodník u základní školy z dotace by
spěli částkou 22 500 Kč, město tedy měl být dokončený do konce října.
5 000 kusů map vyjde na 11 985 Kč – Využije se možnost dotace na výzbroj
jedna mapa přijde obecní kasu na při- a výstroj pro požární ochranu.
bližně 2,40 Kč. Smysluplnost tohoto Před městským úřadem byla ukončena
modelu financování je v době, kdy výměna kanalizační stoky a opravena
městská pokladna zrovna nepřetéká, dlažba na komunikaci.
Opravu ochranného skla a mapy
očividná.
Co se týče nejnovějšího vývoje, gra- v parku zajistí firma P & P.
fický návrh mapy byl hotov v předpo- Podnikají se první kroky k modernizasledním zářijovém týdnu a poté zamí- ci dodávky vody. Pracuje se na zlepšeřil do tiskárny, kterou by měl opustit ní kvality a dodávky vody na Farském
nejpozději na začátku října, aby byl potoce − výtlak, čerpadla, armatura a
nový propagační materiál k dispozici elektrické ovládání dole u koupaliště.
již v průběhu 44. ročníku Krakonošo- Nahoře se bude provádět chlorování
va divadelního podzimu. Podle roz- na průtoku a výměna potrubí na
hodnutí zastupitelstva města se bude úpravně vody u hřiště.
distribuovat zdarma. Věříme, že jak Na úpravně se rovněž provádí demonjeho návštěvníkům, tak všem dalším táž zastaralého rozvaděče, uložení nouživatelům udělá nová mapa města vých kabelů do výkopu a přemístění a
montáž rozvaděče v budově úpravny.
radost!
Jan Bartonička, Blanka Kučerová
●
Anketa pro zastupitele −
Město nabízí pracovní příležitosti pro
tentokrát pro Karla Bártu
vodáka a uklízečku MŠ.
Daří se vám práce v zastupitelstvu
●
podle vašich představ ?
HOVORY S PANEM STAROSTOU
V mateřské škole je mimo hlavní akce S ohledem na to, že jsem v letech
6
ulomených větvích jsou napadány dřevokaznými houbami a tracheomykozami. Na
stromech je patrné každoroční zasychání
většího počtu větví. Klimatické podmínky
a nadmořská výška Vysokého nad Jizerou
není pro topol vhodným stanovištěm a i to
zřejmě ovlivňuje zdravotní stav stromů.
Padající větve mohou ohrozit hráče, diváky a ostatní návštěvníky fotbalového hřiště a vstup na vlastní nebezpečí by byl paradoxem a od faktické zodpovědnosti by
vlastníka či uživatele zřejmě neochránil.“
Tato slova jsou úvodem dvoustránkového
posouzení stavu a následného návrhu řešení a přiklonili jsme se k názoru, že záležitost již nemá odkladu a přistoupíme
v první fázi k odstranění vnitřní řady stromů. Na jaře potom zasázíme sazenice buku, z nichž postupně vznikne živý plot. Po
jeho vzrůstu bude odstraněna zbývající
část stromů.
Toto je jen velmi stručně nastíněná informace o našem záměru a uvědomujeme si,
že za těmito řádky je i spousta ruční práce pro fotbalisty s úklidem a později i
s údržbou plotu. Ale je to cesta, jak
v krátké době překonat problém stálé se
zvětšujícího nebezpečí padajících větví.
V posledních letech se nám podařilo podstatným způsobem zlepšit hrací plochu. A
nyní přistupujeme k dalšímu kroku, kde
vedle bezpečnosti sportovců a návštěvníků v krátkém čase vytvoříme nový vzhled
tohoto sportoviště.
Za TJ Vysoké Zdeněk Seidl
letos na konci července prezentovala své
schopnosti elektronické časomíry až ve
Švýcarském Wittinsburgu. Jednalo se tak
již o šesté měření mistrovství Evropy sjez-
du minikár, anglicky SpeedDown, čímž se
uzavřelo „kolečko“ po Evropě: 2008: Česká republika – 2009: Německo – 2010:
Belgie – 2011: Itálie – 2012: Francie –
2013: Švýcarsko. A mimochodem, tento
závod byl organizačně nejlépe zabezpečen. V příštím roce bude opět bude závody hostit Česká republika a my u toho
nebudeme chybět.
Měřili jsme ve Švýcarsku
Vysoké nad Jizerou je malé městečko
s pár obyvateli. Aby nezapadlo v zapomnění, je dobré, když jeho jméno pomáhají šířit právě jeho obyvatelé. V tom dobrém smyslu tak již desetiletí bezpochyby
koná naše rodina. Mimo divadla se činně
zajímáme o závody všeho druhu, nejen
běhy na lyžích, kterým je Vysoké kolébkou. Skupina vedená Josefem Hejralem
27
Vysoké nad Jizerou
9. 11. 2013 TJ Vysoké nad Jizerou –
Sokol Malá Skála
16. 11. 2013
Jiskra Nový Bor –
TJ Vysoké nad Jizerou
23. 11. 2013 TJ Vysoké nad Jizerou –
Sokol Mnichovo Hradiště
30. 11. 2013 TJ Vysoké nad Jizerou –
TJ Turnov B
7. 12. 2013 TJ Vysoké nad Jizerou –
Loko Česká Lípa B
Za družstvo mužů J. Nechanický
Rosťa Šalda, Aleš Havelka a Robert Nesvadba
První ročník turnaje v pétanque (po
loňském nultém) se uskutečnil na začátku srpna v prostoru bytovek. Na
snímku jsou zachyceni až na jedinou
výjimku všichni startující, v popředí
vidíte tři nejúspěšnější borce.
J. Bartonička
O víkendu 24. − 25. 8.
2013 se konal již tradiční
tenisový
turnaj
„Vysocký
OPEN“.
Letos to byl již 12. ročník. Počasí nám přálo a
tak i účast byla na náš
jeden kurt tak akorát.
Že tenis je sport pro
všechny generace, dovítěz
kazuje i rozdíl 50 let
mezi nejmladší hráčkou Barborou
Flösslovou a zkušeným Karlem Pohankou. V sobotu ve dvouhře obsadil
1. místo Jiří Fabian, 2. Gunnar Havel a
3. Petr Flössel. V neděli ve čtyřhrách
1. místo obsadila dvojice Havel, Flössel, 2. Fabian, Beneš a 3. Fabianová,
Valenta. Všem, kteří nabídli pomocnou ruku při organizaci a úklidu, děkuji
a
těším se
na další
utkání
příští
rok.
Ing. Petr
Flössel
Topoly na fotbalovém hřišti
Na fotbalovém hřišti již řadu let vzniká
problém s padáním větví z okolních stromů. Tento problém došel tak daleko, že
jsme nuceni přistoupit k radikálnímu řešení. O radu a určitou pomoc jsme požádali
odborného lesního hospodáře pana Bedřicha ČECHA, který ve svém vyjádření
uvádí:
„Zdravotní stav velké části vzrostlých
topolů není dobrý z důvodu lámání zdravých větví námrazou a sněhem. Rány po
26
IŘ
1994 − 1998 vykonával funkci místostarosty v tehdy 7 členném zastupitelstvu, současná práce v zastupitelstvu podle mých představ zcela určitě
není. Dovolím si dokonce tvrdit, že
dnes je to horší než v době mého místostarostování. A to zejména v oblastech komunikace, přenosu informací,
celkové informační transparentnosti
atd. Předpokládal jsem, že po těch
letech bude práce zastupitelstva a
městského úřadu (MÚ) poněkud více
koncepční, vycházející z potřeb města
alespoň pro střednědobé období (3 − 4
roky). Ne že by se pro budoucno nic
nedělalo, viz. ČOV + kanalizace, park,
ZŠ, MŠ. Ale dělo a děje se to tak nějak hekticky, bez ladu a skladu.
