ACTA CURIÆ PROVINCIÆ BOHEMIÆ
ORDINIS FRATRUM PRÆDICATORUM
Provincialát České dominikánské provincie, Husova 8, 110 00 PRAHA 1
ACPB
1/2013
30. 6. 2013
OBSAH
1. Úvodní slovo .................................................................................................... 1
2. Provinční rady .................................................................................................. 2
3. Setkání představených ...................................................................................... 2
4. Generální vizitace ............................................................................................. 2
5. Kanonické vizitace provinciála ......................................................................... 2
6. Setkání bratří provincie .................................................................................... 2
7. Personalia ......................................................................................................... 3
8. Libellus precum ................................................................................................ 3
9. Direktář ........................................................................................................... 3
10. Stálé studium .................................................................................................... 4
11. Noviciát ........................................................................................................... 4
12. Klerikát ............................................................................................................ 4
13. Jubilea bratří od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 .................................................... 4
14. Úmrtí ............................................................................................................... 4
15. Mnišky Kazatelského řádu ............................................................................... 5
16. Laická sdružení sv. Dominika ........................................................................... 6
17. Dominikánské misie v Broumově ..................................................................... 6
18. Dominikánská 8 a obnova kláštera v Praze ....................................................... 6
19. Publikační činnost ............................................................................................ 7
1. Úvodní slovo
Milí bratři,
nová akta naší provincie nám nabízejí pohled na první pololetí letošního roku. Bezpochyby nejpohnutější událostí bylo loučení s fr. Mikulášem a jeho odchod, jak
doufáme, k té části naší provincie, která již vstoupila do radosti svého Pána. Věřím
také, že spolu se sv. Dominikem je stále a ještě více prospěšný bratřím a sestrám řádové rodiny, kteří putují do vlasti hlásáním evangelia Života.
Také některé další události, jako jsou vizitace či setkání bratří provincie, nás
vedou k zamyšlení nad současným stavem a budoucím působením naší provincie.
Jsou vlastně již součástí prvních kroků přípravy příští provinční kapituly. Tato kapitula bude pro naši provincii jistě významná. Uzrál čas, abychom se znovu důkladněji
zabývali tím, jak v našich podmínkách a s našimi možnostmi sloužit řádovým charismatem spáse duší. Budeme muset velmi realisticky stanovit priority apoštolátu
ACPB 1/2013
1
30. 6. 2013
a udělat rozhodnutí, která povedou k jejich skutečné realizaci. Pokud nemají naše
očekávání a naděje vyznít naprázdno, bude potřeba věnovat dost úsilí už přípravě
kapituly. Jsem přesvědčen, že se to vyplatí. Na co pak už nebudou stačit naše vlastní
fr. Benedikt OP
síly, doplní Pán svou pomocí a požehnáním.
2. Provinční rady
1/2013 dne 5. března 2013 v Olomouci. Na této provinční radě byly projednány
ekonomické záležitosti provincie.
2/2013 dne 16. dubna 2013 v Praze. Tématem provinční rady byl apoštolát a restituce. Kromě diskuse o apoštolských aktivitách se zabývala přípravou celoprovinčního setkání a vyhotovením dotazníku pro generální kapitulu.
3/2013 dne 27. dubna 2013 v Praze. Tato provinční rada byla setkáním jejích
členů s vizitátory na závěr kanonické vizitace provincie.
4/2013 dne 18. června 2013 v Praze. Tématem této provinční rady byla formace,
příprava provinční kapituly 2014 a restituce.
3. Setkání představených
Ve dnech 18.–19. ledna 2013 se konalo v klášteře v Praze setkání představených
klášterů. Tématem setkání byl vztah komunitního řeholního života a apoštolského
působení a plán apoštolátu a života komunity. V duchovní části programu se bratři
věnovali listu magistra řádu o liturgii hodin. V praktické části se pak spolu s provinciálem zabývali nejen tématem apoštolátu a života komunity, ale také aktuálními tématy včetně restitucí.