Jak vidíte a hodnotíte svou funkci v
práci pro město ?
Jak vidím a hodnotím svou funkci.
Jestli je otázkou myšleno to, zdali jako
zastupitel funguji dobře nebo špatně v
práci pro město, tak z tohoto pohledu
sám sebe hodnotit nebudu a ani mi to
asi nepřísluší. Od toho tu musí být
jiní, kteří alespoň částečně sledují a
zajímají se o veřejné dění. Ti, ať za
příslušné období zhodnotí práci a
funkce zastupitelů a vedení obce. A
pokud jde o to jak vidím funkci řadového neuvolněného zastupitele, vždy
jsem tvrdil, že čtyřletý mandát pro
neuvolněného zastupitele a u poprvé
zvoleného to platí dvojnásob, je velmi
krátká doba na to, aby se vůbec rozkoukal, ponořil se tajů fungování a
potřeb obce. Obec je totiž velmi svébytné, různorodé a mnohonázorové
společenství, kde někdy a v něčem
nejsou použitelná pravidla, která třeba
běžně platí při podnikatelské činnosti
nebo v rodině. Poznat a obsáhnout
všechna tato „zákoutí“ chce nějaký
čas a toho zas tak moc během jednoho
volebního období není. Proto jsem
vždy byl a stále jsem zastáncem takového zastupitelstva, v rámci kterého
bude fungovat Rada města. Po dosavadních zkušenostech v tomto volebním období jsem nabyl ještě většího
přesvědčení, že tento model by byl v
rámci řízení a správy obce prospěšnější. Jen pro informaci. V současném
systému funkci Rady města zastává
pouze starosta, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze Zákona o
obcích. Zde není prostor pro detailnější zdůvodnění mého názoru, ale myslím, že jsem se tímto problémem zabýval ve volebním programu při posledních komunálních volbách. Chci
jen upozornit na to, že funkce zastupitele je mnohdy, za jistých podmínek
velmi problematická.
Co myslíte, že se zhruba za tři roky
vám osobně i celému zastupitelstvu
podařilo a co se vůbec nedaří ?
Jako člen Finanční komise jsem spokojen s tím, že se podařilo změnit
tvorbu rozpočtu města v posledních
dvou letech. A to zejména tím, že je
poněkud podrobněji strukturován v
jednotlivých kapitolách na konkrétní
částky. Zatím ale pokulhává kontrola
plnění a čerpání jednotlivých kapitol
rozpočtu, což se velmi výrazně projevilo v pololetí. Za velmi významné
považuji, v současné době dokončené
zateplení a změnu vytápění v MŠ.
Do toho kladného bych velmi rád přidal i rekonstrukci místní komunikace
ve Tříči (mimochodem za cca 650tis.
Kč), ale vzhledem k tomu, co by bylo
7
potřeba v této oblasti udělat, to byla
jenom „silniční epizodka“. A co se
vůbec nedaří? Zcela jistě je to dokončení investiční akce ČOV + kanalizace. Zde však, ať se říká co se říká, je
vedení města a celé zastupitelstvo v
pozici čekatelů na „dotační spásu“.
Máte nějaké další cíle, nápady?
Vzhledem k blížícímu se konci volebního období, určitě nic megalomanského v hlavě nemám. Ale je spousta
drobných problémů které je potřeba
řešit a které mohou přinést větší spokojenost nás všech, než něco velkého.
Přesto jeden nemalý cíl mám. Jak se
již zmiňuji výše. Chci se zasadit vší
silou o to, aby v příštím zastupitelstvu
zasedlo tolik zastupitelů, aby mohla
být zřízena Rada města.
v dnešní uspěchané a někdy i složité
době se najdou takoví poctivci, jakým
je pan Beneš. V případě, že Vaše město vydává zpravodaj, prosím o veřejné
poděkování.
S pozdravem Zdeněk Mráz,
místostarosta města Třeboně
●
Pane starosto,
dne 31. 8. 2013 jsem navštívila asi
v 11.00 hodin vaše muzeum, chtěla
bych vám poděkovat za vašeho pracovníka, který ten den měl službu, jak
se nám věnoval. Škoda, že takových
lidí není na těchto místech více, většinou se setkám s pracovníky na IC,
kteří pravděpodobně nemohou sehnat
práci a podle toho se chovají. Ještě
jednou mu touto cestou poděkujte,
dělá Vašemu městu velkou reklamu.
Zdraví Marie a Miloš Kučerovi,
Sněžné 135, okres Žďár nad Sázavou
VOLBY do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
se uskuteční 25. a 26. října 2013
pro okrsek Vysoké nad Jizerou a Helkovice na městském úřadu, Sklenařice
ve staré škole, Horní Tříč v apartmánech Stará škola a Stará Ves ve skladu
ZD.
Europoslanec Kožušník
běžel kolem ČR
ketbal, volejbal, nohejbal), zemních
pouzder pro volejbalové sloupky a
ostatních držáků (12 ks na upevnění
např. hrazdy). Obložení stěn výšky
1,85 m bude demontováno až na zeď
(dřevěný obklad a lišty na uchycení
obkladu). Zeď bude očištěna a po přípravě podkladu penetrována. Následně
bude provedena montáž obložení stěn
(umělý povrch). V souvislosti s výměnou obložení dojde k přebroušení a
nátěru zárubní vstupních dveří a
k přebroušení, impregnaci a nátěru
stávajícího obložení otopných těles,
které po zmiňované úpravě zůstane na
místě. Samozřejmou součástí výměny
je demontáž a opětovná montáž stávajícího sportovního vybavení (ribstole,
šplhací tyče atd.). Zároveň dojde
k výměně pěti větracích okýnek ve
velkých luxferových oknech.
Změnou povrchu dojde ke snížení rizika úrazu při tréninkové a sportovní
činnosti, neboť stávající stav již vykazuje značné nerovnosti.
A na závěr zbývá zodpovědět otázku,
kdy dojde k realizaci? Podle současných informací na přelomu dubna a
května příštího roku.
MAS
„Přiďte
pobejt!“
Jilemnice
Ministerstvo zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond
Pochvalné dopisy
Vážený pane starosto,
Váš občan, pan Petr Beneš, Sluneční
262, Vysoké nad Jizerou, našel na třeboňském náměstí moji peněženku se
všemi doklady a finanční hotovostí
v pátek dne 20. 9. 2013. Při manipulaci se sakem mi peněženka vypadla a
zůstala ležet vedle vozidla. Pan Beneš
ji našel a bezprostředně po nálezu mne
telefonicky kontaktoval a peněženku
mi vrátil. Velice si vážím toho, že
Za TJ Vysoké nad Jizerou
Ing. Jaroslav Nechanický − předseda
Volejbal − muži
V letní přípravné sezóně se muži zúčastnili několika turnajů, na nichž se
jim výsledkově poměrně dařilo. Zvítězili na kvalitně obsazeném turnaji
v Bašnici u Hořic, v rámci 60. ročníku
turnaje v Dřevěnicích skončili muži ve
8
25
Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za vzorové uspořádání turistického
pochodu „Krajem Zapadlých vlastenců“.