4. Generální vizitace
Ve dnech 22.–28. dubna 2013 se konala generální vizitace provincie. Vizitátory
byli sociové magistra řádu fr. Wojciech Delik a fr. Gabriel Samba, kteří navštívili
všechny domy provincie a setkali se se všemi komunitami. Dále proběhla setkání vizitátorů s formační radou, komisí pro intelektuální život, ekonomickou radou a na
konci vizitace také s provinční radou. Vizitátoři také navštívili obě komunity mnišek,
nakladatelství Krystal OP a setkali se s kard. Dominikem Dukou.
Ve dnech 14.–18. dubna 2013 navštívil fr. Gabriel Samba v rámci vizitace bratry
studenty v Toulouse a Bordeaux.
5. Kanonické vizitace provinciála
Ve dnech 21.–23. ledna 2013 se konala vizitace kláštera v Olomouci.
Dne 12. března 2013 se konala vizitace kláštera v Jablonném v Podještědí.
6. Setkání bratří provincie
Dne 11. května 2013 se již podruhé konalo setkání všech bratří provincie
v konventu sv. Jiljí v Praze, kterého se účastnilo 28 bratří. Setkání uvedl provinciál,
moderoval ho fr. Lukáš Fošum. Dopolední i odpolední část pokračovala diskusí ve
skupinách. Bratři se rozdělili do čtyř skupin, které se zabývaly následujícími tématy:
1. priority dominikánského působení v naší provincii; podoba a počet komunit;
2. intelektuální formace; 3. způsoby komunikace a publikace; 4. farnost, poutní mís30. 6. 2013
2
ACPB 1/2013
ta, pastorační praxe. Společné diskuse reflektovaly vizitační protokol generální vizitace v dubnu 2013. Výsledky tohoto setkání budou sloužit pro přípravu provinční
kapituly v lednu 2014. V závěru provinciál seznámil bratry s brzkou promulgací Direktáře.
7. Personalia
A. A ka de m i c ké tit uly
Fr. Ludvík Grundman složil dne 10. května 2013 před zkušební komisí lektorskou zkoušku a byl mu udělen titul Sacræ Theologiæ Lector. Fr. Ludvík bude od
1. září 2013 studovat v Toulouse ekleziologii.
Fr. Ludvíkovi ke složení zkoušky blahopřeji a přeji mu hodně úspěchů do dalšího
studia!
B . O s o b ní z mě n y
Fr. Damián Škoda stráví druhý rok zkušební doby pro přestup do řádu na
studijním pobytu v klášteře v Toulouse spolu s kleriky naší provincie.
C. Ust a n o ve n í v p ro v i n ci i
a) Fr. Cyril Molnár byl 24. června 2013 na základě rozhodnutí provinční
kapituly a schválení magistra řádu ustanoven členem provinční rady.
b) Fr. Lukáš Fošum byl na základě schválení provinční radou 18. června 2013
ustanoven sekretářem přípravných prací na provinční kapitulu 2014.
c) Fr. Jindřich Poláček byl na základě schválení provinční radou 18. června 2013
ustanoven předsedou přípravné komise pro apoštolát na provinční kapitulu 2014.
d) Fr. Martin Dvořák byl na základě schválení provinční radou 18. června 2013
ustanoven předsedou přípravné komise pro řízení na provinční kapitulu 2014.
e) Fr. Pavel Mayer byl na základě schválení provinční radou 18. června 2013
ustanoven předsedou přípravné komise pro řeholní život na provinční kapitulu 2014.
D. Ust a n o ve n í v d ie céz í c h
a) Fr. Norbert Badal byl s účinností od 1. dubna 2013 jmenován ředitelem
Odboru vnějších vztahů – tiskového střediska Arcibiskupství pražského.
8. Libellus precum
Dne 1. ledna 2013 promulgoval provinciál Libellus precum ad usum fratrum
Provinciæ Bohemiæ Ordinis Prædicatorum. Modlitby v něm obsažené jsou závazné
pro společnou modlitbu v komunitách bratří provincie a jeho užívání je závazné pro
Českou dominikánskou provincii od 1. ledna 2013.