Této akce se naše rodina účastní poněkolikáté a vždy jsme nadmíru spokojeni. I
když letošní ročník provázely tropické
klimatické podmínky. Věru, na hory nevídané a přesto na konci pochodu jsme si
odnášeli samé příjemné dojmy.
Ještě jednou veliký dík organizátorům
této akce posílá celá naše rodina.
S pozdravem Nesvadbovi
volné soutěži na čtvrtém místě z 18
družstev a na memoriálu Zbyňka Neumanna v Rokytnici nad Jizerou skončili
muži pátí.
V následující sezóně vstoupí již posedmé v řadě do Krajského přeboru 1.
třídy Libereckého kraje, což je čtvrtá
nejvyšší republiková soutěž. Všechny
příznivce vysockého volejbalu zveme
na domácí utkání podzimní části, která jsou v následujícím rozpisu zvýrazněna tučně. První utkání začíná vždy
od 10:00 a druhé po domluvě se soupeřem.
Krajský přebor 1. třídy − rozpis sezóny 2013/2014
28. 9. 2013 TJ Vysoké nad Jizerou –
Spartak Smržovka
5. 10. 2013 TJ Rumburk – TJ Vysoké
nad Jizerou
12. 10. 2013 TJ Vysoké nad Jizerou –
VK Liberec
19. 10. 2013
RSCM Český Dub –
TJ Vysoké nad Jizerou
26. 10. 2013 TJ Vysoké nad Jizerou –
Tesla Stráž nad Nisou
2. 11. 2013 Sokol Železný Brod – TJ
Sám pan Liška byl už starší člověk.
Bohaté bílé vlasy si česal na pěšinku,
nosil brýle, tmavý oblek s vestou a
světlou košili. Moc toho nenamluvil,
k nám dětem byl trpělivý a ochotný.
Krámek měl jedno malé okénko do
silnice. Sloužilo také jako výkladní
skříň. Druhé okno osvětlovalo místnost. Od zákazníků byl oddělen malým sklápěcím pultem. Na obou stranách stály regály na zboží.
Druhá část boudy sloužila pro sklad
zboží, na kamínka a k odpočinku.
V zimě bylo uvnitř teplo. Obvykle šel
jeden kupovat a ostatní doprovod.
Místo pro zákazníky stačilo tak pro 4
− 6 dětí, víc se nás tam nevešlo.
V zimě jsme se příjemně ohřály.
Po válce odešlo hodně žáků do vysocké školy, tržby se snížily, ale krámek
zůstal. V padesátých letech odešel pan
Liška do důchodu, obchůdek se zrušil
a časem udělal místo pro rozšíření
hasičské zbrojnice.
Hana Kalousová
- fotky z majetku
Jaroslava Votočka ze Tříče
SPORT
Dotace
pro Tělovýchovnou jednotu
V roce 2013 se povedlo pro TJ Vysoké nad Jizerou již potřetí získat finanční prostředky z Evropské unie, a to
prostřednictvím iniciativy LEADER,
která je součástí Programu rozvoje
venkova financovaného Evropským
zemědělským fondem pro
rozvoj venkova. Podání
žádosti o dotaci a její prv-
ní administrace byly provedeny
v kanceláři MAS „PŘIĎTE POBEJT“
se sídlem v Jilemnici, pod jejíž působnost je město Vysoké nad Jizerou zařazeno.
Po všech splněných administrativních
úkonech na Státním zemědělském intervenčním fondu v Hradci Králové
nám byl projekt schválen. Z uznatelných nákladů na
akci tak bude
poskytnuto téměř 360 000 Kč
z celkových nákladů na projekt, které činí včetně
DPH téměř 970 000 Kč (konečná cena
bude ještě záviset na výběrovém řízení). Vlastní podíl k dotačním prostředkům budeme hradit prostřednictvím
střednědobého úvěru se splatností cca
6 – 8 let.
Schválený projekt se tentokrát týká
výměny podlahy a obložení na velkém
sále. Pro lepší představu vám popíši,
jak bude celý záměr proveden. Stávající povrch podlahy o půdorysných
rozměrech 12 x 24 m bude demontován až na betonový podklad, který
bude přebroušen či přetryskán. Poté
dojde k vytmelení možných spár a
trhlin, dodání a ukotvení výztužné
celoplošné tkaniny. Následně bude
provedena penetračně nosná vrstva na
bázi epoxidové pryskyřice s posypem
křemičitým pískem se strojním
přebroušením, odstraněním prachu.
Na takto připravenou plochu bude položen sportovní umělý
povrch. Součástí pokládky povrchu bude
provedení
lajnování
třech druhů hřišť (bas24
„Mé srdce patří Česku.“
Propaguje zdravý životní styl a krásy
České republiky, setkávání s lidmi.
Za 43 dní měl uběhnout 1 300 km.
Běh využil na podporu Terezky Zoubkové z Pardubic, která má dětskou
mozkovou obrnu, shromáždění finančních prostředků na speciální zdravotní
zvedák.
16. srpna navštívil Vysoké nad Jizerou.
ZDRAVOTNICTVÍ
Okénko z ústavu
KAPKA NADĚJE PŘINÁŠÍ DO VYSOCKÉ NEMOCNICE VÍC NEŽ
NADĚJI
Už podruhé pomohl Nadační fond
Kapka naděje Ústavu chirurgie ruky a
plastické chirurgie ve Vysokém nad
Jizerou. Poprvé přišla Nadace Kapka naděje do Vysokého nad Jizerou
v roce 2011. Tehdy nemocnici darovala vrtačku pro operace drobných
dětských kostí v hodnotě téměř půl
milionu korun. V pátek 16. srpna
předala prezidentka nadace Vendula
Svobodová ve vysocké nemocnici
společně s ředitelkou nadace Elen
Švarcovou a předsedou správní rady Milošem Profousem do rukou
ředitelky Ústavu chirurgie ruky a
plastické chirurgie ve Vysokém nad
Jizerou Marcely Škodové a primářky Aleny Schmoranzové ultrazvukový diagnostický přístroj a mikrochirurgické nástroje v hodnotě 232 434 Kč.
Dar pomůže především dětským pacientům.
Ultrazvukový diagnostický přístroj
pomáhá právě při operacích dětí. Většina operačních výkonů, které provádíme u velmi malých dětí, je rozsáhlá
a pooperační bolesti jsou značné. Tomu se můžeme vyhnout tím, že po
úvodu do narkózy a po uspání dítěte
anesteziolog aplikuje ke svazku nervů
tzv. vysoký blok, čímž dočasně naprosto umrtví například horní končetinu a umožní tak její dostatečné znecitlivění během operace. Potom není třeba používat vysoké dávky anestetik a
Berte si
Na konci července se objevilo u informačních skříněk zátiší. Bylo zanedlouho doplňováno textilem a už tu
byl samoobslužný bazar než zbytek
zřejmě odvezli. Poslední aktuální nabídka jsou lyže. A přibývá další zboží
– domácí potřeby, hračky, obuv...
IŘ
mlj
9
používat naprosto jiné instrumentarium než pro dospělé, jelikož děti mají
jemné a drobné ruce. Vrozené vývojové vady je třeba často řešit velmi brzy
po narození, rychlé zásahy jsou nutné
i při úrazech. Jemnější nástroje umožňují lepší operační postup, menší operační ránu a tím i kratší dobu hojení,
což je při péči o malého pacienta velmi přínosné. U vrozených vad je někdy třeba i více operací za sebou, což
význam správně použitých nástrojů
zvyšuje. Vybraly jsme si keramické
nástroje, které vedle delší životnosti
mají dlouhotrvající ostrost, aniž by je
bylo nutné opakovaně brousit, vynikající střihací funkce a výrazně lepší
protiskluzné vlastnosti. Mají rovněž
nižší váhu oproti nástrojům tvrdokovovým.
Chtěli bychom touto cestou jménem
nemocných dětí, jejich rodičů i jménem všech pracovníků našeho ústavu
poděkovat především Nadačnímu fondu Kapka naděje a dále všem, kteří se
na nákupu přístrojů podíleli. Jsme rádi, že budeme moci s novým vybavením dětem pomáhat a zlepšovat jim
kvalitu života.
Primář MUDr. Alena Schmoranzová
Ing. Marcela Škodová
výkon probíhá klidněji. Použití přístroje také umožňuje analgesii po operaci a tím zaručuje klidný pooperační
průběh. Vysoký blok je aplikace umrtvující látky jehlou přímo ke svazku
nervů za pomoci speciálního přístroje.
Obvykle lékař zavádí jehlu k nervům
v podpaží nebo nad klíčkem, sleduje
elektrické impulsy a odpovědi, aby
získal jistotu, že je na správném místě
u nervu. Tato procedura není příjemná
ani pro dospělého. Dětem se však jehla zavádí až po uspání a anesteziolog
aplikuje léčivo víceméně podle zkušenosti. K větší jistotě o místě, kam se
anestetikum aplikuje, přináší sledování aplikační jehly právě prostřednictvím ultrazvuku. Přístroj jsme potřebovali pro velké spektrum dětských
pacientů, u kterých aplikaci bloku potřebujeme s jistotou použít.
Nadace Kapka naděje ještě vysocké
nemocnici předala mikrochirurgické
nástroje. Při operacích dětí musíme
ŠKOLNÍ OKÉNKO
ze školy jsme se
u něho jen tak
zastavili. Světnici měl vždy čistou a uklizenou.
Promluvili jsme
s ním pár slov a
pokračovali dál
po silnici domů.
Myslím, že byl
z občasných návštěv rád.
Ve volných chví- Antonín Stříbrný,
Josef Hartig ze Tříče
lích se pěkně ob- a Arnošt Kučera
lékl a šel na pobyt
ke svým známým. Někdy přišel i
k nám. Maminka říkala, že je to náš
vzdálený příbuzný.
Vidět v našem kraji
živého námořníka se
každému nepoštěstifoto Ant. Junek lo. Uměl námořnickou řeč esperanto.
Při jeho návštěvě
jsme po něm chtěli, aby překládal česká slova do esperanta a obráceně. Někdy říkal celé věty nebo vyprávěl pohádky. I když jsme mu nerozuměli,
hltali jsme pro nás nesrozumitelná
slova a divili se, jak řeč ovládá.
Vím, že se dožil vysokého věku. Po
jeho smrti nezůstala chaloupka prázd-
ná. Nový majitel se o ni vzorně stará.
Při cestě z Vysokého do Tříče nelze to
pěkné a udržované stavení přehlédnout a zavzpomínat na bývalého obyvatele.
Hana Kalousová
Liškova bouda
Ve Tříči u Kříže stála na břehu silnice
na vysokých nohách černá dřevěná
bouda.
Krámek v ní měl pan Liška. Prodával
vše, co jsme potřebovali ve škole.
Tenkrát toho moc nebylo třeba. Byla
to barevná dřevěná držátka, pera, tužky, gumy, čtvrtky, sešity, papíry, barevné inkousty, tuše, redispera a pasteldědeček J. V.,
ky.
Emanuel Liška
V době války pro
nás holky kdesi sehnal malé růžové
lisované plechové, slepované panenky
– plaváčky. Nožičky u sebe, ručičky
mírně od tělíčka. Vešla se do dlaně,
někomu i do dřevěného perečáku. Šili
jsme na ně oblečky, čepičky, balili je
do hadříku a nosili v kapse. V papírové
krabičce
měly postýlku.
Plaváček dlouho nevydržel
při sobě a slepit
to už nešlo.
Když
růžoví
plaváčci
došli,
Marie Císařová
s vnukem
přišli na řadu
černoušci. Živého nikdy nikdo neviděl. Modrá
očička a červená pusinka se nám moc
nelíbila. Kupovali se jen z nouze.
Mateřská škola v novém
Město Vysoké nad Jizerou dostalo
dotaci na zateplení budovy MŠ a proto
letošní ukončení a začátek školního
roku na naší mateřské škole probíhal
opravdu netradičně.
Mateřská škola ukončila provoz v pá10
Eskamotérova bouda napravo
od domu pana Stříbrného
23
JAK SE PRALO II.
Prádlo bylo vyprané, ale čekalo ještě
hodně práce, než se mohlo složit do
prádelníku.
Jak se z jara zazelenala tráva a svítilo
sluníčko, vymáchalo se jen barevné a
s bílým honem na ,,blajch", vybělit.
To se rovnou z vyvářky i s mydlinkami rozprostřelo na trávník a kropilo,
aby nezaschlo, asi tak 3 − 4 hodiny.
Teprve potom se máchalo, škrobilo a
modřilo šmolkou. Ždímalo se ručně.
Někdy se stihlo ještě venku usušit a
když ne, nechalo se namočené ve vodě
a sušilo se venku až druhý den. Ono
venku usušené tak krásně vonělo. Jinak se sušilo na půdě.
Suché prádlo se pečlivě narovnalo do
koše a čekalo žehlení a mandlování.
Maminka chodila mandlovat do Erbanova pekařství. Domluvila si čas,
prádlo nakropila, aby zvláčnělo a
dobře se mandlovalo.
Mandl měli za pekárnou v menší místnosti. Nevím, dokážu-li to dobře po-
psat. Byla to
jakási velká
bedna, vysoká
asi jako stůl s
víkem zapuštěným kousek
níž. Tam se v
potřebné vrst- mlj
vě naskládaly
hladké kusy prádla − ložní, utěrky a
pod. Ze předu bylo uprostřed velké
kolo s klikou. Jeho otáčením se dal do
pohybu mechanismus mandlu. Těžké,
hlazené válce z kamene. Ty pojížděly
přes prádlo z jednoho konce na druhý
a tlakem prádlo žehlily. Než bylo
prádlo pěkně hladké, muselo se kolem
mnohokrát zatočit. Takže zase pěkná
dřina i čas. Ale dobře vymandlované
už nebylo potřeba žehlit.
A to ostatní prádlo? Nakropilo se a
žehlilo žehličkou ohřívanou na kamnech, nebo i jinak, jak je vidíme v muzeích. Ale oheň byl potřeba vždycky.
Byly párové, aby se jedna ohřívala
a tou druhou se žehlilo.
Skládání a rovnání do prádelníku byla
ta nejhezčí práce, snad asi taky proto,
že byla poslední.
Zatím se ale už v koši začalo hromadit
špinavé prádlo a zase přišel den praní,
a tak to byl vlastně nikdy nekončící
kolotoč. Tak teď už chápete, proč
mám ráda automatickou pračku.
Anna Čeřovská
Pan Stříbrný
První domek mezi třičskou silnicí a
Starovačkou stojí malá roubenka. Dříve v ní žil pan Stříbrný. Byl to starý,
vysloužilý námořník. Žil sám, sám se
o sebe i stavení staral. Po cestě
22
Žehlička věnovaná Slávkou H.