9. Direktář
O svátku Přenesení ostatků sv. Otce Dominika, 24. května 2013, promulgoval
provinciál Direktář České dominikánské provincie k liturgii hodin. Promulgačním
dekretem vyhlásil jeho platnost a nařídil, aby se liturgie hodin ve všech komunitách
provincie slavila v souladu s ustanoveními, která jsou v něm obsažena, a to od prvních nešpor slavnosti svatého otce Dominika 8. srpna 2013.
ACPB 1/2013
3
30. 6. 2013
Zároveň požádal předsedu ČBK Dominika kard. Duku o dovolení užívat při
veřejném společném slavení liturgie hodin v dominikánských komunitách český
překlad Jeruzalémské bible. Povolení bylo uděleno dopisem ze dne 24. května 2013.
10. Stálé studium
Jarní setkání stálého studia proběhlo v Olomouci 13. dubna 2013. Na téma
Římský misál a revize jeho českého překladu přednášela Markéta Koronthályová.
11. Noviciát
Do noviciátu pro školní rok 2013/2014 byli po absolvování přednoviciátu, na
základě žádosti a hodnocení přijímací komise přijati dva kandidáti, pan Jakub Vrbica
a pan Petr Koukal.
12. Klerikát
Na jaře 2013 navštívili naše bratry kleriky v Bordeaux a v Toulouse ffr. Benedikt
Mohelník a Martin Dvořák. Setkali se se všemi bratry kleriky a také s formátory.
Během května 2013 navštívili bratry kleriky v Bordeaux a Toulouse ffr. Damián
Němec a Irenej Šiklar. Jejich návštěva se soustředila především na studijní otázky.
Účastnili se také formační rady toulouské provincie.
13. Jubilea bratří od 1. 7. 2013 do
2. 7. fr. Rajmund TRETERA
5. 7. fr. Bartoloměj KULHAVÝ
26. 7. fr. Filip BOHÁČ
4. 8. fr. Jordán VINKLÁREK
15. 8. fr. Gabriel MALICH
22. 8. fr. Petr SEMÍK
28. 8. fr. Alvarez KODEDA
28. 8. fr. Romuald ROB
3. 9. fr. Antonín KRASUCKI
26. 9. fr. Savio ŘIČICA
7. 10. fr. Bartoloměj KULHAVÝ
25. 10. fr. Petr SEMÍK
4. 11. fr. Jan RAJLICH
28. 12. fr. Jan RAJLICH
31. 12. 2013
25. výročí slibů
64. výročí kněžského svěcení
35. narozeniny
63. výročí slibů
5. výročí slibů
15. výročí slibů
20. výročí slibů
20. výročí slibů
25. výročí slibů
55. narozeniny
67. výročí slibů
10. výročí kněžského svěcení
30. výročí kněžského svěcení
35. výročí slibů
Všem našim jubilantům blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání.
14. Úmrtí
6. ledna 2013 zemřel v klášteře v Olomouci P. Dominik Alois Marek. Narodil se
24. ledna 1917 ve Štramberku na Moravě. Absolvoval gymnázium v Příboře. Sliby
složil 28. září 1937, na kněze byl vysvěcen 5. července 1942. Po skončení studií
v roce 1944 žil v pražském konventu, později v Olomouci. 20. března 1950 měl být
v olomouckém klášteře zatčen a souzen v monstrprocesu s řeholníky; z kláštera však
unikl a skrýval se až do amnestie v květnu 1960. V roce 1961 byl odsouzen na čtyři
30. 6. 2013
4
ACPB 1/2013
roky vězení; vězněn byl do amnestie v květnu 1962 ve Valdicích. Poté pracoval jako
soustružník v Tatře Kopřivnice. V roce 1968 přišel zpět do Olomouce, kde byl do
roku 1974 tajemníkem teologické fakulty a pak do roku 1977 vrátným v Dopravních stavbách. Jako důchodce dostal roku 1979 státní souhlas pro výpomoc na Svatém Kopečku, kde působil do roku 1990. Poté sloužil do roku 2007 v Olomouci
v kostele sv. Kateřiny a u Milosrdných sester svatého Kříže v arcibiskupské rezidenci. V roce 1996 se vrátil do rekonstruovaného kláštera v Olomouci, kde v péči bratří
strávil závěr svého dlouhého života. Pohřben je v Olomouci. Ať odpočívá v pokoji!