Václav Šilhán. Strávil zde mnoho večerů. Chodil s ním i jeho krásný vlčák
Alan.
Jak strýc vzpomínal, na jarmarky byly
jako malé děti odvedeny k dědečkovi
do Staré Vsi. Máma zase vzpomínala,
že když byla malá a sešla se větší společnost, odvedli ji k tetičce Bouzkové.
Když navštěvovala měšťanku, nechodila o jarmarcích do školy a musela
doma pomáhat. No, a já když jsem
byla malá a přišla větší společnost,
třeba po pohřbu, hlídala mě zase naproti paní Jatšová. Tak tradice pokračovala.
Miloslava Harčariková
tek 14. června a veškeré práce byly
zahájeny ihned v sobotu firmou pana
Havrana ze Dvora Králové nad Labem. Jako první probíhala výměna
oken, následně strhávání stropů, výměna osvětlení, budování nových stropů ve třídách, položení nového povrchu na balkonech a jejich oprava,
natírání topení,
malování veškerých prostor
školy, zabudování
nových
žaluzií do tříd,
položení nového lina a koberce ve II. třídě.
V neposlední
řadě probíhalo
celkové zateplení budovy, barevná fasáda a terénní
úpravy (zámková dlažba u hlavního
vchodu). Práci této firmy jsme si nemohly vynachválit. Zaměstnanci,
včetně svého vedení, pracovali denně
od rána do večera, i o sobotách. Domníváme se, že i tato firma byla spokojena s námi, kdy nebyl problém
rychle nastoupit do práce, uklidit potřebné a práce mohly pokračovat.
Dále pak měla začít celková rekonstrukce topení a oprava celého sklepa.
Naivně jsme si myslely, že tyto práce
budou probíhat současně. Výběrové
řízení proběhlo v srpnu, vyhrála ho
firma pana Klejšmita, také ze Dvora
Králové nad Labem. Práce byly započaty velice pozvolným tempem. Ze
sklepních prostorů byly odstraněny
velké kotle, bojler, proběhla část zednických prací, byly nainstalovány no-
vé plynové kotle a rozvody.
Všichni zaměstnanci školy počítali
s otevřením budovy MŠ 2. září. Jaké
pak bylo naše velké překvapení, když
jsme se ve čtvrtek 29. 8. dozvěděli, že
MŠ nebudeme moci otevřít z důvodu
nedokončené plynofikace.
Tímto se chceme všem rodičům, kterým jsme způsobili takto narychlo
nečekané komplikace, omluvit.
I přes veškeré
problémy, které se
během letošních
prázdnin vyskytly,
uvítáme děti po
35 letech v krásné
nové MŠ. Rádi
uvítáme i vás na
dni
otevřených
dveří dne 4. října 2013 od 8.00 do
11.30.
Náš veliký dík patří Městskému úřadu
za realizaci projektu. Dále pak za
vstřícnou pomoc zaměstnancům města, firmě Reno Jilemnice za sponzorský dar a všem, díky kterým byla stavba dokončena.
Kolektiv mateřské školy
Nový školní rok v základní škole
Žáci
V letošním roce bude základní školu
navštěvovat 135 žáků. Další 2 žáci
jsou u nás přihlášeni, ale studují
v zahraničí a budou u nás pouze vykonávat zkoušky z českého jazyka a
předmětů, které mají vztah k České
republice. Do první třídy nastoupilo
15 dětí. Očekávali jsme sice větší počet prvňáčků, avšak 8 rodičů požádalo
11
o odklad povinné školní docházky
jejich dítěte a těmto žádostem bylo
vyhověno.
Učitelé
K 31. lednu odešla do důchodu paní
učitelka Eva Nesvadbová. Pracovala
v naší škole od roku 1985 a učila dějepis a ruštinu. V devadesátých letech se
ruština přestala na školách učit a paní
Nesvadbová vystudovala třetí předmět
– anglický jazyk. Studovala při zaměstnání, což se třemi dětmi nebylo
vůbec jednoduché. Škole velmi pomohla, protože o angličtináře byla
nouze. Však si angličtiny také užila!
V sedmi třídách po třech hodinách –
to je 21 hodin týdně. Jako učitelka
byla mezi dětmi oblíbená pro svou
klidnou povahu, nikdy nezvyšovala
hlas, byla kamarádská a spravedlivá. I
jako kolegyni jsme ji měli rádi, byla
přátelská a ochotná kdykoli pomoci.
Svou práci vykonávala svědomitě a
pečlivě. Děkuji paní Nesvadbové za
vše, co pro naši školu vykonala, a přeji jí do dalších let hodně zdraví a pohody a radosti v rodinném kruhu.
V červnu odešla do důchodu také paní
učitelka Zuzana Lízlerová. Učila
na naší škole před mnoha lety, pak
pracovala v Jilemnici a v roce 2002 se
opět vrátila do Vysokého. Většinu let
strávených ve škole věnovala těm nejmenším – dětem v první a druhé třídě.
Zde je práce velmi náročná a vyžaduje
velikou trpělivost. Paní učitelce pomáhaly její dlouholeté zkušenosti, takže
žáci, které učila, měli opravdu výborné základy. Paní Lízlerová byla k dětem náročná a starostlivá, k nám ve
sboru kamarádská a ochotná, k rodičům vstřícná a upřímná. I jí děkuji a
přeji mnoho a mnoho klidných a spokojených let prožitých ve zdraví se
svými nejbližšími.
Na zástup za učitelky na mateřské dovolené nastoupily slečna Soňa Pánková (český jazyk + výtvarná výchova) a
slečna Michaela Jebavá (dějepis + německý jazyk).
Výuka
V oblasti vyučování dochází ke změně, žáci od sedmé třídy se budou učit
dvě hodiny týdně povinně další cizí
jazyk, u nás to bude německý jazyk.
Toto se netýká 9. třídy. Osmá třída
bude mít letos i příští rok 3 hodiny
povinného německého jazyka, aby
byla splněna hodinová dotace. Do
školního vzdělávacího programu jsme
přes prázdniny rozpracovali dopravní
výchovu, chování za mimořádných
situací a finanční gramotnost. Všechny tři oblasti jsme učili podle vlastních
plánů, takže pro nás to není až tak velká změna. Stejně tak i výuka zlomků
v 5. třídě.
Školní budova
V nejbližší době se bude opravovat
chodník před školou. Po dobu opravy
se do budovy bude chodit zadním
vchodem, což bude vyžadovat zvýšenou opatrnost, protože dvůr není
v dobrém stavu. Letos se měla vymě-
12
IŘ
o kterém se zmiňuje i strýc. Zde se
nejvíce hrály karty. Místnost byla
osvětlena pěti lampami.
Zařízení bylo prosté, ale účelné. Dík
patří tehdejším řemeslníkům, lavice i
stoly slouží dosud v pergole mé rodině. Je to krásné posezení, jak řekly
děti, výška lavice a stolu je perfektní,
vše je tak, jak má být.
Ještě pár vzpomínek. Můj dědeček prý
velice rád seděl na lavici u kachlí od
kamen, bylo mu tam asi příjemně, dožil se 85 let.
Za první republiky zde v hospodářství
vypomáhal Kokoška, to byla velice
svérázná osoba. On nebyl asi nijak
chytrý, dělal všude jen podřadné práce, ale velice pracovitý a nenáročný.
Snědl toho hodně, ale spokojil se
s obyčejným jídlem. Třeba krupicovou
kaši miloval a snědl jí celý hrnek.
Mnoho lidí vzpomíná na limonády,
které byly v lahvích s patentním uzávěrem a při otevření krásně zašuměly.
Pivo se dodávalo z Malého Rohozce,
Vratislavic a Jilemnice. Točilo se zde i
černé pivo. Sudy s pivem byly ve sklepě, lahvové pivo, limonády a sodovky
v kvelbu, což byla klenutá místnost na
severní straně domu, kam nesvítilo
slunce a bylo tam celoročně chladno.
Velice rád u nás čepoval pivo pan
Z HISTORIE
Moje paměti
na hospodu ve Dvorku 4
Zařízení hospody, jak si je pamatuji
ještě já, i pár pamětníků: Místnost byla obdélníková, se třemi okny do silnice a dvěma do dvora. Do lokálu se
vcházelo z chodby na kratší straně,
vedle byla kamínka a ve výklenku
výčep. Na druhou stranu ode dveří
byla v nice vestavěná skříňka na sklenice. Po celé stěně k silnici i ke dvoru
byly lavice a před nimi stoly. V čele
místnosti ke dvoru byl jeden dlouhý
stůl, mezi okny ke dvoru viselo velké
zrcadlo. V rohu místnosti mezi okny
IŘ
visel kříž a pod ním na stěně vyhláška
o provozu a portrét panovníka. Kdysi
to byl František Josef, poté prezidenti.
Já si pamatuji až na portrét Gottwalda
a vedle také musel být i Stalin. Na
delší straně proti silnici v rohu byly
dveře, které vedly rovnou do dvora.
Dále stěna sousedila s kuchyní, kde
byla kamna a jejich kachle zasahovaly
i do šenkovny, což bylo příjemné
ohřátí, stěna končila dveřmi do kuchyně vedle výčepu. Uprostřed místnosti
byl kulatý stůl (jenž mi slouží dosud),
IŘ
21
ňovat okna v prvním patře budovy.
Město Vysoké n. J. požádalo o finanční dotaci na zateplení budovy – Operační program životního prostředí
(Výzva č. 50). Výměna oken je
v rámci tohoto programu, takže pokud
bude žádost kladně vyřízena, dočkáme
se v příštím roce.
Mgr. Drahoslava Nýdrlová
VÍTE, ŽE...
Ve Vysokém vystupoval o prázdninách 24. 8. cirkus Kellner hlavně pro
potěšení dětí.
Nové video o Krkonoších vzniklo v
rámci turistického DVD ve spolupráci
s Libereckým krajem. Můžete si ho
otevřít na internetu na stránkách
www.youtube.com.
Odkaz na videospot najdete i na webu
www.krkonose.eu v sekci Aktuality,
nebo zde http://www.youtube.com/
watch?v=x9NArKqHgjY
Pokochejte se akčními záběry z nejvyšších českých hor. Vnímejte krásu
přírody i sportovní a relaxační možnosti vyžití, které lokalita nabízí.
V časopise Bazén & Sauna 7/8 2013
vyšel článek s fotografiemi o historii
zaniklého vysockého koupaliště. Podklady poskytli pracovníci muzea.
středa 22. – 23. 10. 2013.
Výstava je otevřena v první den konání od
13 do 17, druhý den od 8 do 17 hodin.
Vstup na přehlídky je bezplatný!
Připomínky k připomínkám
Je velmi zarážející, že čelní představitel
vysockého muzea Bc. M. Jakl se svými
připomínkami k nové Informační tabuli
před hradem Nístějkou obrátil přímo
k městskému zastupitelstvu a zatěžoval
vedení města svými názory. Na vedení
Občanského sdružení hradu Nístějky se
nejspíše asi neobrátil pouze proto, že byla
dotčena jeho ješitnost, že právě s ním nikdo obsah daného textu cedule vůbec nekonzultoval. Výsledkem byl nakonec jeho
krátký duel ve čtvrtém čísle letošního
zpravodaje Větrníku.
Již řadu let je veden právě ve Vysokém
nad Jizerou drobný spor o to, zda hrad
Nístějka existovala či neexistovala ve 13.
století. Keramika zařaditelná do 13. století
v jednotlivých nálezových souborech jednoznačně hovoří o tom, že nejde jen o
náhodný nález, ale větší množství keramiky a dalších nálezů, dokazující, že původní stavba, nejspíše jen ovšem dřevěná již
ve 13. století skutečně existovala. Konzultace s okresním archeologem Janem Prostředníkem z Turnova znovu potvrdila, že
hrad Nístějka bezpečně existoval na konci
13. století. Zděná zástavba pochází až
nejdříve z poloviny 14. století. Zde není
místo pro zpochybňování.
K roku 1369 je sice Jindřich z Valdštejna
doplněn přezdívkou Nístějka, ale to pak
jasně naznačuje, že byl seděním na Nístějce. Zde snad mohl být slohový obrat
opravdu jiný, než archaicky, že na hradě
sídlil. Autoři vzniklého se znovu diví.
V případě toho, že za Václava z Jenštejna
byla na hradě husitská posádka, tak nevycházeli z žádné pověsti, kterou bohužel
neznají. Václav z Jenštejna byl odpůrcem
krále Zikmunda a byl v poselstvu
mlj
Ve Velkých Hamrech vyprojektoval roku
mlj
1910 vysocký stavitel Oldřich Zítek stavbu kina a zároveň sokolovny.
Restaurace
Spořitelna
Vysoké nad Jizerou
nabízí pracovní
na pozici
místo
číšník/servírka
mlj
Info na tel. 777 940 711
Přece se občas reklamy mění
20
20
VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL
Informace pro rodiče
V průběhu října se uskuteční výstavy
středních škol na podporu volby povolání
žáků 9. tříd základních škol. Společnost
bon miroir s.r.o. Hronov se pořádáním
těchto akcí zabývá již několik let. Generální záštitu nad přehlídkami přijali
hejtman Královéhradeckého kraje a starostové měst Trutnova a Náchoda.
Na výstavy je celkem přihlášeno více než
50 vystavovatelů a dohodou se základními školami bude organizována doprava
žáků 9. tříd z regionu.
Za podpory sponzorů a partnerů je cílem
akce poskytnout žákům 9. tříd a jejich
rodičům informace o nabídce oborové
struktury všech typů středních škol pro
školní rok 2014/2015.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRÁLOVÉHRADECKO − HRADEC KRÁLOVÉ
KC ALDIS – úterý 1. 10. 2013.
Výstava je otevřena v den konání od 10
do 17 hodin.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE –
TRUTNOV Národní dům – úterý, středa
15. − 16. 10. 2013.
Výstava je otevřena v první den konání od
13 do 17, druhý den od 8 do 17 hodin.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ − NÁCHOD hala Hamra – úterý,
13
k polskému králi v roce 1422 a Nístějka
korunuje jako husitský hrad při propuštění
hamrštejnského purkrabího Mikuláše Dasche ze zajetí. Nemělo by být, jak uvádí
Bc. Jakl, Majduš (podle něj správně Majnuš) z Hryzela, neboť ves a zaniklá tvrz
jižně od Kouřimě má jméno Hryzely a
nikoliv Hryzel. O tom, že Nístějka patřila
k hradu Navarovu a nikoliv k Semilům, to
je údaj od našeho velkého historika Augusta Sedláčka.