28. května 2013 zemřel v klášteře v Olomouci P. Mikuláš Ota Buzický. Narodil
se v Písku 29. března 1962. Po gymnáziu vystudoval obor všeobecné lékařství na
lékařské fakultě v Plzni. Po promoci v roce 1987 působil jako lékař v Písku a následně v Olomouci. Do řádu vstoupil v srpnu 1989. Po ročním noviciátu složil sliby
a začal studovat na CMTF UP v Olomouci. Po třech letech studium přerušil a odešel
pracovat jako lékař do misií v Keni. Byl asignován v dominikánském konventu
v Nairobi. Zde se rozhodl neobnovit řeholní sliby a po jejich vypršení přestal být
členem řádu. Po návratu do Čech v roce 1995 sloužil několik let jako lékař záchranné služby. V roce 2001 strávil několik měsíců v jižním Sudánu, kde pomáhal zakládat slovenskou nemocnici. Tam dozrálo jeho rozhodnutí požádat o znovupřijetí do
řádu a stát se knězem. 28. února 2003 přijal hábit sv. Dominika a po zkráceném
noviciátu složil sliby 28. srpna 2003. Začal znovu studovat na CMTF UP v Olomouci, teologická studia dokončil v Toulouse. Na kněze byl vysvěcen 9. srpna 2008.
Po svěcení působil v konventu v Olomouci, kde se obětavě věnoval zvláště rodinám
a nemocným. V roce 2011 mu byla diagnostikována rakovina v neléčitelném stadiu.
Navzdory tomu dále sloužil věřícím. Svou nemoc trpělivě snášel až do konce s odevzdaností do Boží vůle. Pohřben je v Olomouci. Ať odpočívají v pokoji!
15. Mnišky Kazatelského řádu
Obláčka v klášteře v Praze
V neděli 6. ledna 2013 o slavnosti Zjevení Páně obdržela hábit a začala dvouletý
noviciát postulantka Ludmila Lambeinová, která dostala jméno Marie Monika.
Úmrtí
14. ledna 2013 zemřela ve Znojmě sestra Marie Annuntiata Josefa Šromová. Narodila se 12. října 1920 v Krhově u Bojkovic. Při službě v Uherském Brodě poznala
bratry dominikány a vstoupila do třetího řádu. V touze zasvětit se Pánu se v roce
1941 na radu zpovědníka P. Cyrila Šímy připojila jako čekatelka k plánu na obnovení komunity kontemplativních mnišek. Sliby složila 1. května 1949 v klášteře v Ústí
nad Labem, slavné sliby v soustřeďovacím klášteře v Broumově v roce 1955. S komunitou prošla všechna místa nuceného pobytu a po celý svůj život věrně sloužila
Pánu. Byla zručnou vyšívačkou parament. Poslední období svého života, kdy se
zhoršil její zdravotní stav, prožívala s vděčností a odevzdaností do Boží vůle. Pohřbena je ve Znojmě. Ať odpočívá v pokoji!
ACPB 1/2013
5
30. 6. 2013
Slavné sliby v klášteře ve Znojmě
18. května 2013 složila sestra Marie Růžena Mináriková slavné sliby během mše
svaté celebrované brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v kostele Nalezení sv. Kříže ve Znojmě.
16. Laická sdružení sv. Dominika
Provinční rada
V sobotu 9. března 2013 proběhlo v pražském klášteře zasedání provinční rady
LSSD. Provinční rada zvolila nového provinčního moderátora LSSD Jana Vincence
Horáčka a projednala návrhy na změny partikulárních směrnic LSSD. Provinciál
fr. Benedikt Mohelník volbu moderátora potvrdil.
Setkání formátorů
Ve dnech 19.–21. dubna 2013 se v Kostelním Vydří konalo setkání formátorů
Laických sdružení sv. Dominika na téma Společný dům OP postavený na třech
pilířích. Program s částmi Modlitba – Studium – Apoštolát připravilo 5. pražské
sdružení LSSD. Setkání se účastnili také zástupci téměř všech větví dominikánské
rodiny a zástupci Laických sdružení sv. Dominika ze Slovenska. Z bratří přijali
pozvání provinciál fr. Benedikt Mohelník, promotor pro dominikánské konsociace
fr. Savio Řičica a fr. Martin Dvořák. Účastníci setkání společně rozjímali a diskutovali o jednotlivých pilířích dominikánského povolání, o tom, jak se vzájemně inspirovat a spolupracovat při naplňování poslání dominikánské rodiny.
Zrušení 2. pražského MS
S ohledem na č. 20 Stanov laických sdružení svatého Dominika a č. 50 Partikulárních směrnic LSSD, na základě žádosti představeného 2. pražského MS LSSD a po
konzultaci s provinčním moderátorem LSSD zrušil provinciál k 1. červenci 2013
2. pražské místní sdružení pro nemožnost naplňovat své poslání z personálních důvodů.
17. Dominikánské misie v Broumově
Ve dnech 2.–9. června 2013 proběhly dominikánské misie v Broumově. V misijním týmu, na jehož práci se podíleli bratři, kongregační sestry a laici sv. Dominika,
se vystřídalo celkem 21 misionářů. Program, jehož součástí bylo slavení mše svaté,
přednášky, večerní duchovní program (tzv. Nikodémova noc), nabídka rozhovorů
a setkání v misijním stanu a varhanní koncerty, doplnily také Dny otevřených dveří
místních kostelů.
18. Dominikánská 8 a obnova kláštera v Praze
Dne 9. února 2013 nabylo právní moci stavební povolení pro I. etapu rekonstrukce pražského kláštera. Tato etapa zahrnuje prostory, které jsou určeny především pro využití širokou veřejností. V současnosti se klášter snaží získat prostředky
na její realizaci z různých dotačních zdrojů. Zároveň AP Atelier pokračuje v práci na
rozpracování dokumentace II. etapy, která bude zahrnovat celý zbytek objektu
kláštera.
30. 6. 2013
6
ACPB 1/2013
V uplynulém akademickém roce klášter dále rozvíjel aktivity v rámci platformy
Dominikánská 8, která uspořádala za oba semestry celkem 50 akcí. Kromě dvou
uměleckých instalací, divadla a koncertů měly večery formu debat či diskusí u kulatého stolu, ojediněle vystoupili jednotliví přednášející. Na programech se přímo podílelo 109 různých interventů – domácích i zahraničních. Devět z nich byli bratři
dominikáni a jedna sestra dominikánka. Zapojení bratří dominikánů, především
pražské komunity, má vzrůstající tendenci. Na všechny akce během obou semestrů
přišlo dohromady asi 6600 návštěvníků. Dominikánská 8 se dostává do povědomí
stále více lidí a postupně se stává respektovaným aktivním spolutvůrcem kulturního
a duchovního života v Praze. Součinnost s řadou subjektů a institucí mimo rámec
církve je již samozřejmostí. Prohlubovala se také zahraniční spolupráce, ať už to bylo
s pařížskou Collège des Bernardins, Městskými muzei v Žitavě či kulturními instituty
v Praze: francouzským, polským a slovenským, anebo to byla vystoupení jednotlivých zahraničních hostů.
19. Publikační činnost
Knihy nakladatelství Krystal OP
LIBELLUS PRECUM
Knížka modliteb, které doprovázejí (nejen) dominikánský život. Kromě základních modliteb, které jsou společné pro celou římskou církev, zde najdeme nápěvy ke
slavení oficia v dominikánském ritu, procesní zpěvy, modlitby při různých příležitostech (např. verše o Utrpení Páně, sedm kajících žalmů, generální absoluce atd.)
a žehnání. Všechny modlitby jsou v českém i latinském znění, kromě těch, které se
bratři kazatelé modlí výhradně latinsky (procesní zpěvy). Knížečku tedy ocení nejen
ti, kdo jsou jakkoli svázáni s dominikánským řádem, ale například i ti, kterým chybí
latinské verze běžně užívaných modliteb.
brož., 128 s., 140 Kč
VITTORIO FRANCESCO VIOLA:
ZDE JSEM. LITURGIE SVĚCENÍ A KNĚŽSKÁ SPIRITUALITA
Autor postupně probírá jednotlivé prvky obřadu kněžského svěcení od vstupu do
katedrály, přes přijetí kandidáta do presbyteria, převzetí závazků, prostraci, vkládání
rukou a konsekrační modlitbu až k vysvětlujícím obřadům a slavení eucharistie.