Nakonec poslední naše skvrna od Bc. Jakla. Český královský erb vychází z toho, že
hrad Nístějka ve druhé polovině 13. století, podle historiků Zemana a Vaníčka byla
dřevěná strážní tvrz. Tedy pak součást
obranného pohraničního systému proti
Slezsku, tedy královské aktivity a Valdštejnové hrad získali až dodatečně.
Ondřej Hájek a Zdeněk Fišera
Náhlá a překvapivá změna dopravního
značení u rodného domu JUDra Karla
Kramáře
mlj
Z KULTURY
Vlastivědné muzeum,
Fügnerfilm Stanový a město Vysoké nad Jizerou na chodníku u silnice vedoucí z
ale určitě potěší místní i přespolní drobotinu. Díky za ně.
Anna Vávrová, roz. Vodseďálková
P. S.: V právě došlém „Větrníku“ červenec – srpen 2013 jsem se dověděla,
že sklo mapy v parku čeká oprava, po
dobu opravy bude mapa uložena. Nemá-li být mapa po opětovném osazení
znovu ohrožena, bude její zabezpečení
nezbytné.
foto Antonín Junek
Přemek Špráchal
náměstí na Sklenařice na boku radnice
v pátek 2. srpna 2013 ve 21 hodin pozvalo diváky
na doprovodné promítání fotografií
souvisejících s výstavou „Pozdrav z
Vysocské pouti“, doplněné vybranými
vysockými historickými filmy z 20. a
40. let 20. století v digitální úpravě
Fügnerfilmu.
Výstava k výročí fotografa Josefa Hladíka (1843 Tříč – 1923 Vysoké) a dalších vysockých fotografů Antonína
Junka a Františka Tetauera.
mlj
Doplnění výstavy
fotografiemi od veřejnosti
14
Vysocké pomníky
IŘ
ho plotu zády
k západu, ale
jako hlavní
zakončení té
cesty z hlavního
kříže
cest,
která
vychází od
pravice zobrazení Ukřižovaného na centrálním kříži hřbitova.
V základech kameny orámovanou
hrobku s hrobovými místy s čísly
1136 a 1137 zdobí kovová socha
smutné ženy s pravicí na urně
s monogramem Ježíše Krista složeným z řeckých písmen chí a ró, tedy
jedním z oblíbených christogramů.
Plastika nese signování „VŠaff fecit
1909“, pochází od Karlova oblíbeného
sochaře Vojtěcha Eduarda Šaffa (1865
– 1923). Vysocké podnebí však na
venkovní sochařská díla působí zkázonosně. Vítr vane notně z mnoha světových stran nejen ze západního směru,
odkud hrobku chrání náhrobek, ale i
vzrostlý městský park. Nyní se již
pomalu rozestupují a po opravě volají
kamenné součásti hrobky signované „V.
Žďárský Praha“.
Z textu (za použití různých pramenů) M.
L. Jakla v konferenčním sborníku (I. Ř.)
Otec JUDr. Karla Kramáře, stavitel
v Semilech Petr Kramář (1834 – 1907) –
v Podkrkonoší stojí dosud mnoho z jeho
stavitelského díla, vždyť šlo
nejen o obytné domy, ale i o
silnice, továrny a jiné účelové Fotil asi Josef Hladík,
budovy; i další jeho podnika- asi před 1. svět. válkou.
Malý chlapeček je
telské aktivity stály za finančA.
Vodseďálek č.p. 4.
ním zajištěním syna Karla −,
a matka Marie Kramářová
(1834 – 1914).
Nápis na hrobce rodiny Kramářovy zbudované asi v dubnu 1910 potvrzuje uložení
jejich ostatků na vysockém
hřbitově. Na jednom z nejčestnějších míst. U hřbitovní19
učitelku Lidmilu Hnykovou, která tam
sázela keře, nevyžadující náročnou
údržbu. Správně odhadovala, že když
ne ona, sotva kdo jiný se bude o hrob
starat. Od té doby keře pokryly vymezený prostor, avšak mezi ně se vmísily
náletové javory a jasany, které je přerostly. Stačila půlhodina na to, abych
je o letošních prázdninách zahradnickými nůžkami u země odstřihla, zametla suché květy, listí a větvičky a
hrob hned vypadal
IŘ
jinak. Takový zásah
ale bude mít jen krátkodobý účinek. Nálety je třeba vyhubit
do kořenů a keře
upravit ve vhodné
vegetační době. Nemůže-li město z jakéhokoliv
důvodu
pečovat o hrob rodičů svého rodáka
s celostátním historickým významem,
nemohli by starost o
něj převzít žáci vysocké školy a obohatit při tom i své znalosti lokálních reálií? Když by byl v pořádku, mohl by
se stát i dalším zastavením naučné
stezky. Krom toho, že je hrob vázán
na osobnost Kramářovu, jedná se o
umělecky zdařilou funerální památku,
která si údržbu zaslouží. Také společné pohřebiště v dolním rohu hřbitova
by potřebovalo vyčistit travnatou plochu od šťovíku. Nyní je podobnější
pastvině než pietnímu místu.
Na závěr si dovolím ještě jedno pozitivní konstatování. Dětské hřiště za
hřbitovem není již úplnou novinkou,
městečka, které si jeho obyvatelé možná ani neuvědomují, neboť je vídají
denně, již si na ně zvykli, anebo je pro
své každodenní starosti ani nevnímají.
Návštěvník Vysokého, který se sem
jede zotavit, obdivovat krásnou krajinu, přírodu, seznámit se s tím, co jinde
nenajde, si ale všimne, že krásně a
nákladně zrestaurovanou plastickou
mapu v altánku v městském parku
někdo již druhý rok používá jako po-
pelník. Rozbité sklo, popálený povrch
mapy s množstvím nedopalků hned
vedle kulturní chlouby Vysokého –
divadla Krakonoš – asi překvapí každého, kdo k mapě zavítá. Když se dosud nepodařilo přistihnout autory vandalského skutku, který není dílem jednoho večera, snad by se vyplatilo sledovat plastickou mapu skrytou kamerou a škodu naúčtovat jejím původcům. Podivení vzbuzuje také zanedbanost hrobky rodičů Dr. Karla Kramáře
na vysockém hřbitově. Před několika
lety jsem u této hrobky potkala paní
18
Vlastivědné muzeum zve srdečně na
výstavu
110 let Českého „Ski“ klubu ve Vysokém nad Jizerou
25. 10. 2013 – 31. 3. 2014
Vernisáž se koná v sobotu 26. 10. ve
14.30.
Část fotografií bude vystavena v přízemí budovy městského úřadu.
4. 11. – 9. 12. 2013 zůstává muzeum
přístupné pouze o sobotách a nedělích z důvodu průběžné inventarizace sbírky.
kdp
11. – 19. října proběhne XLIV. ročník
Krakonošova divadelního podzimu.
Předtím ještě spolek Krakonoš sehrál
Na skle malované 27. září ve Vysokém a 28. 9.
v Libštátě.
4.
října jste zváni
na
veřejnou
zkoušku Hrobky
s vyhlídkou.
Kromě divadelního programu, který je již znám, se
uskuteční doprovodné akce:
Výstava nositelů odznaků Zlatých
Tylů ve vstupní hale městského úřadu,
výstava kuchyňky na půdičce divadla,
divadelní představení a soubory jsou
představeny ve výloze městské knihovny.
Tradiční hodnotící semináře denně od
9.30 na malém sále, třídenní seminář
KDP mladým, seminář Klubu režisérů
SČDO, Seminář KDP, dvoudenní seminář o líčení na Větrově.