Zkoumá nejen původ a význam jednotlivých gest a modliteb, ale především na
základě toho, jak liturgický obřad kněze vytváří, ukazuje, co to znamená knězem
být.
brož., 56 s., 76 Kč
JEAN-PIERRE TORRELL: FENOMÉN "KATOLICKÁ TEOLOGIE"
Tato práce vyšla poprvé roku 1994 v řadě „Que sais-je?“ („Co vím?“), jejímž
cílem je populární formou seznamovat čtenáře s různými oblastmi lidského vědění.
Významný francouzský teolog zde pojednává o fenoménu, který se nazývá „katolická teologie“. Nejprve popisuje vznik tohoto termínu a jeho chápání v raných
dobách křesťanství. Dále čtenáře seznamuje s některými významnými momenty
dějin teologického myšlení, přičemž uvedená jména a data slouží pouze jako
záchytné body pro důležité myšlenky. Další kapitola se snaží odpovědět na otázku
ACPB 1/2013
7
30. 6. 2013
po povaze teologie jakožto vědy. Jakou roli hraje v teologii víra a jakou rozum? Co
je jejím cílem? Jakým způsobem se tato věda dobírá předmětu svého zkoumání,
který je neuchopitelný a přesažný všemi směry? S tím souvisí otázka pramenů
teologie. Poslední kapitola a Postskriptum z roku 2008 se věnují aktuálním proudům
v teologii. Samotnou Torrellovu práci uvádí důkladná studie o životě a díle tohoto
brož., 168 s., 195 Kč
významného žijícího teologa.
Salve – Revue pro teologii a duchovní život
SALVE 1/13 – SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ
Poslední číslo revue Salve se věnuje tématu na první pohled hagiografickému.
Svatá Kateřina Sienská však není jen jednou z mnoha středověkých světic, ale
představuje stále živou a inspirující postavu. Sienská mystička provokovala neobvyklostí svého života, extrémností své zbožnosti, nekompromisními postoji, které však
byly neseny mimořádnou vírou a především láskou k církvi. To vše nakonec obracelo její zavilé kritiky na její stranu, zajistilo jí uznání jejích děl a bylo symbolicky
završeno jejím prohlášením za Učitelku církve. Světice, uctívaná jako druhá zakladatelka dominikánského řádu, která si v mladém věku, navzdory svému nízkému
původu a nevzdělanosti, získala úctu papežů a králů, tak slouží jako stále živá a inspirující postava (nejen) církevních dějin. V této dynamické perspektivě ji zachycuje
i nové Salve.
SALVE 4/12 – UTRPENÍ BOHA
Čtvrté číslo revue Salve nese název Utrpení Boha. Zdánlivě zcela teoretické
teologické téma však na stránkách časopisu ožívá jakožto problém, který se dotýká
základních otázek křesťanské víry, a je proto i křesťanskému životu blíž, než by se
zdálo.
SALVE 3/12 – ANGLICKÝ KATOLICISMUS
Toto číslo revue Salve pokračuje v mapování katolického prostředí v různých
zemích – po čísle o křesťanství egyptském (2/2003), polském (4/2008) či francouzském (4/2009) následuje číslo věnované katolicismu v Anglii. Složení čísla nemůže
být jiné než výběrové, postihuje tedy alespoň v sondách některá podstatná či inspirativní prostředí.
................................
fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál
30. 6. 2013
8
ACPB 1/2013
Download

acta curiæ provinciæ bohemiæ ordinis fratrum prædicatorum