Defilé pohárku SČDO − monology a
dialogy v sobotu 12. 10. v 16 hodin.
Ve čtvrtek 17. 10. v kostele sv. Kateři-
ny koncert Jizerky, dětského a mládežnického pěveckého sboru Semily.
Beseda v pondělí 14. 10. také v 16
hodin se scénáristou a režisérem dokumentárních filmů a „ochotnického
filmu“ Mír jejich duši Pavlem Štinglem a Miroslavem Jankem, spolurežisérem dokumentu Občan Havel a kameramanem.
Vítání souborů denně na městském
úřadu a od 15 hodin před divadlem
s dechovkou.
Společenské večery v hasičovně s DJ
Saskovými.
Vyhodnocení festivalu v sobotu 19.
října ve 20 hodin v divadle. Následuje
sejkorák, hraje Pegas.
Představení letos byla rychle zaplněna. Na distribuci vstupenek se udatně
na informačním středisku v knihovně
podíleli Kája Bárta a Míša Hnyková.
www.kdpvysoke.cz
IŘ
Novinky v knihovně
Dětské:
Logopedické pohádky
V. Švejdová: Měsíce
J. Dvořák: Rostlinopis
O. Hejná: 111 příběhů s hádankou
E. Papoušková: Kosprd a telecí
R. Lipus: O smutné továrně
A. Goldflam: Sny na dobrou noc
15
P. Stančík: Mrkev ho vcucla pod zem
Šmoulové 2
Ostatní
K. Kryl: Země Lhostejnost
M. Urban: Praga Piccola
M. Schulz: Hedání zatraceného času
P. Hůlová: Čechy, země zaslíbená
I. Klíma: Jak se nestát vrahem
J. Zábrana: Povídky
A. Koenigsmark: Příliš přešívaná vévodkyně a jiné causerie
P. Brycz: Tátologie 2
R. Denemarková: Spací vady
E. L. James: 50 odstínů svobody
R. Calabró: Padesát stínů Adama
V. Vondruška: Apage satanas!
R. Taylor: Doktore, teď to chce klid!,
Doktore, to byste se divil!
D. Brown: Inferno
P. Treymane: Rubáš pro arcibiskupa
M. Steifvater(ová): Ve znamení Štíra
L. Harris(ová): Vražda na Velký pátek
Jsme v češtině doma?
V. Cílek: Tři svíce za budoucnost
Cyril a Metoděj
Miroslav Tyrš
K. Pacner: Doteky dějin
Kapitoly z dějin evropského města
M. a J. Vackovi: Madagaskar náš osudový, Přes Altiplano na svatbu
Slavnostní odhalení křížku U Pece
Občanské sdružení Kulturní spolek
Z Vysoka Vás srdečně zve na setkání
u příležitosti slavnostního odhalení
nově restaurovaného křížku U Pece.
V sobotu 5. 10. 2013 v 16:30 se společně vydáme pěšky od kostela sv.
Kateřiny ve Vysokém nad Jizerou až
na hranici vysockého katastru ke křížku U Pece.
Projekt restaurování tohoto křížku byl
realizován v rámci programu „Fond
kulturního dědictví“ Nadace VIA. Kamenné části kříže byly dlouhá léta
povaleny a litinový křížek s korpusem
Krista pak rozvláčen kdesi v poli. Za
pomoci veřejnosti byly nalezeny fragmenty křížku a kamenné části vyzdviženy z okraje bývalého pole.
Slavnostní odhalení bude tradičně provázet krátký kulturní program spolu
s drobným občerstvením, ke kterému
můžete opět přispěti svými osvědčenými pochutinami či nápoji.
Na hojnou účast při této netradiční
pouti se těší zástupci Kulturního spolku Z Vysoka, o. s., realizátor projektu
Pavel Roleček, zástupci Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a
okolí a další…
↓↓
Zprávy z hlubin
Občanské sdružení Bezdružic Vás
předběžně informuje, že odhalení nově zrestaurované vážnice v Zákostelí
by se mělo
konat v sobotu 2. 11. Bližší
informace se
dozvíte z plakátků vyvěšemlj
ných na veřejných místech
v první polovině října.
Obnova pamětního místa
Dr. Karla Kramáře
Osobnost Dr. Karla Kramáře, prvního
předsedy vlády Československé republiky, dnes v jeho rodném městě
připomíná především unikátní vila,
část expozice ve Vlastivědném muzeu
16
a v neposlední řadě také náměstí, které
nese jeho jméno. A právě na vysockém náměstí se nachází další upomínka, takříkajíc nemovitá – jeho rodný
dům. Na slavného rodáka v současnosti upozorňuje kolemjdoucího vcelku skromná destička. Nedaleko od ní
bylo přitom (v roce 1927, ještě za Kramářova života) umístěno pozoruhodné
dílo – jeho busta. Nevydržela zde
ovšem dlouho; na to byl Kramář jak
nacistům, tak komunistům příliš nepohodlný. Po druhé světové válce jeho
busta definitivně mizí, zůstávají pouze
pověsti o tom, kam byla ukryta.
Dodnes však zůstává nenalezena.
vat potřebné informace a diskutovali
jsme možná řešení. Na začátku září
jsem se spolu s panem Rolečkem sešel
s majiteli objektu č. p. 10, kteří k naší
radosti se záměrem vyslovili souhlas.
Stejně se k myšlence postavil i současný provozovatel železářství. Velký
kámen nám pak spadl ze srdce, když
se k záměru vyjádřil příznivě také semilský dopravní inspektorát.
To vše je hezké, vyřešit jsme ale museli i zcela přízemní otázky − především financování celé záležitosti. V
tomto ohledu se jako potěšující ukázal
přístup pana starosty, který přislíbil
finanční spoluúčast města – v případě,
že se podaří získat dostatek prostředků
z jiných zdrojů. A právě o to budeme
v nejbližší době usilovat. Se žádostí o
poskytnutí dotace oslovíme Nadaci
VIA, jejímž prostřednictvím bylo v
našem okolí financováno již několik
podobných projektů, a případně rovněž další v úvahu přicházející donátory. Patrně půjde o běh na dlouhou trať,
ale jsme přesvědčeni o tom, že je smysluplný – a proto se na něj vydáváme.
Jan Bartonička
Busta na nároží Kramářova rodného
domu v roce 1928 (v popředí vidíme i
Dr. Kramáře).
S pány Jaklem a Rolečkem jsme se
shodli na tom, že už jen samotný zajímavý příběh busty, resp. Kramářova
pamětního místa jako celku volá po
jeho obnově. Ta by byla výrazně
usnadněna tím, že druhý originální
odlitek busty se nachází ve sbírkách
Národního muzea a žulové části pamětního místa se z velké části zachovaly. Nejprve jsme začali shromažďo-
Mám ráda svoje rodné město
17
jako asi všichni vysočtí rodáci. Bývám
zde v létě pravidelně alespoň tři týdny
od doby, kdy jsem se odtud ve svém
dětském věku odstěhovala. Sleduji se
zájmem, co se ve Vysokém daří. Fandím zdejším divadelním ochotníkům,
lyžařům, sportovcům, raduji se z každé nové výstavy v muzeu, z přibývajících naučných stezek, z opravených
barokních soch, z nově vysazených
stromů a keřů v parku.
Najde se ale několik vad na kráse
Download

XLVI. ročník Září - říjen 2013